I. RÉSZ. Az elsô nyár július. Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. RÉSZ. Az elsô nyár 1942. július. Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 19"

Átírás

1 I. RÉSZ Az elsô nyár július Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 19

2 I. KÓDEX GALLIA, A CARSACI SÍKSÁGOK, KR. U JÚLIUS A fiatal szerzetes átnézett a folyón túlra, és látta odaát a város körvonalait. Szépen kiépített castellum; az alacsony falak élesen rajzolódnak ki a derengô hajnali fényben. Kôbôl rakott korona Carsac zöldellô síkságai fölé. A település körüli lejtôket zsíros, termékeny talaj borítja. A szôlôsorok legyezôkként terülnek szét minden domboldalon. Ezüstös olajfák ragyognak, még éretlen, mélybíbor fügék sorakoznak a vékony ágakon, s mandulafák mutatkoznak itt is, ott is. Kelet felôl a fehéren izzó nap kúszott föl a haloványkék égre. Arinius közelebb húzódott a víz széléhez. Az Atax folyó ólomfényû víztükre fölött alacsonyan lebegtek a ködfoszlányok. A szerzetes, ha jobbra tekintett, bodzával és kôrissel szegélyezett tisztásokat látott. A folyópart menti nádsávok halkan susogtak és hullámzottak az enyhe szélben. Az alig fodrozódó vízen sikló evickélt-tekergett át, halak csaptak rá a felszínre merészkedô szitakötôkre, s néha csöndes méltósággal egy-egy bárka úszott el, mindenféle áruval megrakodva. A fiatal szerzetes heteken, hónapokon át csak ment és ment. Követte Lugdunumtól a Rhodanus folyását és nagy kanyarulatait. Hajnalban ébredt, az énekes madarakkal együtt, s egyedül vándorolt, fülében még mindig a testvére hangjának csöndes mormolásával. A déli hôséget, a sexta (déli 12 óra) és a nóna (délután 3 óra) közötti idôt a sûrû erdôk árnyékában vagy pásztorkunyhókban vészelte át. Délután pedig ismét útnak indult. A napi szertartásrend tagolta számára is a nappalokat és az éjszakákat. Lassú, de kitartó gyaloglás ez északról délre, és keletrôl nyugatra. Arinius nem tudta, hogy mióta is vándorol, csak azt, hogy közben a tavaszból lassanként nyár lett. Április és május színei, a gyümölcsfák, a seprôzanót és a lángvirág nagy fehér, sárga és rózsaszín foltjai átadták a helyüket június és július aranyló virágtengereinek. Zöldellnek már Gallia Narbonensis szôlôültetvényei és árpaföldjei. Csapkodó szél fut végig a kietlen, szikes síkságokon és a Sinus Gallicus, vagyis a Gallöböl kék vizén. Arinius most a Via Domitián, a római borszállító úton bandukol, amely mentén gyakran állítják meg az utazókat a vám- és adószedôk. Egy szerzetes könnyen elvegyülhetett a Hispaniába tartó kereskedôk között. 21 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 21

3 Arinius köhögött, és szorosabbra húzta sovány testén a csuklyás, szürke köpenyt, pedig hideg az nem volt. A köhögése egyre súlyosbodott, és most már fájt a torka is. Szorosabbra kötötte a nyakán a sálat is, és egy melltûvel rögzítette. Kereszt alakú bronz fibula ez, négy karján apró, fehér zománc tölgylevelekkel, s egy zöld levéllel a közepén. Ariniusnak ez volt az egyetlen olyan, személyes birtoktárgya, amelyrôl képtelen volt lemondani, amikor belépett a közösségbe. Az anyja, Servilia ajándékozta neki, azon a napon, amikor eljöttek a katonák. Átnézett az Atax túlsó partján emelkedô városfalakra, és hálát adott Istennek a biztonságos megmenekülésért. Azt hallotta, hogy itt minden vallás és szekta hívei menedéket kaphatnak. Hogy itt békén megférnek egymás mellett a gnosztikusok, a keresztények és azok is, akik még a régi vallásokhoz ragaszkodtak. Hogy tehát ebben a városban biztonságra és menedékre lel bárki és mindenki, aki csak el bír jönni idáig. Arinius óvatosan megtapogatta a mellét, mert érezni akarta a szerzetesing alatt azokat a régi pergamenlapokat. És az ô Krisztusban-testvéreire gondolt, akiknek mindegyike kicsempészte a közösségtôl a kiátkozott szöveg egy-egy példányát. Útjaik Massiliánál váltak el, ahol a legenda szerint Mária Magdolna és Arimateai József partra lépett, hogy hirdesse az Isten igéjét. Arinius és testvérei onnan hajóztak át a kisázsiai Smyrnába. Onnan egyikük Jeruzsálem Szent Városa és Sephal síkságai felé vette az irányt, a másik elment Memphisbe, a harmadik pedig a felsô-egyiptomi Thébaiba. Arinius soha többé nem hallott róluk, nem tudta, elértek-e valami sikert, és azok sem hallottak ôróla semmi hírt. Mindegyik azt a megbízatást kapta azt a terhet vette a nyakába, hogy egyedül hajtsa végre küldetését. Arinius Isten engedelmes és készséges szolgájának tartotta magát. Nem volt különösebben bátor vagy tanult ember, de erôt merített abból a meggyôzôdésébôl, hogy a szent írásokat nem szabad megsemmisíteni. Nem bírta nézni, amikor Mária Magdolna, Tamás, Péter és Júdás szövegeit égették. Lelki szemeivel még most is látja azokat a lobogó vörös, fehér és aranyszínû lángokat, amelyek elemésztették a drága írásokat. Papirusz- és pergamentekercsek, összehajtogatott ívek, rajtuk a görög, héber és kopt szövegekkel, mind fekete hamuvá váltak. Nád, víz, enyv és viasz szaga lengte be Gallia fôvárosában a közösségnek azt a kôudvarát, amely az ô otthona is volt. A pergamenlapok úgy simultak el a szerzetesing alatt, mintha második bôrét alkották volna. Arinius nem értette a szöveget; a kopt írást nem tudta elolvasni, ráadásul a betûk egy része elmaszatolódott vagy részben kikopott. Csak annyit fogott föl a neki elmondottakból, hogy a Kódex mely az összes többi közül a legrövidebb volt mindössze hét versbôl 22 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 22

4 állt, és a benne lakozó hatalom korlátlan. Olyan nagy, mint amilyenrôl az Exodus, Hénok, Dániel vagy Ezekiel is beszél. És sokkal fontosabb, mint az a tudás, amit Alexandria és Pergamon könyvtárai ôriznek. Arinius hallott ezekbôl néhány sort, amelyeket egy közösségbeli testvére hangosan idézett. Azóta sem felejtette el ôket. A kántálva elmondott csodálatos varázsszavak ott visszhangzottak a közösség árkádos kerengôjének hûvös falai között. Ez a cselekedet váltotta ki aztán az apát haragját. Kijelentette, hogy ez a Kódex a könyvtárban található tiltott könyvek legveszedelmesebbike, mágia és boszorkányság van benne, és eretneknek, az igaz hit ellenségeinek nyilvánított mindenkit, aki védelmezni merészelte. A novíciust pedig megbüntette. Arinius viszont szilárdan hitte, hogy ez a könyv Isten szent szavait tartalmazza. Neki pedig az a küldetése, talán egyetlen életcélja ezen az Isten teremtette földön, hogy ne engedje elveszni a pergamen-szövegben rejtôzô igazságot. Semmi más nem számít. Most ott állt az Atax folyó partján, amelynek nyugodt vizén áthullámzott odaátról a zsolozsmára hívó harangszó. Egyszerû, hazahívó dallam. Arinius fölemelte tekintetét a hegyen épült városra, és azért fohászkodott, hogy befogadják ôt. Aztán a jobb kezébe fogta a botját, fölment a fahídra, és megindult Carcaso felé. 1. FEJEZET CARCASSONNE, JÚLIUS Sandrine fölriadt álmából. Tágra nyílt szemekkel felült, s a jobb kezét kinyújtotta, mintha meg akarna fogni valamit. Pár pillanatig az álom és az ébrenlét határán lebegett, és olyan nagy magasságból tekintett le önmagára, amilyenbôl a Saint Michel-katedrális vízköpô szörnyei bámulnak le a járókelôkre. Olyan érzése volt nem is olyan rég, mintha kicsúszott volna az idôbôl, s egy fehér, végtelen térségen átzuhant volna az egyik dimenzióból a másikba. Azután pedig csak futott és rohant, hogy elmeneküljön üldözôi elôl. Elmosódott fehér, vörös, fekete és halványzöld körvonalak voltak ezek, arcukat a csuklya, az árnyék és a lángok tették láthatatlanná. S ahol a bôrüknek kellett volna lennie, ott csak rideg, fémes csillogás. Sandrine nem emlékezett, hogy kik voltak ezek a katonák vagy mit akartak; lehet, hogy 23 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 23

5 sohasem tudta, és az álomképek már elhalványultak. Csak a veszély, az elárultság érzése maradt meg. De az az érzés is kezdett elpárologni. Lassanként viszont kirajzolódtak a szoba körvonalai. Biztonságban volt a saját ágyában, a Palota utcai házban. Amikor a szeme hozzászokott a sötéthez, látta már a megfakult mahagóni szekretert a két ablak között a falnál. Ágyától jobbra az agyonmosott, zöld kínai selyemmel borított, magas támlájú kanapét és a bambusz virágállványt. A másik oldalon, az ajtó mellett, az alacsony könyvszekrényt a dugig telerakott polcokkal. Csupasz karjaival átölelte a térdeit; kicsit didergett a kora reggeli hidegben. Aztán tapogatózni kezdett a dunyhája után, de ujjai csak a gyûrött lepedôre találtak rá. Az éjszaka lerúgott takaró ott hevert a padlón az ágy mellett. A fiókos szekrényen lévô óra mutatóit nem tudta kivenni, de az ablaktáblákon beszûrôdô fénybôl és a rigók énekébôl arra következtetett, hogy már majdnem kivilágosodott. Nem kellett még fölkelnie, de tudta, hogy most már nem fog visszaaludni. Kimászott az ágyból, s lábujjhegyen áttipegett a szobán, közben igyekezett elkerülni a leghangosabban nyikorgó padlódeszkákat. Ruhái teljes összevisszaságban a nádfonatú karosszékre voltak lehányva. Lerángatta magáról a hálóinget, és ledobta a padlóra. Sandrine tizennyolc éves volt, de még eléggé fiús kinézetû. Csupa kar-láb, meg izom, nôies domborulatok alig Fekete haja mindig csapzott volt, bôre pedig a szabadban töltött rengeteg idôtôl olyan napbarnított, mint egy falusi lányé. Hiába púderozta be, nem ment vele semmire. Ahogy vékony karjait beledugta a pamutblúz ujjába, észrevette, hogy foltos lett a széles körgallér belseje mert elôzô nap a nôvére arcpúderével próbálkozott. Dörzsölgette-kapargatta a hüvelykujjával, de a folt makacsnak bizonyult, nem jött ki. Az ing túl nagy volt, amolyan másoktól örökölt konfekciódarab. Háziasszonyuk, Marieta áthelyezte a gombokat és gomblyukakat, s derékban bevett jó öt centit, úgyhogy ha nem is lett tökéletes, végül is föl lehetett venni. Szerette a szaténszövet hûvös érintését a lába szárán, s ahogy a vörös-fekete-arany kockaminták ragyogtak rajta a napfényben, amikor sétált. És hát ezekben a napokban mindenki olyan ruhadarabokat hordott, amilyen éppen akadt. Az ujjatlan, gálickék, jó lötyögôs pulóver az övé volt, Marieta a múlt télen kötötte neki, és többé-kevésbé ment is az arcszínéhez. Sandrine fél fenékkel a szék szélén ülve fölhúzta drága, skótmintás gyapjúzokniját, amelyet még az apja hozott neki Skóciából. Az volt az utolsó utazása, mint késôbb kiderült. François Vidal annak a rengeteg carcassonne-inak volt az egyike, akik elmentek harcolni, és sohasem 24 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 24

6 tértek haza. Egyetlen puskalövés nélkül, tétlenségben eltöltött hosszú hónapok után ez volt az úgynevezett furcsa háború május 18-án, bajtársai nagy részével együtt ôt is meggyilkolták az Ardennekben. Zûrzavaros parancsokat kaptak, belesétáltak egy csapdába és tíz ember meghalt. Két éve történt. Sandrine-nak még mindig hiányzott az apja s éjszakánként néha rémálmok gyötörték, de ô és Marianne megtanultak elboldogulni nélküle is. Sandrine magának sem szerette bevallani, de mégiscsak az volt az igazság, hogy apja arcának és szelíd mosolyának a képe hónapról hónapra mind homályosabb lett az ô emlékezetében is. Kelet felôl, ahogy szokott, fölkelt a nap. Fény áradt be a lépcsôház boltíves ablakának mintás üvegén, ragyogó kék-rózsaszín-zöld kaleidoszkóp-mintákat vetítve a rozsdavörös padlólapokra. Sandrine egy pillanatig tétovázott a nôvére hálószobájának ajtaja elôtt. Eredetileg az volt a szándéka, hogy észrevétlenül lelép, de most hirtelen rátört a kíváncsiság, hogy Marianne épségben ott van-e az ágyában. Óvatosan lenyomta a díszes rézkilincset, és benyitott. Lábujjhegyen odalépkedett az ágyhoz. A szürke félhomályban éppen csak ki tudta venni a nôvére fejét a párnán; barna haja bonyolult módon be volt tekerve mindenféle papírokba és hajcsavarókba. Marianne arca most is szép volt, de a szeme körül már szarkalábak jelentek meg az örökös idegeskedéstôl. Sandrine látta a cipôjét is az ágy mellett. Homlokát ráncolva eltûnôdött, hogy vajon hol lettek ennyire sárosak. Marianne! suttogja. A nôvére öt évvel volt idôsebb nála, és történelmet tanított a Gambetta téri Leányiskolában. Szabadideje nagy részét viszont a Vöröskereszt által mûködtetett központban töltötte a Verdun utcában. A nyugodt természetû és bizonyos erkölcsi elvekhez ragaszkodó Marianne felajánlotta önkéntesi szolgálatait a Vöröskeresztnek, mert Franciaország júniusi kapitulációja után a Megszállt Zónából emberek tízezrei menekültek délre, Languedoc-ba. Az volt a munkája, hogy szállást, élelmet és takarót adjon az elôretörô nácik elôl menekülôknek. És oda kellett figyelnie a carcassonne-i börtönben ôrzött, vagy a hegyekben lévô internálótáborokba küldött foglyok helyzetére is. Marianne! suttogta Sandrine ismét. Elmegyek. De nem maradok sokáig. A nôvére motyogott valamit, és meg is fordult az ágyban, de nem ébredt föl. Sandrine úgy vélte, a maga részérôl megtette, amit kellett; kiosont a szobából, és halkan becsukta maga mögött az ajtót. Marianne nem 25 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 25

7 szereti, ha ô reggelenként elmászkál mikor-hova. A nem megszállt zónában ahogy emlegették, a zone nono-ban nem volt ugyan kijárási tilalom, de rendszeresen közlekedtek az ôrjáratok, és elég feszült volt a légkör. Sandrine azonban épp a kora reggeli csöndességben, ebben a korlátozásoktól, feszültségektôl és megalkuvási kényszerektôl mentes idôszakban érezte jól magát. Amíg tehette, nem szeretett volna lemondani a szabadságnak ezekrôl a szép pillanatairól. Amíg tehette Sandrine ballagott kifelé a csöndesen alvó házból, végighúzta a kezét a már meleg, fa lépcsôkorláton. Gyémántként ragyogtak a színes fényfoltok a lábai alatt. Egy pillanatra elgondolkodott, hogy más korokban más leányok vajon átéltek-e ilyesmit. Kényszerkörülmények között, megrekedve valahol a gyermek- és a felnôttkor határán. S körülötte a levegôben ott lehetett hallani az összes megfojtott szív és rabságra vetett lélek rebbenését, sóhajtását és lélegzését. Az a sok-sok különbözô ember, akik az évszázadok során itt járkáltak a középkori Cité és a Bastide Saint-Louis, Carcassonne két városrészének szûk utcáin, most mind suttogott és kiáltozott, hogy meghallják ôt. Sandrine nem értette ôket, még nem, de valami nyugtalanság már elindult a vérében, az ereiben. Ugyanis Midi ôsi szelleme amely a hegyek és dombok mélységes emlékezetében, a tavakban és az egekben van eltemetve már régóta ébredezik. Hogy megszólaljon. A Saint Michel- és a Saint Vincenttemetôben, valamint a Felsô-völgy falusi temetôiben örök álmukat alvók fehér csontjai elkezdtek fölkelni. A halottak városaiban elfojtott, elmormolt szavakat sodor a szél. Közeledett a háború a déli vidékek felé. 2. FEJEZET Magas mennyezetû, keskeny folyosó vezetett a lépcsô aljától a bejárati ajtóig. Sandrine leült a legalsó lépcsôfokra, hogy bekösse a cipôjét, aztán odalépett az elôszobai fogasfalhoz. A tartóba két esernyô volt beletámasztva. Hat rézfogas, három-három a tükör két oldalán, rajtuk különféle fejfedôk. Sandrine egy egyszerû, gesztenyebarna vászonkalapot választott. Odaállt a tükör elé, kisimította a haját a homlokából, s néhány fürtöt még alányomva föltette a fejére. Aztán edénycsörömpölést és ajtócsapódást hallott fentrôl; ezek szerint Marieta fölkelt, és most tesz-vesz. Most már nem sok esély maradt az észrevétlen távozásra. 26 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 26

8 Sandrine végigment a folyosón a ház végébe. Kislány korukban ô és Marianne sok idôt töltöttek a konyhában. A nôvére szeretett fôzni, és nagyon érdekelték a szakácskodás fortélyai. Sandrine viszont kissé türelmetlen volt, és mindent csak úgy összecsapott. De azért már három-négy évesen is segített a lekvárfôzéshez kimagozni a cseresznyét Coustaussában fölültették a konyhai szárítóállványra, hogy fölérje az asztalt. S arra is emlékezett, hogy hatévesen, amikor Marieta süteményt sütött a carcassonne-i Saint Nazaire ünnepségek alkalmából megrendezett szôlôvenyige-csatára, megkapta a keverôtálat, hogy kinyalhassa. Nyolcéves korában pedig liszttel hintette meg a régi faasztalt, miközben Marieta azt mutatta meg Marianne-nak, miként kell rendesen megdagasztani a tésztát a búzából készült, hagyományos parasztkenyérhez, amihez még csak hasonlót sem lehet kapni Couiza pékboltjaiban. Megállt a küszöbön. Marieta néha zsörtölôdött, hogy kicsi neki ez a luk amely azonban kellemesen hûvös helyiség volt, és konyhának is igen jól és korszerûen fölszerelt. A modern gáztûzhely fölött sorokban lógtak a fazekak és serpenyôk. A mély, zománcozott mosogató mellett ott állt a nagy edényszárító állvány és a magas konyhakredenc, úgyhogy a tányérokat és a csészéket is könnyû elérni. A hátsó falon négy hatalmas ablakon dôlt be a fény. Kora reggel volt még, de már mind a négy tárvanyitva. A mennyezetrôl lelógó farácson a Cavayère környékén gyûjtött rozmaring, tárkony és kakukkfû csokrocskái száradtak. Marieta! szólalt meg Sandrine. Marieta az asztalnál ült, háttal az ablaknak, és nehézkesen szuszogott. A manapság oly divatos, vadvirágmintás otthonka alatt a szokásos, fekete ruháját viselte ezúttal nem a gyapjút, hanem a pamutot, ám ennél több engedményt nem volt hajlandó tenni az évszaknak. De azért ez is be volt gombolva nyakig és csuklóig. Lábán sötét harisnya, és a szintén elmaradhatatlan, sötét, nehéz faklumpa. A kontyából kiszabadult néhány ôsz hajfürt. Zihálva és kapkodva szedte a levegôt. Marieta! mondta megint Sandrine, és az idôs nô vállára tette a kezét. Marieta fölugrott. Madomaisèla! Jaj, bocsánat. Nem akartalak megijeszteni. Mit csinálsz itt ilyenkor? Nem tudtam aludni. Marieta végigmérte tetôtôl talpig, s nem kerülte el a figyelmét a kalap és az utcai cipô sem. Tudod, ugye, hogy a nôvéred nem szereti, ha egyedül mész el itthonról. 27 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 27

9 Szóltam neki. Marieta fölhúzta a szemöldökét. És ô hallotta is? Sandrine elpirult. Nem akartam fölébreszteni. A házvezetônô odahajolt, és leszedett egy rátapadt cérnadarabot Sandrine szoknyájáról. És ha madomaisèla Marianne megkérdezi, hogy hova mentél? Nem fogja. Borzasztóan késôn jött haza az éjszaka. Sandrine kis szünetet tartott. Nem tudod véletlenül, hogy merre járt? Találkozott a tekintetük. Az ajtó fölött halkan ketyegett az óra. Tiktak, tiktak, tiktak Marieta volt az a fonál, amely összefûzve tartotta az egész háztartás sok darabból álló, tarka életét. Ô maga Rennes-les-Bains-bôl származott, és egész életét mások szolgálatában töltötte. Jámbor, istenfélô és hûséges volt. Fiatalon, még az elsô világháború idején özvegyült meg. Ehhez a családhoz akkor került, amikor madame Vidal tizennyolc évvel ezelôtt váratlanul meghalt. Azt mondja, nagyon jó itt neki Carcassonne-ban, de Sandrine tudja, hogy hiányoznak gyermekkora zöldellô ôsvadonjai, Coustaussa csöndes falusi utcái és Rennes-les-Bains. Amikor 1939-ben kitört a háború, a hír nem különösebben dúlta föl. Kijelentette, hogy ô már túlélt egy nagy háborút, és túl fogja élni ezt is. Amikor pedig jött a távirat, hogy monsieur Vidal is meghalt, többé szóba sem került, hogy hazamegy. Nem tudod? kérdezte Sandrine megint. Marieta úgy tett, mintha nem is hallotta volna. Hát jó. Ha mindenképpen el szeretnél menni, akkor legalább egyél valamit. Sandrine sóhajtott. Tudta, hogy ha Marieta valamirôl nem akar beszélni, akkor nem is fog. Tényleg éhes vagyok bólogatott Sandrine. Marieta felemelte az asztalon pihenô konyharuhát, s abban a pillanatban érezni lehetett azt a finom, lisztes, rozmaringos, sós illatot: frissen kisült cipó hûlt ott egy sütôrácson. Fehér kenyér! Marieta levágott egy szeletet, aztán odamutatott az asztal közepén a kék porcelántálra. És vaj mondta. Ma reggel hozták. Bele sem gondolva, hogy ezzel a gesztussal talán zavarba hozza az idôs nôt, Sandrine hirtelen lelkesedésbôl megölelte Marietát. A levendulavíz és a kéntabletták ismerôs szaga megnyugtatóan hatott rá, és egy kicsit vissza is röpítette a háború elôtti világba, amikor még élt az apja is. Abba az egyszerûbb és könnyebb korba. 28 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 28

10 Marieta egész testében megmerevedett. Mi történt? Megint roszszul aludtál? Nem ingatta a fejét Sandrine. Vagyis, igen, de nem nagyon, és nem is ez a baj. Hanem Jól van. Ülj le és egyél. Marieta aztán szelídebb hangon folytatta. Minden rendbe fog jönni. Elmúlnak ezek az idôk. És Franciaország Franciaország lesz megint. Van elég sok jó ember. Becsületes emberek, Midiben is. Ôk nem fognak eladni bennünket. Nem úgy, mint azok a gazemberek ott Vichyben. Sandrine a kenyérre nézett. Hirtelen elment az étvágya. De mi lesz, ha ez így marad örökre? Ha semmi sem fordul jóra? Állandóan attól kell majd félnünk, hogy még rosszabb lesz minden? Kivárjuk, míg eljön a mi idônk legyintett Marieta. Addig pedig hajtsuk le a fejünket. A németek a frontvonaltól északra állomásoznak, mi meg délre. Ez nem tarthat örökké. Most pedig tessék enni. Marieta nézte ôt, amíg el nem tüntette az utolsó morzsát is. S aztán, mire Sandrine nekiállt volna eltakarítani maga után, már vitte is a mosogatóba a tányért. Sandrine a tenyerébe söprögette a szoknyájáról a morzsát, és fölállt. Nem értette, mitôl olyan rossz a kedve. Hozzak valamit a városból, Marieta? Most nem jut eszembe semmi. Gondolkozz. Szeretnék elintézni valamit. Hát jó mondta végül Marieta. Ha arrafelé mész, akkor, tessék Megígértem, hogy odaadom ezt a szabásmintát monsieur Quintilla feleségének. Elôvett a fiókból egy borítékot. Én akartam elvinni, de hát olyan hosszú az út addig a kávézóig a Païchérou-n. És Semmi gond. De csak akkor, ha tényleg arrafelé mész. Útba ejthetem. De a hídon túlra ne menj emelte föl figyelmeztetôen az ujját Marieta. Madomaisèla Marianna is ezt mondaná. Maradj a folyónak ezen az oldalán. 3. FEJEZET Sandrine leszaladt a meredek lépcsôn a kertes kis hátsó udvarra. Fogta a biciklijét, s kitolta az utcára. A kapu nagy csattanással csukódott be utána. 29 Kate Moss-Fellegvar Hc 648.indd 29

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Palotai Boris. Hetedik év

Palotai Boris. Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Palotai Boris jogutódja Milyen sovány a mérnök úr! Most is mérnök urazta, hogy a két combja közt ringott, s melle szétlapult

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1 bencsik orsolya Ikon figyeltem anyámat. ha eljön az idő, bemegy a kamrába. a rossz lábú asztalról fölveszi a zöld tálat. a zsákból merít egy bögre kukoricát, két bögre búzát. összerázogatja. - - - - -

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Berkesi András BARÁTOK. 1. rész

Berkesi András BARÁTOK. 1. rész Berkesi András BARÁTOK 1. rész 2010 Impresszum Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu megjelent A/5 oldalméretben New Baskerville betűtípusból szedve A könyv az alábbi

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger A Highgate temető ikrei (Részlet) Fordította Gálvölgyi Judit (Részlet) Athenaeum A fordítás alapjául szolgáló mű Audrey Niffenegger: Her Fearful

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete Kercsmár Bella Noémi A varázsló lehelete Xzçxw Ä ÜxéàxÅ ÅtztÅ Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez nem jelentett többet annál, mint ami. A néni

Részletesebben

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Mítoszok és Legendák Könyve Magyariné Elek Andrea 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A tanító Benned hatalmas teremtő erő van. suttogta a mágus. Feladatod van az életben. Világok teremtője vagy.

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti 1 A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti tér néhány óra múlva eltűnik, de én máris éreztem

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből HÁZ UDVARA, PIAC NAPPAL A Gyerek a földszintes ház udvarán megy rövidnadrágban, magasszárú cipőben. Köhög. Szomszédasszonyokkal találkozik,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

Mosolyok, terek, határok

Mosolyok, terek, határok MÓSER ZOLTÁN 1946-ban született Szek - szárdon. A PPKE BTK-n tanított fotóelméletet és esztétikát. Legutóbbi írását 2011. 11. számunkban közöltük. MAI MEDITÁCIÓK Mosolyok, terek, határok Szabálytalan napló

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

2012. július 29. Vasárnap.

2012. július 29. Vasárnap. Még Sorvagurban voltunk amikor arról tanakodtunk, hogy melyik lenne a legalkalmasabb kiindulási pont, ha Izlandra szeretnénk áthajózni, de hamarosan rájöttünk, hogy a nagy távolság miatt ez édes mindegy.

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése Megnyugtat A nappali nappali fénynél. A kék garnitúrához és a játékasztalhoz a megrendelõ ragaszkodott. A kanapénak ez a szárnya forgatható, s az asztal is kerekeken gurul, így a lakásnak ez a szeglete

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Nyitnikék nagycsoport

Nyitnikék nagycsoport A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0114 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és iskoláiban Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi u. 25. BESZÁMOLÓ Szegvár a vizek falva

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7.

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. 2011.10.24. hétfő Ma reggel 9:00-kor a Kőbánya-Kispest 200E buszmegállójában találkoztuk. Felszálltunk a buszra és elindultunk a Liszt Ferenc (Ferihegy) reptér

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben