A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele"

Átírás

1 A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola tanévnyitó ünnepélyén augusztus 31-én. M Az egyenes út titka Tanévnyitó Ünnepélyre Összegyűlt Gyülekezet! Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! ikor elkezdtem a mai Igehirdetésre készülni, tekintetem az íróasztalomon fekvő tanári zsebkönyvre esett, amit minden tanév elején ajándékba kapok férjemtől. Ott állt frissen, újan, mondhatni még érintetlenül előttem, borítólapján a felírással: 2011/2012-es tanév. A fedőlap alatt egymás után sorakoznak az előre átgondolt, betáblázott napok, a hetek, melyek a holnapi nappal elkezdődnek mindannyiunk számára és teljes bizonyossággal futnak a céljuk felé. Minden új kezdete előtt egy kicsit megáll az ember, elgondolkodik: milyen gyorsan szaladnak is az évek, egyik pereg a másik után. Aki nemrég még kis elsős diák volt, a betűvetést tanulta, ma már a felső tagozatosok közé lépett. Mintha tegnap történt volna, amikor az óvodában könnyes szemmel búcsúztunk gyermekünktől s az elválás talán nekünk fájt jobban, mint neki, - mert ez is arra emlékeztetett bennünket, hogy az idő nincs a kezünkben, hogy milyen gyorsan tovaszállnak az esztendők. S most itt ülünk elsős gyermekünkkel a tanévnyitón, talán mi jobban szorongunk, mint ő, mi talán akaratlanul is lassabban, megfontoltabban lépdeltünk idejövet, de ő szorítva kezünket egyre húzott minket befelé, a meglepetésekkel teli új világba. Egy új tanév kezdete: mennyi feladat, mennyi kötelesség, mennyi felelősség, és megannyi rejtély, hosszú évek pedagógiai tapasztalatával sem behelyettesíthető ismeretlen, mennyi cél áll előttünk. Mi fog majd lelepleződni ebben az újban, ami most még takarva van előlünk? Mi minden történik majd az iskola falain belül, ami most még érintetlen, csendes, olyan titokzatossággal teljes? De azt gondolom, nem is volna jó, ha sokéves gyakorlatunk, megszokott módszereink, céljaink, behatárolt terveink mellett, mindent látnánk és tudnánk előre. A titkok az Úréi! Nem jó a jövő titkairól lelebbenteni a fátylat. Hiszen minden változik, a gyermekek, a tehetségek, a lehetőségek, mi magunk is. Jó mindezek előtt úgy megállni, hogy szeretetteljes, józan nyitottsággal készek vagyunk befogadni az újat, tudunk változni és változtatni, mindent megteszünk azért, hogy ami történik itt, a mi iskolánkban, az mindenki számára meggyőző, vonzó legyen. Ami itt történik velünk, általunk, közöttünk az Isten dicsőségét szolgálja, mindannyiunk javára váljék. Egy keresztyén iskolában ez az a kimondatlanul is jelenlévő többlet, ami mindenféle munkánk, hivatásunk, szándékunk, szolgálatunk alapja: Isten dicsőségének szolgálata, hogy lehessünk az a csipet só, ami nélkülözhetetlen az élethez, az a kicsiny, de biztos fénysugár, amely bevilágít a sötétségbe, hogy lehessünk: hegyen épített város. Luther Márton kérését tegyük magunkévá min-

2 2011. szeptember den tekintetben, amikor így imádkozott: Atyám, ajándékozz nekünk ALÁZATOT, hogy elfogadhassunk mindazt, amit nem tudunk megváltoztatni, BÁTORSÁGOT, hogy megváltoztassunk mindazt, amire képessé tettél, és ajándékozz BÖLCSESSÉGET, hogy a kettőt megkülönböztessük egymástól.. Minden megnyíló újban, minden változás között, minden változóban van valami, ami állandó, van Valaki, aki Változhatatlan, a Szent Isten, Aki örökkévaló szeretettel szeretett minket, Aki nélkül nem akarjuk elkezdeni ezt a tanévet sem, Akit minden tervünkhöz, minden munkánkba segítségül hívunk. Legyen imánk ennek a tanévnek a kezdetén is az énekíró versbe szedett fohásza: Csak változást és romlást lát a szem, Változhatatlan, ó maradj velem!. Mert a bár a titkok az Úréi, egy biztos, ha Benne bízunk, ha Rá támaszkodunk, ha Őt hívjuk segítségül, akkor egyenes úton járunk. Tegyük ezt a gondolatot most megfordítva a magunk számára, mint keresztyén iskola számára a legfontosabb céllá ebben a tanévben: Igen, számunkra ez a legfontosabb, hogy akármi jön, bármilyen körülmény, nehézség, buktató, küzdelem a gyermekekért, küzdelem az egzisztenciánkért, mi megmaradunk az egyenes úton, az Isten által készített egyenes úton haladunk előre, azazhogy hitelesen, tiszta lelkiismerettel, keresztyénként töltjük be hivatásunkat! Így olvastuk a Szentírásban: Az igazak ösvénye egyenes, egyenesen készíted Uram az igaznak útját!. Mit jelent egyenes úton járni? Tulajdonképpen nekünk, szülőknek és pedagógusoknak sem más a célunk, mint szép magyar kifejezéssel élve, hogy szeretteink, elsősorban gyermekeink útját egyengessük. Ezért dolgozunk, küzdünk, szolgálunk, teszünk meg minden tőlünk telhetőt. Az első osztályos év végére megtanulja a betűvetést, folyamatosan olvas, bevezetjük a számok világába, aztán az a célunk, hogy minél több ismeretet magába szívjon erről a világról, önmagáról, Teremtő Istenéről, felfedjük, kibontakoztassuk tehetségét, hogy aztán nyolcadikosként a neki megfelelő utat válassza. Mint a gyermeki élet, azaz a nevelhető formálható élet jó sáfárai próbáljuk betölteni küldetésünket. Mellettük állunk, betöltjük szükségeiket, a tőlünk telhető legjobb életkörülményeket teremtjük meg számukra, nevelünk, tanítunk, irányítunk, fegyelmezünk, példát adunk, hogy az önálló életre felkészítsük őket. Egyenesítjük az utat mint most itt a város annyi pontján próbálják végre kiegyenesíteni, járhatóvá tenni az utakat, azt, mi eddig járhatatlan volt. Képletesen mi is ezt tesszük, próbáljuk betölteni, feltölteni a kátyúkat, elhordani a dombokat, melyek akadályozzák a kilátást, az egymással való kapcsolatteremtés lehetőségét, szabaddá, egyenessé tesszük az utat. De bármennyit fáradjunk is, tudnunk kell, hogy az a bizonyos egyenes út mely az életre visz, amiről a Biblia beszél, nem áll az ember hatalmában. Megromlott, elembertelenedett természetünk, bűneink, önzésünk miatt gyakran olyan halmokat állítunk fel, mulasztásainkból olyan magaslatokat emelünk egymás közt, hogy néha az az érzésünk nincs tovább, nincs lehetőség, lehetetlen a változás, vagy éppenséggel hátat fordítva azt mondjuk: ez nem az én dolgom, nem az én kötelességem. Sem a legmagasabb pozíció, sem a legmesésebb gazdagság, sem a legnagyobb tudomány, sem a legtökéletesebb művészi érzék nem elég garancia arra, hogy az utunk egyenes legyen. Gödröktől, buktatóktól, megtévesztő kanyarulatoktól mentes legyen. Sima, zökkenőmentes. Mert valami titka van az egyenes útnak: hogy egyedül Istennek áll hatalmában azt elkészíteni. Így mondja a próféta is: Te Uram, Te készítsd egyenesen az igaznak útját. Ebben az üzenetben van valami csodálatos bizonyosság is: tudniillik, hogy lehet bármi bizonytalan az életünkre, a jövőnkre nézve, bármilyen nehézségben, gazdasági válságban, családi mélységben vagyunk is, kérdések és kétségek között, döntések előtt, nem a Sorsunk játszik velünk könyörtelenül, nem a Véletlen kezében vagyunk, hanem egyedül Isten kezében. Isten kezénél mélyebbre nem eshetünk! Egyedül Isten készíti az utat. Ki szabja meg az ember életének útját? Ő maga? Bizonyára sok minden megfordulhat az ember saját döntésén, hozzáállásán, elhatározásán is. Vagy azt mondjuk rezignáltan: jöjjön, aminek jönnie kell! Nem. Isten készíti az utat, az élő Isten, az életünk fölött megtapasztalt egyetlen realitás. Az az Isten, aki önmagát felfedte az ember előtt, találkozást készített velünk, mikor elküldte egyszülött Fiát erre a világra, hogy megmutassa nekünk könyörületét és szeretetét. Nem valami rideg, személytelen hatalmasságtól függünk, nem a véletlen, nem a sors játszik velünk, sőt sokkal inkább: mindenben, ami velünk történik, tulajdonképpen Istennel van dolgunk. Te készítsd Uram az igaznak útját! És valami itt kihangsúlyozódik ebben az Igében: Az igaznak útját. Kétszer is kihangsúlyozza Igénk: az igaznak útját teszi Isten egyenessé. Az igaz embernek útja válik Isten gondoskodó szeretete által egyenessé. Azaz: járhatóvá, világossá, ahol a jövőbe ugyan nem

3 3 XIV. évfolyam 7. szám látok nem vagyunk jósok, sem látók, de a következő lépést mindig biztosan láthatjuk Isten tanácsoló Igéje által. Biztosan tudhatom, hogy most mit kell választanom, merre kell elindulnom, hova kell lépnek, mit kell tennem, mit kell mondanom. De tulajdonképpen nem is az a fontos egy úton haladva, hogy a távolba láss, hanem hogy mindig lásd a következő lépést, hogy mindig tudj tovább haladni. Testvérek ma, ennek az új tanévnek a kezdetén ez a döntő kérdés Isten Igéjéből számunkra: Igazak vagyunk-e? Igaz vagyok-e? Igaz vagy-e? Mit jelent ez a kissé archaikus kifejezés? Nézzük meg először, hogy mit nem jelent: Nem arról van szó, hogy jó ember vagy, barátságos és kedves. Lehet, hogy sokan fölnéznek Rád és tisztelnek. Lehet, hogy nagyon áldozatos családanya vagy, hűséges hitvestárs, odaadó jó barát, hálás gyermeke szüleidnek. Ez mind értékes, nagyszerű és fontos, de még mind együttvéve sem jelenti azt, hogy igaz ember vagy. Amit a Biblia így fejez ki: igaz, az mélyebben levő, szívben rejlő titok, nagyobb, mint jóság, hűség, szeretetreméltóság mert tulajdonképpen mindezek is abból fakadnak, hogy: milyen a viszonyod az élő Istennel! Igaznak lenni, azt jelenti, hogy az ember belső élete rendben van Istennel, teljességgel Isten előtt van. Minden dolgát Isten előtt, Istennek, Istenhez igazodó lelkiismerettel teszi. Coram Deo mondták a reformátorok. Igaz ember - azt jelenti, hogy tisztán áll valaki Isten előtt. De hát létezik ilyen? Igen, létezik. Egyféle módon: nem úgy, mint saját erőfeszítésünk eredménye, hanem mint Isten ajándéka, kegyelmének és szeretetének legnagyobb tette: az ember engedi magát megtisztítani! Tiszta, mert megtisztított. Igaz, mert megigazított, Jézus Krisztus halála, elégtétele által megváltott, vérében megmosott. Olyan ez, mint mikor az édesanyánk a legnagyobb rosszaság után is magához vont minket, haszontalan csínytevőket, megcsókolt és ezt mondta: Most hát rendben van újra minden. Megbocsátok, mert szeretlek.. Jézus Krisztusban Isten nekünk is azt mondja: Melletted állok, ne félj, veled vagyok és szeretlek! Az igaz ember, ünneplő gyülekezet elsősorban Istenhez tartozó ember, és csak azután tartozik minden máshoz, mindenki máshoz. Ez a viszony határozza meg minden más viszonyulását. Az igaz ember Isten előtt meghódolt ember. Tudja, érzi rászorultságát, hiányát, szükségét, hogy Istenre van leginkább szüksége, aki jóval tölti be hiányunkat. Az igaz ember Isten előtt megalázkodó, bűnbánó ember, - boldog ember, mert kegyelmet nyert ember. Az igaz ember hálából él. Valaki egyszer így mondta: Az igaz ember olyan, akinek van két meghajtott térde és két összekulcsolt keze! Mert van Megváltója. Gyerekek! Holnaptól már lassan, fokozatosan megkezdődik számotokra a tanulás. A tanító nénik nagy szeretettel, odafigyeléssel várnak Benneteket! Mennyi gyönyörű, színesen illusztrált, figyelemfelkeltő tankönyv! Micsoda taneszközök! Mennyi mindent megtanulhattok! Ünneplő Gyülekezet! Kedves Gyerekek! Próbáljuk meg közösen tanulni ezt a tantárgyat is ebben az új tanévben. A szeretetnek és megbocsátásnak útját. Az igazak útját. Mert az ilyen igazak útját készíti Isten! Az ilyen igaz ember ösvénye lesz egyenes. Nem azt jelenti ez, hogy nekünk akkor majd mindig minden sikerül, sosem ér bennünket baj, próbatétel, szenvedés, csalódás, minden csupa öröm, happy happy egyházak! Erről nincs szó. Valami többről van szó Testvérek, amit úgy nevez a Biblia, hogy: ÁLDÁS. Valami olyasmi, amit így énekeltünk: Sok baj között, erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett! Ez az, amire a legnagyobb szükségünk van. Ha nincs rajtunk, a munkánkon Isten áldása, akkor minden hiábavaló. Láttam már csupa előkelő, jól szituált, tanult, értelmes embereket. Mindent elvégeztek, minden a helyére volt téve körülöttük, meg volt magyarázva az életükben, már majdnem a tökéletesség állapota, és mégis valami nagyon hiányzott az életükből, mindabból, amit csináltak, érezhetően hiányzott: az áldás. És láttam szegény, mondhatni sorsüldözött embereket, akik nehezen, szerényen éltek, tették napról-napra a dolgukat, és mégis, minden velük való találkozás boldogság volt. Mert rajtuk volt érezhetően a világ legnagyobb kincse: Isten áldása. Ünneplő Gyülekezet! A végére már csak egy kedves történetet hoztam. Gyerekek, Ti ültetek már autóban a kormánykerék mögött? Belekóstoltatok már az autóvezetés rejtelmeibe? Hát az én Édesapámat gyakran rajtakaptam ezen a nyáron, hogy egyetlen fiúunokáját az ölébe vette s miközben a kisfiú sugárzó arccal fogta a volánt, rátette kezét unokája kezére és tett vele egy kört az autóval az udvaron. A gyermek elragadtatva kiáltott fel: Ugye papa, milyen jól megyünk! Nos, szeretett Gyülekezet! Az igaz ember ilyen Gyermek! Isten gyermeke. Isten vezeti az autót, tartja a volánt, ráteszi a kezét a mienkre, - és mi ezért nem zúgolódunk, nem ágálunk, nem akarunk kitörni az autóból és önállósodni, sőt azért imádkozunk, hogy velünk maradjon, mert minden ellene szóló körülmény ellenére is tudjuk, hogy számunkra ez a legjobb. Erre van szükségünk! A legnagyobb szükségünk. Hogy Ő vezessen, irányítson, tanácsoljon, kormányozzon, könyörüljön, megtisztítson, megáldjon! Csak így haladhatunk biztonságosan. Csak így fogjuk

4 2011. szeptember élvezni balesetmentesen az utat. Csak így lehetünk mindenki más felől is nyugodtak, aki velünk együtt felszállt a járműre. És csak így jutunk el oda, ahova igyekszünk az egyenes úton! Hát szeretett Arany János Református Általános Iskola! Felszállás! Isten kezében a kormánykerék, Ő a mi vezetőnk, tanítónk, mi vagyunk a tanulók. Hajrá! Ámen. ( Szabó Katalin) Minden héten: Vasárnap: Istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Templom Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Szerda: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin terem] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Péntek (október 7.-én): Női bibliaóra [Kálvin terem] Réka, Vadnai Zsolt és Márton Éva leányát, Matuska Lotti Luca, Matuska István és Karsay Mariann leányát, Halászy Mátyás, Halászy Zoltán és Urbán Magdolna fiát, Halászy Csaba, Halászy Csaba és Fehér Anikó fiát, Mészáros Milán, Mészáros Dénes és Varga Szilvia fiát, Andó Viktória Vivien, Andó Róbert és Kasza Vivien leányát, Csipő Virág, Csipő Kristóf és Halász Anita leánya, Nagy Sebestyén, Nagy Csaba és Szabó Krisztina fiát, Döme Panna, Döme János és Halász Tünde leányát, Vasicza Péter, Vasicza Szabolcs és Szépe Szilvia fiát, Tóth Alex Patrik, Tóth Sándor és Molnár Judit fiát, Szépe Ferdinánd, Szépe Krisztián és Molnár Melinda fiát, Vajda Gergő, Vajda László és Illés Andrea fiát, Udvardi Linda, Udvardi Attila József és Bara Eszter Boglárka leányát, Kiss Jázmin Éva, Kiss János és Török Éva Zsuzsanna leányát, Farkas Viktória Lili, Farkas István és Sasinszky Mónika leányát, Tóth Barnabás, Tóth Árpád és Gór-Nagy Katalin fiát, Szappanos Dávid József, Szappanos József és K. Varga Magdolna fiát. Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.] Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Középiskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Anyakönyvi hírek: Megkereszteltük: Fodor Gergő, Fodor Lajos és Palásti Zsuzsanna fiát, Palásti Máté, Palásti József és Söröli Mónika fiát, Czakó Vivien, Enikő és Bencze Sándor, Czakó Sándor és Márton Gabriella gyermekeit, Vadnai Házasságot kötöttek: Tamási Zoltán református programozó matematikus és Kapás Anna református építőmérnök, Vámos Zsolt római katolikus közgazdász és Baky Ildikó református pszihológus, Fekete István református repülőgép-szerelő és Szabóki Anita Erszébet református diakónus, Tóth Róbert református autószerelő és Bálint Zsuzsanna református vállalkozási ügyintéző. Elhunyt: özv. Nagy Kálmánné (Nyerges Erzsébet) élt 79 évet, Bántos-Bánom dűlő 24. Muraközy István János (Tóth Margit férje) élt 64 évet, Kecskeméti út 15. Túri György Istvánné (Sebők Erika) élt 61 évet, Rák u. 2. Deák László (Major Borbála férje) élt 72 évet, Kecskeméti út 57. özv. Kunos István Józsefné (Hegedűs Mária Ida) élt

5 5 XIV. évfolyam 7. szám 84 évet, budapesti lakos, Borbély Dezső Lajos (Soós Annamária férje) élt 67 évet, Október 23. tér 4/a. 3em. 71. özv. Veszprémi Sándorné (Kása Eszter) élt 85 évet, szolnoki lakos, özv. Valkai Sándorné (Kemenczés Ilona) élt 82 évet, Dankó P. u. 5. özv. Varsányi Sándorné (Varga Mária) élt 79 évet, Bem J. u. 13. Járó Dénes (Ács Mária Terézia férje) élt 63 évet, Kinizsi u. 9/e. özv. Szegedi Jánosné (Tóth Veronika) élt 80 évet, vaskeresztes lakos, Klinyecz József (Göncző Rozália özvegye) élt 79 évet, Bárány u. 12/b, fsz. 2. özv. Kiss Lászlóné (Szarvas Judit) élt 89 évet, Vajda J. u. 8. id. Gaál Gyula (Szűcs Mária férje) élt 82 évet, Szabadszállási u. 8. Csete András (Csete Sándor és Suba Julianna fia) élt 77 évet, Bátori u. 22. Dr. Técsy Bálint (dr. Koós Katalin férje) élt 75 évet, kiskunhalasi lakos, id. Tóth András (Erdelyi Katalin férje) élt 85 évet, Kárpát u. 2/a. Barát Béláné (Deák Judit) élt 87 évet, miskolci lakos, Kőházi-Kis Ferenc (Deák Lídia férje) élt 72 évet, Ady E. u. 24. özv. Apró Józsefné (Horgas Erzsébet) élt 88 évet, Vadas u. 27. Barkó Benőné (Nagy Erzsébet) élt 73 évet, ceglédi lakos, Horváth Zoltánné (Vanó Anikó) élt 53 évet, Rákóczi út 34. özv. Koroknai Sándorné (Varga Judit) élt 79 évet, Esedi u. 4. Dr. Szüle József (Szüle László és Egyedi Rozália fia) élt 79 évet, Dalmady u. 2. Dobos Sándor (Nyikos Juliánna férje) élt 74 évet, Czira Kovács L. u. 39. özv. Tóth Dénesné (Papp Borbála) élt 90 évet, Kecskeméti út 13. Dezső Balázsné (Kovács Mária) élt 54 évet, Vörösmarty u. 1. özv. Módra Györgyné (Mezei Ilona) élt 80 évet, Gubody u. 1. Kocsány István (Kocsány István és Zsupos Eszter fia) élt 58 évet, kocséri lakos, özv. Ócsai Ferencné (Kenyeres Katalin) élt 72 évet, Ady E. u. 28. özv. Vecsei Jánosné (Böszén Jolán) élt 59 évet, kocséri lakos, Farkas Balázsné (Búz Erzsébet) élt 82 évet, Hargita u. 11. Isten Szentlelke által vigasztalja meg a gyászolókat! Adományok érkeztek: Templom felújítására: ,- Ft. Isten dicsőségére: ,- Ft. Kincsesház és ifjúsági munka kiadásaira: ,- Ft. Diakóniára: ,- Ft. Ingatlanok karbantartás, fenntartására: ,- Ft. Úrvacsorai jegyekre: 2.000,- Ft. A június 12-e és szeptember 18-a között az istentiszteletek perselypénze: ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat!

6 2011. szeptember I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Augusztus 31-én tanévnyitón vettünk részt. Szeptember 1-én csendes-napot tartottunk a hittan munkaközösség szervezésében. 11-én az 5. és a 2. évfolyam, valamint a 4.a osztály Ópusztaszerre kirándult. 12-ei értekezletünkön a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos teendőinkről hallgattunk előadást. Szeptember harmadik hete a szülői értekezletek jegyében telt el. 16-án, pénteken a harmadik évfolyam Budapesten megtekintette a Parlament épületét és a Néprajzi Múzeum kiállításait. Hazafelé a vonaton a gyerekek feladatlap kitöltésével számot adhattak a szerzett ismeretekről. A legügyesebbek a diákönkormányzat következő kirándulására ingyen mehetnek. Szombaton a 2. b és a 7.b osztály családi napot tartott a Pálfájában az osztályfőnökök vezetésével. Szeptember 20-án megkezdődött iskolánk Suliváró programja. Az első foglalkozáson énekes játékok és papírhajtogatás közben ismerkedtek egymással az iskolánk iránt érdeklődő nagycsoportos óvodások. A kéthetenként kedden tartandó foglalkozásokra egész tanévben hívjuk és várjuk szeretettel a leendő első osztályosokat. 24-én, szombaton iskolánk minden dolgozója csendesnapon vehetett részt a Szolnoki úti gyülekezeti házban. GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Szeptember 1-én Csendesnapot tartottunk, az SDG Diákszövetség tagjai szolgáltak közöttünk. A téma:a Kezdet. Ezt jártuk körbe előadással, osztályonkénti beszélgetésekkel. Szeptember 12-én tanári bibliaórát tartottunk, Szabó Gábor lelkipásztor szolgált. Szeptember e között szülői értekezleteket tartottak az osztályfőnökök, tájékoztatták a szülőket az idei tanév eseményeiről. Szeptember 19-én értekezletet tartottunk, megbeszéltük a ránk váró feladatokat. Szeptember 22-én délután sor került a bejövő osztályok gólya-avatójára. A délutánon egy kellemes vetélkedő keretében avatták fel az új osztályokat. Nagyon szép és élményekben gazdag esemény volt. Szeptember 22-én az internátusban is megtörtént a kis gólyák felavatása, ez az esemény is jó hangulatban telt. Gyülekezetünk hírei Ifjúsági lelkészünk, Kiss Georgina esküvőjén jártunk Szeptember 10-én indultunk egy kis busszal Szabó Gábor lelkipásztor és Suba Lajos igazgató úr vezetésével a gyülekezeti tagok és a gimnázium néhány tanára Budapestre Kiss Georgina Orsolya és Riczu Péter esküvőjére. Nagyon szép délután volt. Miután szerencsésen megérkeztünk Gazdagrétre, megcsodáltuk a templomot. Ezután következett a templomi szertartás. Nagyon megható pillanat volt, amikor a két fiatal örök hűséget esküdött egymásnak a család és a gyülekezet előtt. Ezután közös éneklés következett a gazdagréti gyülekezet zenekarával. Az ifjú pár végül boldogan fogadta a gratulációkat, a nagykőrösiek átadták az itthoniak üdvözletét és Isten áldását kívánták életükre. Oszlánszky Andrea

7 7 XIV. évfolyam 7. szám Beszámoló a nyári ifi-táborról Július első napjaiban a gyülekezet ifjúsági csoportja Pálfáján töltötte tanévzáró hétvégéjét. A tanév során összeszokott, kialakult kis csapat néhány régebbi és új taggal is bővült a hétvégére. Vezetőként jómagam mellett Kiss Attila presbiter volt velünk, s rajtunk kívül még néhány főiskolás hallgató is segített. A hétvége témája a hősök volt. A szombat reggeli érkezés és néhány ismerkedő játék után a délelőtt során arról volt szó, hogy hősnek lenni sok dolgot jelenthet. Vannak híres médiahősök, lehet valaki a hétköznapok hőse, de válhatunk Isten hőseivé is, ha készek vagyunk odaszánni az életünket az Ő szolgálatára. Ez egy kockázatos döntés, hiszen így Isten akár egészen új és ismeretlen helyzetekbe is vihet bennünket. Amiben viszont biztosak lehetünk, hogy bármi is történik, jó kezekben van az életünk irányítása. Mindnyájunknak, idősebbeknek és fiataloknak is szólt a meghívás: Legyetek Isten elit alakulatának tagjai! Délután íjászkodással, énekelgetéssel, beszélgetéssel, pihenéssel töltöttük az időt, majd gondos anyukák kezei által készített uzsonnát kaptunk. A délutáni igei alkalmon a lelki fegyverzetről beszélgettünk (Efézus 6), sőt, Attila történelmi fegyverzetének segítségével valósággal is megjelenhetett előttünk egy igazi harcos képe. A beszélgetés után a társaság biciklire pattant, hogy a templomban mi is meghallgathassuk a Bolyki Brothers koncerjét. S mi is elmondhatjuk: óriási élmény volt, amit nagy kár lett volna kihagyni a programunkból! Visszaérkezve Pálfájába tábortűz mellett vacsoráztunk, szalonnát, kolbászt pirítottunk, éjszakába nyúló beszélgetésekkel. A vasárnap a hosszúra sikerült esti program után kicsit álmosan indult, de miután eltakarítottuk a tábortűz melletti sütögetés romjait és megreggeliztünk, már készen állt a társaság az újabb komolyságra. A hősök témát folytatva arról beszélgettünk, hogy milyen változást hozhatunk mi, a magunk kicsiny és korlátozott lehetőségei ellenére is a környezetük életében, s hogy hogyan lehetünk - Jézus szavaival élve - sóvá és világossággá. Istennél semmi sem lehetetlen, és bár az emberi erőnk véges, mégis Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki megerősít engem! (Filippi 4:13) hangzott az üzenet. A finom ebéd, a délutáni íjászkodás, focizás, pihenés, beszélgetések után néhány énekkel és az élmények megosztásával zárult a program. De csak nyár végéig, hiszen az ifi szeptembertől újra megtartja hetenkénti alkalmait, és várja köreibe mindazokat, akik szeretnének a közösség tagjai lenni! Kiss Georgina Az ifjúsági órák helye és ideje: minden pénteken, óráig; Hunyadi u. 31. (Felszegi imaház)

8 2011. szeptember Gyerekszáj Óvodások és iskolások gondolataiból A Napsugár gyülekezeti gyermektábor Minden évben, nyár elején kezdődik a Napsugár gyülekezeti Gyermektábor. Az összes gyerek, aki elmegy oda, nagyon szereti. Ez a tábor egy hétig tart. Minden reggelt áhítattal kezdünk. Az idei tábor nagyon jó volt. Először fáradtan érkeztünk a táborba, de a reggeli tornától gyorsan felébredtünk. Minden nap visszautaztunk az időben valamelyik próféta korába. Nagyon sok játék és kézműves foglalkozás volt. Lehetett varrni, faragni, ültettünk virágot, a virágcserepet mi festettük ki, sőt, még kincset is kerestünk. Az étel nagyon finom a táborban, minden évben csoportokban voltunk. A hét utolsó napján minden csapat előadott egy színdarabot, és be is lehetett öltözni. Persze versenyek is voltak: a csoportok egymással versenyeztek, a jótettekért diót kaptunk. A hét végén az a csapat győzött, aki több diót szerzett. Még egy lakodalmat is eljátszottunk menyasszonnyal, vőlegénnyel és koszorúslányokkal. Szerdán íjászkodtunk is, csütörtökön kirándulni mentünk. Az állatkertbe sajnos nem tudtunk bejutni az eső miatt, de a múzeumok szépek voltak. Szerintem, akik eljöttek a táborba, már a következőt várják! Szigetvári Krisztina 5/b A Dics Suli 2011-ben A budapest-gazdagréti gyülekezet több éve szervezi a dicsőítő iskolát. Ez év augusztusában egy hétre (8-14-ig) voltam félig résztvevő, félig megfigyelő a 4. Sófár Református Dicsőítő Iskolában (alkotótáborban) a Dunántúl egyik gyönyörű városában, Pápán. A Dunántúli Egyházkerület püspöki hivatala is itt foglal helyet, az egyházmegye püspöke, Steinbach József püspök úr tartotta a kezdő istentisztelet prédikációját ill. adta áldását a Dicsőítő Iskolára az első este. A szállásunk és maga az oktató épület is (a pápai gimnázium) is szép, tiszta, rendezett volt. A leányinternátustól 500 méteres sétával lehetett eljutni a gimnázium épületéig, hol a kurzusokat (ének, gitár, basszusgitár, dob, billentyű, improvizáció, képzőművészet, dráma, zenekari technikus) tartották. A szervező csapat -ez évben először- gondoskodott olyan alternatív kurzusokról is, melyekre nem kellett előre jelentkezni. E három: a hangtechnikus, dalíró, népek szenténekeit bemutató. A program: Mindennap (a hétfő, csütörtök, vasárnap kivételével) ugyanazon menetrend szerint folyt, igen nagy teret engedve a csendes elmélyedésnek, a város csoportos vagy egyéni felfedezésének, a beszélgetéseknek. A hét alatt egyéni lelki gondozásra is nyílt lehetőség, két lelkipásztor is végzett szolgálatot reggeli áhítat reggeli énektanulás (az esti dicsőítő alkalom egy-egy énekének megismerése) szemináriumok, az előző esti dicsőítésen elhangzott prédikáció megbeszélése kiscsoportokban

9 9 XIV. évfolyam 7. szám kurzusok ebéd alternatív kurzusok kurzusok csendóra (előzetesen kiadott gondolatébresztők, lelki 'szamárvezetők' segítségével az esti alapigét feldolgozhatta mindenki maga is, így készülve, lelkileg ráhangolódva az istentiszteletre) vacsora istentisztelet (dicsőítés és igehirdetés), a szervezők munkáját dicséri, hogy ez évben minden este egyazon téma más-más aspektusát dolgozták fel az igehirdetők: Isten dicsőítése önmagunk vállalásával, a jellememmel, a baráti kapcsolatainkkal, szerelmi életünkkel, munkánkkal, tanulásunkkal Teaház, zenegödör (hogy ne a szobákban gyakoroljanak a zenész kurzus résztvevői) Hétfőn a megérkezés, csütörtökön egy kirándulás, vasárnap pedig az elutazás e programot felborította ill. átrendezte. Vasárnap a Dicsőítő Iskola zárásaként a pápai református templomba voltunk hivatalosak, hol a pápai gyülekezet lelkipásztorának igehirdetése és az úrvacsoraosztás után az iskola zenei kurzusvezetőiből álló zenekar szolgált ill. az iskola résztvevői énekeltek. Minden évben megrendezik az iskolát, a weblapon lehet rá jelentkezni. A résztvevők életkora 13 és 45 éves között volt. Megjegyzés: A Sófár az a Bibliában használt kürt, melytől leomlottak Jerikó falai a hetedik nap után. A Sófár szervezet nem véletlenül választotta ezt a hangszert! Az iskolában ill. a konferenciákon is Isten dicsőítése hangszerek haladva a korral: modern hangszerek- bevonásával történik. Mint Steinbach Püspök úr is kiemelte: a mai, amerikanizálódó világunkban a fiatalság egyházi életre nevelése, templomba való becsalogatásának egyik módja ez a zeneiség. Kezdetben a zenét használták Isten jobb megismerésére ill. nevének dicséretére, később más munkaágak is bekapcsolódtak ebbe a folyamatba. Bánki-Nagy Endre A vallási összefogás ereje Ez évben elhomályosított a tűzijáték fénye, a kirakodóvásárok forgataga egy, vallásilag fontos eseményt: 3. Senuda kopt pápa, alexandriai pátriárka és 5 kopt püspök látogatott hazánkba augusztus 20-án a rádió, a televízió az ő látogatásától volt mégis hangos. A budapesti Szent István bazilikában tartott ünnepi szentmisén az egyházfő kifejtette: a vallásközi párbeszéd korunkban talán- a legfontosabb összetartó erő. A szeretet és a békesség platformján lehet csak tárgyalni más vallások képviselőivel. E két erő, mely minden vallás egyik sarokköve, teheti partnerré a más kultúrákban, a más felekezetekben, a más hitben élőket. E szavai kimondásához nagyfokú önuralomra és megbocsátó szeretetre volt szüksége! karácsonyán alexandriai templomuk előtt robbantottak az arab terroristák pokolgépet, de nemcsak ez az egy eset adhatott volna indítékot a hallgatására! Számtalan atrocitás - és nem csak szavakban- éri a kopt keresztyéneket az arab (muzulmán) világban! E látogatás utózöngéjeként tartották második alkalommal a Vallásközi Párbeszéd Társaság (VPT) és a Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI) szervezésében a 2. Vallásközi Képzést szeptember én. A találkozónak a Verbita Rend által fenntartott Szent Arnold Janssen Lelkigyakorlatos Házuk adott otthont. E képzés -szakítva az eddigi előadás központú ismeretátadással- a hallgatóság részvételére és a párbeszédbe való bekapcsolódására épített, a tapasztalatokon keresztül való tanulást tűzte ki célul. A célja is az volt az összejövetelnek, hogy egymás kultúrájának megismerésére helyezze a hangsúlyt, kiemelve a közös pontokat. A háromnapos rendezvény témaköre a hívő ember életútja a gyermekkortól a halálig, a személyes kapcsolatok a különböző vallásokban.

10 2011. szeptember Testközelből láthattuk és részt vehettünk egy keresztyén, egy Krisna-tudatú és muszlim naplementi és esti imádságon, egy zsidó szombat-köszöntésen, vagy egy buddhista és bráhmin szemlélődésen perces előadások csak gondolatébresztőül szolgáltak a kiscsoportos beszélgetésekhez, amelyek a tanítások lényegét megélt, hitben járó emberek mindennapjait taglalták. E szemináriumok során megismerkedtünk egymás hagyományaival, hitéletük gyakorlatával, betekinthettünk egymás imádságaiba és szent irataiba. Az ebéd utáni és az esti beszélgetéseken, az előadások és a szemináriumok szüneteiben (úgy felekezetközi mint felekezetek szerinti formában) mélyebben immár mások tekintetének nem kitéve- ismerhettük meg egymás gondolatait, mindazokat a kérdéseket feltehettük egymásnak, amit formális keretek között idő hiányában nem tettünk fel. Az étkezéseken a részvevő vallások (keresztyén, zsidó, mohamedán, bahá i, buddhista, Krisna-tudatú, Brahma Kumaris) vallási előírásait vették figyelembe. A hús, hal, zsír, tojás, hagyma, gomba nélküli főétkezések és a szünetekben a rendelkezésünkre álló ropogtatni valók (melyek között ott voltak a különböző vallások süteményei is) a gasztronómia szintjén is elmélyítették a kulturális kínálatot. A Vallásközi Párbeszéd Társaság munkatársainak megnyilatkozásai kifejezik a nagyfokú toleranciát és a békés egymás mellett élésre való hajlamot: Koczóhné Járay Erzsébet (bahá'i): A világ nagy vallásai ugyanazon egyetlen Istenhez vezetnek bennünket, ezenkívül pedig az erkölcsös életet és a békességet hirdetik. [Találkozásainkon] rá fogunk jönni [...], hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami elválaszt. Ha e gondolatot egyre többen elfogadjuk, jóval békésebb lesz a világ, és egyre több szeretet lesz benne. Abdul-Fattah Munif (iszlám): [A találkozókon] a párbeszéd kezdeti szakaszában időnként érzékelhető feszültség lassan feloldódik, amikor rájövünk arra, hogy sokkal több közös jeggyel rendelkezünk, mint amennyit korábban sejthettünk. A közös jegyeknek a kutatása és megismerése önmagában is érdekes, sőt izgalmas tevékenység, amely újabb tapasztalatokkal, élményekkel gazdagít bennünket. A személyes találkozások és a közös nevezők, értékek együttes keresése által túlléphetünk a protokollszerű udvariasságon és egymás kölcsönös, de mégis sokszor egykedvű meghallgatásán, és eljuthatunk az egymás felé való őszinte közeledésig, a közös gondolkodásig, majd pedig a közös cselekvésig. Rozs-Nagy Szilvia (evangélikus): Vallásközi párbeszédben állni számomra mindenekelőtt azt jelenti, hogy fölismerjük egymásban a társat, akivel együtt keressük és vizsgáljuk a lét és a földi élet alapvető kérdéseire adható válaszokat. Nagypál Szabolcs (római katolikus): A vallásközi párbeszéd az emberiség és a Föld túlélésének és megszentelődésének egyik záloga; számomra pedig kitárja lelkiségi látóköröm kiszélesítése és bölcsességem elmélyítése lehetőségének kapuit. Források: Soli Deo Gloria! Bánki-Nagy Endre

11 11 XIV. évfolyam 7. szám Gondolatébresztő és ismeretbővítő sorok Sokan mondják manapság: Hiszek Istenben, de nem egy személyes Istenben. Úgy érzik, hogy annak a misztikus valaminek, ami minden más egyéb mögött meghúzódik, többnek kell lennie egy személynél. Nos, ebben a keresztények teljesen egyetértenek. De egyedül a keresztények képesek bármiféle elképzeléssel szolgálni arra nézve, hogy milyen is lehet egy személyiségen túli lény. A többiek, bár azt állítják, hogy Isten több mint egy személyiség, valójában úgy gondolnak rá, mintha személytelen lenne; mintha valamivel kevesebb lenne, mint személy. Ha valami szuperszemélyt, személyfölöttit keresünk, ami több, mint egy személy, nem merül fel az a probléma, hogy válasszunk a keresztény és egyéb elképzelések között. Ugyanis a keresztény elképzelés az egyetlen, ami ebben a kérdésben rendelkezésünkre áll.[ ] Most pedig arra kérem az olvasót, néhány pillanatig nagyon figyeljen. Köztudott, hogy a térben három irányba mozdulhatunk el: balra vagy jobbra, előre vagy hátra és fel vagy le. Minden irány vagy egy e három közül, vagy ezek keveréke. Ez az úgynevezett három dimenzió. Ha csak egy dimenziót használunk, akkor csak egyetlen egyenes vonalat húzhatunk. Ha kettőt, akkor rajzolhatunk egy ábrát, mondjuk egy négyzetet. S a négyzetet négy egyenes vonal alkotja. Most menjünk egy lépéssel tovább! Ha három dimenziónk van, akkor alkothatunk egy úgynevezett térbeli testet, például egy kockát, amilyet kockajátéknál használunk, vagy amilyen egy kockacukor. S a kockát hat négyzet alkotja. Látni már a lényeget? Egy egydimenziós világ egy egyenes vonal lenne. A kétdimenziós világban még vannak ugyan egyenes vonalak, de sok vonal alkot egy ábrát. A háromdimenziós világban is vannak még ábrák, de sok ábra együttalkot egy térbeli testet. Más szóval, ahogy egyre valóságosabb és bonyolultabb szintek felé haladunk, nem hagyjuk magunk mögött az egyszerűbb szinteken fellelhető dolgokat: azok továbbra is megmaradnak, de egymással új és más-más módon összekapcsolódva olyan módokon, hogy azokat el sem tudnánk képzelni, ha csak az egyszerűbb szinteket ismernénk. A keresztény Isten-magyarázat mármost ugyanezen az elven alapul. Az emberi szint egyszerű és meglehetősen üres szint. Az emberi szinten egy személy egyetlen lény, és bármely két személy két különböző lény, éppúgy, mint a két dimenzióban (mondjuk egy ív papíron) egy négyzet egy ábra, és két négyzet két különböző ábra. Az isteni szinten is találunk még személyeket, de ott ezek olyan újfajta módon vannak összekapcsolódva, hogy azt mi, akik nem élünk azon a szinten, elképzelni sem tudjuk. Isten dimenziójában, hogy úgy mondjam, egy olyan lényt fogunk látni, aki három személy, miközben egyetlen lény marad, mint ahogy a kockát is hat négyzet alkotja, de közben kocka marad. Természetesen nem tudunk teljesen elképzelni egy ilyen lényt: mint ahogy sosem tudnánk helyesen elképzelni egy kockát, ha a térben csak két dimenziót észlelnénk. Halvány elképzelésünk azonban lehet róla. S ha van, akkor életünkben először lesz valami pozitív, bár homályos elképzelésünk valami személyen túliról, valami olyanról, ami több, mint személy. Ez valami olyasmi, amit sohasem tudtunk volna kitalálni, s mégis, amikor hallunk róla, majdhogynem úgy érezzük, akár mi is kitalálhattuk volna, hiszen oly jól beleillik az általunk ismert valamennyi dologba. Most azt kérdezhetné valaki: ha nem tudunk elképzelni egy háromszemélyű lényt, mi értelme beszélni róla? Nos, beszélni valóban nincs értelme róla. Ami lényeges, az ennek a háromszemélyű életnek a valódi vonzása. [ ] Az embert mintegy magával ragadja ez a magasabb rendű élet amit Zoénak vagy szellemi életnek neveztem: Isten vonzza az embert Istenhez, miközben mégis önmaga marad. S így kezdődik a teológia. Az embereknek már volt valami bizonytalan elképzelésük Istenről. S akkor jött valaki, aki azt állította magáról, hogy Isten; ám nem az a fajta ember volt, akit eszelősként lehetett volna elutasítani. Gondoskodott róla, hogy higgyenek neki. Újból találkoztak vele, miután látták meghalni. S miután kis közösséget alakítottak, azt tapasztalták, hogy Isten valamiképpen bennük van; irányítja őket, és képessé teszi őket olyan dolgokra, amiket nem tudtak korábban megtenni. S amikor mindent végiggondoltak, úgy látták, hogy eljutottak a háromszemélyű Isten keresztény meghatározásához. C.S. Lewis: Keresztény vagyok, Harmat Könyvkiadó 2006, oldal. A könyv városunk könyvtárában megtalálható.

12 2011. szeptember Orisek Márta: Utolsó érkezők Apósom, Dr. Mikó Miklós emlékének A bor kilobban, tenyered elsötétül, valahol fény gyúl, az éj mögéd ül, világtalan beszélget veled, órája jött, megértheted. Órája jött, oly lakatlan, mint szavak nélküli mondat. Asztal alá hullott igéje. Az ember mit is mondhat? Többet se, mint a parti fűz, ágai pihegő ostorok, lombjában kucorog görbe tér. Bábból kibomló pillanat rajában Föld körül fut, árkot ugrik a hajnal, feléd fordul és elér. Látod, hiába: minden Egy. Ezerkilencszázhúsz kétezer-tizenegy szeptember Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben