K+F jogi és etikai keretek: áttekintés és javaslatok (v március MBB, K+F jog & etika Csoport)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K+F jogi és etikai keretek: áttekintés és javaslatok (v.3.3-2010. március 12. - MBB, K+F jog & etika Csoport)"

Átírás

1 K+F jogi és etikai keretek: áttekintés és javaslatok (v március MBB, K+F jog & etika Csoport) Tartalom: A. Kivonat a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásaiból B. A közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásainak összefoglalója C. Javaslatok D. További észrevételek E. NYILATKOZAT teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, munkavégzésre irányuló további jogviszonyokról A. Kivonat a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásaiból A Közalkalmazottak jogállását 1 szabályozó törvény (továbbiakban: Kjt.), a Munka törvénykönyve (Mtv.) a BME Humánpolitikai Szabályzata 2 (HSz.) és a BME Etikai Kódexe (Etk.) 3 szerint: A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. (Mtv. 3. (5)). A közalkalmazott köteles az Egyetem üzleti titkát megőrizni 4. A vezető 5 további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. (Mtv ). A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. (Kjt. 42. ). Amennyiben a munkavégzésre irányuló további jogviszony a közalkalmazott munkaidejével (részben) azonos időtartamra esik, a további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. (Kjt. 43. (1)). A közalkalmazott munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen, írásban bejelenteni. Összeférhetetlenség 6 esetén a jogviszony létesítését a munkáltató írásban megtiltja. 7 Az Egyetem üzleti titkának megőrzésével kapcsolatos összeférhetetlenségre az Egyetem csak abban az esetben hivatkozhat, ha az erre vonatkozó figyelmeztetést a közalkalmazott kinevezési okmányában rögzítették. (HSz (15)). Egyetem oktatója, kutatója csak olyan munkát vállaljon el, amely az Egyetem érdekeit nem sérti. Úgy járjon el, hogy elkerülje vagy feloldja az összeférhetetlenséget jelentő helyzeteket (Etk , és pont): o Ne vállaljon el olyan munkát, mely ilyen helyzetet idéz elő. o Összeférhetetlen ha valaki külső funkciója vagy több megbízása révén önmaga megbízója, főnöke lesz. o Az Egyetem érdekeit érintő külső megbízásairól tájékoztatni köteles munkahelyi felettesét évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2 BME Humánpolitikai Szabályzat: 3 BME Etikai Kódex: 4 Az üzletit titok definícióját ld. BME Humánpolitikai Szabályzat, 31. (14) 5 A vezető definícióját ld. BME Humánpolitikai Szabályzat, Az összeférhetetlenség értelmezését ld. BME Humánpolitikai Szabályzat, 31., (1) (7) 7 Kjt. 44. (1), kivételek a törvényben: pl. tudományos, oktatói, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, stb). 1

2 A BME Etikai Kódex alapján az egyetem polgárai csak olyan feladat elvégzésére használhatják fel az egyetemi infrastruktúrát, amelyről közvetlen felettesüknek tudomása van és a felhasználással egyetért. (Etk pont). Etikai vétséget követ el az vezető beosztású közalkalmazott, aki külső érdekeltséggel is rendelkezik (Kft, Rt, igazgatósági tanácsi tagság stb.) és munkája, üzleti tanácskozásai során nem teszi egyértelművé, hogy az adott helyzetben milyen minőségben, milyen szervezet képviseletében és érdekében tevékenykedik. (Etk (a) pont) Etikai vétséget követ el az, aki döntést befolyásoló módon beosztottja, munkatársa pályázatát véleményezi, és az összeférhetetlenséget a döntés idejére nem oldja fel. (Etk (b) pont). Etikai vétséget követ el aki pályázatába formailag bevon olyan neves szakembereket, akik a pályázat nyerési esélyeit növelik, de akik a pályázatban leírt munka végrehajtásában várhatóan nem vesznek részt, illetve az, aki hozzájárul nevének feltüntetéséhez egy tudományos közleményen, ha érdemben nem vett részt a munkában. (Etk (a) pont). B. A közalkalmazottak jogállását szabályozó törvények, az Innovációs törvény és a kapcsolódó BME szabályzatok K+F tevékenység végzésére vonatkozó előírásainak összefoglalója A közalkalmazott számára a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése bejelentés vagy engedély köteles, attól függően, hogy a közalkalmazott munkaidejét nem érintő vagy azzal (részben) átfedő jogviszonyt kíván-e létesíteni. Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a további jogviszony csak a munkáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további jogviszony létesítését 8 köteles a munkáltatónak előzetesen, írásban bejelenteni. A további jogviszony létesítésére irányuló kérelmet, illetve bejelentést a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell megküldeni a jogviszony létesítésének tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal (BME Humánpolitikai Szabályzat 30 (4)). A BME Humánpolitikai Szabályzatának több bekezdése foglalkozik a munkavégzésre irányuló további jogviszonnyal: a 30. Munkavégzésre irányuló további jogviszony címmel a Kjt. ide vágó, már említett bekezdéseit ismétli meg, X. fejezete A munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének szabályai címmel részletesen tárgyalja: o a bejelentés menetét, o az összeférhetetlenséget, kiemelve egyes típusait (31. ), o a bejelentés elbírálásának folyamatát, ügyintézési határidőkkel együtt. A BME Humánpolitikai Szabályzatának 31.. (14) és (15) pontja egyrészt hangsúlyozza, hogy a közalkalmazott köteles az Egyetem üzleti titkát megőrizni és egyben nevesíti is ezeket: üzleti titkot képeznek az egyetemen kidolgozott módszerek, eljárások, ismeretek, know-how-k, az oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó információk, megoldások, eljárási módszerek és adatok, amelyek a munkáltató számára vagyoni értéket képviselnek (31.. (14)), 8 A tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével. 2

3 másrészt rögzíti azt is, hogy az üzleti titkok megtartására történő figyelmeztetést a közalkalmazott kinevezési okmányában külön rögzíteni kell. Összeférhetetlenségre az Egyetem csak abban az esetben hivatkozhat, ha az erre vonatkozó figyelmeztetést az említett módon rögzítették (31.. (15)). Az üzleti titokkal kapcsolatos a BME Humánpolitikai Szabályzatának 28. -a, amely a kártérítési felelősség körébe sorolja a vagyoni hátrány okozását, hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 81. (2) bekezdésére. C. Javaslatok a szabályozás kiegészítésére 1) A BME közalkalmazottak további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének szabályozása. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentésének folyamata, az eljárási lépések röviden így foglalhatók össze: A bejelentést írásban a munkáltatói jogkörben eljáró felettesnél kell megtenni. Ez az SZMSZ szerint tanszékvezetők esetén a Dékán, egyébként a tanszékvezető. Bejelentés, engedélyezés/elutasítás tényét kari adatbázisban 9 kell rögzíteni. A munkáltató 5 munkanapon belül köteles meghozni a döntését, vagyis a munkaviszony engedélyezését vagy tiltását. a) A BME szabályzatok, illetve a jogszabályok azonban számos kérdést nem kezelnek. A munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentése/engedélyezése során alkalmazandó protokollt az alábbiakkal javasoljuk kiegészíteni: az adatszolgáltatás tartalma a bejelentések adatainak kezelése, felhasználása, az adatszolgáltatás hiányossága esetén követendő eljárási lépések a hiánypótlás érdekében, hiányos adatszolgáltatás terhei, jogkövetkezményei, a döntéshozó vélelmezési kötelezettségei ilyen esetben, jogorvoslati lehetőségek a belső szervezeti keretek között (azaz lehetőség arra, hogy ne kelljen azonnal munkaügyi bírósághoz fordulni), nem rendelkezik arról, hogy az engedélyezés lehet feltételes, ahol az Egyetem vagyonának és infrastruktúrájának felhasználását feltételekhez lehet kötni, amelyet akár külön szerződésben is lehet(ne) szabályozni, a munkáltatói jogkörben meghozott döntés eredményének közlésén túlmenően van-e indoklási kötelezettsége a munkáltatónak? b) Szabályozni szükséges a felállítandó adatbázishoz való hozzáférést. Javaslatunk: Adatbázis megtekintésére jogosultak: o A kar kompetencia térképén nevesített munkatársak Aláírási joggal rendelkező vezető oktatók esetén: Kari vezetés és Tanszékvezetők. o Többi munkatárs esetén: Tanszékvezetés. c) A bejelentésnek jellemzően az alábbi adatokat kell tartalmaznia 10. Mivel tipikusan külső alkalmazásában 11 folyik a tevékenység, bizonyos adatok megadása csak a külső foglalkoztató jóváhagyásával történhet: o munkavégzésre irányuló jogviszony jellege (munkaviszony, megbízás) 9 Az adatkezelési szabályok betartása mellett évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról c. tv melléklete szerinti adatok alapján. 11 Véleményünk szerint ebből a szempontból a BME Tudásközpontok is azok, mivel külön munkaszerződés, felhasználói szerződés vagy munkaszerződést alapján történik a munkavégzés. 3

4 a jogviszony tartalmára vonatkozó 8-10 soros összefoglaló 12 a jogviszonyt jellemző szabad kulcsszavak tudományági, gazdasági ág szerinti besorolás o a munkavégzést megalapozó szerződésen feltüntetett szerződő felek kezdési és befejezési időpont o a megvalósítás során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények 13 o nyilatkozat a kari/tanszéki erőforrások (laboreszközök, terület, műhely) felhasználásáról a létesítendő jogviszony esetében. o opcionális nyilatkozat a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt megalapozó indokokról 14. d) A további jogviszony engedélyezési/bejelentési eljárásának lebonyolítására és a belső jogorvoslat érdekében az alábbi eljárási rendet javasoljuk: (1) A további jogviszony létesítésére irányuló kérelmet, illetve bejelentést a közalkalmazottnak a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek kell megküldenie a jogviszony létesítésének tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal (BME Humánpolitikai Szabályzat, 30 (4)). (2) A jogviszony létesítését engedélyező döntést a szervezeti egység vezetője hozza meg mérlegelési jogkörben 3 munkanapon belül. (3) A jogviszony létesítésének tiltása esetén a szervezeti egység vezetője javaslati jogkörrel felterjeszti a dékánnak az iratokat, és tájékoztatja a közalkalmazottat a döntésről. A tiltó/engedélyező döntést ebben az esetben a dékán hozza meg a felterjesztést követő 5 munkanapon belül. (4) Az engedélyköteles, a közalkalmazott munkaidejét érintő nem egyetemi szervezetnél, más tanszéken vagy kari/egyetemi szervezeti egységben 15 végzett tevékenységet engedélyező vezető az engedély feltételei között megszabhatja a jogviszony eredményeképpen létrejövő eredmény kari/tanszéki hasznosításának módját, kezdeményezheti a közalkalmazott munkaköri leírásának módosítását és kikötheti a további jogviszony keretében használt kari/tanszéki eszközök, K+F infrastruktúra térítésének módját és összegét. (5) A bejelentés köteles, a közalkalmazott munkaidejét nem érintő más tanszékkel vagy kari szervezeti egységgel 16 létesítendő jogviszony esetén is meg kell tenni a bejelentést. (A munkáltató mindkét jogviszony esetén a dékán, így a bejelentés feleslegesnek tűnik. A Tanszékvezetők informálása miatt látjuk szükségesnek.) (6) A bejelentés köteles a közalkalmazott munkaidejét nem érintő további jogviszony létesítésekor, összeférhetetlenség vélelmezése esetén a szervezeti egység vezetője javaslati jogkörrel felterjeszti a dékánnak az iratokat 2 munkanapon belül. A döntést a dékán hozza meg a felterjesztést követő 3 munkanapon belül, aki összeférhetetlenség esetén a jogviszony létesítését írásban megtiltja (ezzel a jogszabályban előírt 5 munkanapos határidő betartható). 12 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 13 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 14 Pl. olyan jogok, infrastrukturális feltételek, amelyek a közalkalmazotti jogviszonytól függetlenül )azt megelőzően) létesültek, vagy amelyeket a közalkalmazott munkáltatója (jelen esetben a BME) nem tudna biztosítani (eszköz, berendezés, utazás stb). 15 Tudásközpontok, IK-k? itt kari szervezeti egységnek minősülnek? 16 Tudásközpontok, IK-k? itt kari szervezeti egységnek minősülnek? 4

5 (7) A bejelentés köteles további jogviszony létesítése esetén ha a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezető az összeférhetetlenségről nem a munkavállaló bejelentése alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban felszólítja a közalkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. (8) Az engedélyező/tiltó határozatoknak a közalkalmazott által megadott adatszolgáltatáson kell alapulnia. Az adatszolgáltatás hiányossága esetén az eljárás során hiánypótlást kell elrendelni a benyújtástól számított 2 munkanapon belül. A hiánypótlásra való felszólítás nem megfelelő teljesítése esetén az eljárást meghiúsultnak kell tekinteni és irattározást követően le kell zárni (9) Engedélyező/tudomásul vevő döntés mellé nem szükséges részletes indoklás, azonban az elutasító/tiltó döntés indoklásának tartalmaznia kell a döntés során figyelembe vett adatokat és bizonyítékokat, ide értve azokat is, amelyekről a döntéshozónak hivatalosan tudomása van, de a kérelemben a kérelmező azokat nem tüntette fel. e) A külső jogorvoslattal (munkaügyi peres eljárás) kapcsolatos javaslatok: Tekintve, hogy a közalkalmazott munkaidejét nem érintő, további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének tiltása esetén munkajogi per kezdeményezhető, a nemleges (elutasító) döntés esetén a tanszékvezető és a dékán a munkavállaló kérésére köteles anonimizált formában rendelkezésre bocsátani a korábban engedélyezett kérelmek adatait és az indoklásokat, továbbá munkáltatóként hozzájárulni ahhoz, hogy ezek az iratok a bírósági eljárásban a munkáltató által követett joggyakorlat alátámasztásaként felhasználhatók legyenek. 2) Javaslat a K+F+I projektek, diplomatervek, szakdolgozatok nyilvántartására Az Innovációs tv. (2004. évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról) mellékletében szereplő adatszolgáltatási sémát javasoljuk alapul venni. Az adatszolgáltatást két alkalommal kell megtenni: a) A projekt megkezdésekor az alábbi 10 pontot kell bejelenteni: 1. A kutatás-fejlesztési projekt címe; 2. A pályázati felhívás (kutatási főprogram) azonosítója; 3. A projektről készült legfeljebb 8-10 soros olyan tartalmi összefoglaló, amely a témavezető nyilatkozata szerint nyilvánosságra hozható; 4. A projekt azonosítására alkalmas (a témavezető által megadott) szabad kulcsszavak és kötött tárgyszavak; 5. A projekt tudományági, társadalmi-gazdasági cél szerinti és gazdasági ág szerinti besorolása; 6. A projektet megvalósító szervezet(ek), szervezeti egység(ek) neve, címe, telefonszáma, telefaxszáma, honlapcíme, adószáma; 7. A projekt kezdési és befejezési időpontja; 8. A projekt megvalósítása során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények; 9. A projekt megvalósításában foglalkoztatott kutatók száma teljesidő-egyenértékre (FTE) átszámolva; 5

6 10. A projekt teljes költségvetése; ebből a pénzügyi támogatások összege és a támogatások források szerinti megoszlása; Ha a projekt végrehajtása közben a korábban bejelentett adatok bármelyike módosul, akkor a változást is be kell jelenteni. b) A projekt lezárásakor pedig az alábbi 4 pontnak megfelelően kell az adatokat megadni: 11. A projekt lezárásakor az elért eredményekről készült, legfeljebb 800 leütésből álló tartalmi összefoglaló, ami a témavezető véleménye szerint nyilvánosságra hozható; 12. A projekt eredményeként létrejött hazai és külföldi közlemények, valamint hazai és külföldi szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmak száma; 13. A projekt eredményének hasznosításáról a témavezető által készített 8-10 soros leírás; 14. Amennyiben a projekt lezárásának időpontja, a felhasznált közfinanszírozású támogatás nagysága vagy forrása eltér a projekt indítását bejelentő adatlapon megadottaktól, a tervezettektől eltérő tényadatok. A nyilvántartásba tehát értelemszerűen a szerződések megkötésekor már be kell kerülni az első 10 pontban megadott adatoknak, és a pontban lévő adatokat pedig a teljesítést követően kell megadni. Nagyobb, összetettebb projekt esetén részprojekteket is létre lehet hozni, akkor az adatszolgáltatás értelemszerűen a részprojektekre/alprojektekre is kiterjed. Az alprojektekre vonatkozóan szintén a fenti adatszolgáltatási séma vonatkozik, kiegészülve a főprojekt-alprojekt reláció megadásával. Az alprojekt nyilvántartásba kerülése lehetséges a főprojekt kezdetén túl is, mint változás bejelentés. 3) További javaslatok (1) A Kar dolgozzon ki olyan megoldást, amely az egyetem minden polgára számára azonos lehetőségeket biztosít a külső munkavégzésekre, külső jogviszonyokra, ide értve a BME és kari tulajdonban álló szervezetekkel közös kapcsolt vállalkozások létrehozását is. (2) Külön szabályozás lenne szükséges az Egyetem résztulajdonában álló, vele szorosan együttműködő, az egyetem polgárai részvételével működő spin-off vállalkozások, szervezetek esetében: itt az engedély megadása könnyített lehetne, azonban az eredmények kezelése és hasznosítása terén nagyobb jogokat kellene a szervezeti egységeknek biztosítani. 4) Javaslat a BME hallgatói jogviszonyú polgárai munkavállalási szabályaira BME Etikai kódexe a munkavállalás heti felső óraszámára irányelveket nem tartalmaz. Javasoljuk a Kódex kiegészítését. D. További észrevételek: 1. Átmeneti intézkedések meghozatala szükséges a már létező jogviszonyokra. 2. Tud Kp-k, egyéb kari szervezetek vezetőinek helyzete nem rendezett. 3. Hozzáférést a kompetenciatérképen való feltüntetettséghez kötni nem szerencsés. Nem jognyilatkozat, az érintett nem is tartja esetleg tudatában, hogy szerepel rajta, stb. Helyette: akinek aláírási jogosultsága van a tanszéken. 4. Munkaköri leírások pontosítása lenne szükséges. Csak ebben az esetben dönthető el, hogy a közalkalmazotti munkaidőt érinti, vagy nem érinti az egyéb jogviszony. 6

7 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: Kitöltés után szigorúan bizalmas! NYILATKOZAT teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, munkavégzésre irányuló további jogviszonyokról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény ai, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 84. -ának (5) bekezdése alapján, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel teljes munkaidőben fennálló közalkalmazotti jogviszonyomra tekintettel az alábbi nyilatkozatot teszem. Név:... Munkakör:... Gazdálkodási egység:... Szervezeti egység:... Adószám:... A munkaviszony típusa: főmunkaviszony/további munkaviszony (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) I.1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló teljes közalkalmazotti jogviszonyom mellett más felsőoktatási intézményben, illetve kutatóintézetben teljes munkaidőben munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) Az I.2. pontban csak abban az esetben kell nyilatkozni, ha a közalkalmazott rendelkezik más felsőoktatási intézményben, illetve kutatóintézetben teljes munkaidős munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal. I.2. A más intézményben fennálló munkavégzésre irányuló teljes munkaidős jogviszonyom adatai: Az intézmény neve:... A betöltött munkakör:... A kinevezés/munkaszerződés időtartama: a)... év... hó... naptól... év... hó...napig, vagy b)... év... hó... naptól határozatlan. II.1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyom mellett más további munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal rendelkezem / nem rendelkezem. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) A II.2., II.3. és II.4. pontokra csak abban az esetben kell nyilatkozni, ha a közalkalmazott rendelkezik más további munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal. 7

8 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: II.2. Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, köztisztviselői jogviszony stb. (teljes- és részmunkaidős): Az intézmény neve:... A betöltött munkakör:... A kinevezés/munkaszerződés időtartama: a)... év... hó... naptól... év... hó...napig, vagy b)... év... hó... naptól határozatlan. A heti munkaidő mértéke... óra. II.3. Egyéni vállalkozás, társas vállalkozás: Vállalkozó neve, címe:. Vállalkozás fajtája:... Főbb tevékenységi kör:... Tevékenység kezdete:... II.4. Megbízási, vállalkozási jogviszony (rendszeres) Megbízó, megrendelő neve, címe:... Feladat:... Időtartam:... III.1. A munkavégzésre irányuló további jogviszony jellege, a jogviszony tartalmára vonatkozó 8-10 soros összefoglaló 17 : III.2. A jogviszonyt jellemző szabad kulcsszavak: III.3. Tudományági, gazdasági ág szerinti besorolás: 17 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 8

9 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: III.4. Kezdési és befejezési időpont: a)... év... hó... naptól... év... hó...napig, vagy b)... év... hó... naptól határozatlan. III.5. A megvalósítás során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények 18 : III.6. Nyilatkozat a kari/tanszéki erőforrások (laboreszközök, terület, műhely) felhasználásáról: A további munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolban kari/tanszéki erőforrást, infrastruktúrát igénybe kívánok venni / nem kívánok igénybe venni. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) III.7. Opcionális nyilatkozat a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt megalapozó indokokról 19. Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomban bekövetkező bármely adatváltozást köteles vagyok jelen nyilatkozat ismételt kitöltésével 15 napon belül a munkáltatónak bejelenteni, a szolgálati út betartásával. Dátum:.... közalkalmazott 18 Harmadik fél IP jogaira tekintettel (munkajogászi állásfoglalás szükséges) 19 Pl. olyan jogok, infrastrukturális feltételek, amelyek a közalkalmazotti jogviszonytól függetlenül )azt megelőzően) létesültek, vagy amelyeket a közalkalmazott munkáltatója (jelen esetben a BME) nem tudna biztosítani (eszköz, berendezés, utazás stb). 9

10 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítése és Működési Rend (BME SZFMR) Humánpolitikai Szabályzat Oldalszám: 1. sz. melléklet Változat száma: v.x.xx File: IV.1. A bejelentett munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy - az(ok) a közalkalmazott Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának munkaidejével azonos időtartamra esik(esnek) / nem érinti(k)a munkaidejét (a megfelelő részt kérjük aláhúzni); - a munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok) összeférhetetlen(ek) / nem összeférhetetlen(ek) (a megfelelő részt kérjük aláhúzni). IV.2. Indoklás: Dátum:.... Szervezeti egység vezetője Dékán / Tanszékvezető 10

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Az ELTE szabályzata a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Varga Attila Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Iroda varga.attila@rekthiv.elte.hu A szellemi tulajdon

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására A hatóság tölti ki! Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására 1.melléklet Beérkezés ------------------------------------------ Postára adás az átvevő 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA 89/2010. (IX. 30.) sz. határozat A SEMMELWEIS EGYETEM VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 89/2010. (IX. 30.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515276/A. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához [ONYF. 3515276/A.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye:

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársa tölti ki Az adatrögzítő neve: Felelős ügyintéző neve: Bejelentés módja: szóban írásban Nyilvántartásba vétel dátuma: Foglalkoztató azonosító: Állás azonosító:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Humánpolitikai Szabályzat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Humánpolitikai Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabályzat Elfogadta a Szenátus 2006. december 4-i ülése Egységes szerkezetben A Szenátus 2006. december 18-án, illetve 2007. március 26-án

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben