K+F jogi és etikai keretek: áttekintés és javaslatok (v március MBB, K+F jog & etika Csoport)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K+F jogi és etikai keretek: áttekintés és javaslatok (v.3.3-2010. március 12. - MBB, K+F jog & etika Csoport)"

Átírás

1 K+F jogi és etikai keretek: áttekintés és javaslatok (v március MBB, K+F jog & etika Csoport) Tartalom: A. Kivonat a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásaiból B. A közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásainak összefoglalója C. Javaslatok D. További észrevételek E. NYILATKOZAT teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, munkavégzésre irányuló további jogviszonyokról A. Kivonat a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásaiból A Közalkalmazottak jogállását 1 szabályozó törvény (továbbiakban: Kjt.), a Munka törvénykönyve (Mtv.) a BME Humánpolitikai Szabályzata 2 (HSz.) és a BME Etikai Kódexe (Etk.) 3 szerint: A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. (Mtv. 3. (5)). A közalkalmazott köteles az Egyetem üzleti titkát megőrizni 4. A vezető 5 további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. (Mtv ). A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. (Kjt. 42. ). Amennyiben a munkavégzésre irányuló további jogviszony a közalkalmazott munkaidejével (részben) azonos időtartamra esik, a további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. (Kjt. 43. (1)). A közalkalmazott munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen, írásban bejelenteni. Összeférhetetlenség 6 esetén a jogviszony létesítését a munkáltató írásban megtiltja. 7 Az Egyetem üzleti titkának megőrzésével kapcsolatos összeférhetetlenségre az Egyetem csak abban az esetben hivatkozhat, ha az erre vonatkozó figyelmeztetést a közalkalmazott kinevezési okmányában rögzítették. (HSz (15)). Egyetem oktatója, kutatója csak olyan munkát vállaljon el, amely az Egyetem érdekeit nem sérti. Úgy járjon el, hogy elkerülje vagy feloldja az összeférhetetlenséget jelentő helyzeteket (Etk , és pont): o Ne vállaljon el olyan munkát, mely ilyen helyzetet idéz elő. o Összeférhetetlen ha valaki külső funkciója vagy több megbízása révén önmaga megbízója, főnöke lesz. o Az Egyetem érdekeit érintő külső megbízásairól tájékoztatni köteles munkahelyi felettesét évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2 BME Humánpolitikai Szabályzat: 3 BME Etikai Kódex: 4 Az üzletit titok definícióját ld. BME Humánpolitikai Szabályzat, 31. (14) 5 A vezető definícióját ld. BME Humánpolitikai Szabályzat, Az összeférhetetlenség értelmezését ld. BME Humánpolitikai Szabályzat, 31., (1) (7) 7 Kjt. 44. (1), kivételek a törvényben: pl. tudományos, oktatói, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, stb). 1

2 A BME Etikai Kódex alapján az egyetem polgárai csak olyan feladat elvégzésére használhatják fel az egyetemi infrastruktúrát, amelyről közvetlen felettesüknek tudomása van és a felhasználással egyetért. (Etk pont). Etikai vétséget követ el az vezető beosztású közalkalmazott, aki külső érdekeltséggel is rendelkezik (Kft, Rt, igazgatósági tanácsi tagság stb.) és munkája, üzleti tanácskozásai során nem teszi egyértelművé, hogy az adott helyzetben milyen minőségben, milyen szervezet képviseletében és érdekében tevékenykedik. (Etk (a) pont) Etikai vétséget követ el az, aki döntést befolyásoló módon beosztottja, munkatársa pályázatát véleményezi, és az összeférhetetlenséget a döntés idejére nem oldja fel. (Etk (b) pont). Etikai vétséget követ el aki pályázatába formailag bevon olyan neves szakembereket, akik a pályázat nyerési esélyeit növelik, de akik a pályázatban leírt munka végrehajtásában várhatóan nem vesznek részt, illetve az, aki hozzájárul nevének feltüntetéséhez egy tudományos közleményen, ha érdemben nem vett részt a munkában. (Etk (a) pont). B. A közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásainak összefoglalója A közalkalmazott számára a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése bejelentés vagy engedély köteles, attól függően, hogy a közalkalmazott munkaidejét nem érintő vagy azzal (részben) átfedő jogviszonyt kíván-e létesíteni. Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a további jogviszony csak a munkáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további jogviszony létesítését 8 köteles a munkáltatónak előzetesen, írásban bejelenteni. A további jogviszony létesítésére irányuló kérelmet, illetve bejelentést a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell megküldeni a jogviszony létesítésének tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal (BME Humánpolitikai Szabályzat 30 (4)). A BME Humánpolitikai Szabályzatának több bekezdése foglalkozik a munkavégzésre irányuló további jogviszonnyal: a 30. Munkavégzésre irányuló további jogviszony címmel a Kjt. ide vágó, már említett bekezdéseit ismétli meg, X. fejezete A munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének szabályai címmel részletesen tárgyalja: o a bejelentés menetét, o az összeférhetetlenséget, kiemelve egyes típusait (31. ), o a bejelentés elbírálásának folyamatát, ügyintézési határidőkkel együtt. A BME Humánpolitikai Szabályzatának 31.. (14) és (15) pontja egyrészt hangsúlyozza, hogy a közalkalmazott köteles az Egyetem üzleti titkát megőrizni és egyben nevesíti is ezeket: üzleti titkot képeznek az egyetemen kidolgozott módszerek, eljárások, ismeretek, know-how-k, az oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó információk, megoldások, eljárási módszerek és adatok, amelyek a munkáltató számára vagyoni értéket képviselnek (31.. (14)), 8 A tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével. 2

3 másrészt rögzíti azt is, hogy az üzleti titkok megtartására történő figyelmeztetést a közalkalmazott kinevezési okmányában külön rögzíteni kell. Összeférhetetlenségre az Egyetem csak abban az esetben hivatkozhat, ha az erre vonatkozó figyelmeztetést az említett módon rögzítették (31.. (15)). Az üzleti titokkal kapcsolatos a BME Humánpolitikai Szabályzatának 28. -a, amely a kártérítési felelősség körébe sorolja a vagyoni hátrány okozását, hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 81. (2) bekezdésére. C. Javaslatok a szabályozás kiegészítésére 1) A BME közalkalmazottak további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének szabályozása. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentésének folyamata, az eljárási lépések röviden így foglalhatók össze: A bejelentést írásban a munkáltatói jogkörben eljáró felettesnél kell megtenni. Ez az SZMSZ szerint tanszékvezetők esetén a Dékán, egyébként a tanszékvezető. Bejelentés, engedélyezés/elutasítás tényét kari adatbázisban 9 kell rögzíteni. A munkáltató 5 munkanapon belül köteles meghozni a döntését, vagyis a munkaviszony engedélyezését vagy tiltását. a) A BME szabályzatok, illetve a jogszabályok azonban számos kérdést nem kezelnek. A munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentése/engedélyezése során alkalmazandó protokollt az alábbiakkal javasoljuk kiegészíteni: az adatszolgáltatás tartalma a bejelentések adatainak kezelése, felhasználása, az adatszolgáltatás hiányossága esetén követendő eljárási lépések a hiánypótlás érdekében, hiányos adatszolgáltatás terhei, jogkövetkezményei, a döntéshozó vélelmezési kötelezettségei ilyen esetben, jogorvoslati lehetőségek a belső szervezeti keretek között (azaz lehetőség arra, hogy ne kelljen azonnal munkaügyi bírósághoz fordulni), nem rendelkezik arról, hogy az engedélyezés lehet feltételes, ahol az Egyetem vagyonának és infrastruktúrájának felhasználását feltételekhez lehet kötni, amelyet akár külön szerződésben is lehet(ne) szabályozni, a munkáltatói jogkörben meghozott döntés eredményének közlésén túlmenően van-e indoklási kötelezettsége a munkáltatónak? b) Szabályozni szükséges a felállítandó adatbázishoz való hozzáférést. Javaslatunk: Adatbázis megtekintésére jogosultak: o A kar kompetencia térképén nevesített munkatársak Aláírási joggal rendelkező vezető oktatók esetén: Kari vezetés és Tanszékvezetők. o Többi munkatárs esetén: Tanszékvezetés. c) A bejelentésnek jellemzően az alábbi adatokat kell tartalmaznia 10. Mivel tipikusan külső alkalmazásában 11 folyik a tevékenység, bizonyos adatok megadása csak a külső foglalkoztató jóváhagyásával történhet: o munkavégzésre irányuló jogviszony jellege (munkaviszony, megbízás) 9 Az adatkezelési szabályok betartása mellett évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról c. tv melléklete szerinti adatok alapján. 11 Véleményünk szerint ebből a szempontból a BME Tudásközpontok is azok, mivel külön munkaszerződés, felhasználói szerződés vagy munkaszerződést alapján történik a munkavégzés. 3

4 a jogviszony tartalmára vonatkozó 8-10 soros összefoglaló 12 a jogviszonyt jellemző szabad kulcsszavak tudományági, gazdasági ág szerinti besorolás o a munkavégzést megalapozó szerződésen feltüntetett szerződő felek kezdési és befejezési időpont o a megvalósítás során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények 13 o nyilatkozat a kari/tanszéki erőforrások (laboreszközök, terület, műhely) felhasználásáról a létesítendő jogviszony esetében. o opcionális nyilatkozat a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt megalapozó indokokról 14. d) A további jogviszony engedélyezési/bejelentési eljárásának lebonyolítására és a belső jogorvoslat érdekében az alábbi eljárási rendet javasoljuk: (1) A további jogviszony létesítésére irányuló kérelmet, illetve bejelentést a közalkalmazottnak a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek kell megküldenie a jogviszony létesítésének tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal (BME Humánpolitikai Szabályzat, 30 (4)). (2) A jogviszony létesítését engedélyező döntést a szervezeti egység vezetője hozza meg mérlegelési jogkörben 3 munkanapon belül. (3) A jogviszony létesítésének tiltása esetén a szervezeti egység vezetője javaslati jogkörrel felterjeszti a dékánnak az iratokat, és tájékoztatja a közalkalmazottat a döntésről. A tiltó/engedélyező döntést ebben az esetben a dékán hozza meg a felterjesztést követő 5 munkanapon belül. (4) Az engedélyköteles, a közalkalmazott munkaidejét érintő nem egyetemi szervezetnél, más tanszéken vagy kari/egyetemi szervezeti egységben 15 végzett tevékenységet engedélyező vezető az engedély feltételei között megszabhatja a jogviszony eredményeképpen létrejövő eredmény kari/tanszéki hasznosításának módját, kezdeményezheti a közalkalmazott munkaköri leírásának módosítását és kikötheti a további jogviszony keretében használt kari/tanszéki eszközök, K+F infrastruktúra térítésének módját és összegét. (5) A bejelentés köteles, a közalkalmazott munkaidejét nem érintő más tanszékkel vagy kari szervezeti egységgel 16 létesítendő jogviszony esetén is meg kell tenni a bejelentést. (A munkáltató mindkét jogviszony esetén a dékán, így a bejelentés feleslegesnek tűnik. A Tanszékvezetők informálása miatt látjuk szükségesnek.) (6) A bejelentés köteles a közalkalmazott munkaidejét nem érintő további jogviszony létesítésekor, összeférhetetlenség vélelmezése esetén a szervezeti egység vezetője javaslati jogkörrel felterjeszti a dékánnak az iratokat 2 munkanapon belül. A döntést a dékán hozza meg a felterjesztést követő 3 munkanapon belül, aki összeférhetetlenség esetén a jogviszony létesítését írásban megtiltja (ezzel a jogszabályban előírt 5 munkanapos határidő betartható). 12 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 13 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 14 Pl. olyan jogok, infrastrukturális feltételek, amelyek a közalkalmazotti jogviszonytól függetlenül )azt megelőzően) létesültek, vagy amelyeket a közalkalmazott munkáltatója (jelen esetben a BME) nem tudna biztosítani (eszköz, berendezés, utazás stb). 15 Tudásközpontok, IK-k? itt kari szervezeti egységnek minősülnek? 16 Tudásközpontok, IK-k? itt kari szervezeti egységnek minősülnek? 4

5 (7) A bejelentés köteles további jogviszony létesítése esetén ha a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezető az összeférhetetlenségről nem a munkavállaló bejelentése alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban felszólítja a közalkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. (8) Az engedélyező/tiltó határozatoknak a közalkalmazott által megadott adatszolgáltatáson kell alapulnia. Az adatszolgáltatás hiányossága esetén az eljárás során hiánypótlást kell elrendelni a benyújtástól számított 2 munkanapon belül. A hiánypótlásra való felszólítás nem megfelelő teljesítése esetén az eljárást meghiúsultnak kell tekinteni és irattározást követően le kell zárni (9) Engedélyező/tudomásul vevő döntés mellé nem szükséges részletes indoklás, azonban az elutasító/tiltó döntés indoklásának tartalmaznia kell a döntés során figyelembe vett adatokat és bizonyítékokat, ide értve azokat is, amelyekről a döntéshozónak hivatalosan tudomása van, de a kérelemben a kérelmező azokat nem tüntette fel. e) A külső jogorvoslattal (munkaügyi peres eljárás) kapcsolatos javaslatok: Tekintve, hogy a közalkalmazott munkaidejét nem érintő, további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének tiltása esetén munkajogi per kezdeményezhető, a nemleges (elutasító) döntés esetén a tanszékvezető és a dékán a munkavállaló kérésére köteles anonimizált formában rendelkezésre bocsátani a korábban engedélyezett kérelmek adatait és az indoklásokat, továbbá munkáltatóként hozzájárulni ahhoz, hogy ezek az iratok a bírósági eljárásban a munkáltató által követett joggyakorlat alátámasztásaként felhasználhatók legyenek. 2) Javaslat a K+F+I projektek, diplomatervek, szakdolgozatok nyilvántartására Az Innovációs tv. (2004. évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról) mellékletében szereplő adatszolgáltatási sémát javasoljuk alapul venni. Az adatszolgáltatást két alkalommal kell megtenni: a) A projekt megkezdésekor az alábbi 10 pontot kell bejelenteni: 1. A kutatás-fejlesztési projekt címe; 2. A pályázati felhívás (kutatási főprogram) azonosítója; 3. A projektről készült legfeljebb 8-10 soros olyan tartalmi összefoglaló, amely a témavezető nyilatkozata szerint nyilvánosságra hozható; 4. A projekt azonosítására alkalmas (a témavezető által megadott) szabad kulcsszavak és kötött tárgyszavak; 5. A projekt tudományági, társadalmi-gazdasági cél szerinti és gazdasági ág szerinti besorolása; 6. A projektet megvalósító szervezet(ek), szervezeti egység(ek) neve, címe, telefonszáma, telefaxszáma, honlapcíme, adószáma; 7. A projekt kezdési és befejezési időpontja; 8. A projekt megvalósítása során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények; 9. A projekt megvalósításában foglalkoztatott kutatók száma teljesidő-egyenértékre (FTE) átszámolva; 5

6 10. A projekt teljes költségvetése; ebből a pénzügyi támogatások összege és a támogatások források szerinti megoszlása; Ha a projekt végrehajtása közben a korábban bejelentett adatok bármelyike módosul, akkor a változást is be kell jelenteni. b) A projekt lezárásakor pedig az alábbi 4 pontnak megfelelően kell az adatokat megadni: 11. A projekt lezárásakor az elért eredményekről készült, legfeljebb 800 leütésből álló tartalmi összefoglaló, ami a témavezető véleménye szerint nyilvánosságra hozható; 12. A projekt eredményeként létrejött hazai és külföldi közlemények, valamint hazai és külföldi szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmak száma; 13. A projekt eredményének hasznosításáról a témavezető által készített 8-10 soros leírás; 14. Amennyiben a projekt lezárásának időpontja, a felhasznált közfinanszírozású támogatás nagysága vagy forrása eltér a projekt indítását bejelentő adatlapon megadottaktól, a tervezettektől eltérő tényadatok. A nyilvántartásba tehát értelemszerűen a szerződések megkötésekor már be kell kerülni az első 10 pontban megadott adatoknak, és a pontban lévő adatokat pedig a teljesítést követően kell megadni. Nagyobb, összetettebb projekt esetén részprojekteket is létre lehet hozni, akkor az adatszolgáltatás értelemszerűen a részprojektekre/alprojektekre is kiterjed. Az alprojektekre vonatkozóan szintén a fenti adatszolgáltatási séma vonatkozik, kiegészülve a főprojekt-alprojekt reláció megadásával. Az alprojekt nyilvántartásba kerülése lehetséges a főprojekt kezdetén túl is, mint változás bejelentés. 3) További javaslatok (1) A Kar dolgozzon ki olyan megoldást, amely az egyetem minden polgára számára azonos lehetőségeket biztosít a külső munkavégzésekre, külső jogviszonyokra, ide értve a BME és kari tulajdonban álló szervezetekkel közös kapcsolt vállalkozások létrehozását is. (2) Külön szabályozás lenne szükséges az Egyetem résztulajdonában álló, vele szorosan együttműködő, az egyetem polgárai részvételével működő spin-off vállalkozások, szervezetek esetében: itt az engedély megadása könnyített lehetne, azonban az eredmények kezelése és hasznosítása terén nagyobb jogokat kellene a szervezeti egységeknek biztosítani. 4) Javaslat a BME hallgatói jogviszonyú polgárai munkavállalási szabályaira BME Etikai kódexe a munkavállalás heti felső óraszámára irányelveket nem tartalmaz. Javasoljuk a Kódex kiegészítését. D. További észrevételek: 1. Átmeneti intézkedések meghozatala szükséges a már létező jogviszonyokra. 2. Tud Kp-k, egyéb kari szervezetek vezetőinek helyzete nem rendezett. 3. Hozzáférést a kompetenciatérképen való feltüntetettséghez kötni nem szerencsés. Nem jognyilatkozat, az érintett nem is tartja esetleg tudatában, hogy szerepel rajta, stb. Helyette: akinek aláírási jogosultsága van a tanszéken. 4. Munkaköri leírások pontosítása lenne szükséges. Csak ebben az esetben dönthető el, hogy a közalkalmazotti munkaidőt érinti, vagy nem érinti az egyéb jogviszony. 6

7 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: Kitöltés után szigorúan bizalmas! NYILATKOZAT teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, munkavégzésre irányuló további jogviszonyokról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény ai, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 84. -ának (5) bekezdése alapján, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel teljes munkaidőben fennálló közalkalmazotti jogviszonyomra tekintettel az alábbi nyilatkozatot teszem. Név:... Munkakör:... Gazdálkodási egység:... Szervezeti egység:... Adószám:... A munkaviszony típusa: főmunkaviszony/további munkaviszony (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) I.1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló teljes közalkalmazotti jogviszonyom mellett más felsőoktatási intézményben, illetve kutatóintézetben teljes munkaidőben munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) Az I.2. pontban csak abban az esetben kell nyilatkozni, ha a közalkalmazott rendelkezik más felsőoktatási intézményben, illetve kutatóintézetben teljes munkaidős munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal. I.2. A más intézményben fennálló munkavégzésre irányuló teljes munkaidős jogviszonyom adatai: Az intézmény neve:... A betöltött munkakör:... A kinevezés/munkaszerződés időtartama: a)... év... hó... naptól... év... hó...napig, vagy b)... év... hó... naptól határozatlan. II.1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyom mellett más további munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal rendelkezem / nem rendelkezem. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) A II.2., II.3. és II.4. pontokra csak abban az esetben kell nyilatkozni, ha a közalkalmazott rendelkezik más további munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal. 7

8 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: II.2. Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, köztisztviselői jogviszony stb. (teljes- és részmunkaidős): Az intézmény neve:... A betöltött munkakör:... A kinevezés/munkaszerződés időtartama: a)... év... hó... naptól... év... hó...napig, vagy b)... év... hó... naptól határozatlan. A heti munkaidő mértéke... óra. II.3. Egyéni vállalkozás, társas vállalkozás: Vállalkozó neve, címe:. Vállalkozás fajtája:... Főbb tevékenységi kör:... Tevékenység kezdete:... II.4. Megbízási, vállalkozási jogviszony (rendszeres) Megbízó, megrendelő neve, címe:... Feladat:... Időtartam:... III.1. A munkavégzésre irányuló további jogviszony jellege, a jogviszony tartalmára vonatkozó 8-10 soros összefoglaló 17 : III.2. A jogviszonyt jellemző szabad kulcsszavak: III.3. Tudományági, gazdasági ág szerinti besorolás: 17 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 8

9 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: III.4. Kezdési és befejezési időpont: a)... év... hó... naptól... év... hó...napig, vagy b)... év... hó... naptól határozatlan. III.5. A megvalósítás során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények 18 : III.6. Nyilatkozat a kari/tanszéki erőforrások (laboreszközök, terület, műhely) felhasználásáról: A további munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolban kari/tanszéki erőforrást, infrastruktúrát igénybe kívánok venni / nem kívánok igénybe venni. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) III.7. Opcionális nyilatkozat a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt megalapozó indokokról 19. Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomban bekövetkező bármely adatváltozást köteles vagyok jelen nyilatkozat ismételt kitöltésével 15 napon belül a munkáltatónak bejelenteni, a szolgálati út betartásával. Dátum:.... közalkalmazott 18 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 19 Pl. olyan jogok, infrastrukturális feltételek, amelyek a közalkalmazotti jogviszonytól függetlenül )azt megelőzően) létesültek, vagy amelyeket a közalkalmazott munkáltatója (jelen esetben a BME) nem tudna biztosítani (eszköz, berendezés, utazás stb). 9

10 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: IV.1. A bejelentett munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy - az(ok) a közalkalmazott Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának munkaidejével azonos időtartamra esik(esnek) / nem érinti(k)a munkaidejét (a megfelelő részt kérjük aláhúzni); - a munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok) összeférhetetlen(ek) / nem összeférhetetlen(ek) (a megfelelő részt kérjük aláhúzni). IV.2. Indoklás: Dátum:.... Szervezeti egység vezetője Dékán / Tanszékvezető 10

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK. alapításának és működtetésének protokollja a Semmelweis Egyetemen. Semmelweis Egyetem Gazdasági Műszaki Főigazgatóság

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK. alapításának és működtetésének protokollja a Semmelweis Egyetemen. Semmelweis Egyetem Gazdasági Műszaki Főigazgatóság GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK alapításának és működtetésének protokollja a Semmelweis Egyetemen Semmelweis Egyetem Gazdasági Műszaki Főigazgatóság Budapest, 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 I. A JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzata

Adatvédelmi Szabályzata A Adatvédelmi Szabályzata Hatályos 2012. június 1-jétől Azonosító: 1/2012 Adatvédelmi szabályzat Állapot: végleges Verzió: 1. Szabályzat címe: A Adatvédelmi Szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice,

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben