BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t érintő alapítói döntéshozatalhoz A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 678/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t érintő alapítói döntéshozatalhoz jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Tóth Mihály és Kiss Tibor képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Farkas Hajnalka köztisztviselőt. Tárgy: Alapítói döntés Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. Alapító Okirat módosítása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 679/2004. (XII.16.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békés Megyei Bíróság Cégbíróságán cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) egyedüli részvényese a társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) Ft-ról Ft-ra felemeli. Az emelés mértéke Ft, amely új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbetét befizetésével történik. Az új részvény nyomdai úton kerül előállításra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az alaptőke emelés összegét Ft-ot, azaz Ötven-millió forintot az alaptőke emelés elhatározásától számított 15 napon belül megfizeti a társaság számlájára. A pénzbeli hozzájárulás ellenében járó 1 db Ft névértékű névre szóló törzsrészvény átvételére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult, amely a részvények átvételére kötelezettséget vállal. Az alaptőke emeléssel zártkörűen forgalomba hozott részvény általános jogokat biztosító, névre szóló törzsrészvény, névértéke Ft. Az alaptőke emelés legkisebb összege Ft.

2 2 II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) szeptember 15-én kelt Alapító Okiratának módosításáról jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 679/2004. (XII.16.). közgyűlési határozata alapján az alábbiak szerint: 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 4.1 A társaság alaptőkéje Ft, azaz: Kilencvenegy-millió forint, amely Ft pénzbetétből és Ft nem pénzbeli betétből áll. A nem pénzbeli betét a békéscsabai hrsz. alatt nyilvántartott vásártér megnevezésű, 1 ha 8084 m 2 területű, Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti belterületi, tehermentes ingatlan. 4.2 A társaság alaptőkéje 1 db Ft névértékű, 1 db Ft és 1 db Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények átvételére. 2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései nem változnak. 3. Az alapító okirat módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 679/2004. (XII.16.) határozatával elfogadta. Békéscsaba, december 16. Ellenjegyezte: Felelős: Határidő: Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Pap János polgármester Pap János polgármester, az Alapító Okirat módosításának aláírásáért az Alapító Okirat módosítás Cégbíróságra történő benyújtásáért Szarvas Péter, a Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke azonnal Ipari parki telekértékesítés adásvételi szerződésének módosítása A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

3 3 680/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Elektro Globe Holding Kft november 24-én kelt levelében foglalt, az Ipari Park 20525/11 hrsz-ú telkére vonatkozó adás-vételi szerződés módosítási kérelmét elfogadja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 484/2004.(IX.23.) I. határozatának a beépített hasznos terület mértékétől elmaradó beépítés esetén felmerülő kötbér összegére vonatkozó szakaszát az alábbiak szerint módosítja: A beépítési kötelezettség: Beépített hasznos alapterület= m 2, Beépítési határidő: 2005.december 31. A kötbér összege a fenti beépített hasznos alapterület mértékétől elmaradó beépítés esetén, ha az elmaradás mértéke a 100 m 2 -t nem haladja meg, ,- Ft + áfa, ha az elmaradás 100 és 200 m 2 közötti mértékű ,-Ft + áfa, ha a 200 m 2 -t meghaladja ,- Ft + áfa. A kötbér megfizetésére akkor kerül sor, ha a vevő a fent meghatározott határidőn belül az adott területet a fent megjelölt mértékben nem építik be, kivéve a teljes beépítetlenséget. Ezen esetre a visszavásárlásnál részletezettek az irányadók. A határozat egyebekben változatlanul érvényben marad. Felelős: Határidő: Tárgy: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató azonnal A 403/2004. (VII.8.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 681/2004. (XII.16.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott 403/2004. (VII.8.) határozatot hatályon kívül helyezi. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a korábbi 19303/1 hrsz-ú földrészletből kialakított 19303/5 hrsz-ú, m 2 területű ingatlant a Kondacs Autóház Kft, Békéscsaba, Szarvasi út 72. számára, az alábbi feltételekkel: - A földterület vételára bruttó 6.000,- Ft/m 2, a vételár legalább 50 %-át legkésőbb december 20.-ig meg kell fizetni. A vételár többi részét a vonatkozó vázrajz engedélyezését és a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetni. - A beépítési kötelezettség 4 év. Amennyiben ezt a vevő elmulasztja, úgy köteles az eladó számára az ingatlan bruttó vételár 5 %-ának megfelelő éves kötbért megfizetni.

4 4 - Az ingatlan művelési ág megváltoztatásának valamennyi tennivalója és költsége a vevőt terheli. - A vevő az ingatlan beépítése során köteles a közmű védőtávolságokból eredő előírásokat betartani. - Az eladó önkormányzat tájékoztatja a vevőt, hogy az ingatlan területén gáz- és magasnyomású szennyvízvezeték vezetékjogának bejegyzése folyamatban van. Az eladó a szolgalmi jog alapításból eredő jogait és kötelezettségeit a vevő számára átruházza. III. A közgyűlés felkéri Dr. Simon Mihály c. főjegyzőt, hogy az önkormányzati ingatlanok sikertelen árverését követő értékesítést szabályozó rendeletmódosítást a januári ülésre készítse elő. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: Oltalom Karitatív Egyesület vételi ajánlata A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 682/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Oltalom Karitatív Egyesület (Budapest, Dankó u.9.) vételi ajánlatát és az összes körülményt mérlegelve támogatja, hogy az önkormányzati tulajdonú 3206 hrsz-ú, Békéscsaba, Tábor u. 2.sz. alatti ingatlan a december 31. napjáig kifizetett bérleti díj és a felajánlott nettó ,- Ft vételár figyelembe vételével kerüljön az Egyesület részére. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás, mint kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében az Oltalom Karitatív Egyesület tulajdonába kerülő gyermekotthon szabad kapacitásának kihasználására ellátási szerződést kössön. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert az adásvételi, valamint az ellátási szerződés aláírására, dr. Simon Mihály c. főjegyzőt a szerződések ellenjegyzésére. Felelős: Pap János polgármester Határidő január 31. Tárgy: Építési telek értékesítése a Franklin, Báthori utcák mögött A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 683/2004. (XII.16.) közgy.

5 5 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat: - a 20552/ /5 hrsz-ú, 4 db építési telket, - a 20552/ /16 hrsz-ú, 10 db építési telket, - a 20552/ /22 hrsz-ú 5 db építési telket, - a 20552/ /47 hrsz-ú 6 db építési telket. 2. A földterület kikiáltási ára bruttó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 3. A telkek kikiáltási ára tartalmazza a közművesítés költségét, ezért a vevőknek közműfejlesztési hozzájárulásokat megfizetni nem kell. A telkek közművesítése április 30.-ig készül el. A telekárak az út és járda kiépítésének költségét nem tartalmazzák. 4. Egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg. Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt. 5. A közgyűlés azonos licit esetén elővételi jogot biztosít az önkormányzati bérlakásból kiköltözők számára. A bérlő az elővételi joggal abban az esetben élhet, ha vállalja a bérlakás 2 éven belül történő kiürítését. 6. A közgyűlés a telkek közművesítésének fedezetére 31,5 millió forintot a évi költségvetésben elkülönít. A 31,5 millió forinton belül a ben betervezett, de közművesítésre el nem költött 12 millió forintot is fel kell használni. 7. A jelen határozatban rögzítet feltételekkel április 30.-ig értékesíthetők a telkek. Addig legalább két árverést kell megtartani. 8. A közgyűlés a víz, szennyvíz és csapadékvíz közművek kiépítésére kiírt pályázat nyertesének a HUDÁK KFT-t hirdeti ki. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: április 30. Tárgy: A 6679/43 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 684/2004. (XII.16.) közgy.

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 6679/43 hrsz-ú földrészletből kialakított kb m 2 nagyságú területrészt, az alábbi feltételekkel: - A területrész önálló ingatlanná alakítása az önkormányzat feladata és költsége. Árverezni az előterjesztéshez mellékelt vázrajz szerint II. sorszámmal jelölt területet lehet. - A terület egyben, vagy két részre osztva, részenként is megvásárolható, a minimálisan kialakítandó teleknagyság 2000 m 2. - A terület a Szabályozási Terv iparterületekre vonatkozó előírásainak megfelelően építhető be. - A vevő köteles az általa megvásárolt területet teljes egészében bekeríteni. - A földterület kikiáltási ára Ft/m 2 + áfa. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: A 6202/18 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése A közgyűlés 25 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 685/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesít az önkormányzat tulajdonában lévő 6202/18 hrsz-ú földrészletből m 2 területet az előterjesztéshez mellékelt vázrajz szerinti kialakításban a SZÍN-FA Kft, Debrecen, Kútvölgyi út 52. számára. A terület vételára bruttó ,- Ft, az adásvételi szerződést a vonatkozó változási vázrajz engedélyezését követően kell megkötni. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: A 10582/16 hrsz-ú terület értékesítése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 686/2004. (XII.16.) közgy.

7 7 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése árverésen értékesíti a békéscsabai 10582/16 hrszú, telephely művelési ágú, 4485 m 2 területű ingatlant, a kikiáltási ár bruttó Ft/m 2, a terület egyben vásárolható meg. A közgyűlés a szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére fenti feltételekkel zártkörű árverést hirdet. Amennyiben a zártkörű árverés eredménytelen, úgy a területet nyilvános árverésen értékesíti a közgyűlés. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: Az 582/2003. (XI.13.) határozat módosítása A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 687/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott és a 137/2004. (III. 25.) határozatával kiegészített 582/2003. (XI. 13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: A határozat 1. pontjának első mondata helyébe az alábbi megfogalmazás lép: A közgyűlés térítésmentesen átad az önkormányzat tulajdonában lévő 2630/1 hrsz-ú földrészletből kb m 2 területet a Járási Bt számára. A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: A Gyümölcsös utca lakóinak megkeresése A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hotza: 688/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyümölcsös utca lakóinak a Varságh utca szám alatti ingatlanokon keresztül létesítendő gyalogos átjáróra vonatkozó megkeresését megismerte, és ezzel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. Az átjáró létesítésével érintett ingatlantulajdonosokat meg kell keresni, és részükre területvételi ajánlatot kell tenni bruttó Ft/m 2 áron. Az ingatlantulajdonosokat

8 8 arról is tájékoztatni kell, hogy a kerítésük átépítése az önkormányzat költségére történik meg. A kerítés átépítésére vállalkozóktól árajánlatot kell kérni. 2. A járda megépítését a évi beruházások között tervezni kell. 3. A zártkerti utcaszélesítési ügyek között az átjáró létesítése elsőbbséget élvez, a többi igényt csak ezt követően lehet teljesíteni. 4. Az árajánlatok megérkezését követően, és az ingatlan-tulajdonosokkal lefolytatott egyeztetések ismeretében az ügyet döntésre a közgyűlés elé kell terjeszteni. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 689/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 10/2004. (I. 29.) 18/2004. (I. 29.) 20/2004. (I. 29.) 24/2004. (I. 29.) 69/2004. (II. 26.) 158/2004. (III. 25.) 174/2004. (IV. 29.) 214/2004. (III. 29.) 218/2004. (IV. 29.) 219/2004. (IV. 29.) 221/2004. (IV. 29.) 224/2004. (IV. 29.) 293/2004. (V. 27.) 295/2003. (V. 22.) 335/2004. (VI. 24.) 340/2004. (VI. 24.) 341/2004. (VI. 24.) 367/2004. (VII. 8.) 384/2003. (VI. 19.) 406/2003. (VII. 10.) 412/2004. (VII. 8.) 413/2004. (VII. 8.) 430/2004. (VII. 8.) 447/2004. (VII. 8.) 460/2003. (IX. 18.) 464/2003. (IX. 18.) 475/2004. (IX. 23.) 476/2004. (IX. 23.) 479/2004. (IX. 23.) 487/2004. (IX. 23.) 495/2004. (IX. 23.) 506/2003. (IX. 18.) 509/2003. (IX. 18.) 534/2003. (X. 16.) 548/2004. (X. 20.) 549/2004. (X. 20.) 562/2003. (X. 16.) 635/2003. (XII. 11.) 638/2001. (XII. 13.) 639/2001. (XII. 13.)

9 9 Felelős: dr. Simon Mihály c. főjegyző Határidő: december 30. Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelete a 2004 évi költségvetésről szóló 6/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28/2004.(X.20.), a 27/2004.(IX.23.), a 26/2004.(VII.08.), a 18/2004.(IV.29.), rendelettel módosított 6/2003.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. /1/ Az R. 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Ft-tal nő, az intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás, Ezer Ft intézményi működési bevétel, 683 Ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel, Ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétel, Ezer Ft OEP-től átvett pénzeszköz, Ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, szükséges e rendelet 2/a sz. melléklete szerint. Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása Ezer Ft-ra, az intézményi működési bevétel Ezer Ft-ra, a felhalmozási és tőkejellegű

10 10 bevétel Ezer Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra, az OEP támogatás Ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön visszatérülése 810 Ezer Ft-ra módosul, az előző évi pénzmaradvány, eredmény Ezer Ft maradt. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege Ezer Ft-ra módosul. 6. Az R. 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege Ezer Ft-tal nő, melyet e rendelet 3.sz. mellékletének 23. cím 1. alcíme részletez. Az R. 7. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása Ezer Ft-ra módosul. 8. /1/ A közgyűlés az általános tartalék összegét Ezer Ft-tal, a céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti.

11 11 Az R.9. (1) bekezdésében szereplő általános tartalék összege Ezer Ft-ra a céltartalékok összege Ft-ra módosul. /2/ A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti. Az R.9. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. 9. E rendelet december 16-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban november 30. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004.(XII.16.). önkormányzati rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról 1. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1-től az önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be, illetve kiadásait teljesítse. 2. A kiadások területén az intézményi támogatásoknál a évi módosított előirányzatok egy tizenketted része vehető igénybe. 3. A központi kezelésbe vont feladatok kiadásai havonta a évi módosított előirányzat egy tizenketted részét nem haladhatják meg. 4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a város által kiemelten támogatott sportegyesületek részére a évi támogatások egy tizenketted részének 70 %-át utalja ki havonta támogatásként.

12 12 5. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert tekintettel az érvényes megállapodásokra -, hogy a szerződéssel üzemeltetett intézmények részére a megállapodásban szereplő összegek egy tizenketted részét utalja ki támogatásként. A korábbi szerződéskötéseken alapuló kifizetési kötelezettségeknek tegyen eleget. 6. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell illeszteni. 7. Ez a rendelet január 1-től lép hatályba és a évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása után hatályát veszti. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés koncepciója A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással a következő határozatot hozta:: 690/2004. (XII.16.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és elfogadta az alábbi módosításokkal: - A közgyűlés hatályon kívül helyezi az 502/2003. (IX.18.) közgyűlési határozat azon szakaszát, amely a E Ft-os szennyvízcsatorna építési tervre vonatkozik. - A közgyűlés hatályon kívül helyezi a 616/2004. (XI.18.) közgyűlési határozat 4./ pontját (Spaten sörsátor helyén közterület rendezés). - A közgyűlés az 520/2004. (IX.23.) közgyűlési határozat 2./, 3./ pontját módosítja azzal, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületén belül csak a legszükségesebb, halaszthatatlan átalakítások elvégzése tervezhető. A terveket a januári közgyűlésen be kell mutatni. - A közgyűlés úgy dönt, hogy a évi költségvetés januári első olvasatában nem tervez a repülőtér fejlesztéséhez hozzájárulást.

13 13 - A évi költségvetésben a külső szervezeteknek nyújtott támogatások összességében nem haladhatják meg a költségvetési koncepcióban rögzített e célokat szolgáló előirányzatokat. A közgyűlés felkéri Pap János polgármestert, hogy a módosításokkal elfogadott koncepcióban foglalt tervezési alapelvek szerint terjessze elő januárban a költségvetés első olvasatát. 2. A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy e Ft nagyságrendű kommunális felhalmozási feladatot készítsen elő a közgyűlés januári ülésére azzal, hogy abban a Trefort u. rekonstrukciójának első ütemére 30 Millió Ft-ot kell előirányozni. Felelős: 1. pont Pap János polgármester 3. pont dr. Molnár Zsolt bizottsági elnök Határidő: január 27. Tárgy: Élelmezési nyersanyag norma megállapítása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 691/2004. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése január 1-jétől a közétkeztetésnél alkalmazandó nyersanyagköltségeket a következők szerint állapítja meg: Nyersanyagköltségek Megnevezés Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsődei ellátás 219,1 Bentlakó óvodai ellátott 316,- Napközi otthonos óvoda 208,- 130,- Általános iskolai diákotthon 430,- 166,- Általános iskolai napközi 278,- 166,- Középiskolai kollégium 448,- 187,- Állami gondozottak tízórai kiegészítése 75,- 60 éven felüli idősek klubja 187,- 187,- 60 éven felüliek egész napos étkeztetése 448,- 187,- Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Tárgy: Dr. Simon Mihály c. főjegyző közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

14 14 A közgyűlés 28 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 692/2004. (XII.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII.tv. (Ktv.) 17. /1/ d) pont rendelkezésére hivatkozva, dr. Simon Mihály László (aki november 17-én született Békéscsabán, anyja neve: Váradi Ilona, lakik: Békéscsaba, Felsőkörös sor 25/9.sz.) Békéscsaba Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjének közszolgálati jogviszonyát a Ktv. 17. /7/ bekezdése alapján benyújtott kérelmére január 1. napjával kezdődőd hat hónapos felmentési idő figyelembe vételével július 1. nappal felmentéssel megszünteti. Ezzel egy időben a felmentési idő teljes tartamára mentesíti a munkavégzés alól. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni dr. Simon Mihály címzetes főjegyző Békéscsaba városért végzett közszolgálati munkáját, nyugdíjas éveire jó egészséget és boldogságot kíván. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Simon Mihály címzetes főjegyzőnek Békéscsabáért kitüntetést adományoz, amelynek átadására az 1/1992. (I.9.) önkormányzati rendelet szerint március 15-én kerül sor. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére A közgyűlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 693/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a jegyzői állás betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése PÁLYÁZATOT HIRDET JEGYZŐI állás betöltésére Az állás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, - cselekvőképesség, - állam- és jogtudományi doktori képesítés, - jogi szakvizsga, - legalább ötéves jogi, ezen belül két éves közigazgatási gyakorlat,

15 15 - az évi XXIII. tv. 22/A -ban foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése, - foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasság. A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot, - végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat vagy azok hiteles másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., illetve helyi rendelet szabályai szerint. A kinevezés határozatlan időre szól. Az állás azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának - határideje: a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 20. nap. - helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pap János polgármester 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel: 66/ A pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtási határidőt követő legközelebbi ülésén dönt. Felelős: Határidő: Tárgy: Pap János polgármester azonnal A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/ (XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép: A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: 1 számú táblázat

16 16 Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsőde 252,- Bentlakásos óvoda 363,- Napközis rendszerű óvoda 240,- 150,- Bentlakásos általános iskola 496,- 191,- Napközis rendszerű általános iskola 319,- 191,- Középiskolai kollégium 515,- 215,- Tartós nevelésbe vett tanulók Tízórai kiegészítése 91,- 60 éven felüliek egész napos étkeztetése 515,- 215,- Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet egyfordulós módosítása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többszörösen módosított 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 5/2001. (II.22.), 3/2002. (I.31.), 3/2003. (I.30.), 32/2003. (XII.11.), 11/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2000. (V.11.) önk. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. -ának a) pontja a következő alponttal egészül ki: af) utcai szociális munka 2. A rendelet a következő fejezetcímmel és -sal egészül ki: Helyi szociálpolitikai kerekasztal

17 17 15/F. /1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. /2/ A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. /3/ A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén nappali, vagy bentlakásos ellátást nyújtó szervezeteket fenntartók képviselői, illetve intézményvezetői, valamint az évi CLVI. tv. 26. c) 2. és 11. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végző szervezetek, a kisebbségi önkormányzatok, továbbá a szolgáltatástervezésben és annak végrehajtásában partnerséget vállaló helyi önkormányzatok képviseletére jogosult személyek. 3. A rendelet 1. számú mellékletének 6., 8. és 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 6./ Időskorúak gondozóháza 1160 Ft/nap Ft/hó 8./ Idősek otthona A Idősek Otthona 1160 Ft/nap Ft/hó B - D - C Idősek Otthona 1330 Ft/nap Ft/hó 9./ Emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona 1570 Ft/nap Ft/hó 4.. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Gadara Ház pszichiátriai betegek nappali intézménye évi pénzügyi, szakmai beszámoló A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

18 18 694/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Béthel Alapítvány által működtetett Gadara Ház, pszichiátriai betegek nappali intézménye évi szakmai és pénzügyi összefoglaló jelentését elfogadja. Felelős: Határidő: Hrabovszki György alpolgármester azonnal Tárgy: Utcai szociális munka megszervezése A közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 tartózkodással a követező határozatot hozta: 695/2004. (XII.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére utcai szociális munka végzéséhez 3 fő szakmai létszámot biztosít január 1-től az alábbi munkakörökben: - 1 fő koordinátor, - 2 fő utcai szociális gondozó. Fenti munkakörök bér- és járulékvonzata Ft, melyet a évi költségvetésben tervezni kell. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Intézmény neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba, Bartók B. u Illetékességi, működési köre: Békéscsaba Város közigazgatási területe 5. Törzsszáma:

19 19 6. Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje 7. Az intézmény felügyeleti szerve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Jogállása: Önálló jogi személy 9. Gazdálkodási jogköre: Részben önálló költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 10. Típusa: Családgondozás 11. Alaptevékenysége: Családsegítő szolgálat feladatai Gyermekjóléti szolgáltatás Hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése Nappali melegedő működtetése Helyettes szülői hálózat működtetése Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai Családok átmeneti otthonának működtetése Utcai szociális munka 12. Vállalkozási tevékenysége: Nincs 13. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 14. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatlan időre bízza meg. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 15. A feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: A hrsz-ú ingatlanból 5306 m2 (Gyár u. 16. szám). A 2936/2 hrsz-ú ingatlanból 212 m2 (Szabadság tér ) A 2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 202,49 m2 (Bartók B. út 24.) Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást.

20 20 Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló 15/1993. (II.11.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A közgyűlés 138/1993. (IV.1.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 472/1993. (X.7.), a 218/1995. (VI.1.), a 620/1996. (XII.20.), a 446/1997. (IX.11.), a 394/2000. (VI.8.), a 653/2000. (XI.16), a 34/2001. (I.25.), a 313/2001. (VI.21.), a 240/2004. (IV.29.) közgyűlési határozat 5. pontjával. valamint a 695/2004. (XII.16.) közgyűlési határozat 2. pontjával. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály c. főjegyző azonnal Tárgy: Körgát sori Idősek Otthona létszámigénye a címzett beruházás megvalósulása után A közgyűlés 19 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 696/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézményben március 1-től 18 fős létszámbővítést hajt végre. A munkakörök meghatározása, bér és járulék vonzatának megállapítása a közgyűlés januári ülésén történik. A közgyűlés januári ülésén a tárgyszerinti kérdést ismételten napirendjére tűzi. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény étkeztetési igényének biztosítása A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 697/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése március 1-jétől az Egyesített Szociális Intézmény két főzőkonyhájában az étel-előállítást megszűnteti, s azt a Gyermekélelmezési Intézmény feladatává teszi.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 5379-5/2005. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu NYILVÁNOS

Részletesebben

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-12/2003. M E G H Í V Ó Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülését 2003. december 11-én (csütörtök) de. 9.00

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2000.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2000.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2000.(XII.29.) r e n d e l e t e A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének egyes szabályairól (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Kegyeleti megemlékezés rendje A közgyűlés 13 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodással

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. március 14. 4. szám R E N D E L E T 11/2014. (III.15.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 4204-4/2005. Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Rendelet-tervezet Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ilet. sz.: VI 236-812010. Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: 1 db rendelettervezet Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 1. Az étkeztetést biztosító intézmények vezetői

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Molnár György az alpolgármesteri feladatot társadalmi megbizatásban látja el február 1-jei hatállyal.

Molnár György az alpolgármesteri feladatot társadalmi megbizatásban látja el február 1-jei hatállyal. Tárgy: Egyetértés a Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ igazgatójának kinevezésével kapcsolatban - A közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (lll.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben