VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j"

Átírás

1 t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B

2 -~ """'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B

3 .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK Oda. A KÉSZULÉK RENDELTETÉSE :ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE 3 2. MÜKÖDÉSI ELV ' A készüék főbb részei 4-2,2 A készüék müködése A nagyfrekvenciás je eőáitása, szintjének mérése és osztása Automatikus szintszabáyozás. A nagysztntü, nagyfrekvenciás je ampitudó moduációja Frekvenciamoduáció, a öket mérése, FM üzemmódok Ampitudó-, impuzus- és videomoduációs üzemmódok, moduációs méység mérése ' Hangfrekvenciás oszciátor, tápegység MttSZAKI ADATOK 15 4-, KICSOMAGOLÁS! ELŐIRÁS A KÉSZüLÉK MECHANIKAI FELÉPITÉBE KEZELÉSI ELŐIRÁS Üzembeheyezés Kezeőszervek ismertetése Mérés eőtti hiteesités, kimenetek ezárási módjai HASZNÁLATI E~ŐIRÁS A készüék mint nagyfrekvenciás generátor Frekvenciamoduát szignágenerátor Ampi tudómoduá t szignágenerátor 23 B. SERVICE ELŐIRÁS Frekvenciapontosság eenőrzése, utánáitása Kimenősz~nt pontosságának eenőrzése,.. áitása /OUTPUT I., OUTPUT II./ után- 26 8,3 Osztópontosság eenőrzése és utánáitása Beső moduát je frekvenciájának eenőrzése és utánáitása Moduációs méység eenőrzése és utánáitása /OU'+'PUT I. / /B

4 - 2 - Oda 8.6 Moduáci6s méység eenőrzósh és utánáitása /OUTPUT II./ fo-os AM-né fe épö FM eenőrzése /OUTPUT II./ fo-os AM-né feépő FM eenőrzése 29 /CP1 1 PUT IL/ Küső ampitudó moduácó eenőrzése /OUTPUT I./ Beső FM eenőrzése és utánáitása ;,o 8.11 Moduációs torzitás eenőrzése 75 kiz öketné 8.12 Moduációs torzités eenőr~ése 30% AM-né khz öketné feépő AM eenőrzése /O~rPUT I./ Maradék :E'M eenőrzése /OU'rPIJ'r II./ Küső FM eenőrzése, utánáitása Impuzusmoduáció eenőrzése '1 VIDEO pozitiv moduáció eenőrzése VIDEO negativ woduáció eenőrzése VIDEO egyenfeszütségü moduácó eenőr~ésu VIDEO sb..vszéesség eenőrzése 31f Készüéken ruérhető főbb egyen- és vát0- feszütségek SZÁLIJITÁSI ÉS RAKTÁROZÁS! FE11 1 É'riUg( 36 ME LI..ÉKLETEK /

5 ~3-. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE A ~tf szignágenerátor /AM-FM-VIDEO/ aboratóriumi müszer, de a gyártásban és serv.:ice-áomásokon javitási munkákhoz is nékü - özheteten. Nagy átfogott frekvenciatartománya, a sokodau moduációs ehetőség, a gondos mechanikus feépités során nyert stabiitása és az arányag nagyszintü nagyfrekvenciás kimenője erre küönösen akamassá teszi. A hiradástechnika csaknem minden terüetén 1 aho a 4 MHz - 25o MHz-ig terjedő frekvenciatartományban ampitudó, frekvencia-, video-vagy impuzusmoduát nagypontosságu foyamatos frekvencia- és szintszabáyozássa eátott nagyfrekvenciás jeforrásra van szükség, fehasznáható a készüék. Igy fehasznáható p. utrarövidhuámu vevőkészüékek nagy - frekvenciás, középfrekvenciás és derrioduátor fokozatainak hangoására és mérésére. Ez utóbbmá küönö.sen ~E4őnyöa. az_.a.k:a: - mazása, mive egyszerre ehet ampitudóban és frekvenciában moduáni. A fentieken kivü a video moduációs ehetőségek a teeviziós vevőkészüék video, szinkroneváasztó és etéritő fokozatainak vizsgáatát is ehetövé teszik, mind pozitiv, mind negativ mo - duációs szabványu készüékek esetében. E két moduációs mód eőáitását igen kényemessé teszi a készüék beső aapszing he'yreáitása, de a "VIDEO=" bemenet módot nyujt arra, hogy az aapszint heyreáitása készüéken kivü is evégezhető egyen, További fehasznáási ehetőséget nyujt az impuzus moduáci6s üzemmód. Ezze a~okátorvevők középfrekvenciás fokozatai vizsgáhatók. Nagyfrekvenciás hidmérésekre a nagyszintü kimenet teszt akamassá a készüéket, mint generátort. 1173/B

6 -4-2. MtiKÖDÉSI EL V 2.1 A készüék főbb részei A készüék tömbvá~ata az a. ábrán, viamos kapcsoási rajza pedig az b. ábrán átható. A készüék viamos feépités szempontjábó a következő főbb részekre tagozódik:. FM erősitő 2. Oszciátor 3. Feszütségosztó 4. Moduátor 5. HFt Video-erősitő 6. HF oszciátor 7. HF csővotmérő 8. RF szintmérő 9~ Szintautomata o. Tápegység 1173/B

7 " -5 - A készüék evi müködése a bokkséma aapján a következő: A nagyfrekvenciás jeet az /2/ oszciátor áitja eő, ameyye közös házban foga heyet és szerves tart0zéka a pasz - sziv kristáydiódás frekvenciamoduátor. A nagyfrekvenciás je innen a foyamatos sza báyozásu /3/ c si ap it Óf0koza tra /in - duktiv piszton/ kerü, amey mechanikusan az oszciátorház - hoz csatakozik. Az induktív:- osztó kicsatoóhurokjáró a je részben az eőap nagyszintü kimenetére /OUTPUT II/, részben a /4/ moduátorfokozatra jut. E fokozat ban az /5/ erő si tó n ke - resztü az ampitndó-, video... és impnznsmodnáció történik. A modnát je az eőap OUTPUT I. kimenetéró vezethető e. A beső ampitudó-,és frekvenciamoduációhoz a /6/ hangfrekvenciás oszciátor szagátatja a jeet, ameynek nagysága és ezze a étrehozott öket, i. modttáci ós százaék a /7/ hangfrekveneiás csóvotméróve mérhető. A csiapítófokozat /3/ kimenetén megjeenő nagyfrekvenciás szintet a /8/ egység méri. A /9/ szintautomata egység a csiapító eejérő a vezérést és az oszciátor szintjét szabáyozza, hogy a kapja csiapító bemenetén a nagyfrekveneiás feszütség áandó egyen. A készüék müködéséhez szükséges feszütségeket a /o/ tápegység szogátatja. ~2.2 A készüék mük~dése A készüék egy~égeinek részetes müködése az aábbi be - osztás szerint :tárgyaható: 1./ A nagyfrekvenciás je eóáitása, osztása és szintjének méráse. 2./ Automatikus szintszabáyozás, a nagyszintü nagyfrekvenciás je ampitudómoduációja. 3.. / :E'rekvenciamodnáeió, a öket mérése. 4./ Ampitudó-, video- és impuz,smoduáció, a moduációs méység mérése. 5./ Hangfrekvenciás oszciátor és tápegység.

8 a.2.1 A nagyfrekvenciás je eőáítása, osztása. szintjének mérése és A V3 hosszu éettartamu kettős triadáva dogoz ó eenütemü oszctátor, amey a nagyfrekvenciás jeet áitja ~15, vaamint az ahhoz szarosan csatakozó GeDI, GeD2, GeU3 krístáydiodákbó áó frekvenciamoduátor jó árnyékot, közös öntvényházban foga heyet A.frekvencia a szirnmetrikus nagystabiitásu C39 kettős forgókondei:lzátorra foyama t osan ái that ó. A frekvenciasávok át kapcsoása dob:r: endszerü. huám.vá tóva történik /2-D/. Müködésekor az L-LS tekercsek közü a kivánt a forgókondenzátorra kapcsoódik a kiiöneges kiképzésii rugós érintkezőkan keresztü /2-E/. Az é:r: intkezók mechanikus rugamasságát acérugó betét, a megfeeő érintkezést a nagyf:r: ekvenciákon is kismértskii veszteséget jeentő ezüstemez biztosítja. Az oszciátorcsó /V3/ az anódfeszütségét a tekercsek középeágazására kapcsoódó ' R28 eenááson kereszt ü kapja. Az anódfeszütség kapcsoóérint.kezó a sáv bekapcsoásakor- k sóbb, továbbforga táskor ejóbb bont, mint a nagyfrekvenciás érintkező, iyen módon ekerühet ó a sávvá tássa jár ó káros sz ik.. rázás. Az egyes sávok pontos beáítását goyóscsapágyas arre-táó b;iztositja /3-A/. Az osz c i á tor ha t á:r: am-hozzávezet ésének mindegy i ke LC auáteres'ztó szürón /2-Sz/ keresztü ép be az öntvényházba, ez ;biztosítja, hogy nagyfrekvenciás je csak az oszt ón kereszt ü jut~ t ki. A piszton mozgó kicsat aóhurokjáró a je kábe en ke:r: eszt ii jut a imoduátorház öntvény en eheyezkedő T-eoszt ó hoz. Ennek a szerepe, hogy segitsé.géve meőzhetó a kényes,. nagyfrekvenciás, koaxiáis kapcsoó. A nagyszin-tii kimenet és a modu át ore gy ség egyszerre tápáhat ó oymó-, don, högy a kics a to óhur ok kábe e bármey ik kimenet hasz-

9 - 7 náa ta esetén huámeenáásáva egyen ezárva. Ezt közeitóen biztosítja a nagyszintü kimenet feé mérhetó oo Ohm /a kimenő kábebe sorba beépített /R53/ 5o Ohm-os eenáás, ameye ugyancsak sorbakapcsoódik a küj.ső 5o Ohm ezáró impedancia/, vaamint a nagyszintü. oo Ohm-os kimenette párhnzamosan kapcsoódó oo Ohm-os mo - duátor bemeneti impedancia. A két oo Ohm-os eenáás párhuzamos eredője biztosítja az 5o Ohm-os piszton-kábe refexiementes ezárását.a késztiék tehát csak a na!:1 - szintü kimenet ezárása esetén müködik heyesen. /Lezá- ratann refexiók épnek fet/ A ~tmérés a T eágaz6ban az R53 és a moduátor csat - akozási pontján a S1D5 sziiciu~diódáva történik. Ezen a ponton a szintmérés azza az eőnnye jár, hogy az 5o Ohm beső eenáásu nagyfrekvenciás generátor eektromotoros erejének mérését nem befoyásoja az, hogy a nagyszintü kimenet nem pontosan 5o Ohm-ma van ezárva, sem pedig az, hogy a kicsatoó~1rok impedanciája a na - gyobb frekvenciákon nem hanyagoható e az 5o Ohm me - ett. Az egyenlrányitott je a C66, L, C67 aináteresztő szürőn és a P22 potencióméteren keresztü az M müszerre jn.t. A müszer üresjárási /EME/ feszütségre hiteesitett és egyszerre méri mindkét kimenet sz intjét. Lezárt kimene tek ese!tén a ezáró e enáásokon a mli.szer á ta mntatot t feszütség fee jeentkezik. A /S-2/ nagyszintü kimenet hasznáata esetén a 15o és 5oo mv, a kisszintü kimenetné /S-1/ ennek megfeeően 3o és oo mv közé eső feszütségértékek közvetenü a roiszeren ovashatók e. Enné kisebb jeek a feszütségosztó /8-o/ mozgó rontatójának beái tásáva a piszton skáán ovashatók e. A feszütségosztó csiapitása csak a kezdeti szakasz után ogaritmikus, ezért hasznáata 15o, i. 3o mv szinttő efeé indokot, amit a skáák is /müszer. piszton/ jó mutatnak.

10 Automatikus s~intszabáyozás. A nagyszintü, nagyfrekvenciás je ampitudó moduációja. Az automatikus szintszabáyozó feadata az, hogy a pisztontor ocr a jutó nagyfrekvenciás feszütséget áandó értéken tartsa. E céb ó a pisztontorokhan egy áó mé-rőhurok foga heyet. Az ebben indukáódat t feszütséget a GeD4 germániumdiada egyenirányitja, az egyenfeszütség auáteresztó.szür ón keresztü jut ki az oszciátorházbó, majd a szintszabáyozó erósitő V1o csövének vezérórácsára kerü. A Vo kettőstrioda sz immetr ikus egyenfeszü tségü erósitó, ameynek másik vez:érórácsára a csavarhuzóva szabáyozható ~-P33 potenciométerrő evett egyerrfes z u. t ség jut. A szimmetrizáás a P36 "LEVELrr pot en- ' ci ométerre t0rténik. A feerosi tett je a Vo csó anódjairó közveten csatoássa a V9 differenciáerósitó rácsát vezéri. A V9 cső két bemenője anódján kapott aszimmetrikus je a küönbségéve arányos. Ez a feerásitett küönbségi je yezéri a VB szabáyozócsövet. A VB csó, a V3 oszciátorra sorba van kapcsova, tehát a VB cső rácsára jutó feszütség az oszciátor anódáramát és ezze a nagyfrekvenciás sz-intet szabáyozza. Növekvő feszütség esetén VB anódá:r:: ama csö.kken, csökkenő nagyf"rekvenc i ás fe sz ü t ség eset én VB anódárama nő, nagyfrekvenciás tehát visszaszabáyozássa az eredeti szintet igyekszik tartani. A visszaszabáyozás a méróhurok egyenirányitott feszütségére, i. a trlevel'r /P36/ potenciométer áta beáitott egyenf"esz ü t ségr e történik. A gerjedési veszéy /3 fokozatu erósitő/ megszüntetésére a szintszabáyozó erősitőnek csak 2 fokozata mtiködik /Co9, Co, hid'.egitőkondenzátor és CoB csatoókondenzátor segitségéve/ vát óáramu. szempont bó. A mo,duáó frekvenciákon az erósitó erósit, igy a frekvenciamoduációva feépő kár os ampitudomoduác io és nagymé:r~tékben csökken a visszaszabáyozás miatt.

11 - ' - A sz int ant omatának az a tuajdonsága, hogy a re ferenc i a je vátozását követi, fehasznáható az oszciátor ampitudómodu.ációjára. Az/SYOUTPUT II. kapcsaó Int 4oo és Int 5o áásábaa 4oo, i. 5o Hz moduáó je jut a P33 potencióméterre, aho a moduáó j e a referencia egyenfeszüt ség re sznperponáódik. Ebben az üzemmód ban az ampi tudómoduációva együt t frekvenciamoduáció is feép, ezért csak akkor hasznáható, ha ez a je - ens9g nem zavarja a mérést Frekvenciamoduáció, a öket mérése, :FM üze.mrnó.dok. A frekvenciam:-jduáció az áramfoyási szög vátoztatásáva az oszeiátorban történik. A modnáó kapacitások a GeD, GeJ?2, _ _.GeD3 kri stáydiódákon keresztü szimmetriknsan csatakoznak az oszciátorra. A C38, C4o kondenzátorok áandóan, mig a C41, C47, i. C48-C54 kondenzátorok a dobvátó megfeeő áásában kapcsoódnak be. A diódák eófeszütségét vátoztatva, ezárás esetén a szórt kapacitásoktó etekintve a moduáó kondenzá - torok tejesen ekapcsaódnak a rezgókörrő, /zérus e ó fe sz ü t ség/ rákapcsoódnak. Az eőbbi mig rövidrezárva a moduáció során eérhető feső, az utóbbi az asó frekvenciának fee meg. Az akamazott frekvenciamoduátor un. "passzív" modnátor, ami azt jeenti, hogy a dobvátóva egyiitt forgó S/3 kapcsoóva kapcsot R-R8 e~enááson jeenik meg a szü.kséges eófe - szütség 1 mégpedig ugy, hogy a frekvencia az eőbbi két szésó érték közepére ájon be, Az egyenfeszütségre szuperponát vát,si'eszütsóg e közepes frekvencia körl Ui frekveneiamodná - ciót idéz eő. Mive a ffi'nkapont beáításához szü.kséges egyenfeszütséget a nagyfrekvenciákon maga a modnátor áítja e6, ez azza az eőnnye -. jár, hogy az oszciációs feszütség megvátozása nem fogja a frekvenciamodnátor áta a rezgőkörbe bevitt kapacitást és ezze a frekvenciát megvátoztatni, mive ezen kapacit2s értéke rezgókö.ri feszütség és az egyenfeszütség hányadosátó függ.

12 ,, - o - A rezgóköri feszüt~ég értéke a sávon beüi ingadozástó etekintve törvényszerűen sávonk3nt is v!itozik, mégpedig az - aacsony a bb frekvenciasávon a egnagyo bb és fefeé csökken. Ennek oka az, hogy :a mérőhnra)k és a rezgőköri tekercsek egy áandó csatoási tényezójii transzformátor primér-és szek1n - der-tekercsének foghatók fe. Az asó sávok feé a:1 rezgőköri tekercs manetszáma növekszik, igy a rezgőköri feszütségnek is arányosan növekednie ke, me.rt a méróh11rkon áandó j e csak iyen módon biztosítható. Az e0bbiekben már átható vot, hogy a rezgőkörbe bevitt kapacitás értéke a rezgóköri feszütség függvénye. Ez a'zt jeenti, hogy áa-'1.dó öket eérésére, növekvő nagyfrekven;ciás je esetén, növekvő moduáóje szü.kséges. Ennek beáitása sávonként az S/1 és S/4 kapcsoók - ka beáitott eenáásokka és potencióméterekke történik. A frekvenciaöket 'Latgysága azonban nemcsak a nagyfrekvenciás szint függvénye, hanem egy sávon beü függ a for~ókondenzátor áásátó is. A modátor áta bevitt kapacitásvátozás beforgat ot t forgóná kiseb b frekvenci av á tozást idéz e ó mint kiforgatottná. A feépő öketvátozás kiküszöböésére szogá a forgókondenzátorra együtt forgó P9 potencióméter, mey a forgókondenzátor kiforgatásakor az FM erő si tőre ju_t ó modnáó jeet csökkenti. A csökkentés mértéke sávonként az S/2 kapcsoóva kapcsot P-P8 potencióméterekke áitható be. Az S/4 kapcsoóró a modnáó je a C kondenzátororr keresz - tü a V cső vezérőrácsára kerü. A feerősített je az R4 anódmnnkaeenáás~ró a C2 kondenzátororr keresztü a moduá - t orra jn t. A öket szabáyozása és mérése: a öket nagysága az eőapra kivezetett P2o potencióméterre szabáyozható, ameynek karjáró a moduáóje r,észben a forgóko.adenzátorra együtt forgó P 9 potenci óméterre', részben az S4/ kapc so ó "FM oo kc/s" és "FM 25 kc/s" á'ásában a HF feszü tségméróre j11t. A müszer közvetenü khz-ben van hi teesit ve, az "FM 25 kc/s"

13 - - áásban 25 khz a vé~kitérés, mig az "FM oo kc/s 11 áásban a je az I.42, R43 eenáásokon eosztva az S4/ kapcsoóra kerq és igy a végkitérés oo khz. A öket értéke S4 kapcsaó áásátó is fiigg, ezért a öket csak akkor ponto S 1 m éréshatáron m3rjük is. ha megfeeő Az FM üzemmódok az S2 kapcsaó segitségéve áithaták be.az "FM.MOD." kapcsoó. áásában /EXT/ kiiső moduáó je jnt az /9-5/ "EXT.FM" kapcsokon keresztü a P2o potencióméterre. Te - jesen fecsavart potencióméter meett kb. 15 V feszütség szükséges oo khz öket eéréséhez. Az eőáitott öket itt is az M müszeren közvetenü ovasható e. ' Az 62 kapcsaó 2. áásában beső 5o Hz, 3~ áásában /INT 4oo/ ' beső 4oo Hz moduáóje jnt az FM erőc::itőre, mig a negyedik áás /OFF/ modnáatan áás és a P2o potencióméter a födre kapcsoódik Ampitudó-_,_ impnzns- és videomodnációs üzemmódok..._m.q.q.=, ációs méység_m~~~~~~ A kisszinti kimenet /OUTPUT I/ küönböző moduációjához szükséges eemek egy küön öntvényházban foganak heyet. A modnátorház odaán heyezkedik e a T eágazó és innen jut a nagyfrekvenciás j e a pi sz ton osz tó ró a C 68: kondenz á toron és R57 eenáásan kereszta a V4 csó vezérőrácsára. A C68, R57, vaamint az R54 értekei akkorák, hogy a V4 cső bemenő impedan - ciájáva és a T eágazóban évő R53 és az "OUT.II." kimenetre csatakozó ezárássa egyli.tt a pisztonhurok kábeének heyes ezárását biztosítsák. A moduátor öntvényházba a fütó -, egyen-, vaamint a modnáó feszfitségek aináteresztő szli.rón keresztl jutnak be, ameyek megakad(yozzák, hogy nagyfrekvencia jusson ki ezeken a vezetékeken. A nagyfrekvenciás je a V4 csó R59 anódmnnkaeenááss: ró a C7o csatoókondenzátororr keresztü jnt a /B-1/ kimenetre. A fokozat 5o Ohm kimenőimpedanciáját a C69 konder1zstoron keresztü a födre csatakozó R55 eenáás biztosítja. A cső

14 - :r.z - vezérrácsa cs~toóáncon keresztü R36, R64, R72 pozitiv feszu!.tséget k:ap. Kat6dja szintén pozitiv feszütséget kap, mive a 11;"4 és V6 csövek sorba vannak kötve. A katódot nagyfrekvenciás szempontbó a G75, C76 kondenzátorok hidegi t ik. A V6 csó ka t6dja az R 58, R63 eenáásokon és a P25 potenci~méter~n keresztü a -15o V-ra van kötve. A kapcsoás céja a V4 cs5 anódáramának és ezze a kimenő nagyfrekvenciás szintnek stabiizáása. Az egyes amqjitudómoduációs üzemmódok beáitása az S3 kapcsoóva történ.ik, ameynek 4 tár csája közü 2 az öntvényházon bei, 2 kivü heyezkedik e. A kapcsaó. és 2. áásában á szintszabáyozó erősítés segits'égéve a nagyszintü kimenet van 5o i. 4oo Hz-e moduáva. Ezekben az áásokban a V6 cső vezér rácsa födre kapcsoódik. A 3. áás' /OFF/ modu.áatan áás. Az 33 kapcsop impuzus és video + moduációs áásában /4. és 5. á~ PULSE, VIDEO +/ az S3/2 tárcsa efödei az R63 eenáást, azaz a videomoduációs áásokban nincs anódáram stabiizáás. Az R68, P28, R7o eosztóáncró a GeDS diodán keresztü negativ feszütség jut a V6 csó vezérrácsára, vagyis a kimenetre néhány mv nagyfrekvenciás je jut. A e~árás mértéke a P28 potenciométerre áitható ' be. A GeDS dibda feadata,. hogy a C85 kondenzátor on kere;gztü a V6 cséire jutó moduáó je aapszintjé-t heyreáítva, moduácio csak a minimáis sz inttő irányban egy~n ehetséges. fefeé, pozitiv Az S3 kapcso6 6. áásában /video -/ a V6 esés rácsa az R66, GeD7 kompexuman keresztü, a 7. áásban/video = pedig az R71 ~enááson ke:r esztü kapcsoódik födre~ Ezekben az á;tásokban a nagyfrekvenciás sz int a P25 pot enci ométerre átlitbató. A. /video -/ áásban GeD7 dioda biztosí t ja, hogy; a ne gat i v szabványu moduác iónak megfeeésen a moduáó je~ csucsa a maximáis horuozóná heyezkedjék e. A /video '=/ áásban a moduáóje közvetenü jut a /V6/ csó vezéir-rácsára. Az aapszint kivürő beadott egyen-

15 feszütségge áitható be. A C34 kondenzátor a V6 cső katódjának video frekvencián vaó hidegitését szogája. A kapcsoó további 8, 9 és 10. áásában történik az ampitudomoduáció. A moduáóje az R3, L64 szürőtagon keresztü ~gyrészt a P29 beső csavarhuzóva áitható potenciométorre ennek karjáró az S3 kapcsoőn keresztü a V6 cső.rácsá.ra jut. A kapcsoó 8. áásában a /10-4/ csatakozási ponton küiső moduáóje, a 9. és 10. áásban beső, 50 Hz i. 400 H~ mod~áóje kerü a moduátor bemenetére. A kapcsoó 11. áása ismét moduáatan áás. Ezekben az áásokban a kimenő nagyfrekvenciás szint beáitá~a a :P26 csavarhuzóva áitható potenciométerre történik. ~~ ezekben az áásokban S3/2 áta kapcsot C73, R6 komp J..exym ~ V4 cső. katódjának a 4 Mz-es tartományban vaó nagyobb mértéku P,:\.qegitésére ezogá. /E~ ij video moduá.ciókná ekapcsoódik;~ mive ott 6, 5 MHz-ig 'k:e. biztositani az átvitet/. A C84 eektroyt k;ondenzátor hangf:t' ekvencián hidegi t. Az R69 eenáás feadata megakadáyozn!, nogy bekapcsaáskor a V6 cső katódjára nagy negativ feszütség jusson. A moduációs százaék mérése az FM öket mérés6hez nasorüóan történik. A moduációs méység áitására szogá6 az eöapra kivezetett P32 potenciométer karjáró a je az 84 kapcso6 "AM 25 %" és "100 %" áásában a csővotmérőre jut. A moduáci6 mértékét az M müszer közvetenü 1~ban hiteesitve mutatja. Az "AM 100 %" áásban a je az R45, R44 eenáásokon eosztva kerü a kapcsoóra Hangfrekvenciá.s oszciátor, tápegység A beső moduá.óje eőá.itá.sár~ szogá.ó hangfrekvenciás oszciátor és a stabiizát tápegység közös szerevényen, a készüék dobozának hátsó, árnyékot faa eküön:tett részében nyert eheyezést. A hangfrekvenciás oszciátor a V2, V7 hosszu éettartamu pentodáva müködő igen kis torzitásu Wien-hdas oszoiátor, mey- 11'73/B

16 14 - vezérőrácsára. nek ampitudóját a V8 izzóámpa stabiizája, frekvenciáj,át a Oo.3, Ro9 és Co7 1 Ro8 e1emek határozzák meg. Ampitudója a P.35 potenciómétefre szabáyozható. A háózati tápegység.3 főrészbő á. A +.3oo V anódfeszütséget a T transzformátor szogátatja. A V5, V6 egyenirányitotta feszütség megfeeő szürés után az áteres~tő csövek anódjaira kerü /V5t V/. A V.3 referenciacső feszütségéhez képest feépő feszütségingadozást a V2 cső erősiti. fe és ez a feerősitett je jut a V5, V áteresztőcsövek A T2 transzformátor szogátatta feszütséget a V7 cső egyenirányitja és a szürés után a V4 stabiizátorcső stabiizája /-15o V/. Az oszciátor V.3 csöve és a szintautomata Vo eső csöve stabiizát egyenfeszütségü fütést kap. A stabiizáást a T3 fer- ' rorezonanciás even müködő transzformátor végzi a C22 kondenzátor segitségéve. A szeénne egyenirányitott feszü ts éget a C2o, 0121 kondenzátorokbó és R84 eenáásbó áó kompexuru szüri. A küönböző fütőfeszütségeket, vaamint az 5o Hz moduá6jeet a T2 transzformátor szogátatja /B

17 3. MÜSZAKI ADATOK Frekvencia Frekvenciahatárok: Frekvenciasávok!: ~ 250 Viz /8 sávban/ 4-6,5 MHz MHz 6 9,5 MHz MHz 9-15 MHz MHz MHz MHz Frekvenciapontqsság: + % Frekvenciastabii. tás /+ 10 % há~fe~z.ingadozásná/: jobb mint 0,1 % Kimenet /EME/ OUTPUT I.. Kimenőszint OUTPUT II. Kimenőszint stabiitása t +10 % há~fesz.ingadozásná/:jobb - Kimenőszint mérés pontossága i OUTPUT I~ + 2 db OUTPUT II. Osztás pontossága: Kimenő impedanqia: Moduáció 0,5 1 uv- 90 mv-ig foyamatosan szabáyozható 0,5 1 uv mv-ig foyamatosan szabáyozható mint 0,2 db j: 1,5 db db ±;uv 50 Ohm /néveges/ Beső ampitudámoduáció /OUTPUT I/ Moduáó frekvenciák: 400 Hz + 5 % és 50 Hz /háózat/ Moduációs méység: 0-80 % két méréshatárra /0-25% és 0-100% beépitett müszeren e ~ ovasható/ Moduációs torzitás /m=30fa-ná/: <4% - -5 Szinkron FM /3D% AM-ná/: max mv kimenőfeszütségné~ A kimenőfeszütségge együtt cs0kkcrl Beső ampitudómoduáció /OUTPUT II/ Moduáó frekvenciák: 400 Hz + 5% és 50 Hz /háózat/ Moduációs méység: O - 60 % Szinkron FM /30% AM-né/: 6 f = 150 khz EMG-1173/B

18 -16- Küsó ampitudómoduáaió /OUTPUT I/ Moduá ó frekvenciahatár ok: Frekvenciamenet: Moduációs méység: Moduációs feszütségszükséget: Bemeneti impedancia: Beső frekvenciamoduáció Mod u á ó frekvenciák: Löket: Löketmér és: Harmonikus torz i tás A f = 75 khz-né: Szinkron AM /75-kHz-n.é/: Maradék FM: Küsó fre kvenciamoduáe i ó: Moduáó frekvenciahatárok: Löket: Harmonikus torzítás ó f =- 75 khz-né : Frekvenciamanet: Moduációs feszütségszükséget: Bemeneti impedancia: Videomoduáció /csak 2o MHz feet t érvény es/ Moduációs ehet5ségek: 3o Hz - oo khz.±, 5 db / khz-hez viszonyi tva/ o-so% két méréshatárra /0-25% és 0-oo%/beépitett müszer~n eovasható max. o, 15 V/mod. % 2 kohm //2 nf 4oo Hz.± 5 % és 5o Hz /ha~ózat/ 0-oo khz-ig foyamatosan vátoztatható Beépített muszer /két méré-shatár 0-25 khz és 0-oo khz/.c.5% c(5% kb.2oo Hz /15o MHz-ig/ 3o Hz-15 khz 0-oo khz-ig foyamatosan vátoztatható. Beépitett müszer /két mér éshatá:r 0-25 khz és 0-oo khz/ L5%.± 1,5 db / khz-hez visz~.ony i t va/ max. o,15 V/kHz 2 kohm //2 nf impuzus mod. video pozitiv mod. vide o ne gat i v mod. video egyen mod.

19 Aapszint-heyreáitás: Moduá6 1 frekvenciahatárok Video + Video _ video + mod.-ná& beső video - mod.-ná& beső video = mod.-ná: küső 30 Hz - 6,5 MHz-ig Impuzus mod. Video = mod.-ná& O - 6,5 MHz-ig Frekvenciamenet&!) db /1 khz-hez viszonyitva Moduációa feszütaégszükséget: max. 0,05 V/% Környezeti fetéteek Referencia adatok HŐ~érsékettartomány& C Reativ égnedvesség: % Légnyomástartomáuy: mb. Üzemi adatok Hőmérsékettartoruány: +5 C C Reativ égnedvesség: max. 85 % Légnyomástartomány& mb. Száitási és raktározás! adatok Hőmérsékettartomány: -25 C C Reativ égnedvesség: max. 98 % Légnyomástartomány: mb. TÁPLÁLASI ADATOK Feszütség: Periódus: Fogyasztás: EGYÉB ADATOK Csatakozók z Kivite: Mér'etek: kb. t Súy: 1173/B 110,127,220 V ~10 % /átkapcsoható/ 50 Hz kb. 130 VA OUTPUT I; II. "Nn tipus VID:OO INPUT "Am" tipus akkozott acéemez doboz 2 db nordfogantyuva /fém/ 340 x 5?2 x 317 mm 35 kg.

20 "A" tartozékok /A készüék árában bennfoga t/ Type Koax. árnyékot kábe egyik végén db "N" csat.dugó, másik vége üres Type 1025 Koax. árnyékot kábe, egyik végén db ''N" csat. dugó' másik végén árnyék. nagy csat. dugo födeő hüveybiinccse, beép. ezáró eenáás nékü Type Koax. árnyékot kábe, egyik végén ''N" db csat. dugó, másik végén árnyékot, nagy csat. dugó födeő hüveybiinccse, beép. 50 ohm ezáró eenáássa Type Koax. csat. dugó "Am'' rendszerü db Type Koax. csat. dugó ''N" tip. beép. 50 ohm db ezáró eenáássa Hasznáati utasitás db "C" tartozékok /Csak küön rendeésre az ár feszámitása meett/ Type /50 Ohmos pi-tag egyik végén "N" csatakozó dugó, másik végén UHF koax. csatakozó dugó. IKONTAKTA DC b/ Csöves ovadóbiztositó betétek "A" tartozék: 220 V- 1,6 A /Go 20/5,2-1,6 A/ 2 db io i. 127 V- 3,15A /Go 20/5,2-3,15A/ 4 db 24 V - 1,25A /Go 20/5,2-1,25A/ db 4. KICSOMAGOLÁ.SI ELÖIRÁS A többrétegü burkeatba csomagot készüéket a ádábó ki ke emeni, majd a ragasztások mentén a küső papirburkoatot fe ke tépni.- Igy hozzáférhető a huárupapir doboz, ameyet szintén a ragasztások mentén ke febontani. A készüékrő a huámpap-ir dobozbó történt kiemeés után a égmentesen zárt müanyag burkoat is etávoitható és a készüék a beső papir boritásbó kibontható. A krómozott, vagy nikkeezett akatrészekrő a parafinpapír védőboritást egöngyöve és a vékony vazeinréteget puha textianyagga, vattáva etöröve a készüék üzembe heyezhető. 5. A KÉSZÜLÉK MECHANIKAI FELÉPITÉBE A készüék eőapját az e. ábra szeméteti. A kezeőszervek, csatakozók, eektroncsövek, vaamint a nagyobb akatrészek /eektroit kondenzátorok, háózati fasz. vá~asztó dugó, stb./ eheyezését a készüékben a 2-14 ábrák mutatják. Az ábrákon átható a csavarhuzó-áitásu potenciométerek eheyezése is, meyek az eőap feő nem áithatók. 1173/B

21 KEZELÉSI ELŐIRÁS 6.1 üzembeheyezés A készüéket 22o V háózati feszütségre beáitya száitja a gyár. o vagy 127 V feszütségre vaó átkapcsoása ugy történik, hogy a készüék hátodaán évő F fedőemezt /5. ábra/ etávoitva az igy hozzáférhetővé vát feszütségkapcsaó a Ri~ vánt üzemfeszütségnek megfeeően beáitható. A készüék üze~beheyezése eőtt védőfödeést ke akamazni. Erre a céra a készüék háózati csatakozójához kivezetett harmadik /födeő-/ vezeték szogá. A KÉSZÜLÉK VÉDŐFÖLDELÉS NÉLKÜLI HASZNÁLATA ÉLETVESZÉLYESI Bekapcsaás eőtt eenőrizzük, hogy az eőapon taáható M müszer mutatója nuán á-e. Az eseteg szükséges korrekció a müs~erházon taáható /6-6/ csavarra /6. ábra/ történik. Ezek után a kés~üéket az 85 háózati kapcsoóva "ON" áásba kapcsojuk. A bekapcsot áapotot a V9 jezőámpa /6.ábra/ kigyuadása jezi. A készüék kb. o perc bemeegedési idő után üzemképes, ké - nyes mérések eőtt ajánatos azonban másfé óra hosszat bemeegiteni. Ennyi idő aatt beá a termikus egyensuy és a frekvencia emitésremétó vátozása már nem következik be. 6.2 Kezeőszervek ismertetése OFF...ON RANGE Frekvencia áitó Finom frekvenciaáító Feszütségosztás Háózati kapcsoó /6-85/ Frekvencia sávvátó /7-7/ 4-7; 6-o,5; 9-15; 14-24; 23-44; 42-8o; 75-4o; 3o-25o MHz frekvenciasávokra A frekvenciák durva beáítására szogáó forgókondenzátor /8-/ Finomszabáyozó frekvenciák finom szabáyozására /8-12; 8-13/ Kimenőfeszütség eosztására /8-9/ 0-oo db tartományban

22 - 2o - FM üzern.módkapcsoó EXT. INT 5o INT 4oo OFF AM iizemmódkapc so ó OUTPUT II. INT 5o INT 4oo OFF OUTPUT I. Puse Video + Video - Video = EXT. INT 5o INT 4oo A kiiö ra /7-S2/ 3o Hz ~" 15 ke::', mcdnáó frekvencf_<ra 5o Hz háóza t i modnáás 4oo Hz bes6 m~&1áás :r,/iodnáatac áás Küönböző AM U_zemmódok v3toztatá - sára /7-53/ A /8-2/ nagyszintü kimeneten mérve 5o Hz háózati moduáás 4oo Hz bes6 moduáás Moduáatan áás A /B-1/ kisszintü kimeneten márve Impuzus moduáció a 3o Hz MHz ta rt omány ban_ Videomodnáció bes6 aa.pszinthey~ reáitássa 3o Hz - 6,5 MHz tarto - mányban Videomodnáci ó beső aap sz int he y~ reái tássa 3o Hz - 6,5 IVJ1-íz tartomány baf Videomodnáció küsó aapszíntheyreáit3ssa o~ MHz tartomány~ ban 3o Hz ~ oo kez am_pitudómodu_<c".ó 5o Hz bes 6 háóza t i 4oo Hz modnác i ó s5 háózati modnáció AM modn á ci ó mé;zs~e.sza b :H,Y.9..9 ó y s sz a b ó. y oz~':: rn 1n?ységre FM öketszabáyo_zó szs~ yoz o-ao khz tar-

23 - 21 ~ LEVEL áitó potenciométer 8zintszabáyozó potenciométer AM moduáció mé;ységmérés 25 % 100 % LEVEL /7 - P36/ Küső és beső moduációs méyéé~ get mér 30 Hz khz tartomány~ ban a beső indikátor müezerre müszer végkitérése esetén 25 %. mod.. méység müszer végkitérése esetén 100 % mod* méység Nagyfrekvenciás szintmérés a nagy~ szintü /8-2/ kimeneten 500 mv-ig kisszintü /8-/ kimeneten 100 mv-ig. 6.3 Mérés eőtti hiteesités, kimenetek ezárási módjai /7. ábra/ Mérés eőtt_ hiteesitsük a kimenő nagyfrekvenciás szintet. A "RANGEu /7-71 gombba az 1. sávra áunk. Ezt jezi a skáa két odaán évő hasitékban megjeenő kis /7-8/ háromszög, ameynek csuasa e kapcsot frekvenciasávra mutat. A skáa közepén évő durva frekvenciaáitó gombba /7-/ a skáa "LEVEL" jezésére áunk. A piszton csiapitó /7-9/ gombját bara a nyia jeöt j.rányba ütközésig becsavarjuk, az 11 0UTPUT IP 1 /7-2/ kimenetet e ke zárni. A heyes ezárás biztositható; a./ tartozékként száitott tipusu kábe hasznáatáva /ennek végébe az 50 Ohm-os ezárás be van épitve b. tartozékként száitott és tipusu kábeek hasznáata esetén a vizsgáandó készüék bemenete egyen 50 ohm--os c./ amennyiben a nagyszintü kimenetre nem csatakozik e:~,árt kábe, vagy egyéb 50 Ohm-os ezárás a kis~ szi.ntü kimenet hasznáata esetén/, akkor a tartozékként száitott tipusu 50 ohm-os ezárás E.kamazásáva biztositható a heyes müködés. Az AM és FM üzemrpódkapcsoókat /7-83; 7-82/ "OFF 11 áásba, a müszerkapcsoót /7-84/ 11 LEVEL 11 áásba kapcsojuk. Ezután csa- EMG-1173/B

24 i -22- varhuzóva a /7-P36/ "LEVEL" potenciómétert ugy áitjuk be hogy az M müszer mutatója a müszerkáán évő 'LEVEL" jezés-. re mutasson Ezze a nagyfrek'venciás szint hiteesitése befejeződött. Roszszabb mérési sorozat esetén ajánatos a na5~frekvenciás szint többszöri utánhiteesitése, ettő ugyanis a öketmérés pontossága is függ. 7, HASZNÁLATI ELŐIRÁS 7.1 A készüék mint nagyfrekvenciás generátor /8.ábra/ A frekvencia be~itása sávonként a /8-7/ "RANGE" kapcsoóva történik, a beáitott sávot a már eirt módon nyihegy j.ezi. A durva beáitás egy sávon beü a skáa közepén évő /8-/ for~atógombba, :mig finoman a skáa jobb feső sarkában évő két függőeges émeghajtásu gomb közü a /8-12/ jobbodaiva történik. A baddai /8-13/ gombba egy, a jobbodaihoz képest eforgatható, százas fokbeosztásu. tárcsa forog együtt. Ennek segitségé~e egy tetszőeges frekvencia környékén igen kis frekvenciahangoás áitható be. P. ha oo MHz frekvencián a finombeáitó egyszerü körbeforgatásáva 2 MHz :frekvenciát hangounk.e, akkor egy fok be - osztásnak 2o khz ehangoás fee meg. Ez igen eőnyös sáv - széesség méréséné. 7.2 Frekvenciamoduát szignágenerátor /9. ábra/ i i A készüék frekvenciamoduát szignágenerátorként vaó hasznáata esetén az /82/ FM kapcsoót a kivánt üzemmódra kapcsojuk, amey ehet "INT 5o" /beső 5o Hz/ 1 "INT 4oo" /beső 4oo Hz/ és "EXT'~ áás, amey küső hanggenerátorró vett 3o Ha- 15 kh~ frekvenciáju moduációt jeent /9-5/ bemeneten. A öket nagyság~t mindhárom esetben az FM jezésü /P2o/ gombba áithatjuk 1 be, a beáitott öket értékét.pedig kis ö - ketek.esetén az:s4 müszerkapcsoó "FM 25 ke/su, nagyokná az "FM oo kc/s" á~ásában közvetenü a müszeren ovashatjuk e. Küső moduáció esetén oo khz öket eéréséhez kb. 15 V r.agyságu bemenője szükséges. A frekvenciamoduát jeet mind az "OUTPUT I", mind az "OUTPUT II" kimeneten megkaphatjuk.

25 f.. ~ Ampi tudómodu:,á t szignágenerátor /o. ábra/ Az FM üzemmódkapcsoót 111 0FF" áásba kapcsova az S3 kapcsaó áásainak megfeeóen ampi tudómoduát szignágenerátorként hasznáhatjuk a készqéket. Az AM üzemmódkapcsaó áásábó három az '"OUTPUT II" nagyszintii kimenet /o-2/ a többi nyoc az "OUTPUT' I'" /o-1/ kisszintíi kimenetre érvényes mod u á c i ó ka t kapcsoj a. Az "OUTPUT II" "INT 5o" és "INT 4oo" áásaiban a /o-2/ kimeneten kapunk nagyszintü ampitudó moduát jeet. Mint a müködési eírásbó ismeretes, ebben az eset ben a sz int automata közvet enü. az osz ci átort moduáj a és igy egyu t ta jeentős frekvenciamoduáció is feép. S4 mü. szerkapcsoó "AM 25%" i. "AM oo%" áásaiban enné a m.odu - ációs módná az M müszer csupán tájékoztató jeegge mutatja a moduáci ós méy séget. Az S3 kapcso ó "OFF" áása moduá - at an áás. Az 11 AM" üzemmódkapcsaó további áásai ban az "OUTPUT I" kimeneten kapunk moduá t je e ke t /ugyanakkor az OUTPUT IP' modu - áatan jeeket szogátat/. A kapcsoó "PULSE 11 áásában a /o-3/ "VIDEO IN?UT" bemenetre négyszögjeet vagy pozitiv impuzust adva, a kimeneten ennek megfeeóen moduát nagyfrek venciás jeet kapunk. A VIDEO + moduációs módná, a "''VIDEO INPUT" bemene tre pozi - tiv video jeet adva pozitiv szabvány szerint moduát nagy - frekvenciás jeet kapunk. A 15o Ohm-os "VIDEO" bemenetra kondenzátoron keresztü is csatakozhatunk, mive a modnátor beső aapszintheyreáítóva is rendekezik. A 1 'VIDEO-u áásban a fent ihez hasonó módon ne ga ti v moduáó ~ídeo je csatakoztatása esetén negativ szabvány szarint modnát nagyfrekvenciás jeet kapunk. A :nvideo=" áásban egyenáramuag csatakozhatunk a fji.odná - t orra, a készqéket tehát a kivüró beadet t egyenfeszütségge, i. küsó aapszintheyrenitó akamazásáva akár a pozitiv, akár a negativ szabvány szarint moduáhatjnk.. Impuzns- és videomoduációs tizemmódokban a mü.szerre a mduációs

26 -24 - méység nem mérhet5 és azt a kivür ő beadott je ampitudojáva szabáyozhatjuk. A tejes kimoduátáshoz kb. 5 V je szükséges csucstó-csucsig. A további áásokban /m, rrint 5o' 1, beső" "INT 4oo"/ küsó,i. jef orrásbó ampitudomoduát jeet kapunk a kimeneten. Az 11 EXT" áásban a /o-4/ ' 1 EXT. AMrr kapcsokra kb.15 V nagyságu 3o Hz - oo khz frekvenciáju jeet csatakoztatva az "'AM" /o-p32/ jezésü gombba szabáyozhatóan 0-8o % méységig moduáhatunk, amey az M müszeren a müszerkapcso- ó /o-s4/ rram 25%" és rram oo%rr áásaiban ovasható e. Az nrnt 5orr, i. rrint 4oo" áásokban beső 5o Hz, i. 4oo Hz jee moduáunk, a moduációs méység szabáyozása és beáitása a fentivei azonos. Az "OFFrr áás ismét moduáatan áás..az "AM" és ''FM'r üzemmódkapcsoók egymássa mechanikus kapcsoatban nincsenek, ami azt jeenti, hogy nagyfrekvencia egyidejü modu!ációja mindkét üzemmódban ehetséges. Iyen. kombinácio igen hasznos nfm'r demoduátor vizsgáatáná p. az nam 5ott és "FM. 4oo c/s'' moduácio együttes--hasznáata.. Ekkor a müszerkapcsoó megfeeő áásaiban a öket és a moduációs százaék egymástó függetenü beáitható. A gép szétszereése. Az anódpótóhoz a készüék hátapjának evéteéve ehet hozzáférni. A hátapot a /5-CS/ csavarok kicsavarásáva ehet etávoítani. Ha szükséges, az anódpótó pane a /-CS2/ csavarok megodásáva vehet& ki. A kész üék o sze i át or, e rós i t ő, ni voau t oma ta és mod u. át or egységei az eőap /6-+-/ csavarjainak megodása után eőre kihuzhatók.

27 Frekvenci~ontosság eenőrzése~_tii~gáii~~ A mérés oymódon történik, hogy keverő segitségéve a készüék jeét normáfrekvenciás generator jeéhez keverjük és a küönbségi frekvenciát fejhagató segitségéve indikáj11k. ~séges müszerek: normáfrekvenciás generátor, mey és o MHz frekvenciákat 5.o-4 pontosságga áit eő; keverőberendezés; fejhagató. A szükséges mérési pqnto~~~ ± o,o5%. Az OUTPUT II kimenetet o83-5o tip. 5o Ohm-os ezáróva zá~ - juk e. Az AM-FM üzemmódkapcsoót 1 JOFF", a müszerkapcsoót!"~4 "LEVEL" áásba kapcsojuk. A piszton csiiapitót ütközésig beforgatva a "LEVEL" potenciomé~erre /P35/ a müszeren "LEVEL" jezésre szabáyozunk 4 MHz-en, majd 3oomV-ot áitunk be. Az OUTPUT II. hüveyró ezárt kábee riormáfrekvenciás generátorra csatakozunk és eenőrizzük a frekvenciapontossá - got az I., II., III. és IV. sávon MHz-enként, az V.,. VI. sávon 5 MHz-enként, a VII. és VIII. sávon o MHz-enként. Max. etérés o, 9% ehet.amennyiben etérés mutatkozik minden sá - von eőször az oszciátor mechanikus akatrészei t viz sgájnk feü. A /3-A/ arretáó, a sávvát ó do b /2-D/ megaznása, megcsnszása okozhatja a hibát. A forgókondenzátort mozgató /3-3/ mechanizmus megcsuszása szintén jeentős skáa-ehnzó - dást okoz. Viamos akatrészek közüa V3 oszciátorcsó., /2-V3/ paramétereinek jeentős vátozásar /ami egyéb hibát is okoz/ fre kvenc i ae hnzódásban is je entkez ik, küönösen a fes ő sávokban. GeD1-Ge'D3 ökód iódák hibásodása frekvenc i ahi bában is mntatkozik. Ha csak 1-1 sávon észehető a frekvenciahiba,'kkar'a"2-áb:ra/rezgőköri tekercsek /L-LS/ mechanikns sérüésére /azn.ás, ecsuszás/ következtethetünk. A hiba okozójának kiküszöböése után cészerü az eredeti skáát megtartva hiteesitési diagramroot fevenni, mert igy juttmk egkönnyebben isrffit frekvencia - pontos készüék birtokába.

28 Kimenőszint pontosságának eenőrzése, utánáitása /OUTPUT I, OUTPUT II/ A mérés oymódon történik, hogy a készüék müszerén 45o mv-ot áitunk be és az 5o Ohm-ma ezárt kimeneteken csővotmérőve mérjük a feszütséget. Szükséges müsz erek: átmenőfejes csóvo tmérő 4-25o V1Hz frekvenciatartományra; a készüékhez tartozó ob3-5o tip, 5o Ohm-os ezáró. Szükséges mérési pontosság: ± o,5 db Az AM-FM üzemmódkapcsoót "OFF", S4 müszerkapcsoót "LEVEL" áásba kapcsojuk. ttqutput II" kimenetre átmenésfejes csóvotmérót kapc~ounk, ameyet 5o Ohm-ma zárunk e. Az I.sávon 4 MHz-e rrfevel'r jezésre áitjuk. A piszton-osztóva 45o mv-ot bekapcsova, a. beső müszeren, a küsó müszernek 225 mv-ot ke mutatnia. A "RANGE SELECTOR" kapc so ót mind a 8 sávon végigforgatjuk ég sávonként hár om heyen 45o mv-ot beáítva eenőrizzük a küsó müszer áta mutatott értéket. A küsó müszernek 225 mv-ot ke mutatni, max. e térés +1,2 db ehet. 'A m~rést.az eóbbihez hasonóan az "OUTPUT I" kimeneten is evégezzük. Ekkor a beső müszeren 9o mv-ot áítunk be, a küs5 müszernek 45 mv-ot ke mutatnia. Max. etérés± 1,7 db. Amennyiben etérés mutatkozik, ez kétfée ehet: a/ nincs m~g a keő /45o mv-os/ szint, vagy b/ megvan a keő szint, de nem egyezik meg a beső M müszer és a küsó szintmérő áta mutat ott érték. si esetben meg,ke vizsgáni, hogy a /2-4/ kicsatoóhurok nem sérüt-e meg, tápfeszütségek rendben vannak-e /6,3 V fütés,. /2-Uf/ t2 So V anódfeszü t ség /2-Ua/ és - 5o V/; V3 /2.ábra/ oszciátorcsó VS, V9, Vo nivoautomata-csövek /4. ábra/ hibásak-e, P33 /4. ábra/ potenciométerre a szimmetrikus beáítás fenná-e Vo-es csóné, GeD4 dioda /2. ábra/ müködik-e. Ha a hiba csak az troutput r' kimeneten jeentkezik, akkor P26

29 /13.ábra/ áitásáva korrig~unk, ha ez nem eég, akkor V4, V6 csövet ke megvizsgáni, cseréni, i. áramköreiket e - enő.rf zni. b./ esetben vagy P23 potencióméter /4. ábra/ utánáításáva az etérés megszüntethetó, vagy ha az e térés tu nagy, akkor SiD5 cseréjéve a hiba megszintethetó. Dióda cseréné a 8.3 pontban eirt osztóvizsgáatot végre ke hajtani, mert megfeeő karakterisztikáju váogatott dióda szükséges. 8.3 Osztópontosság eenőrzése és utánáitása. Az osz tót kezdeti tartomány á. ban csóvo tm ró ve een~rizzü.k. A készüék induktív piszton osztó.t tartamaz, ameynek pontossága a mechanikai méretektő függ, te.hát konstrukciós adat. Pontosságát nagyfrekvenciás preciziós oeztóva eenó - rizzük. Szükséges müszerek:. átmenőfejes Szükséges pontosság: ± o,3 db. csóvotmérő. Az OUTPUT II kimeneti hüveyre átmenőfejes csóvotmérót kap - csaunk és 4 MHz-en be3.i tjuk a "LEVEL" szintet, majd 3oMHz-et áitunk be. A beső muszeren a piszton kiforgatásáva 4oo-3oo-2oo- 5o mv-ot.<ii tunk be, ngyanakkor a küsó müszer - nek 2oo-15o-oo-75 mv-ot ke mutatnía. Max. etérés ± o,7 db. A piszton mozgóinde xét a skáa 15o mv-os értéá:'e áitjnk. A beső müszer ugyan~sak 15omV-ot mutat. A további oo-5o-2o és o mv-os értékeket a pisztontáresán áitjuk be, ugyanakkor a küsó miszernek 5o,'25, o és 5 mv értéke ket ke mut a t nia. Max. etérés~ o,7 db. Amenny iben e térés mutatkozík, megfeeő karakterisztikáju SiD5 /13. ábra/ váogatásáva szüntetjük meg a hibát. 8 4 Beső mod náój_ frekvenc iá j ának eenőrzése és utánáitása. --- A mérés oymódon történik, hogy oszcioszkóp ernyőjén hitees hanggenerátor frekvenci9:jához hasonitjnk a készluék jeét Lissajous ábra segitségéve.

30 -28 - Szükséges müszerek: hanggenerátor 1%-os frekvenciapontos - ságga; oszcioszkóp. A készüék OUTPUT I. kimenetét az oszcioszkóp vertikáis erósi tó jére, a hanggenerátor kimenetét a horizontáis erősitájére kapcsojuk. Az AM üzemmódkapcsoót OUTPUT I. 4oo Hz-re, az FM üzenmódkapcso6t OFF áásba kapcsojuk. 6 MHz-en kb. 3d%-os moduációs méységet áitunk be és Lissajous ábra segitségéve eenőrizzük a 4oo Hz frekvenciapontosságat.az e térés max. ±4%. Amennyiben e t érés mutatkozik Ro9, Co3, va. gy Ro8, Co7 /.ábra/ eemek módositásáva korrigájuk... _.'8.5 Mod uációs mé_1.~_g_e ~g.r.~ése é._!! tág!!1i!~.~_lou~:q1'_1/ A mérés oymódon történik, hogy moduációs m9ységméró müszerre eenőrizzük a moduáci6s méységet. Szükséges müszer: moduációs méységmérő ~k!2.~~._qqntos~4~ ± 3%. Az M üzemmódkapcsoót OUTPUT I. 5o Hz-re~ müszer. az FM üzemmódkapcsoót OFF áásba kapcsojuk. Az M müs.zeren s kapcsaó megfeeő áásában 2o, 4o, 6o, So%-os moduációs máységet á i t unk be és e en őr izz ük küső m.üsze~re. Max.. e té rés +2o%. A mérést hasonó módon 4oo Hz moduáció maett is e végezzük. Amennyiben etérés mutatkozik P29 /13. ábra/ potencióméterre korrigájuk. '.8.6 Moduációs mé;ts~ eenőrzése és utánáitása /OUTPUT_/ A mérés eve és a szü.kséges müszer a 6.5 pont szerint. Az AM üzemmódkapcsoót OUTPUT II. 4oo Hz áásba, FM üzem médkapcsoót OFF áás ba, a müs z erkapc so ót AM oo% á!~ba kapcsojuk és az M maszeren 3o%-os moduációs méységet ái tunk be. A küsó mtiszeren mé.rt modu.ációs méységnek 2r$ és 4a% között ke ennie. Amea.ny iben etérés mutatk oz ik oo%-os mé.r sshatá ron P22, potencióméterre korrigáunk /4. ábra/.

31 o%-os AM-né fe épő FM e enórzé se /OUTPUT I/ Ampi tudó moduáció esetén bizonyos nagyságu frekvenciamoduáció is feép. Az FM na~ysá~át Szükséges müszer: öketméró Szükséges pontosság: ± 4% öketméróve mérjak. 3o%-os AM-et ái tnnk be 8o mv-ná OUTPUT I. kivezetésen, aho_vá a öketmérót kapcsojp.k. A max. öketnek 5.o- 5 szabad ennie. A hibát utánáítássa megszüntetni nem ehet, mert nem be3.11 i tot t ért ék a maradék FM, hanem konstrukciós adat. Me~ ke keresni a hi ba okát qp AM-né feépő FM eenőrzése /OUTPUT II/ Méré2i ev, müsze.rszikséget és mérési hiba memezik a 8.7 pontban eirtakka. 5o Ohm ez 3.ró kábee öketméróre csatakozunk, a készüék OUTPUT II. kivezetésére és 3o%-os AM-et áitunk be. Löket - mé.róve mérjük a frekvenciamoduiciót, ameynek,9rtéke max. 15o khz ehet. Hiba esetén az eőző ke e j ár ni pontban eirtak szerint 8.9 Küsó ampitudómoduáció eenőrzése /OUTPUT I/ A mérés oymódon történik, hogy hanggenerátorró adott je EB g i ts égéve moduá j uk a kész üék nagyf rekvenci 9:s j e ét és eenőrizzü.k a szükséges moduációs je nagyságát, vaa... mint a mod 1:tá c iós méy sége t.. csővotmérő; Szü.kséges miiszerek: széessávn generátor; nagyfrekvenciás mod::tác iós méységmérő. Szükséges pontosság: ± 3%. A k 3szüék AM Lizemmódka_r:csoóját "OUTPUT I." ; EXT.FM üzemmódkapcsaóját uoff" áásba, a mü.szerkapcsoót "Moo%" áásba kapcsojuk, az.am potenciómétert max. á:ísba csavarjnk. Az "OUTPUT I. 11 a modu.áci ós %-mérő. hüveyró 5o Ohm-ma ezárt kábee csatakozunk muszerhez. khz-es modnió frekvenciáná 3rf'b-os modnációs méys-3get áitnnk be, a 30í~-os modn:ációs

32 - 3o - méységhez szüks3ges feszüts3g 4 V ehet. A bemenőfeszütséget áandó értéken tartva a széessávu generátorra 3o Hz,, 5, o, 3o, 5o, oo khz-re áva mérjük a moduációs %-ot. Max~ etérés + 1,3 db, khz-hez viszonyítva. Amennyiben etérés mutatkozik, V4,.V6 csöveket és áramköreit /13. ábra/, vaamint R73, G99 /I2.ábr a/ R34, G29 /I3.ábra/ értékeit feüvizsgájuk. S.Io Beső FM eenőrzése és utánáitása. A.mérés oymódon tör ténik, hogy öketmér óve eenőrizzük a készüék fr ekvenciamoduációját. Szükséges müszer: öketiérő Szükséges pontosság: ± 4 % A tr LEVEt n sz i n tet hi t e esi t j ük, majd 3oo mv -ra áunk. Az rroutput II.rr kimenetrő öketmérór e csatakozunk. Az AM üzemmódkapcsoót noffrr áásba, FM üzemmódkapcsoót rrint 4oon áásba, inüszer kapcsoót trfm oo khz" áásba kapcsojuk. Beső müszeren 75 khz öketet áitunk be és Iöketmérőve ee nórizzük a tényeges öketet. Max. etérés a két öketért k között + 18% ehet. Co- ~c <jú' Amennyiben ugyanakkora etérés mutatkozik az összes sávon, a.kkor oo khz öket esetén megvizsgájuk VI /'+.ábra/ FM erő sitöcsövet. A..'rennyiben csak egyes sávokon van etérés., akkor eőször a sáv kisebb frekvenciáju végén a sávtó függóen P3-Po potenciomé-terekke /I4.ábra/ korrigáunk, majd nagyobb frekvewiáju végén sávtó figgóen P-P8 potenciométer ekke /'+.ábra/. Ha a öket pontos, de nem ehet oo khz-ig ökni, akkor a hangfrekvenciás oszciátor feszü."tségét /. ábra/ Uh ke eenőr izni, potenciométer re /.áhra/ 13 V-ra utánáitani. i. a P35 L Moduációs torzítás eenőr zése 75 khz öketnél A moduációs torzítás eenőrzése oymódon történik, hogy a öketméró áta demoduát je torzitását torzitásmérőve mt1rj ük.

33 Szükséges müszerek: öketméró, torzitásméró. Szükséges pontosság: ± 5% Az &.o pont szerint össz eaitott mér-ésben 75 khz öketet áitunk be s a öketm9rő demoduáter kivezetésér51 torzitásmérőr-e csat akozunk. Max. torz it ás: 4 % ehet. Ame nnyiben a torz itás nagyobb, eőször meg ke vizsgáni a hangfr ekvenciás generátor tor zitását, ameynek %-ná kisebbnek ke ennie /I4.ábra/. Ha ez nem hibás, akkor az FM erósitófokozat VI /4.ábr:a/ csövét, i. beáítását eenőrizzük, vagy GeDI, GeU2, GeU3 gennániumdiodákat vizsgá j uk meg /2 ~ábr-a/ Moduációs tofzitás eenórz$e 3o% AM-há A moduációs torzitás eenőr~ése oymódon történik, hogy a moduációs százaékmér5 áta dernoduát jeet torzitásméróve m~jük. Szüksé ges müsze rek: moduác i ós száza9km.éró, torzitásmér5. Szükséges pontosság: ± 5% Az noutput ru kimenetre 3o% AM-ot áitunk be s torzitásmér-óve mérjük a moduáci ós %-méró á ta dernod u á t j e torzitását. Max. torzítás: 4% ehet. Amennyiben etérés mutatkozík,eóször: a hangfrekvenciás generátor torzitását ke megmér ni /14.áb:ra/. Ha itt hiba nem jeentkez~k, a moduátor V4,. V6 csövét i. áramköreit ke megvizsgáni /I3.ábra/ LkHz öketné feépő AM eenőr zése /OUTPUT I/ A.trrérés oymódon tör ténik, hogy 75 k}fz-es öketet ái tunk.be és moduác iós %-méróve mát: j ük az am.pitudomoduáci ót. Szükst:F; es müszerek: moduációs %-méró. Szükséges pont ossá g: ± 2 fo Az AM üzemmódkapcsoót "<FF' áásba,.az FM üzemmódkapcsoót "INT 4oo" áásba kapcsojuk,a m.üszerkapcsoó trlevel.".kap CE~oó áásában 3oomV-ot kapcsounk be.ezután trfm oo khz" áásba kapcsounk és az FM potenciométerre a müszeren

34 khz öketet áitunk be. Az igy feépő AM értéke max. '+'% ehet,.amenny i ben na gy o b b a fe é p ő AM, a ni v ó an torna t a erő si tó j ét ke megvizsgáni, hogy a modnáó frekvencián erősít-e. beső AM esetén az "OUTPUT IIn kimeneten közvet.enü. megfi - gyehető, me rt ha van AM, akkor a nivóautomata erősi tője mü. ködik. S.'+ Maradék FM eenőrzése /OUTPUT II/ A vátófeszütségü. fütés és a tökéeten födeések bizonyos nagyságu fr~kvenciamoduációt okoznak moduáatan áásban is. Ezen FM: eenőrzésére Szükséges müsz erek: öke tmérő Szüksé~s pontosság: ± '+% Ez öketmérót hasznáunk. Az "OUTPUT II" kivezetését a ökatmérő bemenetére kapcso ~ juk, a "LEVEL:"-t e~enőrizzük, majd 3oo mv kimenőszintet áítunk be. Maradék öket '+o MHz-ig max.. 3oo Hz ehet..amennyiben nagyobb a maradék öket, ezt nt ánáitani, korri - gáni beáitószervve nem ehet. Meg ke keresni a hiba okát Küsó FM eenőrzése, utánáitása A méré s oymódon történik, hbgy hanggenerátorró adott je segj :~ség9ve modnájnk a készléket s eenőrizzük a szükséges je nagyságát, vaamint a frekvenciaöketet. Szü.ks éges mus z erek: öketméró; hanggene rá t or; na gy f rekvenciás csővotméró. Szükséges pontoss~: ±4%. Az AM üzemmódkapcsoót 11 0FF" áásba, az FM üzemmódkapcsoót 11 EXT" o:ás ba, müszerkapc so ót : 1 FM oo khz 11 áás ba kapc so j nk és az Fii pote1cióm~tert max. áásba csavarjuk. Az "EXT. FM" bemenetre hanggenerátort kapcsonnk és 1oooHz-es jeet adnnk be. A je nagyságát csóvotmérőve mérjü.k.a be - adott :C'eszütséget addig növejük, anig a öketmérőn 75 khz-es kitérést kapnnk. Az ehhez sziikséges bemenéfeszütség max. ov

35 ehet. A bemenőfeszütséget áandó értéken tartva a hanggenerátoron 3o Hz,, 3, 5t o és 15 khz-et ái t'nk be. A öketmérón eovasott öketértékek ingadozása max...± db. Amennyiben etérés mutatkozik az FM _erósitót /V csó és áramköre 4. ábra/ ke feüvizsgáni. ~.16 Impuzusmodnáci ó eenőrzése A mérés oymódon történik, Lof!::/ o sze iosz#:óppa eenórizzük az impnzusmoduációt,. i. csóyotmérove a moduáció néküi szintet, ami "VIDEO +" á~snak f'ee meg. Szü.k ség es müsz erek: átmenő fe jes csó v o tmérő, impuzusgenerátor; os ze ioszkáp. A szükséges pontosság: ± o,3 db A "LEVEL 11 s~intet hi tees it jük, FM üzemmódkapcsoót "OFF", AM üzemmódkapcsoót 11 PULSE!111 áásba kapcsojuk és noutput II" kivezetést 5o Ohm-ma e:zárjuk. A piszton o:szt6va a beső mü - szeren So mv-ot ái tunk be, maj d "OUTPUT I" kimenetre 5o Ohmma ezárt, át menófejes csóvi mérő t kapcso unk. Az "OUTPUT II" hü.veyró 5o Ohm-ma ezárt kábee 4o mv-ra hiteesitett oszcioszkópra csatakozunk. "VIDEO INP." bemenetre pozitiv khz-es impuzust adunk, ameynek ampitudó - ját addig növejük, amig az oszcioszkópon kapott je ampi - tudója eéri a 4o mv-ot. A beadott je értéke ekkor 4,8 V cs-cs ehet. -a.7 VIDEO poziti!_!!!oduáció eenőrzése A,:; A mérés eve, a szükséges müszerek ~.16 pont szerint pont szerint i müvee tet végezzük e az AM üzemmódkapcsaó "VIDEO +" áásában. A modnáó je növeésekor e - enőrizzük az aapszint tartását,. vagyis a modnáóje c su - _ cs~nak megközeit6eg a hordozó min. szintjéné kei. maradnia. ~-8.18 VIDEO negativ moduáció eenőrzése A mérés eve, a szü.ksé~s muszerek 8.16 pont szerint. Az AM üzemmódkapcsaó "VIDEO-" áásában a :8.16 pontban eirt müveeteket végezzük e. Az átmenőfejes csővotm9rón

36 o mv-ot ke kapni. Az osz ciioszkópon eenórizve a modu - ácíós méységet, a moduáóje max. 4,8 vos-cs értékéné so%-os moduációs méy séget ke eérnie. A moduáój e nö - veésakor eenőri:zzü.k az aapszint tartását, vagy is a moduáóje csucsának p1egközeitóeg a hordozó je max. értéké - né ke maradni VIDEO egyenfeszütségü moduáció eenőrzése ' ' Mé rés e ve : 8:. 16 pon t sz er in t,pzü..ksé ge s müszerek': átmenőfejes csóvo tméro, egyenfeszü t ség ü áramforrás 0-5 V-ig; oszcioszkóp. Szükséges m3rési pontosság:.± C!/a Az AM üzemmódkapcsbó "V!DEO=" áásában a {:S.16 pontban eirt müveeteket végezzük e. Az átmenőfejes csóvo,tmérón 4o mv-ot ke kapnunk, majd, "VIDEO INP." bemenetra kapcsot max. 4,8 V negativ feszütség~e a kimenőjenek 5 mv aá ke esnie. ~ $.2o VIDEO sávszé'esség eenőrzése A mérés oymó4on történik, hogy széessávu generátor segitségéve moduájuk a készüék nagyfrekvenciás jeét és oszcioszkóppa ee.:nárizzük a moduáci ós méy séget. Szüks éges müsze rek': sz éessávu gene rá tor; oszcioszkóp; nagyfrekvenciás csővo 1 tm.éró. Szüksé~ mérési pontosság:.±.o,3 db ' Az AM iizemmódkapcsoót "VIDEO=" áásba kapcrojnk, "OUTPUT!" kimenetre az oszci_oszkópot kapcsojuk. A skáán kb. 27 MHzre áunk és a "VIPEO" o.emenetre egy széessávu generátorra csa takoznnk~ A sz.éessávu generátorra khz-en 3o% moduá - ciót áitnnk be, majd 3o Hz; o,; o,5 khz,, 2, 3,. 4,. 5, ' 6,5 MHz-re áunk, a bemenőjeet áandó értéken tartva, eovassuk az egyes fr!skvenciákhoz tartozó moduáci.ós %-ot. Max. etérés:.± 2,7 db, 1oooHz-hez viszonyítva. Amennyiben etérés; mtj.tatkozik V4,.GeD7,GeD8 diódákat \rizsgájnk meg. C 134, R 61 e e me kk ej.. ko r ri gáhat ó V6 és áramköreit, vaamint A frekvenciamanet hibá ja., /12.: ábra/.

37 A készüékben mérhetó főbb egyen- és vátófeszi.htségek. Csőfog. csapsz VI o +3,2 6, 3..._, 6, 3r...J +9o + 9o + 9o V o +2, 5 6, 3/"V 6' 3 " V 3 +26o o + 5o + 5o +26o o o 6,3= 6, 3= if 4 +ob + o 5 +ob 6, 3r_.! 6, 3"" +28o o +ISo V o 6,3r-J 6, 3r-..t +5oo +5oo V 6 + o 8 o +1,4 6,3'"'-' 6,3,-..., +ob o +1,4 V o r-J 6, 3~/ vs -5,5 o 6, 3~v 6,3-'-../ + 6o + 6o.. ~~---- V 9 +26o + o o +o2 6, 3"'-./ 6, 3 '-- +28o + o o +o2 6, 3... ~ - ~...,.~--... Vo + o o +o,5 +1,.5 6,3= ,3= +oo +o,5 +1,5 6,3= + 2o VII o 6,3,~ 6, 3r-J +5oo +5oo V2 + o 5 + o o + o 5 6,3~ 6, 3,-...J o +o5 V3 o +52o + o 5 +52o V4-5o t 175 o +175 V5 fee5 +52o 2o~ 2o,..._...~ 43o,_, kivezetés: VI 6 - fe so +52o 2o...v 2o.-v kivezetés: 430r-J i -'-'-- V7 27o ~"J , 3r-.~ 6, 3rv 27 orv V2o + 8o o +6,5 6, 3r-~ 6,3r--J + 8o o +6; 5 Az adatok csak tájékoztató jeegüek és a fö~höz képest érten~ d5k, a fütófeszütségek kivéteé\re hasznáandó müszer Rbmin. = = 15MOhm az egyenfeszütsé-gek méréséhez.

38 SZÁLLITÁSI ÉS RAKT.ÁROZÁSI FEI/I'ÉTELEK A készüéket a 4. pontnak megfeeően becsemagot és eragasztott áapotban oyan raktárheyiségben, i. oyan küső körümények között ke raktározni és száitani, amey az aábbi eőirásoktó nem tér e: Környezeti hőmérséket: Reativ égnedvesség: max. 98% Légnyomás: mb. A készüék hosszu idejü raktározása küöneges óvintézkedést nem tesz szükségessé. Raktározás után a készüék kicsomagova és háózatra csatakoztatva üzemi körümények között azonna üzemképes. 0 aatti hőmérséketen cé sz erü áandósító égtérbe heyezni és tartani, mindaddig, amig hőmérséket-egyensuyba jut, és csak azután üzembeheyezni. 1173/B

39 MELirÉKJETEK Akatrészjegyzék Tömbvázat Kapcsoá.si rajz Eőap a kezeőszarvekke Erendezési vázatok /1/A ábra/ /B ábra/ /1/C ábra/ /2-14. ábra/ 1173/B

40 MELLÉKLETEK APPENDICES AN HANG npmnohiehmr

41 ,, ALKATRESZJEGYZEK PARTS LIST SCHALTTEILLISTE LISTE DU MA TEREL cne...-ia<diaka., If111 AETAnEH

42 RF fémrétegeenáás meta-fim resistor Metaschtcht>~ teerstan ~ RE s zénrétegeenáás crysta-carbon resistor Kohens ch ich\ w tder,;tand HT tárcsaeenáás disc resistor Scheibenwiderstand fu! huzaeenáás wire-wound resistor Drahtwiderstand RP!! preciziós huzae en áás precision wire-wound resistor Prazisions -Drahtv.. HiPr stand HZ zománcbevonau huzaeen- wire-wound resistor Drahtwiderstand áás (enameed) PH huzapotenciométer wire-wound potenhometer Drahtpotent10me1c r PR réteg potenciométer fim -type potentiometer Schichpotentiomet~ r CP papírkondenzátor paper capacitor Papierkondensator cc csiámkondenzátor m ica capacitor Gimmerkondense:tt_or CK kerámia kondenzátor ceramic capacitor Keramikkondensator' CE eektroit kondenzátor eectroytic capacitor Eektroytkonctensa tu t' cs styrofex kondenzátor styrofex capacitor Styrofexkondensa tor CMP fémezett papírkondenzátor metaized paper capacitor Metapa pi e rkonden sa t o r C\'!F fémezett mianyagfóiás metaized pastic foi Metakunstoff- Fo!tenkondenzátor capacitor konctensator CML fémezett akkfim kondenzátor metaized Jacquered capacitor Metais terte-k unststuffkondensator mit Lackfoien CMS fémezett styrofex kondenzátor metaized styrofex capacitor \1etas tyro f e x kondt'n.c;a 1 ur CT trimmer kondenzátor trimmer capacitor Trimmerkondensator C:\1E fémezett poiészter kondenzátor metaized poyester capacitor Metapoyesterkondensator CET tantá eektroit kondenzátor tanta eectroytic capacitor Tantaeektroyt koncen sa tor CFE poiészter kondenzátor poyester capacitor Poy e st e rfoi en kond en sa tor v eektroncsó tube R ö h ren NJ számjezö eszközök numerica indicators Ziffernanzeigen D dióda diode Dioden Se szeén egyenirányitó seenium rectifier Se en TR tranzisztor transistor Transistoren Th termisztor th errnistor Terrnistor IC integrát áramkör integrated circuit Integrierte Stromkreise XL kristáy crysta Schwingquarz So csatakozó ajzat sacket Buchse P! csatakozó dugó pug connector Stecker T transzformátor transforrner Trans forrnatoren Ü be rt ra ger L induktivitás inductivity, co i Spuen A akkumuátor rechargeabe battery Batterie REG regisztráó recorder Schreiber F biztosító betét fus e Sicherungseinsatz hagató beadphone Kopfhörer Ohrhörer H x hangszóró audspeaker Lautsprecher RY jefogó reay Re ais J jezőámpa piot amp Signaampe G parázsfényámpa gow discharge amp Gimmampe s kapcsaó switch Schater \ OT motor motor Motor B teep battery Ba t ter-ie ~ miszer meter Anzeigeinstrum e nt

43 resistance a couche métaique résistance a couche de carbone résistance a disque résistance bobinée r ésistance bobinée de précision résistance émaiée pe311ctop MeTa~~1311POEaHHhM pe311ctop yr~epo/mctmm OB8PXHOCTHhM pe311ctop MCKOBbiM pe311ct0p pobo~o'hmm pe311ctop npeum3i.10hhlii1: npoboji01..jhbjti pe311ctop pobo~o'hmm c JMa~eBbiM OKPb!T18M RF RK RT RH RPH RZ potentiométre bobiné potentiométre a couche pe311ctop nepemehhbim rrpob O~O'!Hb!M pe3!1ctop nepemehhmm yr~epoi1ctbim PH PR condensateur au papier eondensateur au mica condensateur céramique condensateur éectroytique condensateur au styrofex condensateur au papier métaisé condensateur a feuie en matiére synthétique métaisé condensateur au fim de vernis métaisé condensateur au styrofex métaisé condensateur trimmer condensateur au poyester métaisé condensateur éectroytique au tantae condensateur au poyester KOH)eHcaTOP 6YM~HMM KOHi8HCaTOp C~~HHOM KOH/ HCaTOP KepaM1'!8CK1M KOH/8HCaTOP 0~8KTPO~1T1'8CK11M KOHi8HCaTop O~1CT1PO~bHbiM KOH/8HCaTOP MeTa~~311pOBaHHb!M 6yM~Hb!t KOH/8HCaTop MeTa~~1311POBaHHbi1 C n~actmacco- BOM <JO~broM MeTaJIJIV13MpOBaHHh~ KOHneHCaTop Ha JiaKOTIJie- HO'HOM OCHOB8 KOH/8HCa TOp O~1CT1pO~bHbM, MeTa~~1311poEaHHb!t KOH)eHCaTop OiCTpOe'!HbM MeTa~~1311POBaHHbi:1 O~1J<J11JHb!M KOHieHCaTOp.3JieKTPOJU1T11..18CKY1t1: TaHTaJIOBbit1 KOH.i8HCaTOP O~13<1J1pHbiM KOHieHcaTOP CP cc CK CE cs CMP CMF CML CMS CT CME CET CFE tube éectronique indicateur numérique diode redresseur au séénium t ransistor th errnistor circuit intégré crista! d ou ie fi ch e transformateur bobine accumuateur enregistreur J~eKTPOHHaH ~amrra UM~POBOM 11Hi1KaTOP 1101 BbPHM1 Te~ b ce~ehobbim TpaH311CTop TepMMCTOp MHTerpa~bHaH cxema KBapueBMM pe30hatop pa3bem uitencejib KaTyuma 11HiYKT1BHOCT1 akkymy~htophah 6aTapeH permctpatop v NJ D Se TR Th IC XL So PI T L A REG fusihe a tube en verre écouter baut-pareur re ais Iampe-témoin ampe a effuves interrupteur, seecteur, commutateur rooteur batterie indicateur npenoxpahmte~bhah BCTaBKa Hay!H1K rpom.korobophtejib pe~e MCT Op CíaTapeH CTpe~O'HbiM PHCíop F!x HY.r r s.\ot \

44 Minden mérőkészüék - a megbizhatóság és a müszaki adatokban eőirt határértéken beüi nagyobb pontosság érdekében - gondos egyedi mérésse és beszabáyozássa készü. Ennek következtében eőforduhat, hogy a készüékek a Íneéket akatrészjegyzéktő etérő értékü akateemeket is tartamaznak. With a view to reiabiity and increased accuracy within the specifications, each unit has been subjected to carefu individua contro measurement and aignment. Therefore, it may occur that an instrument incuces components with ratings sighty different from those given in the Parts List beow. Jedes Gerat wird im Interesse einer höchstmögichen Genauigkeit und VerUissichkeit ein~r sorgfatigen individueen Messung und Eichung unterzogen. Demzufoge kann es verkommen, dass die Gerate auch Teie enthaten, deren Werte von den in der voriegenden Schatteiiste angeführten W ert en abweichen. Chaque apparei de mesure a été fabriqué avec des mesaures et des régages individues soignés dans ' inté r et de a fiabii té e et d'une pus grande précision, en -dedans des vaeurs imites preaerites dans es caractéristiques téchniques. En raison de ceci i peut arriver que ' apparei contienne des ééments dont a vaeur est autre que ce e spécifiée dans a Liste du matérie ci-jointe. Kax~h~ np~6op - B ~HTepecaX ~OCT~XeH~H 6onee BhCOKO~ TOqHOCT~ B npe~enax Ben~q~H, np~be~ehhhx B TeXH~qeCK~X ~ahhhx, a TaKXe C ~enbid TI0BbM8H~H Ha~eXHO CT~ - TIO~BepraeTCH TmaTenbHO~ ~H~~B~AYanbHO~ HaCTpO~Ke ~ Hana~Ke. B pe3ynbtate 3Toro MoxeT cnyq~tbch, qto np~6oph co~epeat ~ ~etan~, Ben~q~Ha KOTOPhX OT~qaeTCH OT Ben~q~Hh, np~be~ehho~ B cne~~~~ka~~~ ~etane~ np~6opa. Magyar Hirdet6 -Statisztikai Kiadó V~Íaat, Nyomdaüzem

45 -- R -c:::3- No Q % w No Q % w R RF 510 k 5 o,5 R 59 RF 2 k 5 o,5 R 2 RF 24D R 60. RF oo 5 0,25 R 3 RF 680 0,5 R61 RF oo 5 0,25 R 4 RF 6,8 k 2 R63 RF 47 k 5 R 5 RF 10 k 5 0,5 R 64 RF 100 k 5 0,5 R 6 RF 10 k 5 0,5 R65 RF ,5 R 7 RF 10 k 5 0,5 R 66 RF M 5 0,5 R 8 RF 10k 5 0,5 R67 RF 100 k 5 0,25 R 9 RF 5,1 k 5 0,5 R 68 RF 4,7 k 5 0,125 R O RF 10 k 5 0,5 R 69 RF 3,3 k 5 0,25 R RF 150 0,5 R 70 RF 33o k 5 0,5 R2 RF 560 0,5 R 71 RF 150 R 3 RF 1,3 k 0,5 R 72 RF 330 k 5 0,5 R4 RF 2,4 k 0,5 R 73 RF 56 k 5 0,5 R 5 RF 3,9 k 0,5 R 74 RF 2 k 5 U,5 R 6 RF 6,8 k 0,5 R75 RF 82 k 5 0,5 R7 RF 7,5 k R 76 RF 2M 5 0,5 R 8 RF 8,2 k R 77 RF 470 k '5 0,5 R 20 tf 6,2 k 5 0,5 R 78 RF 470 k 5 0,5 R21 RF 6,2 k 5 0,5 R 79 RF 470 k 5 0,5 R 22 RF 6,2 k 5 0,5 R 80 RF 470 k 5 0,5 R 23 RF 6,2 k 5 0,5 R 81 RF R24 RF 6,2 k 5 0,5 R 82 RZ 10 k 5 8 R25 RF 6,2 k 5 0,5 R83 RF 51 5 R26 RF 2 k 5 0,5 R 84 RZ R 27 RF 2 k 5 0,5 R85 RF 100 k 5 0,5 R 28 RF 15 k 5 0,25 R86 RF 620 k 5 0,5 R 29 RF 47 0,125 R87 RF k 5 0,5 R 30 RF 47 0,125 R 88 RF ,25 R31 RF 15 k 5 0,25 R 89 RF 24 k 5 2 R 32 RF 15 k 5 0,5 R 90 RF 68 k 5 0,5 R33 RF 20 k 5 0,5 R91 RF 180 k 5 0,5 R 34 RF 4,7 k 5,0,25 R 92 RF k 5 0,5 R 35 RF 2,7 k 5 0,5 R 94 RF M 0,5 R 36 RF 100 k 5 0,5 R95 RF M " 5 0,5 R 37 RF 39 k 5 0,5 R 96 RF 430 k 5 0,5 R 38 RF 6,2 k 5 0,5 R 97 RF 100 k 5 0,5 R 41 RF ,25 R98 RF 330 k 5 0,5 R 42 RF 75 k 0,5 R 99 RF M 5 0,5 R 43 RF 25,1 k 0,5 Roo RF 680 k R 44 RF 25,1 k 0,5 RO RF 47 k /B

46 -2- R -c:::j- No Q % w No Q % w R45. RF 75 k 0,5 R 46 RF 3,3 k.5 0,.5 R 47 RF 47 k.5 0,.5 R 48. RF M.5 0,.5 R 49 :RF 3,3 k.5 0,.5 R 50 RF 47 k.5 0,.5 R.51 RF 33k 0,.5 R.52 RF 47 k.5 0,.5 R.53 RK 50,1 2 0,2.5 R.54 RF 100 0,12.5 R.5.5 RF 50,1 0,125 R.56 RF.5,6 k.5 0,25 R.57 M ,2.5 R.58 RF ,5 R08 RF 200 k 0,5 R09 RF 200 k 0,.5 R O.RF ,.5 R2 RF 3,3 k.5 R 3 RF 100 k.5 R 4 RF ,2.5 R.5 RF ,2.5 R 6 RF ,2.5 R7 RF 4,.7 k.5 0,2.5 R 20 RF ,.5 R22 RF ,.5 R23 RF ,.5.R24 RF ,.5 R2.5 RF ,.5 R 26 RF ,.5 R02 RF 47 k 5 R28 RF k RF ,.5 R29 :RH 1.5 k.5 0,.5 R04 RF 880 k.5 0,.5 R 30 R:J k.5 0,.5 R10.5 RF. k.5 0,.5 R 32 RF 2 k.5 0,.5 R06 RF 8,2 k.5 2 R 33 RF 6,8 k.5 R07 RF 100 k.5 0,.5 p -;;zj- No Q % w No Q % Yi P 8 PH 10 k 10 1 P 2 PH 10 k 10 1 P3 PH 10 k 10 1 P 9 PH 100 k 10 3 P 4 PH 10 k 10 1 P 20 PR 15 k 20 2 PS PH 10 k 10 1 P22 PH 4,7 k 10 1 P 6 PH 10 k 10 1 P 23 PH 4,7 k 10 1 P 7 PH 10 k 10 1 P25 PH ,7 P26 PH 10 k 10 1 PS PH 10 k 10 1 P 9 PH 10 k O 1 P28 PH 1,5 k 10 0,7 PIO PH 10 k 10 1 P29 PR 10 k 20 o, 1 P 1 P32 PR 15 k 20 2 PH 10 k 10 P 2 PH 10 k 10 1 P33 PR 2,2 k 20 2 P 3 PH 10 k 10 1 P34 PR 22 k k 10 1 P35 PH 1 k 10 1 P 4 PH P 5 PH 10 k 10 1 P36 PH 1 k k 10 1 P37 PR 47 k 20 2 P 6 PH P 7 PH 10 k /8

47 -3- c -- No ::&' % v No F C CFE 220 n C 57 CK n C 2 CE 22 )J+22~ csa CK 82 p C 3 CFE 4,7 n C 59 cc 470 p C 4 CFE 470 n C 60 CMP 4,u C 5 CME )J C 62 CK n C 6 CFE 22 n C 63 CK n ca CK 82 p C 64 CK n C 9 CK 82 p C 65 CK n C O CK n C 66 CK n C CK 82 p C 67 CK n C 2 CK 82 p C 68 CK n C 3 CK 2,2 n C 69 CK n C 4 CK 2,2 n C 70 CK n C 5 CK 2,2 n C 71 CK,5 n C 6 CK 82 p C72 CK 2,2 n C 7 CK 2,2 n C73 CK n C 8 CK 2,2 n C74 CK 2,2 n C 9 CK 2,2 n C 75 CK 220 p C 20 CK 82 p C76 CK 56 p C21 CK 2,2 n C 77 CK 220 p C 22 CK 2,2 n C 78 CK 2,2 n C 23 CK 2,2 n C 79 CK 2,2 n C 24 CK 82 p c so CK 220 p C 25 CK 2,2 n C 81 CK 2,2 n C 26 CK 2,2 n C 82 CK 2,2 n C 27 CK 2,2 n C 83 CFE 47 n C28 CK 82 p C 84 CE ~ C 29 CK 2,2 n eas CFE n C 30 CK 2,2 n C 86 CFE IOOn C31 CK 2,2 n C 87 CE 100 ji C 32 CK 1,5 n ess cs 2,7 n C 33 CK n C 89 CK 82 p C 34 CK,5 n C 90 CK n C 35 CK 15 p C 91 CK n C 36 CK 15 p C 92 CK 82 p C 37 CK 470 p C 93 CK n C 38 CK 3 p 0,25 p 500 C 94 CK n C39 C Spec. C 95 CME )J C40 CK 3 p 0,25 p 500 C 96 CK 47 p C41 CK 20 p C 97 CK 82 p C 42 CK 15 p C 98 CK 47 p C 43 CK 8,2 p 0,25 p 500 C 99 CK 22 p C 44 CK 6,8 p 0,25 p 500 CIOO CK 82 p ;,:":;; CK 5 p 0,25 p 500 CIOI CK n C 46 CK 3 p 0,25 p 500 CI02 CK n C 47 CK 2 p 0,25 p 500 CI03 cc 2 n 2 IQOO C 48 CK 20 p CI04 CFE IOOn C 49 CK 15 p s 500 CI05 CMP 0,5 jj C 50 CK 8,2 p 0,25 p 500 CI06 CK 22 p C 51 CK 6,8 p 0,25 p 500 CI07 cc 2 n C52 CK 5 p 0,25 p 500 C OS CFE 22 n i C53 CK 3 p 0,25 p 500 C09 CMP C.54 CK 2 p 0,25 p 500 C O CMP C 55 CK 2,2 n Cii CMP ~ C 56 CK n C 2 CMP ~ " v

48 -4- No F " c -- v No F C 3 CMP 0,5 1 u C24 cc 510 p C 4 CE 22+22;u C 29 CFE 10 n C 6 CE 22+22;u C30 CE 4,7;U C 7 CE 47+47;u C 31 CMP 1 u C 9 CE 47+47;u C32 cs 4,7 n C 20 CE 1000;u C 33 cs 4,7 n C 21 CE OOO;u C34 CK 150 p C22 CMP 2 1 u C35 CFE 220 n C 23 cc 510 p v - D ~ TR -e V v E 81 L D D OA 1161 V 2 v E~F D 2 D OA 1161 V 3 v E 88 CC D 3 D OA 1161 V 4 v ESO F D4 D HP5082-2~00 V 5 v EL 84 D 5 D N 21 B V 6 v ECO 85 D6 D OA 1161 V 7 v E 83 F D 7 D OA 1161 VB v EL 84 DB D OA 1161 V 9 v ECO 83 D9 D OA 1161 V O v ECO 83 D O D OA 1161 V11 v EL 84 V 2 v EF 80 V 3 v 85 A 2 T V4 v VR 150 V 5 v py 83 Vó v py 83 V7 v EZBO V8 v V9 v m 301 B V 20 v ECO 82 " v 1173/B

49 -5- ~ JI~ [2f ~... - _."... ~t '"'"'- ~- ű -E , S1 s M--L54 Spoc:. S2 s FO 1,6 A /Go 20/5,2-1,6-220 v S3 s F 1,6 A /Go 20/~,2-1,6-220 v S4 s F 2 1,25.A /Go 20/5,2-1,25/ S5 s T1 T 2 T 3 T T T 1173/B

50 OUT. OUT. i V IDEO EXT. AM. 9 0 cb 1/A 1173/B

51 ~ ~,~~------: J----~ -,~~a[if~~) z:~.-"...:..:...c>f ~ u+ cf' us , _,L, , r 1 t-- csrs. L ~ 34..ok,~, ~ VIS, VIt UI2b L VI+ J o t'f. ' ' L , ~ L , r :..._J 1 /B 1173 /B..

52 o o ~ o o o G E N E R A T 0 R T y p E T R-O 6 O 1 AM MOO. o 00 Y\ }g;~ B :=:""""'-=-'J ~ %AM K c/s FM ~ m~fh L e =+n= ~..,.. q o LEVEL..,. e o o... -~~ o 1/C 1173/B -r

53 /B

54 3 1173/B

55 /B

56 5 1173/S /B

57 7 1173/B o OfF 8

58 10 117" /D

59 s,.~c. 8...a....a.... w --...a. OJ...a. ~ ~.. N' "' o,. ~,.N

60 t) J t /B

61 /B

62 - '-...

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ ( " 7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip.

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ (  7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip. ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71., I l, (:; M U L T I T E S T E R ( I I.1.11 ( " 7 -, I, I it,) I~) --=r \ IIii ----i~ I Tip. OE-104 _ _ o 0._....-..... o. ~ ~. I,MUlTlTfSTIR - l

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1.

Részletesebben