Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról"

Átírás

1 Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatáról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. I. cím A rendelet célja 1. A rendelet célja a közterületek használatára vonatkozó azon a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek Rábapatona község területén a közterületek használatát a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, községrendezési, környezetvédelmi, valamint a közlekedésbiztonsági előírásokra tekintettel meghatározzák, továbbá a közterület-használati díj mértékének megállapítására vonatkozó rendelkezéséket tartalmazzák. II. cím A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében levő Rábapatona község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott ingatlanokra, valamint e területek használóira. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: a) közutakra és azok műtárgyaira, amelyek nem közlekedési célú igénybevételéhez a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 36. (1) bekezdése alapján a jegyző, mint a közút kezelője ad hozzájárulást az ott meghatározottak szerint, b) azokra az ügyekre, amelyek az egyes építményekkel, építési munkákkal és az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatóság engedélyezési hatáskörébe tartoznak. Értelmező rendelkezések 3. (1) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése; b) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusító hely; c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak;

2 2 d) jármű tárolása: ha a jármű személygépkocsit kivéve - engedély nélkül 2 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik, e) vásár: országos vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; f) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott előírások szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás demonstráció, tüntetés stb. 3/A. A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően bárki ingyenesen használhatja. III. cím Közterület használati engedély 4. (1) Közterület-használati engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges a közterület rendeltetéstől eltérő használatához. A közterület-használati engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy. (2) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékek forgalmazhatóak azzal, hogy húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban a Korm. rendelet 5. sz. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel ill. az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók. (3) Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában továbbá nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat. (4) Engedély szükséges közterületen: a. Stabil és mobil árusító pavilon, lakókocsi, egyéb fülke automata elhelyezésére b. Reklámtáblák, köztéri bútorok elhelyezésére, továbbá önálló hirdetőberendezések figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére c. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére d. Építési munkával kapcsolatos közterület használat céljára, különösen építőanyag, állvány és törmelék elhelyezésére e. Idényjellegű alkalmi és mozgó árusítás, javító, szolgáltató tevékenység, zsűrizett termékek vására, őstermelői árusítás céljára f. Búcsú, vásár, és egyéb szabadtéri rendezvény (pl. falunap) alkalmával mutatványos, bazár, sátor, asztal, stb. köztéri elhelyezésére, továbbá egyéb szabadtéri rendezvények esetében g. Rendezvények megtartása, illetőleg rendezvények lebonyolítása keretében ideiglenes jellegű telepítésre (felállításra) kerülő elárusító helyek (pavilon, sátor, stand, büfé, stb.) elhelyezésére. h. Kiállítás, alkalmi vásár céljára i. Vendéglátó-ipari előkert kialakítása, illetve kitelepülés céljára, j. Cirkusz és egyéb mutatványos rendezvények számára k. Tehergépkocsik, pótkocsik, lakókocsik, autóbuszok, egyéb haszonjárművek és erőgépek, tovább üzemképtelen járművek ideiglenes kijelölt közterületen való tárolására, l. Üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával; göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra m. Mozgóbolt, alkalmi és mozgóárus részére n. Közművek elhelyezésére szolgáló anyagok, eszközök, gépek, építmények, egyéb létesítmények esetében. o. Szobor, emlékmű és más köztárgyak elhelyezésére,

3 3 p. Közmű elhelyezésére szolgáló építmények, tárgyak, oszlopok stb. elhelyezésére. (3) Az engedély önmagában nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabály által előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzését. (4) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez ill. hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély vagy hozzájárulás megléte és közterület-használati engedélyezési eljárás irataihoz másolatbantörténő becsatolása esetén adható ki. (5) A közterületen lévő fa (esetleg pótlási kötelezettséggel való) kivágásának polgármesteri engedélyezése magában foglalja a közterület más célra való indokolt mértékű és időtartamú igénybevételének jogosultságát is. (6) Az önkormányzat lakossági közreműködéssel történő fásítási akcióinak időtartama alatt a közterületnek az erre a célra való használata külön engedélyt nem igényel. 5. (1) Engedély kizárólag annak adható, aki ha jogszabály előírja - rendelkezik a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal, b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, c) vendéglátó ipari előkert létesítése esetén, a közterületen elhelyezendő szerkezeteknek az építési hatóság által jóváhagyott helyszínrajzával, műszaki tervével. (2) A közterületet igénybe vevő a 3. -ban meghatározott tevékenység befejezését követően köteles a keletkezett hulladékot eltávolítani, az eredeti állapotot helyreállítani és az igénybevétel következtében bekövetkezett károkat, megtéríteni. (3) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók. 6. (1) Nem szükséges engedély a következő esetekben: a) a házhoz szállított tüzelő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg, b) az építőanyagok, építési szerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamra közterületen való elhelyezéséhez, szállító járműre való fel-és lerakásához, ha az a közúti közlekedést nem akadályozza, vagy veszélyezteti, c) az úttartozékok és a közúti közlekedési táblák elhelyezéséhez, d) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, e) mozgó egészségügyi szolgáltatás, f) az önkormányzat tulajdonában lévő nem hivatalos célú hirdetőtábláknak választási célra a kampányidőszak alatt való igénybevétele esetén, g) személygépkocsik közterületen való tárolásához, h) közüzemi szolgáltatási célú hibaelhárítási munkák elvégzéséhez i) 1az önkormányzat saját szervezésében lebonyolított, saját rendezvényein. (1) Nem adható ki engedély 7. a) szeszes ital árusításához, kivéve a vendéglátó-ipari előkertet és rendezvényeket, b) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezésekre, és anyagok elhelyezésére, 1 Beiktatta a 13/2014.(XI.27.) ÖK. rendelet 1. -a. Hatályos: december 1-jétől.

4 4 c) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, melynek külső megjelenítését az első fokú építési hatóság előzetesen nem hagyta jóvá, d) olyan típusú közterület használatra, mely megjelenésével sérti a jóízlést, illetve a kiskorúak erkölcsi, szellemi fejlődését károsan befolyásolhatja: obszcén, öncélúan magamutogató, trágár, durva, erőszakos vagy közönséges, stb. e) üzemképtelen, forgalomból kivont járművek, illetve gépek közterületen való tárolására. (2) A külön jogszabály szerint hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű közterületen történő tárolására engedély legfeljebb 30 napra adható. (3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén, a járda kivételével, kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető. (4) Nem adható ki engedély annak a kérelmezőnek, akinek az önkormányzattal szemben közterület használatból eredő tartozása áll fenn. (1) A közterület-használati engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 8. (2) Az engedély határozott, illetőleg határozatlan időre adható. (3) A határozott idejű engedély legfeljebb egy évre szólhat. E határidőn belül az engedély időtartama amennyiben a kiadására vonatkozó feltételek fennállnak - meghosszabbítható. (4) Az engedély a közterület használatára nézve feltételeket tartalmazhat IV. cím I. fejezet A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás 9. (1) A közterület használati engedély kiadása iránti kérelmet a polgármesterhez kell a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti igénylőlapon- benyújtani. (2) Az engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a polgármester hatáskörébe tartozik. (3) A polgármester által hozott határozat ellen a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 11. (2) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani a képviselő-testülethez. II. fejezet Az engedély megadása iránti kérelem benyújtása 10. (1) A kérelem elbírálási határideje a benyújtásától számított tíz munkanap. (2) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. (3) Alkalmi árusításra közterület használati engedély minimum 10 m 2 nagyságú területre kérhető. 10/A.

5 5 A közterület használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. 10/B. Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható engedély közlekedési területre vagy műemlékre és más szempontból védett területre. A közterület használat megszűnése 11. (1) Megszűnik a közterület használat joga az engedély lejártának időpontjában. (2) A közterület használati jog közérdekből az engedély azonnali hatállyal történő visszavonásával a használó költségeinek megtérítése mellett megszüntethető. (3) A közterület használati jog 30 napot meghaladó használati jogosultság esetében - a használó jogellenes használata alapján 10 munkanapos határidővel, visszavonással megszüntethető. (4) Ha a közterület használat a (3) bekezdésben meghatározott módon szűnik meg, a használónak a már befizetett díj nem jár vissza. III. fejezet A közterület-használati díj 12. (1) Az engedélyes a közterület engedéllyel történő használatáért e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. (2) A fizetendő díj mértékéről, a fizetés határidejéről és módjáról a közterület használati engedély határozatban kell rendelkezni. (3) Határozott idejű területhasználati engedély esetén a díjat az engedély teljes időtartamára meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy a közterület igénybevétele az engedélyezett teljes időtartamra megtörtént-e. (4) Nem kell megfizetni a díjat arra az időszakra, amikor a közterület használó a polgármesteri hivatal intézkedése miatt kénytelen tevékenységét szüneteltetni. (5) Közérdek fennállása esetén a díj megállapítása kérelemre mellőzhető, illetőleg mérsékelhető. Az erről való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik. (6) A közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a közterület használati díjat a megadott határidőig nem fizette be. (7) A közterület használat díját a) legfeljebb negyedévre szóló, határozott időre vonatkozó engedély esetén előre, a kérelem benyújtásával egyidejűleg, b) negyedévet meghaladó, határozott, illetőleg határozatlan időre vonatkozó engedély esetében negyedévenként, az első időszakra vonatkozó díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a többit az adott tárgyidőszak előtti hó 5. napjáig kell befizetni.

6 6 V. cím A közterületek használatának rendje 13. (1) A közterületek, sportolás, üdülés céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. (2) A tisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területeken szemetet, hulladékot, szennyező, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni, elhagyni vagy, eldobni tilos. (3) A 4. (4) bekezdés k) pontjában felsorolt, vállalkozói célú járművek a 3. (1) a) pontjában meghatározott közterület kivételével kizárólag a vállalkozás telephelyén tárolhatók. 14. (1) Üzemképtelen vagy forgalomból kivont járművek, továbbá munkagépek, mezőgazdasági szállító- és egyéb gépek, földművelő eszközök közterületen való parkolása illetve tárolása tilos. (2) A 3,5 t össztömegű, vagy azt meghaladó gépjárművek, kamionok, haszonjárművek, személyszállító járművek közterületen való tárolása az e célra kijelölt parkolóhelyen, közterület használatra irányuló megállapodás esetét kivéve - tilos. 15. (1) A középületek, a temető valamint a kereskedelmi üzletek előtt kialakított személygépjármű parkolókat tilos parkolásra, tárolásra használni a 14. (1) (2) bekezdésében felsorolt járműveknek, továbbá a 10 főnél több személyt szállítani képes autóbuszoknak. 16. (1) Hirdetményt, plakátot kizárólag az erre rendszeresített hirdetési felületeken szabad elhelyezni. (2) Tilos hirdetményt, plakátot vagy egyéb falragaszt a közterületre, a közterületen lévő épületekre, építményekre elhelyezni. (3) A hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetési felületen elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, helyette és költségére a jegyző végezteti el az eltávolítást. A közterület jogosulatlan használata 17. (1) A közterület jogosulatlan használója köteles: a) a polgármester felhívására az eltérő használatot azonnal megszüntetni, b) a közterületet az engedélyezett használat szerinti eredeti állapotába saját költségén helyreállítani, c) az e rendeletben meghatározott az eltérő használatnak megfelelő mértékű használati díj különbözetet és d) a c) pontban megállapított használati díj különbözet 50 %-ának megfelelő összegű pótdíjat köteles megfizetni. (2) A közterület megállapodástól eltérő használója köteles: a. a polgármester felhívására az eltérő használatot azonnal megszüntetni, b. a közterületet az engedélyezett használat szerinti eredeti állapotába helyreállítani, c. az e rendeletben megállapított, az eltérő használatnak megfelelő használati díj különbözetet és

7 7 d. a c) pontban megállapított használati díj különbözet 50 %-ának megfelelő összegű pótdíjat köteles megfizetni. (3) A jegyző a közterület jogosulatlan, illetőleg a megállapodástól eltérő használójával szemben szabálysértési eljárást folytat le. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeknek szabályszerű igénybejelentés esetén amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, - a további igénybevétel idejére engedély adható. V/A. cím 2 A vallási jelképek és politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen történő elhelyezése engedélyezésének egyedi szabályai 17/A. (1) Fogalom meghatározások: a) vallási jelkép: olyan jel, szimbólum, mely vallási tartalmat hordoz, vagy amelyhez képzettársítás folytán a kulturális környezettől függően- egy bizonyos vallási tartalmú jelentés kapcsolódik. b) politikai hovatartozást kifejező műtárgy: olyan térbeli kiterjedéssel rendelkező alkotás, ami valamely politikai irányzathoz, eszmerendszerhez értelmileg vagy képzettársítás útján köthető, vagy ilyen rokonszenvet, elköteleződést fejez ki. c) minősített tartalmat hordozó műtárgy a jelen Rendelet alkalmazásában: a vallási jelkép és a politikai hovatartozást kifejező műtárgy. (2) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a jelen rendelet 17/A. (1) bekezdése a) b) pontjában pontosan meghatározott minősített tartalmat hordozó műtárgyak közterületen történő elhelyezésének engedélyezése az alább meghatározott egyedi szabályok alapján első fokon a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) A vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen történő elhelyezésére vonatkozó engedély megadása, megtagadása vagy feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy. (4) Kétség esetén annak eldöntése, hogy a közterület használati engedéllyel érintett műtárgy a jelen Rendelet V/A. címe rendelkezései alá tartozik-e és így az eljárásra hatáskörrel a Képviselő-testület rendelkezik-e vagy sem, a településstratégiai bizottság hatáskörébe tartozik. 17/B. (1) A vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgy köztéren történő elhelyezése iránti kérelmet a jelen rendelet 17/E. (3) bekezdésében meghatározott alaki és tartalmi követelmények teljesítése mellett- a Jegyzőhöz kell írásban benyújtani. (2) A jegyző a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az nem felel meg a jelen rendelet 17/E. (3) bekezdésében foglaltaknak. Döntése nem az ügy érdemében hozott határozat, így ellene jogorvoslatnak helye nincs. 2 Beiktatta a 9/2010.(VIII.26.) ÖK. Rendelet 1. -a. Hatályos: szeptember 1-jétől.

8 8 (3) A jegyző a beérkezett kérelmet megvizsgálja és megállapítja, hogy az a jelen Rendelet V/A. címe alá tartozó vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgynak minősül-e (minősített tartalmat hordozó műtárgy). (4) Amennyiben a jegyző által egyértelműen megállapítható, hogy az engedélykérelemmel érintett műtárgy nem tartozik az egyedi szabályozás alá, és nem minősített tartalmat hordozó műtárgy, úgy a kérelmet 3 munkanapon belül a polgármester részére átadja, aki a jelen rendelet általános szabályai szerint elbírálja azt. (5) Kétség esetén a jegyző Rábapatona Község Önkormányzata Településstratégiai Bizottsága soron következő ülése elé terjeszti a kérelmet. A Településstratégiai Bizottság egyszerű többséggel dönt a kérelemmel érintett műtárgy minősítéséről. (6) Amennyiben a Településstratégiai Bizottság megállapítja, hogy a kérelemmel érintett műtárgy nem hordoz minősített tartalmat és nem tartozik a jelen Rendelet V/A. címe szerinti elbírálás alá, úgy a kérelmet a polgármester részére átadja, aki a jelen rendelet általános szabályai szerint elbírálja azt. (7) Amennyiben a Településstratégiai Bizottság azt állapítja meg, hogy a kérelemmel érintett műtárgy minősített tartalmat hordoz és a jelen Rendelet V/A. címe szerinti egyedi elbírálás alá tartozó vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgy, úgy ezen megállapítását követően érdemben köteles tárgyalni a műtárgy engedélyezésének kérdését is. Az érdemi tárgyalást követően a Bizottság az engedélykérelem tárgyában egyszerű többséggel hozott döntését a Képviselőtestület soron következő ülésén szükség esetén pótnapirendként- elő kell terjeszteni. A Településstratégiai Bizottság ülésére a kérelmező is meghívható. (8) A Településstratégiai Bizottság azon az ülésén, melyen a műtárgy minősítéséről dönt, a műtárgy elhelyezésének engedélyezéséről érdemben is dönteni köteles. A szakértelem hiánya vagy egyéb szakértelmet igénylő kérdés megválaszolása miatti döntésképtelenség esetén a Bizottság szakértőt rendelhet ki, vagy tájékozódás okán, vagy a lakosság véleménye feltárása végett legfeljebb a következő rendes üléséig elnapolhatja a döntést. Nem napolható a minősített adattartalmat hordozó engedélykérelem tárgyalása későbbi időpontra a Képviselő-testület munkarendjében foglaltak szerint meghatározott soron következő Településstratégiai Bizottsági ülés időpontjánál. (9) A Rendelet 17/A. (3) bekezdésére figyelemmel a lakossági közvélemény kutatás eredménye a Településstratégiai Bizottságot vagy a Képviselő-testületet nem kötelezi a döntéshozatal során, csak iránymutatásul szolgálhat. 17/C. (1) A minősített tartalmat hordozó műtárgyak közterületen történő elhelyezése engedélyezése tárgyában napirendre vett ügyet a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. (2) A Képviselő-testület azon ülésére, melyen a kérelem tárgyában érdemben dönt a kérelmezőt meg kell hívni. (3) A Képviselő-testület a Településstratégiai Bizottság javaslatára figyelemmel hozza meg döntését, azonban a Bizottság javaslata nem köti a Testületet.

9 9 (4) A Bizottság előzetes eljárása során eljárt szakértő szakvéleményét vagy lakossági közvélemény kutatás eredményét még az érdemi döntés meghozatala előtt- a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Amennyiben az engedély kiadása más társhatóságok vagy szakhatóságok engedélye vagy hozzájárulása alapján lehetséges, ezek beszerzése és önkormányzati hatóság elé terjesztése a kérelmező ügyfél feladata. 17/D. (1) Nem adható ki engedély olyan minősített tartalmat hordozó műtárgyra, mely a) a jogszabály által tiltott jelképet tartalmaz, vagy arra felismerhetően vagy képzettársítás útján utal, továbbá b) a jelen Rendelet 7. -ában foglaltak alá esik, c) más érintett engedélyező vagy szakhatóság annak elhelyezéséhez nem járult hozzá vagy a szükséges engedélyeket az ügyfél nem szerezte be vagy nem terjesztette a döntéshozó testületek elé. 17/E. (1) A minősített tartalmat hordozó műtárgy közterületen történő elhelyezésére vonatkozó engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a jelen rendelet 17/A. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A kérelem elbírálási határideje annak beérkezésétől számított 45 munkanap, mely indokolt esetben újabb 22 munkanappal meghosszabbítható. (3) A kérelmet a jelen Rendelet 1/D. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. (4) A Képviselő-testület döntése ellen a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (Ötv.) 11. (2) bekezdése alapján fellebbezésnek nincs helye. (5) A képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát az Ötv. 11. (3) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A pert az Önkormányzat ellen kell indítani. (6) Az engedélyezési eljárás során a jelen egyedi szabályokat tartalmazó fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Rendeletben foglalt általános szabályokat kell alkalmazni. VI. cím Szabálysértés Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V.31.) ÖK. Rendelet június 1-től.

10 10 VII. cím Átmeneti és záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján, lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15) Kt. rendelet és azt módosító 20/2005.(XII.1.); 24/2005.(XII.15.); 17/2006.(XI.30.); 6/2007.(III.29.); 11/2008.(VI.5.) valamint a 15/2008.(VII.31.) Kt. rendeletek. (2) A folyamatban lévő ügyekben - amennyiben kedvezőbb az ügyfél részére - e rendelet előírásait kell alkalmazni. (3) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Jutasi Kálmán polgármester Szalainé dr. Németh Annamária jegyző A rendelet kihirdetve: Rábapatona, december 17. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: Rábapatona, január 28. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

11 1/A. számú melléklet az egységes szerkezetbe foglalt 13/2009.(XII.17.) Kt.rendelet 9. (1) bekezdéséhez (Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek részére) Polgármesteri Hivatal 9142 Rábapatona Kossuth u. l8. Igénylőlap közterület rendeltetéstől eltérő használatához. Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: Igénylő neve:. Kapcsolattartó ügyintéző neve: Telefon:. Székhelye: Bankszámla száma:. Adóigazgatási azonosító száma:.. Bankszámláját vezető pénzintézet neve: A közterület használat időszaka:..év.hó naptól év..hó.napig. A közterület használat célja: Az igényelt közterület megnevezése:. nagysága: m2 Az igényelt közterület helyrajzi száma:. Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása: Az igénylő tudomásul veszi, hogy - az igénylésbenyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, továbbá - aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül jogosulatlanul használja szabálysértést követ el és e cselekménye további hátrányos következményekkel jár, - a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/ (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében mellékletében meghatározott termékek árusíthatók, - a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges használatától függetlenül jár. 200.év hó napján.. az igénylő aláírása

12 12 Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! Az igényléshez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell eredetiben bemutatnia vagy másolatban csatolnia 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító jogerős okirat 2. Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyző végzést, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonata 3. Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló jogerős okirat 4. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. 5. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 6. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 7. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajz, 8. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét

13 13 1/B. számú mellékletaz egységes szerkezetbe foglalt 13/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 9. (1) bekezdéséhez. (Egyéni vállalkozók részére) Polgármesteri Hivatal 9142 Rábapatona Kossuth u. l8. Igénylőlap közterület rendeltetéstől eltérő használatához Egyéni vállalkozók esetében: Igénylő neve:. Telefon:. Lakcíme: Vállalkozói igazolvány száma:. Bankszámla száma: Adóigazgatási azonosító száma:.. Bankszámláját vezető pénzintézet neve: A közterület használat időszaka:..év.hó naptól év..hó.napig. A közterület használat célja: Az igényelt közterület megnevezése:. nagysága: m2 Az igényelt közterület helyrajzi száma:. Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása: Az igénylő tudomásul veszi, hogy - az igénylés benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, továbbá - aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül jogosulatlanul használja, szabálysértést követ el és e cselekménye további hátrányos következményekkel jár, - a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/ (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók, - a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges használatától függetlenül jár. 200.év hó napján.. az igénylő aláírása

14 14 Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! Az igényléshez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell eredetiben bemutatnia vagy másolatban csatolnia 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító jogerős okirat 2. Egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány 3. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. 4. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 5. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 6. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, 7. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét

15 15 1/C. számú melléklet az egységes szerkezetbe foglalt 13/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 9. (1) bekezdéséhez. (Magánszemélyek esetében) Polgármesteri Hivatal 9142 Rábapatona Kossuth u. l8. Igénylőlap közterület rendeltetéstől eltérő használatához. Magánszemélyek esetében: Igénylő neve:. Telefon:. Lakcíme: Születési helye és ideje: Anyja neve:.. A közterület használat időszaka:..év.hó naptól év..hó.napig. A közterület használat célja: Az igényelt közterület megnevezése:. nagysága: m2 Az igényelt közterület helyrajzi száma:. Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása: Megjegyzés: az igénylő személyi adatainak közlése a közterület használatra irányuló megállapodás létrehozásához szükséges, az adatokat a polgármesteri hivatal dolgozza fel. Az igénylő tudomásul veszi, hogy - az igénylés benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, továbbá - aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül jogosulatlanul használja, szabálysértést követ el és e cselekménye további hátrányos következményekkel jár, - a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/ (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók, - a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges használatától függetlenül jár év hó napján.. az igénylő aláírása

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Az előterjesztés 1/A. melléklete A változat Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben