Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként:"

Átírás

1 Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként: Amit itt és most jó szívvel ajánlok, az a hetednapi adventisták tavaly kezdődött Jézus7 nevű programjából az országosan valószínűleg legsikeresebb: a veszprémi 7 előadás. Egy kedves ( és szép ) római katholikus hölgy hívta fel rá a figyelmemet: a hölgy is tagja volt annak a - 2 résztvevő kivételével - ugyancsak római katholikusokból álló szentföldi, azon belül izraeli~palesztinai emlékhelyeket bejáró zarándok-csoportnak 2010-ben, amelynek ( egyik protestáns kivételként ) magam is; s amelynek egy kitűnően prédikáló római katholikus, jelesül piarista magyar szerzetes volt a lelki-vezetője, és egy - az Ó- és az Újszövetségi Szentírást ( vallásfelekezettől függetlenül értve ) az átlagos mai magyar keresztény/keresztyén hívő értelmiségieknél sokkal-sokkal alaposabban ismerő - ott élő kettős állampolgárságú, utánozhatatlan kedélyű zsidó magyar/magyar zsidó volt a helyi vezetője. A kezembe került legelső zsidó szakirodalom az 1929-es kiadású Magyar Zsidó Lexikon egyik eredeti példánya volt, egyetemista koromban: ez [ az 1919-es kommün ( Tanácsköztársaság ) diktatúrájában túlreprezentált létszámú és hatású zsidóság felelőssége miatti mosakodás rejtett, ám több szócikkből kiderülő célja mellett, és Nagy-Magyarország teljes zsidó család- és hitközség-története mellett ] számos zsidó dogmatikai szócikket is kifejt. Megadatott, hogy az 1937-ben rabbi-oklevelet is szerzett ókortörténész Hahn István professzor számos, a Bibliát ( is ) érintő előadását meghallgathattam a József Attila Szabadegyetemen. Jóval utóbb olvastam Raj Tamás írta tanulmányokat is. Mindezektől sem lettem/leszek zsidóvá. Amikor módomban állt megpillantani az andalúziai iszlám építészet néhány remekét, majd Marokkóban, Egyiptomban, Törökországban, Szíriában nem csak a művészeti emlékeket, hanem az iszlám mindennapi gyakorlatának a kívülállók által is megtapasztalható megnyilvánulásaival találkoztam, több velük foglalkozó szakirodalmat átböngésztem, 1~2 iszlám dogmatikai természetűt * is, ( némely tanításuk keresztény reflexióit is ). *[ Valójában nincs tételes iszlám dogmatika vagy theológia ]. Mindezektől sem lettem/leszek muszlimmá. Világ életemben római katholikus többségű országrészekben éltem, tanultam, dolgoztam. Már a kamaszkori 1. szerelmem is hívő római katholikus kislány volt, az ilyen jellegű késztetés utóbb sem maradt el. Dr. Földi Elemér ( akkor ) köveskáli plébános adta a kezembe 1968-ban az első Vigiliát, azóta e folyóirat előfizetője és olvasója vagyok. Örömmel észlelem a II. Vatikáni Zsinat áldásos hatásait mind a római katholikus egyháziak ( főleg a fiatalabb nemzedék ), mind a hívő világiak között, Róma az ökuméniában időnként tapasztalható vargabetűi ellenére is. Az utóbbi 30~35 évben sok római katholikus igehirdetésen, prédikáción éreztem ugyanúgy otthon magamat, mint a saját vallásfelekezeteméin. Mindezektől sem lettem/leszek római katholikussá. Megtudtam, hogy az ifjú Kálvin szakértőként közreműködve még aláírta a lutheránusok I. ágostai ( augsburgi ) hitvallását, amelynek [ is ] a kitűnő Melanchton volt a főszerkesztője. Kedvelem azokat az összehasonlításokat, amelyek nyíltan elemzik, miben tér el Luther és Kálvin. Tudván tudom, hogy Thököly, Kossuth, Petőfi, Gyóni Géza, Reményik Sándor --- magyar evangélikusok. Istentiszteleteik rendje nekem csak sajátos íz. Mindezektől sem lettem/leszek evangélikussá.

2 Kiskölyök koromban anyai nagyanyámtól tanultam, tehát ma már legkevesebb 100 éves az a hitvallásos mondóka, hogy»református magyar vagyok, amíg élek, az maradok, hitemet holtomig tartom«. A lényeget ma is ez fejezi ki. Hogy merőben más természetű tanult szakmám = hivatásom gyakorlása és ökológiai érdeklődésem mellett is rácsodálkoztam/rácsodálkozom az Egyetlenegy Istennel való találkozáshoz kis vagy nagy részben más ösvényeken felfelé igyekvő testvéreim eszmeköri erőfeszítéseire, elsősorban azokra, akik Isten Szentháromságosságának hittitkát is igyekeznek átélni, elfogadva az ingyen, kegyelemből Jézus Krisztusban kapott életvezetési alapelveket és üdvösség-lehetőséget --- nos, számomra ez a senkit meg nem bántó ökuménia. A fenti mondóka élmény-tartalma ettől csak gazdagodik, árnyaltabb lesz. Az ökuménia nem multi-kulti, nem eszmekör-katyvasz. Az ökuménia annak az élménye és gyakorlata, hogy a térben-időben egyetemes emberiségen belül is az Isten teremtette = természetes ökoszisztémák, benne a humán közösségek - az egyetlenegy összehangoló alaptörvény vezénylete mellett - komponens-sokféleségben gazdagok, hogy Isten virágoskertje nem monokultúra, hogy harmóniája nem monotónia. Magyar ember számára szinte kegyelmi ajándék jellegű az a gyönyörű tény is, hogy a Himnusz nemzeti imájának szövegét a református Kölcsey, dallamát a római katholikus Erkel írta, s hogy a Szózat nemzeti parancsolatát a római katholikus Vörösmarty vetette papírra, amelyhez a református Egressy Béni írt kottát. Üzenem az olvasóknak: tessék nekem elhinni, nem kell hetednapi adventistává lenni ahhoz, hogy a Jézus7 veszprémi sorozat előadásait hasznosnak és szépnek tartsam, jó szívvel ajánljam. Az előadó a Károli-biblia eredeti, XVI. sz. végi magyar nyelvén idézi Isten Igéjét, magyarázataiban pedig néha első hallásra meghökkentően modern szavakat és képeket használ; így ha valaki felszisszenne pl. azon a kép-társításon, hogy Isten ajándéka - Isten Fiának, a világ Megváltójának megtestesülése - szempontjából az ifjú Mária volt a csomagolás, az nyugodtan helyettesítse be e képet a pontosan ugyanezt ( is ) jelentő, a konstantinápolyi görög orthodoxia által több mint egy évezrede (!) megfogalmazott, filozófiai/theológiai magasságú közérthető tanítással [ a kép az angyali üdvözlet ábrázolása egy olyan dél-szíriai kolostorban, ahol - és a környező falvakban - ma is Szűz Mária, ill. Jézus Krisztus anyanyelvén: nyugat-arameusul beszélnek, amely az ókori szír nyelv egyik forrása ]:»Mária méhe befogadta a befogadhatatlant, ez által szent hellyé lett«. A 7. előadás meghallgatása előtt (!) azonban kifejezetten javaslom elolvasni ( és amennyire lehet: memorizálni ) a Jézus Krisztus haláláról, feltámadásáról, mennybemeneteléről és 2. eljöveteléről, azaz visszajöveteléről szóló híradásokat az Evangéliumokban, az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben és pl. Pál apostol leveleiben is --- csakis így választható szét a kánon = az Újszövetségi Szentírásban megőrzött Kijelentés/Kinyilatkoztatás, ill. az előadó saját/sajátos kiegészítései, amelyek amellett, hogy az előadás képszerűségét igyekeznek fokozni, saját vallásfelekezete erről alkotott tanításait is szuggesztíven közreadják, amelyeket megismerni érdekes, ám utóbbiak szó szerint így kifejtve magában a kánonban nem fordulnak elő. [ A 7. előadás kapcsán más természetű megjegyzéseimet, reflexióimat az alábbi vallásfelekezetismertető és a Jézus7 előadássorozat internetes hozzáférhetőségeinek megadása után illesztettem be, ám a kánon és az előadásbeli szöveg-kiegészítések összevetésének dolgára ott nem térek ki: ezt a hegyet kinek-kinek magának kell megmásznia. Tehát elengedhetetlennek

3 tartom a 7. előadás meghallgatása előtt a szentírási etalon előzetes elolvasását: ez bármilyen tempóban haladva sem hosszabb, mint 1 órányi ]. * * * * * * * * * * * * * ( Rövid tájékoztatás az interneten, önmagukról: )»Hetednapi Adventista Egyház«. Történetét a protestáns reformációig vezeti vissza. Maga a szervezet hivatalosan 1863-ban alakult meg különböző keresztény/keresztyén vallásfelekezetek olyan tagjaiból, akik Jézus Krisztus második eljövetelét állították hitük középpontjába. A "hetednapi adventista" elnevezés két fontos bibliai tanításból fakad: "Hetednapi" = utalás a szombatra, amely a[[z ó-szövetségi zsidó ]] hét hetedik napja. [[ A hetednapi adventisták szerint ]] Nagy Constantinus római császár változtatta a keresztény istentisztelet napját i. sz. 321-ben szombatról vasárnapra. Mivel a Bibliában nincs utasítás e változtatásra, és Jézus is szombatot ünnepelt, a hetednapi adventisták továbbra is megemlékeznek a szombatnapról; [[ istentiszteletük is szombaton van. Az adventisták a szombat ünneplésén kívül semmiben nem hasonlítanak a korábban főként erdélyi, a XX. sz. közepére kihalt ún. szombatosokra, akik hitelveinek többsége az unitáriusokéhoz volt hasonló ]]. "Adventista" = utalás Jézus Krisztus második eljövetelére. Jézus bűntelen életet élt, amikor itt járt a földön. Az örökké igaz Isten igaz emberré lett Jézus Krisztusban. Önmagát adta áldozatul, maghalt, majd miután feltámadt, a mennybe ment. Hiszünk abban, hogy az örök élet a Krisztusba vetett hit által kezdődik. Amikor elfogadjuk életét és helyettünk való halálát, megígéri, hogy beteljesíti azt az ígéretét, hogy a Mennybe visz bennünket, amikor újra eljön. [[ A továbbiakban minden hivatkozás/tárhely/link bal egér katt-os megjelenítése/megnyitása után javaslom a linken jobbra felül lévő teljes méret négyzet-ikonjára kattintást, végül a You Tube videókon plusz még a jobb alsó négyzet-ikonra kattintással érhető el a legjobban olvasható/nézhető full screen = teljes képernyő üzemmód; ]] : A reformáció vitathatatlan és elévülhetetlen érdeme volt, hogy az egyház életében az Igét tette az első helyre. A hetednapi adventisták Isten Igéjét tekintik hitük alapjának és zsinórmértékének ; [[ zsinórmérték = ( mai közismert idegen szóval ) etalon ]]. "Ne hallgassunk emberi véleményekre a Szentírás tanait illetően - írta E. G. White -, hanem kutassuk magunknak Isten szavát." [[ értsd: olvassuk magát a Bibliát ]]. Magyarországon az első missziói kezdeményezés a lengyel katolikus papból adventistává lett misszionárius, Michael B. Czechowsky ( ) nevéhez kötődik, aki 1869-ben tevékenykedett hazánkban. Mivel a közösség gyorsan növekedett, az adventista világszervezet 1898-ban Magyarországra küldte Huenergardt F. János ( ) lelkészt, aki megszervezte az egyházat. Mivel a korabeli törvények nem tették lehetővé az egyház bejegyzését, az adventisták vallásos egyesületként működtek 1957-ig, akkor hivatalosan is elismerték egyházi létüket elején szintén egyházként ismerték el a hetednapi adventistákat, akik elkötelezettek a humanitárius szolgálatban, a keresztény oktatásban, a keresztény egészségügyi szolgálatban.

4 Magyarország mai területén a Hetednapi Adventista Egyház tagsága mintegy fő, ( nem számítva a kivált, de majdnem azonos hitű Keresztény Advent Közösség tagságát ). További mintegy 35~40 ezernyi magyar hetednapi adventistát tartanak számon főleg a Partiumban és Erdélyben; [[ az alábbi veszprémi sorozat előadója is Partium-beli: szilágysági családi gyökerekkel bír. A Szilágyság lakossága a XV.~XVI. századig magyar volt, az oláh/román lakosság beköltözése a török időkben kezdődött. A Kraszna és Közép-Szolnok vármegye ( + Doboka nyugati járása ) egyesítéséből a kiegyezéskor kialakított Szilágy vármegye lakosságának 38 %-a magyar volt 1910-ben ]]. * * * * * * * * * * * * * űrfotó a Szentföldről: Jézus7 A Jézus7 program Jézus földi életének 7 leghíresebb helyszínére kalauzolja el az érdeklődőket előadások, ill. multimédiás eszközök segítségével. A program az ország több mint 30 településén indult egyszerre a 2011-es adventi időszakban, majd 2012-ben folytatódott. Újabb és újabb települések kapcsolódtak és kapcsolódnak be a projektbe. Az alábbi videók a veszprémi sorozatot rögzítették. A program célja Jézus személye történetiségének bemutatása. A Veszprémbe meghívott előadó Kovács-Bíró János lelkész, tanár, aki többször felkereste Jézus földi életének állomásait, helyszíneit, így azokat - színes személyes élményekkel is fűszerezve - hitelesen tudja bemutatni. Egyúttal minden helyszín kapcsán Jézus tanításaiból is kifejt néhányat. Az alábbi tárhelyek ( linkek ) a Reménység Evangelizációs Központ kép- és hangfelvételei. [[ Átlagosan kereken 1-1 óra/előadás, ám az első végighallgatása után szerintem mindenki szinte kevesellni fogja, és amikor lelkileg rákészül, azaz tanulni és feltöltekezni akar, rászánja az újabb 1-1 órákat, tehát örömmel hallgatja meg a többit is: tehát a mindösszesen kb. 7 órányi előadást. Egy-egy témához az interneten rövid előzetest tettek közzé, ezt is szó szerint ide másoltam, kettős szögletes zárójelbe írva, ha ennek az előzetesnek a jobb megértéséhez valamit még célszerűnek láttam hozzáfűzni. B.S. ]]. Betlehem és Názáret = 1. előadás --- Isten Ajándéka p_play_all ( 58 p ) u.ez:

5 Betlehem: Jeruzsálemtől mintegy 10 km-re délkeletre fekszik, [[ ma ]] sivatagra néző dombokon épült [[ a júdeai ]] Betlehem városa. A szó jelentése: a kenyér háza, ami utalás a jó termőföldek biztosította bőséges élelemre. [[ A Szentföldön pl. Galileában is volt/van azonos nevű település, ám az nem a Dávid városa, ezért kell itt a júdeai jelző. A Mózes-, majd Józsué-vezette Kr.e. 13. sz.-i héber/zsidó honfoglalás és letelepedés előtt Efrata volt a júdeai Betlehem eredeti neve ]]. [[ Júdea pusztája ma kopár táj, ám növényföldrajzi értelemben legfeljebb félsivatag: az évszak-függő páratartalmú földközi-tengeri/nyugati légtömegek a[z ókorban erdős ] Júdeaiközéphegyvidék magaslatairól a mélyen fekvő Holt-tengeri árokba leáramlásuk során felmelegednek ( föhn-/főn-jelenség, ill. légtömeg-leáramlás a lee azaz szélárnyék felőli fekvésű hegyoldalon ), szárítanak + a történelmi korokban az óriási nyájak okozta terhelés ( a fás-szárúak természetes újulatát is lelegelték, ill. a kecske gyökerestől tépi ki a fűcsomót, 1 éves csemetét ), + a pata-nyomokat is mind a szél-erózió, mind az eseti téli csapadék tovább mélyíti, ez által az eredeti mediterrán termőtalajok a szikláig lepusztultak, + a fás-szárúak tüzelésre felhasználása, ill. mind a természetes ( pl. villámcsapás okozta ), mind a művi ( pl. legelőnyerési célú ) erdő- és cserjebozót-tüzek tovább csupaszították a vidéket, --- ahol a Kr.e. 13. sz.-ot megelőzően még a tejjel-mézzel folyó Kánaán részeként legfeljebb kőzethatású kisebb foltokon volt kopár, ill. teljesen fátlan gyepfelület. 2 évezreddel ezelőttre már sokat sérült az eredeti állapot, és a földrajzi nagytáj szikláig erodált kopárjai adták azt a kietlen környezetet, amely pusztában Jézus Krisztus 40 napig böjtölt, s ahol megkísértetett. Tél végén, ill. tavasszal azonban még ma is kizöldül, és nomád~félnomád állattartásra alkalmas - igaz: elég gyenge - legelőt ad a beduinok nyájainak a nyár legelejéig. ( B.S.)]] Názáret*: A település Jeruzsálemtől mintegy 100 km-re északra, [[ a galileai ]] dombvidéken épült. Nem messze feküdt fontos [[világ]]kereskedelmi utaktól, tehát nem volt elzárva a világtól. Az Angyali Üdvözlet templom kupolája szinte mindenhonnan látszik, a többszintes templom ősi romokra épült. [[* az előadásban elhangzik: egy Caesarea Maritimá-ban (( = a római-kori államigazgatási központban, ahol a helytartók, pl. Pilátus a naptári év zömét töltötték )) 1962-ben előkerült Jézus-korabeli jegyzék szerint akkoriban a település - falu - nevét -c -vel ejtették, és a megfelelő jellel írták le; ez esetben az eredeti jelentése nécer/nécar = [ fiatal ] sarj(adék), hajtás, [ zöld ] ág, vessző, csemete [ a z -s kiejtés pedig az odaszentelt = názír szóra emlékeztet ] + a - t helységnévképző, és a Szentírás-magyarázatok alapján az előadó is utal az ószövetségi szentírási Ješája-/Ézsaiás-/Izaiás-próféciára: 11,1:»Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről«, vagy»vessző sarjad Jessze törzsökéből, és virág fakad

6 az ő gyökeréből«--- * j Išay/Isai/Izáj/Jessze = Dávid király édesapja, családjuk, nemzetségük pedig a 12 héber/zsidó törzs közül a Jehuda-/Júda-törzsbe tartozott. Máté és Lukács evangélista nemzetségtábláiból egyértelmű, hogy a nevelőapa Szent József Dávid király leszármazottja volt; Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levele ( 1,3 ) pedig azt rögzíti, hogy Jézus»test szerint Dávid utódaitól származott«, amely Szűz Máriának és felmenőinek szintén Dávid-rokonságára utal; így földi értelemben Isai/Jessze Jézus Krisztus őse is. Ézsaiás próféciája a dávidi dinasztia, mint törzsök ( = tuskóig lecsonkolt fa ) sarjaként, új hajtásaként jövendöli meg a Felkent /(héberül) Messiás/( a görög tükörfordításból ) Krisztus származását. (B.S.)]] Krisztus születésekor fájdalmas kérdések szorongatták az embereket, amelyek a mi modern korunkban is felvetődnek: Vajon a császár ( vagy bármely emberi hatalom ) a világ mozgatója és ura? Isten erre a szorongató kétségre válaszol: nem Augustus császár a világ ura, hanem Jézus Krisztus Ha Jézus nem jött volna erre a földre: Mária Magdolna prostituáltként halt volna meg, Máté élete végéig szedte volna a vámot és az adót, Péterék csak halat fogtak volna a Galileai-tengeren, Pál pedig karrierépítésbe rokkan volna bele, a leprások és más betegek nem gyógyultak volna meg - mi pedig szegényebbek lennénk a remény legszebb történetével. A megdicsőülés hegye = 2. előadás --- Jézus isteni arca D&lf=plpp_play_all ( 57 p ) u.ez A Tábor*-hegye egy [[ szelíden hullámos felszínű síkság közepén ]] önmagában álló hegy Izraelben. Magassága 588 méter [[ tszf ]]. Názárettől délkeletre található. Az ószövetségi ember életében nagy jelentőséggel bírtak a hegyek, mert - hite szerint - azokon közelebb volt a mennyhez. *[[ Az ékezet révén magyarnak tűnő földrajzi név héber közszó: tábór = kőbánya, kőfejtő, kőtörő hely. Más vélemények szerint azonban egy, az alkonytól a hajnalig tartó éjszakai időszakban megtörténő rendszeres vagy eseti erős fényjelenséggel, pl. (fel)ragyogással, tündökléssel kapcsolatos eseményekhez ( is ) kötött, A ţabər -szerűen hangzó nevű közel-keleti pogány istenségnek a hegytetőn feltárt kultuszhelye a névadó. Az istenséget a pogány sémik, köztük a bálványimádásba visszasüllyedő héberek/zsidók is tisztelték, U szer-/kármel-hegyi és a filiszteus Ekrón-i kultuszhelyén ( a szinkretizálódás után ) ikerneve Baál~(S)Zəbúr/Zebúl Zebu b volt, a b -s = Zebub változat sémi népetimológia: A Táj/( környező ) Vidék Baál-ja/Ura, ezt a hithű zsidók más hanglejtéssel a Legyek Ura gúnynévként ejtették ki ]; a hegy helynevének ó-görög változata Itabürion vagy Ithabürion, ( latin átírásban Ithabur ), ám a Septuagintá-ban [

7 ἑβδομήκοντα/"hebdomékonta", latinosítva "Septuaginta" ( = hetvenes, római számokkal rövidítve LXX ) --- az ószövetségi könyveknek 70 bölcs által ó-görögre fordítása: a Kr.e. 3. sz. és a történelmi Jézus Krisztus földi életének idősávja közötti időben az ó-egyiptomi Alexandriában keletkezett, eredetileg a hellenizálódott zsidók számára, ám maguk az apostolok is használták ] Thabór, ebből angol és francia: Thabor, a franciában Tabor is; a magyarnak tűnést kizárandó manapság gyakran Tabór-nak vagy Tábór-nak írják át. (B.S.)]]. A megdicsőülés hegyén Jézus arca ragyogott, amint Atyjával beszélt, aki másik két személyt is küldött hozzá, hogy bátorítsák Őt. Ez a két személy Mózes és Illés volt, a törvény és a próféták ( lásd: Pál Római levele 3:21 ) jelképei. A mi életünk is tele van hegyekkel és völgyekkel: hegyekkel, amikor boldogok vagyunk és érezzük Isten jelenlétét, meg völgyekkel, amikor letörtek és fáradtak, esetleg csüggedtek vagyunk. Jézus velünk jön a hegyről a völgybe, ha mi is úgy akarjuk! Ő nemcsak az életünk magaslatain szeretne ragyogni, hanem a szürke, gondokkal teli hétköznapokban is, amikor látszólag minden rossz összefog ellenünk. Boldogmondások hegye és Kapernaum = 3. előadás --- Jézus örök érvényű életelvei ( 58 p ) A Galileai-tenger északi partján fekvő Kapernaum ( Kegyelemfalva ) volt a központja Jézus Galileában végzett szolgálatának, ahol sok csodát tett. Fontos és virágzó halász- és kereskedelmi központ volt, amely nem-zsidóknak és zsidóknak is otthont adott. Jézus egyik legismertebb prédikációjában, a Hegyi beszédben találhatók a boldogmondások. Ezek az egyszerű, mégis sokatmondó szavak az emberi boldogság titkait rejtik magukban. Ha összeszednénk a mentálhigiénia témakörében valaha írt valamennyi mértékadó cikket ha ezeket összedolgoznánk, kifinomítanánk, és megszabadítanánk a fölösleges szavaktól -, ha a lényeget mind megtartanánk, a körítésből viszont semmit, és ha a tiszta tudományos ismeret ezen makulátlan darabjait a legtehetségesebb élő költővel tömören szavakba foglaltatnánk, - nos, akkor megkapnánk a Hegyi beszéd suta, némileg hiányos összegzését, és ez egyáltalán nem állná ki az összehasonlítást az eredetivel Ez az optimista, normális és megelégedett, sikeres emberi élet receptje. J.T. Fisher, pszichiáter.

8 [[ Gyökössy Endre református lelkész is többször összefoglalta emberek egymás közti és mai viszonyaira is aktualizálva a boldogmondások örök üzenetét, pl. ( az 1. kép feltöltése után - teljes képernyős/full screen üzemmódban - ütemesen kattintgatva )]] Sikár és Jerikó = 4. előadás --- Jézus meghív az Ő életterébe D&lf=plcp&context=C FDOEgsToPDskIk2jaYghJj5b2lhbU4KRcc ( 58 p ) Šikár [[ az š -hangot kiejteni/leírni nem tudó ó- görögöknél Szükhar; Közép-Izraelben az Efrajim-középhegység északnyugati ( az U szer- /Kármel-hegység felőli ) nyúlványa a Šiḫem-/Shikhem-hegység, amelynek délkeleti rézsűi tövében van Šiḫem/Shikhem/(ó-görögös sz -szel)szikhem/szichem város / régészetileg: Tel(l) Balatah, legkésőbb a fémkorok kezdetétől lakott hely /, ma ennek egyik kerülete: A szkar/ Askar, az Ábrahám-unoka Jákob pátriárka Kr.e. 16. sz.-i kútjával; Šiḫem/Shikhem város völgyét a Gerizim-/Garizim-, és az Ébál-hegy határolja; Mózes ( egyik vég)rendelkezésének megfelelően a Józsué-vezette héber/zsidó honfoglalás során az új ország itteni eszmei középpontján terméskő-tömbökből oltárt emeltek, majd a YHWH- /Jahve -tisztelőkre a Garizim irányából áldást, az Úr parancsait megtagadókra pedig az Ébál irányából átkot mondtak, ( 5Móz 11,26~29, az átokszöveget a 27,14~26 részletezi ); Jeruzsálem bő 2 évszázaddal későbbi elfoglalása és szövetségi fővárossá tétele előtt Šiḫem, éspedig vlsz. az itteni ún. Móré-tölgy volt a héber/zsidó törzsszövetség kultikus központja, noha a frigyládát nem itt őrizték. (B.S.)]]. A s(z)amaritánusok Izraelben élő népcsoport volt. Nevüket S(z)amáriáról, az északi királyság fővárosáról kapták; [[ héberül: Šomrón Šamária/ó-gör.: Szamaria ( a római korban ikernévvel ) Samária-Szebaszté ] ma Sebastiyeh. (B.S.)]]. Kr. e. 722-ben, miután az asszírok elfoglalták Izraelt és előkelőbb lakosait fogságba hurcolták, az asszír királyok a birodalom keleti feléből telepítettek lakosokat S(z)amáriába. [[ Az ó-görög és a latin nyelv leírni sem tudja az -š /magyar s hangot, ezért azt vagy -z -vel, vagy -sz -szel ejtették és írták le, így az ókori Septuaginta nevű ó-görög Ószövetség fordítás + a teljes Szentírás Szt. Jeromos-féle latin Vulgata-fordítása alapján a magyar római és görög katholikus, ill. néhány protestáns fordítás -sz -szel használja a héberben és/vagy az arameusban -š -sel kiejtett/írt szavakat,

9 neveket, a klasszikus protestáns fordítások azonban visszatértek a héber, ill. arameus eredeti ejtést legjobban megközelítő hangzáshoz és magyar leírási formához ]]. A Jordán völgyében fekvő Jerikó ('a hold városa') a világ legrégibb városa. [[ A régészeti feltárások szerint a település városias szerkezete és kőépületei kereken évvel ezelőttiek ]]. Már Josephus Flavius azzal a kb. 350 m hosszú, 150 m széles, tojásdad alakú dombbal azonosította, amely ma Tell-esz-Szultan néven ismert. Jézus a 3 és fél éves nyilvános működése alatt idejének legnagyobb részét a szegények, a megvetett emberek körében töltötte el. A két városban, Jerikóban és Sikárban történteknek is ők a főszereplői. Zákeusra és a s(z)amáriai asszonyra is szüksége volt Jézusnak! De ahogy ma, akkor is az emberé a döntés, hogy behívjuk-e életünkbe, megosztjuk-e vele mindennapjaink örömeit és gondjait. Nem fog kényszert alkalmazni, tiszteletben tartja szabad választásunkat Bethánia = 5. előadás --- Jézus: a Reménység Fejedelme &lf=plcp ( 59 p ) Az Olajfák hegyének keleti lejtőjén elindulva, Jeruzsálemtől körülbelül 3 km-re fekszik Bethánia kis falucskája, amely mint egy csendes oázis kínált pihenést a fáradt utazóknak, távol, de nem túl messze a nagyváros forgatagától. Itt lakott a három testvér: Márta, Mária és Lázár, akiknél Jézus gyakran vendégeskedett. E kis település mai nevét is - arabul: El-Azarije - Lázárról kapta. Az ő feltámasztásának emlékét őrzi az a korabeli sír, amelyet keresztény zarándokok ezrei keresnek fel mindmáig. Lázár története a kulcs az élet egyik titkára: mi vár ránk a halál pillanatában? Egy nagy utazás, ahogy az ó-egyiptomiak gondolták? Vagy [[ az ó-görögök szerint ]] a Styx-en átevezve Hádész birodalma? Esetleg Dante poklának valamely bugyrában találjuk magunkat? Vagy újra és újra reinkarnálódunk mindenféle élőlény formájában, amíg elérjük a Nirvánát? Tehát mi az igazság? Mi lesz velünk, amikor meghalunk? A bethániai sír titka arra sarkall, hogy keressük meg együtt a halál utáni élet kérdésére a választ --- a Bibliából!

10 Jeruzsálem - Gecsemáné-kert és Via Dolorosa = 6. előadás --- A passió ( 59 p ) Kevés olyan város van, amelynek olyan gazdag a történelme, mint Jeruzsálemnek. A [[ szentföldi bronzkorszak = ]] kanaánita korszaknak és [[ a mózesi héber/zsidó honfoglalás és letelepedés, majd államalapítás, régészetileg a vaskorszak, azaz ]] a korai királyság idejének páratlan emléke az a sziklába vájt tárna- és akna-rendszer, amely a föld alatt biztosította a 30 méterrel az egykori városfalon kívül és [[ a mai terepszint alatt ]] 15 méterrel mélyebben fekvő Gihon-forrás megközelítését. A város és vele a Templom Kr. e. 587-es pusztulása, majd a babiloni fogság után megindult újjáépítés koráról, a perzsa fennhatóság idejéről keveset tudunk. Nem sokkal időszámításunk előtt Heródes hatalmas építkezésekbe kezdett, amelyek megadták a Jézus korabeli város arculatát. Nem messze a Templomtól, a jeruzsálemi [[ korabeli ]] Újvárosban volt egy kert az Olajfák hegyén: a Gecsemáné-( = olajprés -)kert*. Ez a kert Jézus - vagy valamely tanítványa - ismerősének tulajdona volt. Egy csendes hely, ahol Jézus imádkozott. Az utolsó vacsora után is ide érkezett Jézus, és innen indultak a Passió [[ = a Szenvedés-történet ]] eseményei is. *[[ get-šemani - ó-görögül/latinul š híján sz -szel ejtve/írva - get-szemane, az eredeti t+š pedig a magyarban cs -nek hangzik ]] Kicsoda Jézus valójában? A Passió története választ ad rá... Olajfák hegye = 7. előadás ---- Jézus él és visszajön

11 Az Olajfák hegye nem önálló, körüljárható hegy, hanem egy hosszú hegylánc legdélebbi része. Keleti lábánál van Bethánia, ahonnan Jézus virágvasárnap indult a városba, nyugati oldalán van a Kidron-patak völgye, s a völgy túlsó oldalán a Templomhegy. S ott, az Olajfák hegyén ahonnan a mennybe távozott -, hangzott el Jézus csodálatos ígérete: nem hagyja övéit árvákul, hanem miután elkészítette számukra a helyet, visszajön, hogy magához vegye őket, hogy örökre vele legyenek. Én élek és ti is élni fogtok (János 14:19). Jézus él! Krisztus feltámadása a mi eljövendő feltámadásunk biztosítéka. Második advent az igazi jövőkép. Lehetséges? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Magán-reflexióim, esősorban a 7. előadás kapcsán. Azoknak javaslom elolvasni, akiket érdekel 1) az iszlám parúzia-álláspontja, továbbá a 2) vasárnap-kérdés, végül a Jézus7 sorozat 7. előadásában 3) a végidők előjeleiként értékelt némelyik természeti és/vagy kultúratörténeti jelenség elhelyezése egy, a folyó időnek, mint fizikai dimenziónak az ( elmúlt ) egyetlen évszázadnyi időtartamnál hosszabb időskáláján. A sorozat 7. előadása 2. felének kiemelt üzenete Jézus Krisztus második eljövetele --- ( görög szóval ) a parouszia parúzia. Advent = várakozás; az adventisták és a rokon felfogású keresztények/keresztyének központi tanítása, leghangsúlyosabb része a 2. Úrjövet, egymáshoz képesti felekezeti különbözőségeik is elsősorban a mikor, a hogyan és a mi lesz az után kérdéseire adott más-más válaszok köré csoportosíthatók. A fenti előadásban a kitűnő előadó Kovács-Bíró János lelkész úr természetesen saját hetednapi adventista egyházfelekezete meggyőződését közvetíti. Az időkeretbe sem férhettek bele az ún. végső dolgokra vonatkozó más - pl. a magyar történelmi egyházfelekezetekét legalább utalásszerűen bemutató - keresztény/keresztyén értelmezések, a váradalmakra utalás, vagy pl. annak felvillantása, hogy mit tanít mindezekről az iszlám. És: a lelkész úrnak korunk természeti jelenségei némelyikével kapcsolatos egyik-másik meglátása is azok tágabb természetismereti ( s ha olyanok: kultúra-történeti ) összefüggésekbe helyezését, ill. legalább

12 az azokra utalást igényli. Mindez mit sem von le a sorozat első 6 előadásának teljes, és e 7. előadás túlnyomó részének nagyszerű értékeiből. 1) Keresztény/keresztyén világunkban Jézus Krisztus 2. eljövetele - a 2. Úrjövet -, tehát a parouszia/parúzia, mint a végidőkben bekövetkező végső dolgok legfontosabbika az az üdvtörténeti esemény, amikor a Fiú Úr Isten/Jézus Krisztus Örök Bíróként visszajön ítélni élőket és holtakat. Maga a visszajövetel explicit kijelentésként az Újszövetségi Szentírásban található meg. A keresztény/keresztyén vallásfelekezetek elsősorban tehát az Újszövetségi Szentírást, emellett saját egyházaik hagyományait veszik alapul, amikor a parúziáról szólnak; pl. ; Rendszeresen vallást tesznek e visszajövetelről/2. Úrjövetről a történelmi Jézus kettős, ezen belül egyenlő mértékben emberi és isteni természetét valló ( görög szóval ) diofüzita kereszténységben: mind a római és görög katholikus, mind a protestáns egyházak és híveik is; számukra hittételként egzakt megfogalmazásban már az Egyetemes Apostoli Hitvallásban* - a Hiszek egy -ben -, éppen a fenti mondatban idézett résszel záródva, amely előtt a Jézus Krisztus mennybemeneteléről szóló hitvallásrész van:»harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el«; továbbá: noha ezt a rövidebb formulát ismeri és elismeri a diofüzita orthodox/keleti vallásfelekezet-csoport is, ezen egyházak liturgiájukban a 325-ös I. nikaiai ökumenikus** zsinaton elfogadott hosszabb, ún. Nikaia-konstantinápolyi Hitvallást használják:»harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége«. [[ *Egy ősi keresztelési hitvallásból a Kr. sz. u. 125~135 körül alakult ki az ún. régi római hitvallás, amely a mai szövegtől alig tér el. Ebből a VI.~VIII. században véglegesült a pontos mai hitvallás, éspedig a kereszténység latin szertartású területein: Európa és az iszlám elterjedése előtti Észak- Afrika elsősorban nyugatabbi részein; majd a IX.~XI. sz.-ra az akkori latin-kereszténység teljes területén minden más szövegváltozattal szemben kizárólagossá vált. ** egyetemes = görögül: oikoumenikosz, amelyből az ökumenikus szó is származik, szó szerinti jelentése: az egész világra [ értsd: a Föld emberlakta egészére ] kiterjedő ]]. Ám a parúzia az egyik leghangsúlyosabb tanítás a Jézus Krisztusnak nem egyenlő mértékben kettős, hanem kiemelten az isteni természetét hangsúlyozó, a IV./V. szf.-ra Egyiptomtól Syria provinciáig ( = Nagy-Szíriáig ) és kelet Kis-Ázsia térségéig kialakult eszmekörű ún. monofüzita/ nem-khalkedóni keresztényeknél is, így a magát Szent Péter apostolnak a Rómába utazását megelőző Antiokheia-i szolgálatára visszavezető szír ( jakobita ), a Tádé apostol és az arameus-szír misszió magvető hatására kibontakozott örmény, és a magát Szent Márk evangélista missziójára visszavezető egyiptomi/kopt, ill. a belőle önállósult etióp egyházban; [[ valamennyiük az igaz hit/igaz tan = ortho-doxa görög szóösszetétel alapján hivatalos megnevezésébe felvette és használja az orthodox jelzőt, ám a nyugati, így a magyarországi gyakorlatban is ez a jelző 451-ben a khalkedóni ökumenikus = egyetemes zsinaton elfogadottak szelleme, eszmeköre és betűje szerint diofüzita, egyúttal a konstantinápolyi pátriárka tiszteletbeli elsősége alá tartozó nemzeti egyházak jelzője,

13 amelynek szláv tükörfordítása a pravo-szláv(nüj), [ a 2 szláv szó csak azonos alakú! ] ]]. Mohamed próféta [ az iszlám sorrend szerint a 25., egyúttal szerintük a végső: a próféták pecsétje ] kereszténységről származó ismereteinek messze túlnyomó többsége fiatal kori nesztoriánus-keresztény tanítómestereitől származott: pl. még Mohamed kamaszkorában vele az Újszövetségi Szentírást ( meg)ismertető Szergiosz Báhira nevű tanítómestere Bosztrai, tehát Haurán-vidéki nesztoriánus/ asszír szerzetes volt. [ Az antik Gaulanitisz/ma: Gólán nevű táj délkeleti szegélyén, államilag ma: Dél-Szíriában van Bosztra, ahol az ifjú Mohamed - a kései antikvitás nagyvárosi kulturális közegében - találkozott Báhirával, majd mester~tanítvány viszonyban hosszabb időt töltöttek el együtt, amelynek végén - látva a kb. 12 éves fiú páratlan szöveg-befogadó és memorizáló tehetségét - Báhira megjövendölte Mohamed prófétává válását. Az ősi Bosztra - Ó-Egyiptomban már a Kr.e. 15.~14. sz.-ban feljegyzett nevű település - történelmi héber/zsidó neve Becer, [ e c révén neve közel azonossá vált a már a Kr.e. 19. sz.-ban Ó-Egyiptom ún. kései átokszövegeiben Buszranu néven emlegetett, a Holt-tengertől délre található, a héber/zsidó honfoglalás katonai csapatmozdulatainak útvonalába eső Edom-i Bocrá - mai arab Buseirah - nevével ]. A Gaulanitisz-i Bosztra a római hódítás után Nova Traiana Bostra néven Arabia Petraea provincia fővárosa lett, 2 évvel Mohamed próféta halála után: 634-ben foglalták el a muszlim arabok, és lakosságának többsége azonnal áttért az iszlámra; az oszmán-török időkben Busra Eski Şam volt a neve, a mai Szíriában pedig Busra ash-sham ]. { A sémi keleti arameus/ asszír liturgiai nyelvű nesztoriánus keresztények szintén diofüziták, ám a IV.~V. sz.-i szíriai Antiokheia-i egyik fő theológiai iskola felfogásának megfelelően Krisztus 2 természete közül az istenit méreteiben nagyobbnak és az emberi természetével nem teljesen egyesülőnek vélték/vélik, így az Atya~Fiú kapcsolaton túl Krisztus 2 természetének markáns megkülönböztetését vallották Nesztoriosz pátriárka és hívei [ szétzúzta az istenember egységét --- szólt a Nesztorioszt elítélő verdikt ]; továbbá az ekkor kibontakozó Mária-kultusszal szemben - a IV. sz.-i, Athanasziosz-i felfogást megőrizve - Máriát jócselekedeteiben sem tökéletes, néha rossz gondolatoktól sem mentes, azaz gyarlóságokkal is terhelt ( megváltásra szoruló ) szentnek, tehát kiválasztott, de teljes mértékben földi lénynek, embernek tartották, ezért nem Theotokosz-nak/Isten(t)-szülőnek, csak Khrisztotokosz-nak/Krisztus(t)-/( Messiást-)szülőnek nevezték. Az epheszoszi III. ökumenikus/egyetemes zsinat ( 431 ) mindezt eretnekségnek nyilvánította, az ezt valló - 428~431 közötti konstantinápolyi pátriárka - Nesztorioszt száműzték, elvbarátainak, híveinek ezért kellett egyházjogilag/egyház-szervezetileg elválniuk a diofüzita orthodoxia fő áramlatától; [ ld , 594. és 595. kép ]. Mindmáig élnek nesztoriánusok Kelet-Szíriától Irakon át Iránig, Szaúd-Arábia Irakkal határos némely oázisának beduinjai szintén nesztoriánus-kereszténynek vallják magukat }. Mohamed az arianizmus túlélő eszmeköréből is átvett néhány alapvető tanítást. { A libüai származású, Antiokheiában már majdnem eretnek keresztény theológiát tanuló, Alexandriában különféle egyházi szolgálatokat végző Areiosz/Arius ( 336 ) és 317/ 18-tól

14 szervezett platonista alapú filozófiai iskolája szerint + az egyetlen örök létező Isten az Atya. A Logosz/az Ige az idők előtt lett, közvetlenül az Atyától, azért ő nem egyszerűen a teremtmények valamelyike, hanem az első és legnemesebb teremtmény: az Atya a világ teremtésének kivitelezése/végrehajtása céljából adott létet a Logosznak/az Igének. Ám mivel nem az Atya lényegéből való, ezért nem egylényegű, nem egyenrangú vele, igazából nem is teljesen hasonló hozzá: mert bár a Logoszt az Atya a semmiből teremtette, teremtettsége okán mégis van kezdete, és alá van vetve változásnak, ill. tévedésnek is. A Logosz egy emberi testtel - Jézuséval - egyesült. Jézus szabad akaratának helyes használata által olyan tökéletességre emelkedett, hogy Isten őt fiául fogadta, ezért helyén való a megkülönböztetett tisztelete. Összefoglalóan: a Fiú nem egylényegű az Atyával, csak hasonló lényegű ( homoiousziosz ). Az arianizmus tehát tagadta Jézus Krisztus - a Fiú Úr Isten - örök, a megtestesülést megelőző, ill. megtestesülése/földi élete - istenemberi mivolta - alatti istenségét, tagadva ezzel a kereszténység/keresztyénség isteni eredetét is. Ariusnak számos, magas egyházi rangú híve lett Libüától Egyiptomon át Syria provinciáig ( Nagy-Szíriáig, azaz Egyiptomtól az Eufráteszig ), - utóbbi térségben pl. még Euszebiosz/Eusebius, a történetíró Kaiszareia-/Caesarea Maritima-i püspök is -, sőt, Kis- Ázsián és a Balkánon át a Kárpát-medence pereméig, [ pl. 15 évvel Arius halála után: 351-ben Sirmium/Szávaszentdemeter adott otthont egy ariánus zsinatnak ]; de még Itáliában is akadtak ariánus püspökök 381-ig. A zsidó diaszpórák népességének egy részéből khrisztianosszá/kereszténnyé lettek - tehát az ún. zsidó-keresztény hagyományú gyülekezetek - körében is nagy népszerűségnek örvendett Arius ún. rigorózus monotheizmusa. Nagy Konstantin császár Nikaiába 325-ben ökumenikus/egyetemes zsinatot hívott össze, itt elvetették Arius és iskolája tanításait. Kimondták, hogy a Fiú egylényegű ( homoousziosz ) az Atyával, tehát nem teremtmény, ezért sem létfokozatban, sem morális értelemben nem mondható az Atyánál kisebbnek. Az egylényegű és a hasonló lényegű görög szavak között leírva mindössze egyetlen ióta ( i betű ) a különbség ( homoousziosz homoiousziosz ), ám valójában a keresztény/keresztyén hit és eszmekör alapvető tételének értelmezése forgott kockán. 381-ben az I. konstantinápolyi ökumenikus/egyetemes zsinat a Fiú és a Szent Lélek istenségének megvallásával végleg győzelemre juttatta a kinyilatkoztatott tanítást, az ariánusokat pedig kiátkozták. Ám a Római Birodalom területére beköltöző germánok nemességének többsége az Ibériai-félszigeti nyugati gótok esetében 586-ig, az Északnyugat-Afrikába átvándorolt vandálok esetében szintén a VI. sz.-ig, a Birodalom bukása utáni időkben: 568-ban Itáliába a Kárpát-medencéből beköltöző longobárdok esetében 671-ig ariánus volt, sőt, ariánus szigetek mindhárom területen egészen a VIII. sz.-ig fennmaradtak; [ az Egyetlenegy Isten Szentháromságosságának tagadása pedig mindmáig előfordul a kereszténység/keresztyénség áreájának több részterületén, ( pl. elsősorban Erdélyben az unitáriusok )]. Keleten pl. Niszibiszi Szír Szt. Efrém ( 373 ) - a Szent Lélek hárfája - theológiai értekezéseivel az arianizmus ellen is fellépett, [ nemcsak a manicheusok ellen ]; sőt, pl. az

15 Edesszában [ a mai Törökország délkeleti részén Urfa/Sanli-Urfa ] az arianizmust véres terrorral kötelezővé tenni akaró ( dél-pannóniai/szerém vármegyei Cibalae-/ma: Vinkovci-i születésű ) Flavius Valens keletrómai császár vallásreform -kudarcakor Efrém nagy nyilvánosságra hozott énekében bátor politikai tettként így ünnepelt: Edessza inkább meg akart halni, mint hogy [[ orthodox ]] hitétől elszakadjon. Adjátok a[[z ariánus ]] császárnak a várost, a falakat, a palotákat! Adjuk neki vagyonunkat és vérünket! De hitünket mi sohasem hagyjuk el -- ó, áldja meg gyermekeit Krisztus!'' A 381-es kiátkozás után a Római Birodalom keleti térségeiben az ariánus szellemi elit egy része beolvadt az ott éppen kialakulóban lévő monofüzita irányzatokba, [ némely mai nyugati értékelés a monofüzitákat az arianizmus származékának minősíti, ld. pl. A Kelet-Római Birodalom és az ortodox kereszténység c. tanulmány ], más részük a Római Birodalom nyugat-ázsiai területeiről az államhatárokon kívülre menekült: pl. a szászánida Perzsiába vagy az Arab-félsziget oázisaiba. Utóbbiak egyes csoportjai - vagy a helyi monofüzitákhoz, vagy az Arab-félszigeten eleve nagy számban előforduló, és Arius tanaival mindig is rokonszenvező ún. zsidó-keresztényekhez igazodva - megérték Mohamed korát. A Sirmium-i/szávaszentdemeteri születésű ariánus Flavius Iulius II. Constantius császár ( 361 ) Konstantinápolyból 356-ban hivatalos egyházi küldöttséget menesztett az Abesszin Birodalom pár évtizedes dél-arábiai/jemeni 1. fennhatósága idején a dél-arábiai abesszin helytartóhoz. Az ariánus küldöttségvezető itt - ahol a»dél-arábiai nem arab déli sémi nyelv«-et ( másfél évezreddel korábban: Sába királynője nyelvét ) beszélték sok-sok évezred óta [ amelynek Afrika szarvára áttelepült nyelvjárása volt eredetileg a mai»etiópiai sémi nyelv«] - ariánus keresztény templomokat is építtetett, ill. szentelt fel. II. Constantiushoz képest 2 és fél évszázad múlva az ifjú Mohamed - jemeni üzleti útjain - tehát szintén találkozhatott az ariánus eszmekörrel }. A nesztoriánus és ariánus alapozást követően az iszlám vallás az egyiptomi kopttal akkor még azonosak tekinthető, Jemenbe átszármazott etiópiai, és a kortárs szír-jakobita kereszténység Isten-, ill. Jézus-képét ismerte meg és használta/használja fel, mivel csakis a [ dél-arábiai sémi nyelvű ] jemeni kopt-monofüzita, és a Syria provincia-beli [ a tulajdonképpeni arabbal közeli rokon, a sémi arameusból kifejlődő korabeli szír nyelvű ] jakobita-monofüzita theológiájú istentiszteletek meghallgatásából és az ott hallottak memorizálásából származtak Mohamed próféta további ismeretei. [ Hogy még inkább egyértelmű legyen: az Arab-félsziget belseji - közép-arábiai - eredetű, ( saját mai fogalmaink szerint ) valódi, azaz Joktán-utód arab/áriba nyelven, mint anyanyelvén beszélő Mohamed próféta nem beszélt/értett sem görögül, sem latinul, ( vagy ha igen: nagyon szerény mértékben ), így sem a konstantinápolyi/bizánci, az antiokheiai vagy az alexandriai görög nyelvű diofüzita orthodoxia szertartásai, sem a diofüzita római katholikus/latin nyelvű liturgia keretében még a korabeli arab anyanyelvű keresztény híveik számára is e 2 nem-sémi nyelven átadott evangélium-magyarázatok, Ige-hirdetések, vagy az e nyelveken hozzáférhető szakirodalom felolvastatását/meghallgatását sem tűzhette ki céljául. Vagyis az Egyetlenegy Isten Szentháromságosságáról, a Jézus Krisztusban megtestesülésről, a Megváltó földi életében isteni és emberi természetének az Egyetemes Apostoli Hitvallásban is megfogalmazott diofüzita értelmezéséről, a Messiás üdvtörténeti célú áldozatvállalásáról, haláláról és feltámadásáról nem hallhatott hiteles magyarázatokat, csakis a mindezeket másképp látó, már abban a korban is sémi liturgiai nyelvű keresztény

16 felekezetek korabeli felfogásaiból ismerhetett meg részleteket. Ezt tükrözi vissza pl., hogy az iszlám szerint Jézust nem feszítették keresztre, hanem mielőtt megölhették volna, Isten/Allah felemelte a mennyekbe, és a kereszten egy hasonmást végeztek ki ; [ még olyan muszlim változat is van erre, hogy az áruló Júdás volt a hasonmás, és őt feszítették meg ]. A Korán 4. szúrájából:»(153) Az Írás [[ zsidó ]] birtokosai Aztán elővették az aranyborjút, Ám mi elnéztük ezt, és nyilvánvaló hatalmat adtunk Mózesnek. (154) És fölemeltük föléjük a Sínai-hegyet a velük kötött egyezség zálogául, és azt mondtuk nekik: "Lépjetek be a kapun, boruljatok földre!" És erős egyezséget [[ szövetséget ]] kötöttünk velük. (155) És mivel megszegték az egyezségüket, nem hittek Allah jeleiben, jogtalanul megölték a prófétákat, és azt mondták: "A szívünk körülmetéletlen" - de nem, Allah lepecsételte azt nekik a hitetlenségükért, és ezért hisznek oly kevéssé; (156) és mivel hitetlenek, és [[ Szűz ]] Máriát szörnyű gyalázkodással illették, (157) és mivel azt mondták: "Megöltük Jézust, a Messiást, Mária fiát, Allah küldöttét" - holott valójában nem ölték meg őt, és nem feszítették keresztre, hanem [[ azt, akit valójában megfeszítettek ]] Jézushoz hasonlónak látták. [[ más fordítás szerint: hanem csak úgy tűnt nékik ]]. Akik Jézust illetően összekülönböztek, azok kétségben voltak felőle. Nincs [[ egyértelmű értesülésük ]] tudomásuk róla, csupán vélekedésüket követték. Bizony, nem ölték meg őt úgy, ahogy [[ meg voltak győződve erről ]] bizonyosak voltak benne, (158) ellenkezőleg, Allah magához emelte őt. Allah Büszke és Bölcs. (159) Az Írás birtokosai közül nincs senki, aki Jézus [[ iszlám felfogásban a valódi: a parúziában eljövetele és végítéleti működése utáni ]] halála előtt ne hinne benne. A Feltámadás Napján Jézus tanú lesz ellenük«. A Koránról alapvetésként rögzíti az iszlám vallástudomány és hitoktatás: A Korán Allah szava, amelyet Mohamednek ( béke legyen vele ) küldött le Gábriel ( béke legyen vele ) közvetítésével. Maga a Korán pedig az iszlámról: 3. szúra, [[ Allah mondja ]]»(19) A[[z igaz ]] vallás Allahnál az Iszlám«..»(85) Aki az Iszlámon kívül más vallás után vágyakozik, attól [[ az ]] nem fogadtatik el, [[ más fordításban: annak visszautasítandó a vallása ]], és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni«. Mivel a Korán Allah szava, a hagyománytisztelő felfogás szerint szövege csakis azon a nyelven hiteles, ahogy elhangzott, tehát arabul. Továbbá mivel a Korán minden egyes verse 7 jelentéssel bír, bármely nyelvre fordítása csakis lehetséges értelmezésnek tekinthető. Ám szerte a világon egyre gyakoribbak a fordításai. Fentebb és az alábbi válogatásban az egyik legújabb olyan magyar fordítást használom a világhálóról, amely nemcsak részleteket, hanem a teljes ún. Szent Koránt tartalmazza, továbbá azért ezt, mert bilingvis, tehát aki tud arabul, a párhuzamosan legördülő 2 oszlop közül a jobb oldaliban az eredeti arab szöveget is tudja olvasni. Qur'an in Hungarian: ; végül mert az eredeti arab szöveg meg is hallgatható. Önmagára [ is ], mint írásba foglalt kinyilatkoztatásra a Korán szövege az Írás -ként utal. [[ Szúra = a Korán fejezete; a Korán 114 szúrából áll, a szúrák pedig klf. hosszúságú számozott részekből, azaz vers -ekből. A 9.-et kivéve minden szúra azzal a kifejezéssel kezdődik, hogy»allah, a Könyörületes és az Irgalmas nevében«, más fordításban:»a Kegyelmes és Könyörületes Allah nevében«. Arab nyelven: har-/ al-iláh/allah az Isten, a Koránban Allah neve ször fordul elő. A muszlim = [ magát Allahnak ] alávető, odaadó, a magyar fordítások egy részében: [ Allah akaratával ] megbékélt/megbékélő személy. A fent megadott tárhely ( link ) magyar fordításban az arabban használt személynevek is a mai magyar

17 névhasználat szerinti alakúak, vagyis pl. ( arab magyar ) Núh Noé, Ibráhim Ábrahám, Mariyam/Meriem Mária, Íszá Jézus. Személyes névmás használatakor, ha Allahra utal, a legtöbb fordítás következetesen nagy kezdőbetűvel írja át, ( az idézett versekben én is ehhez tartottam magamat ); ha pedig a magyarban nem egyértelmű, hogy kire vonatkozik, akkor pontosító magyarázat szerepel zárójelben, ugyanígy bármely más magyarázatnál is ]]. Korán, a 21. szúrából:»(91) És őt [[ Mariyam/Meriem/Mirjam/[ Szűz ] Mária ]], aki érintetlenül megőrizte a szemérmét! És belé leheltünk a Lelkünkből. És csudás jellé tettük őt és a fiát a teremtményeknek«. A 19. szúrából:»(16) [[ Mohamednek mondja Allah ]] És emlékezz meg az Írásban Máriáról! (17) És elküldtük hozzá a Lelkünket [[ Gábriel (fő)angyal képében ]] (19) [[ Allah leküldött Lelke: ]] "Én csakugyan a te Urad küldötte vagyok" - mondta az - "és az a küldetésem, hogy tiszta fiúgyermeket ajándékozzak neked." (20) Mária azt mondta: "Honnan lenne nékem fiam, holott nem illetett engem [[férfi]]ember, [[ más fordítás szerint: ( férfi ) halandó még nem érintett engem ]]?" (21) mondta az angyal: "A te Urad azt mondta könnyű ez Nekem. És neked ajándékozzuk, hogy csodás jellé tegyük őt az embereknek, és irgalmunkat tanúsítsuk szolgáinknak. Eldöntött dolog ez." (22) Akkor várandós lett vele. (29) Mária akkor a gyermek Jézusra mutatott. Azok [[ a megszületett Jézust meglátogatók ]] azt mondták: "Hogyan beszélhetnénk egy kisgyermekkel, aki még a bölcsőben fekszik?" (30) A gyermek [[ Jézus ]] azt mondta: "Allah szolgája vagyok! Odaadta nékem az Írást és prófétává tett. (31) És áldottá tett engem, legyek bárhol is, és elrendelte nekem az imádkozást és a zakátot*, ameddig csak élek, (32) és hogy az anyám iránt üdvösséget gyakoroljak. És nem tett engem hatalmaskodóvá és szerencsétlenné. (33) És békesség legyen velem azon a napon, amikor megszülettem, és azon a napon, amikor meghalok, és azon a napon, amikor új életre támadok föl." (34) Ez Jézus, Mária fia«. *[[ zakát = ( meghatározott vagyoni minimum, ill. minimum-jövedelem/alsó limit fölött ) jótékonysági alamizsna, szociális/szolidaritásai ( ínség -)adakozás --- az umma = ( iszlám vallási ) közösség pénz-(kincs- )tárába fizetik be, ill. a természetbelieket az umma gyűjtőhelyén adják le: fő célként a társadalmi egyenlőtlenség, polarizáltság újraelosztó/redisztribúciós mérséklésére; a zakát eredetileg önkéntes / elvárt / volt és meghatározatlan mértékű, később és ma már adó jellegű: a jövedelem 2,5 %-a, az iszlám állam szedi be, az állami adóval együtt behajtva, ( ha van: a foglalkoztatón/alkalmazón keresztül ); a Korán szerint akik kapják: szegények, eladósodottak, özvegyek, árvák, betegek, rabok, felszabadított rabszolgák, utazók, vallásháborúban kárt szenvedett muszlimok, és az iszlámra újonnan áttért felnőttek/neofiták; a vagyoni minimumra példa: 4 tevéig nincs zakát-leadási kötelezettség, a mezőgazdasági terményeknél viszont egységesen 10-edet adnak le/fizetnek be; a zakát ( arameus-szír: zakút ), a hitel, a kamat, főként az uzsorakamat eszmeiségét Mohamed és munkatársai a Kr.e. 7. sz.-i és azt követő idők héber/zsidó, utóbb az Ószövetségi Szentírásába felvett/kanonizált tekercseiből, főképpen pedig az Újszövetségi Szentírás keresztény szövegeiből vették át, és a maguk arábiai ( sivatag, félsivatag, oázis, stb. ) viszonyaira alkalmazták ]]. Az 5. szúrából:»(110) Emlékezzetek arra, amikor Allah azt mondta: "Jézus, Mária fia! Emlékezz a kegyelemre, amelyet irántad és szülőanyád iránt tanúsítottam, akkor, amikor megerősítettelek téged a Szent Lélekkel, úgy, hogy mint gyermek a bölcsőben szóltál az emberekhez, és később, mint felnőtt. És emlékezz arra, amikor megtanítottam néked az Írást, a Bölcsességet, a Tórát és az Evangéliumot! És emlékezz arra, amikor az én engedelmemmel meggyógyítottad azt, aki születésétől fogva vak, és a leprást, és emlékezz

18 arra, amikor az én engedelmemmel föltámasztottad a halottakat a sírjukból, és emlékezz arra, amikor távoltartottam tőled Izráel fiait, [[ itt arra utal, amikor Jézust le akarták lökni a szakadékba, de - az eredeti Károli-féle gyönyörű magyar szöveg szerint - ( sértetlenül ) által méne közöttük ]], és nem bántottak, amikor nyilvánvaló bizonyítékokkal fölkerested őket, s amikor azok, akik hitetlenek, azt mondták: 'Ez nyilvánvaló varázslat' [[ más fordításban: mágia ]]. (111) És emlékezzetek arra, amikor azt sugalltuk: "Higgyetek Bennem és a küldöttemben*!" *[[ más fordításokban: az Én hírnökömben ; Allah a történelemben Ádámtól kezdve mindösszesen nabī-t ( = prófétát ) küldött a Sátán által félrevezetett emberiség megsegítésére, közülük 313 volt az ún. nemes/magasabb rendű küldött ( = raszúl, küldetésük Allah üzenetének átadása valamely vallási közösség számára ), ám a Koránban név szerint csak 25-en = a próféták + a muszlim ( = [ magukat Allahnak ] alávető, odaadó ) apostolok vannak megnevezve; ( nagy kezdőbetűvel kiemelve ) a Hírnök/Küldött = Mohamed próféta, aki megkülönböztető jelzője szerint Khatimu-n-nabījjín / [ Allah ] Szent Nagykövete ]]. Ők azt mondták: "Hiszünk. Tanúsítsd, hogy muszlimok vagyunk!" (112) És emlékezzetek arra, amikor az apostolok azt mondták: "Ó Jézus, Mária fia! Vajon a te Urad képes arra, hogy leküldjön nekünk egy asztalt az égből?" [[ az Utolsó vacsora, ill. az Eukharisztia körülírása ]]. "Féljétek Allahot!" - mondta ő - "ha hívők vagytok, és ne kívánjatok efféle csodát!" (113) Ők pedig azt mondták: "Szeretnénk enni róla, és azt szeretnénk, hogy megnyugodjék a szívünk, és bizonyosságot nyerjünk arról, hogy az igazat mondtad, és szeretnénk tanúságtételt az asztal mellett." (114) Jézus, Mária fia ekkor azt mondta: "Ó, Allah, Urunk! Küldj le hozzánk egy asztalt az égből, hogy ünnep legyen ez annak is, aki most az első, és annak is, aki majdan az utolsó lesz közöttük, és hogy jel legyen az Tőled! És gondoskodj rólunk! Te vagy a legjobb Gondoskodó a gondoskodók között." [[ utalás a keresztények/keresztyének által használt Gondviselő titulusra ]]. (115) Allah pedig azt mondta: "Leküldöm hát nektek az asztalt. És bárki közületek ezután hitetlen lesz, bizony olyan büntetéssel fogom azt a túlvilágon megbüntetni, ahogyan még nem büntettem senkit a teremtmények között!" (116) És emlékezzetek arra, amikor Jézus azt mondta: "Magasztaltassál! Te tudod azt, amit én elrejtek magamban, de én nem tudom, mit rejtesz el Te Magadban. Bizony, Te vagy a rejtett dolgok tudója. (117) [[ Jézus mondja Allahnak: ]] Csak azt mondtam nékik, amit Te parancsoltál nekem, hogy: 'Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!' ameddig közöttük tartózkodtam. Miután pedig Magadhoz szólítottál engem, Te lettél az őrző fölöttük. Te vagy minden dolog tanúja«. A 43. szúrából:»(57) Amikor Mária fiát példaképpen hozták föl, akkor, íme, a Te néped [[ a zsidók ]] hangzavarban tört ki miatta [[ más fordításban: kinevette ]], (58) és azt mondták: "Vajon a mi isteneink jobbak-e, avagy ő?" [[ Allah mondja Jézusra vonatkozóan ]] (59) Nem más ő, mint a szolgánk, aki iránt kegyet gyakoroltunk, és akit példának állítottunk Izráel fiai elé. (61) És bizony, ő az Óra jelzése. [[ utalás a végítélet kezdetének időpontjára, amelyet az iszlám szerint majd Jézus fog jelezni ]]. Ne kételkedjetek hát benne, és kövessetek Engem! Ez az Egyenes Út! (62) És ne hagyjátok, hogy a Sátán elfordítson benneteket! Nyilvánvaló ellenségetek ő. (63) És amikor Jézus eljött a nyilvánvaló bizonyítékokkal, azt mondta: "Eljöttem hozzátok a bölcsességgel, és hogy elmagyarázzak nektek valamennyit abból, amiben összekülönböztetek. Féljétek hát Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! (64) Allah az én Uram és a ti Uratok, szolgáljátok hát Őt! Ez az Egyenes Út«. A 3. szúrából:»(48) És Allah megtanítja néki [[ Jézusnak ]] az Írást, a Bölcsességet, a Tórát és az Evangéliumot. (49) És Allah elküldi őt küldött gyanánt Izrael fiaihoz, akikhez ekképpen szól: "Jellel jöttem hozzátok a ti Uratoktól: Meggyógyítom - Allah engedélyével - azt, aki születésétől fogva vak, s meggyógyítom a leprást. És - Allah engedelmével - föltámasztom

19 a halottakat. Mindebben jel van a számotokra, ha különben hívők vagytok. (50) És eljöttem megerősítendő azt, ami a Tórából előttem volt, [[ értsd: Jézus küldetésének ideje előtti ószövetségi szentírási szabályok egy része ]], s hogy megengedettnek nyilvánítsak nektek egyet s mást, amit törvényetek megtiltott számotokra. Csodás jellel jöttem el hozzátok a ti Uratoktól. (52) Miután Jézus észrevette a hitetlenségüket, azt mondta: "Kik az én segítőim az Allahhoz vezető úton?" Az apostolok azt mondták: "Mi vagyunk Allah segítői. Hiszünk Allahban. Tanúsítsd, hogy Néki vetjük alá magunkat! [[ hogy muszlimok vagyunk ]]. (53) Urunk! Hiszünk abban, amit kinyilatkoztatás gyanánt leküldtél és követjük a küldöttet. Írjál föl minket azok közé, akik tanúsítják az Igazságot. (55) Emlékezzetek arra, amikor Allah így szólt: "Jézus! Magamhoz szólítalak immár, magamhoz emellek az égbe, és megtisztítalak téged a hitetlenektől. Azokat, akik követnek téged, a hitetlenek fölé helyezem egészen a Feltámadás Napjáig. Aztán [[ a végidőkben ]] mindannyian Hozzám fogtok visszatérni, s ítélni fogok közöttetek abban, amiben különböztetek. [[ értsd: amiben eltértetek az Írástól/a Korántól; iszlám felfogásban minden próféta, így Jézus is a Koránt hozta el, de követőik vagy rosszul értették, vagy kihagytak belőle, ill. beletoldottak, vagy meghamisították csakis Mohamed Koránja a tökéletes ]]. (56) Azokat, akik hitetlenek, súlyos büntetéssel büntetem meg az evilágon és a túlvilágon. És nem lesz majd, aki segítene nekik." (57) Akik azonban hisznek és jótetteket cselekszenek, azoknak Allah a nékik járó teljes fizetségüket adja meg. Allah nem szereti a kegyetleneket. [[ más fordításban: a bűnösöket ]]. (58) Ezt hirdetjük neked, ó, [[ Jézus/Íszá ]] próféta, a versekből/jelekből és a Bölcs intésből. (59) Jézus olyan Allah előtt, mint Ádám. Porból teremtette őt, majd azt mondta néki: "Legyél!" - és lett. (84) Mondd ( ó, Mohamed ): "Hiszünk Allahban, és abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzánk, és leküldetett Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael törzseihez, és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a küldöttek kaptak Uruktól. Nem teszünk különbséget közöttük egyikük javára sem. Mi Allahnak vetjük alá magunkat." [[ más fordításban: s Őbenne mi ( muszlimként ) megbékélünk" ]]. (85) Aki az Iszlámon kívül más vallás után vágyakozik, attól nem fogadtatik el, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni«. A 6. szúrából:»(82) Akik hisznek, és nem keverik kegyetlenséggel [[ más fordításban: bűnnel ]] a hitüket, azoké a bizonyosság. Ők azok, akik az igaz úton vezéreltetnek. (83) Ez a mi érvünk, amit Ábrahámnak adtunk az ő [[ eredetileg nem Allah-hívő, hanem sokisten-hívő pogány ]] népével szemben. Több fokkal magasabbra emeljük a bölcsességben azt, akit mi akarunk. Bizony, a te Urad Bölcs és Mindentudó. (84) És ajándékoztuk néki Izsákot és Jákobot, mindegyiküket az igaz útra vezéreltük. Noét már korábban az igaz útra vezéreltük, és leszármazottai közül: Dávidot, Salamont, Jóbot, Józsefet, Mózest és Áront. Így jutalmazzuk meg a jóravalókat; (85) továbbá az igaz útra vezéreltük Zakariást, [[ Keresztelő Szt. ]] Jánost, Jézust és Illést. Mindegyikük igaz az igazak között. (86) Továbbá Izmaelt, Elizeust [[ = Illés próféta tanítványa és utóda, héberül: Elisa, arabul: El-Jesze'e ]], Jónást és Lótot - mindegyiküket a többi teremtmény fölé helyeztük -,(87) továbbá egyeseket atyáik, utódaik és fivéreik közül. Kiválasztottuk és az Egyenes Útra vezéreltük őket. A 2. szúrából: "(136) Mondjátok: "Hiszünk Allahban és abban, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzánk és ami leküldetett Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és a Törzsekhez* *[ az iszlám magyarázatokban a 12 asbat ( al-asbat = a törzs ), Izsák fia Jákob leszármazottai; a Korán minden felsorolásában mindig Jákob után említi őket, így összefoglalva, nem név szerint; az Ószövetségi Szentírás Jákob 2 feleségétől + 2 mellékfeleségétől származtatja az összesen 12 fiút Izrael 12 törzsének névadó őseiként; mivel Jákob az Úrtól az Izrael

20 szinonim-nevet kapta, néhol Izrael törzsei szerepel a Koránban, ill. fordításaiban ], és hiszünk abban, amit Mózes, Jézus és a Próféták kaptak Uruktól. Nem teszünk különbséget közöttük egyikük javára sem. Mi Allahnak vetjük alá magunkat ( = mi muszlimok vagyunk)"«. A 4. szúrából:»(136) Ti hívők! Higgyetek Allahban és az Ő küldöttében, és az Írásban, amit kinyilatkoztatott az Ő küldöttének, és az Írásban, amelyet már korábban leküldött. Aki nem hisz Allahban, az angyalaiban, az Írásaiban, a küldötteiben és a Végső Napban [[más fordítás szerint: az Ítélet Napjában ]], az az igaz úttól messze bolyongva tévelyeg«. A végidők végítéletének körülményei a Koránban: A 2. szúrából:»(154) És ne mondjátok azokról, akik meghaltak Allah útján, hogy azok halottak! Ellenkezőleg! Élők ők, de ti nem érzitek«. A 3. szúrából:»(185) Minden lélek megízleli a halált. Illendő fizetségeteket azonban majd a Feltámadás Napján kapjátok meg. Akit távol tartanak a Pokol tüzétől s a Paradicsomba vezetnek be, az diadalt aratott. Az evilági élet csupán hiú vágyakból áll, [[ mete'ul-ghurúr --- más fordításban: csak hiú/csalóka káprázat ]]«. A 79. szúrából:»(42) Kérdeznek téged az Óráról: Mikor van annak az elrendelt ideje? (43) Mit említhetnél meg arról?! (44) Az Uradnál van annak az elrendelt ideje. (45) Te csak intheted attól, aki féli. (46) Azon a napon, amikor [[ a holtak ]] meglátják azt, olyan lesz nekik, mintha csak egy estét és a rákövetkező reggelt töltötték volna a sírban«. [[ utalás a halottaknak a sírban eltöltött - akármilyen hosszú - időtartamára a végítélet végetti feltámasztásukat megelőzően ]]. A 81. szúrából:»(1) Amikor a Nap elalszik, (2) a csillagok elhullnak, [[ más fordításban: elhomályosodnak ]], (3) s a hegyek megmozdulnak,, (5) s a vadak összegyűlnek, ( mindenféle állat, az is, amely vad és, az is, amely szelíd, nem félnek egymástól, és az emberektől sem, annak a napnak a hatalma miatt ),,(7) s a lelkek a testükkel egyesülnek, (10) és amikor [[ egyfelől a személyes hitet és a jócselekedeteket, másfelől a bűnöket részletesen rögzítik az égben, s a végítéleti mérlegeléskor ezeknek az ún. előre küldött/magával hozott listáját = ]] a lapokat kiterítik, (11) és az ég [[ nem a megszokott helyén van, mert Allah odébb mozdítja ]], (12) s a Pokol tüze föllángol, (13) a Paradicsom pedig közel kerül, (14) megtudja minden lélek, hogy mit hozott magával. (19) Bizony, nemes próféta szava ez, (20) akinek hatalma van a trónus Uránál és méltósága, (21) s akinek engedelmeskednek ott, s aki megbízható. [[ hiteles ]]«. A 82. szúrából:»(1) Amikor az ég széthasad, (2) s a csillagok lehullnak,[[ más fordításban: szerteszóródnak ]], (3) és a tengerek [[ kiáradnak a medencéjükből ]], (4) és a sírok fölfordíttatnak,[[ = fölnyittatnak ]], (5) megtudja minden lélek, hogy mit küldött előre és mit mulasztott el. (10) Ám [[föl]]jegyző angyalok vannak fölöttetek, (11) tiszteletreméltók, akik mindent fölírnak, (12) és tudják, hogy mit tesztek. (13) A tisztahitűek gyönyörűségben lesznek, (14) a bűnösök pedig a Pokol tüzében, (15) abban sülnek az Ítélet Napján, (16) [[ más fordításban: és ott kell maradniuk ]]. (17) Honnan tudhatnád, hogy mi az Ítélet Napja? (19) Azon a napon, amikor egy lélek sem tehet semmit egy másikért! Azon a napon a döntés Allahé!«A 73. szúrából:»(14) azon a napon, amikor a föld és a hegyek megremegnek, s a hegyek szerte szóródó homokhalmokká válnak.(15) Elküldtünk hozzátok egy küldöttet, hogy tanú legyen ellenetek, [[ utalás Jézus bírói/mérlegelő~ítélő tevékenységére ]]«.

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Jézus és a kereszténység az iszlám szemszögéből

Jézus és a kereszténység az iszlám szemszögéből Jézus és a kereszténység az iszlám szemszögéből [ جمري Hungarian ] magyar Dar Abd Ar-Rahman Forditotta: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Julia Gabriel Ellenőrizte: Gharabli Gabriella 2014-1436

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben