Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz március

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. Kiegészítő tájékoztatás kérése 3. A dokumentáció bizalmas jellege 4. Az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségei 5. Az ajánlat elkészítésére vonatkozó előírások 6. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei 7. Közös ajánlattétel 8. Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 9. Az ajánlatok benyújtása 10. Az ajánlatok felbontása 11. Az ajánlatok elbírálása 12. Eredményhirdetés 13. A szerződés megkötése III. IV. SZERZŐDÉSTERVEZET MINTÁK 1. Felolvasó lap 2. Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát 3. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltakról 4. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) a) és (3) bekezdésére vonatkozóan 5. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan V. MŰSZAKI LEÍRÁS (használt busz leírása mellékletben)

3 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK Ajánlatkérő: Ajánlattevő: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás A közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) pontja szerint az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz. Ajánlattételi felhívás: Az Ajánlatkérő által indított egyszerű közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlattételi felhívás. (KÉ 5847/2010.) Dokumentáció: Ajánlat: Alvállalkozó: Az ajánlattételi felhívást magában foglaló és az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra az Ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt. A Kbt pontja szerint az a szervezet (személy), amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE Az Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. 3. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé. A dokumentáció átvételének igazolására ajánlatkérő előírja, hogy annak letöltésekor a dokumentációt letöltő írásban közölje a következő információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetősége, valamint EU-s adószám, amennyiben rendelkezik vele. A nyilatkozatot az Ajánlatkérő fax számára meg kell küldeni (06/ ). A visszaigazolás az érvényes ajánlattétel feltétele.

4 4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Az Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti bármiféle ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak. Az Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a teljes dokumentáció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell. 6. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI Az ajánlatnak a következő okiratokat tartalmaznia kell. Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy az alábbi listában foglalt valamennyi dokumentum a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén, hamis nyilatkozatnak minősül. 1. Fedlap (Ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) (az oldalszámozást innen kell kezdeni) 2. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Minták) 3. Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján (Minták) 4. Tartalomjegyzék 5. Ajánlattevő, az erőforrás szervezet és a 10% feletti alvállalkozók írásbeli nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a (Kbt.) 60. (1) továbbá a 61. (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá 6. Az ajánlattevő Kbt. 71. (1) bekezdés a) és b) c) valamint a (3) bekezdése szerinti nyilatkozata (Minták) 7. Bankigazolások 8. Referenciaigazolások a felhívás szerint igazolva 9. Műszaki leírás, fénykép 10. Cégkivonat másolata 11. Az eljárásban képviseletre jogosult aláírási címpéldányát eredetiben vagy hiteles másolatban (adott esetben a meghatalmazást is csatolni kell, amely a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza)

5 12. Adott esetben az erőforrásokra vonatkozó Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése szerinti dokumentumok (adott esetben) 13. Szerződéstervezet A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni. Az Ajánlattevő a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy benyújtsa az ajánlatát. 7. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK Az ajánlatot a tartalommal bíró oldalak folyamatos sorszámozásával, számozott oldalanként, cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazottja (meghatalmazást kérjük csatolni) által szignálva, tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti és 2, az eredetivel megegyező másolat), kötve vagy fűzve kell benyújtani. Az ajánlat részeként benyújtandó összes nyilatkozatot a kötelezettségvállalásra jogosultnak cégszerűen alá kell írni. A példányokon fel kell tüntetni, hogy eredeti vagy másolat. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Gépjármű beszerzése ráírandó még az alábbi: Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig április 8-án 10 óráig A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az Ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatokhoz tartalomjegyzéket kell készíteni. Az ajánlattételi példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő az eredeti megjelölésű példányt tekinti hitelesnek. Az Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, igazolást, okiratot hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Az ajánlat első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, a következő adatokkal: az Ajánlattevő nevét, címét (székhely, lakóhely), valamint bírálati szempontok szerinti megajánlásait tartalmazza. 8. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatot az Ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani. Az ajánlatok személyes benyújtásának helye: 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. Ajánlatkérő székhelyén a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 9300 Csorna, Laky D. u. 1. szám alatti irodájának földszinti tárgyalója

6 Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli. 9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásának időpontja: április hó 08. napján 10 óra Az ajánlatok felbontásának helye: 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. Ajánlatkérő székhelyén a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 9300 Csorna, Laky D. u. 1. szám alatti irodájának földszinti tárgyalója Az ajánlatokat az Ajánlatkérő megbízottja bontja fel az ajánlatok érkezési sorrendjében. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatokat az Ajánlatkérő Közbeszerzési Bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) értékeli az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági és bírálati szempont alapján. A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a Döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz a kizárt és a ki nem zárt Ajánlattevőkre, az érvénytelen és érvényes ajánlatokra, valamint a nyertes Ajánlattevőre. Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékeli. Az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott bírálati szempont: "Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás " szerint az alábbiak szerint részletezve. Ajánlati ár képzése (nettó) Ft Az ajánlatot egy összegben, nettó értékben, Forintban kell megadni. Az ajánlati ár számításánál figyelemmel kell lenni a használt autóbusz beszámítására is és oly módon kell az ajánlati árat megadni, hogy az új és a beszámítandó autóbusz ellenértékének különbözetét kell megajánlani. Ajánlat ettől eltérően nem nyújtható be.

7 A felolvasólapon fel kell tüntetni az új és a használt jármű ellenértékét is. 11. EREDMÉNYHIRDETÉS Az eljárást lezáró döntést a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozza meg Az eredményhirdetés időpontja: április óra Helye: azonos az ajánlatok felbontásánál megjelölt helyszínnel. 12. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a szerződést a felhívás (módosító hirdetmény szerinti) szerinti időpontban köti meg. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerint. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő visszalép, az Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb Ajánlattevővel köti meg a szerződés az ajánlattételi kötöttség ideje alatt.

8 III. SZERZŐDÉSTERVEZET Amely létrejött egyrészről a Megrendelő neve: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Címe: 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. Tel.: 0696/ Telefax: 0696/ adószám: statisztikai törzsszáma: számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank pénzforgalmi jelzőszám: mint megrendelő (a továbbiakban röviden: Megrendelő), másrészről a Szállító elnevezése: Címe: Tel.: cégjegyzék száma: adószám: statisztikai számjele: számlavezető bank: Erste pénzforgalmi jelzőszám: mint szállító (a továbbiakban röviden: Szállító) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

9 -2- Megrendelő, mint ajánlatkérő KÉ 5847/2010. iktatószámú ajánlattételi felhívása alapján a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le az alábbiakban megjelölt beszerzési tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Szállító lett. 1. A szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító leszállítja a nyertes ajánlatban megajánlott 1 db gépjárművet. 1.2 A gépjármű típusa: Pénzügyi feltételek 2.1. A Megrendelő a (nyertes ajánlat alapján) következő ellenszolgáltatás fizetésére kötelezi magát: Gépjármű mennyiség (db) Márka, típus Beszámítandó vételár Megvásárolandó gépjármű vételára Megrendelő által fizetendő vételár 1 db HUF HUF HUF A bruttó vételár (a továbbiakban: szerződéses ár) kiegyenlítése az alábbi módon történik: a.) Megrendelő a teljes vételárát, azaz...-ft-ot, azaz... forintot a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással fizet meg Szállító a fenti áron felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 3. Teljesítés 3.1.A teljesítés helye: 9300 Csorna, Laky Döme u A szállítási határidő a szerződéskötéstől számított 3 hónap A Megrendelő előteljesítést elfogad A Szállító jogai és kötelezettségei 4. A Felek jogai és kötelezettségei Szállító köteles a szerződés tárgyát képező az 1.1. pontban meghatározott gépjárművet jelen szerződés 3.2. pontjában megjelölt határidőben leszállítani. Az átadás jegyzőkönyv felvételével történik ebben fel kell tüntetni az esetleges hiányosságokat is.

10 Szállító kötelezettséget vállal arra, és szavatolja, hogy az általa leszállított gépjármű minőségileg megfelelő Szállító vállalja, hogy a személygépjárművet felszereléseivel együtt magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítással látja el Szállító az átadás napja előtt legalább 3 nappal köteles értesíteni Megrendelőt A Megrendelő kötelezettségei Megrendelő köteles a Szállító szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a vételárat a vállalt határidőben megfizetni. 5. Biztosítékok 5.1. A szerződés biztosítása végett a felek a következőkben állapodnak meg: 5.2. A szállítási határidő Szállítónak felróható okból történő elmulasztása esetén a nettó szerződéses ár napi 0,05%-nak megfelelő késedelmi kötbér terheli max. a nettó szerződéses ár 3%-a -, ami a Szállító számlájából kerül levonásra A Szállítónak felróható okból történő meghiúsulás esetén a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a vételár 3%-nak megfelelő mértékben A Szállítót a 6. pontban meghatározott szavatossági és jótállási kötelezettség terheli. 6. Szavatosság, jótállás 6.1 Szállító jótáll azért, hogy a jelen szerződésben meghatározottak teljesítése megfelel az ajánlatában foglaltaknak, a jelen szerződés kikötéseinek, a szakmai előírásoknak, valamint Megrendelő elvárásainak. 6.2 Szerződő felek megállapodnak, hogy a jótállás időtartama az eszközök részegységeire 24 hónap (km-től független), ezen felül 12 hónap átrozsdásodás elleni garanciát biztosít a Szállító. 6.3 Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt Szállítóval haladéktalanul írásban közöljön Szállító felelőssége nem terjed ki olyan károkra, amelyek az Szállító által az átadott kezelési és karbantartási utasítások be nem tartásából, a nem rendeltetésszerű használatból, továbbá a Megrendelő személyzetének szándékos vagy gondatlan magatartásából származnak A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására A jótállásra egyebekben a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendeletben, illetve a mindenkor hatályban levő jogszabály(ok)ban foglaltakat kell alkalmazni. A szavatossági igények érvényesítésére és Szállító ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók.

11 7. Együttműködés és képviselet 7.1. A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk előírásai és a hatályos jogszabályok, valamint az e szerződésben ismertetett dokumentumok rendelkezései az irányadók Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban Megrendelő részéről:... Szállító részéről:... jogosult eljárni A jelen szerződést csak a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény ában írt korlátok között és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. 8. Zárórendelkezések 8.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi IV. törvény (Ptk.) illetve a Kbt évi CXXIX. törvény, valamint a hatályos jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadók Az ajánlattételi felhívás, valamint a nyertes ajánlat, illetve az abban foglalt feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik 8.3. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye Bíróság kizárólagos illetékességének A Felek jelen szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akartukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá Jelen szerződés öt számozott oldalt tartalmaz, készült négy eredeti példányban, melyből három a Megrendelőt, egy pedig a Szállítót illeti. Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás és a benyújtott Kereskedelmi és Műszaki ajánlat Kelt Csorna, Megrendelő Szállító

12 IV. MINTÁK

13 1. számú minta FELOLVASÓ LAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe:... Nyilvántartó Cégbíróság:... Cégjegyzékszám: Elérhetőségei: Telefon: fax: .. Ajánlattevő Csornai Többcélú Kistérségi Társulás, mint Ajánlatkérő által "Gépjármű beszerzése" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívására ajánlatot nyújt be. Bírálati szempont szerinti ajánlat: Ajánlati ár (nettó) HUF... melyből az Új gépjámű nettó ellenértéke: a Használt busz beszámítási ellenértéke: Kelt,, cégszerű aláírás

14 2. sz. minta Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontjában foglaltakról Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe, Nyilvántartó Cégbíróság, Cégjegyzékszám) képviselője nyilatkozom, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás, mint Ajánlatkérő által a "Gépjármű beszerzése" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) 1/ a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:.... 2/ részére a Kbt. 71. (1) bekezdésének c) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet:. Kelt, cégszerű aláírás (értelemszerűen kitöltve)

15 3. sz. minta Ajánlattevői/Alvállalkozói 1 nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekre vonatkozóan Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő/Alvállalkozó neve, címe, Nyilvántartó Cégbíróság, Cégjegyzékszám) képviselője nyilatkozom, hogy az általam vezetett társaság csak az alábbi pénzintézeteknél vezet számlát. 1. Pénzintézet megnevezése: Bankszámlaszám: Számlanyitás kezdete: 2. Pénzintézet megnevezése: Bankszámlaszám: Számlanyitás kezdete: 3. stb. Kelt, cégszerű aláírás 1 A nem kívánt rész törlendő.

16 4.sz. minta Ajánlattevői nyilatkozat 2 a Kbt. 71. (1) a) és a (3) bekezdésére vonatkozóan Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe, Nyilvántartó Cégbíróság, Cégjegyzékszám) képviselője nyilatkozom, 1./ hogy Csornai Többcélú Kistérségi Társulás, mint Ajánlatkérő által Gépjármű beszerzése" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó alvállalkozókkal kívánok szerződést kötni 2./ hogy Csornai Többcélú Kistérségi Társulás, mint Ajánlatkérő által a Gépjármű beszerzése" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt, cégszerű aláírás 2 Nemleges esetben is ki kell tölteni és benyújtani.

17 5. sz. minta Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe, Nyilvántartó Cégbíróság, Cégjegyzékszám) képviselője nyilatkozom, hogy Csornai Többcélú Kistérségi Társulás, mint Ajánlatkérő által Gépjármű beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) ajánlatot kíván benyújtani. Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertes Ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítjük. Továbbá kijelentem, hogy nyertességem esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseimben saját magamra kötelezettségként vállalom a Kbt (1)-(3) és a 306/A. (1) (5) bekezdése szerinti előírások teljesítését. Ajánlattevő Kis és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti minősítése: Kelt, cégszerű aláírás

18 V. MŰSZAKI LEÍRÁS VÁSÁROLANDÓ GÉPJÁRMŰ ELVÁRT MŰSZAKI PARAMÉTEREI Az Ajánlatnak tartalmaznia kell egy részletes műszaki ajánlatot az alábbi paramétereknek való megfelelés igazolására. Ajánlatot csak I. minőségi osztályba sorolt, gyári, új termék szállítására lehet tenni. Az ajánlathoz csatolni kell a szállítandó termék - tartozékaival együtt - minőségi tanúsítványát. A beszerzés szempontjából újnak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták A gépjárműhöz biztosítani kell: - magyar szervizhátteret, - a garanciális ügyek helyszíni intézését, - legalább 2 év, kilometer korlátozás nélküli jótállást. - A gépjármű műszaki paramétereinek a megnevezett típus műszaki paramétereivel megegyezőnek vagy a megnevezett típus műszaki paramétereinél magasabb műszaki színvonalúnak kell lennie. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. (7) bek. alapján rögzíti, hogy a szállítandó terméknek gyártmányra, illetve típusra való hivatkozással történő megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, így ajánlatkérő azzal egyenértékű termék szállítását is elfogadja. Egyenértékű a termék, ha megfelel az alábbi specifikációnak. Fontos elvárás még a gépjárművel kapcsolatban, hogy a kerekes székben közlekedők szállítására alkalmas rögzítő sínek a hozzá tartozó 4 pontos hevederrel és rámpapárral legyen felszerelve. Szállítható fő: 8+1 fő Teljesítmény: minimum 80 kw/109 LE Hengerűrtartalom: maximum ccm Szín: Fehér, szürkésfehér vagy ezen színek árnyalatai. A gépjárműnek az alábbi minimális felszereltséggel kell rendelkeznie: Abroncsok Az ajánlott gépjármű gyártói műszaki specifikációjában szereplővel azonos méretű gumiabroncs ABS+ASR+ESP+BAS Acél keréktárcsa 5,5 J x 16 Állítható vezetőülés Belső visszapillantótükör Elektromos ablakemelők a vezetőtérben Fapadló az utastérben gumibevonattal Állítható magasságú fejtámlák Elektronikus fényszórómagasság állítás, Halogén főfényszórók Hátsó szárnyasajtó, fűthető hátsó ablak Gumipadló a vezetőtérben Elektronikus indításblokkoló Kesztyűtartó fedéllel Két db 12 V-os csatlakozó Külső tükrök, bal konvex, jobb konvex Normál méretű, acél pótkerék Oldalsó pozíció lámpák Pótféklámpa

19 Rádióelőkészítés antennával Rádiótávirányítású központi zár Szervokormány Tolóajtó a jobboldalon Vonószem elöl és hátul 1-1 db Két személyes jobb oldali utasülés Szövet borítású ülések 3 pontos biztonsági övekkel, két sorban egymás mögött, 3 személy / sor elosztással, a menetirányra merőleges beépítéssel, Mechanikus klímaberendezés az utastérben Sofőrnél automata légkondicionáló Kerekes székben közlekedők szállítására alkalmas rögzítő sínek a hozzá tartozó 4 pontos rögzítő hevederrel Rámpapár Színezett, hővédő üvegezés Fűthető, elektronikusan állítható külső tükrök Első-hátsó ködlámpa Tolatásjelző Vezető és utasoldali légzsák + övfeszítő, függönylégzsákok CD/MP3 autórádió Hólánc A nyári abronccsal azonos méretű, 4 db téli gumiabroncs, acél keréktárcsára szerelve Tetőablak Mobiltelefon kihangosító Csőregiszteres utastéri fűtés Üléssorok felett 2 oldalon szövetezett kalaptartó A szállítható személyek számának megfelelő méretű elsősegélyláda 2 db ék, égőkészlet, ( izzókészlet már nem kötelező, de maradhat) elakadást jelző háromszög, emelő, alap szerszámkészlet 2 kg súlyú poroltó készülék Vészkijárat felirat, üvegtörő kalapács A gépjármű átadása forgalomba,- és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen, A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget, A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben