Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Részvétel a társadalmi életben Leírás Ennek a modulnak a célja azon politikai, gazdasági, kulturális társadalmi kompetenciák f elf edése és megh atározása, amely ek leh ető v é teszik az egy én sikeres, megf elelő és f elelő s részv ételét a társadalmi életb en, egy tö b b etnikumú, tö b b ny elv ű és tágab b kö zö sségh ez v aló tartozás érzésének f elkeltésév el. Ezért a tanf oly am f ő célja a mai társadalmak tö b b értékű dimenzió jának elf ogadtatása és tudatosí tása az egy ének számára, h ely i, euró pai és v ilágszinten is, az egy enlő jogok tiszteletb en tartásának és a kü lö nb ö ző ség elf ogadásának f ejlesztésév el. A k é p z é s c é l j a i A z Egy séges Euró pai P iac alapelv einek megértése; az EU és a nemzet szintjén a f ő b b a társadalmi élet terü letén v ezető szerepet b etö ltő intézmény ek és szerv ezetek ismerete. A civ il társadalmat szab ály ozó rendszer alapelv einek elsajátí tása és f elismerése mind az EU, mind a nemzet szintjén. N apjaink társadalmainak tö b b etnikumú, tö b b ny elv ű és tö b b értékű dimenzió inak tudatosí tása. A z emb erek tiszteletteljes és b ékés egy ü ttélésének elterjesztése és támogatása v alamint a kö zö s jó lét megv aló sí tása egy multikulturális kö rny ezetb en. Egy euró pai néző pont kialakí tása az integráció s politika terü letén v alamint a saját ország és az EU által kü lö nb ö ző társadalmi ö sszef ü ggésekb en ny ú jtott elő ny ö k f elismerésére és h asznosí tására irány uló képességek megszerzése aktí v társadalmi szerepv állalás által. H át t é ri sm eret ek / t a p a sz t a l a t o k A demokratikus társadalmak modern elv einek alapv ető ismerete. A nemzeti kormány zat és az EU kö zö tti jogi h ierarch iát szab ály ozó mech anizmusok és f oly amatok lény egi ismerete. E képzés elemeinek célja az adott országb an aktí v társadalmi szerepv állalás által elv árt alapv ető ismeretek ny ú jtása a kib ő v í tett Euró páb an. Eb b ő l kif oly ó lag a modul, ú gy tű nh et, keresztmetszete az ö sszes tö b b inek, azonb an alapv ető f ontosságú a társadalomb an, civ il és szakmai életb en b etö ltö tt aktí v szerepv állalás szempontjáb ó l. 1

2 K o m p et en c i ák Az Egységes Európai Piac alapelveinek megértése; az EU és a nemzet szintj én a f ő b b a tá rsad almi élet terü letén vezető szerepet b etö ltő intézmények és szervezetek ismerete. o A z Egy séges Euró pai P iac alapelv einek megértése. o A nemzeti és euró pai munkaerő -mob ilitás alapv ető szab ály ainak elemzése, az EU -n b elü li szab ad áramlás elv ének f ény éb en. o az EU és a nemzet szintjén a f ő b b a társadalmi élet terü letén v ezető szerepet b etö ltő intézmény ek és szerv ezetek alapv ető célkitű zéseinek és mű kö désének megértése és megv ilágí tása. A civil tá rsad almat szab á lyo zó rend szer alapelveinek elsaj á tí tá sa és f elismerése mind az EU, mind a nemzet szintj én. o A z euró pai polgárság koncepció jának elsajátí tása, amely nemzetek f elettiség irány áb a tartó konkrét és mindennapi oktatás részének tekinth ető. o A kib ő v í tett Euró páh oz tartozás érzésének kif ejlesztése. o A z euró pai polgárság identitásának és b ü szkeségének kif ejlesztése, a társadalmi értékek ( emb eri jogok, társadalmi szolidaritás, szab adság, egy enlő ség, kulturális, nemi, ny elv i és v allási kü lö nb ö ző ség tisztelete) méltány osságának f elismerése tekintetéb en. o K ö zö sen megö rö kö lt értékekként az állampolgárok alapv ető jogainak és kö telezettségeinek megértése és azokkal v aló azonosulás mind nemzeti, mind euró pai szinten. N apj aink tá rsad almainak tö b b etnikumú, tö b b nyelvű és tö b b értékű d imenzióinak tud ato sí tá sa. o A sokszí nű ség ( kulturális, etnikai, ny elv i sajátosságok, társadalmi-gazdasági elemek, h átrány os h ely zetű ség, nemi kü lö nb ö ző ségek stb.) elv einek megértése egy széleseb b társadalmi ö sszef ü ggésb en. o A z EU tagállamok kö zö tti v allási, politikai, gazdasági, társadalmi kü lö nb ö ző ségek elemzése és a kö lcsö nö s kulturális h atások mech anizmusának megértése. o K iseb b ségi kérdések és prob lémák és az EU -n b elü li, v alamint az euró pai államokon kí v ü li ki- és b ev ándorlást szab ály ozó politikai irány elv ek megértése. o A sokszí nű ség tiszteletének, mint egy tö b b értékű társadalom alapelv ének tudatosí tása. o A kü lö nb ö ző értékrendszerek kö zö tti h asonló ságok és kü lö nb ö ző ségek megértése és elemzése, a kü lö nb ö ző társadalmi csoportokh oz tartozó egy ének ö sszeh asonlí tásának elő segí tése érdekéb en. o A nemzeti kulturális azonosulás elv einek megértése és a saját kö zö sségh ez v aló tartozás érzésének kif ejlesztése más emb erek kulturális azonosulásának elf ogadása és tiszteletb en tartása által. o A nagy ob b kultú rákh oz tö rténő idomulás kockázatának megértése, v alamint a kiseb b ségi kultú rák tiszteletb en tartása a v áltozatosság f enntartása érdekéb en. o A kü lö nb ö ző ny elv ek és kultú rák, mint a kö zö s kö telékek erő sí tése és az adott identitástudat megő rzésének eszkö zei, f ontosságának megértése. o A tagállamok konv ergenciájára és egy másh oz tö rténő kö zelí tésére irány uló euró pai politikai irány elv ek elemzése az alapv ető civ il és társadalmi jogokh oz és az esély egy enlő ségh ez kapcsoló dó an. 2

3 Egymá s tiszteletb en tartá sá nak és a b ékés együ ttélés elterj esztése és tá mo gatá sa valamint a kö zö s j ólét megvalósí tá sa egy multikulturá lis kö rnyezetb en. o A kü lö nb ö ző kultú rákra, etnikai csoportokra és v allásokra irány uló elő í téletek és elő f eltev ések legy ő zését szolgáló h ozzáállás elérése. o A sokszí nű ség tekintetéb en a kö zö s értékeknek és a jó létnek megf elelő cselekv és szü kségességének a megértése. o A dott csoportok társadalmi életb e tö rténő részv ételét akadály ozó tény ező k és ezek megszű ntetésére irány uló tev ékeny ségek és mech anizmusok f elismerésének a képessége. o Ö nkéntes tev ékeny ségek és érzékeny ség és ö sztö nző k megteremtése aktí v szolidaritásra. o A sokszí nű ségh ez kapcsoló dó an a társadalmi életb en v aló részv ételre irány uló politikai irány elv ek és eszkö zö k sokrétű sége szü kségességének tudatosí tása ( kulturális, etnikai, ny elv i sajátosságok, társadalmi-gazdasági elemek, h átrány os h ely zetű ség, nemi kü lö nb ö ző ségek stb.). o A társadalomb an a kiseb b ségek f ontosságának tudatosí tása, a jogok v édelme, az oktatás, az egészségü gy, a munkaerő piacra jutás, a szociális szolgáltatások ny ú jtotta elő ny ö k és a képzés terü letén teljes kö rű integráció juk támogatása. o A b ékés egy ü ttélés és a kö lcsö nö s tisztelet f eltételeként a rasszizmus és idegengy ű lö let v agy etnikai és társadalmi elszigetelő dés b ármily en érv ény esü lése elleni f ellépésb en v aló részv étel. o A z emb erek tiszteletteljes és gy ü mö lcsö ző egy ü ttélésének elő segí tése és a kö zö s jó lét megv aló sí tásának támogatása az egy ü ttmű kö dés és a pluralizmus szelleméb en. o A társadalmi és civ il életb en v aló teljes kö rű részv ételre v aló h ajlandó ság kif ejlesztése mind az egy én kö zö sségi mind euró pai szinten a h ozzáállás v áltoztatásáv al v alamint az aktí v, tudatos és f elelő s állampolgár gy akorlatát elő segí tő tev ékeny ségekkel. Egy európai néző po nt kialakí tá sa az integrá ciós po litika terü letén valamint a saj á t o rszá g és az EU á ltal kü lö nb ö ző tá rsad almi ö sszef ü ggésekb en nyú j to tt elő nyö k f elismerésére és h aszno sí tá sá ra irá nyuló képességek megszerzése aktí v tá rsad almi szerepvá llalá s á ltal. o A munka, kultú ra, oktatás, képzés, és szociális terü leteken a N emzeti és Euró pai intézmény ek által támogatott kezdemény ezések és programok, mint a személy es és szakmai f ejlő dés leh ető ségeinek a megértése. o A z esély egy enlő ség és a f érf iakra és nő kre irány uló politikai irány elv ek támogatása kü lö nleges programok és kezdemény ezések kialakí tásáv al. o A v alamenny i kö zö sségb en megtalálh ató kü lf ö ldiek, b ev ándorló k és általáb an a kiseb b ségi csoportok job b b eilleszkedésének a b iztosí tása, kü lö nö sen h ely i szinten, a kö zéletb en v aló részv ételü k nö v elése érdekéb en, v alamint a v onatkozó programok átü ltetése a gy akorlatb a. o A z I nternet és az ú j kommunikáció tech noló giai eszkö zö k h asznosí tása ny ilv ános v iták és az állampolgárok társadalmi életb en tö rténő demokratikus részv ételének ö sztö nzése érdekéb en. o A nemzeti és kü lf ö ldi sajtó f igy elése a társadalmi életb en v aló részv étel és a nemzeti és euró pai kormány zat által ny ú jtott leh ető ségek terü letén, egy ú ttal egy b í ráló inf ormáció észlelés kif ejlesztése. o A tagállamok kö zö tti egy ü ttmű kö dés és kö lcsö nh atások értékeinek megszilárdí tása. o S aját rendelkezésre állás, motiv áció és a társadalmi életb en aktí v részv étel h ajlandó ságának elérése és nö v elése nemzeti és euró pai szinten. 3

4 T a rt a l o m Az á llampo lgá ro k részvétele a tá rsad almi életb en o Euró pai polgárság és identitás f ogalma. A z identitás elemeinek, sokszí nű ségének és kif ejező désének egy keretb e tö rténő f oglalása: tö rténelmi, gazdasági, kulturális, etnikai és v allási elemek euró pai ö sszef ü ggésb en és h atásuk a jogok és kö telezettségek integráció s f oly amatára. o A z A lkotmány alapelv ei kulturális, társadalmi, v allási kérdések terü letén. o A z egy én v édelme, a szolidaritás és egy enlő ség elv e. o A ktí v ö nkéntesség: szab ály ozás, ö nszerv ező dés, mű kö dési eszkö zö k. o Emb eri jogok és multikulturális kérdések. A pluralizmus prob lémája és a nemzeti és euró pai politika kulturális integráció f elé f ordulása v alamint a sokf éleség tisztelete. o K iseb b ségi jogok az ö n-megh atározás elv éh ez kapcsoló dó an, az emb eri jogok v édelme, az állampolgárság kü lö nb ö ző f ormái; az Euró pai A lkotmány leh etséges b iztosí tékai. o A munkaképtelenek és b ajb ajutottak jogai. o L elkiismereti, v élemény b eli és v allási szab adság b iztosí tékai az EU tagállamaib an. o V allási tolerancia és az iszlám v allás által okozott prob lémák v alamint ú j v allási irány zatok. o T ársadalmi és szakmai mob ilitás, mint az euró pai polgárok részv ételi nö v ekedési eszkö ze. o A z EU által ny ú jtott a társadalmi életb en sikeres részv ételre irány uló leh ető ségek: tev ékeny ségek, speciális az EU által elő mozdí tott támogatási programok ( társadalmi, kulturális stb.), EU eszkö zö k és alapok, ( ES Z A, ES R F stb.) speciális EU kiadv ány ok ( A z Euró pai B izottság F eh ér Z ö ld K ö ny v ei stb.). o T ö megkommunikáció s eszkö zö k h asználata a leh ető ségek megismerése és a tudás és részv étel nö v elése érdekéb en. M ó dszerek és eszkö zö k a b í ráló inf ormáció - és esemény észlelés képességének kif ejlesztésére. o Ú j inf ormáció s és kommunikáció s tech noló giák, mint a polgárok inf ormáció s v alamint a h ely i szintű és az EU életéb en részv ételi eszkö zei. Egységes Európai Piac. Po lgá ro k és tá rsad almi élet, nemzeti és európai ö sszef ü ggésb en o A z Egy séges Euró pai P iac kulcslépései és ö sztö nző elv ei. A négy szab adságjog: a személy ek, szolgáltatások, áruk és a tő ke szab ad áramlása. o S zociális politika, szociális koh ézió és f oglalkoztatottság az Egy séges Euró pai P iacon. o Euró pa és a f ogy atékosok. A f ogy atékkal élő k jogainak f elismerésére és v édelmére irány uló EU szab ály ozás és kezdemény ezések ( F ogy atékossággal É lő k Euró pai É v e és az Euró pai A kció terv ; K ö zö sségi D irektí v a az egy enlő b ánásmó dró l az alkalmazás és a f oglalkoztatás terü letén; os diszkrimináció ellenes program, az A lapv ető J ogok K artája). o A mob ilitás f ogalma ( f ö ldrajzi, szakmai) ; a munkaerő nemzeti és euró pai mob ilitása. o F oglalkoztatásai prob léma. N emzeti és euró pai f oglalkoztatás-politika. o S zociális V édelem és a munkav állaló k v édelme nemzeti és EU szinten. A munkaerő piacra jutás szab ály ozó i. A szakmai képesí tés és az esély egy enlő ség elismerése; a munkav állaló k jogai és kö telezettségei. o I nf ormáció szerzés eszkö zei a f oglalkozásró l/ munkáró l. 4

5 o A társadalmi életb en v ezető szerepet b etö ltő f ő b b nemzeti intézmény ek és szerv ezetek kö zponti szinten ( pl. B elü gy -, K ü lü gy -, J ó léti/ M unkaü gy i és S zociális P olitikai, Egészségü gy i, Esély egy enlő ségi M inisztérium, a V ilágon É lő O laszok S zakminisztériuma, az Euró pai P olgárság M onitoring K ö zpontja, v allási szab adság és más v allásokh oz f ű ző dő kapcsolatok B izottsága) és h ely i szinten is ( pl. a társadalmi életb en résztv ev ő régió k, tartomány ok és h ely h ató ságok). K ü ldetésü k, célkitű zéseik, szerepü k, h atásuk. o A társadalmi életb en v ezető szerepet b etö ltő f ő b b euró pai intézmény ek és szerv ezetek; o B izottság ( F oglalkoztatás és S zociális Ü gy ek; D iszkrimináció ellenesség, A lapv ető szociális jogok és civ il társadalom; N emek kö zö tti egy enlő ség; a C itizens S ignpost S erv ice, azaz a P olgárok T anácsadó S zolgálata), o Euró pai P arlament ( F oglalkoztatási és S zociális Ü gy ek B izottsága) ; o az Euró pai U nió T anácsa ( F oglalkoztatás, S zociális P olitika, Egészségü gy és F ogy asztó i Ü gy ek) ; o az Euró pai O mb udsman; o Euró pai M onitoring K ö zpont a rasszizmus és I degengy ű lö let ellen; o Euró pai G azdasági és S zociális B izottság/ ES C ; o R égió k B izottsága; o Esély egy enlő ségi T anácsadó B izottság; o Euró pai S zociális A lap ( ES Z A ) stb. o K ü ldetésü k, célkitű zéseik, szerepü k, h atásuk. Ú j kulturá lis id entitá s és az értékek, j o go k és kö telezettségek ko nvergenciá i. o A kiseb b ség f ogalma jogi szempontb ó l, illetv e mint szociális jelenség. o M ind az ú gy nev ezett h agy omány os kiseb b ségek mind az ú gy nev ezett ú j kiseb b ségek ( nő k, h omoszex uálisok, munkaképtelenek, f ogy atékosok stb.) etnikai, kulturális, ny elv i és v allási h ov atartozása. o K iseb b ségek v édelme. I dentitás és sokszí nű ség v édelme a kü lö nb ö ző társadalmi elemeket tiszteletb en tartó demokratikus és pluralista társadalmak kiépí tése céljáb ó l. o Euró pai és nemzeti intézmény i politikai irány elv ek a kiseb b ségi társadalmi szerv ezetek irány áb a, mint a rendszer demokratikus lelkü lete mérésének eszkö zei. o B ev ándorlás és a b eilleszkedés társadalmi-gazdasági v etü lete. o B ev ándorlási, b eilleszkedési prob lémák és a kü lf ö ldiek v édelme mind a politikai menedékjog mind a magánélet tiszteletb en tartása tekintetéb en. o K ü lf ö ldiek részv étele a h ely i társadalmi életb en, képv iseleti jogok és megosztott f elelő sség. o D iszkrimináció -ellenesség és kapcsolat a civ il társadalommal. P olitikai irány elv ek és eszkö zö k. o A z EU -n b elü l a nő k h ely zetéh ez, nemi politikai irány elv ekh ez és az esély egy enlő ség támogatásáh oz kapcsoló dó irány zatok ( f oglalkoztatás, szociális dimenzió, v állalkozás). o N ő k a tö megkommunikáció s eszkö zö kb en. B í ráló inf ormáció észlelés a tö megmédián keresztü l a nő k h ely zetérő l. 5

6 I d ő t a rt a m o A z állampolgárok részv étele a társadalmi életb en o Egy séges Euró pai P iac. P olgárok és társadalmi élet, nemzeti és euró pai ö sszef ü ggésb en o Ú j kulturális identitás és az értékek, jogok és kö telezettségek konv ergenciái 1 6 ó ra 1 2 ó ra 1 2 ó ra Ö S S Z ES EN 4 0 óra K é p z é si m ó d sz ert a n é s esz k ö z ö k A tanany ag mindenekelő tt szemináriumok keretéb en és didaktikai f ilmek h asználatáv al kerü l oktatásra, amely utó b b iakat a résztv ev ő k meg is v itatják. Emiatt a táv oktatásra, esettanulmány ok elemzésére és a nemzeti és Euró pai intézmény eknél tett v ezetett látogatásokra is sor kerü lh et, kü lö nö sen annak b iztosí tása érdekéb en, h ogy a diákok job b an megértsék a nemzeti és EU -s intézmény ek társadalmi életet szab ály ozó kü lö nb ö ző aspektusait. A z oktató k és a tanárok részérő l elengedh etetlen a kib ő v í tett Euró pa ö sszef ü ggéseinek, intézmény einek, piacainak és az azon mű kö dő szerv einek v alamint a h iv atkozott szab v ány ok speciális ismerete. F ontos leh et a h umanitárius v agy ö nkéntes szerv ezeteknél eltö ltö tt szakmai munka f elh asználása is b izony í tékként. A z é rt é k el é s m ó d sz ert a n a 1. Í rásb eli v izsga: f eleletv álasztó s teszt az elméleti tanany ag elsajátí tásának értékelése érdekéb en. 2. S zó b eli v izsga: egy a polgárok társadalmi életb en v aló részv ételéh ez kapcsoló dó esettanulmány megtárgy alása T ám o g a t ó t a n a n y a g o k A résztv ev ő k az EU által szerkesztett szö v egkö ny v eket kapnak ( szektoriális kiadv ány okat), b rosú rákat és ny omtatv ány okat. Emellett a f oly ó iratokb an ( magazinokb an, ú jságokb an) az aktuális, emlí tett témákb an szü letett cikkek olv asása részét képezi a tanf oly amnak. A z egy es országok és az EU által megszerkesztett tematikus v ideó -any ag ( rö v id oktató f ilmek és klipek) is f elh asználásra kerü lnek. F ontos az I nternet h asználata, h ogy a diákok b ö ngészni tudják a kü lö nb ö ző nemzeti és euró pai intézmény ek h onlapjait a társadalmi életb en v aló részv ételh ez kapcsoló dó inf ormáció keresés érdekéb en. E g y é b m eg j eg y z é s 6

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata

A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Magyarországi Fióktelep Kölcsönnyújtási Üzletszabályzata A Banco Primus Fióktelep Magyarország (székhely e: 1134 Budapest, Váci út 33., Magyarország a tov ábbiakban: Banco Primus), mely

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben