Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági Intézet NymE Technológia Transzfer Iroda Iparjogvédelmi szakértő A Gazdasági jog c előadási anyag kizárólag a tárgyat felvett hallgatók számára készült szerzői jogilag védett szellemi alkotásnak minősülő szerzői mű. Az előadási anyag bármilyen formában és módon történő felhasználása (pl. másolás, sokszorosítás, terjesztés) nem megengedett. Az egyéni vállalkozás alapvető szabályai Vonatkozó jogszabály: évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozás fogalma Az egyéni vállalkozás egy természetes személy, aki saját nevében és kockázatára végez, rendszeresen üzletszerű -termelő vagy szolgáltató tevékenységet nyereségés vagyonszerzés céljából. Gazdasági tevékenység az üzletszerűen ellenérték fejében, nyereség-és vagyonszerzés céljából, rendszeresen folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység. A vállalkozás történhet az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság avagy a szolgáltatások területén. Az egyéni vállalkozó közvetlenül teljes vagyonával felel az tartozásaiért. Èppen ezért a törvény nem határozza meg az egyéni vállalkozáshoz szükséges vagyon minimumát. 1

2 Az egyéni vállalkozás alapításának feltételei Egyéni vállalkozás alapítására az a belföldi természetes személy jogosult, aki cselekvőképes, lakóhelye van és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton ügyfélkapun keresztül (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu) vagy személyesen kezdeményezhető. A Hatóság, minden, a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára ingyenes ügyfélkaput hoz létre. A bejelentész az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentés tartalmazza: a bejelentő családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési idejét és helyét, állampolgárságát, lakcímét nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok: Nem lehet ui egyéni vállalkozó, aki korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen -akit a közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagy vagyoni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (TEÁOR lista) a székhely, telephely és a fióktelep címét. Az elektronikus bejelentés megtételét követően a Hatóság a bejelentő számára beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, a statisztikai jelét és ezt követően az adatokat elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez, mely az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és a bejelentő részére erről igazolást küld. Az igazolás tartalmazza: az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és a bejelentés napját az egyéni vállalkozó természetes személy személyazonosító adatait az egyéni vállallkozó székhelyét és telephelyét, fióktelepét az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a megjelölését az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai, számjelét és nyilvántartási számát. 2

3 Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az egyéni vállalkozás működési szabályai Az egyéni vállalkozó tevékenységét csak az egyéni vállalkozói engedély birtokában kezdheti meg és csak az igazolványban meghatározott tevékenységet folytathatja. Ha jogszabály képesítési feltételeket ír elő (meghatározott végzettség, gyakorlati idő) a képesítéshez kötött tevékenységet a vállalkozó csak akkor végezhető, ha ő maga, vagy alkalmazottja vagy segítő családtagja megfelel a feltételeknek. Az egyéni vállalkozó a nyílt árusítású üzletét, termelő-szolgáltató egységét cégtáblával köteles megjelölni. A cégtáblán fel kell tüntetni az ott folytatott alapvető tevékenységet, az egyéni vállalkozó nevét, székhelyét. Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségéért teljes vagyonával felel minden korlátozás nélkül. Az egyéni cég Fogalma: Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanya, amely a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az egyéni cégnek kizárólag egy tagja lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja lehet. A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag. Az egyéni cég alapítása Az alapításhoz közjegyző által készített alapító okiratra van szükség (lásd melléklet).az alapító okiratban meg kell határozni: - az egyéni cég cégnevét és székhelyét - az egyéni cég alapítójának nevét, lakóhelyét, és az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát - az egyéni cég tevékenységeit - az egyéni cég jegyzett tőkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, a rendelkezésre bocsátásának módját és idejét - a tag korlátlan vagy korlátozott felelősségét, korlátozott felelősség esetén annak mértékét (a pótbefizetés összegét) 3

4 - az egyéni cég működésének időtartamát, ha azt határozott időre alapítják Az egyéni cég vagyona Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. Ha a jegyzett tőke a Ft-ot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékeléséről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik. A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani. Az egyéni cég felelőssége A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségeket teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat. Korlátlan mögöttes felelősség esetén az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel. A korlátolt mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejéig az egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésből szükséges összeget köteles az egyéni cég rendelkezésére bocsátani. Az egyéni cég működése Az egyéni cég tagja dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az egyéni cégre vonatkozó jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal. Az egyéni cég átalakulása és megszűnése Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Az egyéni cég megszűnik, ha: - az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult - elhatározza jogutód nélküli megszűnését - elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulás) - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja - a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti 4

5 A gazdasági társaságok közös szabályai Vonatkozó jogszabályok évi CXV. törvény az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi V. törvény A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A. Társaságok alapítás I. A társaság tagjai Tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gt.-ok, külföldiek és belföldiek egyaránt. Természetes személy Egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag. Ezért a tagoknak nyilatkozniuk kell arra nézve, hogy nem tagjai más közkereseti társaságnak, betéti társaságnak nem beltagjai, valamint nem folytatnak egyéni vállalkozói tevékenységet. II. A társasági szerződés A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés (részvénytársaságnál: alapszabály, egyszemélyes kft.-nél és rtr.-nél alapító okirat), megkötése szükséges. A társasági szerződést valamennyi tagnak alá kell írni. A társasági szerződést közjegyző által elkészített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. (A kkt., bt., kft. esetében a Cégtv. ről szóló évi V. törvény mellékletét képező szerződésminta kitöltésével is elkészíthető). A társasági szerződésben meg kell határozni: a). a társaság cégnevét A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos, vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll.a vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaikszó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges. 5

6 A cégnévben a cég nonprofit jellegét a cégforma megjelölése előtt fel kell tüntetni, a közhasznú szervezeti minőség pedig feltüntethető. A cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően megtévesztő. Két azonos nevű cég közül a választott név viselésének joga azt illeti, amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be. A cég nevét cégbejegyzési eljárás alatt bejegyzés alatt ( b.a. ) toldattal, a cég felszámolása illetve a végelszámolás esetén pedig felszámolás alatt ( f.a. ) és végelszámolás alatt ( v.a. ) toldattal kell használni. b). A társaság székhelyét = a cég székhelye a a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak az átvétele, érkeztetése, őrzése történik. A cégnek a székhelyet cégtáblával kell megjelölnie. A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. A cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye. c). a társaság tagjait, nevük, (anyja neve),cégnevük (cégjegyzékszám) és székhelyük feltüntetésével d). a társaság főtevékenységét és azon tevékenységeket, melyeket a társaság a cégjegyzékben fel kíván tüntetni, (un. TEÁOR lista: lehívható. e). a tagok vagyoni hozzájárulásának mértékét. A tagok által a társasági vagyon javára nyújtott szolgáltatások kétfélék lehetnek: pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások (apport). Apport : vagyoni értékkel rendelkező dolog (ingó dolog :gépek, anyagok és ingatlan: földterület, épületek), szellemi alkotáshoz fűződő jog és egyéb vagyoni értékű jog (pl. bérleti jog, melynek vagyoni értéke van, a társaság számára tényleges gazdasági értéket jelent), ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is. (A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.) Problémát jelenthet azonban az apport vagyoni értékének meghatározása. A Gt. az apport értéklésére nem állít fel általános szabályokat, mely szerint a társasági szerződést kötő tagokra van bízva, hogy milyen módszerrel és milyen összegre értékelik a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, A Gt. Ezért úgy rendelkezik, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni köteles a gazdasági társaságnak azért, hogy a társasági szerződésben megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. (nem az értékállandáságot kell tehát garantálni a tagnak, hanem csak a szolgáltatás időpontjában fennállott értékért kell helytállnia a társasággal szemben.) Azok a tagok pedig, akik valamely tag nem pénzbeli hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadtatták el, a nem vagyoni szolgáltatást 6

7 teljesítővel együtt egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a társaság felé az abból származó károkért. f). a tagok által vállalt személyes közreműködés módját és tartalmát, g). a társaság képviseletét, a cégjegyzés módját, A cégjegyzési jog: jogosultság a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra. A cégjegyzés módja lehet önálló, vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén a cég úgy is rendelkezhet, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illet meg. Ugyanaz a személy csak egyféle módon jegyezheti a céget. A cégjegyzésre jogosultaknak a cég nevében olyan módon illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői hitelesítéssel ellátott címpéldány, amit a cégbíróság felé meg kell küldeni) tartalmazza. h). a tagok által kijelölt első vezető tisztségviselő, az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét, lakóhelyét i). a taggyűlés működésének szabályait j). a társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre hozzák létre k). mindazt, amit a gt.-szól szóló törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előírt. A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működik. A társasági szerződésben megjelölt vezető tisztségviselők a társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az iratokon és a megkötött ügyleteknél azonban a társaság elnevezéséhez a bejegyzés alatt ( b.a. ) toldatot kell fűzni. A létrehozni kívánt gazdasági társaság cégneve alatt az előtársasági létszakaszban is jogképes. Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy tagjainak személyében változás nem következhet be a társasági szerződés módosítására nem kerülhet sor hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet gazdasági társaságot nem alapíthat ill. abban tagként nem vehet részt. III. Cégbejegyzési kérelem A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított max. 30 napon belül - bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbíróságnak. A cégbejegyzéshez szükséges iratok: 7

8 létesítő okirat (társasági szerződés) hiteles cégaláírási nyilatkozat jogszabályban meghatározott közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása az adószám megállapításához szükésges áfa-val kapcsolatos nyilatkozat tagjegyzék hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról ha a társaságnál könyvvizsgáló működik, az apport értékéről adott könyvvizsgálói vélemény 1. A kérelem megvizsgálása A cégbíróság a cégbejegyzési kérelem beérkezésekor a cég azonosítására, ill. valamennyi más cégtől való megkülönböztetésre alkalmas cégjegyzékszámot kap, amelyet ettől kezdve valamennyi iraton fel kell tüntetni. A cégbíróság beszerzi az adószámot és a statisztika jelet. A cégbíróság a bejegyzési kérelem beérkezését követő egy munkanapon belül megvizsgálja, hogy a választott elnevezéssel az információkérés időpontjában a cégnyilvántartásban bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, illetve névfoglalás hatálya alatt álló más cég szerepel-e. Érdemi vizsgálat: a cégbíróság a kérelem érkezését követő 3 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a bejelentésben közölt adatok, a csatolt iratok megfelelnek-e a jogszabályoknak. Ha szükséges a cégbíróság hiánypótlást rendel el, megfelelő határidő kitűzésével. Ennek a határidőnek az elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy a cégbíróság a kérelmet végzéssel elutasítja. A cégbíróság elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel megszűnik, és az előtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek. A gazdasági társaság feletti törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróság látja el. A cégbíróság a bejegyzett cégekről cégnyilvántartást vezet. A cégekre vonatkozó, adatok nyilvántartása a cégjegyzékben történik. Ez tartalmazza: - a cég cégjegyzékszámát - a cég nevét, székhelyét, a létesítő okirat keltét - a cég fő tevékenyséét a KSH nomenklatura szerint - a cég bejegyzett tőkéjét - a képvislelet módját,a cég képviseletére jogosultak nevét - a cég adószámát, bankszámlaszámát - a cégbejegyzés időpontját 8

9 - és mindazt az adatot, melyet az egyes társasági formáknál még kötelező jelleggel szabályozni szükséges - a csődeljárás kezdő időpontját - a felszámolás kezdő időpontját - a végelszámolás megindítását - a törlési eljárás kezdő időpontját A cégbíróság által vezetett cégnyilvántartás a cégjegyzékből és a cégiratokból (a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló dokumentumok) áll. A cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait. A cégjegyzék adatai, valamint a cégiratok teljes körűen nyilvánosak. A nyilvánosságot a Cégbíróság a Cégközlönyben való közzététellel biztosítja. A Cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány kiadása kérhető. Cégmásolat: a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza Cégkivonat: a cégjegyzék fennálló adatait tartalmazza Cégbizonyítvány: a kérelmező által megjelölt, a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen A cégbíróság törvényességi felügyelete A törvényességi felügyeletei eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a Cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. Erre okot adó körülmények: A létesítő okirat vagy annak módosítása törvénysértő a cég a működése során nem tarja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ill. a létesítő okiratban foglaltakat. A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági és célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. A cégbíróság hivatalból jár el, ha az arra okot adó körülményről maga szerez tudomást, vagy az eljárást más bíróság kezdeményezi. Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását az ügyész, a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult személy kezdeményezi. A cégbíróság lehetséges intézkedései a törvényességi felügyeleti eljárás során: 9

10 felhívja a céget a törvényes működés helyreállítására a vezető tisztségviselőt Ft.-tól 10 millió Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtja, megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő, vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot és szükség esetén új határozat meghozatalát írja elő összehívja a cég legfelsőbb szervét, ha a cég törvényes működése előreláthatólag helyreállítható ha a cég törvényes működésének helyreállítása más módon nem biztosítható, felügyelőbiztost rendel ki ha a cég működése a cégbíróság intézkedései ellenére sem áll helyre, akkor a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja B). A gazdasági társaság szervezete I. A gazdasági társaság legfőbb szerve: közkereseti és betéti társaságnál : a tagok gyűlése kft.-nél : taggyűlés (kiv. egyszemélyes kft. esetében ahol a gazd. társaság legfőbb szervének hatásköreiben az egyedüli tag írásban határoz) rt.-nél: közgyülés.(kiv. egyszemélyes rt., ahol a gazd. társaság legfőbb szervének hatásköreiben az egyedüli részvényes írásban határoz) Összetétele : a legfőbb szerv ülésén minden társasági tag jogosult részt venni. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés. A gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdések : a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása (a társaság alapitásakor ezeket az alapitók a társasági szerzödésben jelölik ki.) a társasági szerződés módosítása a társaság átalakulása, megszűnésének elhatározása. Az ülések összehívása A társaság legfőbb szerve határozatainak meghozatala céljából ülést tart. Az ülésekre a tagokat a vezető tisztségviselő hívja meg írásbeli meghívóval, mely tartalmazza, az ülés napirendi pontjait, amelyben a tagok határozatot kívánnak hozni. A mehgívóban (hirdetményben) nem szereplő kérdéseket a legfőbb szerv csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és a kérdés napirendi pontra való tűzéséhez egyhangúlag hozzájárul. Határozathozatal : A gazdasági társaság legfőbb szerve a határozatait ha a gt. vagy a társasági szerződés másképp nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A társasági szerződés módot adhat arra, hogy a tag vagy meghatalmazottja a legfőbb szerv ülésén való személyes 10

11 részvétel helyett a tagsági jogaikat elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolhatja. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudják, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő károkért. II. A gazdasági társaság ügyvezetése, képviselete A gazdasági társaságok ügyvezetését és képviseletét a vezető tisztségviselők látják el. A törvény a gazdasági társaságok operativ vezetését ügyvezetés néven fogja össze. A társaságok külső viszonyokban, 3. személyekkel szembeni megjelenését pedig a képviselet néven foglaljuk össze. Vezető tisztségviselők : Kkt.-nél, bt.-nél: az üzletvezetésre jogosult tag (tagok) Kft.-nél : az ügyvezetők ( egy vagy több) Rt.-nél : igazgatóság mint testület (és az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztégviselőnek) A nyilvánosan működő rt. alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat (egységes irányítási rendszerű rt.ez esetben a rt.-nél felügyelőbizottság nem működik, és az igazgatótanács tagjai minősülnek vezető tisztségviselőknek. Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet. A vezető tisztségviselő feladatit csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. A vezető tisztségviselőkkel szembeni további korlátozások : Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amig a büntetett előélethez fűzödő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az itélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő a gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását követő 3 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztégviselője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatal napját megelőző 2 évben legalább 1 évig a felszámolásra került gazdasági társaságnál vezető tisztégviselő volt. A gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető 11

12 tisztégviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. Összeférhetetlenségi szabályok A vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést - kiv. a nyilvánosan működő rt -ban való részvényszerzés a gazdasági társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet ilyen gt-nál vezető tisztségviselő (kiv. Ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárult. ) a vezető tisztégviselő és azok közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket a gazdasági társaság vezető tisztégviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható. Az összeférhetetlenségi szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kát megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben. 1. A vezető tisztségviselők feladat és hatásköre a). Ügyvezetés Az ügyvezetés (kkt.-nál és bt.-nél az üzletvezetés) azon tevékenységek, jogkörök és hatáskörök gyűjtőfogalma, amely a vezető tisztséget betöltő személyek vagy azok testületei operatív-ügyintézési tevékenységében nyilvánul meg. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A vezető tisztségviselők főbb feladatai a következők : A szervezet működésének biztosítása A jogellenes társasági határozatok meghozatalának megakadályozása, a jogszerű határozatok végrehajtása ellenőrzési kötelezettség a társaságot ill. Egyes szerveit terhelő kötelezettségek teljesítése és végrehajtása tekintetében 12

13 együttműködés a társaság más szerveivel a társaság gazdaságos tevékenységének biztosítása versenyképesség, likviditás, igényérvényesítés a társasági tagokat megillető jogok gyakorlását elősegíteni Hitelezői érdekek védelme -a tagok kérésére a társaság ügyeiröl felvilágositást adni a gazdasági társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat b). Képviselet E tevékenységek közül a leggyakrabban elöforduló feladat a gazdasági társaság törvényes képviselete; a cégjegyzés. A gazdasági társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt a vezető tisztségviselők képviselik. A cégjegyzés úgy történik, hogy a gazdasági társaság képviseletére jogosultak a társaság cégnevéhez saját aláirásukat csatolják. Ha a társaságnak több képviselöje van, akkor az ő cégjegyzési joguk elméletileg kétféle lehet : vagy önálló, vagy együttes. Önálló cégjegyzési jogról beszélünk, ha a képviselő a többi cégjegyzére jogosulttól függetlenül jegyezheti a céget, míg együttes cégjegyzési jog esetében legalább két cégjegyzésre jogosultnak kell aláírnia a társaság nevében teendő nyilatkozatot. A gazdasági társaság vezető tisztségviselöinek és a cégvezetőnek a cégjegyzési joga a gt értelmében önálló -a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is. (A társasági szerződés azonban ettől eltérően is rendelkezhet) Az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláirására van szükség. A vezető tisztségviselők képviseleti jogát a társasági szerződés korlátozhatja, ill. több vezető tisztségviselők között megoszthatja. 2. A vezető tisztségviselői megbízás létrejötte és tartalma A vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani - társasági szerződés ettől eltérően is rendelkezhet. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívhatók. 13

14 3. A vezető tisztségviselők kötelezettségei és felelőssége Kötelezettségei : adatszolgáltatási kötelezettség = A társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő jogoknak és kötelezettségeknek és ezek változásainak az illetékes cégbírósághoz való bejelentése információátadási kötelezettség = A vezető tisztségviselők kötelesek a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. titokvédelem = A vezetö tisztégviselők a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Munkáltatói jogok gyakorlása = A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselő gyakorolja. Testületi vezetés esetében a társasági szerződésben, illetve a testület ügyrendjében kell rendelkezni a munkáltatói jogok gyakorlásának a tetsület tagjai közötti megosztásáról. a gazdasági társaságok törvényes képviselete és cégjegyzése A vezető tisztségviselők felelőssége A gazdasági társaság ügyvezetése során a vezető tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, és a gazdasági társaság legföbb szerve által hozott határozatok szerint - kötelesek eljárni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettség felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. III. A gazdasági társaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése 1. A felügyelő bizottság A felügyelő bizottság jelentősége A gazdasági társaságokban a tagok által rendelkezésre bocsátott vagyon kezelése, az azzal való gazdálkodás sokszor nem a tagok, hanem a vezető tisztségviselők, ill. a társaság más vezetői, a management kezében van. A tulajdonosi érdekek szem előtt tartásához elengedhetetlen, a management tevékenységének az ellenőrzése. Csakhogy a tulajdonosok, 14

15 akik sokszor csak a tőkéjüket fektetik be a társaságba, de a társaság üzletével kapcsolatban szakmai ismeretekkel nem rendelkeznek, nem alkalmasak az ellenőrzési funkció betöltésére. Ezért célszerű tulajdonosi ellenőrzési funkcióját egy speciálisan erre a célra kialakított társasági szerve, a felügyelőbizottságra bízni, amely szervezetet a tőketulajdonosok választanak meg. A felügyelőbizottság kötelező tételének három indoka tehát : a tőkebefektetői, dolgozói kontroll a management ellenőrzésére a törvényesség biztosítása a közérdek védelmében a kisebbség érdekeinek védelme A felügyelő bizottság létrehozása Felügyelő bizottságot (3-15 tagból álló) bármely társaságnál létre lehet hozni, ha ezt a társaság tagjainak száma, tevékenységének jelentősége vagy jellege indokolja. A tagok ezirányú elhatározásukat a társasági szerződésben rögzitik. Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha nyílvánosan működő rt.-nél kivéve, ha az rt. az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik (board rendszer) zárt rt.-nél, ha azt a szavazati jogok min. 5 %-val rendelkezők alapítók ill. tagok (részvényesek) kérik a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt a törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja (ilyen sajátos helyzet áll fenn a köztulajdont működtető társaságoknál, ahol a közpénzek felhasználásának átláthatóságához, célszerűségének biztosításához fűződő érdek indokolja a fel. Biz. Létrehozását.) ha a gt. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma az éves átlagban a 200 főt meghaladja. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjainak 1/3- a a munkavállalók képviselőiből áll. A felügyelő bizottság tagjait a legfőbb társasági döntéshozó szervek választják meg és díjazásukról is itt döntenek. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak 2/3-a, de min. 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tagaji kötelesek személyesen eljárni, képviseletnek helye nincs. Összeférhetetlenségi szabályok : A felügyelő bizottság tagjává nem választható a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy annak közeli hozzátartozója. 15

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44.

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. A gazdasági gi társast rsaságok az új Ptk.-ban 2013.évi V. törvt rvény (módos dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. 44. - pl. az átváltozó kötvény) Az új Ptk. egyik legfontosabb változása, hogy a gazdasági

Részletesebben

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk.

Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által megrendezésre kerülő Vállalkozói Akadémia rendezvényre tartandó előadás Az utóbbi időszak törvényi változásai: Mt. Ptk. Kissné dr. Juhász Edit törvényszéki

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben