AZ ENSZ TAGÁLLAMOK EMBERI JOGI HELYZETÉT ÉRTÉKELŐ EGYETEMES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT (UPR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ENSZ TAGÁLLAMOK EMBERI JOGI HELYZETÉT ÉRTÉKELŐ EGYETEMES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT (UPR)"

Átírás

1 Haász Veronika Szappanyos Melinda AZ ENSZ TAGÁLLAMOK EMBERI JOGI HELYZETÉT ÉRTÉKELŐ EGYETEMES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT (UPR) Az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon szerint A Universal Periodic Review-n keresztül»lehetőség van az emberi jogok tiszteletének előmozdítására és védelmére a világ legsötétebb sarkaiban«1. Nemcsak az ENSZ főtitkára van jó véleménnyel, és fűz nagy reményeket az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) emberi jogok betartásának ellenőrzését célzó eljárásához, a Universal Periodic Review-hoz (a továbbiakban: UPR). A 2008 óta működő, emberi jogok betartását ellenőrző mechanizmust első ülésszaka óta nemzeti és nemzetközi fórumokon egyaránt dicsérik, és az emberi jogok ellenőrzésében az eddigi legnagyobb újításnak tartják. Való igaz, hogy az UPR az első olyan ellenőrzési mechanizmus, amely az ENSZ valamennyi tagállamában tehát gyakorlatilag a világ összes államában ellenőrizni tudja az emberi jogok betartását, ebben az értelemben tehát univerzális. Az is igaz, hogy az ellenőrzés folyamatos, minden ENSZ tagállam ellenőrzés alá kerül minden negyedik évben, tehát ebből a szempontból periodikus és megkerülhetetlen. Tökéletesnek, maradéktalanul hatékonynak azonban természetesen ez az ellenőrzési rendszer sem mondható. Az UPR létrehozására, működésére, eredményeire vonatkozó alapvető információk kifejtése a magyar szakirodalom számára különösen hasznos és indokolt lehet, hiszen 2011 májusában Magyarország kerül vizsgálat alá. Az UPR létrehozása, helye az ENSZ rendszerében Az emberi jogok univerzális védelmének alapdokumentumai 1945-től, az ENSZ Alapokmányának aláírásától kezdve az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében születtek, továbbá létrejöttek az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítását célzó alapintézmények is az Alapokmány felhatalmazása alapján. A legfontosabb emberi jogi tárgyú univerzális nemzetközi szerződések létrehozták a bennük foglalt emberi jogok tiszteletben tartásának ellenőrzésére szolgáló különböző ellenőrzési mechanizmusokat. Az előbbieket Alapokmányon alapuló szerveknek ( charter-based bodies ), míg az utóbbiakat szerződéseken alapuló szerveknek ( treaty-based bodies ) nevezzük. 1 Föld-rész, IV. évfolyam, 1. szám, pp.

2 Monitor Az Alapokmány felhatalmazásán 2 alapuló emberi jogok védelmének céljával létrejövő szervek sorában az Emberi Jogi Bizottság 3 volt az első. E Bizottság jelentőségét az emberi jogok védelmében nem lehet eléggé hangsúlyozni. A legfontosabb emberi jogi tárgyú dokumentumok 4 megfogalmazása mellett 1967-től az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának felhatalmazása alapján 5 konkrét emberi jogi jogsér téseket is vizsgált. A Bizottság szakértőket is kinevezett különböző emberi jogi kérdések kivizsgálására, 2000-ben 36 ilyen mandátum létezett, amelyeket egy kivételével a Bizottság hozott létre. 6 Tevékenységét az Emberi Jogi Bizottság 62. ülésszakának végeztével március 26-án fejezte be, munkáját az ENSZ Közgyűlése által alapított Tanács 7 folytatja, mely az ENSZ Közgyűlésének segédszerveként működik. A 2006 óta dolgozó emberi jogok védelméért felelős szerv működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat az ENSZ Közgyűlésének a szervet megalapító határozata, a Tanács által elfogadott határozat 8, és az azt tudomásul vevő Közgyűlési határozat 9 tartalmazza. A Tanács az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdításáért és védelméért felelős 10, e fő feladatát pedig különböző módokon teljesíti: emberi jogi jogsértéseket vizsgál és ezek kapcsán ajánlásokat fogalmaz meg, az ENSZ rendszerén belül koordinálja az emberi jogok védelmét 11, tanácsokkal és technikai segítséggel látja el az államokat, lehetőséget ad interaktív dialógusra emberi jogokkal kapcsolatos témakörökben, ajánlásokat tesz a nemzetközi jog e területének fejleszté évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról, 68. cikk: A Gazdasági és Szociális Tanács gazdasági és szociális kérdésekkel foglalkozó, valamint az emberi jogok előmozdítását célzó, valamint egyéb bizottságokat is létesíthet, amelyekre feladatainak teljesítéséhez szüksége lehet. 3 Commission on Human Rights. Létrehozása: Economic and Social Council resolution 5 (I) of 16 February ESOLUTION/GEN/NR0/041/47/IMG/NR pdf?Open Element 4 Többek között az Emberi Jogi Bizottság fogalmazta meg az együttesen International Bill of Human Rights -ként emlegetett három dokumentumot: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (1948), a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (1966) és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (1966). 5 Economic and Social Council resolution 1236 (XLII) of Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala: Factsheet No. 27. Seventeen Frequently Asked Questions about United Nations Special Rapporteurs. factsheet27.pdf 7 Human Rights Council. Létrehozása: General Assembly resolution 60/251 of 15 March daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/n05/502/66/pdf/n pdf?openelement. 8 Institution-building of the United Nations Human Rights Council, Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June General Assembly resolution 62/219 of 22 December General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, lj: 7.2 pont. 11 General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, lj: 7.3 pont. 72

3 Haász Veronika Szappanyos Melinda: Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetét értékelő... sére vonatkozóan stb 12. A Tanács egyik legfontosabb feladata az UPR lefolytatása 13, amely egy olyan államok együttműködésén alapuló eljárás, amelynek célja az emberi jogok tiszteletben tartásának ellenőrzése és amely nem megkettőzi a szerződéseken alapuló ellenőrzési mechanizmusokat, hanem kiegészíti azokat 14. Az UPR tehát egy olyan a gyakorlatban 2008 óta működő eljárás, amelyet a Közgyűlés segédszerve, az Emberi Jogi Tanács folytat le, és amelynek fő célja, hogy rendszeres időközönként minden ENSZ tagállamban ellenőrizze az emberi jogok tiszteletben tartását, és azt a tagállamok közreműködésével, tapasztalatainak megosztásával fejlessze. Az ENSZ szándékai szerint az UPR kiegészíti a meglévő szerződéseken alapuló ellenőrzési mechanizmusokat 15 és ezektől több ponton jelentősen el is tér. Alapvető különbség a szerződéseken alapuló ellenőrzési mechanizmusok és az UPR között, hogy az előbbiek csak azokban az államokban ellenőrizhetik az emberi jogok tiszteletben tartását, amelyek az adott nemzetközi szerződés részes felei, és csak azoknak az emberi jogoknak a vonatkozásában, amelyeket az adott szerződés tartalmaz. Ezzel szemben az UPR minden ENSZ tagállamot ellenőriz, tekintet nélkül arra, hogy az milyen emberi jogi tárgyú szerződéseknek részese és minden olyan emberi jog vonatkozásában, amelyeket (1) az ENSZ Alapokmánya; (2) az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; (3) az állam által ratifikált és hatályban lévő nemzetközi szerződések; (4) az állam által vállalt egyéb kötelezettségek, nyilatkozatok (például nemzeti emberi jogi programok) vagy (5) a nemzetközi humanitárius jog tartalmaznak. 16 Az UPR hatálya alól az ENSZ tagállamai nem vonhatják tehát ki magukat szuverenitásukra vagy a pacta sunt servanda elvre való hivatkozással, akkor is kötelesek az emberi jogok tiszteletben tartására, ha nem vállaltak erre vonatkozó konkrét nemzetközi kötelezettséget emberi jogi tárgyú szerződések kötelező hatályának elismerésével. Másképpen fogalmazva: az emberi jogok tisztelete az ENSZ tagállamok számára megkerülhetetlen kötelezettség, és e kötelezettség teljesítésének ellenőrzése alól sem vonhatják ki magukat 2008 óta. Ebben a tekintetben az UPR valóban különleges és egyedülálló eljárás az emberi jogok univerzális védelmében. 12 General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, lj: 7.5 pont. 13 General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, lj: 7.5 (e) pont. 14 Uott. 15 A legfontosabb emberi jogi szerződésekről és a betartásukat ellenőrző mechanizmusokról részletesen lásd: ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Hivatala: Fachsheet No. 30. The United Nations Human Rights Treaty System: An introduction to the core human rights treaties and the treaty bodies. (2005) A Factsheet elkészítése után két további szerződés született és lépett hatályba: a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (2006) és a személyek kényszerített eltűnése elleni védelemről szóló nemzetközi egyezmény (2006). 16 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex: United Nations Human Rights Council: Institution-building, I. Fejezet: Universal Periodic Review Mechanism, A. Basis of the Review, 1 2. pontok. 73

4 Monitor Annak érdekében, hogy az ENSZ összes tagállama részt tudjon venni az UPR-ben, és az ENSZ részéről egyenlő bánásmódban részesüljön 17, a Tanács egy önkéntes alap (Voluntary Fund for the Participation in the Universal Periodic Review) létrehozását kérte az ENSZ Közgyűlésétől. 18 Ebből az alapból elsősorban a fejlődő országoknak nyújtanak anyagi és technikai segítséget az UPR-ben való személyes részvételhez. Egy másik alap (Voluntary Fund for Financial and Technical Assistance) 19 pedig az ajánlások implementacióját segíti elő. Az UPR folyamata A folyamat résztvevői A folyamat legfontosabb és elvártan a legaktívabb résztvevői a vizsgálat alá vont államok. A vizsgálat alá kerülő országokat sorsolással választják ki. Minden évben 48 államban vizsgálják az emberi jogok betartását, így négy év alatt az ENSZ összes tagállamára sor kerül. A folyamat résztvevői továbbá a Tanács tagjai, amelyek egy 47 tagból álló munkacsoportként folytatják le a vizsgálatot. 20 Sorsolással a Tanács tagjai közül kiválasztanak három jelentéstveőt ( rapporteur ), az úgynevezett trojkát. A trojka tagjai különböző regionális csoportokból kerülnek ki. A három jelentéstevő feladata a vizsgálat megkönynyítése, koordinálása, mely feladatba különösen beletartozik a mun kacso port jelentésének elkészítése. 21 Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának fő feladata az ENSZ emberi jogokkal kapcsolatos szerteágazó tevékenységének koordinálása 22, így az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának (a továbbiakban: OHCHR) az eljárás több pontján is fontos szerepe van. Segítséget nyújthat a trojka tagjainak, szakértelmével segíti munkájukat. Az eljáráshoz szükséges dokumentumok előkészítésében is meghatározó szerepe van. Összefoglalót készít azokból a nemzeti jelentésekből, amelyeket a vizsgálat alatt álló állam különböző emberi jogi szerződésekben vállalt kötelezettség alapján meg- 17 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, B. Principles and objectives, 1. Principles, 3. (c) pont. 18 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, D. Prozess and modalities of the review, 2. Modalities, 18. (a) pont lábjegyzete; továbbá: Establishment of funds for the universal periodic review mechanism of the Human Rights Council. Human Rights Council Resolution 6/17 of 28 September 2007, első bekezdés. 19 Human Rights Council resolution 6/17 of 28 September 2007, második bekezdés. 20 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, D., 2., 18. (a) pont. 21 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, D., 2., 18. (d) pont. 22 High Commissioner for the promotion and protection of all human rights. A/RES/48/141 of 20 December 1993, 4. (i) pont. 74

5 Haász Veronika Szappanyos Melinda: Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetét értékelő... határozott időközönként küld az adott szerződések által létrehozott ellenőrző szerveknek. Az OHCHR foglalja össze az egyéb résztvevők, például NGO-k véleményét is a vizsgálat alatt álló országban folyó emberi jogvédelemről. Az ENSZ égisze alatt elfogadott univerzális emberi jogi szerződések által létrehozott ellenőrző szervek és az ellenőrző mechanizmusok egyéb résztvevői (például NGO-k 23, nemzeti emberi jogi intézmények) közvetlenül nem vesznek részt az eljárásban. Információkat szolgáltatnak ugyan, amelyek az eljárás alapjául szolgálnak, de ezeket az információkat az OHCHR összegzi és küldi meg a trojkán keresztül a munkacsoportnak. Az UPR folyamatában a főszerepet ugyan a Tanács tagjaiból álló munkacsoport játssza, de a vizsgálatban minden ENSZ tagállamnak lehetősége van a részvételre és véleményének kifejtésére. Ennek nagy előnye, hogy így nemcsak azoknak az államoknak van lehetőségük emberi jogok védelmével kapcsolatos gyakorlatuk pozitív elemeit megismertetni a vizsgálat alatt álló állammal, amelyek aktuálisan a Tanács tagjai. Az eljárás során születő dokumentumok az INPUT Az eljárás legfontosabb dokumentuma a vizsgálat alatt álló állam által készítendő nemzeti jelentés. A jelentés formájáról a Tanács határozata annyit tartalmaz mindössze, hogy az nem haladhatja meg a húsz oldalnyi terjedelmet azért, hogy ne terhelje túl a folyamatot, és hogy biztosítsa az egyenlő elbánást az államok tekintetében. A Tanács arra bíztatja az államokat, hogy e nemzeti jelentés ne csak a kormányzat hivatalos álláspontját tartalmazza, hanem elkészítését minél szélesebb körű konzultáció előzze meg nemzeti szinten a témában érdekeltek között. 24 Az eljárás alapjául szolgáló másik két dokumentum elkészítéséért az OHCHR felelős. Legfeljebb 10 oldalas összefoglalót készít az állam által az emberi jogi szerződések által létrehozott ellenőrző szerveknek küldött rendszeres jelentéseiből, mely dokumentum tartalmazza az állam megjegyzéseit, megfigyeléseit is. 25 Szintén az OHCHR készíti el az eljárás egyéb résztvevői (NGO-k, nemzeti emberi jogi intézmények) által szolgáltatott releváns adatokból az összefoglalót. Ez a dokumentum sem haladhatja meg a tíz oldalnyi terjedelmet Azok az NGO-k vehetnek részt az eljárásban, amelyek konzultatív státusszal bírnak az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál. Consultative relationship between the United Nations and non-governmental organizations, Economic and Social Council resolution 1996/31 of 25 July documents/ecosoc/res/1996/eres htm 24 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, D., 1. Documentation 15. (a) pont. 25 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, D., 1., 15. (b) pont. 26 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, D., 1., 15. (c) pont. 75

6 Monitor A Tanács minden dokumentum elkészítésre vonatkozóan kidolgozott egy iránymutatást, amely alapján az OHCHR-nek és a nemzeti jelentést küldő államnak dolgoznia kell. Minden dokumentum elkészül az ENSZ hat hivatalos nyelvén. A gyakorlatban az látható, hogy a terjedelmi korlátokat túlnyomó többségükben mind a vizsgálat alá vont államok, mind az OHCHR átlépi. 27 A folyamat: az előkészítés és az interaktív párbeszéd Az eljárás alapjául szolgáló dokumentumoknak hat héttel a vizsgálat megkezdése előtt meg kell érkeznie a munkacsoporthoz, hogy biztosíthassák ezek szétosztását. A vizsgálat alá vont állam és a munkacsoport közti párbeszéd előkészítéséért a trojka felel. A három rapporteur gyűjti össze a munkacsoport tagjainak megjegyzéseit és kérdéseit és azokat összegzés után továbbítja a vizsgálat alatt álló államnak, segítve ezzel annak felkészülését a párbeszédre. A trojkának munkája során biztosítania kell a pártatlanságot és átláthatóságot. Az eljárás csúcspontja az interaktív párbeszéd a vizsgálat alatt álló állam a Tanács és egyéb résztvevők között. A Tanács határozata ennek időtartamát három órában maximalizálja. A párbeszéd alatt előre meghatározott napirend szerint felszólalhatnak az eljárásban résztvevők. A párbeszéd után a Tanács plénumának 1 órája van arra, hogy a végső következtetések ( final outcomes ) tartalmát megfontolja. A párbeszéd befejezése után az eljárás következő befejező szakasza a végső következtetések elfogadása. A végső következtetések az OUTPUT 28 A vizsgálat alatt álló állam még egyszer lehetőséget kap a végső jelentés elfogadása előtt arra, válaszoljon a párbeszéd alatt elhangzott kérdésekre, reagáljon az ott felvetett témákra, ha úgy érzi, hogy ezek a kérdések nem kerültek elég alaposan megtárgyalásra. A Tanács tagjainak, a megfigyelő államoknak és egyéb résztvevőknek lehetőségük van az elfogadás előtt véleményük kifejtésére. A végső következtetést a Tanács plénuma fogadja el. A dokumentum tartalmazza az eljárás fontos lépéseinek összegzését, a vizsgált állam számára következtetéseket, ajánlásokat és a vizsgálat alatt álló állam önkéntes kötelezettségvállalásait. További fontos tartalmi elemei: összegzés az emberi jogok 27 Az első ciklus első ülésszakának angol nyelvű dokumentumait vizsgálva az látszik, hogy a tizenhat vizsgálat alá vont államból összesen négy tudta a megszabott terjedelmi korlátokat tiszteletben tartani, az OHCHRnek pedig ez egyetlen egyszer sem sikerült. 28 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, D., 1., pontok. 76

7 Haász Veronika Szappanyos Melinda: Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetét értékelő... védelmének aktuális helyzetéről, fejlesztésének lehetőségeiről; más államok emberi jogok védelmével kapcsolatos gyakorlatának olyan elemei, amelyek az adott államban alkalmazhatók, követhetők; és az esetleges további konzultáció, technikai segítségnyújtás részletei. A végső következtetéseket a vizsgált államnak saját gyakorlatába való átültetésre ajánlják. Ebben az államnak segítségére van a nemzetközi közösség egésze konzultáción, technikai segítségnyújtáson keresztül. Az implementáció alakulását a Tanács nyomon követi. Az ajánlások nyomon követése ( follow-up ) A végső következtetések elfogadása után tehát nem ér véget az UPR. A dokumentum tartalmának átültetése az egyes országok saját gyakorlatába az emberi jogok hazai védelmének következő fontos lépését jelenti. Az OHCHR es összefoglalója 29 a jövő egyik fontos kihívásának nevezi az UPR-ajánlások eredményes tagállami nyomon követésének elősegítését végére az ENSZ minden tagállamában lefolytatják az UPR első négyéves ciklusát. A második ciklus kezdetét vette. Néhány ENSZ tagállamtól már látni egy-egy jó gyakorlatot az ajánlások implementációjára. 30 Erre példa nemzeti akcióprogram összeállítása, monitoring bizottság felállítása, naprakész információ nyújtása vagy időszakos jelentés küldése az OHCHR-nek 31. Hazánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy mind az első, mind a második ciklus tekintetében támaszkodhat más országok példájára. Magyarország emberi jogi kötelezettségvállalásai az ENSZ-ben Magyarország december 14-én csatlakozott az ENSZ-hez. Tagállamként vállaltuk az Alapokmányban foglalt célok és értékek megvalósítását ennek keretében, pedig azt, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának előmozdítására nemzetközi együttműködés révén is törekszünk. Ezen cél eléréséhez azt várja a közösség a tagállamoktól, hogy csatlakozzanak az emberi jogok védelmét és előmozdítását célzó különböző tárgyú egyezményekhez, és aktívan vegyenek részt azok ellenőrzési mechanizmusaiban. Egy adott ENSZ-tagállam emberi jogi térképét négy tényező határozza meg: ratifikációs státusza ( status of ratifications ), jelen- 29 High Commissioner s Strategic Management Plan Press/SMP pdf A következő államok szolgáltattak eddig információt: Argentína, Bahrain, Bolívia, Chile, Columbia, Csehország, Egyesült Királyság, Equador, Finnország, Franciaország, Hollandia, Románia, Svájc. ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprimplementation.aspx 77

8 Monitor téstevő státusza ( reporting status ), együttműködése az ENSZ emberi jogi szakértőivel ( open invitation to Special Procedures ), valamint önkéntes felajánlásai és kötelezettségvállalásai ( voluntary pledges and commitments ). Magyarország a bevándorló dolgozók és családtagjaik védelméről szóló nemzetközi egyezményt, valamint a személyek kényszerített eltűnése elleni védelemről szóló nemzetközi egyezményt kivéve részese a jelentősebb emberi jogi tárgyú nemzetközi szerződéseknek. Ugyanakkor akad néhány olyan módosítás, illetve kiegészítő jegyzőkönyv, amelynek ratifikációja ezidáig elmaradt. 32 Ezek közül különösen kívánatos lenne a kínzás, és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni nemzetközi egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének aláírása és ratifikálása. A szerződésekhez kapcsolódó egyes ellenőrző mechanizmusok Magyarország kapcsán tett konkrét megállapításait 33 közelebbről nem vizsgálva, az ország eddigi jelentéstevő gyakorlatából az látszik, hogy az egyes jelentéseket a határidőket túllépve, több éves késéssel nyújtjuk be az illetékes szervekhez. Tekintve azonban, hogy a késedelem nem von maga után szankciót, ez a gyakorlat valószínűleg nem fog változni a jövőben sem; jóllehet, a 2010-es évben javuló tendencia mutatkozott tavaszáig a gyermekek jogairól szóló, 2014 őszéig, pedig a polgári és politikai jogokról szóló egyezményhez fűződő jelentéstételi kötelezettségnek kell majd eleget tennünk márciusa óta Magyarország nyitva áll az emberi jogi szakértők előtt, azaz bármikor kész fogadni bármely terület szakértőjét ban a véleménynyilvánítás szabadsága védelmének vizsgálatával megbízott szakértő, 1999-ben a faji megkülönböztetés mai formái, idegengyűlölet és az ehhez kapcsolódó intolerancia vizsgálatával megbízott szakértő, 2006-ban, pedig a kisebbségi ügyek független szakértője folytatott vizsgálatot hazánkban. 35 Legutóbb, 2011 januárjában a vallás szabadság különmegbízottja fogalmazott meg közös jelentést a véleménynyilvánítás szabadsága védelmének különmegbízottjával. 36 A magyar kormány 2006-ban foglalta írásba az emberi jogok elősegítésére és védelmére irányuló önkéntes kötelezettségvállalásait. 37 Ezek szerint Magyarország ratifikálni fogja a kínzás, és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni nemzetközi egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét; fenntartja állandó meghívását az ENSZ emberi jogi szakértői számára; továbbra is együttműkö xpand=77 # w w2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countr y visitsf-m.htm#hungar y 36 Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, UN Doc. A/HRC/16/53/ Add

9 Haász Veronika Szappanyos Melinda: Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetét értékelő... dik az OHCHR-rel; és elkövet mindent annak érdekében, hogy időben eleget tegyen időszakos jelentéstevő kötelezettségének, továbbá különös figyelmet fordít a szerződéseken alapuló szervek ajánlásainak nyomon követésére. A fenti önkéntes kötelezettségvállalásokat olvasva, és a tényeket ismerve miszerint a kiegészítő jegyzőkönyv ratifikálása a mai napig nem történt meg, és hogy a határidőket rendszeresen túllépjük a tagállamok önkéntes felajánlásai nem tűnnek többnek egy-egy diplomáciai gesztusnál. A nemzetközi jog sajátos jellegéből következik, hogy az univerzális szerződések ratifikációja elmaradásának, az egyes szerződésekhez fűződő ellenőrzési mechanizmusok részét képező jelentéstételi kötelezettség késedelmes teljesítésének, valamint az önkéntes kötelezettségvállalások be nem tartásának igazi, jogi értelemben vett szankciója nincsen. Kérdés, hogy az UPR mennyivel jelent többet a már meglevő ellenőrzési mechanizmusokhoz képest. Eddigi három éves története alapján talán még korai megválaszolni ezt a kérdést, Magyarország tekintetében pedig még egyáltalán nem találkozhattunk ezzel a folyamattal. Magyarország és az UPR Magyarország 2009 és 2012 között a Tanács tagja. Az UPR rendje szerint 38 a Tanács tagjainak tagságuk ideje alatt át kell esniük a vizsgálaton. Hazánk emberi jogi helyzetének feltérképezése a Tanács 11. ülésszakán, május 2. és 13. között esedékes. Az ülésszak második hetében, május 11-én délelőtt tartják az interaktív párbeszédet, a Magyarországról szóló jelentés elfogadására várhatóan 13-án délután kerül sor. 39 A trojkát Franciaország, Gabon és Ukrajna alkotja. 40 Az UPR egyik legfontosabb alapelve, hogy a vizsgálat alatt álló országot teljes mértékben bevonják a folyamatba. 41 Ennek gyakorlati megvalósulását jelenti a nemzeti jelentés elkészítése, valamint a tagállam részvétele az interaktív párbeszédben. A magyarországi jelentést a Külügyminisztérium illetékesei állítják össze. A Tanács egyik döntése 42 általános irányelveket tartalmaz arra nézve, hogy mire kell kitérni a nemzeti jelentésben. Eszerint le kell írni pontosan azt a konzultációs folyamatot, amely- 38 Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, C. Periodicity and order of the review, 8. pont. 39 A 11. ülésszak menetrendje: doc Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, B., 3. (e) pont. 42 Follow-up to the Human Rights Council resolution 5/1, I. General guidelines for the preparation of information under the Periodic Review, Human Rights Council decision 6/102 of 27 September ap.ohchr.org/documents/e/hrc/decisions/a_hrc_dec_6_102.pdf 79

10 Monitor nek során összegyűjtötték a nemzeti jelentés alapjául szolgáló információkat. Röviden be kell mutatni az ország hátterét, az emberi jogok előmozdítására és védelmére vonatkozó normatív és intézményi rendszert, különös tekintettel az Alkotmányra, a törvényhozás folyamatára, az emberi jogi vonatkozású politikai döntésekre és intézkedésekre, a hazai ítélkezési gyakorlatra, az emberi jogi struktúrára, ideértve az emberi jogi intézmények sorát, valamint az emberi jogi tárgyú nemzetközi kötelezettségvállalások körét. Be kell mutatni, hogy Magyarország mit tesz az emberi jogok előmozdítása és védelme érdekében, azaz e tárgykörben milyen nemzetközi kötelezettségeket vállalt, és azok hogyan jelennek meg a hazai törvényhozásban, illetve milyen önkéntes kötelezettségvállalásokat tett. Ezenkívül ismertetni kell az emberi jogi intézmények tevékenységét, különös tekintettel azokra, amelyek a lakosság emberi jogokkal kapcsolatos tudatosságának növelését szolgálják, valamint ki kell térni arra is, hogy Magyarország hogyan működik együtt a különböző nemzetközi emberi jogi mechanizmusokkal. Természetesen a magyar jelentés tartalmazhat további hasonló az irányelvekben nem szereplő, de mégis releváns információt. A beszámolóban össze kell foglalni azokat az eredményeket, és jó gyakorlatokat, amelyeket az ország az emberi jogok előmozdítása és védelme terén elért, illetve kialakított. Meg kell jelölni az ezzel kapcsolatos kihívásokat és akadályokat, illetve a főbb nemzeti prioritásokat, kezdeményezéseket és vállalásokat, amelyeket annak érdekében tett az ország, hogy az emberi jogok hazai helyzetén javítson. Érdemes megnevezni az ország azon várakozásait, amelyek a kapacitások növelésére irányulnak, illetve az ahhoz szükséges esetleges igényeket. A jelentés végén be kell számolni az előző vizsgálat eredményeinek nyomon követéséről, amely azonban Magyarország tekintetében jelenleg még nem releváns kívánalom. A magyar kormány által készített jelentést február 1-jéig kellett elküldeni az OHCHR-nek. Az UPR lefolytatását követően a többi dokumentációval, így az OHCHR összefoglalójával ( compilation of UN information ), az egyéb résztvevők jelentéseiből készített összefoglalóval ( summary of stakeholders information ), az ENSZ tagállamok észrevételeivel ( questions submitted in advance ) és a végső jelentéssel ( outcome of the review ) együtt felkerül az internetre 43. A civil társadalom szerepe az UPR-ben a magyarországi alternatív jelentések Az UPR biztosítja annak lehetőségét, hogy a nem kormányzati szektor képviselői is elmondják véleményüket hazájuk emberi jogi helyzetéről. 44 Ide tartoznak a hazai NGO-k, a nemzeti emberi jogi intézmények, az emberi jogi jogvédők, a tudományos Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007, Annex, I. Fejezet, B., 1., 3. (m) pont. 80

11 Haász Veronika Szappanyos Melinda: Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetét értékelő... intézmények, a kutató intézetek, a különböző regionális szervek, és a civil társadalom további képviselői. Az OHCHR 2008-ban kiadott útmutatója 45 segíti a folyamat résztvevőit ötoldalas alternatív jelentésük elkészítésében. Tekintettel arra, hogy egy adott országban több érintett szervezet is lehet, javasolt egy közös tízoldalas dokumentum benyújtása. 46 Más államok eddigi tapasztalata azt mutatja, hogy nagyobb súlya van annak, ha a résztvevők konszenzusra jutnak hazájuk emberi jogi helyzetét illetően, és azt egy közös dokumentumban jelenítik meg. A beérkező egyéni és csoportos jelentésekből az OHCHR állít össze egy végleges tízoldalas dokumentumot. A civil társadalom közreműködése azonban nem csupán alternatív jelentésük megírását jelenti, hanem az az eljárás minden részében kívánatos: a nemzeti jelentés összeállítását megelőző hazai konzultáció során, a munkacsoport ülésén az interaktív párbeszéd során 47, a plenáris ülésen a végső jelentés elfogadása előtti általános észrevételezéskor, a végső jelentés következtetéseinek hazai implementációja során. A különböző civil szervezeteknek emellett kiemelkedő szerepük van az UPR otthoni népszerűsítésében is. Az OHCHR információs dokumentumai külön kezelik az NGO-kat és az úgynevezett nemzeti emberi jogi intézményeket. Ez utóbbiak specialitását az adja, hogy a mindenkori állam hozza létre őket törvényben, de mégis függetlenek a kormánytól, vagyis sem a kormányzati, sem pedig a nem-kormányzati kategóriába nem sorolhatóak. Kettős értelemben véve is gyújtópontot jelentenek: egyrészt képesek összekapcsolni az állami és a nem állami szférát, másrészt közvetítenek a nemzeti és a nemzetközi emberi jogi szereplők között. Az UPR folyamatában mandátumuknál fogva tanácsot adhatnak a kormánynak, illetve összekötőként segíthetnek az érdekeltek közötti konzultációk megszervezésében és lebonyolításában. Tekintve, hogy mandátumuk az emberi jogok lehető legteljesebb körét öleli fel, képesek arra, hogy a különböző témára szakosodott NGO-któl, és egyéb érdekeltektől információkat szerezzenek, és azokat rendszerezett formában továbbadják a többi NGO-nak, illetve megosszák egyéb érintettekkel, magánszemélyekkel. Különösen fontos a szerepük a nemzetközi kötelezettségvállalások és ajánlások hazai implementációjában. Közreműködhetnek nemzeti akcióprogramok összeállításában, valamint monitoringozhatják a végső jelentésben foglalt ajánlások teljesítését. A nemzeti emberi jogi intézmények egyre inkább külön, negyedik szereplőként jelennek meg a folyamatban, az 45 Information and guidelines for relevant stakeholders on the Universal Periodic Review Mechanism of July Uo. 13. pont. 47 A munkacsoport ülésén részvételre jogosult, az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál konzultatív státusszal bíró magyarországi NGO-k listáját lásd: tative StatusSearch.do?code=0&method=sort&col=1&order=1. 81

12 Monitor UPR-ben betöltött szerepük várhatóan növekedni fog. Magyarországon jelenleg nincs ilyen nemzetközileg akkreditált nemzeti emberi jogi intézmény. 48 A civil szervezetek által benyújtandó jelentés formájára és tartalmára ugyanazok az általános irányelvek vonatkoznak, amelyek a nemzeti jelentésre. Az UPR univerzalitása lehetővé teszi, hogy a jelentések az emberi jogok lehető legteljesebb körét megvizsgálva készüljenek el. A nem kormányzati szféra szerepe a nemzeti prioritások megjelölésénél domborodik ki igazán: elsősorban az ő feladatuk megnevezni azokat az emberi jogok szempontjából releváns területeket, ahol a mindenkori kormánynak még lenne tennivalója. Magyarország esetében november 8-ig kellett megküldeni az alternatív jelentéseket. 49 A nyilvánosság számára három ilyen jelentés hozzáférhető. 50 Az első jelentést 51 közösen kidolgozó civil szervezetek: az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek, az Európai Roma Jogok Központja, a Magyarországi Női Alapítvány, az Értel mi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, a Tár - saság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a Minority Rights Group International, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, a PATENT Egyesület és a Város Mindenkié csoport. A jelentés az emberi jogok széles körét öleli fel. Vizsgálja az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség; a szabadsághoz és biztonsághoz való jog; a jogállamiság követelményeinek megfelelő igazságszolgáltatás; az egyesülési és a békés gyülekezéshez való jog; a választójog; a szociális biztonsághoz és a megfelelő életminőséghez való jog; valamint a gyermekek jogainak érvényesülését. Az egyes tárgykörökben kiemelt hangsúlyt kap a romák, a fogyatékossággal élők, a nők, a gyermekek, a menekültek, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) csoporthoz tartozó személyek valamint a vallási kisebbségek helyzete. 52 A jelentés mellékletében a civil szervezetek által megfogalmazott ajánlások 53 sora olvasható A nemzeti emberi jogi intézményekről részletesebben: Haász Veronika: Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európában Pódiumbeszélgetés. Európai Tükör, XV. évfolyam 3. szám, március ; valamint Haász, Veronika: A nemzeti emberi jogi intézmények akkreditációja, Miskolci Jogi Szemle, V. évfolyam, 2010/ Deadlines for submission of information. Deadlines.aspx 50 Alternatív jelentések Magyarország emberi jogi teljesítményéről. htmls/ A jelentés angol nyelven: report_nov2010_final.pdf 52 A jelentésről részletesebben: Kállai Péter Balogh Lídia: Civil szervezetek alternatív jelentése és ajánlásai az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata keretében. Föld-rész, III. évfolyam 3 4. szám Az ajánlások angol nyelven: MENDATIONS_Nov2010_FINAL.pdf 54 Az ajánlásokról részletesebben: Kállai Péter Balogh Lídia: Civil szervezetek alternatív jelentése és ajánlásai az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata keretében. Föld-rész, III. évfolyam 3 4. szám

13 Haász Veronika Szappanyos Melinda: Az ENSZ tagállamok emberi jogi helyzetét értékelő... A második civil jelentés 55, amely az illegális migránsok, menedékkérők és menekültek helyzetével foglalkozik a Helsinki Bizottság és a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület állította össze. A harmadik jelentésben 56 a Magyar Helsinki Bizottság a magyar kormány néhány olyan döntését bírálja, amely véleményük szerint a jogállamiság alapvető garanciáinak létét veszélyezteti, így az Alkotmánybíróság hatáskörének csorbítását, valamint a jogszabály-előkészítés nyilvánosságának korlátozását. Ez a jelentés kitér a fogva tartottak helyzetére, a hatékony védelemhez való jog érvényesülésére, valamint a gyűlölet-bűncselekmények nem megfelelő kezelésére is. Az alternatív jelentések tehát elkészültek, és november 18. óta a nyilvánosság számára is hozzáférhetőek az interneten, igaz, csak angol nyelven. Tekintve, hogy az UPR által egy minden eddiginél átfogóbb képet kapunk az ország emberi jogi helyzetéről, érdemes lenne magyarul is közzétenni a jelentéseket és az ajánlásokat, illetve nagyobb hangsúlyt fektetni a szakma és a laikusok tudatosítására. Bízunk benne, hogy a magyar civil szervezetek lehetőségeikhez mérten az eljárás későbbi részeiben is aktívan veszik ki a részüket. Összegzés Bár az első ciklus eddigi tapasztalatai és a szakértők véleménye egyértelműen pozitív az UPR-ról, természetesen ez az ellenőrzési mechanizmus sem tökéletes, és önmagában nem biztosíthatja az emberi jogok védelmét minden ENSZ tagállamban azonos szinten. Maga a Tanács is belátja az eddigi tapasztalatok alapján, hogy van mit változtatni, van mit javítani. A változtatási tervek többek között az eljárás ciklusait hosszabbítaná meg négy és fél évre, továbbá hatékonyabban ellenőrizné, hogy az államok implementálják-e a többi állam által tett javaslatokat. 57 Kétségtelen, hogy az UPR-t az első ciklus eredményei alapján át kell alakítani, minden hibájával együtt azonban a mechanizmus mindezidáig a legátfogóbb ellenőrzési mechanizmusnak tűnik, amely nagy szerepet játszhat az emberi jogok hatékonyabb védelmében világszerte. Magyarország részvétele az UPR-ben, és különösen annak eredménye, a Tanács által megfogalmazandó végső következtetések nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az emberi jogokra, illetve azok tiszteletben tartására és védelmére az eddiginél nagyobb figyelem háruljon. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az eljárásba bevont hazai szereplők aktívan vegyék ki a részüket az eljárás minden szakaszában, és tevékenységükről adjanak hírt itthon is. 55 A második jelentés angol nyelven: HHC_Menedek%2007Nov2010_FINAL.pdf 56 A harmadik jelentés angol nyelven: _UPRsubmission_2010November_final.pdf 57 Outcome of the Review of the Work and Functioning of the United Nations Human Rights Council. 83

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Haász Veronika. el az NKB eljárási szabályát, 6 amelyet ma- XXIII. találkozó, Genf, 2010. március 23 25.

Haász Veronika. el az NKB eljárási szabályát, 6 amelyet ma- XXIII. találkozó, Genf, 2010. március 23 25. Haász Veronika A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Nemzetközi Koordinációs Bizottsága XXIII. találkozó, Genf, 2010. március 23 25. Az emberi jogok előmozdítását és védelmét szolgáló Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról 99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0340 (COD) 9389/1/16 REV 1 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: TELECOM 89 CONSOM 117 MI 374 CODEC 728 PARLNAT

Részletesebben

8. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és más regionális emberi jogi bíróságok. Történeti kérdések. Rendszertani kérdések

8. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és más regionális emberi jogi bíróságok. Történeti kérdések. Rendszertani kérdések 8. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és más regionális emberi jogi bíróságok Nemzetközi jogi esettanulmányok 2010. október 28. Történeti kérdések II. világháború után (bár voltak elızményei, pl. ILO) rossz

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A nemzeti emberi jogi intézmények akkreditációja

A nemzeti emberi jogi intézmények akkreditációja A nemzeti emberi jogi intézmények akkreditációja Haász Veronika * z ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ajánlása 1 nyomán a 90-es évek óta a közösség tagállamaiban sorra jönnek létre nemzeti intézmények az

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ALTERNATÍV JELENTÉSE 1 ÉS AJÁNLÁSAI 2 AZ ENSZ EGYETEMES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA KERETÉBEN

CIVIL SZERVEZETEK ALTERNATÍV JELENTÉSE 1 ÉS AJÁNLÁSAI 2 AZ ENSZ EGYETEMES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA KERETÉBEN Kállai Péter Balogh Lídia CIVIL SZERVEZETEK ALTERNATÍV JELENTÉSE 1 ÉS AJÁNLÁSAI 2 AZ ENSZ EGYETEMES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA KERETÉBEN Magyarországi civil szervezetek Az Esélyt a Gyerekeknek, az Európai

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM EMLÉKEZTETŐ JANUÁR :00

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM EMLÉKEZTETŐ JANUÁR :00 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM EMBERI JOGI MUNKACSOPORT TITKÁRSÁGA EGYÉB POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOKÉRT FELELŐS TEMATIKUS MUNKACSOPORT IKTATÓSZÁM: VII/1/2/2016 MELLÉKLET: JELENLÉTI ÍV EMLÉKEZTETŐ 2016. JANUÁR

Részletesebben

a civil konzultációs testületen belül az államigazgatáson kívüli szervezetek meghatározó súlyának biztosítását;

a civil konzultációs testületen belül az államigazgatáson kívüli szervezetek meghatározó súlyának biztosítását; Balog Zoltán úr részére társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. tárgy: az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló kormányhatározat

Részletesebben

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Sándor Péter A Balaton Világörökségéért Alapítvány Siófok, 2015. szeptember 18. Áttekintés Előzmények Világörökségi törvény

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28.

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28. Nemzetpolitikai továbbképzés 2016. november 28. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Az Európa Tanács és a társadalmi szervezetek EURÓPA TANÁCS

Az Európa Tanács és a társadalmi szervezetek EURÓPA TANÁCS Az Európa Tanács és a társadalmi szervezetek EURÓPA TANÁCS Ki tudná jobban képviselni a társadalom mindennapi érdekeit Európában, mint a civil szervezetek? Az európai társadalmak életében fontos szerepet

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Szexuális kapcsolat A férfiak közötti szexuális kapcsolatot

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 18. (OR. en) 8018/16 ADD 1 ENV 229 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 15. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Az alapjogok védelme és korlátozása

Az alapjogok védelme és korlátozása Az alapjogok védelme és korlátozása Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Az alapjogvédelmi intézményrendszer Nemzetközi egyezmények fórumok Hazai általános szervek speciális szervek Az alapjogvédelmi intézményrendszer

Részletesebben

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Az Akkreditálási Tanács tevékenysége Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Alapdillemma Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 2019

A Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti Stratégia, 2015 2019 389/2015. május 27. számú Kormányrendelet A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének nemzeti stratégiájának jóváhagyásáról (2015-2019) Kibocsátó: ROMÁNIA KORMÁNYA Megjelent a Hivatalos Közlönyben,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT 2011.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 229/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió parlamentjei

Részletesebben

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról 171. sz. Egyezmény az éjjeli munkáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1990. június 6-án hetvenhetedik

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK KIK VAGYUNK? civil szervezetek és 3 egyéni szakember (MTA JTI, ELTE Á JK) MIT CSINÁLUNK ÁLTALÁBAN?

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

148. sz. Egyezmény. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről

148. sz. Egyezmény. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről 148. sz. Egyezmény a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben