Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala Alcím Neve száma 1.1. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 1.2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása 1.3. Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1.4. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 1.5. Útépítés, autópályaépítés

2 2 Cím száma Cím száma Neve Neve Alcím száma Neve 1.6. Bontás 1.7. Városi és elővárosi személyszállítás 1.8. Üdülői szálláshely-szolgáltatás 1.9. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Finanszítozási műveletek Fejezeti és átalános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alap- és szakellátás Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Szociális ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Alcím száma Neve

3 3 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 2.1. Általános iskolai oktatás 2.2. Fogyatékos tanulók oktatása 2.3. Gyermekétkeztetés 2.4. Középiskolai oktatás 2.5. Kollégiumi ellátás 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsődei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A tervezett bevételi főösszegből működési célú hitelfelvétel E Ft, beruházási célú hitelfelvétel E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A és évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4..

4 4 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A és évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be. (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a évi költségvetést nem terhelik.

5 5 (5) A évi költségvetés az eredeti előirányzatok szintjén európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tartalmaz. (6) A évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (9) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2010.(I.13.).KÖ. sz. határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.. (1) A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás szabályaira a 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

6 6 (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része felhasználására a módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet a az irányadó. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként az évi XXIII. törvény (Ktv.) 49./F. (4) bekezdésében törvény általi minimumként biztosítandó az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást biztosítja. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van. V. fejezet évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a évre szóló költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. 11..

7 7 (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül A Képviselő-testület a évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb február 28-ig december 31-i hatállyal - módosítja (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a 11. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve a 10. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg (1) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendele-tében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett-séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. (2) A Képviselőtestület - az Áht (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a évben költségvetési szerveinél eltekint az Áht. 90. (4) bek.-ben foglalt megvalósítási terv elkészítésétől. 15..

8 8 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 16.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ft-ot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kiendelését indítványozhatja: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 167. (3) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet megbízni. Záró rendelkezések 17.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni.

9 9 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, február hó. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester címzetes főjegyző

10 1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 0 Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 0 Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés 0 0 Szolgáltatás 0 0 Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 0 Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó 0 0 Telekadó 0 0 Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója

11 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Idegenforgalmi adó 0 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók 0 0 Átengedett központi adók Talajterhelési díj Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése 0 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 0 Privatizációból származó bevétel 0 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 0 0 Céltámogatás 0 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0

12 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Egyéb központi támogatás 0 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 0 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 0 0 Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

13 2.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás 0 0 Ellátottak juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen Engedélyezett létszámkeret 118,75 109,0 48,0 275,75

14 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások K i a d á s b ó l Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Bontás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége ,75 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok valamint TKT-ok elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása ,00 A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgáltató Háziorvosi alapellátás ,00 Háziorvosi ügyeleti ellátás ,50 Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü.-i gondozás ,00 Műk.c. hitel vf. Műk. ált. tart. Műk.-i céltart. Beruházás Felújítás Tám.ért felh.c. Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

15 Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások K i a d á s b ó l Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám Mozgáskorl. közlek. támog Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. egyéb szolg Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 0 0 Családsegítés Civil szervezetek működési támog Közcélú foglalkoztatás ,50 Közhasznú foglalkoztatás ,00 Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Összesen: ,75 Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,75 Műk.c. hitel vf. Műk. ált. tart. Műk.-i céltart. Beruházás Felújítás Tám.ért felh.c. Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

16 4. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat kivonata a évi költségvetéséről

17 5. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Működési célú Működési célú Normatív módon kapott támogatás 566 Személyi juttatások 200 Dologi kiadások 366 Összesen 566 Összesen 566

18 Tervezett tartalékok év 6. sz. melléklet Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék (működési) Összesen: 0 Általános tartalék (működési) Általános tartalék képzése 5000 Összesen: 5000 Céltartalék (működési) Környezetvédelmi alap 250 Összesen: 250 Működési tartalékok összesen (I.): 5250 Vis maior tartalék (felhalmozási) Összesen: 0 Általános tartalék (felhalmozási) Összesen: 0 Céltartalék (felhalmozási) Kötvény-pénz befektetés bevételéből képzett tartalék Felhalmozási tartalékok összesen (II.): Tartalékok mindösszesen (I.+II.)

19 2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 7. sz. melléklet E Ft-ban Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés 360 Rőzse és törmeléklerakó bekerítése 500 Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása /2009(VI.23.)Kt. hat. - Útépítési pályázathoz önerő Új járdák építése 500 Kapocs utca egy szakaszán kőszórásos út építése 300 Kazinczy utcai ingatlanvásárlás 500 Kazinczy utcai burkolatkialakítás Térkőgyártás (anyagköltség) 800 Zöldfa utca területvásárlás db notebook beszerzése operációs rendszerrel együtt db komplett PC (Okmányirodába ügyfélgépként) 120 WinGo program (Gyámügyi ügyintézéshez) /2009(XII.17.)Kt.hat. IPA pály.-hoz önerő ("Bácska Fesztivál" - rendezvénysátor) /2009(XII.17.)Kt. hat. Laktanya infrastrukt. fejl.előkészítő munkái /2009(VI.23.)Kt.hat. ÁRT módosítása (gyűjtőutak átvezetése) Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) Digitális közműtérkép frissítése ÁRT módosítás db védőnői program vásárlása db személymérleg magasságmérővel (Védőnői Szolg. részére) db laptop beszerzése (Védőnői Szolg. részére) db projektor iskolaegészségügyi munkához 188 Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 db elektromos olajsütő db 400 literes főzőüst db elektromos sütőkemence 600 Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök (szakképzési hj.-ból) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 1 db nagyteljesítményű fénymásológép (Ped. Szakszolg. részére) 500 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: 500 Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal Járdafelújítás Önkormányzati lakások felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai óvoda elektromos hálózat felújítása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) 274 Összesen: 274 Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások 372/2009(XI.19.)Kt. hat. "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekthez önerő biztosítása 1140 Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2010.évi törlesztőrészlete MFB hitel évi törlesztése Összesen: Fejlesztési célú tartalék Fejl. tartalék kötvény-pénz befektetésének bevételéből Összesen: Mindösszesen:

20 8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Működ. célú Felhalm. célú Együtt Működ. célú Felhalm. célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelvisszafizetés Normatív kötött felhasználású tám Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 0 0 Beruházás Céljellegű decentralizált támogatás Címzett támogatás 0 0 Felújítás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok Hitelkamat Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % Felhalmozás célú SZJA - jöv.különbség mérséklésére pénzeszköz átadás Gépjárműadó Támogatás értékű Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó felhalmozási kiadás Talajterhelési díj Céltartalék Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 0 Pénzmaradvány 0 Mindösszesen Mindösszesen:

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben