A SZABADKİMŐVES TEMPLOM A V.. N.. É.. M.. D..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABADKİMŐVES TEMPLOM A V.. N.. É.. M.. D.."

Átírás

1 A SZABADKİMŐVES TEMPLOM A V.. N.. É.. M.. D.. Kedves Testvéreim! Munkatáblám témája a szabadkımőves templom. Mindenekelıtt a témával kapcsolatos alapfogalmakat és a tulajdonképpeni szabadkımőves templom fejlıdéstörténetét szeretném felvázolni. Fogalommagyarázat: PÁHOLY 1. a középkorban (operatív szabadkımővesség) páholynak nevezték azt az egyszerő épületet, amely közvetlenül az építkezés mellett lehetıséget nyújtott a kımőveseknek arra, hogy fedél alatt dolgozzanak, pihenjenek, megtervezzék napi munkájukat. 2. a modern (spekulatív vagy szimbolikus) szabadkımővesség kialakulásától a páholy szó egyrészt azon férfiak csoportját jelenti, akik egy nagypáholytól engedélyt kaptak a mőködésre, másrészt azt a helyiséget, ahol az összejöveteleiket tartották. PÁHOLYHÁZ Olyan épület melynek helyiségeiben az elıírások szerinti szabályos páholyélet kialakítható. TEMPLOM(páholycsarnok, mőhely) A páholyház legfontosabb helyisége, ahol a testvérek a rituális munkáikat végzik. SZABADKİMŐVES KÖZPONT Olyan létesítmény, ahol számos, különféle rend végzi egymástól függetlenül a tevékenységét. Az aranykor

2 A történeti építészet legjelentısebb alkotásai minden korban a szakrális épületek, a templomok voltak. Egy épület alaposabb megértésének a kulcsa az épület funkciójának az ismerete. A szakrális épületeknél a meghatározó funkció a liturgia ill. az adott épületben végzett szertartások összessége. Ezeket a követelményeket veszik figyelembe a tervezésnél, ezekre törekednek az átalakításkor. A "liturgia" a szószerinti értelmezésben (léiton, ergon) annyit jelent, mint "közjóra irányuló munka". Ennek építészeti kerete a templom, vagy az egyéb szakrális célú épület. A különbözı liturgiák kialakulása, történeti változása eredményezte a különbözı templomtípusok, liturgikus terek létrejöttét. A?közjóra irányuló munka? alatt az adott mozdulatok, testhelyzetek, mozgások, cselekmények, a szükséges bútorzat és felszerelés a tartalom szempontjából lényegtelenek, ám a rítus külsıségeinek a tartalommal szinte egyenrangú szerepe van. Az építészeti keretet, a liturgikus teret is ennek megfelelıen képezik - és képezték - ki a különbözı korokban és vallásfelekezetekben. A szabadkımővesség eredete homályba vész. Az egyik legelterjedtebb szabadkımőves eredetmítosz szerint a Rend Salamon király templomépítı kımőveseitıl származtatható. A szabadkımőves páholy archetípusa - Salamon temploma A jeruzsálemi Salamon templom építésének elıkészületei hatalmas méreteket öltöttek. Salamon munkásokat győjtött egész Izraelbıl. A munkások száma harmincezer embert tett ki, ezen kívül Salamon hatvanezer teherhordozója és nyolcvanezer kıfejtıje is itt dolgozott. A király hatalmas kövek fejtését rendelte el, hogy faragott kockakövekbıl vessenek alapot. Így kezdett a türoszi Hirámmal a templom építéséhez Jeruzsálemben, amely Izrael fıvárosa lett. Salamon király által Jahvénak építtetett templom 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 30 könyök magas volt. (29 m hosszú, 9.5 m széles, 14.5 m magas). Egyszerő formákból alkotott terekbıl állt, falai vastagok, cédrusfából készült falazat két részre osztotta, a szent helyre és a szentek szentjére. A templomhoz udvar, csarnok és számos melléképítmény is kapcsolódott. A templombelsıt teljes egészében fából készült burkolat fedte, hogy a falat alkotó köveket nem is lehetett látni. A padlózat ciprusból készült, a mennyezetet cédrusgerendák és deszkák alkották.

3 A szent hely volt a naponkénti bőnelrendezés helye. A bejárattól balra menóra állt, jobbra a kenyerek asztala. A szentek szentjétıl kárpit is elválasztotta, ez elıtt állt az illatáldozati oltár. A szentek szentjének terében ırizték a frigyládát, ez volt az évenkénti egyszeri bőneltörlés helye. A templom elırészén nyílt, elıtte két hatalmas 18 könyök magas ércoszlop állt, Jákin és Boáz oszlopai. A templomot déli, keleti és északi felén három szint magas oldalépítmények vették körül, ahol a templomi kellékeket tartottak. Két udvara volt, a belsı udvart papok udvarának nevezték, ezt alacsony kıfal vedte körül. Itt állt középen az égıáldozati oltár, nyolc lépcsı vezetett föl rá. Az oltár és a csarnok között - némileg délre - vízmedence is volt. A külsı udvar volt a nép udvara, innen templomszolgálati lakások ás tárházak nyíltak. Ez volt a gyülekezıhely, a nép számára. A templom elıtti oszlopcsarnok 20 könyök hosszú volt a templom szélességének irányában és 10 könyök széles elıre. A szentélyt arra a célra jelölték ki, hogy oda helyezzék a frigyládát. A szentély kocka alakú belseje 20 könyök magas volt. Benn a szentélyben két kerub vadolajfából, 10 könyök magasak. A kerub egyik szárnya 5 könyöknyi volt, és 5 könyöknyi volt a másik szárnya is, így szárnyai egyik végétıl a másikig 10 könyöknyit tett ki. Mindkét kerub egyforma nagy volt és egyforma alakú is, szárnyaik összeértek. A szentek szentje tehát tökéletes kockaalakot mutat, az akácfa oltár feltehetıleg 5 könyök hosszú, 5 könyök széles négyzet. A templomban fıpap, papok és leviták teljesítettek szolgálatot. İk irányították a kultuszt, ık mutatták be a nép nevében a mózesi törvény által elıírt áldozatokat. A pogány szentélyekkel ellentétben itt nem volt szobor, mert az igazhitő zsidók viszolyogtak minden olyan próbálkozástól, mely az egy és igaz Isten ábrázolására irányult. A templom és a benne található tárgyak a kozmosz pontos szerkezetét hivatottak visszatükrözni. Philon szerint az illatok oltára jelképezi a kegyelem gesztusát, dicsıítendı az egek Istenének tökéletes jóságát. A gyertyatartó hét ága a hét bolygót jelzi, az asztal a bőnbocsánatot, amely a földi életben beteljesül. Az asztalon tizenkét ostya szimbolizálja a hónapokat, ezek a felajánlás ostyái (az isteni arcok ostyái). A frigyláda a kerubok szárnyai alatt található, a szellemit szimbolizálja. A templom alapkövének kozmikus ereje van, Béthel kövével azonosítják, ahonnan Jákob a nyitott eget láthatta. Ez a kı világközpont, olyan pont, ahol a földi és égi találkozik.

4 A zsidó liturgia A zsidó istentisztelet két színtéren folyt. A templom alatt kizárólag a jeruzsálemi salamoni templomot értették, ahol a leviták a Tóra szellemében végezték az áldozatokat. Itt jöttek össze évenként a Peszah megünneplésére a zsidó törzsek képviselıi, tagjai. Emellett minden településnek volt zsinagógája, azaz imaháza. Ezt nem tekintették a "templommal" azonos rangúnak, itt áldozat-bemutatást nem végeztek. Az éppen Jézus korában virágzó rabbinus gyakorlat szerint a zsinagógákban ırizték a szent tekercseket, a Mózes könyveit tartalmazó Tórát és a próféták iratait. A szombati és ünnepnapi délelıtti istentiszteleten ezek egyegy szakaszát felolvasták és magyarázták, a délutáni és az esti imaórákon a zsoltárok és imák elmondását bizonyos kötött szövegformák jellemezték. A késıbbiekben megfogalmazódó keresztény liturgikus térigény is sokat merített a zsinagógák térszervezésébıl. Az ortodox (értsd: régi szertartású) és neológ (újabb szertartású) zsinagóga terének általános elrendezése szerint az elıcsarnokban kút vagy vízmedence van a rituális tisztálkodás céljára. A központi térben körben padok vannak, középen helyezkedik el az elkerített bima (migdal, felolvasó állvány). A keleti oldalon kiemelt helyen áll a tórafülke vagy tóraszekrény, közelében a rabbi és az elıimádkozó (hazzan) ülıhelye. A kifejlett zsinagógai tereknél ezt a részt kiemelik, külön pódiumra helyezve quasiszentélyként kezelik. A nık részére külön helyiség vagy karzat épült. A szertartás során a fülkébıl a tóratekercset körmenetben viszik a bimára, ahol azt széttekerve, kelet felé fordulva a kijelölt szakaszt felolvassák. A

5 rabbi is a bimáról prédikál, önálló szószék csak késıbb került a neológ zsinagógákba. Dura-Europosz, zsinagóga és lakóház A mezopotámiai Dura-Europoszban (Szíria) egy között épült zsinagóga és lakóház maradványait tárták föl. Az imaterem az átriumos udvarból közelíthetı meg. A bejárattal szemközti falán van a tórafülke, mellette a felolvasóhely illetve a rabbi helye. A nık a tornácról nyíló ablakon keresztül vehettek részt az istentiszteleten. Az épület többi része részben rituális, részben lakó célokat szolgált. Ez a zsinagógatípus szolgált közvetlen mintaképül a korai kereszténység legkorábbi gyülekezeti épületeihez, a háztemplomokhoz. A szintén Dura-Europoszban feltárt háztemplom egyfajta "szükségleti építészet" terméke: a területen általános kisázsiai-szíriai átriumos lakóház helyiségeit alakították át szakrális funkció céljára.

6 A helyiségek csoportosításából, a megmaradt berendezésekbıl lehet következtetni az épület használatára, egyúttal a késıbbi keresztény templomok kialakítását meghatározó funkciók eredetére. A bejárattal szemközti, díszesebb, padokkal körülvett terem a coenaculum (az Utolsó Vacsora terme, a tulajdonképpeni templomtér). Az asztal (oltár) a terem közepén állt, a cathedra a keleti falnál volt. Itt egy kisebb helyiség kapcsolódik a templomtérhez, de ugyanakkor van bejárata az udvari folyosóról is. Ez a kismérető helyiség a késıbbi keleti liturgiák elıkészületi terének, a protheszisz-nek az elıképe. Az istentiszteletre érkezık a tornác felıl itt adják át a diakónusnak (segédkezı szerpap) a hozott adományokat, az kiválasztja a szertartáshoz szükséges kenyeret és bort, majd az imák, olvasmányok és az egyházfı tanítása (homilia) után a cathedra melletti ajtón viszi be a terembe. A háztemplomon belül a központi tér, a templomtér kialakítása nagyon hasonlít az említett, szintén Dura Europoszban feltárt zsinagóga imaterméhez, szinte közvetlen funkcionális és formai elıképnek tekinthetjük. A zsinagógai tórafülke helyén a templomtérben a cathedra kapott helyet, s a résztvevı hívek ülıhelyei, kıpadjai az egész teremben

7 körbefutnak. Az oltárhely nem maradt meg, csupán az ülıhelyek elrendezésébıl lehet arra következtetni, hogy a terem közepén állt. Az épületen belül az egyéb szertartások is külön teret kaptak. A gyülekezet életének fontos funkció-csoportja volt az új tagok befogadása, a keresztelés. E célra külön helyiséget alakítottak ki az ellentétes oldalon, a háztemplom nyugati sarkában. A Húsvét éjjelén végzett ünnepélyes keresztelést ebben az önálló keresztelıtérben (baptisterium) végezték. A terem végében baldachinos (ciborium, kivorion) keresztelımedence állt. A kapcsolódó, díszes bejáratú terem, a consignatorium eredeti funkciója bizonytalan, de a kereszteléssel volt kapcsolatban. Egyesek a keresztelésre jelentkezettek összeírására, consignálására szolgáló helyiségnek tartják, mások a vizsgák, a scrutiniumok helyszínének tekintik, míg ismét mások szerint a keresztelést követı felkenés, a bérmálás helyszíne volt. A templomtér nyugati végének leválasztott, emelt része lehetett a halotti szertartás színhelye (nyugati oldal!), de lehetett a nık elkülönített tartózkodási helye is (zsinagógai hatás). Keresztény szakrális építészet kialakulása - az "Utolsó Vacsora liturgiája" Jézus jeruzsálemi Utolsó Vacsorájának ismert leírásaiban szerepel a keresztény liturgiákat létrehozó alapmondat: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Amit cselekedni kellett: a vacsora egyes elemei, a kenyértörés, a kenyér és a bor kiosztása, hálaadó ima. Magáról a vacsoráról megállapítható, hogy annak kerete a zsidó húsvéti emlékvacsora, a Széder-lél-Peszáh volt, benne a zsidó családi rítus minden fontosabb elemével Az egyiptomi fogságból szabadulás emlékére minden év Niszan hó l4-én este a zsidó családok kötött szertartású vacsora keretében ülték meg az ünnepet. Más utalások szerint Jézus vacsorája egy nappal korábban történt, tehát valamiféle anticipált (elıvételezett) húsvéti vacsora volt. A húsvéti jelleget bizonyítja, hogy Jézus a tanítványaival az ünnepekre (Peszáh) ment Je-ruzsálembe, hogy esti étkezés volt, hogy a kenyér megtörése a vacsora közben történt, hogy egy közös serlegbe töltött bort ittak, hogy az étkezést hálaadó énekkel fejezték be. Így több volt, mint a Haburáh, a baráti körben elköltött egyszerő vacsora. Az elsı és megismételhetetlen keresztény liturgia, az Utolsó Vacsora építészeti kerete nem ismert. Leírásból tudjuk, hogy Jeruzsálem déli részén, az Esszénus-kapuhoz közel állt János és Márk apjának a háza, ahol az Utolsó Vacsora megtörtént. A Jeruzsálemben jelenleg ilyen néven

8 szereplı helyiség a XII-XIII.századi lovagrendi építészet terméke, és csak a kegyes emlékezet ruházta föl az "Utolsó Vacsora terme" névvel. Az elsı keresztény istentiszteletek és építészeti keretük Az apostolok és az elsı jeruzsálemi keresztények számára a zsidó ceremoniális törvények Jeruzsálem pusztulásáig (Kr.u. 70.) adottak voltak, azokat maguk is megtartották. "Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, ujjongással és tiszta szívvel részesültek az ételben." Így az anamnézis parancsa, melyet "kenyértörésnek" neveztek, a zsidó rituális szokásokkal párhuzamosan, de azoktól függetlenedve teljesült. Eleve szükséges volt a húsvéti vacsorától való szertartásbeli elkülönülés, hiszen azt a zsidók csak évenként egyszer végezték. Hasonló volt a helyzet a Jeruzsálemen kívüli elsı zsidó-keresztény gyülekezeteknél. A troászi közösség pl. "a hét elsı napján összegyőlt kenyértörésre", vagy "állhatatosan kitartottak az apostolok tanításának megtartásában, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban". Ez az utalás - spontán módon - már magában hordozza a késıbb rögzıdı mise-liturgia fontosabb elemeit: tanítás, közösség (közös felajánlás), kenyértörés (és szétosztás), hálaadó ima. Találunk utalásokat a lakomával (Haburáh) együtt tartott eukharisztiára is. Itt élesen meg kell különböztetni a két liturgikus összejöveteli formát, az "Úr Vacsoráját" (küriakon deipnon) és a "szeretetlakomát" (agapé). Az agapé az elsı keresztény gyülekezetek összetartozásának és karitatív készségének a megnyilvánulása. Lakoma, melyen a hozott élelmeket közösen fogyasztják el, és a szegényeket is megvendégelik belıle. Párosulhat (és gyakran párosult) kenyértöréssel, eukharisztiával is, de a kettı tartalmilag elkülönült. Kopt hagyomány említi ugyan az anamnézis parancsában együtt az "emlékezetemet és az agapét", de ez kizárólag a Húsvét éjjeli szertartásra vonatkozó utalás. Egy másik hagyomány szerint Húsvét éjjelén az újonnan keresztelteknek tejet és mézet adtak (mint "gyermekek eledele") a szertartás keretében. Azonban ez sem hozható kapcsolatba a teljes húsvéti lakoma rituális ismétlésével, s nem bizonyítja, hogy az agapé és az eukharisztia kötelezıen együtt szerepelne. A II. század elejére az apostoli térítések valamennyi színhelyén - többé-kevésbé egyforma módon - kialakult a liturgikus "szkéma", mely az

9 Utolsó Vacsora stilizált, lényeges elemeit tartalmazza: a kenyér és a bor elıkészítése, hálaadó ima, a kenyértörés és az anamnézis, majd a kenyér és a bor szétosztása. A cselekményre Antiochiai Sz.Ignác (110.k.) használta elıször az "eukharisztia" (= hála-felajánlás) elnevezést. A szertartás idıpontja is függetlenedett a vacsoraidıtıl: a keresztény (zsidó) hét elsı napján, vasárnap, a kora reggeli órákban végeztek eukharisztiát. A szabadkımőves építészet Magyarországon Angliában a modernkori szabadkımővesség hajnalán egy fennmaradt vésett jegyzék arról tanúskodik, hogy kezdetben a páholyok különbözı ivókban tartották üléseiket. Nem valószínő, hogy a magyar szabadkımővesek valaha is összejöveteleket tartottak volna ehhez hasonló ivókban, vendéglıkben. A legkorábbi olyan találkozóhely, melyet a forrásokban említenek, Fejérváry Gábor házában volt, Eperjesen. Fejérváry nevét ma leginkább antik tárgyakból álló kitőnı mőgyőjteménye kapcsán szokás említeni, amelyet tanítványa és fogadott fia, Pulszky Ferenc - a Nemzeti múzeum késıbbi fıigazgatója, valamint az 1886-ban az egyesülésbıl létrejött Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy elsı nagymestere - örökölt. Az elsı magyar páholyok között számon tartott eperjesi Az erényes utazóhoz nevő páholy mőhelye a forrás szerint külön lejáratú pincében, egy háromszor három méteres kockás padlózatú helyiség volt, kékre festett falakkal és a világtájak jelzésével. Ez a helyiség bizonyára hasonló lehet(ett) ahhoz a pincekápolnához, amely a budatétényi Jókai Mór utcában ma is látható. A régebbi szakirodalomban ezt "ismeretlen rendeltetéső, ún. pincekápolnaként" említik. Ma már egyre inkább elfogadott tényként kezelik, hogy a copf stílusú kápolnát szabadkımőves célokra építették. A bejárat fölötti "Éljen a Barátság" feliratot nem nehéz összefüggésbe hozni a szabadkımővességgel, már csak a "szabadság, egyenlıség, testvériség" jelmondattal való rokonsága miatt sem. A magyar arisztokrácia bekapcsolódása a társaságba sokáig meghatározta a szertartások helyeit, ık adtak otthont ugyanis a testvéreknek kényelmes palotáikban. Ez a forma lehetett általános a 19. század közepéig. Kérdés, vajon a kastélyok ilyen funkciója befolyásolta-e építészeti formáikat, vagy csupán már az angol tavernákban is használt ideiglenes kellékekkel díszítették, illetve jelölték ki a páholyokat a kastélyok kisebb-nagyobb termeiben.

10 Ma a bécsi városi múzeumban található egy festmény, amely az egyik legelıkelıbb bécsi páholy, A megkoronázott Reményhez mozgalmas életét mutatja be. A festményen szereplı páholytagokat azonosították. Hírességei: a jobb szélen őlı Mozart, aki épp Schikanederrel beszélget, a bal szélen álló figura Johann Nepumuk Esterházy, az elıtérben ülı, kezet fogó alak Esterházy Miklós és hátul a szivárványnál vörös ruhában a páholy fımestere, Esterházy János. A páholy, ahol ülnek, egy téglalap alakú terem, kétoldalt négy-négy pilaszterrel keretelt ív, a két-két szélsın trófeaszerően elrendezett szabadkımőves szimbólumokkal, a két középsıt antik istenek fülkeszobraival díszítve. A terem végén két oszlop és háromlépcsıs emelvény. A páholy hátsó falán a festmény a páholy nevére utal, a szivárvány a remény és a Nap, amely megkoronázza. A terem építészeti kidolgozása nem különleges, még az is lehetséges, hogy csak a korban igen gyakori ideiglenes díszleteket látunk. A másik példa a dégi Festetich-kastély. Ez a kastély fontos szabadkımőves-központ volt. Gróf Festetich Antal az 178o-as években lépett be a pesti Nagyszívőséghez páholyba. Késıbb közeli barátja és támogatója volt Aigner Ferenc Ádámnak, aki az elsı betiltó rendelet után megpróbálta összegyőjteni a megszüntetett páholyok iratait. Amikor Aigner 18o5-ben pénzügyi zavarokkal küzdött, Festetich megvásárolta tıle ezeket az iratokat, és késıbb dégi kastélyában helyezte el ıket. (Ugyanitt volt a mára elveszettnek tekintett, különbözı közgyőjteményekbe felosztott híres szabadkımőves-könyvtára is.) A kastély Pollack Mihály tervei alapján készült, 1815 és 1819 között, jellegzetessége az oldalrizalitba tett, átlós fülkékkel bıvített ovális díszterem. Nem nehéz rájönni arra, hogy a Magyarországon formai elızmény nélküli jelenség oka a megrendelı különleges kívánsága volt (lásd még ). Gróf Festetich Antal arra kérhette az építészt, hogy olyan reprezentatív termet készítsen, ahol a munkákat úgy lehet megtartani, hogy a kastélyban egyébként folyó élet ezt ne zavarja. Ha valóban így történt, akkor ez az elsı jele annak, hogy a szabadkımőves eszmék gazdagították a magyar építészettörténet formakincsét is. A jelenleg felújításra váró kastély külsején is volt szabadkımőves utalás: a külsı lunettákba illesztett napmotívumok. A 19. század második felében a szabadkımőves-páholyok "familiáris" jellegő, kastélyokban tartott összejövetelei helyett egy új, a városi polgárság igényeinek jobban megfelelı forma terjedt el, hiszen ez az a kor, amikor a szabadkımőves-testvériséghez a harmadik rend tagjai egyre nagyobb számban csatlakoztak, s amikor az arisztokraták is városiasabb életet kezdek élni. Az 186o-as évektıl ismét legálisan mőködhettek a páholyok, ekkor már a munkák nagy részét bérelt, illetve egy-egy páholy saját tulajdonában lévı helyiségekben tartották. Ismert, hogy például a

11 Magyarországi Nagyoriens a Hungária szállóban bérelt két lakosztályt, a Symbolikus Nagypáholy a mai Bajcsy-Zsilinszky úton székelt, a Grossmuth páholy pedig 1889-ig a Hunyadi téren. Ennek lényeges következménye volt, hogy a páholytagoknak nem kellett alkalmazkodniuk vendéglátójuk biztonsági érdekeihez. Hiszen a szabadkımővesség, titkos szervezet lévén, amikor egy tag házában vendégeskedett, vagy olyan rejtett helyiségeket használt, mint Fejérváry Gábor pincéje, vagy a budatétényi kápolna, egyáltalán nem jelölte (illetve csak ideiglenes kellékekkel) a termet, ahol a munkák folytak. Attól kezdve, hogy a páholyok külön erre a célra vettek vagy béreltek egy-egy lakást, kialakulhatott összejöveteleik helyszínének jellegzetes építészeti formája. A kiegyezéstıl a millenniumig tartó idıszakból több páholy is ismert. Értelmezésükben a szertartáskönyvek segítettek, mert erre a korra már kikristályosodott rend uralta a páholymunkák ceremoniális részét éppúgy, mint a páholy formáját. Egy szabályos páholyba az elıszobán (elıcsarnok) keresztül érkezhetünk. Az elıszoba - szokásos funkcióján kívül - azt a célt is szolgálja, hogy a munkák alatt egy kisegítı testvér távol tartsa a "profánokat" a páholy belsıbb helyiségeitıl. Az elıcsarnok tartalmazta a keresık nevével és arcképével ellátott fekete táblát, egy szekrényt, melyben a páholy tagjai jelvényeiket és eszközeiket tartották, valamint asztalt a jelenlévık könyvével és egy másik táblát a közérdekő hirdetményeknek. A páholyház legfontosabb helyisége a mőhely. Ennek a téglalap alaprajzú helyiségnek az oldalai a világtájak szerint kerülnek elnevezésre. A páholyoknak a bejárattal szemben levı részét keletnek nevezik, függetlenül a páholy valós tájolásától. Az alaprajzi megjelenés tehát hosszított négyzet. Ez a forma irányt mutat. Az iránymutatást nem a páholyba belépés vagy érkezés határozza meg, hanem a páholyban folyó munkavégzés. Délben a Fımester Keleten megnyitja a munkát (fényt gyújt), majd éjfélkor nyugaton az Elsı Felügyelı segítségével a Fımester lezárja a páholymunkát. Vagyis a páholy hossztengelye Kelet felé, a világosság felé orientálódik. A négy égtáj fontos szimbolikus jelentıséggel bír. A bejárattal szemben a három lépcsıfokkal megemelt pódium van. A lépcsık mindig a fokozatokban elérhetı bölcsességet jelentik. A baldachin alatt lévı háromszöglető asztal mögötti trónuson ül a páholy fımestere, a mögötte levı székekre az elıkelı vendégeket ültetik. Oldalt a pódiumon, lent a korlát alatt és nyugaton, a két oszlopnál (lásd. Salamon temploma), a fıbb tisztviselık kiemelt helyei találhatóak. A páholytagok a kétoldalt levı padsorokon foglalnak helyet, északon az inasok, délen a legények és a mesterek.

12 Szimbolikus jelentısége volt még a spalettáknak, amelyek teljes sötétséget biztosítottak a munkák alatt. Gyakori volt, hogy egy-egy mőhelynek nem is volt ablaka. A titkok védelme mellett fontos volt ez azért is, mert ezzel fejezték ki, hogy a munkáknak a világ zajaitól távol, a világi élettıl függetlenül kellett végbemenniük. A páholybelsı díszítésében fontos jelentése van a fekete-fehér kockás padlónak (mozaikpadló), a csillagokkal díszített mennyezetnek, a keleti falra festett Napnak és Holdnak, és a fımester trónusa felett helyet kapó mindent látó szemnek, a mozaikpadlóra helyezhetı szınyegnek és az azt szegélyezı három világosságnak. A sok kocka az isteni adományok bıségét, a két szín pedig az emberi szerencse, illetve a világ dolgainak kétarcúságát jelentette. A csillagok az ég, a felfelé törekvés szimbolikáját kísérik, így a páholy az egész világot, az univerzumot utánozza. Elmaradhatatlan még az úgynevezett sötét kamra, ahová a keresıt felvétele elıtt vezetik. Ablaktalan, komor, általában feketére festett helyiség, melynek falain rendszerint jelmondatokat találunk. A sötét kamrában való tartózkodás a felvétel elıtti "lelki sötétséget" szimbolizálja, melyet késıbb a "szabadkımővesi világosság" vált fel. Bútorzata igen egyszerő, mindössze székbıl és asztalból áll, utóbbin koponya, egy darab kenyér, egy korsó víz, homokóra és írószerek kapnak helyet. A berendezést csontváz egészíti ki. A századforduló a magyar szabadkımővesség fénykora. Ez volt az a kor, amikor a legkevésbé sem volt veszélyes szabadkımővesnek lenni, már nem volt olyan nehéz viselni a katolikus egyház átkát, és még nem, vagy kevésbé hallatták hangjukat azok, akik az 192o-as évektıl "elalvásra" kényszerítették ıket. Ebben a korban merült fel elıször Magyarországon, hogy az, ami Európa más részein már a 19. század elejétıl általános volt, az itthon is megvalósuljon, ti. egy állandó páholyház építése. A magyarországi János-rendő szabadkımővesség, valamint a magyarországi Nagyoriens - egyedüli módon március 21-én egyesültek, s hozták létre közös szervezetüket, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyt. Nagymesterré Pulszky Ferencet választották. Hamar felmerült egy állandó páholyház létesítésének gondolata, hiszen a szabályos páholyélet egyik alapvetı feltétele saját ház vagy helyiség léte, tételesen rögzített berendezéssel február 27-én Berecz Antal tiszteletbeli és helyettes nagymester és Gelléri Mór fıtitkár felhívásban javasolták egy állandó páholyház felépítését. Több, más telkekre is kiterjedı próbálkozás után május 1- én a nagymester bejelentette, hogy a nagybizottság megvette a Podmaniczky és a Vörösmarty utca sarkán lévı telket.

13 Az építésznek írt megrendelıi kívánságlista szerint az épületbe három szentélyt és két mőhelyt terveztek. Ez mutatja azt a szokást is, hogy míg régen az egyes páholyoknak saját helyiségük volt, most több páholy dolgozott ugyanott, meghatározott idı és terembeosztás szerint. A páholyházban ezenkívül volt még ebédlı, ahol a munkák után "vakolásokat", azaz kedélyes beszélgetéseket tartották, egy bérbe adható étterem, könyvtár, társalgó és játékszoba, valamint hivatali szobák, és minden olyan, ami egy székházban egyébként is lenni szokott. Ez épült meg, sok huzavona után a Podmaniczky utcában, és áll ma is, habár a régi funkciójától megfosztva. A páholyház kívülrıl ma alig különbözik a körülötte álló bérházaktól. A századfordulón készített fotón azonban még régi dicsıségében tündököl. A rusztikázott földszinti rész zárókövein egyiptomizáló nıi hermák voltak. Ezek, és a fıhomlokzat bal oldali, leghangsúlyosabb részének timpanonján ülı szfinx adott egyiptomi jelleget az alapvetıen neoreneszánsz épületnek. Érdekes, hogy a homlokzat többi olyan hangsúlyos helyére, ahol szimbólumokat kívánnánk, semleges díszítések kerültek. Így például a sarkon álló címerpajzs üres, az alatta levı szoborfülkébe sosem került szobor, a nagy timpanon alatt lévı kicsibe virágcsokrok kerültek, a második, fıhangsúlyos emelet ablakainak aedikuláját rocaille díszíti, a falon elszórt stukkódíszeknek sincs semmiféle szimbolikus jelentése. E hiányzó tartalmaknak talán éppen az lehetett a magyarázata, hogy a szabadkımővesek mindig nagy tartózkodást mutattak szimbólumaik mutogatásában. Az egyszerő járókelı csak annyit tudott, hogy mi ez az épület és mikor lett kész. Csak a legfigyelmesebb járókelık vették észre a tetıdíszeket az urnák és a bábkorlátokat díszítı mellvédek mögött. A földgömbre támaszkodó szfinx mellett az épület másik fı dísze a négy bagoly tartotta éggömb, amelyen a zodiákus jegyek vonulnak. Ennek talapzatán van a legfontosabb szabadkımőves-jel, az egymásra helyezett körzı és derékszög, és ezt koronázza meg sugárzó delta. Az épület berendezési tárgyainak és igen díszes bútorzatának egy része ma is megtalálható - részben kiállítva - a Magyar Nemzeti Múzeum ırizetében. Számos épület van Budapesten és az ország más városaiban - így Pécsett is -, melyeknek köze volt a szabadkımőves-testvériséghez. Szólottam.

14

SZAKRÁLIS TÉR ~ A KERESZTÉNY TEMPLOMOK ELSŐ FORMÁI

SZAKRÁLIS TÉR ~ A KERESZTÉNY TEMPLOMOK ELSŐ FORMÁI Körmendy Pál: SZAKRÁLIS TÉR ~ A KERESZTÉNY TEMPLOMOK ELSŐ FORMÁI Az ember életmódját, céljait, mindennapjait leginkább kifejező és befolyásoló alkotása a háza. Ez az a tér, az a környezet ahol leginkább

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

48/2005. (XII.13.), 19/2004. (IV.13.), 18/2001. (V.25.), 4/2001. (II.28.) 16/1994. (IX.

48/2005. (XII.13.), 19/2004. (IV.13.), 18/2001. (V.25.), 4/2001. (II.28.) 16/1994. (IX. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi címer használatának rendjérıl, valamint a Kispest név felvételérıl és használatának rendjérıl és a Kispest zászló használatának

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Önkormányzat jelképei 1.. Az önkormányzat

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára Nedec vára a Dunajec felıl A Balaton észak-nyugati csücskének környékén több település is ápol lengyel partnerkapcsolatokat, elsısorban Dél-Lengyelországban, azaz Kis-

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Szilágykorond, ortodox templom

Szilágykorond, ortodox templom Terdik Szilveszter Szilágykorond, ortodox templom 1. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok fatemplom délnyugatról Az erdélyi Bükk-hegység Erdély felé esô oldalán, a történeti Szatmár és Közép-Szolnok (késôbb

Részletesebben

A tervezési terület:

A tervezési terület: Mőszaki leírás A tervezési terület: Az Árpád-híd pesti hídfıjénél a Róbert Károly körút, Váci út, Árboc utca Esztergomi út által határolt terület. A tervezési területen a városépítészeti szándék szerint

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I.

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I. Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013.(II.21.) valamint 22/2011.(IX.20.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 1/2011.(I.20.) önkormányzati rendelete a házasságkötések,

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 2. számú melléklet Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar épületeiben a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 fınél nagyobb befogadóképességő helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 5/2007. (II.23.) K. r. számú. r e n d e l e t e

Fejér Megye Közgyőlése 5/2007. (II.23.) K. r. számú. r e n d e l e t e Fejér Megye Közgyőlése 5/2007. (II.23.) K. r. számú r e n d e l e t e Fejér Megye jelképeirıl és a jelképek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY KŐBÁNYA KADA UTCA SÖRGYÁR UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN TALÁLHATÓ SZŐLŐFÜRTÖS FESZÜLET ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY Készítette: Mednyánszky Miklós kulturális örökségvédelmi szakértı Eng.sz.:

Részletesebben

A DUIHK bérelhető termei

A DUIHK bérelhető termei A DUIHK bérelhető termei DUIHK Foyer Kiállításmegnyitó DUIHK kert a konferenciateremben Konferenciaterem A professzionális technikával felszerelt terem, melyhez egy tolmácskabin is tartozik, a DUIHK székházának

Részletesebben

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei Dr. Grabarits István Nemcsak a mesterség sokrétő, hanem maga az elnevezése is. Az apotheca latin jövevényszó, a görög apothéké -bıl (raktár) ered,

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2000. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI KÉPVISEL-TESTÜLET 8/2005.(XII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A NAGYKÖZSÉG CÍMERÉRL ÉS ZÁSZLAJÁNAK LÉTESÍTÉSÉRL, HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRL

HGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI KÉPVISEL-TESTÜLET 8/2005.(XII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A NAGYKÖZSÉG CÍMERÉRL ÉS ZÁSZLAJÁNAK LÉTESÍTÉSÉRL, HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRL HGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI KÉPVISEL-TESTÜLET 8/2005.(XII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A NAGYKÖZSÉG CÍMERÉRL ÉS ZÁSZLAJÁNAK LÉTESÍTÉSÉRL, HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRL Hgyész Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testülete az

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ 4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ Cégünk saját tulajdonú - s jelenleg is eredeti rendeltetése szerint mőködı - telephelye az M0 körgyőrő déli szakaszától nem egészen

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK IDŐKERET RÉSZLETEZÉSE

ÓRAVÁZLAT ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK IDŐKERET RÉSZLETEZÉSE ÓRAVÁZLAT A tanóra idıpontja: 2012. november 19. 11.35 12.20 A tanóra helyszíne: Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola tanterme (3532 Miskolc, Rácz Á. u. 54-56.) A tanórán résztvevı

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeir l és a jelképek használatáról I.

Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeir l és a jelképek használatáról I. Egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeirıl és a jelképek használatáról Kenderes Nagyközség

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat Összeszerelési útmutató 1 2 2. ábra Összeszerelés Miután kibontotta a távcsı dobozait helyezze üzembe a távcsövet. A tubus gyárilag már össze van

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA ARCHÍV FOTÓK TERME KOREAI ESKÜVŐ KERÁMIÁK NŐI VISELETI KELLÉKEK ÍRÁSTUDÓ SZOBÁJA NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 1. NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 2. KOREAI ÍRÁS KIPRÓBÁLÁSÁRA

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Vitorlázás a Seychelles szigeteken a S.Y. Sea Start és a S.Y. Sea Bird vitorlásokon

Vitorlázás a Seychelles szigeteken a S.Y. Sea Start és a S.Y. Sea Bird vitorlásokon Vitorlázás a Seychelles szigeteken a S.Y. Sea Start és a S.Y. Sea Bird vitorlásokon Egy Seychelles-szigeti nyaralás összes fantasztikus élménye mindössze egy karnyújtásnyira Öntıl a Sea Star/Sea Bird vitorlásokon

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BESZÁMOLÓK... 3 I. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 I. 1. Mérleg... 3 I.

Részletesebben