BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK"

Átírás

1 SZÉ CHENYI ISTVÁ N EGYETEM Á LTALÁ NOS KÖZGAZDASÁ GI TANSZÉ K BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK GAZDASÁ GI MENEDZSEREK SZÁ MÁ RA (OKTATÁ SI SEGÉDLET) GYŐR

2 Í RTA: DR. FARKAS SZILVESZTER FŐ ISKOLAI DOCENS 2

3 TARTALOM 1. A BIZTOSÍTÁ S ELMÉ LETE Kockázat és kár Kockázatkezelés és biztosítás A biztosítás lényegi jellemző i Ellenő rző kérdések A BIZTOSÍTÁ S ALAPFORMÁ I Társadalombiztosítás és magánbiztosítás A magánbiztosítás intézményei Ellenő rző kérdések A BIZTOSÍTÁ SOK CSOPORTOSÍTÁ SA Első dleges és viszontbiztosítások Ö nkéntes és kötelező biztosítások A biztosítás tárgya Kár- és összegbiztosítások É letbiztosítások és nem-életbiztosítások Ellenő rző kérdések A BIZTOSÍTÁ SI SZOLGÁ LTATÁ S DÍJA A díjképzés alapjai A díjképzés gyakorlata Ellenő rző kérdések AZ É LETBIZTOSÍTÁ SOK Az életbiztosítások általános jellemző i Az életbiztosítások csoportosítása Kockázat-elbírálás Az életbiztosítások díja Az infláció kezelésének lehető ségei Megtakarítások összehasonlítása Ellenő rző kérdések A NEM-É LETBIZTOSÍTÁ SOK Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Elemi károk elleni biztosítás Elemi károk kiegészítő kockázatai

4 6.5. Á llatbiztosítás Szállítmánybiztosítás Gépjármű-biztosítások Technikai biztosítás Felelő sségbiztosítások Hitelbiztosítás Jogvédelem-biztosítás Utasbiztosítás Ellenő rző kérdések FIZETŐ KÉ PESSÉ G É S A SZAVATOLÓ TŐ KE A biztosító fizető képességének tényező i A biztosítástechnikai tartalékok A biztosító működésére ható kockázatok A szavatoló tő ke Ellenő rző kérdések BIZTOSĺTÁ SI ALAPFOGALMAK Felhasznált irodalom

5 1. A BIZTOSĺTÁ S ELMÉ LETE Fogalmak kockázat egyé b é rdeksé relem tiszta kockázat relatív é s abszolú t kockázat szemé lyes kockázat kockázatkezelé s vesztesé g spekuláció s kockázat aktív é s passzív kockázatok vagyoni kockázat Az első fejezetben foglalkozunk részletesen a biztosításelmélet alapfogalmaival. Bemutatásra kerül a kockázatkezelés (risk management) és a vállalati kockázatkezelés folyamata. A fogalmak megismerése után megvizsgáljuk a biztosítható és nem-biztosítható kockázatok jellemző it és meghatározzuk a biztosítás fogalmát Kocká zat é s ká r A kocká zat Tágabb értelemben az az eshető ség, hogy tevékenységünk (döntéseink) tervezett és tényleges eredménye egymástól eltérhet (mennyiségi viszonyt nem jelöl): veszteség és nyereség esélye egyszerre. Szűkebb értelemben a kockázat a veszteség ill. egyéb érdeksérelem lehető sége. Veszteség: anyagi értelemben bekövetkezett kár vagy elmaradt haszon. Egyéb érdeksérelem: nem anyagi természetű érdek veszélyeztetettsége. (A mindennapi életben és a gazdaságban tudatosan vállalt és/vagy fel nem ismert kockázatok nagy száma van jelen.) A biztosításügy szempontjából az eredményeknek a kitűzött célokhoz viszonyított kedvező tlen (negatív) eltérésébő l fakadó anyagi veszteségeket tekintjük kockázatnak. A veszteségnek pénzben kifejezett ellenértéke a kár. 5

6 Kocká zatok rendszerezé se A szakirodalom sokféle szempontból csoportosítja a kockázatokat, itt csak leggyakrabban elő forduló fogalmakat és felosztásokat tárgyaljuk. 1. Tiszta kocká zatról (pure risk) beszélünk, amikor vagy bekövetkezik a kár vagy nem lesz negatív esemény. Spekulá ciós kocká zatnál lehet pozitív eredmény: vagy nyereség vagy veszteség következik be. (A szerencsejátéktól való elhatárolás miatt fontos kiemelni, hogy a biztosításügy csak a tiszta kockázatokkal foglalkozik.) 2. A tiszta kocká zatokon belül elkülönítünk relatív é s abszolú t kocká zatot. Relatív kockázat esetében a biztosítási esemény nem biztos, hogy bekövetkezik (pl. tűz), az abszolút kockázat biztosan be fog következni (pl. életbiztosítási kockázatok valamelyike). 3. A dönté shozatallal való összefüggést tekintve: Aktív é s passzív kocká zatok: aktív: tudatosan vállalt kockázat passzív: a döntésekhez közvetve kapcsolódó, lehetséges vele-járók (egészségügyi, környezetvédelmi stb.). 4. Kiváltó okok, hatások szempontjából lehet a kockázat: - természeti, technikai, társadalmi és gazdasági. 5. Különböző gazdasági egységekhez kapcsolódhatnak a kockázatok: - magán személyek (családok), vállalatok, állam - vagy másik csoportosításban: termelő i ill. fogyasztói szféra koc-kázata. 6. Kockázat szempontjából közvetlenül érintett személyt tekintve: - saját érdekre vagy harmadik személy hasonló érdekére vonat-kozó kockázat. 7. Idő horizont szerint: - hosszú távú, rövid- vagy közép távú 8. Nagyságrend alapján lehet: - katasztrófális, nagy ill. közepes kár, és kis (bagatell) kár. 9. Elő fordulási gyakoriság: - tömeges ill. egyedi. 6

7 Ö sszefoglalva a modern biztosításügy a tiszta (abszolút vagy relatív) kockázatokkal foglalkozik. Ezen kockázatok legfontosabb csoportjai a személyes, a vagyoni és a felelő sségi kockázatok. A szemé lyes kocká zatok az egyén (család) jövedelmi vagy vagyoni helyzetét érintik: a) idő elő tti halál miatti anyagi és jövedelmi problémák b) idő s kor elérése jövedelem csökkenéssel és növekvő egészségügyi kiadásokkal jár c) a betegség jövedelem-kiesést, és növekvő egészségügyi kiadásokat jelent, d) munka- és/vagy jövedelemnélküliség, e) gyermekek nevelési-, képzési költségei, családalapítási ráfordításai. A vagyoni kocká zatok a biztosított ingatlan és ingó vagyonára és az ezekhez kapcsolódó vagyoni és személyiségi jogokra terjednek ki: a) közvetlen kockázatok: a vagyontárgy részleges vagy teljes meg-semmisülése, b) közvetett vagy következményes kockázatok: ezek a vagyon meg-semmisülésébő l következne (pl. leéget üzem termelés és így bevétel kiesést jelent). A modern társadalmak elismerik az egyének másokért vállalandó felelő sségét. A termelés, a szolgáltatás rohamos bővülésével új és jelentő s kockázatok jelentek meg, a másoknak okozott fizikai, anyagi károk, amelyért a felelő sséget vállalni kell. Fogalmi meghatá rozá sok összefoglalá sa Veszé ly: kedvező tlen kihatású események bekövetkezésének eshető sége. Kocká zat: a veszély gazdasági vetülete, anyagi kihatása. Ká r: a veszélyben rejlő károsító esemény tényleges bekövetkezése. 7

8 1.2. Kocká zatkezelé s é s biztosítá s A kocká zatkezelé s fogalma Mindennapi életünkben (munkánkkal és szabadidő s tevékenységünkkel is) kockázatokat vállalunk és kockázatok termelésében veszünk részt. Ebbő l következő en tudattalanul vagy éppen tudatosan foglalkozunk ezekkel a kockázatokkal, kezeljük a kockázatokat. A kockázatok kezelésének tudományos, összehangolt, egységes és gazdasági optimumot kereső módszerét nevezi a szakirodalom risk management-nek, a legjobb magyar megfelelő je talán a kocká zatkezelé s. A kockázatokkal tudatosan szembenéző egyén, intézmény által alkalmazott koordináló, integráló és optimalizáló elméleti és gyakorlati módszertan a kockázatkezelés. Koordináló: a kockázatokat térben és idő ben összehangolja Integráló: egységes keretben szemléli a kockázatokat és kezelésük lehető ségeit Optimalizáló: költség-haszon elemzést végez Kocká zatkezelé s cé lja: A) károkat megelő ző (preloss)célok a) ne legyen kár b) minimalizálás B) károkat követő (postloss) célok a) túlélés b) folytatás c) jövedelmi helyzet helyreállítása d) fejlő désben törést hozó tényező k hatástalanítása e) szociális felelő sség (pl. dolgozókról történő gondoskodás) A kocká zatkezelé si straté giá k Preventív (megelő ző ) (legalapvető bb, legelterjedtebb): a kár megelő zésére, a kockázat megszüntetésére, mérséklésére irányuló offenzív magatartás, beavatkozás a káresemény bekövetkezése elő tt. Kompenzá ló: a kárkövetkezmények többnyire pénzbeli kiegyenlítését célzó, tudomásul vevő jellegű magatartás (pl. társadalombiztosítás, vagyon- és személybiztosítás). 8

9 Ká renyhítő: egy megkezdő dött károsodási folyamat lassítása, illetve megállítása, a veszteség csökkentése (pl. mentés, oltás, orvosi rehabilitáció). A kocká zatkezelé s folyamata A kockázatkezelés szakirodalma általában a következő lépésekre bontja a kockázatkezelési tevékenységet: 1. veszélyforrások (kockázatok) meghatározása és elemzése, 2. kockázatkezelési intézkedések lehető ségeinek vizsgálata, 3. a legmegfelelő bb kockázatkezelési módszerek kiválasztása, 4. a kiválasztott módszerek végrehajtása, 5. monitoring és a kockázatkezelési program továbbfejlesztése sz. tá blá zat A kocká zatkezelé s lé pé sei 1. VESZÉ LYFORRÁ SOK MEGHATÁ ROZÁ SA É S ELEMZÉ SE Vagyoni, jövedelmi, felelő sségi és személyes kockázatok A lehetséges károk nagysága, valószínűsége, gyakorisága és pénzügyi hatásai. 2. INTÉ ZKEDÉ SI LEHETŐ SÉ GEK KERESÉ SE Intézkedési lehető ségek a károk elkerülésére, megelő zésére vagy csökkentésére. Pénzügyi megoldások keresése: tartalékképzés, biztosítások. 3. LEGJOBB MÓ DSZEREK KIVÁ LASZTÁ SA Pénzügyi szempontok Egyéb vállalkozási szempontok 4. A KIVÁ LASZTOTT KOCKÁ ZATKEZELÉ SI MÓ DSZEREK VÉ GREHAJTÁ SA Vezetési intézkedések Technikai intézkedések 5. MONITORING É S A PROGRAM TOVÁ BBFEJLESZTÉ SE Az eredmények megfigyelése és értékelése Szabványosított megoldások kidolgozása 9

10 A kocká zatok meghatá rozá sa A kockázatok meghatározásának információs bázisa lehet: Személyes vizsgálat Kérdőív Szűk-keresztmetszetek meghatározása Pénzügyi jelentések (külső, belső ) elemzése Külső /belső adatbankok használata Kockázatok általános értékelése: a) kárgyakoriság és b) kárnagyság meghatározása az egyes kockázatok vonatkozóan c) lehetséges legnagyobb kár (legrosszabb forgatókönyv) elemzése MPL = max. possible loss d) a kár legvalószínűbb maximuma PML = probable max. loss e) elvárható kár lehető sége EML = estimated possible loss A kocká zatkezelé si inté zkedé sek 1) Kockázat-elkerülés = lemondás a cselekvésrő l 2) Kockázat-csökkentés = kárgyakoriság/kárnagyság csökkentése kármegelő ző lépések pl. zár, riasztó kárcsökkentő lépések pl. tűzoltó rendszer 3) Saját megtartás = önbiztosítás a) vannak kockázatok, amiket nem lehet áthárítani (pl. házasság sikere) b) nem túl jelentő s a kockázat (pl. gereblye ellopása) c) kár bekövetkezésének igen nagy a valószínűsége (pl. bolti lopások) 4) Kockázat-áthárítás a) Nem-biztosítás jellegű áthárítás Ö ntudatlan (pl. környezetvédelem, légszennyezés betegségek TB) Tudatosan, szerző désben vállalt (pl. bankgarancia) Köztes módszerek pénzügyi alap a veszteség fedezetére kárutáni díjfizetés b) Biztosítás (kereskedelmi/üzleti/magánbiztosítás) 10

11 A kocká zatkezelé si inté zkedé sek kö zö tti vá lasztá s TÍ PUS KÁ RGYAKORISÁ G KÁ RNYAGYSÁ G JAVASOLT INTÉ ZKEDÉ S I. alacsony alacsony saját megtartás II. magas alacsony 1) kármegelő zés 2) saját megtartás/ biztosítási többlet III. alacsony magas Kockázat-átadás = (magán)biztosítás IV. magas magas kockázat-elkerülés A biztosítás a kockázatkezelés szempontjából egy kockázat-átadási technika A biztosítá s lé nyegi jellemzői A biztosítás során a gazdasági/társadalmi élet szereplő i a biztosítottak a céljaiktól való kedvező tlen eltérések, a kockázatok pénzben kifejezett és összegszerűen is meghatározott következményeknek, a károknak a valószínűségeit hárítják át a biztosítási szerző désben meghatározott feltételek mellett, biztosítási díj fejében a kockázatok vállalására szakosodott intézményekre, a biztosítókra. Kérdés azonban, hogy mely kockázatok biztosíthatók? A következő követelményeknek kell teljesülniük, hogy a biztosítás létre jöhessen: 1. nagy számú megfigyelés szükséges, hogy a várható károkra vonatkozóan felelő sséggel lehessen nyilatkozni, becsülni lehessen a károkat, 2. a kockázatoknak homogéneknek kell lenniük, alapjellemző iket tekintve hasonló jellegűeknek kell lenniük, 3. az esetleg bekövetkező kár kizárólag véletlenszerű lehet, sem a szerző dő, sem a biztosított, sem a kedvezményezett nem befolyásolhatja alapvető en a kockázat alakulását, 11

12 4. az esetleg bekövetkező kárnak egyértelműen leírhatónak, és összegszerűen meghatározhatónak kell lennie, 5. a statisztika és a biztosítási matematika eszközeivel a kárnak elő re becsülhető nek kell lennie, 6. a biztosítási kockázat nem lehet katasztrofális méretű. A fentiekbő l következő en meghatározhatjuk a nem-biztosítható kockázatok jellemző it. Nem biztosíthatók a teljesen egyedül álló, csoportba nem sorolható, múltbeli kártapasztalatokra nem támaszkodó, összegszerűen nem megadható kockázatok. Ellenő rző ké rdé sek Határozza meg a kockázat tágabb és szűkebb értelmét? Hogyan csoportosíthatók a kockázatok? Adjon pontos meghatározást az alábbi fogalmakra: 1) veszély, 2) kockázat, 3) kár. Ismertesse a kockázatkezelés lépéseit! Hogyan választana az egyes kockázatkezelési intézkedési lehető ségek közül? Milyen feltételek szükségesek egy kockázat biztosításához? 12

13 2. A BIZTOSÍ TÁ S ALAPFORMÁ I Fogalmak társadalombiztosítás magánbiztosítás Ebben a fejezetben a biztosítás rendszerét mutatjuk be. Első ként megkülönböztetve a társadalombiztosítást és magánbiztosítást, a két biztosítási alapforma kapcsolódási pontjait is bemutatjuk. A fejezet második részében ismertetjük a magánbiztosítás intézményeit és azok fő jellemző it Tá rsadalombiztosítá s é s magá nbiztosítá s Az elméleti tisztázás és a gyakorlat szükségszerűsége miatt a szakirodalom első ként a tá rsadalombiztosítá st és a magá nbiztosítá st különíti el, mint a biztosítási tevékenység két alapformáját. A társadalombiztosítás feladata az állampolgárok szociá lis biztonsá gának megteremtése illetve fenntartása. A társadalombiztosítás a személyes kockázatok kezeléséhez kapcsolódik: munkaképtelenség, betegség, baleset, munkanélküliség. A társadalom, az állam szociálpolitikai céljainak megvalósítását segíti elő, biztosítva annak kötelező jellegét és a gondoskodá si elv dominanciáját. A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás hasonlóságát és különböző ségét az alábbi táblázat szemlélteti. Tá rsadalombiztosítá s é s magá nbiztosítá s ö sszehasonlítá sa Társadalombiztosítás Magánbiztosítás - írásbeliség nem kötelező ill. - írásbeliség kötelező nincs - általános érvényű, kötelező - a felek szabad elhatározásán alapul - biztosításmatematikai - valószínűségszámításon számítások másodlagosak (biztosításmatematika) alapul - szociális, gondoskodási elv - pénzügyi szemlélet - nem első dleges célja a nyereség - profit elvárásra épülő vállalkozás - biztossítási esemény: - biztosítási esemény: - rendszerint jövő beni - jövő beni - sokszor elő re látható (pl. öregség) - bizonytalan - öregség kivételével véletlen - véletlen - pénz, természetbeni juttatás - pénz vagy szolgáltatás 2.1. sz. tá blá zat 13

14 - közjogi, társadalmi kategória - magánjogi, polgári jogi kategória 14

15 2.2. A magá nbiztosítá s inté zmé nyei A biztosítá si piac é s szereplő i 1. biztosítók 2. biztosításközvetítő k 3. biztosítási szaktanácsadók 4. szerző dő k, biztosítottak 5. független elemző k, minő sítő cégek 6. állam Biztosítók 1. biztosító részvénytársaság 2. biztosító egyesület 3. biztosító szövetkezet 4. külföldi biztosító magyarországi fiókja Biztosító ré szvé nytá rsasá g működését az évi CXIV. Törvény, és a biztosító intézetekrő l és biztosítási tevékenységrő l szóló törvény szabályozza (Bit) az engedélyezett biztosítási ágon belül a biztosítási tevékenységet teljes körűen végezheti csak névre szóló részvényt bocsáthat ki jegyzett tő kéjén belül a pénzbeli hozzájárulás legkisebb mértéke 70% a jegyzett tőkén belül a nem pénzbeli hozzájárulásban nem szerepelhetnek immateriális javak 15

16 cégjegyzékbe akkor történik a felvétel, amikor a pénzbeli hozzájárulást teljes egészében befizették a befolyásoló részesedés megszerzéséhez felügyeleti engedély szükséges részesedés szerzését 30 napon belül kell bejelenteni a felügyelethez Biztosító egyesület évi II. törvény (egyesülési jog) + Bit önkéntesen létrehozott kölcsönösségi lapon működő szervezet kizárólag tagjai részére (szolgáltat) nyereségérdekeltség nélkül működik tagsági hozzájárulás feltételekben rögzített biztosítási esemény bekövetkezésekor nyújt szolgáltatást biztosítástechnikai elvek elő re meghatározott szolgáltatást nyújt hitel- és kezesi-biztosítást NEM művelhet viszontbiztosításba vételi tevékenységet NEM folytathat Biztosító szövetkezet évi I. törvény (a szövetkezetekrő l) + Bit legalább 50 alapíthatja részjegy-tő kén belül a pénzbeli hozzájárulás legalább 70% részjegy-tő kén belül a nem pénzbeli hozzá-járulásban nem szerepelhetnek immateriális javak egy részjegy névértéke legalább Ft cégjegyzékbe történő bejegyzés csak akkor, ha a részjegyek pénzbeli hányadát befizették hitel- és kezesi-biztosítást NEM művelhet viszontbiztosításba vételi tevékenységet NEM folytathat a felügyelet részleges viszontbiztosításba adási kötelezettséget írhat elő Külföldi biztosító magyarorszá gi fiókja évi CXLVIII. tv. (Bit módosítása) és évi CXXXII. tv. 16

17 + feltételek: pénzmosás, adatvédelem, adatkezelés szabályai külföldi és magyar felügyelet közötti együttműködés biztosító részvénytársasággal szembeni követelmények Biztosítá si rendszer egyé b ré sztvevő i külföldi biztosító magyarországi képviselete biztosításközvetítő k biztosítási szaktanácsadók Ké pviselet a képviselt külföldi székhelyű biztosító tevékenységét ismerteti biztosítási, biztosításközvetítő i és szak-tanácsadói tevékenységet nem folytathat Biztosítá sközvetítő k biztosítási alkusz biztosítási ügynök (egyes és többes biztosítási ügynök) vezérügynök Biztosítá si alkusz biztosított/szerző dő írásbeli megbízása alapján közvetíti a biztosítási/viszontbiztosítási szerző dést biztosítóval állandó megbízást nem létesíthet biztosítótól jogosult díjazásra megbízó képviseletében szerző déskötés, igények érvényesítésében való közreműködés biztosító megbízására biztosítási díj átvétele alkuszi tevékenység végzésének kizárólagossága felelő sségbiztosítás vagy vagyoni biztosíték (50 mft) részvénytársaság vagy kft (5 mft törzstő ke) személyi és tárgyi feltételek Biztosítá si ügynök 17

18 biztosítóval kötött megbízási szerző dés vagy munkaviszony keretében végzi a biztosításközvetítő i tevékenységet károkozásért a biztosító felel megbízási díj/jutalék a megkötött illetve fenntartott szerző dések után igazolvány egyes és többes biztosítási ügynök Vezé rügynök biztosító teljes körű felhatalmazása az üzletvitellel kapcsolatos feladatok ellátására szerző dés megkötése kötvény kiállítása biztosítási díj átvétele Biztosítá si szaktaná csadó megbízási szerző dés alapján, díj ellenében nyújt a biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsot biztosítási/viszontbiztosítási szerző dést nem közvetíthet felelő sségbiztosítás vagy vagyoni biztosíték (15 mft) szakképesítés(?) Szerző dő k, biztosítottak magán személyek (háztartások) vállalkozások költségvetési intézmények Független elemző k é s minő sítő cé gek ezek hiányoznak a magyarországi piacról Az á llam joszabályok működési feltételek ellenő rzés és felügyelet 18

19 Ellenő rző ké rdé sek Hogyan határolhatjuk el egymástól a társadalombiztosítást és a magánbiztosítást? Sorolja fel a biztosítók gazdasági-jogi formáit! Mi az alapvető különbség a biztosítási alkusz és ügynök között? 19

20 3. A BIZTOSÍ TÁ SOK CSOPORTOSÍ TÁ SA Fogalmak első dleges biztosítás önké ntesbiztosítás szemé lybiztosítás kárbiztosítás é letbiztosítás viszontbiztosítás kötelező biztosítás vagyonbiztosítás összegbiztosítás nem-é letbiztosítás Az elő ző fejezetekben foglalkoztunk a biztosítás elméletével és a biztosítás intézményeivel. Ebben a fejezetben számba vesszük a biztosítások csoportjait az elő ző fejezetekben megismert elméleti alapok felhasználásával Elsődleges é s viszontbiztosítá sok A biztosítások első legfontosabb csoportosítási ismérve a biztosított személyisége, azaz hogy a biztosítóval nem-biztosító vagy biztosító kerül-e szerző déses kapcsolatba. Az első dleges vagy direkt biztosításoknál a biztosítóval mindig nem-biztosító, hanem egyéb természetes vagy jogi személy kerül kapcsolatba. Viszontbiztosítá s vagy indirekt biztosítás esetén pedig a biztosító mindig másik biztosítóval kerül kapcsolatba. (A viszontbiztosító a biztosítók biztosítója.) Az első dleges vagy direkt biztosítások esetében a biztosítási forma, a biztosítás tárgya és még számos ismérv szerint csoportosíthatunk Ö nké ntes é s kötelező biztosítá sok Biztosítási forma alapján megkülönböztetünk önké ntes és kötelező biztosításokat. Az önkéntes biztosítások szabad megállapodáson nyugvó szerző dések. A kötelező biztosítások körében megkülönböztetjük a biztosított részére kötelező biztosításokat (pl. gépjármű felelő sség biztosítás) a biztosító részére előírt, kötelező elfogadást jelentő biztosításokat. A biztosítások jogi kötöttsége alapján elhatárolhatjuk a szabad, azaz a tartalmában is a felek megegyezésén alapuló szerző déseket, és a kötött, általában magas szintű jogszabályok által meghatározott tartalmú biztosításokat. 20

21 3.3. A biztosítá s tá rgya A biztosítás tárgya szerint beszélhetünk hagyomá nyos (ún. poroszos) és modern (ún. angolszász) típusú megkülönböztetésrő l. A hagyományos értelmezés két fő biztosítási ágat különböztet meg: szemé lybiztosítá sok és vagyonbiztosítá sok. A személybiztosítások esetében mindenkor valamely természetes személy életére, halálára, egészségi állapotára, munka- illetve jövedelemtermelő -képességére vonatkozó kockázatok képezik a biztosítás tárgyát. Két biztosítási alágazatot szokás megkülönböztetni. A szűken vett (valódi) személybiztosításoknál a természetes személy normális (szokásos) életútját feltételezve kötik meg a biztosítási szerző dést. Az egészség vagy pótló személybiztosításoknál azonban nem a szokásos élethelyzetekre, hanem a rendkívüli helyzetre (pl. baleset, betegség, rokkantság) jön létre a biztosítási fedezet. A vagyonbiztosításoknál mindig valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgyra vonatkozó károk képezik a biztosítási szerző dés tárgyát. Meg szokták különböztetni a dologhoz kötő dő biztosításokat, és a biztosított valamely jogosítványához vagy jogi kötelezettségéhez kapcsolódó, kockázat átvállalási szerző désektő l Ká r- é s összegbiztosítá sok A fenti besorolások mellett elterjedtek más csoportosítások is. A biztosító szolgáltatásának alapja szerint igen elterjedt a kár-, illetve az összegbiztosítások fogalma. A kárbiztosítások esetében a ténylegesen bekövetkezett kár lapján teljesít a biztosító, az összegbiztosításoknál a valós károkkal sokszor csak áttételes kapcsolatban álló biztosítási összeg a kárrendezés alapja É letbiztosítá sok é s nem-é letbiztosítá sok A biztosításügy és a pénzügyi szolgáltatások fejlő désével elő térbe került a modern (ún. angolszász) ágazati besorolás, amely a pénzügyi jellemző kre (tartalékolás, befektetések) helyezi az elhatárolásban a fő hangsúlyt. Az é letbiztosítá si á g modern fogalma lényegében megfelel a hagyományos értelmezés szűken vett (valódi) személybiztosítások fogalmának. A nem-é letbiztosítá si á g egyrészt 21

22 a hagyományos vagyonbiztosításokat másrészt a pótló személy- vagy egészségbiztosításokat tartalmazza. Az é let é s a nem-é letbiztosítá si á gak ö sszehasonlítá sa É letbiztosítás Nem-életbiztosítás Szerző dések tartama 5-25 év 1 év Káringadozás kicsi nagy Szerző dések felmondhatósága a biztosító részérő l nincs évfordulón 3.1. tá blá zat Ellenő rző ké rdé sek Jellemezze röviden a magánbiztosítás ágait! Milyen szempontok alapján rendezhető k a magánbiztosítások? Hasonlítsa össze az élet. és a nem-életbiztosítási ágakat! 22

23 4. A BIZTOSÍ TÁ SI SZOLGÁ LTATÁ S DÍ JA Fogalmak biztosítási díj kockázati költsé gek díjköltsé g-modellek díjbefizeté si-modell kockázat-elbírálás díjpolitika működé si/üzemi költsé gek tő kebefozeté si-modellek díj-visszaté ríté si modellek Ebben a fejezetben a biztosítási díjképzés elvi és gyakorlati alapjait tekintjük át A díjké pzé s alapjai A biztosítá si díj a biztosító által a biztosítottnak nyújtott biztosítási védelem pénzben kifejezett ellenértéke. A díjkalkulá ció azoknak az üzemgazdasági összefüggéseknek a rendszere, amelyeket a biztosító a díj meghatározása-kor figyelembe vesz, ilyenek: a) a múltbeli tapasztalatok b) a jövő re vonatkozó várakozások c) jogszabályok adta lehető ségek. A díjpolitika egy-egy biztosítónak a díjak alakításra vonatkozó, piaci szempontokat figyelembe vevő rövid és hosszú távú döntéseinek rend-szere. A biztosítási díj alapját mindig a kocká zati költsé gek adják, amelyek a kockázatok átvállalásából adódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel azonosak: 1. kár-költségek 2. viszontbiztosítási költségek 3. biztonsági többlet-költségek (többletkárok és nem-biztosítási tartalékok költségei). A biztosítási üzemgazdaságtan szabályi szerint felosztásra kerülő mű ködé si vagy ü zemiköltsé gek. A biztosító számára költség tényező ként jelentkeznek az adók. A díjak meghatározása, a díjképzés nem egyetlen elv alapján kerülnek kialakításra, hanem többféle modell alapján lehetséges a korrekt díjkalkuláció: a) a díjköltsé g-modellek statikusak, a biztosító működésének költségeire fedezetet nyújtó díjrészek "előállítására" épít 23

24 b) a tő ke-befekteté si modellek az idő legesen befektethető eszközök hozamával fedezi az egyes díjrészeket c) a díjbefizeté si-modell a károk és költségek idő beli összehangolására helyezi a hangsúlyt d) a díj-visszaté ríté si modellek a díjbevétel kiesést is figyelembe veszik A díjké pzé s gyakorlata A díjképzés legfontosabb eleme a kocká zat-elbírá lá s (underwriting), a biztosítóintézethez beérkezett ajánlat értékelése a biztosító által elfogadott irányelvek alapján, a kockázatelbírálási politikának megfelelő en. Ennek fő irányelvei: 1. az elfogadható illetve az elutasítandó kockázatok egyértelmű elválasztása 2. az elfogadott kockázatok csoportosítása, kockázati osztályba sorolás 3. az egyes biztosítottak díjtételei között csak annyira lehet differenciálni, amenynyire azt az eltérő kockázatok indokolják. Ellenő rző ké rdé sek Mi a biztosítási díj? Milyen tényező ket vesz figyelembe a biztosító a díjkalkuláció során? Mi a díjpolitika? Sorolja fel a kockázati költségeket! Jellemezze röviden az egyes díjképzési modelleket! Melyek a kockázat-elbírálási politika fő bb irányelvei? 24

25 5. AZ É LETBIZTOSĺTÁ SOK Fogalmak szerző dő kedvezmé nyezett kockázati é letbiztosítás meghatározott lejáratú é letbiztosítás járadé kbiztosítás egé sz é letre szó ló é letbiztosítás autoszelekció kockázati díjré sz ekvivalancia elv halandó sági tábla maradé kjogok díjemelé s biztosított elé ré si é letbiztosítás vegyes é letbiztosítás antiszelekció vállalkozó i díjré sz technikai kamatláb többletnyeresé g-visszaté ríté s 5.1. Az é letbiztosítá sok á ltalá nos jellemzői Az életbiztosítások esetében a biztosítási esemény a biztosított halálával kapcsolatos: - a halál bekövetkezése, - a halál be nem következése. Ennek megfelelő en az életbiztosítások két fő csoportja: 1) kockázati (haláleseti) életbiztosítások, 2) elérési (megélési) életbiztosítások. Az életbiztosítások összegbiztosítások. Az életbiztosításokban szereplő személyek: 1) a szerződő, aki a biztosítási szerző dést megköti és a biztosítási díjat fizeti, 2) a biztosított; akinek az életével (halálával) kapcsolatos eseményre a biztosítási szerző dést kötik, 3) a kedvezmé nyezett(ek); aki(k) a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatásában részesül(nek) 4) biztosító. 25

26 5.2. Az é letbiztosítá sok csoportosítá sa A szolgáltatások szerint A kocká zati (halá leseti) é letbiztosítá s Kockázati életbiztosítás esetében a biztosító arra vállal kötelezettséget a szerző dő díjfizetése ellenében, hogy a biztosított egy bizonyos idő tartamon (a biztosítás tartama) belüli halála esetén elő re meghatározott személy(ek) (kedvezményezett(ek)) részére egy elő re meghatározott összeget (biztosítási összeg) fizet ki. Ha a biztosítási tartam lejártakor a biztosított életben van, akkor a biztosítás a biztosítási összeg kifizetése nélkül megszűnik. Az elé ré si é letbiztosítá s Elérési életbiztosítás esetében a biztosító arra vállal kötelezettséget díjfizetés ellenében, hogy a biztosítási tartam eltelte után az életben lévő biztosított vagy kedvezményezett(ek) részére a biztosítási összeget megfizeti. Ha a biztosított a tartam lejárta elő tt meghal, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik. Meghatá rozott lejá ratú é letbiztosítá sok (terme fixe) A terme fix életbiztosítás esetében díjfizetés ellenében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítás lejártakor egy meghatározott összeget mindenképpen kifizet a kedvezményezett(ek)nek. (Ha a kedvezményezett a tartam alatt meghal, akkor a biztosító visszafizeti a befizetett díjakat és a díjtartalékot.) Já radé kbiztosítá sok Az a járadékbiztosítás tekinthető életbiztosításnak, amelynek a kezdete, a vége illetve a tartama a biztosított halálától függ. Megkülönböztetünk egyszeri díjas-, folyamatos díjas-, azonnal induló- és halasztott-, elő leges- és utólagosvalamint idő leges életjáradékot. Az egyszeri díjas, azonnal induló, elő leges életjáradék esetében egy egyszeri nagyobb összeg befizetése ellenében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a befizetés pillanatától egy meghatározott összeget fizet a biztosítottnak addig, amíg az életben van. A biztosított halálával a biztosítás megszűnik. Az elő leges- és utólagos-életjáradék közötti különbség: a biztosító a járadékot az év elején vagy az év végén fizeti. Alapvető különbség csak az első évben van, mert akkor a díjfizetéskor azonnal megkapja a biztosított az első járadékot, az utólagosnál csak 1 év múlva. Azonnal induló és halasztott életjáradék közötti különbség: az azonnal indulónál, még abban az évben megindul a járadék fizetés (lehet elő leges vagy utólagos), a halasztott életjáradék esetében csak egy elő re rögzített idő tartam után. 26

27 Egyszeri díjas és folyamatos díjas életjáradék közötti különbség: a biztosító mikor jut hozzá a járadék alapját képező tő kénhez. Az é letbiztosítá sok kombiná ciói Vegyes biztosítá s Az elérési és a haláleseti biztosítás kombinációja, amelynél a biztosító mindenképpen fizet, ezért értékesítése elő nyösebb a tiszta elérési életbiztosításnál. Az egé sz é letre szóló é letbiztosítá s A biztosítás tartama a biztosított hátralévő élete, így mindenképpen a biztosított halálakor és mindenképpen fizet a biztosító. (A díjfizetés tartamát korlátozni szokták.) Technikailag ezt a biztosítást egy 105 éves korig tartó, korlátozott díjfizetési tartamú vegyes életbiztosításként szokták kezelni. Nyugdíjbiztosítá sok A nyugdíjbiztosítások tartamát két részre lehet osztani: tőkegyűjtési és járadékfizetési szakaszra. A két szakasz alatt általában két különálló biztosítás működik: a tőkegyűjtési szakaszban egy vegyes biztosítás, nagy elérési összeggel, tartama a nyugdíjbavonulásig tart, a járadékfizetési szakaszban egy egyszeri díjas járadékbiztosítás kezd működni, amely a nyugdíjbavonuláskor indul meg. Egyé ni é s csoportos é letbiztosítá sok Az egyéni életbiztosításokat egyének, mint szerző dő k kötik egyénekre, mint biztosítottakra. A csoportos életbiztosítások esetében a szerző dő személyek egy csoportjára (pl. egyesületek tagjai, vállalat dolgozói) egyszerre köt életbiztosítást. Csoportos életbiztosítás esetében a biztosító díjkedvezményt adhat, mivel egyszerűbbé válik a kockázatelbírálás és csökkennek az adminisztrációs költségek. Egy- vagy több é letre szóló é letbiztosítá sok Gyakoriak a két életre kötött biztosítások. Pl. két életre szóló vegyes életbiztosítás, amelynek két biztosítottja van és halálesetnek a korábban elhunyt biztosított halála számít, házastársak, élettársak köthetik. A díjfizeté s tartama é s gyakorisá ga szerinti csoportosítá s 27

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév I. A biztosítási piac szabályozó és ellenőrző szervei Az ágazat fő szabályozó testülete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amely a Pénzügyminisztérium

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Készítette: Gál Erzsébet Miskolc, 2008. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 A biztosítás kialakulása... 5 1.1 A biztosítás

Részletesebben

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Tananyag

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

Bankbiztosítási fogalomtár

Bankbiztosítási fogalomtár A abszolút önrészesedés: levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat, csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Jelen útmutató a jogszabályi rendelkezések alapján készült, melytől

Részletesebben

A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban

A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Doktori Iskola A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban - doktori értekezés - Témavezető: Prof. Dr. Báger Gusztáv

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az adott biztosítónál

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója... 2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról... 3 Tájékoztatás az Effektív Költség Mutatóról... 5 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója...2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról...3 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei

Részletesebben

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI Operációkutatás és Aktuáriustudományok tanszék dr. Banyár József, 2011 Budapesti Corvinus Egyetem Egyéni Ph.D. program A kötelező öregségi

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Tartalomjegyzék 1. Milyen szempontok alapján, hogyan válasszunk lakásbiztosítást?... 4 2. A lakásbiztosítási szerződések főbb típusai: az all risk / per risk lényege és főbb

Részletesebben

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Terméktájékoztató az Allianz Casco biztosításról Érvényes 2007. július 1-jétől Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését. Engedje

Részletesebben

Luttenberger Zoltán. Pénzügyi Tervezés 2011

Luttenberger Zoltán. Pénzügyi Tervezés 2011 Luttenberger Zoltán Pénzügyi Tervezés 2011 Pénzügyi Tervezés 2011 Bevezető Mi a pénzügyi tervezés? Ki a jó pénzügyi tervező? Ezekre a kérdésekre a Pénzügyi Tervezés 2011 elektronikus könyv választ ad az

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

Allianz Casco biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

Allianz Casco biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek AHB-12403-2.indd 1 11/7/08 1:09:01 PM AHB-12403-2.indd 2 11/7/08 1:09:01 PM Terméktájékoztató az Allianz Casco biztosításról Érvényes

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek ÉÁSZF/0005/2014.03.15 Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK (ÉÁSZF/0005/2014.03.15.) TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás mellé köthetô LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS-ról Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban

Részletesebben

Feltétel. Life Planet

Feltétel. Life Planet Feltétel Life Planet Life Planet Termékkód: 365 Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el a Life Planet befektetési egységekhez

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Az OTP Csoport partnere RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2117/1 A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött

Részletesebben