A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele"

Átírás

1 A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola tanévnyitó ünnepélyén augusztus 31-én. M Az egyenes út titka Tanévnyitó Ünnepélyre Összegyűlt Gyülekezet! Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! ikor elkezdtem a mai Igehirdetésre készülni, tekintetem az íróasztalomon fekvő tanári zsebkönyvre esett, amit minden tanév elején ajándékba kapok férjemtől. Ott állt frissen, újan, mondhatni még érintetlenül előttem, borítólapján a felírással: 2011/2012-es tanév. A fedőlap alatt egymás után sorakoznak az előre átgondolt, betáblázott napok, a hetek, melyek a holnapi nappal elkezdődnek mindannyiunk számára és teljes bizonyossággal futnak a céljuk felé. Minden új kezdete előtt egy kicsit megáll az ember, elgondolkodik: milyen gyorsan szaladnak is az évek, egyik pereg a másik után. Aki nemrég még kis elsős diák volt, a betűvetést tanulta, ma már a felső tagozatosok közé lépett. Mintha tegnap történt volna, amikor az óvodában könnyes szemmel búcsúztunk gyermekünktől s az elválás talán nekünk fájt jobban, mint neki, - mert ez is arra emlékeztetett bennünket, hogy az idő nincs a kezünkben, hogy milyen gyorsan tovaszállnak az esztendők. S most itt ülünk elsős gyermekünkkel a tanévnyitón, talán mi jobban szorongunk, mint ő, mi talán akaratlanul is lassabban, megfontoltabban lépdeltünk idejövet, de ő szorítva kezünket egyre húzott minket befelé, a meglepetésekkel teli új világba. Egy új tanév kezdete: mennyi feladat, mennyi kötelesség, mennyi felelősség, és megannyi rejtély, hosszú évek pedagógiai tapasztalatával sem behelyettesíthető ismeretlen, mennyi cél áll előttünk. Mi fog majd lelepleződni ebben az újban, ami most még takarva van előlünk? Mi minden történik majd az iskola falain belül, ami most még érintetlen, csendes, olyan titokzatossággal teljes? De azt gondolom, nem is volna jó, ha sokéves gyakorlatunk, megszokott módszereink, céljaink, behatárolt terveink mellett, mindent látnánk és tudnánk előre. A titkok az Úréi! Nem jó a jövő titkairól lelebbenteni a fátylat. Hiszen minden változik, a gyermekek, a tehetségek, a lehetőségek, mi magunk is. Jó mindezek előtt úgy megállni, hogy szeretetteljes, józan nyitottsággal készek vagyunk befogadni az újat, tudunk változni és változtatni, mindent megteszünk azért, hogy ami történik itt, a mi iskolánkban, az mindenki számára meggyőző, vonzó legyen. Ami itt történik velünk, általunk, közöttünk az Isten dicsőségét szolgálja, mindannyiunk javára váljék. Egy keresztyén iskolában ez az a kimondatlanul is jelenlévő többlet, ami mindenféle munkánk, hivatásunk, szándékunk, szolgálatunk alapja: Isten dicsőségének szolgálata, hogy lehessünk az a csipet só, ami nélkülözhetetlen az élethez, az a kicsiny, de biztos fénysugár, amely bevilágít a sötétségbe, hogy lehessünk: hegyen épített város. Luther Márton kérését tegyük magunkévá min-

2 2011. szeptember den tekintetben, amikor így imádkozott: Atyám, ajándékozz nekünk ALÁZATOT, hogy elfogadhassunk mindazt, amit nem tudunk megváltoztatni, BÁTORSÁGOT, hogy megváltoztassunk mindazt, amire képessé tettél, és ajándékozz BÖLCSESSÉGET, hogy a kettőt megkülönböztessük egymástól.. Minden megnyíló újban, minden változás között, minden változóban van valami, ami állandó, van Valaki, aki Változhatatlan, a Szent Isten, Aki örökkévaló szeretettel szeretett minket, Aki nélkül nem akarjuk elkezdeni ezt a tanévet sem, Akit minden tervünkhöz, minden munkánkba segítségül hívunk. Legyen imánk ennek a tanévnek a kezdetén is az énekíró versbe szedett fohásza: Csak változást és romlást lát a szem, Változhatatlan, ó maradj velem!. Mert a bár a titkok az Úréi, egy biztos, ha Benne bízunk, ha Rá támaszkodunk, ha Őt hívjuk segítségül, akkor egyenes úton járunk. Tegyük ezt a gondolatot most megfordítva a magunk számára, mint keresztyén iskola számára a legfontosabb céllá ebben a tanévben: Igen, számunkra ez a legfontosabb, hogy akármi jön, bármilyen körülmény, nehézség, buktató, küzdelem a gyermekekért, küzdelem az egzisztenciánkért, mi megmaradunk az egyenes úton, az Isten által készített egyenes úton haladunk előre, azazhogy hitelesen, tiszta lelkiismerettel, keresztyénként töltjük be hivatásunkat! Így olvastuk a Szentírásban: Az igazak ösvénye egyenes, egyenesen készíted Uram az igaznak útját!. Mit jelent egyenes úton járni? Tulajdonképpen nekünk, szülőknek és pedagógusoknak sem más a célunk, mint szép magyar kifejezéssel élve, hogy szeretteink, elsősorban gyermekeink útját egyengessük. Ezért dolgozunk, küzdünk, szolgálunk, teszünk meg minden tőlünk telhetőt. Az első osztályos év végére megtanulja a betűvetést, folyamatosan olvas, bevezetjük a számok világába, aztán az a célunk, hogy minél több ismeretet magába szívjon erről a világról, önmagáról, Teremtő Istenéről, felfedjük, kibontakoztassuk tehetségét, hogy aztán nyolcadikosként a neki megfelelő utat válassza. Mint a gyermeki élet, azaz a nevelhető formálható élet jó sáfárai próbáljuk betölteni küldetésünket. Mellettük állunk, betöltjük szükségeiket, a tőlünk telhető legjobb életkörülményeket teremtjük meg számukra, nevelünk, tanítunk, irányítunk, fegyelmezünk, példát adunk, hogy az önálló életre felkészítsük őket. Egyenesítjük az utat mint most itt a város annyi pontján próbálják végre kiegyenesíteni, járhatóvá tenni az utakat, azt, mi eddig járhatatlan volt. Képletesen mi is ezt tesszük, próbáljuk betölteni, feltölteni a kátyúkat, elhordani a dombokat, melyek akadályozzák a kilátást, az egymással való kapcsolatteremtés lehetőségét, szabaddá, egyenessé tesszük az utat. De bármennyit fáradjunk is, tudnunk kell, hogy az a bizonyos egyenes út mely az életre visz, amiről a Biblia beszél, nem áll az ember hatalmában. Megromlott, elembertelenedett természetünk, bűneink, önzésünk miatt gyakran olyan halmokat állítunk fel, mulasztásainkból olyan magaslatokat emelünk egymás közt, hogy néha az az érzésünk nincs tovább, nincs lehetőség, lehetetlen a változás, vagy éppenséggel hátat fordítva azt mondjuk: ez nem az én dolgom, nem az én kötelességem. Sem a legmagasabb pozíció, sem a legmesésebb gazdagság, sem a legnagyobb tudomány, sem a legtökéletesebb művészi érzék nem elég garancia arra, hogy az utunk egyenes legyen. Gödröktől, buktatóktól, megtévesztő kanyarulatoktól mentes legyen. Sima, zökkenőmentes. Mert valami titka van az egyenes útnak: hogy egyedül Istennek áll hatalmában azt elkészíteni. Így mondja a próféta is: Te Uram, Te készítsd egyenesen az igaznak útját. Ebben az üzenetben van valami csodálatos bizonyosság is: tudniillik, hogy lehet bármi bizonytalan az életünkre, a jövőnkre nézve, bármilyen nehézségben, gazdasági válságban, családi mélységben vagyunk is, kérdések és kétségek között, döntések előtt, nem a Sorsunk játszik velünk könyörtelenül, nem a Véletlen kezében vagyunk, hanem egyedül Isten kezében. Isten kezénél mélyebbre nem eshetünk! Egyedül Isten készíti az utat. Ki szabja meg az ember életének útját? Ő maga? Bizonyára sok minden megfordulhat az ember saját döntésén, hozzáállásán, elhatározásán is. Vagy azt mondjuk rezignáltan: jöjjön, aminek jönnie kell! Nem. Isten készíti az utat, az élő Isten, az életünk fölött megtapasztalt egyetlen realitás. Az az Isten, aki önmagát felfedte az ember előtt, találkozást készített velünk, mikor elküldte egyszülött Fiát erre a világra, hogy megmutassa nekünk könyörületét és szeretetét. Nem valami rideg, személytelen hatalmasságtól függünk, nem a véletlen, nem a sors játszik velünk, sőt sokkal inkább: mindenben, ami velünk történik, tulajdonképpen Istennel van dolgunk. Te készítsd Uram az igaznak útját! És valami itt kihangsúlyozódik ebben az Igében: Az igaznak útját. Kétszer is kihangsúlyozza Igénk: az igaznak útját teszi Isten egyenessé. Az igaz embernek útja válik Isten gondoskodó szeretete által egyenessé. Azaz: járhatóvá, világossá, ahol a jövőbe ugyan nem

3 3 XIV. évfolyam 7. szám látok nem vagyunk jósok, sem látók, de a következő lépést mindig biztosan láthatjuk Isten tanácsoló Igéje által. Biztosan tudhatom, hogy most mit kell választanom, merre kell elindulnom, hova kell lépnek, mit kell tennem, mit kell mondanom. De tulajdonképpen nem is az a fontos egy úton haladva, hogy a távolba láss, hanem hogy mindig lásd a következő lépést, hogy mindig tudj tovább haladni. Testvérek ma, ennek az új tanévnek a kezdetén ez a döntő kérdés Isten Igéjéből számunkra: Igazak vagyunk-e? Igaz vagyok-e? Igaz vagy-e? Mit jelent ez a kissé archaikus kifejezés? Nézzük meg először, hogy mit nem jelent: Nem arról van szó, hogy jó ember vagy, barátságos és kedves. Lehet, hogy sokan fölnéznek Rád és tisztelnek. Lehet, hogy nagyon áldozatos családanya vagy, hűséges hitvestárs, odaadó jó barát, hálás gyermeke szüleidnek. Ez mind értékes, nagyszerű és fontos, de még mind együttvéve sem jelenti azt, hogy igaz ember vagy. Amit a Biblia így fejez ki: igaz, az mélyebben levő, szívben rejlő titok, nagyobb, mint jóság, hűség, szeretetreméltóság mert tulajdonképpen mindezek is abból fakadnak, hogy: milyen a viszonyod az élő Istennel! Igaznak lenni, azt jelenti, hogy az ember belső élete rendben van Istennel, teljességgel Isten előtt van. Minden dolgát Isten előtt, Istennek, Istenhez igazodó lelkiismerettel teszi. Coram Deo mondták a reformátorok. Igaz ember - azt jelenti, hogy tisztán áll valaki Isten előtt. De hát létezik ilyen? Igen, létezik. Egyféle módon: nem úgy, mint saját erőfeszítésünk eredménye, hanem mint Isten ajándéka, kegyelmének és szeretetének legnagyobb tette: az ember engedi magát megtisztítani! Tiszta, mert megtisztított. Igaz, mert megigazított, Jézus Krisztus halála, elégtétele által megváltott, vérében megmosott. Olyan ez, mint mikor az édesanyánk a legnagyobb rosszaság után is magához vont minket, haszontalan csínytevőket, megcsókolt és ezt mondta: Most hát rendben van újra minden. Megbocsátok, mert szeretlek.. Jézus Krisztusban Isten nekünk is azt mondja: Melletted állok, ne félj, veled vagyok és szeretlek! Az igaz ember, ünneplő gyülekezet elsősorban Istenhez tartozó ember, és csak azután tartozik minden máshoz, mindenki máshoz. Ez a viszony határozza meg minden más viszonyulását. Az igaz ember Isten előtt meghódolt ember. Tudja, érzi rászorultságát, hiányát, szükségét, hogy Istenre van leginkább szüksége, aki jóval tölti be hiányunkat. Az igaz ember Isten előtt megalázkodó, bűnbánó ember, - boldog ember, mert kegyelmet nyert ember. Az igaz ember hálából él. Valaki egyszer így mondta: Az igaz ember olyan, akinek van két meghajtott térde és két összekulcsolt keze! Mert van Megváltója. Gyerekek! Holnaptól már lassan, fokozatosan megkezdődik számotokra a tanulás. A tanító nénik nagy szeretettel, odafigyeléssel várnak Benneteket! Mennyi gyönyörű, színesen illusztrált, figyelemfelkeltő tankönyv! Micsoda taneszközök! Mennyi mindent megtanulhattok! Ünneplő Gyülekezet! Kedves Gyerekek! Próbáljuk meg közösen tanulni ezt a tantárgyat is ebben az új tanévben. A szeretetnek és megbocsátásnak útját. Az igazak útját. Mert az ilyen igazak útját készíti Isten! Az ilyen igaz ember ösvénye lesz egyenes. Nem azt jelenti ez, hogy nekünk akkor majd mindig minden sikerül, sosem ér bennünket baj, próbatétel, szenvedés, csalódás, minden csupa öröm, happy happy egyházak! Erről nincs szó. Valami többről van szó Testvérek, amit úgy nevez a Biblia, hogy: ÁLDÁS. Valami olyasmi, amit így énekeltünk: Sok baj között, erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett! Ez az, amire a legnagyobb szükségünk van. Ha nincs rajtunk, a munkánkon Isten áldása, akkor minden hiábavaló. Láttam már csupa előkelő, jól szituált, tanult, értelmes embereket. Mindent elvégeztek, minden a helyére volt téve körülöttük, meg volt magyarázva az életükben, már majdnem a tökéletesség állapota, és mégis valami nagyon hiányzott az életükből, mindabból, amit csináltak, érezhetően hiányzott: az áldás. És láttam szegény, mondhatni sorsüldözött embereket, akik nehezen, szerényen éltek, tették napról-napra a dolgukat, és mégis, minden velük való találkozás boldogság volt. Mert rajtuk volt érezhetően a világ legnagyobb kincse: Isten áldása. Ünneplő Gyülekezet! A végére már csak egy kedves történetet hoztam. Gyerekek, Ti ültetek már autóban a kormánykerék mögött? Belekóstoltatok már az autóvezetés rejtelmeibe? Hát az én Édesapámat gyakran rajtakaptam ezen a nyáron, hogy egyetlen fiúunokáját az ölébe vette s miközben a kisfiú sugárzó arccal fogta a volánt, rátette kezét unokája kezére és tett vele egy kört az autóval az udvaron. A gyermek elragadtatva kiáltott fel: Ugye papa, milyen jól megyünk! Nos, szeretett Gyülekezet! Az igaz ember ilyen Gyermek! Isten gyermeke. Isten vezeti az autót, tartja a volánt, ráteszi a kezét a mienkre, - és mi ezért nem zúgolódunk, nem ágálunk, nem akarunk kitörni az autóból és önállósodni, sőt azért imádkozunk, hogy velünk maradjon, mert minden ellene szóló körülmény ellenére is tudjuk, hogy számunkra ez a legjobb. Erre van szükségünk! A legnagyobb szükségünk. Hogy Ő vezessen, irányítson, tanácsoljon, kormányozzon, könyörüljön, megtisztítson, megáldjon! Csak így haladhatunk biztonságosan. Csak így fogjuk

4 2011. szeptember élvezni balesetmentesen az utat. Csak így lehetünk mindenki más felől is nyugodtak, aki velünk együtt felszállt a járműre. És csak így jutunk el oda, ahova igyekszünk az egyenes úton! Hát szeretett Arany János Református Általános Iskola! Felszállás! Isten kezében a kormánykerék, Ő a mi vezetőnk, tanítónk, mi vagyunk a tanulók. Hajrá! Ámen. ( Szabó Katalin) Minden héten: Vasárnap: Istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Templom Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Szerda: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin terem] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Péntek (október 7.-én): Női bibliaóra [Kálvin terem] Réka, Vadnai Zsolt és Márton Éva leányát, Matuska Lotti Luca, Matuska István és Karsay Mariann leányát, Halászy Mátyás, Halászy Zoltán és Urbán Magdolna fiát, Halászy Csaba, Halászy Csaba és Fehér Anikó fiát, Mészáros Milán, Mészáros Dénes és Varga Szilvia fiát, Andó Viktória Vivien, Andó Róbert és Kasza Vivien leányát, Csipő Virág, Csipő Kristóf és Halász Anita leánya, Nagy Sebestyén, Nagy Csaba és Szabó Krisztina fiát, Döme Panna, Döme János és Halász Tünde leányát, Vasicza Péter, Vasicza Szabolcs és Szépe Szilvia fiát, Tóth Alex Patrik, Tóth Sándor és Molnár Judit fiát, Szépe Ferdinánd, Szépe Krisztián és Molnár Melinda fiát, Vajda Gergő, Vajda László és Illés Andrea fiát, Udvardi Linda, Udvardi Attila József és Bara Eszter Boglárka leányát, Kiss Jázmin Éva, Kiss János és Török Éva Zsuzsanna leányát, Farkas Viktória Lili, Farkas István és Sasinszky Mónika leányát, Tóth Barnabás, Tóth Árpád és Gór-Nagy Katalin fiát, Szappanos Dávid József, Szappanos József és K. Varga Magdolna fiát. Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.] Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Középiskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Anyakönyvi hírek: Megkereszteltük: Fodor Gergő, Fodor Lajos és Palásti Zsuzsanna fiát, Palásti Máté, Palásti József és Söröli Mónika fiát, Czakó Vivien, Enikő és Bencze Sándor, Czakó Sándor és Márton Gabriella gyermekeit, Vadnai Házasságot kötöttek: Tamási Zoltán református programozó matematikus és Kapás Anna református építőmérnök, Vámos Zsolt római katolikus közgazdász és Baky Ildikó református pszihológus, Fekete István református repülőgép-szerelő és Szabóki Anita Erszébet református diakónus, Tóth Róbert református autószerelő és Bálint Zsuzsanna református vállalkozási ügyintéző. Elhunyt: özv. Nagy Kálmánné (Nyerges Erzsébet) élt 79 évet, Bántos-Bánom dűlő 24. Muraközy István János (Tóth Margit férje) élt 64 évet, Kecskeméti út 15. Túri György Istvánné (Sebők Erika) élt 61 évet, Rák u. 2. Deák László (Major Borbála férje) élt 72 évet, Kecskeméti út 57. özv. Kunos István Józsefné (Hegedűs Mária Ida) élt

5 5 XIV. évfolyam 7. szám 84 évet, budapesti lakos, Borbély Dezső Lajos (Soós Annamária férje) élt 67 évet, Október 23. tér 4/a. 3em. 71. özv. Veszprémi Sándorné (Kása Eszter) élt 85 évet, szolnoki lakos, özv. Valkai Sándorné (Kemenczés Ilona) élt 82 évet, Dankó P. u. 5. özv. Varsányi Sándorné (Varga Mária) élt 79 évet, Bem J. u. 13. Járó Dénes (Ács Mária Terézia férje) élt 63 évet, Kinizsi u. 9/e. özv. Szegedi Jánosné (Tóth Veronika) élt 80 évet, vaskeresztes lakos, Klinyecz József (Göncző Rozália özvegye) élt 79 évet, Bárány u. 12/b, fsz. 2. özv. Kiss Lászlóné (Szarvas Judit) élt 89 évet, Vajda J. u. 8. id. Gaál Gyula (Szűcs Mária férje) élt 82 évet, Szabadszállási u. 8. Csete András (Csete Sándor és Suba Julianna fia) élt 77 évet, Bátori u. 22. Dr. Técsy Bálint (dr. Koós Katalin férje) élt 75 évet, kiskunhalasi lakos, id. Tóth András (Erdelyi Katalin férje) élt 85 évet, Kárpát u. 2/a. Barát Béláné (Deák Judit) élt 87 évet, miskolci lakos, Kőházi-Kis Ferenc (Deák Lídia férje) élt 72 évet, Ady E. u. 24. özv. Apró Józsefné (Horgas Erzsébet) élt 88 évet, Vadas u. 27. Barkó Benőné (Nagy Erzsébet) élt 73 évet, ceglédi lakos, Horváth Zoltánné (Vanó Anikó) élt 53 évet, Rákóczi út 34. özv. Koroknai Sándorné (Varga Judit) élt 79 évet, Esedi u. 4. Dr. Szüle József (Szüle László és Egyedi Rozália fia) élt 79 évet, Dalmady u. 2. Dobos Sándor (Nyikos Juliánna férje) élt 74 évet, Czira Kovács L. u. 39. özv. Tóth Dénesné (Papp Borbála) élt 90 évet, Kecskeméti út 13. Dezső Balázsné (Kovács Mária) élt 54 évet, Vörösmarty u. 1. özv. Módra Györgyné (Mezei Ilona) élt 80 évet, Gubody u. 1. Kocsány István (Kocsány István és Zsupos Eszter fia) élt 58 évet, kocséri lakos, özv. Ócsai Ferencné (Kenyeres Katalin) élt 72 évet, Ady E. u. 28. özv. Vecsei Jánosné (Böszén Jolán) élt 59 évet, kocséri lakos, Farkas Balázsné (Búz Erzsébet) élt 82 évet, Hargita u. 11. Isten Szentlelke által vigasztalja meg a gyászolókat! Adományok érkeztek: Templom felújítására: ,- Ft. Isten dicsőségére: ,- Ft. Kincsesház és ifjúsági munka kiadásaira: ,- Ft. Diakóniára: ,- Ft. Ingatlanok karbantartás, fenntartására: ,- Ft. Úrvacsorai jegyekre: 2.000,- Ft. A június 12-e és szeptember 18-a között az istentiszteletek perselypénze: ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat!

6 2011. szeptember I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Augusztus 31-én tanévnyitón vettünk részt. Szeptember 1-én csendes-napot tartottunk a hittan munkaközösség szervezésében. 11-én az 5. és a 2. évfolyam, valamint a 4.a osztály Ópusztaszerre kirándult. 12-ei értekezletünkön a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos teendőinkről hallgattunk előadást. Szeptember harmadik hete a szülői értekezletek jegyében telt el. 16-án, pénteken a harmadik évfolyam Budapesten megtekintette a Parlament épületét és a Néprajzi Múzeum kiállításait. Hazafelé a vonaton a gyerekek feladatlap kitöltésével számot adhattak a szerzett ismeretekről. A legügyesebbek a diákönkormányzat következő kirándulására ingyen mehetnek. Szombaton a 2. b és a 7.b osztály családi napot tartott a Pálfájában az osztályfőnökök vezetésével. Szeptember 20-án megkezdődött iskolánk Suliváró programja. Az első foglalkozáson énekes játékok és papírhajtogatás közben ismerkedtek egymással az iskolánk iránt érdeklődő nagycsoportos óvodások. A kéthetenként kedden tartandó foglalkozásokra egész tanévben hívjuk és várjuk szeretettel a leendő első osztályosokat. 24-én, szombaton iskolánk minden dolgozója csendesnapon vehetett részt a Szolnoki úti gyülekezeti házban. GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Szeptember 1-én Csendesnapot tartottunk, az SDG Diákszövetség tagjai szolgáltak közöttünk. A téma:a Kezdet. Ezt jártuk körbe előadással, osztályonkénti beszélgetésekkel. Szeptember 12-én tanári bibliaórát tartottunk, Szabó Gábor lelkipásztor szolgált. Szeptember e között szülői értekezleteket tartottak az osztályfőnökök, tájékoztatták a szülőket az idei tanév eseményeiről. Szeptember 19-én értekezletet tartottunk, megbeszéltük a ránk váró feladatokat. Szeptember 22-én délután sor került a bejövő osztályok gólya-avatójára. A délutánon egy kellemes vetélkedő keretében avatták fel az új osztályokat. Nagyon szép és élményekben gazdag esemény volt. Szeptember 22-én az internátusban is megtörtént a kis gólyák felavatása, ez az esemény is jó hangulatban telt. Gyülekezetünk hírei Ifjúsági lelkészünk, Kiss Georgina esküvőjén jártunk Szeptember 10-én indultunk egy kis busszal Szabó Gábor lelkipásztor és Suba Lajos igazgató úr vezetésével a gyülekezeti tagok és a gimnázium néhány tanára Budapestre Kiss Georgina Orsolya és Riczu Péter esküvőjére. Nagyon szép délután volt. Miután szerencsésen megérkeztünk Gazdagrétre, megcsodáltuk a templomot. Ezután következett a templomi szertartás. Nagyon megható pillanat volt, amikor a két fiatal örök hűséget esküdött egymásnak a család és a gyülekezet előtt. Ezután közös éneklés következett a gazdagréti gyülekezet zenekarával. Az ifjú pár végül boldogan fogadta a gratulációkat, a nagykőrösiek átadták az itthoniak üdvözletét és Isten áldását kívánták életükre. Oszlánszky Andrea

7 7 XIV. évfolyam 7. szám Beszámoló a nyári ifi-táborról Július első napjaiban a gyülekezet ifjúsági csoportja Pálfáján töltötte tanévzáró hétvégéjét. A tanév során összeszokott, kialakult kis csapat néhány régebbi és új taggal is bővült a hétvégére. Vezetőként jómagam mellett Kiss Attila presbiter volt velünk, s rajtunk kívül még néhány főiskolás hallgató is segített. A hétvége témája a hősök volt. A szombat reggeli érkezés és néhány ismerkedő játék után a délelőtt során arról volt szó, hogy hősnek lenni sok dolgot jelenthet. Vannak híres médiahősök, lehet valaki a hétköznapok hőse, de válhatunk Isten hőseivé is, ha készek vagyunk odaszánni az életünket az Ő szolgálatára. Ez egy kockázatos döntés, hiszen így Isten akár egészen új és ismeretlen helyzetekbe is vihet bennünket. Amiben viszont biztosak lehetünk, hogy bármi is történik, jó kezekben van az életünk irányítása. Mindnyájunknak, idősebbeknek és fiataloknak is szólt a meghívás: Legyetek Isten elit alakulatának tagjai! Délután íjászkodással, énekelgetéssel, beszélgetéssel, pihenéssel töltöttük az időt, majd gondos anyukák kezei által készített uzsonnát kaptunk. A délutáni igei alkalmon a lelki fegyverzetről beszélgettünk (Efézus 6), sőt, Attila történelmi fegyverzetének segítségével valósággal is megjelenhetett előttünk egy igazi harcos képe. A beszélgetés után a társaság biciklire pattant, hogy a templomban mi is meghallgathassuk a Bolyki Brothers koncerjét. S mi is elmondhatjuk: óriási élmény volt, amit nagy kár lett volna kihagyni a programunkból! Visszaérkezve Pálfájába tábortűz mellett vacsoráztunk, szalonnát, kolbászt pirítottunk, éjszakába nyúló beszélgetésekkel. A vasárnap a hosszúra sikerült esti program után kicsit álmosan indult, de miután eltakarítottuk a tábortűz melletti sütögetés romjait és megreggeliztünk, már készen állt a társaság az újabb komolyságra. A hősök témát folytatva arról beszélgettünk, hogy milyen változást hozhatunk mi, a magunk kicsiny és korlátozott lehetőségei ellenére is a környezetük életében, s hogy hogyan lehetünk - Jézus szavaival élve - sóvá és világossággá. Istennél semmi sem lehetetlen, és bár az emberi erőnk véges, mégis Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki megerősít engem! (Filippi 4:13) hangzott az üzenet. A finom ebéd, a délutáni íjászkodás, focizás, pihenés, beszélgetések után néhány énekkel és az élmények megosztásával zárult a program. De csak nyár végéig, hiszen az ifi szeptembertől újra megtartja hetenkénti alkalmait, és várja köreibe mindazokat, akik szeretnének a közösség tagjai lenni! Kiss Georgina Az ifjúsági órák helye és ideje: minden pénteken, óráig; Hunyadi u. 31. (Felszegi imaház)

8 2011. szeptember Gyerekszáj Óvodások és iskolások gondolataiból A Napsugár gyülekezeti gyermektábor Minden évben, nyár elején kezdődik a Napsugár gyülekezeti Gyermektábor. Az összes gyerek, aki elmegy oda, nagyon szereti. Ez a tábor egy hétig tart. Minden reggelt áhítattal kezdünk. Az idei tábor nagyon jó volt. Először fáradtan érkeztünk a táborba, de a reggeli tornától gyorsan felébredtünk. Minden nap visszautaztunk az időben valamelyik próféta korába. Nagyon sok játék és kézműves foglalkozás volt. Lehetett varrni, faragni, ültettünk virágot, a virágcserepet mi festettük ki, sőt, még kincset is kerestünk. Az étel nagyon finom a táborban, minden évben csoportokban voltunk. A hét utolsó napján minden csapat előadott egy színdarabot, és be is lehetett öltözni. Persze versenyek is voltak: a csoportok egymással versenyeztek, a jótettekért diót kaptunk. A hét végén az a csapat győzött, aki több diót szerzett. Még egy lakodalmat is eljátszottunk menyasszonnyal, vőlegénnyel és koszorúslányokkal. Szerdán íjászkodtunk is, csütörtökön kirándulni mentünk. Az állatkertbe sajnos nem tudtunk bejutni az eső miatt, de a múzeumok szépek voltak. Szerintem, akik eljöttek a táborba, már a következőt várják! Szigetvári Krisztina 5/b A Dics Suli 2011-ben A budapest-gazdagréti gyülekezet több éve szervezi a dicsőítő iskolát. Ez év augusztusában egy hétre (8-14-ig) voltam félig résztvevő, félig megfigyelő a 4. Sófár Református Dicsőítő Iskolában (alkotótáborban) a Dunántúl egyik gyönyörű városában, Pápán. A Dunántúli Egyházkerület püspöki hivatala is itt foglal helyet, az egyházmegye püspöke, Steinbach József püspök úr tartotta a kezdő istentisztelet prédikációját ill. adta áldását a Dicsőítő Iskolára az első este. A szállásunk és maga az oktató épület is (a pápai gimnázium) is szép, tiszta, rendezett volt. A leányinternátustól 500 méteres sétával lehetett eljutni a gimnázium épületéig, hol a kurzusokat (ének, gitár, basszusgitár, dob, billentyű, improvizáció, képzőművészet, dráma, zenekari technikus) tartották. A szervező csapat -ez évben először- gondoskodott olyan alternatív kurzusokról is, melyekre nem kellett előre jelentkezni. E három: a hangtechnikus, dalíró, népek szenténekeit bemutató. A program: Mindennap (a hétfő, csütörtök, vasárnap kivételével) ugyanazon menetrend szerint folyt, igen nagy teret engedve a csendes elmélyedésnek, a város csoportos vagy egyéni felfedezésének, a beszélgetéseknek. A hét alatt egyéni lelki gondozásra is nyílt lehetőség, két lelkipásztor is végzett szolgálatot reggeli áhítat reggeli énektanulás (az esti dicsőítő alkalom egy-egy énekének megismerése) szemináriumok, az előző esti dicsőítésen elhangzott prédikáció megbeszélése kiscsoportokban

9 9 XIV. évfolyam 7. szám kurzusok ebéd alternatív kurzusok kurzusok csendóra (előzetesen kiadott gondolatébresztők, lelki 'szamárvezetők' segítségével az esti alapigét feldolgozhatta mindenki maga is, így készülve, lelkileg ráhangolódva az istentiszteletre) vacsora istentisztelet (dicsőítés és igehirdetés), a szervezők munkáját dicséri, hogy ez évben minden este egyazon téma más-más aspektusát dolgozták fel az igehirdetők: Isten dicsőítése önmagunk vállalásával, a jellememmel, a baráti kapcsolatainkkal, szerelmi életünkkel, munkánkkal, tanulásunkkal Teaház, zenegödör (hogy ne a szobákban gyakoroljanak a zenész kurzus résztvevői) Hétfőn a megérkezés, csütörtökön egy kirándulás, vasárnap pedig az elutazás e programot felborította ill. átrendezte. Vasárnap a Dicsőítő Iskola zárásaként a pápai református templomba voltunk hivatalosak, hol a pápai gyülekezet lelkipásztorának igehirdetése és az úrvacsoraosztás után az iskola zenei kurzusvezetőiből álló zenekar szolgált ill. az iskola résztvevői énekeltek. Minden évben megrendezik az iskolát, a weblapon lehet rá jelentkezni. A résztvevők életkora 13 és 45 éves között volt. Megjegyzés: A Sófár az a Bibliában használt kürt, melytől leomlottak Jerikó falai a hetedik nap után. A Sófár szervezet nem véletlenül választotta ezt a hangszert! Az iskolában ill. a konferenciákon is Isten dicsőítése hangszerek haladva a korral: modern hangszerek- bevonásával történik. Mint Steinbach Püspök úr is kiemelte: a mai, amerikanizálódó világunkban a fiatalság egyházi életre nevelése, templomba való becsalogatásának egyik módja ez a zeneiség. Kezdetben a zenét használták Isten jobb megismerésére ill. nevének dicséretére, később más munkaágak is bekapcsolódtak ebbe a folyamatba. Bánki-Nagy Endre A vallási összefogás ereje Ez évben elhomályosított a tűzijáték fénye, a kirakodóvásárok forgataga egy, vallásilag fontos eseményt: 3. Senuda kopt pápa, alexandriai pátriárka és 5 kopt püspök látogatott hazánkba augusztus 20-án a rádió, a televízió az ő látogatásától volt mégis hangos. A budapesti Szent István bazilikában tartott ünnepi szentmisén az egyházfő kifejtette: a vallásközi párbeszéd korunkban talán- a legfontosabb összetartó erő. A szeretet és a békesség platformján lehet csak tárgyalni más vallások képviselőivel. E két erő, mely minden vallás egyik sarokköve, teheti partnerré a más kultúrákban, a más felekezetekben, a más hitben élőket. E szavai kimondásához nagyfokú önuralomra és megbocsátó szeretetre volt szüksége! karácsonyán alexandriai templomuk előtt robbantottak az arab terroristák pokolgépet, de nemcsak ez az egy eset adhatott volna indítékot a hallgatására! Számtalan atrocitás - és nem csak szavakban- éri a kopt keresztyéneket az arab (muzulmán) világban! E látogatás utózöngéjeként tartották második alkalommal a Vallásközi Párbeszéd Társaság (VPT) és a Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI) szervezésében a 2. Vallásközi Képzést szeptember én. A találkozónak a Verbita Rend által fenntartott Szent Arnold Janssen Lelkigyakorlatos Házuk adott otthont. E képzés -szakítva az eddigi előadás központú ismeretátadással- a hallgatóság részvételére és a párbeszédbe való bekapcsolódására épített, a tapasztalatokon keresztül való tanulást tűzte ki célul. A célja is az volt az összejövetelnek, hogy egymás kultúrájának megismerésére helyezze a hangsúlyt, kiemelve a közös pontokat. A háromnapos rendezvény témaköre a hívő ember életútja a gyermekkortól a halálig, a személyes kapcsolatok a különböző vallásokban.

10 2011. szeptember Testközelből láthattuk és részt vehettünk egy keresztyén, egy Krisna-tudatú és muszlim naplementi és esti imádságon, egy zsidó szombat-köszöntésen, vagy egy buddhista és bráhmin szemlélődésen perces előadások csak gondolatébresztőül szolgáltak a kiscsoportos beszélgetésekhez, amelyek a tanítások lényegét megélt, hitben járó emberek mindennapjait taglalták. E szemináriumok során megismerkedtünk egymás hagyományaival, hitéletük gyakorlatával, betekinthettünk egymás imádságaiba és szent irataiba. Az ebéd utáni és az esti beszélgetéseken, az előadások és a szemináriumok szüneteiben (úgy felekezetközi mint felekezetek szerinti formában) mélyebben immár mások tekintetének nem kitéve- ismerhettük meg egymás gondolatait, mindazokat a kérdéseket feltehettük egymásnak, amit formális keretek között idő hiányában nem tettünk fel. Az étkezéseken a részvevő vallások (keresztyén, zsidó, mohamedán, bahá i, buddhista, Krisna-tudatú, Brahma Kumaris) vallási előírásait vették figyelembe. A hús, hal, zsír, tojás, hagyma, gomba nélküli főétkezések és a szünetekben a rendelkezésünkre álló ropogtatni valók (melyek között ott voltak a különböző vallások süteményei is) a gasztronómia szintjén is elmélyítették a kulturális kínálatot. A Vallásközi Párbeszéd Társaság munkatársainak megnyilatkozásai kifejezik a nagyfokú toleranciát és a békés egymás mellett élésre való hajlamot: Koczóhné Járay Erzsébet (bahá'i): A világ nagy vallásai ugyanazon egyetlen Istenhez vezetnek bennünket, ezenkívül pedig az erkölcsös életet és a békességet hirdetik. [Találkozásainkon] rá fogunk jönni [...], hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami elválaszt. Ha e gondolatot egyre többen elfogadjuk, jóval békésebb lesz a világ, és egyre több szeretet lesz benne. Abdul-Fattah Munif (iszlám): [A találkozókon] a párbeszéd kezdeti szakaszában időnként érzékelhető feszültség lassan feloldódik, amikor rájövünk arra, hogy sokkal több közös jeggyel rendelkezünk, mint amennyit korábban sejthettünk. A közös jegyeknek a kutatása és megismerése önmagában is érdekes, sőt izgalmas tevékenység, amely újabb tapasztalatokkal, élményekkel gazdagít bennünket. A személyes találkozások és a közös nevezők, értékek együttes keresése által túlléphetünk a protokollszerű udvariasságon és egymás kölcsönös, de mégis sokszor egykedvű meghallgatásán, és eljuthatunk az egymás felé való őszinte közeledésig, a közös gondolkodásig, majd pedig a közös cselekvésig. Rozs-Nagy Szilvia (evangélikus): Vallásközi párbeszédben állni számomra mindenekelőtt azt jelenti, hogy fölismerjük egymásban a társat, akivel együtt keressük és vizsgáljuk a lét és a földi élet alapvető kérdéseire adható válaszokat. Nagypál Szabolcs (római katolikus): A vallásközi párbeszéd az emberiség és a Föld túlélésének és megszentelődésének egyik záloga; számomra pedig kitárja lelkiségi látóköröm kiszélesítése és bölcsességem elmélyítése lehetőségének kapuit. Források: Soli Deo Gloria! Bánki-Nagy Endre

11 11 XIV. évfolyam 7. szám Gondolatébresztő és ismeretbővítő sorok Sokan mondják manapság: Hiszek Istenben, de nem egy személyes Istenben. Úgy érzik, hogy annak a misztikus valaminek, ami minden más egyéb mögött meghúzódik, többnek kell lennie egy személynél. Nos, ebben a keresztények teljesen egyetértenek. De egyedül a keresztények képesek bármiféle elképzeléssel szolgálni arra nézve, hogy milyen is lehet egy személyiségen túli lény. A többiek, bár azt állítják, hogy Isten több mint egy személyiség, valójában úgy gondolnak rá, mintha személytelen lenne; mintha valamivel kevesebb lenne, mint személy. Ha valami szuperszemélyt, személyfölöttit keresünk, ami több, mint egy személy, nem merül fel az a probléma, hogy válasszunk a keresztény és egyéb elképzelések között. Ugyanis a keresztény elképzelés az egyetlen, ami ebben a kérdésben rendelkezésünkre áll.[ ] Most pedig arra kérem az olvasót, néhány pillanatig nagyon figyeljen. Köztudott, hogy a térben három irányba mozdulhatunk el: balra vagy jobbra, előre vagy hátra és fel vagy le. Minden irány vagy egy e három közül, vagy ezek keveréke. Ez az úgynevezett három dimenzió. Ha csak egy dimenziót használunk, akkor csak egyetlen egyenes vonalat húzhatunk. Ha kettőt, akkor rajzolhatunk egy ábrát, mondjuk egy négyzetet. S a négyzetet négy egyenes vonal alkotja. Most menjünk egy lépéssel tovább! Ha három dimenziónk van, akkor alkothatunk egy úgynevezett térbeli testet, például egy kockát, amilyet kockajátéknál használunk, vagy amilyen egy kockacukor. S a kockát hat négyzet alkotja. Látni már a lényeget? Egy egydimenziós világ egy egyenes vonal lenne. A kétdimenziós világban még vannak ugyan egyenes vonalak, de sok vonal alkot egy ábrát. A háromdimenziós világban is vannak még ábrák, de sok ábra együttalkot egy térbeli testet. Más szóval, ahogy egyre valóságosabb és bonyolultabb szintek felé haladunk, nem hagyjuk magunk mögött az egyszerűbb szinteken fellelhető dolgokat: azok továbbra is megmaradnak, de egymással új és más-más módon összekapcsolódva olyan módokon, hogy azokat el sem tudnánk képzelni, ha csak az egyszerűbb szinteket ismernénk. A keresztény Isten-magyarázat mármost ugyanezen az elven alapul. Az emberi szint egyszerű és meglehetősen üres szint. Az emberi szinten egy személy egyetlen lény, és bármely két személy két különböző lény, éppúgy, mint a két dimenzióban (mondjuk egy ív papíron) egy négyzet egy ábra, és két négyzet két különböző ábra. Az isteni szinten is találunk még személyeket, de ott ezek olyan újfajta módon vannak összekapcsolódva, hogy azt mi, akik nem élünk azon a szinten, elképzelni sem tudjuk. Isten dimenziójában, hogy úgy mondjam, egy olyan lényt fogunk látni, aki három személy, miközben egyetlen lény marad, mint ahogy a kockát is hat négyzet alkotja, de közben kocka marad. Természetesen nem tudunk teljesen elképzelni egy ilyen lényt: mint ahogy sosem tudnánk helyesen elképzelni egy kockát, ha a térben csak két dimenziót észlelnénk. Halvány elképzelésünk azonban lehet róla. S ha van, akkor életünkben először lesz valami pozitív, bár homályos elképzelésünk valami személyen túliról, valami olyanról, ami több, mint személy. Ez valami olyasmi, amit sohasem tudtunk volna kitalálni, s mégis, amikor hallunk róla, majdhogynem úgy érezzük, akár mi is kitalálhattuk volna, hiszen oly jól beleillik az általunk ismert valamennyi dologba. Most azt kérdezhetné valaki: ha nem tudunk elképzelni egy háromszemélyű lényt, mi értelme beszélni róla? Nos, beszélni valóban nincs értelme róla. Ami lényeges, az ennek a háromszemélyű életnek a valódi vonzása. [ ] Az embert mintegy magával ragadja ez a magasabb rendű élet amit Zoénak vagy szellemi életnek neveztem: Isten vonzza az embert Istenhez, miközben mégis önmaga marad. S így kezdődik a teológia. Az embereknek már volt valami bizonytalan elképzelésük Istenről. S akkor jött valaki, aki azt állította magáról, hogy Isten; ám nem az a fajta ember volt, akit eszelősként lehetett volna elutasítani. Gondoskodott róla, hogy higgyenek neki. Újból találkoztak vele, miután látták meghalni. S miután kis közösséget alakítottak, azt tapasztalták, hogy Isten valamiképpen bennük van; irányítja őket, és képessé teszi őket olyan dolgokra, amiket nem tudtak korábban megtenni. S amikor mindent végiggondoltak, úgy látták, hogy eljutottak a háromszemélyű Isten keresztény meghatározásához. C.S. Lewis: Keresztény vagyok, Harmat Könyvkiadó 2006, oldal. A könyv városunk könyvtárában megtalálható.

12 2011. szeptember Orisek Márta: Utolsó érkezők Apósom, Dr. Mikó Miklós emlékének A bor kilobban, tenyered elsötétül, valahol fény gyúl, az éj mögéd ül, világtalan beszélget veled, órája jött, megértheted. Órája jött, oly lakatlan, mint szavak nélküli mondat. Asztal alá hullott igéje. Az ember mit is mondhat? Többet se, mint a parti fűz, ágai pihegő ostorok, lombjában kucorog görbe tér. Bábból kibomló pillanat rajában Föld körül fut, árkot ugrik a hajnal, feléd fordul és elér. Látod, hiába: minden Egy. Ezerkilencszázhúsz kétezer-tizenegy szeptember Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Erõs MÁR a mi Istenünk!

Erõs MÁR a mi Istenünk! Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Édesnégyes Elindul a presbiterképzés A presbitérium hírei A súri gyülekezet hírei Evangélikus

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft FÉNYSUGÁR 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Félünk attól, hogy szembesülnünk kell önmagunkkal,

Félünk attól, hogy szembesülnünk kell önmagunkkal, A győri EVAngÉLIKuS gyülekezet IdőSzAKI LApjA M E g j E L E n I K A z Ú R 2008. ÉVÉnEK ő S z É n Tükör által homályosan Krisztus által tisztán Csorbáné Farkas Zsófia lelkész Félünk attól, hogy szembesülnünk

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben