BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t érintő alapítói döntéshozatalhoz A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 678/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt-t érintő alapítói döntéshozatalhoz jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Tóth Mihály és Kiss Tibor képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Farkas Hajnalka köztisztviselőt. Tárgy: Alapítói döntés Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. Alapító Okirat módosítása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 679/2004. (XII.16.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békés Megyei Bíróság Cégbíróságán cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) egyedüli részvényese a társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) Ft-ról Ft-ra felemeli. Az emelés mértéke Ft, amely új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbetét befizetésével történik. Az új részvény nyomdai úton kerül előállításra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az alaptőke emelés összegét Ft-ot, azaz Ötven-millió forintot az alaptőke emelés elhatározásától számított 15 napon belül megfizeti a társaság számlájára. A pénzbeli hozzájárulás ellenében járó 1 db Ft névértékű névre szóló törzsrészvény átvételére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult, amely a részvények átvételére kötelezettséget vállal. Az alaptőke emeléssel zártkörűen forgalomba hozott részvény általános jogokat biztosító, névre szóló törzsrészvény, névértéke Ft. Az alaptőke emelés legkisebb összege Ft.

2 2 II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) szeptember 15-én kelt Alapító Okiratának módosításáról jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 679/2004. (XII.16.). közgyűlési határozata alapján az alábbiak szerint: 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 4.1 A társaság alaptőkéje Ft, azaz: Kilencvenegy-millió forint, amely Ft pénzbetétből és Ft nem pénzbeli betétből áll. A nem pénzbeli betét a békéscsabai hrsz. alatt nyilvántartott vásártér megnevezésű, 1 ha 8084 m 2 területű, Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti belterületi, tehermentes ingatlan. 4.2 A társaság alaptőkéje 1 db Ft névértékű, 1 db Ft és 1 db Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények átvételére. 2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései nem változnak. 3. Az alapító okirat módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 679/2004. (XII.16.) határozatával elfogadta. Békéscsaba, december 16. Ellenjegyezte: Felelős: Határidő: Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Pap János polgármester Pap János polgármester, az Alapító Okirat módosításának aláírásáért az Alapító Okirat módosítás Cégbíróságra történő benyújtásáért Szarvas Péter, a Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke azonnal Ipari parki telekértékesítés adásvételi szerződésének módosítása A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

3 3 680/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Elektro Globe Holding Kft november 24-én kelt levelében foglalt, az Ipari Park 20525/11 hrsz-ú telkére vonatkozó adás-vételi szerződés módosítási kérelmét elfogadja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 484/2004.(IX.23.) I. határozatának a beépített hasznos terület mértékétől elmaradó beépítés esetén felmerülő kötbér összegére vonatkozó szakaszát az alábbiak szerint módosítja: A beépítési kötelezettség: Beépített hasznos alapterület= m 2, Beépítési határidő: 2005.december 31. A kötbér összege a fenti beépített hasznos alapterület mértékétől elmaradó beépítés esetén, ha az elmaradás mértéke a 100 m 2 -t nem haladja meg, ,- Ft + áfa, ha az elmaradás 100 és 200 m 2 közötti mértékű ,-Ft + áfa, ha a 200 m 2 -t meghaladja ,- Ft + áfa. A kötbér megfizetésére akkor kerül sor, ha a vevő a fent meghatározott határidőn belül az adott területet a fent megjelölt mértékben nem építik be, kivéve a teljes beépítetlenséget. Ezen esetre a visszavásárlásnál részletezettek az irányadók. A határozat egyebekben változatlanul érvényben marad. Felelős: Határidő: Tárgy: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató azonnal A 403/2004. (VII.8.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 681/2004. (XII.16.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott 403/2004. (VII.8.) határozatot hatályon kívül helyezi. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti a korábbi 19303/1 hrsz-ú földrészletből kialakított 19303/5 hrsz-ú, m 2 területű ingatlant a Kondacs Autóház Kft, Békéscsaba, Szarvasi út 72. számára, az alábbi feltételekkel: - A földterület vételára bruttó 6.000,- Ft/m 2, a vételár legalább 50 %-át legkésőbb december 20.-ig meg kell fizetni. A vételár többi részét a vonatkozó vázrajz engedélyezését és a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetni. - A beépítési kötelezettség 4 év. Amennyiben ezt a vevő elmulasztja, úgy köteles az eladó számára az ingatlan bruttó vételár 5 %-ának megfelelő éves kötbért megfizetni.

4 4 - Az ingatlan művelési ág megváltoztatásának valamennyi tennivalója és költsége a vevőt terheli. - A vevő az ingatlan beépítése során köteles a közmű védőtávolságokból eredő előírásokat betartani. - Az eladó önkormányzat tájékoztatja a vevőt, hogy az ingatlan területén gáz- és magasnyomású szennyvízvezeték vezetékjogának bejegyzése folyamatban van. Az eladó a szolgalmi jog alapításból eredő jogait és kötelezettségeit a vevő számára átruházza. III. A közgyűlés felkéri Dr. Simon Mihály c. főjegyzőt, hogy az önkormányzati ingatlanok sikertelen árverését követő értékesítést szabályozó rendeletmódosítást a januári ülésre készítse elő. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: Oltalom Karitatív Egyesület vételi ajánlata A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 682/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Oltalom Karitatív Egyesület (Budapest, Dankó u.9.) vételi ajánlatát és az összes körülményt mérlegelve támogatja, hogy az önkormányzati tulajdonú 3206 hrsz-ú, Békéscsaba, Tábor u. 2.sz. alatti ingatlan a december 31. napjáig kifizetett bérleti díj és a felajánlott nettó ,- Ft vételár figyelembe vételével kerüljön az Egyesület részére. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás, mint kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében az Oltalom Karitatív Egyesület tulajdonába kerülő gyermekotthon szabad kapacitásának kihasználására ellátási szerződést kössön. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert az adásvételi, valamint az ellátási szerződés aláírására, dr. Simon Mihály c. főjegyzőt a szerződések ellenjegyzésére. Felelős: Pap János polgármester Határidő január 31. Tárgy: Építési telek értékesítése a Franklin, Báthori utcák mögött A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 683/2004. (XII.16.) közgy.

5 5 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat: - a 20552/ /5 hrsz-ú, 4 db építési telket, - a 20552/ /16 hrsz-ú, 10 db építési telket, - a 20552/ /22 hrsz-ú 5 db építési telket, - a 20552/ /47 hrsz-ú 6 db építési telket. 2. A földterület kikiáltási ára bruttó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 3. A telkek kikiáltási ára tartalmazza a közművesítés költségét, ezért a vevőknek közműfejlesztési hozzájárulásokat megfizetni nem kell. A telkek közművesítése április 30.-ig készül el. A telekárak az út és járda kiépítésének költségét nem tartalmazzák. 4. Egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg. Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt. 5. A közgyűlés azonos licit esetén elővételi jogot biztosít az önkormányzati bérlakásból kiköltözők számára. A bérlő az elővételi joggal abban az esetben élhet, ha vállalja a bérlakás 2 éven belül történő kiürítését. 6. A közgyűlés a telkek közművesítésének fedezetére 31,5 millió forintot a évi költségvetésben elkülönít. A 31,5 millió forinton belül a ben betervezett, de közművesítésre el nem költött 12 millió forintot is fel kell használni. 7. A jelen határozatban rögzítet feltételekkel április 30.-ig értékesíthetők a telkek. Addig legalább két árverést kell megtartani. 8. A közgyűlés a víz, szennyvíz és csapadékvíz közművek kiépítésére kiírt pályázat nyertesének a HUDÁK KFT-t hirdeti ki. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: április 30. Tárgy: A 6679/43 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 684/2004. (XII.16.) közgy.

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 6679/43 hrsz-ú földrészletből kialakított kb m 2 nagyságú területrészt, az alábbi feltételekkel: - A területrész önálló ingatlanná alakítása az önkormányzat feladata és költsége. Árverezni az előterjesztéshez mellékelt vázrajz szerint II. sorszámmal jelölt területet lehet. - A terület egyben, vagy két részre osztva, részenként is megvásárolható, a minimálisan kialakítandó teleknagyság 2000 m 2. - A terület a Szabályozási Terv iparterületekre vonatkozó előírásainak megfelelően építhető be. - A vevő köteles az általa megvásárolt területet teljes egészében bekeríteni. - A földterület kikiáltási ára Ft/m 2 + áfa. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: A 6202/18 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése A közgyűlés 25 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 685/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesít az önkormányzat tulajdonában lévő 6202/18 hrsz-ú földrészletből m 2 területet az előterjesztéshez mellékelt vázrajz szerinti kialakításban a SZÍN-FA Kft, Debrecen, Kútvölgyi út 52. számára. A terület vételára bruttó ,- Ft, az adásvételi szerződést a vonatkozó változási vázrajz engedélyezését követően kell megkötni. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: A 10582/16 hrsz-ú terület értékesítése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 686/2004. (XII.16.) közgy.

7 7 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése árverésen értékesíti a békéscsabai 10582/16 hrszú, telephely művelési ágú, 4485 m 2 területű ingatlant, a kikiáltási ár bruttó Ft/m 2, a terület egyben vásárolható meg. A közgyűlés a szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére fenti feltételekkel zártkörű árverést hirdet. Amennyiben a zártkörű árverés eredménytelen, úgy a területet nyilvános árverésen értékesíti a közgyűlés. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: Az 582/2003. (XI.13.) határozat módosítása A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 687/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott és a 137/2004. (III. 25.) határozatával kiegészített 582/2003. (XI. 13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: A határozat 1. pontjának első mondata helyébe az alábbi megfogalmazás lép: A közgyűlés térítésmentesen átad az önkormányzat tulajdonában lévő 2630/1 hrsz-ú földrészletből kb m 2 területet a Járási Bt számára. A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. Tárgy: A Gyümölcsös utca lakóinak megkeresése A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hotza: 688/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyümölcsös utca lakóinak a Varságh utca szám alatti ingatlanokon keresztül létesítendő gyalogos átjáróra vonatkozó megkeresését megismerte, és ezzel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. Az átjáró létesítésével érintett ingatlantulajdonosokat meg kell keresni, és részükre területvételi ajánlatot kell tenni bruttó Ft/m 2 áron. Az ingatlantulajdonosokat

8 8 arról is tájékoztatni kell, hogy a kerítésük átépítése az önkormányzat költségére történik meg. A kerítés átépítésére vállalkozóktól árajánlatot kell kérni. 2. A járda megépítését a évi beruházások között tervezni kell. 3. A zártkerti utcaszélesítési ügyek között az átjáró létesítése elsőbbséget élvez, a többi igényt csak ezt követően lehet teljesíteni. 4. Az árajánlatok megérkezését követően, és az ingatlan-tulajdonosokkal lefolytatott egyeztetések ismeretében az ügyet döntésre a közgyűlés elé kell terjeszteni. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 689/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 10/2004. (I. 29.) 18/2004. (I. 29.) 20/2004. (I. 29.) 24/2004. (I. 29.) 69/2004. (II. 26.) 158/2004. (III. 25.) 174/2004. (IV. 29.) 214/2004. (III. 29.) 218/2004. (IV. 29.) 219/2004. (IV. 29.) 221/2004. (IV. 29.) 224/2004. (IV. 29.) 293/2004. (V. 27.) 295/2003. (V. 22.) 335/2004. (VI. 24.) 340/2004. (VI. 24.) 341/2004. (VI. 24.) 367/2004. (VII. 8.) 384/2003. (VI. 19.) 406/2003. (VII. 10.) 412/2004. (VII. 8.) 413/2004. (VII. 8.) 430/2004. (VII. 8.) 447/2004. (VII. 8.) 460/2003. (IX. 18.) 464/2003. (IX. 18.) 475/2004. (IX. 23.) 476/2004. (IX. 23.) 479/2004. (IX. 23.) 487/2004. (IX. 23.) 495/2004. (IX. 23.) 506/2003. (IX. 18.) 509/2003. (IX. 18.) 534/2003. (X. 16.) 548/2004. (X. 20.) 549/2004. (X. 20.) 562/2003. (X. 16.) 635/2003. (XII. 11.) 638/2001. (XII. 13.) 639/2001. (XII. 13.)

9 9 Felelős: dr. Simon Mihály c. főjegyző Határidő: december 30. Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelete a 2004 évi költségvetésről szóló 6/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28/2004.(X.20.), a 27/2004.(IX.23.), a 26/2004.(VII.08.), a 18/2004.(IV.29.), rendelettel módosított 6/2003.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. /1/ Az R. 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Ft-tal nő, az intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás, Ezer Ft intézményi működési bevétel, 683 Ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel, Ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétel, Ezer Ft OEP-től átvett pénzeszköz, Ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, szükséges e rendelet 2/a sz. melléklete szerint. Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása Ezer Ft-ra, az intézményi működési bevétel Ezer Ft-ra, a felhalmozási és tőkejellegű

10 10 bevétel Ezer Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra, az OEP támogatás Ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön visszatérülése 810 Ezer Ft-ra módosul, az előző évi pénzmaradvány, eredmény Ezer Ft maradt. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege Ezer Ft-ra módosul. 6. Az R. 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege Ezer Ft-tal nő, melyet e rendelet 3.sz. mellékletének 23. cím 1. alcíme részletez. Az R. 7. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása Ezer Ft-ra módosul. 8. /1/ A közgyűlés az általános tartalék összegét Ezer Ft-tal, a céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti.

11 11 Az R.9. (1) bekezdésében szereplő általános tartalék összege Ezer Ft-ra a céltartalékok összege Ft-ra módosul. /2/ A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti. Az R.9. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. 9. E rendelet december 16-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban november 30. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004.(XII.16.). önkormányzati rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról 1. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1-től az önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be, illetve kiadásait teljesítse. 2. A kiadások területén az intézményi támogatásoknál a évi módosított előirányzatok egy tizenketted része vehető igénybe. 3. A központi kezelésbe vont feladatok kiadásai havonta a évi módosított előirányzat egy tizenketted részét nem haladhatják meg. 4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a város által kiemelten támogatott sportegyesületek részére a évi támogatások egy tizenketted részének 70 %-át utalja ki havonta támogatásként.

12 12 5. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert tekintettel az érvényes megállapodásokra -, hogy a szerződéssel üzemeltetett intézmények részére a megállapodásban szereplő összegek egy tizenketted részét utalja ki támogatásként. A korábbi szerződéskötéseken alapuló kifizetési kötelezettségeknek tegyen eleget. 6. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell illeszteni. 7. Ez a rendelet január 1-től lép hatályba és a évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása után hatályát veszti. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés koncepciója A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással a következő határozatot hozta:: 690/2004. (XII.16.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és elfogadta az alábbi módosításokkal: - A közgyűlés hatályon kívül helyezi az 502/2003. (IX.18.) közgyűlési határozat azon szakaszát, amely a E Ft-os szennyvízcsatorna építési tervre vonatkozik. - A közgyűlés hatályon kívül helyezi a 616/2004. (XI.18.) közgyűlési határozat 4./ pontját (Spaten sörsátor helyén közterület rendezés). - A közgyűlés az 520/2004. (IX.23.) közgyűlési határozat 2./, 3./ pontját módosítja azzal, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületén belül csak a legszükségesebb, halaszthatatlan átalakítások elvégzése tervezhető. A terveket a januári közgyűlésen be kell mutatni. - A közgyűlés úgy dönt, hogy a évi költségvetés januári első olvasatában nem tervez a repülőtér fejlesztéséhez hozzájárulást.

13 13 - A évi költségvetésben a külső szervezeteknek nyújtott támogatások összességében nem haladhatják meg a költségvetési koncepcióban rögzített e célokat szolgáló előirányzatokat. A közgyűlés felkéri Pap János polgármestert, hogy a módosításokkal elfogadott koncepcióban foglalt tervezési alapelvek szerint terjessze elő januárban a költségvetés első olvasatát. 2. A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy e Ft nagyságrendű kommunális felhalmozási feladatot készítsen elő a közgyűlés januári ülésére azzal, hogy abban a Trefort u. rekonstrukciójának első ütemére 30 Millió Ft-ot kell előirányozni. Felelős: 1. pont Pap János polgármester 3. pont dr. Molnár Zsolt bizottsági elnök Határidő: január 27. Tárgy: Élelmezési nyersanyag norma megállapítása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 691/2004. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése január 1-jétől a közétkeztetésnél alkalmazandó nyersanyagköltségeket a következők szerint állapítja meg: Nyersanyagköltségek Megnevezés Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsődei ellátás 219,1 Bentlakó óvodai ellátott 316,- Napközi otthonos óvoda 208,- 130,- Általános iskolai diákotthon 430,- 166,- Általános iskolai napközi 278,- 166,- Középiskolai kollégium 448,- 187,- Állami gondozottak tízórai kiegészítése 75,- 60 éven felüli idősek klubja 187,- 187,- 60 éven felüliek egész napos étkeztetése 448,- 187,- Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Tárgy: Dr. Simon Mihály c. főjegyző közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

14 14 A közgyűlés 28 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 692/2004. (XII.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII.tv. (Ktv.) 17. /1/ d) pont rendelkezésére hivatkozva, dr. Simon Mihály László (aki november 17-én született Békéscsabán, anyja neve: Váradi Ilona, lakik: Békéscsaba, Felsőkörös sor 25/9.sz.) Békéscsaba Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjének közszolgálati jogviszonyát a Ktv. 17. /7/ bekezdése alapján benyújtott kérelmére január 1. napjával kezdődőd hat hónapos felmentési idő figyelembe vételével július 1. nappal felmentéssel megszünteti. Ezzel egy időben a felmentési idő teljes tartamára mentesíti a munkavégzés alól. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni dr. Simon Mihály címzetes főjegyző Békéscsaba városért végzett közszolgálati munkáját, nyugdíjas éveire jó egészséget és boldogságot kíván. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Simon Mihály címzetes főjegyzőnek Békéscsabáért kitüntetést adományoz, amelynek átadására az 1/1992. (I.9.) önkormányzati rendelet szerint március 15-én kerül sor. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére A közgyűlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 693/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a jegyzői állás betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése PÁLYÁZATOT HIRDET JEGYZŐI állás betöltésére Az állás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, - cselekvőképesség, - állam- és jogtudományi doktori képesítés, - jogi szakvizsga, - legalább ötéves jogi, ezen belül két éves közigazgatási gyakorlat,

15 15 - az évi XXIII. tv. 22/A -ban foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése, - foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasság. A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot, - végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat vagy azok hiteles másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., illetve helyi rendelet szabályai szerint. A kinevezés határozatlan időre szól. Az állás azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának - határideje: a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 20. nap. - helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pap János polgármester 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel: 66/ A pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtási határidőt követő legközelebbi ülésén dönt. Felelős: Határidő: Tárgy: Pap János polgármester azonnal A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/ (XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép: A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: 1 számú táblázat

16 16 Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsőde 252,- Bentlakásos óvoda 363,- Napközis rendszerű óvoda 240,- 150,- Bentlakásos általános iskola 496,- 191,- Napközis rendszerű általános iskola 319,- 191,- Középiskolai kollégium 515,- 215,- Tartós nevelésbe vett tanulók Tízórai kiegészítése 91,- 60 éven felüliek egész napos étkeztetése 515,- 215,- Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet egyfordulós módosítása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többszörösen módosított 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 5/2001. (II.22.), 3/2002. (I.31.), 3/2003. (I.30.), 32/2003. (XII.11.), 11/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2000. (V.11.) önk. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. -ának a) pontja a következő alponttal egészül ki: af) utcai szociális munka 2. A rendelet a következő fejezetcímmel és -sal egészül ki: Helyi szociálpolitikai kerekasztal

17 17 15/F. /1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. /2/ A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. /3/ A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén nappali, vagy bentlakásos ellátást nyújtó szervezeteket fenntartók képviselői, illetve intézményvezetői, valamint az évi CLVI. tv. 26. c) 2. és 11. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végző szervezetek, a kisebbségi önkormányzatok, továbbá a szolgáltatástervezésben és annak végrehajtásában partnerséget vállaló helyi önkormányzatok képviseletére jogosult személyek. 3. A rendelet 1. számú mellékletének 6., 8. és 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 6./ Időskorúak gondozóháza 1160 Ft/nap Ft/hó 8./ Idősek otthona A Idősek Otthona 1160 Ft/nap Ft/hó B - D - C Idősek Otthona 1330 Ft/nap Ft/hó 9./ Emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona 1570 Ft/nap Ft/hó 4.. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Gadara Ház pszichiátriai betegek nappali intézménye évi pénzügyi, szakmai beszámoló A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

18 18 694/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Béthel Alapítvány által működtetett Gadara Ház, pszichiátriai betegek nappali intézménye évi szakmai és pénzügyi összefoglaló jelentését elfogadja. Felelős: Határidő: Hrabovszki György alpolgármester azonnal Tárgy: Utcai szociális munka megszervezése A közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 tartózkodással a követező határozatot hozta: 695/2004. (XII.16.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére utcai szociális munka végzéséhez 3 fő szakmai létszámot biztosít január 1-től az alábbi munkakörökben: - 1 fő koordinátor, - 2 fő utcai szociális gondozó. Fenti munkakörök bér- és járulékvonzata Ft, melyet a évi költségvetésben tervezni kell. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Intézmény neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba, Bartók B. u Illetékességi, működési köre: Békéscsaba Város közigazgatási területe 5. Törzsszáma:

19 19 6. Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje 7. Az intézmény felügyeleti szerve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Jogállása: Önálló jogi személy 9. Gazdálkodási jogköre: Részben önálló költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 10. Típusa: Családgondozás 11. Alaptevékenysége: Családsegítő szolgálat feladatai Gyermekjóléti szolgáltatás Hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése Nappali melegedő működtetése Helyettes szülői hálózat működtetése Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai Családok átmeneti otthonának működtetése Utcai szociális munka 12. Vállalkozási tevékenysége: Nincs 13. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 14. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatlan időre bízza meg. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 15. A feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: A hrsz-ú ingatlanból 5306 m2 (Gyár u. 16. szám). A 2936/2 hrsz-ú ingatlanból 212 m2 (Szabadság tér ) A 2848/B/1 hrsz-ú ingatlanból 202,49 m2 (Bartók B. út 24.) Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást.

20 20 Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló 15/1993. (II.11.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A közgyűlés 138/1993. (IV.1.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 472/1993. (X.7.), a 218/1995. (VI.1.), a 620/1996. (XII.20.), a 446/1997. (IX.11.), a 394/2000. (VI.8.), a 653/2000. (XI.16), a 34/2001. (I.25.), a 313/2001. (VI.21.), a 240/2004. (IV.29.) közgyűlési határozat 5. pontjával. valamint a 695/2004. (XII.16.) közgyűlési határozat 2. pontjával. Békéscsaba, december 16. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály c. főjegyző azonnal Tárgy: Körgát sori Idősek Otthona létszámigénye a címzett beruházás megvalósulása után A közgyűlés 19 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 696/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézményben március 1-től 18 fős létszámbővítést hajt végre. A munkakörök meghatározása, bér és járulék vonzatának megállapítása a közgyűlés januári ülésén történik. A közgyűlés januári ülésén a tárgyszerinti kérdést ismételten napirendjére tűzi. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény étkeztetési igényének biztosítása A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 697/2004. (XII.16.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése március 1-jétől az Egyesített Szociális Intézmény két főzőkonyhájában az étel-előállítást megszűnteti, s azt a Gyermekélelmezési Intézmény feladatává teszi.

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS HETimit Aranykapu December -jétől 23-ig tart nyitva az Aranykapu, amelyet az elmúlt évhez hasonló formában a Pav-Ker. Kft. rendez. A munkálatok már folynak, az Andrássy út, Haán Lajos utca, Gyóni Géza

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben