A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KKV-K HELYZETE ÉS NEMZETKÖZI SZEREPE 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KKV-K HELYZETE ÉS NEMZETKÖZI SZEREPE 1"

Átírás

1 A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KKV-K HELYZETE ÉS NEMZETKÖZI SZEREPE 1 Nagy Balázs, PhD-hallgató Nyugat-magyarországi Egyetem Absztrakt A KKV-szektor jelentőségét a vállalkozások száma, részvételük a foglalkoztatásban és hozzáadott érték termelésben is bizonyítja. A tanulmány keresi azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a kis- és középvállalatok versenyképességét, azt hogy mely területek kiemelkedően fontosak a magyar, román és szlovák KKV-k sikeressége szempontjából. Magyarország után a régió e két országában él a legnagyobb lélekszámú magyar nemzetiségű lakosság, így kiemelt hatással van rájuk az adott ország kisvállalkozási ökoszisztémája. A tanulmányban ismertetésre kerülnek azok a tényezők, amelyek miatt a KKV-k kiemelt figyelmet érdemelnek, amelyek hozzájárulhatnak a versenyképességük javításához, valamint amelyeket mindenképp fejleszteni szükséges. 1. Bevezetés A 2013-ban kiadott Entrepreneurship 2020 Action Plan szerint a foglalkoztatás növeléséhez, valamint a gazdasági növekedés újraindításához több vállalkozásra van szükség (European Commission 2013), az új vállalkozások közt a KKV-szektor jelentős szereppel bír Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. A Vállalkozás 2020 Cselekvési Terv a következő három pillérre épül: a vállalkozói ismeretek oktatása és a képzés fejlesztése; a megfelelő üzleti környezet megteremtése; példaképek állítása és meghatározott csoportok megszólítása (European Commission 2013). Ezen intézkedések a versenyképesség javítását célozzák meg, mellyel a kis- és középvállalatok ki tudják aknázni az Európai Uniós csatlakozásból származó lehetőségeket. A hazai kis- és középvállalatok csak kismértékben kötelezték el magukat a nemzetközi piac iránt (Incze 2005), jellemzően fenyegetésként élik meg a globalizáció folyamatát és a multi- és transznacionális vállalatok megjelenését a hazai piacon. 2. A KKV-k nemzetközi szerepe A KKV-k kapcsán gyakran felmerülő kérdés, hogy vajon kizárólag országhatárokon belüli működésre vannak predesztinálva? Zahra szerint a nemzetközi dimenzió elérése nem csak lehetőség, hanem egy szükséges lépés ahhoz, hogy hosszútávon biztosított legyen a vállalkozás növekedése (Zahra et al. 2000). A nemzetközi növekedés szempontjából hangsúlyos szerepe van a vállalatok egymással és más szervezetekkel történő együttműködésének, e tényező fontosabb lehet, mint a vállalat specifikus előny (Axelsson - Easton 1992). Dallago (2011) a magyar KKV-szektor versenyképességének vizsgálata során az üzleti környezetet, az emberi erőforrást, a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutást és a nemzetközi piacokra való lépés korlátait emelte ki, mint kritikus aspektusokat. E korlátozó tényezők között szerepel a külpiacok elemzésének hiánya, a külföldi üzleti lehetőségek 1 A kutatás a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány támogatásával valósult meg.

2 azonosítása, a szokatlan, ismeretlen export tevékenység és az azzal járó papírmunka. Pedig a külpiacok naprakész ismerete kiemelten fontos terület, mely megjelenik az Entrepreneurship 2020 Action Plan-ben is, mint vállalkozói ismeretek fejlesztése. Ez magában foglalja az igényt a külpiaci ismeretek fejlesztésére, valamint az információk és az abból képzett tudás minőségének emelését. Más kutatók is a menedzsment nemzetköziesedéssel kapcsolatos ismereteiben látják a KKV-k nemzetközivé válásának egy fontos tényezőjét (Ciszewska- Mlinarić - Mlinarić 2010). Ez lehet akár gazdaságpolitikai célkitűzés is, amely cél elérésének széles körben alkalmazott eszköze az export támogatása (GKI 2009). A vállalatok nemzetközi szerepének betöltésére több lehetőség is kínálkozik. Ietto-Gilles szerint a vállalat nemzetközi piacra lépésének kategóriái (Ietto-Gilles 2005): külföldi tőkebefektetés vagy nemzetközi termelés exportálás cégek közötti közös partnerség alvállalkozói viszony licence franchise A nemzetközi gazdasági szerep betöltése tehát megvalósul abban az esetben is, amennyiben a vállalkozás (legyen szó akár mikro-, akár nagyvállalatról) csatlakozik egy olyan ellátási lánchoz, mely termelése exportban érvényesül, ez a szekunder-hatás. Így a kisvállalkozásoknak lehetősége nyílik egy beszállítói hálózatban való részvételre, vagyis termékét nem ő, hanem egy másik vállalkozás viszi a nemzetközi piacra. A KKV-k elsősorban nem a külföldi tőkebefektetéssel, hanem e szekunder kategóriák (franchise, licence, partnerség, alvállalkozói viszony) valamelyikével tudják érvényesíteni nemzetközi szerepüket. Így értelmezésemben nem kötelezően elérendő cél egy kisvállalkozás számára a nemzetközi expanzió, prosperitásuk nem exporthoz vagy külföldi befektetésekhez kötött. Amennyiben a vállalat a lokális értékekre épít és a helyi kereslet kielégítését célozza meg, abban az esetben is lehet versenyképes és sikeres, továbbá mindez hozzájárulhat a nemzeti szintű problémák megoldásához (például munkanélküliség). Horváth (2001 p.205) a versenyképességet három részre bontja: A gyakorlatias - felfogás szerint a versenyképesség a cégek adaptálási képességét jelenti; azt, hogyan tudják a máshol sikeres technikai és szervezeti megoldásokat, a legjobb gyakorlatot átvenni (benchmarking). Ekkor a régió és az ország versenyképessége az ott működő cégek adaptálási képességeinek összességétől függ. A környezeti/rendszer - felfogás szerint a versenyképesség azt jelenti, hogy a vállalat hogyan tudja optimalizálni gazdasági környezetének, azaz gazdasági bázisának elemeit (tőke- és munkapiac, inputok minősége, infrastruktúra). Ekkor az a régió, illetve ország versenyképes, amelyik az ott működő domináns iparágak, vállalatok számára szükséges magas színvonalú gazdasági bázist képes biztosítani. A tőkefejlesztés - felfogás szerint a versenyképesség azt jelenti, hogyan tudja egy vállalat, ágazat akkumulálni a humán és fizikai tőkét, fejleszteni a technológiát. Egy régió vagy ország akkor versenyképes, ha vonzza a befektetéseket, olyan új termelő telephelyek és szolgáltatási tevékenységek létrehozatalát, amelyek nagy, főleg nemzetközi vállalatokhoz kapcsolódnak. Ezek alapján a külföldi tőke modernizációban betöltött szerepének kiemelt jelentősége van, sőt az IMD által 2005-ben megfogalmazott versenyképességi aranyszabály közül az ötödik

3 így szól: Fejlesztd az agresszivitást a nemzetközi piacokon, valamint a vonzerőt a külföldi közvetlen tőkebefektetések számára (IMD 2005 p.615). Ez összhangban van Horváth tőkefejlesztés - felfogású versenyképességi csoportjával. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy ezen versenyképességi aranyszabály a 2014-es Versenyképességi Évkönyvben már nem szerepel, helyette a középvállalkozások technológiafejlesztése és exportorientációja került be (IMD 2014). Ez is igazolja, hogy az államnak több figyelmet kell fordítania a KKV-szektorra a nemzetközi, világpiaci versenyképesség javítása érdekében. Bár a külföldi közvetlen tőkebefektetéseknek továbbra is fontos szerepe van a modernizációban, azonban nem szabad kizárólag erre a területre összpontosítani, hiszen a hazai fejlesztésű technológiák és innovációk azok, amelyek egy-egy vállalat hosszú távú sikerességét megalapozzák. 3. Az adatok forrása Az elemzés során bemutatásra kerül a vizsgált országok KKV-szektorának helyzete, a legproblémásabb területek kiemelten jelennek meg. Az aktuális helyzet felmérése az Európai Bizottság által kiadott éves SBA-jelentés (Small Business Act kisvállalkozói intézkedéscsomag) alapján történik. Ezen jelentés az aktuális tendenciákat és nemzeti politikák KKV-kat érintő hatásait elemzi, így hiteles adatokat, információkat nyújt a régió KKV-szektoráról. 4. KKV-k Magyarországon E komplex témakör megismeréséhez szükséges a hazai KKV-szektor struktúrájának elemzése. Magyarországon található a legtöbb vállalkozás a vizsgált országok közül, a KKVszektorban működő vállalkozások számát tekintve is a magyar adat a legmagasabb. A hazai vállalkozások létszám-kategóriánkénti megoszlását tekintve a MKV-szektor (mikro-és kisvállalkozások együtt) 99%-ot tesznek ki, míg a középvállalatok aránya 0,8%, így a 99,8%- os megoszlási viszonyszámmal a KKV-szektor aránya kiemelkedően magas. A foglalkoztatási adatokat figyelembe véve is jelentős szerepük van, hiszen e szektorban vállal munkát a foglalkoztatottak 70,8%-a, továbbá a mikro-, kis- és középvállalatok állították elő a hozzáadott érték 53,9%-át (European Commission 2014a). Ezt szemlélteti az 1. ábra. 1. ábra: KKV-k Magyarországon alapadatok Forrás: European Commission 2014a A 2014-es Small Business Act jelentés szerint Magyarország a Vállalkozói szellem, a Készségek és innováció, a Nemzetköziesedés, a Környezet és a Második esély területeken van lemaradva az Európai Unió átlagától. A Vállalkozói szellem terén jelentkező hátrány egyik oka, hogy a hazai iskolarendszer nem nevel vállalkozói szemléletre. A válaszadók közel háromnegyede szerint egy sikeres vállalkozó a társadalomban magas státuszt tölt be, ennek ellenére a vállalkozás csak 45,7%-nál minősült kívánatos pályának. Érdemes lesz megfigyelnünk ezen mutatók értékét a vizsgált országokban, hiszen a különböző kulturális kontextusokban ez jelentősen eltérő értékeket vehet fel. Ezen felül a vállalkozói szellemre

4 irányuló médiafigyelem is azon területek közé tartozik, amely az EU átlagától jelentősen elmarad. A Készségek és innováció tekintetében Magyarország jelentősen le van maradva versenytársaihoz és az EU átlagához képest is. Ennek oka, hogy a magyar KKV-k nagyon kevés innovációt hajtanak végre, nem használják ki az ICT nyújtotta lehetőségeket (Online beszerzés és értékesítés), valamint az alkalmazottaknak nyújtott képzések arányában is lemaradás tapasztalható. A Nemzetköziesedés vonatkozásában kiemelhető, hogy a külkereskedelmi tevékenységhez, legyen szó akár exportról, akár importról sok időre és dokumentumra van szükség, amelyek a nemzetközi tevékenység adminisztratív korlátai közé sorolandók. Többek közt ennek köszönhető, hogy az EU 28 tagállamának átlagához képest kevés magyarországi KKV folytat EU-n kívüli külkereskedelmi tevékenységet. Pozitív jelenség ugyanakkor, hogy az export és import költségei Magyarországon alacsonyabbak az átlagos szinttől. A Környezet területén történő gyenge szereplés oka az, hogy a KKV-k között nagyon kevés (10%) forgalmaz zöld terméket vagy szolgáltatást, az Európai Unióban ezen arány 26%. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy azon vállalkozások aránya meghaladja az uniós átlagot, melyek árbevételének több, mint 50%-a zöld termékek vagy szolgáltatások értékesítéséből származik. Ennek oka az, hogy a zöld termékekkel foglalkozó vállalkozások erőteljesen szakosodtak, így szinte kizárólag ilyen termékeket forgalmaznak (European Commission 2014a). A Második esély elnevezésű pillér esetén a kudarctól való félelem és az újrakezdés támogatásának alacsony szintje és a fizetésképtelenség rendezésének költsége azok, amelyek messze elmaradnak az átlagos értéktől. Előbbi területen, a kudarctól való félelem esetében is érdemes megnézni versenytársainkhoz képest jelentkező a kulturális különbségeket, érdekes vizsgálni, hogy magyar sajátosság-e az újrakezdési pesszimizmus. A bemutatott területeket összefoglalva mutatja a 2. ábra: 2. ábra: KKV-k Magyarországon SBA-profil Forrás: European Commission 2014a

5 5. KKV-k Romániában A romániai KKV-szektor szerkezete hasonló a Magyarországon találhatóhoz. Azt azonban ki lehet emelni, hogy a másik két országhoz képest a mikrovállalkozások aránya alacsonyabb, itt a megoszlást tekintve magasabb a kis- és középvállalatok aránya. A foglalkoztatás közel egyenlően oszlik meg a KKV-szektorban, azonban itt is kiemelhető a nagyvállalatok foglalkoztatásának magas szintje (33,3%). A vizsgált országokhoz és az EU átlagához képest Romániában a legalacsonyabb a KKV-szektor aránya a hozzáadott érték termelésben, melynek oka többek közt a nagyvállalatok a vizsgált országoktól erőteljesebb szerepvállalásában keresendő. A pontos adatokat a 3. ábra mutatja: 3. ábra: KKV-k Romániában - alapadatok Forrás: European Commission 2014b A SBA-jelentés Románia esetében is rávilágít a gyengeségekre, amelyek közül a Nemzetköziesedés, a Készségek és innováció, az Egységes piac és a Hatékony közigazgatás emelhető ki. Meg kell jegyezni, hogy a Magyarország gyengeségeként jelentkező Vállalkozói szellem a romániai KKV-szektorban erősségként jelentkezik, melynek legfőbb oka az vállalkozói létre történő nevelés és ennek kívánatossága. A kudarctól való félelem nem jelent problémát a romániai vállalkozási kedv szempontjából. A Nemzetköziesedést mérő összes indikátor elmarad az EU átlagától. Magyarországhoz hasonlóan a külkereskedelem idő- és adminisztrációs igényei jelentősen rontják a KKVszektor export és import lehetőségét. Magyarországgal ellentétben a külkereskedelem költségei tovább nehezítik a szektor nemzetközi gazdasági tevékenységét. A Készségek és innováció Magyarországon és Romániában is egyértelműen gyengeségként jelentkezik. A romániai mutatók egyike sem éri el az unió átlagát e területen sem, sőt közülük több messze elmarad ettől a szinttől. Kiemelten problémás területként értékelhető a vállalkozások gyenge innovációs teljesítménye. Érdekes, hogy a termék- vagy eljárási innovációt bevezető KKV-k aránya Romániában 13,17%, míg az EU-ban ez 38,44%. A vizsgált országok között a romániai vállalatok biztosítanak a legkisebb arányban képzést az alkalmazottaknak, ez csupán 24%, összehasonlításképpen Magyarországon 49%, Szlovákiában 69%, az EU tagországaiban átlagosan 66% ennek aránya. Az Egységes piac pillér területén elért gyengébb helyezés oka egyértelműen az egységes piacra vonatkozó, még át nem ültetett irányelvek magas számában keresendő. A Hatékony közigazgatás területén, amely egyébként a Világgazdasági Fórum szerint is a versenyképesség egyik kiemelten problémás faktora (WEF 2014), az adófizetések magas száma terheli jelentősen a Romániában működő vállalkozásokat, ennek száma 39 adófizetés/év, az EU-s 12,54-es átlagához képest. Romániában a KKV-k és az adóhatóság közti online kapcsolattartás alacsony aránya miatti személyes ügyintézési igény további jelentős terhet ró ezen szektor vállalkozásaira.

6 6. KKV-k Szlovákiában 4. ábra: KKV-k Romániában SBA-profil Forrás: European Commission 2014b Szlovákiában a mikrovállalkozások aránya igen magas (95,8%). Magyarországhoz hasonlóan a KKV-szektorban nagyon alacsony a középvállalkozások száma, a nagyvállalatok pedig a többi országhoz képest kisebb arányban vannak jelen. Összességében kijelenthető, hogy a szlovákiai KKV-szektor szerepe a legjelentősebb a vizsgált országok közül, hiszen nemcsak a vállalkozások számát tekintve, hanem a foglalkoztatásban és hozzáadott érték teremtésben betöltött funkciója is a leghangsúlyosabb, A foglalkoztatottak 72,2%-a dolgozik KKV-nál és Szlovákiában e szektor állította elő a hozzáadott érték 64,6%-át. 5. ábra: KKV-k Szlovákiában alapadatok Forrás: European Commission 2014c A szlovákiai KKV-szektor több, a SBA-jelentésben szereplő mutatójának értéke az uniós átlag szintjén van. Ennek ellenére a legnagyobb probléma ebben az országban is a Nemzetköziesedéssel és a Hatékony közigazgatással van, további gyengeséget jelentő területként azonosítható a Második esély, vagyis az újrakezdési lehetőség. A Nemzetköziesedésben rejlő problémák általánosak a vizsgált országokban. Szlovákia azonban még gyengébb teljesítményt nyújt e területen, hiszen minden mutató tekintetében jelentősen elmarad az EU-28 átlagától, így az export és import magas költségei, a magas adminisztrációs és időszükséglet terén is. Mindez az EU-n kívülre exportáló vagy onnan importáló vállalkozások alacsony nagyon arányán is érzékelhető.

7 A Hatékony közigazgatás hiánya ismételten egy régióra jellemző jelentség. Szlovákiában a vállalkozás indításához szükséges idő 10 nap, ami messze a 4,2 napos EU-s átlag érték felett van (Magyarország 2 nap, Románia 3 nap). A vizsgált országokban, így Szlovákiában is a kormányzati szabályozás terhét a vállalkozások igen magasnak érzékelik. A Második esély tekintetében a magyarországi adatokkal ellentétben nem a kudarctól való félelemben nyilvánul meg az ország gyenge teljesítménye, hanem az újrakezdés jogalkotási környezete terén jelentkezik, így a fizetésképtelenség rendezésének idejében, valamint annak költségvonzatában. Az ország SBA-profilját mutatja a 6. ábra: 6. ábra: KKV-k Szlovákiában SBA-profil Forrás: European Commission 2014c 7. A KKV-k versenyképességét befolyásoló kiemelt tényezők Mindezek alapján a KKV-k (nemzetközi) versenyképességének betöltésének szempontjából kiemelhető sajátosságai, lehetőségei és veszélyei a vizsgált országokban: Klaszterek színvonala, tudásáramlás: az információknak és tudásnak kiemelt szerepe van a versenyképesség szempontjából. Sajnos ezen a területen a kisvállalatok meglehetősen le vannak maradva, az információk és a tudás megosztása való igény alacsony, a tudással való hatékony gazdálkodás nem biztosított. Ez szintén összefügg az Entrepreneurship 2020 Action Plan-nel is, hiszen a tudásmenedzsment nem árbevétel és tőkeerő, hanem ismeret kérdése. Földrajzi adottság és infrastruktúra: a nemzetközi logisztikai rendszerbe történő csatlakozás lehetősége és színvonala is befolyásolja a nemzetközi versenyképességet, hiszen a közúti és kötöttpályás áruszállítás lehetősége jelentősen javítja az exportorientációt, a kizárólag légi és vízi szállítmányozás lehetőségének speciális jellege a kisvállalatokat hátrányosan érinti. Innovatív megoldások: Magyarország a Global Innovation Index 2014 éves jelentésben a 35. helyet foglalja el a 143 vizsgált ország közül, megelőzve a 37. Szlovákiát és az 55. Romániát (GII 2014). A WEF ös versenyképességi jelentésében az innovációs pillérét tekintve szélsőséges helyezéseket ért el Magyarország. A vállalatok K+F

8 ráfordításai alapján a 96. helyet kapta a 144 országból, Szlovákia 78., Románia a 65. A tudományos kutatóintézetek minőségében Magyarország az előkelő 23. helyen végzett, addig Szlovákia a 65., Románia az 55. pozíciót foglalja el (WEF 2014). Ez is alátámasztja a gyakran hangoztatott javaslatot, mely szerint a K+F-re több figyelmet kell fordítani KKV szinten is, akár gazdaságpolitikai ösztönzők segítségével. A telekommunikáció és információ technológia területe pedig kiemelten fontos a K+F és az innovatív megoldások nemzetközivé válásában (Virgil Georgeta 2012). Üzleti tervezés színvonala: a vállalkozói gyakorlatban a reális üzleti tervek készítése nem prioritás, gyakran a tényadatokhoz kerül igazításra a korábbi üzleti terv. Ezáltal a vezetési funkciók között következetlenség jelenik meg, hiszen a tényadatok összevetése a tervadatokkal irreális eredményhez vezet, az ellenőrzési funkció hatékonyságát veszti. Környezeti hatás: az expanziós kényszer gyakran az anyaország kockázatának következménye. Ha a társadalmi, gazdasági vagy politikai környezet kedvezőtlenül befolyásolja a vállalat működését vagy fejlődését, akkor gyakran megjelenik a külföldi tőkebefektetés lehetősége (Nógrád megyei vállalkozók befektetései a határos Szlovákiában a kedvezőbbnek ítélt gazdasági feltételek miatt). Ellátási lánc kiterjedtsége: korábban már tárgyalva lett, hogy kisvállalkozások esetén a nemzetközi szerep betöltéséhez lehetőség az ellátási láncba történő csatlakozás. Épp ezen okból kifolyólag bizonyos (elsősorban termelő) kis- és középvállalatoknak érdeke lehetne, hogy multinacionális vállalatok Magyarországon fektessenek be egy gyáregység kialakításába, így lehetőséget teremtve nekik abban, hogy a csatlakozzanak a beszállítói hálózatukba. Ugyanakkor a multinacionális vállalatok és egy hazai kisvállalkozás között kialakuló aszimmetrikusan dependens viszony csak rövidtávon lehet kedvező a kisvállalkozás és a nemzetgazdaság szempontjából nézve is. Lánctartozás, késedelmes fizetés: A nagy cégektől való egyenlőtlen függés egyértelműen a multinacionális vállalatoknak kedvez. Ezt az előnyt kihasználva, gyakran az üzleti etikát teljes mértékben felrúgva, késve fizetik ki a beszállítókat, amelyek sokszor a KKV-szektorból kerülnek ki. Egy-egy ilyen késedelmes fizetés a kisvállalkozásnál olyan likviditási problémákhoz vezethet, amely a vállalkozás működését fenyegeti, hiszen hiába a jövedelmezőség, ha a likviditás hiánya miatt a csőd szélére kerül. Meg kell jegyezni azt is, hogy gyakran találkozhatunk az állami intézmények késedelmes fizetésének jelenségével, azonban a vállalkozások az állam felé szigorúan betartatott időpontok szerint kötelesek eleget tenni az adó és járulék befizetésekkel. A kicsik vállalkozási kedvét és a korábban említett likviditását is fenyegeti ez a probléma, amelyet ebben a speciális esetben maga az állam generál. Új forrás bevonásának lehetősége: a külső forrásokhoz való hozzáférés a KKVszektorban továbbra is problémát jelent. A bankok nem részesítik előnyben a kockázatosnak ítélt kisvállalkozásokat. Ez összefüggésben van a korábban említett irreális üzleti tervekkel. A pénzintézetek ugyanis igen szigorúan veszik és vizsgálják annak formai követelményét és reális, tényadatokra támaszkodó, megvalósítható tartalmát. Dallago (2011) tanulmányában kritikus területként jelentkezik a forrásbevonás Magyarországon, továbbá a Világgazdasági Fórum szerint is ez a vállalkozási tevékenység egyik legproblémásabb faktora Magyarországon és Romániában egyaránt. (WEF 2014). Nyelvismeret: bár a vállalkozói ismeretek fejlesztési igénye már megjelent korábban, mégis különös figyelmet és külön tételt igényel a nyelvismeret. Mikro- és kisvállalkozásoknál ez is korlátozó tényező lehet. Általában a veszélyekre koncentrálunk, pedig lehetőségként is felfogható a Magyarország történelmi és földrajzi adottságaiból fakadó sajátosságok (határon túli magyarok foglalkoztatása, akik gyakran legalább két anyanyelvi szintű nyelvismerettel

9 rendelkeznek). Mindez a regionális problémaként jelentkező Nemzetköziesedés szempontjából lehet fontos tényező. 8. Összefoglalás és következtetések A régió vizsgált országainak KKV-szektorában több közös metszet is található a gyengeségek terén. A Nemzetköziesedés bizonyult annak a területnek, amelyben a SBA-jelentések szerint mindhárom ország az uniós átlag alatti eredményt ért el, így ez külön figyelmet érdemel. Mint arra korábban is utaltam, értelmezésemben nem feltétlenül szükséges egy kisvállalkozásnak a nemzetközi porondon való megmérettetés és expanzió. A gazdasági szereplők számára az a legkedvezőbb állapot, ha nem zárják el előlük a külgazdasági nyitás lehetőségét. Ez nem az egyetlen út, nem egy szükséges feltétel a versenyképesség szempontjából, hanem egy lehetőség a szektor eredményességéhez. Magyarország esetében az Egységes piacon elért eredmény kedvező, így a hazai KKV-k az EU-s csatlakozásból adódó lehetőségeket e téren (EU-n belüli export, import) jól kihasználták. A Nemzetköziesedésre való koncentrálás helyett az országoknak elsősorban a Készségek és innováció területére kellene összpontosítaniuk, hiszen ez olyan terület, ami hosszú távú versenyképességi előnnyel járhat akár nemzetközi, akár nemzeti porondon. Ennek fejlesztése érdekében az államnak ösztönöznie kell a KKV-k kutatás-fejlesztési tevékenységét, a legmodernebb technológiákhoz való hozzáférést, valamint a szakemberek folyamatos továbbképzésének lehetőségét. A Vállalkozói szellem terén a vállalkozói pálya kívánatosabbá tétele, a vállalkozói szellemű hozzáállás fejlesztése vált szükségessé. Az Európai Bizottság elkötelezettsége a vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások fejlesztése vonatkozásában mindenképp üdvözlendő. A versenyképességük javítása iránt nemzetközösségi és nemzeti szinten is elkötelezettségnek kell mutatkoznia, így építve Csath Magdolna (2013) megállapítására, mely szerint a KKV-k menthetik meg Európát!.

10 Irodalomjegyzék Axelsson, B. - Easton, G. (1992): Industrial Networks: A View of Reality. Routledge, London Ciszewska-Mlinarić, Mariola - Mlinarić, Franjo (2010): Small Firms in a Small Country: Managerial Factors, Internationalization and Performance of Slovenian SMEs. Managing Global Transitions: International Research Journal. 8 (3): Csath, Magdolna (2013): Honnan, hová?. Kairosz Kiadó. Dallago, Bruno (2011): SME Policy and Competitiveness in Hungary. International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 13 (3): European Commission (2014a): Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2014 HUNGARY. European Commission (2014b): Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2014 ROMANIA. European Commission (2014c): Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2014 SLOVAKIA. European Commission (2013): Entrepreneurship 2020 Action Plan. Global Innovation Index Report (2014) Cornell University, INSEAD, WIPO. GKI Gazdaságkutató ZRt. (2009): A mikro-, kis és közepes vállalatok növekedésének feltételei. GKI Gazdaságkutató Budapest IMD - Institute for Management Development (2005): World Competitiveness Yearbook. IMD International, Lausanne. IMD - Institute for Management Development (2014): World Competitiveness Yearbook. IMD International, Lausanne. Incze, Emma (2005): A vállalatok nemzetközi terjeszkedésének jellemzői. Versenyben a világgal című kutatás 18. sz. műhelytanulmány. Virgil, Gherghina - Georgeta, Gherghina (2012): Internationalization in Technologies and Innovation Sectors. Analele Universitatii Maritime Constanta. 13 (17): Zahra, Shaker A., Ireland, D.R., Hitt M.A. (2000): International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning and Performance. Academy of Management Journal 43 (5): WEF - World Economic Forum (2014): Global Competitiveness Report. Geneva, Switzerland.

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN

A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN 2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 93 ÁCSNÉ DANYI ILONA A KOCKÁZATI TÕKE SZEREPE A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A 90-es évek közepétõl a hazai gazdaságban a hagyományos hitelezési

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

A magyar kis-és középvállalatok exporttevékenysége

A magyar kis-és középvállalatok exporttevékenysége A magyar kis-és középvállalatok exporttevékenysége Neumanné Virág Ildikó PhD hallgató, egyetemi tanársegéd Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. neumanne@gtk.vein.hu Absztrakt: A közép-kelet európai

Részletesebben

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok MIKESY ÁLMOS A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok Egy vállalati felmérés tanulságai A tanulmány a Külgazdaság, LVII. évfolyam,

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY

Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY Csite András Major Klára AZ ÁLLAM ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE MAGYARORSZÁGON HÁTTÉRTANULMÁNY HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok IV. Budapest

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben