Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági Intézet NymE Technológia Transzfer Iroda Iparjogvédelmi szakértő A Gazdasági jog c előadási anyag kizárólag a tárgyat felvett hallgatók számára készült szerzői jogilag védett szellemi alkotásnak minősülő szerzői mű. Az előadási anyag bármilyen formában és módon történő felhasználása (pl. másolás, sokszorosítás, terjesztés) nem megengedett. Az egyéni vállalkozás alapvető szabályai Vonatkozó jogszabály: évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozás fogalma Az egyéni vállalkozás egy természetes személy, aki saját nevében és kockázatára végez, rendszeresen üzletszerű -termelő vagy szolgáltató tevékenységet nyereségés vagyonszerzés céljából. Gazdasági tevékenység az üzletszerűen ellenérték fejében, nyereség-és vagyonszerzés céljából, rendszeresen folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység. A vállalkozás történhet az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság avagy a szolgáltatások területén. Az egyéni vállalkozó közvetlenül teljes vagyonával felel az tartozásaiért. Èppen ezért a törvény nem határozza meg az egyéni vállalkozáshoz szükséges vagyon minimumát. 1

2 Az egyéni vállalkozás alapításának feltételei Egyéni vállalkozás alapítására az a belföldi természetes személy jogosult, aki cselekvőképes, lakóhelye van és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton ügyfélkapun keresztül (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu) vagy személyesen kezdeményezhető. A Hatóság, minden, a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára ingyenes ügyfélkaput hoz létre. A bejelentész az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentés tartalmazza: a bejelentő családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési idejét és helyét, állampolgárságát, lakcímét nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok: Nem lehet ui egyéni vállalkozó, aki korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen -akit a közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagy vagyoni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (TEÁOR lista) a székhely, telephely és a fióktelep címét. Az elektronikus bejelentés megtételét követően a Hatóság a bejelentő számára beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, a statisztikai jelét és ezt követően az adatokat elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez, mely az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és a bejelentő részére erről igazolást küld. Az igazolás tartalmazza: az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és a bejelentés napját az egyéni vállalkozó természetes személy személyazonosító adatait az egyéni vállallkozó székhelyét és telephelyét, fióktelepét az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a megjelölését az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai, számjelét és nyilvántartási számát. 2

3 Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az egyéni vállalkozás működési szabályai Az egyéni vállalkozó tevékenységét csak az egyéni vállalkozói engedély birtokában kezdheti meg és csak az igazolványban meghatározott tevékenységet folytathatja. Ha jogszabály képesítési feltételeket ír elő (meghatározott végzettség, gyakorlati idő) a képesítéshez kötött tevékenységet a vállalkozó csak akkor végezhető, ha ő maga, vagy alkalmazottja vagy segítő családtagja megfelel a feltételeknek. Az egyéni vállalkozó a nyílt árusítású üzletét, termelő-szolgáltató egységét cégtáblával köteles megjelölni. A cégtáblán fel kell tüntetni az ott folytatott alapvető tevékenységet, az egyéni vállalkozó nevét, székhelyét. Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségéért teljes vagyonával felel minden korlátozás nélkül. Az egyéni cég Fogalma: Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanya, amely a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az egyéni cégnek kizárólag egy tagja lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja lehet. A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag. Az egyéni cég alapítása Az alapításhoz közjegyző által készített alapító okiratra van szükség (lásd melléklet).az alapító okiratban meg kell határozni: - az egyéni cég cégnevét és székhelyét - az egyéni cég alapítójának nevét, lakóhelyét, és az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát - az egyéni cég tevékenységeit - az egyéni cég jegyzett tőkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, a rendelkezésre bocsátásának módját és idejét - a tag korlátlan vagy korlátozott felelősségét, korlátozott felelősség esetén annak mértékét (a pótbefizetés összegét) 3

4 - az egyéni cég működésének időtartamát, ha azt határozott időre alapítják Az egyéni cég vagyona Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. Ha a jegyzett tőke a Ft-ot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékeléséről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik. A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani. Az egyéni cég felelőssége A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségeket teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat. Korlátlan mögöttes felelősség esetén az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel. A korlátolt mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejéig az egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésből szükséges összeget köteles az egyéni cég rendelkezésére bocsátani. Az egyéni cég működése Az egyéni cég tagja dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az egyéni cégre vonatkozó jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal. Az egyéni cég átalakulása és megszűnése Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Az egyéni cég megszűnik, ha: - az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult - elhatározza jogutód nélküli megszűnését - elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulás) - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja - a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti 4

5 A gazdasági társaságok közös szabályai Vonatkozó jogszabályok évi CXV. törvény az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi V. törvény A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A. Társaságok alapítás I. A társaság tagjai Tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gt.-ok, külföldiek és belföldiek egyaránt. Természetes személy Egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag. Ezért a tagoknak nyilatkozniuk kell arra nézve, hogy nem tagjai más közkereseti társaságnak, betéti társaságnak nem beltagjai, valamint nem folytatnak egyéni vállalkozói tevékenységet. II. A társasági szerződés A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés (részvénytársaságnál: alapszabály, egyszemélyes kft.-nél és rtr.-nél alapító okirat), megkötése szükséges. A társasági szerződést valamennyi tagnak alá kell írni. A társasági szerződést közjegyző által elkészített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. (A kkt., bt., kft. esetében a Cégtv. ről szóló évi V. törvény mellékletét képező szerződésminta kitöltésével is elkészíthető). A társasági szerződésben meg kell határozni: a). a társaság cégnevét A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos, vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll.a vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaikszó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges. 5

6 A cégnévben a cég nonprofit jellegét a cégforma megjelölése előtt fel kell tüntetni, a közhasznú szervezeti minőség pedig feltüntethető. A cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően megtévesztő. Két azonos nevű cég közül a választott név viselésének joga azt illeti, amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be. A cég nevét cégbejegyzési eljárás alatt bejegyzés alatt ( b.a. ) toldattal, a cég felszámolása illetve a végelszámolás esetén pedig felszámolás alatt ( f.a. ) és végelszámolás alatt ( v.a. ) toldattal kell használni. b). A társaság székhelyét = a cég székhelye a a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak az átvétele, érkeztetése, őrzése történik. A cégnek a székhelyet cégtáblával kell megjelölnie. A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. A cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye. c). a társaság tagjait, nevük, (anyja neve),cégnevük (cégjegyzékszám) és székhelyük feltüntetésével d). a társaság főtevékenységét és azon tevékenységeket, melyeket a társaság a cégjegyzékben fel kíván tüntetni, (un. TEÁOR lista: lehívható. e). a tagok vagyoni hozzájárulásának mértékét. A tagok által a társasági vagyon javára nyújtott szolgáltatások kétfélék lehetnek: pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások (apport). Apport : vagyoni értékkel rendelkező dolog (ingó dolog :gépek, anyagok és ingatlan: földterület, épületek), szellemi alkotáshoz fűződő jog és egyéb vagyoni értékű jog (pl. bérleti jog, melynek vagyoni értéke van, a társaság számára tényleges gazdasági értéket jelent), ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is. (A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.) Problémát jelenthet azonban az apport vagyoni értékének meghatározása. A Gt. az apport értéklésére nem állít fel általános szabályokat, mely szerint a társasági szerződést kötő tagokra van bízva, hogy milyen módszerrel és milyen összegre értékelik a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, A Gt. Ezért úgy rendelkezik, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni köteles a gazdasági társaságnak azért, hogy a társasági szerződésben megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. (nem az értékállandáságot kell tehát garantálni a tagnak, hanem csak a szolgáltatás időpontjában fennállott értékért kell helytállnia a társasággal szemben.) Azok a tagok pedig, akik valamely tag nem pénzbeli hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadtatták el, a nem vagyoni szolgáltatást 6

7 teljesítővel együtt egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a társaság felé az abból származó károkért. f). a tagok által vállalt személyes közreműködés módját és tartalmát, g). a társaság képviseletét, a cégjegyzés módját, A cégjegyzési jog: jogosultság a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra. A cégjegyzés módja lehet önálló, vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén a cég úgy is rendelkezhet, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illet meg. Ugyanaz a személy csak egyféle módon jegyezheti a céget. A cégjegyzésre jogosultaknak a cég nevében olyan módon illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői hitelesítéssel ellátott címpéldány, amit a cégbíróság felé meg kell küldeni) tartalmazza. h). a tagok által kijelölt első vezető tisztségviselő, az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét, lakóhelyét i). a taggyűlés működésének szabályait j). a társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre hozzák létre k). mindazt, amit a gt.-szól szóló törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előírt. A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működik. A társasági szerződésben megjelölt vezető tisztségviselők a társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az iratokon és a megkötött ügyleteknél azonban a társaság elnevezéséhez a bejegyzés alatt ( b.a. ) toldatot kell fűzni. A létrehozni kívánt gazdasági társaság cégneve alatt az előtársasági létszakaszban is jogképes. Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy tagjainak személyében változás nem következhet be a társasági szerződés módosítására nem kerülhet sor hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet gazdasági társaságot nem alapíthat ill. abban tagként nem vehet részt. III. Cégbejegyzési kérelem A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított max. 30 napon belül - bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbíróságnak. A cégbejegyzéshez szükséges iratok: 7

8 létesítő okirat (társasági szerződés) hiteles cégaláírási nyilatkozat jogszabályban meghatározott közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása az adószám megállapításához szükésges áfa-val kapcsolatos nyilatkozat tagjegyzék hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról ha a társaságnál könyvvizsgáló működik, az apport értékéről adott könyvvizsgálói vélemény 1. A kérelem megvizsgálása A cégbíróság a cégbejegyzési kérelem beérkezésekor a cég azonosítására, ill. valamennyi más cégtől való megkülönböztetésre alkalmas cégjegyzékszámot kap, amelyet ettől kezdve valamennyi iraton fel kell tüntetni. A cégbíróság beszerzi az adószámot és a statisztika jelet. A cégbíróság a bejegyzési kérelem beérkezését követő egy munkanapon belül megvizsgálja, hogy a választott elnevezéssel az információkérés időpontjában a cégnyilvántartásban bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, illetve névfoglalás hatálya alatt álló más cég szerepel-e. Érdemi vizsgálat: a cégbíróság a kérelem érkezését követő 3 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a bejelentésben közölt adatok, a csatolt iratok megfelelnek-e a jogszabályoknak. Ha szükséges a cégbíróság hiánypótlást rendel el, megfelelő határidő kitűzésével. Ennek a határidőnek az elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy a cégbíróság a kérelmet végzéssel elutasítja. A cégbíróság elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel megszűnik, és az előtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek. A gazdasági társaság feletti törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróság látja el. A cégbíróság a bejegyzett cégekről cégnyilvántartást vezet. A cégekre vonatkozó, adatok nyilvántartása a cégjegyzékben történik. Ez tartalmazza: - a cég cégjegyzékszámát - a cég nevét, székhelyét, a létesítő okirat keltét - a cég fő tevékenyséét a KSH nomenklatura szerint - a cég bejegyzett tőkéjét - a képvislelet módját,a cég képviseletére jogosultak nevét - a cég adószámát, bankszámlaszámát - a cégbejegyzés időpontját 8

9 - és mindazt az adatot, melyet az egyes társasági formáknál még kötelező jelleggel szabályozni szükséges - a csődeljárás kezdő időpontját - a felszámolás kezdő időpontját - a végelszámolás megindítását - a törlési eljárás kezdő időpontját A cégbíróság által vezetett cégnyilvántartás a cégjegyzékből és a cégiratokból (a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló dokumentumok) áll. A cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait. A cégjegyzék adatai, valamint a cégiratok teljes körűen nyilvánosak. A nyilvánosságot a Cégbíróság a Cégközlönyben való közzététellel biztosítja. A Cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány kiadása kérhető. Cégmásolat: a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza Cégkivonat: a cégjegyzék fennálló adatait tartalmazza Cégbizonyítvány: a kérelmező által megjelölt, a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen A cégbíróság törvényességi felügyelete A törvényességi felügyeletei eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a Cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. Erre okot adó körülmények: A létesítő okirat vagy annak módosítása törvénysértő a cég a működése során nem tarja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ill. a létesítő okiratban foglaltakat. A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági és célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. A cégbíróság hivatalból jár el, ha az arra okot adó körülményről maga szerez tudomást, vagy az eljárást más bíróság kezdeményezi. Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását az ügyész, a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult személy kezdeményezi. A cégbíróság lehetséges intézkedései a törvényességi felügyeleti eljárás során: 9

10 felhívja a céget a törvényes működés helyreállítására a vezető tisztségviselőt Ft.-tól 10 millió Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtja, megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő, vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot és szükség esetén új határozat meghozatalát írja elő összehívja a cég legfelsőbb szervét, ha a cég törvényes működése előreláthatólag helyreállítható ha a cég törvényes működésének helyreállítása más módon nem biztosítható, felügyelőbiztost rendel ki ha a cég működése a cégbíróság intézkedései ellenére sem áll helyre, akkor a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja B). A gazdasági társaság szervezete I. A gazdasági társaság legfőbb szerve: közkereseti és betéti társaságnál : a tagok gyűlése kft.-nél : taggyűlés (kiv. egyszemélyes kft. esetében ahol a gazd. társaság legfőbb szervének hatásköreiben az egyedüli tag írásban határoz) rt.-nél: közgyülés.(kiv. egyszemélyes rt., ahol a gazd. társaság legfőbb szervének hatásköreiben az egyedüli részvényes írásban határoz) Összetétele : a legfőbb szerv ülésén minden társasági tag jogosult részt venni. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés. A gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdések : a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása (a társaság alapitásakor ezeket az alapitók a társasági szerzödésben jelölik ki.) a társasági szerződés módosítása a társaság átalakulása, megszűnésének elhatározása. Az ülések összehívása A társaság legfőbb szerve határozatainak meghozatala céljából ülést tart. Az ülésekre a tagokat a vezető tisztségviselő hívja meg írásbeli meghívóval, mely tartalmazza, az ülés napirendi pontjait, amelyben a tagok határozatot kívánnak hozni. A mehgívóban (hirdetményben) nem szereplő kérdéseket a legfőbb szerv csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és a kérdés napirendi pontra való tűzéséhez egyhangúlag hozzájárul. Határozathozatal : A gazdasági társaság legfőbb szerve a határozatait ha a gt. vagy a társasági szerződés másképp nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A társasági szerződés módot adhat arra, hogy a tag vagy meghatalmazottja a legfőbb szerv ülésén való személyes 10

11 részvétel helyett a tagsági jogaikat elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolhatja. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudják, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő károkért. II. A gazdasági társaság ügyvezetése, képviselete A gazdasági társaságok ügyvezetését és képviseletét a vezető tisztségviselők látják el. A törvény a gazdasági társaságok operativ vezetését ügyvezetés néven fogja össze. A társaságok külső viszonyokban, 3. személyekkel szembeni megjelenését pedig a képviselet néven foglaljuk össze. Vezető tisztségviselők : Kkt.-nél, bt.-nél: az üzletvezetésre jogosult tag (tagok) Kft.-nél : az ügyvezetők ( egy vagy több) Rt.-nél : igazgatóság mint testület (és az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztégviselőnek) A nyilvánosan működő rt. alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat (egységes irányítási rendszerű rt.ez esetben a rt.-nél felügyelőbizottság nem működik, és az igazgatótanács tagjai minősülnek vezető tisztségviselőknek. Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet. A vezető tisztségviselő feladatit csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. A vezető tisztségviselőkkel szembeni további korlátozások : Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amig a büntetett előélethez fűzödő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az itélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő a gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követő 3 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztégviselője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatal napját megelőző 2 évben legalább 1 évig a felszámolásra került gazdasági társaságnál vezető tisztégviselő volt. A gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető 11

12 tisztégviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. Összeférhetetlenségi szabályok A vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést - kiv. a nyilvánosan működő rt -ban való részvényszerzés a gazdasági társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet ilyen gt-nál vezető tisztségviselő (kiv. Ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárult. ) a vezető tisztégviselő és azok közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket a gazdasági társaság vezető tisztégviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható. Az összeférhetetlenségi szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kát megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben. 1. A vezető tisztségviselők feladat és hatásköre a). Ügyvezetés Az ügyvezetés (kkt.-nál és bt.-nél az üzletvezetés) azon tevékenységek, jogkörök és hatáskörök gyűjtőfogalma, amely a vezető tisztséget betöltő személyek vagy azok testületei operatív-ügyintézési tevékenységében nyilvánul meg. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A vezető tisztségviselők főbb feladatai a következők : A szervezet működésének biztosítása A jogellenes társasági határozatok meghozatalának megakadályozása, a jogszerű határozatok végrehajtása ellenőrzési kötelezettség a társaságot ill. Egyes szerveit terhelő kötelezettségek teljesítése és végrehajtása tekintetében 12

13 együttműködés a társaság más szerveivel a társaság gazdaságos tevékenységének biztosítása versenyképesség, likviditás, igényérvényesítés a társasági tagokat megillető jogok gyakorlását elősegíteni Hitelezői érdekek védelme -a tagok kérésére a társaság ügyeiröl felvilágositást adni a gazdasági társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat b). Képviselet E tevékenységek közül a leggyakrabban elöforduló feladat a gazdasági társaság törvényes képviselete; a cégjegyzés. A gazdasági társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt a vezető tisztségviselők képviselik. A cégjegyzés úgy történik, hogy a gazdasági társaság képviseletére jogosultak a társaság cégnevéhez saját aláirásukat csatolják. Ha a társaságnak több képviselöje van, akkor az ő cégjegyzési joguk elméletileg kétféle lehet : vagy önálló, vagy együttes. Önálló cégjegyzési jogról beszélünk, ha a képviselő a többi cégjegyzére jogosulttól függetlenül jegyezheti a céget, míg együttes cégjegyzési jog esetében legalább két cégjegyzésre jogosultnak kell aláírnia a társaság nevében teendő nyilatkozatot. A gazdasági társaság vezető tisztségviselöinek és a cégvezetőnek a cégjegyzési joga a gt értelmében önálló -a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is. (A társasági szerződés azonban ettől eltérően is rendelkezhet) Az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláirására van szükség. A vezető tisztségviselők képviseleti jogát a társasági szerződés korlátozhatja, ill. több vezető tisztségviselők között megoszthatja. 2. A vezető tisztségviselői megbízás létrejötte és tartalma A vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani - társasági szerződés ettől eltérően is rendelkezhet. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívhatók. 13

14 3. A vezető tisztségviselők kötelezettségei és felelőssége Kötelezettségei : adatszolgáltatási kötelezettség = A társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő jogoknak és kötelezettségeknek és ezek változásainak az illetékes cégbírósághoz való bejelentése információátadási kötelezettség = A vezető tisztségviselők kötelesek a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. titokvédelem = A vezetö tisztégviselők a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Munkáltatói jogok gyakorlása = A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselő gyakorolja. Testületi vezetés esetében a társasági szerződésben, illetve a testület ügyrendjében kell rendelkezni a munkáltatói jogok gyakorlásának a tetsület tagjai közötti megosztásáról. a gazdasági társaságok törvényes képviselete és cégjegyzése A vezető tisztségviselők felelőssége A gazdasági társaság ügyvezetése során a vezető tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, és a gazdasági társaság legföbb szerve által hozott határozatok szerint - kötelesek eljárni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettség felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. III. A gazdasági társaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése 1. A felügyelő bizottság A felügyelő bizottság jelentősége A gazdasági társaságokban a tagok által rendelkezésre bocsátott vagyon kezelése, az azzal való gazdálkodás sokszor nem a tagok, hanem a vezető tisztségviselők, ill. a társaság más vezetői, a management kezében van. A tulajdonosi érdekek szem előtt tartásához elengedhetetlen, a management tevékenységének az ellenőrzése. Csakhogy a tulajdonosok, 14

15 akik sokszor csak a tőkéjüket fektetik be a társaságba, de a társaság üzletével kapcsolatban szakmai ismeretekkel nem rendelkeznek, nem alkalmasak az ellenőrzési funkció betöltésére. Ezért célszerű tulajdonosi ellenőrzési funkcióját egy speciálisan erre a célra kialakított társasági szerve, a felügyelőbizottságra bízni, amely szervezetet a tőketulajdonosok választanak meg. A felügyelőbizottság kötelező tételének három indoka tehát : a tőkebefektetői, dolgozói kontroll a management ellenőrzésére a törvényesség biztosítása a közérdek védelmében a kisebbség érdekeinek védelme A felügyelő bizottság létrehozása Felügyelő bizottságot (3-15 tagból álló) bármely társaságnál létre lehet hozni, ha ezt a társaság tagjainak száma, tevékenységének jelentősége vagy jellege indokolja. A tagok ezirányú elhatározásukat a társasági szerződésben rögzitik. Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha nyílvánosan működő rt.-nél kivéve, ha az rt. az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik (board rendszer) zárt rt.-nél, ha azt a szavazati jogok min. 5 %-val rendelkezők alapítók ill. tagok (részvényesek) kérik a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt a törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja (ilyen sajátos helyzet áll fenn a köztulajdont működtető társaságoknál, ahol a közpénzek felhasználásának átláthatóságához, célszerűségének biztosításához fűződő érdek indokolja a fel. Biz. Létrehozását.) ha a gt. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma az éves átlagban a 200 főt meghaladja. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjainak 1/3- a a munkavállalók képviselőiből áll. A felügyelő bizottság tagjait a legfőbb társasági döntéshozó szervek választják meg és díjazásukról is itt döntenek. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak 2/3-a, de min. 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tagaji kötelesek személyesen eljárni, képviseletnek helye nincs. Összeférhetetlenségi szabályok : A felügyelő bizottság tagjává nem választható a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy annak közeli hozzátartozója. 15

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2013/2014-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2013/2014-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2013/2014-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági Intézet NymE Technológia

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2012/2013-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2012/2013-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2012/2013-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági Intézet NymE Technológia

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek) Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra) A pár egyik tagja

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei Pázmándi Kinga A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés A gazdasági társaság szervei: a társaság legfőbb stratégiai döntéshozó szerve ( taggyűlés

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09.22. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke jegyzett tőke arányának helyreállítására Előadó: Előkészítő: Meghívott:

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. MELLÉKLET III. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. CÉGKIVONATA Page 1 of3 A Baranya Megyei Biróság mint Cégbíróság. Cg.02-10-060361/5 szám VÉGZÉS A Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Pécsi Sport Nonprofit

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet 1. a társasági jog anyagának földolgozása I. Elmélet és történet II. Általános szabályok

Részletesebben

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet 1. a társasági jog anyagának földolgozása I. Elmélet és történet II. Általános szabályok

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ ALAPÍTÓ OKIRATA 3. számú melléklet ZUGLÓI KOZBIZTONSA GI NON-PROFIT KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Készítettem és ellenjegyzem: Budapest, 2010. december A\ EGYSZEMÉLYES NON-PROFIT KFT ALAPÍTÓ OKIRATA amelyet

Részletesebben

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 TARTALOM A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17 I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 1. A felelősségi jog fogalma és fejlődése 21 2. A polgári jogi felelősség alapelvei 26 2.1. Marton és Eörsi

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009..

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. 2 A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 111. (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul,

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben