AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 19

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 19"

Átírás

1 Ne szomorodjunk el, mintha el kellene vesznünk, [ ] inkább legyünk mindig telve örömmel, arra gondolva, hogy meg vagyunk mentve [ ] Valóban, amikor [a démonok] megérkeznek, a viselkedésüket ahhoz igazítják, amit bennünk találnak, és a bennünk lévő gondolatokhoz hasonló képeket teremtenek. Ha tehát félelemmel és zavarral telve találnak minket, azonnal megtámadnak [ ] és felerősítik a gondolatokat, melyeket már eleve találtak. (Alexandriai Athanásziosz: Remete Szent Antal élete) 1. Démonország A henyeség az a királyi út, amit a démon megnyit vagy amit már nyitva talál, hogy a szent embert a többi bűn eszköztárával kísértse. A bűnök pedig a középkori gondolkodás szerint alapjában véve illúziók. A misztikusok a valóságra törekednek azok viszont, akik vétkeznek, illúziókat kergetnek. Ugyanazok a bármilyen szörnyű kísértések csupán látszatok, füst, még ha fájdalmas is. Fizikai értelemben fájdalmas: a démonok olykor ütésekkel halmozzák el a szerzetest, aki teljesen összetörve keveredik ki a kezük közül. Némelyik ördögi színjáték isteni jelenésnek tűnik: megjelenik egy püspök, a remete pedig összezavarodik. De elég megkérdezni: Ki vagy, és honnan jöttél? Erre a kérdésre a Megosztó (görögül a diabolosz: aki megoszt ) nem tud hazugsággal válaszolni, és a püspök eltűnik. A faggatózó fényes szótól elenyészik a Gonosz, mely mindig üres kép. Sok kísértés abból áll, hogy eltúlzott vallási hevületre buzdít. Amálek, az ellenség gyakran jelenik meg szerzetesként, zsoltárokat énekel, az Írásból idéz, éjszakánként kidobja a remetét az ágyából, hogy imára kény- AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 17

2 szerítse, vagy megparancsolja neki, hogy egyáltalán ne egyen; szélsőséges aszketizmusra sarkallja. Végül is az ördög fundamentalista. Amikor a szerzetes a Szentírást olvassa, a démon elbágyasztja őt, visszhangozva minden egyes szavát. A Sátán nem vesztegeti az idejét a könnyű préda, a lagymatag és gyenge szerzetesek vagy novíciusok megkísértésére: inkább a legszentebb, legkegyesebb emberek ellen indít támadást. Ami a kísértések számát és intenzitását illeti, ahogy ma mondanánk, a rekordot az egyiptomi kopt Remete Szent Antal tartja, aki 251 és 356 között élt. Egész élete a démonokkal való állandó harcból állt. Belzebub, hogy kiűzze a szerzetesség e legendás alapítóját sivatagából, egy káprázatosan iszonyú gépezetet talált ki. Így kapta a nevét a keresztény remeteség kitalálójáról egy középkori csapás, a szent tűz vagy Szent Antal tüze járványa (az orbánc a ford.). Hogy megzavarja Szent Antalt, a Megosztó a kutyáival együtt különféle formákat ölt: vonzó nők, óriási lények, őrjöngő seregek. De mindenekelőtt egy rémisztő állatseregletet használ: oroszlánok, medvék, leopárdok, bikák, kígyók, viperák, skorpiók, farkasok, hiénák, egy óriási, félig ember-, félig szamártestű lény Amennyire tőle telik, a Megosztó speciális effektusokat is teremt: a testvérek borzadállyal hallgatják a földrengés moraját, a fegyvercsörgést, a sokaságok lármáját és üvöltését a hegyekből, ahová Antal elvonult; szikrákkal kivilágítva látják a hegyet. De a Sátán minden káprázatával együtt is lényegében egy szájhős: azzal dicsekszik, hogy ki tudja szárítani a tengert, de tulajdonképpen, még ha ravasz is, bukott lény. Lucifer, a Hajnal fia, valójában patetikusan irigyli a keresztényeket. És a démonok, akiket elszabadít, olyanok, mint a neveletlen kölykök, utcagyerekek, akik 18 ELSŐ FEJEZET

3 szeretnek ricsajt csapni, buja koromfekete rosszaságok 4, akik a viccek Mórickájára emlékeztetnek: [A démonok] mindenfélét csinálnak és mondanak; hevesen cselekszenek, tettetnek, zavart keltenek, hogy becsapják az egyszerűbbeket. Nagy lármát és zajt csapnak, közönséges módon nevetnek, sziszegnek, de ha az ember nem figyel rájuk, sírni és panaszkodni kezdenek, mint a legyőzöttek. (Athanásziosz: Remete Szent Antal élete. 26, 6.) Esendő és erőszakos vagányok, de alapjában véve védtelenek: csapkodnak, csikorgatják a fogukat, ocsmány módon táncolnak, nyafognak, mint a gyerekek. A levegő, ahogy Órigenész állítja, telis-teli van ezekkel a gyerekes démonokkal. De olykor elég csak elfújni őket és keresztet vetni, hogy eltűnjenek. A mi érzékeink számára sok kísértés inkább tűnhet felületesnek, fényjátékhoz vagy egy vidámparkhoz hasonlónak, mint mélységes szellemi marcangolásnak. De ettől még hiba volna felületesnek gondolni a kor misztikáját. E szerint Isten mindig a csendből és a magányból érkezik, a démon viszont mint minden más, ami földies és világi zsivajjal, zajongva, látványos teremtményekkel tűnik elő. A Megosztó nem más, mint egy tévés csepűrágó. Szent Antal kísértésekben való látványos bővelkedése inspirálta Deutsch, Grünewald híres festményeit és Bosch képeit, köztük a lisszaboni triptichont (3., 4. kép) ezenkívül szépszámú késő középkori miniatúrát. Boschnál a Gonosz a tűz és a vizek poklát szabadítja el Antal ellen. Így, miközben egy óriási tűzvész világítja meg az éjszakai eget, tengeri szörnyek, különös halak siklanak a szent közelébe. Viszont, ha a Sátán éppen a legerényesebbek ellen száll harcba, abból az a végzetes dolog következik, hogy a kísértés a szentség félreismerhetetlen jegye. Épp Szent AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 19

4 Antalnak tulajdonítják a jelentőségteljes mondást: kísértések nélkül senki nem üdvözül. Ha az egyik oldalról a restség és a többi bizarr agreszszió, melynek a misztikusok az áldozatai, sebek, másrészről erről hamarosan meg is győződhetünk ezek nélkül a sebek nélkül nem lenne üdvösség. Az ördögi támadások menete különösen a henyeség az üdvözülés stigmája. Így a vétek, az erény másik, azonos alakú oldala, odáig emelkedik, hogy magának az erénynek a nélkülözhetetlen tanúsága lesz. Minél inkább jelen van a restség füstje, annál inkább számíthatunk a szentség lángjára. És nem véletlen, hogy Auvergne-i Vilmos (kb ) azt mondja a De universóban: sok igen kegyes és igen vallásos ember vágyott lángolva a melankólia betegségére itt a búskomorság orvosi felfogása már felülkerekedik a restség etikus motívumán. Az, amire a halálos bűnök legradikálisabb formájaként utalnak, a másik irányból a kegyelem. A henyeség vagy melankólia próba lesz a szó mindkét értelmében: próba mint csüggedés és fájdalom, melyen felül kell emelkedni a szentté váláshoz, de próba szinte a bíráskodás értelmében is, mint saját nemességünk bizonyítéka. Ez lesz az a fordulat, amit a reneszánsz és barokk melankólia visz végbe. 2. A bűn elvilágiasodása A henyeség tehát több évszázadon át az egyházi személyek privilégiuma marad. A nyugati szerzetesé is, aki Szent Benedek reformja óta közösségben él, és sosincs elszigetelve a testvéreitől. A keleti szerzetest magánya saját szellemi mozgásainak állandó megfigyelésére készteti (ez jóval zártabb annál a kutatásnál, amikor ma- 20 ELSŐ FEJEZET

5 napság egy pszichoanalitikussal töpreng az ember): innen származik az apatheia, az apátia ideálja, a minden érzés iránti közöny. De úgy tűnik, hogy a renyheséggel kell megfizetnie az egyénnek a világ iránti nemtörődömségéért. Az európai kereszténység szerzeteseinek napirendjét viszont úgy állították össze, hogy a barátnak mindig legyen mit csinálnia: vagy fizikai munkát végez, vagy imádkozik. Nincs helye a hosszú és hiábavaló önvizsgálatnak. Még a legnagyobb remeteségben élő szerzetesnek is legalább ideje egy részét a rendházban kell töltenie a testvérekkel, a vendégek szolgálatában. A pontos kolostori rendszabályok részben egy nagy gépezetet alkotnak a restség legyőzésére. Másrészt, minden nap körbejár egy vagy kettő öreg szerzetes, hogy kiűzzék és megbüntessék a hanyag testvért, aki henyél vagy beszélget 5 (Szent Benedek). A szerzetesek, mondhatjuk, állandó harcban állnak a henyeség kísértése ellen, és mindenki saját módszert eszel ki az elhárítására. Szent Rudolf (9. század) például úgy győzte le a pusztító restséget, hogy cellája mennyezetéhez köteleket erősített, aztán beléjük kapaszkodott, és ebben a felfüggesztett helyzetben zsoltárokat énekelt. A hajnalhasadásnak, a pillanatnak, amikor a renyheség a legnagyobb erővel zuhan ránk, ébren kell találnia minket, készen arra, hogy elmondjuk az officiumot (Damiáni Szent Péter). A restség kinyújtja a testet, a törődés viszont arra készteti, hogy talpra álljon. Ahogy látható, a restség zenitje a déli órákról kora reggelre tevődik át (mint a modern pszichiátria által leírt kóroknál: a legrosszabb a reggeli ébredés). Bizonyos, hogy a középkor folyamán a restség jelentése változik, hiszen az írók és a korszakok a bűn más és más oldalára helyezik a különféle hangsúlyokat. Mind- AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 21

6 azonáltal, a henyeség idővel a világiakra is lecsap. Viszont azzal, hogy elvilágiasodik, közönségessé is válik, ugyanis időközben a kereszténység demokratikusabb lesz. Az első évezredben a keresztény üdvösség ritka dolog volt. Úgy mondják, hogy közel a halálhoz (430) Szent Ágoston azt közölte bizalmasaival, hogy bizonyos benne: Isten csak kevés, nagyon kevés embert üdvözít! Több évszázadon át a keresztény egyház nagy alakjai alapjában véve ugyanazt gondolták, mint Ágoston. Ez az Ágoston-rendi Lutherig tart, aki szintén elég pesszimista volt a tömegek üdvösségét illetően. Történetének első felében a kereszténységet olyan férfiak és nők pártolták, akik kétségbeesett arisztokratikus aszkézisnek szentelték magukat: az, ami minden más dolog előtt valóban számított, az a saját lelkük üdvössége volt. Ez lényegében kicsit az ellenkezője volt annak, amivé, úgy tűnik, a mai keresztény egyházak váltak: jó, elsősorban a köznép vigasztalását szolgáló szervezetekké és gondolatrendszerekké. Ehelyett az első századokban a kolostorok nemessége minden világi konvenció elvetésén keresztül érvényesült. A sivatagi atyák a Diogenészhez hasonló cinikus filozófusoktól újra átvették nemcsak a mindenfajta komfort, hanem minden társadalmi illem gyökeres elutasítását is. Krisztus atlétáinak hívták őket, mivel mindig mezítelenek voltak, akár a kor atlétái. Szent Jeromos írja, hogy Hilarion az egyszer magára vett ócska ruháját sohasem mosta ki, mert ahogy mondta minek törekedjék csinos küllemre, aki szőrcsuhában jár. Tunikáját is csak akkor cserélte ki, amikor az már teljesen szétfoszlott rajta. 6 Szent Antal egész életében egy szőrből készült ruhát viselt magán, efölött pedig egy állatbőrt: ezt a bőrt életében egyetlenegyszer mosta ki. Élete során sosem mosott lábat. A remeték nem borotválkoztak. Paternuntius arca megnyúltnak tűnt a szakállától, melybe 22 ELSŐ FEJEZET

7 szándékosan élősködőket engedett. A testtel való törődés hiánya a másik oldala volt annak a gondoskodásnak, mely tönkretette őket: céljuknak, hogy a szív mártírjai legyenek. Azzal, hogy megkülönböztették magukat az elveszett nép tömegeitől, a kiválasztottság szenvedélyes vágyának engedelmeskedtek. Amikor a kereszténység demokratikusabbá válik, a 13. században, nem véletlenül találja ki a tisztítótüzet. Előtte csak a paradicsom és a pokol volt ebben a száraz alternatívában a paradicsomba jutás esélye elég kicsinynek látszott. A tisztítótűznek köszönhetően a bűnös ember is azaz szinte mindenki reménykedhet abban, hogy feljut a mennyországba. Az isteni kegyelem ezáltal kevésbé lesz önkényes, és kifürkészhetőbbé válik: a vétkes ember a bűnei számbavételében reménykedhet, mely valamiféle szerződéses lehetőséget ad. Másrészt pedig a jóakaratú élők, kitartó imáik árán, megrövidíthetik a tisztulás idejét. Végre lehet Istennel üzletelni. Ebben az új misztikában, ahol mindenki üdvözülhet, a restség mindenki számára elérhető bűnné válik. Már Szent Pirminusnál (kb ), Rabanus Maurusnál (kb ) és Orléans-i Jónásnál (9. század) a világiakat is tőrbe csalja a renyheség, de ezzel végül is a puszta henyélést jelenti. Ahogy lassanként ez a bűn demokratizálódik, a merő lomha viselkedés a pszichikus tünetegyüttes fölé kerekedik ahogy ma mondanánk, a megközelítés behaviorisztikusabbá válik. A bűn lassanként elveszti ezt a különleges és összetett lelkiállapot-minőségét, hogy aztán azzá fejlődjön vissza, aminek sokan ma is felfogják: lustasággá. Így az európai köznyelvek nagy részében a restség fogalma végül egyszerűen semmittevést jelent. A latin pigritia, lustaság szóból származik a francia paresse, a spanyol pereza és a portugál preguiça. A német Trägheit AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 23

8 a träge tétlen, nehéz szóból jön, mely pedig a tragen-ből ( tart, elvisel ) származik: nehézség és tehetetlenség. Az angolban a restség a sloth, a középkori slowth-ból ( lassúság ). Viszont az orosz уныние szó leginkább a szomorúsággal függ össze, és a ныть-ből ered, ami a csüggedésből eredő sírást jelenti. 3. A szomorú vágy Mielőtt puszta munkaellenességként és akaratgyengeségként tömeges bűnné vált volna, mi volt az egyháziakban ennek a vigasztalan érzelemnek a mozgatórugója? Melyik emberi, nagyon is emberi gyengeséget használta ki a gonosz? Rabanus Maurus például megjegyzi, hogy gyakran aki Istent szolgálja [ ] érzékennyé válik a testi vágyakra, nem érez lelkesedést a lelki gyakorlatokban, nem örvendezik a lélek üdvösségéért, és nem vesz tudomást a testvéreknek való segítség öröméről; csak kíván, vágyakozik, mindig kedvetlenül foglalkozik a dolgokkal, és ide-oda szaladgál (De ecclesiastica disciplina). Létezhetne ennél világosabb fogalmazás? A henyeség a lelki élvezet elleni merénylet, mert vágyroham. A restség egy kereszténnyé lett Pán betörése lényegében akkor ragadja el a szent embert, amikor közönséges emberként kezd el vágyakozni, amikor megkísérti az az óhaj, hogy olyan legyen, mint a többiek. Akkor a vágyakozás megtöri az önmagát átadó élet boldogságát, eltünteti az örömöt, és a tréfálkozás léha élvezetével helyettesíti. A világiak nagy része nyilván restnek tűnt ezeknek a puritán lelkeknek a szemében. A világiakat akiket csak későn vettek lelkileg igazán gondjaikba a szerzetesek az a fajta léhaság jellemezte, amire Proust sok évszázaddal később úgy tekint, hogy a haldoklókat sajátítja ki (a hal- 24 ELSŐ FEJEZET

9 doklóknak ez a hihetetlen léhasága ezt Proust mondta halála előtt Céleste-nek, a házvezetőjének). Ez a kissé lapos szellemeskedés lényegében a kétségbeesés és az unalom mulattató arca. És a restség pontosan akkor kapja el az egyházi embert, amikor az kísérti meg, hogy közönséges ember legyen, szórakozott és léha. A kísértés, hogy ne Istent, a létet kívánja, hanem a többség látszatait. Tehát nem kell azt hinni, hogy a keresztény aszkézis tervezetten az örömtelenségre törekedne, épp ellenkezőleg: a test kínzása, az érzéki örömök elutasítása sohasem célként, hanem eszközként szolgál. A misztikusok gyakran jelentik ki, hogy nem a test és a vér ellen küzdenek, hanem ennek a világnak az alapelvei ellen, kezdve a Megosztóval. Ennek a küzdelemnek pedig az Isten iránti szolgálatkészség a célja. A nagy misztikusokat szigorú böjtjeik ellenére leginkább úgy jellemzik, hogy mindig vidámak és nevetősek. Az aszkézis nagyszerű ideálja az örvendezésre (gaudium) törekszik, így a szomorúság és az unalom a terv nyilvánvaló kudarcát jelzi. A szomorúság felfedi, hogy a bánatos ember bűnös boldogtalannak lenni önmagában bűn. A léhaság minden bűn anyja kijelentés annak az alapvetőbb állításnak a torzult formája, hogy a szomorúság minden bűn anyja. AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 25

10 4. A rossz közérzet tünetei Cassianusnak köszönhetjük az alapvető bűnök listáját: nyolc halálos vétket sorolt fel. Köztük megtaláljuk az acediát (lanyhaság) és a tristitiát (szomorúság). Így jellemzi őket: Tristitia: rancor (neheztelés) pusillanimitas (kishitűség) amaritudo (keserűség) desperatio (elkeseredés) Acedia: otiositas (henyeség) somnolentia (lustaság) importunitas (alkalmatlankodás) desidia (semmittevés) inquietudo (nyugtalanság) pervagatio, evagatio mentis (az ész elkalandozása) instabilitas mentis et corporis, loci vel propositi (az ész és a test elkalandozása, hely- és témaváltoztatás) verbositas (bőbeszédűség) curiositas (kíváncsiság) A rancor, a keserű szájíz az a harag, melyet a szerzetes azok iránt érez, akik az erényes és boldog életre intenek. A pusillanimitas, szó szerint kicsiny lelkűség, az aszkézis erőpróbájától való hitvány menekülés. Az amaritudo a szív keserűsége, mely a munka iránti közönybe és unalomba taszít. A desperatio az a vakmerő bizonyosság, hogy Isten már elítélt bennünket, meggyőződés, hogy Isten kegyetlen ennek következménye az otiositas, az életbeli teendők elhanyagolása. A kolostori 26 ELSŐ FEJEZET

11 élet unalma a torpor (tespedtség) és a somnolentia oka: ez a zsibbasztó, mélyreható lustaság, mely elnehezíti a tagokat. A délutáni szundikálást már Szent Jeromos is bírálja, mint a legpusztítóbb kísértések egyikét. Aztán a desidia, az állandóan ülő, mozdulatlan állapot miközben az igazi szerzetes mindig felegyenesedve, talpon áll. De az unalom következménye a renyheség és a lustaság látszólagos ellentéte is, az inquietudo (nyugtalanság), a pervagatio (bolyongás) és az instabilitas (test és lélek kalandozása). Azaz, ahogy ma mondanánk, a remetét a kirándulás, az utazgatás kísérti. Minthogy a szerzetes éppen azt vállalta, hogy stabilan egy helyben marad (akár kolostorban, akár egy cellában), a céltalan bolyongásra való késztetés megrendíti lelki tervét. A lanyhaság szelleme teljesen tönkretette a nyugalmamat, és miközben belém oltotta a magánytól való félelmet és a nyugalom gyűlöletét, arra kényszerített, hogy féktelen csavargásra adjam magam, innen a tehetetlenség és a veszedelem. (Rievaulxi Boldog Eldréd, ) Ahogy Wordsworth mondta Coleridge-ról: Örökös tevékenység cselekvés nélkül. Meg kell jegyezni, hogy a középkori olaszban (még Danténál is) a vago melléknév vágyakozót jelentett: a vagabund szó tehát egy tárgytalan és céltalan kívánságot fejez ki, a vágyakozás folyékony, formátlan alakját. A szerzetes pedig, ha nem járkálhat körbe-körbe, kezelhetetlenné, ingerlékennyé és szeszélyessé válik a testvérekkel vagy szomszédaival szemben (importunitas). A cogitatio, a gondolkozás (co-agitatio, a képzelet felindulása ) viszi őt a verbositasba, a hiábavaló suttogó beszélgetés üres fecsegésébe és a curiositasba, vagyis a mindenféle dolog megnézésére, megfigyelésére irányuló szeszélyes kíváncsiságba (ma pletykálkodást monda- AZ ACEDIA IDŐSZAKA. AZ EURÓPAI KÖZÉPKOR 27

12 nánk). Érdemes megjegyezni, hogy a curiositas a cura, törődés szóból származik, ami a mások dolgaival való foglalkozás. A restség mint nemtörődömség a más életére való kíváncsiságban találja meg tükrét, mely visszaveri és átfordítja. A korabeli írásokban ezenkívül az acediát gyakran szoros kapcsolatban találjuk a segnitiesszel (lomhaság), a szomorúsággal, a taediummal (unalom), a fastidiummal (csömör) és a tepiditasszal (langyosság). A fastidium a szerzetesi élet iránt érzett undor, a rendtársak megvetése, zsémbes gőg velük szemben. Másrészt a szerzetes ellanyhul (tepiditas): erőtlen lesz, telve unalommal, életuntságot mutat, és ahogy ma mondanánk, valamiféle sznob bágyadtság gyűri le. 5. Hét Nagy Szent Gergely pápa és egyházatya ( ) nyomán a főbűnökből nyolc helyett hét lesz. Ebből a listából Cassianusszal szemben éppen a restséget hagyja ki, míg a szomorúság (tristitia) szerepel a felsorolásban. Miért lesz Gergely pápa után csak hét főbűn? Elmondhatjuk, hogy a középkori kereszténység számára a nyolc kicsit közönséges szám, míg a hét nagy jelentőséggel bír. Isten nem hét nap alatt teremtette a világot? A kegyességnek hét cselekedete van, hét erényt (négy sarkalatos, három teológiai), hét szabad művészetet különböztetnek meg. Azáltal válik nyolcról hétté a bűnök száma, hogy a restség és a szomorúság egybeolvad. Már Cassianus is azt mondta, hogy a lanyhaság a szomorúsággal rokon, így a misztikus írók hajlamosak egymással azonosítani őket: a 13. századtól kezdve egyre többször olvasható, hogy a restség avagy a szomorúság, esetleg a restség, azaz 28 ELSŐ FEJEZET

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697)

VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) VII Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) Siralmas panasz, Istennek Kolosváron fekvő nagy haragjáról abból származott egynéhány súlyos ostoriról és annak, nevezetesen ez 1697. esztendőben Pünköst

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben