BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK"

Átírás

1 SZÉ CHENYI ISTVÁ N EGYETEM Á LTALÁ NOS KÖZGAZDASÁ GI TANSZÉ K BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK GAZDASÁ GI MENEDZSEREK SZÁ MÁ RA (OKTATÁ SI SEGÉDLET) GYŐR

2 Í RTA: DR. FARKAS SZILVESZTER FŐ ISKOLAI DOCENS 2

3 TARTALOM 1. A BIZTOSÍTÁ S ELMÉ LETE Kockázat és kár Kockázatkezelés és biztosítás A biztosítás lényegi jellemző i Ellenő rző kérdések A BIZTOSÍTÁ S ALAPFORMÁ I Társadalombiztosítás és magánbiztosítás A magánbiztosítás intézményei Ellenő rző kérdések A BIZTOSÍTÁ SOK CSOPORTOSÍTÁ SA Első dleges és viszontbiztosítások Ö nkéntes és kötelező biztosítások A biztosítás tárgya Kár- és összegbiztosítások É letbiztosítások és nem-életbiztosítások Ellenő rző kérdések A BIZTOSÍTÁ SI SZOLGÁ LTATÁ S DÍJA A díjképzés alapjai A díjképzés gyakorlata Ellenő rző kérdések AZ É LETBIZTOSÍTÁ SOK Az életbiztosítások általános jellemző i Az életbiztosítások csoportosítása Kockázat-elbírálás Az életbiztosítások díja Az infláció kezelésének lehető ségei Megtakarítások összehasonlítása Ellenő rző kérdések A NEM-É LETBIZTOSÍTÁ SOK Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Elemi károk elleni biztosítás Elemi károk kiegészítő kockázatai

4 6.5. Á llatbiztosítás Szállítmánybiztosítás Gépjármű-biztosítások Technikai biztosítás Felelő sségbiztosítások Hitelbiztosítás Jogvédelem-biztosítás Utasbiztosítás Ellenő rző kérdések FIZETŐ KÉ PESSÉ G É S A SZAVATOLÓ TŐ KE A biztosító fizető képességének tényező i A biztosítástechnikai tartalékok A biztosító működésére ható kockázatok A szavatoló tő ke Ellenő rző kérdések BIZTOSĺTÁ SI ALAPFOGALMAK Felhasznált irodalom

5 1. A BIZTOSĺTÁ S ELMÉ LETE Fogalmak kockázat egyé b é rdeksé relem tiszta kockázat relatív é s abszolú t kockázat szemé lyes kockázat kockázatkezelé s vesztesé g spekuláció s kockázat aktív é s passzív kockázatok vagyoni kockázat Az első fejezetben foglalkozunk részletesen a biztosításelmélet alapfogalmaival. Bemutatásra kerül a kockázatkezelés (risk management) és a vállalati kockázatkezelés folyamata. A fogalmak megismerése után megvizsgáljuk a biztosítható és nem-biztosítható kockázatok jellemző it és meghatározzuk a biztosítás fogalmát Kocká zat é s ká r A kocká zat Tágabb értelemben az az eshető ség, hogy tevékenységünk (döntéseink) tervezett és tényleges eredménye egymástól eltérhet (mennyiségi viszonyt nem jelöl): veszteség és nyereség esélye egyszerre. Szűkebb értelemben a kockázat a veszteség ill. egyéb érdeksérelem lehető sége. Veszteség: anyagi értelemben bekövetkezett kár vagy elmaradt haszon. Egyéb érdeksérelem: nem anyagi természetű érdek veszélyeztetettsége. (A mindennapi életben és a gazdaságban tudatosan vállalt és/vagy fel nem ismert kockázatok nagy száma van jelen.) A biztosításügy szempontjából az eredményeknek a kitűzött célokhoz viszonyított kedvező tlen (negatív) eltérésébő l fakadó anyagi veszteségeket tekintjük kockázatnak. A veszteségnek pénzben kifejezett ellenértéke a kár. 5

6 Kocká zatok rendszerezé se A szakirodalom sokféle szempontból csoportosítja a kockázatokat, itt csak leggyakrabban elő forduló fogalmakat és felosztásokat tárgyaljuk. 1. Tiszta kocká zatról (pure risk) beszélünk, amikor vagy bekövetkezik a kár vagy nem lesz negatív esemény. Spekulá ciós kocká zatnál lehet pozitív eredmény: vagy nyereség vagy veszteség következik be. (A szerencsejátéktól való elhatárolás miatt fontos kiemelni, hogy a biztosításügy csak a tiszta kockázatokkal foglalkozik.) 2. A tiszta kocká zatokon belül elkülönítünk relatív é s abszolú t kocká zatot. Relatív kockázat esetében a biztosítási esemény nem biztos, hogy bekövetkezik (pl. tűz), az abszolút kockázat biztosan be fog következni (pl. életbiztosítási kockázatok valamelyike). 3. A dönté shozatallal való összefüggést tekintve: Aktív é s passzív kocká zatok: aktív: tudatosan vállalt kockázat passzív: a döntésekhez közvetve kapcsolódó, lehetséges vele-járók (egészségügyi, környezetvédelmi stb.). 4. Kiváltó okok, hatások szempontjából lehet a kockázat: - természeti, technikai, társadalmi és gazdasági. 5. Különböző gazdasági egységekhez kapcsolódhatnak a kockázatok: - magán személyek (családok), vállalatok, állam - vagy másik csoportosításban: termelő i ill. fogyasztói szféra koc-kázata. 6. Kockázat szempontjából közvetlenül érintett személyt tekintve: - saját érdekre vagy harmadik személy hasonló érdekére vonat-kozó kockázat. 7. Idő horizont szerint: - hosszú távú, rövid- vagy közép távú 8. Nagyságrend alapján lehet: - katasztrófális, nagy ill. közepes kár, és kis (bagatell) kár. 9. Elő fordulási gyakoriság: - tömeges ill. egyedi. 6

7 Ö sszefoglalva a modern biztosításügy a tiszta (abszolút vagy relatív) kockázatokkal foglalkozik. Ezen kockázatok legfontosabb csoportjai a személyes, a vagyoni és a felelő sségi kockázatok. A szemé lyes kocká zatok az egyén (család) jövedelmi vagy vagyoni helyzetét érintik: a) idő elő tti halál miatti anyagi és jövedelmi problémák b) idő s kor elérése jövedelem csökkenéssel és növekvő egészségügyi kiadásokkal jár c) a betegség jövedelem-kiesést, és növekvő egészségügyi kiadásokat jelent, d) munka- és/vagy jövedelemnélküliség, e) gyermekek nevelési-, képzési költségei, családalapítási ráfordításai. A vagyoni kocká zatok a biztosított ingatlan és ingó vagyonára és az ezekhez kapcsolódó vagyoni és személyiségi jogokra terjednek ki: a) közvetlen kockázatok: a vagyontárgy részleges vagy teljes meg-semmisülése, b) közvetett vagy következményes kockázatok: ezek a vagyon meg-semmisülésébő l következne (pl. leéget üzem termelés és így bevétel kiesést jelent). A modern társadalmak elismerik az egyének másokért vállalandó felelő sségét. A termelés, a szolgáltatás rohamos bővülésével új és jelentő s kockázatok jelentek meg, a másoknak okozott fizikai, anyagi károk, amelyért a felelő sséget vállalni kell. Fogalmi meghatá rozá sok összefoglalá sa Veszé ly: kedvező tlen kihatású események bekövetkezésének eshető sége. Kocká zat: a veszély gazdasági vetülete, anyagi kihatása. Ká r: a veszélyben rejlő károsító esemény tényleges bekövetkezése. 7

8 1.2. Kocká zatkezelé s é s biztosítá s A kocká zatkezelé s fogalma Mindennapi életünkben (munkánkkal és szabadidő s tevékenységünkkel is) kockázatokat vállalunk és kockázatok termelésében veszünk részt. Ebbő l következő en tudattalanul vagy éppen tudatosan foglalkozunk ezekkel a kockázatokkal, kezeljük a kockázatokat. A kockázatok kezelésének tudományos, összehangolt, egységes és gazdasági optimumot kereső módszerét nevezi a szakirodalom risk management-nek, a legjobb magyar megfelelő je talán a kocká zatkezelé s. A kockázatokkal tudatosan szembenéző egyén, intézmény által alkalmazott koordináló, integráló és optimalizáló elméleti és gyakorlati módszertan a kockázatkezelés. Koordináló: a kockázatokat térben és idő ben összehangolja Integráló: egységes keretben szemléli a kockázatokat és kezelésük lehető ségeit Optimalizáló: költség-haszon elemzést végez Kocká zatkezelé s cé lja: A) károkat megelő ző (preloss)célok a) ne legyen kár b) minimalizálás B) károkat követő (postloss) célok a) túlélés b) folytatás c) jövedelmi helyzet helyreállítása d) fejlő désben törést hozó tényező k hatástalanítása e) szociális felelő sség (pl. dolgozókról történő gondoskodás) A kocká zatkezelé si straté giá k Preventív (megelő ző ) (legalapvető bb, legelterjedtebb): a kár megelő zésére, a kockázat megszüntetésére, mérséklésére irányuló offenzív magatartás, beavatkozás a káresemény bekövetkezése elő tt. Kompenzá ló: a kárkövetkezmények többnyire pénzbeli kiegyenlítését célzó, tudomásul vevő jellegű magatartás (pl. társadalombiztosítás, vagyon- és személybiztosítás). 8

9 Ká renyhítő: egy megkezdő dött károsodási folyamat lassítása, illetve megállítása, a veszteség csökkentése (pl. mentés, oltás, orvosi rehabilitáció). A kocká zatkezelé s folyamata A kockázatkezelés szakirodalma általában a következő lépésekre bontja a kockázatkezelési tevékenységet: 1. veszélyforrások (kockázatok) meghatározása és elemzése, 2. kockázatkezelési intézkedések lehető ségeinek vizsgálata, 3. a legmegfelelő bb kockázatkezelési módszerek kiválasztása, 4. a kiválasztott módszerek végrehajtása, 5. monitoring és a kockázatkezelési program továbbfejlesztése sz. tá blá zat A kocká zatkezelé s lé pé sei 1. VESZÉ LYFORRÁ SOK MEGHATÁ ROZÁ SA É S ELEMZÉ SE Vagyoni, jövedelmi, felelő sségi és személyes kockázatok A lehetséges károk nagysága, valószínűsége, gyakorisága és pénzügyi hatásai. 2. INTÉ ZKEDÉ SI LEHETŐ SÉ GEK KERESÉ SE Intézkedési lehető ségek a károk elkerülésére, megelő zésére vagy csökkentésére. Pénzügyi megoldások keresése: tartalékképzés, biztosítások. 3. LEGJOBB MÓ DSZEREK KIVÁ LASZTÁ SA Pénzügyi szempontok Egyéb vállalkozási szempontok 4. A KIVÁ LASZTOTT KOCKÁ ZATKEZELÉ SI MÓ DSZEREK VÉ GREHAJTÁ SA Vezetési intézkedések Technikai intézkedések 5. MONITORING É S A PROGRAM TOVÁ BBFEJLESZTÉ SE Az eredmények megfigyelése és értékelése Szabványosított megoldások kidolgozása 9

10 A kocká zatok meghatá rozá sa A kockázatok meghatározásának információs bázisa lehet: Személyes vizsgálat Kérdőív Szűk-keresztmetszetek meghatározása Pénzügyi jelentések (külső, belső ) elemzése Külső /belső adatbankok használata Kockázatok általános értékelése: a) kárgyakoriság és b) kárnagyság meghatározása az egyes kockázatok vonatkozóan c) lehetséges legnagyobb kár (legrosszabb forgatókönyv) elemzése MPL = max. possible loss d) a kár legvalószínűbb maximuma PML = probable max. loss e) elvárható kár lehető sége EML = estimated possible loss A kocká zatkezelé si inté zkedé sek 1) Kockázat-elkerülés = lemondás a cselekvésrő l 2) Kockázat-csökkentés = kárgyakoriság/kárnagyság csökkentése kármegelő ző lépések pl. zár, riasztó kárcsökkentő lépések pl. tűzoltó rendszer 3) Saját megtartás = önbiztosítás a) vannak kockázatok, amiket nem lehet áthárítani (pl. házasság sikere) b) nem túl jelentő s a kockázat (pl. gereblye ellopása) c) kár bekövetkezésének igen nagy a valószínűsége (pl. bolti lopások) 4) Kockázat-áthárítás a) Nem-biztosítás jellegű áthárítás Ö ntudatlan (pl. környezetvédelem, légszennyezés betegségek TB) Tudatosan, szerző désben vállalt (pl. bankgarancia) Köztes módszerek pénzügyi alap a veszteség fedezetére kárutáni díjfizetés b) Biztosítás (kereskedelmi/üzleti/magánbiztosítás) 10

11 A kocká zatkezelé si inté zkedé sek kö zö tti vá lasztá s TÍ PUS KÁ RGYAKORISÁ G KÁ RNYAGYSÁ G JAVASOLT INTÉ ZKEDÉ S I. alacsony alacsony saját megtartás II. magas alacsony 1) kármegelő zés 2) saját megtartás/ biztosítási többlet III. alacsony magas Kockázat-átadás = (magán)biztosítás IV. magas magas kockázat-elkerülés A biztosítás a kockázatkezelés szempontjából egy kockázat-átadási technika A biztosítá s lé nyegi jellemzői A biztosítás során a gazdasági/társadalmi élet szereplő i a biztosítottak a céljaiktól való kedvező tlen eltérések, a kockázatok pénzben kifejezett és összegszerűen is meghatározott következményeknek, a károknak a valószínűségeit hárítják át a biztosítási szerző désben meghatározott feltételek mellett, biztosítási díj fejében a kockázatok vállalására szakosodott intézményekre, a biztosítókra. Kérdés azonban, hogy mely kockázatok biztosíthatók? A következő követelményeknek kell teljesülniük, hogy a biztosítás létre jöhessen: 1. nagy számú megfigyelés szükséges, hogy a várható károkra vonatkozóan felelő sséggel lehessen nyilatkozni, becsülni lehessen a károkat, 2. a kockázatoknak homogéneknek kell lenniük, alapjellemző iket tekintve hasonló jellegűeknek kell lenniük, 3. az esetleg bekövetkező kár kizárólag véletlenszerű lehet, sem a szerző dő, sem a biztosított, sem a kedvezményezett nem befolyásolhatja alapvető en a kockázat alakulását, 11

12 4. az esetleg bekövetkező kárnak egyértelműen leírhatónak, és összegszerűen meghatározhatónak kell lennie, 5. a statisztika és a biztosítási matematika eszközeivel a kárnak elő re becsülhető nek kell lennie, 6. a biztosítási kockázat nem lehet katasztrofális méretű. A fentiekbő l következő en meghatározhatjuk a nem-biztosítható kockázatok jellemző it. Nem biztosíthatók a teljesen egyedül álló, csoportba nem sorolható, múltbeli kártapasztalatokra nem támaszkodó, összegszerűen nem megadható kockázatok. Ellenő rző ké rdé sek Határozza meg a kockázat tágabb és szűkebb értelmét? Hogyan csoportosíthatók a kockázatok? Adjon pontos meghatározást az alábbi fogalmakra: 1) veszély, 2) kockázat, 3) kár. Ismertesse a kockázatkezelés lépéseit! Hogyan választana az egyes kockázatkezelési intézkedési lehető ségek közül? Milyen feltételek szükségesek egy kockázat biztosításához? 12

13 2. A BIZTOSÍ TÁ S ALAPFORMÁ I Fogalmak társadalombiztosítás magánbiztosítás Ebben a fejezetben a biztosítás rendszerét mutatjuk be. Első ként megkülönböztetve a társadalombiztosítást és magánbiztosítást, a két biztosítási alapforma kapcsolódási pontjait is bemutatjuk. A fejezet második részében ismertetjük a magánbiztosítás intézményeit és azok fő jellemző it Tá rsadalombiztosítá s é s magá nbiztosítá s Az elméleti tisztázás és a gyakorlat szükségszerűsége miatt a szakirodalom első ként a tá rsadalombiztosítá st és a magá nbiztosítá st különíti el, mint a biztosítási tevékenység két alapformáját. A társadalombiztosítás feladata az állampolgárok szociá lis biztonsá gának megteremtése illetve fenntartása. A társadalombiztosítás a személyes kockázatok kezeléséhez kapcsolódik: munkaképtelenség, betegség, baleset, munkanélküliség. A társadalom, az állam szociálpolitikai céljainak megvalósítását segíti elő, biztosítva annak kötelező jellegét és a gondoskodá si elv dominanciáját. A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás hasonlóságát és különböző ségét az alábbi táblázat szemlélteti. Tá rsadalombiztosítá s é s magá nbiztosítá s ö sszehasonlítá sa Társadalombiztosítás Magánbiztosítás - írásbeliség nem kötelező ill. - írásbeliség kötelező nincs - általános érvényű, kötelező - a felek szabad elhatározásán alapul - biztosításmatematikai - valószínűségszámításon számítások másodlagosak (biztosításmatematika) alapul - szociális, gondoskodási elv - pénzügyi szemlélet - nem első dleges célja a nyereség - profit elvárásra épülő vállalkozás - biztossítási esemény: - biztosítási esemény: - rendszerint jövő beni - jövő beni - sokszor elő re látható (pl. öregség) - bizonytalan - öregség kivételével véletlen - véletlen - pénz, természetbeni juttatás - pénz vagy szolgáltatás 2.1. sz. tá blá zat 13

14 - közjogi, társadalmi kategória - magánjogi, polgári jogi kategória 14

15 2.2. A magá nbiztosítá s inté zmé nyei A biztosítá si piac é s szereplő i 1. biztosítók 2. biztosításközvetítő k 3. biztosítási szaktanácsadók 4. szerző dő k, biztosítottak 5. független elemző k, minő sítő cégek 6. állam Biztosítók 1. biztosító részvénytársaság 2. biztosító egyesület 3. biztosító szövetkezet 4. külföldi biztosító magyarországi fiókja Biztosító ré szvé nytá rsasá g működését az évi CXIV. Törvény, és a biztosító intézetekrő l és biztosítási tevékenységrő l szóló törvény szabályozza (Bit) az engedélyezett biztosítási ágon belül a biztosítási tevékenységet teljes körűen végezheti csak névre szóló részvényt bocsáthat ki jegyzett tő kéjén belül a pénzbeli hozzájárulás legkisebb mértéke 70% a jegyzett tőkén belül a nem pénzbeli hozzájárulásban nem szerepelhetnek immateriális javak 15

16 cégjegyzékbe akkor történik a felvétel, amikor a pénzbeli hozzájárulást teljes egészében befizették a befolyásoló részesedés megszerzéséhez felügyeleti engedély szükséges részesedés szerzését 30 napon belül kell bejelenteni a felügyelethez Biztosító egyesület évi II. törvény (egyesülési jog) + Bit önkéntesen létrehozott kölcsönösségi lapon működő szervezet kizárólag tagjai részére (szolgáltat) nyereségérdekeltség nélkül működik tagsági hozzájárulás feltételekben rögzített biztosítási esemény bekövetkezésekor nyújt szolgáltatást biztosítástechnikai elvek elő re meghatározott szolgáltatást nyújt hitel- és kezesi-biztosítást NEM művelhet viszontbiztosításba vételi tevékenységet NEM folytathat Biztosító szövetkezet évi I. törvény (a szövetkezetekrő l) + Bit legalább 50 alapíthatja részjegy-tő kén belül a pénzbeli hozzájárulás legalább 70% részjegy-tő kén belül a nem pénzbeli hozzá-járulásban nem szerepelhetnek immateriális javak egy részjegy névértéke legalább Ft cégjegyzékbe történő bejegyzés csak akkor, ha a részjegyek pénzbeli hányadát befizették hitel- és kezesi-biztosítást NEM művelhet viszontbiztosításba vételi tevékenységet NEM folytathat a felügyelet részleges viszontbiztosításba adási kötelezettséget írhat elő Külföldi biztosító magyarorszá gi fiókja évi CXLVIII. tv. (Bit módosítása) és évi CXXXII. tv. 16

17 + feltételek: pénzmosás, adatvédelem, adatkezelés szabályai külföldi és magyar felügyelet közötti együttműködés biztosító részvénytársasággal szembeni követelmények Biztosítá si rendszer egyé b ré sztvevő i külföldi biztosító magyarországi képviselete biztosításközvetítő k biztosítási szaktanácsadók Ké pviselet a képviselt külföldi székhelyű biztosító tevékenységét ismerteti biztosítási, biztosításközvetítő i és szak-tanácsadói tevékenységet nem folytathat Biztosítá sközvetítő k biztosítási alkusz biztosítási ügynök (egyes és többes biztosítási ügynök) vezérügynök Biztosítá si alkusz biztosított/szerző dő írásbeli megbízása alapján közvetíti a biztosítási/viszontbiztosítási szerző dést biztosítóval állandó megbízást nem létesíthet biztosítótól jogosult díjazásra megbízó képviseletében szerző déskötés, igények érvényesítésében való közreműködés biztosító megbízására biztosítási díj átvétele alkuszi tevékenység végzésének kizárólagossága felelő sségbiztosítás vagy vagyoni biztosíték (50 mft) részvénytársaság vagy kft (5 mft törzstő ke) személyi és tárgyi feltételek Biztosítá si ügynök 17

18 biztosítóval kötött megbízási szerző dés vagy munkaviszony keretében végzi a biztosításközvetítő i tevékenységet károkozásért a biztosító felel megbízási díj/jutalék a megkötött illetve fenntartott szerző dések után igazolvány egyes és többes biztosítási ügynök Vezé rügynök biztosító teljes körű felhatalmazása az üzletvitellel kapcsolatos feladatok ellátására szerző dés megkötése kötvény kiállítása biztosítási díj átvétele Biztosítá si szaktaná csadó megbízási szerző dés alapján, díj ellenében nyújt a biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsot biztosítási/viszontbiztosítási szerző dést nem közvetíthet felelő sségbiztosítás vagy vagyoni biztosíték (15 mft) szakképesítés(?) Szerző dő k, biztosítottak magán személyek (háztartások) vállalkozások költségvetési intézmények Független elemző k é s minő sítő cé gek ezek hiányoznak a magyarországi piacról Az á llam joszabályok működési feltételek ellenő rzés és felügyelet 18

19 Ellenő rző ké rdé sek Hogyan határolhatjuk el egymástól a társadalombiztosítást és a magánbiztosítást? Sorolja fel a biztosítók gazdasági-jogi formáit! Mi az alapvető különbség a biztosítási alkusz és ügynök között? 19

20 3. A BIZTOSÍ TÁ SOK CSOPORTOSÍ TÁ SA Fogalmak első dleges biztosítás önké ntesbiztosítás szemé lybiztosítás kárbiztosítás é letbiztosítás viszontbiztosítás kötelező biztosítás vagyonbiztosítás összegbiztosítás nem-é letbiztosítás Az elő ző fejezetekben foglalkoztunk a biztosítás elméletével és a biztosítás intézményeivel. Ebben a fejezetben számba vesszük a biztosítások csoportjait az elő ző fejezetekben megismert elméleti alapok felhasználásával Elsődleges é s viszontbiztosítá sok A biztosítások első legfontosabb csoportosítási ismérve a biztosított személyisége, azaz hogy a biztosítóval nem-biztosító vagy biztosító kerül-e szerző déses kapcsolatba. Az első dleges vagy direkt biztosításoknál a biztosítóval mindig nem-biztosító, hanem egyéb természetes vagy jogi személy kerül kapcsolatba. Viszontbiztosítá s vagy indirekt biztosítás esetén pedig a biztosító mindig másik biztosítóval kerül kapcsolatba. (A viszontbiztosító a biztosítók biztosítója.) Az első dleges vagy direkt biztosítások esetében a biztosítási forma, a biztosítás tárgya és még számos ismérv szerint csoportosíthatunk Ö nké ntes é s kötelező biztosítá sok Biztosítási forma alapján megkülönböztetünk önké ntes és kötelező biztosításokat. Az önkéntes biztosítások szabad megállapodáson nyugvó szerző dések. A kötelező biztosítások körében megkülönböztetjük a biztosított részére kötelező biztosításokat (pl. gépjármű felelő sség biztosítás) a biztosító részére előírt, kötelező elfogadást jelentő biztosításokat. A biztosítások jogi kötöttsége alapján elhatárolhatjuk a szabad, azaz a tartalmában is a felek megegyezésén alapuló szerző déseket, és a kötött, általában magas szintű jogszabályok által meghatározott tartalmú biztosításokat. 20

21 3.3. A biztosítá s tá rgya A biztosítás tárgya szerint beszélhetünk hagyomá nyos (ún. poroszos) és modern (ún. angolszász) típusú megkülönböztetésrő l. A hagyományos értelmezés két fő biztosítási ágat különböztet meg: szemé lybiztosítá sok és vagyonbiztosítá sok. A személybiztosítások esetében mindenkor valamely természetes személy életére, halálára, egészségi állapotára, munka- illetve jövedelemtermelő -képességére vonatkozó kockázatok képezik a biztosítás tárgyát. Két biztosítási alágazatot szokás megkülönböztetni. A szűken vett (valódi) személybiztosításoknál a természetes személy normális (szokásos) életútját feltételezve kötik meg a biztosítási szerző dést. Az egészség vagy pótló személybiztosításoknál azonban nem a szokásos élethelyzetekre, hanem a rendkívüli helyzetre (pl. baleset, betegség, rokkantság) jön létre a biztosítási fedezet. A vagyonbiztosításoknál mindig valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgyra vonatkozó károk képezik a biztosítási szerző dés tárgyát. Meg szokták különböztetni a dologhoz kötő dő biztosításokat, és a biztosított valamely jogosítványához vagy jogi kötelezettségéhez kapcsolódó, kockázat átvállalási szerző désektő l Ká r- é s összegbiztosítá sok A fenti besorolások mellett elterjedtek más csoportosítások is. A biztosító szolgáltatásának alapja szerint igen elterjedt a kár-, illetve az összegbiztosítások fogalma. A kárbiztosítások esetében a ténylegesen bekövetkezett kár lapján teljesít a biztosító, az összegbiztosításoknál a valós károkkal sokszor csak áttételes kapcsolatban álló biztosítási összeg a kárrendezés alapja É letbiztosítá sok é s nem-é letbiztosítá sok A biztosításügy és a pénzügyi szolgáltatások fejlő désével elő térbe került a modern (ún. angolszász) ágazati besorolás, amely a pénzügyi jellemző kre (tartalékolás, befektetések) helyezi az elhatárolásban a fő hangsúlyt. Az é letbiztosítá si á g modern fogalma lényegében megfelel a hagyományos értelmezés szűken vett (valódi) személybiztosítások fogalmának. A nem-é letbiztosítá si á g egyrészt 21

22 a hagyományos vagyonbiztosításokat másrészt a pótló személy- vagy egészségbiztosításokat tartalmazza. Az é let é s a nem-é letbiztosítá si á gak ö sszehasonlítá sa É letbiztosítás Nem-életbiztosítás Szerző dések tartama 5-25 év 1 év Káringadozás kicsi nagy Szerző dések felmondhatósága a biztosító részérő l nincs évfordulón 3.1. tá blá zat Ellenő rző ké rdé sek Jellemezze röviden a magánbiztosítás ágait! Milyen szempontok alapján rendezhető k a magánbiztosítások? Hasonlítsa össze az élet. és a nem-életbiztosítási ágakat! 22

23 4. A BIZTOSÍ TÁ SI SZOLGÁ LTATÁ S DÍ JA Fogalmak biztosítási díj kockázati költsé gek díjköltsé g-modellek díjbefizeté si-modell kockázat-elbírálás díjpolitika működé si/üzemi költsé gek tő kebefozeté si-modellek díj-visszaté ríté si modellek Ebben a fejezetben a biztosítási díjképzés elvi és gyakorlati alapjait tekintjük át A díjké pzé s alapjai A biztosítá si díj a biztosító által a biztosítottnak nyújtott biztosítási védelem pénzben kifejezett ellenértéke. A díjkalkulá ció azoknak az üzemgazdasági összefüggéseknek a rendszere, amelyeket a biztosító a díj meghatározása-kor figyelembe vesz, ilyenek: a) a múltbeli tapasztalatok b) a jövő re vonatkozó várakozások c) jogszabályok adta lehető ségek. A díjpolitika egy-egy biztosítónak a díjak alakításra vonatkozó, piaci szempontokat figyelembe vevő rövid és hosszú távú döntéseinek rend-szere. A biztosítási díj alapját mindig a kocká zati költsé gek adják, amelyek a kockázatok átvállalásából adódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel azonosak: 1. kár-költségek 2. viszontbiztosítási költségek 3. biztonsági többlet-költségek (többletkárok és nem-biztosítási tartalékok költségei). A biztosítási üzemgazdaságtan szabályi szerint felosztásra kerülő mű ködé si vagy ü zemiköltsé gek. A biztosító számára költség tényező ként jelentkeznek az adók. A díjak meghatározása, a díjképzés nem egyetlen elv alapján kerülnek kialakításra, hanem többféle modell alapján lehetséges a korrekt díjkalkuláció: a) a díjköltsé g-modellek statikusak, a biztosító működésének költségeire fedezetet nyújtó díjrészek "előállítására" épít 23

24 b) a tő ke-befekteté si modellek az idő legesen befektethető eszközök hozamával fedezi az egyes díjrészeket c) a díjbefizeté si-modell a károk és költségek idő beli összehangolására helyezi a hangsúlyt d) a díj-visszaté ríté si modellek a díjbevétel kiesést is figyelembe veszik A díjké pzé s gyakorlata A díjképzés legfontosabb eleme a kocká zat-elbírá lá s (underwriting), a biztosítóintézethez beérkezett ajánlat értékelése a biztosító által elfogadott irányelvek alapján, a kockázatelbírálási politikának megfelelő en. Ennek fő irányelvei: 1. az elfogadható illetve az elutasítandó kockázatok egyértelmű elválasztása 2. az elfogadott kockázatok csoportosítása, kockázati osztályba sorolás 3. az egyes biztosítottak díjtételei között csak annyira lehet differenciálni, amenynyire azt az eltérő kockázatok indokolják. Ellenő rző ké rdé sek Mi a biztosítási díj? Milyen tényező ket vesz figyelembe a biztosító a díjkalkuláció során? Mi a díjpolitika? Sorolja fel a kockázati költségeket! Jellemezze röviden az egyes díjképzési modelleket! Melyek a kockázat-elbírálási politika fő bb irányelvei? 24

25 5. AZ É LETBIZTOSĺTÁ SOK Fogalmak szerző dő kedvezmé nyezett kockázati é letbiztosítás meghatározott lejáratú é letbiztosítás járadé kbiztosítás egé sz é letre szó ló é letbiztosítás autoszelekció kockázati díjré sz ekvivalancia elv halandó sági tábla maradé kjogok díjemelé s biztosított elé ré si é letbiztosítás vegyes é letbiztosítás antiszelekció vállalkozó i díjré sz technikai kamatláb többletnyeresé g-visszaté ríté s 5.1. Az é letbiztosítá sok á ltalá nos jellemzői Az életbiztosítások esetében a biztosítási esemény a biztosított halálával kapcsolatos: - a halál bekövetkezése, - a halál be nem következése. Ennek megfelelő en az életbiztosítások két fő csoportja: 1) kockázati (haláleseti) életbiztosítások, 2) elérési (megélési) életbiztosítások. Az életbiztosítások összegbiztosítások. Az életbiztosításokban szereplő személyek: 1) a szerződő, aki a biztosítási szerző dést megköti és a biztosítási díjat fizeti, 2) a biztosított; akinek az életével (halálával) kapcsolatos eseményre a biztosítási szerző dést kötik, 3) a kedvezmé nyezett(ek); aki(k) a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatásában részesül(nek) 4) biztosító. 25

26 5.2. Az é letbiztosítá sok csoportosítá sa A szolgáltatások szerint A kocká zati (halá leseti) é letbiztosítá s Kockázati életbiztosítás esetében a biztosító arra vállal kötelezettséget a szerző dő díjfizetése ellenében, hogy a biztosított egy bizonyos idő tartamon (a biztosítás tartama) belüli halála esetén elő re meghatározott személy(ek) (kedvezményezett(ek)) részére egy elő re meghatározott összeget (biztosítási összeg) fizet ki. Ha a biztosítási tartam lejártakor a biztosított életben van, akkor a biztosítás a biztosítási összeg kifizetése nélkül megszűnik. Az elé ré si é letbiztosítá s Elérési életbiztosítás esetében a biztosító arra vállal kötelezettséget díjfizetés ellenében, hogy a biztosítási tartam eltelte után az életben lévő biztosított vagy kedvezményezett(ek) részére a biztosítási összeget megfizeti. Ha a biztosított a tartam lejárta elő tt meghal, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik. Meghatá rozott lejá ratú é letbiztosítá sok (terme fixe) A terme fix életbiztosítás esetében díjfizetés ellenében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítás lejártakor egy meghatározott összeget mindenképpen kifizet a kedvezményezett(ek)nek. (Ha a kedvezményezett a tartam alatt meghal, akkor a biztosító visszafizeti a befizetett díjakat és a díjtartalékot.) Já radé kbiztosítá sok Az a járadékbiztosítás tekinthető életbiztosításnak, amelynek a kezdete, a vége illetve a tartama a biztosított halálától függ. Megkülönböztetünk egyszeri díjas-, folyamatos díjas-, azonnal induló- és halasztott-, elő leges- és utólagosvalamint idő leges életjáradékot. Az egyszeri díjas, azonnal induló, elő leges életjáradék esetében egy egyszeri nagyobb összeg befizetése ellenében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a befizetés pillanatától egy meghatározott összeget fizet a biztosítottnak addig, amíg az életben van. A biztosított halálával a biztosítás megszűnik. Az elő leges- és utólagos-életjáradék közötti különbség: a biztosító a járadékot az év elején vagy az év végén fizeti. Alapvető különbség csak az első évben van, mert akkor a díjfizetéskor azonnal megkapja a biztosított az első járadékot, az utólagosnál csak 1 év múlva. Azonnal induló és halasztott életjáradék közötti különbség: az azonnal indulónál, még abban az évben megindul a járadék fizetés (lehet elő leges vagy utólagos), a halasztott életjáradék esetében csak egy elő re rögzített idő tartam után. 26

27 Egyszeri díjas és folyamatos díjas életjáradék közötti különbség: a biztosító mikor jut hozzá a járadék alapját képező tő kénhez. Az é letbiztosítá sok kombiná ciói Vegyes biztosítá s Az elérési és a haláleseti biztosítás kombinációja, amelynél a biztosító mindenképpen fizet, ezért értékesítése elő nyösebb a tiszta elérési életbiztosításnál. Az egé sz é letre szóló é letbiztosítá s A biztosítás tartama a biztosított hátralévő élete, így mindenképpen a biztosított halálakor és mindenképpen fizet a biztosító. (A díjfizetés tartamát korlátozni szokták.) Technikailag ezt a biztosítást egy 105 éves korig tartó, korlátozott díjfizetési tartamú vegyes életbiztosításként szokták kezelni. Nyugdíjbiztosítá sok A nyugdíjbiztosítások tartamát két részre lehet osztani: tőkegyűjtési és járadékfizetési szakaszra. A két szakasz alatt általában két különálló biztosítás működik: a tőkegyűjtési szakaszban egy vegyes biztosítás, nagy elérési összeggel, tartama a nyugdíjbavonulásig tart, a járadékfizetési szakaszban egy egyszeri díjas járadékbiztosítás kezd működni, amely a nyugdíjbavonuláskor indul meg. Egyé ni é s csoportos é letbiztosítá sok Az egyéni életbiztosításokat egyének, mint szerző dő k kötik egyénekre, mint biztosítottakra. A csoportos életbiztosítások esetében a szerző dő személyek egy csoportjára (pl. egyesületek tagjai, vállalat dolgozói) egyszerre köt életbiztosítást. Csoportos életbiztosítás esetében a biztosító díjkedvezményt adhat, mivel egyszerűbbé válik a kockázatelbírálás és csökkennek az adminisztrációs költségek. Egy- vagy több é letre szóló é letbiztosítá sok Gyakoriak a két életre kötött biztosítások. Pl. két életre szóló vegyes életbiztosítás, amelynek két biztosítottja van és halálesetnek a korábban elhunyt biztosított halála számít, házastársak, élettársak köthetik. A díjfizeté s tartama é s gyakorisá ga szerinti csoportosítá s 27

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Az előadás témái 1. A vagyonbiztosítások célja 2. A vagyonbiztosítások jellemzői

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció)

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD főiskolai tanár, tanszékvezető BGE, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@uni-bge.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 3. Elõadás Kockázatkezelés és kockázati menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék A kockázatkezelés (Risk Management) jelentése és célja Azt az elvi-elméleti módszert jelenti, mely a

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék farkassz@sze.hu http://dr.farkasszilveszter.hu/

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

Biztosítások cégre szabva. Biztosítási audit. a Biztosítási audit FoLYaMata. Miért van szükség Biztosítási átvilágításra?

Biztosítások cégre szabva. Biztosítási audit. a Biztosítási audit FoLYaMata. Miért van szükség Biztosítási átvilágításra? Biztosítások cégre szabva Cégünk korszerű és gazdaságos megoldások bemutatásával és létrehozásával segíti elő a vállalatok pénzügyi tervezését, legyen szó a cég működéséhez szükséges bármely biztosításról,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Biztosítási díjak adózása 2014

Biztosítási díjak adózása 2014 Biztosítási díjak adózása 2014 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2014. október 7. 1 Az előadás képei és a cikk letölthetőek: www.adokamara.hu 2 Költség a biztosítás díja [Tao törvény 3. sz. mell. B) 8. ] ha

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 15/2005. (III. 31.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 14/2004. (III.

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a../2015. ( ) MNB rendelethez A kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő kisbiztosító aktuáriusi jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban Biztosító) jelen

Részletesebben

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez 2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez A kisbiztosító felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2016.

A biztosítási adó szabályai 2016. A biztosítási adó szabályai 2016. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Farkas Szilveszter Biztosítás 2.0 I. RÉSZ BIZTOSÍTÁSELMÉLETI ALAPOK 1. Az üzleti biztosítás... 8 1.1. A biztosítás alapformái: társadalombiztosítás és üzleti biztosítás...8 1.2.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2011 ( ) számú PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoris ág Beküldési határidő 42A1A 42A1B

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Biztosítástechnikai tartalékok A. Nem-életbiztosítási tartalékok B. Életbiztosítási tartalékok C. Próbaszámolások 2005.04.27 2 A. Nem-életbiztosítási

Részletesebben

Komfort & nyugalom. Társasház-biztosítás

Komfort & nyugalom. Társasház-biztosítás Komfort & nyugalom Társasház-biztosítás Az UNIQA Biztosító Lakóépület-biztosítási védelme az épület magántulajdonban lévő, közös vagy bérbe adott területeire egyaránt kiterjed. A biztosítást minden társasház,

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete Jelen melléklet a 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások . melléklet 1. melléklet a 3 /2013. a 38/2013. (XII. 29.) (XII. MNB ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0002/2015.01.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben