Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998"

Átírás

1

2 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society 11 Awards 11 Volunteering programme 13 Regional Civil Information Centres 15 Education 19 Training 19 Advisory service 21 Publications 21 People Who Work for NIOK 23 The Board 23 Employees 23 Advisers, trainers, volunteers 25 And others who worked with us 25 Our partners 27 Audited financial report 28 TARTALOM 3 A NIOK Alapítványról 5 Információ-szolgáltatás 5 1%-os kampány: Én adom az én adóm! 1%! 5 Infonet 7 Információs szolgálat az új nonprofit törvényrôl 7 Nonprofit Önarckép 11 A nonprofit szektor a társadalomban 11 Díjak 13 Önkéntes program 15 Regionális Civil Információs Központok 19 Oktatás 19 Képzés 21 Tanácsadás 21 Kézikönyvek 23 A NIOK munkájában résztvevôk 23 Kuratórium 23 Munkatársak 25 Tanácsadók, trénerek, önkéntesek 25 És akik még velünk dolgoztak 27 Partnereink 28 Auditált pénzügyi beszámoló

3 Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány Soros-NIOK Iroda Nonprofit Information and Training Centre Foundation Soros-NIOK Office

4 lô FOREWORD BY THE CHAIR OF THE BOARD The introduction of new non-profit legislation in 1998 has created new challenges for the sector. While there have been many critics of the legislation, its measures can be seen as a response to society s need to know more about the civil sector s activities. An increase in visibility and accountability is essential for the continuing progress and well-being of the civil sector. For greater links to be forged between the different sectors the work of non-governmental organisations must be understood and appreciated. The importance of a reliable information infrastructure for and about the civil sector cannot be overstated, as it builds confidence and trust in the sector s activities. NIOK`s activities have been designed to address the question of how to increase openness and transparency in this sector and to build confidence in the third sector. The 1% campaign and the publication of the Non-Profit Self-Portrait are just two examples of how NIOK`s programmes work to enhance the visibility of the sector. In 1998 NIOK was in a position to develop and improve its information service, through its regional network, library and website. I am confident that the non-profit sector in this country will continue to prosper. I am equally confident that NIOK will continue to strive to meet the needs of the sector and society as a whole and to contribute to its ongoing development. I would like to take this opportunity to thank the work of the Board members, especially Istvan Stumpf, who was chair of NIOK s board until June I would also like to encourage NIOK`s staff to continue their enthusiastic and innovative work for civil society development in Hungary. Miklós Marschall A KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK ELÔSZAVA A nonprofit szervezetekre vonatkozó új törvény életbelépése új kihívásokat teremtett a szektor számára. A törvényt ugyan sok bírálat éri, de a rendelkezései azt a célt szolgálják, hogy a társadalom jobban megismerhesse a civil szektor tevékenységét. Magyarországon a további fejlôdés szempontjából elengedhetetlen, hogy a a civil szektor jobban átlátható és elszámoltatható legyen. A különbözô szférák között csak akkor lehet erôsebb kapcsolatokat teremteni, ha az emberek ismerik és elismerik a nem kormányzati szervezetek munkáját. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a non-profit szektorról és a szektornak szóló információnyújtás fontosságát, hiszen az bizalmat ébreszt tevékenységük iránt. A Nonprofit Információs és Oktató Központ, Soros-NIOK Iroda éppen azért dolgozik, hogy biztosítsa az információs hátteret, fokozva a szektor nyitottságát és ismertségét. Példa erre az átütô sikerû 1%-os kampány, a Nonprofit Önarckép címû kiadvány vagy a regionális hálózat, a könyvtár és az Internet nyújtotta információs szolgáltatás. Meggyôzôdésem, hogy a nonprofit szektor tovább erôsödik Magyarországon. Abban is biztos vagyok, hogy ez az alapítvány a jövôben is azon fog fáradozni, hogy megfeleljen a nonprofit szektor és a társadalom elvárásainak, és hozzájáruljon a fejlôdéshez. Ezúton szeretném megköszönni a kuratórium tagjainak munkáját; kiváltképpen köszönetet mondok Stumpf Istvánnak, aki 1998 júniusáig a Kuratórium elnöki tisztét töltötte be. Az Alapítvány minden munkatársa nevében köszönetet mondok összes külföldi és hazai támogatónknak, akik figyelmükkel és segítôkészségükkel lehetôvé teszik a NIOK sikeres munkáját. Végül arra szeretném biztatni a NIOK munkatársait, hogy folytassák a magyarországi civil társadalom fejlôdése érdekében végzett színvonalas és lelkes munkájukat. Marschall Miklós 1

5 lapítván N

6 3 ABOUT NIOK The mission of the Non-profit Information and Training Centre (NIOK) is to strengthen civil society in Hungary by providing capacity building services to nongovernmental organisations (NGOs) and by building an environment supportive of the long-term future of non-governmental organisations. NIOK is an independent, nonpartisan, nongovernmental, prominently public benefit organization (from 1st January 1998) according to the prevailing laws. NIOK was established in 1993 with the aim of helping the development of civil society, by providing training and information services for non-governmental organisations, by helping to reform legislation relating to non-governmental organisations and by focusing on the relationship of the non-profit sector to local government, the business community and society in general. It also runs the Soros Foundation s NGO development programme. NIOK`s programmes are structured into four major areas of activities: Information service The non-profit sector in society Network of Regional Civil Information Centres Education A NIOK ALAPITVÁNYRÓL A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK) célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által is erôsebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, mely a nonprofit szervezetek hosszú távú mûködését elôsegíti. A NIOK nyitott alapítvány és a hatályos jogszabályok szerint január 1-jétôl kiemelkedôen közhasznú szervezet. A NIOK-ot 1993-ban alapította a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület azzal a céllal, hogy elôsegítse a civil társadalom fejlôdését: képzést és tájékoztatást nyújtson a civil szervezeteknek, és erôsítse a nonprofit szektornak a helyi önkormányzatokhoz, az üzleti szférához és a társadalom egészéhez fûzôdô kapcsolatait. Itt valósul meg a Soros Alapítvány nonprofit szféra fejlesztésére mûködtetett programja is. A NIOK programjai négy fô tevékenységi területhez kötôdnek: Információ-szolgáltatás A nonprofit szektor a társadalomban Regionális civil információs központok hálózata Oktatás IOK Alap

7 Biztosítsunk friss, rendszerezett információkat a nonprofit szektornak és a nonprofit szektorról! To provide up-to-date, well-structured information for the nonprofit sector and about the non-profit sector ation informáci

8 5 INFORMATION SERVICE INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS 1% Campaign: I give my tax. 1%! Our purpose was to encourage a greater proportion of taxpayers to use the opportunity to make a contribution to the non-profit sector, by opting to donate 1% of their income tax bill to the civil organisation of their choice. In 1998 the database of non-profit organisations eligible to receive the donations was expanded, and we ran a telephone service designed to help taxpayers who were looking for information about eligible organisations or who needed advice on the law. We received about calls each day for two months, and the satisfaction rate was 95%. 30% of taxpayers chose to donate in this way, and the non-profit organisations received HUF. The most popular beneficiaries were educational institutions, children s health care organisations and animal shelters. I am pleased to receive your report about the 1% campaign in I am convinced that this fills a vacuum by which civil organisations will be able to reap tangible benefits. István Nemoda, National Employment Foundation, Budapest 1%-os kampány: Én adom az én adóm. 1%! Célunk az volt, hogy minél több adófizetô éljen a nonprofit szektor támogatását szolgáló lehetôséggel, és ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át egy általa választott szervezetnek ban tovább bôvült a felajánlás elfogadására jogosult szervezetek adatbázisa, és telefonos szolgáltatást nyújtottunk azon adófizetôk számára, akik tájékozódni akartak a szervezetekrôl, vagy a törvénnyel kapcsolatos információra volt szükségük. Két hónapon keresztül napi hívást kaptunk. A hívók 95%-a elégedett volt a szolgáltatással. Az adófizetôk 30%-a adakozott ilyen módon, és a nonprofit szervezetek összesen mintegy 2,5 milliárd forinthoz jutottak. A legnépszerûbb kedvezményezettek az oktatási intézmények, a gyermek egészségügyi szervezetek és az állatmenhelyek voltak. Köszönettel vettem az évi 1% kampányukról készített értékelést. Meggyôzôdésem, hogy hiánypótló tevékenységet végeztek aminek a civil szervezetek kézzel fogható hasznát látják. Nemoda István, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Infonet We put an emphasis on taking part in formal and informal channels through which we could acquire useful information for non-profit organisations through our website, , national network and our library. Our website was completed by the end of 1998, making the majority of NIOK`s information accessible electronically. Our website was visited by 600 people in Infonet Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy része legyünk olyan formális és informális csatornáknak, amelyeken keresztül a nonprofit szervezetek számára hasznos információkat lehet beszerezni, hogy azokat internetes honlap, elektronikus posta, országos hálózat és könyvtár segítségével eljuttassuk az érdekeltekhez. A honlap elkészítése 1998 végén fejezôdött be, s így a NIOK információinak többsége elektronikus úton is hozzáférhetôvé vált. A honlapot 1998-ban megközelítôleg hatszázan látogatták.

9 köny Library

10 árour library Könyvtárunk continues to grow in size and now stocks over 2000 titles covering a broad range of non-profit issues, including fundraising, communications and volunteering. Our collection is the biggest in the country and is unique because of the breadth of information available, such as directories, relevant statistical information, annual reports, newsletters and management and research books. In 1998 we received more than 800 visitors to the library. állománya tovább bôvült. A múlt évben már több mint nonprofit témával foglalkozó könyvünk volt. Az ország legnagyobb és egyedülálló ilyen jellegû gyûjteményében találhatunk címtárakat, vonatkozó statisztikai adatokat, éves jelentéseket, hírlevelek, vezetéstudományi könyveket és tanulmányokat. Az év során a látogatók száma meghaladta a 800-at. 7 Information service about the new non-profit legislation To advise and educate the sector about the 1997 Public Benefit Organisations Act (156) we launched an intensive information programme, supported by the Ministry of Education and Culture. The information programme comprised: a practical guide to the legislation 18 training courses in ten county towns regular legal advisory service in nine Hungarian locations in co-operation with our regional partners a free-phone service to answer basic questions on the law and to distribute information The feedback from the public and NGOs was positive. We received 1649 phone calls, 328 people visited the advisory service, and 462 people attended the training courses. 40% of the organisations that used the service were from Budapest, and 60% from outside the city. We dispatched 3000 copies of the guidelines. Non-Profit Self-Portrait With this publication we aimed to provide publicity for, and information about, as many civil organisations as possible by presenting well-structured data about their activities, financial status and characteristics. This unique directory, published in copies, includes information about all non-profit organisations that wish to Információs szolgálat az új nonprofit törvényrôl A közhasznú szervezetekrôl szóló évi CLVI. törvény széles körben való megismertetése érdekében 1998 tavaszán intenzív információs programot indítottunk, amelyet a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium támogatott. A program az alábbi elemekbôl állt: tájékoztató füzet a törvényrôl tizennyolc képzés tíz vidéki városban rendszeres jogi konzultáció kilenc városban a regionális partnereinkkel együttmûködve ingyenes telefonos szolgáltatás a törvénnyel kapcsolatos legfontosabb kérdések megválaszolására A nagyközönség és a civil szervezetek pozitívan fogadták a programot. A tájékoztató füzetbôl példányt postáztunk telefonhívást kaptunk, 328-an jöttek el a tanácsadásokra és 462 fô vett részt a képzéseken. A szolgáltatást igénybe vevô szervezetek 40%-a volt budapesti, 60%-a vidéki. Nonprofit Önarckép Ezzel a kiadvánnyal nyilvánosságot szeretnénk biztosítani minél több civil szervezetnek azáltal, hogy összegyûjtött, rendszerezett adatokkal szolgálunk tevékenységükrôl, gazdasági helyzetükrôl és mûködésük jellegérôl. Ebben az példányban megjelent egyedülálló címtárban szerepel minden olyan nonprofit szervezet, amely

11 nonprofi örvény inform NIOK po

12 for ation be included. 885 organisations took up the opportunity in The Non-Profit Self-Portrait is available in a printed version and at We think that the three free-of-charge services that you offer to help civil organisations become famous are excellent and indispensable. The Nonprofit Portrait as well as its Internet version are a fantastic initiative, just like the I ll give my tax! 1%! campaign. We also like the slogan very much. Anna Madarász, Heart for Heart Foundation, Tatabánya erre igényt tart ban 885 szervezet élt a lehetôséggel. A Nonprofit Önarckép hozzáférhetô nyomtatott formában, valamint az Interneten a címen. Nagyszerûnek és idôszerûnek tartjuk azt a három díjtalan szolgáltatást, amellyel segítenek a civil szervezeteknek elhíresülni. Remek lehetôség a Nonprofit Önarckép, ugyanez Interneten és az Én adom az én adóm!1%! kampány. A szlogen is kitûnô. Madarász Anna, Szív a Szívért Alapítvány, Tatabánya 9 self trait

13 Tegyük láthatóbbá a nonprofit szektort, és ösztönözzük az állampolgárok részvételét! To increase the visibility of the non-profit sector and to encourage citizens participation ector in iety on-profit

14 11 THE NON-PROFIT SECTOR IN SOCIETY A NONPROFIT SZEKTOR A TÁRSADALOMBAN Awards Each year from 1995 NIOK Foundation and Soros Foundation present awards to reward business organisations and private individuals who excel in giving, and non-profit organisations that do exceptionally good work. Nominations for these awards are open all through the year to anyone who wishes to participate. This year more than 100 nominations were sent in and the event, kindly sponsored by the Bankers Trust Co., received extensive coverage in the media, demonstrating that the event has become well-established. The winners were: Individual Donor of the Year: Sándor Darmstädter When his wife died in 1996, Sándor Darmstädter decided that he should use their savings to help those in need. In 1998 Mr Darmstädter gave away HUF, mostly to people with disabilities and the disadvantaged. My donation is simply prompted by an understanding and love of the needy, there is not a grain of selfishness in this at all. I will continue to support the needy in 1999, mostly the physically disabled, the blind and those with mental illnesses. Non-Profit Organisation of the Year: The Board decided to grant joint awards in the non-profit organisation of the year category because both organisations were working towards similar objectives, albeit with different methods, and both are excellent models. The Association of Street Workers core activity is to provide support to neglected young people, drug users, prostitutes and the homeless. The Foundation for Díjak 1995-tôl évente a NIOK és a Soros Alapítvány által alapított díjakkal kívánjuk jutalmazni azokat a gazdasági szervezeteket és magánszemélyeket, akik az adakozásban élen járnak, illetve azokat a civil szervezeteket, amelyek példaértékû munkát végeznek. Az egyes kategóriákra az év folyamán bárki benyújthatta jelölését, rövid indoklással, s ezek alapján kuratóriumunk döntött a díjazottakról ban száznál is több jelölés érkezett, és a Bankers Trust Company által szponzorált díjkiosztó ünnepségrôl és a díjazottakról a média sok helyen tájékoztatott, ezzel jelezve, hogy a díj ma már fontos elismerést jelent. A díjazottak: Az év adakozásban élenjáró magánszemélye: Amikor Darmstädter Sándor felesége 1996-ban elhunyt, a férfi úgy döntött, hogy megtakarításaikat a rászorulók segítésére fogja felhasználni ban Darmstädter Sándor Ft-ot adományozott, elsôsorban rokkantaknak és hátrányos helyzetûeknek. Adományaimat a rászorultak iránti megértésem és szeretetem diktálja, semmi öncélúság nincs benne ben is támogatom a rászorultakat, többnyire a mozgássérülteket, a vakokat és az elmebetegeket. Az év nonprofit szervezete: a Kuratórium az év nonprofit szervezete kategóriában megosztott díjat adott ki, mivel a két szervezet eltérô módszerekkel ugyan, de hasonló célokért dolgozik, és mindkettô példaértékû. A tatabányai Utcai Szociális Segítôk Egyesülete kallódó fiataloknak, kábítószereseknek, prostituáltaknak és hajléktalanoknak nyújt professzionális segítséget. Az Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek

15 díja

16 13 Children s Health in Óbuda-Békásmegyer launched a project with the aim of preventing neglected, disadvantaged but healthy young people from becoming involved with crime and drugs by involving them in meaningful activities, such as sport. Corporate Donor of the Year: MATÁV Rt s corporate community involvement amounts to 0.5% of its annual income. The main areas of support are: treatment of communication disorders and diseases; prevention and treatment of cardiovascular diseases; sports activities for the disadvantaged; offering freephone facilities to phone-in aid services. The fourth annual award ceremony was held in December Volunteering programme Our programme promotes the forgotten value of volunteerism to improve the effectiveness of non-profit organisations and to encourage the involvement of citizens in civil organisations. This year we began a pilot volunteering project in Budapest. As part of this programme we have: provided training on volunteer management assisted with recruitment built up the database of people wishing to volunteer and organisations seeking volunteers joined an Open Society Institute programme that is working to encourage volunteerism in the region, and have benefited from sharing experiences with projects in other countries. We aim to develop the database in the coming year and to increase the numbers of volunteers finding placements. Egészségéért Alapítvány azért indította el innovatív programját, hogy a kallódó, hátrányos helyzetû, de egészséges fiatalokat értelmes tevékenységek, elsôsorban sportolási lehetôség biztosításával megóvja a bûnözéstôl és a kábítószerhasználattól. Az év adakozásban élenjáró gazdasági szervezete a MATÁV Rt. éves jövedelmének 0,5%-át fordítja közösségi programokra. A támogatás legfontosabb területei: a kommunikációs zavarok és betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek megelôzése és kezelése, a hátrányos helyzetûek sportolásának elôsegítése, valamint néhány telefonos segélyszolgálat számára ingyenes vonal biztosítása. A negyedik díjkiosztó ünnepségre 1998 decemberében került sor. Önkéntes program Programunk az önkéntesség elfelejtett értékét kívánta feléleszteni, s ily módon javítani a nonprofit szervezetek hatékonyságát is. Az idén Budapesten kísérleti jelleggel indítottuk az önkéntes programot, amelynek részeként képzéseket szerveztünk a szervezetek számára önkéntesek bevonásáról segítettünk a toborzásban összeállítottunk egy adatbázist az önkéntes munkára jelentkezô magánszemélyekrôl, illetve az önkénteseket keresô szervezetekrôl. részt vettünk az Open Society Institute egyik programjában, amely az önkéntesség gondolatát kívánja propagálni régiónkban, s ezen keresztül kicserélhettük tapasztalatainkat külföldi szervezetekkel. Szeretnénk folyamatosan bôvíteni még az adatbázist és növelni a résztvevô magánszemélyek számát.

17 reciprok Regionális hálózat segítségével biztosítsuk, hogy a vidéki civil szervezetek is hozzájuthassanak az információkhoz és a képzési lehetôségekhez! To ensure that civil organisations outside of Budapest have equal access to information and training, by building a regional network a hálóz

18 dás RECIPROK Network of RECIPROK Regional Civil Information Centres This year we increased the number of regional centres from six to eight. The centres that have been part of the programme in 1998 are: Regionális Civil Információs Központok Hálozata 1998-ban a regionális központok számát hatról nyolcra emeltük. A programban a következô szervezetek vettek részt: 15 Álláskeresôk Egyesületeinek 6000 Kecskemét, Kápolna u. 14. Bács-Kiskun Megyei Szövetsége Tel./fax: , Ifjúságért Alapítvány 3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. (új nevén Regionális Civil Központ Alapítvány a szerk.) Tel./fax: , Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel./fax: , Nonprofit Iroda 9700 Szombathely, Ady E. tér 5. (a partnerség idôközben megszûnt a szerk.) Tel: , United Way Vértes Vidéke 2800 Tatabánya, Pf Tel./fax: , TESZ Somogy Megyei Szervezet 7400 Kaposvár, Fô u Tel.: , Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 7624 Pécs, Szent István tér 17. Tel./fax: , Szegedért Alapítvány 6720 Szeged, Victor Hugo u. 6. Tel.: , The regional centres work is based on local needs in five key areas: at information service counselling training courses incubator function networking A regionális központok munkájukat öt területen, a helyi igények függvényében végzik: információs szolgáltatás tanácsadás képzések inkubátor funkció hálózatépítés

19 etwork f region

20 17 The information centres are operated by local civil organisations and their services can be accessed by any NGO within their region. We provided thorough training for the centre managers and we defined common service standards for the network. RECIPROK, as a network, can respond to professional issues and challenges. Examples of this are the campaign on the Public Benefit Organisations Act and participation in the Country Assembly of Civil Organisations. Their activities were also marked by 21 training programmes, organising the Civil Academy and the national Social Care Conference, four newsletters and several radio and tv programmes. NIOK provides financial and technical assistance to the network. We are very pleased to receive information about other civil organisations through your mediation. We wish to establish closer contacts with similar foundations so that we can learn from each other. Ilona Unghy Tóth, Foundation for the Past of Simontornya, Simontornya Az információs irodákat a helyi civil szervezetek mûködtetik, és a régiójuk bármely civil szervezete igénybe veheti a szolgáltatásokat ban az irodavezetôket képzésben részesítettük, és meghatároztuk a hálózat közös szolgáltatási normáit. A szakmai kérdésekre, kihívásokra a RECIPROK már hálózatként is tud válaszolni. Ilyen program volt például a közhasznú törvény országos ismertetô kampánya vagy az Országos Civil Találkozón való részvétel. További 21 képzési program, Civil Akadémia, országos szociális konferencia, négy civil szervezeteknek szóló hírlevél, megannyi rádiómûsor és televíziós híradás jelzi partnerirodáink aktivitását. A NIOK a hálózatnak pénzügyi és folyamatos szakmai segítséget nyújt. Nagyon örülünk, hogy Önökön keresztül hírt kaphatunk más civil szervezôdésekrôl. Kifejezetten szeretnénk hasonló profilú alapítvánnyal megismerkedni, egymás gyakorlatából tanulni. Tóthné Unghy Ilona, Simontornya Múltjáért Alapítvány, Simontornya al civil

21 tanácsa Teremtsünk lehetôséget, hogy a civil szervezetek a nonprofit menedzsment minden területén szakismereteket szerezhessenek és tegyük ezt a szolgáltatást országossá! To enable civil organisations to acquire specialist knowledge in all aspects of non-profit management, and to make these services available nation-wide. raining

22 dás EDUCATION Training This year we mainly concentrated our resources on establishing the means to provide training around the country, through the Regional Network. Staff at the centres received training to ensure that we achieved a uniform standard of service across all eight centres and to strengthen the consultancy service. Topics included strategic planning, facilitation skills, how to run an advice centre, legal issues, accountancy, and how to compile and manage an information service. We also ran courses on transparency and accountability. Over the year we organised the following events with our national partners for local organisations: training sessions on general non-profit management, attended by 271 participants The centres organised: 3 training sessions on basic non-profit management and 3 on financial and accountancy matters; 2 sessions on proposal writing and media connections; 1 session on financial management, organisational development and 1% issues a workshop on non-profit issues in Debrecen, attended by 17 organisations from three countries, which also helped the learning process of NGOs with regard to presenting concrete projects. a conference for social service-type NGOs in Miskolc which was organised under the title Nonprofit Organisations in Local Society courses on the Public Benefit Organisations Act in ten different cities, attracting 462 participants advanced courses on fund-raising, held in Budapest, Pécs and Tatabánya (delivered by Angela Rosati, an American expert, and author of our book on the same subject) three training sessions in Budapest on volunteer management, to 17 non-profit organisations On behalf of the civil organisations and associations operating int the town of Gyál, I would OKTATÁS Képzés Erôforrásainkat arra koncentráltuk, hogy a Regionális Civil Információs Központok hálózatán keresztül országos képzési lehetôséget teremtsünk. A központok munkatársai számára tanfolyamokat szerveztünk, hogy mind a nyolc regionális központ egységes színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani, illetve bôvíteni tudja a tanácsadó szolgálatot. A témák között szerepelt a stratégiai tervezés, a facilitációs készségek fejlesztése, a tanácsadó központ mûködtetése, jogi kérdések, számvitel, a tájékoztató szolgálatok üzemeltetése, az átláthatóság és a beszámoltathatóság. Az év folyamán hálózati partnereinkkel együtt az alábbi rendezvényeket szerveztük a helyi szervezetek számára: általános nonprofit menedzsment tanfolyamok, összesen 271 résztvevôvel a központok rendeztek: 3-3 képzést nonprofit menedzsment alapismeretek, pénzügyi-adózási, 2 képzést pályázatírási és média, 1 tanfolyamot gazdálkodási, szervezetfejlesztési és 1% -kal kapcsolatos támában nonprofit kérdésekkel foglalkozó mûhelyfoglalkozás Debrecenben, három ország 17 szervezetének részvételével, mely nemcsak az aktuális nonprofit szervezeteket érintô kérdéseket tárgyalta, hanem konkrét projektek bemutatásával is segítette a tanulási folyamatot a szociális szolgáltató civil szervezetekkel foglalkozó konferencia Miskolcon, melyet a Civil szervezetek a helyi társadalomban címmel szerveztek a közhasznú törvénnyel foglalkozó képzés tíz városban, 462 résztvevôvel felsôfokú adományszerzési tanfolyam Budapesten, Pécsett és Tatabányán három tanfolyam az önkéntes szervezés témakörében, amelyeken összesen 17 szervezet képviseltette magát. A Gyálon mûködô civil társadalmi egyesületek, szervezetek nevében köszönetemet fejezem ki 19

23 publi ations

24 21 like to express my gratitude for the opportunity we were given to hear up-to-date and useful information from your excellently prepared presenters. Judit Horváth, Forum of Civil Organisations in Gyál, Gyál Advisory service The advisory service was available every weekday afternoon in Budapest and in the eight regional centres. In 1998 we were able to assist 300 clients in Budapest and in our country offices. The service includes: legal advice, taxation and accounting, grant application know-how in English and Hungarian, PR and communication. This year we introduced a small fee for the service, which we continue to subsidise heavily. We sent a questionnaire to 130 clients visiting NIOK in 1998 and the results showed that: 96% of respondents said that our experts had answered the questions put to them 82% of respondents said that our experts were well-prepared 82% of respondents said that our pricing was realistic 76% of respondents said that they were happy with the service our consulting services provided. Publications We produced the second edition of our Handbook on Basic Non-profit Management, aimed at civil organisations and their sponsors, potential donors, general public, media. 13 Hungarian experts provided studies on a wide range of topics to produce a source of relevant, thorough, structured information. The second edition improved upon the first, with updated information and improved presentation. It has proved to be an extremely popular book with civil society organisations and practitioners, and is used as a standard textbook by universities and colleges. It is being sold through 14 book shops nation-wide, and is also distributed through libraries. az Önök számára, hogy lehetôvé tették felkészült elôadóik révén a megjelent vezetôk, érdeklôdôk számára, hogy naprakész és hasznos információkhoz jussanak. Horváth Judit, Gyál Városi Civil Szervezetek Fóruma, Gyál Tanácsadás A tanácsadás minden munkanap délután mûködött Budapesten és a nyolc regionális központban ban Budapesten 300, vidéki irodáinkban ügyfelet fogadtunk. A témakörök: jogi tanácsadás, adózás és könyvelés, pályázatírás angol és magyar nyelven, public relations és kommunikáció. A hozzánk fordulóktól jelképes összegû díjat kértünk, de így is jelentôs forrásokat fordítottunk a szolgáltatás mûködtetésére. Az 1998-ban a NIOK-ba látogatók közül 130-nak küldtünk értékelô kérdôívet, amelynek feldolgozásából kiderült, hogy a válaszadók: 96%-a szerint szakértôink megválaszolták a kérdéseiket, 82%-a szerint szakértôink felkészültek, 82%-a szerint áraink elfogadhatóak, 76%-a örül az általunk biztosított tanácsadó szolgáltatásnak. Kézikönyvek Elkészítettük az Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára címû könyv második, bôvített és átdogozott kiadását, amely a nonprofit szervezeteknek és támogatóiknak, a potenciális adományozóknak és a nagyközönségnek is szól. A tizenhárom magyar szakember által írt tanulmányból összeállított kötet fontos, részletes és jól felépített információforrást jelent. Az elsôhöz képest több friss ismeretet tartalmazó, igényesebb kiadvány. A gyakorló szakemberek körében igen népszerûvé vált, sôt több egyetemen és fôiskolán tankönyvként használják. Országszerte 14 könyvesboltban árusítják és könyvtárakban is hozzáférhetô ban jelentettük meg a Nonprofit Önarckép második kiadását (lásd 7. oldal).

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány TARTALOMJEGYZÉK A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány... 2 A NIOK Alapítvány kuratóriumi elnökének előszava... 3 Kik vagyunk?... 4 Információ nonprofitokról és nonprofitoknak... 6

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV.3. Tel.:(36-1)- 315-315-1

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Dear readers, Dear Partners, Tisztelt Olvasó! Kedves Partnerünk!

Dear readers, Dear Partners, Tisztelt Olvasó! Kedves Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Kedves Partnerünk! Idén negyedízben készítjük el éves összefoglaló statisztikai kiadványunkat, mellyel minden, budapesti turizmus iránt érdeklôdô számára szeretnénk egy világos, könnyen

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes Barna Ildikó Minkó Melinda közreműködésével Ildikó Barna with the assistance of Melinda Minkó Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek MAGYARORSZÁGON 2013. május 2014. április időszakban Anti-Semitic

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben