A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. (Dr. Juhász Erzsébet ügyvéd, 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14., a továbbiakban: I. r. kérelmezı), az ÉPBER Építıipari Beruházási Szervezı Zrt.(Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, ügyintézı: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, 1113 Budapest, Bartók B. út 60. I. em. 4., a továbbiakban: II. r. kérelmezı) és a Spányi és Jakab Beruházásszervezı és LebonyolítóKft. (1123 Budapest, Gyıri út 16., a továbbiakban: III. r. kérelmezı ) által Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.,a továbbiakban: ajánlatkérı) Mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz tárgyú közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárásban - a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 146. (1) bekezdése szerinti hivatalbóli kiterjesztés alapján - megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 121 (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 49. (1) bekezdését, ezért ajánlatkérı felhívását, dokumentációját és az azt követı döntéseit megsemmisíti, ezt meghaladóan a Döntıbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti. A Döntıbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy a jelen érdemi határozat megküldésétıl számított 8 napon belül utaljon vissza I. r. kérelmezı számlájára ,- Ft-ot, azaz kettıszáznegyvenkétezerkilencszáztizenhárom forintot, II. r. kérelmezı számlájára ,- Ft-ot, azaz háromszázharmincegyezer-négyszázkilencvenhat forintot és a III. r. kérelmezı számlájára ,- Ft-ot, azaz százötvennégyezer-háromszázharminc forintot. A jogorvoslati eljárás során a továbbiakban felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

2 2 A határozat jogorvoslati eljárást megszüntetı rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétıl számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthetı elı, melyet a végzés ellen külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntıbizottsághoz kell benyújtani. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési eljárás, a jogorvoslati eljárás iratai, valamint a felek írásban és szóban elıterjesztett nyilatkozatai alapján a következı tényállást állapította meg: Ajánlatkérı a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató szervezet képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, mint közremőködı szervezettel május 12-én Támogatási Szerzıdést kötött Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban tárgyban egyebek mellett az alábbiak szerint: A szerzıdés pontjában rögzítésre került, hogy Szerzıdı felek rögzítik, hogy Jelen Szerzıdés vonatkozásában az ASZF 5.2 pontját az alábbiakkal egészítik ki. Felek megállapodnak abban, hogy az ASZF 5.2. pontját az alábbiak szerint alkalmazzak Az ASZF 5.2.) pontja szerinti közvetlen szállítói kifizetési mód kizárólag a bruttó 5 millió Ft-ot meghaladó végösszegő elszámolható költséget tartalmazó számlák esetén alkalmazható, amennyiben a projekt vonatkozásában a Kedvezményezett az elıleg igénybevételének lehetıségérıl írásban lemondott (Elıleg-lemondó Nyilatkozat csatolásra került a jelen Szerzıdéshez.) A támogatási szerzıdés 14. sz. mellékleteként csatolt általános szerzıdéses feltételekben egyebek mellett az alábbiak kerültek rögzítésre: 5.2. A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést - a Szerzıdés hatályba lépését követıen - a Közremőködı Szervezethez nyújtja be. A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet: a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek - illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára történı utalással történik, a közlemény

3 3 rovatban az azonosító szám feltőntetésével. b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történı kifizetéssel - illetve engedményezés eseten az engedményesnek - történik a Kedvezményezettet terhelı, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett Utófinanszírozású idıközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja legalább a megítélt támogatás 2%-át. Ajánlatkérı március 29-én feladott, és a Közbeszerzési Értesítıben KÉ 4728/2012. számon április 2-án közzétett eljárást megindító felhívásával a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó, második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben meghatározott szolgáltatás megrendelése tárgyában. A felhívás II.1.5. pontjában ajánlatkérı meghatározta a szerzıdés tárgyát: Megbízási szerzıdés mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz. A felhívás II.1.7.) pontjában az ajánlatkérı a részekre történı ajánlattételt nem tette lehetıvé. A felhívás II.1.8.) pontjában az ajánlatkérı az alternatív ajánlattétel lehetıségét nem biztosította. A felhívás II.2.1.) pontja szerint a beszerzés teljes mennyisége: Mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz (magasépítési beruházás). A TIOP / azonosítószámú projekt legfontosabb számszerősíthetı adatai: Építési beruházás összesen: br ,-Ft Orvostechnikai eszközök beszerzése br ,- Ft Informatikai fejlesztés br ,- Ft Tervezett új építés: ,33 m2 hasznos Tervezett felújítás: 2648,0 m2 hasznos Tervezett bontás: 4207,53 m2 hasznos A projekt teljes bekerülési összege: 5,495 milliárd Ft A felhívás II. 3. pontjában ajánlatkérı a szerzıdés idıtartamát a szerzıdés megkötésétıl számítva 13 hónapban állapította meg.

4 4 A felhívás III.1.2) pontjában ajánlatkérı a fı finanszírozási és fizetési feltételeket az alábbiak szerint határozta meg: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt (3) és (4) bekezdése, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerzıdésnek megfelelıen közvetlen szállítói finanszírozással történik 6 részszámla és 1 végszámla alapján. A szolgáltatás ellenértékének folyósítására szállítói finanszírozás keretében kerül sor, mely során a Kedvezményezett által teljesítendı önrész (12,280702%) elızetes megtérítése helyett a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az önerı összegét a hatályos Támogatási Szerzıdésben szereplı támogatás összegének szállító felé történı folyósításával egyidejőleg teljesíti a Kedvezményezett nevében. Az önerı tekintetében a kifizetés 30 napos fizetési határidıvel történik. Az önerın túl 45 napos fizetési határidıvel történik a kifizetés (tekintettel arra, hogy a beszerzés támogatásból valósul meg, az ajánlatkérı 45 napos fizetési határidıben kíván megállapodni, mivel a támogatásból történı kifizetés ilyen határidıvel történik. A kifizetésre a 4/2011. Korm. r. 59. (3) bekezdés vonatkozik, így a szerzıdéssel kapcsolatos ezen egyedi körülmények miatt kizárólag ilyen határidıvel tud sor kerülni a kifizetésekre). Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. Tv. 36/A. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel. A felhívás III.2.) pontjában ajánlatkérı meghatározta az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatokat, kizáró okokat, valamint a gazdasági, pénzügyi alkalmasság feltételeit. A felhívás III.2.3) pontjában ajánlatkérı meghatározta a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit, megkövetelt igazolási módokat egyebek mellet az alábbiak szerint: b) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetıleg vezetıknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, saját kézzel aláírt önéletrajzzal (melyben szerepel annak megjelölése, hogy mely kórház építkezésen végzett mőszaki ellenırzési tevékenységet, megadva az ezt igazolni tudó személy nevét és elérhetıségét), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nem munkaviszonyban alkalmazott személy csatolja szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevı nyertessége esetén a teljesítésben részt vesz. A nyilvántartásba vételt az ajánlatkérı a =61 és oldalakon ellenırzi, de becsatolható az ajánlatba ezen dokumentum(ok) másolata.

5 5 Alkalmassági minimum követelmény: a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 36 hónap során befejezett, összesen legalább egy, egy referenciából származóan bruttó 1 Mrd forint beruházási értéket elérı értékő magasépítési beruházásra vonatkozó mőszaki ellenıri referenciával, ahol legalább m2 hasznos alapterülető építés valósult meg; és b) legalább - 1 fı magasépítési (a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ME-É-I. jogosultsággal rendelkezı) mőszaki ellenırrel, aki az ME-É-I. mőszaki ellenıri jogosultság megszerzését követıen legalább 2 év kórházépítés során szerzett ME-É-I mőszaki ellenıri gyakorlattal rendelkezik; - 1 fı épületgépész (a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ME-ÉG jogosultsággal rendelkezı) mőszaki ellenırrel, aki az ME-ÉG. mőszaki ellenıri jogosultság megszerzését követıen legalább 2 év kórházépítés során szerzett ME-ÉG mőszaki ellenıri gyakorlattal rendelkezik; - 1 fı épületvillamossági (a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ME-ÉV jogosultsággal rendelkezı) mőszaki ellenırrel, aki az ME-ÉV mőszaki ellenıri jogosultság megszerzését követıen legalább 2 év kórházépítés során szerzett ME-ÉV mőszaki ellenıri gyakorlattal rendelkezik. A felhívás IV.2.1) pontjában ajánlatkérı bírálati szempontként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás határozta meg. A felhívásban ajánlatkérı megadta az eljárás releváns határidıit, mely szerint az ajánlattételi határidı április 20. Ajánlatkérı a felhívás V.2) pontjában rögzítette, hogy a szerzıdés európai uniós alapokból finanszírozott TIOP-2.2.4/09/ számú projekttel kapcsolatos. A felhívás V.4) pontjában ajánlatkérı az egyéb információk között - többek között az alábbiakat írta elı: 1. Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. (2) szerint jár el. 6. Ajánlatkérı hiánypótlásra lehetıséget a Kbt. 67. szerint biztosít. 7. A Kbt (4) bekezdésének megfelelıen ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az összegezésben megjelölte. 8. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

6 6 Ajánlatkérı ajánlati dokumentációt is készített, ami bevezetıt, általános információkat, nyilatkozat mintákat, formai elıírásokat, szerzıdés tervezetet és ajánlati felhívást tartalmazott. Ajánlatkérı a dokumentáció I. segédlet az ajánlat összeállításához fejezetben egyebek mellett az alábbiakat rögzítette: 4. Az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy c) akkor is, ha az ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevı fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Ajánlatkérı a dokumentáció II. szerzıdéses feltételek fejezetében rögzített megbízási szerzıdés tervezete egyebek mellett az alábbiakat rögzítette: 3. Fizetési feltételek 3.3. Megbízó elıleget nem fizet. A Megbízott a Kbt (3)-(4) rendelkezései szerint 60 napos fizetési határidıvel teljesít kifizetést, a következık szerint: 1. részszámla: a kivitelezés során az 1. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl

7 7 2. részszámla: a kivitelezés során a 2-3. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl 3. részszámla: a kivitelezés során részszámla az 4-5. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl 4. részszámla: a kivitelezés során részszámla a 6-7. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl; 5. részszámla: a kivitelezés során részszámla a 8-9. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl; 6. részszámla: a kivitelezés során részszámla a havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl; végszámla: a kivitelezés során a havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen, de amennyiben a Projekt eredetileg tervezett határidın túl valósul meg, az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvételt követıen állítható ki: a hátralévı összegrıl A 6 db részszámlát és 1 db végszámlát a Megbízó által kiadott teljesítés igazolás alapján jogosult kiállítani. Megbízott köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán feltüntetni valamennyi olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és támogatást nyújtó szervezet általi elıírások meghatároznak A Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Megbízott a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetıvé teszi és ha a Kbt. 56 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek megvalósulnak, errıl a Megbízót haladéktalanul értesíti. 3.4 A szolgáltatás ellenértékének folyósítására szállítói finanszírozás keretében kerül sor, mely során a Kedvezményezett által teljesítendı önrész (12,280702%) elızetes megtérítése helyett a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az önerı összegét a hatályos Támogatási Szerzıdésben szereplı támogatás összegének szállító felé történı folyósításával egyidejőleg teljesíti a Kedvezményezett nevében. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a projekt Támogatási szerzıdése elválaszthatatlan részét képezı Általános Szerzıdési Feltételek pontjába foglalt határidık a Megbízóra nézve kötelezık. Ajánlatkérı április 16-án kiegészítı tájékoztatást küldött az ajánlattevıknek - egyebek mellett - az alábbiak szerint: 17. kérdés:

8 8 Szerzıdés 1.3. Az építési mőszaki ellenır feladat feladatkör leírása - szakáganként napi rendszerességgel helyszíni ellenırzést végez Szerzıdés 4.2. A Megbízott feladatai a mőszaki ellenırzés vonatkozásában - A Megbízott köteles az ellenırzés ellátása körében a kivitelezési munkálatok végzésekor az alábbi minimális ütemezés szerint a helyszínen jelen lenni: - A kivitelezés közben heti rendszerességgel megtartandó kooperációk idején, minimum az adott munkafolyamatok ellenırzéséhez szükséges szakági mérnökkel - Minden olyan esetben, amely a munkálatok mérnök részérıl történı szakszerő, folyamatos végzéséhez, azok ellenırzéséhez elengedhetetlen. Ellentmondás van a két igény között. Melyik jelenlét igénnyel kell számolni? Van-e a 13 hónap alatt minimálisan elvárt mérnöknap ráfordítási igény, amivel minimálisan kalkulálni kell? Ha van, akkor mi annak a szakágankénti megoszlása? Válasz: Minimálisan elvárt mérnöknap-ráfordítási igény: - A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap - A megvalósítás idıszakára számított minimális igény: min. 390 mérnöknap, max. 540 mérnöknap - A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap Szakágankénti megoszlás (becsült megoszlás, mely az építés haladásával változhat; a szakági mőszaki ellenırök szükségességét az ajánlattevınek kell tapasztalatai alapján becsléssel meghatározni, beleszámítva az esetleges rendkívüli megjelenést is): Építészet: Mélyépítés: Gépészet: Elektromosság: 6:1:3:3 Ajánlattételi határidıre az alábbi ajánlattevık nyújtottak be ajánlatot: UTIBER SZEKÉSZ KONZORCIUM: UTIBER Közúti Beruházó Kft és SZEKÉSZ Kft közös ajánlattevık Bruttó ajánlati összár: ,- Ft ÉPBER Építıipari Beruházási Szervezı Kft. és EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevık (Kérelmezı az Épber Kft.) Bruttó ajánlati összár: ,- Ft Spányi és Jakab Kft. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft

9 9 VeszprémBer Zrt. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft Kapos Hidro Kft. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft VASBER Zrt, és EURO-PROJECT Kft. közös ajánlattevık Bruttó ajánlati összár: ,- Ft NOX Beruházó és Fıvállalkozó Kft. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft Ajánlatkérı bontási jegyzıkönyvet készített, amelyben a Kbt. 62. (4) bekezdésére figyelemmel ismertette a rendelkezésre álló anyagi fedeztet, amelynek összege bruttó Ft. VASBER Zrt., és EURO-PROJECT Kft. közös ajánlattevık ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap, melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre oldalán került csatolásra a közös ajánlattevık ajánlattevıi nyilatkozata. Ezen nyilatkozat 3. pontjában ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy a villamos mőszaki ellenırzést és gépész mőszaki ellenırzést 9-9%-ban alvállalkozó bevonásával kívánja teljesíteni. Az alvállalkozók: M. T. és Sz. G. A 4. pontban ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy az elıírt alkalmassági követelményeknek önállóan kívánnak megfelelni és MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA nem TÁMASZKODNAK oldalon került csatolásra a szakemberekrıl szóló nyilatkozat, melyben H. T. építész mőszaki ellenırként, Szendrıi Gábor gépész mőszaki ellenırként, míg M. T. villamos mőszaki ellenırként került feltüntetésre oldalon került csatolásra H. T. építész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy 1982-tıl a Vasber vállalatnál ill. a Vasber Zrt.-nél folyamatosan mőszaki ellenıri feladatokat lát el oldalon került csatolásra Sz. G. gépész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a VASBERSZER Beruházásszervezési Kft. ahol ügyvezetıi beosztásban dolgozik oldalon került csatolásra M. T. villamos mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a Nyugat-Magyarországi Vasútépítı Kft. Az önéletrajzban a feladatok felsorolásában mindenhol bejegyzésre került a mőszaki ellenıri tevékenység.

10 10 FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap, melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre oldalán került csatolásra az ajánlattevı nyilatkozata. Ezen nyilatkozat 3. pontjában ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy a projektvezetésre a DENISEBER Kft.-t, a magasépítési mőszaki ellenırzésre Westber Mérnöki Iroda Kft.-t, épületgépész mőszaki ellenırzésre a KMT Mérnöki Irodát és épületvillamossági mőszaki ellenırzésre a Gerendi és Társa Kft.-t kívánja bevonni alvállalkozóként. A 4. pontban ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy az elıírt alkalmassági követelményeknek önállóan kívánnak megfelelni és MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA nem TÁMASZKODNAK oldalon került csatolásra a szakemberekrıl szóló nyilatkozat, melyben K. J.és L. Z. építész mőszaki ellenırként, H. A. és H. Á. gépész mőszaki ellenırként, míg B. T. és G. A. villamos mőszaki ellenırként került feltüntetésre oldalon került csatolásra K. J. építész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy 2006-tól a Fıber Zrt.-nél folyamatosan projektmenedzseri és mőszaki ellenıri feladatokat lát el oldalon került csatolásra H. A. épületgépész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a Fıber Zrt., ahol gépész mőszaki ellenır beosztásban dolgozik oldalon került csatolásra B. T. épületvillamossági mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a Fıber Zrt. UTIBER SZEKÉSZ KONZORCIUM ajánlatának - 3. oldalán került csatolásra a felolvasólap melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre. Spányi és Jakab Kft. ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre. VeszprémBer Zrt. ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre oldalán került csatolásra az ajánlattevı nyilatkozata. Ezen nyilatkozatban ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy a sem 10% alatti, sem 10% feletti alvállalkozót, sem erıforrás szervezetet nem kíván igénybe venni.

11 oldalán került csatolásra T. F. szakmai önéletrajza melyben nevezett személy akként nyilatkozik, hogy 2001-tıl a Tuza Mérnökiroda Bt. alkalmazásában áll oldalán került csatolásra T. F. szándéknyilatkozata a teljesítésben való részvételrıl. Ajánlatkérı április 26-án hiánypótlási felhívást és indokolás kérést küldött a kirívóan alacsony ár tekintetében többek között az alábbiak szerint: Hiánypótlási felhívás: VASBER Zrt. és EURO-PROJECT Kft. 1. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy az ajánlat oldalán megjelölt M. T. és Sz. G. alvállalkozókat, mint egyéni vállalkozókat veszik-e igénybe, vagy az önéletrajzukban megjelölt munkáltató cég lesz-e az alvállalkozó. Amennyiben a cég az igénybe vett alvállalkozó, kérjük szíveskedjenek ilyen módon megjelölni a nyilatkozatban és a dokumentáció I és a felhívás V pontja szerint csatolni az aláírási címpéldányuk vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájuk másolati példányát. VeszprémBer Zrt. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy T. F. szakembert, milyen jogviszony keretében kívánják a teljesítéshez igénybe venni. Szíveskedjenek a válaszadás során figyelemmel lenni a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglaltakra. FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. 2. A dokumentáció nyilatkozatminták / ajánlattételi nyilatkozat / 3. pontban foglaltak szerint Csatolni kell a nevesített, bevonni kívánt alvállalkozók szándéknyilatkozatát is, mely szerint a teljesítésben vállalja, hogy az ajánlattevı nyertessége esetén részt vesz! Kérjük az ajánlat 4. oldalán felsorolt alvállalkozók nyilatkozatát csatolni szíveskedjenek. Indokoláskérés kirívóan alacsony ár tekintetében: A Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 69. (2) alapján ezúton kérjük, hogy az UTIBER Közúti Beruházó Kft. és SZEKÉSZ Kft. a Spányi és Jakab Kft. a FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. a VeszprémBer Zrt. a Kapos Hidro Kft. a VASBER Zrt., és EURO-PROJECT Kft.

12 12 szíveskedjenek objektív alapú, azaz tényeken nyugvó, valamennyi felmerülı költségnemre kiterjedı, tárgyilagos számításokkal, kimutatásokkal, költségbecslésekkel alátámasztott indokolást adni arról, hogy a megajánlott ár a gazdasági észszerőséggel összeegyeztethetı, azaz a szerzıdés szerinti feladatok ezért az összegért szerzıdésszerően teljesíthetık. Ajánlatkérı objektív igazolásnak tekinti az alvállalkozók által tett nyilatkozatokat is. Ajánlatkérı felhívja T. Ajánlattevık figyelmét, hogy a felvilágosítás keretében adjanak indokolást a megajánlott ajánlati árral kapcsolatban a Kbt. 69. (4) valamint (6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, különös tekintettel az alábbiakra: - a teljesítésnek az Ajánlattevı számára kivételesen elınyös körülményeire, - a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, - a szolgáltatás nyújtása során felmerülı alábbi költségekre: - mérnöknap kimutatása, különös figyelemmel a kiküldött kiegészítı tájékoztatásra: Minimálisan elvárt mérnöknap-ráfordítási igény: - A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap - A megvalósítás idıszakára számított minimális igény: min. 390 mérnöknap, max. 540 mérnöknap - A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap Szakágankénti megoszlás (becsült megoszlás, mely az építés haladásával változhat; a szakági mőszaki ellenırök szükségességét az ajánlattevınek kell tapasztalatai alapján becsléssel meghatározni, beleszámítva az esetleges rendkívüli megjelenést is): Építészet: Mélyépítés: Gépészet: Elektromosság: 6:1:3:3 alvállalkozói költségek kimutatása, bérköltségek, egyéb személyes jellegő kiadások, azokhoz kapcsolódó közterhek, költségek kimutatása, utazási költségek kimutatása, szállásköltségek kimutatása (adott esetben), hatósági eljárási költségek kimutatása (adott esetben), irodai és dologi költségek kimutatása, nyereséghányad kimutatása. VASBER Zrt. és EURO-PROJECT Kft. közös ajánlattevık a hiánypótlásukban akként nyilatkoztak, hogy Sz. Z. és M. T. szakembereket egyéni vállalkozóként kívánják igénybe venni. A kirívóan alacsony ár tekintetében az alábbiak szerint adták meg indokolásukat: I. A teljesítésnek az Ajánlattevık számára kivételesen elınyös körülményei: 1./ A VASBER több mint 50 éve, az EURO PROJECT Kft. 14 éve végzi folyamatosan a beruházások lebonyolítását, mőszaki ellenırzését. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képzı beruházás engedélyezési és kiviteli

13 13 tervdokumentációját avasber Zrt. végezte két társvállalkozóval (MEDIPLAN Kft., Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.), a mőszaki tartalom teljes mértékben ismert. Mellékeljük a szerzıdések másolatát. 2./ A VASBER Zrt tıl folyamatosan végzi a kórház karbantartási munkáit, ismeri az intézmény felépítését, mőködését, a karbantartás végzése során alkalmazza a kórház minıségbiztosítási rendszerét. Mellékeljük a karbantartási szerzıdést. 3./ A beruházás helyszíne (Szombathely, Markusovszky u. 5.) és a mőszaki ellenırzést végzı VASBER Zrt. irodaház (Szombathely, Kıszegi u. 2.) között mintegy 1100 m távolság van, ami a magasépítési és gépész mőszaki ellenıri tevékenység végzése során a gépkocsi használatot nem teszi szükségessé (gépész mőszaki ellenır irodája is a VASBER irodaházban van). II. A szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságossága: A szolgáltatás során valamennyi költséget figyelembe véve a megajánlott ár ,- Ft-tal magasabb a várható költségeknél. A szolgáltatás gazdaságosan elvégezhetı, a várható nyereség mintegy 4%. III. A szolgáltatás nyújtása során felmerülı költségek: Mérnöknap kimutatása: Az ajánlatadás során az ajánlatkérı által elvárt minimális mérnöknap ráfordítással számoltunk, mely intenzitást szakmailag teljes mértékben indokoltnak találtunk: - a kivitelezı kiválasztásánál: 10 mérnöknap - a megvalósítás során: 390 mérnöknap - az 5 éves fenntartás alatt: 25 mérnöknap Összesen: 425 mérnöknap A mérnöknap megosztása ajánlatunkban: - magasépítési és mélyépítési mőszaki ellenırzés: 189 mérnöknap - projektadminisztráció: 40 mérnöknap - gépész mőszaki ellenırzés: 98 mérnöknap - villamos mőszaki ellenırzés: 98 mérnöknap - Összesen: 425 mérnöknap 1./ Alvállalkozói költségek nettó: ,- Ft Az ajánlatunk szerint a gépész és villamos mőszaki ellenıri - alvállalkozói - költségek a közbeszerzés értékének 9-9 %-a, azaz nettó ,- Ft különkülön. Mellékeljük az alvállalkozók által tett nyilatkozatokat. 2./ Bérköltségek, egyéb személyes jellegő kiadások, azokhoz kapcsolódó közterhek költségek kimutatása: VASBER Zrt.: Magasépítési és mélyépítési mőszaki ellenırzés idıtartama 189 munkanap.

14 munkanap / 22 munkanap = 8,6 hónap A mőszaki ellenırzést végzı H. T. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - szociális hozzájárulási adó: ,- Ft - szakképzési hozzájárulás: 5.250,- Ft Összesen: ,- Ft A mőszaki ellenırzés idıtartamára: 8,6 hó x ,- Ft = ,- Ft Egyéb személyes jellegő kiadások, költségek, járulékok nem jelentkeznek (étkezési hozzájárulás, munkaruha, személygépkocsi...). EURO PROJECT Kft.: A projektadminisztráció elıirányzott idıtartama 40 munkanap. 40 munkanap / 22 munkanap = 1,8 hónap A projektadminisztrációt végzı N. L. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - vállalkozást terhelı adók összege: ,- Ft Összesen: ,- Ft A projektadminisztrációt végzı B. A. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - vállalkozást terhelı adók összege: ,- Ft Összesen: ,- Ft A projektadminisztrációt végzı V. A. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - vállalkozást terhelı adók összege: ,- Ft Összesen: ,- Ft Egyéb személyes jellegő kiadások, költségek, járulékok nem jelentkeznek (étkezési hozzájárulás, munkaruha, személygépkocsi...). A projektadminisztrációra tervezett idıtartam díjszámítása: = ,- Ft/hónap ,- Ft/22nap=25.116,- Ft/nap - 36 nap x ,- Ft/nap= ,- Ft ,- Ft/22nap=10.514,- Ft - 4 nap x ,- Ft=42.055,- Ft Összesen:( ,- Ft ,- Ft) ,-Ft 3./ Utazási költségek kimutatása: VASBER Zrt.-nél nem jelentkezik EURO PROJECT Kft.: 5 nap Budapest-Szombathely-Budapest: 2500 km x 100,- Ft: ,- Ft

15 15 4./ Szállásköltségek kimutatása: Nem jelentkezik 5./ Hatósági eljárási költségek kimutatása: Nem jelentkezik az ajánlatkérési dokumentáció szerint, 6./ Irodai és dologi költségek kimutatása: VASBERZrt: - telefon-, telefax-, internethasználat költsége: 8,6 hó x ,- Ft = ,- Ft - irodaköltség 8,6 hó x ,- Ft = ,- Ft - digitális felvételek készítése, archiválása: ,- Ft - biztosítási díj: ,- Ft - irodaszer 8,6 hó x 5.000,- Ft = ,- Ft - munkavédelmi felszerelés: ,- Ft Összesen: ,- Ft EURO PROJECT Kft.: ,- Ft 7./ Nyereséghányad kimutatása: Teljes költség: ,- Ft Tervezett nyereség: ,-Ft Nyereséghányad: 4,48 % Költségek összesítése: 1./ Alvállalkozói költségek: ,- Ft 2./ Bérköltségek. személyes jellegő kiadások és közterhek: - VASBER Zrt.: ,- Ft - EURO PROJECT Kft.: ,- Ft 3./ Utazási költségek: ,- Ft 4./ Szállásköltség: - 5./ Hatósági eljárás költségei: - 6./Irodai és dologi költségek: - VASBER Zrt.: ,- Ft - EURO PROJECT Kft.: ,- Ft 7./ Tartalékköltség elıre nem látható kiadásokra: ,- Ft 8./ Tervezett nyereség: ,- Ft Összesen: ,- Ft A FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. hiánypótlásában a kirívóan alacsony ár vonatkozásában az alábbiak szerint fejtette ki indokolását:

16 16 A Mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz tárgyú közbeszerzési eljárásban a kért magyarázatot az alábbiak szerint adom meg: Az ajánlattevık részére készített Ajánlati felhívás és a dokumentációban szereplı elıírások illetve a kiegészítı tájékoztatás elıírásait figyelembe véve kalkuláltuk az ajánlati árunkat. Kifejezetten figyelembe vettük az alábbi elıírásokat: A kiegészítı tájékoztatásban rögzítettek alapján, a mérnöknap igényt az alábbiak szerint kalkuláltuk: A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap A megvalósítás idıszakára számított minimális igény: min.: 390 mérnöknap, max.: 540 mérnöknap. A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap A FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. ajánlatában igyekeztünk egy a gyakorlathoz alkalmazkodó mérnöknap mennyiséggel kalkulálni, így az alábbiak szerint állapítottuk meg a szükséges mérnöknap számokat: A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap A megvalósítás idıszaka: 407 mérnöknap A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap Projektvezetés: 50 mérnöknap Tartalék 10 mérnöknap Így összességében 502 mérnöknappal számoltunk a szerzıdés megvalósítsa során. 1) A TELJESÍTÉSBE AZ ALÁBBI SZAKEMBEREKET KÍVÁNJUK BEVONNI: K. J. ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır L. Z. ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır, 10% alatti alvállalkozó H. A. ME- EG- I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır H. A. ME-EG-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır, 10% alatti alvállalkozó B. T. ME- EV - I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır G. A. ME-EV-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır, 10% alatti alvállalkozó DENISEBER Kft. Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó, projektvezetési feladatok ellátására, (12 %) 2) A BECSÜLT MÉRNÖKNAPOK SZÁMA SZAKEMBEREKRE LEBONTVA:

17 17 A fent ismertetett beruházási ütemezéshez igazodó, a dokumentáció egyéb elıírásain, a jogszabályi elıírásokon, illetıleg Társaságunk: 53 éves széleskörő tapasztalatain alapuló elızetes számításaink szerint a beruházás sikeres lezárásához az alábbi mérnökóra illetve mérnöknap mennyiségek indokoltak. ( az elıkészítés, a kivitelezés és a garanciális idıszakot tekintve) Mérnökóra illetve a mérnöknapok száma 204 ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt. alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva Mélyépítés Ajánlatunkban a ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki 34 ellenır szakember K. J. látja el a,,mélyépítési feladatokat is. ME-EG-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER 102 Zrt. alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva 102 ME-EV-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt. alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva 50 Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó, projektvezetési feladatok ellátására 10 Tartalék 3) MÉRNÖKNAP DÍJAK, A SZAKEMBEREKKEL KAPCSOLATOS, ILLETİLEG A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN FELMERÜLİ KIADÁSOK: Számítások alapján a szolgáltatás megvalósítására igyekeztünk egy igen kedvezı vállalási árat kialakítani, amellyel a mai piaci versenykörülményeket tekintve elnyerhetı a feladat, nagy jelentıséget tulajdonítva ezen beruházásból származó - számunkra presztízsértékő - referencia megszerzésének. A munkabérek, a közvetlen költségek és a vállalati általános költségek, Társaságainknál a teljes munkaidıben foglalkoztatott mőszaki ellenır és az ajánlatban bevonni kívánt alvállalkozó mőszaki ellenırök havi (átlagosan 20 munkanap) átlagos fizetése bruttó kb: ,- Ft/hó évben béremelésre nem került sor és a jelenlegi gazdasági környezet sem támogatja a bérek növekedését. Szakembereink bérezése mai gazdasági környezetben semmiképpen nem tekinthetı alacsonynak, tekintve az Építıipari Ágazati Kollektív Szerzıdés csatolt 3. számú mellékletét a évi Építıipari Ágazati Bértarifa Megállapodásról. Ezen Megállapodás értelmében a mőszaki ellenırök a C37-es kategóriába sorolhatóak, azaz a havi minimális személyi alapbérük ,- Ft, ezt az összeget a ténylegesen kifizetett személyi bérük jelentısen meghaladja. mőszaki ellenırök esetében: A hivatkozott munkabért alapul véve, a következı eredményre jutunk:

18 18 - mőszaki ellenır átlagos bruttó bére ,- Ft/hó, - bérjárulékok ~ ,- Ft/hó, összesen ,- Ft/hó. A bérjellegő költségeken túl a munkavégzéssel összefüggésben Ft/hó az gépkocsi használati és üzemanyagköltség (útiköltség fejenként 1 autó 3 fı kapacitással számolva), továbbá ,- Ft/hó egyéb közvetlen költségek is felmerülnek (irodaszerek, igénybevett szolgáltatások, telefonköltség, védıfelszerelés, szükséges eszközök, digitalizálás, fényképezıgépek, stb.), így a bérköltségekhez még megközelítıen ,- Ft/hó költség számítható. Egy teljes munkaidıben dolgozó mőszaki ellenır szakember esetében az elızıekben részletezettek szerint így összesen ,- Ft/hó ráfordítással kell kalkulálnunk. Így, a mőszaki ellenırök és járulékos költségei naponta ,- Ft / 20 = ~ ,- Ft napi költséget jelentenek Társaságunknak az általános költségek nélkül. A projektvezetıi feladatokat ellátó szakember (alkalmasságot nem igazoló szakember napi Mérnöknap díja minden járulékos költségével ,- Ft, napi költséget jelentenek Társaságunknak az általános költségek nélkül. Mérnöknap díjak és mérnöknap ráfordítás tekintetében Társaságunk a fenti költségeket alapul véve szakemberenként az alábbi mérnöknap árral számította ki a költségeit. Mérnökn ap szám Szakterület mérnöknap Költség díj nettó ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt ,- Ft ,- alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva Mélyépítés Ajánlatunkban a ME-É-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır ,- Ft ,- szakember K. J. látja el a Mélyépítési feladatokat is. ME-EG-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt ,- Ft ,- alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva ME-EV-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt ,- Ft ,- alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó, ,- Ft ,- projektvezetési feladatok ellátására

19 19 10 Tartalék ,- Ft ,- Összesen: nettó ,-Ft Projekt költség összesítés Számított önköltség összesen = ,-Ft Dologi Költségek: A szakemberek felszerelése, gépkocsi használat, üzemanyagköltség, felmerülı egyéb a szakemberekhez kötıdı költségek mind a mérnöknap költségben szerepelnek. Általános költségek és Egyéb felmerülı dologi költségek: ,- Ft Szállás és irodaköltségek: Az Ajánlati felhívás tanúsága szerint 13 hónap a tervezett szerzıdéses idıtartam, tartalékkal számolva 15 hónapos bérlettel számolva: ,- Ft havi bérleti és rezsi díjjal kalkulálva, az alábbiakat kapjuk: ,- x 15 hónap = ,- Ft Így a szállás és iroda költségek: ,- Ft Tartalékkeret: ,- Ft Projekt költség összesen: ,- Ft Nyereség: ,- Ft Nettó Ajánlati Árunk: ,- Ft Azaz Bruttó: ,- Ft 4) SZERZİDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI, A FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGEI, A SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEKBÖL ADÓDÓ KÖLTSÉGEK A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeinkkel kapcsolatban megjegyezzük, (pl. hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték), hogy ezek közül a hibás teljesítés illetve a meghiúsulás Társaságunk mőködése során még soha nem merült fel. Számlavezetı bankjainknál összesen több mint 40 millió Ft-os betétállománnyal rendelkezünk, így ez fedezetet biztosít bármely kötbér felmerülése esetében. Közöljük továbbá, hogy a FİBER Zrt. számlavezetı bankjánál 200 millió Ft-ot meghaladó bankgarancia kerettel rendelkezünk. A megajánlott biztosítékok fenntartásának költségét az általános költségek rovatban vettük figyelembe. Az érvényben lévı felelısségbiztosítása Társaságunknak 300 millió Ft/év és 300 millió Ft/kár kerető. Ezen biztosítás éves díja 6,491 millió Ft. Ez a biztosítási összeg, Társaságunk által már elnyert szerzıdések kötelezettségeként szerepel. Ezen szerzıdések nagyságrendje (pl: az ország legnagyobb vasút-felújítási beruházási feladatai, autópályák építése, útépítések, magas építési beruházások, ingatlan értékelıi, és közbeszerzési tanácsadói szerzıdések) messze meghaladja jelen eljárás tárgyát képezı megbízási díjat. Jelenlegi nagyságrendileg 120 élı szerzıdésünk kötelezettségeként fenntartott felelısségbiztosítási költség nem terheli számottevıen ezen beruházás költségeit (nagyságrendileg éves ,- Ft-os költséget jelent az általános költségen belül). A halasztott és részletekben történı fizetéssel összefüggésben felmerülı nehézségek áthidalása Társaságunk számára nem jelent megoldhatatlan

20 20 feladatot, mivel mőködésünk során mindig szem elıtt tartjuk a stabil gazdasági alapok fenntartását. Jelenleg összesen több mint 40 millió Ft-os betétel rendelkezünk, így a fizetési ütemezés elırehaladásból adódó átmeneti hiányt jelentısebb gazdasági következmények nélkül ki tudjuk gazdálkodni. A halasztott és részletekben történı fizetéssel összefüggı kamatveszteséget az általános költség tartalmazza. 5) EGYÉB KALKULÁLT KÖLTSÉGEK: Figyelembe vettük továbbá mind az ágazatban szokásos béreket, mind a kamarai ajánlásokat, és a banki reálkamatokat továbbá a biztosítói költségeket egyaránt. 6) AJÁNLATI ÁRUNK MÁSIK ALÁTÁMASZTÁSA: Megjegyezni kívánjuk továbbá, az Ajánlati felhívás ) pontja szerint az ellenszolgáltatás teljesítése közvetlen szállítói finanszírozással történik, 6 résszámla és egy végszámla alapján. A Dokumentáció részeként kiadott szerzıdés tervezet 3. pontja tovább pontosítja a kifizetés részleteit, meghatározva azt, hogy az egyes résszámlák összege mekkora legyen. A Dokumentáció részeként kiadott szerzıdés tervezet 3. pontja a következıket tartalmazza: ( ) A felhívás és a Dokumentáció alapján egyértelmő, hogy Ajánlattevı 6 db részszámlát köteles kiállítani bruttó Ft összegrıl, továbbá egy végszámlát a hátralévı összegrıl. A hat darab bruttó ,- forintos rész számla összege: 6 x Forint, azaz bruttó ,- Forint. Ajánlattevı köteles továbbá egy végszámlát is kiállítani. Ajánlattevıknek a szerzıdés tervezetre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot kellett tenniük, ami értelemszerően kiterjed a fizetési feltételekre is. Álláspontunk szerint ezért a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja. alapján érvénytelen minden olyan ajánlat, amelynek esetében az ajánlati ár összege nem éri el a bruttó Ft-ot, ezek az ajánlatok ugyanis nem felelnek meg a felhívás III.1.2) pontjában és a szerzıdéstervezet 3. pontjában foglaltaknak. Álláspontunk szerint fentiekbıl következik, hogy a bruttó Ft.os ajánlati ár a legalacsonyabb vállalási ár, amit a szerzıdéses feltételekbıl levezethetıen, érvényesen meg lehet tenni, tehát a szerzıdéses feltételeknek az ajánlati árunk megfelel. Fentiek alapján, kérjük számításokon alapuló, a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetı indoklásunk elfogadását, a beruházás sikeres és széleskörő tapasztalatokkal rendelkezı szakembereink által támogatott megvalósításának érdekében. UTIBER SZEKÉSZ KONZORCIUM hiánypótlásában a kirívóan alacsony ár vonatkozásában az alábbiak szerint fejtette ki indokolását: AZ AJÁNLATI ÁR INDOKLÁSA Indokláskérésükben foglaltakkal összhangban, az alábbiakban több oldalról is tájékoztatást adunk az ajánlati ár megalapozottságáról és teljesíthetıségérıl.

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/24 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:337081-2012:text:hu:html HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben