start štart starting up

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "start štart starting up"

Átírás

1 brozsura-borito.qxd :21 Page 1 A projektum támogatója a Norvég Pénzügyi Mechanizmus és a Szlovák Köztársaság. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Project Promoter: the Norwegian Financial Mechanism and the Slovak Republic. start štart starting up A civil szervezetek felkészítése a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló együttműködésre Ukrajnával START ŠTART STARTING UP Príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Preparation of Institutions for Regional Development and Cross border Cooperation with Ukraine

2 brozsura-vegso.qxd :45 Page 1 Start Štart Starting up

3 brozsura-vegso.qxd :45 Page 2 Start a civil szervezetek felkészítése a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló együttműködésre Ukrajnával SK0015 Štart príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou SK0015 Starting up Preparation of Institutions for Regional Development and Cross border Cooperation with Ukraine SK0015

4 brozsura-vegso.qxd :45 Page 3 start štart starting up A civil szervezetek felkészítése a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló együttműködésre Ukrajnával Príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Preparation of Institutions for Regional Development and Cross border Cooperation with Ukraine Rimavská Sobota Rimaszombat, 2009

5 brozsura-vegso.qxd :45 Page 4 A projektum támogatója a Norvég Pénzügyi Mechanizmus és a Szlovák Köztársaság. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Project Promoter: the Norwegian Financial Mechanism and the Slovak Republic. 4 START Občianské združenie Fundament, Rimavská Sobota, 2009

6 brozsura-vegso.qxd :45 Page 5 Tartalom A projektum célja...13 I. Civil szervezetek képzése és az együttműködések fejlesztése...14 Metodika...15 Fejlesztési program a határon túli szervezetek számára...15 Képzési program hátrányos helyzetű csoportoknak...16 A szlovák magyar ukrán határ menti együttműködések fejlesztése, közös projektumok generálása...16 Vidéken dolgozó civil szervezetek képzése...16 Kezdő szervezetek képzési programja...16 Jogi szabályozás...16 A szervezetek gazdálkodása...17 Szervezeti irányítás...17 Emberi erőforrás irányítása...17 Fundraising forrásszerzés:...17 Európai Uniós pályázati források...18 Haladó szervezetek képzési programja...18 Hogyan eladni a terveimet a pályázati piacon?...18 Milyen tényezők, körülmények nehezítik meg a határon átnyúló partnerségek működését?...18 Mire készüljenek fel a határon átnyúló partnerségek?...18 EGTC mint új jogi forma az ilyen partnerségekre...19 A pályázatok megvalósítása...19 Figyelőrendszerek a projektumok követésére:...19 Válságos helyzetek kezelése, válságforgatókönyv válságban a projekt, szervezet...19 Belső monitoring mikor jó, mire jó, hogyan lehet megvalósítani...20 Folyamatos szervezetműködtetés...20 A projektum és a szervezet arculata

7 brozsura-vegso.qxd :45 Page 6 Ingyenesen hozzáférhető (free) szoftverek mik ezek, hol vannak, hogyan segítenek?...20 Vállalkozás a civil szervezetben...21 II. Információs és tanácsadó szolgáltatások...21 Ifjúsági iroda kialakítása a vidéki térségben a fiatalok esélyeinek növelésére és az Európai Önkéntes Szolgálat népszerűsítésére...21 Információs szolgáltatások az Európai Unióról a déli régiók érdeklődőinek...22 Konzultációs, információs és tanácsadói szolgáltatások civil szervezetek számára START III. A helyi források innovatív felhasználása és újraelosztása a leszakadt régiókban innovatív modell kidolgozása...22 IV.Helyi erőforrásokra támaszkodó fejlesztések leszakadt régiókban az ökoturizmus segítségével modell kialakítása...24 Célcsoport...25 V. A projektum menedzsmentje...26 A projektcsoport képzése...28 A projektum megvalósítója...36 Információk az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról...39 Rimaszombat Rimavská Sobota The city of Rimavska Sobota

8 brozsura-vegso.qxd :45 Page 7 Obsah Cieľ projektu...35 I. Tréningové programy a spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami...36 Metodika...37 Program rozvoja pre zahraničné organizácie...37 Tréningový program pre znevýhodnené skupiny...38 Rozvoj slovensko maďarsko ukrajinskej spolupráce, generovanie spoločných programov...38 Tréning vidieckych mimovládnych organizácií...38 Tréningový program pre začínajúce organizácie:...38 Právne predpisy...38 Hospodárenie organizácií...39 Riadenie organizácie...39 Riadenie ľudských zdrojov...39 Fundraising získanie zdrojov...39 Prostriedky zo zdrojov Európskej únie...40 Tréningový program pre pokročilé organizácie...40 Ako môžem predať svoje plány na trhu súťaže o granty?...40 Aké faktory a okolnosti sťažujú fungovanie cezhraničných partnerstiev?...40 Na čo by sa mali pripraviť cezhraničné partnerstvá?...41 EGTC ako nová právna forma takýchto partnerstiev...41 Realizácia projektov...41 Systémy monitorovania pre sledovanie projektov:...41 Riešenie krízových situácií, krízový manažment, krízový scenár ak sa projekt alebo organizácia dostáva do krízového stavu...42 Vnútorný monitoring kedy je vhodný, na čo je potrebný, ako sa má robiť...42 Priebežné fungovanie organizácie

9 brozsura-vegso.qxd :45 Page 8 Projekt a imidž projektu...42 Free software čo sú, kde sa nachádzajú, ako môžu pomôcť?...42 Podnikanie a mimovládne organizácie...43 II. Informačné a poradenské služby...43 Vytvorenie mládežníckej kancelárie pre zvyšovanie šancí mládeže žijúcej na vidieku a propagácia Európskej dobrovoľníckej služby...43 Informačné služby o Európskej únii pre záujemcov z južných regiónov...44 Konzultačné, informačné a poradenské služby pre mimovládne organizácie START III. Inovatívne využitie a znovurozdelenie miestnych zdrojov v marginalizovaných (zaostalých) regiónoch vypracovanie inovatívneho modelu...44 IV. Rozvoj marginalizovaných regiónov z miestnych zdrojov, prostredníctvom ekoturizmu vytvorenie modelu...45 Cieľová skupina projektu...47 V. Manažment projektu...48 Tréning projektového tímu...50 Realizátor projektu...51 Informácie o Finančnom mechanizme Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskom finančnom mechanizme...53 Rimaszombat Rimavská Sobota The city of Rimavska Sobota

10 brozsura-vegso.qxd :45 Page 9 Contents The goal of the project...58 I. Training of civic organizations and developing cooperation...58 Methods...60 A program for the development of foreign organizations...60 Training program for handicapped groups...60 Strengthening the cooperation on the Slovak Hungarian Ukrainian border, generating joint projects...61 Training civic organizations working in rural regions...61 Training program for novice organizations...61 Legal regulations...61 Organizational administration...61 Organizational management...61 Management of human resources...62 Fundraising...62 Resources from the European Union...62 Training program for advanced organizations...63 How can I sell my plans on the competitive grant market?...63 What factors and circumstances are making cross border partnerships more difficult?...63 What issues should cross border partnerships anticipate?...63 EGTC as a new legal form for these partnerships...63 Project realization...63 Monitoring systems for projects...64 Crisis management, crisis scenario if the project gets into a state of crisis...64 Internal monitoring when is it appropriate, why is it needed, how to do it

11 brozsura-vegso.qxd :45 Page 10 II. The European voluntary service and youth information office program...65 Youth information service...65 The EU information service...65 Counselling, information and counselling services for the public...66 III. A model program: using regional financial resources to motivate local initiatives...68 IV. Promotion of sustainable development in a microregion within the Slovak Karst through the eco tourism V. Project Management...70 Coordination and management of the project...70 START Rimaszombat Rimavská Sobota The city of Rimavska Sobota

12 brozsura-vegso.qxd :45 Page 11 A projektum célja A projektum célja a dél szlovákiai civil szervezetek megerősítése és fejleszté se, hosszú távon a déli régiók felzárkóztatása és a határon átnyúló együttmű ködések támogatása Magyarország és Ukrajna. A dél szlovákiai régiók az or szágos átlaghoz képest gazdaságilag és szociálisan erősen leszakadtak. Itt a leg magasabb a munkanélküliség, az átlagkereset alacsony, gyenge a szociális és egészségügyi ellátás. Egyes régiókra ez fokozottan érvényes: Gömör, Nógrád és a keleti végek szomorú rekorderek a fekete statisztikákban. Ezek után érthető, hogy a civil szféra is komoly gondokkal küzd: kevés és korlátozott a helyi gazdasági erőforrás, amely segíthetné működésüket, ke vés a képzési lehetőség, nehezen, akadozva jutnak el az információk az itt dol gozó civilekhez, önkéntesekhez. Pedig éppen a szegénységben élők között a legerősebb a szociális érzés, az adni és segíteni akarás. Az itt élők szívesen segítenek a rászorulókon, ha pénzük nincs is, legalább önkéntes munkával, adományokkal. Azok, akik maguk sem dúskálnak a földi javakban, mélyen át érzik, milyen nehéz a problémákat kezelni, boldogulni. Ez a civil kurázsi ko moly tőkéje lehet ezeknek a régióknak a felzárkózáshoz. Ezért is tartjuk első rendűnek a civil szervezetek fejlesztését, munkájuk segítését, hogy ezzel az egész régió több lehetőséghez jusson és fejlődni tudjon. A határ menti lét is sok buktatót jelentett eddig az itt élő embereknek, az itt működő intézményeknek. A perifériáról nehéz volt elérni a városokat vagy a fővárost, érvényesülni, munkához jutni. Mivel gyenge az infrastruktúra és ne hézkes a közlekedés, ezért a befektetések is nehezen érkeztek ezekre a terüle tekre. Az Európai Unióhoz való csatlakozással és a határok megszűnésével az egykor kettészelt régiók újra egyesülhetnek, közösen kezdhetik fejleszteni gaz daságukat, javítani a szociális helyzetüket. Ehhez viszont ki kell alakítaniuk azokat a kulcsfontosságú partnerségeket, melyek a fejlesztési programokat ki dolgozhatják és végrehajthatják, meg kell tanulniuk együttműködni, megegyez ni, közös prioritásokat elfogadni. Meg kell ismerniük a szomszéd ország lehe tőségeit és korlátait, megoldást kell találniuk a mindennapi problémák megol dására. 11 A projektum célja

13 brozsura-vegso.qxd :45 Page 12 A projektum tehát arra összpontosít, hogy feltérképezve a jelenlegi hely zetet, megtalálja azokat a pontokat, ahol a régió szereplői leginkább segítség re szorulnak, és aktívan segítse a munkájukat. Alprogramok: 12 I. Civil szervezetek képzése és az együttműködések fejlesztése II. Információs és tanácsadó szolgáltatások III. A helyi források innovatív felhasználása és újraelosztása az elmaradott régiókban innovatív modell kidolgozása IV. Helyi erőforrásokra támaszkodó fejlesztések hátrányos helyzetű régióban az ökoturizmus segítségével modell kialakítása V. A projektum menedzsmentje START Sajtótájékoztató: Brit Lovseth, a Norvég Királyság szlovákiai nagykövete és Hajdú István, a projektum vezetője

14 brozsura-vegso.qxd :45 Page 13 I. Civil szervezetek képzése és az együttmûködések fejlesztése A határon átnyúló sikeres programok kezdeményezői és mozgatói a civil szer vezetek lehetnek. Ezért foglalkozik a projektum kiemelten ezen intézmények fejlesztésével, felkészítésével és képzésével. Ha sikerül növelni a szervezetek emberi és szakmai kapacitását, jelentősen megemelhető a sikeres határon át nyúló aktivitások száma, serkenthető az új programok kidolgozása, és sikere sebbé tehető az egyes programok megvalósítása. Ezt az alábbi módszerekkel szeretnénk elősegíteni: A civil szervezetek közötti információs és kapcsolati rendszert fejlesztése, bővítése a határ mindkét oldalán. Lehetővé kívánjuk tenni a közvetlen találkozást, tapasztalatcserét, együttgondolkodást. A jó emberi kapcsola tok, egymás megismerése, megértése és a közös munka kiváló alapot te remt a hosszú távú együttműködéshez. A szervezetek munkájában sokat segíthet az információs csatornák összekötése. A szervezetekben dolgozó szakemberek, aktivisták, vezetők felkészítése és képzése. A szegényebb régiókban dolgozók számára nehezebben elérhe tők a fontos és hasznos képzések is. Ezért több képzést is indítunk, me lyek keretében segítünk elsajátítani a sikeres szervezeti menedzsment fon tos elemeit kezdőknek és tapasztaltabbaknak egyaránt. A határon átnyúló együttműködések, partnerségek jelenleg a szlovák ma gyar ukrán határszakaszon nem mondhatóak kielégítőnek. Az elmúlt időszak ban a pályázati kiírások és elbírálás (Phare CBC program) célirányosan az ön kormányzati szektornak kedvezett, az utolsó körökben a non profit szektort gyakorlatilag teljesen kiszorították erre nézve kisebb elemzéseket végeztünk a pályázati és programelőkészítések során. Az önkormányzati szintű együttmű ködések viszont sokszor nem jutottak le a polgárok szintjére, és nem elég ef fektívek a tényleges, hosszú távú együttműködések kialakításában. Az Interreg program beindításakor ezért nagyon sok olyan pályázat szü letett, amelyek ad hoc partnerségeken alapultak. 13 I. Civil szervezetek képzése

15 brozsura-vegso.qxd :45 Page START A kiindulási alap a konzultációs munkánk volt, amikor független szakem berként segítettünk egy egy ilyen pályázat kidolgozásában, és ott szembesül tünk a következőkkel: A kiíró országok pályázati kézikönyvei egymásnak teljesen ellentmondó információkat tartalmaztak. Például a mellékletek számát, típusát és for máját illetően. A partnerek nem voltak tisztában a másik országban működő rendszerrel, így lehetetlen dolgokat kértek egymástól. Például az ÁFA igényelés és kalkulációkat illetően. A minisztériumunktól szinte képtelenség volt információkat, tanácsokat kapni, mivel nagyon szűk időtartamban és keveset konzultáltak, tehát vagy fel sem vették a telefont, vagy örökké foglalt volt, vagy nem értették a kérdést. A partnerek között rengeteg volt a félreértés a nyelvi különbségek miatt, és sokszor egészen egyszerű, praktikus kérdésekben nem tudtak meg egyezni idő hiányában. A fentiekből kiindulva jutottunk arra a meggyőződésre, hogy ezeknek ki küszöbölésére és megelőzésére a következőkre van szükség: Rendszeres és folyamatos kommunikációra a potenciális partnerek között. Ne csak a leadási határidő előtt találkozzanak, és csodálkozzanak, hogy ők mást vártak. Tudatos és szakmailag korrekt tervezésre. Nem szabad kihagyniuk az elő tanulmányokat és helyzetelemzéseket, a folyamatos érdekegyeztetést, és kivitelezési tervek precíz elkészítését. Ehhez külső szakember segítségére van szükségük. Megbízható és pontos információkra a pályázati rendszerről, és nagyon ért hető magyarázatokra a praktikus kérdésekben, a kézikönyvek nem mindig adnak fogódzót ezekben a kérdésekben. Minél több tudásra és ismeretre a határ másik oldalán uralkodó viszonyok ról na lepjék meg őket a jogi szabályozások, számlázási gondok és ha sonlók. Komoly felkészítésre a pályázatok kidolgozásához és azoknak megvalósí tásához gyakorlatilag a teljes szervezeti menedzsment területén. Mivel nagyobb részt kisebb szervezetekről van szó, ezért sok olyan probléma merülhet fel egy nagyobb projekt menedzselése során, amivel ők még nem találkoztak. Ezeknek kezelésére és megelőzésére kell őket felkészíteni. Komoly felkészítésre a partnerségek sikeres működtetéséhez. Egy soksze replős programban a legkisebb hiba is negatívan hat mindenkire. A part nerségeket tehát eleve úgy kell tervezniük, kialakítaniuk, hogy ezeket megelőzzék. Nálunk nagyon ritka a valóban működő partnerség, ezért szintén tudatos oktatással, felkészítéssel lehet segíteni a szervezeteket, hogy saját partnerségeik életképesek és sikeresek legyenek.

16 brozsura-vegso.qxd :45 Page 15 Metodika Kommunikációs fórumok létrehozása a kapcsolatok kialakításához: találko zók, műhelybeszélgetések, információs anyagok, hírlevelek stb. Oktatás, tréningek: előadások, amelyek tájékoztatják a résztvevőket a közeg ről, amelyben dolgozniuk kell, pozitív példák bemutatása az egyes problé mák megoldására, képzések a partnerségi együttműködésekhez. Eddigi ta pasztalatink szerint, a tréningeken nagyon szoros együttműködés alakul ki az egyes személyek között, amelyek később intézményi szinten is megje lennek. A baráti légkör, a közös élmények nagyon jó alapot adnak a jövő beni munkához. Problémamegoldó fórumok: műhelybeszélgetések a konkrét problémák megoldására minden érintett bevonásával Tanácsadói és konzultánsi szolgáltatások olyan külső szakemberek segít sége, akik gyakorlati kérdésekben a partnerségek és pályázatok kidolgo zásánál hatékonyan segítik a résztvevőket, jobban tudnak kommunikálni az egyébként nehézkes állami szervekkel. Fejlesztési program a határon túli szervezetek számára Fő cél a határ menti régiókban dolgozó civil szervezetek kapacitásainak felmérése és készségeik, tudásuk fejlesztése. Az alaposabb felkészítés és szakmai segítségnyújtás elősegítheti a határon átnyúló kapcsolatok épülé sét, sikeresebbé teheti a közös munkát. A projektum végére szeretnénk lét rehozni egy szakmai és információs hálózatot, amely a szlovák mag yar ukrán régiókban akadálymentes kommunikációt biztosít, és párhuza mosan tudja segíteni a három ország civil szervezeteinek munkáját. Az Túravezetők képzése 15 I. Civil szervezetek képzése

17 brozsura-vegso.qxd :45 Page 16 alprogram során minél több szakmai találkozót és előadást szeretnénk megvalósítani, hogy a szomszédos országok szervezetei közvetlenül ismer hessék meg egymást, illetve információkat kapjanak a másik országban uralkodó viszonyokról. További kimenet egy civil adatbázis, mely felgyűj ti az ezekben a régiókban dolgozó civil intézményeket, és hozzáférhetővé teszi valamennyi ország számára az információkat. Ez segítheti a partner keresést, kapcsolatteremtést, gyorsíthatja az együttműködések beindulását. Képzési program hátrányos helyzetu csoportoknak 16 START A képzések célja, hogy azokat a hátrányos helyzetű csoportokat fogya tékkal élők, tartósan munkanélküliek, nők stb. amelyeknek rosszak az esélyei a munkaerőpiacon, segítse az elhelyezkedésben egy eddig kevés bé kihasznált területen, a civil szervezeteknél. Az alapképzés és gyakorlat megszerzése után a résztvevők dolgozhatnak kisebb regionális szerveze teknél, ezzel fokozatosan önfenntartóvá válhatnak. Ily módon erősítik a ci vil szervezeteket is, hiszen a kis költségvetésű intézményeknek mindig ko moly gondot jelent, hogy teljes állású, jól felkészült könyvelőt vagy ad minisztrátor alkalmazzon. Ráadásul, kevés az olyan könyvelő, aki jártas a nonprofit könyvelésben tehát tisztában van a vállalkozói és civil szféra közötti alapvető különbségekkel. A képzési program 140 óra elméleti fel készítést és 90 óra gyakorlatot tartalmaz. A képzések 2009 januárjában in dulnak, kivitelezőjük a kassai székhelyű Szakképzési Intézet. Ami összeköt: Európa

18 brozsura-vegso.qxd :45 Page 17 A szlovák magyar ukrán határ menti együttműködések fejlesz tése, közös projektumok generálása Jelenleg a határon átnyúló projektumok jelentős részénél hiányzik a part nerségek valódi alapja nincs közös tervezés, előkészítés, így a pályáza tokat is kisebb eséllyel nyújtják be, és a megvalósítás során is komoly ne hézségekbe ütköznek. A program során a körvonalazódó kezdeményezé seket szeretnénk támogatni azzal, hogy szakmailag segítjük, tanácsokkal látjuk el a szervezeteket, illetve az előkészítések során ösztönözzük a ter vezési és egyéb munkákat, műhelymunkákkal, találkozókkal erősítjük meg a határon átnyúló kapcsolatokat. Vidéken dolgozó civil szervezetek képzése A déli régiókban jellemzően halmozódnak a társadalmi és gazdasági prob lémák. Ennek egyik következménye, hogy az itt dolgozó civil szervezetek nek nagyon gyérek a lehetőségei az önfejlesztésre, korlátozottak anyagi le hetőségeik a szakmai munkára. Ennek ellensúlyozására a programban kez dő és haladó szervezeteknek készítünk elő több hónapos képzési sorozato kat. A képzések során a kezdők elsajátíthatják az alapvető készségeket szer vezeteik és programjaik menedzseléséhez, a haladók pedig hasznos segítsé get kapnak a hosszú távú tervezéshez, fenntartható működéshez. Kezdõ szervezetek képzési programja Jogi szabályozás alapvető jogi formák, vonatkozó törvények bejegyeztetési eljárások, bejegyző szervek, nyilvántartás belső dokumentáció: alapszabály, egyéb belső szabályzatok struktúrája A témán belül a résztvevők megismerik a jogi szabályozás nyújtotta lehe tőségeket, a szervezetek működési kereteit, kötelezettségeit. Gyakorlati példákon keresztül a szabályozás buktatóit, amelyekre ajánlatos odafigyel ni a működés során. 17 I. Civil szervezetek képzése A szervezetek gazdálkodása a nonprofit adózás, könyvvitel a nonprofit szervezeteknél, költségvetés tervezés éves költségvetés, tevékenység, programok költ ségvetése A résztvevők számára alapvető adózási és könyvviteli ismeretek elsajátítá sa, a törvény által előírt kötelező dokumentációk, a könyvviteli tételek,

19 brozsura-vegso.qxd :45 Page 18 adóköteles és nem adóköteles bevételek, leírható és nem leírható kiadások, adóbevallás készítése. A költségvetés tervezésénél az általános szabályok, tételek mértéke és indokoltsága, szerződések. Szintén gyakorlati tanácsok kal mire kell odafigyelni, milyen hibákat nem szabad elkövetni. 18 START Szervezeti irányítás a szervezet szervei, ezek jogkörei és kötelességei, döntéshozatal, végrehajtás, ellenőrzés, tervezés, szervezés, munkamegosztás szervezeti kultúra Leginkább a zavartalan működéshez szükséges alapvető feltételek kialakítá sára és fenntartására teszi a hangsúlyt. Az egyes személyek jogköreinek, fe lelősségének tisztázása és ezeknek rögzítése, a döntéshozatal lehetséges for mái, a végrehajtás és döntéshozatal viszonyai. A témán belül igény szerint ki lehet térni az ezekből adódó konfliktusok megoldásaira, megelőzéseire is. Emberi erőforrás irányítása önkéntesség és munka az önkéntesekkel önkéntesek motivációja, irányítása, jutalmazása, csapatépítés és vezetés, szerepek a csapaton belül, Civil szervezetek tréningje

20 brozsura-vegso.qxd :45 Page 19 az emberi erőforrások fejlesztése A fő hangsúlyt az önkéntesekkel való rendszeres munka kapja, emellett rendkívül fontos a személyek közötti kommunikáció, a vezetés eszközei a hatékonyság fenntartására, fejlesztésére, magának a vezetésnek a hatéko nyabbá tétele. Fundraising forrásszerzés: helyi források és támogatói források, források feltérképezése, adománygyűjtési technikák, pályázati adománygyűjtés program, projektum vagy pályázat, projekttervezés, pályázatírás, végrehajtás, elszámolások és beszámolások A szervezet környezetében elérhető források felkutatása önkormányzat, vállalkozók, magánszemélyek és megszólítása. A források felhasználá sának tervezése. A pályázati rendszerek alapelvei, általános követelmé nyek, amelyekre fel kell készülnie egy pályázó szervezetnek. A pályázat előkészítésének lépései: tervezés, a kérdések tisztázása, megvalósíthatóság. A sikeres pályázás feltételei, tapasztalatok, konkrét példák, a pályázó kö telességei az adományozóval szemben. Európai Uniós pályázati források Programok Pályázati témák Pályázati eljárások Végrehajtás, elszámolás A jelenlegi időszakban elérhető és a résztvevők számára érdekes európai alapok (főként a szociális témájúak) bemutatása, rendszerének ismerteté se, kritériumok, a pályázati eljárás lépései, űrlapok, projekt kidolgozás stb. Ezt a témát szintén igény szerint lehet módosítani. A képzési program időtartama: április szeptember. 19 I. Civil szervezetek képzése Haladó szervezetek képzési programja Hogyan eladni a terveimet a pályázati piacon? Hogyan lehet saját elképzeléseimet úgy megfogalmazni és indokolni, hogy azt összehangoljam az aktuális pályázati kiírással? A fejlettebb szervezetek nek már a nagy támogatókkal kell szót érteniük, és ehhez ismerniük kell azoknak elvárásait, hogy sikeresen tudják megvédeni saját pályázataikat.

21 brozsura-vegso.qxd :45 Page 20 Milyen tényezok, körülmények nehezítik meg a határon átnyú ló partnerségek muködését? finanszírozás terén a partnerség jogi hátterében Elsősorban a külső tényezők vizsgálata, amelyek nem mindig kedvezőek a nemzetközi szintű együttműködésekre nézve. Sokszor ütköznek a külön böző országok jogszabályai, vagy éppen hiányoznak lényeges törvények. Az ilyen esetekre kell felkészülniük a leendő együttműködőknek, hogy ne veszítsék el kedvüket az első buktatóknál. 20 START Mire készüljenek fel a határon átnyúló partnerségek? Esettanulmányok, amelyek megmutatják, milyen problémák fordulhatnak elő a partnerségeken belül, és milyen megoldási lehetőségek vannak a fel merülő problémák megoldására. Minél több tagja van egy ilyen csoportnak, annál több a konfliktus és félreértés forrás. Ezeket is időben látni és elemezni kell, hogy időben és helyesen reagáljanak, megelőzve ezzel a partnerség teljes széthullását. EGTC mint új jogi forma az ilyen partnerségekre Ez a jogi forma viszonylag új mindenki számára, és Szlovákiában nagyon keveset tudnak róla. A már működő intézmények tapasztalatai alapján kí vánjuk bemutatni a résztvevőknek a jogi forma nyújtotta lehetőségeket, a követelményrendszert, működtetésének módját, illetve magát a bejegyez tetési eljárást. Egyeztetés magyarországi és ukrajnai partnereinkkel

22 brozsura-vegso.qxd :45 Page 21 A pályázatok megvalósítása A legtöbb intézmény már magas színvonalon tud pályázatokat írni, de a támogatók egyre szigorúbb követelményei gondot okoznak nekik a meg valósítás során. Egyre aprólékosabb és bonyolultabb az elszámoltatási rendszer, egyre több és alaposabb dokumentációt kérnek, illetve komoly problémát jelent az utófinanszírozott pályázatok megvalósítása, mivel egy nonprofit szervezet általában elenyésző nagyságú tőkével rendelkezik, me lyet befektethet egy egy pályázat megvalósításába. Márpedig a rosszul megvalósított aktivitások, a szabályok megszegése könyörtelenül vonja maga után a pénzügyi következményeket. Ezekre az új problémákra sze retnénk felkészíteni elsősorban a felelős pozícióban dolgozó embereket, hogy már a tervezésnél számoljanak a kockázatokkal, és megfelelő intéz kedésekkel kivédhessék azokat. Külön terület a haladó szervezeteknél a humánerőforrás menedzs ment. Ahogyan gyarapodnak a programok, egyre nő az emberek létszáma, akiket be kell kapcsolni a megvalósításba, és ez újabb gondok forrása le het. Bonyolultabbá válik a munkatervezés, a munkák elosztása, nehézkes sé válik az ellenőrzés, ezáltal szaporodnak a konfliktusok is a munkatár sak között. És továbbra is szükség van az önkéntesekre, akik számottevő munkát végezhetnek az egyes programokban. Figyelorendszerek a projektumok követésére: A fenti problémákkal szorosan összefügg az ellenőrzés kérdése, amely a szervezet és programok növekedésével már szakmunkát igényel. Bizo nyos mennyiségű munka és emberszám felett már lehetetlenné válik a közvetlen ellenőrzés, ezért szükség van vezetési szintek kialakítása, ami magával hozza az információk rohamos szaporodását, és megfelelő rend szer nélkül pillanatok alatt kaotikussá válhat a munka. Feltétlenül szüksé gessé válik: a tevékenység követése a pénzeszközök mozgásának követése, új eszközök felhasználása a követésre internet, adatbázisok a párhuzamosan futó projektumok követése a szervezeti és project cashflow (pénzáramlás) tervezés a követések használata a PR ban és elszámolásban 21 I. Civil szervezetek képzése Válságos helyzetek kezelése, válságforgatókönyv válságban a projekt, szervezet Ha az előzőekben felsorolt témákban mégsem tudtunk helytállni, vagy a körülmények összeesküdtek ellenünk, akkor komoly válságba kerülhet bármely szervezet. És alapszabály, hogy minél nagyobb szervezet, annál nagyobb a válság! Még ilyenkor sincs minden veszve, és a válságot ha

23 brozsura-vegso.qxd :45 Page 22 tásosan lehet kezelni, ehhez azonban ismerni kell azokat a nem minden napi módszereket, amelyek a vezetésnek lehetővé teszik, hogy kilábalja nak a legmélyebb gödörből is. Ezeknek a módszereknek, technikáknak az oktatásával foglalkozik a téma természetesen elsősorban a saját, rossz tapasztalatok alapján. 22 START Belső monitoring mikor jó, mire jó, hogyan lehet megvalósítani A legtöbb szervezet számára ismeretlen terület a monitoring tehát a fo lyamatok állandó követése és értékelése. Leginkább mint szükséges rosz szat ismerik a támogatók által végzett monitorozás alapján. Pedig számos előnye van, eredményeit sokféleképpen lehet felhasználni, lehetőségeit számtalan célra aknázhatja ki a szervezet. És ehhez képest nem is kerül sok időbe vagy energiába, sőt ha időben beépítettük egy egy pályázat ba még külön pénzt sem kell rá áldozni. A támogatók bizalmát is erő síti, ha látják a tervezett ellenőrzést a programban, és ezzel növelheti a tá mogatás elnyerésének esélyét. Egyszerű és mindennapi módszereket, tech nikákat tanítunk a monitoring végzéséhez, és eredményeinek számtalan felhasználási módját is megmutatjuk a résztvevőknek. Folyamatos szervezetműködtetés A vezetők vállára nehezedő feladatok, amelyeket nem lehet és nem is sza bad elkerülni: munkaköri leírások, kompetenciák, munkafegyelem szerződéses viszonyok felsőfokon Műhelymunka az adminisztrátorok és könyvelők számára minden alap vető adminisztrációs feladat, ami létfontosságú (adatvédelem, irattári tör vény, közbeszerzés stb.) Mit tehetünk, ha elhanyagoltuk? Mire szolgál az ellenőr, miért van rá szükség, hogyan dolgozzon? A projektum és a szervezet arculata Nálunk saját nagyon lehanyagolt téma: a szervezetek általában nem tuda tosítják, mennyit segíthet nekik a közvéleménynél vagy a támogatóknál a jól kialakított külső kép. És még kevésbé gondolnak arra, hogy a negatív benyomások milyen sokat árthatnak, visszavethetik a szervezet fejlődését. A képzésen egyszerű és olcsó eszközök kihasználására, a szervezeti kép kialakításának módszertanára, valamint a PR kiaknázására szeretnénk megtanítani a szervezeteket. Ingyenesen hozzáférhető (free) szoftverek mik ezek, hol van nak, hogyan segítenek? Napjainkban senki sem tud dolgozni az információs technológiák nélkül, a szoftverek viszont drágák, és folyamatosan újabbra kell őket cserélni. Keve

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

V4.indd 1 2014.12.08. 13:53:40

V4.indd 1 2014.12.08. 13:53:40 V4.indd 1 2014.12.08. 13:53:40 1 2 V4.indd 2 2014.12.08. 13:53:41 Alternatív forrásteremtési technikák a gyakorlatban A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg. Standard grant 21320297

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Beszámoló. Vietnám tanulmányút 2004. március 1-21. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány. Blahó Györgyi

Beszámoló. Vietnám tanulmányút 2004. március 1-21. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány. Blahó Györgyi Beszámoló Vietnám tanulmányút 2004. március 1-21. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány A CIDA (Canadian International Development Agency) ODACE (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia)

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben