Az evangélium kiemeli, hogy Tamás olyan szavakat is hallott Jézustól, amelyeket a többi apostol nem tudhatott meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az evangélium kiemeli, hogy Tamás olyan szavakat is hallott Jézustól, amelyeket a többi apostol nem tudhatott meg."

Átírás

1 Tamás evangéliuma Eredeti címén: Ezek azok a titkos szavak, melyeket az élı Jézus mondott, és amelyeket Didymosz Júdás Tamás leírt. A 2. században készült kopt gnosztikus irat. Az apokrifek közé tartozik. A Nag Hammadi-i lelet anyagához tartozik, a kopt gnosztikus könyvtár ırizte meg számunkra. Kisebb részletei már korábban is ismerek voltak Egyiptomban talált görög nyelvő papirusztöredékekbıl. A Tamás evangéliumát minden bizonnyal görög eredetibıl fordították koptra. Semmilyen kapcsolatban nem áll a Jézus gyermekkorát tárgyaló apokrif Tamás gyermekkorevangéliumával. Mőfajára nézve logiongyőjtemény, azaz Jézus kijelentéseit tartalmazza. A mő 114 szakaszra oszlik, ezeket rendszerint a Mondta Jézus szavak vezetik be, egyes részletek dialógus formában készültek. A Tamás evangéliuma kapcsolatot mutat ugyan a kanonikus evangéliumokkal, de a logionok legnagyobb része azonban ezekben nem található meg. Gnosztikus jellege fıképp egyes utalásokban figyelhetı meg, amelyek arra utalnak, hogy nem a tömegek számára tett kinyilatkoztatásokat ırzött meg, hanem csak kevesekhez szól. Az egyes szakaszok csiszolt stílusát, lendületét érzékelteti az Isten országáról szóló idézet: Mondta Jézus: ha azt mondják nektek vezetıitek, hogy a birodalom az égben van, bizony az ég madarai meg fognak elızni titeket. A birodalom azonban bennetek van és kívületek van. Az evangélium kiemeli, hogy Tamás olyan szavakat is hallott Jézustól, amelyeket a többi apostol nem tudhatott meg. Tamás Evangéliuma melyet magyarázatokkal látott el az Öreg. (Javaslom, hogy elıbb gondolkodjatok el a jézusi üzeneteken, s csak önmegerısítésre használjátok az értelmezéseimet.) Ezek azok a titkos igék, melyeket Jézus, az Élı mondott és Didymosz Júdás Tamás leírt. 1. És İ ezt mondta: Aki ezen igék értelmét megtalálja, nem ízleli meg a halált. (Aki megérti ezeket a tanításokat, az halhatatlan felsőbb énjére már tudatos, azzal azonos.) 2. Jézus mondta: Aki keres, ne hagyja abba a keresést, míg csak nem talál, és ha találni fog, zavarba jön majd, amikor zavarba jön, csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni. (Aki az Atya világába megérkezett, zavarba jön annak gazdagságán, s azon, hogy ı ezt mind uralhatja.)

2 3. Jézus mondta: Ha azok, kik titeket vezetnek, azt mondják nektek: A királyság a mennyben van, úgy az ég madarai megelıznek titeket. (Mert közelebb vannak a mennyhez.) Azt mondják nektek: A tengerben van, akkor a halak elıznek titeket. A királyság azonban bennetek és rajtatok kívül van. Ha megismeritek magatokat, titeket is megismernek, hogy az élı Atya fiai vagytok. De ha nem ismernek fel titeket, akkor szegénységben vagytok és ti vagytok a szegénység. (Ha magatokra találtok, mások is felismernek. Ha nem ismernek fel, még nem értétek el a királyságot, s akkor valóban szegények vagytok.) 4. Jézus mondta: Azokban a napokban nem habozik majd az aggastyán megkérdezni a hétnapos gyermeket, hogy merre van az élet helye, és ı élni fog. Mert sok elsı utolsó lesz, és ık egyetlenek lesznek. (Az utolsó idıkre, - a most-ra vonatkozik. Éppen erre a segítésre születnek le a gyerekek, figyeljetek a szavaikra.) 5. Jézus mondta: Ismerd meg, ami a szemed elıtt van, és ami elrejtett, és ki lesz nyilatkoztatva neked. Mert nincs semmi elrejtett, ami majd ki ne lenne nyilatkoztatva. (Csak a hitedtıl- és a nyitottságodtól függ, mikor, és hogy nyered el a tudást.) 6. Tanítványai megkérdezték ıt és így szóltak hozzá: Akarod, hogy böjtöljünk? És hogyan imádkozzunk, és hogyan adjunk alamizsnát és milyen étkezési elıírásokat tartsunk meg? Jézus mondta: Ne hazudjatok, és ne tegyétek, amit győlöltök, mert az ég elıtt nincs semmi titokban. Nincs ugyanis semmiféle elrejtett, mely nyilvánvalóvá ne lenne, s nincs semmi rejtett, ami le ne leplezıdne. (Ne hazudjatok, ne tegyetek a lelketek ellen, s nem lesz mit megbánni; - s akkor, ezért böjtölni, imádkozni, vagy alamizsnát adni, nem kell.) 7. Jézus mondta: Boldog az oroszlán, melyet megeszik az ember és az oroszlán ember lesz. Utálatos az ember, akit az oroszlán felfal, és az ember oroszlán lesz. (Mindenki azzá válik, amit megeszik, - tágabb értelemben; amivel azonosul. Felfelé nyíljunk meg, felsıbb lényeinkkel azonosuljunk.) 8. És İ mondta: Az ember az okos halászhoz hasonlít, aki a hálóját a tengerbe veti s telve apró hallal a partra vonja azt. Az okos halász talált köztük egy nagy jó halat. Az összes apró halat visszadobálja a tengerbe. Nehézség nélkül a legnagyobb halat választja. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. (Válaszd a valódit, a hamisítatlant, az igazi értéket, mert az jár neked. De ha ettıl is többet akarsz, az már kevesebb, s téged telhetetlennek neveznek.) 9. Jézus mondta: Íme, kiment a magvetı vetni, megtöltötte a markát és vetett. Néhány (mag) az útfélre esett. Jöttek a madarak és felcsipegették. Mások sziklára hullottak, nem eresztettek gyökeret a földbe és nem hajtottak kalászt az ég felé. Ismét mások tövisek közé hullottak. A tövisek megfojtották a magokat és a férgek ették meg ıket. Ismét mások jó földbe hullottak és jó termést hoztak. Hatvanszorosat, százhúszszorosat. (Te csak vesd el a tudás magvait. Ami jó helyre hull, bı termést hoz. Ne aggódj azon, hogy olyan is hallotta, aki nem értette, nem tud vele mit kezdeni. Akinek kellett, az megértette, s nála, s általa gyümölcsözik.) 10. Jézus mondta: Tüzet dobtam a világra; és íme, megırzöm azt, míg fel nem lobban. (Megváltoztatom a világot, - a szeretet világára, s míg át nem vált a világ erre, addig szítom a tüzet.)

3 11. Jézus mondta: Az, az ég, és amelyik ezen túl van, az is el fog múlni. És a holtak nem élnek és az élık nem fognak meghalni. Azokban a napokban, amikor azt eszitek, ami holt, élıvé teszitek azt. Ha világosságban vagytok, mi az, amit tesztek? Ama napon, mikor egy voltatok, kettıvé váltatok. Ha kettıvé váltatok, mit fogtok tenni? (Minden tudás felett van egy további-, egy teljesebb tudás, ami minden eddigit megváltoztat. Még a holtat is élvé tehetitek. Megvilágosodva, szétesett részeiteket összerakva; mindent megértetek; az egész ide vezetı utatokat.) 12. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Tudjuk, hogy el fogsz menni tılünk. Ki lesz a nagyobb köztünk? Jézus ezt mondta nekik: Ott, ahová ti elértetek, Jakabhoz, az igazhoz fogtok menni, akiért az ég és föld keletkezett. (Jakab van köztetek a legmagasabban, akihez még felértek.) 13. Jézus így szólt tanítványaihoz: Hasonlítsatok engem, mondjátok meg, kihez vagyok hasonló? Simon Péter ezt mondta neki: Egy igaz angyalhoz hasonlítasz. Máté azt mondta neki: Okos, mélyen látó emberhez hasonlítasz. Tamás ezt mondta neki: Mester, ajkam nem tudja kimondani, kihez hasonlítasz. Jézus mondta: Én vagyok a Mestered, mert megittasodtál és megmámorosodtál a szökkelı forrásból, amit én mértem. Akkor fogta, odébb vitte ıt, és három szót mondott neki. Amikor Tamás visszatért társaihoz, azok megkérdezték: Mit mondott neked Jézus? Tamás ezt mondta nekik: Ha abból, amit mondott, megmondok nektek egy szót is, köveket ragadtok és megköveztek engem. A kövekbıl azonban tőz csap ki és titeket éget meg. (A minden forrásából, a Minden lett, s ez egy Jézussal. Ezt a többi nem tudta volna sem megérteni, sem elviselni; s a féltékenységük megnyilvánulását pedig, a Minden nem engedné meg.) 14. Jézus mondta nekik: Ha böjtöltök, magatoknak szereztek bőnt: ha imádkoztok, elítéltettek. Ha alamizsnát adtok, rosszat tesztek lelketeknek. Bármely területre menjetek is, bárhol vonultok is keresztül, ha befogadnak, azt egyétek, amit elétek tesznek, és gyógyítsátok meg ott a betegeket. Mert nem az tesz tisztátalanná, ami szátokon bemegy, hanem az tesz tisztátalanná titeket, ami a szájatokon kijön. (A böjt, az ima, és az alamizsna késztetései közben, tisztátalan gondolataitokkal szennyezitek magatokat. Nem az ételeitek, hanem a gondolataitok szennyeznek titeket.) 15. Jézus mondta: Amikor látjátok azt, aki nem asszonytól született, boruljatok elıtte arcra és imádjátok ıt. İ a ti atyátok. (Mert ő olyan, mint Jézus, ki az Atyát jeleníti meg.) 16. Jézus mondta: Az emberek talán azt gondolják, hogy én azért jöttem, hogy békét dobjak a földre. Nem tudják, hogy én azért jöttem, hogy ellenségeskedést vessek a földre, tüzet, kardot és háborút. Mert öten lesznek majd egy házban, három kettı ellen és kettı három ellen lesz, az apa fia ellen, a fiú apja ellen. S egymagukban állnak majd ott (lat: stabunt solitari, gör: ontesz monadzontesz). (Én a világot megváltoztatni jöttem, s nem megbékéltetni azzal, amiben van. Ma is errıl a változtatásról van szó, amiben nem lehet semmiféle kompromisszum. A sötétségből semmit nem menthetünk át az új világba.) 17. Jézus mondta: Én azt adom majd nektek, amit szem nem látott, fül nem hallott, kéz nem tapintott és emberi szívben fel sem merült. (Én azt adom, amiben eddig még nem volt részetek, amit még nem tapasztaltatok; az Atya világát. Illetve onnan, abból indultunk el valamikor, de már nem emlékszünk rá.)

4 18. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, milyen lesz a végünk? Jézus mondta: A kezdetet már felfedeztétek, hogy a vég után kutattok? Ahol ugyanis kezdet van, ott lesz vég is. Boldog az, aki a kezdetben fog állni, ismeri majd a véget, és halált nem fog ízlelni. (Azt kérdezték Jézustól; mi lesz, ha megérkezünk? Minden kezdetben benne van a vég. Nem tesztek fel ilyen kérdést, ha már a kezdetben vagytok.) 19. Jézus mondta: Boldog az, aki már van, mielıtt lett volna. Ha ti tanítványaim lettetek és meghallgattátok (= megértettétek) szavaimat, ezen kövek engedelmeskedni fognak nektek. Öt fátok van ugyanis a Paradicsomban, melyek nem mozdulnak télen és nyáron, és leveleik le nem hullanak. Aki megismeri azokat, halált nem fog ízlelni. (Minden lélek az Atyától van. Boldog az, aki ezt már ide érkezése elıtt is tudja, - mert nincs halálfélelme. A Földön átutazó lélek soha nem hal meg, csak továbbmegy.) 20. A tanítványok megkérdezték Jézust: Mondd meg nekünk, mihez hasonlít a mennyek országa? İ válaszolt nekik: A mennyek országa a mustármaghoz hasonlít. Ez kisebb minden más magnál. De ha olyan földbe esik, melyet megmővelnek, nagy szárat hajt és az ég madarainak védelmet nyújt. (A mennyek országa bennetek van. Ha mővelitek a lelketeket, fel fog ott tárulni.) 21. Mariham (Mária Magdolna) így szólt Jézushoz: Mihez hasonlítanak tanítványaid? İ ezt mondta: Kicsiny gyermekekhez hasonlítanak, akik egy darab földön laknak, amely nem az övék. Mikor majd jönnek a föld urai, azt mondják: Adjátok át nekünk a földünket! Levetkıznek elıttük, hogy otthagyják és nekik átadják földjüket. Ezért mondom nektek: Ha a ház ura tudja, mikor jön a tolvaj, ırködik, mielıtt megérkezne, és nem fogja megengedni, hogy királysága házába betörjön, és elvigye holmiját. Ti azonban a világ színe elıtt ırködtök! Nagy erıvel övezzétek csípıtöket, nehogy utat találjon hozzátok a tolvaj, és hozzátok férkızzön. Mert meg fogják találni a birtokot, amit vártok. Legyen köztetek értı ember! Amikor a gyümölcs megérett, eljön sarlóval a kezében és levágja azt. Akinek füle van a hallásra, hallja meg! (Nektek megvan a jussotok; a szellemi felemelkedés lehetısége, ezen az úton jártok, ne engedjétek, hogy bárki is elvegye tıletek.) 22. Jézus kicsiny gyermekeket látott, akik szoptak. Ezt mondta tanítványainak: E kicsinyek, akik még szopnak, hasonlítanak azokhoz, akik a királyságba jutnak. Azok azt mondták neki: Ha mi kicsinyek leszünk, bejutunk majd a királyságba? Jézus azt mondta nekik: Amikor a kettıt eggyé teszitek és a bensıt olyanná, mint a külsıt, a külsıt, mint a bensıt, a fentit, mint a lentit, s így a férfi, mint a nı egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nı ne nı legyen, amikor szemet szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek be majd a királyságba. (Amikor eggyé váltok, - s megszőnik mindenféle megosztottságotok, szétesettségetek; akkor nyeritek el a királyságot.) 23. Jézus mondta: Kiválasztalak majd titeket, ezerbıl egyet és tízezerbıl kettıt. S egymagatok fogtok ott állni. (Jézus által, az Atya kiválasztja az emberek-, az univerzum szolgálatára a felelısöket, aminek súlya lesz, személyes felelısséggel fog járni.) 24. Ezt mondták a tanítványai: Oktass minket a helyrıl, ahol vagy, mivel erre szükségünk van, hogy azt keressük. İ ezt mondta nekik: akinek füle van, hallja meg! Ez a fény, a fényember bensejében van és az egész világot megvilágosítja. Ha ı nem világít, akkor sötétség van. (Jézus a fényben van, - mely fénynek a magja, mindenki belsejében ott van; - ami a világ világossága. Ha az ott nem világít, az a lény, s világa sötétségben van.)

5 25. Jézus mondta: Szeresd testvéredet, mint saját lelkedet, és ırizd ıt, mint a szemed fényét. (Magadként szeresd a másikat, hisz egyek vagytok.) 26. Jézus mondta: Testvéred szemében észreveszed a szálkát, saját szemedben a gerendát azonban nem látod. Ha kihúzod szemedbıl a gerendát, akkor láss hozzá, hogy kihúzd testvéred szemébıl a szálkát. (Elıbb magad javítsd meg, hogy aztán tudj segíteni másoknak is.) 27. Ha ti a világban nem böjtöltök, nem találjátok meg a királyságot. Ha a szombatot nem teszitek szombattá, nem látjátok meg az Atyát. (Tisztítsátok meg magatokat, hogy lássatok, érzékeljetek, s méltók legyetek.) 28. Jézus mondta: - A világ közepén álltam és kinyilatkoztattam magam nekik testben. Mind részegen találtam ıket. Nem találtam egyet sem köztük, aki szomjas lett volna és lelkem elszomorodott az emberek fiain, mert vakok voltak szívükben, és látták, hogy üresen jöttek a világra és azt is keresik, hogy üresen menjenek a világból. Most ugyan részegek ık, de ha majd lerázzák borukat, akkor meg fognak térni mégis. (Sok ember kómában van itt a Földön, - nem tudva, mi végre van itt. Ha kitisztulnak, felébrednek, - akkor, meg fogják érteni mindezt.) 29. Jézus mondta: Ha a test a lélek miatt lett, úgy ez csoda. Ha pedig a lélek a test miatt lett, akkor még nagyobb csoda. Én azonban azt csodálom, hogyan telepedett le ebben a szegénységben ekkora nagy gazdagság? (Az, az igazi csoda, hogy Isten világának gazdag lelke, felvállalta a sanyarú földi életet.) 30. Jézus mondta: Ahol három isten van, azok istenek. Ahol kettı vagy egy van, én vele vagyok. (Én azokkal vagyok, kiknek segítségre van szükségük.) 31. Jézus mondta: Egyetlen prófétát sem fogadnak be falujába. Egy orvos sem tudja meggyógyítani azokat, akik ıt ismerik. (Senki sem lehet próféta a saját hazájában; mert nem látják meg, hogy ki ı. Csak annak nézik, aki volt. Még Jézust is kizavarták az emberek a szülıfalujából.) 32. Jézus mondta: A város, mely magas hegyre épült és megerısítették, nem omolhat le és nem rejthetı el. (A felkészített-, beavatott vezetı megfelel a feladatának, de nem is térhet ki elıle.) 33. Jézus mondta: Amit füleddel fogsz hallani, a háztetıkrıl prédikáld a másik fülbe. Mert senki sem gyújt véka alatt mécsest és nem rejti félreesı helyre, hanem lámpatartóra teszi, hogy mindaz, aki bejön és kimegy, lássa fényét. (Amit megértettél az isteni igazságból, add tovább a többieknek, hiszen ezért kaptad meg.) 34. Jézus mondta: Ha vak vezet világtalant, mindketten ugyanabba a gödörbe esnek. (Csak a felkészített vezetı vezethet. A többiek, - az önjelöltek tudatlanságukban félrevezetnek.) 35. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy valaki erıs ember házába behatoljon és erıszakkal elvegye azt, hacsak nem kötözi meg kezét, s akkor az egész házat felforgatja. ( Aki lelkében erıs, attól nem vehetı el Isten királysága.)

6 36. Jézus mondta: Ne aggódjatok, és ne azzal törıdjetek reggeltıl estig, és estétıl reggelig, mit fogtok felölteni. (A bensıtökkel, - a lelketekkel törıdjetek, és ne a külsőségekkel. Ne sminkeljetek.) 37. Ezt mondták a tanítványai: Mely napon fogsz nekünk megjelenni és mely napon fogunk látni téged? Jézus mondta: Amikor levetitek szégyeneteket, fogjátok ruháitokat és lábatok alá teszitek, mint a kicsiny gyermekek, és megtapossátok, akkor meglátjátok majd az Élınek Fiát, és nem fogtok félni. (Minden szégyenérzetet, álarcot és hamisságot le kell tenni, hogy meglássuk az igazat. Csak az igaz ember látja meg az igazat, a valót. Így a feltámadott Jézust is.) 38. Jézus mondta: Sokszor vágytatok hallani az igéket, melyeket mondtam nektek és nincs senkitek, akitıl hallanátok. Jönnek majd napok, kerestek engem és nem találtok. (Ha tanításaim nem találnak értő fülekre, - elveszik a tanítás, s vele engem is elveszítetek.) 39. Jézus mondta: A farizeusok és írástudók elvették a tudás kulcsát és elrejtették. Sem ık maguk nem mentek be, sem másokat nem engedtek be, akik be akartak menni. Ti azonban legyetek okosak, mint a kígyók és egyszerőek, mint a galambok. (Az írástudók elvették a tudás jogát. Úgy rejtették el a tudás lehetıségét, hogy maguk sem találják: Így senki nem jut be a paradicsomba. Ne hagyjátok, hogy a hivatalnokok megfosszanak benneteket a legfontosabbaktól. Okosan, és szelíden, szerezzétek meg a jussotokat.) 40. Jézus mondta: Szılıtı ültettetett az Atyán kívül, és ha nem erısödik meg, kitépik majd és elveszik. (Akit az Atya posztra állított, annak ott meg kell megerısödnie, mert különben eltávolítják, és legyızik a disznók.) 41. Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak még adnak. Akinek nincsen, attól az a kevés is elvétetik, amije van. (Az érdemesek kapnak. Aki keresi, és győjti a tudást, az még kap is hozzá. Ki nem használja, csak ırizgeti mások elıl, elveszíti azt.) 42. Jézus mondta: Legyetek átmenık! (Tudjátok, hogy úton járók vagytok. Ne kötıdjetek senkihez és semmihez, haladjatok.) 43. Tanítványai így szóltak hozzá: Ki vagy te, hogy ezeket mondod nekünk? (Jézus mondta): Nem tudjátok, ki vagyok, abból, amit mondok nektek? A zsidókhoz lettetek hasonlók, mert ık szeretik a fát, győlölik azonban annak gyümölcsét, vagy szeretik a gyümölcsét, de győlölik a fát. (Amit mondok, az hitelesít. Ha szeretitek az Atyát, engem is szerettek.) 44. Jézus mondta: Aki az Atyát káromolja, annak megbocsáttatik, aki a Fiút káromolja, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak sem az égben, sem a földön nem bocsáttatnak meg. (A Szentlélek mindkettınek a legnemesebbje.) 45. Jézus mondta: Nem szednek szılıt a tövisrıl és a bojtorjánról fügét. Ezek nem teremnek gyümölcsöt. Jó (nemes, kifinomodott, és tiszta) ember jót hoz elı kincsébıl, gonosz ember gonoszat hoz elı kincsébıl, ami a szívében van. Gonoszat beszél, szívének túláradó gonoszságából. (Mindenki csak olyat tud adni, ami benne van.)

7 46. Jézus mondta: Ádámtól Keresztelı Jánosig az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb, mint Keresztelı János, hogy szemei ne törjenek. Én azonban azt mondtam: Aki közületek kicsivé lesz, az fogja megismerni a királyságot és János fölé emeltetik. (Aki a nagy ego-ját leveti, s kicsi lesz, az lehet még Jánosnál is nagyobb.) 47. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg és két íjat feszítsen. És nem lehetséges az, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tiszteli az egyiket és a másikat megveti. Egy ember sem iszik óbort és rá azonnal újbort kíván inni. Nem öntenek újbort régi tömlıbe, nehogy szétrepedjenek, és nem öntenek óbort új tömlıbe, nehogy megrontsa azt. Nem varrnak régi foltot új ruhára, nehogy szakadás keletkezzék. (Nem lehet egyszerre szolgálni a fényt és a sötétet.) 48. Jézus mondta: Ha ketten egy és ugyanazon házban békét kötnek egymással, úgy ha azt mondják a hegynek: menj innen! - az el is fog menni. (Akik békét kötnek, megegyeznek; mindennél erısebbek.) 49. Jézus mondta: Boldogok az egyedülállók és kiválasztottak. İk ugyanis megtalálják a királyságot. Mivel ti közülük valók vagytok, ti is oda fogtok menni. (Akiket az Atya kiválasztott vezetıknek, azok boldogok, mert már a királyságban vannak.) 50. Jézus mondta: Ha azt kérdik tıletek: Honnan valók vagytok? Úgy azt mondjátok nekik: Mi a fénybıl jöttünk, onnan, arról a helyrıl, ahol a fény önmagától létrejön. Az megállt és megjelent képünkben. Ha azt mondják nektek: Ezek vagytok ti? Akkor mondjátok: Mi az ı fiai és az élı Atya kiválasztottai vagyunk. Ha azt kérdik: Micsoda Atyátok jele bennetek? Mondjátok nekik: A mozgás és a nyugalom. (Mondjátok: A Forrásból, az Atyától jöttünk, - attól, aki külsı ok nélkül, önmagától fényes. Mi İt hozzuk ide. Ami bennünket jellemez: hogy állandó változásban vagyunk, miközben mindig ugyanazok maradunk.) 51. Tanítványai ezt mondták neki: Mikor, mely napon jön el a holtak nyugalmának napja és mely napon jön el az új világ? İ ezt mondta nekik: Amit vártok, eljött, csak ti nem ismertétek föl. (Sok minden van, amit vártok, és nem veszitek észre, hogy már itt van.) 52. Tanítványai ezt mondták neki: Huszonnégy próféta beszélt Izraelben és mind rólad szólt. Mire İ ezt mondta nekik: elhagytátok az Élıt, aki elıttetek van, és holtakról beszéltek. (Az a sok próféta, mind az egy igaz hamisítványa; mind halott, sötét, s csak engem akar lejáratni, befeketíteni. Ne hagyjátok el a Fényt a fénylıért, a fényhez hasonlítóért.) 53. Tanítványai ezt mondták neki: Van haszna körülmetélkedésnek, vagy nincs? Mire İ ezt mondta nekik: Ha haszna lett volna, akkor atyáik anyáikkal körülmetélten nemzették volna ıket. Teljes haszna azonban a Lélekben való körülmetélkedésnek van, mely az igazi. (A körülmetélést a férfi nemi szerv tisztántartásáért végzik. De ennek a módszernek, nincs értelme. Inkább forduljatok a lélek tisztasága felé.) 54. Jézus mondta: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek királysága. (Aki tisztaés szabad, azt nem kötik a hívságok, s nyitott a teljességre, minden az övé lehet.)

8 55. Jézus mondta: Aki atyját és anyját nem győlöli, nem lehet tanítványom. És aki testvérét és nıvérét nem győlöli, és nem viseli keresztjét, mint én, nem lesz méltó hozzám. (Természetesen ez nem földi értelemben vett győlölet. A szülık iránti tiszteletrıl, a velük való helyes bánásmódról a Tízparancsolatban beszél az Atya. Itt arról van szó, hogy ne kötıdj, senkihez sem; még a földi szüleidhez sem, mert akkor nem tudsz továbbmenni az égi szülıdhöz, az İ világába.) 56. Jézus mondta: Aki megismerte a világot, holttestet talált. S aki holttestet talált, arra a világ nem méltó. (Vannak tudósok, kutatók, akik így ismerték meg a világot, és így is ismertetik. Sem ık, sem a követıik nem méltók erre a világra, - hisz az élıt holtnak látják.) 57. Jézus mondta: Az Atya Királysága hasonló az emberhez, akinek jó vetımagja volt. Éjszaka eljött az ellensége és gyomot vetett a vetésbe. Az ember azonban nem engedte kiszedni a gyomot. Ezt mondta nekik: - Nehogy elmenjetek és kitépjük a gyomot és kitépjétek vele a gabonát is. Az aratás napján nyilvánvalóvá lesz majd a gyom. Akkor majd kitépitek és elégettetik. (Az igaz tanításokba vannak, akik tudatosan hamisakat kevernek. Az aratás napján ez nyilvánvalóvá fog válni.) 58. Jézus mondta: Boldog ember az, aki szenvedett, megtalálta az életét. (Túlemelkedett az anyagvilág kötıerıin, és felszabadult.) 59. Jézus mondta: Míg éltek, az Élıre tekintsetek, nehogy meghaljatok, és arra törekedjetek, hogy ıt lássátok, és ne láthassátok ıt. (Az élı Istenre, - a lélekre tekintsetek a lelketekbıl, nehogy anyagszintre, halott szintre degradálódjatok, mert onnan nincs kapcsolat Istennel.) 60. Megláttak egy szamaritánust, aki bárányt vitt Júdea felé. Ezt mondta tanítványainak: Mit akar ez a báránnyal? Mire ık ezt mondták neki: Levágni és megenni. İ azt mondta nekik: Amíg él, nem eszi meg, hanem amikor megöli és holttestté teszi... İk ezt válaszolták: Nem tehet másként. İ ezt mondta nekik: Ti is keressetek magatoknak nyughelyet, nehogy holttá váljatok és megegyenek titeket. (A lélek tesz élıvé. Megölni, annyit tesz, mint előzni a lényből a lelket. Vigyázzatok a lelketekre, őrizzétek, nehogy halottá váljatok, s belevesszetek az anyagba.) 61. Jézus mondta: Ketten fekszenek egy ágyon, az egyik meg fog halni, a másik élni fog. Szalomé mondta: Te ki vagy, ember, mint kinek a fia?... ágyamra telepedtél és ettél asztalomról. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki az egyetlentıl származom. Abból adnak nekem, ami az Atyámé. Szalomé ezt mondta: Tanítványod vagyok. Jézus ezt mondta neki: Azért mondom: Ha hasonló lesz, fénnyel telik meg. Ha azonban megosztott lesz, sötétséggel telik meg. (Ketten fekszenek az ágyon; egy test-, és egy lélek. A lélek élni fog, csak a test hal meg. Jézus az Egy-bıl, a teljesbıl származik, fényes. A fény, a fény által erősödik. A megosztottságban; a sötét elhomályosít, gyengíti a fény erejét.) 62. Jézus mondta: Misztériumaimat azoknak mondom el, akik méltók rá. Amit jobbod tesz, ne tudja azt a balod. (Jézus a fény-ember - csak azokat fogadja el tanítványnak, kik a fényt választották, mert csak ık méltók rá. Másoknak nincs közük ehhez a tanításhoz.)

9 63. Jézus mondta: Volt egyszer egy gazdag ember, sok vagyona volt. Azt mondotta: Felhasználom vagyonomat, hogy vessek, arassak, ültessek és csőrömet megtöltsem terménnyel, nehogy hiányt szenvedjek valamiben. Így gondolkodott szívében. Azon éjjel még meghalt. Akinek füle van, hallja meg! (Önmagáért volt a gazdagsága, s nem szolgálhatta a hibásan gondolkodó embert. A gazdagság nem lehet cél, csak eszköz, valami szolgálatában. A szolgálat eszközéül is kapjuk a gazdagságot, s ha nem méltón használjuk, elvétettetik.) 64. Jézus mondta: Egy embernek vendégei voltak. Amikor lakomáját elkészítette, szolgájáért küldött, hogy hívja meg a vendégeket. Elment az elsıhöz és így szólt: Uram meghív téged. Mire ı azt mondta: A kereskedıkkel van dolgom. Hozzám jönnek este és én utasításokat adok nekik. Kimentem magam a lakomáról. Elment a másikhoz is, és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta: Házat vettem és egy napra szükség van rám. Nem lesz idım. Elment egy másikhoz is és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta neki: Barátom esküvıt tart és én rendezem az ünnepi lakomát. Ismét egy másikhoz ment és ezt mondta neki: Uram meghív téged. Ez így válaszolt: Birtokot vettem és megyek beszedni az illetéket. Nem fogok tudni elmenni. Kimentem magam. A szolga jött és mondta urának: Akiket meghívtál a lakomára, kimentették magukat. Az Úr így szólt szolgájához: Menj ki az utcára és hozd be azokat, akiket találsz, hogy részt vegyenek a lakomán. A kereskedık és üzletemberek nem fognak bemenni Atyám helyére. (Isten mindenkit meghívott az ı birodalmába, de nem mindenki fogadta el a meghívást. Viszont vannak olyanok is, akik keresik hozzávezető utat.) 65. İ ezt mondta: Egy jóságos embernek szılıje volt. Kiadta vincelléreknek, hogy megmőveljék és megkapja tılük a termést. Elküldte szolgáját, hogy a vincellérek átadják neki a szılı termését. Azok inkább megfogták a szolgát, megverték és majdnem megölték. A szolga visszament és elmondta urának. Ura ezt mondta: Talán nem ismerték. Másik szolgát küldött. A vincellérek megverték azt is. Az Úr elküldte fiát. Ezt mondta: Fiamtól talán tartani fognak. A vincellérek megfogták és ott megölték, mert tudták, hogy ı a szılı örököse. Akinek füle van, hallja meg! (A fény és az árnyék kizárják egymást. A sötét oldal győlöli a fényt, s ott árt neki, ahol tud.) 66. Jézus mondta: Mutassátok meg nekem a követ, melyet az építık elvetettek, az a szegletkı. (Szegletkı = Az épület alapzatának sarkát alkotó fı kı. Aki egy épületet meg akar rongálni legyen az szellemi építmény is annak a szegletkövét kell eldobnia. Amit kivetettek ártási szándékkal a tanításból, az a szegletkı. Így vetették ki pl. a keresztény tanításokból a reinkarnáció tanát, ami szegletkő.) 67. Jézus mondta: Aki a mindenséget hiányosnak ismeri meg, az maga hiányos, tökéletlen. (Aki, ahogyan be tudja fogadni a mindenséget; úgy ismeri meg.) 68. Jézus mondta: Boldogok vagytok, ha győlölnek és üldöznek titeket, az üldözık nem találnak ott helyet. (Ha titeket üldöznek, bizonyára fényesek vagytok, s a sötét üldözık, tudatlanok vannak mögöttetek. Nekik nincs köztetek a helyük.)

10 69. Jézus mondta: Boldogok a szívükben üldözöttek, ık azok, akik valóban felismerték az Atyát. Boldogok, akik éheznek, mert megtölti majd a gyomrát, aki csak akarja. (A fényeseket-, a tudókat; a sötétek-, a tudatlanok üldözik. Akik éheznek, tudják, hogy mire éheznek, ebben is tudók s kielégítést fognak kapni.) 70. Jézus mondta: Ha ezt /a Fényt/ létrehozzátok magatokban, amit akartok, megvált titeket az. Ha ez /a Fény/ nincs meg nektek, akkor az, amitek nincsen, meg fog ölni titeket. (A tudatlanságotok fog megölni titeket.) 71. Jézus mondta: Le fogom rombolni ezt a házat és senki sem tudja majd újjáépíteni. (A sötétséget-, a tudatlanságot rombolja le Jézus.) 72. Valaki azt mondta neki: Mondd testvéreimnek, hogy osszák meg velem atyám vagyonát. Mire İ ezt mondta neki: Ember, ki tett engem osztóvá? Tanítványaihoz fordult és ezt mondta nekik: Hát osztó vagyok én? (Az Atya örökségét, vagyonát nem lehet- és nem is kell szétosztani, mert az mindenkié.) 73. Jézus mondta: Az aratás ugyan nagy, mégis kevés a munkás. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. (A felemelkedés közös ügy, mégis kevesen munkálkodnak rajta.) 74. Ezt mondta: Uram, sokan vannak a kút körül, de kútban nincs semmi. (Sokan szomjaznak az igazságra, de kevés az igazságtudó.) 75. Jézus mondta: Sokan állnak az ajtó elıtt. Mégis az egyedülálló lesz az, aki bemehet a menyegzıs helyre. (Ugyan sokan vannak a meghívottak, hiszen, mindenkit meghívott az Atya, a birodalmába de csak kevesen vannak azok, akik tényleg megérkeznek oda.) 76. Jézus mondta: A királyság kereskedıemberhez hasonló, akinek árui vannak és talált egy gyöngyöt. Ez a kereskedı okos. Eladja áruit, megvásárolja az egyedüli gyöngyöt. Ti is keressétek és kutassátok a kincset, mely nem enyészik és maradandó, a helyet, ahová molyok be nem férkıznek, hogy megegyék, és férgek nem emésztik meg. (Isten királysága tartalmazza azt a kincset, - az igazgyöngyöt amiért az utat érdemes végigjárni. Ez olyan érték, aminek nem árthat senki, és semmi.) 77. Jézus mondta: Én vagyok a fény, mely minden fölött van. Én vagyok a mindenség és a mindenség tılem jött ki és hozzám tér vissza. Hasítsatok fát, én ott vagyok. Emeljétek meg a követ, ott találtok engem. (Jézus a Forrás fényét, - az Atyát közvetíti, a mindenséget ezért İ minden, és mindenütt ott van.) 78. Jézus mondta: Minek mentetek ki a pusztába? Hogy széltıl ingatott nádat lássatok? Hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Íme, királyaitok és nagyjaitok azok, akik puha ruhába öltöztek, és képtelen felismerni az igazságot. (Ne bízzátok magatokat a tudatlanokra, ne menjetek a tudatlanok közé, mert ők félrevezetnek, tılük nem fogjátok megtudni az igazságot.)

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET Jóel származásáról semmit sem tudunk azon kívül, amit könyvében elárul nekünk. Azt olvassuk, hogy Petúel fia volt, azt viszont nem tudjuk, hogy ki volt Petúel. Jóel a déli királyság,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 FEBRUÁR NAGYOBBIK JAKAB ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek 1037 SOK MINDEN, AMIT

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL SZÁSZORSZÁGI BOLDOG JORDÁN OP KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL (LIBELLUS DE PRINCIPIIS ORDINIS PRAEDICATORUM) A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum

Részletesebben

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET

MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET MIKEÁS KÖNYVE 1-7. FEJEZET Ez volt az Úr Igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemrıl (1. vers). Mikeás nagyjából

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata AZ ELSŐ SZERETET Keith Moore tanításának korrektúrázott változata Szeretettel köszöntelek titeket a 2007. évi házassági összejövetelen. Ámen. Itt a Hit Élet Gyülekezetben évente két saját összejövetelt

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Borító: Fény és Igazság: Simon Dewey

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből Olvasmány (A) Olvasmány a Teremtés könyvéből 1 Ter 1,26-28.31a A teremtés hatodik napján Isten így szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai,

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

ISMERD MEG AZ ISZLÁMOT

ISMERD MEG AZ ISZLÁMOT ISMERD MEG AZ ISZLÁMOT [ جمري Hungarian ] Magyar Dr. Munqidh bin Mahmoud Assaqar Forditotta: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Julia Gabriel Ellenőrizte: Gharabli Gabriella 2015-1436 تعرف ىلع اإلسالم

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

Barátunk a teremtett világ

Barátunk a teremtett világ Barátunk a teremtett világ A környezettel való harmonikus kapcsolat alakítását segítő nevelés biblikus alapjai és a megvalósulását támogató szempontok Segédanyag a katolikus óvodákban megvalósuló nevelőmunkához

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben