oktatási segédlet (vázlatok és illusztrációk) A Területfejlesztési törekvések Magyarországon című tárgyhoz Első rész: a történeti előzmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "oktatási segédlet (vázlatok és illusztrációk) A Területfejlesztési törekvések Magyarországon című tárgyhoz Első rész: a történeti előzmények"

Átírás

1 Dr. Csüllög Gábor ELTE TTK Környezet- és tájföldrajzi Tanszék oktatási segédlet (vázlatok és illusztrációk) A Területfejlesztési törekvések Magyarországon című tárgyhoz Első rész: a történeti előzmények ELTE TTK FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET BSC képzés 2007/2008 első félév I. Kötelező irodalom a Területfejlesztési törekvések Magyarországon című tárgy első részéhez (történelmi előzmények) Süli-Zakar István Csüllög Gábor: A regionalizmus történelmi előzményei Magyarországon. In: Süli-Zakar István (szerk.) A terület-és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003 pp Csüllög Gábor: A középkori Magyarország térszerkezete. Földrajzi Közlemények szám pp Enyedi Gy. Horváth Gy. (szerk.): Táj, település, régió: Települések: pp , Regionalizmus és régiók: pp Magyar Tudománytár Második kötet. Budapest, MTA-Kossuth Kiadó, 2002 Kötelező névanyag: Az oktatási segédlet következő lapjai: A Kárpát-medence és Magyarország történeti földrajzi névanyaga (válogatás) 1

2 II. vázlatok és illusztrációk A Területfejlesztési törekvések Magyarországon című tárgy első részéhez (történeti előzmények) Az állam területi szerveződésének meghatározó korszakai 1. Az állami szerveződés folyamatának kezdete a században 2. A nagymedencei térszerkezet század közötti kialakításának korszaka 3. A török hódoltság időszaka a században 4. A nagymedencei térhasználat gazdasági, társadalmi változásokhoz és az európai folyamatokhoz igazodó egységesítése a században 5. A centrális gyűrűs térszerkezet erővonalainak és központjainak kialakítása a19. század második felében 6. A nagymedencei térszerkezet felbontása, majd részleges regenerálódása 1920-tól a nyolcvanas évekig 2

3 A regionális folyamatok szintjei Regionalitás A lokális társadalmi csoportok térkapcsolataiból kiinduló alulról szerveződő megtelepedési gazdálkodási migrációs térformáló folyamat, amelynek nagy szerepe van a népesség etnikai, kulturális és vallási különbségek szerinti térbeli elrendeződésében is Regionalizmus A regionális identitást, kapcsolódást és irányítást összefogó rendszer Regionalizáció A társadalom politikai erőviszonyaiból és csoportjainak érdekérvényesítéséből fakadó, az állam irányából felülről szerveződő, igazgatási téregységeket is kialakító - lehatároló, térfelosztó, keretet és nevet adó - területi szabályozás Az erőtereket állami területté szervező regionalizáció összetevői korábbi térstruktúrák érvényesülése külső hatásirányok beépülése a társadalom térnyerési érdekeltsége és szervezési képessége az állami működés intézmény-rendszereinek területi elosztása, a közigazgatás szintjeinek és téregységeinek kialakítása a szakrális egység megjelenítése 3

4 Téregységek felépítése Környezet táj Lokális helyek A lokális helyek közötti térszervező irányok környezetükből merítő centrális irányok a környezetükre irányuló hatásirányok A lokális helyek hierarchizálódó kapcsolatából kialakuló központok A térszervező irányok domináns irányaiból szerveződő áramlási pályák szerkezeti vonalak Folyamatos téraktivitást mutató centrum térségek Gyenge téráramlást és térhasznosítást mutató perifériák belső perifériák erővonalak között határ perifériák Régió típusok valós régiók rögzülő térbeli elkülönülések TÁJI RÉGIÓK homogén táji régiók érintkezési táji régiók KULTURÁLIS RÉGIÓK nyelvi etnikai néprajzi vallási FUNKCIÓTEREKBŐL FELÉPÜLŐ TÉRKAPCSOLATI RÉGIÓK gazdasági régiók A REGIONALIZÁCIÓ ÁLTAL KIALAKÍTOTT RÉGIÓK jogilag rögzített, konkrétan lehatárolt téregységek statisztikai régiók közigazgatási régiók TÖRTÉNETI RÉGIÓK hosszabb időtartamon keresztül egyszerre jelenítik meg a fenti típusokat 4

5 A regionális folyamatok eredményei Azonosságok és elkülönülések a területi folyamatokban külső és belső tér elkülönülése homogenitás kifelé tagolódás - befelé a belső tér tagolódása felépítési különbségek funkcionális különbségek hierarchizálódás erőtéri különbségek azonosság és különbözőség tudatosulása - területi identitás az elkülönülő homogén téregységek érintkezése aktív határok passzív határok Államszerveződési előzmények a Kárpátmedencében a magyar állam előtt 5

6 Államszerveződési előzmények a Kárpát-medencében a magyar állam előtt A Kárpát medence átalakuló és eltérő társadalmi irányultsággal újra szerveződő térstruktúrájába a regionális tagolódás szempontjából meghatározóan beépült a korábbi folyamatok által kialakított térfelhasználás igen sok eleme (földhasznosítási formák, érintkezési pontok, útvonal használatok, központok, stb.) és azok szervező hatása: A Száva és Dráva mentén (és a Dél-Dunántúl egy részén) kimutatható a késő római struktúra (városok, útvonalak, vonzásirányok, helyi illír-szláv népesség keresztény kultúrája) folyamatossága. A stagnáló és leépülő késő római struktúra felélesztési kísérletei Ilyen volt a frank-morva Pannonia rekonstrukció, a IX. század elején az Oriens tartományhoz ( ) tartozó Pannonia Inferior és Superior megszervezése, vagy a bolgárok részéről az Erdély belsejébe nyúló Bolgár végek kialakítása. A nagytérség többi részén az egész medencére irányuló szláv terjedés jelenik meg, keveredve egyes korábbi népek feltételezhető maradványaival, alapvetően köztes helyzetben, nagytérségi működést kialakító térstruktúra szintjei és valós centrumok nélkül. Az eddigi folyamatoktól jelentős eltérést hoz az avarok megjelenése, amely sajátos kettős funkcióval szervezi területiségét. Tömeges megtelepedései a centrumok nélküli területek folyó-térszínek területére esett. Ugyanakkor katonai szerveződéshez kapcsolódóan folyamatos törekvése volt a kiépültebb nyugat-dunántúli, Vág és Nyitra, valamint a Száva menti térségek tartós betelepítésére, illetve katonai érdekei biztosítására. Az avar államnál mutatkozik először meg az egységes kárpát-medencei területi szerveződésre való törekvés. 6

7 A honfoglalás korának területi szerveződése század A kárpát-medence domborzatának jellemzői 1. Nagymedencei jelleg peremhegységek köztes választóhegységek 3 eltérő jellegű belső medence Kis-alföld Nagy-alföld Erdélyi-medence 2. A peremhegységek erőteljesen tagolt domborzatúak magas hegységek középhegységek belső medencék félmedencék széles átmenő völgyek keskeny belső völgyek 3. A belső medencék domborzata kevésbé tagolt részben tagolt domborzatú dombságok (Erdély) és hegylábi felszínek döntően sík felszínű hordalékkúp síkságok feltöltődő alacsony helyzetű síkságok 4. A peremhegységek és a belső medencék találkozásánál egy erőteljes domborzati perem jött létre, amelyen igen összetett futású és jellemző völgykapukkal tagolt 7

8 A magyarság századi területi elhelyezkedése a Kárpát medencében több térhasznosítási funkció szerint szerveződött: Stratégiai/politikai: A korábbi hatalmi struktúrák betagozható területeinek leszakítása, külső védelmi rendszerek kiépítése, a hadi felvonulási utak biztosítása. A medencét keretező hegyvidék külső gyepűvé szervezése Hadszervezeti/katonai: A katonai/törzsi központok védett és a felosztott katonai funkcióknak megfelelő, politikailag kiegyenlített elrendeződése, valamint hadi utánpótlási bázis területek biztosítása a belső gyepűk rendszere. Közigazgatási: A területi egységet kifejező és a működést fenntartó sajátosan osztott törzsi szállásterületek és központok kiépítése. Gazdálkodási: A különböző funkciók ló és szarvasmarhatartás, földművelés, só és fém bányászat, vasipar, hadellátó koncentrált kézművesség, szolgáltatás népességcsoportjainak a funkciókra alkalmas térszínekre való telepítése és megfelelő arányú területi elosztása. Védettségi: A lakóhely és a térhasznosítás környezetének megfelelő védhetőségének biztosítása. Közlekedési: Először katonai útvonalak, a fejedelmi/királyi udvari ellátási útvonalai, majd később a települések elérhetőségének útvonalai váltak fontossá. Révek, kapuk, gázlók működtetése. 8

9 A magyarság területfoglalása a b 1 2 e 4 c d 3 1. medencei struktúra: a) a Duna baloldali mellékfolyói a Morva és az Ipoly között b) a Tisza jobboldali mellékfolyói c) a Tisza baloldali mellékfolyói a Szamos és a Maros között 2. pannóniai struktúra 3. Erdőntúl (Erdőelve, Erdély d) 4. köztes térség: d) a Duna, Tisza és Maros közti bolgár uralmú térség e) a Duna és Tisza közötti folyóköz Az államalapítás és a középkori állam területi szerveződése 9

10 A 10. század végére kialakuló regionális működési rendszer több tényező alapján szerveződő és különböző területi funkciót ellátó téregységekből állt A külső (hegyvidéki) és belső (egyes folyó-térszíni és Duna- Tisza közi) gyepük. Az őrvidékek - Alpok alja, Morva mente, Északkeleti-Kárpátok, Dél- Erdély, Duna-Száva köz. A dukátusok kiemelt szerveződésű területei. Erdély és a (Szlavón) Délvidék elkülönülő térségei. Elsősorban a Felső-Tiszavidék és a Bécsi-medence közti útvonal betorkoló folyóvölgyi kapuinál kialakuló köztes szállásterületek A Garam torkolata és a Csepel-sziget között a Duna, valamint a ráhordó összekötő vonalak mentén a Pilishez szerveződő fejedelmi központ. Magyarország korai térstruktúrájának regionalizációs téregységei a században d 1 2 e f g h 4 I. II. 3 Süli-Zakar - Csüllög a) erdős hegyvidékek (erdő-térszín) b) állandóan, vagy időszakosan vízzel borított síkság (folyó-térszín c) megtelepedésre kedvező síkság és dombvidék (település-térszín) d) külső gyepű e) dukátusok: 1. Nyitrai 2. Bihari 3. Temesi 4. Somogyi g) a korai várispánságok h) fejedelmi-királyi központi térség tartományok: I. Erdélyi vajdaság II. Szlavónia 10

11 A megtelepedés: a regionalizmus folyamata 11

12 A középkori Magyarország megtelepedési sűrűsége 1. erős 2. közepes 3. ritka 4. gyenge Az állami tér: a regionalizáció folyamata és téregységei 12

13 Az erőtereket állami területté szervező regionalizáció összetevői korábbi térstruktúrák érvényesülése külső hatásirányok beépülése a társadalom térnyerési érdekeltsége és szervezési képessége az állami működés intézmény-rendszereinek területi elosztása, a közigazgatás szintjeinek és téregységeinek kialakítása a szakrális egység megjelenítése Területszervezési/fejlesztési szintek a századokban lokális rögzítés, feldolgozás települési térhasználati regionális kitöltés, összekapcsolás, hierarchizálás közigazgatási megyék, székek gazdasági piaci vonzáskörzet áramlási kereskedelmi útvonalak térségi kiemelés, biztosítás közigazgatási, gazdasági-, hatalmi-terek országos politikai katonai szakrális 13

14 A lokális szint A középkori településsűrűség eltérései a Berettyó és a Körösök mentén (Jakó Zs. Maksai F. Győrffy Gy. alapján) a) folyó-térszín b) település-térszín c) erdő-térszín 14

15 folyóvízhez kötődő települések 1. településnyom 2. révtelepülés 3. településhalmaz 4. fürtszerű település csoportok 5. település-láncolatok folyóvízhez nem kötődő települések 6. településszigetek 7. vártelepülések 8-9. szórt erdőtelepülések 10. pásztor-települések Megtelepedési és térülethasznosítási (aktivitási) térszínek A századi Magyarországon 1. ERDŐ-TÉRSZÍN nagyon ritka településhálózat - kevés település. Erdős hegyvidékek a folyóvízhez szorosan kapcsolódó, előre jelzett, kötött helyzetű völgyi települések a hátterükben nagykiterjedésű, valódi települések nélküli térségek (csak szórt erdő és pásztor telepek) 2. FOLYÓ-TÉRSZÍN Alacsony hordalékkúp-síkságok vízjárta és vízmentes felszínekhez igazodó, belső és külső ártérperemekre rögzülő, de folyamatosan igazodó helyzetű, többségében gyenge település sűrűségű térségek 15

16 3. TELEPÜLÉS-TÉRSZÍN Magasabb helyzetű, ármentes hordalékkúp-síkságok, hegylábi felszínek, belső kismedencék előnyök és hátrányok alapján választott, folyóvizekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó település helyzetek Kiegyenlített vízrajzi és domborzati tagoltság Összetett hasznosítási tér Víz és erdőperemek közelsége Domborzat és vízjárás alapján az év nagy részében átjárható folyók A medence belsejébe nyíló völgykapukban, azok előterében, a kedvező adottságok következtében a legsűrűbb települési zóna jön létre A folyók által a medence belsejébe irányuló téráramlások itt összegződnek a belső domborzati peremmel párhuzamos, a folyókat keresztező téráramlásokkal. A fontosabb térszerkezeti központok kialakulásának zónája Magasabb tagolt dobságok, alacsony hegyvidékek folyóvízhez szorosan kapcsolódó, előre jelzett, kötött helyzetű völgyi települések Előnyöket csak a völgytalp kínál - lánc és fürtszerű csoportosulásban a folyók mentén közepes sűrűség A középkori településhálózat településformái szállások rögzült falvak monostorok bírtok központok várak városok 16

17 A középkori falvak elhelyezkedése az összetett agrár térhasznosítás tájakon jelennek meg nagyobb számban település-térszín ártérperemek kisebb számban speciális térhasznosításra települnek katonai - őrvidékek montán ipari erdő-térszín átkelés - folyók folyókhoz igazodnak folyóhátak magaspartok szűk árterek fölé mellékfolyó torkolatok egyoldali megtelepedés nagyobb folyók két oldali megtelepedés kisebb folyók, patakok útvonalakhoz igazodnak útvonalakra útkereszteződésekre útvonalak oldalsó zónáiba gyakran a két utóbbi (folyó, út) együtt jelenik meg A középkori falvak fejlődése korai formáikban szálláshelyek településnyomok a században a térhasználatot követő áthelyeződés a jellemző laza jellegű beépítés, szabálytalan elhelyezkedés a században folyamatos a falvak funkcióinak és településhálózati szerepének a megszilárdulása királyi szolgáltató falvak egyházi kolostori bírtok falvak várispáni falvak várbirtok falvak székely jász kun falvak telepes falvak szász falvak a században történik a telkes jobbágyság elterjedéséhez, új agrárterületek használatba vételéhez, betelepítésekhez kapcsolódóan a falvak birtokokhoz kötődő jogi, írásos rögzítése oklevelek ekkortól terjednek el a térben végelegesen rögzült szabályosabb alaprajzú telkes falvak a legnagyobb számú településforma a 15/16. században kb (Szlavónia nélkül) 17

18 A monostorok teklepüléshálózati jellemzői a középkori Magyarországon Középkori szerzetesrendek Magyarországon: BENCÉSEK BAZILITÁK CISZTERCIEK PREMONTREIEK KARTHAUZIAK TEMPLOMOSOK JOHANNITÁK STEFANITÁK FERENCESEK DOMOMKOSOK PÁLOSOK megjelenésük magános településként várak, városok településrészekén összetett település funkciók jellemzik gazdálkodási földművelés, kertgazdálkodás élelmiszer feldolgozás gyógyszergyártás kézműipari tevékenység vallási, egyházi kulturális migrációs közigazgatási hiteles helyek (oklevelek) egyedi/önálló területi működés központként való működés szerzetesrendi központ kulturális központ migrációs központ közigazgatási központ A várak térbeli elrendeződése Magyarországon a 14. század végén és a 15.. század elején 18

19 A várak a településhálózat részeként A sűrű településhálózatban kiegészítőként, a ritka településsűrűségű erdő-térszíneken uralkodó formaként jelennek meg. Összetett és speciális településfunkciókkal és egyedi vonzásterükkel a téráramlási vonalakhoz kötődnek. Sokszor központi, vagy részleges központi szerepkörük, sajátosan keveredik a városi funkciókkal, sokszor helyettesíti a városokat, néhol pedig azonossá válik velük. A XVII. század végéig meghatározó részei maradnak a településhálózatnak A városi szerepkört alakító tényezők jogállás kiváltságok valamilyen formája - az önállóság különböző szintjein királyi földesúri - egyházi funkció gazdálkodási ipari kereskedelmi piaci közigazgatási központi királyi megyei egyházi gazdasági - vásár védhetőség váras helyek városfal 19

20 A magyarországi városfejlődés korszakai 1. Korai korszak a 13. század közepéig - városhiány a király földbirtokosi, gazdasági, politikai szerepe meghatározó a társadalmi átrétegződés még nem zajlott le a közösségi, nemzetségi tulajdon még dominál a természeti gazdálkodás a meghatározó nem alakult ki mélyreható társadalmi és területi munkamegosztás és árucsere a belső árucsere szűk az agrár és kézműipari kereskedelem még nem különült el a termeléstől egyes falvak egy-egy mesterségre specializálódása nem árucsere, hanem feudális szolgáltatás volt vendég népek csak kis számban kerülnek letelepítésre a város gazdasági, közigazgatási, központi funkcióit a váras települések látják el civitas - elnevezés alatt várakat értenek- nem a territoriális autonómia, szabad polgárok lakhelye -csak központ királyi székhelyek megyeszékhelyek egyházi központok» törvénynapok» vásárok csak Esztergom és Székesfehérvár mutatott városi formát és tartalmat árumegállító jog királyi pénzverő és pénzváltó kereskedőházak kézműves központ az ország legjelentősebb vására 2. A középkori város kifejlődésének és elterjedésének korszaka 13. század közepétől a 16. század elejéig befejeződik a társadalom tagolódása, eltűnnek a rab helyzetű csoportok, kialakul a jogilag szabályozott köznemesi és a szabad helyzetű jobbágy réteg telkes jobbágy birtokok az agrártermelés bővülése új technológiák paraszti tömegárúk is piacra kerülnek a tatárjárás után felerősödik a falak védelmi szerepének fontossága a királyi birtok adományozás» várak építésére» fallal védett városok építésre» lakatlan területek benépesítésére - hegyvidéki erdőterületeken stratégiai, gazdasági és királyi jövedelemszerzési céllal - Északi- Kárpátok medencéiben, völgyeiben - Erdélyben megnő a betelepítettek, főleg a szászok száma 20

21 kialakul a pénzforgalom a pénzforrások (vámok, vásárjövedelmek pénzverés haszna) gyarapítása igényli a kereskedelem a vásártartás, a kézművesség, a városiasodás ösztönzését, mind a király, mind a birtokosok és az egyház részéről már 13. századadban nyertek királyi városi jogot (ennek megtartása később változhatott) Pest, Buda, Sopron, Győr, Pozsony, Nagyszombat, Selmecbánya, Nyitra, Zólyom, Késmárk, Eperjes, Szeged, Zágráb a 14. században a városodás legfontosabb forrásai a távolsági kereskedelem (Nagyszombat, Sopron, Brassó) bor termelés és kereskedelem (Buda, Kassa, Patak, Újhely, nemesfémbányászat (felső- és alsó-magyarországi bányavárosok) sóbányászat (Sóvár, Torda, Dés, Szováta) céhes kézműipar egy-egy városban legalább 20 iparág, a lakosok 25-30%-a iparos a távolsági kereskedelem mellett fontos regionális vonzáskör jön létre regionális és helyi piacközpontok Mezővárosok a Században a 14. században olyan város van amely kiemelkedik a szabadfalvak státuszából, de nem rendelkezik teljes kiváltsággal de városi szerepkörrel igen a civitas-ok lesüllyedésével és a szabad jobbágyfalvak felemelkedésével jöhettek létre magyar nevük arra utal, hogy nem volt joguk fallal körülkeríteni magukat, ezért mezők vették őket körül, néhányat néha civitasnak neveztek, de a többséget latinul oppidumnak, németül marktnak hívták földrajzi eloszlásuk sokkal egyenletesebb volt mint a civitas-oké 21

22 A városhálózat jellemzői városként értelmezhetők a században teljes jogú királyi városok (személynöki, tárnoki, korona, bánya, szász) részleges jogú (esetleg volt királyi) földesúri, egyházi városok gazdaságilag (bányászat, kereskedelem, piacközpont) városi szerepkörű városok oppidumként megnevezett mezővárosok Nyugat-Európához képest ritka, Kelet-Európához képest sűrű egyenlőtlen elrendeződés bizonyos térségekre koncentrálódik Duna vonala: Pesttől Pozsonyig a Kis Alföld északi és déli pereme a Garam mente a Sajó és Hernád mente Szepesség Felső-Tisza-vidék Szászföld A regionális szint ( század) 22

23 1. regionális szint: vármegyék A korai vármegyék területe Szent István korában (Kristó Gy. nyomán) A korai vármegyék kialakulása együtt ment végbe a királyi tisztségek megjelenését hozó társadalmi átalakulásokkal. Számukat és tényleges kiterjedésüket a felhasználható források alapján nehéz pontosan meghatározni, korábban 39-re, ma 48-ra teszik. A királyi megyék területi megjelenése szoros összefüggésben volt a népesség letelepedési sűrűségével, a védhető és hasznosítható térségek kiterjedésével, a mozgási útvonalak, vízhálózathoz kötődő elrendeződésével, a központ elérhetőségének mértékével. A Szent István által létrehozott korai rendszert sok tekintetben meghatározták a korábbi térstruktúrák, a dukátusi rendszer és a törzsi/nemzetségi felosztás területi sajátosságai. Kiterjedésük sokban kötődött a stratégiai útvonalak csomópontjainál kialakított ispánsági központokhoz, amelyek megyeszervező szerepét a bevonható népesség- és településszám, valamint a központtól való elérhetőség szabta meg. felépítése vár várispáni székhely várjobbágytelepek ellátó települések territórium hasznosítható térségek, útvonalak A hegyvidékeken átvezető útvonalak fontossága és a folyó- térszíni védelmi szerep, ha eltérő formában is, de a megyék többségének szerveződését erőteljesen a vízhálózathoz kötötte, ezek többsége határvármegye marchia - volt. 23

24 A földrajzi felépítésében és társadalmi térhasznosításában összetett Kárpát medence szakrális egységét a királyi korona alá foglalt nevesített területek, az ezt képviselő királyi hivatali rendszer és a területekkel is összefüggő tisztségek képviselték. a szakrális egység belső összefogója és külső kifejezője az egyházmegyei rendszer legfontosabb közigazgatási formák és szintek közvetlen a király alá tartozó király földje királyi vármegye (13. századig) királyi jogálláshoz tartozó székely székek jász és kun székek szász jogú területek (szászok földje) szabad királyi városok bánságok nemesi jogálláshoz tartozó nemesi vármegyék (13. századtól) nemesi jogállás alátartozó részleges városi kiváltságok Összefüggő rendszer szerinti működését a legfontosabb és legtartósabb regionalizációs forma, a nagytérség lakott térszíneit átfogó királyi, majd nemesi vármegyerendszer teremtette meg. Egyházmegyék 1050-ben (Kristó Gy. nyomán) 24

25 forrás: Frisnyák S Borsova vármegye a 11. században 25

26 Gömör vármegye a 11. században forrás: Frisnyák S Gömör vármegye a 14. században 26

27 forrás: Frisnyák S Fejér vármegye a 13. században Csongrád vármegye a 14. században 27

28 Békés vármegye a 14. században forrás: Győrffy Gy

29 2. regionális szint: piaci vonzáskörzetek forrás: Frisnyák S

30 30

31 A térségi szint Térkapcsolati régiók és köztes térségek a században a) erdő-térszín b) folyó-térszín c) település-térszín d) külső-térszín Teljes szerkezetű régiók: 1. Tiszántúl 2. Temesi délvidék és Maros folyosó 3. Kelet-Tiszáninnen 4. Nyugat-Tiszáninnen 5. Dunáninnen Hiányos felépítésű régiók: 6. Erdély 7. Nyugat-Dunántúl 8. Dél-Dunántúl 9. Duna-Száva menti délvidék 10. Szlavón délvidék Köztes térségek: 11. Nagyalföldi köztes térség 12. Felvidéki köztes térség 31

32 32

33 Tartományurak hatalmi területe a 14. század elején (Kristó Gyula nyomán) 33

34 Az országos szint CENTRUMTÉRSÉGEK A SZÁZADBAN e f a) erdős hegyvidékek (erdő-térszín) b) állandóan, vagy időszakosan vízzel borított síkság (folyó-térszín) c) megtelepedésre kedvező síkság és dombvidék (település-térszín) d) kűlső térség e) centrumtérség f) kűlső gyepü 34

35 e Centrumtérségek a században a) erdő-térszín b) folyó-térszín c) település-térszín d) külső-térszín e) centrumtérség e g f h Térszerkezeti vonalak a századi Magyarországon a) erdő-térszín b) folyó-térszín c) település-térszín d) külső-térszín e) többfunkciós központok f) központok g) bányászati központok h) egyházi központok 1. térszerkezeti vonalak 2. térszervező vonalak 3. közvetítő vonalak 4. összekötő útvonalak 35

36 A hódoltság kora század 36

37 I e g f h A török területfoglalás és a 16. századi térszerkezet a) erdő-térszín b) folyó-térszín c) település-térszín d) külső-térszín e) többfunkciós központok f) központok g) bányászati központok h) egyházi központok 1. térszerkezeti vonalak 2. térszervező vonalak 3. közvetítő vonalak 4. összekötő útvonalak 5. a hódoltsági terület. 37

38 Süli-Zakar - Csüllög Elnéptelenedő és aktivizálódó térségek a 17. században 1. centrumtérségek a Magyar Királyságban és az Erdélyi fejedelemségben 2. elnéptelenedő és pusztuló területek 3. mezővárosokba koncentrálódó népesség és aktivizálódó térhasználat 4. a hódoltsági terület határa 5. Királyi és fejedelemségi központok 6. török birodalmi központok 38

39 Közép- és Dél-Kelet-Európa 1660 és 1880 között 39

40 1. folyó-térszín: a) ritka településhálózatú, tartósan vízzel borított felszínek b) ritka településhálózatú, időszakosan vízzel borított felszínek 2. település-térszín: c) ritkább településhálózatú, ármentes síkságok d) sűrű településhálózatú ármentes síksági felszínek e) völgyi településhálózatú dombsági felszínek 3. erdő-térszín ritkább, völgyi településhálózatú hegyvidéki felszínek 4. a Felső-Tisza-vidék centrumtérsége 5. az aktivizálódó alföldi mezővárosi zóna 6. a pusztítások következtében tartósabban elnéptelenedő területek 7. királyi város 8. hajdúváros 9. mezőváros 10. vilajet székhely 11. határ A) a Magyar Királyság területe B) az Erdélyi Fejedelemség területe C) a Török Birodalom területe Az abszolutizmus területfejlesztése század 40

41 Területszervezési/fejlesztési szintek a századokban lokális és regionális szint: központi (uralkodói/kormányzati) területfejlesztés irányítással elnéptelenedett, pusztásodott területek aktivizálása betelepítések falvak, mezővárosok nagybirtok rendszer kialakítása - birtokadományozások gazdasági fejlesztések agrár, ipari ellátás, hadsereg térségi szint: funkcióterek kialakítása határőrvidékek, Temesi Bánság közigazgatási struktúra fejlesztése kerületek kialakítása országos szint: az ország Habsburg tartományok közé szervezése politikai katonai gazdasági Következmény:a korábbitól eltérő és nagyobb mértékű regionális fejlettségi különbségek kialakulása A REGIONALIZÁCIÓS FOLYAMATOK FUNKCIÓTEREI 1718-ban Erdély 2. Temesi Bánság 3. Katonai határőrvidékek 4. Centrumtérségek 5. Betelepítési térségek 41

42 Regionális különbségeket alakító folyamatok a 18. század elejétől a 19. Század közepétől 1. megtelepedési 2. népsűrűség változási 3. városfejlődési 4. funkcionális térhasználati 5. gazdasági szerkezeti 6. közigazgatási 1. megtelepedési Pusztásodott térségek betelepítése nagybirtok rendszer bővülése Dél-Dunántúl Bácska Temes vidék Maros Körös vidék Bihar belső áttelepülés - Felvidékről szlovákok -Erdélyből románok külső betelepítés német nyelvűek 42

43 2. népsűrűségi 1720 forrás: Beluszky P városfejlődési 43

44 4. funkcionális térhasználati 5. közigazgatási A hódoltság előtti közigazgatás visszaállítása vármegyék kiváltságolt területek kiváltságolt városok Új határőrvidék szervezése a délvidéken katonai határőrvidék Temesi Bánság II. József kerület reformja 44

45 45

46 A dalizmus kora Ausztria és Magyarország

47 Területszervezési/fejlesztési szintek a a dualizmus korában ( ) lokális szint: a gazdasági növekedéssel öszefüggő modernizáció területileg erőssen szelektált falusi térségek agrárgazdaságának átalakulkása- falvak differenciálódása modern ipari térségek kialakulása ipari falvak és városok funkcionális központok kialakulása/kialakítása a városhálózatban regionális szint: közigazgatási egységesítés megyék, törvényhatósági jogú városok, járások, községek kettős modernizációs folyamat (kormányzati, gazdasági) térségi szint: politikailag háttérbeszorul etnikai kultúrák erösödése országos szint: egyenlő rangú az osztrák tartományokkal társország kedvező térfolymatok azonosságok - különbségek Következmény: gyorsan fejlődő centrumtérségek lassan növekvő köztestérségek a regionális fejlettségi különbségek megmaradnak Magyarország területi közigazgatási szintjei között Közös állam (az uralkodó személyén keresztül) az Osztrák Császársággal Megszűnik Erdély önállósága Horvát Szlavónország részben önálló közigazgatást kap, de a Magyar Királyságon belül, ugyanazon a rendszerrel Székesfőváros Budapest (1873 egyesül Pest, Buda és Óbuda) Vármegyék teljesen lefedik az országot - megszünnek a kiváltságos területek tól 1886-ig 64 vármegye A vármegyékkel egyenrangú törvényhatósági jogú városok től a királyi jogú városokból és a kiváltságolt mezővárosokból 25 Magyarországon és 4 Horvát-Szlavónországban A megyéket egységes elvek szerinti Járásokra tagolják tól, ezek választott testületekkel nem rendelkeztek A járások alá nem tartozó rendezett tanácsú városok (többségük járási székhely lesz) 1871-tól a megyéknek alárendelve működnek Nagyközségek Falvak 47

48 Változó terek a dualizmus korában etnikai-tér agrár-tér ipari-tér városi-tér áramlási-tér modernizációs- tér 48

49 Etnikai tér Magyarország népességszám változása 1000 és 1910 között 49

50 50

51 Agrár tér 51

52 A kenyérgabona vetésterületének részesedése a szántóföldi vetésterületből Frisnyák S. nyomán 52

53 Tanyás vidékek az Alföldön a 20. század elején forrás: Beluszky P Ipari tér 53

54 Az ipar területi szerkezete és központjai 1910-ben Városi tér 54

55 A városhálózat szintjeinek átalakulása 1867-ben a kiegyezéskor 888 település rendelkezett városi ranggal 88 szabad királyi város 81 rendezett tanácsú város 719 mezőváros a kiegyezés után összesen 131 város a városok két jogi szintjét hozták létre törvényhatósági jogú városok teljes önállóság, választott testületekkel, a megyékkel egyenrangúan 25 törvényhatósági jogú város Magyarország területén (4 törvényhatósági jogú város Horvát-Szlavónország területén) rendezett tanácsú város részleges önállósággal megyéktől függés, választott testületek 106 rendezett tanácsú város Magyarország területén Az ún. községi törvények (1870:42.tc., 1871:18.tc. és 1886:22.tc.) alapján A szabad királyi városokból 23 lett törvényhatósági jogú város 58 lett rendezett tanácsú város 7 elveszítette városi rangját (pl. a Hont megyei Bakabánya A mezővárosokból 2 lett törvényhatósági jogú város 48 lett rendezett tanácsú város a többiek pedig százával süllyedtek a nagyközség kategóriába 55

56 A városodottság mértéke vármegyénkénta 20. század elején forrás: Beluszky BELUSZKY P P. 56

57 A városi népesség száma és aránya 1870-ben és 1910-ben (Horvát-Szlavónország nélkül) A népesség lakóhely száma fő aránya % száma fő aránya % Budapest , ,8 Városok , ,6 Községek , ,6 Összesen , ,0 Települési térhasználat és településhálózat változás a 18. századtól a 20. század elejéig erőteljes részleges Csüllög 57

58 Városi funkciók és városhierarchia a dualizmus korában 1. igazgatási funkció főváros megyeszékhely járási székhely főispáni hivatalok, alispáni hivatalok, szolgabírói hivatalok, bíróságok, adóhivatalok, pénzügyőrség, csendőrség, rendőrség, tisztiorvosi hivatalok, tankerületei igazgatóságok, postaigazgatóságok - különböző szintjei igazgatáshoz kötődő egyéb közhivatali funkciók iskolák, kórházak, napi és heti sajtó, ügyvédi testületek igazgatáshoz kötődő gazdasági funkciók kereskedelmi testületek pénzügyi intézmények egyéb szolgáltató intézmények Városi funkciók és városhierarchia a dualizmus korában 2. gazdasági funkciók termelési központ gyáripar kisipar kereskedelmi központ fogyasztási központ a város működése és a tisztviselő réteg 3. közlekedési központ vasúti csomópont 58

Magyar Tudomány. a régió Vendégszerkesztõ: Enyedi György. A koponya Gazdasági döntések etikája

Magyar Tudomány. a régió Vendégszerkesztõ: Enyedi György. A koponya Gazdasági döntések etikája Magyar Tudomány a régió Vendégszerkesztõ: Enyedi György A koponya Gazdasági döntések etikája 2004 9 931 Magyar Tudomány 2004/9 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 CXI. kötet Új

Részletesebben

Viga Gyula. Tájak, ízek, ételek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Viga Gyula. Tájak, ízek, ételek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Viga Gyula Tájak, ízek, ételek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2004 Szerkesztette: VERES LÁSZLÓ Technikai szerkesztő: FEKETÉNÉ BÍRÓ EDIT Borító és színes technika: SZUJÓ PÉTER A borítón 19. századi

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM

RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM 3 * M 0 0 4. RENDI TARSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM o MEZŐ VÁROS-KISVÁROS Keszthely,1990 RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM I RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM RENDI TÁRSADALOM-POLGÁRI TÁRSADALOM Rendi

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán

Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Települések Településállomány

Települések Településállomány Települések Településállomány Magyarországon a települési önkormányzatok illetékességi területe jobbára megegyezik a funkcionális értelemben vett településekkel. Kivételt képez néhány nagyvárosunk mindenekelőtt

Részletesebben

A magyar olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói 1

A magyar olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói 1 Földrajzi Értesítő 2007. LVI. évf. 3 4. füzet, pp. 303 332. A magyar olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói 1 Pap Norbert 2 Abstract Geographical dimensions of the Hungarian-Italian relationships The Hungarian-Italian

Részletesebben

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT Eurorégió Fejlesztési Kht. megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE KÉSZÍTETTE: Inno-Motive Nonprofit Kft. Cím: 6726 Szeged, Tárogató u. 60. Tel.: (+36) 62-642-712 Fax.:

Részletesebben

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek

Részletesebben

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 3. Településhálózat-fejlesztés A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA VÁROSOK GAZGASÁGI POTENCIÁLJA

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Tanulmány a területi igazgatás magyar történelmi hagyományairól, az átalakításra vonatkozó jelenkori kutatások eredményeinek áttekintése,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KONCEPCIÓJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KONCEPCIÓJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KONCEPCIÓJA 1 A Mátészalkai kistérség befektetés-ösztönzési koncepcióját a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

3. A regionális szint gazdasági szerepe

3. A regionális szint gazdasági szerepe A modern közigazgatási területrendezés abból a tényből született, hogy a hagyományként örökölt közigazgatási területi beosztás és a városi központok fejlődése szembe kerültek egymással, s a hagyományos

Részletesebben

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK Az egész Európát, illetve a közép-európai nagyrégiót szemlélve azt látjuk, hogy nagyon alacsony azoknak a területeknek az aránya, amelyek kizárólag egyetlen állami szuverenitás

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban

A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban Doktori (PhD) értekezés Szerző: Koncz Gábor Témavezető: Dr. Kozma Gábor Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben