A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntıbizottság a FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. (Dr. Juhász Erzsébet ügyvéd, 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14., a továbbiakban: I. r. kérelmezı), az ÉPBER Építıipari Beruházási Szervezı Zrt.(Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, ügyintézı: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, 1113 Budapest, Bartók B. út 60. I. em. 4., a továbbiakban: II. r. kérelmezı) és a Spányi és Jakab Beruházásszervezı és LebonyolítóKft. (1123 Budapest, Gyıri út 16., a továbbiakban: III. r. kérelmezı ) által Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.,a továbbiakban: ajánlatkérı) Mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz tárgyú közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárásban - a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 146. (1) bekezdése szerinti hivatalbóli kiterjesztés alapján - megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 121 (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 49. (1) bekezdését, ezért ajánlatkérı felhívását, dokumentációját és az azt követı döntéseit megsemmisíti, ezt meghaladóan a Döntıbizottság a jogorvoslati eljárást megszünteti. A Döntıbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóság Titkárságát, hogy a jelen érdemi határozat megküldésétıl számított 8 napon belül utaljon vissza I. r. kérelmezı számlájára ,- Ft-ot, azaz kettıszáznegyvenkétezerkilencszáztizenhárom forintot, II. r. kérelmezı számlájára ,- Ft-ot, azaz háromszázharmincegyezer-négyszázkilencvenhat forintot és a III. r. kérelmezı számlájára ,- Ft-ot, azaz százötvennégyezer-háromszázharminc forintot. A jogorvoslati eljárás során a továbbiakban felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

2 2 A határozat jogorvoslati eljárást megszüntetı rendelkezése ellen a határozat kézbesítésétıl számított 8 napon belül külön jogorvoslati kérelem terjeszthetı elı, melyet a végzés ellen külön jogorvoslati kérelmet benyújtó belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntıbizottsághoz kell benyújtani. A határozat érdemi részének bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési eljárás, a jogorvoslati eljárás iratai, valamint a felek írásban és szóban elıterjesztett nyilatkozatai alapján a következı tényállást állapította meg: Ajánlatkérı a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató szervezet képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, mint közremőködı szervezettel május 12-én Támogatási Szerzıdést kötött Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban tárgyban egyebek mellett az alábbiak szerint: A szerzıdés pontjában rögzítésre került, hogy Szerzıdı felek rögzítik, hogy Jelen Szerzıdés vonatkozásában az ASZF 5.2 pontját az alábbiakkal egészítik ki. Felek megállapodnak abban, hogy az ASZF 5.2. pontját az alábbiak szerint alkalmazzak Az ASZF 5.2.) pontja szerinti közvetlen szállítói kifizetési mód kizárólag a bruttó 5 millió Ft-ot meghaladó végösszegő elszámolható költséget tartalmazó számlák esetén alkalmazható, amennyiben a projekt vonatkozásában a Kedvezményezett az elıleg igénybevételének lehetıségérıl írásban lemondott (Elıleg-lemondó Nyilatkozat csatolásra került a jelen Szerzıdéshez.) A támogatási szerzıdés 14. sz. mellékleteként csatolt általános szerzıdéses feltételekben egyebek mellett az alábbiak kerültek rögzítésre: 5.2. A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést - a Szerzıdés hatályba lépését követıen - a Közremőködı Szervezethez nyújtja be. A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet: a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek - illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára történı utalással történik, a közlemény

3 3 rovatban az azonosító szám feltőntetésével. b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történı kifizetéssel - illetve engedményezés eseten az engedményesnek - történik a Kedvezményezettet terhelı, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett Utófinanszírozású idıközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja legalább a megítélt támogatás 2%-át. Ajánlatkérı március 29-én feladott, és a Közbeszerzési Értesítıben KÉ 4728/2012. számon április 2-án közzétett eljárást megindító felhívásával a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó, második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkezı részben meghatározott szolgáltatás megrendelése tárgyában. A felhívás II.1.5. pontjában ajánlatkérı meghatározta a szerzıdés tárgyát: Megbízási szerzıdés mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz. A felhívás II.1.7.) pontjában az ajánlatkérı a részekre történı ajánlattételt nem tette lehetıvé. A felhívás II.1.8.) pontjában az ajánlatkérı az alternatív ajánlattétel lehetıségét nem biztosította. A felhívás II.2.1.) pontja szerint a beszerzés teljes mennyisége: Mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz (magasépítési beruházás). A TIOP / azonosítószámú projekt legfontosabb számszerősíthetı adatai: Építési beruházás összesen: br ,-Ft Orvostechnikai eszközök beszerzése br ,- Ft Informatikai fejlesztés br ,- Ft Tervezett új építés: ,33 m2 hasznos Tervezett felújítás: 2648,0 m2 hasznos Tervezett bontás: 4207,53 m2 hasznos A projekt teljes bekerülési összege: 5,495 milliárd Ft A felhívás II. 3. pontjában ajánlatkérı a szerzıdés idıtartamát a szerzıdés megkötésétıl számítva 13 hónapban állapította meg.

4 4 A felhívás III.1.2) pontjában ajánlatkérı a fı finanszírozási és fizetési feltételeket az alábbiak szerint határozta meg: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt (3) és (4) bekezdése, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerzıdésnek megfelelıen közvetlen szállítói finanszírozással történik 6 részszámla és 1 végszámla alapján. A szolgáltatás ellenértékének folyósítására szállítói finanszírozás keretében kerül sor, mely során a Kedvezményezett által teljesítendı önrész (12,280702%) elızetes megtérítése helyett a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az önerı összegét a hatályos Támogatási Szerzıdésben szereplı támogatás összegének szállító felé történı folyósításával egyidejőleg teljesíti a Kedvezményezett nevében. Az önerı tekintetében a kifizetés 30 napos fizetési határidıvel történik. Az önerın túl 45 napos fizetési határidıvel történik a kifizetés (tekintettel arra, hogy a beszerzés támogatásból valósul meg, az ajánlatkérı 45 napos fizetési határidıben kíván megállapodni, mivel a támogatásból történı kifizetés ilyen határidıvel történik. A kifizetésre a 4/2011. Korm. r. 59. (3) bekezdés vonatkozik, így a szerzıdéssel kapcsolatos ezen egyedi körülmények miatt kizárólag ilyen határidıvel tud sor kerülni a kifizetésekre). Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. Tv. 36/A. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel. A felhívás III.2.) pontjában ajánlatkérı meghatározta az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatokat, kizáró okokat, valamint a gazdasági, pénzügyi alkalmasság feltételeit. A felhívás III.2.3) pontjában ajánlatkérı meghatározta a mőszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit, megkövetelt igazolási módokat egyebek mellet az alábbiak szerint: b) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetıleg vezetıknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, saját kézzel aláírt önéletrajzzal (melyben szerepel annak megjelölése, hogy mely kórház építkezésen végzett mőszaki ellenırzési tevékenységet, megadva az ezt igazolni tudó személy nevét és elérhetıségét), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nem munkaviszonyban alkalmazott személy csatolja szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevı nyertessége esetén a teljesítésben részt vesz. A nyilvántartásba vételt az ajánlatkérı a =61 és oldalakon ellenırzi, de becsatolható az ajánlatba ezen dokumentum(ok) másolata.

5 5 Alkalmassági minimum követelmény: a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 36 hónap során befejezett, összesen legalább egy, egy referenciából származóan bruttó 1 Mrd forint beruházási értéket elérı értékő magasépítési beruházásra vonatkozó mőszaki ellenıri referenciával, ahol legalább m2 hasznos alapterülető építés valósult meg; és b) legalább - 1 fı magasépítési (a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ME-É-I. jogosultsággal rendelkezı) mőszaki ellenırrel, aki az ME-É-I. mőszaki ellenıri jogosultság megszerzését követıen legalább 2 év kórházépítés során szerzett ME-É-I mőszaki ellenıri gyakorlattal rendelkezik; - 1 fı épületgépész (a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ME-ÉG jogosultsággal rendelkezı) mőszaki ellenırrel, aki az ME-ÉG. mőszaki ellenıri jogosultság megszerzését követıen legalább 2 év kórházépítés során szerzett ME-ÉG mőszaki ellenıri gyakorlattal rendelkezik; - 1 fı épületvillamossági (a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ME-ÉV jogosultsággal rendelkezı) mőszaki ellenırrel, aki az ME-ÉV mőszaki ellenıri jogosultság megszerzését követıen legalább 2 év kórházépítés során szerzett ME-ÉV mőszaki ellenıri gyakorlattal rendelkezik. A felhívás IV.2.1) pontjában ajánlatkérı bírálati szempontként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás határozta meg. A felhívásban ajánlatkérı megadta az eljárás releváns határidıit, mely szerint az ajánlattételi határidı április 20. Ajánlatkérı a felhívás V.2) pontjában rögzítette, hogy a szerzıdés európai uniós alapokból finanszírozott TIOP-2.2.4/09/ számú projekttel kapcsolatos. A felhívás V.4) pontjában ajánlatkérı az egyéb információk között - többek között az alábbiakat írta elı: 1. Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. (2) szerint jár el. 6. Ajánlatkérı hiánypótlásra lehetıséget a Kbt. 67. szerint biztosít. 7. A Kbt (4) bekezdésének megfelelıen ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az összegezésben megjelölte. 8. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

6 6 Ajánlatkérı ajánlati dokumentációt is készített, ami bevezetıt, általános információkat, nyilatkozat mintákat, formai elıírásokat, szerzıdés tervezetet és ajánlati felhívást tartalmazott. Ajánlatkérı a dokumentáció I. segédlet az ajánlat összeállításához fejezetben egyebek mellett az alábbiakat rögzítette: 4. Az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevık bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy c) akkor is, ha az ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevı fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Ajánlatkérı a dokumentáció II. szerzıdéses feltételek fejezetében rögzített megbízási szerzıdés tervezete egyebek mellett az alábbiakat rögzítette: 3. Fizetési feltételek 3.3. Megbízó elıleget nem fizet. A Megbízott a Kbt (3)-(4) rendelkezései szerint 60 napos fizetési határidıvel teljesít kifizetést, a következık szerint: 1. részszámla: a kivitelezés során az 1. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl

7 7 2. részszámla: a kivitelezés során a 2-3. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl 3. részszámla: a kivitelezés során részszámla az 4-5. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl 4. részszámla: a kivitelezés során részszámla a 6-7. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl; 5. részszámla: a kivitelezés során részszámla a 8-9. havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl; 6. részszámla: a kivitelezés során részszámla a havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen: bruttó Ft összegrıl; végszámla: a kivitelezés során a havi mőszaki ellenıri feladatok ellátását követıen, de amennyiben a Projekt eredetileg tervezett határidın túl valósul meg, az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvételt követıen állítható ki: a hátralévı összegrıl A 6 db részszámlát és 1 db végszámlát a Megbízó által kiadott teljesítés igazolás alapján jogosult kiállítani. Megbízott köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán feltüntetni valamennyi olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és támogatást nyújtó szervezet általi elıírások meghatároznak A Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Megbízott a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetıvé teszi és ha a Kbt. 56 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek megvalósulnak, errıl a Megbízót haladéktalanul értesíti. 3.4 A szolgáltatás ellenértékének folyósítására szállítói finanszírozás keretében kerül sor, mely során a Kedvezményezett által teljesítendı önrész (12,280702%) elızetes megtérítése helyett a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az önerı összegét a hatályos Támogatási Szerzıdésben szereplı támogatás összegének szállító felé történı folyósításával egyidejőleg teljesíti a Kedvezményezett nevében. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a projekt Támogatási szerzıdése elválaszthatatlan részét képezı Általános Szerzıdési Feltételek pontjába foglalt határidık a Megbízóra nézve kötelezık. Ajánlatkérı április 16-án kiegészítı tájékoztatást küldött az ajánlattevıknek - egyebek mellett - az alábbiak szerint: 17. kérdés:

8 8 Szerzıdés 1.3. Az építési mőszaki ellenır feladat feladatkör leírása - szakáganként napi rendszerességgel helyszíni ellenırzést végez Szerzıdés 4.2. A Megbízott feladatai a mőszaki ellenırzés vonatkozásában - A Megbízott köteles az ellenırzés ellátása körében a kivitelezési munkálatok végzésekor az alábbi minimális ütemezés szerint a helyszínen jelen lenni: - A kivitelezés közben heti rendszerességgel megtartandó kooperációk idején, minimum az adott munkafolyamatok ellenırzéséhez szükséges szakági mérnökkel - Minden olyan esetben, amely a munkálatok mérnök részérıl történı szakszerő, folyamatos végzéséhez, azok ellenırzéséhez elengedhetetlen. Ellentmondás van a két igény között. Melyik jelenlét igénnyel kell számolni? Van-e a 13 hónap alatt minimálisan elvárt mérnöknap ráfordítási igény, amivel minimálisan kalkulálni kell? Ha van, akkor mi annak a szakágankénti megoszlása? Válasz: Minimálisan elvárt mérnöknap-ráfordítási igény: - A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap - A megvalósítás idıszakára számított minimális igény: min. 390 mérnöknap, max. 540 mérnöknap - A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap Szakágankénti megoszlás (becsült megoszlás, mely az építés haladásával változhat; a szakági mőszaki ellenırök szükségességét az ajánlattevınek kell tapasztalatai alapján becsléssel meghatározni, beleszámítva az esetleges rendkívüli megjelenést is): Építészet: Mélyépítés: Gépészet: Elektromosság: 6:1:3:3 Ajánlattételi határidıre az alábbi ajánlattevık nyújtottak be ajánlatot: UTIBER SZEKÉSZ KONZORCIUM: UTIBER Közúti Beruházó Kft és SZEKÉSZ Kft közös ajánlattevık Bruttó ajánlati összár: ,- Ft ÉPBER Építıipari Beruházási Szervezı Kft. és EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevık (Kérelmezı az Épber Kft.) Bruttó ajánlati összár: ,- Ft Spányi és Jakab Kft. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft

9 9 VeszprémBer Zrt. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft Kapos Hidro Kft. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft VASBER Zrt, és EURO-PROJECT Kft. közös ajánlattevık Bruttó ajánlati összár: ,- Ft NOX Beruházó és Fıvállalkozó Kft. Bruttó ajánlati összár: ,- Ft Ajánlatkérı bontási jegyzıkönyvet készített, amelyben a Kbt. 62. (4) bekezdésére figyelemmel ismertette a rendelkezésre álló anyagi fedeztet, amelynek összege bruttó Ft. VASBER Zrt., és EURO-PROJECT Kft. közös ajánlattevık ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap, melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre oldalán került csatolásra a közös ajánlattevık ajánlattevıi nyilatkozata. Ezen nyilatkozat 3. pontjában ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy a villamos mőszaki ellenırzést és gépész mőszaki ellenırzést 9-9%-ban alvállalkozó bevonásával kívánja teljesíteni. Az alvállalkozók: M. T. és Sz. G. A 4. pontban ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy az elıírt alkalmassági követelményeknek önállóan kívánnak megfelelni és MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA nem TÁMASZKODNAK oldalon került csatolásra a szakemberekrıl szóló nyilatkozat, melyben H. T. építész mőszaki ellenırként, Szendrıi Gábor gépész mőszaki ellenırként, míg M. T. villamos mőszaki ellenırként került feltüntetésre oldalon került csatolásra H. T. építész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy 1982-tıl a Vasber vállalatnál ill. a Vasber Zrt.-nél folyamatosan mőszaki ellenıri feladatokat lát el oldalon került csatolásra Sz. G. gépész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a VASBERSZER Beruházásszervezési Kft. ahol ügyvezetıi beosztásban dolgozik oldalon került csatolásra M. T. villamos mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a Nyugat-Magyarországi Vasútépítı Kft. Az önéletrajzban a feladatok felsorolásában mindenhol bejegyzésre került a mőszaki ellenıri tevékenység.

10 10 FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap, melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre oldalán került csatolásra az ajánlattevı nyilatkozata. Ezen nyilatkozat 3. pontjában ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy a projektvezetésre a DENISEBER Kft.-t, a magasépítési mőszaki ellenırzésre Westber Mérnöki Iroda Kft.-t, épületgépész mőszaki ellenırzésre a KMT Mérnöki Irodát és épületvillamossági mőszaki ellenırzésre a Gerendi és Társa Kft.-t kívánja bevonni alvállalkozóként. A 4. pontban ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy az elıírt alkalmassági követelményeknek önállóan kívánnak megfelelni és MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA nem TÁMASZKODNAK oldalon került csatolásra a szakemberekrıl szóló nyilatkozat, melyben K. J.és L. Z. építész mőszaki ellenırként, H. A. és H. Á. gépész mőszaki ellenırként, míg B. T. és G. A. villamos mőszaki ellenırként került feltüntetésre oldalon került csatolásra K. J. építész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy 2006-tól a Fıber Zrt.-nél folyamatosan projektmenedzseri és mőszaki ellenıri feladatokat lát el oldalon került csatolásra H. A. épületgépész mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a Fıber Zrt., ahol gépész mőszaki ellenır beosztásban dolgozik oldalon került csatolásra B. T. épületvillamossági mőszaki ellenırként megnevezett szakember szakmai önéletrajza, melyben nevezett szakember akként nyilatkozik, hogy jelenlegi munkahelye a Fıber Zrt. UTIBER SZEKÉSZ KONZORCIUM ajánlatának - 3. oldalán került csatolásra a felolvasólap melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre. Spányi és Jakab Kft. ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre. VeszprémBer Zrt. ajánlatának - 2. oldalán került csatolásra a felolvasólap melyen Bruttó ajánlati összár: ,- Ft került feltüntetésre oldalán került csatolásra az ajánlattevı nyilatkozata. Ezen nyilatkozatban ajánlattevık akként nyilatkoznak, hogy a sem 10% alatti, sem 10% feletti alvállalkozót, sem erıforrás szervezetet nem kíván igénybe venni.

11 oldalán került csatolásra T. F. szakmai önéletrajza melyben nevezett személy akként nyilatkozik, hogy 2001-tıl a Tuza Mérnökiroda Bt. alkalmazásában áll oldalán került csatolásra T. F. szándéknyilatkozata a teljesítésben való részvételrıl. Ajánlatkérı április 26-án hiánypótlási felhívást és indokolás kérést küldött a kirívóan alacsony ár tekintetében többek között az alábbiak szerint: Hiánypótlási felhívás: VASBER Zrt. és EURO-PROJECT Kft. 1. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy az ajánlat oldalán megjelölt M. T. és Sz. G. alvállalkozókat, mint egyéni vállalkozókat veszik-e igénybe, vagy az önéletrajzukban megjelölt munkáltató cég lesz-e az alvállalkozó. Amennyiben a cég az igénybe vett alvállalkozó, kérjük szíveskedjenek ilyen módon megjelölni a nyilatkozatban és a dokumentáció I és a felhívás V pontja szerint csatolni az aláírási címpéldányuk vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájuk másolati példányát. VeszprémBer Zrt. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy T. F. szakembert, milyen jogviszony keretében kívánják a teljesítéshez igénybe venni. Szíveskedjenek a válaszadás során figyelemmel lenni a Kbt. 67. (3) bekezdésében foglaltakra. FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. 2. A dokumentáció nyilatkozatminták / ajánlattételi nyilatkozat / 3. pontban foglaltak szerint Csatolni kell a nevesített, bevonni kívánt alvállalkozók szándéknyilatkozatát is, mely szerint a teljesítésben vállalja, hogy az ajánlattevı nyertessége esetén részt vesz! Kérjük az ajánlat 4. oldalán felsorolt alvállalkozók nyilatkozatát csatolni szíveskedjenek. Indokoláskérés kirívóan alacsony ár tekintetében: A Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 69. (2) alapján ezúton kérjük, hogy az UTIBER Közúti Beruházó Kft. és SZEKÉSZ Kft. a Spányi és Jakab Kft. a FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. a VeszprémBer Zrt. a Kapos Hidro Kft. a VASBER Zrt., és EURO-PROJECT Kft.

12 12 szíveskedjenek objektív alapú, azaz tényeken nyugvó, valamennyi felmerülı költségnemre kiterjedı, tárgyilagos számításokkal, kimutatásokkal, költségbecslésekkel alátámasztott indokolást adni arról, hogy a megajánlott ár a gazdasági észszerőséggel összeegyeztethetı, azaz a szerzıdés szerinti feladatok ezért az összegért szerzıdésszerően teljesíthetık. Ajánlatkérı objektív igazolásnak tekinti az alvállalkozók által tett nyilatkozatokat is. Ajánlatkérı felhívja T. Ajánlattevık figyelmét, hogy a felvilágosítás keretében adjanak indokolást a megajánlott ajánlati árral kapcsolatban a Kbt. 69. (4) valamint (6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, különös tekintettel az alábbiakra: - a teljesítésnek az Ajánlattevı számára kivételesen elınyös körülményeire, - a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, - a szolgáltatás nyújtása során felmerülı alábbi költségekre: - mérnöknap kimutatása, különös figyelemmel a kiküldött kiegészítı tájékoztatásra: Minimálisan elvárt mérnöknap-ráfordítási igény: - A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap - A megvalósítás idıszakára számított minimális igény: min. 390 mérnöknap, max. 540 mérnöknap - A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap Szakágankénti megoszlás (becsült megoszlás, mely az építés haladásával változhat; a szakági mőszaki ellenırök szükségességét az ajánlattevınek kell tapasztalatai alapján becsléssel meghatározni, beleszámítva az esetleges rendkívüli megjelenést is): Építészet: Mélyépítés: Gépészet: Elektromosság: 6:1:3:3 alvállalkozói költségek kimutatása, bérköltségek, egyéb személyes jellegő kiadások, azokhoz kapcsolódó közterhek, költségek kimutatása, utazási költségek kimutatása, szállásköltségek kimutatása (adott esetben), hatósági eljárási költségek kimutatása (adott esetben), irodai és dologi költségek kimutatása, nyereséghányad kimutatása. VASBER Zrt. és EURO-PROJECT Kft. közös ajánlattevık a hiánypótlásukban akként nyilatkoztak, hogy Sz. Z. és M. T. szakembereket egyéni vállalkozóként kívánják igénybe venni. A kirívóan alacsony ár tekintetében az alábbiak szerint adták meg indokolásukat: I. A teljesítésnek az Ajánlattevık számára kivételesen elınyös körülményei: 1./ A VASBER több mint 50 éve, az EURO PROJECT Kft. 14 éve végzi folyamatosan a beruházások lebonyolítását, mőszaki ellenırzését. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képzı beruházás engedélyezési és kiviteli

13 13 tervdokumentációját avasber Zrt. végezte két társvállalkozóval (MEDIPLAN Kft., Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.), a mőszaki tartalom teljes mértékben ismert. Mellékeljük a szerzıdések másolatát. 2./ A VASBER Zrt tıl folyamatosan végzi a kórház karbantartási munkáit, ismeri az intézmény felépítését, mőködését, a karbantartás végzése során alkalmazza a kórház minıségbiztosítási rendszerét. Mellékeljük a karbantartási szerzıdést. 3./ A beruházás helyszíne (Szombathely, Markusovszky u. 5.) és a mőszaki ellenırzést végzı VASBER Zrt. irodaház (Szombathely, Kıszegi u. 2.) között mintegy 1100 m távolság van, ami a magasépítési és gépész mőszaki ellenıri tevékenység végzése során a gépkocsi használatot nem teszi szükségessé (gépész mőszaki ellenır irodája is a VASBER irodaházban van). II. A szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságossága: A szolgáltatás során valamennyi költséget figyelembe véve a megajánlott ár ,- Ft-tal magasabb a várható költségeknél. A szolgáltatás gazdaságosan elvégezhetı, a várható nyereség mintegy 4%. III. A szolgáltatás nyújtása során felmerülı költségek: Mérnöknap kimutatása: Az ajánlatadás során az ajánlatkérı által elvárt minimális mérnöknap ráfordítással számoltunk, mely intenzitást szakmailag teljes mértékben indokoltnak találtunk: - a kivitelezı kiválasztásánál: 10 mérnöknap - a megvalósítás során: 390 mérnöknap - az 5 éves fenntartás alatt: 25 mérnöknap Összesen: 425 mérnöknap A mérnöknap megosztása ajánlatunkban: - magasépítési és mélyépítési mőszaki ellenırzés: 189 mérnöknap - projektadminisztráció: 40 mérnöknap - gépész mőszaki ellenırzés: 98 mérnöknap - villamos mőszaki ellenırzés: 98 mérnöknap - Összesen: 425 mérnöknap 1./ Alvállalkozói költségek nettó: ,- Ft Az ajánlatunk szerint a gépész és villamos mőszaki ellenıri - alvállalkozói - költségek a közbeszerzés értékének 9-9 %-a, azaz nettó ,- Ft különkülön. Mellékeljük az alvállalkozók által tett nyilatkozatokat. 2./ Bérköltségek, egyéb személyes jellegő kiadások, azokhoz kapcsolódó közterhek költségek kimutatása: VASBER Zrt.: Magasépítési és mélyépítési mőszaki ellenırzés idıtartama 189 munkanap.

14 munkanap / 22 munkanap = 8,6 hónap A mőszaki ellenırzést végzı H. T. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - szociális hozzájárulási adó: ,- Ft - szakképzési hozzájárulás: 5.250,- Ft Összesen: ,- Ft A mőszaki ellenırzés idıtartamára: 8,6 hó x ,- Ft = ,- Ft Egyéb személyes jellegő kiadások, költségek, járulékok nem jelentkeznek (étkezési hozzájárulás, munkaruha, személygépkocsi...). EURO PROJECT Kft.: A projektadminisztráció elıirányzott idıtartama 40 munkanap. 40 munkanap / 22 munkanap = 1,8 hónap A projektadminisztrációt végzı N. L. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - vállalkozást terhelı adók összege: ,- Ft Összesen: ,- Ft A projektadminisztrációt végzı B. A. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - vállalkozást terhelı adók összege: ,- Ft Összesen: ,- Ft A projektadminisztrációt végzı V. A. bérköltsége és járulékai: - bruttó havi bér: ,- Ft - vállalkozást terhelı adók összege: ,- Ft Összesen: ,- Ft Egyéb személyes jellegő kiadások, költségek, járulékok nem jelentkeznek (étkezési hozzájárulás, munkaruha, személygépkocsi...). A projektadminisztrációra tervezett idıtartam díjszámítása: = ,- Ft/hónap ,- Ft/22nap=25.116,- Ft/nap - 36 nap x ,- Ft/nap= ,- Ft ,- Ft/22nap=10.514,- Ft - 4 nap x ,- Ft=42.055,- Ft Összesen:( ,- Ft ,- Ft) ,-Ft 3./ Utazási költségek kimutatása: VASBER Zrt.-nél nem jelentkezik EURO PROJECT Kft.: 5 nap Budapest-Szombathely-Budapest: 2500 km x 100,- Ft: ,- Ft

15 15 4./ Szállásköltségek kimutatása: Nem jelentkezik 5./ Hatósági eljárási költségek kimutatása: Nem jelentkezik az ajánlatkérési dokumentáció szerint, 6./ Irodai és dologi költségek kimutatása: VASBERZrt: - telefon-, telefax-, internethasználat költsége: 8,6 hó x ,- Ft = ,- Ft - irodaköltség 8,6 hó x ,- Ft = ,- Ft - digitális felvételek készítése, archiválása: ,- Ft - biztosítási díj: ,- Ft - irodaszer 8,6 hó x 5.000,- Ft = ,- Ft - munkavédelmi felszerelés: ,- Ft Összesen: ,- Ft EURO PROJECT Kft.: ,- Ft 7./ Nyereséghányad kimutatása: Teljes költség: ,- Ft Tervezett nyereség: ,-Ft Nyereséghányad: 4,48 % Költségek összesítése: 1./ Alvállalkozói költségek: ,- Ft 2./ Bérköltségek. személyes jellegő kiadások és közterhek: - VASBER Zrt.: ,- Ft - EURO PROJECT Kft.: ,- Ft 3./ Utazási költségek: ,- Ft 4./ Szállásköltség: - 5./ Hatósági eljárás költségei: - 6./Irodai és dologi költségek: - VASBER Zrt.: ,- Ft - EURO PROJECT Kft.: ,- Ft 7./ Tartalékköltség elıre nem látható kiadásokra: ,- Ft 8./ Tervezett nyereség: ,- Ft Összesen: ,- Ft A FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. hiánypótlásában a kirívóan alacsony ár vonatkozásában az alábbiak szerint fejtette ki indokolását:

16 16 A Mőszaki ellenırzés beszerzése a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban címő TIOP / azonosítószámú projekthez kapcsolódó kivitelezési építési beruházáshoz tárgyú közbeszerzési eljárásban a kért magyarázatot az alábbiak szerint adom meg: Az ajánlattevık részére készített Ajánlati felhívás és a dokumentációban szereplı elıírások illetve a kiegészítı tájékoztatás elıírásait figyelembe véve kalkuláltuk az ajánlati árunkat. Kifejezetten figyelembe vettük az alábbi elıírásokat: A kiegészítı tájékoztatásban rögzítettek alapján, a mérnöknap igényt az alábbiak szerint kalkuláltuk: A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap A megvalósítás idıszakára számított minimális igény: min.: 390 mérnöknap, max.: 540 mérnöknap. A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap A FİBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztı és Mérnöki Zrt. ajánlatában igyekeztünk egy a gyakorlathoz alkalmazkodó mérnöknap mennyiséggel kalkulálni, így az alábbiak szerint állapítottuk meg a szükséges mérnöknap számokat: A kivitelezı kiválasztásában való közremőködés: 10 mérnöknap A megvalósítás idıszaka: 407 mérnöknap A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt összesen: 25 mérnöknap Projektvezetés: 50 mérnöknap Tartalék 10 mérnöknap Így összességében 502 mérnöknappal számoltunk a szerzıdés megvalósítsa során. 1) A TELJESÍTÉSBE AZ ALÁBBI SZAKEMBEREKET KÍVÁNJUK BEVONNI: K. J. ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır L. Z. ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır, 10% alatti alvállalkozó H. A. ME- EG- I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır H. A. ME-EG-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır, 10% alatti alvállalkozó B. T. ME- EV - I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır G. A. ME-EV-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır, 10% alatti alvállalkozó DENISEBER Kft. Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó, projektvezetési feladatok ellátására, (12 %) 2) A BECSÜLT MÉRNÖKNAPOK SZÁMA SZAKEMBEREKRE LEBONTVA:

17 17 A fent ismertetett beruházási ütemezéshez igazodó, a dokumentáció egyéb elıírásain, a jogszabályi elıírásokon, illetıleg Társaságunk: 53 éves széleskörő tapasztalatain alapuló elızetes számításaink szerint a beruházás sikeres lezárásához az alábbi mérnökóra illetve mérnöknap mennyiségek indokoltak. ( az elıkészítés, a kivitelezés és a garanciális idıszakot tekintve) Mérnökóra illetve a mérnöknapok száma 204 ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt. alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva Mélyépítés Ajánlatunkban a ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki 34 ellenır szakember K. J. látja el a,,mélyépítési feladatokat is. ME-EG-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER 102 Zrt. alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva 102 ME-EV-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt. alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva 50 Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó, projektvezetési feladatok ellátására 10 Tartalék 3) MÉRNÖKNAP DÍJAK, A SZAKEMBEREKKEL KAPCSOLATOS, ILLETİLEG A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN FELMERÜLİ KIADÁSOK: Számítások alapján a szolgáltatás megvalósítására igyekeztünk egy igen kedvezı vállalási árat kialakítani, amellyel a mai piaci versenykörülményeket tekintve elnyerhetı a feladat, nagy jelentıséget tulajdonítva ezen beruházásból származó - számunkra presztízsértékő - referencia megszerzésének. A munkabérek, a közvetlen költségek és a vállalati általános költségek, Társaságainknál a teljes munkaidıben foglalkoztatott mőszaki ellenır és az ajánlatban bevonni kívánt alvállalkozó mőszaki ellenırök havi (átlagosan 20 munkanap) átlagos fizetése bruttó kb: ,- Ft/hó évben béremelésre nem került sor és a jelenlegi gazdasági környezet sem támogatja a bérek növekedését. Szakembereink bérezése mai gazdasági környezetben semmiképpen nem tekinthetı alacsonynak, tekintve az Építıipari Ágazati Kollektív Szerzıdés csatolt 3. számú mellékletét a évi Építıipari Ágazati Bértarifa Megállapodásról. Ezen Megállapodás értelmében a mőszaki ellenırök a C37-es kategóriába sorolhatóak, azaz a havi minimális személyi alapbérük ,- Ft, ezt az összeget a ténylegesen kifizetett személyi bérük jelentısen meghaladja. mőszaki ellenırök esetében: A hivatkozott munkabért alapul véve, a következı eredményre jutunk:

18 18 - mőszaki ellenır átlagos bruttó bére ,- Ft/hó, - bérjárulékok ~ ,- Ft/hó, összesen ,- Ft/hó. A bérjellegő költségeken túl a munkavégzéssel összefüggésben Ft/hó az gépkocsi használati és üzemanyagköltség (útiköltség fejenként 1 autó 3 fı kapacitással számolva), továbbá ,- Ft/hó egyéb közvetlen költségek is felmerülnek (irodaszerek, igénybevett szolgáltatások, telefonköltség, védıfelszerelés, szükséges eszközök, digitalizálás, fényképezıgépek, stb.), így a bérköltségekhez még megközelítıen ,- Ft/hó költség számítható. Egy teljes munkaidıben dolgozó mőszaki ellenır szakember esetében az elızıekben részletezettek szerint így összesen ,- Ft/hó ráfordítással kell kalkulálnunk. Így, a mőszaki ellenırök és járulékos költségei naponta ,- Ft / 20 = ~ ,- Ft napi költséget jelentenek Társaságunknak az általános költségek nélkül. A projektvezetıi feladatokat ellátó szakember (alkalmasságot nem igazoló szakember napi Mérnöknap díja minden járulékos költségével ,- Ft, napi költséget jelentenek Társaságunknak az általános költségek nélkül. Mérnöknap díjak és mérnöknap ráfordítás tekintetében Társaságunk a fenti költségeket alapul véve szakemberenként az alábbi mérnöknap árral számította ki a költségeit. Mérnökn ap szám Szakterület mérnöknap Költség díj nettó ME-E-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt ,- Ft ,- alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva Mélyépítés Ajánlatunkban a ME-É-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenır ,- Ft ,- szakember K. J. látja el a Mélyépítési feladatokat is. ME-EG-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt ,- Ft ,- alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva ME-EV-I jogosultsággal rendelkezı mőszaki ellenırök együttesen FİBER Zrt ,- Ft ,- alkalmazottja és 10% alatti alvállalkozó együttesen megosztva Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó, ,- Ft ,- projektvezetési feladatok ellátására

19 19 10 Tartalék ,- Ft ,- Összesen: nettó ,-Ft Projekt költség összesítés Számított önköltség összesen = ,-Ft Dologi Költségek: A szakemberek felszerelése, gépkocsi használat, üzemanyagköltség, felmerülı egyéb a szakemberekhez kötıdı költségek mind a mérnöknap költségben szerepelnek. Általános költségek és Egyéb felmerülı dologi költségek: ,- Ft Szállás és irodaköltségek: Az Ajánlati felhívás tanúsága szerint 13 hónap a tervezett szerzıdéses idıtartam, tartalékkal számolva 15 hónapos bérlettel számolva: ,- Ft havi bérleti és rezsi díjjal kalkulálva, az alábbiakat kapjuk: ,- x 15 hónap = ,- Ft Így a szállás és iroda költségek: ,- Ft Tartalékkeret: ,- Ft Projekt költség összesen: ,- Ft Nyereség: ,- Ft Nettó Ajánlati Árunk: ,- Ft Azaz Bruttó: ,- Ft 4) SZERZİDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI, A FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGEI, A SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEKBÖL ADÓDÓ KÖLTSÉGEK A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeinkkel kapcsolatban megjegyezzük, (pl. hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték), hogy ezek közül a hibás teljesítés illetve a meghiúsulás Társaságunk mőködése során még soha nem merült fel. Számlavezetı bankjainknál összesen több mint 40 millió Ft-os betétállománnyal rendelkezünk, így ez fedezetet biztosít bármely kötbér felmerülése esetében. Közöljük továbbá, hogy a FİBER Zrt. számlavezetı bankjánál 200 millió Ft-ot meghaladó bankgarancia kerettel rendelkezünk. A megajánlott biztosítékok fenntartásának költségét az általános költségek rovatban vettük figyelembe. Az érvényben lévı felelısségbiztosítása Társaságunknak 300 millió Ft/év és 300 millió Ft/kár kerető. Ezen biztosítás éves díja 6,491 millió Ft. Ez a biztosítási összeg, Társaságunk által már elnyert szerzıdések kötelezettségeként szerepel. Ezen szerzıdések nagyságrendje (pl: az ország legnagyobb vasút-felújítási beruházási feladatai, autópályák építése, útépítések, magas építési beruházások, ingatlan értékelıi, és közbeszerzési tanácsadói szerzıdések) messze meghaladja jelen eljárás tárgyát képezı megbízási díjat. Jelenlegi nagyságrendileg 120 élı szerzıdésünk kötelezettségeként fenntartott felelısségbiztosítási költség nem terheli számottevıen ezen beruházás költségeit (nagyságrendileg éves ,- Ft-os költséget jelent az általános költségen belül). A halasztott és részletekben történı fizetéssel összefüggésben felmerülı nehézségek áthidalása Társaságunk számára nem jelent megoldhatatlan

20 20 feladatot, mivel mőködésünk során mindig szem elıtt tartjuk a stabil gazdasági alapok fenntartását. Jelenleg összesen több mint 40 millió Ft-os betétel rendelkezünk, így a fizetési ütemezés elırehaladásból adódó átmeneti hiányt jelentısebb gazdasági következmények nélkül ki tudjuk gazdálkodni. A halasztott és részletekben történı fizetéssel összefüggı kamatveszteséget az általános költség tartalmazza. 5) EGYÉB KALKULÁLT KÖLTSÉGEK: Figyelembe vettük továbbá mind az ágazatban szokásos béreket, mind a kamarai ajánlásokat, és a banki reálkamatokat továbbá a biztosítói költségeket egyaránt. 6) AJÁNLATI ÁRUNK MÁSIK ALÁTÁMASZTÁSA: Megjegyezni kívánjuk továbbá, az Ajánlati felhívás ) pontja szerint az ellenszolgáltatás teljesítése közvetlen szállítói finanszírozással történik, 6 résszámla és egy végszámla alapján. A Dokumentáció részeként kiadott szerzıdés tervezet 3. pontja tovább pontosítja a kifizetés részleteit, meghatározva azt, hogy az egyes résszámlák összege mekkora legyen. A Dokumentáció részeként kiadott szerzıdés tervezet 3. pontja a következıket tartalmazza: ( ) A felhívás és a Dokumentáció alapján egyértelmő, hogy Ajánlattevı 6 db részszámlát köteles kiállítani bruttó Ft összegrıl, továbbá egy végszámlát a hátralévı összegrıl. A hat darab bruttó ,- forintos rész számla összege: 6 x Forint, azaz bruttó ,- Forint. Ajánlattevı köteles továbbá egy végszámlát is kiállítani. Ajánlattevıknek a szerzıdés tervezetre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot kellett tenniük, ami értelemszerően kiterjed a fizetési feltételekre is. Álláspontunk szerint ezért a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja. alapján érvénytelen minden olyan ajánlat, amelynek esetében az ajánlati ár összege nem éri el a bruttó Ft-ot, ezek az ajánlatok ugyanis nem felelnek meg a felhívás III.1.2) pontjában és a szerzıdéstervezet 3. pontjában foglaltaknak. Álláspontunk szerint fentiekbıl következik, hogy a bruttó Ft.os ajánlati ár a legalacsonyabb vállalási ár, amit a szerzıdéses feltételekbıl levezethetıen, érvényesen meg lehet tenni, tehát a szerzıdéses feltételeknek az ajánlati árunk megfelel. Fentiek alapján, kérjük számításokon alapuló, a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetı indoklásunk elfogadását, a beruházás sikeres és széleskörő tapasztalatokkal rendelkezı szakembereink által támogatott megvalósításának érdekében. UTIBER SZEKÉSZ KONZORCIUM hiánypótlásában a kirívóan alacsony ár vonatkozásában az alábbiak szerint fejtette ki indokolását: AZ AJÁNLATI ÁR INDOKLÁSA Indokláskérésükben foglaltakkal összhangban, az alábbiakban több oldalról is tájékoztatást adunk az ajánlati ár megalapozottságáról és teljesíthetıségérıl.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek az Esze Tamás általános iskola

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.118/9/2013. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó neve: Gáspár

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2011/Balokány liget térvilágítása/ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérı neve címe: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Edison u. 30,36 2./ Ajánlatkérı nevében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

1026 Budapest, Riadó u. 5. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu. V É G Z É S - t.

1026 Budapest, Riadó u. 5. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.369/10/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2010. szeptember 8-i, valamint a Költségvetési Bizottság 2010. szeptember 7-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2010. szeptember 8-i, valamint a Költségvetési Bizottság 2010. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 776-10/2010 ELİTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városháza tér 1.) a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján indított

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címe: 1096 Budapest, Haller u. 29. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szıtt

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. HU-Budapest: Gépjármő-javítási és karbantartási szolgáltatások I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 2009/S

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Székesfehérvár, Balatoni út 6. Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281 MÁK 10029008-01712041 Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Csolnoky Ferenc Kórház ajánlatkérő A Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt független

Részletesebben

20/08/2009 S159 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: Könyvvizsgálói szolgáltatások 2009/S

20/08/2009 S159 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: Könyvvizsgálói szolgáltatások 2009/S 20/08/2009 S159 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Budapest: Könyvvizsgálói szolgáltatások 2009/S 159-231970 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk Közbeszerzés Közbeszerzési információk Éves közbeszerzési terv: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 2012. évi közbeszerzési terve Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: 1.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31.

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-66 Fax. 28/400-575 Email: jegyzo.aszod @invitel.hu 1222-19/2009. szám Elıterjesztés a TÁMOP

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben