Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról"

Átírás

1 Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatáról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. I. cím A rendelet célja 1. A rendelet célja a közterületek használatára vonatkozó azon a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek Rábapatona község területén a közterületek használatát a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, községrendezési, környezetvédelmi, valamint a közlekedésbiztonsági előírásokra tekintettel meghatározzák, továbbá a közterület-használati díj mértékének megállapítására vonatkozó rendelkezéséket tartalmazzák. II. cím A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében levő Rábapatona község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott ingatlanokra, valamint e területek használóira. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: a) közutakra és azok műtárgyaira, amelyek nem közlekedési célú igénybevételéhez a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 36. (1) bekezdése alapján a jegyző, mint a közút kezelője ad hozzájárulást az ott meghatározottak szerint, b) azokra az ügyekre, amelyek az egyes építményekkel, építési munkákkal és az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatóság engedélyezési hatáskörébe tartoznak. Értelmező rendelkezések 3. (1) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése; b) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusító hely; c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak;

2 2 d) jármű tárolása: ha a jármű személygépkocsit kivéve - engedély nélkül 2 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik, e) vásár: országos vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; f) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott előírások szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás demonstráció, tüntetés stb. 3/A. A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően bárki ingyenesen használhatja. III. cím Közterület használati engedély 4. (1) Közterület-használati engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges a közterület rendeltetéstől eltérő használatához. A közterület-használati engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy. (2) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékek forgalmazhatóak azzal, hogy húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban a Korm. rendelet 5. sz. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel ill. az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók. (3) Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában továbbá nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat. (4) Engedély szükséges közterületen: a. Stabil és mobil árusító pavilon, lakókocsi, egyéb fülke automata elhelyezésére b. Reklámtáblák, köztéri bútorok elhelyezésére, továbbá önálló hirdetőberendezések figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére c. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére d. Építési munkával kapcsolatos közterület használat céljára, különösen építőanyag, állvány és törmelék elhelyezésére e. Idényjellegű alkalmi és mozgó árusítás, javító, szolgáltató tevékenység, zsűrizett termékek vására, őstermelői árusítás céljára f. Búcsú, vásár, és egyéb szabadtéri rendezvény (pl. falunap) alkalmával mutatványos, bazár, sátor, asztal, stb. köztéri elhelyezésére, továbbá egyéb szabadtéri rendezvények esetében g. Rendezvények megtartása, illetőleg rendezvények lebonyolítása keretében ideiglenes jellegű telepítésre (felállításra) kerülő elárusító helyek (pavilon, sátor, stand, büfé, stb.) elhelyezésére. h. Kiállítás, alkalmi vásár céljára i. Vendéglátó-ipari előkert kialakítása, illetve kitelepülés céljára, j. Cirkusz és egyéb mutatványos rendezvények számára k. Tehergépkocsik, pótkocsik, lakókocsik, autóbuszok, egyéb haszonjárművek és erőgépek, tovább üzemképtelen járművek ideiglenes kijelölt közterületen való tárolására, l. Üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával; göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra m. Mozgóbolt, alkalmi és mozgóárus részére n. Közművek elhelyezésére szolgáló anyagok, eszközök, gépek, építmények, egyéb létesítmények esetében. o. Szobor, emlékmű és más köztárgyak elhelyezésére,

3 3 p. Közmű elhelyezésére szolgáló építmények, tárgyak, oszlopok stb. elhelyezésére. (3) Az engedély önmagában nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabály által előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzését. (4) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez ill. hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély vagy hozzájárulás megléte és közterület-használati engedélyezési eljárás irataihoz másolatbantörténő becsatolása esetén adható ki. (5) A közterületen lévő fa (esetleg pótlási kötelezettséggel való) kivágásának polgármesteri engedélyezése magában foglalja a közterület más célra való indokolt mértékű és időtartamú igénybevételének jogosultságát is. (6) Az önkormányzat lakossági közreműködéssel történő fásítási akcióinak időtartama alatt a közterületnek az erre a célra való használata külön engedélyt nem igényel. 5. (1) Engedély kizárólag annak adható, aki ha jogszabály előírja - rendelkezik a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal, b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, c) vendéglátó ipari előkert létesítése esetén, a közterületen elhelyezendő szerkezeteknek az építési hatóság által jóváhagyott helyszínrajzával, műszaki tervével. (2) A közterületet igénybe vevő a 3. -ban meghatározott tevékenység befejezését követően köteles a keletkezett hulladékot eltávolítani, az eredeti állapotot helyreállítani és az igénybevétel következtében bekövetkezett károkat, megtéríteni. (3) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók. 6. (1) Nem szükséges engedély a következő esetekben: a) a házhoz szállított tüzelő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg, b) az építőanyagok, építési szerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamra közterületen való elhelyezéséhez, szállító járműre való fel-és lerakásához, ha az a közúti közlekedést nem akadályozza, vagy veszélyezteti, c) az úttartozékok és a közúti közlekedési táblák elhelyezéséhez, d) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, e) mozgó egészségügyi szolgáltatás, f) az önkormányzat tulajdonában lévő nem hivatalos célú hirdetőtábláknak választási célra a kampányidőszak alatt való igénybevétele esetén, g) személygépkocsik közterületen való tárolásához, h) közüzemi szolgáltatási célú hibaelhárítási munkák elvégzéséhez i) 1az önkormányzat saját szervezésében lebonyolított, saját rendezvényein. (1) Nem adható ki engedély 7. a) szeszes ital árusításához, kivéve a vendéglátó-ipari előkertet és rendezvényeket, b) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezésekre, és anyagok elhelyezésére, 1 Beiktatta a 13/2014.(XI.27.) ÖK. rendelet 1. -a. Hatályos: december 1-jétől.

4 4 c) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, melynek külső megjelenítését az első fokú építési hatóság előzetesen nem hagyta jóvá, d) olyan típusú közterület használatra, mely megjelenésével sérti a jóízlést, illetve a kiskorúak erkölcsi, szellemi fejlődését károsan befolyásolhatja: obszcén, öncélúan magamutogató, trágár, durva, erőszakos vagy közönséges, stb. e) üzemképtelen, forgalomból kivont járművek, illetve gépek közterületen való tárolására. (2) A külön jogszabály szerint hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű közterületen történő tárolására engedély legfeljebb 30 napra adható. (3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén, a járda kivételével, kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető. (4) Nem adható ki engedély annak a kérelmezőnek, akinek az önkormányzattal szemben közterület használatból eredő tartozása áll fenn. (1) A közterület-használati engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 8. (2) Az engedély határozott, illetőleg határozatlan időre adható. (3) A határozott idejű engedély legfeljebb egy évre szólhat. E határidőn belül az engedély időtartama amennyiben a kiadására vonatkozó feltételek fennállnak - meghosszabbítható. (4) Az engedély a közterület használatára nézve feltételeket tartalmazhat IV. cím I. fejezet A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás 9. (1) A közterület használati engedély kiadása iránti kérelmet a polgármesterhez kell a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti igénylőlapon- benyújtani. (2) Az engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a polgármester hatáskörébe tartozik. (3) A polgármester által hozott határozat ellen a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 11. (2) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani a képviselő-testülethez. II. fejezet Az engedély megadása iránti kérelem benyújtása 10. (1) A kérelem elbírálási határideje a benyújtásától számított tíz munkanap. (2) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. (3) Alkalmi árusításra közterület használati engedély minimum 10 m 2 nagyságú területre kérhető. 10/A.

5 5 A közterület használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. 10/B. Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható engedély közlekedési területre vagy műemlékre és más szempontból védett területre. A közterület használat megszűnése 11. (1) Megszűnik a közterület használat joga az engedély lejártának időpontjában. (2) A közterület használati jog közérdekből az engedély azonnali hatállyal történő visszavonásával a használó költségeinek megtérítése mellett megszüntethető. (3) A közterület használati jog 30 napot meghaladó használati jogosultság esetében - a használó jogellenes használata alapján 10 munkanapos határidővel, visszavonással megszüntethető. (4) Ha a közterület használat a (3) bekezdésben meghatározott módon szűnik meg, a használónak a már befizetett díj nem jár vissza. III. fejezet A közterület-használati díj 12. (1) Az engedélyes a közterület engedéllyel történő használatáért e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. (2) A fizetendő díj mértékéről, a fizetés határidejéről és módjáról a közterület használati engedély határozatban kell rendelkezni. (3) Határozott idejű területhasználati engedély esetén a díjat az engedély teljes időtartamára meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy a közterület igénybevétele az engedélyezett teljes időtartamra megtörtént-e. (4) Nem kell megfizetni a díjat arra az időszakra, amikor a közterület használó a polgármesteri hivatal intézkedése miatt kénytelen tevékenységét szüneteltetni. (5) Közérdek fennállása esetén a díj megállapítása kérelemre mellőzhető, illetőleg mérsékelhető. Az erről való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik. (6) A közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a közterület használati díjat a megadott határidőig nem fizette be. (7) A közterület használat díját a) legfeljebb negyedévre szóló, határozott időre vonatkozó engedély esetén előre, a kérelem benyújtásával egyidejűleg, b) negyedévet meghaladó, határozott, illetőleg határozatlan időre vonatkozó engedély esetében negyedévenként, az első időszakra vonatkozó díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, a többit az adott tárgyidőszak előtti hó 5. napjáig kell befizetni.

6 6 V. cím A közterületek használatának rendje 13. (1) A közterületek, sportolás, üdülés céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. (2) A tisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területeken szemetet, hulladékot, szennyező, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni, elhagyni vagy, eldobni tilos. (3) A 4. (4) bekezdés k) pontjában felsorolt, vállalkozói célú járművek a 3. (1) a) pontjában meghatározott közterület kivételével kizárólag a vállalkozás telephelyén tárolhatók. 14. (1) Üzemképtelen vagy forgalomból kivont járművek, továbbá munkagépek, mezőgazdasági szállító- és egyéb gépek, földművelő eszközök közterületen való parkolása illetve tárolása tilos. (2) A 3,5 t össztömegű, vagy azt meghaladó gépjárművek, kamionok, haszonjárművek, személyszállító járművek közterületen való tárolása az e célra kijelölt parkolóhelyen, közterület használatra irányuló megállapodás esetét kivéve - tilos. 15. (1) A középületek, a temető valamint a kereskedelmi üzletek előtt kialakított személygépjármű parkolókat tilos parkolásra, tárolásra használni a 14. (1) (2) bekezdésében felsorolt járműveknek, továbbá a 10 főnél több személyt szállítani képes autóbuszoknak. 16. (1) Hirdetményt, plakátot kizárólag az erre rendszeresített hirdetési felületeken szabad elhelyezni. (2) Tilos hirdetményt, plakátot vagy egyéb falragaszt a közterületre, a közterületen lévő épületekre, építményekre elhelyezni. (3) A hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetési felületen elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, helyette és költségére a jegyző végezteti el az eltávolítást. A közterület jogosulatlan használata 17. (1) A közterület jogosulatlan használója köteles: a) a polgármester felhívására az eltérő használatot azonnal megszüntetni, b) a közterületet az engedélyezett használat szerinti eredeti állapotába saját költségén helyreállítani, c) az e rendeletben meghatározott az eltérő használatnak megfelelő mértékű használati díj különbözetet és d) a c) pontban megállapított használati díj különbözet 50 %-ának megfelelő összegű pótdíjat köteles megfizetni. (2) A közterület megállapodástól eltérő használója köteles: a. a polgármester felhívására az eltérő használatot azonnal megszüntetni, b. a közterületet az engedélyezett használat szerinti eredeti állapotába helyreállítani, c. az e rendeletben megállapított, az eltérő használatnak megfelelő használati díj különbözetet és

7 7 d. a c) pontban megállapított használati díj különbözet 50 %-ának megfelelő összegű pótdíjat köteles megfizetni. (3) A jegyző a közterület jogosulatlan, illetőleg a megállapodástól eltérő használójával szemben szabálysértési eljárást folytat le. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeknek szabályszerű igénybejelentés esetén amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, - a további igénybevétel idejére engedély adható. V/A. cím 2 A vallási jelképek és politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen történő elhelyezése engedélyezésének egyedi szabályai 17/A. (1) Fogalom meghatározások: a) vallási jelkép: olyan jel, szimbólum, mely vallási tartalmat hordoz, vagy amelyhez képzettársítás folytán a kulturális környezettől függően- egy bizonyos vallási tartalmú jelentés kapcsolódik. b) politikai hovatartozást kifejező műtárgy: olyan térbeli kiterjedéssel rendelkező alkotás, ami valamely politikai irányzathoz, eszmerendszerhez értelmileg vagy képzettársítás útján köthető, vagy ilyen rokonszenvet, elköteleződést fejez ki. c) minősített tartalmat hordozó műtárgy a jelen Rendelet alkalmazásában: a vallási jelkép és a politikai hovatartozást kifejező műtárgy. (2) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a jelen rendelet 17/A. (1) bekezdése a) b) pontjában pontosan meghatározott minősített tartalmat hordozó műtárgyak közterületen történő elhelyezésének engedélyezése az alább meghatározott egyedi szabályok alapján első fokon a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) A vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen történő elhelyezésére vonatkozó engedély megadása, megtagadása vagy feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy. (4) Kétség esetén annak eldöntése, hogy a közterület használati engedéllyel érintett műtárgy a jelen Rendelet V/A. címe rendelkezései alá tartozik-e és így az eljárásra hatáskörrel a Képviselő-testület rendelkezik-e vagy sem, a településstratégiai bizottság hatáskörébe tartozik. 17/B. (1) A vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgy köztéren történő elhelyezése iránti kérelmet a jelen rendelet 17/E. (3) bekezdésében meghatározott alaki és tartalmi követelmények teljesítése mellett- a Jegyzőhöz kell írásban benyújtani. (2) A jegyző a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az nem felel meg a jelen rendelet 17/E. (3) bekezdésében foglaltaknak. Döntése nem az ügy érdemében hozott határozat, így ellene jogorvoslatnak helye nincs. 2 Beiktatta a 9/2010.(VIII.26.) ÖK. Rendelet 1. -a. Hatályos: szeptember 1-jétől.

8 8 (3) A jegyző a beérkezett kérelmet megvizsgálja és megállapítja, hogy az a jelen Rendelet V/A. címe alá tartozó vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgynak minősül-e (minősített tartalmat hordozó műtárgy). (4) Amennyiben a jegyző által egyértelműen megállapítható, hogy az engedélykérelemmel érintett műtárgy nem tartozik az egyedi szabályozás alá, és nem minősített tartalmat hordozó műtárgy, úgy a kérelmet 3 munkanapon belül a polgármester részére átadja, aki a jelen rendelet általános szabályai szerint elbírálja azt. (5) Kétség esetén a jegyző Rábapatona Község Önkormányzata Településstratégiai Bizottsága soron következő ülése elé terjeszti a kérelmet. A Településstratégiai Bizottság egyszerű többséggel dönt a kérelemmel érintett műtárgy minősítéséről. (6) Amennyiben a Településstratégiai Bizottság megállapítja, hogy a kérelemmel érintett műtárgy nem hordoz minősített tartalmat és nem tartozik a jelen Rendelet V/A. címe szerinti elbírálás alá, úgy a kérelmet a polgármester részére átadja, aki a jelen rendelet általános szabályai szerint elbírálja azt. (7) Amennyiben a Településstratégiai Bizottság azt állapítja meg, hogy a kérelemmel érintett műtárgy minősített tartalmat hordoz és a jelen Rendelet V/A. címe szerinti egyedi elbírálás alá tartozó vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező műtárgy, úgy ezen megállapítását követően érdemben köteles tárgyalni a műtárgy engedélyezésének kérdését is. Az érdemi tárgyalást követően a Bizottság az engedélykérelem tárgyában egyszerű többséggel hozott döntését a Képviselőtestület soron következő ülésén szükség esetén pótnapirendként- elő kell terjeszteni. A Településstratégiai Bizottság ülésére a kérelmező is meghívható. (8) A Településstratégiai Bizottság azon az ülésén, melyen a műtárgy minősítéséről dönt, a műtárgy elhelyezésének engedélyezéséről érdemben is dönteni köteles. A szakértelem hiánya vagy egyéb szakértelmet igénylő kérdés megválaszolása miatti döntésképtelenség esetén a Bizottság szakértőt rendelhet ki, vagy tájékozódás okán, vagy a lakosság véleménye feltárása végett legfeljebb a következő rendes üléséig elnapolhatja a döntést. Nem napolható a minősített adattartalmat hordozó engedélykérelem tárgyalása későbbi időpontra a Képviselő-testület munkarendjében foglaltak szerint meghatározott soron következő Településstratégiai Bizottsági ülés időpontjánál. (9) A Rendelet 17/A. (3) bekezdésére figyelemmel a lakossági közvélemény kutatás eredménye a Településstratégiai Bizottságot vagy a Képviselő-testületet nem kötelezi a döntéshozatal során, csak iránymutatásul szolgálhat. 17/C. (1) A minősített tartalmat hordozó műtárgyak közterületen történő elhelyezése engedélyezése tárgyában napirendre vett ügyet a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. (2) A Képviselő-testület azon ülésére, melyen a kérelem tárgyában érdemben dönt a kérelmezőt meg kell hívni. (3) A Képviselő-testület a Településstratégiai Bizottság javaslatára figyelemmel hozza meg döntését, azonban a Bizottság javaslata nem köti a Testületet.

9 9 (4) A Bizottság előzetes eljárása során eljárt szakértő szakvéleményét vagy lakossági közvélemény kutatás eredményét még az érdemi döntés meghozatala előtt- a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Amennyiben az engedély kiadása más társhatóságok vagy szakhatóságok engedélye vagy hozzájárulása alapján lehetséges, ezek beszerzése és önkormányzati hatóság elé terjesztése a kérelmező ügyfél feladata. 17/D. (1) Nem adható ki engedély olyan minősített tartalmat hordozó műtárgyra, mely a) a jogszabály által tiltott jelképet tartalmaz, vagy arra felismerhetően vagy képzettársítás útján utal, továbbá b) a jelen Rendelet 7. -ában foglaltak alá esik, c) más érintett engedélyező vagy szakhatóság annak elhelyezéséhez nem járult hozzá vagy a szükséges engedélyeket az ügyfél nem szerezte be vagy nem terjesztette a döntéshozó testületek elé. 17/E. (1) A minősített tartalmat hordozó műtárgy közterületen történő elhelyezésére vonatkozó engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a jelen rendelet 17/A. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A kérelem elbírálási határideje annak beérkezésétől számított 45 munkanap, mely indokolt esetben újabb 22 munkanappal meghosszabbítható. (3) A kérelmet a jelen Rendelet 1/D. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. (4) A Képviselő-testület döntése ellen a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (Ötv.) 11. (2) bekezdése alapján fellebbezésnek nincs helye. (5) A képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát az Ötv. 11. (3) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A pert az Önkormányzat ellen kell indítani. (6) Az engedélyezési eljárás során a jelen egyedi szabályokat tartalmazó fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Rendeletben foglalt általános szabályokat kell alkalmazni. VI. cím Szabálysértés Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V.31.) ÖK. Rendelet június 1-től.

10 10 VII. cím Átmeneti és záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján, lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15) Kt. rendelet és azt módosító 20/2005.(XII.1.); 24/2005.(XII.15.); 17/2006.(XI.30.); 6/2007.(III.29.); 11/2008.(VI.5.) valamint a 15/2008.(VII.31.) Kt. rendeletek. (2) A folyamatban lévő ügyekben - amennyiben kedvezőbb az ügyfél részére - e rendelet előírásait kell alkalmazni. (3) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Jutasi Kálmán polgármester Szalainé dr. Németh Annamária jegyző A rendelet kihirdetve: Rábapatona, december 17. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: Rábapatona, január 28. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

11 1/A. számú melléklet az egységes szerkezetbe foglalt 13/2009.(XII.17.) Kt.rendelet 9. (1) bekezdéséhez (Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek részére) Polgármesteri Hivatal 9142 Rábapatona Kossuth u. l8. Igénylőlap közterület rendeltetéstől eltérő használatához. Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: Igénylő neve:. Kapcsolattartó ügyintéző neve: Telefon:. Székhelye: Bankszámla száma:. Adóigazgatási azonosító száma:.. Bankszámláját vezető pénzintézet neve: A közterület használat időszaka:..év.hó naptól év..hó.napig. A közterület használat célja: Az igényelt közterület megnevezése:. nagysága: m2 Az igényelt közterület helyrajzi száma:. Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása: Az igénylő tudomásul veszi, hogy - az igénylésbenyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, továbbá - aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül jogosulatlanul használja szabálysértést követ el és e cselekménye további hátrányos következményekkel jár, - a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/ (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében mellékletében meghatározott termékek árusíthatók, - a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges használatától függetlenül jár. 200.év hó napján.. az igénylő aláírása

12 12 Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! Az igényléshez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell eredetiben bemutatnia vagy másolatban csatolnia 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító jogerős okirat 2. Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyző végzést, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonata 3. Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló jogerős okirat 4. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. 5. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 6. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 7. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajz, 8. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét

13 13 1/B. számú mellékletaz egységes szerkezetbe foglalt 13/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 9. (1) bekezdéséhez. (Egyéni vállalkozók részére) Polgármesteri Hivatal 9142 Rábapatona Kossuth u. l8. Igénylőlap közterület rendeltetéstől eltérő használatához Egyéni vállalkozók esetében: Igénylő neve:. Telefon:. Lakcíme: Vállalkozói igazolvány száma:. Bankszámla száma: Adóigazgatási azonosító száma:.. Bankszámláját vezető pénzintézet neve: A közterület használat időszaka:..év.hó naptól év..hó.napig. A közterület használat célja: Az igényelt közterület megnevezése:. nagysága: m2 Az igényelt közterület helyrajzi száma:. Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása: Az igénylő tudomásul veszi, hogy - az igénylés benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, továbbá - aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül jogosulatlanul használja, szabálysértést követ el és e cselekménye további hátrányos következményekkel jár, - a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/ (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók, - a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges használatától függetlenül jár. 200.év hó napján.. az igénylő aláírása

14 14 Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! Az igényléshez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell eredetiben bemutatnia vagy másolatban csatolnia 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító jogerős okirat 2. Egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány 3. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. 4. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 5. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 6. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, 7. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét

15 15 1/C. számú melléklet az egységes szerkezetbe foglalt 13/2009.(XII.17.) Kt. rendelet 9. (1) bekezdéséhez. (Magánszemélyek esetében) Polgármesteri Hivatal 9142 Rábapatona Kossuth u. l8. Igénylőlap közterület rendeltetéstől eltérő használatához. Magánszemélyek esetében: Igénylő neve:. Telefon:. Lakcíme: Születési helye és ideje: Anyja neve:.. A közterület használat időszaka:..év.hó naptól év..hó.napig. A közterület használat célja: Az igényelt közterület megnevezése:. nagysága: m2 Az igényelt közterület helyrajzi száma:. Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása: Megjegyzés: az igénylő személyi adatainak közlése a közterület használatra irányuló megállapodás létrehozásához szükséges, az adatokat a polgármesteri hivatal dolgozza fel. Az igénylő tudomásul veszi, hogy - az igénylés benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, továbbá - aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül jogosulatlanul használja, szabálysértést követ el és e cselekménye további hátrányos következményekkel jár, - a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/ (1) bekezdése alapján közterületi értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók, - a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges használatától függetlenül jár év hó napján.. az igénylő aláírása

16 16 Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! Az igényléshez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell eredetiben bemutatnia ill. másolatban csatolnia 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító jogerős okirat 2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. 3. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedés egyértelműen megállapítható legyen. 4. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 5. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, 6. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét.

17 17 41/D. számú melléklet a 13/2009. (XII.17.) Ök. rendelet 17/E. (3) bekezdéséhez K é r e l e m minősített tartalmat hordozó műtárgy közterületen történő elhelyezéséhez Kérelmező neve: Kérelmező lakcíme/székhelye:.. Kérelmező levelezési címe:. Kérelmező telefonszáma:. Az igényelt közterület megjelölése: A műtárgy elhelyezésének célja, a szándék, melyet a műtárgy állítója megvalósítani kíván:.. Az elhelyezni kívánt műtárgy: - témája, címe, elnevezése:.. - leírása: pontos mérete, térbeli kiterjedésének meghatározása:.. - alkotójának megnevezése: - becsült értéke:. - a felállítás költsége: kb...ft., mely áll: o Ft. költségből, o Ft. költségből, o Ft. költségből, o Ft. költségből, - felállítás költségeinek viselője: A műtárgy mellett elhelyezendő tábla, emléklap, véset, stb. pontos szövege (jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitöltve!)és anyaga, megjelenése pontos körülírása:... A kérelemmel érintett, minősített tartalmat hordozó műtárgy pontos műszaki leírása és fotója csatolásra került-e a kérelemhez: igen nem 4 Beiktatta a 9/2010.(VIII.26.) ÖK. Rendelet 1. -a. Hatályos: szeptember 1-jétől.

18 18 A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell a kérelmezőnek csatolnia: 1. a kérelmező személyi adatainak igazolása 2. amennyiben más hatóság, szakhatóság hatáskörrel rendelkezik a műtárgy felállítására, annak hozzájáruló határozata, engedélye, 3. a műtárgy pontos leírása, vázrajza, műszaki leírása és tervei, ha már kész: fotója 4. helyszínrajz, melyen a műtárgy elhelyezése pontosan berajzolásra kerül, oly módon, hogy annak elhelyezése egyértelműen megállapítható legyen 5. a műtárgy mellett elhelyezendő, szöveget tartalmazó egyéb tárgy pontos körülírása, anyagának, méretének meghatározása, a szöveg megjelenítésének pontos körülírása (kerámia, dombormű, véset, faragás, öntvény, műanyag, stb.), a betűtípus és méret meghatározása 6. a műtárgy elkészítése és a felállítása költségeinek viselői megjelölése Az igénylő tudomásul veszi, hogy - az igénylés benyújtása nem jogosítja fel a műtárgy elhelyezésére, továbbá - aki a közterületet annak használatára vonatkozó engedély nélkül, jogosulatlanul használja szabálysértést követ el és e cselekménye további hátrányos jogkövetkezményekkel jár, - kérelmén a mindenkor hatályos szabályok szerinti általános eljárási illetéket köteles leróni. Kelt.:.., 20. év hó napján kérelmező

19 1. Árusító fülke számú melléklet A 13/2009.(XII.17.) Kt rendelet 12. (1) bekezdéséhez A közterület használat díjtétele A közterület használat módja: A díjszabás mértéke * : pavilon lakókocsi automata 2.200,- Ft/üzlet/nap 2. Reklámtábla: 1 m2 táblaméretig 350,- Ft/m 2 /hó 1 3 m2 táblaméretig 1.000,- Ft/m 2 /hó Köztéri bútorok 3 m2 feletti táblaméretig 2.000,- Ft/m 2 /hó 3. Építési munkával kapcsolatos közterület használat 110,- Ft/m 2 /nap 10,- Ft/m 2 /nap 2 Idényjellegű alkalmi és mozgó árusítás, Ft/üzlet/nap javító, szolgáltató tevékenység, zsűrizett termékek vására, őstermelői mozgóárusítás 5. Búcsú, vásár, és egyéb községi rendezvény ( pl. falunap) alkalmával mutatványos, Ft/üzlet/nap bazár, sátor, asztal stb. elhelyezésére,továbbá egyéb nyereségérdekeltségű szabadtéri rendezvények 6. Vendéglátó előkert kialakítása 350,- Ft/m 2 /hó 7. Cirkusz és egyéb mutatványos rendezvények 4.500,- Ft/nap 8. Kijelölt tárolóhelyen: a. tehergépjármű tárolási díja ( 3,5 t-ig ) 1.100,- Ft/db/hó b. teher- és szem. száll. jármű (3,5-15 t-ig) 2.200,- Ft/db/hó c. járműszerelvények ( 15 t felett ) 6.500,- Ft/db/hó d. pótkocsi, erőgép, és egyéb jármű A fenti összeg a t súly szerint e. hatósági jelzéssel nem rendelkező 15 t-ig: 2.200,- Ft/db/hó járművek, tárolása 15 t felett a fenti díjtételeket kell alkalmazni 9. Mozgóbolt, mozgóárus Ft/nap 10. Közmű elhelyezésére szolgáló anyagok, eszközök, gépek, építmények, egyéb létesítmények 350,- Ft/m 2 /hó 11. Rendezvények megtartásához ideiglenes jellegű elárusító helyek (pavilon, sátor, stand, büfé, stb) telepítése Ft//üzlet/nap * A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE a közterületek használatáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2011. ( IV. 07. ) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2011. ( IV. 07. ) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2011. ( IV. 07. ) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról A képviselőtestület a központi jogszabály által nem szabályozott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló ülés

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) számú rendelete a közterület-használatról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) számú rendelete a közterület-használatról Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) számú rendelete a közterület-használatról 1 Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) KR. számú R E N D E L E T E A 24/2004. (X.28.) és a 12/2005.(VI.29.) 21/2005. (IX.29.), a 8/2011. (V.18.) és a 10/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2005. (X. 25.) rendelete a közterületek használatáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2004. (IV. 29.) rendelete

KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2004. (IV. 29.) rendelete KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (IV. 29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon: (53) 360-049 Fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködik: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések BUCSUSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2001. (III.30.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (egységes szerkezetben a 20/2003.(IX.26.), a 23/2003.(XI.11.) sz. 7/2006. (VII.20.), a 12/2007. (VI.25.)sz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati R E N D E L E T E a közterület használatáról, védelméről, díjáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély 1 A jkv. 2. sz. melléklete Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (IV. 23.) rendelete a közterületek használatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kihirdetve: 2005. június 17. Nagy János jegyző megbízásából: Józan Judit aljegyző

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete a közterületek használatáról 2013. szeptember 30-i módosítást követően Egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzatának

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

R e n d e l e t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.( ) Rendelete. a közterület-használatról

R e n d e l e t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.( ) Rendelete. a közterület-használatról R e n d e l e t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.( ) Rendelete a közterület-használatról Nyírmada Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Ötv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 4/2000.(II.15.), a 6/2002.(IV.2.) és a 14/2008.(X.18.)

Részletesebben