MOSZKVA ÉS KELET-EURÓPA (A SZTALINIZMUS TÖRTÉNETE)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSZKVA ÉS KELET-EURÓPA (A SZTALINIZMUS TÖRTÉNETE)"

Átírás

1 1 MOSZKVA ÉS KELET-EURÓPA (A SZTALINIZMUS TÖRTÉNETE) ELŐLAP A szerzők ezt a könyvet a Föderáció archívjei ügynökség, az Orosz Föderáció Állami archívuma, az Orosz Állami szocinál-politikai történelemi archív és az Orosz Föderáció Elnöke archívumában található nyilvános és titkos dokumentumok alapján állították össze. Ha valakit érdekel, tulajdonomban van minden, az állam és egyház kapcsolatát érintő és ezekben az archívumokban található dokumentumok gyűjteménye ig. Fontosnak találtam a könyv e fejezetét lefordítani magyarra, hogy megismerhessük az abban az időben történteket a szovjet oldalról is. Budapest, 2012 december Borisz atya. (A SZTALINIZMUS TÖRTÉNETE) MOSZKVA ÉS KELET-EURÓPA HATALOM ÉS EGYHÁZ A TÁRSADALMI ÁTALAKULÁSOK IDEJÉBEN 4O-50-ES ÉVEK XX. SZÁZAD RÖVID TÖRTÉNELMI LEÍRÁS OROSZ TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZLAVISZTIKAI INTÉZET SZERZŐK: VOLKITINA T.V. MURASKO G.P. NOSZKOVA A.F. Kiadó: JELCIN B.N. Oroszország Első Elnökének Alapítványa ROSSPEN Moszkva, 2008

2 2 I rész. Hatalom és az ortodox egyházak a Szovjetunióban és a Kelet Európai országokban ( ) V. fejezet. Az ortodox egyház az állami hatalom vallási politikájában, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon és Albániában (a XX. Század es éveiben). 2.. Próbálkozások az ortodoxia konszolidálására a háború utáni Magyarországon. 2.. Próbálkozások az ortodoxia konszolidálására a háború utáni Magyarországon: a probléma politikai szempontjai. Magyarországon, egyértelműen katolikus országban (a lakóság 70% katolikus volt), az ortodoxia nagyon korlátozottan volt elterjedve. Midőn a Moszkvai Patriarchátusban volt egy erős meggyőződés, hogy ez a folyamat alapjában véve vegyes házasságokon keresztül jött létre és köszönhetően a szomszédságban elhelyezkedő ortodox országoknak. Az ortodoxia legfőképpen azoknak a kisebbségeknek volt hitvallása (szerbeknek, románoknak, görögöknek) akik az országban letelepedtek. A magyar ortodoxia sajátossága a multijuriszdikcionalitás, azaz különböző fennhatóság alá tartozó egyházmegyék és egyházközségek jelenléte. Az években történt egyes román és szerb területek valamint a Csehszlovákiához tartozó Kárpátaljának Magyarországhoz való csatolása után, az ortodoxok száma az országban lényegesen meg növekedett. Vladimir (Ricsa) szerb püspök, a Munkácsi és Pressói egyházmegye magyarországi ortodox egyházközségek kormányzó főpapjának áprilisi internálása után a magyar kormány arra a következtetése jutott, hogy kikerülhetetlen egy Magyar nemzeti ortodox egyház létrehozása. Annak érdekében, hogy a magyarok száma többségben legyen, a hivatalos hatóságok április 27-én kormányrendeletet adtak ki egy Magyar - Ruszin egyház megalakulásáról, mely egyesített 120 ezer hívőt (200 egyházközséget), de nem rendelték ennek befolyási szférája alá a román és a szerb ortodoxokat. Az új egyház fejévé a Konstantinápolyi patriarcha fennhatósága alá tartozó Szavvatiosz Prágai érsek lett kinevezve. Az érseki helytartó rezidenciája Huszt városában lett megszervezve, de 1941 végén Szavvatios érsek, a német hatóságoktól szorongatva (akiknek nem volt érdekük a magyarországi ortodoxia megszilárdítása), nem foglalkozott a magyar ügyekkel. Az így kialakult helyzetben a magyar kormány a magyar és ruszin ortodoxok lelki ellátásával egy emigránst, az orosz nemzetiségű volt tábori lelkészt, Popov N. protojerejt bízta meg, kinevezve őt az egyház adminisztrátorává (kormányzójává). Popov az elsőbbségi feladatok közé a Magyar Ortodox Egyház (MOE) hierarchiájának kialakítását sorolta, ennek érdekében meg akart nyitni Debrecenben egy ortodox Teológiai Akadémiát. Sikerült neki 80 hallgatót össze toborozni. A német budapesti nagykövetségből hírek érkeztek Berlinbe, miszerint Popov kész volt együttműködni néhány Szerbiában élő orosz

3 3 emigráns-pappal, és valószínűleg illegálisan szerette volna bejuttatni őket az ország területére tavaszán a magyar kormány arra a következtetésre jutott, hogy szükséges egyesíteni a románokat és a szerbeket is egy nagy ortodox egyházba. Úgy látszott, hogy erre a feladatra a szerény személyiségű, habár aktív Popov jelöltsége a hatóságokat nem elégítette ki, annál is inkább, hogy tevékenysége miatt az Határon túli Orosz Ortodox Egyház (HOOE) Szinódusa eltiltotta a papi szolgálattól. Szükség volt egy egyházilag tekintélyes személyre. A magyar oldal 1942-ben a HOOE fejéhez, Anasztászíj (Gribanovszkij) metropolitához fordult azzal az ajánlattal, hogy legyen ő személyesen az autokefál (!) MOE feje és költözzön át Budapestre a szinódussal együtt. Anasztászííj nem fogadta el ezt az ajánlatot. Sőt mi több, amint ezt az irodalom kimutatja, a HOOE szinódusa sohasem foglalkozott ezzel a kérdéssel. A kigondolt dolgokat a magyar hatóságoknak nem sikerült megvalósítani. Popov nyugdíjba vonulása után, Horthy diktátor parancsára, a ruszin egyházközségek fejévé Szabó T. László adminisztrátori minőségben, és a magyar egyházközségek fejéve pedig a Mekerek falu paróchusa Oláh János lett megtéve. A háború vége után megmaradt a magyar ortodoxiára jellemző a fennhatósági viszonyok sokszínűsége. Az ortodox egyházközségek legnagyobb része (a 40-es évek előtt) a Román és a Szerb egyházak fennhatósága alá tartozott, voltak bizonyos számban tiszta román egyházközségek, melyeket Mundrucu Péter protojerej vezetett és 6 szerb egyházközség Grigoríj (Zabukovics) Budai püspök vezetése alatt. Az ország területén működtek még görög egyházközségek melyek a Konstantinápolyi patriarcha alá tartoztak. A magyarnak tartott 4 egyházközség (Budapesten, Biharon, Békéscsabán és Gyulán) nemzeti összetevődés szerint nem volt homogén. Például Biharon és Békéscsabán többségben voltak a románok, Budapesten pedig a hívők 60% megkeresztelkedett zsidó volt. A magyar egyházközségeknek nem volt püspökvezetőjük, hanem az Oktatási és Kultusz Minisztérium alá tartoztak, amelynek megbízásából Oláh János protojerej, mint adminisztrátor vezette őket. Üröm faluban, Budapesttől nem messze, 1801 óta létezett egy orosz templom saját nyájával. A fővárosban is volt egy orosz emigráns templom mely nem egyszer változtatta meg fennhatósági hovatartozását. A képet még kitöltötték az ország déli részén egyedülálló kis népességű bolgár ortodox egyházközségek. A hivatalos magyar statisztikai adatok szerint az összes ortodoxhívők lélekszáma elérte a 35 ezret (19 ezer magyar, 10 ezer román, 6 ezer szerb). Az ortodox

4 4 egyházközségek elszigetelten működtek, a különböző nemzetiségek között szinte nem volt kommunikáció. Ezt figyelembe véve, a háború után, az ortodox egyházak konszolidációjának feladata nem az ortodoxhívők igényéből eredt, hanem a hivatalos a magyar hatóságokéból. Hivatalosan tisztán praktikus okokra hivatkoztak: a magyar Alkotmány szerint minden vallás jogosult volt állami anyagi támogatásra, amelyet a hatóságoknak sokkal egyszerűbb központi módon kiosztani, azaz egyesült egyházközségek egyedüli vezetőjével tárgyalni. De, nagy valószínűség szerint, voltak ennél sokkal jelentősebb okok is, elsősorban ortodox nemzeti kisebbségek csoportjai (románok és szerbek), akik ráadásul még az ország határ zónáiban helyezkedtek el. Az ország politikája, legalább is egy részükkel kapcsolatban nagyon határozott volt. Így, még 1942 tavaszán a német diplomaták közölték Budapestről Berlinbe a hatóságok szándékát, hogy magyar egyházi fennhatóság alá akarják helyezni az ortodox románokat, abból a célból, hogy de-nacionizálni tudják őket. Figyelembe véve az Erdély miatti, a háború után is fennmaradó feszültséget a magyar román viszonyokban, elfogadható az a feltevés, hogy a hivatalos Budapest nem mondott le arról a gondolatról, hogy kihasználja a vallási faktort a nemzetközi ellentmondások feloldása érdekében, ezek között is, hogy megakadályozza az ország határain belül egy potenciális 5. hadosztály képződését. Emellett szól az a tény is, hogy júliusától az Oktatási és Kultuszminisztérium munkatársai nem egyszer kezdeményeztek megbeszéléseket a szerb egyházközségek fejével, Georgíj püspökkel, felkérvén őt az ortodox egyház megszervezésére Magyarországon. Ezzel kapcsolatban fel lettek ajánlva a szervezés alapvető feltételi, amelyek szerint: az egyesült egyházi kerület a Budai püspök vezetése alatt magában foglal helynökségeket a nép által használt beszélt és liturgikus nyelv szerint. A helynökségi hozzátartozásnak megváltoztatása az egyikből másikba a közösségi közgyűlés szavazatainak 2/3-os többségével volt lehetséges. A közgyűlés határozatát a püspök ellenőrizte és hagyta jóvá. Ugyan ezeken az alapokon oldódott meg a kérdés a vegyes ajkú egyházközségek szervezeti hovatartozásról és a nyelvről, a liturgián pedig megengedett lett a kétnyelvűség. A helytartóságokat püspöki vikáriusok vezették archimandritai vagy protopresbiteri méltóságban és feloszthatók voltak esperesi kerületekre. A püspök mellett működött egy konzisztórium. Az irodavezetés nyelve kötelezően magyar volt. A helytartóságok konzisztóriumi nyelve a hívőközösség nemzetiségétől függően határozódott meg. A Magyarországi

5 5 egyházi kerület püspöke megkapta a Budai és egész Magyarország ortodox püspöke címet. Az állam deklarálta a püspöki vikariátusok vezetőinek anyagi eltartását. Az Egyetemes patriarchátus közösségei egyesültek az egyházi kerülethez autonómiai jogokkal, azaz szabadon gazdálkodtak tulajdonukkal, eldöntötték a liturgikus nyelvet és volt nekik saját adminisztrációjuk. Georgíj püspök negatívan reagált erre a projektre, megalapozván azzal, hogy a Magyarország által alulírandó Békeszerződés a határok megváltozásához vezethet, amely maga után vonhat lakósági cseréket, változtatási lehetőséget stb. vagyis az országban előállhat egy abszolút új vallási helyzet. Ezen kívül a MOE alakulási problémáit konkrét, praktikus szempontból elemezve, a püspök meg volt győződve arról, hogy a magyar liturgikus nyelv bevezetésének kanonikus legalizációja egy hosszú egyházjogi procedúrát vonna maga után ami nem megoldható egy felülről jövő paranccsal. Georgíj püspök visszautasítása azt erdményezte, hogy megalakítsanak egy speciális, egyházjogban jártas komissziót, amelytől a kormány ajánlataik megfogalmazását követelte. Tagjai lettek Berki Feriz, a minisztérium munkatársa, a román Popovics, teológia professzor és Dr. Jászenszkíj. A komisszió lépésenkénti haladást javasolt és, kezdetnek, egyesíteni a magyar egyházközségeket a görög alapítású magyar egyházközségekkel, melyeket óta a Nyugat és Kelet európai exarcha, Germán Fiatriszki metropolita vezetett (az exarchátus központja Londonban volt). Ez után pedig megkérték volna Konstantinápolyt, hogy ezen alapokon hozzon létre egy Magyar ortodox egyházat. De a kormányban azt gondolták, hogy ennek az elgondolásnak nincs perspektívája, mert az Egyetemes patriarcha a magyar ortodox egyház kérdésében nagyon erős nyomás alatt volt a Román és a Szerb autokefál egyházak részéről. Mindent egybevetve, a probléma gyors megoldására, amit a hatóságok akartak, nehéz volt számítani tavaszán, az érendő kormánykrízis idejében, amelyet a politikai erők át csoporttolódása okozott, miután 1945-ben az ellenzéki Kisgazda Párt (KGP) megnyerte a parlamenti választásokat, a hatalom előtt az a legnagyobb feladat állt, hogy biztosítsa a rezsim stabilitását. Nyílt levélben a papsághoz fordulva a kormány kijelentette: amilyent mértékben az egyház támogatja a demokratikus országot, olyan mértékben számíthat annak támogatására. Ezekből a pozíciókból, a hatalom közeledett az ortodox románok Békéscsaba és Bihar területén működő szervezeteinek azon reményéhez, hogy létre jöjjön egy független román egyházmegye.

6 6 Kezdeményezőként Mundrucu P. lépett fel, aki Gyulán szervezett egy konzisztóriumot. A Szerb és a Román ortodoxegyházak vezetői a MOE létrehozásával kapcsolatban ragaszkodtak, hogy ez az 1868 évi (IX. cikkely) törvénnyel összhangban történjék, kiterjesztve annak elveit a görög közösségekre is. Feltételezve ezzel kapcsolatban az összhangúságot a liturgikus nyelvi kérdéssel és az egyházközségek fennhatósági hovatartozásával, ez a magyar egyházközségek megsemmisítését jelentené, habár az Oktatási és Kultusz Minisztérium adatai szerint, nem kevesebb min a magyarországi ortodoxhívők fele a liturgiát csak magyar nyelven értette. Így, mint például Békésen voltak olyan román egyházközségek, ahol egyetlen egy hívő sem értett más nyelven, mint magyarul. Az ügy zsákutcába került és 1946-ban a magyar kormány elhatározta, hogy az Orosz ortodox egyházhoz fordul. Arra számítottak, hogy a Moszkvai patriarchátus meg tud majd egyezni a Román patriarchával a román egyházközségek leválasztásáról és átadásáról Magyarországon, a jövőbeli egységes MOE-nak. Analóg módon oldotta volna meg a problémát a Konstantinápolyi patriarchával az elmagyarosodott görög egyházközségek is számítottak fennhatóság váltásra. Ami a magyarok által alapított egyházközségeket illette, az ő sorsuk az adminisztrátortól a Moszkvai patriarchához benyújtandó kérésétől függött, hogy fogadja áttérésüket az ő fennhatósága alá. Következő logikus lépésnek tűnt az Oktatási é Kultuszminisztérium szerint, a Moszkvai patriarchátus fennhatóságát kiterjeszteni Magyarország egész területére, következésképen egy megfelelő szerződés megkötése az OOE és a magyar kormány között arról, hogy szükség esetén a Moszkvai patriarcha kész autokefaliát adományozni a MOE nak. Megtudva a magyar oldal készségét Moszkvában elhatározták mindenek előtt alaposan áttanulmányozni az egyházi szituációt az országban, és lépésenként haladva először az orosz egyházközségeket egyesíteni a Moszkvai patriarchátussal. Ebből a célból 1946 augusztusán érkezett Budapestre a Moszkvai patriarchátus delegációja az Uzsgorodi és Mukácsevói püspök, Nesztor (Szidoruk), vezetésével. A magyar vezetés nagy jelentőséget tulajdonított a delegáció érkezének, fogadta azt az oktatási és kultuszminiszter Keresztúri D., sok újság publikálta a Nesztor püspök interjúit és más anyagokat is pozitív hangnemben. Megbeszélések folytatódtak az egyházközségek vezetőségével, és augusztus 13-án Oláh I. és Varjú J. protojerejek saját nevükben megfogalmaztak és aláírtak egy kérvényt Alexíj patriarchához a Moszkvai patriarchátusba való felvételük

7 7 érdekében és hogy nevezzen ki nekik egy magyar püspököt. A felek azonnal megegyeztek abban, hogy, egy a püspöki méltóságnak megfelelő magyar kandidátus hiányában, az egyházat ideiglenesen egy orosz püspök vezeti, de őmellette ki lesz nevezve egy magyar segédpüspök. A fennhatósági iratok kidolgozására a felek megegyeztek egy egyházi delegáció meghívásáról Moszkvába. Azonnal összeállították a delegáció tagjainak névsorát: Péterfalvi János archimandrita, Oláh János protojerej, Mundrucu Péter protojerej. Ez utolsó jelenléte, aki a román egyházközségeket látta el, valószínűleg megengedett arra számítani, hogy meghúzódik egy afféle demarkációs vonal, kikerülve a nehézségeket a Román egyházzal októberében az OOE Szent szinódusa döntést hozott a magyar ortodox egyházközségek fennhatósága alá vételéről. Budapesten megalakult egy segédpüspöki katedra, amely az újonnan megalakult Moszkvai patriarchátus Közép-európai exarchátusához lett csatolva, amelyet Szergíj (Koroljov) érsek vezetett. A segédpüspöki katedrát Budapesti püspök címmel Péterfalvi János vezette, akinek még át kellett esni Moszkvában a kinevezési és felszentelési procedúrán. Az egyházközségek egy részének Moszkvával való egyesítése nem oldotta meg az ortodoxia konszolidációjának nehéz kérdését Magyarországon. Románok, szerbek és görögök nem akarták feladni pozícióikat, kiengedni az egyesítés iniciatíváját saját kezeikből és, ami még nagyon fontos volt, belegyezni a magyar nyelv liturgiába való bevezetésére. Az 1946-os év folyamán, a Szerb ortodox egyház (SZOE) Szinódusa kétszer is hivatalosan fordult a Moszkvai patriarchátushoz a Magyar egyház szervezésének ügyében. Megvádolva a magyar felet azzal a szándékkal, hogy le akarja választani a Szerb egyházat Magyarországon a Szerb patriarchátustól, átalakítván azt egy közönséges magyar egyházmegyévé, amelynek segítségével könnyebb lesz elmagyarosítani, ami szerbjeinket. A SZOE Szinódusa megkérte a Moszkvai patriarchátust hogy segítsen a Szerb egyháznak az ő magas presztízsével, ne tárgyaljon szélhámosokkal és ne támogassa őket egy valamiféle új ortodox egyház megalapításban Magyarországon, mert ez egy javíthatatlan kárt okozhatna úgy a Szerb egyháznak, mint az egész ortodoxiának. Ez a pozíció meg lett erősítve Nyikoláj metropolitának 1946 decemberében Belgrádban, a Pánszláv kongresszuson, amikor találkozott Gavriíl Szerb Patriarchával, aki kinyilvánította neki kívánságát, hogy ne siessenek a magyar ortodoxok kérdésével, akik történelmileg a SZOE -hoz

8 8 kötődnek. Tudtára adta, hogy szeretne megegyezni a magyar kormánnyal a szerb egyházmegye sérthetetlenségéről Magyarországon és a Moszkvához áttérni kívánkozó magyar egyházközségek kérdését pedig a SZOE püspöki szinódusa elé vinni. Maga a patriarcha előbb nem ellenezte, hogy a többi (nem szerb) ortodox egyházközséget, ha azok így kívánják, átadják az OOEnak, de később a Magyar egyház problémájának megoldását összekötötte azzal a szükségességgel, hogy személyesen találkozzon Alexíj patriarchával. A román egyházközségek is megerősítették kívánságukat megőrizni saját jurisdikciójukat decemberében tisztán kialakult Konstantinápoly hozzáállása is, amely, mint elismerték az OOE ügyeiért felelős Tanácsban, soha sem szűnt meg magát az egész magyar ortodoxia legfelsőbb fejének tartani és foglalkozni ennek sorsával. A budapesti görög egyházközség vezetője Hilárion Vaszdekas archimandrita, aki szoros kapcsolatban állt Konstantinápollyal, kijelentette annak szükségességét, hogy a magyar egyház fejére ki kell nevezni egy törvényes püspököt, értve ez alatt elsősorban saját személyét. Az december 13. Szmirnov A.P. protojerejnek írt levelében Vaszdekasz közölte, hogy amennyiben a Konstantinápolyi patriarchátus kinevezi őt (Vaszdekaszt) püspökké, én lennék, írja Vaszdekasz, a legalkalmasabb és a legmegfelelőbb személy mert kielégíteném mind a két egyház követelményét, amennyiben a Konstantinápolyi engem inkább görögnek tart, mint orosznak és a Moszkvaihoz inkább közelebb állok, születésemből és nevelésemből fakadóan, mint a göröghöz. De Konstantinápoly pozíciója, az iratokból ítélve, legkevésbé izgatta Moszkvát. Így az OOE ügyeiért felelős Tanács 1947 március 3., K.E. Vorosilov-hoz címzett beszámolójában, mérlegelve a helyzet nehézségét, írta: a Moszkvai patriarchátus nem szándékozik elrontani a Román és a Szerb egyházakkal kialakult jó kapcsolatokat, mert úgy gondolja, hogy arra a kérdésre az összes magyar ortodox egyházközséget egyesíteni Magyarországon, egy független ortodox egyházmegyébe, fején egy magyar püspökkel, az idő még nem érett meg. A patriarchátus a jelen időben előnyösnek tartja őket a saját nemzeti egyházaik jurusdikciójában tartani. Más szavakkal az 1946 októberében az OOE Szent szinódusának döntését, amiről már följebb írtunk, Moszkvában megváltoztatni nem akarták tavaszára a magyar ortodox egyházközségek vezetés nélkül maradtak: Péterfalvi Jánost, a szovjet hadsereg elleni kémkedés gyanúja

9 9 miatt letartóztatták, Oláh János protojerej pedig, akit az oradeai püspök megfosztott papi méltóságától, várta saját maga visszahelyezését a papi rendbe, miután benyújtotta az erre vonatkozó kérvényt. Kihasználva ezt a helyzetet Varjú János protojerej energikus lépéseket tett az ügyben, hogy megkapja az archimanritai méltóságot. Alexíj patriarcha azonban nem sietett ebbe beleegyezni, számon tartva a románok és a szerbek helyzetét. Ennek ellenére 1947 április 12-én a budapesti rádió tudósított Varjúnak a Magyar ortodox egyház adminisztrátorává való kinevezéséről január 19-én a magyarországi görög tradíciójú egyházközségek vezetősége a szovjet követhez, G.M. Puskinhoz fordult Budapesten azzal a kéréssel, hogy működjön közre a magyarországi püspöki kar létrehozásában A levélben aláhúzták, hogy készek magukat alávetni a nekik kinevezendő püspök fennhatóságának. Megfogalmazódott Varjú János kandidatúrája is a püspökségre. A magyarok kérésüket azzal motiválták, hogy ezzel megakadályozzák egy konstantinápolyi püspök kinevezését, amely ügyében mintha erősen dolgozott volna Vaszdekasz archimandrita, és ez két okból is nem lenne kívánatos. Először is ilyen kimenetben, mint írták a levél szerzői, a görög egyházközségek nem szabadulnak meg soha Konstantinápolyi patriarcha effektív hatalmától. Másodszor az elodázás miatt egy fontos ügy csúszik át a Moszkvai szinódus kezéből Konstantinápolyba. Ezzel a figyelmeztetéssel és a magyar egyház földaraboltsága elleni érvelésekkel, amit a katolikusok saját céljukká tettek, a szerzők ara számítottak, hogy a szovjet követ pozitívan reagál rájuk. Igen, mert már 1947-ben az ortodoxia konszolidációjára való törekvés a Moszkvai patriarchátus vezetése alatt és Vatikán elleni folyó harc felerősítése meghatározóvá vált a szovjet oldal tevékenységében a vallásügyi szférában. A magyar oldal számításai igaznak bizonyultak: G. M. Puskin közölte a Szovjet Külügyminisztériuma Balkáni Országok Osztályával, a magyarokkal való egyetértését. Javasolta kiküldeni az országba a Moszkvai patriarchátus egy képviselőjét a helyzet tanulmányozására és ellátni Varjú Jánost írásbeli felhatalmazással a magyar egyház vezetésére a kérdés végleges megoldásáig február 13-án V.A. Zorin, külügyminiszter helyettes, tudatta Puskin véleményét G. G. Karpovval. Az OOE ügyeinek Tanácsa villámgyorsan reagált. Már február 16-án értesítették a Szovjetunió Külügyminisztériumát, hogy a magyar ortodox egyházközségek felvétele a Moszkvai patriarchátusba és a püspöki kar kinevezése eltolódik abból kifolyólag, hogy érintődnek a Szerb, Román,

10 10 Bolgár és más autokefál egyházak érdekei, jurisdikciói és vagyona A kérdés elhalasztódik Gavriíl patriarcha érkezéséig Moszkvába. A figyelmesség megőrzése és a tapintat szükségessége, mondták a levélben, elkerülhetetlen első sorban az e nyáron tartandó találkozó érdekei miatt, amit a Moszkvai patriarcha hív össze, és amelyen szükséges megőrizni a Moszkvai patriarchátus egységét a többi balkáni országok egyházaival. G. M. Puskin azonban kitartott a saját nézőpontja mellett március 8-án V.A. Zorin az Sz.K Belisevhez írt levelében konstatálja: Puskin elvtárs célirányosnak és szükségesnek tartja felvenni a Moszkvai patriarcha fennhatósága alá a 8 magyarországi görögalapítású egyházközséget, mert ezen egyházközségeknek felvétele semmiképpen sem érinti a balkáni államok ortodox egyházainak érdekeit, különösképpen a Szerb ortodox egyházét melyhez a fenti 8 egyházközségnek semmi köze sincs. Ezzel együtt Puskin elvtárs fél, hogy ennek a kérdésnek a további elodázása annak a lehetőségnek elvesztéséhez vezethetne, hogy a görög egyházközségek egyesülhessenek a Moszkvai patriarchátushoz. Ezen kérdés megoldásának elodázásával kapcsolatban a magyar oldal megerősítette nyomását: 1948 áprilisában, Puskinnal folytatott beszélgetés közben, a miniszterelnök helyettes Rákosi M. közölte, hogy a magyar kormány a MOE fejeként egy SZU-ból származó püspököt szeretne látni. Pontosította, hogy ezzel együtt az egyház fejének Kárpátaljából kell származni, tökéletesen kell tudni magyarul és magyar vezetéknevének kell lenni. Az ortodox püspök feladata lett volna a magyar és a görög egyházközségek egyesítése, ezzel egy időben gondolták a román és a szerb egyházközségeket ideiglenesen az eddigi jurisdikciójukban hagyni. A szovjet vezetés és a Moszkvai patriarchátus nehéz helyzetbe kerültek. Ők az eddigiekhez hasonlóképpen gondolták, hogy lehetetlen megalapítani a jurisdikciót a Szerb és a Román egyházakkal történt előzetes megbeszélések nélkül, ezen kívül a magyar fél követelményeinek megfelelő jelöltjei az OOE vezetésének nem voltak. Ebben a szituációban Alexíj patriarcha szükségesnek tartotta lépéseket tenni, hogy megelőzzék az egyházközségek Konstantinápolytól való függőségének megerősödését, és előkészíteni a talajt az országban lévő ortodox egyházközségek szituációjával összefüggő kérdés elkövetkezendő megoldására. A patriarcha szándékával egyetértett az OOE ügyeivel foglalkozó Tanács is, melynek közbenjárására a Minisztertanács engedélyezte 1948 május 22-én az OOE delegációjának utazását Budapestre.

11 11 A magyar fővárosba újra elküldték Nesztor Uzsgorodi és Mukácsevói püspököt a Moszkvai patriarchátus titkára, L.N. Parijszkí kíséretében. A látogatás úgy volt beállítva, mint a magyar kezdeményező csoport kérésének elfogadása, akik mintha az minden ortodoxhívők és papság nevében tevékenykedtek, és akik szerették volna kánonilag helyes módon megalapítani a Magyar ortodox egyházat. A látogatás alatt a vendégek kétszer találkoztak az oktatási és kultuszminiszterrel, Ortutay Gy.-vel, aki a kormányban a Magyar Kisgazda Párt (MKG) bal szárnyát képviselte. A június 12. fogadáson a miniszter fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a Magyar ortodox egyház alapításának kérdése nem politikai, hanem tisztán vallási. Ismertette a vendégekkel a magyar kormány álláspontját, melyet a kabinet a látogatás előtti napon hagyott jóvá: a Minisztertanács kívánja: 1) az összes ortodox egyházközségek egyesítését egy Magyar ortodox egyházba a Moszkvai patriarcha jurisdikciója alatt; 2) hogy ennek az egyesítésnek elveit dolgozza ki a Moszkvai patriarchátus, és hogy ennek a megszervezésében és magvalósításában minél hamarabb, annál jobb, - a kezdeményezést vegye magára a Moszkvai patriarchátus, a Magyar kormány eltéríti magától a kezdeményezést ebben a kérdésben a szomszédos Romániával való konfliktus elkerülése okából (kurzív a szerzőké). A magyarok így a szovjet oldalnak hagyták a jogot, hogy szedjék le nekik a forró gesztenyéket a tűzről. Láthatólag Moszkvában előre éreztek valami ilyesmit, mert a delegáció elhárította magától a magyarok nyomatékos ajánlatát, hogy terjesszék elő írásban saját kívánságaikat a magyar kormánynak. Nesztor püspök kész volt ezt megtenni szóban, és a június 12. találkozón kijelentette a következőket: a patriarchákkal történő egyeztetésekig és az őáltaluk elfogadott megegyezésig kérjük a Magyar kormányt: 1) segíteni a kezdeményező csoportnak, melyet Varja (így a szövegben, a szerzők) pap vezet, mindenben ami lehetséges, különösen liturgikus könyvek és vallási irodalom kiadásában, kolostor és teológiai iskola megnyitásában ; 2) visszaadni az Orosz ortodox egyháznak az Üröm faluban lévő templomot kerttel, konyhakerttel, házakkal együtt, hogy az Orosz ortodox egyháznak legyen egy bázisa, a Magyar ortodox egyház megsegítésére; 3) megvédeni a Magyar ortodox egyházba belépni kívánó személyeket azoktól az akadályoktól, amelyek Oláh pap elé gördültek Gyulán. Ahol a román püspök képviselője, Modrecu (így a szövegben.- szerzők) pap és egy másik román pap megfenyegették Oláhot verésekkel és papi szolgálattól való eltiltással pusztán azért mert Oláh

12 12 meglátogatta Nesztor püspököt, aki azokban a napokban Gyulán volt. A delegációnak ez a kérése arra alapul, hogy utazván sok templom és pap meglátogatása közben és Erdei Mihály kommunista parlamenti képviselővel való találkozás során arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a hívek és a papok egy részének ténylegesen van kívánságuk megalapítani a Magyar ortodox egyházat a Moszkvai patriarcha jurisdikciója alatt. Megjegyezni való, hogy Nesztor püspök az egyházi helyzetbe való befolyás érdekében olyan eszköz kihasználását ajánlotta, mint a kongrua. Nem tud a kormány állami juttatásokat nyújtani azoknak a román papoknak, akik megfenyegetik veréssel és a papi szolgálattól való eltiltással a Magyar ortodox egyházba átlépni kívánókat. Ortutay egyetértett. Különböző anyagok tanúsítják, hogy a magyar oldalt főképp Varjú J. státusza érdekelte, különösen lehet-e őt a Moszkvai patriarcha képviselőjének tekinteni. Nesztor püspök közölte, hogy Varjút Moszkvában azoknak az magyar ortodoxok képviselőjeként tartják számon, akik szeretnének lelki vezetést kapni a Moszkvai patriarchától, de akinek Alexíjtől semmiféle hivatalos felhatalmazása nincsen. A Varjúról feltett kérdéskérdés nem volt véletlen, mert ő a magyar egyházközségek adminisztrátori posztjáról, idővel logikus módon a MOE elöljárójává válhatott volna. De az ő jelöltsége nem volt kérdésen kívüli. Az OOE ügyeivel foglalkozó Tanácsban elismerték Varjút min a legfőbb tevékenykedő embert a MOE szervezésében, észrevették az ő eszét, tapintatosságát, vigyázatosságát, pontosságát az egyházi statisztikák vezetésében, dicsvágyát, világos tendenciát az OOE-zal való egyesülésre. Ezzel együtt Varjú politikai álláspontját Moszkvában tisztázatlannak találták. A szovjet oldal különösebben szerette volna kideríteni Varjú kapcsolatait az angolokkal és Konstantinápoly jal. Külsőleg nincsenek mondták a Tanács egyik beszámolójában ő Moszkvai patriarchátusért és a Moszkvai patriarchátusnak dolgozik Konstantinápoly jogainak kicsinyítése érdekében. De ha az ő munkássága az Orosz, Görög, Román és Szerb egyházak összeveszéséhez vezet ez a Szovjet Oroszország ellenségeinek fog jól jönni. Más hangnemű volt Varjú személyi leírása a SZU. Külügyminisztériuma vonalán. Ez G. M. Puskin következtetéseire alapozódott, aki Varjút szélhámosnak tartotta, ráadásul még politikai szempontból nem megbízhatónak Ez a következtetés egybeesett az Oktatási és Kultuszminisztérium referensének, Berki F. véleményével, aki Varjúban egy nem tiszta kezű és az adminisztrátori posztra nem megfelelő embert látott

13 13 Varjú helyére egy sokkal hitelesebb papot szerettek volna a magyar papság képviselői is. De a magyar kormány nyíltan támogatta az adminisztrátor kandidatúráját. Az OOE ügyeivel foglalkozó Tanácsnak volt egy olyan információja, hogy Varjúnak ajándékoztak egy autót, hogy az őalá tartozó papságnak kongruát fizettek, sőt, valószínűleg Rákosi M. utasítására, felvették őt a kommunista pártba. Ennyire ellentmondó személyiség leírások nem csak azoknak szubjektív minősítéseiről tanúskodnak. Moszkvában értették, hogy Magyarországon vannak olyan erők, melyeknek érdekükben áll Varjú pozíciójának meggyöngítése, és hogy Varjú könnyen válhatott volna cselszövések és a hatalomért való küzdelem célpontjává. Minden valószínűség szerint éppen ezek az elképzelések lettek meghatározóak és Puskin tudomására hozva őket, kényszeríthették őt előző álláspontjainak némi korrigálására. A delegáció búcsúfogadásán G. M. Puskin beszélt azokról az intézkedésekről, melyeket véleménye szerint leggyorsabban meg kellene tenni annak az érdekében, hogy az ügy elmozdulhasson a holt pontról: 1. a Magyar ortodox egyházat támogatni kell. 2. VARJÚ JÁNOST meghagyni annak a kezdeményező csoport vezetőjének, akik szeretnék a magyar egyházközségek egyesítését a Moszkvai patriarcha jurisdikciója alatt, addig az ideig, amíg nem találnak egy alkalmasabb és minden szempontból tisztább személyt és gondosan megfigyelés alatt tartani az ő tevékenységét (a kurzív a mienk. szerzők). 3. Tanácsolni a kultuszminiszternek, hogy mozdítsa el posztjáról az ortodox egyházak ügyeinek referensét BERKIT, aki a Moszkvai patriarchátus ellen dogozik. 4. A kezdeményezést és a szervezést az összes magyar ortodox egyházközségek egy Magyar ortodox egyházba való egyesítéséről köteles magára venni nem a Moszkvai patriarchátus, akinek ebből szemrehányások és vádak származtak volna, hanem a magyar kormány. Ez utóbbinak be kell vetni miden rendelkezésre álló eszközét, az egyesítésre való törekvés ösztönözésére és fejlesztésére, például a magyar papok fizetési arányának megnövelésével. Puskin álláspontja lényegében megegyezett a Moszkvai patriarchátus törekvésével, elkerülni a konfliktusokat a Román és a Szer egyházakkal. Felajánlva a kezdeményező szerepet a magyar kormánynak, világosan megérttette azt, hogy ez a kérdés messze túllépi tisztán vallási dolog fogalmát, azonban a magyar oldal, mint már említettük, ennek ellenkezőjéről próbálta meggyőzni a szovjet oldalt. A következőkben a magyar vezetés kitartása, amely erőltetetten elérte MOE megalapításáról szóló kérdés megoldását, megmutatta, hogy a magyar oldal nem engedte ki látóköréből a

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 Tanulmányok, dokumentumok és kronológia Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv Magyar ENSZ Társaság 2006 A kötet megjelentetését a Magyar

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE

Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE Eiler Ferenc A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE 1. A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM FEJLÕDÉSE A KEZDETEKTÕL AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚIG Amikor a Szövetséges Fõhatalmak a területi változásokat

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Gondolatok a NATO-csúcstalálkozó után Hogyan tovább globális partnerség? A schengeni határnyitás elsődleges tapasztalatai Muszlim

Részletesebben

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948)

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Múltunk, 2005/3. 39 101. 39 [ ] MURÁNYI GÁBOR A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Meglehetôs szkizofréniában

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez Megjegyzések az egyház és állam modem kon viszonyának változásaihoz A nemzetiségi

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Kárpátalja történeti áttekintése

Kárpátalja történeti áttekintése Kárpátalja történeti áttekintése a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség eredeti szövege KMKSZ, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1999. Kárpátalján sem a két világháború közötti elsõ kisebbségi

Részletesebben

ADALÉKOKA MAGYAR JÓVÁTÉTEL RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ 1924. ÉVI NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖN MEGSZERZÉSÉNEK JUGOSZLÁV ÉS ANGOL VONATKOZÁSAIHOZ*

ADALÉKOKA MAGYAR JÓVÁTÉTEL RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ 1924. ÉVI NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖN MEGSZERZÉSÉNEK JUGOSZLÁV ÉS ANGOL VONATKOZÁSAIHOZ* TALÁLKOZÁSOK-ÜTKÖZÉSEK FEJEZETEK A 20. SZÁZADI MAGYAR-SZERB KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉBŐL ADALÉKOKA MAGYAR JÓVÁTÉTEL RENDEZÉSÉNEK ÉS AZ 1924. ÉVI NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖN MEGSZERZÉSÉNEK JUGOSZLÁV ÉS ANGOL VONATKOZÁSAIHOZ*

Részletesebben

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 293 313. (1995) EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet Az első többpárti parlamenti választásokat

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980)

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980) KÚT 2007/1-2. 145 MITROVITS MIKLÓS II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980) A katolikus egyház helyét az 1956 utáni, Lengyelországban

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Csernyi Gabriella Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében Szeged, 2010. Csernyi Gabriella Multikulturalizmus?

Részletesebben

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Johanna Granville Copyright: Johanna Granville, Megtorlás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956 1957"[Repression In Budapest:

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 13-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Az Állandó Bizottság május 14-i ülése Erdély... 9

Részletesebben