Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete. a helyi adókról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete. a helyi adókról"

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete a helyi adókról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Mayarorszá Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában mehatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Építményadó 1. (1) A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. (2) bekezdésében, valamint a 13. -ban folaltakon túl, mentes az építményadó alól: a) a maánszemély tulajdonát képezı lakás céljára szoláló építmény, melléképület és arázs, kivéve a vállalkozási tevékenysé céljára szoláló építményt, b) a maánszemély tulajdonát képezı lakásnak nem minısülı üdülésre, pihenésre alkalmas épület alábbi kieészítı helyiséei: ba) nyitott terasz, bb) erkély, bc) loia, bd) WC, be) fürdıszoba, bf) zuhanyzó, b) tüzelıtároló, bh) szárító és bi) szerszámkamra. (2) A maánszemély tulajdonát képezı lakásnak nem minısülı üdülésre, pihenésre alkalmas épület utáni adókötelezettsé esetén, ha a maánszemély szennyvízvezeték-, vay útalap-építési kommunális beruházást hajt vére, vay ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával iazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetıle a befizetés támoatással csökkentett összee a befizetés évében levonható az adott évben esedékessé vált építményadóból. (3) Amennyiben az építményadó éves összee nem éri el a (2) bekezdés szerint levonható összeet, a levonási jo a menyíltát követı néy naptári évben esedékes építményadóval szemben érvényesíthetı. 2. Az építményadó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. 3. (1) Az építményadó mértéke: a) üdülı, lakás esetén: 200,- Ft/m 2 /év, b) óra után is nyitva tartó, 300 m 2 alatti hasznos alapterülető, nem melekonyhás vendélátóhelyek esetén: 500,- Ft/m 2 /év, c) az a)-b.) pontok hatálya alá nem tartozó kis-, és naykereskedelmi hasznosítású építmény esetén: ca) 300 m 2 alatti hasznos alapterülető építmények esetén: 300,- Ft/m 2 /év; cb) m 2 közötti hasznos alapterülető építmények esetén: 500,- Ft/m 2 /év; cc) 600 m 2 feletti hasznos alapterülető építmények esetén: 750,- Ft/m 2 /év; d) az a)-c.) pontok hatálya alá nem tartozó minden eyéb építmény esetén: da) 300 m 2 alatti hasznos alapterülető építmények esetén: 300,- Ft/m 2 /év; db) 300 m 2 feletti hasznos alapterülető építmények esetén: 500,- Ft/m 2 /év;

2 2 2. Maánszemélyek kommunális adója 4. (1) A Htv. 3. (2) bekezdésében folaltakon túl, mentes a maánszemélyek kommunális adója alól: a) a nem lakás céljára szoláló építmény, b) a telek, c) a tanya lakcím-menevezéső építmény, d) a lakásbérlı, amennyiben a bérelt lakás után építményadót fizet az építményadó adóalanya, e) a 70. életévet táryév január 1-jéi betöltött személy és az a házaspár, ahol a házastársak eyike a 70. életévet táryév január 1-jéi betöltötte, a mentessé csak ey lakás céljára szoláló építmény után illeti me az adóalanyt, f) kérelmére a rendszeres szociális seélyben, vay idıskorúak járadékában részesülı adóalany. (2) Ha a maánszemély ivóvízvezeték-, szennyvízvezeték-, vay útalap-építési kommunális beruházást hajt vére, vay ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával iazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében levonható az adott évben esedékessé vált maánszemélyek kommunális adójából. (3) Amennyiben a maánszemélyek kommunális adója éves összee nem éri el az (2) bekezdés szerint levonható összeet, a levonási jo a menyíltát követı néy naptári évben esedékes maánszemélyek kommunális adójával szemben érvényesíthetı. 5. A maánszemélyek kommunális adójának mértéke: évi ,- Ft, adótáryanként. 3. Ideenforalmi adó 6. Az ideenforalmi adó alapja a mekezdett vendééjszakák száma. 7. Az ideenforalmi adó mértéke személyenként és vendééjszakánként 300 Ft. 8. (1) A maánszemélyek által eltöltött adóköteles vendééjszakákról, vendéek számáról, beszedett adóról, az adó beszedésére kötelezett a táry hónapot követı hónap 15. napjái köteles bevallást adni az önkormányzati adóhatósához, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. (2) Az ideenforalmi adó beszedésére kötelezett az általa beszedett ideenforalmi adót a beszedést követı hó 15. napjái köteles az önkormányzati adóhatósához befizetni a számú számla javára. (3) Az ideenforalmi adó beszedésére kötelezett e minıséét az elsı adóbeszedéstıl számított 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatósához. 9. A szálláshelyet a vendé az önkormányzati adóhatósá által rendszeresített 1. melléklet szerinti sziorú számadású bejelentılap kitöltése és aláírása után folalhatja el. A bejelentılap elévülési idın belül meırzendı bizonylatnak számít. A bejelentılap tömböt az adóbeszedésre kötelezett köteles mevásárolni.

3 3 10. (1) Az ideenforalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen meszálló vendérıl az adó alapjának és összeének meállapítására alkalmas nyilvántartást, vendényilvántartó könyvet (vendékönyvet) vezetni a 2-3. melléklet szerinti adattartalommal. A bejelentılap alapján az adó beszedésére kötelezett joosult a vendényilvántartó könyv vezetésére. Az eysées nyilvántartás céljából az önkormányzati adóhatósá vendékönyvet rendszeresít, melyet térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére. Az adóbeszedésre kötelezett az adó meállapításához szüksées alapbizonylatokat (vendékönyv, bejelentılap, ideenforalmi adómentesséet iazoló dokumentumok) köteles meırizni a külön joszabályban mehatározott elévülési idın belül. (2) Az ideenforalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdésben rözített nyilvántartást manuálisan vezeti. A Jeyzı, mint elsıfokú adóhatósá az eysées formátumú nyilvántartás bevezethetısée érdekében, az adóbeszedésre kötelezettek részére a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhetı vendékönyvet rendszeresít. Az adó beszedésére kötelezett az adó meállapításához szüksées alapbizonylatokat (vendékönyv, bejelentılap, ideenforalmi adómentesséet iazoló dokumentumok) köteles meırizni a külön joszabályban mehatározott elévülési idın belül. (3) Az ideenforalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdésben rözített nyilvántartást elektronikus formában is vezetheti, amennyiben az elektronikus nyilvántartás adattartalma mefelel a 2-3. mellékletben elıírtaknak. (4) Az ideenforalmi adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv ában tételesen felsorolt adómentessére joosító tartózkodást a 4-5. mellékletnek mefelelıen iazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve me kell fizetnie. Az életkor miatti mentessé (Htv. 31. a) pontja) iénybevétele esetén a mentesséi nyilatkozat kitöltése nem kötelezı, amennyiben a nyilvántartás, és a bejelentılap az életkor adatát eyértelmően tartalmazza és az a vendé (vay képviselıje) által aláírt. (5) Az önkormányzati adóhatósá a bejelentett, reisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódisáát, vay annak hiányát a bevallási idıszak lezárását meelızıen is vizsálhatja. Az adózó köteles az adóhatósáal az ellenırzés során eyüttmőködni, az ellenırzés feltételeit a helyszíni ellenırzés alkalmával biztosítani. (6) Az (1) bekezdésben mehatározott vendékönyvet használatba vétel elıtt a jeyzı hitelesíti. A vendékönyvet a szállásadó köteles a táryév véén lezárni és a jeyzıvel a táryévet követıen január 15. napjával záradékolni. A záradékolt vendékönyveket a következı években is lehet használni, ha további nyilvántartási helyet tartalmaz. 4. Helyi iparőzési adó 11. A Htv. 3. (2) bekezdésében folaltakon túl, mentes a helyi iparőzési adó alól az adóalany abban az évben, amelyben a Htv. 39. (1) bekezdés, illetıle a Htv. 39/A. vay 39/B. alapján számított (vállalkozási szintő) adóalapja nem haladja me a kétszázezer forintot. 12. (1) Állandó jelleel vézett iparőzési tevékenysé esetén a helyi iparőzési adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a. (2) Ideilenes jelleel vézett iparőzési tevékenysé után a helyi iparőzési adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.

4 4 5. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 28/2013. (XI. 08.) Önkormányzati Rendelet. Hajdúnánás, november 27. Szólláth Tibor polármester Dr. Kiss Imre jeyzı Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése metörtént. Hajdúnánás, november 28. Dr. Kiss Imre jeyzı

5 5 1. melléklet a 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelethez Bejelentőlap az ideenforalmi adó elszámolásához Application formto the accounts of the tourist tax Anmeldeformularzur Verrechnun von Tourismus- Steuer Formularz złoszeniowydo kont podatkowych Szálláshely neve: Name of the hotel: Name der Unterkunft: Nazwa hotelu: Szoba száma: (szálláshely tölti ki) Room number: (the hotel fill in ) Zimmernummer: (Die Unterkunft füllt aus.) Numer pokoju: (Hotel wypełniony) Vezeték- és keresztnév \ First and last name Nach- und Vorname \ Imię i nazwisko Születési hely, idő \ Birth location, date Geburtsort und Datum \ Data i miejsce urodzenia Lakcím \ Address Wohnort \ Adres Állampolársá \ Nation Staatsanehörikeit \ Obywatelstwo Útlevél vay személyi iazolv. vay vezetői en. száma\ Number of identity card or passport orv driver licence\ Personalausweisnummer oder Reisepassnummer oder Fahrscheinnummer\ Liczba dokumentów osobistych Gépjármű rendszáma * \ Car s licence plate: * Kennzeichen* \ Numer licencji pojazd płyta* Telefonszám * \ Phone number* Telefonnummer* \ Numer telefonu* cím * \ address * \ - Adresse* Adres * Érkezés időpontja \ Date of arrive Ankunft \ Przyjazd Dátum \ Date \ Datum \ Data aláírása \ Sinature of uest Unterschrift von Gast \ Podpis Gość Távozás időpontja Date of depart Abreise Wyjazd A bejelentőlap első példányát a vendé leadhatja a Tourinform Iroda munkatársainak a Hajdúnánási Gyóyfürdő bejárata mellett található pavilonban, vay a Köztársasá téren található Tourinform Irodában. Minden héten, hétfőtől vasárnap órái leadott szelvények vasárnap kor sorsoláson vesznek részt. A nyeremény sorsolásonként ey családi belépő (2 felnőtt és 2 yermek részére) a Hajdúnánási Gyóyfürdőbe. * A mezők kitöltése nem kötelező. The uest can take the first pae of the application form and deliver that to the Tourist Information Office staff, their Pavilion is located next to the entrance of Hajdúnánás Thermal Spa, or the Tourist Information Office in the Köztársasá square. Every week, until Sunday 4 pm delivered coupon ups. to win a family ticket (two adults and two children) to the Hajdúnánás Thermal SPA. * These fields are optional. Der Gast kann den erste Seite von Anmeldeformular im Tourinform- Büro (diesen Pavillon findet man neben dem Einan von Hajdúnánáser Heilbad, oder auf dem Köztársasá- Platz) - abeben. Die Kupon nehmen (die man ab Monta bis Samsta 16Uhr abeeben) an der Ziehun jede Woche am Samsta um 16 Uhr teil. Der Gewinn pro Ziehun ist eine Familieneintrittskarte (für 2 Erwachsenen und für 2 Kinder) ins Hajdúnánáser Heilbad. * Die Ausfüllun den *-ekennzeichnete Felder ist nicht obliatorisch. Pierwsza strona formularza złoszenioweo proszę złożyć w Biurze Informacji Turystycznej, które znajduje się obok wejścia do Kąpieliska w Hajdúnánás. Każdeo tyodnia, kupony dostarczone od poniedziałku do niedzieli do odz biorą udział w losowaniu, które odbywa się w niedzielę o odz Wyraną jest bilet rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) do Kąpieliska w Hajdúnánás.

6 2. melléklet a 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelethez - és ideenforalmi adó nyilvántartás a beszedett ideenforalmi adóról A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 Sorszám neve születési helye és ideje Lakóhelye Állampolársáa A vendé útlevelének, személyazonosító iazolványának vay vezetői enedélyének száma Érkezés napja és időpontja Távozás napja és időpontja Eltöltött vendééjszakák száma Ebből: mentes vendééjszakák száma és jocíme Adóköteles vendééjszakák száma aláírása Beszedett IFA Kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyuta sorszáma Beszedett IFA önkormányzat felé történő mefizetésének ideje IFA havi bevallás időpontja Bejelentő lap sorszáma

7 3. melléklet a 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelethez - és ideenforalmi adó nyilvántartás a beszedett ideenforalmi adóról harmadik orszábeli állampolárok számára B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z család i és utóne ve születé si családi és utónev e előző család i és utóne ve születé si helye és ideje neme anyján ak születé si családi és utónev e lakcí me Állampolár sá vay hontalan státusz A vendé úti okmányán ak azonosító adatai Szálláshel yre érkezés napja és időpontja Szálláshely ről távozás napja és időpontja Vízum vay tartózkod ási enedély száma A beutazá s időpontj a, helye Eltöltött vendééjsza kák száma Ebből: mentes vendééjsza kák száma és jocíme Adóköteles vendééjsza kák száma aláírás a Beszed ett IFA Kibocsátott számla, készpénzfizet ési számla, nyuta sorszáma Beszedett IFA önkormányz at felé történő mefizetésén ek ideje IFA havi bevallá s időpont ja Mejeyz és 7 Sorszám A

8 8 4. melléklet a 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelethez B E J E L E N T É S. évi tartózkodás utáni ideenforalmi adó alóli mentessé meszerzéséhez 1. Vállalkozó (cé) neve: Címe (lakóhelye, székhelye):... Adószáma:... Statisztikai számjele:... A bevallás kitöltőjének telefonszáma:. 2. Az önkormányzat illetékesséi területén folytatott iparűzési tevékenysé jellee: állandó, ideilenes Ideilenes iparűzési tevékenysé esetén: a) építőipari tevékenyséet folytat, illetőle természeti erőforrást tár fel vay kutat, feltéve, hoy a folyamatosan vay meszakításokkal vézett tevékenysé időtartama adóéven belül a 30 napot mehaladja, de nem éri el a 181 napot b) bármely az a) pontba nem sorolható tevékenyséet véez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve hoy eyetlen önkormányzat illetékesséi területén sem rendelkezik székhellyel telephellyel 3. A tevékenysé folytatásának helye: 4. A tevékenysé ténylees mekezdésének időpontja:.év.hó nap. befejezésének időpontja :.év.hó.nap. 5. Az iparűzési tevékenysé során nem állandó lakosként folalkoztatni kívántak száma: (részletezés a túloldalon). fő 6. A szálláshely címe: A szállásadó neve:... Tudomásul veszem, hoy a kiadott iazolás, csak abban az esetben mentesít az ideenforalmi adó mefizetése alól, ha az ideilenes jelleű iparűzési tevékenysé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat illetékesséi területén valósul me. Felelősséem tudatában kijelentem, hoy a fent közölt adatok a valósának mefelelnek..., 20.év..hó..nap. aláírás

9 Bejelentés/2 A tevékenyséet véző(k) A tevékenysé vézésének időtartama A B C D N e v e L a k c í m e Születési ideje 9

10 5. melléklet a 40/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelethez Nyilatkozat iénybe vett ideenforalmi adómentesséről A B 1 neve: 2 Születési hely, idő: 3 Érkezés-távozás napjai: 4 Adómentesen eltöltött vendééjszakák száma: 5 Adómentessé jocíme: 18. év alatti életkor miatt 6 Eészséüyi, szociális intézményben történő ellátás miatt 7 Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallatói joviszony alapján 8 Szakképzés miatt 9 Szolálati kötelezettsé teljesítése miatt 10 Hatósái, bírósái intézkedés folytán 11 Hajdúnánáson székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vay alkalmazottja, munkavállalója munkavézése miatt: Vállalkozás neve: Székhelyének címe: Adószáma: 12 Hajdúnánáson ideilenes iparűzési tevékenyséet véző vállalkozó vay munkavállalója munkavézése miatt: Vállalkozás neve: Székhelyének címe: Adószáma: 13 Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá a használati joosultsá időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati joával rendelkező lakásszövetkezeti ta, illetőle a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati joával rendelkező lakásszövetkezeti ta használati joosultsáának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk b.) pontja) 14 Kérem, hoy a mefelelő jocímnél x-szel szíveskedjenek jelölni. Kijelentem, hoy az ideenforalmi adómentessé a fenti jocímen fennáll. Hajdúnánás, 20. hó nap vendé aláírása

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó!

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Közös érdekünk, hogy Tisztelt Adózóink idıben ismerjék meg azokat a jogszabályokat és adókötelezettségeiket, melyek alapján az önkormányzati adóhatóság felé

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: mayar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsöniénylés sorszáma: Kölcsöniénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete a helyi adókról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2006. I. 16.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyőlésének 40/2004. (XII. 17.) számú rendelete a helyi adókról (2005.)

Eger Megyei Jogú Város Közgyőlésének 40/2004. (XII. 17.) számú rendelete a helyi adókról (2005.) Eger Megyei Jogú Város Közgyőlésének 40/2004. (XII. 17.) számú rendelete a helyi adókról (2005.) I. Általános rendelkezések 1. A helyi közszolgáltatások biztosítása, a helyi önkormányzat bevételeinek gyarapítása

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal B E V A L L Á S az idegenforgalmi adóról F Ő L A P /Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához/ I. Bevallott időszak:. év. hónap II. Az adó beszedésére kötelezett

Részletesebben