Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998"

Átírás

1

2 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society 11 Awards 11 Volunteering programme 13 Regional Civil Information Centres 15 Education 19 Training 19 Advisory service 21 Publications 21 People Who Work for NIOK 23 The Board 23 Employees 23 Advisers, trainers, volunteers 25 And others who worked with us 25 Our partners 27 Audited financial report 28 TARTALOM 3 A NIOK Alapítványról 5 Információ-szolgáltatás 5 1%-os kampány: Én adom az én adóm! 1%! 5 Infonet 7 Információs szolgálat az új nonprofit törvényrôl 7 Nonprofit Önarckép 11 A nonprofit szektor a társadalomban 11 Díjak 13 Önkéntes program 15 Regionális Civil Információs Központok 19 Oktatás 19 Képzés 21 Tanácsadás 21 Kézikönyvek 23 A NIOK munkájában résztvevôk 23 Kuratórium 23 Munkatársak 25 Tanácsadók, trénerek, önkéntesek 25 És akik még velünk dolgoztak 27 Partnereink 28 Auditált pénzügyi beszámoló

3 Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány Soros-NIOK Iroda Nonprofit Information and Training Centre Foundation Soros-NIOK Office

4 lô FOREWORD BY THE CHAIR OF THE BOARD The introduction of new non-profit legislation in 1998 has created new challenges for the sector. While there have been many critics of the legislation, its measures can be seen as a response to society s need to know more about the civil sector s activities. An increase in visibility and accountability is essential for the continuing progress and well-being of the civil sector. For greater links to be forged between the different sectors the work of non-governmental organisations must be understood and appreciated. The importance of a reliable information infrastructure for and about the civil sector cannot be overstated, as it builds confidence and trust in the sector s activities. NIOK`s activities have been designed to address the question of how to increase openness and transparency in this sector and to build confidence in the third sector. The 1% campaign and the publication of the Non-Profit Self-Portrait are just two examples of how NIOK`s programmes work to enhance the visibility of the sector. In 1998 NIOK was in a position to develop and improve its information service, through its regional network, library and website. I am confident that the non-profit sector in this country will continue to prosper. I am equally confident that NIOK will continue to strive to meet the needs of the sector and society as a whole and to contribute to its ongoing development. I would like to take this opportunity to thank the work of the Board members, especially Istvan Stumpf, who was chair of NIOK s board until June I would also like to encourage NIOK`s staff to continue their enthusiastic and innovative work for civil society development in Hungary. Miklós Marschall A KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK ELÔSZAVA A nonprofit szervezetekre vonatkozó új törvény életbelépése új kihívásokat teremtett a szektor számára. A törvényt ugyan sok bírálat éri, de a rendelkezései azt a célt szolgálják, hogy a társadalom jobban megismerhesse a civil szektor tevékenységét. Magyarországon a további fejlôdés szempontjából elengedhetetlen, hogy a a civil szektor jobban átlátható és elszámoltatható legyen. A különbözô szférák között csak akkor lehet erôsebb kapcsolatokat teremteni, ha az emberek ismerik és elismerik a nem kormányzati szervezetek munkáját. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a non-profit szektorról és a szektornak szóló információnyújtás fontosságát, hiszen az bizalmat ébreszt tevékenységük iránt. A Nonprofit Információs és Oktató Központ, Soros-NIOK Iroda éppen azért dolgozik, hogy biztosítsa az információs hátteret, fokozva a szektor nyitottságát és ismertségét. Példa erre az átütô sikerû 1%-os kampány, a Nonprofit Önarckép címû kiadvány vagy a regionális hálózat, a könyvtár és az Internet nyújtotta információs szolgáltatás. Meggyôzôdésem, hogy a nonprofit szektor tovább erôsödik Magyarországon. Abban is biztos vagyok, hogy ez az alapítvány a jövôben is azon fog fáradozni, hogy megfeleljen a nonprofit szektor és a társadalom elvárásainak, és hozzájáruljon a fejlôdéshez. Ezúton szeretném megköszönni a kuratórium tagjainak munkáját; kiváltképpen köszönetet mondok Stumpf Istvánnak, aki 1998 júniusáig a Kuratórium elnöki tisztét töltötte be. Az Alapítvány minden munkatársa nevében köszönetet mondok összes külföldi és hazai támogatónknak, akik figyelmükkel és segítôkészségükkel lehetôvé teszik a NIOK sikeres munkáját. Végül arra szeretném biztatni a NIOK munkatársait, hogy folytassák a magyarországi civil társadalom fejlôdése érdekében végzett színvonalas és lelkes munkájukat. Marschall Miklós 1

5 lapítván N

6 3 ABOUT NIOK The mission of the Non-profit Information and Training Centre (NIOK) is to strengthen civil society in Hungary by providing capacity building services to nongovernmental organisations (NGOs) and by building an environment supportive of the long-term future of non-governmental organisations. NIOK is an independent, nonpartisan, nongovernmental, prominently public benefit organization (from 1st January 1998) according to the prevailing laws. NIOK was established in 1993 with the aim of helping the development of civil society, by providing training and information services for non-governmental organisations, by helping to reform legislation relating to non-governmental organisations and by focusing on the relationship of the non-profit sector to local government, the business community and society in general. It also runs the Soros Foundation s NGO development programme. NIOK`s programmes are structured into four major areas of activities: Information service The non-profit sector in society Network of Regional Civil Information Centres Education A NIOK ALAPITVÁNYRÓL A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK) célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által is erôsebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, mely a nonprofit szervezetek hosszú távú mûködését elôsegíti. A NIOK nyitott alapítvány és a hatályos jogszabályok szerint január 1-jétôl kiemelkedôen közhasznú szervezet. A NIOK-ot 1993-ban alapította a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület azzal a céllal, hogy elôsegítse a civil társadalom fejlôdését: képzést és tájékoztatást nyújtson a civil szervezeteknek, és erôsítse a nonprofit szektornak a helyi önkormányzatokhoz, az üzleti szférához és a társadalom egészéhez fûzôdô kapcsolatait. Itt valósul meg a Soros Alapítvány nonprofit szféra fejlesztésére mûködtetett programja is. A NIOK programjai négy fô tevékenységi területhez kötôdnek: Információ-szolgáltatás A nonprofit szektor a társadalomban Regionális civil információs központok hálózata Oktatás IOK Alap

7 Biztosítsunk friss, rendszerezett információkat a nonprofit szektornak és a nonprofit szektorról! To provide up-to-date, well-structured information for the nonprofit sector and about the non-profit sector ation informáci

8 5 INFORMATION SERVICE INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS 1% Campaign: I give my tax. 1%! Our purpose was to encourage a greater proportion of taxpayers to use the opportunity to make a contribution to the non-profit sector, by opting to donate 1% of their income tax bill to the civil organisation of their choice. In 1998 the database of non-profit organisations eligible to receive the donations was expanded, and we ran a telephone service designed to help taxpayers who were looking for information about eligible organisations or who needed advice on the law. We received about calls each day for two months, and the satisfaction rate was 95%. 30% of taxpayers chose to donate in this way, and the non-profit organisations received HUF. The most popular beneficiaries were educational institutions, children s health care organisations and animal shelters. I am pleased to receive your report about the 1% campaign in I am convinced that this fills a vacuum by which civil organisations will be able to reap tangible benefits. István Nemoda, National Employment Foundation, Budapest 1%-os kampány: Én adom az én adóm. 1%! Célunk az volt, hogy minél több adófizetô éljen a nonprofit szektor támogatását szolgáló lehetôséggel, és ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át egy általa választott szervezetnek ban tovább bôvült a felajánlás elfogadására jogosult szervezetek adatbázisa, és telefonos szolgáltatást nyújtottunk azon adófizetôk számára, akik tájékozódni akartak a szervezetekrôl, vagy a törvénnyel kapcsolatos információra volt szükségük. Két hónapon keresztül napi hívást kaptunk. A hívók 95%-a elégedett volt a szolgáltatással. Az adófizetôk 30%-a adakozott ilyen módon, és a nonprofit szervezetek összesen mintegy 2,5 milliárd forinthoz jutottak. A legnépszerûbb kedvezményezettek az oktatási intézmények, a gyermek egészségügyi szervezetek és az állatmenhelyek voltak. Köszönettel vettem az évi 1% kampányukról készített értékelést. Meggyôzôdésem, hogy hiánypótló tevékenységet végeztek aminek a civil szervezetek kézzel fogható hasznát látják. Nemoda István, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Infonet We put an emphasis on taking part in formal and informal channels through which we could acquire useful information for non-profit organisations through our website, , national network and our library. Our website was completed by the end of 1998, making the majority of NIOK`s information accessible electronically. Our website was visited by 600 people in Infonet Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy része legyünk olyan formális és informális csatornáknak, amelyeken keresztül a nonprofit szervezetek számára hasznos információkat lehet beszerezni, hogy azokat internetes honlap, elektronikus posta, országos hálózat és könyvtár segítségével eljuttassuk az érdekeltekhez. A honlap elkészítése 1998 végén fejezôdött be, s így a NIOK információinak többsége elektronikus úton is hozzáférhetôvé vált. A honlapot 1998-ban megközelítôleg hatszázan látogatták.

9 köny Library

10 árour library Könyvtárunk continues to grow in size and now stocks over 2000 titles covering a broad range of non-profit issues, including fundraising, communications and volunteering. Our collection is the biggest in the country and is unique because of the breadth of information available, such as directories, relevant statistical information, annual reports, newsletters and management and research books. In 1998 we received more than 800 visitors to the library. állománya tovább bôvült. A múlt évben már több mint nonprofit témával foglalkozó könyvünk volt. Az ország legnagyobb és egyedülálló ilyen jellegû gyûjteményében találhatunk címtárakat, vonatkozó statisztikai adatokat, éves jelentéseket, hírlevelek, vezetéstudományi könyveket és tanulmányokat. Az év során a látogatók száma meghaladta a 800-at. 7 Information service about the new non-profit legislation To advise and educate the sector about the 1997 Public Benefit Organisations Act (156) we launched an intensive information programme, supported by the Ministry of Education and Culture. The information programme comprised: a practical guide to the legislation 18 training courses in ten county towns regular legal advisory service in nine Hungarian locations in co-operation with our regional partners a free-phone service to answer basic questions on the law and to distribute information The feedback from the public and NGOs was positive. We received 1649 phone calls, 328 people visited the advisory service, and 462 people attended the training courses. 40% of the organisations that used the service were from Budapest, and 60% from outside the city. We dispatched 3000 copies of the guidelines. Non-Profit Self-Portrait With this publication we aimed to provide publicity for, and information about, as many civil organisations as possible by presenting well-structured data about their activities, financial status and characteristics. This unique directory, published in copies, includes information about all non-profit organisations that wish to Információs szolgálat az új nonprofit törvényrôl A közhasznú szervezetekrôl szóló évi CLVI. törvény széles körben való megismertetése érdekében 1998 tavaszán intenzív információs programot indítottunk, amelyet a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium támogatott. A program az alábbi elemekbôl állt: tájékoztató füzet a törvényrôl tizennyolc képzés tíz vidéki városban rendszeres jogi konzultáció kilenc városban a regionális partnereinkkel együttmûködve ingyenes telefonos szolgáltatás a törvénnyel kapcsolatos legfontosabb kérdések megválaszolására A nagyközönség és a civil szervezetek pozitívan fogadták a programot. A tájékoztató füzetbôl példányt postáztunk telefonhívást kaptunk, 328-an jöttek el a tanácsadásokra és 462 fô vett részt a képzéseken. A szolgáltatást igénybe vevô szervezetek 40%-a volt budapesti, 60%-a vidéki. Nonprofit Önarckép Ezzel a kiadvánnyal nyilvánosságot szeretnénk biztosítani minél több civil szervezetnek azáltal, hogy összegyûjtött, rendszerezett adatokkal szolgálunk tevékenységükrôl, gazdasági helyzetükrôl és mûködésük jellegérôl. Ebben az példányban megjelent egyedülálló címtárban szerepel minden olyan nonprofit szervezet, amely

11 nonprofi örvény inform NIOK po

12 for ation be included. 885 organisations took up the opportunity in The Non-Profit Self-Portrait is available in a printed version and at We think that the three free-of-charge services that you offer to help civil organisations become famous are excellent and indispensable. The Nonprofit Portrait as well as its Internet version are a fantastic initiative, just like the I ll give my tax! 1%! campaign. We also like the slogan very much. Anna Madarász, Heart for Heart Foundation, Tatabánya erre igényt tart ban 885 szervezet élt a lehetôséggel. A Nonprofit Önarckép hozzáférhetô nyomtatott formában, valamint az Interneten a címen. Nagyszerûnek és idôszerûnek tartjuk azt a három díjtalan szolgáltatást, amellyel segítenek a civil szervezeteknek elhíresülni. Remek lehetôség a Nonprofit Önarckép, ugyanez Interneten és az Én adom az én adóm!1%! kampány. A szlogen is kitûnô. Madarász Anna, Szív a Szívért Alapítvány, Tatabánya 9 self trait

13 Tegyük láthatóbbá a nonprofit szektort, és ösztönözzük az állampolgárok részvételét! To increase the visibility of the non-profit sector and to encourage citizens participation ector in iety on-profit

14 11 THE NON-PROFIT SECTOR IN SOCIETY A NONPROFIT SZEKTOR A TÁRSADALOMBAN Awards Each year from 1995 NIOK Foundation and Soros Foundation present awards to reward business organisations and private individuals who excel in giving, and non-profit organisations that do exceptionally good work. Nominations for these awards are open all through the year to anyone who wishes to participate. This year more than 100 nominations were sent in and the event, kindly sponsored by the Bankers Trust Co., received extensive coverage in the media, demonstrating that the event has become well-established. The winners were: Individual Donor of the Year: Sándor Darmstädter When his wife died in 1996, Sándor Darmstädter decided that he should use their savings to help those in need. In 1998 Mr Darmstädter gave away HUF, mostly to people with disabilities and the disadvantaged. My donation is simply prompted by an understanding and love of the needy, there is not a grain of selfishness in this at all. I will continue to support the needy in 1999, mostly the physically disabled, the blind and those with mental illnesses. Non-Profit Organisation of the Year: The Board decided to grant joint awards in the non-profit organisation of the year category because both organisations were working towards similar objectives, albeit with different methods, and both are excellent models. The Association of Street Workers core activity is to provide support to neglected young people, drug users, prostitutes and the homeless. The Foundation for Díjak 1995-tôl évente a NIOK és a Soros Alapítvány által alapított díjakkal kívánjuk jutalmazni azokat a gazdasági szervezeteket és magánszemélyeket, akik az adakozásban élen járnak, illetve azokat a civil szervezeteket, amelyek példaértékû munkát végeznek. Az egyes kategóriákra az év folyamán bárki benyújthatta jelölését, rövid indoklással, s ezek alapján kuratóriumunk döntött a díjazottakról ban száznál is több jelölés érkezett, és a Bankers Trust Company által szponzorált díjkiosztó ünnepségrôl és a díjazottakról a média sok helyen tájékoztatott, ezzel jelezve, hogy a díj ma már fontos elismerést jelent. A díjazottak: Az év adakozásban élenjáró magánszemélye: Amikor Darmstädter Sándor felesége 1996-ban elhunyt, a férfi úgy döntött, hogy megtakarításaikat a rászorulók segítésére fogja felhasználni ban Darmstädter Sándor Ft-ot adományozott, elsôsorban rokkantaknak és hátrányos helyzetûeknek. Adományaimat a rászorultak iránti megértésem és szeretetem diktálja, semmi öncélúság nincs benne ben is támogatom a rászorultakat, többnyire a mozgássérülteket, a vakokat és az elmebetegeket. Az év nonprofit szervezete: a Kuratórium az év nonprofit szervezete kategóriában megosztott díjat adott ki, mivel a két szervezet eltérô módszerekkel ugyan, de hasonló célokért dolgozik, és mindkettô példaértékû. A tatabányai Utcai Szociális Segítôk Egyesülete kallódó fiataloknak, kábítószereseknek, prostituáltaknak és hajléktalanoknak nyújt professzionális segítséget. Az Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek

15 díja

16 13 Children s Health in Óbuda-Békásmegyer launched a project with the aim of preventing neglected, disadvantaged but healthy young people from becoming involved with crime and drugs by involving them in meaningful activities, such as sport. Corporate Donor of the Year: MATÁV Rt s corporate community involvement amounts to 0.5% of its annual income. The main areas of support are: treatment of communication disorders and diseases; prevention and treatment of cardiovascular diseases; sports activities for the disadvantaged; offering freephone facilities to phone-in aid services. The fourth annual award ceremony was held in December Volunteering programme Our programme promotes the forgotten value of volunteerism to improve the effectiveness of non-profit organisations and to encourage the involvement of citizens in civil organisations. This year we began a pilot volunteering project in Budapest. As part of this programme we have: provided training on volunteer management assisted with recruitment built up the database of people wishing to volunteer and organisations seeking volunteers joined an Open Society Institute programme that is working to encourage volunteerism in the region, and have benefited from sharing experiences with projects in other countries. We aim to develop the database in the coming year and to increase the numbers of volunteers finding placements. Egészségéért Alapítvány azért indította el innovatív programját, hogy a kallódó, hátrányos helyzetû, de egészséges fiatalokat értelmes tevékenységek, elsôsorban sportolási lehetôség biztosításával megóvja a bûnözéstôl és a kábítószerhasználattól. Az év adakozásban élenjáró gazdasági szervezete a MATÁV Rt. éves jövedelmének 0,5%-át fordítja közösségi programokra. A támogatás legfontosabb területei: a kommunikációs zavarok és betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek megelôzése és kezelése, a hátrányos helyzetûek sportolásának elôsegítése, valamint néhány telefonos segélyszolgálat számára ingyenes vonal biztosítása. A negyedik díjkiosztó ünnepségre 1998 decemberében került sor. Önkéntes program Programunk az önkéntesség elfelejtett értékét kívánta feléleszteni, s ily módon javítani a nonprofit szervezetek hatékonyságát is. Az idén Budapesten kísérleti jelleggel indítottuk az önkéntes programot, amelynek részeként képzéseket szerveztünk a szervezetek számára önkéntesek bevonásáról segítettünk a toborzásban összeállítottunk egy adatbázist az önkéntes munkára jelentkezô magánszemélyekrôl, illetve az önkénteseket keresô szervezetekrôl. részt vettünk az Open Society Institute egyik programjában, amely az önkéntesség gondolatát kívánja propagálni régiónkban, s ezen keresztül kicserélhettük tapasztalatainkat külföldi szervezetekkel. Szeretnénk folyamatosan bôvíteni még az adatbázist és növelni a résztvevô magánszemélyek számát.

17 reciprok Regionális hálózat segítségével biztosítsuk, hogy a vidéki civil szervezetek is hozzájuthassanak az információkhoz és a képzési lehetôségekhez! To ensure that civil organisations outside of Budapest have equal access to information and training, by building a regional network a hálóz

18 dás RECIPROK Network of RECIPROK Regional Civil Information Centres This year we increased the number of regional centres from six to eight. The centres that have been part of the programme in 1998 are: Regionális Civil Információs Központok Hálozata 1998-ban a regionális központok számát hatról nyolcra emeltük. A programban a következô szervezetek vettek részt: 15 Álláskeresôk Egyesületeinek 6000 Kecskemét, Kápolna u. 14. Bács-Kiskun Megyei Szövetsége Tel./fax: , Ifjúságért Alapítvány 3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. (új nevén Regionális Civil Központ Alapítvány a szerk.) Tel./fax: , Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel./fax: , Nonprofit Iroda 9700 Szombathely, Ady E. tér 5. (a partnerség idôközben megszûnt a szerk.) Tel: , United Way Vértes Vidéke 2800 Tatabánya, Pf Tel./fax: , TESZ Somogy Megyei Szervezet 7400 Kaposvár, Fô u Tel.: , Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 7624 Pécs, Szent István tér 17. Tel./fax: , Szegedért Alapítvány 6720 Szeged, Victor Hugo u. 6. Tel.: , The regional centres work is based on local needs in five key areas: at information service counselling training courses incubator function networking A regionális központok munkájukat öt területen, a helyi igények függvényében végzik: információs szolgáltatás tanácsadás képzések inkubátor funkció hálózatépítés

19 etwork f region

20 17 The information centres are operated by local civil organisations and their services can be accessed by any NGO within their region. We provided thorough training for the centre managers and we defined common service standards for the network. RECIPROK, as a network, can respond to professional issues and challenges. Examples of this are the campaign on the Public Benefit Organisations Act and participation in the Country Assembly of Civil Organisations. Their activities were also marked by 21 training programmes, organising the Civil Academy and the national Social Care Conference, four newsletters and several radio and tv programmes. NIOK provides financial and technical assistance to the network. We are very pleased to receive information about other civil organisations through your mediation. We wish to establish closer contacts with similar foundations so that we can learn from each other. Ilona Unghy Tóth, Foundation for the Past of Simontornya, Simontornya Az információs irodákat a helyi civil szervezetek mûködtetik, és a régiójuk bármely civil szervezete igénybe veheti a szolgáltatásokat ban az irodavezetôket képzésben részesítettük, és meghatároztuk a hálózat közös szolgáltatási normáit. A szakmai kérdésekre, kihívásokra a RECIPROK már hálózatként is tud válaszolni. Ilyen program volt például a közhasznú törvény országos ismertetô kampánya vagy az Országos Civil Találkozón való részvétel. További 21 képzési program, Civil Akadémia, országos szociális konferencia, négy civil szervezeteknek szóló hírlevél, megannyi rádiómûsor és televíziós híradás jelzi partnerirodáink aktivitását. A NIOK a hálózatnak pénzügyi és folyamatos szakmai segítséget nyújt. Nagyon örülünk, hogy Önökön keresztül hírt kaphatunk más civil szervezôdésekrôl. Kifejezetten szeretnénk hasonló profilú alapítvánnyal megismerkedni, egymás gyakorlatából tanulni. Tóthné Unghy Ilona, Simontornya Múltjáért Alapítvány, Simontornya al civil

21 tanácsa Teremtsünk lehetôséget, hogy a civil szervezetek a nonprofit menedzsment minden területén szakismereteket szerezhessenek és tegyük ezt a szolgáltatást országossá! To enable civil organisations to acquire specialist knowledge in all aspects of non-profit management, and to make these services available nation-wide. raining

22 dás EDUCATION Training This year we mainly concentrated our resources on establishing the means to provide training around the country, through the Regional Network. Staff at the centres received training to ensure that we achieved a uniform standard of service across all eight centres and to strengthen the consultancy service. Topics included strategic planning, facilitation skills, how to run an advice centre, legal issues, accountancy, and how to compile and manage an information service. We also ran courses on transparency and accountability. Over the year we organised the following events with our national partners for local organisations: training sessions on general non-profit management, attended by 271 participants The centres organised: 3 training sessions on basic non-profit management and 3 on financial and accountancy matters; 2 sessions on proposal writing and media connections; 1 session on financial management, organisational development and 1% issues a workshop on non-profit issues in Debrecen, attended by 17 organisations from three countries, which also helped the learning process of NGOs with regard to presenting concrete projects. a conference for social service-type NGOs in Miskolc which was organised under the title Nonprofit Organisations in Local Society courses on the Public Benefit Organisations Act in ten different cities, attracting 462 participants advanced courses on fund-raising, held in Budapest, Pécs and Tatabánya (delivered by Angela Rosati, an American expert, and author of our book on the same subject) three training sessions in Budapest on volunteer management, to 17 non-profit organisations On behalf of the civil organisations and associations operating int the town of Gyál, I would OKTATÁS Képzés Erôforrásainkat arra koncentráltuk, hogy a Regionális Civil Információs Központok hálózatán keresztül országos képzési lehetôséget teremtsünk. A központok munkatársai számára tanfolyamokat szerveztünk, hogy mind a nyolc regionális központ egységes színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani, illetve bôvíteni tudja a tanácsadó szolgálatot. A témák között szerepelt a stratégiai tervezés, a facilitációs készségek fejlesztése, a tanácsadó központ mûködtetése, jogi kérdések, számvitel, a tájékoztató szolgálatok üzemeltetése, az átláthatóság és a beszámoltathatóság. Az év folyamán hálózati partnereinkkel együtt az alábbi rendezvényeket szerveztük a helyi szervezetek számára: általános nonprofit menedzsment tanfolyamok, összesen 271 résztvevôvel a központok rendeztek: 3-3 képzést nonprofit menedzsment alapismeretek, pénzügyi-adózási, 2 képzést pályázatírási és média, 1 tanfolyamot gazdálkodási, szervezetfejlesztési és 1% -kal kapcsolatos támában nonprofit kérdésekkel foglalkozó mûhelyfoglalkozás Debrecenben, három ország 17 szervezetének részvételével, mely nemcsak az aktuális nonprofit szervezeteket érintô kérdéseket tárgyalta, hanem konkrét projektek bemutatásával is segítette a tanulási folyamatot a szociális szolgáltató civil szervezetekkel foglalkozó konferencia Miskolcon, melyet a Civil szervezetek a helyi társadalomban címmel szerveztek a közhasznú törvénnyel foglalkozó képzés tíz városban, 462 résztvevôvel felsôfokú adományszerzési tanfolyam Budapesten, Pécsett és Tatabányán három tanfolyam az önkéntes szervezés témakörében, amelyeken összesen 17 szervezet képviseltette magát. A Gyálon mûködô civil társadalmi egyesületek, szervezetek nevében köszönetemet fejezem ki 19

23 publi ations

24 21 like to express my gratitude for the opportunity we were given to hear up-to-date and useful information from your excellently prepared presenters. Judit Horváth, Forum of Civil Organisations in Gyál, Gyál Advisory service The advisory service was available every weekday afternoon in Budapest and in the eight regional centres. In 1998 we were able to assist 300 clients in Budapest and in our country offices. The service includes: legal advice, taxation and accounting, grant application know-how in English and Hungarian, PR and communication. This year we introduced a small fee for the service, which we continue to subsidise heavily. We sent a questionnaire to 130 clients visiting NIOK in 1998 and the results showed that: 96% of respondents said that our experts had answered the questions put to them 82% of respondents said that our experts were well-prepared 82% of respondents said that our pricing was realistic 76% of respondents said that they were happy with the service our consulting services provided. Publications We produced the second edition of our Handbook on Basic Non-profit Management, aimed at civil organisations and their sponsors, potential donors, general public, media. 13 Hungarian experts provided studies on a wide range of topics to produce a source of relevant, thorough, structured information. The second edition improved upon the first, with updated information and improved presentation. It has proved to be an extremely popular book with civil society organisations and practitioners, and is used as a standard textbook by universities and colleges. It is being sold through 14 book shops nation-wide, and is also distributed through libraries. az Önök számára, hogy lehetôvé tették felkészült elôadóik révén a megjelent vezetôk, érdeklôdôk számára, hogy naprakész és hasznos információkhoz jussanak. Horváth Judit, Gyál Városi Civil Szervezetek Fóruma, Gyál Tanácsadás A tanácsadás minden munkanap délután mûködött Budapesten és a nyolc regionális központban ban Budapesten 300, vidéki irodáinkban ügyfelet fogadtunk. A témakörök: jogi tanácsadás, adózás és könyvelés, pályázatírás angol és magyar nyelven, public relations és kommunikáció. A hozzánk fordulóktól jelképes összegû díjat kértünk, de így is jelentôs forrásokat fordítottunk a szolgáltatás mûködtetésére. Az 1998-ban a NIOK-ba látogatók közül 130-nak küldtünk értékelô kérdôívet, amelynek feldolgozásából kiderült, hogy a válaszadók: 96%-a szerint szakértôink megválaszolták a kérdéseiket, 82%-a szerint szakértôink felkészültek, 82%-a szerint áraink elfogadhatóak, 76%-a örül az általunk biztosított tanácsadó szolgáltatásnak. Kézikönyvek Elkészítettük az Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára címû könyv második, bôvített és átdogozott kiadását, amely a nonprofit szervezeteknek és támogatóiknak, a potenciális adományozóknak és a nagyközönségnek is szól. A tizenhárom magyar szakember által írt tanulmányból összeállított kötet fontos, részletes és jól felépített információforrást jelent. Az elsôhöz képest több friss ismeretet tartalmazó, igényesebb kiadvány. A gyakorló szakemberek körében igen népszerûvé vált, sôt több egyetemen és fôiskolán tankönyvként használják. Országszerte 14 könyvesboltban árusítják és könyvtárakban is hozzáférhetô ban jelentettük meg a Nonprofit Önarckép második kiadását (lásd 7. oldal).

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Éves beszámoló 1997 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány Soros-NIOK Iroda Nonprofit Information and Training Center Foundation

Éves beszámoló 1997 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány Soros-NIOK Iroda Nonprofit Information and Training Center Foundation Éves beszámoló 1997 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány Soros-NIOK Iroda Nonprofit Information and Training Center Foundation Soros-NIOK Office Annual Report Éves beszámoló, 1997 Nonprofit

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Szíves tájékoztatásul With compliments

Szíves tájékoztatásul With compliments Szíves tájékoztatásul With compliments We are updating our mailing lists. Please complete and return this form if your address details have changed, or will in the near future. Frissítjük a levelezési

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ, 1996 ANNUAL REPORT 1996

ÉVES BESZÁMOLÓ, 1996 ANNUAL REPORT 1996 MAGYAR ENGLISH 2 ÉVES BESZÁMOLÓ, 1996 ANNUAL REPORT 1996 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány Soros-NIOK-Iroda Nonprofit Information and Training Center Foundation Soros-NIOK Office A kuratórium

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

COOPERATION AGREEMENT

COOPERATION AGREEMENT COOPERATION AGREEMENT I, Mátyás Prikler hereby confirm in the name of the above partner organisation my interest in participating in the preparation, realization and evaluation of the 5 th GOMBUSHO WORKSHOP

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Közösségi élet Community Life

Közösségi élet Community Life Devon Strategic Partnership Közösségi élet Community Life Devon megye közösségei A közösség kifejezés gyakran alkalmazott Devonban, melynek fogalmáról két módon vélekedünk: Devon s communities Community

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

World IPv6 day experiences

World IPv6 day experiences World IPv6 day experiences 9th June 2011. Mohácsi János NIIF Institute IP address run-out Geoff Huston 2. oldal Address run out dates /2 3. oldal Forrás: Geoff Huston 2011 NIIF Hungarnet IPv6 topology

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006

KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 KULTURÁLIS STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Cultural Data 2006 Budapest, 2008 Készült Compiled by az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture Statisztikai Osztályán Section of Statistics

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért. Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research

Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért. Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research VÁKÁT VÁKÁT Tisztelt Olvasó! Dr. Bajusz Sándor és Dr. Medzihradszky Kálmán 1996. december 23-án

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján dr. Koós Tamás OEFI szakmai munkacsoport vezető 2013. február 28. "Egészséges

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A PR múltja, jelene, jövője

A PR múltja, jelene, jövője A PR múltja, jelene, jövője Barát Tamás Főiskolai Adjunktus A CERP Főtitkára Szemelvények a PR történetéből Régi mesterség, az évezredek során sok neve volt. hopp, vagy ceremónia mester 1622 - XV. Gergely

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben