Lendvai L. Ferenc. A gonosz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lendvai L. Ferenc. A gonosz"

Átírás

1 Lendvai L. Ferenc A gonosz birodalmai 1

2 Lendvai L. Ferenc A gonosz birodalmai Áron Kiadó Budapest

3 Elhunyt barátaim és kollégáim emlékének, akik gondolataikkal és ösztönzéseikkel hozzájárultak e könyv megszületéséhez. Lendvai L. Ferenc, Áron Kiadó Felelős kiadó: Áron László Borítóterv és tördelés: Brand&Brain A borítón Hieronymus Bosch festménye; copyright: Museum of Fine Arts Ghent Lukas-Art in Flanders vzw, photo Hugo Maertens Nyomás: Creative Print ISBN:

4 TArtalom Előszó I. rész: A Jó és a Gonosz birodalmai 1. Az ember a Jó és a Gonosz birodalma között 1.1. A két birodalom tana Ágostontól Lutherig 1.2. Megigazulás és erkölcsi cselekvés Luthernál 2. A lutheri reformáció történelmi határhelyzete 2.1. A lutheránizmus németországi sorsa 2.2. Nyugat és Kelet között II. rész: A Gonosz birodalma a forradalomban 3. A forradalom elmélete 3.1. Eszkatológia és társadalmi haladás 3.2. Eszkatológia és forradalom 4. A forradalom gyakorlata 4.1. Lenin iniciatívái 4.2. A sztalini elfajulás III. rész: A Gonosz birodalma az ellenforradalomban 5. Az ellenforradalom elmélete 5.1. Mítosz és politikai reakció 5.2. Mítosz és ellenforradalom 6. Az ellenforradalom gyakorlata 6.1. Mussolini iniciatívái 6.2. A hitleri elfajulás

5 Tartalom Előszó Előszó IV. rész: A Gonosz birodalmai a tudományban és a filozófiában 7. Politikai és történelmi mérleg 7.1. Politikafilozófiai elemzések 7.2. Történészviták 8. Filozófiai lezárás 8.1. A történelmi Gonosz mint szellemi probléma 8.2. A Gonosz általában mint szellemi probléma Függelék Névmutató Bibliográfia Némely szempontból furcsa könyvet nyújtok át jelen kötettel az olvasóknak. A könyv egyrészt ugyan folytatása korábbi műveimnek: a Protestantizmus, forradalom, magyarság c. esszékötetnek és a Közép-Európa koncepciók c. monográfiának (s azokkal együtt akár egy olyan tragikus trilógia részeként is tekinthető, melynek A fiatal Lukács c. földolgozás mintegy kiegészítő szatírjátékát képezi), másrészt el is tér tőlük néhány vonatkozásban. Műfaja inkább tekinthető esszének, mint monográfiának, miközben terjedelme monográfia méretű. Ha azonban igazi monográfiának akartam volna megírni, akkor nem egy, hanem négy monográfiát kellett volna írnom: a mű minden egyes nagy részéről egyet-egyet. És persze ahhoz, hogy ezeket megírjam, alkalmasint egy teljes élet kutatómunkája sem lett volna elegendő. Hiszen a megírt anyagban így is több évtizedes kutatás eredménye csapódik le, melyet ugyanis a föntebbi könyvek munkálataival részint együtt, részint velük párhuzamosan folytattam. Az e könyv megírására irányuló munkát akkor kezdtem meg, amikor az közötti időre a tervezetével Széchenyi professzori ösztöndíjat nyertem el, azonban a következő időszakban részint különféle életproblémák, részint más munkák sürgetőbb előtérbenyomulása az írás előrehaladását sajnálatosan hátráltatták. A könyv esszé-jellege mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a tárgyalt témának (vagy inkább témáknak) teljes irodalmát, a jóformán áttekinthetetlen terjedelem miatt, még megközelítőleg sem állt módomban földolgozni. Így egy bizonyos szubjektivitás és esetlegesség, mint általában az esszé-műfajban, itt érvényesült. Mindamellett biztosíthatom az olvasót, hogy a téma vagy témák bemutatása így is szolíd tudományos alapokon nyugszik, olyannyira, hogy a fölsorakoztatott tények és vélemények a bemutatás által reményeim szerint már mintegy maguktól is orientálják a megértést. A hivatkozások, bár nem jegyzetekben, de pontosan meg vannak adva, s ahol szükséges, természetesen nem mellőzöm saját álláspontom prezentálását sem. Ennek egy része csupán rövid kommentár, más része hosszabb fejtegetés bízom benne, hogy ez utóbbiak sem fognak unalmasnak tűnni. A könyv tematikailag annyiban folytatása a föntebb említett előzőeknek, hogy egyrészt kibontja a Protestantizmus-kötet esszéiben visszatérően előforduló forradalmi-eszkatologikus teóriák történelmi következményeinek tárgyalását, s hogy másrészt ezt a Középeurópa-kötetben tárgyalt közép- és kelet-európai társada- 8 9

6 Előszó Előszó lomfejlődés összefüggéseiben hajtja végre. Elsőrendű tárgya az előbbi témakör folytatásaként a vallásos gondolkodásban és a belőle kifejlődött történelemfilozófiai eszmékben centrális szerepet játszó eszkatológiai téma: a Jó és a Gonosz küzdelme a történelemben. Ezt a témát azonban a könyv a második témakör folytatásaként elsősorban a XX. század nagy forradalmi és ellenforradalmi mozgalmai: a kommunizmus és a fasizmus vonatkozásában elemzi. A két elméleti réteg közül az előbbi az I. és a IV., a második a II. és a III. részben kerül kifejtett tárgyalásra, azonban az előbbi részek az utóbbiak elméleti megalapozását, az utóbbi részek az előbbiek konkrét ábrázolását is nyújtják. Egyúttal, minthogy egyik kiinduló kutatási témám a protestantizmus, ezen belül a lutheránizmus elméleti vizsgálata volt, nem csodálható, hogy könyvem nem is oly rejtett főhőse, akivel kapcsolatban voltaképpen az összes látszatra sokszor távoleső témámat tárgyalom, Martin Luther. A reformáció elindítója és a modern vallásosság, a protestantizmus megalapítója, akinek hagyománya azonban, a lutheránizmus, egy sajátos közép-európai helyzetben bontakozott ki, s így végül nem hozott szemben a nyugat-európai kálvinizmussal társadalmi és szociáletikai forradalmat is, hanem csak lelki és szellemi jellegűt: a teológiai mellett filozófiait, a német klaszikus idealizmus elméleteiben, egészen a fiatal Lukácsig kihatóan. Emiatt az idők során számos sokszor méltatlan bírálatnak volt kitéve, így a XX. századi nagy forradalmi és ellenforradalmi mozgalmak és a nyomukban előállt totalitárius rendszerek eszmei előzményeinek vizsgálata során is. E vonatkozásban könyvem, melynek jelentős részeit éppen e rendszereknek mint az általábanvett Gonosz konkrét birodalmainak elemzése képezi, amint az olvasás során ez alkalmasint meg fog mutatkozni, bizonyos értelemben egy Luther-apológiának is tekinthető. Ehhez azonban szubjektíve sem könnyen jutottam el. Gyermek- és serdülőkori buzgó kálvinizmusom, mely pozitív hatásként életreszólóan elkötelezett a predesztinációs elvből fakadó puritán kötelességtudat mellett, negatív befolyásként hosszú időre megkötötte gondolkodásomat Luther jelentőségének fölismerésében. Ez a helyzet csak később változott meg, az MTA Filozófiai Intézetének keretében folytatott valláselméleti kutatómunkában és méginkább az ehhez kapcsolódó ún. keresztény marxista dialógusban való részvételem során, melyek ott Lukács József irányításával a hetvenes nyolcvanas években folytak. Első írásaim is az általa szerkesztett Világosság hasábjain jelentek meg; a pályakezdésben nyújtott segítségért és eszmei útmutatásért hadd adózzam ehelyütt hálás tisztelettel az emlékének. (Nem tartom szükségtelennek itt megjegyezni, hogy mindaz, amit a könyvben a marxizmusban rejlő utopikus vonásokról kritikailag írok, természetszerűleg saját korábbi álláspontomra is vonatkozik.) A dialógus során számos kiváló teológus-kollégával kerültem kapcsolatba, a velük folytatott kollegiális, sőt baráti beszélgetések komoly hatást gyakoroltak gondolkodásomra. Elsősorban is Bucsay Mihálynak és Prőhle Károlynak tartozom hálával, az előbbinek Calvin, az utóbbinak pedig éppen Luther történelmi szerepe és elméleti jelentősége világosabb megértéséért. De hasznosnak bizonyultak számomra azok a beszélgetések is, melyeket Bolyki Jánossal, Donáth Lászlóval, Fabiny Tiborral, Pákozdy László Mártonnal, Vályi-Nagy Ervinnel folytattam. Végül külföldi tanulmányútjaim során értékes útmutatásokat kaptam olyan kiváló elméktől, mint Ulrich Duchrow (Heidelberg), Jan Milic Lochman (Bázel), Matthias Petzoldt (Lipcse). A fölsoroltak többsége sajnos már nem él: könyvemet az ő emléküknek ajánlom. Köszönettel tartozom azoknak a kedves kollégáknak és barátoknak, akik kéziratom egyes részeit átnézték, illetőleg bizonyos részletekben segítségemre voltak: Bojtár Endrének, Bolyki Jánosnak, Csorba Lászlónak, Donáth Lászlónak, Karasszon Istvánnak, Krausz Tamásnak, Ormos Máriának, Szigeti Jenőnek, Tengelyi Lászlónak. Azoknak a javaslatoknak, melyeket a munka jobbá tétele céljából megfogalmaztak számomra, a szöveg végső kidolgozása során igyekeztem eleget tenni. A könyv kiadásához nem sikerült anyagi támogatást szerezni (például az MTA II. o. Filozófiai Bizottsága sem látott lehetőséget erre), s ez a szerzőtől némi áldozatot igényelt. Köszönöm fiam, Lendvai Dávid áldozatos munkáját a tördelést, a tipográfiát és a borító megtervezését illetően; ez utóbbi Hieronymus Bosch: A keresztvitel c. képe (Museum voor Schone Kunste, Gent) alapján, a Lukas-Art in Flanders alapítvány (Gent) kedvezményesen megadott engedélyével, amiért szintén köszönetet mondok. Elöljáróban meg kell még magyaráznom bizonyos ortográfiai sajátosságokat a szövegben. A keresztyén szóalakot, bármennyire is kedves számomra, mivel ma már sajnos menthetetlenül régiesnek tűnik, csak elvétve használtam. A görög neveket az ún. filológiai írásmóddal, az orosz neveket pedig a magyar ábécével, de nem fonetikusan, hanem betű szerint írom át; a könyvtárosok által használt ü helyett az y alkalmazásával. (Az ún. személyi kultusz idejéből érthetetlen módon ittmaradt Sztálin névalakot, a bibliográfiai adatok kivételével, mindenütt a szabályos Sztalin formára javítottam vissza.) Mindezen eljárásmódok az olvasóközönség jobb tájékoztatását szolgálják. A Biblia könyveit Károlyi Gáspár fordítása alapján idézem. Miskolc, 2011 májusában A szerző 10 11

7 I. rész: A Jó és a Gonosz birodalmai 1. Az ember a Jó és a Gonosz birodalma között I. RÉSZ: A JÓ ÉS A GONOSZ BIRODALMAI Kél az ősi rossz, bajvető gonosz, csel vad fegyvere, erőszak ővele, a földön ő az első. Önnön erőnk csak délibáb, és bizony esnénk esten. De harcba küldte Egy Fiát értünk maga az Isten. (Martin Luther) 1. Az ember a Jó és a Gonosz birodalma között A Jó és a Gonosz harcáról szóló elképzelés, legalábbis a közel-keletiből induló európai vallásfejlődésben, a legrégibb mitológiai és a legtartósabb vallási képzetek közé tartozik, s minden bizonnyal az ember lelkének mélyrétegeiben gyökerezik amint az Úr Imája is az utolsó kérésben ezt hangsúlyozza: Szabadíts meg a Gonosztól! Teológiai és ennek nyomán filozófiai jelentőségre az eszme először a ma Szent Ágostonként tisztelt Aurelius Augustinusnál jutott, ám ősi volta miatt ez már Ágostonnál is átvétel volt általánosságban az ősi mitológiákból, konkrétan pedig a manicheizmusból A két birodalom tana Ágostontól Lutherig A manicheizmus Iránból akkor került Európába, amikor a carrhae-inál is katasztrofálisabb 260-as edessai vereség után az Oriens iranizálása következett be. Gyökerei azonban persze jóval korábbiak és egyben szerteágazók. Már az őseredeti mezopotámiai mitológiában is Marduk előszörre még veszít, mielőtt legyőzné Tiamatot, s ez a szenvedő isten egyik korai képe; s bár Mani apja, Patik a jelek szerint a buddhizmus által is befolyásolva volt, maga Mani 12 évig egy mandeus keresztelőszektához tartozott. Az exorcizmus, a keresztség és az áldozás közötti szerves kapcsolatban egy régi mezopotámiai örökséget láthatunk. (Widengren: 21.) A ba12 13

8 I. rész: A Jó és a Gonosz birodalmai 1. Az ember a Jó és a Gonosz birodalma között bilóniai asztrál-istenek, a zsidó kolóniák és a korai kereszténység eszmei hatásai szintézist kaptak a manicheus tanításban, mely szerint a világban két elv működik: Isten (a fény) és az anyag (a sötétség), ezek két örök és elválaszthatatlan szubsztanciát képeznek, s mielőtt az égi küldött, az Élő Paraklétos (a Szentlélek egyfajta megfelelője) végső győzelmet aratna, előbb még vereséget szenved a Jó a Gonosztól ez a vereség azonban csak bevezető a Jó végső, győzedelmes visszatéréséhez. A manicheizmus bonyolult kozmogóniai képzetrendszere emellett azonban tele volt a legkülönfélébb misztikus és számmisztikus elemekkel, s így végülis nem tudott emelkedettebb teológiai és filozófiai formát adni a vallási dualizmus eszméjének. Nyugaton jórészt csak iráni szekta gyanánt volt elkönyvelve, mégpedig annak ellenére is, hogy Mani szívesen látta magát az ígért Paraklétos, Jézust pedig a saját előfutárának. A magasabb teológiai és filozófiai formát a dualizmusnak tehát Ágoston adta meg. Bár Ágoston csak a manicheus hierarchia alsó fokára ( hallgató ) jutott el, kétségtelen, hogy mintegy 9 évig neoplatonikus manicheus befolyás alatt állt, s ismerte a kopt manicheus iratokat a fény és a sötétség birodalmának harcáról. A későbbiekben megtisztította a manicheus tanítást az említett zavaros elemektől, a lényegét azonban, a két birodalom harcáról és a Jó végső győzelméről, megőrizte. Igen, Ágoston egész corpus-fogalma nem-római, nem-jurisztikus, keleties: a manicheus iratokban található hozzá az egyedül passzoló világnézet. [ ] Ágoston oly kevéssé érezte magát találva Eclanumi Julianus szemrehányásaitól, miszerint valójában még mindig manicheus lenne, hogy a Julianus elleni két irásában található vitájában már semmi további megjegyzést nem tett a ránkmaradt levelekhez képest. Valóban, a manicheus tanokból semmit nem vett egyszerűen át. Ámde dualisztikusan érző szívének titkos vágya, mely őt ifjúkorában a manicheizmushoz vitte, érett korában is arra hajtotta, hogy a szellemiségnek egy magasabb szintjén újra fölvegye első lendületének döntő gondolatait. E szublimáció útján visszatért első ideáljaihoz, anélkül, hogy e folyamatnak tudatában lett volna. (Adam: 390.) Mint ismeretes, a De civitate Dei ( Isten városáról, ám a latin civitas szó éppannyira sokértelmű, mint a görög polis: így jelentése lehet község vagy állam illetve ország vagy birodalom is) koncepciója szerint a történelemben két város (két ország, két birodalom) harca zajlik: Tehát a két szeretet két várost hozott létre. Az Isten megvetéséig eljutó önszeretet a földit, az önmegvetésig eljutó istenszeretet pedig a mennyeit. [ ] Az emberiséget két csoportra osztottuk. Egyik azoknak a csoportja, akik az ember szerint, a másik meg azoké, akik Isten szerint élnek. Ezeket misztikus értelemben két városnak, vagyis kétféle emberi közösségnek nevezzük. Az egyik az Istennel való örök uralomra van elrendelve, a másik pedig a Sátánnal együtt örök büntetésre van ítélve. (Ágoston: III. 263, 265.) A küzdelem az egész emberi történelmen végighúzódik, melyet Ágoston az első emberpártól saját napjaiig követ. A folyamat akkor kezdődött, amikor az első emberpár utódot nemzett, és addig tart, amíg az emberi nemzés meg nem szűnik. Ez az egész idő vagy korszak, amelyben halottak távoznak el, és a helyükre szülöttek érkeznek, hozzátartozik a két város történetéhez. Káin az emberi, Ábel az isteni város alapítója, mert előbb a jelen világ polgára született meg, s azután következett az, aki Isten városához tartozik, s ezért csak zarándok e világba[n], mivel kegyelemből eleve el van rendelve, kegyelemből ki van választva, kegyelemből zarándok itt lent, s kegyelemből zarándok odafönt (uo.: 266). A földi élet folyamataiban természetesen minden ember részt vesz, de sorsuk mégsem egyforma: Tehát a földi városban kétféle képet találunk. Az egyik saját jelenlétét igazolja, a másik pedig jelenléte által a mennyei város jelzésére szolgál. A bűn következtében megromlott természet a földi város részére szül polgárokat, a természetet a bűntől megszabadító kegyelem pedig a mennyei város számára. (Uo.: 268.) Az emberek sorsa determinált, amint azt éppen már Káin és Ábel példája megmutatja: Kizárólag azon sátáni irigység volt a gyilkosság oka, amely miatt a rosszak azért irigykednek a jókra, mivel azok jók, ők meg rosszak. [ ] Ami tehát Remus és Romulus között történt, az azt mutatja, hogy a földi város mennyire meghasonlott önmagával. (Uo.: 273.) A földi város végső soron pusztulásra van ítélve, bár ez a pusztulás csak az eljövendő Utolsó Ítélet napján következik be, s ama napig mindnyájan ki vagyunk téve a meghasonlásoknak és harcoknak: A földi város, amely nem áll fenn örökké, mert amint az utolsó ítéletkor utóléri a büntetés, már nem is lesz város, most is rendelkezik azzal a jóval, amelynek részeseként örvendezik, ha ugyan az ilyen dolgoknak egyáltalán örülni lehet. S mivel nincs olyan jó, amely kedvelőjének szorongást ne okozna, ezért ez a város meghasonlik, civakodva, harcolva, küszködve, és halált hozó, de legalábbis halandó győzelemre törekedve. (Uo.: 270.) A történelem ilyetén ábrázolásával Ágoston a zsidó profétikus és a keresztény messianisztikus hagyományból kiindulva a voltaképpeni (teológiai és filozófiai) eszkatológia megalapítója lesz: a történelem mindvégig, a múltban, jelenben és jövőben egyaránt, a Jó és a Gonosz (a Civitas Dei és a civitas terrena vagy civitas diaboli) küzdelmének színtere, egészen a Jó végső győzelméig, a végítéletig, a végső dolgokig. A földi ország alapvetően a Sátán birodalma, hiszen mint láttuk aki Isten országához tartozik, az voltaképpen csak zarándok ebben a földi világban. Az Egyház kivételével (ami nem jelenti, hogy minden egyházi személy kivételével) Ágoston a földi világ összes intézményét a Gonosz birodalmához sorolja, így az államot is. Nevezetes és gyakran félreértett fejtegetése ezzel kapcsolatban a következő szavakkal indul: Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia. Vagyis: Igazságosság hiányában mi egyebek a királyságok, mint nagy rablóban

9 I. rész: A Jó és a Gonosz birodalmai 1. Az ember a Jó és a Gonosz birodalma között dák. A kibontott bevezető mellékmondat mármost grammatikailag kétféleképpen érthető: kondicionálisan, illetve kauzálisan. Tehát: Ha az igazságosság hiányzik, illetve Mivel az igazságosság hiányzik Az ezt követő részletesebb kifejtés világossá teszi, hogy a kauzális értelmezés helyénvaló: Mert a rablóbanda is mi egyéb, mint parányi birodalom? Ez is emberekből álló csapat. A vezér parancsolata kormányozza, a közösségi egyezség fűzi össze, és a megállapodási feltétel szerint osztozkodnak a zsákmányon. Ha egy ilyen gonosz banda az elvetemült emberek csatlakozása által annyira megnövekszik, hogy már bizonyos vidéket a kezébe kerített, akkor letelepszik, városokat foglal el, népeket igáz le, és felveszi a királyság többet mondó elnevezését, amelyet már most is nyilvánosan használ, nem mintha megszűnt volna kapzsisága, de most már nem lehet emiatt megtorolni. (Ágoston: I. 265.) Majd a híres anekdota következik Alexandros és a kalózvezér találkozásáról, akik ugyanazon jogon nyugtalanítják a világot, s a király csak attól király, hogy neki hadserege és hajóhada van. Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy Ágoston: Semmiképp nincs azon a nézeten, hogy egy politikai közösség közelebb állna a civitas deihez, mint egy rablóbanda. Mert a civitas dei és egy terrena civitas között az ágostoni fölfogás szerint nincs semmiféle őskép másolat kapocs; a földi közösségek egymástól mint célközösségek legföljebb fokozatilag különböznek. Az államok elérhetik egy morális közösség, a civitas dei fogalmát, de mintegy közelítőleg. Másként szólva: Ágoston nem tételez föl elvi különbséget államok és rablóbandák között. (Horn: 188.) Az Apokalipszis látomásainak egyértelmű birodalom-ellenességét Ágoston ezzel úgy szüntette meg, hogy mintegy általánosította őket, ám épp ennek lett a továbbiakban óriási jelentősége. Így ugyanis Nyugaton az állam a további keresztény szemléletben nem számított isteninek, a bizánci cezaropapizmus rendszerében viszont, ahol ez a látásmód nem tört át, igen. Ennek nyomán Nyugaton megkezdődhetett a polgári társadalom elvi önállósodása a politikai állammal szemben, amire Keleten nem kerülhetett sor. Az eszkatológia ágostoni megalapítása nem jelentette egy modern értelemben vett történelemfilozófia megalapítását is egyszersmind. Ágoston kidobta elméletéből a manicheizmus számmisztikával kombinált kozmogóniai korszakait, és saját elméletében csak pragmatikus történelmi korszakhatárokat állapított meg, mindenekelőtt a bibliai történet és az ezt követő események nyomán. Döntő azonban mégis, hogy bár a történelem nála nem jelent egyben valamiféle történelmi folyamatot is, mégis egyértelmű végcélja van. Amint Rudolf Bultmann írja: Szent Ágoston persze nem úgy gondolja el ezt a harcot, mint történelmi fejlődést, amely történelmi szükségszerűséggel halad a Civitas Dei győzelmének célja felé. [ ] [ ] láthatatlan, transzcendens létezőként fogja fel, olyan túlvilági létezőként, amelyhez az ember a természetfölötti újjászületés által tartozik. A Civitas Dei és a Civitas terrena közötti küzdelem ezért az egyének történetében megy végbe. [ ] Mindazonáltal, mivel a Civitas Dei története a világtörténelemben láthatatlanul megy végbe, a világtörténelem így a Civitas terrena és a Civitas Dei közötti egyéni döntések mezejeként egyértelmű irányt és értelmet nyer. (Bultmann: 73.) Az eszkatológia teológiai eszméjét a későbbiekben szekularizálni kellett és az egyének történetéből az emberiség történetébe kellett transzponálni, hogy ilymódon valódi történelemfilozófiává válhasson amint az leginkább Kant, Hegel, Marx esetében meg is történt (v.ö. uo.: 79 sk.). Ezt a transzponálást részletesen elemzi és bemutatja Karl Löwith méltán híres könyve, a Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei (angolul: 1949, németül: 1953). Jacob Taubes a következőképpen követi nyomon a nyugati eszkatológia történetét Ágostontól Lutherig aholis persze fölvetődhet a kérdés, hogy van-e egyáltalán másfajta eszkatológia, mint nyugati (v.ö. Ágoston mint a Nyugat tanítója ). A De civitate Dei huszonkét könyvében Ágoston megalapozza a középkor Szent Római Birodalmát, amely Konstantintól a német császárkor végéig tart. Az Ország eszkatologikus reménye, amely a kereszténységben János apokalipszise óta csak chiliazmusként juthat szóhoz, utolsó lendületét is elveszíti, miután Ágoston az egyházi intézményt jelöli ki lakhelyéül. [ ] [ ]ugyanis az egyház már most Krisztus Birodalma és a Mennyek Országa. [ ] Az egyházból ekként végérvényesen kiszorul az Ezeréves Birodalom reménye: ettől kezdve a szekták ügyévé válik. Az egyetemes eszkatológia helyébe az egyéni eszkatológia lép. [ ] Az állam, lényege szerint, Istenre utal: theonóm. Az olyan evilági állam, mely elfordul Istentől, a démonok martalékává lesz. Az ágostoni De civitate Dei legbensőbb mozgatója az isteni és a démoni valóság ellentéte. A civitas Dei ellentéte a civitas terrena, mely nem egyéb, mint civitas diaboli. Ágoston többnyire kerüli a civitas diaboli kifejezést, mivel túlságosan is emlékeztet Isten és az ördög manicheus dualizmusára. (Taubes: ) Az újkori eszkatológia történetében Taubes szerint ritmikus hullámok vannak: ám a lényeg mindig Isten földi országának megvalósulása, s e képletben hol a kezdet, hol a vég kap hangsúlyt. Az eszkatologikus történelemfilozófiákra amint még látni fogjuk nagy hatást gyakorló Fiorei Joachim történelemteológiáját már Müntzer forradalmi teológiája végsőkig feszíti: A forradalom teológiája az erőszak teológiája. [ ] A marxizmushoz társuló utopista szocialista csoportok még közvetlenül kapcsolódnak az anabaptistákhoz (Weitling). (Taubes: ) De miért jelent oly döntő fordulatot Joachim? Az újkor európai forradalmi folyamatai Taubes szerint egy valóban kopernikuszi fordulattal valójában megszűntetik Európa keresztény szubsztanciáját a középkori egyház ugyanis még egy ptolemaioszi világkép alapján állt. A kopernikuszi világkép kezdetei Fiorei Joachimnál keresendők, mivel ő bontja le a földit a mennyeitől elválasztó falat, amikor a beteljesedést egy pontosan 16 17

10 I. rész: A Jó és a Gonosz birodalmai 1. Az ember a Jó és a Gonosz birodalma között datálható, közeli jövőbe helyezi át. (Uo.: 119.) Amikor Luther útjára indítja a reformációt, ezekkel az ellentmondásokkal kell szembenéznie. Luther még Isten Igéjében jelöli meg az új középpontot, amely maga köré gyűjti a megreformált gyülekezetet, de ami Luther számára Isten megszentelt, karizmatikus Igéje volt, az a Joachim nyomdokain járó Müntzer számára már csak papírfecni. Ezzel a keresztény közösség utolsó összetartó kötései is lehullanak, s nyitva áll az út Sebastian Franck vagy Jakob Böhme spirituális vallása felé. Krisztus árnyékában Prométheus alakja rémlik fel. (Uo.: 120.) Ez a kettős árnyék pedig messzire vetül: Schellingen át egészen Marxig. Joachim a modern dialektika atyja: A dialektika lényege a történelem Joachim megalkotta trinitárius szemléletéből fakad. A tézis antitézis szintézis három fázisa Hegelnél csakis az Atya, a Fiú és a Szentlélek korszakának joachimi ritmusából érthető meg. (Uo.: 123.) A német dialektika misztikus hagyománya nemcsak a német misztikából ered tehát, hiszen Joachim is bővelkedik ilyen elemekben: a második korszak úgy a Fiú korszaka, hogy benne Krisztus jegyese az egyház, s egyesülésükből (ez a nemi egyesülés metafizikus ősképe) gyermek kell szülessen, tehát a cél a jövő (ld. uo.: ). Ugyanakkor Joachim nagyon is hatásos evilági mozgalmakat inspirált, bárha egyházi köntösben. Joachim követői, az ún. spirituálisok valamint a ferencesek ún. harmadrendje és a hozzájuk kapcsolódó beginák a későbbi újrakeresztelők valószínűleg innen jönnek, bár eleinte még a pápaságot védelmezik Hohenstauf II. Frigyes politikai messianisztikus törekvéseivel szemben, ám a későbbi Szentlélek-egyház elképzeléssel már mintegy határesetet képeznek a szerzetesrend és a szekta között (v.ö. uo.: 142). A reformáció valójában mélyen gyökerezik a történelmi fejlődésben, az általa hozott vallási fordulat pedig a komplex kulturális közeg fordulatába ágyazódik: Míg a zömök román [romanikus] templomtorony bizonyosságként láttatja ég és föld egységét, az idegesen felfelé törekvő gótikus tornyon már szorongás villan át: az ég hamarosan elvész. [ ] A reformáció a katolicizmus ptolemaioszi karizmatikus egyházának azzal a tételével fordul szembe, hogy az embernek hatalmában áll bűnösből igazzá válni, az emberi szférából az istenibe hatolni. A reformáció azért utasítja el nemcsak a skolasztika theologia naturalisát, hanem a katolikus etikát is, mert mindkettő vallási szempontból releváns értéket tulajdonít az emberi cselekvésnek. Vagyis a protestáns, főként a lutheri kereszténység sokkalta inkább megveti a cselekedetekre épülő életformát, ezt a mindenestől rút, égtől elszakadt világot, mint azt a ptolemaioszi világképbe illeszkedő középkori egyház valaha is tette, s ennek megfelelően az életet mindenfajta keresztény irányítástól, az ember megigazulására való bárminemű hivatkozástól függetleníti. (Uo.: ) Ebből a szituációból fakad az a vád, amelyet a továbbiakban még részletesebb vizsgálat tárgyává kell majd tennünk, hogy a lutheri reformáció nem orientálja az embert etikailag: Luther tehát Machiavelli teológiai változataként lepleződik le, s az állam úgy növelheti hatalmát, ahogy teológiai Machiavellije a societason belül mindenfajta tevőleges kötelesség alól felmenti a hitet. [ ] Mivel a societas a világ ügye, a lutheri reformáció az egyéni eszkatológiára helyezi a hangsúlyt. Tanítása Krisztus Országát mint tiszta bensőségességet hirdeti, és leplezetlenül bírálja a keresztelők chiliazmusát. Az Augsburgi (Ágostai) Hitvallás egyenesen úgy utasítja azt el, mint zsidó tant, akárcsak egykor a kora keresztény chiliazmust az ephesosi zsinat. (Uo.: 148, 163.) Luther tehát Taubes szerint radikálisan visszatért az ágostoni, sőt talán manicheus elképzeléshez: a földi világ kisebb és nagyobb rablóbandák garázdálkodásának színhelye, a Gonosz birodalma. Ez azonban erős túlzás: látni fogjuk, hogy Luther igenis ad etikai iránymutatást, az államnak pedig szintúgy megadja a maga értékét. Az viszont világos, hogy a Taubes által emlegetett kopernikuszi fordulat közegében szükségszerű volt a hagyományos kötöttségek alól fölszabaduló modern individuumok vallásos hitének újszerű megalapozása, s ennek szükségképpen a vallás saját szférájában kellett végbemennie. A társadalmi történelmi indíttatású eszkatologikus gondolkodás erre nem lehetett alkalmas, annál inkább alkalmas volt azonban az újkor forradalmi folyamatainak vallásos átszínezésére. A manicheus vonásokat nem az a szellemi vonal képviselte Ágoston után, amelyhez Luther csatlakozott. A kereszténység, és így a minket most elsősorban érdeklő nyugati kereszténység történetében mindig is megjelentek a hivatalos tanítástól eltérő ún. eretnekségek, de ezek közel sem mind voltak a reformáció előfutárai. Manicheus dualista tanok már Ágoston előtt jelen voltak a különféle gnosztikus szektákban, akik ellen Nagy Theodosius császár kemény rendszabályokat foganatosított (a legkeményebbeket persze magukkal a manicheusokkal szemben). A manicheus tanítás népszerűségét már ekkor egy vallási tanításba burkolt aszketikus morális irányultság és az ebből kiinduló önmegváltás eszméje adta: A fény és a sötétség ősi harcáról szóló manicheus mítosz magyarázatot adott arra, hogy a jelen élet miért a jó és a rossz keveréke, és megalapozta az aszketikus erkölcstant, melynek követésével a kiválasztottak végzetszerűen elérik, hogy a testük börtönében lévő isteni fény részecskéi kiszabaduljanak. Az alsóbbrendűektől csak egyszerű erkölcsi törvények betartását várták el; ösztönözték őket, hogy reménykedjenek a reinkarnációban, ahogy a kiválasztottak az újramegtestesülés taposómalmából való kiszabadulást várják. (Chadwick H.: ) (Hogy az uralmi helyzetbe kerülő hivatalos egyházzal szembeni ellenállás erős szerepet játszhatott, mutatja, hogy az eretnekség még magába az egyházi hierarchiába is behatolt: egy manicheizmussal vádolt laikust, Priscillianust, akinek aszketikus életére teozofikus, dualista elméletek hatottak, 381-ben ávilai püspöknek iktattak be, s bár később boszorkányságról szóló vádak alapján kivégezték, Siricius pápa utóbb kiközösítette bevádlóit; 18 19

11 I. rész: A Jó és a Gonosz birodalmai 1. Az ember a Jó és a Gonosz birodalma között v.ö. uo.) Magánál Ágostonnál, mint láttuk, ha nem is elvi, de fokozati különbségek adódhatnak a világi intézmények morális megítélésében, nem egyenlő mértékben zsákmányai tehát az ördögnek, aminthogy viszont az egyház sem teljes egészében és minden tagjában része Isten országának: [A]hogy az állam nem egyszerűen az önszeretet földi városa, ugyanúgy a harcos egyház sem azonos itt a földön Isten városával. Vannak farkasok belül, és bárányok is kívül. (Uo.: 212.) Ha az Isten nélküli világ nem minden egyes részében gonosz, a keresztény embernek részt lehet és részt is kell vennie benne. Ágoston kegyelemtanát és ehhez bizonyos fokig kapcsolódó aszketizmusát ez azonban nem érinti: Ádámmal az egész emberiség bűnbe esett. Mivel az átöröklés a nemzéssel és szaporodással megy végbe, a szüzesség magasabbrendű, mert a szexualitás sosem mentes (nem lehet mentes) teljesen az érzékiség bűnétől, s még a csecsemők is a bűntől megfertőzve jönnek világra, keresztelés nélkül ezért elkárhoznak. Az emberiség kárhozott tömeg, mely a megváltó kegyelem nélkül képtelen csupán jóindulatból fakadó cselekedetre[ ] [ ] Ha az egész emberiség pokolra jutna, az nem lenne más, mint szigorú és igazságos büntetés. Mindamellett Isten kegyelme által a lelkek kisebb csoportja kifürkészhetetlen módon részesül a megváltásban az eleve elrendelés alapján, mely mindenfajta érdemet mellőz. [ ] E predesztinácótanból szükségszerűen következik, hogy a kegyelem ellenállhatatlan. Ha olyan romlottak vagyunk, hogy már nem tudunk szabad akaratunkból jót tenni, akkor a kegyelemnek kell mindent helyrehoznia[ ] [ ] A kegyelem létezését tapasztalatilag az igazolja, hogyha egy ember élete végéig, a végső kegyelemállapotig következetesen jó ez pedig Isten előre elrendelt, érdemtől független ajándéka. (Uo.: ) Ágoston bírálói közül a már említett Julianus (a dél-itáliai Eclanum püspöke) szerint viszont a természet is a Teremtő ajándéka, s ami természetes, az nem lehet rossz: szerinte Ágoston helytelen tanítása fiatalkori manicheizmusából, a szexualitás elleni ágostoni ellenszenv a megbánt fiatalkori bűneiből jön. Ágoston kegyelemtanával kapcsolatban annak szemére veti, hogy tagadja Pál tanítását, miszerint Isten mindenkit meg akar váltani; míg viszont Johannes Cassianus (egy dél-galliai szerzetesközösségből) szerint ha a megváltás csakugyan előre és végérvényesen meg lenne határozva, az embernek nem is kellene törekednie a jóra, a kegyelem tehát nem lehet elveszíthetetlen (v.ö. uo.: ). Olyan, ismert toposzok ezek, melyek a teológia történetében újra és újra fölbukkannak, még majd Lutherral és Calvinnal szemben is. Ágoston maga, kegyelemtanával párhuzamosan, kitartott az etikai cselekvés lehetősége mellett, s méghozzá a szabad akarat elvének fönntartásával, amiből következik, hogy (1) a szabad akarattal végrehajtott cselekvés lehetősége már eredendően része az eleve elrendelésnek, és hogy (2) az ember által végrehajtott jó cselekedetek nem előidézik, hanem csak jelzik az üdvözülést. A középkori eretnekségek közül legnagyobb hatással a katharok képviselték a manicheus tanítás dualizmusát. A valójában félreértésből albigenseknek elnevezett katharok azonban, szemben a valdensekkel, nem előfutárai a reformációnak. Ezt egy különös, mondhatni bizarr bizonyíték is alátámasztja: az ellenük indított irtóhadjárat során az inkvizítorok úgymond eretnek és valdens bűnök után nyomoztak, vagyis az eretnekségen szűkebb értelemben csak a katharizmust értették (ld. Brenon: 126). A katharok tanításai kétségkívül manicheus jellegű tanítások voltak. Föltételeztek egy dualizmust a látható anyagi világ és a láthatatlan igazi világ között, melyek közül az előbbit az ördög, az utóbbit Isten teremtette (ezek markióni, továbbmenve platóni hatások); a Sátán a sötétség és egyben a világ fejedelme, s a földi ember folyamatosan ki van téve a luciferikus csábításnak. (Az egoista jellegű luciferi szeretet és az altruista jellegű keresztény szeretet szembeállítása akár ágostoni hatás vagy párhuzam is lehet.) Déodat Roché szerint azonban nem lehet a katharokat abszolút dualistáknak tekinteni: Nem abszolút dualizmus egy olyan doktrina, mely megengedi a létezők végső harmóniáját. (Roché: 226.) Egy abszolút dualista eszkatológia valójában tényleg önellentmondás lenne: ugyanis aki egyáltalán föltételez jót és rosszat, az pusztán e tételezés által a jót tartja magasabbrendűnek, hiszen különben nem is nevezhetné jó -nak. A dualizmusnak tehát nyilván van valamiféle határa, e határon belül azonban a katharizmus egyértelműen dualizmusnak minősíthető. Nem tekinthető véletlennek a katharizmus keleti (bogumil) eredete, mely azután Dél-Franciaországban sajátos történelmi körülmények következtében vált albigens mozgalommá. Végső soron persze kereszténység ez, csak éppen keleti típusú, továbbá gnosztikus és manicheus beütésű kereszténység: Kétségtelenül kereszténységről van szó, egy abszolút evangelizmusról, amelyre ráépül a földi világ elutasítása, melyet a rossz birodalmaként definiálnak. (Biget: 23.) A kathar iratok (3 rituálét és 2 értekezést ismerünk) az Evangélium szoros követését mutatják, a későbbi intézmények elutasítását, a jó keresztények és Isten egyháza szembeállítását az evilági Egyházzal (ld. Brenon: 90-91). A kathar vagy albigens eretnekség eredetileg, úgy tűnik, kifejezetten politikai indíttatású volt: a helyi szeparatisztikus mozgalomra rakódtak rá a kora-keresztényi és bizánci hatások (ld. Biget: 63). (Ismert történelmi és ideológiatörténeti jelenség az, amikor Prohászka Lajos találó kifejezésével nem az elvért van a küzdelem, hanem az elv van a küzdelemért.) Korábban voltak kapcsolatok a görög és latin kolostorok, a bizánci és a karoling birodalom között, így a bogumilok és a katharok között is lehettek (ld. Brenon: 85). Az albigens mozgalom története azonban egyszerűen elválaszthatatlan a toulouse-i grófok és a francia királyok hatalmi játszmájától, tágabban a romanizált-gall Délnek a katolizált-frank Északkal szembeni ellenállásától. (Itt nem feledhetjük azt sem, hogy Chlodvig volt az első barbár király, aki 20 21

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről LUTHER Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, aki hozzá a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő

Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő Fe h é r M. is t v á n Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő Martin Heidegger korai vallásfenomenológiai előadásai * A distanciált tudományos-teoretikus beállítottságtól való elfordulás s

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen. 6. Nemeskér, evangélikus műemlék fatemplom; az örök reformáció >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

10. Középkori teológiai szótár

10. Középkori teológiai szótár 10. Középkori teológiai szótár A középkori teológiát többek között az jellemzi, amint az a korábbi fejezetek során kiderülhetett, hogy problémáit sajátos fogalmi, illetve nyelvi eszközökkel tárgyalja.

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

- "-~ ~,..--::::::-- l 971. augusztus 8 ~"~ I. SZENT ISTVÁN fjnnepe. Viták a "történeti Jézus"-ról. Sík Sándor Vallomása olvasmán,-airól.

- -~ ~,..--::::::-- l 971. augusztus 8 ~~ I. SZENT ISTVÁN fjnnepe. Viták a történeti Jézus-ról. Sík Sándor Vallomása olvasmán,-airól. l 971 augusztus 8 ~r ~"~ I SZENT ISTVÁN fjnnepe Dénes Gizella Pelsőczy Ferenc Bónis György Rónay György írásai Szabó Ferenc S. J. Viták a "történeti Jézus"-ról Sík Sándor Vallomása olvasmán,-airól - "-~

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő

Károli Gáspár Református Egyetem. Hittudományi Doktori Iskola. Fekete Ágnes. Liturgia és idő Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola Fekete Ágnes Liturgia és idő a magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében doktori értekezés Doktori

Részletesebben

ARIADNÉ KÖNYVEK Egyed Péter A jelenlétről

ARIADNÉ KÖNYVEK Egyed Péter A jelenlétről ARIADNÉ KÖNYVEK Egyed Péter A jelenlétről önállóság véleményautonómia személyiség szabadság/erőszak értelem szabadelvűség nemzet állam kultúra filozófiai hagyomány a teremtés logikája átlépés véges költészet

Részletesebben

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Orvos Levente 2006 orvosl.hu Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Morális alapok...5 1. Kezdeti fogalomtisztázás...5 2. A judaizmus alanya...8 a) Kit tekintsünk zsidónak?...8

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József Magyar Tudomány magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál A SZÉN-DioXID ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS VISSZASAJTOLÁSA FÖLDTANI SZERKEZETEKBE vendégszerkesztő: Ádám József 2011 4511 A Magyar Tudományos

Részletesebben

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST 1 PÁPAI MEGNYILATKOZÁSOK 42 Sorozatszerkesztô DIÓS ISTVÁN 2 XVI. BENEDEK PÁPA DEUS CARITAS EST KEZDETÛ ENCIKLIKÁJA A PÜSPÖKÖKNEK, A PAPOKNAK ÉS DIAKÓNUSOKNAK, AZ ISTENNEK

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai Patsch Ferenc SJ Példás életű nem keresztények? Teológiai megfontolások Karl Rahner alapján hitről, erkölcsről, valamint arról, mit jelent kereszténynek lenni vallásközi módon 1. Előzetes megfontolások:

Részletesebben

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE SZEMLE Stéphane Audoin- Rouzeau Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború Ford., elôszó: Fisli Éva. L Harmattan Atelier, Budapest, 2006. 217 old., 2300 Ft (Atelier füzetek) Az első világháború történetírása

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben