start štart starting up

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "start štart starting up"

Átírás

1 brozsura-borito.qxd :21 Page 1 A projektum támogatója a Norvég Pénzügyi Mechanizmus és a Szlovák Köztársaság. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Project Promoter: the Norwegian Financial Mechanism and the Slovak Republic. start štart starting up A civil szervezetek felkészítése a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló együttműködésre Ukrajnával START ŠTART STARTING UP Príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Preparation of Institutions for Regional Development and Cross border Cooperation with Ukraine

2 brozsura-vegso.qxd :45 Page 1 Start Štart Starting up

3 brozsura-vegso.qxd :45 Page 2 Start a civil szervezetek felkészítése a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló együttműködésre Ukrajnával SK0015 Štart príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou SK0015 Starting up Preparation of Institutions for Regional Development and Cross border Cooperation with Ukraine SK0015

4 brozsura-vegso.qxd :45 Page 3 start štart starting up A civil szervezetek felkészítése a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló együttműködésre Ukrajnával Príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Preparation of Institutions for Regional Development and Cross border Cooperation with Ukraine Rimavská Sobota Rimaszombat, 2009

5 brozsura-vegso.qxd :45 Page 4 A projektum támogatója a Norvég Pénzügyi Mechanizmus és a Szlovák Köztársaság. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Project Promoter: the Norwegian Financial Mechanism and the Slovak Republic. 4 START Občianské združenie Fundament, Rimavská Sobota, 2009

6 brozsura-vegso.qxd :45 Page 5 Tartalom A projektum célja...13 I. Civil szervezetek képzése és az együttműködések fejlesztése...14 Metodika...15 Fejlesztési program a határon túli szervezetek számára...15 Képzési program hátrányos helyzetű csoportoknak...16 A szlovák magyar ukrán határ menti együttműködések fejlesztése, közös projektumok generálása...16 Vidéken dolgozó civil szervezetek képzése...16 Kezdő szervezetek képzési programja...16 Jogi szabályozás...16 A szervezetek gazdálkodása...17 Szervezeti irányítás...17 Emberi erőforrás irányítása...17 Fundraising forrásszerzés:...17 Európai Uniós pályázati források...18 Haladó szervezetek képzési programja...18 Hogyan eladni a terveimet a pályázati piacon?...18 Milyen tényezők, körülmények nehezítik meg a határon átnyúló partnerségek működését?...18 Mire készüljenek fel a határon átnyúló partnerségek?...18 EGTC mint új jogi forma az ilyen partnerségekre...19 A pályázatok megvalósítása...19 Figyelőrendszerek a projektumok követésére:...19 Válságos helyzetek kezelése, válságforgatókönyv válságban a projekt, szervezet...19 Belső monitoring mikor jó, mire jó, hogyan lehet megvalósítani...20 Folyamatos szervezetműködtetés...20 A projektum és a szervezet arculata

7 brozsura-vegso.qxd :45 Page 6 Ingyenesen hozzáférhető (free) szoftverek mik ezek, hol vannak, hogyan segítenek?...20 Vállalkozás a civil szervezetben...21 II. Információs és tanácsadó szolgáltatások...21 Ifjúsági iroda kialakítása a vidéki térségben a fiatalok esélyeinek növelésére és az Európai Önkéntes Szolgálat népszerűsítésére...21 Információs szolgáltatások az Európai Unióról a déli régiók érdeklődőinek...22 Konzultációs, információs és tanácsadói szolgáltatások civil szervezetek számára START III. A helyi források innovatív felhasználása és újraelosztása a leszakadt régiókban innovatív modell kidolgozása...22 IV.Helyi erőforrásokra támaszkodó fejlesztések leszakadt régiókban az ökoturizmus segítségével modell kialakítása...24 Célcsoport...25 V. A projektum menedzsmentje...26 A projektcsoport képzése...28 A projektum megvalósítója...36 Információk az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról...39 Rimaszombat Rimavská Sobota The city of Rimavska Sobota

8 brozsura-vegso.qxd :45 Page 7 Obsah Cieľ projektu...35 I. Tréningové programy a spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami...36 Metodika...37 Program rozvoja pre zahraničné organizácie...37 Tréningový program pre znevýhodnené skupiny...38 Rozvoj slovensko maďarsko ukrajinskej spolupráce, generovanie spoločných programov...38 Tréning vidieckych mimovládnych organizácií...38 Tréningový program pre začínajúce organizácie:...38 Právne predpisy...38 Hospodárenie organizácií...39 Riadenie organizácie...39 Riadenie ľudských zdrojov...39 Fundraising získanie zdrojov...39 Prostriedky zo zdrojov Európskej únie...40 Tréningový program pre pokročilé organizácie...40 Ako môžem predať svoje plány na trhu súťaže o granty?...40 Aké faktory a okolnosti sťažujú fungovanie cezhraničných partnerstiev?...40 Na čo by sa mali pripraviť cezhraničné partnerstvá?...41 EGTC ako nová právna forma takýchto partnerstiev...41 Realizácia projektov...41 Systémy monitorovania pre sledovanie projektov:...41 Riešenie krízových situácií, krízový manažment, krízový scenár ak sa projekt alebo organizácia dostáva do krízového stavu...42 Vnútorný monitoring kedy je vhodný, na čo je potrebný, ako sa má robiť...42 Priebežné fungovanie organizácie

9 brozsura-vegso.qxd :45 Page 8 Projekt a imidž projektu...42 Free software čo sú, kde sa nachádzajú, ako môžu pomôcť?...42 Podnikanie a mimovládne organizácie...43 II. Informačné a poradenské služby...43 Vytvorenie mládežníckej kancelárie pre zvyšovanie šancí mládeže žijúcej na vidieku a propagácia Európskej dobrovoľníckej služby...43 Informačné služby o Európskej únii pre záujemcov z južných regiónov...44 Konzultačné, informačné a poradenské služby pre mimovládne organizácie START III. Inovatívne využitie a znovurozdelenie miestnych zdrojov v marginalizovaných (zaostalých) regiónoch vypracovanie inovatívneho modelu...44 IV. Rozvoj marginalizovaných regiónov z miestnych zdrojov, prostredníctvom ekoturizmu vytvorenie modelu...45 Cieľová skupina projektu...47 V. Manažment projektu...48 Tréning projektového tímu...50 Realizátor projektu...51 Informácie o Finančnom mechanizme Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskom finančnom mechanizme...53 Rimaszombat Rimavská Sobota The city of Rimavska Sobota

10 brozsura-vegso.qxd :45 Page 9 Contents The goal of the project...58 I. Training of civic organizations and developing cooperation...58 Methods...60 A program for the development of foreign organizations...60 Training program for handicapped groups...60 Strengthening the cooperation on the Slovak Hungarian Ukrainian border, generating joint projects...61 Training civic organizations working in rural regions...61 Training program for novice organizations...61 Legal regulations...61 Organizational administration...61 Organizational management...61 Management of human resources...62 Fundraising...62 Resources from the European Union...62 Training program for advanced organizations...63 How can I sell my plans on the competitive grant market?...63 What factors and circumstances are making cross border partnerships more difficult?...63 What issues should cross border partnerships anticipate?...63 EGTC as a new legal form for these partnerships...63 Project realization...63 Monitoring systems for projects...64 Crisis management, crisis scenario if the project gets into a state of crisis...64 Internal monitoring when is it appropriate, why is it needed, how to do it

11 brozsura-vegso.qxd :45 Page 10 II. The European voluntary service and youth information office program...65 Youth information service...65 The EU information service...65 Counselling, information and counselling services for the public...66 III. A model program: using regional financial resources to motivate local initiatives...68 IV. Promotion of sustainable development in a microregion within the Slovak Karst through the eco tourism V. Project Management...70 Coordination and management of the project...70 START Rimaszombat Rimavská Sobota The city of Rimavska Sobota

12 brozsura-vegso.qxd :45 Page 11 A projektum célja A projektum célja a dél szlovákiai civil szervezetek megerősítése és fejleszté se, hosszú távon a déli régiók felzárkóztatása és a határon átnyúló együttmű ködések támogatása Magyarország és Ukrajna. A dél szlovákiai régiók az or szágos átlaghoz képest gazdaságilag és szociálisan erősen leszakadtak. Itt a leg magasabb a munkanélküliség, az átlagkereset alacsony, gyenge a szociális és egészségügyi ellátás. Egyes régiókra ez fokozottan érvényes: Gömör, Nógrád és a keleti végek szomorú rekorderek a fekete statisztikákban. Ezek után érthető, hogy a civil szféra is komoly gondokkal küzd: kevés és korlátozott a helyi gazdasági erőforrás, amely segíthetné működésüket, ke vés a képzési lehetőség, nehezen, akadozva jutnak el az információk az itt dol gozó civilekhez, önkéntesekhez. Pedig éppen a szegénységben élők között a legerősebb a szociális érzés, az adni és segíteni akarás. Az itt élők szívesen segítenek a rászorulókon, ha pénzük nincs is, legalább önkéntes munkával, adományokkal. Azok, akik maguk sem dúskálnak a földi javakban, mélyen át érzik, milyen nehéz a problémákat kezelni, boldogulni. Ez a civil kurázsi ko moly tőkéje lehet ezeknek a régióknak a felzárkózáshoz. Ezért is tartjuk első rendűnek a civil szervezetek fejlesztését, munkájuk segítését, hogy ezzel az egész régió több lehetőséghez jusson és fejlődni tudjon. A határ menti lét is sok buktatót jelentett eddig az itt élő embereknek, az itt működő intézményeknek. A perifériáról nehéz volt elérni a városokat vagy a fővárost, érvényesülni, munkához jutni. Mivel gyenge az infrastruktúra és ne hézkes a közlekedés, ezért a befektetések is nehezen érkeztek ezekre a terüle tekre. Az Európai Unióhoz való csatlakozással és a határok megszűnésével az egykor kettészelt régiók újra egyesülhetnek, közösen kezdhetik fejleszteni gaz daságukat, javítani a szociális helyzetüket. Ehhez viszont ki kell alakítaniuk azokat a kulcsfontosságú partnerségeket, melyek a fejlesztési programokat ki dolgozhatják és végrehajthatják, meg kell tanulniuk együttműködni, megegyez ni, közös prioritásokat elfogadni. Meg kell ismerniük a szomszéd ország lehe tőségeit és korlátait, megoldást kell találniuk a mindennapi problémák megol dására. 11 A projektum célja

13 brozsura-vegso.qxd :45 Page 12 A projektum tehát arra összpontosít, hogy feltérképezve a jelenlegi hely zetet, megtalálja azokat a pontokat, ahol a régió szereplői leginkább segítség re szorulnak, és aktívan segítse a munkájukat. Alprogramok: 12 I. Civil szervezetek képzése és az együttműködések fejlesztése II. Információs és tanácsadó szolgáltatások III. A helyi források innovatív felhasználása és újraelosztása az elmaradott régiókban innovatív modell kidolgozása IV. Helyi erőforrásokra támaszkodó fejlesztések hátrányos helyzetű régióban az ökoturizmus segítségével modell kialakítása V. A projektum menedzsmentje START Sajtótájékoztató: Brit Lovseth, a Norvég Királyság szlovákiai nagykövete és Hajdú István, a projektum vezetője

14 brozsura-vegso.qxd :45 Page 13 I. Civil szervezetek képzése és az együttmûködések fejlesztése A határon átnyúló sikeres programok kezdeményezői és mozgatói a civil szer vezetek lehetnek. Ezért foglalkozik a projektum kiemelten ezen intézmények fejlesztésével, felkészítésével és képzésével. Ha sikerül növelni a szervezetek emberi és szakmai kapacitását, jelentősen megemelhető a sikeres határon át nyúló aktivitások száma, serkenthető az új programok kidolgozása, és sikere sebbé tehető az egyes programok megvalósítása. Ezt az alábbi módszerekkel szeretnénk elősegíteni: A civil szervezetek közötti információs és kapcsolati rendszert fejlesztése, bővítése a határ mindkét oldalán. Lehetővé kívánjuk tenni a közvetlen találkozást, tapasztalatcserét, együttgondolkodást. A jó emberi kapcsola tok, egymás megismerése, megértése és a közös munka kiváló alapot te remt a hosszú távú együttműködéshez. A szervezetek munkájában sokat segíthet az információs csatornák összekötése. A szervezetekben dolgozó szakemberek, aktivisták, vezetők felkészítése és képzése. A szegényebb régiókban dolgozók számára nehezebben elérhe tők a fontos és hasznos képzések is. Ezért több képzést is indítunk, me lyek keretében segítünk elsajátítani a sikeres szervezeti menedzsment fon tos elemeit kezdőknek és tapasztaltabbaknak egyaránt. A határon átnyúló együttműködések, partnerségek jelenleg a szlovák ma gyar ukrán határszakaszon nem mondhatóak kielégítőnek. Az elmúlt időszak ban a pályázati kiírások és elbírálás (Phare CBC program) célirányosan az ön kormányzati szektornak kedvezett, az utolsó körökben a non profit szektort gyakorlatilag teljesen kiszorították erre nézve kisebb elemzéseket végeztünk a pályázati és programelőkészítések során. Az önkormányzati szintű együttmű ködések viszont sokszor nem jutottak le a polgárok szintjére, és nem elég ef fektívek a tényleges, hosszú távú együttműködések kialakításában. Az Interreg program beindításakor ezért nagyon sok olyan pályázat szü letett, amelyek ad hoc partnerségeken alapultak. 13 I. Civil szervezetek képzése

15 brozsura-vegso.qxd :45 Page START A kiindulási alap a konzultációs munkánk volt, amikor független szakem berként segítettünk egy egy ilyen pályázat kidolgozásában, és ott szembesül tünk a következőkkel: A kiíró országok pályázati kézikönyvei egymásnak teljesen ellentmondó információkat tartalmaztak. Például a mellékletek számát, típusát és for máját illetően. A partnerek nem voltak tisztában a másik országban működő rendszerrel, így lehetetlen dolgokat kértek egymástól. Például az ÁFA igényelés és kalkulációkat illetően. A minisztériumunktól szinte képtelenség volt információkat, tanácsokat kapni, mivel nagyon szűk időtartamban és keveset konzultáltak, tehát vagy fel sem vették a telefont, vagy örökké foglalt volt, vagy nem értették a kérdést. A partnerek között rengeteg volt a félreértés a nyelvi különbségek miatt, és sokszor egészen egyszerű, praktikus kérdésekben nem tudtak meg egyezni idő hiányában. A fentiekből kiindulva jutottunk arra a meggyőződésre, hogy ezeknek ki küszöbölésére és megelőzésére a következőkre van szükség: Rendszeres és folyamatos kommunikációra a potenciális partnerek között. Ne csak a leadási határidő előtt találkozzanak, és csodálkozzanak, hogy ők mást vártak. Tudatos és szakmailag korrekt tervezésre. Nem szabad kihagyniuk az elő tanulmányokat és helyzetelemzéseket, a folyamatos érdekegyeztetést, és kivitelezési tervek precíz elkészítését. Ehhez külső szakember segítségére van szükségük. Megbízható és pontos információkra a pályázati rendszerről, és nagyon ért hető magyarázatokra a praktikus kérdésekben, a kézikönyvek nem mindig adnak fogódzót ezekben a kérdésekben. Minél több tudásra és ismeretre a határ másik oldalán uralkodó viszonyok ról na lepjék meg őket a jogi szabályozások, számlázási gondok és ha sonlók. Komoly felkészítésre a pályázatok kidolgozásához és azoknak megvalósí tásához gyakorlatilag a teljes szervezeti menedzsment területén. Mivel nagyobb részt kisebb szervezetekről van szó, ezért sok olyan probléma merülhet fel egy nagyobb projekt menedzselése során, amivel ők még nem találkoztak. Ezeknek kezelésére és megelőzésére kell őket felkészíteni. Komoly felkészítésre a partnerségek sikeres működtetéséhez. Egy soksze replős programban a legkisebb hiba is negatívan hat mindenkire. A part nerségeket tehát eleve úgy kell tervezniük, kialakítaniuk, hogy ezeket megelőzzék. Nálunk nagyon ritka a valóban működő partnerség, ezért szintén tudatos oktatással, felkészítéssel lehet segíteni a szervezeteket, hogy saját partnerségeik életképesek és sikeresek legyenek.

16 brozsura-vegso.qxd :45 Page 15 Metodika Kommunikációs fórumok létrehozása a kapcsolatok kialakításához: találko zók, műhelybeszélgetések, információs anyagok, hírlevelek stb. Oktatás, tréningek: előadások, amelyek tájékoztatják a résztvevőket a közeg ről, amelyben dolgozniuk kell, pozitív példák bemutatása az egyes problé mák megoldására, képzések a partnerségi együttműködésekhez. Eddigi ta pasztalatink szerint, a tréningeken nagyon szoros együttműködés alakul ki az egyes személyek között, amelyek később intézményi szinten is megje lennek. A baráti légkör, a közös élmények nagyon jó alapot adnak a jövő beni munkához. Problémamegoldó fórumok: műhelybeszélgetések a konkrét problémák megoldására minden érintett bevonásával Tanácsadói és konzultánsi szolgáltatások olyan külső szakemberek segít sége, akik gyakorlati kérdésekben a partnerségek és pályázatok kidolgo zásánál hatékonyan segítik a résztvevőket, jobban tudnak kommunikálni az egyébként nehézkes állami szervekkel. Fejlesztési program a határon túli szervezetek számára Fő cél a határ menti régiókban dolgozó civil szervezetek kapacitásainak felmérése és készségeik, tudásuk fejlesztése. Az alaposabb felkészítés és szakmai segítségnyújtás elősegítheti a határon átnyúló kapcsolatok épülé sét, sikeresebbé teheti a közös munkát. A projektum végére szeretnénk lét rehozni egy szakmai és információs hálózatot, amely a szlovák mag yar ukrán régiókban akadálymentes kommunikációt biztosít, és párhuza mosan tudja segíteni a három ország civil szervezeteinek munkáját. Az Túravezetők képzése 15 I. Civil szervezetek képzése

17 brozsura-vegso.qxd :45 Page 16 alprogram során minél több szakmai találkozót és előadást szeretnénk megvalósítani, hogy a szomszédos országok szervezetei közvetlenül ismer hessék meg egymást, illetve információkat kapjanak a másik országban uralkodó viszonyokról. További kimenet egy civil adatbázis, mely felgyűj ti az ezekben a régiókban dolgozó civil intézményeket, és hozzáférhetővé teszi valamennyi ország számára az információkat. Ez segítheti a partner keresést, kapcsolatteremtést, gyorsíthatja az együttműködések beindulását. Képzési program hátrányos helyzetu csoportoknak 16 START A képzések célja, hogy azokat a hátrányos helyzetű csoportokat fogya tékkal élők, tartósan munkanélküliek, nők stb. amelyeknek rosszak az esélyei a munkaerőpiacon, segítse az elhelyezkedésben egy eddig kevés bé kihasznált területen, a civil szervezeteknél. Az alapképzés és gyakorlat megszerzése után a résztvevők dolgozhatnak kisebb regionális szerveze teknél, ezzel fokozatosan önfenntartóvá válhatnak. Ily módon erősítik a ci vil szervezeteket is, hiszen a kis költségvetésű intézményeknek mindig ko moly gondot jelent, hogy teljes állású, jól felkészült könyvelőt vagy ad minisztrátor alkalmazzon. Ráadásul, kevés az olyan könyvelő, aki jártas a nonprofit könyvelésben tehát tisztában van a vállalkozói és civil szféra közötti alapvető különbségekkel. A képzési program 140 óra elméleti fel készítést és 90 óra gyakorlatot tartalmaz. A képzések 2009 januárjában in dulnak, kivitelezőjük a kassai székhelyű Szakképzési Intézet. Ami összeköt: Európa

18 brozsura-vegso.qxd :45 Page 17 A szlovák magyar ukrán határ menti együttműködések fejlesz tése, közös projektumok generálása Jelenleg a határon átnyúló projektumok jelentős részénél hiányzik a part nerségek valódi alapja nincs közös tervezés, előkészítés, így a pályáza tokat is kisebb eséllyel nyújtják be, és a megvalósítás során is komoly ne hézségekbe ütköznek. A program során a körvonalazódó kezdeményezé seket szeretnénk támogatni azzal, hogy szakmailag segítjük, tanácsokkal látjuk el a szervezeteket, illetve az előkészítések során ösztönözzük a ter vezési és egyéb munkákat, műhelymunkákkal, találkozókkal erősítjük meg a határon átnyúló kapcsolatokat. Vidéken dolgozó civil szervezetek képzése A déli régiókban jellemzően halmozódnak a társadalmi és gazdasági prob lémák. Ennek egyik következménye, hogy az itt dolgozó civil szervezetek nek nagyon gyérek a lehetőségei az önfejlesztésre, korlátozottak anyagi le hetőségeik a szakmai munkára. Ennek ellensúlyozására a programban kez dő és haladó szervezeteknek készítünk elő több hónapos képzési sorozato kat. A képzések során a kezdők elsajátíthatják az alapvető készségeket szer vezeteik és programjaik menedzseléséhez, a haladók pedig hasznos segítsé get kapnak a hosszú távú tervezéshez, fenntartható működéshez. Kezdõ szervezetek képzési programja Jogi szabályozás alapvető jogi formák, vonatkozó törvények bejegyeztetési eljárások, bejegyző szervek, nyilvántartás belső dokumentáció: alapszabály, egyéb belső szabályzatok struktúrája A témán belül a résztvevők megismerik a jogi szabályozás nyújtotta lehe tőségeket, a szervezetek működési kereteit, kötelezettségeit. Gyakorlati példákon keresztül a szabályozás buktatóit, amelyekre ajánlatos odafigyel ni a működés során. 17 I. Civil szervezetek képzése A szervezetek gazdálkodása a nonprofit adózás, könyvvitel a nonprofit szervezeteknél, költségvetés tervezés éves költségvetés, tevékenység, programok költ ségvetése A résztvevők számára alapvető adózási és könyvviteli ismeretek elsajátítá sa, a törvény által előírt kötelező dokumentációk, a könyvviteli tételek,

19 brozsura-vegso.qxd :45 Page 18 adóköteles és nem adóköteles bevételek, leírható és nem leírható kiadások, adóbevallás készítése. A költségvetés tervezésénél az általános szabályok, tételek mértéke és indokoltsága, szerződések. Szintén gyakorlati tanácsok kal mire kell odafigyelni, milyen hibákat nem szabad elkövetni. 18 START Szervezeti irányítás a szervezet szervei, ezek jogkörei és kötelességei, döntéshozatal, végrehajtás, ellenőrzés, tervezés, szervezés, munkamegosztás szervezeti kultúra Leginkább a zavartalan működéshez szükséges alapvető feltételek kialakítá sára és fenntartására teszi a hangsúlyt. Az egyes személyek jogköreinek, fe lelősségének tisztázása és ezeknek rögzítése, a döntéshozatal lehetséges for mái, a végrehajtás és döntéshozatal viszonyai. A témán belül igény szerint ki lehet térni az ezekből adódó konfliktusok megoldásaira, megelőzéseire is. Emberi erőforrás irányítása önkéntesség és munka az önkéntesekkel önkéntesek motivációja, irányítása, jutalmazása, csapatépítés és vezetés, szerepek a csapaton belül, Civil szervezetek tréningje

20 brozsura-vegso.qxd :45 Page 19 az emberi erőforrások fejlesztése A fő hangsúlyt az önkéntesekkel való rendszeres munka kapja, emellett rendkívül fontos a személyek közötti kommunikáció, a vezetés eszközei a hatékonyság fenntartására, fejlesztésére, magának a vezetésnek a hatéko nyabbá tétele. Fundraising forrásszerzés: helyi források és támogatói források, források feltérképezése, adománygyűjtési technikák, pályázati adománygyűjtés program, projektum vagy pályázat, projekttervezés, pályázatírás, végrehajtás, elszámolások és beszámolások A szervezet környezetében elérhető források felkutatása önkormányzat, vállalkozók, magánszemélyek és megszólítása. A források felhasználá sának tervezése. A pályázati rendszerek alapelvei, általános követelmé nyek, amelyekre fel kell készülnie egy pályázó szervezetnek. A pályázat előkészítésének lépései: tervezés, a kérdések tisztázása, megvalósíthatóság. A sikeres pályázás feltételei, tapasztalatok, konkrét példák, a pályázó kö telességei az adományozóval szemben. Európai Uniós pályázati források Programok Pályázati témák Pályázati eljárások Végrehajtás, elszámolás A jelenlegi időszakban elérhető és a résztvevők számára érdekes európai alapok (főként a szociális témájúak) bemutatása, rendszerének ismerteté se, kritériumok, a pályázati eljárás lépései, űrlapok, projekt kidolgozás stb. Ezt a témát szintén igény szerint lehet módosítani. A képzési program időtartama: április szeptember. 19 I. Civil szervezetek képzése Haladó szervezetek képzési programja Hogyan eladni a terveimet a pályázati piacon? Hogyan lehet saját elképzeléseimet úgy megfogalmazni és indokolni, hogy azt összehangoljam az aktuális pályázati kiírással? A fejlettebb szervezetek nek már a nagy támogatókkal kell szót érteniük, és ehhez ismerniük kell azoknak elvárásait, hogy sikeresen tudják megvédeni saját pályázataikat.

21 brozsura-vegso.qxd :45 Page 20 Milyen tényezok, körülmények nehezítik meg a határon átnyú ló partnerségek muködését? finanszírozás terén a partnerség jogi hátterében Elsősorban a külső tényezők vizsgálata, amelyek nem mindig kedvezőek a nemzetközi szintű együttműködésekre nézve. Sokszor ütköznek a külön böző országok jogszabályai, vagy éppen hiányoznak lényeges törvények. Az ilyen esetekre kell felkészülniük a leendő együttműködőknek, hogy ne veszítsék el kedvüket az első buktatóknál. 20 START Mire készüljenek fel a határon átnyúló partnerségek? Esettanulmányok, amelyek megmutatják, milyen problémák fordulhatnak elő a partnerségeken belül, és milyen megoldási lehetőségek vannak a fel merülő problémák megoldására. Minél több tagja van egy ilyen csoportnak, annál több a konfliktus és félreértés forrás. Ezeket is időben látni és elemezni kell, hogy időben és helyesen reagáljanak, megelőzve ezzel a partnerség teljes széthullását. EGTC mint új jogi forma az ilyen partnerségekre Ez a jogi forma viszonylag új mindenki számára, és Szlovákiában nagyon keveset tudnak róla. A már működő intézmények tapasztalatai alapján kí vánjuk bemutatni a résztvevőknek a jogi forma nyújtotta lehetőségeket, a követelményrendszert, működtetésének módját, illetve magát a bejegyez tetési eljárást. Egyeztetés magyarországi és ukrajnai partnereinkkel

22 brozsura-vegso.qxd :45 Page 21 A pályázatok megvalósítása A legtöbb intézmény már magas színvonalon tud pályázatokat írni, de a támogatók egyre szigorúbb követelményei gondot okoznak nekik a meg valósítás során. Egyre aprólékosabb és bonyolultabb az elszámoltatási rendszer, egyre több és alaposabb dokumentációt kérnek, illetve komoly problémát jelent az utófinanszírozott pályázatok megvalósítása, mivel egy nonprofit szervezet általában elenyésző nagyságú tőkével rendelkezik, me lyet befektethet egy egy pályázat megvalósításába. Márpedig a rosszul megvalósított aktivitások, a szabályok megszegése könyörtelenül vonja maga után a pénzügyi következményeket. Ezekre az új problémákra sze retnénk felkészíteni elsősorban a felelős pozícióban dolgozó embereket, hogy már a tervezésnél számoljanak a kockázatokkal, és megfelelő intéz kedésekkel kivédhessék azokat. Külön terület a haladó szervezeteknél a humánerőforrás menedzs ment. Ahogyan gyarapodnak a programok, egyre nő az emberek létszáma, akiket be kell kapcsolni a megvalósításba, és ez újabb gondok forrása le het. Bonyolultabbá válik a munkatervezés, a munkák elosztása, nehézkes sé válik az ellenőrzés, ezáltal szaporodnak a konfliktusok is a munkatár sak között. És továbbra is szükség van az önkéntesekre, akik számottevő munkát végezhetnek az egyes programokban. Figyelorendszerek a projektumok követésére: A fenti problémákkal szorosan összefügg az ellenőrzés kérdése, amely a szervezet és programok növekedésével már szakmunkát igényel. Bizo nyos mennyiségű munka és emberszám felett már lehetetlenné válik a közvetlen ellenőrzés, ezért szükség van vezetési szintek kialakítása, ami magával hozza az információk rohamos szaporodását, és megfelelő rend szer nélkül pillanatok alatt kaotikussá válhat a munka. Feltétlenül szüksé gessé válik: a tevékenység követése a pénzeszközök mozgásának követése, új eszközök felhasználása a követésre internet, adatbázisok a párhuzamosan futó projektumok követése a szervezeti és project cashflow (pénzáramlás) tervezés a követések használata a PR ban és elszámolásban 21 I. Civil szervezetek képzése Válságos helyzetek kezelése, válságforgatókönyv válságban a projekt, szervezet Ha az előzőekben felsorolt témákban mégsem tudtunk helytállni, vagy a körülmények összeesküdtek ellenünk, akkor komoly válságba kerülhet bármely szervezet. És alapszabály, hogy minél nagyobb szervezet, annál nagyobb a válság! Még ilyenkor sincs minden veszve, és a válságot ha

23 brozsura-vegso.qxd :45 Page 22 tásosan lehet kezelni, ehhez azonban ismerni kell azokat a nem minden napi módszereket, amelyek a vezetésnek lehetővé teszik, hogy kilábalja nak a legmélyebb gödörből is. Ezeknek a módszereknek, technikáknak az oktatásával foglalkozik a téma természetesen elsősorban a saját, rossz tapasztalatok alapján. 22 START Belső monitoring mikor jó, mire jó, hogyan lehet megvalósítani A legtöbb szervezet számára ismeretlen terület a monitoring tehát a fo lyamatok állandó követése és értékelése. Leginkább mint szükséges rosz szat ismerik a támogatók által végzett monitorozás alapján. Pedig számos előnye van, eredményeit sokféleképpen lehet felhasználni, lehetőségeit számtalan célra aknázhatja ki a szervezet. És ehhez képest nem is kerül sok időbe vagy energiába, sőt ha időben beépítettük egy egy pályázat ba még külön pénzt sem kell rá áldozni. A támogatók bizalmát is erő síti, ha látják a tervezett ellenőrzést a programban, és ezzel növelheti a tá mogatás elnyerésének esélyét. Egyszerű és mindennapi módszereket, tech nikákat tanítunk a monitoring végzéséhez, és eredményeinek számtalan felhasználási módját is megmutatjuk a résztvevőknek. Folyamatos szervezetműködtetés A vezetők vállára nehezedő feladatok, amelyeket nem lehet és nem is sza bad elkerülni: munkaköri leírások, kompetenciák, munkafegyelem szerződéses viszonyok felsőfokon Műhelymunka az adminisztrátorok és könyvelők számára minden alap vető adminisztrációs feladat, ami létfontosságú (adatvédelem, irattári tör vény, közbeszerzés stb.) Mit tehetünk, ha elhanyagoltuk? Mire szolgál az ellenőr, miért van rá szükség, hogyan dolgozzon? A projektum és a szervezet arculata Nálunk saját nagyon lehanyagolt téma: a szervezetek általában nem tuda tosítják, mennyit segíthet nekik a közvéleménynél vagy a támogatóknál a jól kialakított külső kép. És még kevésbé gondolnak arra, hogy a negatív benyomások milyen sokat árthatnak, visszavethetik a szervezet fejlődését. A képzésen egyszerű és olcsó eszközök kihasználására, a szervezeti kép kialakításának módszertanára, valamint a PR kiaknázására szeretnénk megtanítani a szervezeteket. Ingyenesen hozzáférhető (free) szoftverek mik ezek, hol van nak, hogyan segítenek? Napjainkban senki sem tud dolgozni az információs technológiák nélkül, a szoftverek viszont drágák, és folyamatosan újabbra kell őket cserélni. Keve

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Erőforrástérkép Erőforrások feltárása, tervezése Forrásbevonás TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, 2008. május Szalóki Flórián Főosztályvezető 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatási területek 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben