Az evangélium kiemeli, hogy Tamás olyan szavakat is hallott Jézustól, amelyeket a többi apostol nem tudhatott meg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az evangélium kiemeli, hogy Tamás olyan szavakat is hallott Jézustól, amelyeket a többi apostol nem tudhatott meg."

Átírás

1 Tamás evangéliuma Eredeti címén: Ezek azok a titkos szavak, melyeket az élı Jézus mondott, és amelyeket Didymosz Júdás Tamás leírt. A 2. században készült kopt gnosztikus irat. Az apokrifek közé tartozik. A Nag Hammadi-i lelet anyagához tartozik, a kopt gnosztikus könyvtár ırizte meg számunkra. Kisebb részletei már korábban is ismerek voltak Egyiptomban talált görög nyelvő papirusztöredékekbıl. A Tamás evangéliumát minden bizonnyal görög eredetibıl fordították koptra. Semmilyen kapcsolatban nem áll a Jézus gyermekkorát tárgyaló apokrif Tamás gyermekkorevangéliumával. Mőfajára nézve logiongyőjtemény, azaz Jézus kijelentéseit tartalmazza. A mő 114 szakaszra oszlik, ezeket rendszerint a Mondta Jézus szavak vezetik be, egyes részletek dialógus formában készültek. A Tamás evangéliuma kapcsolatot mutat ugyan a kanonikus evangéliumokkal, de a logionok legnagyobb része azonban ezekben nem található meg. Gnosztikus jellege fıképp egyes utalásokban figyelhetı meg, amelyek arra utalnak, hogy nem a tömegek számára tett kinyilatkoztatásokat ırzött meg, hanem csak kevesekhez szól. Az egyes szakaszok csiszolt stílusát, lendületét érzékelteti az Isten országáról szóló idézet: Mondta Jézus: ha azt mondják nektek vezetıitek, hogy a birodalom az égben van, bizony az ég madarai meg fognak elızni titeket. A birodalom azonban bennetek van és kívületek van. Az evangélium kiemeli, hogy Tamás olyan szavakat is hallott Jézustól, amelyeket a többi apostol nem tudhatott meg. Tamás Evangéliuma melyet magyarázatokkal látott el az Öreg. (Javaslom, hogy elıbb gondolkodjatok el a jézusi üzeneteken, s csak önmegerısítésre használjátok az értelmezéseimet.) Ezek azok a titkos igék, melyeket Jézus, az Élı mondott és Didymosz Júdás Tamás leírt. 1. És İ ezt mondta: Aki ezen igék értelmét megtalálja, nem ízleli meg a halált. (Aki megérti ezeket a tanításokat, az halhatatlan felsőbb énjére már tudatos, azzal azonos.) 2. Jézus mondta: Aki keres, ne hagyja abba a keresést, míg csak nem talál, és ha találni fog, zavarba jön majd, amikor zavarba jön, csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni. (Aki az Atya világába megérkezett, zavarba jön annak gazdagságán, s azon, hogy ı ezt mind uralhatja.)

2 3. Jézus mondta: Ha azok, kik titeket vezetnek, azt mondják nektek: A királyság a mennyben van, úgy az ég madarai megelıznek titeket. (Mert közelebb vannak a mennyhez.) Azt mondják nektek: A tengerben van, akkor a halak elıznek titeket. A királyság azonban bennetek és rajtatok kívül van. Ha megismeritek magatokat, titeket is megismernek, hogy az élı Atya fiai vagytok. De ha nem ismernek fel titeket, akkor szegénységben vagytok és ti vagytok a szegénység. (Ha magatokra találtok, mások is felismernek. Ha nem ismernek fel, még nem értétek el a királyságot, s akkor valóban szegények vagytok.) 4. Jézus mondta: Azokban a napokban nem habozik majd az aggastyán megkérdezni a hétnapos gyermeket, hogy merre van az élet helye, és ı élni fog. Mert sok elsı utolsó lesz, és ık egyetlenek lesznek. (Az utolsó idıkre, - a most-ra vonatkozik. Éppen erre a segítésre születnek le a gyerekek, figyeljetek a szavaikra.) 5. Jézus mondta: Ismerd meg, ami a szemed elıtt van, és ami elrejtett, és ki lesz nyilatkoztatva neked. Mert nincs semmi elrejtett, ami majd ki ne lenne nyilatkoztatva. (Csak a hitedtıl- és a nyitottságodtól függ, mikor, és hogy nyered el a tudást.) 6. Tanítványai megkérdezték ıt és így szóltak hozzá: Akarod, hogy böjtöljünk? És hogyan imádkozzunk, és hogyan adjunk alamizsnát és milyen étkezési elıírásokat tartsunk meg? Jézus mondta: Ne hazudjatok, és ne tegyétek, amit győlöltök, mert az ég elıtt nincs semmi titokban. Nincs ugyanis semmiféle elrejtett, mely nyilvánvalóvá ne lenne, s nincs semmi rejtett, ami le ne leplezıdne. (Ne hazudjatok, ne tegyetek a lelketek ellen, s nem lesz mit megbánni; - s akkor, ezért böjtölni, imádkozni, vagy alamizsnát adni, nem kell.) 7. Jézus mondta: Boldog az oroszlán, melyet megeszik az ember és az oroszlán ember lesz. Utálatos az ember, akit az oroszlán felfal, és az ember oroszlán lesz. (Mindenki azzá válik, amit megeszik, - tágabb értelemben; amivel azonosul. Felfelé nyíljunk meg, felsıbb lényeinkkel azonosuljunk.) 8. És İ mondta: Az ember az okos halászhoz hasonlít, aki a hálóját a tengerbe veti s telve apró hallal a partra vonja azt. Az okos halász talált köztük egy nagy jó halat. Az összes apró halat visszadobálja a tengerbe. Nehézség nélkül a legnagyobb halat választja. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. (Válaszd a valódit, a hamisítatlant, az igazi értéket, mert az jár neked. De ha ettıl is többet akarsz, az már kevesebb, s téged telhetetlennek neveznek.) 9. Jézus mondta: Íme, kiment a magvetı vetni, megtöltötte a markát és vetett. Néhány (mag) az útfélre esett. Jöttek a madarak és felcsipegették. Mások sziklára hullottak, nem eresztettek gyökeret a földbe és nem hajtottak kalászt az ég felé. Ismét mások tövisek közé hullottak. A tövisek megfojtották a magokat és a férgek ették meg ıket. Ismét mások jó földbe hullottak és jó termést hoztak. Hatvanszorosat, százhúszszorosat. (Te csak vesd el a tudás magvait. Ami jó helyre hull, bı termést hoz. Ne aggódj azon, hogy olyan is hallotta, aki nem értette, nem tud vele mit kezdeni. Akinek kellett, az megértette, s nála, s általa gyümölcsözik.) 10. Jézus mondta: Tüzet dobtam a világra; és íme, megırzöm azt, míg fel nem lobban. (Megváltoztatom a világot, - a szeretet világára, s míg át nem vált a világ erre, addig szítom a tüzet.)

3 11. Jézus mondta: Az, az ég, és amelyik ezen túl van, az is el fog múlni. És a holtak nem élnek és az élık nem fognak meghalni. Azokban a napokban, amikor azt eszitek, ami holt, élıvé teszitek azt. Ha világosságban vagytok, mi az, amit tesztek? Ama napon, mikor egy voltatok, kettıvé váltatok. Ha kettıvé váltatok, mit fogtok tenni? (Minden tudás felett van egy további-, egy teljesebb tudás, ami minden eddigit megváltoztat. Még a holtat is élvé tehetitek. Megvilágosodva, szétesett részeiteket összerakva; mindent megértetek; az egész ide vezetı utatokat.) 12. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Tudjuk, hogy el fogsz menni tılünk. Ki lesz a nagyobb köztünk? Jézus ezt mondta nekik: Ott, ahová ti elértetek, Jakabhoz, az igazhoz fogtok menni, akiért az ég és föld keletkezett. (Jakab van köztetek a legmagasabban, akihez még felértek.) 13. Jézus így szólt tanítványaihoz: Hasonlítsatok engem, mondjátok meg, kihez vagyok hasonló? Simon Péter ezt mondta neki: Egy igaz angyalhoz hasonlítasz. Máté azt mondta neki: Okos, mélyen látó emberhez hasonlítasz. Tamás ezt mondta neki: Mester, ajkam nem tudja kimondani, kihez hasonlítasz. Jézus mondta: Én vagyok a Mestered, mert megittasodtál és megmámorosodtál a szökkelı forrásból, amit én mértem. Akkor fogta, odébb vitte ıt, és három szót mondott neki. Amikor Tamás visszatért társaihoz, azok megkérdezték: Mit mondott neked Jézus? Tamás ezt mondta nekik: Ha abból, amit mondott, megmondok nektek egy szót is, köveket ragadtok és megköveztek engem. A kövekbıl azonban tőz csap ki és titeket éget meg. (A minden forrásából, a Minden lett, s ez egy Jézussal. Ezt a többi nem tudta volna sem megérteni, sem elviselni; s a féltékenységük megnyilvánulását pedig, a Minden nem engedné meg.) 14. Jézus mondta nekik: Ha böjtöltök, magatoknak szereztek bőnt: ha imádkoztok, elítéltettek. Ha alamizsnát adtok, rosszat tesztek lelketeknek. Bármely területre menjetek is, bárhol vonultok is keresztül, ha befogadnak, azt egyétek, amit elétek tesznek, és gyógyítsátok meg ott a betegeket. Mert nem az tesz tisztátalanná, ami szátokon bemegy, hanem az tesz tisztátalanná titeket, ami a szájatokon kijön. (A böjt, az ima, és az alamizsna késztetései közben, tisztátalan gondolataitokkal szennyezitek magatokat. Nem az ételeitek, hanem a gondolataitok szennyeznek titeket.) 15. Jézus mondta: Amikor látjátok azt, aki nem asszonytól született, boruljatok elıtte arcra és imádjátok ıt. İ a ti atyátok. (Mert ő olyan, mint Jézus, ki az Atyát jeleníti meg.) 16. Jézus mondta: Az emberek talán azt gondolják, hogy én azért jöttem, hogy békét dobjak a földre. Nem tudják, hogy én azért jöttem, hogy ellenségeskedést vessek a földre, tüzet, kardot és háborút. Mert öten lesznek majd egy házban, három kettı ellen és kettı három ellen lesz, az apa fia ellen, a fiú apja ellen. S egymagukban állnak majd ott (lat: stabunt solitari, gör: ontesz monadzontesz). (Én a világot megváltoztatni jöttem, s nem megbékéltetni azzal, amiben van. Ma is errıl a változtatásról van szó, amiben nem lehet semmiféle kompromisszum. A sötétségből semmit nem menthetünk át az új világba.) 17. Jézus mondta: Én azt adom majd nektek, amit szem nem látott, fül nem hallott, kéz nem tapintott és emberi szívben fel sem merült. (Én azt adom, amiben eddig még nem volt részetek, amit még nem tapasztaltatok; az Atya világát. Illetve onnan, abból indultunk el valamikor, de már nem emlékszünk rá.)

4 18. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, milyen lesz a végünk? Jézus mondta: A kezdetet már felfedeztétek, hogy a vég után kutattok? Ahol ugyanis kezdet van, ott lesz vég is. Boldog az, aki a kezdetben fog állni, ismeri majd a véget, és halált nem fog ízlelni. (Azt kérdezték Jézustól; mi lesz, ha megérkezünk? Minden kezdetben benne van a vég. Nem tesztek fel ilyen kérdést, ha már a kezdetben vagytok.) 19. Jézus mondta: Boldog az, aki már van, mielıtt lett volna. Ha ti tanítványaim lettetek és meghallgattátok (= megértettétek) szavaimat, ezen kövek engedelmeskedni fognak nektek. Öt fátok van ugyanis a Paradicsomban, melyek nem mozdulnak télen és nyáron, és leveleik le nem hullanak. Aki megismeri azokat, halált nem fog ízlelni. (Minden lélek az Atyától van. Boldog az, aki ezt már ide érkezése elıtt is tudja, - mert nincs halálfélelme. A Földön átutazó lélek soha nem hal meg, csak továbbmegy.) 20. A tanítványok megkérdezték Jézust: Mondd meg nekünk, mihez hasonlít a mennyek országa? İ válaszolt nekik: A mennyek országa a mustármaghoz hasonlít. Ez kisebb minden más magnál. De ha olyan földbe esik, melyet megmővelnek, nagy szárat hajt és az ég madarainak védelmet nyújt. (A mennyek országa bennetek van. Ha mővelitek a lelketeket, fel fog ott tárulni.) 21. Mariham (Mária Magdolna) így szólt Jézushoz: Mihez hasonlítanak tanítványaid? İ ezt mondta: Kicsiny gyermekekhez hasonlítanak, akik egy darab földön laknak, amely nem az övék. Mikor majd jönnek a föld urai, azt mondják: Adjátok át nekünk a földünket! Levetkıznek elıttük, hogy otthagyják és nekik átadják földjüket. Ezért mondom nektek: Ha a ház ura tudja, mikor jön a tolvaj, ırködik, mielıtt megérkezne, és nem fogja megengedni, hogy királysága házába betörjön, és elvigye holmiját. Ti azonban a világ színe elıtt ırködtök! Nagy erıvel övezzétek csípıtöket, nehogy utat találjon hozzátok a tolvaj, és hozzátok férkızzön. Mert meg fogják találni a birtokot, amit vártok. Legyen köztetek értı ember! Amikor a gyümölcs megérett, eljön sarlóval a kezében és levágja azt. Akinek füle van a hallásra, hallja meg! (Nektek megvan a jussotok; a szellemi felemelkedés lehetısége, ezen az úton jártok, ne engedjétek, hogy bárki is elvegye tıletek.) 22. Jézus kicsiny gyermekeket látott, akik szoptak. Ezt mondta tanítványainak: E kicsinyek, akik még szopnak, hasonlítanak azokhoz, akik a királyságba jutnak. Azok azt mondták neki: Ha mi kicsinyek leszünk, bejutunk majd a királyságba? Jézus azt mondta nekik: Amikor a kettıt eggyé teszitek és a bensıt olyanná, mint a külsıt, a külsıt, mint a bensıt, a fentit, mint a lentit, s így a férfi, mint a nı egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nı ne nı legyen, amikor szemet szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek be majd a királyságba. (Amikor eggyé váltok, - s megszőnik mindenféle megosztottságotok, szétesettségetek; akkor nyeritek el a királyságot.) 23. Jézus mondta: Kiválasztalak majd titeket, ezerbıl egyet és tízezerbıl kettıt. S egymagatok fogtok ott állni. (Jézus által, az Atya kiválasztja az emberek-, az univerzum szolgálatára a felelısöket, aminek súlya lesz, személyes felelısséggel fog járni.) 24. Ezt mondták a tanítványai: Oktass minket a helyrıl, ahol vagy, mivel erre szükségünk van, hogy azt keressük. İ ezt mondta nekik: akinek füle van, hallja meg! Ez a fény, a fényember bensejében van és az egész világot megvilágosítja. Ha ı nem világít, akkor sötétség van. (Jézus a fényben van, - mely fénynek a magja, mindenki belsejében ott van; - ami a világ világossága. Ha az ott nem világít, az a lény, s világa sötétségben van.)

5 25. Jézus mondta: Szeresd testvéredet, mint saját lelkedet, és ırizd ıt, mint a szemed fényét. (Magadként szeresd a másikat, hisz egyek vagytok.) 26. Jézus mondta: Testvéred szemében észreveszed a szálkát, saját szemedben a gerendát azonban nem látod. Ha kihúzod szemedbıl a gerendát, akkor láss hozzá, hogy kihúzd testvéred szemébıl a szálkát. (Elıbb magad javítsd meg, hogy aztán tudj segíteni másoknak is.) 27. Ha ti a világban nem böjtöltök, nem találjátok meg a királyságot. Ha a szombatot nem teszitek szombattá, nem látjátok meg az Atyát. (Tisztítsátok meg magatokat, hogy lássatok, érzékeljetek, s méltók legyetek.) 28. Jézus mondta: - A világ közepén álltam és kinyilatkoztattam magam nekik testben. Mind részegen találtam ıket. Nem találtam egyet sem köztük, aki szomjas lett volna és lelkem elszomorodott az emberek fiain, mert vakok voltak szívükben, és látták, hogy üresen jöttek a világra és azt is keresik, hogy üresen menjenek a világból. Most ugyan részegek ık, de ha majd lerázzák borukat, akkor meg fognak térni mégis. (Sok ember kómában van itt a Földön, - nem tudva, mi végre van itt. Ha kitisztulnak, felébrednek, - akkor, meg fogják érteni mindezt.) 29. Jézus mondta: Ha a test a lélek miatt lett, úgy ez csoda. Ha pedig a lélek a test miatt lett, akkor még nagyobb csoda. Én azonban azt csodálom, hogyan telepedett le ebben a szegénységben ekkora nagy gazdagság? (Az, az igazi csoda, hogy Isten világának gazdag lelke, felvállalta a sanyarú földi életet.) 30. Jézus mondta: Ahol három isten van, azok istenek. Ahol kettı vagy egy van, én vele vagyok. (Én azokkal vagyok, kiknek segítségre van szükségük.) 31. Jézus mondta: Egyetlen prófétát sem fogadnak be falujába. Egy orvos sem tudja meggyógyítani azokat, akik ıt ismerik. (Senki sem lehet próféta a saját hazájában; mert nem látják meg, hogy ki ı. Csak annak nézik, aki volt. Még Jézust is kizavarták az emberek a szülıfalujából.) 32. Jézus mondta: A város, mely magas hegyre épült és megerısítették, nem omolhat le és nem rejthetı el. (A felkészített-, beavatott vezetı megfelel a feladatának, de nem is térhet ki elıle.) 33. Jézus mondta: Amit füleddel fogsz hallani, a háztetıkrıl prédikáld a másik fülbe. Mert senki sem gyújt véka alatt mécsest és nem rejti félreesı helyre, hanem lámpatartóra teszi, hogy mindaz, aki bejön és kimegy, lássa fényét. (Amit megértettél az isteni igazságból, add tovább a többieknek, hiszen ezért kaptad meg.) 34. Jézus mondta: Ha vak vezet világtalant, mindketten ugyanabba a gödörbe esnek. (Csak a felkészített vezetı vezethet. A többiek, - az önjelöltek tudatlanságukban félrevezetnek.) 35. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy valaki erıs ember házába behatoljon és erıszakkal elvegye azt, hacsak nem kötözi meg kezét, s akkor az egész házat felforgatja. ( Aki lelkében erıs, attól nem vehetı el Isten királysága.)

6 36. Jézus mondta: Ne aggódjatok, és ne azzal törıdjetek reggeltıl estig, és estétıl reggelig, mit fogtok felölteni. (A bensıtökkel, - a lelketekkel törıdjetek, és ne a külsőségekkel. Ne sminkeljetek.) 37. Ezt mondták a tanítványai: Mely napon fogsz nekünk megjelenni és mely napon fogunk látni téged? Jézus mondta: Amikor levetitek szégyeneteket, fogjátok ruháitokat és lábatok alá teszitek, mint a kicsiny gyermekek, és megtapossátok, akkor meglátjátok majd az Élınek Fiát, és nem fogtok félni. (Minden szégyenérzetet, álarcot és hamisságot le kell tenni, hogy meglássuk az igazat. Csak az igaz ember látja meg az igazat, a valót. Így a feltámadott Jézust is.) 38. Jézus mondta: Sokszor vágytatok hallani az igéket, melyeket mondtam nektek és nincs senkitek, akitıl hallanátok. Jönnek majd napok, kerestek engem és nem találtok. (Ha tanításaim nem találnak értő fülekre, - elveszik a tanítás, s vele engem is elveszítetek.) 39. Jézus mondta: A farizeusok és írástudók elvették a tudás kulcsát és elrejtették. Sem ık maguk nem mentek be, sem másokat nem engedtek be, akik be akartak menni. Ti azonban legyetek okosak, mint a kígyók és egyszerőek, mint a galambok. (Az írástudók elvették a tudás jogát. Úgy rejtették el a tudás lehetıségét, hogy maguk sem találják: Így senki nem jut be a paradicsomba. Ne hagyjátok, hogy a hivatalnokok megfosszanak benneteket a legfontosabbaktól. Okosan, és szelíden, szerezzétek meg a jussotokat.) 40. Jézus mondta: Szılıtı ültettetett az Atyán kívül, és ha nem erısödik meg, kitépik majd és elveszik. (Akit az Atya posztra állított, annak ott meg kell megerısödnie, mert különben eltávolítják, és legyızik a disznók.) 41. Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak még adnak. Akinek nincsen, attól az a kevés is elvétetik, amije van. (Az érdemesek kapnak. Aki keresi, és győjti a tudást, az még kap is hozzá. Ki nem használja, csak ırizgeti mások elıl, elveszíti azt.) 42. Jézus mondta: Legyetek átmenık! (Tudjátok, hogy úton járók vagytok. Ne kötıdjetek senkihez és semmihez, haladjatok.) 43. Tanítványai így szóltak hozzá: Ki vagy te, hogy ezeket mondod nekünk? (Jézus mondta): Nem tudjátok, ki vagyok, abból, amit mondok nektek? A zsidókhoz lettetek hasonlók, mert ık szeretik a fát, győlölik azonban annak gyümölcsét, vagy szeretik a gyümölcsét, de győlölik a fát. (Amit mondok, az hitelesít. Ha szeretitek az Atyát, engem is szerettek.) 44. Jézus mondta: Aki az Atyát káromolja, annak megbocsáttatik, aki a Fiút káromolja, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak sem az égben, sem a földön nem bocsáttatnak meg. (A Szentlélek mindkettınek a legnemesebbje.) 45. Jézus mondta: Nem szednek szılıt a tövisrıl és a bojtorjánról fügét. Ezek nem teremnek gyümölcsöt. Jó (nemes, kifinomodott, és tiszta) ember jót hoz elı kincsébıl, gonosz ember gonoszat hoz elı kincsébıl, ami a szívében van. Gonoszat beszél, szívének túláradó gonoszságából. (Mindenki csak olyat tud adni, ami benne van.)

7 46. Jézus mondta: Ádámtól Keresztelı Jánosig az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb, mint Keresztelı János, hogy szemei ne törjenek. Én azonban azt mondtam: Aki közületek kicsivé lesz, az fogja megismerni a királyságot és János fölé emeltetik. (Aki a nagy ego-ját leveti, s kicsi lesz, az lehet még Jánosnál is nagyobb.) 47. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg és két íjat feszítsen. És nem lehetséges az, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tiszteli az egyiket és a másikat megveti. Egy ember sem iszik óbort és rá azonnal újbort kíván inni. Nem öntenek újbort régi tömlıbe, nehogy szétrepedjenek, és nem öntenek óbort új tömlıbe, nehogy megrontsa azt. Nem varrnak régi foltot új ruhára, nehogy szakadás keletkezzék. (Nem lehet egyszerre szolgálni a fényt és a sötétet.) 48. Jézus mondta: Ha ketten egy és ugyanazon házban békét kötnek egymással, úgy ha azt mondják a hegynek: menj innen! - az el is fog menni. (Akik békét kötnek, megegyeznek; mindennél erısebbek.) 49. Jézus mondta: Boldogok az egyedülállók és kiválasztottak. İk ugyanis megtalálják a királyságot. Mivel ti közülük valók vagytok, ti is oda fogtok menni. (Akiket az Atya kiválasztott vezetıknek, azok boldogok, mert már a királyságban vannak.) 50. Jézus mondta: Ha azt kérdik tıletek: Honnan valók vagytok? Úgy azt mondjátok nekik: Mi a fénybıl jöttünk, onnan, arról a helyrıl, ahol a fény önmagától létrejön. Az megállt és megjelent képünkben. Ha azt mondják nektek: Ezek vagytok ti? Akkor mondjátok: Mi az ı fiai és az élı Atya kiválasztottai vagyunk. Ha azt kérdik: Micsoda Atyátok jele bennetek? Mondjátok nekik: A mozgás és a nyugalom. (Mondjátok: A Forrásból, az Atyától jöttünk, - attól, aki külsı ok nélkül, önmagától fényes. Mi İt hozzuk ide. Ami bennünket jellemez: hogy állandó változásban vagyunk, miközben mindig ugyanazok maradunk.) 51. Tanítványai ezt mondták neki: Mikor, mely napon jön el a holtak nyugalmának napja és mely napon jön el az új világ? İ ezt mondta nekik: Amit vártok, eljött, csak ti nem ismertétek föl. (Sok minden van, amit vártok, és nem veszitek észre, hogy már itt van.) 52. Tanítványai ezt mondták neki: Huszonnégy próféta beszélt Izraelben és mind rólad szólt. Mire İ ezt mondta nekik: elhagytátok az Élıt, aki elıttetek van, és holtakról beszéltek. (Az a sok próféta, mind az egy igaz hamisítványa; mind halott, sötét, s csak engem akar lejáratni, befeketíteni. Ne hagyjátok el a Fényt a fénylıért, a fényhez hasonlítóért.) 53. Tanítványai ezt mondták neki: Van haszna körülmetélkedésnek, vagy nincs? Mire İ ezt mondta nekik: Ha haszna lett volna, akkor atyáik anyáikkal körülmetélten nemzették volna ıket. Teljes haszna azonban a Lélekben való körülmetélkedésnek van, mely az igazi. (A körülmetélést a férfi nemi szerv tisztántartásáért végzik. De ennek a módszernek, nincs értelme. Inkább forduljatok a lélek tisztasága felé.) 54. Jézus mondta: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek királysága. (Aki tisztaés szabad, azt nem kötik a hívságok, s nyitott a teljességre, minden az övé lehet.)

8 55. Jézus mondta: Aki atyját és anyját nem győlöli, nem lehet tanítványom. És aki testvérét és nıvérét nem győlöli, és nem viseli keresztjét, mint én, nem lesz méltó hozzám. (Természetesen ez nem földi értelemben vett győlölet. A szülık iránti tiszteletrıl, a velük való helyes bánásmódról a Tízparancsolatban beszél az Atya. Itt arról van szó, hogy ne kötıdj, senkihez sem; még a földi szüleidhez sem, mert akkor nem tudsz továbbmenni az égi szülıdhöz, az İ világába.) 56. Jézus mondta: Aki megismerte a világot, holttestet talált. S aki holttestet talált, arra a világ nem méltó. (Vannak tudósok, kutatók, akik így ismerték meg a világot, és így is ismertetik. Sem ık, sem a követıik nem méltók erre a világra, - hisz az élıt holtnak látják.) 57. Jézus mondta: Az Atya Királysága hasonló az emberhez, akinek jó vetımagja volt. Éjszaka eljött az ellensége és gyomot vetett a vetésbe. Az ember azonban nem engedte kiszedni a gyomot. Ezt mondta nekik: - Nehogy elmenjetek és kitépjük a gyomot és kitépjétek vele a gabonát is. Az aratás napján nyilvánvalóvá lesz majd a gyom. Akkor majd kitépitek és elégettetik. (Az igaz tanításokba vannak, akik tudatosan hamisakat kevernek. Az aratás napján ez nyilvánvalóvá fog válni.) 58. Jézus mondta: Boldog ember az, aki szenvedett, megtalálta az életét. (Túlemelkedett az anyagvilág kötıerıin, és felszabadult.) 59. Jézus mondta: Míg éltek, az Élıre tekintsetek, nehogy meghaljatok, és arra törekedjetek, hogy ıt lássátok, és ne láthassátok ıt. (Az élı Istenre, - a lélekre tekintsetek a lelketekbıl, nehogy anyagszintre, halott szintre degradálódjatok, mert onnan nincs kapcsolat Istennel.) 60. Megláttak egy szamaritánust, aki bárányt vitt Júdea felé. Ezt mondta tanítványainak: Mit akar ez a báránnyal? Mire ık ezt mondták neki: Levágni és megenni. İ azt mondta nekik: Amíg él, nem eszi meg, hanem amikor megöli és holttestté teszi... İk ezt válaszolták: Nem tehet másként. İ ezt mondta nekik: Ti is keressetek magatoknak nyughelyet, nehogy holttá váljatok és megegyenek titeket. (A lélek tesz élıvé. Megölni, annyit tesz, mint előzni a lényből a lelket. Vigyázzatok a lelketekre, őrizzétek, nehogy halottá váljatok, s belevesszetek az anyagba.) 61. Jézus mondta: Ketten fekszenek egy ágyon, az egyik meg fog halni, a másik élni fog. Szalomé mondta: Te ki vagy, ember, mint kinek a fia?... ágyamra telepedtél és ettél asztalomról. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki az egyetlentıl származom. Abból adnak nekem, ami az Atyámé. Szalomé ezt mondta: Tanítványod vagyok. Jézus ezt mondta neki: Azért mondom: Ha hasonló lesz, fénnyel telik meg. Ha azonban megosztott lesz, sötétséggel telik meg. (Ketten fekszenek az ágyon; egy test-, és egy lélek. A lélek élni fog, csak a test hal meg. Jézus az Egy-bıl, a teljesbıl származik, fényes. A fény, a fény által erősödik. A megosztottságban; a sötét elhomályosít, gyengíti a fény erejét.) 62. Jézus mondta: Misztériumaimat azoknak mondom el, akik méltók rá. Amit jobbod tesz, ne tudja azt a balod. (Jézus a fény-ember - csak azokat fogadja el tanítványnak, kik a fényt választották, mert csak ık méltók rá. Másoknak nincs közük ehhez a tanításhoz.)

9 63. Jézus mondta: Volt egyszer egy gazdag ember, sok vagyona volt. Azt mondotta: Felhasználom vagyonomat, hogy vessek, arassak, ültessek és csőrömet megtöltsem terménnyel, nehogy hiányt szenvedjek valamiben. Így gondolkodott szívében. Azon éjjel még meghalt. Akinek füle van, hallja meg! (Önmagáért volt a gazdagsága, s nem szolgálhatta a hibásan gondolkodó embert. A gazdagság nem lehet cél, csak eszköz, valami szolgálatában. A szolgálat eszközéül is kapjuk a gazdagságot, s ha nem méltón használjuk, elvétettetik.) 64. Jézus mondta: Egy embernek vendégei voltak. Amikor lakomáját elkészítette, szolgájáért küldött, hogy hívja meg a vendégeket. Elment az elsıhöz és így szólt: Uram meghív téged. Mire ı azt mondta: A kereskedıkkel van dolgom. Hozzám jönnek este és én utasításokat adok nekik. Kimentem magam a lakomáról. Elment a másikhoz is, és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta: Házat vettem és egy napra szükség van rám. Nem lesz idım. Elment egy másikhoz is és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta neki: Barátom esküvıt tart és én rendezem az ünnepi lakomát. Ismét egy másikhoz ment és ezt mondta neki: Uram meghív téged. Ez így válaszolt: Birtokot vettem és megyek beszedni az illetéket. Nem fogok tudni elmenni. Kimentem magam. A szolga jött és mondta urának: Akiket meghívtál a lakomára, kimentették magukat. Az Úr így szólt szolgájához: Menj ki az utcára és hozd be azokat, akiket találsz, hogy részt vegyenek a lakomán. A kereskedık és üzletemberek nem fognak bemenni Atyám helyére. (Isten mindenkit meghívott az ı birodalmába, de nem mindenki fogadta el a meghívást. Viszont vannak olyanok is, akik keresik hozzávezető utat.) 65. İ ezt mondta: Egy jóságos embernek szılıje volt. Kiadta vincelléreknek, hogy megmőveljék és megkapja tılük a termést. Elküldte szolgáját, hogy a vincellérek átadják neki a szılı termését. Azok inkább megfogták a szolgát, megverték és majdnem megölték. A szolga visszament és elmondta urának. Ura ezt mondta: Talán nem ismerték. Másik szolgát küldött. A vincellérek megverték azt is. Az Úr elküldte fiát. Ezt mondta: Fiamtól talán tartani fognak. A vincellérek megfogták és ott megölték, mert tudták, hogy ı a szılı örököse. Akinek füle van, hallja meg! (A fény és az árnyék kizárják egymást. A sötét oldal győlöli a fényt, s ott árt neki, ahol tud.) 66. Jézus mondta: Mutassátok meg nekem a követ, melyet az építık elvetettek, az a szegletkı. (Szegletkı = Az épület alapzatának sarkát alkotó fı kı. Aki egy épületet meg akar rongálni legyen az szellemi építmény is annak a szegletkövét kell eldobnia. Amit kivetettek ártási szándékkal a tanításból, az a szegletkı. Így vetették ki pl. a keresztény tanításokból a reinkarnáció tanát, ami szegletkő.) 67. Jézus mondta: Aki a mindenséget hiányosnak ismeri meg, az maga hiányos, tökéletlen. (Aki, ahogyan be tudja fogadni a mindenséget; úgy ismeri meg.) 68. Jézus mondta: Boldogok vagytok, ha győlölnek és üldöznek titeket, az üldözık nem találnak ott helyet. (Ha titeket üldöznek, bizonyára fényesek vagytok, s a sötét üldözık, tudatlanok vannak mögöttetek. Nekik nincs köztetek a helyük.)

10 69. Jézus mondta: Boldogok a szívükben üldözöttek, ık azok, akik valóban felismerték az Atyát. Boldogok, akik éheznek, mert megtölti majd a gyomrát, aki csak akarja. (A fényeseket-, a tudókat; a sötétek-, a tudatlanok üldözik. Akik éheznek, tudják, hogy mire éheznek, ebben is tudók s kielégítést fognak kapni.) 70. Jézus mondta: Ha ezt /a Fényt/ létrehozzátok magatokban, amit akartok, megvált titeket az. Ha ez /a Fény/ nincs meg nektek, akkor az, amitek nincsen, meg fog ölni titeket. (A tudatlanságotok fog megölni titeket.) 71. Jézus mondta: Le fogom rombolni ezt a házat és senki sem tudja majd újjáépíteni. (A sötétséget-, a tudatlanságot rombolja le Jézus.) 72. Valaki azt mondta neki: Mondd testvéreimnek, hogy osszák meg velem atyám vagyonát. Mire İ ezt mondta neki: Ember, ki tett engem osztóvá? Tanítványaihoz fordult és ezt mondta nekik: Hát osztó vagyok én? (Az Atya örökségét, vagyonát nem lehet- és nem is kell szétosztani, mert az mindenkié.) 73. Jézus mondta: Az aratás ugyan nagy, mégis kevés a munkás. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. (A felemelkedés közös ügy, mégis kevesen munkálkodnak rajta.) 74. Ezt mondta: Uram, sokan vannak a kút körül, de kútban nincs semmi. (Sokan szomjaznak az igazságra, de kevés az igazságtudó.) 75. Jézus mondta: Sokan állnak az ajtó elıtt. Mégis az egyedülálló lesz az, aki bemehet a menyegzıs helyre. (Ugyan sokan vannak a meghívottak, hiszen, mindenkit meghívott az Atya, a birodalmába de csak kevesen vannak azok, akik tényleg megérkeznek oda.) 76. Jézus mondta: A királyság kereskedıemberhez hasonló, akinek árui vannak és talált egy gyöngyöt. Ez a kereskedı okos. Eladja áruit, megvásárolja az egyedüli gyöngyöt. Ti is keressétek és kutassátok a kincset, mely nem enyészik és maradandó, a helyet, ahová molyok be nem férkıznek, hogy megegyék, és férgek nem emésztik meg. (Isten királysága tartalmazza azt a kincset, - az igazgyöngyöt amiért az utat érdemes végigjárni. Ez olyan érték, aminek nem árthat senki, és semmi.) 77. Jézus mondta: Én vagyok a fény, mely minden fölött van. Én vagyok a mindenség és a mindenség tılem jött ki és hozzám tér vissza. Hasítsatok fát, én ott vagyok. Emeljétek meg a követ, ott találtok engem. (Jézus a Forrás fényét, - az Atyát közvetíti, a mindenséget ezért İ minden, és mindenütt ott van.) 78. Jézus mondta: Minek mentetek ki a pusztába? Hogy széltıl ingatott nádat lássatok? Hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Íme, királyaitok és nagyjaitok azok, akik puha ruhába öltöztek, és képtelen felismerni az igazságot. (Ne bízzátok magatokat a tudatlanokra, ne menjetek a tudatlanok közé, mert ők félrevezetnek, tılük nem fogjátok megtudni az igazságot.)

11 79. Egy asszony a tömegbıl ezt mondta neki: Üdv a testnek, mely téged hordozott, az emlıknek, melyek tápláltak téged. İ ezt mondta neki: Üdv azoknak, akik Atyán szavait hallják és megértették az igazságot. Mert napok jönnek majd, amikor azt mondjátok: Üdv a testnek, mely nem fogan és az emlıknek, melyek éhséget nem csillapítottak. (Jézus azért jött, hogy az Atya igazságába beavasson, de ennek nem örül mindenkor, mindenki.) 80. Jézus mondta: Aki a világot megismerte, testet talált. S aki testet talált, arra a világ nem méltó. (Sok ember úgy hiszi, megismerte a világot, amikor fizikai testeket, anyagelemeket talált, - vagy amikor ezeket látja, felfedezi. E felfedezık világ lényegét nem fogták meg, s így nem is méltók e világra.) 81. Jézus mondta: Aki gazdag lett, király lehet. Akinek hatalma van, lemondhat róla. (Kinek Istentıl való hatalma van, az több minden földi királyságnál, így lemondhat a földi hatalomról.) 82. Jézus mondta: Aki közel van hozzám, a tőzhöz /a Fényhez/ van közel. Aki távol van tılem, a királyságtól /Isten királyságától/ van távol. 83. Jézus mondta: Az embernek képek nyilatkoztattak ki, a fény azonban benne rejtve maradt az Atya fényének képében. Ki lesz majd nyilatkoztatva, és a képét elborítja majd a fény. (Az emberek látják a formákat, de nem látják benne a lelket, az Atya mását. Ha az megnyilatkozik, az egész látott lény, az Atya fényében fog úszni.) 84. Jézus mondta: Ha hasonlóságtokat látjátok, örüljetek. Ha azonban képeiteket látjátok, melyek titeket megelızıen jöttek létre, melyek sem meg nem halnak, sem nyilvánvalókká nem lesznek, hogy fogjátok elviselni? (Aki olyan, mint ti, annak örüljetek, de ha a ti korábbi állapototokkal találkoztok, azok már nem ti vagytok. Ne akarjatok vele azonosulni, nem viselnétek el.) 85. Jézus mondta: Ádám nagy gazdagságból és nagyhatalomból alkottatott, és nem lett méltó hozzátok. Ha ugyanis méltó lett volna, nem ízlelt volna halált. (Ádám a halhatatlanból teremtetett, és halandóvá vált.) 86. Jézus mondta: A rókáknak odúik vannak és a madaraknak fészkeik. Az emberfiának azonban nincs hová lehajtania fejét, hogy pihenjen. (Mert mi nem a Föld szülöttei vagyunk, csak átutazókként tartózkodunk itt.) 87. Jézus mondta: Nyomorult a test, mely másik testen csüng és a lélek, mely e kettıtıl függ. (Ha az ember egy másik emberbe kapaszkodik, akkor már fizikailag függıvé vált. Viszont a lelke már kettıtıl függ a másik testétıl- és lelkétıl, holott lehetne független és szabad, olyan jogon, mint bárki más.) 88. Jézus mondta: Angyalok és próféták jönnek hozzátok és nektek adják, ami a tiétek. Ti is adjátok nekik, ami a tiétek és mondjátok magatokban: Mely napon jönnek és veszik azt, ami az övék? (Mindig eljön az a tanító, aki által közvetített tudásra már készen vagytok. Ti pedig adjátok nekik a szereteteteket, s legyetek boldogok, amikor elfogadják azt.) 89. Jézus mondta: Miért mossátok a serleg külsı oldalát? Nem értitek, aki a külsejét teremtette, az teremtette a belsejét is? (Az Atya teremtette a testet és a lelket is.)

12 90. Jézus mondta: Jöjjetek hozzám, mert igám jóságos és uralmam szelíd. És nyugalmat fogtok lelni. (Amit İ tanít, az ilyen, s abban nyugalmat leltek.) 91. Ezt mondták neki: Mondd meg nekünk, ki vagy, hogy higgyünk neked? Mire İ ezt mondta: Az ég és a föld arculatát megvizsgáljátok, de azt, ami szemetek elıtt van, nem ismeritek fel. Ezt a pillanatot vizsgálni nem tudjátok. (Mindent vizsgáltok, de az Atya fényébe öltözöttet nem ismeritek fel! Így a Teremtı Atyáról nem lesz megtapasztalásotok.) 92. Jézus mondta: Keressetek és találtok. Azt azonban, amirıl ama napokban kérdeztetek engem, nem mondtam meg nektek, most el akarom mondani nektek és ti nem kérdeztetek utána. (Aki keres, talál. Aki olyat kérdez, ami még nem közölhetı, nem kap választ. S ha késıbb, - mikor eljött az idı, nem kérdez, akkor azért nem kap majd választ.) 93. Jézus mondta: Ne adjátok a szentet a kutyáknak, nehogy a szemétre dobják. Ne szórjátok a gyöngyöket a sertések elé, nehogy... (eltapossák). (A tanításokat arra méltóknak adjátok tovább.) 94. Jézus (mondta): Aki keres, talál, aki kopogtat, annak ajtót nyitnak majd. (Aki kérdez, választ kap. Aki a felsıbb világok ajtóink kopogtat, az bebocsátást fog nyerni.) 95. (Jézus mondta): Ha pénzetek van, kamatra ne adjátok, hanem adjátok annak, akitıl nem kapjátok vissza. (Adjatok elvárás nélkül, akinek szüksége van arra. Ha így adtok, az Atyának adjátok, s tıle kapjátok meg a jutalmatokat.) 96. Jézus (mondta): Az Atya királysága hasonló egy asszonyhoz. Ez kevés kovászt vesz, elvegyíti a tésztába, így nagy kenyérré változtatja azt. Akinek füle van, hallja meg! (A tudás-, Isten igazsága; a példához hasonlatosan terjed.) 97. Jézus mondta: Az (Atya) királysága hasonló egy asszonyhoz, aki liszttel teli korsóval hosszú útra megy. A korsó füle letörik, a liszt mögötte az úton elszóródik. Nem vette észre, semmit sem tudott a bajról. Amikor hazatért, letette a korsót és üresen találta. (Méltatlannak ne add, az örök élet titkát. Ezzel csak kiüresedsz, s minden törekvésed semmivé válik.) 98. Jézus mondta: Az Atya királysága hasonló egy férfihez, aki erıs embert akart megölni.,otthon kardot ránt és beledöfi a falba, hogy lássa, elég erıs-e; ezután öli meg az erıset. (A királyság elnyerésére fel kell készülni.) 99. A tanítványok azt mondták neki: Testvéreid és anyád kinn állnak. Mire İ ezt mondta nekik: Ezek, akik e helyen vannak, kik Atyám akaratát teszik, azok testvéreim és anyám. İk bemennek majd Atyám országába. (Azok Jézus testvérei, és anyja, akik vele tartanak. S ık eljutnak mind, az Atya országába.) 100. Aranyat mutattak neki és ezt mondták: A császáriak adót kívánnak tılünk. Mire İ ezt mondta nekik: Adjátok a császárnak, ami a császáré, ami Istené, Istennek adjátok, ami enyém, nekem adjátok. (Mindenkinek a neki járót adjátok földin, és spirituálisan, anyagban, és anyagtalanban.)

13 101. Aki apját és anyját nem győlöli, mint én, nem lesz tanítványom. Aki atyját és anyját nem szereti, mint én, nem lesz tanítványom. Mert anyám... (hiányos szöveg)... az igazi... ki az életet adta nékem. (Aki nem tud tovább lépni a helyzetébıl, az nem tud Jézussal tartani. Aki viszont vele tart, úgy kell, hogy szeresse égi atyját- és anyját, mint İ, különben, nem lehet a tanítványa.) 102. Jézus mondta: Jaj nektek farizeusok! Ahhoz a kutyához hasonlítotok, amely odafekszik a barmok jászlára. Nem eszik, de a barmokat sem engedi, hogy egyenek. (Ugyanis a farizeusok kisajátítják a tudás jogát, és lehetıségét, - de nem tudnak, s másokat sem engednek az igaz tudáshoz.) 103. Jézus mondta: Boldog az a férfi, aki tudja, hol jönnek be a rablók, azzal ı felkel és eltorlaszolja a nyílásokat, felövezi csípıjét, mielıtt még bejönnének. (Aki tudja, hol leselkedik a veszély, fel tud rá készülni.) 104. Így szóltak hozzá: Jöjj, imádkozzunk és böjtöljünk! Jézus mondta: Mi bőnt követtem el, vagy hol gyıztek le engem? Akkor böjtöljenek, és akkor imádkozzanak, amikor a vılegény kijön a menyegzıs szobából. (Akkor kell böjtölni, és imádkozni, amikor eljött az ideje. Különben céltalan, és eredménytelen.) 105. Jézus mondta: Aki apát és anyát fog ismerni, azt majd a parázna fiának fogják nevezni. (Nekünk csak egy igaz szülıpárosunk van; Istenanya, és Istenatya. Minden földi szülı ıket közvetíti, így mást senkiben nem ismerhetünk fel szülőként.) 106. Jézus mondta: Amikor majd kettıt eggyé tesztek, az ember fiai lesztek, és azt mondjátok a hegynek, hogy menj el innen, - el fog menni. (Amikor szétesett részeiteket összekeresitek, és egybe rakjátok, akkor kapjátok vissza az eredeti-, ısi erıiteket, - amivel hegyeket mozgathattok. Pl. egyesültök a duálotokkal, tudatossá váltok felsőbb lényeitekre, egyesültök azokkal a mások által lehozott energiákkal, melyek részeit ti is lehoztátok, stb.) 107. Jézus mondta: A királyság a pásztorhoz hasonlít, akinek száz juha van. Egy közülük, a legnagyobb, eltévedt. Otthagyta a kilencvenkilencet és ezt az egyet kereste, míg csak meg nem találta. Amikor már elfáradt, azt mondta neki: Téged jobban szeretlek, mint a kilencvenkilencet. (Ő a Teremtő Atya.) 108. Jézus mondta: Aki számból iszik, olyan lesz, mint én. Én leszek ı, és mindaz, ami elrejtett, kinyilatkoztattatik neki. (Aki a számból issza a tudást, olyan lesz, mint én, - mindentudó.) 109. Jézus mondta: A királyság olyan emberhez hasonlít, akinek a földjén olyan nagy kincs van, amirıl ı nem tud. Amikor meghal, örökül hagyja a földet fiának. Fia sem tud róla. Eladja a mezıt. Aki megvette, elment felszántani és megtalálta a kincset. S elkezdi kamatra kölcsönözni annak, akinek akarja. (Ez a kincs a lelked. Ha megtaláltad, felismerheted, hogy milyen nagy kincs, s kamatoztathatod, mindenki javára.) 110. Jézus mondta: Aki megtalálta a világot és gazdaggá lett, lemondhat a világról. (Aki végigment az úton, s gazdaggá lett, elhagyhatja ezt a világot.)

14 111. Jézus mondta: Elıtettek göngyölıdik fel majd az ég és a föld. És az élıbıl élı sem halált, sem szorongást nem fog látni, mert Jézus mondta: Aki megtalálta önmagát, arra a világ nem méltó. (Aki megismerte ezt a világot, s ez úton megtalálta önmagát, - magában a Teremtı Atyát - megoldotta a feladatát, s elhagyhatja ezt a világot.) 112. Jézus mondta: Jaj a testnek, mely a lélekhez ragaszkodik. Jaj a léleknek, mely testhez ragaszkodik. (Kötıdésektıl menteseknek kell lenni a kapcsolatainknak, különben leblokkolunk, s nem haladunk az úton.) 113. Tanítványai ezt mondták neki: Mely napon jön el az ország? Jézus mondta: Nem akkor jön el, amikor várják. Azt mondják majd: Nézd, itt van! Vagy: Nézd, ott van! Az Atya országa azonban a föld fölött terül el és az emberek nem látják. (Isten országa nem akkor, és nem úgy jön el, ahol, és amikor várjátok. Bennetek, s köröttetek van, s amikor felismeritek, akkor jön el.) 114. Simon Péter ezt mondta neki: Mariham (= Mária Magdolna) menjen el tılünk, mert a nık nem méltók az életre. Jézus mondta: Íme, én vezetem ıt, hogy férfivá tegyem és ahhoz az élı lélekhez legyen hasonlóvá, mely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfivá teszi magát, be fog menni a mennyek országába. (Aki férfias erıvel- és akarattal rendelkezik, az léphet be a mennyek országába.)

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák Hogyan lehet megismerni a hamis szolgálókat? Hét utat tanulunk ma erre! Szellemi szakértınek kell lenni ehhez, és teljesnek kell lenni Isten Szellemével.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel 38-39. fejezete

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel 38-39. fejezete ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 15. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Ezékiel 38-39. fejezete Ezékiel 38-39. fejezeteire térünk. Egy nagy háborúról van szó itt. Ezékiel 38:1-2 És lın az Úr beszéde

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem.

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem. Isten szeretet. Szívedbe rejtette magát, hogy mindig tudd, mi a helyes, mit kell tenned. Ez a tudás személyes tudás, nem továbbadható. Ne kérj hát tanácsot senkitl! Nincs szükséged rá. De az idegen tudás

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben