VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j"

Átírás

1 t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B

2 -~ """'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B

3 .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK Oda. A KÉSZULÉK RENDELTETÉSE :ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE 3 2. MÜKÖDÉSI ELV ' A készüék főbb részei 4-2,2 A készüék müködése A nagyfrekvenciás je eőáitása, szintjének mérése és osztása Automatikus szintszabáyozás. A nagysztntü, nagyfrekvenciás je ampitudó moduációja Frekvenciamoduáció, a öket mérése, FM üzemmódok Ampitudó-, impuzus- és videomoduációs üzemmódok, moduációs méység mérése ' Hangfrekvenciás oszciátor, tápegység MttSZAKI ADATOK 15 4-, KICSOMAGOLÁS! ELŐIRÁS A KÉSZüLÉK MECHANIKAI FELÉPITÉBE KEZELÉSI ELŐIRÁS Üzembeheyezés Kezeőszervek ismertetése Mérés eőtti hiteesités, kimenetek ezárási módjai HASZNÁLATI E~ŐIRÁS A készüék mint nagyfrekvenciás generátor Frekvenciamoduát szignágenerátor Ampi tudómoduá t szignágenerátor 23 B. SERVICE ELŐIRÁS Frekvenciapontosság eenőrzése, utánáitása Kimenősz~nt pontosságának eenőrzése,.. áitása /OUTPUT I., OUTPUT II./ után- 26 8,3 Osztópontosság eenőrzése és utánáitása Beső moduát je frekvenciájának eenőrzése és utánáitása Moduációs méység eenőrzése és utánáitása /OU'+'PUT I. / /B

4 - 2 - Oda 8.6 Moduáci6s méység eenőrzósh és utánáitása /OUTPUT II./ fo-os AM-né fe épö FM eenőrzése /OUTPUT II./ fo-os AM-né feépő FM eenőrzése 29 /CP1 1 PUT IL/ Küső ampitudó moduácó eenőrzése /OUTPUT I./ Beső FM eenőrzése és utánáitása ;,o 8.11 Moduációs torzitás eenőrzése 75 kiz öketné 8.12 Moduációs torzités eenőr~ése 30% AM-né khz öketné feépő AM eenőrzése /O~rPUT I./ Maradék :E'M eenőrzése /OU'rPIJ'r II./ Küső FM eenőrzése, utánáitása Impuzusmoduáció eenőrzése '1 VIDEO pozitiv moduáció eenőrzése VIDEO negativ woduáció eenőrzése VIDEO egyenfeszütségü moduácó eenőr~ésu VIDEO sb..vszéesség eenőrzése 31f Készüéken ruérhető főbb egyen- és vát0- feszütségek SZÁLIJITÁSI ÉS RAKTÁROZÁS! FE11 1 É'riUg( 36 ME LI..ÉKLETEK /

5 ~3-. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE A ~tf szignágenerátor /AM-FM-VIDEO/ aboratóriumi müszer, de a gyártásban és serv.:ice-áomásokon javitási munkákhoz is nékü - özheteten. Nagy átfogott frekvenciatartománya, a sokodau moduációs ehetőség, a gondos mechanikus feépités során nyert stabiitása és az arányag nagyszintü nagyfrekvenciás kimenője erre küönösen akamassá teszi. A hiradástechnika csaknem minden terüetén 1 aho a 4 MHz - 25o MHz-ig terjedő frekvenciatartományban ampitudó, frekvencia-, video-vagy impuzusmoduát nagypontosságu foyamatos frekvencia- és szintszabáyozássa eátott nagyfrekvenciás jeforrásra van szükség, fehasznáható a készüék. Igy fehasznáható p. utrarövidhuámu vevőkészüékek nagy - frekvenciás, középfrekvenciás és derrioduátor fokozatainak hangoására és mérésére. Ez utóbbmá küönö.sen ~E4őnyöa. az_.a.k:a: - mazása, mive egyszerre ehet ampitudóban és frekvenciában moduáni. A fentieken kivü a video moduációs ehetőségek a teeviziós vevőkészüék video, szinkroneváasztó és etéritő fokozatainak vizsgáatát is ehetövé teszik, mind pozitiv, mind negativ mo - duációs szabványu készüékek esetében. E két moduációs mód eőáitását igen kényemessé teszi a készüék beső aapszing he'yreáitása, de a "VIDEO=" bemenet módot nyujt arra, hogy az aapszint heyreáitása készüéken kivü is evégezhető egyen, További fehasznáási ehetőséget nyujt az impuzus moduáci6s üzemmód. Ezze a~okátorvevők középfrekvenciás fokozatai vizsgáhatók. Nagyfrekvenciás hidmérésekre a nagyszintü kimenet teszt akamassá a készüéket, mint generátort. 1173/B

6 -4-2. MtiKÖDÉSI EL V 2.1 A készüék főbb részei A készüék tömbvá~ata az a. ábrán, viamos kapcsoási rajza pedig az b. ábrán átható. A készüék viamos feépités szempontjábó a következő főbb részekre tagozódik:. FM erősitő 2. Oszciátor 3. Feszütségosztó 4. Moduátor 5. HFt Video-erősitő 6. HF oszciátor 7. HF csővotmérő 8. RF szintmérő 9~ Szintautomata o. Tápegység 1173/B

7 " -5 - A készüék evi müködése a bokkséma aapján a következő: A nagyfrekvenciás jeet az /2/ oszciátor áitja eő, ameyye közös házban foga heyet és szerves tart0zéka a pasz - sziv kristáydiódás frekvenciamoduátor. A nagyfrekvenciás je innen a foyamatos sza báyozásu /3/ c si ap it Óf0koza tra /in - duktiv piszton/ kerü, amey mechanikusan az oszciátorház - hoz csatakozik. Az induktív:- osztó kicsatoóhurokjáró a je részben az eőap nagyszintü kimenetére /OUTPUT II/, részben a /4/ moduátorfokozatra jut. E fokozat ban az /5/ erő si tó n ke - resztü az ampitndó-, video... és impnznsmodnáció történik. A modnát je az eőap OUTPUT I. kimenetéró vezethető e. A beső ampitudó-,és frekvenciamoduációhoz a /6/ hangfrekvenciás oszciátor szagátatja a jeet, ameynek nagysága és ezze a étrehozott öket, i. modttáci ós százaék a /7/ hangfrekveneiás csóvotméróve mérhető. A csiapítófokozat /3/ kimenetén megjeenő nagyfrekvenciás szintet a /8/ egység méri. A /9/ szintautomata egység a csiapító eejérő a vezérést és az oszciátor szintjét szabáyozza, hogy a kapja csiapító bemenetén a nagyfrekveneiás feszütség áandó egyen. A készüék müködéséhez szükséges feszütségeket a /o/ tápegység szogátatja. ~2.2 A készüék mük~dése A készüék egy~égeinek részetes müködése az aábbi be - osztás szerint :tárgyaható: 1./ A nagyfrekvenciás je eóáitása, osztása és szintjének méráse. 2./ Automatikus szintszabáyozás, a nagyszintü nagyfrekvenciás je ampitudómoduációja. 3.. / :E'rekvenciamodnáeió, a öket mérése. 4./ Ampitudó-, video- és impuz,smoduáció, a moduációs méység mérése. 5./ Hangfrekvenciás oszciátor és tápegység.

8 a.2.1 A nagyfrekvenciás je eőáítása, osztása. szintjének mérése és A V3 hosszu éettartamu kettős triadáva dogoz ó eenütemü oszctátor, amey a nagyfrekvenciás jeet áitja ~15, vaamint az ahhoz szarosan csatakozó GeDI, GeD2, GeU3 krístáydiodákbó áó frekvenciamoduátor jó árnyékot, közös öntvényházban foga heyet A.frekvencia a szirnmetrikus nagystabiitásu C39 kettős forgókondei:lzátorra foyama t osan ái that ó. A frekvenciasávok át kapcsoása dob:r: endszerü. huám.vá tóva történik /2-D/. Müködésekor az L-LS tekercsek közü a kivánt a forgókondenzátorra kapcsoódik a kiiöneges kiképzésii rugós érintkezőkan keresztü /2-E/. Az é:r: intkezók mechanikus rugamasságát acérugó betét, a megfeeő érintkezést a nagyf:r: ekvenciákon is kismértskii veszteséget jeentő ezüstemez biztosítja. Az oszciátorcsó /V3/ az anódfeszütségét a tekercsek középeágazására kapcsoódó ' R28 eenááson kereszt ü kapja. Az anódfeszütség kapcsoóérint.kezó a sáv bekapcsoásakor- k sóbb, továbbforga táskor ejóbb bont, mint a nagyfrekvenciás érintkező, iyen módon ekerühet ó a sávvá tássa jár ó káros sz ik.. rázás. Az egyes sávok pontos beáítását goyóscsapágyas arre-táó b;iztositja /3-A/. Az osz c i á tor ha t á:r: am-hozzávezet ésének mindegy i ke LC auáteres'ztó szürón /2-Sz/ keresztü ép be az öntvényházba, ez ;biztosítja, hogy nagyfrekvenciás je csak az oszt ón kereszt ü jut~ t ki. A piszton mozgó kicsat aóhurokjáró a je kábe en ke:r: eszt ii jut a imoduátorház öntvény en eheyezkedő T-eoszt ó hoz. Ennek a szerepe, hogy segitsé.géve meőzhetó a kényes,. nagyfrekvenciás, koaxiáis kapcsoó. A nagyszin-tii kimenet és a modu át ore gy ség egyszerre tápáhat ó oymó-, don, högy a kics a to óhur ok kábe e bármey ik kimenet hasz-

9 - 7 náa ta esetén huámeenáásáva egyen ezárva. Ezt közeitóen biztosítja a nagyszintü kimenet feé mérhetó oo Ohm /a kimenő kábebe sorba beépített /R53/ 5o Ohm-os eenáás, ameye ugyancsak sorbakapcsoódik a küj.ső 5o Ohm ezáró impedancia/, vaamint a nagyszintü. oo Ohm-os kimenette párhnzamosan kapcsoódó oo Ohm-os mo - duátor bemeneti impedancia. A két oo Ohm-os eenáás párhuzamos eredője biztosítja az 5o Ohm-os piszton-kábe refexiementes ezárását.a késztiék tehát csak a na!:1 - szintü kimenet ezárása esetén müködik heyesen. /Lezá- ratann refexiók épnek fet/ A ~tmérés a T eágaz6ban az R53 és a moduátor csat - akozási pontján a S1D5 sziiciu~diódáva történik. Ezen a ponton a szintmérés azza az eőnnye jár, hogy az 5o Ohm beső eenáásu nagyfrekvenciás generátor eektromotoros erejének mérését nem befoyásoja az, hogy a nagyszintü kimenet nem pontosan 5o Ohm-ma van ezárva, sem pedig az, hogy a kicsatoó~1rok impedanciája a na - gyobb frekvenciákon nem hanyagoható e az 5o Ohm me - ett. Az egyenlrányitott je a C66, L, C67 aináteresztő szürőn és a P22 potencióméteren keresztü az M müszerre jn.t. A müszer üresjárási /EME/ feszütségre hiteesitett és egyszerre méri mindkét kimenet sz intjét. Lezárt kimene tek ese!tén a ezáró e enáásokon a mli.szer á ta mntatot t feszütség fee jeentkezik. A /S-2/ nagyszintü kimenet hasznáata esetén a 15o és 5oo mv, a kisszintü kimenetné /S-1/ ennek megfeeően 3o és oo mv közé eső feszütségértékek közvetenü a roiszeren ovashatók e. Enné kisebb jeek a feszütségosztó /8-o/ mozgó rontatójának beái tásáva a piszton skáán ovashatók e. A feszütségosztó csiapitása csak a kezdeti szakasz után ogaritmikus, ezért hasznáata 15o, i. 3o mv szinttő efeé indokot, amit a skáák is /müszer. piszton/ jó mutatnak.

10 Automatikus s~intszabáyozás. A nagyszintü, nagyfrekvenciás je ampitudó moduációja. Az automatikus szintszabáyozó feadata az, hogy a pisztontor ocr a jutó nagyfrekvenciás feszütséget áandó értéken tartsa. E céb ó a pisztontorokhan egy áó mé-rőhurok foga heyet. Az ebben indukáódat t feszütséget a GeD4 germániumdiada egyenirányitja, az egyenfeszütség auáteresztó.szür ón keresztü jut ki az oszciátorházbó, majd a szintszabáyozó erósitő V1o csövének vezérórácsára kerü. A Vo kettőstrioda sz immetr ikus egyenfeszü tségü erósitó, ameynek másik vez:érórácsára a csavarhuzóva szabáyozható ~-P33 potenciométerrő evett egyerrfes z u. t ség jut. A szimmetrizáás a P36 "LEVELrr pot en- ' ci ométerre t0rténik. A feerosi tett je a Vo csó anódjairó közveten csatoássa a V9 differenciáerósitó rácsát vezéri. A V9 cső két bemenője anódján kapott aszimmetrikus je a küönbségéve arányos. Ez a feerásitett küönbségi je yezéri a VB szabáyozócsövet. A VB csó, a V3 oszciátorra sorba van kapcsova, tehát a VB cső rácsára jutó feszütség az oszciátor anódáramát és ezze a nagyfrekvenciás sz-intet szabáyozza. Növekvő feszütség esetén VB anódá:r:: ama csö.kken, csökkenő nagyf"rekvenc i ás fe sz ü t ség eset én VB anódárama nő, nagyfrekvenciás tehát visszaszabáyozássa az eredeti szintet igyekszik tartani. A visszaszabáyozás a méróhurok egyenirányitott feszütségére, i. a trlevel'r /P36/ potenciométer áta beáitott egyenf"esz ü t ségr e történik. A gerjedési veszéy /3 fokozatu erósitő/ megszüntetésére a szintszabáyozó erősitőnek csak 2 fokozata mtiködik /Co9, Co, hid'.egitőkondenzátor és CoB csatoókondenzátor segitségéve/ vát óáramu. szempont bó. A mo,duáó frekvenciákon az erósitó erósit, igy a frekvenciamoduációva feépő kár os ampitudomoduác io és nagymé:r~tékben csökken a visszaszabáyozás miatt.

11 - ' - A sz int ant omatának az a tuajdonsága, hogy a re ferenc i a je vátozását követi, fehasznáható az oszciátor ampitudómodu.ációjára. Az/SYOUTPUT II. kapcsaó Int 4oo és Int 5o áásábaa 4oo, i. 5o Hz moduáó je jut a P33 potencióméterre, aho a moduáó j e a referencia egyenfeszüt ség re sznperponáódik. Ebben az üzemmód ban az ampi tudómoduációva együt t frekvenciamoduáció is feép, ezért csak akkor hasznáható, ha ez a je - ens9g nem zavarja a mérést Frekvenciamoduáció, a öket mérése, :FM üze.mrnó.dok. A frekvenciam:-jduáció az áramfoyási szög vátoztatásáva az oszeiátorban történik. A modnáó kapacitások a GeD, GeJ?2, _ _.GeD3 kri stáydiódákon keresztü szimmetriknsan csatakoznak az oszciátorra. A C38, C4o kondenzátorok áandóan, mig a C41, C47, i. C48-C54 kondenzátorok a dobvátó megfeeő áásában kapcsoódnak be. A diódák eófeszütségét vátoztatva, ezárás esetén a szórt kapacitásoktó etekintve a moduáó kondenzá - torok tejesen ekapcsaódnak a rezgókörrő, /zérus e ó fe sz ü t ség/ rákapcsoódnak. Az eőbbi mig rövidrezárva a moduáció során eérhető feső, az utóbbi az asó frekvenciának fee meg. Az akamazott frekvenciamoduátor un. "passzív" modnátor, ami azt jeenti, hogy a dobvátóva egyiitt forgó S/3 kapcsoóva kapcsot R-R8 e~enááson jeenik meg a szü.kséges eófe - szütség 1 mégpedig ugy, hogy a frekvencia az eőbbi két szésó érték közepére ájon be, Az egyenfeszütségre szuperponát vát,si'eszütsóg e közepes frekvencia körl Ui frekveneiamodná - ciót idéz eő. Mive a ffi'nkapont beáításához szü.kséges egyenfeszütséget a nagyfrekvenciákon maga a modnátor áítja e6, ez azza az eőnnye -. jár, hogy az oszciációs feszütség megvátozása nem fogja a frekvenciamodnátor áta a rezgőkörbe bevitt kapacitást és ezze a frekvenciát megvátoztatni, mive ezen kapacit2s értéke rezgókö.ri feszütség és az egyenfeszütség hányadosátó függ.

12 ,, - o - A rezgóköri feszüt~ég értéke a sávon beüi ingadozástó etekintve törvényszerűen sávonk3nt is v!itozik, mégpedig az - aacsony a bb frekvenciasávon a egnagyo bb és fefeé csökken. Ennek oka az, hogy :a mérőhnra)k és a rezgőköri tekercsek egy áandó csatoási tényezójii transzformátor primér-és szek1n - der-tekercsének foghatók fe. Az asó sávok feé a:1 rezgőköri tekercs manetszáma növekszik, igy a rezgőköri feszütségnek is arányosan növekednie ke, me.rt a méróh11rkon áandó j e csak iyen módon biztosítható. Az e0bbiekben már átható vot, hogy a rezgőkörbe bevitt kapacitás értéke a rezgóköri feszütség függvénye. Ez a'zt jeenti, hogy áa-'1.dó öket eérésére, növekvő nagyfrekven;ciás je esetén, növekvő moduáóje szü.kséges. Ennek beáitása sávonként az S/1 és S/4 kapcsoók - ka beáitott eenáásokka és potencióméterekke történik. A frekvenciaöket 'Latgysága azonban nemcsak a nagyfrekvenciás szint függvénye, hanem egy sávon beü függ a for~ókondenzátor áásátó is. A modátor áta bevitt kapacitásvátozás beforgat ot t forgóná kiseb b frekvenci av á tozást idéz e ó mint kiforgatottná. A feépő öketvátozás kiküszöböésére szogá a forgókondenzátorra együtt forgó P9 potencióméter, mey a forgókondenzátor kiforgatásakor az FM erő si tőre ju_t ó modnáó jeet csökkenti. A csökkentés mértéke sávonként az S/2 kapcsoóva kapcsot P-P8 potencióméterekke áitható be. Az S/4 kapcsoóró a modnáó je a C kondenzátororr keresz - tü a V cső vezérőrácsára kerü. A feerősített je az R4 anódmnnkaeenáás~ró a C2 kondenzátororr keresztü a moduá - t orra jn t. A öket szabáyozása és mérése: a öket nagysága az eőapra kivezetett P2o potencióméterre szabáyozható, ameynek karjáró a moduáóje r,észben a forgóko.adenzátorra együtt forgó P 9 potenci óméterre', részben az S4/ kapc so ó "FM oo kc/s" és "FM 25 kc/s" á'ásában a HF feszü tségméróre j11t. A müszer közvetenü khz-ben van hi teesit ve, az "FM 25 kc/s"

13 - - áásban 25 khz a vé~kitérés, mig az "FM oo kc/s 11 áásban a je az I.42, R43 eenáásokon eosztva az S4/ kapcsoóra kerq és igy a végkitérés oo khz. A öket értéke S4 kapcsaó áásátó is fiigg, ezért a öket csak akkor ponto S 1 m éréshatáron m3rjük is. ha megfeeő Az FM üzemmódok az S2 kapcsaó segitségéve áithaták be.az "FM.MOD." kapcsoó. áásában /EXT/ kiiső moduáó je jnt az /9-5/ "EXT.FM" kapcsokon keresztü a P2o potencióméterre. Te - jesen fecsavart potencióméter meett kb. 15 V feszütség szükséges oo khz öket eéréséhez. Az eőáitott öket itt is az M müszeren közvetenü ovasható e. ' Az 62 kapcsaó 2. áásában beső 5o Hz, 3~ áásában /INT 4oo/ ' beső 4oo Hz moduáóje jnt az FM erőc::itőre, mig a negyedik áás /OFF/ modnáatan áás és a P2o potencióméter a födre kapcsoódik Ampitudó-_,_ impnzns- és videomodnációs üzemmódok..._m.q.q.=, ációs méység_m~~~~~~ A kisszinti kimenet /OUTPUT I/ küönböző moduációjához szükséges eemek egy küön öntvényházban foganak heyet. A modnátorház odaán heyezkedik e a T eágazó és innen jut a nagyfrekvenciás j e a pi sz ton osz tó ró a C 68: kondenz á toron és R57 eenáásan kereszta a V4 csó vezérőrácsára. A C68, R57, vaamint az R54 értekei akkorák, hogy a V4 cső bemenő impedan - ciájáva és a T eágazóban évő R53 és az "OUT.II." kimenetre csatakozó ezárássa egyli.tt a pisztonhurok kábeének heyes ezárását biztosítsák. A moduátor öntvényházba a fütó -, egyen-, vaamint a modnáó feszfitségek aináteresztő szli.rón keresztl jutnak be, ameyek megakad(yozzák, hogy nagyfrekvencia jusson ki ezeken a vezetékeken. A nagyfrekvenciás je a V4 csó R59 anódmnnkaeenááss: ró a C7o csatoókondenzátororr keresztü jnt a /B-1/ kimenetre. A fokozat 5o Ohm kimenőimpedanciáját a C69 konder1zstoron keresztü a födre csatakozó R55 eenáás biztosítja. A cső

14 - :r.z - vezérrácsa cs~toóáncon keresztü R36, R64, R72 pozitiv feszu!.tséget k:ap. Kat6dja szintén pozitiv feszütséget kap, mive a 11;"4 és V6 csövek sorba vannak kötve. A katódot nagyfrekvenciás szempontbó a G75, C76 kondenzátorok hidegi t ik. A V6 csó ka t6dja az R 58, R63 eenáásokon és a P25 potenci~méter~n keresztü a -15o V-ra van kötve. A kapcsoás céja a V4 cs5 anódáramának és ezze a kimenő nagyfrekvenciás szintnek stabiizáása. Az egyes amqjitudómoduációs üzemmódok beáitása az S3 kapcsoóva történ.ik, ameynek 4 tár csája közü 2 az öntvényházon bei, 2 kivü heyezkedik e. A kapcsaó. és 2. áásában á szintszabáyozó erősítés segits'égéve a nagyszintü kimenet van 5o i. 4oo Hz-e moduáva. Ezekben az áásokban a V6 cső vezér rácsa födre kapcsoódik. A 3. áás' /OFF/ modu.áatan áás. Az 33 kapcsop impuzus és video + moduációs áásában /4. és 5. á~ PULSE, VIDEO +/ az S3/2 tárcsa efödei az R63 eenáást, azaz a videomoduációs áásokban nincs anódáram stabiizáás. Az R68, P28, R7o eosztóáncró a GeDS diodán keresztü negativ feszütség jut a V6 csó vezérrácsára, vagyis a kimenetre néhány mv nagyfrekvenciás je jut. A e~árás mértéke a P28 potenciométerre áitható ' be. A GeDS dibda feadata,. hogy a C85 kondenzátor on kere;gztü a V6 cséire jutó moduáó je aapszintjé-t heyreáítva, moduácio csak a minimáis sz inttő irányban egy~n ehetséges. fefeé, pozitiv Az S3 kapcso6 6. áásában /video -/ a V6 esés rácsa az R66, GeD7 kompexuman keresztü, a 7. áásban/video = pedig az R71 ~enááson ke:r esztü kapcsoódik födre~ Ezekben az á;tásokban a nagyfrekvenciás sz int a P25 pot enci ométerre átlitbató. A. /video -/ áásban GeD7 dioda biztosí t ja, hogy; a ne gat i v szabványu moduác iónak megfeeésen a moduáó je~ csucsa a maximáis horuozóná heyezkedjék e. A /video '=/ áásban a moduáóje közvetenü jut a /V6/ csó vezéir-rácsára. Az aapszint kivürő beadott egyen-

15 feszütségge áitható be. A C34 kondenzátor a V6 cső katódjának video frekvencián vaó hidegitését szogája. A kapcsoó további 8, 9 és 10. áásában történik az ampitudomoduáció. A moduáóje az R3, L64 szürőtagon keresztü ~gyrészt a P29 beső csavarhuzóva áitható potenciométorre ennek karjáró az S3 kapcsoőn keresztü a V6 cső.rácsá.ra jut. A kapcsoó 8. áásában a /10-4/ csatakozási ponton küiső moduáóje, a 9. és 10. áásban beső, 50 Hz i. 400 H~ mod~áóje kerü a moduátor bemenetére. A kapcsoó 11. áása ismét moduáatan áás. Ezekben az áásokban a kimenő nagyfrekvenciás szint beáitá~a a :P26 csavarhuzóva áitható potenciométerre történik. ~~ ezekben az áásokban S3/2 áta kapcsot C73, R6 komp J..exym ~ V4 cső. katódjának a 4 Mz-es tartományban vaó nagyobb mértéku P,:\.qegitésére ezogá. /E~ ij video moduá.ciókná ekapcsoódik;~ mive ott 6, 5 MHz-ig 'k:e. biztositani az átvitet/. A C84 eektroyt k;ondenzátor hangf:t' ekvencián hidegi t. Az R69 eenáás feadata megakadáyozn!, nogy bekapcsaáskor a V6 cső katódjára nagy negativ feszütség jusson. A moduációs százaék mérése az FM öket mérés6hez nasorüóan történik. A moduációs méység áitására szogá6 az eöapra kivezetett P32 potenciométer karjáró a je az 84 kapcso6 "AM 25 %" és "100 %" áásában a csővotmérőre jut. A moduáci6 mértékét az M müszer közvetenü 1~ban hiteesitve mutatja. Az "AM 100 %" áásban a je az R45, R44 eenáásokon eosztva kerü a kapcsoóra Hangfrekvenciá.s oszciátor, tápegység A beső moduá.óje eőá.itá.sár~ szogá.ó hangfrekvenciás oszciátor és a stabiizát tápegység közös szerevényen, a készüék dobozának hátsó, árnyékot faa eküön:tett részében nyert eheyezést. A hangfrekvenciás oszciátor a V2, V7 hosszu éettartamu pentodáva müködő igen kis torzitásu Wien-hdas oszoiátor, mey- 11'73/B

16 14 - vezérőrácsára. nek ampitudóját a V8 izzóámpa stabiizája, frekvenciáj,át a Oo.3, Ro9 és Co7 1 Ro8 e1emek határozzák meg. Ampitudója a P.35 potenciómétefre szabáyozható. A háózati tápegység.3 főrészbő á. A +.3oo V anódfeszütséget a T transzformátor szogátatja. A V5, V6 egyenirányitotta feszütség megfeeő szürés után az áteres~tő csövek anódjaira kerü /V5t V/. A V.3 referenciacső feszütségéhez képest feépő feszütségingadozást a V2 cső erősiti. fe és ez a feerősitett je jut a V5, V áteresztőcsövek A T2 transzformátor szogátatta feszütséget a V7 cső egyenirányitja és a szürés után a V4 stabiizátorcső stabiizája /-15o V/. Az oszciátor V.3 csöve és a szintautomata Vo eső csöve stabiizát egyenfeszütségü fütést kap. A stabiizáást a T3 fer- ' rorezonanciás even müködő transzformátor végzi a C22 kondenzátor segitségéve. A szeénne egyenirányitott feszü ts éget a C2o, 0121 kondenzátorokbó és R84 eenáásbó áó kompexuru szüri. A küönböző fütőfeszütségeket, vaamint az 5o Hz moduá6jeet a T2 transzformátor szogátatja /B

17 3. MÜSZAKI ADATOK Frekvencia Frekvenciahatárok: Frekvenciasávok!: ~ 250 Viz /8 sávban/ 4-6,5 MHz MHz 6 9,5 MHz MHz 9-15 MHz MHz MHz MHz Frekvenciapontqsság: + % Frekvenciastabii. tás /+ 10 % há~fe~z.ingadozásná/: jobb mint 0,1 % Kimenet /EME/ OUTPUT I.. Kimenőszint OUTPUT II. Kimenőszint stabiitása t +10 % há~fesz.ingadozásná/:jobb - Kimenőszint mérés pontossága i OUTPUT I~ + 2 db OUTPUT II. Osztás pontossága: Kimenő impedanqia: Moduáció 0,5 1 uv- 90 mv-ig foyamatosan szabáyozható 0,5 1 uv mv-ig foyamatosan szabáyozható mint 0,2 db j: 1,5 db db ±;uv 50 Ohm /néveges/ Beső ampitudámoduáció /OUTPUT I/ Moduáó frekvenciák: 400 Hz + 5 % és 50 Hz /háózat/ Moduációs méység: 0-80 % két méréshatárra /0-25% és 0-100% beépitett müszeren e ~ ovasható/ Moduációs torzitás /m=30fa-ná/: <4% - -5 Szinkron FM /3D% AM-ná/: max mv kimenőfeszütségné~ A kimenőfeszütségge együtt cs0kkcrl Beső ampitudómoduáció /OUTPUT II/ Moduáó frekvenciák: 400 Hz + 5% és 50 Hz /háózat/ Moduációs méység: O - 60 % Szinkron FM /30% AM-né/: 6 f = 150 khz EMG-1173/B

18 -16- Küsó ampitudómoduáaió /OUTPUT I/ Moduá ó frekvenciahatár ok: Frekvenciamenet: Moduációs méység: Moduációs feszütségszükséget: Bemeneti impedancia: Beső frekvenciamoduáció Mod u á ó frekvenciák: Löket: Löketmér és: Harmonikus torz i tás A f = 75 khz-né: Szinkron AM /75-kHz-n.é/: Maradék FM: Küsó fre kvenciamoduáe i ó: Moduáó frekvenciahatárok: Löket: Harmonikus torzítás ó f =- 75 khz-né : Frekvenciamanet: Moduációs feszütségszükséget: Bemeneti impedancia: Videomoduáció /csak 2o MHz feet t érvény es/ Moduációs ehet5ségek: 3o Hz - oo khz.±, 5 db / khz-hez viszonyi tva/ o-so% két méréshatárra /0-25% és 0-oo%/beépitett müszer~n eovasható max. o, 15 V/mod. % 2 kohm //2 nf 4oo Hz.± 5 % és 5o Hz /ha~ózat/ 0-oo khz-ig foyamatosan vátoztatható Beépített muszer /két méré-shatár 0-25 khz és 0-oo khz/.c.5% c(5% kb.2oo Hz /15o MHz-ig/ 3o Hz-15 khz 0-oo khz-ig foyamatosan vátoztatható. Beépitett müszer /két mér éshatá:r 0-25 khz és 0-oo khz/ L5%.± 1,5 db / khz-hez visz~.ony i t va/ max. o,15 V/kHz 2 kohm //2 nf impuzus mod. video pozitiv mod. vide o ne gat i v mod. video egyen mod.

19 Aapszint-heyreáitás: Moduá6 1 frekvenciahatárok Video + Video _ video + mod.-ná& beső video - mod.-ná& beső video = mod.-ná: küső 30 Hz - 6,5 MHz-ig Impuzus mod. Video = mod.-ná& O - 6,5 MHz-ig Frekvenciamenet&!) db /1 khz-hez viszonyitva Moduációa feszütaégszükséget: max. 0,05 V/% Környezeti fetéteek Referencia adatok HŐ~érsékettartomány& C Reativ égnedvesség: % Légnyomástartomáuy: mb. Üzemi adatok Hőmérsékettartoruány: +5 C C Reativ égnedvesség: max. 85 % Légnyomástartomány& mb. Száitási és raktározás! adatok Hőmérsékettartomány: -25 C C Reativ égnedvesség: max. 98 % Légnyomástartomány: mb. TÁPLÁLASI ADATOK Feszütség: Periódus: Fogyasztás: EGYÉB ADATOK Csatakozók z Kivite: Mér'etek: kb. t Súy: 1173/B 110,127,220 V ~10 % /átkapcsoható/ 50 Hz kb. 130 VA OUTPUT I; II. "Nn tipus VID:OO INPUT "Am" tipus akkozott acéemez doboz 2 db nordfogantyuva /fém/ 340 x 5?2 x 317 mm 35 kg.

20 "A" tartozékok /A készüék árában bennfoga t/ Type Koax. árnyékot kábe egyik végén db "N" csat.dugó, másik vége üres Type 1025 Koax. árnyékot kábe, egyik végén db ''N" csat. dugó' másik végén árnyék. nagy csat. dugo födeő hüveybiinccse, beép. ezáró eenáás nékü Type Koax. árnyékot kábe, egyik végén ''N" db csat. dugó, másik végén árnyékot, nagy csat. dugó födeő hüveybiinccse, beép. 50 ohm ezáró eenáássa Type Koax. csat. dugó "Am'' rendszerü db Type Koax. csat. dugó ''N" tip. beép. 50 ohm db ezáró eenáássa Hasznáati utasitás db "C" tartozékok /Csak küön rendeésre az ár feszámitása meett/ Type /50 Ohmos pi-tag egyik végén "N" csatakozó dugó, másik végén UHF koax. csatakozó dugó. IKONTAKTA DC b/ Csöves ovadóbiztositó betétek "A" tartozék: 220 V- 1,6 A /Go 20/5,2-1,6 A/ 2 db io i. 127 V- 3,15A /Go 20/5,2-3,15A/ 4 db 24 V - 1,25A /Go 20/5,2-1,25A/ db 4. KICSOMAGOLÁ.SI ELÖIRÁS A többrétegü burkeatba csomagot készüéket a ádábó ki ke emeni, majd a ragasztások mentén a küső papirburkoatot fe ke tépni.- Igy hozzáférhető a huárupapir doboz, ameyet szintén a ragasztások mentén ke febontani. A készüékrő a huámpap-ir dobozbó történt kiemeés után a égmentesen zárt müanyag burkoat is etávoitható és a készüék a beső papir boritásbó kibontható. A krómozott, vagy nikkeezett akatrészekrő a parafinpapír védőboritást egöngyöve és a vékony vazeinréteget puha textianyagga, vattáva etöröve a készüék üzembe heyezhető. 5. A KÉSZÜLÉK MECHANIKAI FELÉPITÉBE A készüék eőapját az e. ábra szeméteti. A kezeőszervek, csatakozók, eektroncsövek, vaamint a nagyobb akatrészek /eektroit kondenzátorok, háózati fasz. vá~asztó dugó, stb./ eheyezését a készüékben a 2-14 ábrák mutatják. Az ábrákon átható a csavarhuzó-áitásu potenciométerek eheyezése is, meyek az eőap feő nem áithatók. 1173/B

21 KEZELÉSI ELŐIRÁS 6.1 üzembeheyezés A készüéket 22o V háózati feszütségre beáitya száitja a gyár. o vagy 127 V feszütségre vaó átkapcsoása ugy történik, hogy a készüék hátodaán évő F fedőemezt /5. ábra/ etávoitva az igy hozzáférhetővé vát feszütségkapcsaó a Ri~ vánt üzemfeszütségnek megfeeően beáitható. A készüék üze~beheyezése eőtt védőfödeést ke akamazni. Erre a céra a készüék háózati csatakozójához kivezetett harmadik /födeő-/ vezeték szogá. A KÉSZÜLÉK VÉDŐFÖLDELÉS NÉLKÜLI HASZNÁLATA ÉLETVESZÉLYESI Bekapcsaás eőtt eenőrizzük, hogy az eőapon taáható M müszer mutatója nuán á-e. Az eseteg szükséges korrekció a müs~erházon taáható /6-6/ csavarra /6. ábra/ történik. Ezek után a kés~üéket az 85 háózati kapcsoóva "ON" áásba kapcsojuk. A bekapcsot áapotot a V9 jezőámpa /6.ábra/ kigyuadása jezi. A készüék kb. o perc bemeegedési idő után üzemképes, ké - nyes mérések eőtt ajánatos azonban másfé óra hosszat bemeegiteni. Ennyi idő aatt beá a termikus egyensuy és a frekvencia emitésremétó vátozása már nem következik be. 6.2 Kezeőszervek ismertetése OFF...ON RANGE Frekvencia áitó Finom frekvenciaáító Feszütségosztás Háózati kapcsoó /6-85/ Frekvencia sávvátó /7-7/ 4-7; 6-o,5; 9-15; 14-24; 23-44; 42-8o; 75-4o; 3o-25o MHz frekvenciasávokra A frekvenciák durva beáítására szogáó forgókondenzátor /8-/ Finomszabáyozó frekvenciák finom szabáyozására /8-12; 8-13/ Kimenőfeszütség eosztására /8-9/ 0-oo db tartományban

22 - 2o - FM üzern.módkapcsoó EXT. INT 5o INT 4oo OFF AM iizemmódkapc so ó OUTPUT II. INT 5o INT 4oo OFF OUTPUT I. Puse Video + Video - Video = EXT. INT 5o INT 4oo A kiiö ra /7-S2/ 3o Hz ~" 15 ke::', mcdnáó frekvencf_<ra 5o Hz háóza t i modnáás 4oo Hz bes6 m~&1áás :r,/iodnáatac áás Küönböző AM U_zemmódok v3toztatá - sára /7-53/ A /8-2/ nagyszintü kimeneten mérve 5o Hz háózati moduáás 4oo Hz bes6 moduáás Moduáatan áás A /B-1/ kisszintü kimeneten márve Impuzus moduáció a 3o Hz MHz ta rt omány ban_ Videomodnáció bes6 aa.pszinthey~ reáitássa 3o Hz - 6,5 MHz tarto - mányban Videomodnáci ó beső aap sz int he y~ reái tássa 3o Hz - 6,5 IVJ1-íz tartomány baf Videomodnáció küsó aapszíntheyreáit3ssa o~ MHz tartomány~ ban 3o Hz ~ oo kez am_pitudómodu_<c".ó 5o Hz bes 6 háóza t i 4oo Hz modnác i ó s5 háózati modnáció AM modn á ci ó mé;zs~e.sza b :H,Y.9..9 ó y s sz a b ó. y oz~':: rn 1n?ységre FM öketszabáyo_zó szs~ yoz o-ao khz tar-

23 - 21 ~ LEVEL áitó potenciométer 8zintszabáyozó potenciométer AM moduáció mé;ységmérés 25 % 100 % LEVEL /7 - P36/ Küső és beső moduációs méyéé~ get mér 30 Hz khz tartomány~ ban a beső indikátor müezerre müszer végkitérése esetén 25 %. mod.. méység müszer végkitérése esetén 100 % mod* méység Nagyfrekvenciás szintmérés a nagy~ szintü /8-2/ kimeneten 500 mv-ig kisszintü /8-/ kimeneten 100 mv-ig. 6.3 Mérés eőtti hiteesités, kimenetek ezárási módjai /7. ábra/ Mérés eőtt_ hiteesitsük a kimenő nagyfrekvenciás szintet. A "RANGEu /7-71 gombba az 1. sávra áunk. Ezt jezi a skáa két odaán évő hasitékban megjeenő kis /7-8/ háromszög, ameynek csuasa e kapcsot frekvenciasávra mutat. A skáa közepén évő durva frekvenciaáitó gombba /7-/ a skáa "LEVEL" jezésére áunk. A piszton csiapitó /7-9/ gombját bara a nyia jeöt j.rányba ütközésig becsavarjuk, az 11 0UTPUT IP 1 /7-2/ kimenetet e ke zárni. A heyes ezárás biztositható; a./ tartozékként száitott tipusu kábe hasznáatáva /ennek végébe az 50 Ohm-os ezárás be van épitve b. tartozékként száitott és tipusu kábeek hasznáata esetén a vizsgáandó készüék bemenete egyen 50 ohm--os c./ amennyiben a nagyszintü kimenetre nem csatakozik e:~,árt kábe, vagy egyéb 50 Ohm-os ezárás a kis~ szi.ntü kimenet hasznáata esetén/, akkor a tartozékként száitott tipusu 50 ohm-os ezárás E.kamazásáva biztositható a heyes müködés. Az AM és FM üzemrpódkapcsoókat /7-83; 7-82/ "OFF 11 áásba, a müszerkapcsoót /7-84/ 11 LEVEL 11 áásba kapcsojuk. Ezután csa- EMG-1173/B

24 i -22- varhuzóva a /7-P36/ "LEVEL" potenciómétert ugy áitjuk be hogy az M müszer mutatója a müszerkáán évő 'LEVEL" jezés-. re mutasson Ezze a nagyfrek'venciás szint hiteesitése befejeződött. Roszszabb mérési sorozat esetén ajánatos a na5~frekvenciás szint többszöri utánhiteesitése, ettő ugyanis a öketmérés pontossága is függ. 7, HASZNÁLATI ELŐIRÁS 7.1 A készüék mint nagyfrekvenciás generátor /8.ábra/ A frekvencia be~itása sávonként a /8-7/ "RANGE" kapcsoóva történik, a beáitott sávot a már eirt módon nyihegy j.ezi. A durva beáitás egy sávon beü a skáa közepén évő /8-/ for~atógombba, :mig finoman a skáa jobb feső sarkában évő két függőeges émeghajtásu gomb közü a /8-12/ jobbodaiva történik. A baddai /8-13/ gombba egy, a jobbodaihoz képest eforgatható, százas fokbeosztásu. tárcsa forog együtt. Ennek segitségé~e egy tetszőeges frekvencia környékén igen kis frekvenciahangoás áitható be. P. ha oo MHz frekvencián a finombeáitó egyszerü körbeforgatásáva 2 MHz :frekvenciát hangounk.e, akkor egy fok be - osztásnak 2o khz ehangoás fee meg. Ez igen eőnyös sáv - széesség méréséné. 7.2 Frekvenciamoduát szignágenerátor /9. ábra/ i i A készüék frekvenciamoduát szignágenerátorként vaó hasznáata esetén az /82/ FM kapcsoót a kivánt üzemmódra kapcsojuk, amey ehet "INT 5o" /beső 5o Hz/ 1 "INT 4oo" /beső 4oo Hz/ és "EXT'~ áás, amey küső hanggenerátorró vett 3o Ha- 15 kh~ frekvenciáju moduációt jeent /9-5/ bemeneten. A öket nagyság~t mindhárom esetben az FM jezésü /P2o/ gombba áithatjuk 1 be, a beáitott öket értékét.pedig kis ö - ketek.esetén az:s4 müszerkapcsoó "FM 25 ke/su, nagyokná az "FM oo kc/s" á~ásában közvetenü a müszeren ovashatjuk e. Küső moduáció esetén oo khz öket eéréséhez kb. 15 V r.agyságu bemenője szükséges. A frekvenciamoduát jeet mind az "OUTPUT I", mind az "OUTPUT II" kimeneten megkaphatjuk.

25 f.. ~ Ampi tudómodu:,á t szignágenerátor /o. ábra/ Az FM üzemmódkapcsoót 111 0FF" áásba kapcsova az S3 kapcsaó áásainak megfeeóen ampi tudómoduát szignágenerátorként hasznáhatjuk a készqéket. Az AM üzemmódkapcsaó áásábó három az '"OUTPUT II" nagyszintii kimenet /o-2/ a többi nyoc az "OUTPUT' I'" /o-1/ kisszintíi kimenetre érvényes mod u á c i ó ka t kapcsoj a. Az "OUTPUT II" "INT 5o" és "INT 4oo" áásaiban a /o-2/ kimeneten kapunk nagyszintü ampitudó moduát jeet. Mint a müködési eírásbó ismeretes, ebben az eset ben a sz int automata közvet enü. az osz ci átort moduáj a és igy egyu t ta jeentős frekvenciamoduáció is feép. S4 mü. szerkapcsoó "AM 25%" i. "AM oo%" áásaiban enné a m.odu - ációs módná az M müszer csupán tájékoztató jeegge mutatja a moduáci ós méy séget. Az S3 kapcso ó "OFF" áása moduá - at an áás. Az 11 AM" üzemmódkapcsaó további áásai ban az "OUTPUT I" kimeneten kapunk moduá t je e ke t /ugyanakkor az OUTPUT IP' modu - áatan jeeket szogátat/. A kapcsoó "PULSE 11 áásában a /o-3/ "VIDEO IN?UT" bemenetre négyszögjeet vagy pozitiv impuzust adva, a kimeneten ennek megfeeóen moduát nagyfrek venciás jeet kapunk. A VIDEO + moduációs módná, a "''VIDEO INPUT" bemene tre pozi - tiv video jeet adva pozitiv szabvány szerint moduát nagy - frekvenciás jeet kapunk. A 15o Ohm-os "VIDEO" bemenetra kondenzátoron keresztü is csatakozhatunk, mive a modnátor beső aapszintheyreáítóva is rendekezik. A 1 'VIDEO-u áásban a fent ihez hasonó módon ne ga ti v moduáó ~ídeo je csatakoztatása esetén negativ szabvány szarint modnát nagyfrekvenciás jeet kapunk. A :nvideo=" áásban egyenáramuag csatakozhatunk a fji.odná - t orra, a készqéket tehát a kivüró beadet t egyenfeszütségge, i. küsó aapszintheyrenitó akamazásáva akár a pozitiv, akár a negativ szabvány szarint moduáhatjnk.. Impuzns- és videomoduációs tizemmódokban a mü.szerre a mduációs

26 -24 - méység nem mérhet5 és azt a kivür ő beadott je ampitudojáva szabáyozhatjuk. A tejes kimoduátáshoz kb. 5 V je szükséges csucstó-csucsig. A további áásokban /m, rrint 5o' 1, beső" "INT 4oo"/ küsó,i. jef orrásbó ampitudomoduát jeet kapunk a kimeneten. Az 11 EXT" áásban a /o-4/ ' 1 EXT. AMrr kapcsokra kb.15 V nagyságu 3o Hz - oo khz frekvenciáju jeet csatakoztatva az "'AM" /o-p32/ jezésü gombba szabáyozhatóan 0-8o % méységig moduáhatunk, amey az M müszeren a müszerkapcso- ó /o-s4/ rram 25%" és rram oo%rr áásaiban ovasható e. Az nrnt 5orr, i. rrint 4oo" áásokban beső 5o Hz, i. 4oo Hz jee moduáunk, a moduációs méység szabáyozása és beáitása a fentivei azonos. Az "OFFrr áás ismét moduáatan áás..az "AM" és ''FM'r üzemmódkapcsoók egymássa mechanikus kapcsoatban nincsenek, ami azt jeenti, hogy nagyfrekvencia egyidejü modu!ációja mindkét üzemmódban ehetséges. Iyen. kombinácio igen hasznos nfm'r demoduátor vizsgáatáná p. az nam 5ott és "FM. 4oo c/s'' moduácio együttes--hasznáata.. Ekkor a müszerkapcsoó megfeeő áásaiban a öket és a moduációs százaék egymástó függetenü beáitható. A gép szétszereése. Az anódpótóhoz a készüék hátapjának evéteéve ehet hozzáférni. A hátapot a /5-CS/ csavarok kicsavarásáva ehet etávoítani. Ha szükséges, az anódpótó pane a /-CS2/ csavarok megodásáva vehet& ki. A kész üék o sze i át or, e rós i t ő, ni voau t oma ta és mod u. át or egységei az eőap /6-+-/ csavarjainak megodása után eőre kihuzhatók.

27 Frekvenci~ontosság eenőrzése~_tii~gáii~~ A mérés oymódon történik, hogy keverő segitségéve a készüék jeét normáfrekvenciás generator jeéhez keverjük és a küönbségi frekvenciát fejhagató segitségéve indikáj11k. ~séges müszerek: normáfrekvenciás generátor, mey és o MHz frekvenciákat 5.o-4 pontosságga áit eő; keverőberendezés; fejhagató. A szükséges mérési pqnto~~~ ± o,o5%. Az OUTPUT II kimenetet o83-5o tip. 5o Ohm-os ezáróva zá~ - juk e. Az AM-FM üzemmódkapcsoót 1 JOFF", a müszerkapcsoót!"~4 "LEVEL" áásba kapcsojuk. A piszton csiiapitót ütközésig beforgatva a "LEVEL" potenciomé~erre /P35/ a müszeren "LEVEL" jezésre szabáyozunk 4 MHz-en, majd 3oomV-ot áitunk be. Az OUTPUT II. hüveyró ezárt kábee riormáfrekvenciás generátorra csatakozunk és eenőrizzük a frekvenciapontossá - got az I., II., III. és IV. sávon MHz-enként, az V.,. VI. sávon 5 MHz-enként, a VII. és VIII. sávon o MHz-enként. Max. etérés o, 9% ehet.amennyiben etérés mutatkozik minden sá - von eőször az oszciátor mechanikus akatrészei t viz sgájnk feü. A /3-A/ arretáó, a sávvát ó do b /2-D/ megaznása, megcsnszása okozhatja a hibát. A forgókondenzátort mozgató /3-3/ mechanizmus megcsuszása szintén jeentős skáa-ehnzó - dást okoz. Viamos akatrészek közüa V3 oszciátorcsó., /2-V3/ paramétereinek jeentős vátozásar /ami egyéb hibát is okoz/ fre kvenc i ae hnzódásban is je entkez ik, küönösen a fes ő sávokban. GeD1-Ge'D3 ökód iódák hibásodása frekvenc i ahi bában is mntatkozik. Ha csak 1-1 sávon észehető a frekvenciahiba,'kkar'a"2-áb:ra/rezgőköri tekercsek /L-LS/ mechanikns sérüésére /azn.ás, ecsuszás/ következtethetünk. A hiba okozójának kiküszöböése után cészerü az eredeti skáát megtartva hiteesitési diagramroot fevenni, mert igy juttmk egkönnyebben isrffit frekvencia - pontos készüék birtokába.

28 Kimenőszint pontosságának eenőrzése, utánáitása /OUTPUT I, OUTPUT II/ A mérés oymódon történik, hogy a készüék müszerén 45o mv-ot áitunk be és az 5o Ohm-ma ezárt kimeneteken csővotmérőve mérjük a feszütséget. Szükséges müsz erek: átmenőfejes csóvo tmérő 4-25o V1Hz frekvenciatartományra; a készüékhez tartozó ob3-5o tip, 5o Ohm-os ezáró. Szükséges mérési pontosság: ± o,5 db Az AM-FM üzemmódkapcsoót "OFF", S4 müszerkapcsoót "LEVEL" áásba kapcsojuk. ttqutput II" kimenetre átmenésfejes csóvotmérót kapc~ounk, ameyet 5o Ohm-ma zárunk e. Az I.sávon 4 MHz-e rrfevel'r jezésre áitjuk. A piszton-osztóva 45o mv-ot bekapcsova, a. beső müszeren, a küsó müszernek 225 mv-ot ke mutatnia. A "RANGE SELECTOR" kapc so ót mind a 8 sávon végigforgatjuk ég sávonként hár om heyen 45o mv-ot beáítva eenőrizzük a küsó müszer áta mutatott értéket. A küsó müszernek 225 mv-ot ke mutatni, max. e térés +1,2 db ehet. 'A m~rést.az eóbbihez hasonóan az "OUTPUT I" kimeneten is evégezzük. Ekkor a beső müszeren 9o mv-ot áítunk be, a küs5 müszernek 45 mv-ot ke mutatnia. Max. etérés± 1,7 db. Amennyiben etérés mutatkozik, ez kétfée ehet: a/ nincs m~g a keő /45o mv-os/ szint, vagy b/ megvan a keő szint, de nem egyezik meg a beső M müszer és a küsó szintmérő áta mutat ott érték. si esetben meg,ke vizsgáni, hogy a /2-4/ kicsatoóhurok nem sérüt-e meg, tápfeszütségek rendben vannak-e /6,3 V fütés,. /2-Uf/ t2 So V anódfeszü t ség /2-Ua/ és - 5o V/; V3 /2.ábra/ oszciátorcsó VS, V9, Vo nivoautomata-csövek /4. ábra/ hibásak-e, P33 /4. ábra/ potenciométerre a szimmetrikus beáítás fenná-e Vo-es csóné, GeD4 dioda /2. ábra/ müködik-e. Ha a hiba csak az troutput r' kimeneten jeentkezik, akkor P26

29 /13.ábra/ áitásáva korrig~unk, ha ez nem eég, akkor V4, V6 csövet ke megvizsgáni, cseréni, i. áramköreiket e - enő.rf zni. b./ esetben vagy P23 potencióméter /4. ábra/ utánáításáva az etérés megszüntethetó, vagy ha az e térés tu nagy, akkor SiD5 cseréjéve a hiba megszintethetó. Dióda cseréné a 8.3 pontban eirt osztóvizsgáatot végre ke hajtani, mert megfeeő karakterisztikáju váogatott dióda szükséges. 8.3 Osztópontosság eenőrzése és utánáitása. Az osz tót kezdeti tartomány á. ban csóvo tm ró ve een~rizzü.k. A készüék induktív piszton osztó.t tartamaz, ameynek pontossága a mechanikai méretektő függ, te.hát konstrukciós adat. Pontosságát nagyfrekvenciás preciziós oeztóva eenó - rizzük. Szükséges müszerek:. átmenőfejes Szükséges pontosság: ± o,3 db. csóvotmérő. Az OUTPUT II kimeneti hüveyre átmenőfejes csóvotmérót kap - csaunk és 4 MHz-en be3.i tjuk a "LEVEL" szintet, majd 3oMHz-et áitunk be. A beső muszeren a piszton kiforgatásáva 4oo-3oo-2oo- 5o mv-ot.<ii tunk be, ngyanakkor a küsó müszer - nek 2oo-15o-oo-75 mv-ot ke mutatnía. Max. etérés ± o,7 db. A piszton mozgóinde xét a skáa 15o mv-os értéá:'e áitjnk. A beső müszer ugyan~sak 15omV-ot mutat. A további oo-5o-2o és o mv-os értékeket a pisztontáresán áitjuk be, ugyanakkor a küsó miszernek 5o,'25, o és 5 mv értéke ket ke mut a t nia. Max. etérés~ o,7 db. Amenny iben e térés mutatkozík, megfeeő karakterisztikáju SiD5 /13. ábra/ váogatásáva szüntetjük meg a hibát. 8 4 Beső mod náój_ frekvenc iá j ának eenőrzése és utánáitása. --- A mérés oymódon történik, hogy oszcioszkóp ernyőjén hitees hanggenerátor frekvenci9:jához hasonitjnk a készluék jeét Lissajous ábra segitségéve.

30 -28 - Szükséges müszerek: hanggenerátor 1%-os frekvenciapontos - ságga; oszcioszkóp. A készüék OUTPUT I. kimenetét az oszcioszkóp vertikáis erósi tó jére, a hanggenerátor kimenetét a horizontáis erősitájére kapcsojuk. Az AM üzemmódkapcsoót OUTPUT I. 4oo Hz-re, az FM üzenmódkapcso6t OFF áásba kapcsojuk. 6 MHz-en kb. 3d%-os moduációs méységet áitunk be és Lissajous ábra segitségéve eenőrizzük a 4oo Hz frekvenciapontosságat.az e térés max. ±4%. Amennyiben e t érés mutatkozik Ro9, Co3, va. gy Ro8, Co7 /.ábra/ eemek módositásáva korrigájuk... _.'8.5 Mod uációs mé_1.~_g_e ~g.r.~ése é._!! tág!!1i!~.~_lou~:q1'_1/ A mérés oymódon történik, hogy moduációs m9ységméró müszerre eenőrizzük a moduáci6s méységet. Szükséges müszer: moduációs méységmérő ~k!2.~~._qqntos~4~ ± 3%. Az M üzemmódkapcsoót OUTPUT I. 5o Hz-re~ müszer. az FM üzemmódkapcsoót OFF áásba kapcsojuk. Az M müs.zeren s kapcsaó megfeeő áásában 2o, 4o, 6o, So%-os moduációs máységet á i t unk be és e en őr izz ük küső m.üsze~re. Max.. e té rés +2o%. A mérést hasonó módon 4oo Hz moduáció maett is e végezzük. Amennyiben etérés mutatkozik P29 /13. ábra/ potencióméterre korrigájuk. '.8.6 Moduációs mé;ts~ eenőrzése és utánáitása /OUTPUT_/ A mérés eve és a szü.kséges müszer a 6.5 pont szerint. Az AM üzemmódkapcsoót OUTPUT II. 4oo Hz áásba, FM üzem médkapcsoót OFF áás ba, a müs z erkapc so ót AM oo% á!~ba kapcsojuk és az M maszeren 3o%-os moduációs méységet ái tunk be. A küsó mtiszeren mé.rt modu.ációs méységnek 2r$ és 4a% között ke ennie. Amea.ny iben etérés mutatk oz ik oo%-os mé.r sshatá ron P22, potencióméterre korrigáunk /4. ábra/.

31 o%-os AM-né fe épő FM e enórzé se /OUTPUT I/ Ampi tudó moduáció esetén bizonyos nagyságu frekvenciamoduáció is feép. Az FM na~ysá~át Szükséges müszer: öketméró Szükséges pontosság: ± 4% öketméróve mérjak. 3o%-os AM-et ái tnnk be 8o mv-ná OUTPUT I. kivezetésen, aho_vá a öketmérót kapcsojp.k. A max. öketnek 5.o- 5 szabad ennie. A hibát utánáítássa megszüntetni nem ehet, mert nem be3.11 i tot t ért ék a maradék FM, hanem konstrukciós adat. Me~ ke keresni a hi ba okát qp AM-né feépő FM eenőrzése /OUTPUT II/ Méré2i ev, müsze.rszikséget és mérési hiba memezik a 8.7 pontban eirtakka. 5o Ohm ez 3.ró kábee öketméróre csatakozunk, a készüék OUTPUT II. kivezetésére és 3o%-os AM-et áitunk be. Löket - mé.róve mérjük a frekvenciamoduiciót, ameynek,9rtéke max. 15o khz ehet. Hiba esetén az eőző ke e j ár ni pontban eirtak szerint 8.9 Küsó ampitudómoduáció eenőrzése /OUTPUT I/ A mérés oymódon történik, hogy hanggenerátorró adott je EB g i ts égéve moduá j uk a kész üék nagyf rekvenci 9:s j e ét és eenőrizzü.k a szükséges moduációs je nagyságát, vaa... mint a mod 1:tá c iós méy sége t.. csővotmérő; Szü.kséges miiszerek: széessávn generátor; nagyfrekvenciás mod::tác iós méységmérő. Szükséges pontosság: ± 3%. A k 3szüék AM Lizemmódka_r:csoóját "OUTPUT I." ; EXT.FM üzemmódkapcsaóját uoff" áásba, a mü.szerkapcsoót "Moo%" áásba kapcsojuk, az.am potenciómétert max. á:ísba csavarjnk. Az "OUTPUT I. 11 a modu.áci ós %-mérő. hüveyró 5o Ohm-ma ezárt kábee csatakozunk muszerhez. khz-es modnió frekvenciáná 3rf'b-os modnációs méys-3get áitnnk be, a 30í~-os modn:ációs

32 - 3o - méységhez szüks3ges feszüts3g 4 V ehet. A bemenőfeszütséget áandó értéken tartva a széessávu generátorra 3o Hz,, 5, o, 3o, 5o, oo khz-re áva mérjük a moduációs %-ot. Max~ etérés + 1,3 db, khz-hez viszonyítva. Amennyiben etérés mutatkozik, V4,.V6 csöveket és áramköreit /13. ábra/, vaamint R73, G99 /I2.ábr a/ R34, G29 /I3.ábra/ értékeit feüvizsgájuk. S.Io Beső FM eenőrzése és utánáitása. A.mérés oymódon tör ténik, hogy öketmér óve eenőrizzük a készüék fr ekvenciamoduációját. Szükséges müszer: öketiérő Szükséges pontosság: ± 4 % A tr LEVEt n sz i n tet hi t e esi t j ük, majd 3oo mv -ra áunk. Az rroutput II.rr kimenetrő öketmérór e csatakozunk. Az AM üzemmódkapcsoót noffrr áásba, FM üzemmódkapcsoót rrint 4oon áásba, inüszer kapcsoót trfm oo khz" áásba kapcsojuk. Beső müszeren 75 khz öketet áitunk be és Iöketmérőve ee nórizzük a tényeges öketet. Max. etérés a két öketért k között + 18% ehet. Co- ~c <jú' Amennyiben ugyanakkora etérés mutatkozik az összes sávon, a.kkor oo khz öket esetén megvizsgájuk VI /'+.ábra/ FM erő sitöcsövet. A..'rennyiben csak egyes sávokon van etérés., akkor eőször a sáv kisebb frekvenciáju végén a sávtó függóen P3-Po potenciomé-terekke /I4.ábra/ korrigáunk, majd nagyobb frekvewiáju végén sávtó figgóen P-P8 potenciométer ekke /'+.ábra/. Ha a öket pontos, de nem ehet oo khz-ig ökni, akkor a hangfrekvenciás oszciátor feszü."tségét /. ábra/ Uh ke eenőr izni, potenciométer re /.áhra/ 13 V-ra utánáitani. i. a P35 L Moduációs torzítás eenőr zése 75 khz öketnél A moduációs torzítás eenőrzése oymódon történik, hogy a öketméró áta demoduát je torzitását torzitásmérőve mt1rj ük.

33 Szükséges müszerek: öketméró, torzitásméró. Szükséges pontosság: ± 5% Az &.o pont szerint össz eaitott mér-ésben 75 khz öketet áitunk be s a öketm9rő demoduáter kivezetésér51 torzitásmérőr-e csat akozunk. Max. torz it ás: 4 % ehet. Ame nnyiben a torz itás nagyobb, eőször meg ke vizsgáni a hangfr ekvenciás generátor tor zitását, ameynek %-ná kisebbnek ke ennie /I4.ábra/. Ha ez nem hibás, akkor az FM erósitófokozat VI /4.ábr:a/ csövét, i. beáítását eenőrizzük, vagy GeDI, GeU2, GeU3 gennániumdiodákat vizsgá j uk meg /2 ~ábr-a/ Moduációs tofzitás eenórz$e 3o% AM-há A moduációs torzitás eenőr~ése oymódon történik, hogy a moduációs százaékmér5 áta dernoduát jeet torzitásméróve m~jük. Szüksé ges müsze rek: moduác i ós száza9km.éró, torzitásmér5. Szükséges pontosság: ± 5% Az noutput ru kimenetre 3o% AM-ot áitunk be s torzitásmér-óve mérjük a moduáci ós %-méró á ta dernod u á t j e torzitását. Max. torzítás: 4% ehet. Amennyiben etérés mutatkozík,eóször: a hangfrekvenciás generátor torzitását ke megmér ni /14.áb:ra/. Ha itt hiba nem jeentkez~k, a moduátor V4,. V6 csövét i. áramköreit ke megvizsgáni /I3.ábra/ LkHz öketné feépő AM eenőr zése /OUTPUT I/ A.trrérés oymódon tör ténik, hogy 75 k}fz-es öketet ái tunk.be és moduác iós %-méróve mát: j ük az am.pitudomoduáci ót. Szükst:F; es müszerek: moduációs %-méró. Szükséges pont ossá g: ± 2 fo Az AM üzemmódkapcsoót "<FF' áásba,.az FM üzemmódkapcsoót "INT 4oo" áásba kapcsojuk,a m.üszerkapcsoó trlevel.".kap CE~oó áásában 3oomV-ot kapcsounk be.ezután trfm oo khz" áásba kapcsounk és az FM potenciométerre a müszeren

34 khz öketet áitunk be. Az igy feépő AM értéke max. '+'% ehet,.amenny i ben na gy o b b a fe é p ő AM, a ni v ó an torna t a erő si tó j ét ke megvizsgáni, hogy a modnáó frekvencián erősít-e. beső AM esetén az "OUTPUT IIn kimeneten közvet.enü. megfi - gyehető, me rt ha van AM, akkor a nivóautomata erősi tője mü. ködik. S.'+ Maradék FM eenőrzése /OUTPUT II/ A vátófeszütségü. fütés és a tökéeten födeések bizonyos nagyságu fr~kvenciamoduációt okoznak moduáatan áásban is. Ezen FM: eenőrzésére Szükséges müsz erek: öke tmérő Szüksé~s pontosság: ± '+% Ez öketmérót hasznáunk. Az "OUTPUT II" kivezetését a ökatmérő bemenetére kapcso ~ juk, a "LEVEL:"-t e~enőrizzük, majd 3oo mv kimenőszintet áítunk be. Maradék öket '+o MHz-ig max.. 3oo Hz ehet..amennyiben nagyobb a maradék öket, ezt nt ánáitani, korri - gáni beáitószervve nem ehet. Meg ke keresni a hiba okát Küsó FM eenőrzése, utánáitása A méré s oymódon történik, hbgy hanggenerátorró adott je segj :~ség9ve modnájnk a készléket s eenőrizzük a szükséges je nagyságát, vaamint a frekvenciaöketet. Szü.ks éges mus z erek: öketméró; hanggene rá t or; na gy f rekvenciás csővotméró. Szükséges pontoss~: ±4%. Az AM üzemmódkapcsoót 11 0FF" áásba, az FM üzemmódkapcsoót 11 EXT" o:ás ba, müszerkapc so ót : 1 FM oo khz 11 áás ba kapc so j nk és az Fii pote1cióm~tert max. áásba csavarjuk. Az "EXT. FM" bemenetre hanggenerátort kapcsonnk és 1oooHz-es jeet adnnk be. A je nagyságát csóvotmérőve mérjü.k.a be - adott :C'eszütséget addig növejük, anig a öketmérőn 75 khz-es kitérést kapnnk. Az ehhez sziikséges bemenéfeszütség max. ov

35 ehet. A bemenőfeszütséget áandó értéken tartva a hanggenerátoron 3o Hz,, 3, 5t o és 15 khz-et ái t'nk be. A öketmérón eovasott öketértékek ingadozása max...± db. Amennyiben etérés mutatkozik az FM _erósitót /V csó és áramköre 4. ábra/ ke feüvizsgáni. ~.16 Impuzusmodnáci ó eenőrzése A mérés oymódon történik, Lof!::/ o sze iosz#:óppa eenórizzük az impnzusmoduációt,. i. csóyotmérove a moduáció néküi szintet, ami "VIDEO +" á~snak f'ee meg. Szü.k ség es müsz erek: átmenő fe jes csó v o tmérő, impuzusgenerátor; os ze ioszkáp. A szükséges pontosság: ± o,3 db A "LEVEL 11 s~intet hi tees it jük, FM üzemmódkapcsoót "OFF", AM üzemmódkapcsoót 11 PULSE!111 áásba kapcsojuk és noutput II" kivezetést 5o Ohm-ma e:zárjuk. A piszton o:szt6va a beső mü - szeren So mv-ot ái tunk be, maj d "OUTPUT I" kimenetre 5o Ohmma ezárt, át menófejes csóvi mérő t kapcso unk. Az "OUTPUT II" hü.veyró 5o Ohm-ma ezárt kábee 4o mv-ra hiteesitett oszcioszkópra csatakozunk. "VIDEO INP." bemenetre pozitiv khz-es impuzust adunk, ameynek ampitudó - ját addig növejük, amig az oszcioszkópon kapott je ampi - tudója eéri a 4o mv-ot. A beadott je értéke ekkor 4,8 V cs-cs ehet. -a.7 VIDEO poziti!_!!!oduáció eenőrzése A,:; A mérés eve, a szükséges müszerek ~.16 pont szerint pont szerint i müvee tet végezzük e az AM üzemmódkapcsaó "VIDEO +" áásában. A modnáó je növeésekor e - enőrizzük az aapszint tartását,. vagyis a modnáóje c su - _ cs~nak megközeit6eg a hordozó min. szintjéné kei. maradnia. ~-8.18 VIDEO negativ moduáció eenőrzése A mérés eve, a szü.ksé~s muszerek 8.16 pont szerint. Az AM üzemmódkapcsaó "VIDEO-" áásában a :8.16 pontban eirt müveeteket végezzük e. Az átmenőfejes csővotm9rón

36 o mv-ot ke kapni. Az osz ciioszkópon eenórizve a modu - ácíós méységet, a moduáóje max. 4,8 vos-cs értékéné so%-os moduációs méy séget ke eérnie. A moduáój e nö - veésakor eenőri:zzü.k az aapszint tartását, vagy is a moduáóje csucsának p1egközeitóeg a hordozó je max. értéké - né ke maradni VIDEO egyenfeszütségü moduáció eenőrzése ' ' Mé rés e ve : 8:. 16 pon t sz er in t,pzü..ksé ge s müszerek': átmenőfejes csóvo tméro, egyenfeszü t ség ü áramforrás 0-5 V-ig; oszcioszkóp. Szükséges m3rési pontosság:.± C!/a Az AM üzemmódkapcsbó "V!DEO=" áásában a {:S.16 pontban eirt müveeteket végezzük e. Az átmenőfejes csóvo,tmérón 4o mv-ot ke kapnunk, majd, "VIDEO INP." bemenetra kapcsot max. 4,8 V negativ feszütség~e a kimenőjenek 5 mv aá ke esnie. ~ $.2o VIDEO sávszé'esség eenőrzése A mérés oymó4on történik, hogy széessávu generátor segitségéve moduájuk a készüék nagyfrekvenciás jeét és oszcioszkóppa ee.:nárizzük a moduáci ós méy séget. Szüks éges müsze rek': sz éessávu gene rá tor; oszcioszkóp; nagyfrekvenciás csővo 1 tm.éró. Szüksé~ mérési pontosság:.±.o,3 db ' Az AM iizemmódkapcsoót "VIDEO=" áásba kapcrojnk, "OUTPUT!" kimenetre az oszci_oszkópot kapcsojuk. A skáán kb. 27 MHzre áunk és a "VIPEO" o.emenetre egy széessávu generátorra csa takoznnk~ A sz.éessávu generátorra khz-en 3o% moduá - ciót áitnnk be, majd 3o Hz; o,; o,5 khz,, 2, 3,. 4,. 5, ' 6,5 MHz-re áunk, a bemenőjeet áandó értéken tartva, eovassuk az egyes fr!skvenciákhoz tartozó moduáci.ós %-ot. Max. etérés:.± 2,7 db, 1oooHz-hez viszonyítva. Amennyiben etérés; mtj.tatkozik V4,.GeD7,GeD8 diódákat \rizsgájnk meg. C 134, R 61 e e me kk ej.. ko r ri gáhat ó V6 és áramköreit, vaamint A frekvenciamanet hibá ja., /12.: ábra/.

37 A készüékben mérhetó főbb egyen- és vátófeszi.htségek. Csőfog. csapsz VI o +3,2 6, 3..._, 6, 3r...J +9o + 9o + 9o V o +2, 5 6, 3/"V 6' 3 " V 3 +26o o + 5o + 5o +26o o o 6,3= 6, 3= if 4 +ob + o 5 +ob 6, 3r_.! 6, 3"" +28o o +ISo V o 6,3r-J 6, 3r-..t +5oo +5oo V 6 + o 8 o +1,4 6,3'"'-' 6,3,-..., +ob o +1,4 V o r-J 6, 3~/ vs -5,5 o 6, 3~v 6,3-'-../ + 6o + 6o.. ~~---- V 9 +26o + o o +o2 6, 3"'-./ 6, 3 '-- +28o + o o +o2 6, 3... ~ - ~...,.~--... Vo + o o +o,5 +1,.5 6,3= ,3= +oo +o,5 +1,5 6,3= + 2o VII o 6,3,~ 6, 3r-J +5oo +5oo V2 + o 5 + o o + o 5 6,3~ 6, 3,-...J o +o5 V3 o +52o + o 5 +52o V4-5o t 175 o +175 V5 fee5 +52o 2o~ 2o,..._...~ 43o,_, kivezetés: VI 6 - fe so +52o 2o...v 2o.-v kivezetés: 430r-J i -'-'-- V7 27o ~"J , 3r-.~ 6, 3rv 27 orv V2o + 8o o +6,5 6, 3r-~ 6,3r--J + 8o o +6; 5 Az adatok csak tájékoztató jeegüek és a fö~höz képest érten~ d5k, a fütófeszütségek kivéteé\re hasznáandó müszer Rbmin. = = 15MOhm az egyenfeszütsé-gek méréséhez.

38 SZÁLLITÁSI ÉS RAKT.ÁROZÁSI FEI/I'ÉTELEK A készüéket a 4. pontnak megfeeően becsemagot és eragasztott áapotban oyan raktárheyiségben, i. oyan küső körümények között ke raktározni és száitani, amey az aábbi eőirásoktó nem tér e: Környezeti hőmérséket: Reativ égnedvesség: max. 98% Légnyomás: mb. A készüék hosszu idejü raktározása küöneges óvintézkedést nem tesz szükségessé. Raktározás után a készüék kicsomagova és háózatra csatakoztatva üzemi körümények között azonna üzemképes. 0 aatti hőmérséketen cé sz erü áandósító égtérbe heyezni és tartani, mindaddig, amig hőmérséket-egyensuyba jut, és csak azután üzembeheyezni. 1173/B

39 MELirÉKJETEK Akatrészjegyzék Tömbvázat Kapcsoá.si rajz Eőap a kezeőszarvekke Erendezési vázatok /1/A ábra/ /B ábra/ /1/C ábra/ /2-14. ábra/ 1173/B

40 MELLÉKLETEK APPENDICES AN HANG npmnohiehmr

41 ,, ALKATRESZJEGYZEK PARTS LIST SCHALTTEILLISTE LISTE DU MA TEREL cne...-ia<diaka., If111 AETAnEH

42 RF fémrétegeenáás meta-fim resistor Metaschtcht>~ teerstan ~ RE s zénrétegeenáás crysta-carbon resistor Kohens ch ich\ w tder,;tand HT tárcsaeenáás disc resistor Scheibenwiderstand fu! huzaeenáás wire-wound resistor Drahtwiderstand RP!! preciziós huzae en áás precision wire-wound resistor Prazisions -Drahtv.. HiPr stand HZ zománcbevonau huzaeen- wire-wound resistor Drahtwiderstand áás (enameed) PH huzapotenciométer wire-wound potenhometer Drahtpotent10me1c r PR réteg potenciométer fim -type potentiometer Schichpotentiomet~ r CP papírkondenzátor paper capacitor Papierkondensator cc csiámkondenzátor m ica capacitor Gimmerkondense:tt_or CK kerámia kondenzátor ceramic capacitor Keramikkondensator' CE eektroit kondenzátor eectroytic capacitor Eektroytkonctensa tu t' cs styrofex kondenzátor styrofex capacitor Styrofexkondensa tor CMP fémezett papírkondenzátor metaized paper capacitor Metapa pi e rkonden sa t o r C\'!F fémezett mianyagfóiás metaized pastic foi Metakunstoff- Fo!tenkondenzátor capacitor konctensator CML fémezett akkfim kondenzátor metaized Jacquered capacitor Metais terte-k unststuffkondensator mit Lackfoien CMS fémezett styrofex kondenzátor metaized styrofex capacitor \1etas tyro f e x kondt'n.c;a 1 ur CT trimmer kondenzátor trimmer capacitor Trimmerkondensator C:\1E fémezett poiészter kondenzátor metaized poyester capacitor Metapoyesterkondensator CET tantá eektroit kondenzátor tanta eectroytic capacitor Tantaeektroyt koncen sa tor CFE poiészter kondenzátor poyester capacitor Poy e st e rfoi en kond en sa tor v eektroncsó tube R ö h ren NJ számjezö eszközök numerica indicators Ziffernanzeigen D dióda diode Dioden Se szeén egyenirányitó seenium rectifier Se en TR tranzisztor transistor Transistoren Th termisztor th errnistor Terrnistor IC integrát áramkör integrated circuit Integrierte Stromkreise XL kristáy crysta Schwingquarz So csatakozó ajzat sacket Buchse P! csatakozó dugó pug connector Stecker T transzformátor transforrner Trans forrnatoren Ü be rt ra ger L induktivitás inductivity, co i Spuen A akkumuátor rechargeabe battery Batterie REG regisztráó recorder Schreiber F biztosító betét fus e Sicherungseinsatz hagató beadphone Kopfhörer Ohrhörer H x hangszóró audspeaker Lautsprecher RY jefogó reay Re ais J jezőámpa piot amp Signaampe G parázsfényámpa gow discharge amp Gimmampe s kapcsaó switch Schater \ OT motor motor Motor B teep battery Ba t ter-ie ~ miszer meter Anzeigeinstrum e nt

43 resistance a couche métaique résistance a couche de carbone résistance a disque résistance bobinée r ésistance bobinée de précision résistance émaiée pe311ctop MeTa~~1311POEaHHhM pe311ctop yr~epo/mctmm OB8PXHOCTHhM pe311ctop MCKOBbiM pe311ct0p pobo~o'hmm pe311ctop npeum3i.10hhlii1: npoboji01..jhbjti pe311ctop pobo~o'hmm c JMa~eBbiM OKPb!T18M RF RK RT RH RPH RZ potentiométre bobiné potentiométre a couche pe311ctop nepemehhbim rrpob O~O'!Hb!M pe3!1ctop nepemehhmm yr~epoi1ctbim PH PR condensateur au papier eondensateur au mica condensateur céramique condensateur éectroytique condensateur au styrofex condensateur au papier métaisé condensateur a feuie en matiére synthétique métaisé condensateur au fim de vernis métaisé condensateur au styrofex métaisé condensateur trimmer condensateur au poyester métaisé condensateur éectroytique au tantae condensateur au poyester KOH)eHcaTOP 6YM~HMM KOHi8HCaTOp C~~HHOM KOH/ HCaTOP KepaM1'!8CK1M KOH/8HCaTOP 0~8KTPO~1T1'8CK11M KOHi8HCaTop O~1CT1PO~bHbiM KOH/8HCaTOP MeTa~~311pOBaHHb!M 6yM~Hb!t KOH/8HCaTop MeTa~~1311POBaHHbi1 C n~actmacco- BOM <JO~broM MeTaJIJIV13MpOBaHHh~ KOHneHCaTop Ha JiaKOTIJie- HO'HOM OCHOB8 KOH/8HCa TOp O~1CT1pO~bHbM, MeTa~~1311poEaHHb!t KOH)eHCaTop OiCTpOe'!HbM MeTa~~1311POBaHHbi:1 O~1J<J11JHb!M KOHieHCaTOp.3JieKTPOJU1T11..18CKY1t1: TaHTaJIOBbit1 KOH.i8HCaTOP O~13<1J1pHbiM KOHieHcaTOP CP cc CK CE cs CMP CMF CML CMS CT CME CET CFE tube éectronique indicateur numérique diode redresseur au séénium t ransistor th errnistor circuit intégré crista! d ou ie fi ch e transformateur bobine accumuateur enregistreur J~eKTPOHHaH ~amrra UM~POBOM 11Hi1KaTOP 1101 BbPHM1 Te~ b ce~ehobbim TpaH311CTop TepMMCTOp MHTerpa~bHaH cxema KBapueBMM pe30hatop pa3bem uitencejib KaTyuma 11HiYKT1BHOCT1 akkymy~htophah 6aTapeH permctpatop v NJ D Se TR Th IC XL So PI T L A REG fusihe a tube en verre écouter baut-pareur re ais Iampe-témoin ampe a effuves interrupteur, seecteur, commutateur rooteur batterie indicateur npenoxpahmte~bhah BCTaBKa Hay!H1K rpom.korobophtejib pe~e MCT Op CíaTapeH CTpe~O'HbiM PHCíop F!x HY.r r s.\ot \

44 Minden mérőkészüék - a megbizhatóság és a müszaki adatokban eőirt határértéken beüi nagyobb pontosság érdekében - gondos egyedi mérésse és beszabáyozássa készü. Ennek következtében eőforduhat, hogy a készüékek a Íneéket akatrészjegyzéktő etérő értékü akateemeket is tartamaznak. With a view to reiabiity and increased accuracy within the specifications, each unit has been subjected to carefu individua contro measurement and aignment. Therefore, it may occur that an instrument incuces components with ratings sighty different from those given in the Parts List beow. Jedes Gerat wird im Interesse einer höchstmögichen Genauigkeit und VerUissichkeit ein~r sorgfatigen individueen Messung und Eichung unterzogen. Demzufoge kann es verkommen, dass die Gerate auch Teie enthaten, deren Werte von den in der voriegenden Schatteiiste angeführten W ert en abweichen. Chaque apparei de mesure a été fabriqué avec des mesaures et des régages individues soignés dans ' inté r et de a fiabii té e et d'une pus grande précision, en -dedans des vaeurs imites preaerites dans es caractéristiques téchniques. En raison de ceci i peut arriver que ' apparei contienne des ééments dont a vaeur est autre que ce e spécifiée dans a Liste du matérie ci-jointe. Kax~h~ np~6op - B ~HTepecaX ~OCT~XeH~H 6onee BhCOKO~ TOqHOCT~ B npe~enax Ben~q~H, np~be~ehhhx B TeXH~qeCK~X ~ahhhx, a TaKXe C ~enbid TI0BbM8H~H Ha~eXHO CT~ - TIO~BepraeTCH TmaTenbHO~ ~H~~B~AYanbHO~ HaCTpO~Ke ~ Hana~Ke. B pe3ynbtate 3Toro MoxeT cnyq~tbch, qto np~6oph co~epeat ~ ~etan~, Ben~q~Ha KOTOPhX OT~qaeTCH OT Ben~q~Hh, np~be~ehho~ B cne~~~~ka~~~ ~etane~ np~6opa. Magyar Hirdet6 -Statisztikai Kiadó V~Íaat, Nyomdaüzem

45 -- R -c:::3- No Q % w No Q % w R RF 510 k 5 o,5 R 59 RF 2 k 5 o,5 R 2 RF 24D R 60. RF oo 5 0,25 R 3 RF 680 0,5 R61 RF oo 5 0,25 R 4 RF 6,8 k 2 R63 RF 47 k 5 R 5 RF 10 k 5 0,5 R 64 RF 100 k 5 0,5 R 6 RF 10 k 5 0,5 R65 RF ,5 R 7 RF 10 k 5 0,5 R 66 RF M 5 0,5 R 8 RF 10k 5 0,5 R67 RF 100 k 5 0,25 R 9 RF 5,1 k 5 0,5 R 68 RF 4,7 k 5 0,125 R O RF 10 k 5 0,5 R 69 RF 3,3 k 5 0,25 R RF 150 0,5 R 70 RF 33o k 5 0,5 R2 RF 560 0,5 R 71 RF 150 R 3 RF 1,3 k 0,5 R 72 RF 330 k 5 0,5 R4 RF 2,4 k 0,5 R 73 RF 56 k 5 0,5 R 5 RF 3,9 k 0,5 R 74 RF 2 k 5 U,5 R 6 RF 6,8 k 0,5 R75 RF 82 k 5 0,5 R7 RF 7,5 k R 76 RF 2M 5 0,5 R 8 RF 8,2 k R 77 RF 470 k '5 0,5 R 20 tf 6,2 k 5 0,5 R 78 RF 470 k 5 0,5 R21 RF 6,2 k 5 0,5 R 79 RF 470 k 5 0,5 R 22 RF 6,2 k 5 0,5 R 80 RF 470 k 5 0,5 R 23 RF 6,2 k 5 0,5 R 81 RF R24 RF 6,2 k 5 0,5 R 82 RZ 10 k 5 8 R25 RF 6,2 k 5 0,5 R83 RF 51 5 R26 RF 2 k 5 0,5 R 84 RZ R 27 RF 2 k 5 0,5 R85 RF 100 k 5 0,5 R 28 RF 15 k 5 0,25 R86 RF 620 k 5 0,5 R 29 RF 47 0,125 R87 RF k 5 0,5 R 30 RF 47 0,125 R 88 RF ,25 R31 RF 15 k 5 0,25 R 89 RF 24 k 5 2 R 32 RF 15 k 5 0,5 R 90 RF 68 k 5 0,5 R33 RF 20 k 5 0,5 R91 RF 180 k 5 0,5 R 34 RF 4,7 k 5,0,25 R 92 RF k 5 0,5 R 35 RF 2,7 k 5 0,5 R 94 RF M 0,5 R 36 RF 100 k 5 0,5 R95 RF M " 5 0,5 R 37 RF 39 k 5 0,5 R 96 RF 430 k 5 0,5 R 38 RF 6,2 k 5 0,5 R 97 RF 100 k 5 0,5 R 41 RF ,25 R98 RF 330 k 5 0,5 R 42 RF 75 k 0,5 R 99 RF M 5 0,5 R 43 RF 25,1 k 0,5 Roo RF 680 k R 44 RF 25,1 k 0,5 RO RF 47 k /B

46 -2- R -c:::j- No Q % w No Q % w R45. RF 75 k 0,5 R 46 RF 3,3 k.5 0,.5 R 47 RF 47 k.5 0,.5 R 48. RF M.5 0,.5 R 49 :RF 3,3 k.5 0,.5 R 50 RF 47 k.5 0,.5 R.51 RF 33k 0,.5 R.52 RF 47 k.5 0,.5 R.53 RK 50,1 2 0,2.5 R.54 RF 100 0,12.5 R.5.5 RF 50,1 0,125 R.56 RF.5,6 k.5 0,25 R.57 M ,2.5 R.58 RF ,5 R08 RF 200 k 0,5 R09 RF 200 k 0,.5 R O.RF ,.5 R2 RF 3,3 k.5 R 3 RF 100 k.5 R 4 RF ,2.5 R.5 RF ,2.5 R 6 RF ,2.5 R7 RF 4,.7 k.5 0,2.5 R 20 RF ,.5 R22 RF ,.5 R23 RF ,.5.R24 RF ,.5 R2.5 RF ,.5 R 26 RF ,.5 R02 RF 47 k 5 R28 RF k RF ,.5 R29 :RH 1.5 k.5 0,.5 R04 RF 880 k.5 0,.5 R 30 R:J k.5 0,.5 R10.5 RF. k.5 0,.5 R 32 RF 2 k.5 0,.5 R06 RF 8,2 k.5 2 R 33 RF 6,8 k.5 R07 RF 100 k.5 0,.5 p -;;zj- No Q % w No Q % Yi P 8 PH 10 k 10 1 P 2 PH 10 k 10 1 P3 PH 10 k 10 1 P 9 PH 100 k 10 3 P 4 PH 10 k 10 1 P 20 PR 15 k 20 2 PS PH 10 k 10 1 P22 PH 4,7 k 10 1 P 6 PH 10 k 10 1 P 23 PH 4,7 k 10 1 P 7 PH 10 k 10 1 P25 PH ,7 P26 PH 10 k 10 1 PS PH 10 k 10 1 P 9 PH 10 k O 1 P28 PH 1,5 k 10 0,7 PIO PH 10 k 10 1 P29 PR 10 k 20 o, 1 P 1 P32 PR 15 k 20 2 PH 10 k 10 P 2 PH 10 k 10 1 P33 PR 2,2 k 20 2 P 3 PH 10 k 10 1 P34 PR 22 k k 10 1 P35 PH 1 k 10 1 P 4 PH P 5 PH 10 k 10 1 P36 PH 1 k k 10 1 P37 PR 47 k 20 2 P 6 PH P 7 PH 10 k /8

47 -3- c -- No ::&' % v No F C CFE 220 n C 57 CK n C 2 CE 22 )J+22~ csa CK 82 p C 3 CFE 4,7 n C 59 cc 470 p C 4 CFE 470 n C 60 CMP 4,u C 5 CME )J C 62 CK n C 6 CFE 22 n C 63 CK n ca CK 82 p C 64 CK n C 9 CK 82 p C 65 CK n C O CK n C 66 CK n C CK 82 p C 67 CK n C 2 CK 82 p C 68 CK n C 3 CK 2,2 n C 69 CK n C 4 CK 2,2 n C 70 CK n C 5 CK 2,2 n C 71 CK,5 n C 6 CK 82 p C72 CK 2,2 n C 7 CK 2,2 n C73 CK n C 8 CK 2,2 n C74 CK 2,2 n C 9 CK 2,2 n C 75 CK 220 p C 20 CK 82 p C76 CK 56 p C21 CK 2,2 n C 77 CK 220 p C 22 CK 2,2 n C 78 CK 2,2 n C 23 CK 2,2 n C 79 CK 2,2 n C 24 CK 82 p c so CK 220 p C 25 CK 2,2 n C 81 CK 2,2 n C 26 CK 2,2 n C 82 CK 2,2 n C 27 CK 2,2 n C 83 CFE 47 n C28 CK 82 p C 84 CE ~ C 29 CK 2,2 n eas CFE n C 30 CK 2,2 n C 86 CFE IOOn C31 CK 2,2 n C 87 CE 100 ji C 32 CK 1,5 n ess cs 2,7 n C 33 CK n C 89 CK 82 p C 34 CK,5 n C 90 CK n C 35 CK 15 p C 91 CK n C 36 CK 15 p C 92 CK 82 p C 37 CK 470 p C 93 CK n C 38 CK 3 p 0,25 p 500 C 94 CK n C39 C Spec. C 95 CME )J C40 CK 3 p 0,25 p 500 C 96 CK 47 p C41 CK 20 p C 97 CK 82 p C 42 CK 15 p C 98 CK 47 p C 43 CK 8,2 p 0,25 p 500 C 99 CK 22 p C 44 CK 6,8 p 0,25 p 500 CIOO CK 82 p ;,:":;; CK 5 p 0,25 p 500 CIOI CK n C 46 CK 3 p 0,25 p 500 CI02 CK n C 47 CK 2 p 0,25 p 500 CI03 cc 2 n 2 IQOO C 48 CK 20 p CI04 CFE IOOn C 49 CK 15 p s 500 CI05 CMP 0,5 jj C 50 CK 8,2 p 0,25 p 500 CI06 CK 22 p C 51 CK 6,8 p 0,25 p 500 CI07 cc 2 n C52 CK 5 p 0,25 p 500 C OS CFE 22 n i C53 CK 3 p 0,25 p 500 C09 CMP C.54 CK 2 p 0,25 p 500 C O CMP C 55 CK 2,2 n Cii CMP ~ C 56 CK n C 2 CMP ~ " v

48 -4- No F " c -- v No F C 3 CMP 0,5 1 u C24 cc 510 p C 4 CE 22+22;u C 29 CFE 10 n C 6 CE 22+22;u C30 CE 4,7;U C 7 CE 47+47;u C 31 CMP 1 u C 9 CE 47+47;u C32 cs 4,7 n C 20 CE 1000;u C 33 cs 4,7 n C 21 CE OOO;u C34 CK 150 p C22 CMP 2 1 u C35 CFE 220 n C 23 cc 510 p v - D ~ TR -e V v E 81 L D D OA 1161 V 2 v E~F D 2 D OA 1161 V 3 v E 88 CC D 3 D OA 1161 V 4 v ESO F D4 D HP5082-2~00 V 5 v EL 84 D 5 D N 21 B V 6 v ECO 85 D6 D OA 1161 V 7 v E 83 F D 7 D OA 1161 VB v EL 84 DB D OA 1161 V 9 v ECO 83 D9 D OA 1161 V O v ECO 83 D O D OA 1161 V11 v EL 84 V 2 v EF 80 V 3 v 85 A 2 T V4 v VR 150 V 5 v py 83 Vó v py 83 V7 v EZBO V8 v V9 v m 301 B V 20 v ECO 82 " v 1173/B

49 -5- ~ JI~ [2f ~... - _."... ~t '"'"'- ~- ű -E , S1 s M--L54 Spoc:. S2 s FO 1,6 A /Go 20/5,2-1,6-220 v S3 s F 1,6 A /Go 20/~,2-1,6-220 v S4 s F 2 1,25.A /Go 20/5,2-1,25/ S5 s T1 T 2 T 3 T T T 1173/B

50 OUT. OUT. i V IDEO EXT. AM. 9 0 cb 1/A 1173/B

51 ~ ~,~~------: J----~ -,~~a[if~~) z:~.-"...:..:...c>f ~ u+ cf' us , _,L, , r 1 t-- csrs. L ~ 34..ok,~, ~ VIS, VIt UI2b L VI+ J o t'f. ' ' L , ~ L , r :..._J 1 /B 1173 /B..

52 o o ~ o o o G E N E R A T 0 R T y p E T R-O 6 O 1 AM MOO. o 00 Y\ }g;~ B :=:""""'-=-'J ~ %AM K c/s FM ~ m~fh L e =+n= ~..,.. q o LEVEL..,. e o o... -~~ o 1/C 1173/B -r

53 /B

54 3 1173/B

55 /B

56 5 1173/S /B

57 7 1173/B o OfF 8

58 10 117" /D

59 s,.~c. 8...a....a.... w --...a. OJ...a. ~ ~.. N' "' o,. ~,.N

60 t) J t /B

61 /B

62 - '-...

HASZNÁLATI UTA~(TÁS TYPE TZA-354 . ~, TRANZISZTOROS MIKROHULLAMU TELJESÍTM~NYM~RÖ ' ' ' ., i

HASZNÁLATI UTA~(TÁS TYPE TZA-354 . ~, TRANZISZTOROS MIKROHULLAMU TELJESÍTM~NYM~RÖ ' ' ' ., i HASZNÁLATI UTA~(TÁS TYPE TZA-354. ~,, TRANZISZTOROS MIKROHULLAMU TELJESÍTM~NYM~RÖ 1384 ' ' '., i i i ~ ' 1 TYPE TZA-354 TRANZISZTOROS MIKROHULLÁM TE LJ ESfTM ~NYM éröaea 1384 .. Gyártja: ELEKTRONIKUS MER6KESZÜLEK~.K

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése 43. sz. aboratóriumi gyaorat A viamos fogyasztás mérése. Eméeti aapo A viamos energiagazdáodás eengedheteten fetétee az energia fogyasztásána, fehasznáásána mérése és ehhez a mérési eszözö, módszere heyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

100 V-os rendszerek és rendszerelemek

100 V-os rendszerek és rendszerelemek H A N G O S Z L O P O K CS4 20 100V-on 10W, 20W 70V-on 5W, 10W Fekete: közös, zöld:500 ohm, fehér: 1 Kohm SPL (1W/1m) 89dB ±3dB Max. SPL (W/1m) 102dB Frekvencia átvitel (-10dB) 150-13 khz Test: alumínium,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok Az eoaás során megismerjük: B ANYAGTUDOÁNY É TCHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgáat 3/4 echanikai tuajonságok és vizsgáatuk Dr. Kráics György kraics@eik.bme.hu az aaveto anyagi tuajonságok

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig árista 2012/1 érvényes: 2012. január 1jétő visszavonásig Az Ariston története Tisztet Ovasó! Az Ariston ekészített az Ön számára egy oyan kiadványt, ami nem csupán egy szokványos árista. Amennyire csak

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Napkollektor rendszerek

Napkollektor rendszerek Napkoektor rendszerek ÖSSZEFOGLALÓ KATALOGUSA 2012. FEBRUÁR A tisztább honap már most ekezdődik Megújuó energia, ogikus váasztás A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü. Ezt

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelű tekercsek Zárható teszt nyomógomb és mechanikus Választható kettős érintkezők a 60.12 és 60.13 típusoknál Multifunkciós időrelévé alakítható (a 86.00 típusú

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 850D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetés... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa

2010július. Szolár rendszerek összefoglaló katalógusa 2010júius Szoár rendszerek összefogaó kataógusa A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312 SZOGENERATOR

HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312 SZOGENERATOR HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312,, SZOGENERATOR 1232 -:~ TYPE TR-0312 SZÓGENERÁTOR Gyórtja: ELEKTRONIKUS MÉRÓK~SZÜL~KEK 1163, Budapest, Czi-róky u. 26-32. Teefon: 837-90 Teex: 22-4-3 GYÁRA Forgaomba hoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE TERMÉKISMERTETŐ Az Ön sokodaú munkatársa. Ideáis hűtött éemiszerek száítására, de betonkeverővé is kiaakítható. Vagy huadékszáítóvá. A Vovo FE métó hírnevéhez, miszerint

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év

Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év XI. Erdéyi Tudományos Diákköri Konferencia Matematika szekció Ponceet záródási tétee Szerző Nagy Örs, BBTE, MIK Matematika-informatika szak, IV. év Témavezető Dr. András Sziárd, adjunktus BBTE, MIK, Differenciáegyenetek

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint)

Wien-hidas oszcillátor mérése (I. szint) Wien-hidas oszcillátor mérése () A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV T: +36703394791. Típus: HS-71-H No: HS-0010596/14

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV T: +36703394791. Típus: HS-71-H No: HS-0010596/14 MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Hivatkozási szám: Megrendelő: Kapcsolat tartó személy: Vizsgált termék: Vizsgálati körülmények: EMC-140702/2 Víztisztító Szervíz Kft. H1138. Budapest, Váci út 108.. Panker Teodóra T:

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró

LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró Kommnikációs rendszerek LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró www.boschsecrity.h Kibővített hallgatási terület Kiváló beszédérthetőség és

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

Az ön projektjéhez szabott minőség

Az ön projektjéhez szabott minőség Linkeo Az ön projektjéhez szabott minőség A villamossági rendszerek és informatikai hálózatok világszintű szakértője linkeo A legrand által elvárt megbízhatóságot, egyszerű telepítést és magas teljesítményszintet

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben