Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC"

Átírás

1 Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A március között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában; vidékfejlesztési források felhasználásának konkrét, jó példákon keresztül történő bemutatása volt. Így a résztvevőknek a 9 ország képviseletében megjelent 17 előadón keresztül volt alkalmuk megismerkedni különböző gazdaságokkal, melyek önerőből és más fejlesztési forrásokból sikeresen fejlődtek az egy-egy fiatal gazdálkodó által kitűzött cél felé. A gazdaságok bemutatása mellett vidékfejlesztési programok (LEADER a különböző országokban) is terítékre kerültek. Az eseményen betekintést nyerhettünk a cseh, olasz, holland, svéd, szlovák, szlovén, romániai és az Egyesült Királyságban meglévő agrár kultúrába, és természetesen ezt a képet saját színeikkel kiegészítették a magyar fiatal gazdálkodók is. A rendezvény létrejöttének fontosságához, eredményességéhez fűződően Dr. Mikula Lajos szavait idézzük: Közösen gondolkodtunk a rendezvény során. Közép európai programunk azt hangsúlyozza, hogy a környéken hasonlóak a problémák és tudunk együtt gondolkodni, konkrét problémákról. Mindenki elmondta azt, miben jó és ez erőt, ötleteket adhat másoknak is. Az alábbiakban a konferencia során elhangzott projekteket ismertetjük, bemutatva az előadók véleményét is a végrehajtással, saját jövőjükkel kapcsolatban. Kellemes időtöltést kívánunk! Üdvözlettel: A Szerkesztők n Dear Reader! The central topic of the Best Practices Workshop which was hold between 11 th and 13 th of March, 2010 was the role of young farmers in the implementation of rural development programs and to present the best use of rural development sources through concrete, good examples. In this way participants had the opportunity to get acquainted with different farms by 17 presenters representing 9 countries, that has developed successfully to reach the aim targeted by young farmers by using selfsources and other development sources. Beside the presentation of the farms, rural development programs (LEADER in different countries) were mentioned also. We could have a look at the Czech, Italian, Dutch, Swedish, Slovak, Slovenian, Romanian and British agricultural culture on the event, and naturally these images were completed by own colors of the Hungarian young farmers. About the importance and success of the event we quote the words of Lajos Mikula Dr.: We have been thought together during this event. Our Central-European program emphasizes, that the problems are quite similar in the neighboring countries and we can think together about concrete problems. Everyone has told in what she/he is good in, and that may give strength and ideas to others. In the followings we introduce the projects, which were presented during the conference, with the opinions of the presenters about the implementation and their own future. We wish you to have a nice time! Kind regards: The Editors n

2 Michael Arnost Csehország Fiatalok, fiatal gazdák Nepomuki Szent János Leader Akciócsoportban LEADER program, YOUTH program Michael Arnost Czech Republic Youth, young farmers in the Saint Jones of Nepomuk Leader Action Group LEADER program, YOUTH program The presenter works for a local action group in the Czech Republic. The local action group means a partnership, which builds on a coopearation among the civil sphere, the entrepreneurs, farming and non governmental organisations locally, along the principles of LEADER. 112 supported local action group operate in the Czech Republic. The LEADER program is the IV. axis, which means only 5% of the total support for rural development. LEADER has the advantage, that it tries to solve the local problems locally, with the use of available sources, in an innovative way. Az előadó egy csehországi helyi akciócsoportnál dolgozik. A helyi akciócsoport olyan partnerséget jelent, amely a civil szféra, a vállalkozói, gazdálkodói és a nem kormányzati szervek közti együttműködésre épül, helyi szinten, LEADER alapelvek mentén. Csehországban 112 támogatott helyi akciócsoport működik. A LEADER program a IV. tengely, amely az összes vidékfejlesztési programra jutó támogatásnak csak 5 %-át jelenti. A LEADER egyik előnye az, hogy megpróbálja a helyi problémákat helyben, a rendelkezésre álló erőforrásokkal, innovatív módon megoldani. Hogyan támogatottak a fiatal gazdák a LEADER programon belül? Három célcsoport létezik a programon belül: fiatalok, nők és gazdálkodók. Ezért a helyi akciócsoportok létrejöttekor, aktívan kommunikálnak az említett csoportokkal. A helyi akciócsoport 22 tagjából 8 vállalkozó amelyből 5 gazdálkodó, 3 fiatal gazda -, 5 tag a közszférából van jelen, 5 tag pedig a civil szervezetektől. Ez azért fontos, mert a stratégiai tervek elkészítésénél meghatározásra kerülnek a támogatott témák és így 9 intézkedésből 3 fiatal gazdáknak szól. Egyik intézkedés a farm-diverzifikáció, másik az agroturizmus, harmadik a helyi élelmiszer termékek feldolgozásának támogatása. How are the young farmers supported within the LEADER program? There are three target groups in the program: youth, women and farmers. Therefore, by the establishing of the local action groups, they are actively communicate with those groups. The local action group has 22 members 8 members are entrepreneurs including 5 farmers, 3 young farmer, 5 members of the public sector and 5 members of the civil organizations. This is important, because when strategy plans are determined, the supported themes are defined, and three of the nine measures are for young farmers. One measure is farm diversification, the second is agro-tourism, and the third is the support for processing of local food products. A specific project: the STARTER program. The problems of Czech Republic and Europe are similar: in every 25 mayors only three are under the age of 40, and the situation is similar in local governments too. There is only one high school in every region of the LAGs, and there is no university in the areas of the local action groups. But the biggest problem is that the youth are said to be lazybones. The program has aimed the youth to involve them into the work of the local action groups. With it they tried to shake up their passivity because it highly influences the region s future. That is why 8 of the 22 members of the action group were elected, that they are under 35 years. Egy konkrét projekt: a STARTER program Csehország és Európa problémái hasonlóak: 25 polgármesterből csak három az, aki negyven év alatti, hasonlóképpen a városvezetésben is. Csak egy középiskola van régiónként, a helyi akciócsoportok területén, egyetem pedig egy sincs. A legnagyobb probléma azonban az, hogy a fiatalokat lustának, léhűtőnek tartják. A program a fiatalokat szólította meg abból a célból, hogy őket is bevonják a helyi akciócsoportok munkájába. Ezzel az általánosnak mondható passzivitásukat próbálták meg felrázni, annál is inkább 2

3 mert ez nagy mértékben befolyásolja a térség jövőjét. Így a helyi akciócsoport 22 tagjából 8 tagot úgy választottak meg, hogy ők mindannyian 35 év alattiak legyenek. A program alapötlete az volt, hogy motiválja a fiatalok együttműködését a régió akciócsoportjával, és együtt jelöljék ki a közös irányokat a lehetőségek feltérképezésében. Az előadó különösen nagy hangsúlyt fektetett a fiatalok felelősségérzetére, melyet véleménye szerint csak úgy lehet mélyíteni, ha teret engedünk nekik a döntésre váró kérdésekben. Ezzel természetesen a számonkérés lehetősége is növekszik az egyes feladatok megvalósulásának tekintetében. Fontos, hogy ők is érezzék, mekkora hatást gyakorolnak a régióban történő eseményekre. Elemezni kell az igényeket és a kívánalmakat. A programcímek nyitottak voltak, csak a témák kerültek meghatározásra. Ez a projekt csak az első lépés volt, később pénz nélkül is működnie kell. Egy ötlet, amelyre csak egyszer volt forrás. Egy lehetőség, amely során a különböző ötleteket tesztelni lehetett. Kevés kritérium került lefektetésre a programban való részvételhez, de alapkövetelmény volt, hogy nem csak a résztvevőkre, hanem a tágabb környezetre is pozitívan kell hatni. A támogatott projektekről Négy projekt került támogatásra, nem gazdasági, inkább szociális témákban. Projektenként 500 eurós költségvetésre volt keret. Ilyen volt a beilleszkedés színháza, amely egy táborozás keretében a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyerekeknek szólt, a színház témájára felépítve. Egy hetet töltöttek el együtt, az utolsó napon valamennyi gyerek előadott. Egy másik projekt a kreatív workshop (Anvrk címmel) volt, ahol gyerekek és felnőttek egy animációs filmet készítettek. A Három állat projekt egy színházi előadás volt, azzal a céllal, hogy pénzt gyűjtsenek vadállatok védelmére. Hógolyó címmel sportkiállítást rendeztek, amelynek során új sportok kerültek bemutatásra, mindemellett felhívták a figyelmet a régióban lévő hiányosságokra. Mi volt a fiatal gazdák szerepe a projektekben? Három fiatal gazdát vontak be az első és a második projektbe, akik kreatív tagjai voltak a csoportnak. A LEADER program alapelve a hálózatok fontossága és hármukon keresztül a többi fiatal gazda is elérhető. A STARTER program célja, hogy bevonja a gazdákat az agroturizmus által. A gazdák gépei, az ezekkel végzett szolgáltatások is a bemutató program részei. A STARTER programon keresztül, amely elsősorban fiataloknak szólt, bevontak az együttműködésbe három fiatal gazdát. A négy programból három folytatódik, már nem ugyanabból az alapból, más forrásokból. A program sikeresnek mondható, fiatal gazdák és fiatalok kapcsolódtak be a programba, a térség életébe és együttműködtek a helyi akciócsoporttal. n The basic idea of the program was to motivate the cooperation of the local youth with the action group of the region, to indicate together the common directions by searching opportunities. The speaker made particularly strong emphasis on young people s responsibility, according to his opinion this can only be deepened if we give them enough opportunity by the decision process. Of course, this also increases the possibility of checking of the certain tasks implementation. It is important that they feel, how big impact they have on the events which are happening in the region. Their needs and the demands have to be analysed. The program titles were opened, only the themes have been identified. This project was the first step, later it has to be able to work without any subsidy. It was just an idea, which was financed once. It was an opportunity, during the ideas could be tested. Just a few criteria were lied down for the participation in the project, but it was a basic requirement that it had to effect positively not only the participants, but also the wider neighbourhood. About the supported projects: Four projects were supported, not economic, but rather social issues. The budget allocation was 500 EUR for each project. One of these projects was the theatre of adapting, which was a camp for handicapped and disadvantaged of children with the topic of theatre. They spent a week together, on the last day all the children performed something. Another project was the creative workshop (with the title Anvrk) where children and adults made together an animation movie. The Three animals project was also a theatre performance, with the aim to collect money for the protection of wild animals. There was a sport exhibition titled snowball, where new sports were presented, and they called the attention to the deficiencies of the region. What was the role of young farmers in the projects? Three young farmers were involved in the first and second project, who were creative members of the group. The basic principle of the LEADER program is the importance of networks, and via these three farmers, the other young farmers are also accessible. The aim of the STARTER program is to involve the farmers on the field of agricultural tourism. The machines and services done with these are also part of the demonstration program. The STARTER program was principally dedicated to the youth and it reached three young farmers. Three of the four programs are continued, not from the same found, but from other sources. The program can be said successful; young farmers and youth participated in the program, the life of the region, and they co-operated with the local action group. n 3

4 Alessandra Morandi Olaszország Green Oscar díjas olasz fiatal gazda projekt bemutatása, egy multifunkcionális gazdaság szemléltetésével Az Európai Bizottság kérése szerint meg kell erősíteni a multifunkcionális gazdaságokat, óvni kell a környezetet, a minőségi termékeket és támogatni kell a vidékfejlesztést. emlékeztetett az olasz fiatal gazdálkodó előadásának kezdetén. Megvalósított projektjét ebben a szellemben építette fel és folytatja a jövőben, melynek pilléreit az alábbi tényezők alkotják. Ahhoz, hogy minél élesebb képet tudjon Alessandra Morandi Italy Presentation of a Green Oscar winner Italian young farmer project with the exemplification of a multifunctional farm. According to the request of the European Committee, the multifunctional farms have to be strengthened, the environment and high quality products have to be protected, and the rural development has to be supported. reminded the Italian young farmer at the beginning of her speech. She has implemented the development of her project in this spirit and will continue in the future, which constitute 4

5 megfesteni a hídról, mely összeköti szemléleteit terveivel, néhány elemét külön kielemezte. Mi az a farmház? Szállásadás és vendéglátási szolgáltatások nyújtása gazdák által, amelyet gazdasági társaságok, magánszemélyek, vagy szövetkezetek is gyakorolhatnak úgy, hogy művelik a termőföldet, használják az erdőt vagy állatot tartanak. A multifunkcionális farm sok mindent jelent egyben: kultúrát, tradíciót, környezetet, eredeti termékeket, turizmust, táplálkozási és környezetvédelmi oktatást. Az agroturizmus-vendéglátás, melyet a mezőgazdaságban tevékenykedők látnak el egyre nagyobb figyelmet kap napjainkban. A turisták részéről megnőtt az igény arra, hogy a mezőgazdaságot is láthassák, ne csak a végterméket. A farm, a termelőegység multifunkcionális lett, amelyben a mezőgazdaság mellett más is szerepet kapott. Az agroturizmusnak figyelemmel kell kísérnie a társadalom igényeit, ennek megfelelően tartalmi elemei: vidékjárás, sport, rekreáció, vadászat, kutyaidomítás, testkarbantartási tevékenységek. A környezetvédelemre gyakorolt hatása egyrészt az élhető vidék megőrzésében felfedezhető, de segít a természet és vidék iránti érdeklődés felébresztésében és fenntartásában is. Az agroturizmus egy innovatív tevékenység, amely tradíciókon nyugszik. A vidékfejlesztés fő céljai: a mezőgazdaság támogatása a multifunkcionalitáson keresztül; maradjanak a vidéken élők vidéken és a termelők tudják értékesíteni terményüket. Mit igényel a társadalom? A társadalom igényli azt, hogy összeköttetésbe kerüljön a természetvédelem a gazdaságokkal. Multifunkcionalitás kell a piacnak, és mi minden meglévő erőforrást tudunk hasznosítani. Saját cégtörténet 1970-től létezik a saját cég, kezdetben monokultúrában szarvasmarhatartással foglalkozott től női vezetésű, ekkor kezdődött el az iskolákkal való oktatási együttműködés től éttermet is üzemeltet, valamint működtet egy helyi vidéki múzeumot től lett didaktikai vállalkozás, tanító, kurzusokat adó vállalkozás, általános iskolától egészen egyetemig. Jól felépített programjaik amellett, hogy a cégen belüli fejlődésüket biztosítják, a nemzetközi kulturális képzés kereteinek is megfelelnek. Legfőbb céljuk az, hogy a fiatalok a mindennapok főszereplőivé váljanak, és mellette (rajtuk keresztül) a helyi értékeket és a tradíciót és megvédjék. A háttérben jól működő menedzsment folyamatosan kutatja a szektor lehetőségeit, valamint dinamikus kínálatot és minőséget szolgáltat a szervezetnek. Mit bizonyított a multifunkcionális mezőgazdaság? A multifunkcionális mezőgazdaság okos eszköz az ismeretek terjesztésében. A mezőgazdaságot jobban el kell, hogy ismerjék, és életünk részévé kell, hogy váljon. n the pillars of the following factors. To be able to get a sharper picture of the bridge that connects her thoughts with her plans, she has analysed some elements separately. What is a Farmhouse? It means hosting and accommodation services given by farmers that can be carried out by economic groups, private individuals and cooperatives, while they cultivate the fields, use forests or breed animals at the same time. Multifunctional farm means a lot of things together: culture, tradition, environment, original products, tourism, nutrition and environment protection education. The agri-tourism catering, which is supplied by people in agriculture, receives an increasing attention nowadays. The need to see agriculture as well, not just the end product by tourists have grown. The farm, the production unit has become multi-functional, where beside the agricultural activities, other activities also have taken place. Agri-tourism should monitor the needs of society, according to it the content elements: rural hiking, sports, recreation, hunting, dog training and body maintenance activities. Its environmental impact can be seen in maintaining viable rural areas, but it helps to raise the interest for the rural nature and arousing and maintaining interest. The agri-tourism is an innovative activity, which is based on tradition. The main aims of the rural development: support the agriculture through multi-functionality, keep the rural inhabitants in the rural areas, and make producers to be able to sell their products. What does the society require? The society needs, that the environmental protection should be connected with farms. The market needs multi-functionality and we can utilize all existing resources. The history of the company The company has been existing since 1970, initially dealt with cattle breeding in monoculture. Since 1995 the firm has been led by women, and since then the production is not monoculture, but it was the time when the educational cooperation begun with the schools. They opened a restaurant and a small local, rural museum in The company became a didactic enterprise in 2002, it is a teaching, lesson giver enterprise from primary school to university. Their well structured programs ensures development inside the company, but it meets with the framework of the international cultural training too. Their main goal is that the young people should be the main players in the everyday life, and beside it (through them) to defend the local values and tradition. In the background a well-functioning management is always searching for sector opportunities, as well as it provides a dynamic supply and quality. What has the multifunctional agriculture proved? Multifunctional agriculture is a smart tool in spreading knowledge. The agriculture has to be admitted better and it has to become the part of our life. n 5

6 Gál Levente Románia Egy felújított vízimalom hasznosítása Csíkmadarason. A Zsigmond Malom Fogadó, a Hargita hegység lábánál elterülő Csíkmadaras falu határában helyezkedik el, egy csendes kis Szigeten, melyet az Olt és a Madicsa patakok határolnak. tudtuk meg a Fogadó vezetőjétől. Az örökségül kapott vízimalom sokkal inkább az előadó felmenőinek (három generációnak) emlékeit őrizte, a XXI. századra már csak árulkodó jelei maradtak a benne valaha is zajló életnek. A fiatal gazdálkodó ezért úgy döntött, hogy noha a malom kerekeit Levente Gál Romania Utilisation of a renovated water mill in Csíkmadaras. The Sigmund Mill Inn is located at the foot of Harghita Mountains close to Csíkmadaras village, in a quiet little island, bordered by Olt and Madicsa streams. we have heard from the head of the Inn. The mill has kept rather the memories of the ancestors (three generations), but for the XXI. century it remained only as a tell-tale of life which once took place there. The young farmer has therefore decided that, although the mill wheels will not longer drain on water, he gives back the dignity of vizbe már nem meríti, de megadja méltóságát emlékeinek, és belsejét pedig külső területeivel, átadja az ismeretlen, kíváncsiskodó pihenni vágyóknak. Mindaddig, amíg napjainkra ebből az indíttatásból eljutott, bátran állíthatjuk, hogy eredeti célja eszközzé vált a helyi kultúra, hagyományok továbbításában. A több mint 100 éves tanyán a malom mellett egy rusztikus hangulatú fogadó várja a vendégeit, akik a tornácról érezhetik a fenyves erdők varázslatát, a Hargita lábánál elterülő kaszálókat, havasi legelőket eggyé válva a természettel. A következő néhány sorban a vízimalom hasznosításának fontos megállóit említjük a kezdetektől. A malom története A 70 es években egy gátrendszerrel működtetett vízimalom volt, amely a térségben a legkorszerűbbnek számított. A gátrendszer cölöpgátból épült, érdekessége, hogy tisztán emberi erő segítségével its memories, and show the interior and exterior areas for the foreigner, curious people who would like to have rest there. Till today he has reached it from the motives, we can confirm that the original purpose has become a tool in the transmission of the local culture and traditions. In the more than 100 year old farmhouse, a rustic atmosphere pension waits the guests next to the mill, who can feel from the veranda the magic pine forests, meadows located at the foot of the Hargita mountain and the alpine pastures, so they can become one with the nature. In the next few lines, the important stops of the utilization of water mill are showed. The history of the mill In the seventies it was a water mill operating by a dam system which was the most modern in the region. The dam system was built by piledams, and its curiosity is, that it was built only with human force, and 6

7 építették, az óriási malomkerék fából készült. A hengerszékeket 1905-ben a GANZ gyár gyártotta. Az első vízi engedélyt a magyar királyi vízügyi hivatal adta ki 1905-ben. Napjainkra műemlékké nyilvánították a malmot. Felújítása 2004-ben kezdődött, mellyel együtt a családi vállalkozás is SAPARD pályázatból 50% vissza nem térítendő támogatást kaptak, amelyből 30% uniós, 20% román, 50 % saját erő volt. A pályázat igénybevétele viszontagságos volt, az európai szabályrendszer és a romániai engedélyeztetés miatt fél évvel csúszott a megnyitás. A házikók a régi hagyományok szerint, eredeti technikákat felhasználva épültek famegmunkálással. Egy olyan szerkezet, amelyen szeget sem ütnek, de napjainkban ezt a technikát már nem használják. Belülről a szín, forma, ízlésvilágban a tradíciók szintén megjelennek, a modernizáció a távfűtés és a fürdőszobák kialakításán nyomonkövethető. A működtetés a környék turisztikai lehetőségeire alapozott az infrastruktúra hiánya miatt. Ez azonban nem veszélyezteti fennmaradásukat, hiszen akik felkeresik őket pont azzal a céllal érkeznek, hogy maguk mögött hagyják a világ zaját, a mindennapos nyüzsgést és nyugalomban, némi elszigeteltséggel töltődjenek fel az újabb kihívások előtt. Amennyiben igénylik az odalátogatók túrákat is szerveznek nekik a hegyekre, szekérrel is, emellett pedig a környéken élő emberek vendégszeretete, a népszokások is nagy vonzerővel bírnak. Az érdeklődők nem csak a természetben, hanem a továbbörökített hagyományokban is felfedezhetik a mára már kuriózumnak számító kincseket. n the huge mill wheel was made of wood. The roller-frame was manufactured by GANZ factory in The first water permission was given by the Hungarian royal water administration office in By now the mill has been declared as a historical monument. Its renovation began in 2004, when also started the family business 50% of SAPARD fund, a non-refundable support was received, of which 30% was from the European Union, 20% from Romania and 50% was their own contribution. The use of tender was difficult, the opening date was delayed with a half year later because of the European and the Romanian licensing rules. The houses were built according to old traditions, using originally constructed woodcarving techniques. It is a nail-free construction, but nowadays this technique is no longer used. Inside the colour, the shapes, the taste also show the traditions, and it is alloyed with the modern techniques, district-heating and bathrooms. The operation is based on the area s tourist opportunities with the lack of infrastructure. However, this does not threaten their survival, because those, who visit them come to leave behind the world s noise and bustle and to fill up in rest and some isolation for the new challenges. If visitors need, they will also organize trips to the mountains, by wagon as well, and the hospitality of the people living nearby, the customs are the major attraction. Those who are interested not only in nature, but also in local traditions can explore these treasures which are unique nowadays. n 7

8 Vértes Veronika Magyarország - tejtermelő és közvetlen értékesítő. Boci mobil, közvetlen tejértékesítés A változások, én azt gondolom, hogy nagyon nagy léptékben és mindenképpen a két generáció, az édesapám és az én közöttem való különbséget tükrözi. jegyezte meg Vértes Veronika, miközben gazdaságukat mutatta be a kezdetektől napjainkig tartó fejlődés főbb megállóin keresztül. A közel 20 éves gazdaság áttekintése során a magyar mezőgazdaság történetéről is kapunk egy átfogó képet. A 90-es évek elejére 10 tehene volt édesapjának és az így termelt tejet a közeli tejcsarnokba, az akkori árakhoz képest, jó áron el tudta adni. Néhány évvel később már látni lehetett, hogy a tehén és a falusi tejgyűjtő nem lesz sokáig életképes, sok volt a minőségi probléma és kezdtek az állattartók a sokféle megfeleltetésbe belefásulni. Már nem akartak az új követelményeknek megfelelni inkább abbahagyták a tehén-tartást. A tehén tejéért nem jöttek el a tejipartól, hogy elvigyék ban megvásároltak a falutól mintegy 150 méterre lévő közművesített, de igen rossz állapotban lévő tanyát és ezzel megkezdődött az új gazdaság felépítése. Abban az évben elkészült egy 48 férőhelyes kötött tartású istálló és egy 10 férőhelyes ellető istálló. Új fejőház, fejőrendszerrel, silótárolóval 30 millió forintos beruházással. Ahogy az építkezé- Veronika Vértes Hungary - Milk producer and direct seller. Boci mobil Calf mobile direct selling The changes, I would think, reflects the very large scale difference between the two generations, my father s and mine. Veronica Vertes said, while she has presented their farm from the beginnings till today through the main stops. Reviewing the nearly 20 years old farm s story we can get a comprehensive picture about the Hungarian agriculture s history too. In the early 90s his father had 10 cows and he was able to sell the produced milk at a good price in the near milk-hall, compared to prices at the time. A few years later it was clearly visible that cows and the village collection would not be viable for a long time, there were many quality problems and the breeders started to getting tired. They did not want to fit to the new requirements, instead of it they stopped keeping cows. No one came from the milk factory to take the milk of their cows. In 1998 they bought a farm 150 metres away from the village that was equipped with public utilities, but was ruined down, and the building up of the new farm has started. In this year they finished a 48 places stable, and a 10 places calving stable. A new milking house, 8

9 sek befejeződtek máris megvolt a következő nagy feladat, az állomány-fejlesztés. Három év elteltével megtelt az istálló, akkor még túlnyomórészt Holstein fríz tehenekkel és néhány Ma gyar tarkával, amely gazdaságosabb volt. Az építkezések minden évben folytatódtak, magtárral és géptárolóval bővült a gazdaság. A kötött tartásból szabad tartás lett, amely több irányból nagy változást jelentett. Például az emberi munkát gépesítették, így a kezdeti 50 állat 4 dolgozó arányból 180 állat és 2 dolgozó lett. A két dolgozónak az állatok ismerése és a nagy odafigyelés mellett mindenhez kell értenie. A kezdeti Holstein fríz állományból 70 % Magyartarka tehén lett ben kezdődött a közvetlen értékesítés ben pályáztak az állattartó telepek korszerűsítése jogcímen és mintegy 100 milliós beruházáshoz kaptak támogató határozatot. A támogatás mértéke 40% és 75%-os volt, ami összesen 55 millió forintot jelentett. Ennek keretében pályáztak új 53 férőhelyes istálló építésére, teleszkópos rakodó illetve homlokrakodó gép vásárlására, trágyatároló, szénatároló bővítésre, 2X5 állásos aknás fejőrendszer kiépítésre, csapadékvíz elvezetés felújításra, meglévő mélyalmos istállóban beton padozat kialakítására, tejhűtő berendezés cserére, telepirányítási rendszer kialakításra, bálaszállító pótkocsi beszerzésre és még egy Boci mobil tejértékesítő autó vásárlására. Az autó körülbelül 30 kilométer távolságra megy el a vevőkhöz, mindemellett vásárokon, piacokon árulnak ben ez nagy újdonság volt és sok idős ember örült az igazi tejnek. Gátló tényező az, hogy a közvetlen értékesítés szabályozása, jogi háttere egyelőre még rendezetlen. A buktatókat leküzdve végére felfejlődött a közvetlen értékesítés ban azonban egészen megváltozott minden. A beruházás megvalósításával sajnos szinte teljesen leálltak végén. Először a tej felvásárlási árának csökkenése, majd a gazdasági válság hatására bekövetkező keresletcsökkenés miatt ban 68 Ft-ot kaptak egy liter EXTRA minőségű tejért, júliusában pedig csak 51 Ft-ot. Így jól látható volt, hogy az egyetlen, amit folytatni lehet, az a közvetlen értékesítés. Ma már a megtermelt tej 70%-át adják közvetlenül a fogyasztóknak 135 Ft-os áron. A jövő kulcsa a 100 % közvetlen értékesítésben látható, hiszen még mindig van a környéken szabad piac. Akár feldolgozás árán is, de ennek a körülményeit kell megteremteni. Új törvény lépett hatályba, ami a kisebb tejtermelőket előnyösen megkülönbözteti. A cél a túlélés, ehhez több lábon kell állni, pl. hízóbika tartással, üszőneveléssel. A magyar gazdáknak is be kell látni, hogy nem elég egy dologra koncentrálniuk. A termelést még hatékonyabbá kell tenni a saját termelésű takarmányokkal, turizmus által, bérmunka vállalásával. A saját termelés és a közvetlen értékesítés az, ami életben tart és ez a jövő is. n with milking system, silo, was a 30 million HUF investment. As the building works were finished, the new big task revealed: they had to increase the livestock. It took three years to fill the stable with animals, most of them then was Holstein, and some of them were Hungarian Brindle, that was more economic. The building operations continued in every year, the farm expanded with a machine depot and a granary. They changed from intensive breeding to extensive breeding, that meant a huge change. For example they have mechanized the human work, so the starter 50 animals 4 workers ratio changed to 180 animals and 2 workers. The two workers have to be competent in everything, and have to know the animals as well. 70% became Hungarian Brindle from the beginning Holstein herd. The direct selling started in They applied for the tender in 2007 in the measure of modernisation of animal breeding farms, and they got supporting decision about a nearly 100 million HUF investment. The rate of the support was 40% and 75%, it meant 55 million HUF altogether. Within the tender they applied to build a new, 53 places stable, to buy a telescopic mechanic loader, build a manure silo, expand the hay storage, build a 2 times 5 spaces milking system, renovation of rain water draining system, make concrete flooring in the existing deep litter stables, change the milk freezing machine, develop a farm leading system, buy bale transporter trailers and to buy a second milk selling Boci Mobil vehicle. The car goes nearly 30 kilometres away from the farm to the customers or to the markets and fairs. In 2005 it was a big novelty, and many elderly people were glad that they can buy real milk. It is an obstructive factor that the law background and the regulation of direct selling is disorganised. They dealt with the obstacles, and by the end of 2007 the direct selling has developed. But everything changed in They nearly fully stopped with the implementation of the investments by the end of They had to stop the investments because of the decrease of the milk prices, and than because of the declining demand due to economic crisis. They got 68 HUF for one litre of extra quality milk in 1998, but in July of 2009 they got just 51 HUF for the same quality. So prominent was that the only thing what can be continued is the direct sale. Today they sell 70% of the produced milk directly to the customers for the price 135 HUF per litre. The key of the future is the 100% direct selling, as there is still free market in the area. Even by processing the milk, but they have to make the conditions for this. A new rule came into effect, that distinguishes favourably the smaller producers. The aim is to survive, for this it is necessary to be multifunctional, for example with calf or meat bull breeding. The Hungarian farmers also have to see that it is not enough to focus on one thing. The production have to be made more effective by self-produced fodder, tourism or lease-work. The self-production and the direct selling is, that can keep us alive, and it is the future. n 9

10 Dirk Anco Albada Hollandia - Fiatal gazda Hollandiából, a holland fiatal gazdák helyettes elnöke. Egy fiatal gazdáknak szóló programról számolt be, Új utak címmel. Azért volt szükség erre a projektre, mert nagyon sok kihívás éri a gazdákat, például a megújítható energiák igénye, a vidék rekreációja, helyi és idegen új termékek megjelenése, tájvédelem. magyarázta a holland fiatal gazda. Új utak kellenek a fiatal vállalkozóknak, új útra kell terelni a vállalkozásokat. Az ötletekhez pedig segítség kell. Cél az, hogy folyamatosan fejlesszék és kommunikálják a lehetőségeket a gazdálkodók felé. A tudatosság növelése szükséges, tekintettel a gazdaságok kilátásaira. Nem elég már a mezőgazdaság egyedüli bevételi forrásként, új források kellenek a megélhetéshez. A fiatal gazdálkodók és a projekt kiválasztásában a motiváltság, az ötletek újszerűsége és megvalósíthatósága volt a fő szempont, melyek alapján választottak a több mint 900 jelentkező fiatal gazdálkodó közül. Végül 90 gazdálkodó vett részt a programban. A következő lépcső az ötletek üzleti tervvé való formálása volt. Csoportokban, szakértők és professzionális tanácsadók segítségével nézték meg, hogy az üzleti tervek reálisak-e, milyen engedélyek kellenek a megvalósításhoz.. Az alábbiakban két, a program során megvalósult, projektet emelünk ki egy rövid bemutatás erejéig. Példa 1: Biogáz létesítmény az amszterdami repülőtér mellett. A fenyegetettséget, a kockázatot, amelyet egy gazdálkodónak az jelent, hogy a repülőtér mellett terül el a földje, lehetőséggé kell átalakítani. Ez egy kooperációt eredményezett a gazdák között, miszerint ételmaradékokból biogáz üzemben energiát termelnek és azt eladják a repülőtérnek. A terv tehát megszületett, a nehézség viszont az volt, hogy először lelkesek az emberek, de végül az előírások láttán elvesztik a lelkesedést. Másrészt egy ilyen nagy szervezetet, mint a repülőtér, nehéz bevonni egy újításba. Ezeken felül Hollandiában különböző ételmaradékokat nem lehet csak úgy összekeverni. Az engedélyeket nagyon nehéz megszerezni. Ma már a repülőtér is segíteni akar, a projekt Dirk Anco Albada Netherlands - Young farmer from the Netherlands, assistant president of Dutch young farmers. He reported about a program for young farmers titled New Ways. This project was necessary because the farmers have to face lots of challenges, for example the need of renewable energy sources, the recreation of rural areas, appearance of new local and foreign products, protection of landscape. explained the young Dutch farmer. Young entrepreneurs need new ways, and the enterprises have to be diverted to new ways. They need help to have the ideas. The aim is that the opportunities have to be developed and communicated to the farmers. The increase of the consciousness is necessary, considering the perspectives of the farms. The agriculture is not enough to have as sole source of income; new sources are needed to ensure living. The main point in the selection of young farmers and projects was the motivation, the novelty and manageability of ideas, the basis they have chosen from the 900 candidates farmers. Finally 90 farmers participated in the project. The next step was the forming of the ideas to business plans. They analysed in groups with experts and professional advisors, if the business plans are realistic, and what kind of permissions are needed for the implementation of them Below 2 significant projects will be persented shortly, which were implemeted within the confines of the program. Example 1: Biogas institution next to the airport of Amsterdam. The risk and threat which the closeness to the airport means to the farmers has to be converted into advantage. It has resulted a cooperation between farmers, who want to make biogas plant, that makes energy from the leftover food and sell it to the airport. The plan was born, the difficulty was that the people were enthusiastic at the beginning, but later facing the rules they lost their enthusiasm. On the other hand such a big organization, like an airport, it is hard to involve into an innovative project. Moreover in Netherlands different food leftovers are prohibited to be mixed. It is very difficult to 10

11 azonban még mindig nem működik, de folyamatban van a megvalósítás. Példa 2: Volt két fiú, akik nem éltek meg a gazdaságukból. Ötletük az volt, hogy a termékeket be kell mutatni pozitív módon a környéken. Ezért felmérték a környékbeli éttermek igényeit, melynek végeredménye a helyi termékek szükségességét mutatta meg. Elkezdtek helyben termelt kukoricával nevelt helyi kacsát árulni. Tekintettel arra, hogy az emberek szeretik az áruk nyomonkövetését, weboldalukon képek segítségével mutatják be a kacsák növekedéséhez kapcsolódó történéseket. Ez egy nagyon sikeres vállalkozás lett. Tanulság az, hogy sok minden lehetséges, több minden megvalósítható, mint gondolnánk. Jó ötletből, jó segítséggel, jó üzleti tervvel, hálózatokra kell támaszkodni. Fontos a jogi lehetőségek és szabályok felmérése és fontos az időzítés, valamint az együttműködés más fiatal gazdálkodókkal nagy előnyt jelenthet. - hangzott el az előadó intelmei között. Nehéz azonban mindvégig motiváltan tartani az embereket. Engedélyek, üzleti terv, szabályok nehézségei miatt a résztvevők elvesztik lelkesedésüket. A meglévő támogatások nem akkor jönnek, amikor kellenek, hanem a megvalósítás után, utófinanszírozással. Erőssége a projekteknek az, hogy ösztönzőleg hat emberekre az új irányok megjelölésében. A hálózat is segíti őket a tapasztalataival, emellett biztosítja a tudáscserét trendekről, piacokról, pénzügyi dolgokról, jogi lehetőségekről stb. Ez egy igazi csapatmunka valódi ötletekkel. Fel kell tenni a kérdést mit szeretnénk elérni: növekedni, vagy kisebb lépésekben valami mást? n get the permissions. Nowadays even the airport wants to help, but the project still does not work, the implementation is in progress. Example 2: There were two boys who could not live from farming. Their idea was that their products should be presented in a positive way in the area. They surveyed the demands of the surrounding restaurants, and it was revealed, that local products were needed. Because of this they began to sell local ducks which were raised on locally produced maize. As people do like stories behind the products, so they have presented in pictures, on a web page the story of the breeding of ducks. This became a very succesful enterprise. The lesson is,that many things are possible and more is achievable than we would think. With a good idea, with good help, with good business plan we should be based on networks. It is important to estimate the legal options and the regulations, also timing is very important, and the co-operation with other young farmers would be a great advantage. - advices the lecturer. But it is hard to keep people motivated. Because of the difficulties of legal rules, business plan, regulations, participants usually lose their motivation. The subsidy will not come when it is needed, but only after the implementation as a subsequent financing. Strength of the projects is that it is usually worth to encourage people in the designation of new directions. The network helps with experience and ensures knowledge sharing on trends, markets, financial things, law opportunities, etc. This is a real teamwork with real ideas. We have to ask what we want to achieve: to grow or to reach something else in smaller steps? n Kristina Yngwe Svédország - A helyi akciócsoportnál dolgozik Svédországban. A LEADER program Svédországban Egy Svédországban megvalósított sikeres LEADER programot ismerhettek meg az érdeklődők, melynek következményeként létrejött egy olyan hálózat, amelyben az árértéket egy közös nevezőben határozzák meg a termelők biztosítva ezzel is a farmok fejlődésének oda-vissza érzékelhető pozitív hatását, fejlődését. 9 millió ember él Svédországban, ahol 63 helyi akciócsoport van és 3,8 millió ember él LEADER területen. Kevés fiatal pályázik LEADER-re és a helyi akciócsoportokban is kisebb számban érhetők el, ezért az egyik nemzeti célkitűzés, hogy az akciócsoportokban több fiatal résztvevővel számolhassanak. A LEADER céljai Svédországban: versenyképes mezőgazdasági, erdészeti szektor létrehozása, a bioenergia fejlesztése, erdősítési tervek létrehozása, a mezőgazdasági hulladék újradefiniálása, a környezet és táj javítása, valamint a halászat fejlesztése. A halászati területek fejlesztése a turistákat is vonzza. A vidéki területen folytatott élet diverzifikációjához és fejlesztéséhez internet elérhetőség kell és a helyi élelmiszerpiacok fejlesztése. Kristina Yngwe Sweden - The presenter works in a local action group in Sweden. The LEADER program in Sweden Inquirers have got to know a successful LEADER program in Sweden, in which as a result a network has been built up where common prices are determined by the producers thus ensuring the positive impact of the development of farms. Altogether 9 million people live in Sweden, where there are 63 local action groups and 3.8 million people live in LEADER areas. Few young people apply for LEADER and also smaller number are available in the Local Action Groups (LAGs), that is why it is a national aim to have more youngsters in the local action groups. The aims of LEADER in Sweden: establishing competitive agricultural and forestry sector, development of bio-energy, making forestation plans, redefining of agricultural garbage, development of fishing and improvement of environment and landscape. The development of fishing areas attracts tourists also. For diversification and development of the life on rural areas the internet accessibility is necessary and the development of local food markets. 11

12 Példa egy sikeres programra Svédországban A cél az volt, hogy egy tejtermelő terület és a tejtermelésből való megélhetés fejlődjön. Ennek okán egy hálózat jött létre LEADER pénzből azért, hogy egy jobb árat tudjanak közösen elérni. Először csak a tejtermelők, később a hústermelők is csatlakoztak a hálózathoz. A program és között zajlott, 65 résztvevővel, akiknek 15%-a volt fiatal gazda. A cél az volt, hogy a farmonként előállított tej és marhaállomány növekedjen, valamint a termelékenység növekedése által a munkahelyek megtartása és teremtése a régióban szintén fejlődésnek induljon. A program konkrét tevékenységei között szerepeltek tanulmányutak Hollandiába és Németországba, utóbbinál a szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozóan tettek gazdaságlátogatásokat a fiatal gazdák. Sor került még szemináriumok szervezésére, szakmai konzultációkra, üzleti tervek kialakítására. A program összességében euróba került, amely uniós és önkormányzati támogatásból valamint saját forrásból tevődött össze. A megvalósításba önkénteseket is bevontak, magáról a programról pedig a résztvevők és szakértők számoltak be a helyi rádióban, illetve a helyi terjesztésű lapoknak. Sikeres program volt. Egyik eredményeként említhető, hogy felismerésre került egy adott területen belül az eltérő árak beállítása, különböző árat kaptak ugyanattól a vevőtől a termelők. Ennek tudatában jobb tárgyalási helyzetbe kerültek és együtt jobb árat tudtak kialkudni. A szarvasmarha állomány és a megtermelt tej mennyisége nőtt. 8 új munkahely létesült a farmok fejlődése által. A termelőknek kialakult hálózatra van szükségük. Megszerzett tapasztalataikat más termékekre is szeretnék adaptálni. n Example for a successful project in Sweden. The aim was to develop a milk production area and to ensure the living from milk production. Therefore a network was established from LEADER subsidy to achieve together a better price for milk. First just milk producers, later also meat producers have joined the network. The program was implemented between 2006 and 2008, with 65 participants, 15% of them were young farmers. The aim was to increase the quantity of meat cows and produced milk in the farms, and by the increase of productiveness the keeping and creation of new workplaces also start to develop in the region. The concrete activities of the program included study visits to Netherlands and Germany, the latter farm visits were organised for cattle breeding for young farmers. There were also seminars organised, professional consultations and business plan making. The program altogether costed EUR, that was financed by the European Union, self-governmental sources and own sources. Volunteers were also involved in the implementation, about the program participants and experts have reported on local radio and local newspapers. The program was successful. One result was that it has been recognised that the producers got different prices from the same customer. Knowing that they had better negotiation position, and together they could bargain better prices. The number of cows and the amount of produced milk increased. 8 new workplaces were created thanks to the development of the farms. The producers need a well established network. They would like to adapt their acquired experiences to other products too. n 12

13 Zeke Tamás Magyarország - Az előadó közvetlen értékesít füstölt húsárut. Közvetlen értékesítés és a modern info-kommunikációs eszközök használata A derűlátó fiatal gazdálkodó Nógrád megyéből érkezett, hogy bemutassa, miként ültette át a korábban megszerzett, PR- tevékenységhez kapcsolódó tapasztalatait gazdaságának felépítésébe. Így a következőkben, csak úgy mint az előadásában is, megtudhatjuk, hogyan teremthetjük meg termékeink hírértékét a megcélzott közönség irányában. Tamás Zeke Hungary - The presenter directly sells smoked products. Direct marketing and the use of modern information and communication tools The optimistic young farmer has come from the county Nógrád to illustrate how he has utilized the previously acquired public relations knowledge in building up his farm. So hereinafter, just as in his presentation, we can get to know how we can establish for our products a brand value targeting aiming the appropriate audience. 13

14 Elszegényedett, ingerszegény környezetéből fiatalon elvágyódott, hogy korosztályához híven megváltsa a világot. Ha azt nem is, de vágyait teljesítette 28 éves korára a PR területén, ami lássuk be, nem kis eredmény. Újabb kihívást keresett életében, ezúttal a már korábban, gondolataiban dédelgetett, nagyapai földön. A felkészültsége minden irányból megvolt ahhoz, hogy gazdálkodásba kezdjen, így hát belevágott. Főtevékenységnek a húsmarhatartást választotta, ezt pedig birkák tartásával és malacokból készült füstölt áruk értékesítésével egészítette ki. A jószágoknak szánt takarmányt 30 hektárnyi saját és bérelt földön termeli meg. Törekszik a hagyományos állattartás és a természetes földművelés szerinti munkára. Az állatok semmilyen tápot nem kapnak, csupán természetes takarmányt, mint réti széna, lucerna és dara. Jobbára a növénytermesztésben kényszerülnek permet használatára bogár vagy gomba okozta betegségek ellen. Az odafigyelő gondoskodás eredményeként gazdaságát jól menő vállalkozássá fejlesztette. A jó minőségű házi finomságok ízvilága sok ember arcára varázsolt már mosolyt (a háziasszonyok legfőbb örömére). A direktértékesítését nagymértékben segíti önálló weboldala, melyen a gazdaság könnyed, tréfás bemutatásán kívül a farm eseményeiről is folyamatosan informálódhatnak az érdeklődők. Így pl. arról, hogy mikor várható a következő vágás, mely főként az időben történő rendelések miatt és ebből adódóan a friss áru végett fontos, de ugyanígy egy kis állat születéséről is közvetlenül értesülnek a vásárlók. Jelenleg több mint 100 család élvezi áruinak mennyei ízét lakóhelyén és még legalább ennyi a fővárosban. A finomságait vásárokon, különböző városi rendezvényeken is megkóstoltja az érdeklődőkkel, növelve ezzel is gazdaságának népszerűségét. A fentiekhez kapcsolódó tevékenységeiben nem feledkezik el a gyermekekről sem. Részükre állatsimogatón át juttatja el az állat és ember között kialakítható barátság szikráit. A 6 4 méteres fedett területen a kisboci, póniló, kisbárány és a szamár bizonyulnak a legnépszerűbbnek. A fiatal gazdálkodó osztatlan figyelme egyaránt érezhető gazdasága és vásárló köre felett, melyek sokrétűek, és hosszú, kitartó munkával növelhetők a jövőben. Ennek érdekében a gazdálkodó a fejlett technológiát hívta segítségül, melybe sok pénzt és energiát fektetett már, minek okán eredményei a termeléstől egészen az értékesítésig követhetők. n From the impoverished and lack of stimulated environment he desired away to save the world such as all young people in his age. If that does not succeed, but he has fulfilled his desires in PR by the age of 28 years, which is not a small result honestly. He was looking for new challenges in his life, but this time at his grandfather land, according to his previous idea. He was totally prepared for farming, so he ventured into it. He has chosen meat-cattle keeping as a principal activity, and this was supplemented by keeping sheep and the sale of smoked goods made from pigs. The feed for the stocks is produced on 30 hectares own and hired land. He makes an effort for traditional animal-husbandry and natural farming. Animals do not get any power, but only natural feed like hay, alfalfa and breeze. Mainly in crop production they are forced to use chemicals against bugs or fungal diseases. As a result of the attentive care farming he has developed the farm to a thriving enterprise. The delicious taste of the good quality products has made many people happy (for the pleasure of housewives). In the direct-sale marketing greatly helps him his own website, in which the farm is interpreted in a nice and humorous way and also the upcoming events are presented for the visitors. For example about the expected time of slaughtering, which is mainly important for the orders that should be make in time and consequently, for the fresh products, but it informs directly the customers about the births of small animals. There are currently more than 100 families enjoying the heavenly taste of his products in his living quarters and at least as many in the capital. He makes his subtleties be tasted at fairs and various urban events, increasing the popularity of the farm. Related to the above activities he does not forget about children either. For them he forwards the sparks of friendship, which can be established between man and animal at zoo-stokes. In a 6 4 square meter indoor area small calves, pony, donkey and little lamb are seemed to be the most popular. The young farmer s undivided attention is equally focused on the economy and buyers too, which are multiple, and with a long and hard work it could be increased in the future. In order to get this aim the farmer used advanced technology, in which a lot of money and effort are already invested, so his results from the production to the sales could be seen. n 14

15 Tomaz Kren Szlovénia - Sikeres gyümölcskertész projekt Egy ház, farm beteg gyerekeknek. Tomaz Kren Slovenia - Successful fruit producing project A house, farm for sick children. The young farmer who took over the farm form his father has a farm in North-Western Slovenia, its size is 25 ha included grape, apple and arable farming fields among others. In 2008 flood and hailstorm caused heavy damages in the farm. In 2009 they managed to get over the difficulties when they got support not only from the national agricultural ministry, but even from Brussels too. The covered own contribution was 50% from the farmer. In this way new orchards, a fruit protection system, and beside that new farm buildings were constructed from the supports. A new enterprise, started a few years ago, could be also followed with attention in the farm. Its basis is a co-operation with organisations dealing with paralysis. On the ground of the co-operation they bought that field where they still work, where they welcome the visitors with competent conditions in rehabilitation, sport facilities and swimming pool could be found together with dealing with horse therapy. The carefully set up agrotourism ensures real relaxation for those who aspired for that, as well as it provides possibility to come to know the process of farming for those who are not able to meet with this style of living. They do organic farming. n A fiatal gazdálkodó, aki édesapjától vette át a gazdaságot, észak-nyugat Szlovéniában 25 hektáron gazdálkodik, melyen többek között szőlő, alma és szántó területek találhatók ban árvíz és jégverés okozott súlyos károkat a gazdaságában. A nehézségekből 2009-ben sikerült kilábalni, amikor támogatási forráshoz jutottak nem csak a hazai agrár minisztériumtól, hanem Brüsszelből is, illetve ehhez 50% önerőt a gazdálkodó biztosított. Így új ültetvényeket telepítettek, gyümölcsvédelmi rendszert építettek ki, mellette pedig gazdasági épületeket is felállítottak a támogatási forrásokból. A farmon egy néhány évvel ezelőtt beindított sikeres vállakozás is figyelemmel kísérhető, melynek alapja egy a gyermekbénulással foglalkozó szervezettel való együttműködésben rejlik. Az együttműködés okán vásárolták meg azt a területet, melyen jelenleg is működnek, ahol rehabilitációra alkalmas feltételekkel várják vendégeiket, sportlétesítmény, uszoda található, valamint lovas terápiával is foglalkoznak. A farmon gondosan felépített agroturizmus igazi kikapcsolódást biztosít az arra vágyóknak, valamint lehetőséget ad a gazdálkodás folyamatainak megismerésére is azoknak, akik számára elérhetetlen ez az életforma. A farmon organikus termesztést folytatnak. n 15

16 Christine Hope Egyesült Királyság Több lábon álló fiatal gazda termelő gazda, falusi boltos, postás. Tanulmányait otthonától távol folytatta, melyet sikeresen tudott alkalmazni családjához visszatérve. A falu meglehetősen szegény volt, így mindenki kételkedve várta vállalkozásának eredményeit. A gondosan felépített stratégia meghozta gyümölcsét. 23 évesen megnyitotta boltját, majd 8 évvel később a következőt is. Amikor elindította a vállalkozást, a tulajdonosnak, akitől bérelte a helységet százalékos arányban fizetett bérleti díjat a forgalom után és ez egy nagyon nagy segítség volt. Kezdetben voltak, akik segíteni akartak, voltak, akik hitelbe adtak árut. Amikor elindult csak egy kabint bérelt, majd később pedig elnyert egy vállalkozói támogatást. Így fontnyi támogatás és font önerő állt rendelkezésére, hogy megnyithassa a következő boltot. A bolt helyi élelmiszereket árul a falu lakóinak, melyhez részben ők biztosítják a friss árut. n Christine Hope United Kingdom Multifunctional young farmer producer, village shopkeeper, post officer. She attended her studies far from her home, but she could adopt them successfully when she got back home. The village was quite poor, so everybody waited doubtingly the success of her enterprise. The narrowly set up strategy fructified. She opened her shop when she was 23, and after 8 years she opened her second shop. She paid % ratio after her shop s return to the owner from whom she rented the shop, when she started her enterprise and it was a great help for her. At the beginning there were some people who wanted to help, some of them gave her their products on credit. When she started, she rented just a cabin, later she won an entrepreneurial support. The support was GBP and with GBP from her own source took to open the next shop. The shop sells local food to the inhabitants of the village, who partly provide the fresh goods themselves. n Ferdinando Cornalba Olaszország - Közvetlen értékesítő díj nyertese Green Oscar díjas olasz fiatal gazda projekt bemutatása A Cornalba gazdaság óta létezik, melynek alapjait a szenvedély, hagyomány, valamint az innováció alapértékei adták és adják meg napjainkig is. Három fiúgyermek vezeti az üzemet, akik közül egyikük, Ferdinando Cornalba azt mesélte el, hogyan váltak termelőkből vállalkozóvá. A történet főbb megállóit az alábbiakban olvashatják. Korábban gabonatermelők voltak, mennyiségi termelők, átlagártermeléssel. Ma már multifunkcionális gazdaságot vezetnek. Olyan gazdaságot, amely termel, előállít, átalakít és értékesít, s amely a minőségi termelésre összpontosít. A termék végső árát pedig a termelési költségek határozzák meg ben kezdték a közvetlen értékesítést, rövid termelési lánccal. Ferdinando Cornalba Italy - Winner of direct seller award. Presentation of Green Oscar winner Italian young farmer project The enterprise Cornalba has been existing since 1870, and passion, tradition, innovation were the basic values since then and these are also granted today. Three sons run the business, one of them is Ferdinando Cornalba, he told how they became from producers entrepreneurs. The story s main stops are the following: Previously they were cereal producers, quantity producers with average price production. Today they lead a multifunctional farm, a farm that produces, processes, transforms and sells. The farm concentrates on quality production. The final price of the product is defined by the costs of the production. They started the direct selling in 1985 with short production chain. 16

17 Fontos a jólét, amely egyben jelenti az állatok jólétét (klimatizált istállókkal), a környezet jólétét (vetésforgóval, hagyományos takarmánytermesztéssel), és a fogyasztók jólétét (minőségi termékekkel). hangsúlyozza a vállalkozó. A minőség és az élelmiszerbiztonság viszonya összefügg. A minőség vezet az élelmiszerbiztonsághoz, ami pedig a folyamatos ellenőrzésen keresztül minőséghez vezet. A nyomonkövetés a fő irány. Ellenőrzött állategészségügy szükséges, saját területen termelt takarmánnyal kell etetni az állatokat, saját vágóhídon vágni. javasolja a fiatal gazdálkodó. Közvetlenül ellenőrzik azokat és adják el, miközben az eladott termék megtett útja nulla. Ökológiai fenntarthatóság és fair kereskedelem a cél. A családok bejönnek, személyesen kérik a vágóhídon mindazt, amit szeretnének (hasonlóképpen értékesítik a rizst és a tönkölybúzát is). Mindezek mögött a fenntarthatóság elve él. Ezeknek a formáknak azért van jelentősége, mert környezetvédelmi szempontból kikerüli a csomagolást, ezáltal környezetbarát és mindenki számára olcsóbb is. Olaszországban a háztartási hulladék 40%-a csomagolóanyag. A környezeti hatás tekintetében szintén nagyon fontos, hogy nulla kilométer a termék megtett útja és nincs csomagolóanyag hulladék. Nem a mennyiséghez kötődik jelenleg a termelés, az a múlt volt. Jelenleg a termelés a közvetlen értékesítés igényeihez kötődik és megtakarítással párosul. A fogyasztóért új árusítási, kereskedelmi csatornák létrehozása szükséges, ami mellett a marketing erősítése nagy szereppel bír. Közvetlen eladással csak a termék valódi ára jelenik meg a fogyasztónál. A multifunkcionális mezőgazdaság fenntartható fejlődéssel a fenntartható állapotokat segíti. Támogassuk azokat, akik minket támogatnak! n The welfare is important, that means at the same time animal welfare ( with acclimatised stables), the welfare of the environment (with crop rotation, traditional fodder production), and the welfare of the customers (with quality products). - emphasized the entrepreneur. The relationship between quality and food safety is coherent. The quality leads to the food security, and via the continuous monitoring the food security leads to high quality. The main direction is the follow-up. Well inspected animal health is necessary. You have to feed the animals with the fodder you produced on your own fields, and slaughter them in your own slaughterhouse. suggests the young farmer. They are directly controlled and sold, meanwhile the road of the sold product is zero. The goals are ecological sustainability and fair trade. The families come in to the slaughterhouse, and they ask exactly what they want (rice and spelt are sold the same way). The principle of sustainability is behind it. These forms have the importance because they by-pass the packages and it is environment friendly and cheaper for everyone. In Italy 40% of the house garbage is packaging material. It is important from the viewpoint of the environmental effect that the product takes zero kilometres, so there is no package garbage. Nowadays the production is not connected to the quantity, that was in the past. These days the production is connected to the needs of direct selling, and it is coupled with savings. New selling, marketing channels have to be set up for the consumers, which in addition strengthen the role of marketing. Only the real price of the product comes up at the customers with direct selling. The multifunctional agriculture with sustainable development helps the sustainable positions. Let s support those who support us! n 17

18 Rok Roblek Szlovénia Biomasszán alapuló távfűtés egy szlovén kis faluban A gazdaság Szlovéniában, a tengerszint felett 550 méterrel terül el, mely 30 ha erdővel, 25 ha saját és 15 ha bérelt területtel rendelkezik. Egy biomassza tüzelésű kazán volt a beruházás tárgya, amellyel fűrészforgácsból és faaprólékból 2 lakóépület és egy tejcsarnok fűtését is ellátják. A kazán beüzemeléséhez egy használaton kívüli épület került felújításra. A beruházás teljes költsége euro volt, amelyből euro származott európai vidékfejlesztési programból. A kazán 110 kw-os, 93%-os a kihasználtsága. A házak, melynek lakóit a fűtést Rok Roblek Slovenia District-heating based on biomass in a small Slovenian village. The farm is situated in Slovenia, 550 metres height above sea level, with 30 hectares of forest, 25 hectares rented and 15 hectares of owned fields. The subject of the investment was a biomass using furnace that heats 2 living houses and a dairy by using saw shavings and small wood pieces. A building out of order was reconstructed for the operation of the furnace. The total cost of the investment was EUR, whereof EUR were financed from European rural development sources. The furnace produces 110 kw; its utilization is 93%. The houses, which residents use the heating, are 150 metres away and they pay the costs monthly to the supplier. The price of heating: 1 kwh costs 0,044 EUR. The fix cost is 500 EUR yearly, in summertime the ave rage use is 550 kwh per month, in wintertime it is 3100 kwh per month. It operates with saw shavings and small wood pieces originated from their own forest. Difficulties were in pursuance of the investment: the accounting report, the payment request and the technical and engineering conveniences and the licensing. It probable returns its price in 5 years with the support, in 10 years without support. n használják, 150 méterre helyezkednek el, a fogyasztás költségeit pedig havonta fizetik a szolgáltató felé. A fűtés költségei: 1kWh euroba kerül. Évente 500 euro a fix költség, nyáron az átlag 550 kwh/hónap, télen 3100 kwh/hónap. Saját erdőből származó faforgácsot és aprólékfát használnak fel. Amik a beruházás során nehézséget okoztak: az elszámolás, a pénzek lehívása és a technikai, műszaki megfelelés, az engedélyeztetés. Várhatóan 5 év alatt fog megtérülni a támogatással, támogatás nélkül viszont 10 év alatt. n 18

19 Tamás Zoltán Románia Modern tejgazdaság Gyergyóditróban A fiatal gazdálkodó 2004-ben 5 állattal indította el gazdaságát Romániában, Hargita megyében. Célja az volt, hogy növelni tudja gazdaságát és az európai konformnak megfelelő tejet állítson elő. Ahhoz, hogy ismereteit bővítse céljai eléréséért, Németországban és Svájcban is képezte magát agrár tanfolyamokon. Miután tervben ugyan, de megtervezte a célhoz vezető utat, megpróbált a SAPARD pályázaton keresztül támogatási forráshoz jutni ban sikerült neki. A SAPARD támogatás mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás, csatlakozási előtámogatás, amelynek 75%- a EU forrás, 25 % romániai forrás. A pályázati érték euró volt, amelynek 60%-a nem visszatérítendő támogatás, mert hegy vidéki régióban fekszik a gazdaság ban az üszőszám így jelentős mennyiségben megnövekedett (Monbeliard és román piros tarka), 2007-ben pedig megkezdték a kivitelezés. A program segítségével felépítettek egy új istállót, mely 70 fejőstehénnek biztosított helyet a szükséges berendezésekkel, fekvőbokszos elrendezéssel. Az épülethez hozzá tartozik egy fejőház, egy 1600 literes hűtőtankkal. Jelenleg 2 alkalmazottat foglalkoztatnak. Romániában a tejben a felső csíraszám még mindig , az Európa Unióban ez a követelmény Romániában még mindig a biztonságos tej előállítása a cél. A gazdálkodó és csíraszám között termel. A tej mennyisége folyamatosan nőtt, 2008-ra elérte a litert re szeretnék a tejtermelést liter körüli értékre növelni. A gazdálkodó a fennmaradás lehetőségét a biotermelésre való átállásban látja. n Cibulka János Szlovákia Különleges táplálék igényű ételeket előállító pékség A fiatal gazdálkodó a családjával közösen létrehozott vállalkozását mutatta be, melyet napjainkra különböző támogatási forrásokból sikerült európai szinten egyedülállóvá tenni. A családi vállalkozáson belül, ahol termékeik között liszt-érzékenyeknek készített liszt, valamint bio-chips található, a 2 testvér (egyikük az előadónk személyében) látja el az ügyvezetői feladatokat. A cég alapítója (1990) és tulajdonosa az édesapa. A teljes vállalkozás az ügyvezetőkön kívül még 8 alkalmazottat foglalkoztat. A cég korábban extrudált termékek készítésével foglalkozott, de a piac telítettsége miatt technológiát váltottak óta kemencében, minimális zsíradékkal készülnek a chipsek. A teljes üzem két részre osztható: rendelkeznek egy saját malommal, és egy a chipset gyártó gépsorral. Zoltán Tamás Romania Modern dairy farm in Gyergyóditró The young farmer started his farm in 2004 with 5 animals in Romania, Hargita County. His aim was to develop his farm and to produce milk that meets the European standard. In order to achieve the objectives of his knowledge, he has trained himself in agriculture courses in Germany and Switzerland. After he had plan, and the way to achieve the aims, he tried to get a SAPARD subsidy. In 2006 he succeeded to get subsidy, which is a pre-accession support for agriculture and rural development financed with 75% from EU-sources and 25% from Romania. The value of the application was EUR, from this 60% is non refundable aid, as the farm lays in the mountainous region. In 2006, the number of heifer significantly increased (Monbeliard and Romanian Red Brindle), and in 2007 they started the construction. In the program a new barn was built which provided the necessary equipment and space, laying stalls for 70 dairy cows. A milking house is attached to the stable, with a 1600 litres sized milk fridge tank. At present they employ 2 people. In Romania the upper number of germ in milk is still , but in the European Union the requirement number is just In Romania the aim is still the safe milk production. The farmer produces between and germs. The quantity of the milk increased continuously, in 2008 this was litres monthly, in 2011 the expected amount litres. In his opinion the only way of subsistence is to deal with bio production. n János Cibulka Slovakia Bakery which produces special dietary food The young farmer has presented his business which was set up jointly with his family, which he has managed to make a unique enterprise at European level supported by the various subsidies. Within the family enterprise, there is flour among the products, which is made for flour-sensitive people and also organic-chips, 2 brothers (one of them is the presenter) are responsible for the executive tasks. The company s founder (1990) and its owner is the father. Beside the leaders 8 more people are employed in the business. The company previously dealt with the preparation of extruded products, but the technology was changed because of the market saturation. Since 2005 chips have been prepared in the oven with minimum fat. The entire plant can be divided into two parts: one of them is an own mill, and the other is the production line, which produces the chips. In 2008 within a complex rural development project the mill was renewed firstly, 19

20 2008-ban egy vidékfejlesztési komplex pályázat során újították fel először a malom épületét, később pedig a gyártó részleget is. 50%-os támogatással, és banki hitel felvétellel valósult meg a közel 1 millió Euró értékű beruházás, amiből a malom Euróba került. A malom esetében a beruházás 7-8 év alatt térül meg ben kezdték el a bio-chipsek gyártását. Az ehhez szükséges alapanyagot főként helyi termelőktől vásárolják. Évi tonna bio kukoricát dolgoznak fel. A beszállított alapanyag vizsgálatát egy külső laboratórium végzi, mert ők nem rendelkeznek saját, felszerelt laborral. Minél alacsonyabb a kukorica csíratartalma, annál jobb chips alapanyag. Az üzem célja, hogy minőségi terméket állítsanak elő, ezért nem is használják ki a teljes termelési kapacitásukat. A jelenlegi termelési mennyiséget képesek lennének akár háromszorosára is növelni. A malom teljesítménye 700kg/óra, a lisztet pedig 7 féle szempont szerint osztályozza. A malomban megőrölt bio kukorica lisztet, feldolgozás nélkül is értékesítik, főként gyártóknak adják tovább. Ez az eladott mennyiség viszont nem túl jelentős, mert a malomban megőrölt kukoricát 90%-ban a saját sütődéjükben használják fel. Így tehát kiskereskedelmi forgalomba nem kerül a bio kukorica liszt. A gyártás során felhasznált gépek főként saját fejlesztésűek, azaz saját tapasztalat alapján készültek, de japán gyártmányú gépeket is alkalmaznak, pl. a Cibi termékek gyártásában. A teljes gyártósor teljesítménye napi 6000 zacskó. A cég nem szállít áruházláncoknak, biotermékeket forgalmazó disztribútorokkal állnak kapcsolatban. Összesen 30 féle különböző termékük van. Legjelentősebb piacaik Csehország, Spanyolország, Ausztrália, de jelen vannak a Európai Unió minden országában, és a tengerentúlon is. n and later the production part as well. With 50% rate of subsidy and with a bank loan an investment has been implemented, which worth almost 1 million Euros and from that the mill costed 350,000 Euros. The investment in the case of the mill will be returned within 7-8 years. They started the production of organic-chips in Necessary materials are purchased mainly from local producers tons of organiccorn is processed. The supplied stock is tested by an external laboratory, because they do not have their own, well-equipped lab. The lower the maize seed-contain is, the better the chips stock will be. The plant aims to produce quality product, and therefore they can not exploit their full production capacity. They could increase up to triple of the current volume of production. The performance of the mill is 700 kg/h and the flour is classified according to 7 different aspects. The organic corn flour crushed in the mill is also sold without any processing treatment, mainly to manufactures. This volume is not very significant, because 90% of the crushed corn mill is used in the own bakery. Thus, the ecological corn flour is not get into the retail market. Machines which are used in the production are mainly own developments, they are made by own experience, but also Japanese-made machines are used, for example in the production of Cibi products. The total daily production capacity is 6000 bags. The company does not deliver to food-stores; it is in contact with distributors who deal with ecological produces. Altogether they have 30 different kinds of products. Their main markets are the Czech Republic, Spain, Australia, but they reside at the European Union countries and at overseas as well. n Nemes-Nagy János Magyarország Termál vízzel fűtött, high-tech üvegház Családi gazdaság Bakson, Szeged mellett, amelynek története ig nyúlik vissza. A szülők egy üvegház telepet vásároltak az akkori TSZ-től, amely elmaradott kertészettel is rendelkezett. A tulajdonosváltással szemléletváltás is jött ben baromfiágazatuk tönkrement, így a kertészet irányába próbáltak elindulni. A vállalkozás tulajdonosa 30 éves volt, és pályázatok segítségével termálvízfűtéssel működő üvegházat szeretett volna a telepen lévő termálkút felhasználásával. A cég versenyképességének alapja a térség jó geofizikai adottsága. Csongrád megyében a geotermikus gradiens 5 ºC 100 méterenként, nagyon jó minőségű hévizet rejt magában. A telepen sikerült megvalósítani a beruházást, 2 hektáron agrártámogatási pályázatból nyert forrásból. Jelenleg paradicsomot termelnek. János Nemes-Nagy Hungary High-tech greenhouse heated by thermal water. It is a family farm in Baks, near Szeged, and has its history since The parents bought a greenhouse estate from the former cooperative, that also had a high and dry horticulture. The change of the owner has brought also a change in the way of thinking. The poultry sector collapsed in 2001, and they saw the future in horticulture. The owner of the enterprise was 30 years old, and by the help of applications he wanted to build a greenhouse operating with the heat of the thermal water. The base of the competitiveness of the business is the good geophysical facility of the region. The geothermic gradient is 5 ºC per 100 metres in Csongrád county, and the ground hides very good quality thermal water. 20

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben