Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3."

Átírás

1 XXVI. évf., 1. (73.) szám húsvét Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.6-8) Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

2 Az imádkozó édesanyák Szent Mónika közösségének temerini tagjai

3 1/2015 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Elvitték az Urat... János evangéliuma 20,1-10: 1A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. 2Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették. 3Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. 4Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. 5Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. 6Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot 7meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. 8Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. 9Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. 10Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez. TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Weboldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László főesperes-plébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Főmunkatárs: Ökrös Edit Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben, 2000 példányban Az üres sír örömhíre A húsvéti titokkal szembesülünk, amikor a címoldali képre tekintünk. A szenvedésektől és kínoktól meggyötört Jézus élettelen testét eltemették, de harmadnapra sírját üresen találták. A siránkozó asszonyok, az értetlen, kiábrándult, csalódott és reményvesztett tanítványok odasietve megbizonyosodtak arról, hogy a Mester halotti leple, amelybe takarták, a holttest nélkül hevert a sírban. Emberileg megfogható bizonyítékot keresünk arra, hogy Jézus halottaiból feltámadt. Az esemény pillanatában szemtanúként senki sem volt ott jelen és azt egyetlen evangélista sem írja le. Senki sem tudja elmondani, hogy fizikailag miként is történhetett. Még inkább felfoghatatlan az érzékek számára annak benső lényege, a másik, a túlvilági életbe való átmenet. A történelmi esemény megragadható annak tényén keresztül, hogy az apostolok valóságosan találkoztak a feltámadott Krisztussal. Az üres sír és az otthagyott leplek magában véve ámulatot keltenek, csodálkozásra és érthetetlen tűnődésre késztetnek, azonban még nem tekinthetők a feltámadás bizonyítékainak, ahogy mi emberek elvárnánk. Tény, hogy az odatemetett holttestet az asszonyok és a tanítványok nem találták azon a helyen, ahova kegyelettel helyezték. Az üres sír és a jelenések, a Feltámadt Jézussal való találkozások, a Szentírás erre vonatkozó jövendölései, a Megváltó tanítása együtt adják meg a húsvéti hit természetfeletti bizonyosságát. Kereszténységünk központi titka az igaz hitre vezet, ami nem emberi okoskodás következménye, hanem Isten kegyelmi adománya. Egy korszerű, ritmikus, gitárkísérettel énekelt alkalmi dalban a hívő így kiállt: A hajnal felsikolt! Egyházunk a húsvéti éjszaka megünneplésekor így énekkel: Ó, áldott éjszaka, egyedül te voltál méltó arra, hogy ismerd az órát, amikor Krisztus a halottak közül az életre támadt. A húsvéti evangéliumban (Jn 20,1-9) látjuk, hogy az üres sír látványa inkább félelmet keltett, mint hitet, s az evangélista azt írja a tanítványokról is: nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból (Jn 20,9). Egyedül Jánosról, a szeretett tanítványról olvassuk, hogy mikor belépett az üres sírba, és látta a gyolcsot és a kendőt: Látta és hitt. (Jn 20,8) A szeretet benne megnyitotta a hit szemét. A többi apostolnak csak a Föltámadottal való találkozás adta meg azt. Az idei húsvét alkalmával lélekben csatlakozhatunk Péterhez és a másik tanítványhoz, akikkel együtt tekinthetünk be Krisztus sírjába, mely a maga ürességével, üzenettel volt telített. Örömhírt tartogatott számunkra is az üres sír: azt üzeni, hogy az Írások szerint Isteni hatalma mutatkozott meg, a halál nem úr az Élet felett, a sötétség nem borítja el a Fényt, hogy a sír nem végállomás, hanem van élet az Élet után. A napi súlyos megélhetési és egyéb gondok, minden nehézség ellenére is boldog öröm és bizakodás tölti el lelkünket. E gondolatokkal kívánok Istentől áldott, kegyelmekben gazdag, boldog húsvéti ünnepeket minden hívő kereszténynek, és minden jóakaratú embernek! SZUNGYI László, főesperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2015 Az ember méltósága az Egyház tanításában Ismeretes, hogy egy doktori dolgozat megírása több évi szorgalmas és fáradságos kutatási munkát igényel. A szükséges irodalom begyűjtése és rendszerezése, valamint áttanulmányozása és alkalmazása az alapja az ilyen tudományos szakdolgozatnak. A doktorandusznak csak olyan témát szabad választania, amiről még eddig mások nem írtak, tehát, valami újat kell alkotni. Az én doktori dolgozatom témája az ember méltóságával volt kapcsolatban. Az Egyház ősi tanítása az emberi méltóságról a Szentíráson alapszik, azt pedig az Isten-i kinyilatkoztatás tartalmazza. A Teremtés könyvének 1, 27 sorában a következőt olvassuk: Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Az egyházatyák a történelem folyamán az emberi méltóság tanát erre a szentírási szövegre építették. Az Egyház ma is ehhez a tanításhoz tartja magát. A Bibliából tudjuk, hogy a választott nép hányattatott történelme folyamán látva a mellettük élő pogány népek bálványait, ők is megkívánták azokat. Szerettek volna agyagból, fából, kőből vagy fémből szobrokat készíteni, hogy imádhassák őket, de a tízparancsolat ezt tiltotta. A próféták figyelmeztették a népet, hogy erre nekik nincs szükségük, hiszen az ember Isten képmása, Isten után az embertársat kell tisztelni és szeretni, nem az emberi kéz által készített bálványokat. Tudjuk a Szentírásból, hogy az ember, amikor elfordult Istentől, elhalványult benne az Isten-kép. Ez különösen az emberi gyűlöletben és a háborúkban mutatkozik meg. Ilyenkor az embert a hatalom, a rablási vágy és a rombolás keríti a hatalmába. Sajnos ez ma is így van, és ami még sajnálatosabb az, hogy a tudomány és a technika fejlődésével mindig újabb és újabb tömegpusztító fegyverek készülnek, és mindez a felebarát és természet elpusztítására, mintha a káini átok ülne rajtunk. Isten talán megsokallta, vagy megelégelte azt a sok szenvedést és vért, amit az emberi gyűlölet okozott, ezért saját Fiát küldte hozzánk, hogy példát mutasson az elbukott embernek, és a helyes, emberhez méltó életre vezesse. Jézus Krisztus, mint az Isten örök képmása, azért jött hozzánk, hogy a bűn által megsebzett istenképűségünket viszszaállítsa eredeti szépségébe. Jézusnak egész földi élete szorgalmas fáradozás volt azért, hogy megmutassa Isten eredeti szándékát, az ember helyes viselkedésével és cselekvésével kapcsolatban. Aki hittel olvassa az Evangéliumot, mint Isten örömhírét a megújult emberről, az kedvet és kegyelmet kap ehhez az új élethez. Ebben az évben emlékezünk meg arról, hogy ötven évvel ezelőtt fejeződött be a II. Vatikáni zsinat. Ennek a zsinatnak az volt a szándéka, hogy az Evangélium alapján új és tiszta levegő áramoljék be az Egyház tagjaiba a Szentlélek által. Igazi lelki megújulásról tanúskodnak a zsinati határozatok, hiszen a történelem folyamán az Egyház vagy magába zárkózott, vagy védekező álláspontot képviselt. Ehhez csatlakozott még a triumfalista magatartás is, ahelyett, hogy alázattal, de a Szentlélek örömével eltelve hirdette volna a megváltás és az üdvösség örömhírét. Nagy kegyelem számunkra, hogy Ferenc pápa, mint a világegyház jó lelkipásztora alázattal, gondoskodással és nagy irgalmassággal éppen azokat szólítja meg, akiket a világ nem becsül sokra. Jézus is a szegényekkel és az Istenre szomjas emberekkel társalgott, közülük választotta ki a tanítványait is, hiszen a hatalmasok és a gazdagok el voltak foglalva, mint mindig, a hatalom megtartásával és a kincsszerzéssel, nem sok időt szántak Istenre. Folytatás a 6. oldalon Szent II. János Pál pápa ben elrendelte, hogy február 11- ét a betegek világnapjaként üljük meg ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen hat év múlva templomot építettek, s azóta Lourdesban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. Egyes források 6-7 ezerről beszélnek. Az egyház eddig hivatalosan 67- et ismert el. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Egyre több templomban február 11-én csoportosan kiszolgáltatják a betegek szentségét azoknak, akik előzőleg kérik azt. Hosszabb rövidebb ideig mindanynyian megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent betegnek lenni. De tudjuk-e voltaképpen, hogy mi ennek az ellenkezője az egészség? Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározá- Poós Gergely Nagypéntek Atyám akarata rajtam, Őt hordozom én, titokban. Nem innen való országom, Angyalaimat sem várom. Keresztet vállamra veszem, A Golgotára felviszem. Térdemre háromszor esek, Keresztet én így viselek. Ne sírjatok, ti asszonyok, Ti másokat sirassatok. Ne sírj te se, édesanyám, Új vigasz jön holnapután. Szögek kezemen, lábamon, Vétkeitek átvállalom. Bocsáss meg nekik, nem tudják: Én hordozom a megváltást. Szomjúhozom, szomjúhozom, Lelkemet kezedbe adom. Életem adom értetek: Íme, hát, beteljesedett.

5 1/2015 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Hitünk gyógyító ereje Müller Károly homiliája a telepi Lourdes-i Boldogasszony templom búcsúján sa szerint az egészség az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk. Ebből a definícióból kiindulva aztán jogosan teheti fel bárki a kérdést: Vajon van egészséges ember a földön? A Lourdes-ban csaknem 160 évvel ezelőtt elhangzott, hogy az egészséghez három dolog szükséges: bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat mondta a Szűzanya, majd néhány nap múlva a barlangban csodálatos bővizű forrást fakasztott, mely a mai napig is gyógyítja a betegeket, bár minden kémiai analízis azt mondja róla: közönséges ivóvíz. Gondolkodjunk el a tényeken. Hogyan gyógyíthat a közönséges ivóvíz? Fiziológiai szerepén túl alighanem sehogyan. Bűnbánattal és ennek következtében az erős hittel támogatva azonban igen. S éppen ez történik Lourdes-ban s számos más Mária kegyhelyen is. Emlékezzünk csak Jézus szavaira: Hited meggyógyított téged Ekkora hitet nem találtam egész Izraelben, Legyen neked a te hited szerint. Péter lázban fetrengő anyósán kívül mindenütt a hittel való gyógyításon van a hangsúly, bár a hit ott is feltételezhető, hiszen Jézus Péter házában kezénél fogva gyógyítja meg annak anyósát. Valószínűleg korábban is járt már Jézus Péter házában, s lehet, hogy az anyósát is ismerte. Ilyenképpen a fizikai kontaktussal megvalósított csodára csak a jelenlevők hitének erősítése végett volt szükség. Gábor angyal az evangélium tanúsága szerint így köszöntötte Máriát: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. S ki birtokolja teljes egészében a kegyelmet? Csak az, akit Isten eleve arra rendelt, hogy szent Fiát Jézust a világra hozza. Csak olyan valaki lehet ez, aki eleve mentes az eredeti bűntől. Ezt a hívőkben évszázadok óta élő hitet hirdette ki ex chatedra, dogma formájában IX. Piusz december 8-án. Ez a szeplőtelen fogantatás dogmája. Különös idők voltak akkor. Már 70 év eltelt a francia forradalom óta, s Európa túl volt egy újabb forradalmi hullámon is. Mindezek után úgy tűnt az egyháznak vége, sikerült kisemmizni. Sokan az Egyház temetését várták. Ez akkor nagyon benne volt a levegőben. Az akkori sajtó tele volt azzal: Most tessék nézni! Itt, a modern világ kellős közepében, ahelyett, hogy az Egyház fölismerné a véget, mit cselekszik a pápa? Dogmát hirdet ki! És Müller Károly ráadásul milyet! És a dogma kihirdetése után négy évvel a Szűzanya megjelent valakinek, aki nemcsak hogy nem várta őt, de fogalma sem volt arról, hogy mi a szeplőtelen fogantatás. Megjelent egy 14 éves, majdnem analfabéta, semmilyen szempontból sem különösen tehetséges kislánynak, Bernadettnek. Aki még a harmadik alkalommal is, amikor látja a titokzatos hölgyet, megkérdezi: Ki vagy te? Még csak véletlenül sem fordul meg a fejében, hogy hiszen ő a Szűzanya! És akkor Bernadettnek a Szűzanya bemutatkozik: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Az Egyház ezzel a jelenéssel bizonyságot kapott arról, hogy a világ tehet, amit akar, az Egyházat ki lehet fosztani, a papokat és a hívőket ki lehet gúnyolni, az Egyházzal ugyanúgy meg lehet mindent tenni, mint Urával, Krisztussal, akár meg is lehet feszíteni. Azonban mindez semmit sem változtat azokon a tényeken, amikben az Egyház és a hívő ember hisz. Ennek a jelenésnek megható emlékét őrzik számtalan templomban a lourdes-i barlangok. Mert a Szűzanya él! Mégpedig föltámadott testében él. És ő megteheti, hogy megjelenik, amikor Isten országának gyarapodásáért ennek kell történnie. Örüljünk annak, hogy hittel tudjuk hallgatni a tanító Egyházat. Örüljünk annak, hogy tagjai vagyunk annak az Egyháznak, amelyik a mai világban is szenved, de aki ennek az Egyháznak tagjaként célba ér, az oda kerül az Úr Krisztus mellé, a Szűzanya mellé, a szentek közé. Emlékezetes Lourdes-i búcsú Február 1-jén volt a telepi Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére épített millenniumi emléktemplomunk búcsúja. Az eseményre az idén is sok vidéki, Máriát tisztelő zarándok érkezett. Az ünnepi szentmise főcelebránsa ft. Nagyidai Zsolt, Temerin szülöttje, császártöltési plébános volt, a szentbeszédet pedig Müller Károly verbászi állandó diakónus mondta. A megjelent temerini születésű és környékbeli atyák a betegeket, időseket, igény szerint a betegek szentségével is ellátták. Szentmise után gyertyás körmenetet tartottak. A vendégeket meleg teával, kiflivel, pogácsával, házilag készített kaláccsal vendégeltek meg a helyi hívek. A búcsúról készült képek a hátsó borítólapon tekinthetők meg.

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2015 Az ember méltósága az Egyház tanításában A mai posztmodern korban, amikor a XX. század két világégése után és a tudományos haladásban való bizalmatlanság miatt az emberek keresik a biztos talajt a lábuknak és célt az életüknek, a zsinat is figyelmeztet bennünket ezekre a nagy változásokra, de irányt is mutat Jézus Krisztus tanítása szerint. A lelkek mai nyugtalansága és az életfeltételek megváltozása összefügg a dolgoknak azzal a szüntelen növekvő átalakulásával, amely mind nagyobb jelentőséget juttat a művelődésben a matematikának, a természettudományoknak és éppen az embertannak is, a cselekvés rendjében pedig az említett tudományokon alapuló technikának. Ez a természettudományos szellem olyan mélyrehatóan módosítja a kultúrát és a gondolkodásmódot, mint még sohasem (GS 5.). A ma tudománya önelégülten elégségesnek tartja magát, pedig a tudomány csak a dolgok milyenségéről és azok alkalmazásáról tud szólni, az embernek nem ad életcélt. Figyelmeztet bennünket a zsinat: A teremtmény ugyanis a Teremtő nélkül a semmibe zuhan... ha Isten feledésbe merül, maga a teremtmény érthetetlenné válik (GS 36.). Az ember küldetése itt a földön az, hogy békében éljen embertársaival. A béke alapja pedig az igazságosság. Amíg egy családban és egy országban nem valósul meg az igazságosság, addig nem lehet szó békéről. A béke Isten ajándéka és ezt Tőle kell kieszközölni állhatatos imával, böjttel és jó cselekedetekkel. Erre figyelmeztet bennünket Jézus a nagyböjtben. A töredelmes bűnbánat pedig meghozza a maga gyümölcsét, hogy általa visszaálljon bennünk a bűn által megfakult Isten-kép. A húsvét számunkra az az ünnep, amikor a keresztény ember megtapasztalja Isten végtelen szeretetét Jézus önfeláldozó kereszthalálában, de az Ö feltámadásával a jövőbeli dicsőségünket is megsejtjük már itt a földön. Számunkra Jézus a tökéletes Isten-kép, akit követnünk kell, ha meg akarjuk valósítani Isten elgondolását és tervét az emberről. Erre kell törekednünk, és főleg a fiatalokat kell erre nevelni szóval és jó példával. Ebben a sorsdöntő munkában az egyházi elöljárók és a hitoktatók, külön is sokat kell, hogy fáradozzanak, a szülőkkel és más nevelőkkel egyetemben. Hallgassuk meg ismét a zsinatot az emberi személy méltóságáról. A zsinat az előzőekben kifejtette, hogy milyen nagy az emberi személy méltósága, és hogy milyen feladatok betöltésére hivatott az ember a világon; akár egyéni, akár társadalmi síkon (GS 46.). Tehát emberi méltóságunk nem olyan valami, amit csak csodálni kellene, hanem olyan érték, amelynek a birtokában az embernek aktívan és szorgalmasan kell dolgoznia önmaga és a közösség javára. A helyesen kiépített emberi személyiség nagy javára van embertársainak is. Prof. dr. sc. HORVÁTH László Engedjük, hogy Isten a jóságával és irgalmasságával eltöltsön minket! * Az alázat megmenti az embert, a kevélység letéríti útjáról. (Feren pápa Twitter-üzenete) A logó Egy galamb gömbre épülő poliédert tart a szárnyán, miközben a vízre ereszkedik; a vízből három csillag emelkedik ki, amelyeket a másik szárnyával őriz. A megszentelt élet évének logója, melyet Carmela Boccasile olasz festőnő készített, szimbólumokon keresztül jeleníti meg a megszentelt élet alapértékeit. A megszentelt életben ugyanis a Szentlélek folytonos tevékenysége ismerhető fel, amely a századok folyamán a karizmák sokasága által kibontakoztatta az evangéliumi tanácsok gazdag megvalósulását, s ily módon is megjelenítette az egyházban és a világban, a térben és az időben Krisztus misztériumát (VC 5). A galamb grafikai körvonalai a béke arab jelét is sejtetik: utalás a megszentelt életet élők azon hivatására, hogy példát adjanak az egyetemes megbékélésre Krisztusban. A logó szimbólumai: A galamb a vizeken A galamb hagyományosan a Szentlélek működését jelképezi, aki életet fakaszt és kreatívvá tesz. Utal a történelem kezdetére: kezdetben Isten Lelke lebegett a vizek felett (vö. Ter 1,2). A galamb, mely leszáll és végigsiklik a kifejeződést még nem nyert élettől tajtékzó tengeren, a türelmes és bizakodó termékenységre utal, az őt körbevevő jelképek pedig a Lélek teremtő és megújító tevékenységét idézik fel. A galamb arra is utal, hogy a Lélek megszentelte Krisztus emberségét megkeresztelkedésekor. A mozaikkövekből kirakott vizek az emberi és kozmikus elemek öszszetettségét és harmóniáját jelzik. A Lélek úgy működik, hogy ezek az elemek sóhajtozzanak, Isten titokzatos terve szerint (vö. Róm 8,26 27), hogy egy irányba tartsanak, a befogadó és termékeny találkozás irányába, amely új teremtéshez vezet. A történelem hányattatásai közt a galamb ott száll a vízözön felett (Ter

7 1/2015 TEMERINI HARANGSZÓ 7 A megszentelt élet évének hivatalos szentszéki logója és mottója 8,8 14). A megszentelt férfiak és nők az evangélium jegyében járják zarándokútjukat a népek között, sokféle karizmájuk és szolgálatuk által Isten sokféle kegyelmének jó intézőiként (1Pét 4,10) élnek. Meg vannak jelölve Krisztus keresztjével, a vértanúságot is vállalják, az evangélium bölcsességével lakják be a történelmet, és azt az egyházat jelenítik meg, amely Krisztusban átölel és meggyógyít mindent, ami emberi. A három csillag A megszentelt élet identitására, világban elfoglalt helyére emlékeztet: confessio Trinitatis a Szentháromság megvallása; signum fraternitatis a testvériség jele; servitium caritatis szeretetből fakadó szolgálat. A háromságos Isten kapcsolatot kereső szeretetének áramlását fejezik ki, amelyet a megszentelt személyek igyekeznek nap, mint nap megélni a világban. A csillagok utalnak arra a három aranycsillagra is, amellyel a bizánci ikonfestők ábrázolják Máriát: ő az egészen szent, ő az istenszülő, ő Krisztus első tanítványa minden megszentelt élet példaképe és védőszentje. A gömbre épülő poliéder A gömbre épülő kis poliéder az egész világot jelképezi, hiszen, miként Ferenc pápa mondja (EG 236), a poliéder fejezi ki legjobban a népek és a kultúrák sokféleségét. A Lélek lehelete fenntartja, és a jövőbe vezeti a világot: meghívás ez a megszentelt személyek számára, hogy Lélek-hordozókká (pneumatophoroi) váljanak, olyan valóban lelki férfiakká és nőkké, akik képesek [ ] titkon megtermékenyíteni a történelmet (VC 6). A mottó Vita consecrata in Ecclesia hodie Evangelium, Prophetia, Spes Azaz: Megszentelt élet a mai egyházban Evangélium, prófécia, remény A mottó is olyan értékeket identitást és távlatokat, tapasztalatot és eszményeket, kegyelmet és úton létet kíván hangsúlyozni, amelyeket a megszentelt személyek megéltek és ma is megélnek az Egyházban, mint Isten népében, mely a népek és kultúrák között zarándokol a jövő felé. Evangélium: a megszentelt élet alapszabályát jelöli, amely nem más, mint Krisztus követése az evangélium tanítása szerint (PC 2a). Először mint Jézus lét- és cselekvésmódjának élő emlékezete (VC 22), azután mint életbölcsesség a Mester által a tanítványoknak adott sokféle tanács fényében (vö LG 42). Az evangélium eligazító bölcsességet és örömet ad (vö. EG 1). Prófécia: a megszentelt élet prófétai jellegére utal. A megszentelt élet ugyanis úgy mutatkozik meg, mint a részesedés különleges formája Krisztus prófétai hivatalában, amelyet a Szentlélek Isten egész népével közöl (VC 84). Valódi prófétai szolgálatról beszélhetünk, amely Isten igéjéből születik és táplálkozik, ezt az igét pedig az élet legkülönbözőbb körülményei között kell befogadni és megélni. Ez a hivatal, ez a prófétai szerep abban fejeződik ki, hogy a megszentelt élet bátran szóvá teszi a helytelen dolgokat, meghirdeti Isten új látogatásait, és új utakat keres, hogy Isten országának evangéliuma megvalósuljon a történelemben (uo.). Remény: a keresztény misztérium végső feladatára emlékeztet. Olyan korban élünk, amikor széles körben elterjedt a bizonytalanság, hiányzanak a távoli jövőbe mutató tervek: a remény kulturális és szociális szempontból törékeny. Homályos a jövő, mert eltűnni látszanak Isten nyomai (VC 85). A megszentelt életnek van egy állandó eszkatologikus irányultsága: arról tanúskodik a történelemben, hogy egyszer minden remény végérvényesen céljához ér, és a megszentelt élet átalakítja a várakozást misszióvá, hogy Isten országa már itt és most egyre jobban megjelenhessék (VC 27). A remény jeleként a megszentelt életet élők az emberek társául szegődnek, megéreztetik velük Isten irgalmát, a jövő és a bálványoktól való mentesség példázatát jelenítik meg. A szeretettől vezérelve, melyet a Szentlélek kiárasztott szívünkbe (Róm 5,5), a megszentelt férfiak és nők magukhoz ölelik az egész világot, a háromságos Isten szeretetének emlékezetévé válnak, a közösséget és az egységet építik, őrszemekként imádkoznak a történelem hegygerincén, osztoznak az emberek bújában-bajában, és velük együtt keresik csendesen Isten Lelkét. Fordította: Tőzsér Endre SP Forrás: Apostoli Szentszék / Gratuitas

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2015 Új padlóburkolat Karácsonyi számunkban írtunk arról, hogy új padlóburkolatot kap a Szent Rozália templom. Kasza Ferenc mérnököt kérdeztük a burkolattal kapcsolatos újabb mozzanatokról. Miután elkészült a mérnöki tervrajz a plébániatemplom padlózatának a felújítására, folyamatosan kerestük a burkolásra alkalmas anyagot, mivel elég nehéz olyan burkolólapokat találni, amely megfelel a templomi elvárásoknak mondta a munkálatok irányításával megbízott szakember. Olyan anyagú lapot kellett találni, amely nagyon kemény, kopásálló, nem foltosodik, és nagy ellenálló képességgel rendelkezik a vegyszerekkel és a hőmérsékletingadozással szemben. Végül találtunk megfelelő gránit kerámia lapokat, melynek egy részét meg is vettük, már amennyire futotta pénzünkből. A többit megrendeltük, és ahogy lesz rá pénz, úgy vásároljuk. Az újítás szükséges, hiszen a kőlapokon látszik, hogy soknak letöredezett a széle, vagy megrepedt, néhány pedig annyira megrongálódott, hogy előtűnik alóla az előző régi padlózat. A padok alatt pedig még tégla van. Miután meglesz az összes szükséges burkolólap, fel kell szedni a régit. Ez után el kell végezni a betonozást, mert csak erre lehet lerakni az új, időtálló lapokat. Gondoltunk az esztétikai kinézésre is, így a padok két oldalán, jobbról és balról is sötétebb színű lapok vannak előirányozva. Az önkormányzattól is várunk támogatást, viszont még mindég nincs elegendő pénz a munkálatok megkezdéséhez. Reménykedem abban, hogy a hívek összefogással, és anyagi támogatásával hamarosan fel tudjuk újítani a templom padlózatát. Ö. E. Ft. Nagydai Zsolt szervezésében és vezetésével császártöltési és környékbeli zarándokok érkeztek a telepi templom búcsújára. Első útjuk a plébániatemplomba vezetett, ahol László atya fogadta a zarándokokat és ismertette a templom történetét. Ezt követően a császártöltési zarándokok kilátogattak a Nyugati temetőbe, ahol imát mondtak és megkoszorúzták az 1944-es ártatlan áldozatok tömegsírját. S zungyi László március 26-án született Verbászon, vallását gyakorló katolikus családban. A templomban tapasztaltak már kicsiny gyermekként annyira megragadták, hogy otthon is misézést játszott, amelyből a prédikáció sem maradt ki. Ötéves korától kezdett el ministrálni, a papi hivatás iránti vonzalom pedig egyre erősödött benne. A helyi általános iskola elvégzése után már tudta, hogy az élete értelmét a papi szolgálatban látja és a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumba kérte felvételét, ott érettségizett 1968-ban. Egyetemi tanulmányait előbb a zágrábi theologian folytatta, majd sorkatonai szolgálata után, 1971-ben útja az Örök Városba vezette: a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregorianán folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait, melyek során a spirituális teológiára szakosodott és szaklicenciátust szerzett. Diakónussá l976-ban szentelték Rómában, majd pappá saját kérésére ugyanazon év július 4-én szülővárosában, Verbászon szentelte Zvekanovity Mátyás szabadkai megyéspüspök. Rómából hazatérve, 1978-tól segédlelkészként Szabadkán a Szent György és a Szent Rókus plébániákon teljesítettem szolgálatot négy évig. Közben püspököm kinevezett a Paulinum német nyelvtanárává. A tanítást akkor is folytattam, amikor 1981-ben önálló plébániát kaptam Királyhalmán egészen a temerini szolgálatom megkezdéséig. Immár több mint harminc éve annak, hogy Szungyi László átvette a temerini plébánia irányítását: 1984 óta fejti ki ott széles körű lelkipásztori tevékenységét. Ezzel párhuzamosan hosszú éveken keresztül a Szabadkai Egyházmegye Teológiai Katekétikai Intézetében lelkiségi teológiát és valláspszichológiát tanított, triennális és szinódusi vizsgáztató volt, a Liturgikus Bizottság, a Katekétikai Bizottság, a Szerbia és Montenegró Püspöki Konferen-

9 1/2015 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Szeretem népemet szeretettel szolgálom cia Papság Bizottság és a Papi Szenátus tagjaként, továbbá 2000-től az újvidéki egyházkerület espereseként is tevékenykedett; 2013 óta pedig a Bácsi Főesperesi Kerület főesperese. Szungyi László atya az elmúlt három évtized során igen megbecsült vezetője lett a temerini egyházközségnek. Folyton azt keresi, miként teheti szebbé, jobbá hívei életét. Ideérkezésemkor felújítottuk a sekrestyét, a hittantermet és a téli kápolnát. A telepi közösségi házat, ahol akkoriban a szentmiséket tartottuk, szintén rendbe hoztuk. Később beláttam, hogy 240 ember részére az imaház túl kicsi, ezért vagy bővíteni kell, vagy templomot építeni a helyére. Nem akármibe kezdtünk bele, de végül sikerült Igen, sikerült: Szungyi atya elszántsága és a temeriniek példás öszszefogása eredményeképpen július 20-án, Szent Illés próféta napján, a temeriniek fogadalmi ünnepén Pénzes János szabadkai megyéspüspök felszentelte a Lourdes-i Boldogasszonyról elnevezett új vikáriatemplomot. Talán az odáig elvezető út örömteli tapasztalatai is ihlették Szungyi atya Barátság és boldogság című első saját kötetét, amely ugyanabban az évben látott napvilágot. Az új templom felszentelését követően a Szent Rozália tiszteletére ajánlott régi plébániatemplom kétszázadik évfordulójára kezdett el készülni az egyházközség. Itt is teljes felújítás várt ránk meséli László atya, a villanyhálózatot, a tetőt, a csatornát, a villámhárítót hoztuk rendbe. Korszerűsítettük a kálváriát, a plébánián és a Telepen mintegy félszáz fenyőfát ültettünk Ami pedig a hívek lelkesedését illeti, arról beszéljen a következő példa: Amikor pár évvel ezelőtt több mint háromszáz bérmálkozó volt nálunk, a püspök úr azt mondta, hogy ennyit nem bérmált Szabadkán kívül sehol, pedig Szabadkán kilenc plébánia van, és még más vidékekről érkezők is bérmálkoznak ott. Temerinben pedig egy plébániáról került ki enynyi A szentségekben részesülők számát és a szertartások mennyiségét tekintve Szungyi atya négy-öt papnak megfelelő szolgálatot lát el, de ez nem látszik rajta: fáradhatatlan és mindig mosolyog, azonkívül örökké tele van újabb és újabb ötletekkel, amelyeket rendre meg is valósít. Bibliaórákat, házassági előkészítő tanfolyamokat tart, ifjúsági csoportokat szervez. Elsők között indította újra 1992-ben a cserkészetet, Délvidéken elsőként hozta létre 1994-ben a Szent Mónika imádkozó édesanyák közösségét és a férfiak Szent József körét, továbbá az ő nevéhez fűződik a Gaudeamus Gyermekénekkar és a Juventus Ifjúsági Kórus megalapítása. Szintén ő indította el a környéken egyedülálló, évente három alkalommal megjelenő, Temerini Harangszó című plébániai lapot, amely ebben az évben a huszonhatodik évfolyamába lépett. László atya médiában kifejtett tevékenysége ugyancsak jelentős: 1992 óta a Temerini Rádió római katolikus félóráját szerkeszti (2004-től 2012-ig az Újvidéki Rádió római katolikus vallási műsorát is szerkesztette) és az újvidéki Hitélet katolikus folyóirat állandó munkatársa. Az Egyházmegyei Médiatanácsnak is tagja. Egyházközségében elért eredményeiről a Góbor Bélával és Ökrész Károllyal közösen szerkesztett, Az idők emlékezetére A temerini római katolikus plébánia története című könyvben is sok szó esik. László atyát ban a Szent György Lovagrend is soraiba választotta. A temerini ember katolikus és magyar. Ez az öntudat nagyon erős, és azt hiszem, hogy ennek a helyes mederben tartásában, őrzésében és vezetésében a plébánosnak nagy szerepe kell hogy legyen vallja Szungyi László, aki éppen e szerepnek megfelelő kimagasló teljesítményéért vette át 2009-ben a rangos Aracs Díjat. Akkor megfogalmazott értékrendje változatlan: Temerin, katolikusság, magyarság egyben nyitottság a más keresztény egyházak, más vallások és más nemzetiségek felé, ugyanakkor elvárom a megbecsülést a sajátom iránt is. Szeretem népemet, szeretettel szolgálom. (Varga Gabriella írása a Keresztény Életből) A nagyböjti időszak jó lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk Krisztushoz Isten igéje és a szentségek segítségével. * Vigyázzunk a kényelemmel! Amikor jól érezzük magunkat, könnyen megfeledkezünk a többi emberről. (Feren pápa Twitter-üzenete)

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2015 Rendkívüli szent év Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás során mondott homíliájában az irgalmasság rendkívüli szent évét hirdette meg, mely ez év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával, és november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. A bejelentés Ferenc pápa megválasztásának második évfordulóján történt, március 13-án, pénteken, amikor a Szentatya délután öt órakor a Szent Péter-bazilikában megnyitotta a már korábban bejelentett 24 órás imádságot, bűnbánati liturgia keretében. A kiengesztelődés szentsége megengedi, hogy bizalommal közeledjünk az Atya felé, s így biztosak lehessünk megbocsátásában. Ő valóban gazdag az irgalmasságban és nagy bőséggel terjeszti ki irgalmát mindazokra, akik őszinte szívvel jönnek hozzá mondta a Szentatya. Ahogyan emlékeztetett minket Szent Pál apostol, Isten soha nem szűnik megmutatni irgalmasságának a gazdagságát a századok során. A szív átalakulása, amely arra visz, hogy megvalljuk bűneinket Isten ajándéka. Egyedül nem vagyunk képesek rá. Isten adománya, hogy megvallhatjuk a bűneinket, egy ajándék, az ő műve (vö. Ef 2,8 10). Kezének gyöngéd érintése és kegyelmének formáló ereje lehetővé teszi számunkra, hogy a bűneink miatti félelem nélkül közeledjünk a paphoz, ugyanakkor biztosak legyünk benne: ő majd Cserkésznap Az idei év első cserkészórája egy egész napos program volt. A telepi templomkertben feladatok voltak elrejtve, amelyeket meg kellett találni, majd megoldani. Az első feladatot könnyen megtaláltam: vágj három arasz zsineget a bicskáddal. Gyorsan végeztem. A következő feladvány a 6. cserkésztörvény leírása volt. A további feladatok is cserkésztudást igényeltek: fel kellett sorolni Isten nevében fogad minket, és megért, minden nyomorúságunk ellenére is. Úgy járulunk hozzá, mint egy védőügyvédhez: egy ilyen védőnk van, aki odaadta az életét a mi bűneinkért! Ő pedig, az Atyával együtt, mindig megvéd minket. Amikor kilépünk a gyóntatószékből, meg fogjuk érezni az erőt, amely újra élettel tölt el minket, és visszaadja a hit lelkesedését. A gyónás után újjászületünk. Kedves testvéreim, gyakran elgondolkodtam azon, az egyház hogyan lenne képes nyilvánvalóbbá tenni a küldetését, az irgalmasságról való tanúságtételt. Olyan út ez, amely a lelki megtéréssel kezdődik; és be kell járnunk ezt az utat. Ezért úgy döntöttem, hogy rendkívüli szent évet hirdetek meg, amelynek középpontjában Isten irgalmassága áll. Ez az irgalmasság szent éve lesz. Az Úr szavának fényénél akarjuk megélni ezt: Legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok (vö. Lk 6,36). Meggyőződésem, hogy az egész egyház, amelynek olya nagy szükséges van az irgalmasság elnyerésére, hisz bűnösök vagyunk, képes lesz megtalálni ebben a jubileumi évben az Isten irgalmasságának újrafelfedezése és gyümölcsözővé tétele fölötti örömet. Mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy ezzel az örömmel nyújtsunk vigaszt korunk minden embere számára. Ne feledjük: Isten mindent megbocsát, és Isten mindig megbocsát. Ne fáradjunk bele, hogy bocsánatot kérjünk. Forrás: Magyar Kurír A cserkészet világnapja Több évtizede a világ cserkészei minden évben február 22-én megemlékeznek a cserkészet megalapítója, lord Robert Baden-Powell és felesége, Olave Baden-Powell közös születésnapjáról. Idén a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tagjai Temerinben gyűltek össze, hogy közösen töltsék el ezt a napot. Ünnepi szentmisével kezdődött a találkozó. A mise után az étteremben elénekeltük a cserkészindulót, majd minden csapat bemutatta otthonról hozott kis műsorát. Népi- és cserkészénekeket hallhattunk, voltak rövid színdarabok és cserkészjátékok. Vidám hangulatban telt el a világnap. A találkozón résztvevők közös fotója a borítólapon található. KANTARDŽIĆ Ágnes Farsang Cserkész berkekben szokássá vált minden évben farsangi jelmeznapot tartani. Ilyenkor mindenki beöltözik a neki tetsző jelmezbe. Először két csoportban versenyeztünk staféta játékokat játszva. A nehéz és jól kitalált játékok után bementünk a cserkészotthonba teázni. Később a cserkészkvíz következett. Volt egy kerék és azon kellett minden csapatból egy játékosnak pörgetni. Amelyik mezőre mutatott a nyíl abból a csoportból kaptuk a feladatot. A program legvégén kihirdettük a legszebb, legötletesebb és legjobban elkészített ruhákért járó díjakat, ami csokoládé volt. GYURÁKI Emma a háromnapos portyafelszerelést, rovásírással írni, majd elolvasni a feladványt, sebet kötözni, cserkésztörténelemből voltak kérdések, szorítónyolcas csomót kellett kötni, a cserkészinduló és a Szózat szövegét leírni. Volt betűrejtvény, amiben állatneveket kellett megtalálni. Az utolsó feladat volt a legérdekesebb. Tűzet kellett gyújtani úgy, hogy csak három gyufaszálat volt szabad felhasználni. A feladatok megoldása után várt ránk a forró tea és az ebéd. A nap végén palacsintát kaptunk, amit a róverok (idősebb cserkészek) sütöttek nekünk. URACS Anasztácia

11 1/2015 TEMERINI HARANGSZÓ 11 A délvidéki egyháztörténet kutatója Ternovácz Bálint azon temerini fiatalok közé tartozik, akik anyaországi felsőoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat. Bár gyakran vesz részt itthoni találkozókon, eseményeken, munkája egyre inkább Budapesthez köti. Az utóbbi néhány évben Délvidék-Budapest-Felvidék között ingázik. Vele beszélgettünk. Az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban 2009-ben tett érettségi után nyertem felvételt Budapestre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, történelem és levéltár szakra, egyúttal gimnáziumi eredményeim és személyes meghallgatás alapján tagja lettem az Eötvös József Collegiumnak mondja beszélgetőtársunk. Nagyon nagy kihívás volt ez akkor számomra, mert egyre ritkábban utazhattam haza, a tanév végére már csak két-három havonta látogattam meg családomat Temerinben. Az egyetemi elvárások mellett a Collegium kívánalmainak is meg kellett felelnem, ugyanis ott minden félévben 4,50- es átlagot vártak el (Magyarországon 1-től 5-ig osztályoznak az egyetemen is a szerz. megj.), szerencsére mindezt sikerült teljesítenem. Már a második félév után a középkort választottam kedvenc korszakomnak, ezen belül is a középkori magyar egyháztörténetet. Második évemben Dr. Körmendi Tamás ajánlására (aki mind a mai napig témavezetőm és mentorom) kezdtem foglalkozni a szerémi püspökséggel, amelynek feldolgoztam legkorábbi történetét. Ezért a munkámért akkor, másodévesen első díjat kaptam az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ami a legrangosabb magyarországi felsőoktatási megmérettetés. Ez az első díj már akkor egy belépőnek számított a doktori képzésre. Alapszakon 2012-ben, mesterszakon 2014-ben szereztem diplomát. A családom és párom nagyon nagy támaszt nyújtottak tanulmányaim sikeres elvégzésében. Fiatal doktoranduszként* mivel foglalkozol, mit és merre kutatsz? A doktorit 2014 őszén kezdtem anyaegyetememen. Doktori témám a középkori Magyar Királyság délvidéki egyháztörténete, különösen a szerémi és a boszniai püspökségek története. Mindkét egyházmegye nagyon érdekes eset: Bosznia és Szerém (a középkorban a Szávától délre fekvő macsói bánság, ma Mačva is a szerémi püspökséghez tartozott) magyar püspökei is nagyon jelentős szerepet töltöttek be, a történettudomány mégis nagyon keveset tud róluk, új eredmények szinte 30 éve nem születtek. Ahhoz, hogy az ember középkorral foglalkozzon, és új tudományos eredményeket tudjon felmutatni, ismernie kell a kor egyházi és hivatali nyelvét, a latint, amely egy különösen érdekes és szép nyelv, sajnos ma már keveseket foglalkoztat. A doktori alatt a hallgatóknak ösztöndíjjakon keresztül lehetősége nyílik külföldi tanulmányutakra, kutatóutakra menni, konferenciákat hallgatni vagy előadni. Ősztől órát is tartok majd az egyetemen, amit már izgatottan várok. Nemrég munkába álltál. Hol? Az egyetem mellett 2015 februárjától a jezsuita (Jézus Társasága) rendi levéltárban dolgozom. Levéltáros diplomával, frissdiplomásként nagy örömöm, hogy már a doktori tanulmányok alatt sikerült elhelyezkednem a szakmámban. Minden levéltár nagyon izgalmas hely: valójában ott őrzik magát a történelmet. Az elhunyt jezsuita atyák személyes irataitól, levelezéseitől, elmélkedéseitől kezdve megtalálhatóak ott Ferenc pápa sajátkezű levelei, amelyeket még Bergoglio argentin jezsuita tartományfőnökként írt magyar jezsuitákhoz, Pázmány Péter neves esztergomi érsek, egyetemünk alapítójának 17. századi könyvei, magyar jezsuiták kínai misszióinak iratai egyszóval bárki számára izgalmas dokumentumok. Amellett, hogy itt értékes szakmai tapasztalatokkal gazdagodom, kiemelten fontos számomra, hogy egy neves egyházi intézmény keretei között dolgozhatom. A vallás mindig jelen volt életedben. Most menyasszonyoddal jegyes oktatásra jártok. Mit jelent számodra a házasságra való előkészület? Valóban, Isten közeli jelenléte gyerekkorom óta elkísér. Szerencsém is volt, mindég sikerült olyan társasában mozognom, akik hasonlóan gondolkodtak a hit fontosságáról úgy Temerinben, mint az elmúlt hat évben Budapesten. Menyasszonyommal, Hajdu Máriával, aki a felvidéki (Szlovákia) Királyhelmecről származik és nemrégiben szerzett jogászdoktori címet a Miskolci Egyetemen, most közösen készülünk a házasság szentségére. Ez a felkészülés mindkettőnk számára nagyon fontos, hiszen Isten színe előtt teszünk esküt hűségünkről és szeretetünkről, ami természetesen nem játék, ezért a közös házas évekre való felkészülést is a lehető legkomolyabban vesszük. ÖKRÖS Edit * A doktorandusz olyan egyetemi végzettségű szakember, aki doktori fokozat megszerzésére készül. A doktoranduszok helyzete országonként eltérő lehet. Európa számos országában munkavállalóként, munkaszerződéssel foglalkoztatják őket egyetemeken vagy kutatóintézetekben. Gyakran oktatási feladatot is kapnak, és szemináriumokat vagy gyakorlatokat vezetnek. Nincs olyan bűn, amelyet Isten ne bocsátana meg. Annyit kell tennünk, hogy bocsánatát kérjük. (Feren pápa Twitter-üzenete)

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2015 A világegyház hírei A világegyház hírei A világegyház hírei A világegyház hírei Szarajevóba látogat Ferenc pápa Az Úrangyala imádságot követően február elsején, vasárnap a Szent Péter téren Ferenc pápa bejelentette: június 6-án Szarajevóba utazik. Február 2-án sajtótájékoztatót tartottak Bosznia-Hercegovina fővárosában, amelyen részt vett Vinko Puljić bíboros, szarajevói érsek és Luigi Pezzuto, az ország apostoli nunciusa. Szarajevóban nagy örömmel fogadták a pápalátogatás hírét. Szarajevó nemcsak kulturális, hanem vallási szempontból is sokszínű város, különféle keresztény felekezetek és más vallások hívei élnek itt együtt. Az ország legfőbb muzulmán méltósága is örült a pápalátogatás hírének. A Nezavisne Novine boszniai napilap beszámolója szerint Vinko Puljić szarajevói érsek a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a pápa látogatása nemcsak a boszniahercegovinai katolikusok, hanem az ország teljes lakossága számára nagy jelentőséggel bír. A látogatás részleteit ismertetve Puljić érsek kiemelte, hogy Ferenc pápa nagy figyelmet szentel majd a szegényeknek és az elesetteknek. A hívek mellett a boszniai állami vezetőkkel és az ország vallási vezetőivel is találkozik majd. Az egyházfő látogatásának legfőbb eseménye egy szentmise lesz. A szerbiai katolikusok zömét kitevő vajdasági magyarok is nagy örömmel készülnek június 6-ra, amikor Ferenc pápa a bosnyák fővárosba látogat. Ministráns találkozó Rómában Német László nagybecskereki püspök február közepén Rómában tartózkodott, hogy mint az Európai Ministráns Referensek Szövetségének elnöke előkészítő tárgyalásokat folytasson a pápai prefektúrán az augusztus 3. és 8. között Rómában tartandó nemzetközi ministránstalálkozó ügyében. A találkozó 12 ezer ministránst, köztük 2 ezer magyart érint szerte a Kárpát-medencéből, akik a tervek szerint a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában vesznek részt szentmisén, amelynek bemutatására a Szentatyát kérték fel; és fölkeresik a Kallixtusz-katakombákat is, ahol Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentjének sírhelye található. A nagyböjtben találjunk konkrét utakat közömbösségünk legyőzésére. (Feren pápa Twitter-üzenete) Keresztények halnak meg hitükért Az utóbbi időkben a vallásuk miatt meggyilkoltak 80 százaléka keresztény. Világszerte évente hétezer Krisztus-követő veszti életét hite miatt. Az Iszlám Állam szervezet által Líbiában lefejezett huszonegy kopt keresztény a legutóbbi áldozata a vérengzéseknek. Súlyos keresztényüldözést lehetett tapasztalni az elmúlt évben Afrikában a Boko Haram részéről, és Pakisztánban is. Irak északi részén Moszulból és Erbílből több mint százezer keresztényt üldöztek el, ők jelenleg menekültként élnek az Iszlám Állam által üldözött más kisebbségekkel együtt. Az egyház szerepe ezekben az országokban alapvető a segítségnyújtás és a tanúságtétel terén. Jó példája ennek Giovanni Innocenzo Martinelli érsek, Tripoli apostoli helynöke, aki tudatában van annak, hogy életét veszélyezteti Líbiában a vele együtt élő négy pappal és hat szerzetesnővel, akikkel a városban maradt. * Naptárba iktatták a huszonegy kopt keresztény vértanú emléknapját Azért ölték meg őket, mert a keresztény hitet vallották nyilatkozta a kopt ortodox pátriárka, II. Tavadrosz az Iszlám Állam terroristái által Líbiában lefejezett huszonegy egyiptomiról. Nevüket beiktatták a Synaxariumba, vagyis a vértanúk névsorába, a római martyrologium keleti megfelelőjébe, ami megfelel a latin egyház szentté avatásának. A huszonegy keresztény vértanúságáról február 15-én emlékeznek meg, vagyis a kopt naptár szerint Amshir 8-án, Jézus templomban való bemutatásának napján. Forrás: Vatikáni Rádió, MK

13 1/2015 TEMERINI HARANGSZÓ 13 A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 11 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. Előretekintő SZENT HÁROMNAP: április A szertartások minden este 19 órakor kezdődnek. Ezeken a napokon az egyházi év legkiemelkedőbb, hitünk leglényegesebb titkait felelevenítő szertartásokon lehetőség szerint valamenynyien buzgón vegyünk részt. Nagycsütörtök, április 2. Az esti szentmise az utolsó vacsora emlékére. Jézus szeretetparancsát és életpéldáját követve a nagyböjti lemondásainkból, természetbeli adományainkat elhozzuk a templomba és a szentmise megfelelő részében felajánlási menetben az oltárhoz viszszük. Az adományokat az egyházközségünkben működő Caritas aktivistái Húsvétra eljuttatják a helybeli legrászorultabbaknak. Nagypéntek, április 3. Megváltó Jézusunk halálára emlékezünk. Szigorú böjt és hústilalom napja. Délelőtt kerül sor a Szentsír feldíszítésére. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG du. 15 órakor a Kálvárián. A nagypénteki szertartás este 7 órakor kezdődik. Nagyszombat, április 4. A délelőtt folyamán csendes időzés a Szentsírnál. Az esti vigília-szentmisére hozzunk magunkkal gyertyát. A feltámadási körmenetben buzgó énekkel és áhítatattal vegyünk részt. HÚSVÉT, Urunk feltámadásának ünnepe, április 5. Bérmálási lelki előkészület április 8-án szerdán, 9-én csütörtökön és 10-én pénteken este a 7 órai szentmise keretében. Mindhárom nap szentmise és szentbeszéd. Előtte egy órával gyónási alkalom. Első nap a szentmise után próba a bérmálkozókkal, második nap főpróba a bérmálkozókkal és a bérmaszülőkkel. Harmadik este a bérmacédulák kiosztása. BÉRMÁLÁS április 12-én, délelőtt 11 órakor az ünnepi nagymise keretében. Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió az interneten: * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel Május 3. a hónap első vasárnapján ANYÁK NAPJA. Megemlékezünk az anyai szeretetről, a szentmiséken köszöntjük az édesanyákat. ELSŐÁLDOZÁS május 10-én, a Telepen reggel 7 órakor, május 17-én a Szent Rozália templomban délelőtt 10 órakor. Pünkösdvasárnap, május 24-én, délután az elsőáldozók tekijai zarándoklata. Május 26-án, kedden, a telepi millenniumi emléktemplom alapkőszentelésének évfordulója. Este 7 órakor szentmise, azt követően májusi ájtatosság. ELSŐGYÓNÓK SZENTMISÉJE Szentháromság vasárnapján, június 1-én, a Telepen reggel 7 órakor, a Szent Rozália templomban a diákmise keretében 8,30- kor. ÚRNAPJA június 4-én, Úrnapi körmenet az este 7 órakor kezdődő szentmise után. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE ünnepe június 12. Az idén jubiláló házaspárok a nagymisék keretében, áldásban részesülnek: a 10. házassági évfordulójukat ünneplők június 14-én; a 25. ünneplők június 21-én; az 50. évfordulójukat ünneplők június 28-án. A találkozókat az előtte való csütörtöki esti szentmisék után tartják. SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK napja június 29-én hétfőn van. ILLÉS-NAP július 20-án, szombaton, Temerin katolikus hivő népének fogadalmi napja. Előestéjén: július 19-én, pénteken keresztúti ájtatosság a Kálvárián este 7 órakor. A szentmisék rendje: reggel 8 órakor a Telepen, az ünnepi nagymise 10 órakor a Szent Rozália-plébániatemplomban vagy a körülményektől függően a Kálvárián. Fontos tudnivalók Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * BonumTV, hiánypótló magyar katolikus csatorna az interneten: A plébánia honlapja:

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2015 Támogatóink A Temerini Harangszó megjelenésének főtámogatója az Iparosok és Vállalkozók Egyesülete. Ez úton mondunk köszönetet a tagságnak, hogy lehetővé tette lapunk húsvéti számának megjelenését! Agrofarma takarmánykészítő, tul. Hornyik Imre. Tel.: ANT EGYÜTTES Tel.: , 064/ Balázs Enterier asztalosüzem, tul. Balázs László, Baranyi Károly u. 15. Battyáni András, Temerin Bújdosó Árpád vegytisztító, Május elseje u. 18/1, Tel.: Computer Engineering, tul. Bús Attila. Tel.: Csévári Róbert és családja, Temerin DELORM Kft., tul. Sétáló Szilveszter. Tel.: Elek Ferenc, Tanító u. 26. Elektrolux, tul. Pásztor István. Tel.: , 063/ Elmed Kft., tul. Szűcs Róbert, Csáki L. utca 1. Tel/fax: Erdélyi Endre és családja, JNH u. 47, Tel/fax.: Eureka, tul. Csernyák Krisztián, Október 23. u. 41 Fontana, tul. Pápista József, Pap Pál u Tel.: 063/ Gulyáscsárda, Rubin 2 étterem, tul. Illés László és Tünde, Tel.: Gumi Trans, tul. Nagy Imre. Tel.: 063/ Hofi Cuki, tul. Hoffman Árpád. Tel.: Horváth Sándor aranyműves és családja Kabács Borház, Temerin, Népfront u. 14. Kohanec pálinkafőző, Temerin tul. Kohanec Sándor, Proletár u. 28, Tel.: Koperec Ferenc és családja, Temerin Kókai temetkezési vállalat, tul. Kókai Péter. Tel.: Krisztián József ügyvéd, Újvidéki u Tel.: 063/ Kurcinák Zoltán és családja Kossuth L. u. 13. Tel.: Manno Accounting könyvelő és adótanácsadó Kft., tul. Sarok Magdolna, Népfront u. 95., tel Memorijal temetkezési vállalat, tul. Nagy Erika, Tel.: Merkur könyvelési iroda, tul. Vegyelek Csaba és Katica. Tel.: Miavecz Béla ügyvéd, Újvidék. Tel.: 064/ Miavecz Margitka ügyvéd, Temerin Papirus könyvkereskedés, tul. Szűcs Béla. Tel.: Perfekt könyvelési iroda, tul. Sánta Árpád, Tel.: Pince Caffe Bar, tul. Miavecz Róbert RTV szerviz, tul. Miavecz Pál, Újvidéki u TGT, tul. Kálmán Imre, Temerin. Tel.: 063/ Tiszta gumijavító, tul. Tiszta János és Gábor. Tel.: Tóth könyvelési iroda, tul. Tóth Béla. Tel.: Varga karosszérialakatos, tul. Varga Sándor, Bem utca Varga József borbély, Népfront u. 6. Vegyelek Agrár, tul. Vegyelek Csongor. Tel.: , Vindulo Borászat, tul. Dujmovics László Zsúnyi-Szilák Általános földműves szövetkezet, Temerin, Tel.: Március 19-én, Szent József ünnepén a temerini iparosok és vállalkozók csoportosan vettek részt a tízórai ünnepi szentmisén. Szép hagyománya ez a lapunk megjelenését is támogató egyesületnek.

15 A cserkészek világnapja A cserkészek világnapjának megemlékezői a plébániatemplomban

16 A telepi templom búcsúja

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

73. szám, 2015. április. A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL!

73. szám, 2015. április. A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL! 73. szám, 2015. április A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL! KÖNYÖRÜLET ÉS SZOLIDARITÁS A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben