Egyházak, állambiztonság, levéltári források. Kutatási lehetőségek és nehézségek a politikai rendőrség egyházakkal kapcsolatos irataiban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházak, állambiztonság, levéltári források. Kutatási lehetőségek és nehézségek a politikai rendőrség egyházakkal kapcsolatos irataiban."

Átírás

1 Egyházak, állambiztonság, levéltári források. Kutatási lehetőségek és nehézségek a politikai rendőrség egyházakkal kapcsolatos irataiban. A második világháborút követően kialakuló új politikai, társadalmi, gazdasági viszonyok között az egyházak helyzete alapvetően megváltozott. A koalíciós kormányzás időszakában a végrehajtó hatalom célja az egyházakkal kapcsolatban az államtól való elválasztásuk, a szeparáció, a felekezeti egyenjogúság biztosítása, az egyházak szabad működésének lehetővé tétele volt. 1 Azonban a szovjet megszállás alatt működő országban ez a folyamat nem demokratikus politikai környezetben ment végbe, amelyben a vallás magánüggyé válik, hanem az egyre inkább a politikai élet meghatározó tényezőjévé váló Magyar Kommunista Párt vezetésével az egyházakkal, elsősorban a katolikus egyházzal szembeni, a klerikális reakció elleni harcként fogalmazódott meg. 2 A múlthoz kötődő politikai, társadalmi, gazdasági vezető szerep elvesztésétől való félelem miatt ez természetes ellenállást váltott ki a történelmi egyházak képviselőiből. A hit terjesztésének a lehetőségeit joggal féltő, a papi tevékenység ellehetetlenülésétől tartó egyházak ezt a folyamatot az általuk fenntartott intézményrendszer megtartásáért folytatott küzdelemként fogták fel, amelyben természetes szövetségesül kínálkoztak a hívők tömegei. Az egypártrendszer létrejöttétől egészen 1989-ig a mindenkori állami egyházpolitikát az állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), majd a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) politikája határozta meg, amelynek irányítása alatt összehangoltan működtek együtt a különböző szintű párt-, állami és társadalmi szervek. 3 Az MDP Központi Vezetősége (KV) június 1-jén a klerikális reakció elleni harcról hozott határozatában az egyházakkal szembeni fellépés fokozását, a teljes ellenőrzés megvalósítását tűzte ki célul. Mindez elsősorban a katolikus egyház ellen irányult. 4 Az július 4-én kihirdetett 20. számú tvr. a főkegyúri jogkörbe tartozó egyházi tisztségekre való kinevezéseknél az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulását írta elő, méghozzá január 1-jéig, visszamenőleges hatállyal. 5 Ettől kezdve csak az állam által jóváhagyott személyeket lehetett egyházi 1 A kérdés alapos tárgyalását lásd: Köbel Szilvia: Oszd meg és uralkodj! Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon között. Budapest, Rejtjel Kiadó, (továbbiakban: Köbel, 2005.) Balogh Margit: Egyházak a szovjet rendszerben ( ). In Magyarország a XX. században. II. kötet. Főszerk.: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó, A kérdés alapos tárgyalását lásd Köbel, 2005, MDP határozatai, ; A határozat a protestáns egyházakban, a zsidó egyházakban jelentkező reakciós irányzatokkal szembeni fellépést is megemlíti. Uo Balogh Gergely, 2005, 959. A rendelet csak a katolikus egyházra vonatkozott.

2 tisztségekbe beiktatni. Bár 1953 után, Nagy Imre kormányzása alatt átmenetileg enyhült az egyházakra nehezedő nyomás, alapvető változás a pártállam egyházpolitikájában nem történt. Az 1955 tavaszán végbement hatalmi visszarendeződést követően az egyházpolitikában is keményebb fellépés ígérkezett. Az MDP KV Titkárságának július 11-i határozata az egyházakkal kötött egyezmény maradéktalan betartására, az egyházi személyek politikai tevékenységének ellenőrzésére, a reakciós megnyilvánulás hatalmi eszközökkel történő visszaszorítására szólított fel. 6 A szabadságharc bukását követően az állampárt immár MSZMP néven újjászerveződve, az október 23-a előtti állapotok visszaállítását tűzte ki célul, és a konszolidációban elvárta az egyházak közreműködését. A forradalom alatt történt gyors személycserék megerősítették azt az egyházpolitikai koncepciót, hogy a legsürgetőbben megoldandó feladatok egyike az egyházak feletti közvetlen hatalomgyakorlás kérdése legyen. Megszorító intézkedései ellenére a Kádár-korszak egyházpolitikáját az jellemezte, hogy megpróbálta a Rákosi-rendszert túlélő egyházakat felhasználni az állam, a párt érdekeinek érvényesítésére, nemzetközi helyzetének erősítésére, elfogadtatására. Tevékenységüket ellenőrzött keretek között folytathatták, sok esetben jobb körülmények között, mint korábban, de cserébe az állampárt politikájának támogatására kellett buzdítaniuk híveiket. 7 Az MSZMP Politikai Bizottságának (PB) június 10-i határozatáról szóló tájékoztatóban megfogalmazták a rendszerváltásig tartó évtizedek egyházpolitikájának alaptézisét, miszerint: Mivel az egyházak a szocializmus körülményei között is hosszú ideig létezni fognak, szükséges a szocialista állam és a különböző egyházak közötti együttműködés. 8 A vallási ügyek igazgatása 1951-ig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium szervezeti egységén belül a vallásügyi főcsoport, majd ezt követően az évi I. törvénnyel felállított Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) feladata volt. 9 Az ÁEH-nek kellett gondoskodnia a pártvezetés szintjén kialakított egyházpolitikai koncepciók, döntések végrehajtásáról és végrehajtatásáról MDP határozatai, 1998, Mészáros, 1994, 200; Gárdonyi, 2004, 28 29; Pál, 1995, Balogh Gergely, 2005, Balogh Gergely, 2005, Az ÁEH iratai a Magyar Országos Levéltárban találhatóak meg.

3 Az egyházpolitika irányvonalának az állampárt által kijelölt úton tartásában kitüntetett szerepe volt a magyar államvédelmi, majd állambiztonsági szerveknek. A politikai rendőrség fő feladata, a szocialista törvényesség elveinek megtartásával, az államellenes politikai bűncselekményekkel szemben történő fellépés volt. 11 Ezen elsősorban a korabeli jogszabályok által büntetendő, vagy bár jogszabályba nem ütköző, de a fennálló politikai rendszerrel szemben ellenségesnek minősített tevékenység végrehajtásának megelőzését, akadályozását, korlátozását és megszakítását értették. 12 Mivel az egyházak sok szempontból a rendszer egyik fő ellenségének tekintett szervezetek voltak, így érthető ők végig a pártállami diktatúra titkosrendőrségének célkeresztjében álltak. Bár többször is átszervezték a politikai nyomozó apparátus szervezetét, a cél mindig egyértelmű maradt: a korszakonként eltérő nyomásgyakorlással, de a hitélet felszámolása, az egyházak megszűntetése, majd ennek megvalósíthatatlansága miatt szervezetük ellenőrzése, a lojális személyek vezetőpozícióba juttatása, a pártállami egyházpolitikával szemben állók ellehetetlenítése, a papi pályáról való eltávolítása. A politikai rendőrség a mindenkori egyházpolitikát a párthatározatok, a korabeli jogszabályok néha sajátságosan értelmezett betartásával, betartatásával igyekezett a saját eszközei révén megvalósítani. A Rákosi-korszakban a felhasznált erőszakos, véres eszközöket inkább utólagosan próbálták jogszerűvé tenni. Ezzel szemben a Kádári éra a szabadságharcot követő megtorlás után a népfontos politikára helyezve a hangsúlyt, az általa üldözendőnek minősített bűncselekmények elkövetésének megelőzésében várta az állambiztonság segítségét. A politikai rendőrségnek különböző elnevezéssel és azonosító jelzéssel ellátott, a klerikális reakcióval, az egyházakkal szembeni elhárítást végző szervei működésük során rengeteg iratot termeltek. Az 1945 és 1990 között Magyarországon működő államvédelmi/állambiztonsági szervek által keletkeztetett iratanyagok őrzése és jogszabályok szerinti kezelése a évi III. törvénnyel felállított Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) a feladata. A több mint 3900 iratfolyóméternyi (ifm) levéltári iratanyag majd minden típusában található az egyházakkal kapcsolatos dokumentum. Mindez alátámasztja azt a tényt, hogy a pártállami 10 Köbel, 2005, Az ÁEH tevékenységéről bővebben: Köbel, 2000, ; Köbel, 2001, ; Köpeczi Bócz, 2004; Szántó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: ÁBTL) 4.1. A-3046/ BÁRDOS JÓZSEF BORBÁNDI JÁNOS CSÁKY ERNŐ: Állambiztonsági ismeretek. Az állambiztonsági operatív munka alapjai és titkos nyomozati (operatív) eszközei 1. kötet. Szerkesztette: Gergely Attila. BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, ÁBTL 4.1. A-3056/2. 7. BAJOR KERESZTÉLY BORBÁNDI JÁNOS MÁLYI VILMOS MEDVE FERENC SZILI LÁSZLÓ: Állambiztonsági szolgálati ismeretek. Előzetes ellenőrzés bizalmas nyomozás. 2. kötet. BM Könyvkiadó, Budapest, 1980.

4 egyházpolitika megvalósításának az egyik legfontosabb eszköze a politikai rendőrség volt, melynek alapvető feladata közé tartozott a társadalom szövetébe évszázadok alatt beágyazódott egyházak felszámolása, a hitélet és vallásgyakorlás lehetőségének megszüntetése. Az ÁBTL levéltárosai a Levéltár őrzésében lévő politikai rendőrség iratait, az azok rendezésekor kialakított levéltári rendszerben négy szekcióba sorolták. Az egyházakra vonatkozóan, a már említett társadalmi szerepüknél fogva, mindegyik szekcióban találhatóak olyan dokumentumok, amelyek velük kapcsolatos információkat tartalmaz. A következőkben több példával érzékeltetném milyen jellegű információ-forrásokat találhat egy kutató Történeti Levéltárban, ha az 1945 és 1990 közötti időszak egyháztörténetére kíváncsi. Próbálom jelezni, hogy milyen adatok lehettek meg, melyek vagy a sajnos minden irattermelő intézményre jellemző selejtezés, megsemmisítés áldozatául estek, 13 vagy az operatív tisztek hanyagsága, talán tudatos döntései miatt nem kerülvén be a Belügyminisztérium Irattárába a Történeti Levéltár levéltárosai számára is további sorsuk ismeretlen, esetleges meglétükről, hollétükről csak találgatni lehet. Az első szekcióba tartozó mintegy 553 ifm-nyi levéltári anyag az állambiztonsági (államvédelmi) szervek szervezetével, működésével kapcsolatos iratokat tartalmazza, amelynek több fondjában is található egyházakra vonatkozó iratanyag. A korai időszakra vonatkozóan ezek közül egyik legérdekesebb az a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztály fondjának iratai között található töredékes anyag, amely a vidéki rendőrkapitányságok által 1948-ban készített hangulatjelentéseket tartalmazza. A dokumentumgyűjteményben a történelmi egyházak tevékenységéről, a különböző gyűléseken elhangzott felszólalásokról, esetenként miséken vagy búcsúkban tartott szentbeszédekről, az egyházak belső életéről, az egyházi személyeket foglalkoztató kérdésekről kaphatunk képet az ÁVO szemüvegén keresztül. 14 Sok jelentés foglalkozik Mindszenty személyével, letartóztatásáról keringő rémhírekkel, 15 de találunk benne feljegyzéseket bérmálásokról, apácák és szerzetesek tevékenységéről, szoborszentelésről, püspöki körlevelekről, hitoktatói értekezletekről, egyházi énekkarok szervezéséről, egyházi iskolák államosításáról, valamint a Mária-év hitbuzgalmi rendezvényeiről. A katolikus egyház kívül rábukkanhatunk protestáns egyházakról szóló jelentésekre is, amelyek közül a református egyházról készült a legtöbb. 13 Baráth Magdolna: Az állambiztonsági iratok selejtezése, megsemmisítése. In Trezor 3. Az átmenet évkönyve, Szerk.: Gyarmati György. Budapest, ÁBTL, A téma feldolgozását ld.: GYARMATI, 1998, ; GYARMATI, 2000, ÁBTL 1.2. Politikai hangulatjelentések. 5.d. 781, 805, 891.

5 Olvashatunk a debreceni református kollégium támogatására indított gyűjtésről, a kisújszállási gyülekezet új református templomának felavató ünnepségéről. 16 A szabadságharc leverését követően Politikai Nyomozó Főosztály néven újjászerveződött politikai rendőrség fondjában található számos dokumentum az 1957 és 1962 közötti időszakban, rendőrségi szakzsargonnal szólva, realizált ügyet mutat be. Egy 1961-ben készült tájékoztató jelentésben az folyamán egyházi személyek ellen végrehajtott rendőri eljárások összeírása szerepel, melyek között egyházi ifjúsági szervezkedések, a Regnum Marianum illegális papi közösség, piarista és cisztercita szerzetesek ifjúsági csoportjainak vezetése, irányítása, a Központi Hittudományi Akadémiáról kizárt teológusok ügye, a Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete (KIOE), a Katolikus Leányok Országos Szövetsége és a Mária Légió egyházi szervezetének tevékenysége szerepel. A forrás ezen csoportokkal kapcsolatban általánosságban kiemeli, hogy célkitűzésük idézem: rendszerünk megváltoztatása és a magántulajdon szentsége alapján egy keresztény nemzeti állam megteremtése, amelynek érdekében széles körű rendszerellenes illegális tevékenységet és ellenséges agitációt fejtettek ki és szocialista építésünkkel szembeni ellenállásra buzdították a befolyásuk alá került fiatalokat. 17 A Belügyminisztérium 1962-es átszervezését követően létrejött főcsoportfőnökségi struktúra iratai tartalmazó fond számos egyházakkal kapcsolatos információt őriz. Ebben a fondban található az állambiztonsági miniszterhelyettesei titkárság, a hírszerzés, a kémelhárítás, a belső elhárítás, a katonai elhárítás, az operatív technikáért felelős részleg, a vizsgálati osztály, a külföldiekkel, a nemzetközi kapcsolatokkal, az útlevélügyekkel foglalkozó, a különböző nyilvántartást végző osztályok, valamint a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok iratai. A miniszterhelyettesei titkárság levéltárban olvasható anyagaiban találhatóak miniszterhelyettesi (csoportfőnöki), felsőbb szintű vezetői értekezletekről készült jelentések, előterjesztések, emlékeztetők az üléseken elhangzottakról, amelyek nemcsak az egyházakkal kapcsolatos kutatásokhoz nyújtanak segítséget, hanem az állambiztonsági szervezet működésébe is bepillantást engednek. 18 Ezekből kiderül, hogy adott időszakban mely egyházi csoportok álltak az állambiztonság figyelmének középpontjában. Egy 1977-ben kelt jelentésben olvasható, hogy idézem az egyházi reakció az ellenséges tevékenység kifejtésének lehetősége szempontjából az elmúlt években döntően az egyházakon 16 ÁBTL 1.2. Politikai hangulatjelentések. 5.d. 891, ÁBTL /14/ d. Tájékoztató a belső elhárítás vonalain 1960-ban realizált jelentősebb ügyekről. 18 KRAHULCSÁN,

6 belülre szorult. Elsősorban egyházi vonatkozásban képesek konkrét lehetőségeket keresni, illetve felhasználni reakciós törekvéseik érdekében. Ez arra késztette őket, hogy látszólag egyre inkább az egyház belső ellenzékeként lépjenek fel, és támadásukat elsősorban az egyházak lojális erőire, különösen az állammal politikai együttműködésre kész egyházvezetőkre összpontosítsák. 19 A dokumentumban utalnak arra, hogy az ilyen típusú egyházi tevékenységet Bulányi György kereten kívüli 20 piarista szerzetes által vezetett és szervezett csoport képviseli, akik idézem a hivatalos egyházi vezetéstől teljesen független katakomba egyház szükségességét hangsúlyozzák, mint az egyház fennmaradásának egyetlen lehetőségét a szocializmus viszonyai között. 21 Az irat utal még a Regnum Marianum papi közösségnek a Bulányi-csoporthoz hasonló ellenzéki tevékenységére. A jelentés foglalkozik a református egyházi vezetést bírálókkal (Éliás József), valamint utal a kisegyházakon belüli szakadásokra: az adventista egyházban Egervári Oszkár, a pünkösdista egyházban Ungvári Sándor és Horváth Sándor, a metodista egyházban Iványi Tibor nevét emelik ki. De más, az egyházakhoz köthető ellenzéki csoportosulásokat is említ még a szöveg, akik zavarják az egyházpolitikát, túllépnek az egyházak keretein, tendenciájukban a fennálló társadalmi renddel szembeni hatásokat erősítik. A hírszerzés a magyar emigráns egyházi személyekről, intézményekről, a Vatikánról, a nemzetközi protestáns szervezetekről, a kisegyházak külföldi kapcsolatairól is gyűjtött információt. 22 Egy január 13-án készült jelentésben az olvasható, hogy még 1968-ban is a vatikáni irányvonal jelentősnek számított, aminek fontosságát mutatja, hogy az éves beszámolóban közvetlenül az USA és az NSZK után következett re a hírszerzés egyházi vonalán egyre inkább a nemzetközi protestáns szervezetek tevékenységének felderítése került előtérbe. 24 Egy évi jelentésből kiderül, hogy a protestáns hírszerzőhálózat útján szerzett információk egy része a szovjet állambiztonsági szervek asztalán landolt. Bár a BM III/III. Csoportfőnökség és jogelődeinek iratai között olvashatunk egyházakkal kapcsolatos dokumentumokat, de sajnos az egyházi reakció elhárításával foglalkozó osztály iratai közül csak egy doboznyi található a Levéltár őrzésében, azok is inkább csak átadó, iktatókönyvek. Egy értékesebbnek mondható forrás található ezen őrzési 19 ÁBTL /6/a/ d. Az imperialista hírszerző és propagandaszervek törekvései a belső ellenzék kialakítására, az elhárító munka tapasztalatai. 20 A püspöki kar által a nyilvános működés jogától megfosztott egyházi személy. 21 ÁBTL /6/a/ d. Az imperialista hírszerző és propagandaszervek törekvései a belső ellenzék kialakítására, az elhárító munka tapasztalatai. 22 ÁBTL E V/76. Vatikáni magyar kapcsolatok; ÁBTL E I/3/76. Vatikán és a katolikus nemzetközi szervezetek helyzete; ÁBTL E VI/78. Egyházak Világtanácsa; ÁBTL E VI/1979. Az Egyházak Világtanácsa és más fontosabb protestáns szervezetek. 23 ÁBTL /69. Jelentés a BM III/I Csoportfőnökség évi tevékenységéről.

7 egységben. Egy 1989-es névsor, mely az ebben az évben az osztályon dolgozók neveinek listáját őrizte meg, ami egy archontológiai kutatásnál nélkülözhetetlen adatsor lehet. 25 Még egy állagot emelnék ki ebből a fondból azon kutatók számára, akik szeretnek számok rengetegében kóborolni. Az operatív nyilvántartást végző szervezeti egységek iratai között adatokat találhatunk az egyes osztályok operatív nyilvántartási helyzetéről, az általuk foglalkoztatott hálózatok számáról, összetételéről (pl. beszervezési alapjuk, évük szerinti megoszlásáról, foglalkoztatási vonalakra bontott összetételéről stb.). Az évi összesítés szerint a központi és a megyei állambiztonsági szervek által foglalkoztatott hálózati személyből 312 fő dolgozott egyházi vonalon, közülük 294 volt egyházi személy. 26 Harminc évvel később, 1988-ban a BM országos hálózatának létszámáról készült statisztikai jelentésben már 504 főt foglalkoztattak egyházi vonalon a 8152 hálózati személyből, 27 Ez azt jelenti, hogy három évtized alatt az egyházi elhárítás által foglalkoztatott hálózati személyek számaránya az összhálózaton belül, a hírszerzés kivételével, 2,28%-ról 6,18%-ra nőtt.. Természetesen nemcsak a hálózatokról, hanem az operatív nyilvántartásban szereplő személyekkel, operatív feldolgozás alatt álló csoportokkal, azaz a megfigyeltekkel, az állambiztonság látókörébe kerültekkel kapcsolatban is találunk statisztikákat ebben az állagban. Sajnos azonban a nyilvántartásokkal kapcsolatos statisztikák mennyisége az 1956 előtti időszakból rendkívül szegényes, mindössze 1954, 1955 és 1956 első felére vonatkozóan vannak a Levéltár őrizetében. A második szekció, amelybe a szervezeti egységekhez nem kapcsolódó állambiztonsági iratok tartoznak. A szekció második fondjába tartoznak a különböző nyilvántartó kartonok. 28 A politikai rendőrség nyilvántartása két rendszerből tevődött össze: az egyik a hálózati, a másik az operatív nyilvántartás volt. 29 A hálózati nyilvántartás tartalmazta az állambiztonsági szervek által foglalkoztatott, pihentetett, kizárt titkos segítőtársakra, valamint azok kapcsolataira vonatkozó adatokat. Itt kell meg említenem, hogy a Történeti Levéltár csak a kémelhárítás, a belső elhárítás, a katonai elhárítás, a fővárosi és vidéki rendőrfőkapitányságok állambiztonsági szervei által foglalkozatott hálózati személyekről rendelkezik azonosító kartonokkal, és azok is csak töredékei a ténylegesen 1989 előtt kiállítottaknak. Azonban sem hírszerzés, sem a katonai hírszerzés részéről ilyen iratokkal nem rendelkezik a Levéltár, így a külföldi ügynökök beazonosítása, még ha meg is vannak a 24 ÁBTL /1977. Ötéves tervek. Jelentés a hírszerzés évben végzett munkájáról. 25 ÁBTL III/III-1. Személyi lapok. 35.d. 26 ÁBTL Összesített statisztikák Országos hálózati összesítők d. 27 ÁBTL Hálózati (éves, féléves) összesített hálózati statisztikák Összesített statisztika d. 28 Ezek bővebb leírását ld. PETRIKNÉ VÁMOS,

8 jelentéseik, szinte lehetetlen feladat elé állítják a kutatókat. Az operatív nyilvántartásba került mindenki, aki valamilyen okból a politikai rendőrség látókörébe kerülvén a szocialista társadalmi rend számára tényleges, vagy vélt veszélyt jelentett. Az ötödik fondba a személyes szabadságot korlátozó intézkedések iratai kerültek. Ez a fond a jogszolgáltatás hagyományos eljárási eszközein kívül alkalmazott eszközök, az internálás, kitiltás, kitelepítés, rendőrhatósági felügyelet valamint közbiztonsági őrizet során keletkezett dokumentumokat tartalmazza. 30 Sok egyházi személy szenvedő alanya ezen intézkedésnek, különösképpen a szerzetesrendek 1950-es feloszlatását követően, 31 de az 1956-os megtorlás időszakában is. 32 Egyik szomorú példája e rendszer működésének Meszlényi Zoltán segédpüspök sorsa. Meszlényit június 17-én az Esztergomi Főegyházmegye vezetőjének választották meg az állampárt által támogatott békepappal, Beresztóczy Miklóssal szemben. A segédpüspököt valószínűleg az ÁVH emberei, június 29-én letartóztatási parancs, vádemelés nélkül elvitték, és a kistarcsai internálótáborban tartották fogva, ahol a kiállt szenvedések következtében március 4-én elhunyt. 33 Bár nagy ezen iratok mennyisége, több mint 440 iratfolyóméter, mégis sok egyházi személy anyagát hiába keressük benne. A második szekció hetedik fondja a belügyi felső vezetés, a párt és az állam irányítói tájékoztatására készült belügyi információs jelentéseket tartalmazza. Az állambiztonsági szervek által bel- és külföldön gyűjtött információk tömegéből kellett az említett felsővezetés részére válogatásokat, elemzéseket készíteni a III. Főcsoportfőnökségen belül különböző neveken működött tájékoztatási rendszernek. 34 A jelentések elkészítésében a belügyminiszterhelyettes 22/1978. számú parancsa szerint különös figyelmet kellett fordítani többek között a reakciós egyházi személyek káros politikai akcióira, összejöveteleire vonatkozó információkra, valamint ezek előkészületeivel kapcsolatos adatokra. 35 Így nem csak e történelmi egyházak egyházi vezetőinek tevékenységéről olvashatunk, hanem minden, az állambiztonság szempontjából az egyházi elhárítás vonalán fontosnak és érdekesnek ítélt 29 ÁBTL 4.1. A LAKATOS MULIK: i. m. 30 Az ÁBTL-ben őrzött internálási iratokkal kapcsolatosan ld.: BANK, ÁBTL V-023. Horváth Mihály és társai., ÁBTL V-041. Radics Teréz szökött apáca., ÁBTL V-050. Cseh Mária Margit államhatalom elleni izgatás. 32 ÁBTL /1960. Dr. Barlay Ödön. 33 ÁBTL Névmutató karton (Meszlényi Zoltán); ÁBTL Internálási iratok. 434/24 (Meszlényi Zoltán). 34 Az információs jelentésekről részletesebben ld. MÜLLER, ÁBTL /22/1978. A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 22/1978. számú parancsa az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesztéséről szeptember /1978. számú belügyminiszter-helyettesi intézkedés ( ).

9 kérdésről is. Jelentések készültek a bulányistákról, 36 a nagymarosi katolikus ifjúsági találkozónak a regnumosok és fokolarinisták általi előkészületeiről, 37 a szakadár adventisták egyházi jellegű előadásainak kezdeményezéséről. A nyolcadik fondban található dokumentumok joggal vívták ki a kutatók érdeklődését, a nagyközönség részére történő megismerhetőség igényét. Itt kereshetőek az államvédelem/állambiztonság állományába tartozók személyi anyagai. Ezekből képet kaphatunk a politikai rendőrség állományának tagjairól, azok képzettségéről, beosztásáról, végzett munkájuk minősítéseiről, előmenetelükről. E fondban kereshetők azon tisztek személyi iratai, akik kihallgatást, házkutatást, ügynökökkel való kapcsolattartást vagy más egyéb rendőri tevékenységet végezvén hajtották végre a pártállam egyházpolitikai direktíváit. Sajnos néha itt is abba a problémába ütközik a kutató, hogy a Történeti Levéltár kezelésébe átadott irategyüttes távolról sem teljes, sok tisztnek hiányzik az anyaga. A harmadik szekcióban található a Történeti Levéltár iratainak legnagyobb része. A mintegy kétezer négyszáz nyolcvan iratfolyóméternyi dosszié halmaz a Levéltár dossziéinak majd kétharmadát teszi ki (hálózati, operatív és vizsgálati dosszié), amely két fondra tagolódik: az első a központi operatív nyilvántartást végző szervezeti egységek által kezelt dossziék, a második a III/I. Csoportfőnökség és jogelődei, azaz a hírszerzés által kezelt dossziék. Ezek bemutatása külön előadást érdemelne, így inkább csak jelzem, itt olvashatóak a titkos vagy bizalmas, illetve nyílt nyomozás során keletkezett államvédelmi/állambiztonsági dokumentumok. Ennél e szekciónál inkább a hiányokra hívnám fel a figyelmet. A statisztikákból kiderül, hogy több száz egyházi személy tevékenykedett hálózati személyként a politikai rendőrség szolgálatában, mégis a Levéltár őrizetében, az iratok jelenlegi feldolgozottsága alapján, mindössze 69 olyan dosszié található, amely a beszervezések körülményeire fényt vethet. A hiány oka, hogy részben megsemmisítették, részben nem kerültek irattározásra. Sok olyan személyi, csoport- vagy objektumdossziéról tudunk, amelyek nem maradtak fenn (megsemmisítették, nem irattározták, beolvasztották más dossziéba). Objektumdossziét nyitottak többek között a Katolikus Papok Békebizottságának, 38 a Központi Szemináriumnak, 39 a Hejcei Papi Otthonnak, 40 a Székesfehérvári püspökségnek, 41 és az Actio Catholica Országos Központjának. 42 Pétery József váci és Shvoy Lajos székesfehérvári 36 ÁBTL Varjak fedőnéven összegyűjtött jelentéscsomó. 37 ÁBTL Heves 12/1/ ÁBTL O 13581/1. Kisberk Imre ÁBTL O 12347/2. Szabó Imre 145; ÁBTL O Dr. Marcell Mihály ÁBTL O 12547/6. Badalik Bertalan ÁBTL O 13581/1. Kisberk Imre ÁBTL O 12302/1. Endrey Mihály. 92.

10 püspök személyi dossziéja létezésére is utalnak nyomok. 43 A források alapján kitűnik, hogy az állambiztonsági tisztek dossziét nyitottak Várományosok fedőnéven a lehetséges katolikus püspökjelöltekről, 44 továbbá Bencés várományosok fedőnéven a bencés renden belüli kinevezésekről. 45 Fontos forrás lenne az 1945 és 1958 közötti időszakra vonatkozó Római Katolikus Püspöki Kar címet viselő négy dossziéból álló sorozat folytatása, amelynek létére szintén lehet találni utalást 1972-ből. 46 A Vatikáni Államtitkárságra vonatkozó hírszerzési dokumentumokat tartalmazó Nérók fedőnéven nyitott dossziésorozat az 1972-től 1982-ig tartó időszakban keletkezett iratokat tartalmaz. 47 Arra hogy voltak korábban gyűjtött anyagok csak más dosszié jelzéseiből következtethetünk, 48 a folytatás sorsáról pedig csak találgatásokba bocsátkozhatnánk. A hírszerzés Hontalanok fedőnéven nyitott csoportdossziét az emigrációban, főként a Rómában élő, valamint a Pápai Magyar Intézethez kötődő magyar egyházi személyek tevékenységének felderítésére. 49 Már 1972-ben már azt dokumentálták, hogy az emigráció elvesztette azt a korábbi jelentőségét, amely indokolttá tette a csoport tevékenységével és tagjaival foglalkozó anyagok elkülönített gyűjtését, ezért 1977-ben elrendelték a még le nem zárt dossziék irattározását. 50 A határozat a Páterek fedőnéven már korábban megnyitott dossziéba kívánta gyűjteni a Rómában élő magyar egyházi személyekre vonatkozóan ezután keletkező hírszerzési dokumentumokat, amelyek viszont nem kerültek a Történeti Levéltár őrzésébe. 51 A negyedik szekcióba különböző tematika alapján kialakított gyűjtemények kerültek besorolásra. Ezek közül a leginkább érdeklődésre tarthatnak számot az első fondba besorolt állambiztonsági háttér munkához készült háttéranyagok, az ún. A anyagok. melyek egyrészt az állambiztonsági szervek által feldolgozott ügyekről, elsősorban oktatási céllal készített szaktanulmányok, módszertani segédletek, másrészt korabeli kéziratok, röpcédulák, szamizdat a BM-től örökölt állambiztonsági szakirodalom, amelyek közül számos tartalmaz egyházi 43 Pétery József személyi dosziéjára utaló nyom: ÁBTL V 238. Dr. Széll Kálmán és társai. Pétery József volt váci püspök anyaga. Shvoy Lajosra vonatkozó személyi dosszié létezésére utalás: ÁBTL O 13581/1. Kisberk Imre ÁBTL M Tanár Uo Uo ÁBTL O 8 552/ Nérók Vatikáni Államtitkárság. A dossziék csak a 11. kötettől vannak az ÁBTL őrzésében. 48 Az előző kötetek létére Arnold (Amadeo) fedőnevű ügynök munkadossziéi alapján lehet következtetni. ÁBTL Mt 764/1 9. Amadeo. 49 ÁBTL Cs 2/1 11. Hontalanok. 50 ÁBTL Cs 2/11. Hontalanok A Páterek fedőnevű dossziék, bár ismerjük az eredeti jelzetét is (15 OD 4120) nincsenek az ÁBTL őrzésében.

11 vonatkozású tanulmányt. 52 Ezek a könyvek a Rendőrtiszti Főiskola Állambiztonsági Tanszékének és jogelőd intézményeinek, a BM Tanulmányi és Kiképzési, a későbbiekben Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökségének, a BM III/I. Csoportfőnökségének kiadványai, valamint egyéb a hivatásos állomány képzéséhez használt oktatási segédanyagai. 53 Az állambiztonsági szakkönyvek között több is foglalkozik az egyházak működésével, amelyekből tanultak az operatív tisztek ban Berényi István rendőr őrnagy az egyházakkal szembeni operatív munkáról, kapcsolatukról a magyar állammal, ellenséges működésük felderítéséről írt tankönyvet. 54 Geréb Sándor rendőr ezredes tollából 1972-ben jelent meg egy jegyzet, amely összefoglalta az egyházak tevékenységét 1945-től, kitérve a fontosabb realizált ügyekre, a Vatikán és a magyar állam közötti kapcsolatokra, valamint a kisegyházak helyzetére. 55 Ennél alaposabb, az állam és az egyházak viszonyát a nyolcvanas évek közepéig bemutató, az egyházi reakció módszereit egyes ügyeken keresztül feltáró jegyzetet írt 1987-ben Tóth Ferenc rendőr őrnagy. 56 A tananyagban a szerző nagy figyelmet szentelt a történelmi egyházak, nemzetközi egyházi szervezetek mellett az egyre nagyobb társadalmi közegben jelentkező kisegyházak, szekták tevékenységének bemutatására. Számos könyv foglalkozott az egyházakkal szemben alkalmazott operatív munka összegzésével. Simon József rendőr százados a hálózati munka során szerzett tapasztalatokról, Geréb Sándor az elhárítás elveiről, módszereiről, feladatairól írt oktatási segédanyagot. 57 Több jegyzetet készítettek a szerzetesrendek és kisközösségek működésének felderítése közben, 58 az egyházi iskolák területén gyűjtött operatív információk összegzése alapján végzett elhárító munkáról. 59 Az egyházak az állambiztonsági szerveknek mindvégig az egyik leginkább kitüntetett figyelemmel követett intézményei, tagjai pedig szinte minden más társadalmi rétegnél jobban 52 Ezek az állambiztonsági tanulmányok most már megtalálhatóak a levéltár adatbázisában. Az ÁB jelzetük az eredeti jelzet helyén olvasható. 53 JOBST, 2004, ÁBTL 4.1. A BERÉNYI ISTVÁN: A klerikális reakció ellenséges tevékenysége népi demokratikus rendünk ellen. Az operatív munka sajátosságai és feladataink ezen a területen. Bp., ÁBTL 4.1. A 3829/15. GERÉB SÁNDOR: A klerikális reakció helyzete és tevékenysége. Bp., ÁBTL 4.1. A TÓTH FERENC: Ellenséges tevékenység egyházi területen. Bp., ÁBTL 4.1. A 3016/19. SIMON JÓZSEF: Hálózati munka egyes tapasztalatai a klerikális államellenes összeesküvésekben. Bp., 1964; ÁBTL ÁB 414 GERÉB SÁNDOR: A klerikális reakció aknamunkájának formái, és módszerei, az operatív elhárítás elvei, feladatai, alapvető módszerei. Bp., ÁBTL 4.1. A 3016/30. CSILLAG GYÖRGY TÓTH IMRE: A jelszó: Alles in Ordung A jezsuita államellenes összeesküvés operatív feldolgozásának és vizsgálatának tapasztalatai. Bp., 1965; ÁBTL 4.1. A 3016/31. KŐNIG MIKLÓS: A békétlenek fedőnevű ügy. Emődi László és társai által vezetett illegális Regnum Marianum államellenes tevékenységének leírása, az operatív feldolgozó munka módszereinek, az ügy tanulságainak ismertetése. Bp., 1965; ÁBTL 4.1. A 3016/55. GERÉB SÁNDOR: Az illegális szerzetesrendek operatív ellenőrzésének tapasztalatai. Bp., 1968.

12 ellenőrzött célszemélyei voltak. A Rákosi- és a Kádár-korszak ugyan eltérő módon közelített feléjük, de még az utolsó negyedszázadban is szorosan szemmel tartották az immár együttműködésre szorított egyházakat, különösen azok meghatározó személyiségeit, valamint az elsősorban a katolikus egyházon belül jelentkező főleg generációs törésvonalak mentén szerveződő fiatalabb belső egyházi ellenzéket. A pártállam uralmának évtizedeiből jelentős mennyiségű egyházi vonatkozású irat maradt fenn, s azok mint az előadásomban is érzékeltetni próbáltam az ÁBTL szinte minden egyes szekciójában fellelhetőek. 59 ÁBTL 4.1. A 3016/49. MOLNÁR ISTVÁN SOLLICH ENDRE: Egyházi gimnáziumokban végzett beszervezések tapasztalatai. Bp., 1967; ÁBTL 4.1. A 3016/36. CSILLAG GYÖRGY KÖNIG MIKLÓS: Dr. Vass Péter, volt piarista szerzetestanár izgatási bűnügyének operatív és vizsgálati tapasztalatai. Bp., 1966.

a katolikus egyh áz történetéből,

a katolikus egyh áz történetéből, a katolikus egyh áz történetéből, m i : T R i f e ' ;5. u M n i D l. j» A... i d s i 1 1. J. i % w m & é 1 ; J Szerkesztette: ; 2 r Csapdában Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945-1989 Szerkesztette

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) 1979-1990 Áttekintő raktári jegyzék 28 doboz, 21 láda: 7,86 ifm. 200100 felvétel A Belügyminisztériumban az állambiztonsági szervek által megszerzett infomációkról

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése 1956-tól a hatvanas évek közepéig

Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése 1956-tól a hatvanas évek közepéig Vörös Géza Betekintő 2010/2. Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése 1956-tól a hatvanas évek közepéig 1948-tól, a fordulat évétől egyeduralkodóként a politikai porondon maradt Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/III. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/III. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/III. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 80-223/1972. A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 104/60/2012 sz. példány Darabszintű raktári jegyzék 1.12.2 Budapesti Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerveinek iratai 1957-1990 A jegyzéket adatvédelmi

Részletesebben

BM III/1. (Vizsgálati) Osztály (1956)

BM III/1. (Vizsgálati) Osztály (1956) Ideiglenes raktári jegyzék sz. példány Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.11.9 BM III/1. (Vizsgálati) Osztály (1956) 1962-1990 Mennyisége: 237 doboz H raktár 1/H/3. - 1/J/3. 22 kötet G raktár

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Soós Viktor Attila

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Soós Viktor Attila Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Soós Viktor Attila Az Állami Egyházügyi Hivatal archontológiája Adalékok a Hivatal munkatársainak tevékenységéhez

Részletesebben

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES "FEKETE HOLLÓK" FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES FEKETE HOLLÓK FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES "FEKETE HOLLÓK" FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT 2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ltk'5 Hivatala Tisztelt Elnök Úr!

ltk'5 Hivatala Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlési képviselő Dr. Kövér László Úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben ltk'5 Hivatala lrótii á i.: ' 1 I U~7J ( J l tl ev': 2010 C.0 0 G. Tisztelt Elnök Úr! Módosító iavaslat A Házszabály 94.

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.2.6. Rezidentúra dossziék 1950 1990 (1991)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.2.6. Rezidentúra dossziék 1950 1990 (1991) Terjedelem: 57 doboz (6, 84 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.2.6. Rezidentúra k 1950 1990 (1991) Elhelyezés: III. raktár: 11/ A /1. 11/ B/ 2. Raktári Iktatószám Dosszié / Irat Dosszié

Részletesebben

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete a magyar államrendőrség államvédelmi osztálya szervezetének, továbbá feladat- és ügykörének megállapítása tárgyában. Az 1946. év október hó 4. napján

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN / 4 KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1995 Tartalomjegyzék Bevezető 17

Részletesebben

Hírszerzés régen és most. Dr. Bebesi Zoltán egyetemi docens

Hírszerzés régen és most. Dr. Bebesi Zoltán egyetemi docens Hírszerzés régen és most Dr. Bebesi Zoltán egyetemi docens Történeti visszatekintés Biblia - Mózes 12 felderítője Kína -Szun Tze a hírszerzésről Görögök - Trója Középkor - kereskedők, utazók, hittérítők,

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/I. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/I. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/I. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 67-121/1972. A Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Wirthné Diera Bernadett. Katolikus hitoktatás és elitképzés a Kádár-korszakban Az 1961-es "Fekete Hollók" fedőnevű ügy elemzése

Wirthné Diera Bernadett. Katolikus hitoktatás és elitképzés a Kádár-korszakban Az 1961-es Fekete Hollók fedőnevű ügy elemzése Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Wirthné Diera Bernadett Katolikus hitoktatás és elitképzés a Kádár-korszakban Az 1961-es "Fekete Hollók" fedőnevű ügy elemzése

Részletesebben

az 1990 előtti állam biztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának vizsgálatáról

az 1990 előtti állam biztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának vizsgálatáról A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA ÉS AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA KÖZÖS MUNKACSOPORTJÁNAK JELENTÉSE az 1990 előtti állam biztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Vörös Géza Betekintő 2013/4. Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Bevezetés1 Az egypártrendszer létrejöttétől egészen 1989-ig a mindenkori állami egyházpolitikát

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

A magyar adventista egyház és az állambiztonság kapcsolata a Szaniszló fedőnevű ügynök jelentései alapján

A magyar adventista egyház és az állambiztonság kapcsolata a Szaniszló fedőnevű ügynök jelentései alapján Köbel Szilvia Betekintő 2011/4. A magyar adventista egyház és az állambiztonság kapcsolata a Szaniszló fedőnevű ügynök jelentései alapján Bevezetés1 A pártállam nem titkoltan ellenséges módon viszonyult

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Egyházüldözők arcképcsarnoka Az egyházakkal szembeni elhárítás vezetői, 1945 1956 I. rész

Egyházüldözők arcképcsarnoka Az egyházakkal szembeni elhárítás vezetői, 1945 1956 I. rész Vörös Géza Betekintő 2015/1. Egyházüldözők arcképcsarnoka Az egyházakkal szembeni elhárítás vezetői, 1945 1956 I. rész Bevezető Tanulmányomban igyekeztem összegyűjteni azon tisztek életrajzát, akik a pártállami

Részletesebben

A kommunista egyházpolitika szakaszai Magyarországon

A kommunista egyházpolitika szakaszai Magyarországon Völgyesi Zoltán A kommunista egyházpolitika szakaszai Magyarországon 1948-tól 1964-ig Az 1947/48-as hatalomátvételt követően a kiépülő kommunista diktatúra első számú ellenfelének tartotta a rendszer hivatalos

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Szekszárdi Törvényszék (7100 Szekszárd, Dózsa u. 2. bankszámlaszám:10046003-01483154-00000000, adószám: 15311533-1-17, KSH azonosító: 15311533 8423

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2/5/1976. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE 8/1991. BM ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5. számú P A R A N C S A Budapest, 1976. március 26-án A Magyar Szocialista Munkáspárt

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III. Főcsoportfőnökség. és szerveinek ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III. Főcsoportfőnökség. és szerveinek ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III. Főcsoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45/52-32/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség és szerveinek ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Különösen

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen:

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen: Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Raktári egységek száma 18 kisdoboz Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 2,25 ifm Összesen: 2,25 ifm ifm Raktári hely: FÜSZÉRT

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 3. számú PARANCSA

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 3. számú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Különösen fontos! 10-22/3/1984... számú példány A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 3. számú PARANCSA Budapest, 1984. február 23. Lássa (név, rendfokozat):

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Tabajdi Gábor. 2. A civil életbe való visszahúzódásra főleg a vidéki állomány körében, valamint a segédoperatív

Tabajdi Gábor. 2. A civil életbe való visszahúzódásra főleg a vidéki állomány körében, valamint a segédoperatív Tabajdi Gábor 1956 az államvédelmista elbeszélésekben Az 1956-os forradalom egyik központi követelése volt a diktatúra legfőbb támaszának, egyszersmind szimbólumának tartott, ugyanakkor sokak számára közvetlen

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/6. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 29-26/1972. A Belügyminisztérium III/6. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/IV. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/IV. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/IV. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 61-896/2/1972. A Belügyminisztérium III/IV. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 0-2 2 / 2 / 1 9 7 9. Hatályonkívülhelyezve:10-123/83gy. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1979... számú PARANCSA a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B. 1426. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROS FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYAINAK LEVÉLTÁRI GYŰJTEMÉNYE 1827 1895 1,62 ifm (12 nagydoboz, 1 doboz) 1,19 kfm

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A BM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

A BM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Különösen fontos! Szám: 10-1837/1967... sz. példány. Jóváhagyom: BENKEI ANDRÁS s.k. belügyminiszter A BM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE I. 1. A Belügyminisztérium

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

ÁBTL / 20 /1968 /1

ÁBTL / 20 /1968 /1 2 2 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS! 10-21/ 20-1968. H K :030/68.m.par. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0020 számú P A R A N C S A Budapest, 1968. augusztus 1. A Magyar

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében Az üzletigazgató urakhoz egyébként azt a kérést intézem, hogy a béketárgyalással összefüggő kérdésekben kiadott (háborús kárstatisztika) rendeleteinkre

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben