VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j"

Átírás

1 t-r(j)r HASZNÁLATI UT ASITÁS TYPE TR B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VIDEO) j 1173/B

2 -~ """'\..,. ' -~. ~ TYPE TR-0601-B VHF SZIGNÁLGENERÁTOR (AM-FM-VI DEO) E.& 1173/B

3 .,.,. - TARTALOMJEGYZÉK Oda. A KÉSZULÉK RENDELTETÉSE :ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE 3 2. MÜKÖDÉSI ELV ' A készüék főbb részei 4-2,2 A készüék müködése A nagyfrekvenciás je eőáitása, szintjének mérése és osztása Automatikus szintszabáyozás. A nagysztntü, nagyfrekvenciás je ampitudó moduációja Frekvenciamoduáció, a öket mérése, FM üzemmódok Ampitudó-, impuzus- és videomoduációs üzemmódok, moduációs méység mérése ' Hangfrekvenciás oszciátor, tápegység MttSZAKI ADATOK 15 4-, KICSOMAGOLÁS! ELŐIRÁS A KÉSZüLÉK MECHANIKAI FELÉPITÉBE KEZELÉSI ELŐIRÁS Üzembeheyezés Kezeőszervek ismertetése Mérés eőtti hiteesités, kimenetek ezárási módjai HASZNÁLATI E~ŐIRÁS A készüék mint nagyfrekvenciás generátor Frekvenciamoduát szignágenerátor Ampi tudómoduá t szignágenerátor 23 B. SERVICE ELŐIRÁS Frekvenciapontosság eenőrzése, utánáitása Kimenősz~nt pontosságának eenőrzése,.. áitása /OUTPUT I., OUTPUT II./ után- 26 8,3 Osztópontosság eenőrzése és utánáitása Beső moduát je frekvenciájának eenőrzése és utánáitása Moduációs méység eenőrzése és utánáitása /OU'+'PUT I. / /B

4 - 2 - Oda 8.6 Moduáci6s méység eenőrzósh és utánáitása /OUTPUT II./ fo-os AM-né fe épö FM eenőrzése /OUTPUT II./ fo-os AM-né feépő FM eenőrzése 29 /CP1 1 PUT IL/ Küső ampitudó moduácó eenőrzése /OUTPUT I./ Beső FM eenőrzése és utánáitása ;,o 8.11 Moduációs torzitás eenőrzése 75 kiz öketné 8.12 Moduációs torzités eenőr~ése 30% AM-né khz öketné feépő AM eenőrzése /O~rPUT I./ Maradék :E'M eenőrzése /OU'rPIJ'r II./ Küső FM eenőrzése, utánáitása Impuzusmoduáció eenőrzése '1 VIDEO pozitiv moduáció eenőrzése VIDEO negativ woduáció eenőrzése VIDEO egyenfeszütségü moduácó eenőr~ésu VIDEO sb..vszéesség eenőrzése 31f Készüéken ruérhető főbb egyen- és vát0- feszütségek SZÁLIJITÁSI ÉS RAKTÁROZÁS! FE11 1 É'riUg( 36 ME LI..ÉKLETEK /

5 ~3-. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE A ~tf szignágenerátor /AM-FM-VIDEO/ aboratóriumi müszer, de a gyártásban és serv.:ice-áomásokon javitási munkákhoz is nékü - özheteten. Nagy átfogott frekvenciatartománya, a sokodau moduációs ehetőség, a gondos mechanikus feépités során nyert stabiitása és az arányag nagyszintü nagyfrekvenciás kimenője erre küönösen akamassá teszi. A hiradástechnika csaknem minden terüetén 1 aho a 4 MHz - 25o MHz-ig terjedő frekvenciatartományban ampitudó, frekvencia-, video-vagy impuzusmoduát nagypontosságu foyamatos frekvencia- és szintszabáyozássa eátott nagyfrekvenciás jeforrásra van szükség, fehasznáható a készüék. Igy fehasznáható p. utrarövidhuámu vevőkészüékek nagy - frekvenciás, középfrekvenciás és derrioduátor fokozatainak hangoására és mérésére. Ez utóbbmá küönö.sen ~E4őnyöa. az_.a.k:a: - mazása, mive egyszerre ehet ampitudóban és frekvenciában moduáni. A fentieken kivü a video moduációs ehetőségek a teeviziós vevőkészüék video, szinkroneváasztó és etéritő fokozatainak vizsgáatát is ehetövé teszik, mind pozitiv, mind negativ mo - duációs szabványu készüékek esetében. E két moduációs mód eőáitását igen kényemessé teszi a készüék beső aapszing he'yreáitása, de a "VIDEO=" bemenet módot nyujt arra, hogy az aapszint heyreáitása készüéken kivü is evégezhető egyen, További fehasznáási ehetőséget nyujt az impuzus moduáci6s üzemmód. Ezze a~okátorvevők középfrekvenciás fokozatai vizsgáhatók. Nagyfrekvenciás hidmérésekre a nagyszintü kimenet teszt akamassá a készüéket, mint generátort. 1173/B

6 -4-2. MtiKÖDÉSI EL V 2.1 A készüék főbb részei A készüék tömbvá~ata az a. ábrán, viamos kapcsoási rajza pedig az b. ábrán átható. A készüék viamos feépités szempontjábó a következő főbb részekre tagozódik:. FM erősitő 2. Oszciátor 3. Feszütségosztó 4. Moduátor 5. HFt Video-erősitő 6. HF oszciátor 7. HF csővotmérő 8. RF szintmérő 9~ Szintautomata o. Tápegység 1173/B

7 " -5 - A készüék evi müködése a bokkséma aapján a következő: A nagyfrekvenciás jeet az /2/ oszciátor áitja eő, ameyye közös házban foga heyet és szerves tart0zéka a pasz - sziv kristáydiódás frekvenciamoduátor. A nagyfrekvenciás je innen a foyamatos sza báyozásu /3/ c si ap it Óf0koza tra /in - duktiv piszton/ kerü, amey mechanikusan az oszciátorház - hoz csatakozik. Az induktív:- osztó kicsatoóhurokjáró a je részben az eőap nagyszintü kimenetére /OUTPUT II/, részben a /4/ moduátorfokozatra jut. E fokozat ban az /5/ erő si tó n ke - resztü az ampitndó-, video... és impnznsmodnáció történik. A modnát je az eőap OUTPUT I. kimenetéró vezethető e. A beső ampitudó-,és frekvenciamoduációhoz a /6/ hangfrekvenciás oszciátor szagátatja a jeet, ameynek nagysága és ezze a étrehozott öket, i. modttáci ós százaék a /7/ hangfrekveneiás csóvotméróve mérhető. A csiapítófokozat /3/ kimenetén megjeenő nagyfrekvenciás szintet a /8/ egység méri. A /9/ szintautomata egység a csiapító eejérő a vezérést és az oszciátor szintjét szabáyozza, hogy a kapja csiapító bemenetén a nagyfrekveneiás feszütség áandó egyen. A készüék müködéséhez szükséges feszütségeket a /o/ tápegység szogátatja. ~2.2 A készüék mük~dése A készüék egy~égeinek részetes müködése az aábbi be - osztás szerint :tárgyaható: 1./ A nagyfrekvenciás je eóáitása, osztása és szintjének méráse. 2./ Automatikus szintszabáyozás, a nagyszintü nagyfrekvenciás je ampitudómoduációja. 3.. / :E'rekvenciamodnáeió, a öket mérése. 4./ Ampitudó-, video- és impuz,smoduáció, a moduációs méység mérése. 5./ Hangfrekvenciás oszciátor és tápegység.

8 a.2.1 A nagyfrekvenciás je eőáítása, osztása. szintjének mérése és A V3 hosszu éettartamu kettős triadáva dogoz ó eenütemü oszctátor, amey a nagyfrekvenciás jeet áitja ~15, vaamint az ahhoz szarosan csatakozó GeDI, GeD2, GeU3 krístáydiodákbó áó frekvenciamoduátor jó árnyékot, közös öntvényházban foga heyet A.frekvencia a szirnmetrikus nagystabiitásu C39 kettős forgókondei:lzátorra foyama t osan ái that ó. A frekvenciasávok át kapcsoása dob:r: endszerü. huám.vá tóva történik /2-D/. Müködésekor az L-LS tekercsek közü a kivánt a forgókondenzátorra kapcsoódik a kiiöneges kiképzésii rugós érintkezőkan keresztü /2-E/. Az é:r: intkezók mechanikus rugamasságát acérugó betét, a megfeeő érintkezést a nagyf:r: ekvenciákon is kismértskii veszteséget jeentő ezüstemez biztosítja. Az oszciátorcsó /V3/ az anódfeszütségét a tekercsek középeágazására kapcsoódó ' R28 eenááson kereszt ü kapja. Az anódfeszütség kapcsoóérint.kezó a sáv bekapcsoásakor- k sóbb, továbbforga táskor ejóbb bont, mint a nagyfrekvenciás érintkező, iyen módon ekerühet ó a sávvá tássa jár ó káros sz ik.. rázás. Az egyes sávok pontos beáítását goyóscsapágyas arre-táó b;iztositja /3-A/. Az osz c i á tor ha t á:r: am-hozzávezet ésének mindegy i ke LC auáteres'ztó szürón /2-Sz/ keresztü ép be az öntvényházba, ez ;biztosítja, hogy nagyfrekvenciás je csak az oszt ón kereszt ü jut~ t ki. A piszton mozgó kicsat aóhurokjáró a je kábe en ke:r: eszt ii jut a imoduátorház öntvény en eheyezkedő T-eoszt ó hoz. Ennek a szerepe, hogy segitsé.géve meőzhetó a kényes,. nagyfrekvenciás, koaxiáis kapcsoó. A nagyszin-tii kimenet és a modu át ore gy ség egyszerre tápáhat ó oymó-, don, högy a kics a to óhur ok kábe e bármey ik kimenet hasz-

9 - 7 náa ta esetén huámeenáásáva egyen ezárva. Ezt közeitóen biztosítja a nagyszintü kimenet feé mérhetó oo Ohm /a kimenő kábebe sorba beépített /R53/ 5o Ohm-os eenáás, ameye ugyancsak sorbakapcsoódik a küj.ső 5o Ohm ezáró impedancia/, vaamint a nagyszintü. oo Ohm-os kimenette párhnzamosan kapcsoódó oo Ohm-os mo - duátor bemeneti impedancia. A két oo Ohm-os eenáás párhuzamos eredője biztosítja az 5o Ohm-os piszton-kábe refexiementes ezárását.a késztiék tehát csak a na!:1 - szintü kimenet ezárása esetén müködik heyesen. /Lezá- ratann refexiók épnek fet/ A ~tmérés a T eágaz6ban az R53 és a moduátor csat - akozási pontján a S1D5 sziiciu~diódáva történik. Ezen a ponton a szintmérés azza az eőnnye jár, hogy az 5o Ohm beső eenáásu nagyfrekvenciás generátor eektromotoros erejének mérését nem befoyásoja az, hogy a nagyszintü kimenet nem pontosan 5o Ohm-ma van ezárva, sem pedig az, hogy a kicsatoó~1rok impedanciája a na - gyobb frekvenciákon nem hanyagoható e az 5o Ohm me - ett. Az egyenlrányitott je a C66, L, C67 aináteresztő szürőn és a P22 potencióméteren keresztü az M müszerre jn.t. A müszer üresjárási /EME/ feszütségre hiteesitett és egyszerre méri mindkét kimenet sz intjét. Lezárt kimene tek ese!tén a ezáró e enáásokon a mli.szer á ta mntatot t feszütség fee jeentkezik. A /S-2/ nagyszintü kimenet hasznáata esetén a 15o és 5oo mv, a kisszintü kimenetné /S-1/ ennek megfeeően 3o és oo mv közé eső feszütségértékek közvetenü a roiszeren ovashatók e. Enné kisebb jeek a feszütségosztó /8-o/ mozgó rontatójának beái tásáva a piszton skáán ovashatók e. A feszütségosztó csiapitása csak a kezdeti szakasz után ogaritmikus, ezért hasznáata 15o, i. 3o mv szinttő efeé indokot, amit a skáák is /müszer. piszton/ jó mutatnak.

10 Automatikus s~intszabáyozás. A nagyszintü, nagyfrekvenciás je ampitudó moduációja. Az automatikus szintszabáyozó feadata az, hogy a pisztontor ocr a jutó nagyfrekvenciás feszütséget áandó értéken tartsa. E céb ó a pisztontorokhan egy áó mé-rőhurok foga heyet. Az ebben indukáódat t feszütséget a GeD4 germániumdiada egyenirányitja, az egyenfeszütség auáteresztó.szür ón keresztü jut ki az oszciátorházbó, majd a szintszabáyozó erósitő V1o csövének vezérórácsára kerü. A Vo kettőstrioda sz immetr ikus egyenfeszü tségü erósitó, ameynek másik vez:érórácsára a csavarhuzóva szabáyozható ~-P33 potenciométerrő evett egyerrfes z u. t ség jut. A szimmetrizáás a P36 "LEVELrr pot en- ' ci ométerre t0rténik. A feerosi tett je a Vo csó anódjairó közveten csatoássa a V9 differenciáerósitó rácsát vezéri. A V9 cső két bemenője anódján kapott aszimmetrikus je a küönbségéve arányos. Ez a feerásitett küönbségi je yezéri a VB szabáyozócsövet. A VB csó, a V3 oszciátorra sorba van kapcsova, tehát a VB cső rácsára jutó feszütség az oszciátor anódáramát és ezze a nagyfrekvenciás sz-intet szabáyozza. Növekvő feszütség esetén VB anódá:r:: ama csö.kken, csökkenő nagyf"rekvenc i ás fe sz ü t ség eset én VB anódárama nő, nagyfrekvenciás tehát visszaszabáyozássa az eredeti szintet igyekszik tartani. A visszaszabáyozás a méróhurok egyenirányitott feszütségére, i. a trlevel'r /P36/ potenciométer áta beáitott egyenf"esz ü t ségr e történik. A gerjedési veszéy /3 fokozatu erósitő/ megszüntetésére a szintszabáyozó erősitőnek csak 2 fokozata mtiködik /Co9, Co, hid'.egitőkondenzátor és CoB csatoókondenzátor segitségéve/ vát óáramu. szempont bó. A mo,duáó frekvenciákon az erósitó erósit, igy a frekvenciamoduációva feépő kár os ampitudomoduác io és nagymé:r~tékben csökken a visszaszabáyozás miatt.

11 - ' - A sz int ant omatának az a tuajdonsága, hogy a re ferenc i a je vátozását követi, fehasznáható az oszciátor ampitudómodu.ációjára. Az/SYOUTPUT II. kapcsaó Int 4oo és Int 5o áásábaa 4oo, i. 5o Hz moduáó je jut a P33 potencióméterre, aho a moduáó j e a referencia egyenfeszüt ség re sznperponáódik. Ebben az üzemmód ban az ampi tudómoduációva együt t frekvenciamoduáció is feép, ezért csak akkor hasznáható, ha ez a je - ens9g nem zavarja a mérést Frekvenciamoduáció, a öket mérése, :FM üze.mrnó.dok. A frekvenciam:-jduáció az áramfoyási szög vátoztatásáva az oszeiátorban történik. A modnáó kapacitások a GeD, GeJ?2, _ _.GeD3 kri stáydiódákon keresztü szimmetriknsan csatakoznak az oszciátorra. A C38, C4o kondenzátorok áandóan, mig a C41, C47, i. C48-C54 kondenzátorok a dobvátó megfeeő áásában kapcsoódnak be. A diódák eófeszütségét vátoztatva, ezárás esetén a szórt kapacitásoktó etekintve a moduáó kondenzá - torok tejesen ekapcsaódnak a rezgókörrő, /zérus e ó fe sz ü t ség/ rákapcsoódnak. Az eőbbi mig rövidrezárva a moduáció során eérhető feső, az utóbbi az asó frekvenciának fee meg. Az akamazott frekvenciamoduátor un. "passzív" modnátor, ami azt jeenti, hogy a dobvátóva egyiitt forgó S/3 kapcsoóva kapcsot R-R8 e~enááson jeenik meg a szü.kséges eófe - szütség 1 mégpedig ugy, hogy a frekvencia az eőbbi két szésó érték közepére ájon be, Az egyenfeszütségre szuperponát vát,si'eszütsóg e közepes frekvencia körl Ui frekveneiamodná - ciót idéz eő. Mive a ffi'nkapont beáításához szü.kséges egyenfeszütséget a nagyfrekvenciákon maga a modnátor áítja e6, ez azza az eőnnye -. jár, hogy az oszciációs feszütség megvátozása nem fogja a frekvenciamodnátor áta a rezgőkörbe bevitt kapacitást és ezze a frekvenciát megvátoztatni, mive ezen kapacit2s értéke rezgókö.ri feszütség és az egyenfeszütség hányadosátó függ.

12 ,, - o - A rezgóköri feszüt~ég értéke a sávon beüi ingadozástó etekintve törvényszerűen sávonk3nt is v!itozik, mégpedig az - aacsony a bb frekvenciasávon a egnagyo bb és fefeé csökken. Ennek oka az, hogy :a mérőhnra)k és a rezgőköri tekercsek egy áandó csatoási tényezójii transzformátor primér-és szek1n - der-tekercsének foghatók fe. Az asó sávok feé a:1 rezgőköri tekercs manetszáma növekszik, igy a rezgőköri feszütségnek is arányosan növekednie ke, me.rt a méróh11rkon áandó j e csak iyen módon biztosítható. Az e0bbiekben már átható vot, hogy a rezgőkörbe bevitt kapacitás értéke a rezgóköri feszütség függvénye. Ez a'zt jeenti, hogy áa-'1.dó öket eérésére, növekvő nagyfrekven;ciás je esetén, növekvő moduáóje szü.kséges. Ennek beáitása sávonként az S/1 és S/4 kapcsoók - ka beáitott eenáásokka és potencióméterekke történik. A frekvenciaöket 'Latgysága azonban nemcsak a nagyfrekvenciás szint függvénye, hanem egy sávon beü függ a for~ókondenzátor áásátó is. A modátor áta bevitt kapacitásvátozás beforgat ot t forgóná kiseb b frekvenci av á tozást idéz e ó mint kiforgatottná. A feépő öketvátozás kiküszöböésére szogá a forgókondenzátorra együtt forgó P9 potencióméter, mey a forgókondenzátor kiforgatásakor az FM erő si tőre ju_t ó modnáó jeet csökkenti. A csökkentés mértéke sávonként az S/2 kapcsoóva kapcsot P-P8 potencióméterekke áitható be. Az S/4 kapcsoóró a modnáó je a C kondenzátororr keresz - tü a V cső vezérőrácsára kerü. A feerősített je az R4 anódmnnkaeenáás~ró a C2 kondenzátororr keresztü a moduá - t orra jn t. A öket szabáyozása és mérése: a öket nagysága az eőapra kivezetett P2o potencióméterre szabáyozható, ameynek karjáró a moduáóje r,észben a forgóko.adenzátorra együtt forgó P 9 potenci óméterre', részben az S4/ kapc so ó "FM oo kc/s" és "FM 25 kc/s" á'ásában a HF feszü tségméróre j11t. A müszer közvetenü khz-ben van hi teesit ve, az "FM 25 kc/s"

13 - - áásban 25 khz a vé~kitérés, mig az "FM oo kc/s 11 áásban a je az I.42, R43 eenáásokon eosztva az S4/ kapcsoóra kerq és igy a végkitérés oo khz. A öket értéke S4 kapcsaó áásátó is fiigg, ezért a öket csak akkor ponto S 1 m éréshatáron m3rjük is. ha megfeeő Az FM üzemmódok az S2 kapcsaó segitségéve áithaták be.az "FM.MOD." kapcsoó. áásában /EXT/ kiiső moduáó je jnt az /9-5/ "EXT.FM" kapcsokon keresztü a P2o potencióméterre. Te - jesen fecsavart potencióméter meett kb. 15 V feszütség szükséges oo khz öket eéréséhez. Az eőáitott öket itt is az M müszeren közvetenü ovasható e. ' Az 62 kapcsaó 2. áásában beső 5o Hz, 3~ áásában /INT 4oo/ ' beső 4oo Hz moduáóje jnt az FM erőc::itőre, mig a negyedik áás /OFF/ modnáatan áás és a P2o potencióméter a födre kapcsoódik Ampitudó-_,_ impnzns- és videomodnációs üzemmódok..._m.q.q.=, ációs méység_m~~~~~~ A kisszinti kimenet /OUTPUT I/ küönböző moduációjához szükséges eemek egy küön öntvényházban foganak heyet. A modnátorház odaán heyezkedik e a T eágazó és innen jut a nagyfrekvenciás j e a pi sz ton osz tó ró a C 68: kondenz á toron és R57 eenáásan kereszta a V4 csó vezérőrácsára. A C68, R57, vaamint az R54 értekei akkorák, hogy a V4 cső bemenő impedan - ciájáva és a T eágazóban évő R53 és az "OUT.II." kimenetre csatakozó ezárássa egyli.tt a pisztonhurok kábeének heyes ezárását biztosítsák. A moduátor öntvényházba a fütó -, egyen-, vaamint a modnáó feszfitségek aináteresztő szli.rón keresztl jutnak be, ameyek megakad(yozzák, hogy nagyfrekvencia jusson ki ezeken a vezetékeken. A nagyfrekvenciás je a V4 csó R59 anódmnnkaeenááss: ró a C7o csatoókondenzátororr keresztü jnt a /B-1/ kimenetre. A fokozat 5o Ohm kimenőimpedanciáját a C69 konder1zstoron keresztü a födre csatakozó R55 eenáás biztosítja. A cső

14 - :r.z - vezérrácsa cs~toóáncon keresztü R36, R64, R72 pozitiv feszu!.tséget k:ap. Kat6dja szintén pozitiv feszütséget kap, mive a 11;"4 és V6 csövek sorba vannak kötve. A katódot nagyfrekvenciás szempontbó a G75, C76 kondenzátorok hidegi t ik. A V6 csó ka t6dja az R 58, R63 eenáásokon és a P25 potenci~méter~n keresztü a -15o V-ra van kötve. A kapcsoás céja a V4 cs5 anódáramának és ezze a kimenő nagyfrekvenciás szintnek stabiizáása. Az egyes amqjitudómoduációs üzemmódok beáitása az S3 kapcsoóva történ.ik, ameynek 4 tár csája közü 2 az öntvényházon bei, 2 kivü heyezkedik e. A kapcsaó. és 2. áásában á szintszabáyozó erősítés segits'égéve a nagyszintü kimenet van 5o i. 4oo Hz-e moduáva. Ezekben az áásokban a V6 cső vezér rácsa födre kapcsoódik. A 3. áás' /OFF/ modu.áatan áás. Az 33 kapcsop impuzus és video + moduációs áásában /4. és 5. á~ PULSE, VIDEO +/ az S3/2 tárcsa efödei az R63 eenáást, azaz a videomoduációs áásokban nincs anódáram stabiizáás. Az R68, P28, R7o eosztóáncró a GeDS diodán keresztü negativ feszütség jut a V6 csó vezérrácsára, vagyis a kimenetre néhány mv nagyfrekvenciás je jut. A e~árás mértéke a P28 potenciométerre áitható ' be. A GeDS dibda feadata,. hogy a C85 kondenzátor on kere;gztü a V6 cséire jutó moduáó je aapszintjé-t heyreáítva, moduácio csak a minimáis sz inttő irányban egy~n ehetséges. fefeé, pozitiv Az S3 kapcso6 6. áásában /video -/ a V6 esés rácsa az R66, GeD7 kompexuman keresztü, a 7. áásban/video = pedig az R71 ~enááson ke:r esztü kapcsoódik födre~ Ezekben az á;tásokban a nagyfrekvenciás sz int a P25 pot enci ométerre átlitbató. A. /video -/ áásban GeD7 dioda biztosí t ja, hogy; a ne gat i v szabványu moduác iónak megfeeésen a moduáó je~ csucsa a maximáis horuozóná heyezkedjék e. A /video '=/ áásban a moduáóje közvetenü jut a /V6/ csó vezéir-rácsára. Az aapszint kivürő beadott egyen-

15 feszütségge áitható be. A C34 kondenzátor a V6 cső katódjának video frekvencián vaó hidegitését szogája. A kapcsoó további 8, 9 és 10. áásában történik az ampitudomoduáció. A moduáóje az R3, L64 szürőtagon keresztü ~gyrészt a P29 beső csavarhuzóva áitható potenciométorre ennek karjáró az S3 kapcsoőn keresztü a V6 cső.rácsá.ra jut. A kapcsoó 8. áásában a /10-4/ csatakozási ponton küiső moduáóje, a 9. és 10. áásban beső, 50 Hz i. 400 H~ mod~áóje kerü a moduátor bemenetére. A kapcsoó 11. áása ismét moduáatan áás. Ezekben az áásokban a kimenő nagyfrekvenciás szint beáitá~a a :P26 csavarhuzóva áitható potenciométerre történik. ~~ ezekben az áásokban S3/2 áta kapcsot C73, R6 komp J..exym ~ V4 cső. katódjának a 4 Mz-es tartományban vaó nagyobb mértéku P,:\.qegitésére ezogá. /E~ ij video moduá.ciókná ekapcsoódik;~ mive ott 6, 5 MHz-ig 'k:e. biztositani az átvitet/. A C84 eektroyt k;ondenzátor hangf:t' ekvencián hidegi t. Az R69 eenáás feadata megakadáyozn!, nogy bekapcsaáskor a V6 cső katódjára nagy negativ feszütség jusson. A moduációs százaék mérése az FM öket mérés6hez nasorüóan történik. A moduációs méység áitására szogá6 az eöapra kivezetett P32 potenciométer karjáró a je az 84 kapcso6 "AM 25 %" és "100 %" áásában a csővotmérőre jut. A moduáci6 mértékét az M müszer közvetenü 1~ban hiteesitve mutatja. Az "AM 100 %" áásban a je az R45, R44 eenáásokon eosztva kerü a kapcsoóra Hangfrekvenciá.s oszciátor, tápegység A beső moduá.óje eőá.itá.sár~ szogá.ó hangfrekvenciás oszciátor és a stabiizát tápegység közös szerevényen, a készüék dobozának hátsó, árnyékot faa eküön:tett részében nyert eheyezést. A hangfrekvenciás oszciátor a V2, V7 hosszu éettartamu pentodáva müködő igen kis torzitásu Wien-hdas oszoiátor, mey- 11'73/B

16 14 - vezérőrácsára. nek ampitudóját a V8 izzóámpa stabiizája, frekvenciáj,át a Oo.3, Ro9 és Co7 1 Ro8 e1emek határozzák meg. Ampitudója a P.35 potenciómétefre szabáyozható. A háózati tápegység.3 főrészbő á. A +.3oo V anódfeszütséget a T transzformátor szogátatja. A V5, V6 egyenirányitotta feszütség megfeeő szürés után az áteres~tő csövek anódjaira kerü /V5t V/. A V.3 referenciacső feszütségéhez képest feépő feszütségingadozást a V2 cső erősiti. fe és ez a feerősitett je jut a V5, V áteresztőcsövek A T2 transzformátor szogátatta feszütséget a V7 cső egyenirányitja és a szürés után a V4 stabiizátorcső stabiizája /-15o V/. Az oszciátor V.3 csöve és a szintautomata Vo eső csöve stabiizát egyenfeszütségü fütést kap. A stabiizáást a T3 fer- ' rorezonanciás even müködő transzformátor végzi a C22 kondenzátor segitségéve. A szeénne egyenirányitott feszü ts éget a C2o, 0121 kondenzátorokbó és R84 eenáásbó áó kompexuru szüri. A küönböző fütőfeszütségeket, vaamint az 5o Hz moduá6jeet a T2 transzformátor szogátatja /B

17 3. MÜSZAKI ADATOK Frekvencia Frekvenciahatárok: Frekvenciasávok!: ~ 250 Viz /8 sávban/ 4-6,5 MHz MHz 6 9,5 MHz MHz 9-15 MHz MHz MHz MHz Frekvenciapontqsság: + % Frekvenciastabii. tás /+ 10 % há~fe~z.ingadozásná/: jobb mint 0,1 % Kimenet /EME/ OUTPUT I.. Kimenőszint OUTPUT II. Kimenőszint stabiitása t +10 % há~fesz.ingadozásná/:jobb - Kimenőszint mérés pontossága i OUTPUT I~ + 2 db OUTPUT II. Osztás pontossága: Kimenő impedanqia: Moduáció 0,5 1 uv- 90 mv-ig foyamatosan szabáyozható 0,5 1 uv mv-ig foyamatosan szabáyozható mint 0,2 db j: 1,5 db db ±;uv 50 Ohm /néveges/ Beső ampitudámoduáció /OUTPUT I/ Moduáó frekvenciák: 400 Hz + 5 % és 50 Hz /háózat/ Moduációs méység: 0-80 % két méréshatárra /0-25% és 0-100% beépitett müszeren e ~ ovasható/ Moduációs torzitás /m=30fa-ná/: <4% - -5 Szinkron FM /3D% AM-ná/: max mv kimenőfeszütségné~ A kimenőfeszütségge együtt cs0kkcrl Beső ampitudómoduáció /OUTPUT II/ Moduáó frekvenciák: 400 Hz + 5% és 50 Hz /háózat/ Moduációs méység: O - 60 % Szinkron FM /30% AM-né/: 6 f = 150 khz EMG-1173/B

18 -16- Küsó ampitudómoduáaió /OUTPUT I/ Moduá ó frekvenciahatár ok: Frekvenciamenet: Moduációs méység: Moduációs feszütségszükséget: Bemeneti impedancia: Beső frekvenciamoduáció Mod u á ó frekvenciák: Löket: Löketmér és: Harmonikus torz i tás A f = 75 khz-né: Szinkron AM /75-kHz-n.é/: Maradék FM: Küsó fre kvenciamoduáe i ó: Moduáó frekvenciahatárok: Löket: Harmonikus torzítás ó f =- 75 khz-né : Frekvenciamanet: Moduációs feszütségszükséget: Bemeneti impedancia: Videomoduáció /csak 2o MHz feet t érvény es/ Moduációs ehet5ségek: 3o Hz - oo khz.±, 5 db / khz-hez viszonyi tva/ o-so% két méréshatárra /0-25% és 0-oo%/beépitett müszer~n eovasható max. o, 15 V/mod. % 2 kohm //2 nf 4oo Hz.± 5 % és 5o Hz /ha~ózat/ 0-oo khz-ig foyamatosan vátoztatható Beépített muszer /két méré-shatár 0-25 khz és 0-oo khz/.c.5% c(5% kb.2oo Hz /15o MHz-ig/ 3o Hz-15 khz 0-oo khz-ig foyamatosan vátoztatható. Beépitett müszer /két mér éshatá:r 0-25 khz és 0-oo khz/ L5%.± 1,5 db / khz-hez visz~.ony i t va/ max. o,15 V/kHz 2 kohm //2 nf impuzus mod. video pozitiv mod. vide o ne gat i v mod. video egyen mod.

19 Aapszint-heyreáitás: Moduá6 1 frekvenciahatárok Video + Video _ video + mod.-ná& beső video - mod.-ná& beső video = mod.-ná: küső 30 Hz - 6,5 MHz-ig Impuzus mod. Video = mod.-ná& O - 6,5 MHz-ig Frekvenciamenet&!) db /1 khz-hez viszonyitva Moduációa feszütaégszükséget: max. 0,05 V/% Környezeti fetéteek Referencia adatok HŐ~érsékettartomány& C Reativ égnedvesség: % Légnyomástartomáuy: mb. Üzemi adatok Hőmérsékettartoruány: +5 C C Reativ égnedvesség: max. 85 % Légnyomástartomány& mb. Száitási és raktározás! adatok Hőmérsékettartomány: -25 C C Reativ égnedvesség: max. 98 % Légnyomástartomány: mb. TÁPLÁLASI ADATOK Feszütség: Periódus: Fogyasztás: EGYÉB ADATOK Csatakozók z Kivite: Mér'etek: kb. t Súy: 1173/B 110,127,220 V ~10 % /átkapcsoható/ 50 Hz kb. 130 VA OUTPUT I; II. "Nn tipus VID:OO INPUT "Am" tipus akkozott acéemez doboz 2 db nordfogantyuva /fém/ 340 x 5?2 x 317 mm 35 kg.

20 "A" tartozékok /A készüék árában bennfoga t/ Type Koax. árnyékot kábe egyik végén db "N" csat.dugó, másik vége üres Type 1025 Koax. árnyékot kábe, egyik végén db ''N" csat. dugó' másik végén árnyék. nagy csat. dugo födeő hüveybiinccse, beép. ezáró eenáás nékü Type Koax. árnyékot kábe, egyik végén ''N" db csat. dugó, másik végén árnyékot, nagy csat. dugó födeő hüveybiinccse, beép. 50 ohm ezáró eenáássa Type Koax. csat. dugó "Am'' rendszerü db Type Koax. csat. dugó ''N" tip. beép. 50 ohm db ezáró eenáássa Hasznáati utasitás db "C" tartozékok /Csak küön rendeésre az ár feszámitása meett/ Type /50 Ohmos pi-tag egyik végén "N" csatakozó dugó, másik végén UHF koax. csatakozó dugó. IKONTAKTA DC b/ Csöves ovadóbiztositó betétek "A" tartozék: 220 V- 1,6 A /Go 20/5,2-1,6 A/ 2 db io i. 127 V- 3,15A /Go 20/5,2-3,15A/ 4 db 24 V - 1,25A /Go 20/5,2-1,25A/ db 4. KICSOMAGOLÁ.SI ELÖIRÁS A többrétegü burkeatba csomagot készüéket a ádábó ki ke emeni, majd a ragasztások mentén a küső papirburkoatot fe ke tépni.- Igy hozzáférhető a huárupapir doboz, ameyet szintén a ragasztások mentén ke febontani. A készüékrő a huámpap-ir dobozbó történt kiemeés után a égmentesen zárt müanyag burkoat is etávoitható és a készüék a beső papir boritásbó kibontható. A krómozott, vagy nikkeezett akatrészekrő a parafinpapír védőboritást egöngyöve és a vékony vazeinréteget puha textianyagga, vattáva etöröve a készüék üzembe heyezhető. 5. A KÉSZÜLÉK MECHANIKAI FELÉPITÉBE A készüék eőapját az e. ábra szeméteti. A kezeőszervek, csatakozók, eektroncsövek, vaamint a nagyobb akatrészek /eektroit kondenzátorok, háózati fasz. vá~asztó dugó, stb./ eheyezését a készüékben a 2-14 ábrák mutatják. Az ábrákon átható a csavarhuzó-áitásu potenciométerek eheyezése is, meyek az eőap feő nem áithatók. 1173/B

21 KEZELÉSI ELŐIRÁS 6.1 üzembeheyezés A készüéket 22o V háózati feszütségre beáitya száitja a gyár. o vagy 127 V feszütségre vaó átkapcsoása ugy történik, hogy a készüék hátodaán évő F fedőemezt /5. ábra/ etávoitva az igy hozzáférhetővé vát feszütségkapcsaó a Ri~ vánt üzemfeszütségnek megfeeően beáitható. A készüék üze~beheyezése eőtt védőfödeést ke akamazni. Erre a céra a készüék háózati csatakozójához kivezetett harmadik /födeő-/ vezeték szogá. A KÉSZÜLÉK VÉDŐFÖLDELÉS NÉLKÜLI HASZNÁLATA ÉLETVESZÉLYESI Bekapcsaás eőtt eenőrizzük, hogy az eőapon taáható M müszer mutatója nuán á-e. Az eseteg szükséges korrekció a müs~erházon taáható /6-6/ csavarra /6. ábra/ történik. Ezek után a kés~üéket az 85 háózati kapcsoóva "ON" áásba kapcsojuk. A bekapcsot áapotot a V9 jezőámpa /6.ábra/ kigyuadása jezi. A készüék kb. o perc bemeegedési idő után üzemképes, ké - nyes mérések eőtt ajánatos azonban másfé óra hosszat bemeegiteni. Ennyi idő aatt beá a termikus egyensuy és a frekvencia emitésremétó vátozása már nem következik be. 6.2 Kezeőszervek ismertetése OFF...ON RANGE Frekvencia áitó Finom frekvenciaáító Feszütségosztás Háózati kapcsoó /6-85/ Frekvencia sávvátó /7-7/ 4-7; 6-o,5; 9-15; 14-24; 23-44; 42-8o; 75-4o; 3o-25o MHz frekvenciasávokra A frekvenciák durva beáítására szogáó forgókondenzátor /8-/ Finomszabáyozó frekvenciák finom szabáyozására /8-12; 8-13/ Kimenőfeszütség eosztására /8-9/ 0-oo db tartományban

22 - 2o - FM üzern.módkapcsoó EXT. INT 5o INT 4oo OFF AM iizemmódkapc so ó OUTPUT II. INT 5o INT 4oo OFF OUTPUT I. Puse Video + Video - Video = EXT. INT 5o INT 4oo A kiiö ra /7-S2/ 3o Hz ~" 15 ke::', mcdnáó frekvencf_<ra 5o Hz háóza t i modnáás 4oo Hz bes6 m~&1áás :r,/iodnáatac áás Küönböző AM U_zemmódok v3toztatá - sára /7-53/ A /8-2/ nagyszintü kimeneten mérve 5o Hz háózati moduáás 4oo Hz bes6 moduáás Moduáatan áás A /B-1/ kisszintü kimeneten márve Impuzus moduáció a 3o Hz MHz ta rt omány ban_ Videomodnáció bes6 aa.pszinthey~ reáitássa 3o Hz - 6,5 MHz tarto - mányban Videomodnáci ó beső aap sz int he y~ reái tássa 3o Hz - 6,5 IVJ1-íz tartomány baf Videomodnáció küsó aapszíntheyreáit3ssa o~ MHz tartomány~ ban 3o Hz ~ oo kez am_pitudómodu_<c".ó 5o Hz bes 6 háóza t i 4oo Hz modnác i ó s5 háózati modnáció AM modn á ci ó mé;zs~e.sza b :H,Y.9..9 ó y s sz a b ó. y oz~':: rn 1n?ységre FM öketszabáyo_zó szs~ yoz o-ao khz tar-

23 - 21 ~ LEVEL áitó potenciométer 8zintszabáyozó potenciométer AM moduáció mé;ységmérés 25 % 100 % LEVEL /7 - P36/ Küső és beső moduációs méyéé~ get mér 30 Hz khz tartomány~ ban a beső indikátor müezerre müszer végkitérése esetén 25 %. mod.. méység müszer végkitérése esetén 100 % mod* méység Nagyfrekvenciás szintmérés a nagy~ szintü /8-2/ kimeneten 500 mv-ig kisszintü /8-/ kimeneten 100 mv-ig. 6.3 Mérés eőtti hiteesités, kimenetek ezárási módjai /7. ábra/ Mérés eőtt_ hiteesitsük a kimenő nagyfrekvenciás szintet. A "RANGEu /7-71 gombba az 1. sávra áunk. Ezt jezi a skáa két odaán évő hasitékban megjeenő kis /7-8/ háromszög, ameynek csuasa e kapcsot frekvenciasávra mutat. A skáa közepén évő durva frekvenciaáitó gombba /7-/ a skáa "LEVEL" jezésére áunk. A piszton csiapitó /7-9/ gombját bara a nyia jeöt j.rányba ütközésig becsavarjuk, az 11 0UTPUT IP 1 /7-2/ kimenetet e ke zárni. A heyes ezárás biztositható; a./ tartozékként száitott tipusu kábe hasznáatáva /ennek végébe az 50 Ohm-os ezárás be van épitve b. tartozékként száitott és tipusu kábeek hasznáata esetén a vizsgáandó készüék bemenete egyen 50 ohm--os c./ amennyiben a nagyszintü kimenetre nem csatakozik e:~,árt kábe, vagy egyéb 50 Ohm-os ezárás a kis~ szi.ntü kimenet hasznáata esetén/, akkor a tartozékként száitott tipusu 50 ohm-os ezárás E.kamazásáva biztositható a heyes müködés. Az AM és FM üzemrpódkapcsoókat /7-83; 7-82/ "OFF 11 áásba, a müszerkapcsoót /7-84/ 11 LEVEL 11 áásba kapcsojuk. Ezután csa- EMG-1173/B

24 i -22- varhuzóva a /7-P36/ "LEVEL" potenciómétert ugy áitjuk be hogy az M müszer mutatója a müszerkáán évő 'LEVEL" jezés-. re mutasson Ezze a nagyfrek'venciás szint hiteesitése befejeződött. Roszszabb mérési sorozat esetén ajánatos a na5~frekvenciás szint többszöri utánhiteesitése, ettő ugyanis a öketmérés pontossága is függ. 7, HASZNÁLATI ELŐIRÁS 7.1 A készüék mint nagyfrekvenciás generátor /8.ábra/ A frekvencia be~itása sávonként a /8-7/ "RANGE" kapcsoóva történik, a beáitott sávot a már eirt módon nyihegy j.ezi. A durva beáitás egy sávon beü a skáa közepén évő /8-/ for~atógombba, :mig finoman a skáa jobb feső sarkában évő két függőeges émeghajtásu gomb közü a /8-12/ jobbodaiva történik. A baddai /8-13/ gombba egy, a jobbodaihoz képest eforgatható, százas fokbeosztásu. tárcsa forog együtt. Ennek segitségé~e egy tetszőeges frekvencia környékén igen kis frekvenciahangoás áitható be. P. ha oo MHz frekvencián a finombeáitó egyszerü körbeforgatásáva 2 MHz :frekvenciát hangounk.e, akkor egy fok be - osztásnak 2o khz ehangoás fee meg. Ez igen eőnyös sáv - széesség méréséné. 7.2 Frekvenciamoduát szignágenerátor /9. ábra/ i i A készüék frekvenciamoduát szignágenerátorként vaó hasznáata esetén az /82/ FM kapcsoót a kivánt üzemmódra kapcsojuk, amey ehet "INT 5o" /beső 5o Hz/ 1 "INT 4oo" /beső 4oo Hz/ és "EXT'~ áás, amey küső hanggenerátorró vett 3o Ha- 15 kh~ frekvenciáju moduációt jeent /9-5/ bemeneten. A öket nagyság~t mindhárom esetben az FM jezésü /P2o/ gombba áithatjuk 1 be, a beáitott öket értékét.pedig kis ö - ketek.esetén az:s4 müszerkapcsoó "FM 25 ke/su, nagyokná az "FM oo kc/s" á~ásában közvetenü a müszeren ovashatjuk e. Küső moduáció esetén oo khz öket eéréséhez kb. 15 V r.agyságu bemenője szükséges. A frekvenciamoduát jeet mind az "OUTPUT I", mind az "OUTPUT II" kimeneten megkaphatjuk.

25 f.. ~ Ampi tudómodu:,á t szignágenerátor /o. ábra/ Az FM üzemmódkapcsoót 111 0FF" áásba kapcsova az S3 kapcsaó áásainak megfeeóen ampi tudómoduát szignágenerátorként hasznáhatjuk a készqéket. Az AM üzemmódkapcsaó áásábó három az '"OUTPUT II" nagyszintii kimenet /o-2/ a többi nyoc az "OUTPUT' I'" /o-1/ kisszintíi kimenetre érvényes mod u á c i ó ka t kapcsoj a. Az "OUTPUT II" "INT 5o" és "INT 4oo" áásaiban a /o-2/ kimeneten kapunk nagyszintü ampitudó moduát jeet. Mint a müködési eírásbó ismeretes, ebben az eset ben a sz int automata közvet enü. az osz ci átort moduáj a és igy egyu t ta jeentős frekvenciamoduáció is feép. S4 mü. szerkapcsoó "AM 25%" i. "AM oo%" áásaiban enné a m.odu - ációs módná az M müszer csupán tájékoztató jeegge mutatja a moduáci ós méy séget. Az S3 kapcso ó "OFF" áása moduá - at an áás. Az 11 AM" üzemmódkapcsaó további áásai ban az "OUTPUT I" kimeneten kapunk moduá t je e ke t /ugyanakkor az OUTPUT IP' modu - áatan jeeket szogátat/. A kapcsoó "PULSE 11 áásában a /o-3/ "VIDEO IN?UT" bemenetre négyszögjeet vagy pozitiv impuzust adva, a kimeneten ennek megfeeóen moduát nagyfrek venciás jeet kapunk. A VIDEO + moduációs módná, a "''VIDEO INPUT" bemene tre pozi - tiv video jeet adva pozitiv szabvány szerint moduát nagy - frekvenciás jeet kapunk. A 15o Ohm-os "VIDEO" bemenetra kondenzátoron keresztü is csatakozhatunk, mive a modnátor beső aapszintheyreáítóva is rendekezik. A 1 'VIDEO-u áásban a fent ihez hasonó módon ne ga ti v moduáó ~ídeo je csatakoztatása esetén negativ szabvány szarint modnát nagyfrekvenciás jeet kapunk. A :nvideo=" áásban egyenáramuag csatakozhatunk a fji.odná - t orra, a készqéket tehát a kivüró beadet t egyenfeszütségge, i. küsó aapszintheyrenitó akamazásáva akár a pozitiv, akár a negativ szabvány szarint moduáhatjnk.. Impuzns- és videomoduációs tizemmódokban a mü.szerre a mduációs

26 -24 - méység nem mérhet5 és azt a kivür ő beadott je ampitudojáva szabáyozhatjuk. A tejes kimoduátáshoz kb. 5 V je szükséges csucstó-csucsig. A további áásokban /m, rrint 5o' 1, beső" "INT 4oo"/ küsó,i. jef orrásbó ampitudomoduát jeet kapunk a kimeneten. Az 11 EXT" áásban a /o-4/ ' 1 EXT. AMrr kapcsokra kb.15 V nagyságu 3o Hz - oo khz frekvenciáju jeet csatakoztatva az "'AM" /o-p32/ jezésü gombba szabáyozhatóan 0-8o % méységig moduáhatunk, amey az M müszeren a müszerkapcso- ó /o-s4/ rram 25%" és rram oo%rr áásaiban ovasható e. Az nrnt 5orr, i. rrint 4oo" áásokban beső 5o Hz, i. 4oo Hz jee moduáunk, a moduációs méység szabáyozása és beáitása a fentivei azonos. Az "OFFrr áás ismét moduáatan áás..az "AM" és ''FM'r üzemmódkapcsoók egymássa mechanikus kapcsoatban nincsenek, ami azt jeenti, hogy nagyfrekvencia egyidejü modu!ációja mindkét üzemmódban ehetséges. Iyen. kombinácio igen hasznos nfm'r demoduátor vizsgáatáná p. az nam 5ott és "FM. 4oo c/s'' moduácio együttes--hasznáata.. Ekkor a müszerkapcsoó megfeeő áásaiban a öket és a moduációs százaék egymástó függetenü beáitható. A gép szétszereése. Az anódpótóhoz a készüék hátapjának evéteéve ehet hozzáférni. A hátapot a /5-CS/ csavarok kicsavarásáva ehet etávoítani. Ha szükséges, az anódpótó pane a /-CS2/ csavarok megodásáva vehet& ki. A kész üék o sze i át or, e rós i t ő, ni voau t oma ta és mod u. át or egységei az eőap /6-+-/ csavarjainak megodása után eőre kihuzhatók.

27 Frekvenci~ontosság eenőrzése~_tii~gáii~~ A mérés oymódon történik, hogy keverő segitségéve a készüék jeét normáfrekvenciás generator jeéhez keverjük és a küönbségi frekvenciát fejhagató segitségéve indikáj11k. ~séges müszerek: normáfrekvenciás generátor, mey és o MHz frekvenciákat 5.o-4 pontosságga áit eő; keverőberendezés; fejhagató. A szükséges mérési pqnto~~~ ± o,o5%. Az OUTPUT II kimenetet o83-5o tip. 5o Ohm-os ezáróva zá~ - juk e. Az AM-FM üzemmódkapcsoót 1 JOFF", a müszerkapcsoót!"~4 "LEVEL" áásba kapcsojuk. A piszton csiiapitót ütközésig beforgatva a "LEVEL" potenciomé~erre /P35/ a müszeren "LEVEL" jezésre szabáyozunk 4 MHz-en, majd 3oomV-ot áitunk be. Az OUTPUT II. hüveyró ezárt kábee riormáfrekvenciás generátorra csatakozunk és eenőrizzük a frekvenciapontossá - got az I., II., III. és IV. sávon MHz-enként, az V.,. VI. sávon 5 MHz-enként, a VII. és VIII. sávon o MHz-enként. Max. etérés o, 9% ehet.amennyiben etérés mutatkozik minden sá - von eőször az oszciátor mechanikus akatrészei t viz sgájnk feü. A /3-A/ arretáó, a sávvát ó do b /2-D/ megaznása, megcsnszása okozhatja a hibát. A forgókondenzátort mozgató /3-3/ mechanizmus megcsuszása szintén jeentős skáa-ehnzó - dást okoz. Viamos akatrészek közüa V3 oszciátorcsó., /2-V3/ paramétereinek jeentős vátozásar /ami egyéb hibát is okoz/ fre kvenc i ae hnzódásban is je entkez ik, küönösen a fes ő sávokban. GeD1-Ge'D3 ökód iódák hibásodása frekvenc i ahi bában is mntatkozik. Ha csak 1-1 sávon észehető a frekvenciahiba,'kkar'a"2-áb:ra/rezgőköri tekercsek /L-LS/ mechanikns sérüésére /azn.ás, ecsuszás/ következtethetünk. A hiba okozójának kiküszöböése után cészerü az eredeti skáát megtartva hiteesitési diagramroot fevenni, mert igy juttmk egkönnyebben isrffit frekvencia - pontos készüék birtokába.

28 Kimenőszint pontosságának eenőrzése, utánáitása /OUTPUT I, OUTPUT II/ A mérés oymódon történik, hogy a készüék müszerén 45o mv-ot áitunk be és az 5o Ohm-ma ezárt kimeneteken csővotmérőve mérjük a feszütséget. Szükséges müsz erek: átmenőfejes csóvo tmérő 4-25o V1Hz frekvenciatartományra; a készüékhez tartozó ob3-5o tip, 5o Ohm-os ezáró. Szükséges mérési pontosság: ± o,5 db Az AM-FM üzemmódkapcsoót "OFF", S4 müszerkapcsoót "LEVEL" áásba kapcsojuk. ttqutput II" kimenetre átmenésfejes csóvotmérót kapc~ounk, ameyet 5o Ohm-ma zárunk e. Az I.sávon 4 MHz-e rrfevel'r jezésre áitjuk. A piszton-osztóva 45o mv-ot bekapcsova, a. beső müszeren, a küsó müszernek 225 mv-ot ke mutatnia. A "RANGE SELECTOR" kapc so ót mind a 8 sávon végigforgatjuk ég sávonként hár om heyen 45o mv-ot beáítva eenőrizzük a küsó müszer áta mutatott értéket. A küsó müszernek 225 mv-ot ke mutatni, max. e térés +1,2 db ehet. 'A m~rést.az eóbbihez hasonóan az "OUTPUT I" kimeneten is evégezzük. Ekkor a beső müszeren 9o mv-ot áítunk be, a küs5 müszernek 45 mv-ot ke mutatnia. Max. etérés± 1,7 db. Amennyiben etérés mutatkozik, ez kétfée ehet: a/ nincs m~g a keő /45o mv-os/ szint, vagy b/ megvan a keő szint, de nem egyezik meg a beső M müszer és a küsó szintmérő áta mutat ott érték. si esetben meg,ke vizsgáni, hogy a /2-4/ kicsatoóhurok nem sérüt-e meg, tápfeszütségek rendben vannak-e /6,3 V fütés,. /2-Uf/ t2 So V anódfeszü t ség /2-Ua/ és - 5o V/; V3 /2.ábra/ oszciátorcsó VS, V9, Vo nivoautomata-csövek /4. ábra/ hibásak-e, P33 /4. ábra/ potenciométerre a szimmetrikus beáítás fenná-e Vo-es csóné, GeD4 dioda /2. ábra/ müködik-e. Ha a hiba csak az troutput r' kimeneten jeentkezik, akkor P26

29 /13.ábra/ áitásáva korrig~unk, ha ez nem eég, akkor V4, V6 csövet ke megvizsgáni, cseréni, i. áramköreiket e - enő.rf zni. b./ esetben vagy P23 potencióméter /4. ábra/ utánáításáva az etérés megszüntethetó, vagy ha az e térés tu nagy, akkor SiD5 cseréjéve a hiba megszintethetó. Dióda cseréné a 8.3 pontban eirt osztóvizsgáatot végre ke hajtani, mert megfeeő karakterisztikáju váogatott dióda szükséges. 8.3 Osztópontosság eenőrzése és utánáitása. Az osz tót kezdeti tartomány á. ban csóvo tm ró ve een~rizzü.k. A készüék induktív piszton osztó.t tartamaz, ameynek pontossága a mechanikai méretektő függ, te.hát konstrukciós adat. Pontosságát nagyfrekvenciás preciziós oeztóva eenó - rizzük. Szükséges müszerek:. átmenőfejes Szükséges pontosság: ± o,3 db. csóvotmérő. Az OUTPUT II kimeneti hüveyre átmenőfejes csóvotmérót kap - csaunk és 4 MHz-en be3.i tjuk a "LEVEL" szintet, majd 3oMHz-et áitunk be. A beső muszeren a piszton kiforgatásáva 4oo-3oo-2oo- 5o mv-ot.<ii tunk be, ngyanakkor a küsó müszer - nek 2oo-15o-oo-75 mv-ot ke mutatnía. Max. etérés ± o,7 db. A piszton mozgóinde xét a skáa 15o mv-os értéá:'e áitjnk. A beső müszer ugyan~sak 15omV-ot mutat. A további oo-5o-2o és o mv-os értékeket a pisztontáresán áitjuk be, ugyanakkor a küsó miszernek 5o,'25, o és 5 mv értéke ket ke mut a t nia. Max. etérés~ o,7 db. Amenny iben e térés mutatkozík, megfeeő karakterisztikáju SiD5 /13. ábra/ váogatásáva szüntetjük meg a hibát. 8 4 Beső mod náój_ frekvenc iá j ának eenőrzése és utánáitása. --- A mérés oymódon történik, hogy oszcioszkóp ernyőjén hitees hanggenerátor frekvenci9:jához hasonitjnk a készluék jeét Lissajous ábra segitségéve.

30 -28 - Szükséges müszerek: hanggenerátor 1%-os frekvenciapontos - ságga; oszcioszkóp. A készüék OUTPUT I. kimenetét az oszcioszkóp vertikáis erósi tó jére, a hanggenerátor kimenetét a horizontáis erősitájére kapcsojuk. Az AM üzemmódkapcsoót OUTPUT I. 4oo Hz-re, az FM üzenmódkapcso6t OFF áásba kapcsojuk. 6 MHz-en kb. 3d%-os moduációs méységet áitunk be és Lissajous ábra segitségéve eenőrizzük a 4oo Hz frekvenciapontosságat.az e térés max. ±4%. Amennyiben e t érés mutatkozik Ro9, Co3, va. gy Ro8, Co7 /.ábra/ eemek módositásáva korrigájuk... _.'8.5 Mod uációs mé_1.~_g_e ~g.r.~ése é._!! tág!!1i!~.~_lou~:q1'_1/ A mérés oymódon történik, hogy moduációs m9ységméró müszerre eenőrizzük a moduáci6s méységet. Szükséges müszer: moduációs méységmérő ~k!2.~~._qqntos~4~ ± 3%. Az M üzemmódkapcsoót OUTPUT I. 5o Hz-re~ müszer. az FM üzemmódkapcsoót OFF áásba kapcsojuk. Az M müs.zeren s kapcsaó megfeeő áásában 2o, 4o, 6o, So%-os moduációs máységet á i t unk be és e en őr izz ük küső m.üsze~re. Max.. e té rés +2o%. A mérést hasonó módon 4oo Hz moduáció maett is e végezzük. Amennyiben etérés mutatkozik P29 /13. ábra/ potencióméterre korrigájuk. '.8.6 Moduációs mé;ts~ eenőrzése és utánáitása /OUTPUT_/ A mérés eve és a szü.kséges müszer a 6.5 pont szerint. Az AM üzemmódkapcsoót OUTPUT II. 4oo Hz áásba, FM üzem médkapcsoót OFF áás ba, a müs z erkapc so ót AM oo% á!~ba kapcsojuk és az M maszeren 3o%-os moduációs méységet ái tunk be. A küsó mtiszeren mé.rt modu.ációs méységnek 2r$ és 4a% között ke ennie. Amea.ny iben etérés mutatk oz ik oo%-os mé.r sshatá ron P22, potencióméterre korrigáunk /4. ábra/.

31 o%-os AM-né fe épő FM e enórzé se /OUTPUT I/ Ampi tudó moduáció esetén bizonyos nagyságu frekvenciamoduáció is feép. Az FM na~ysá~át Szükséges müszer: öketméró Szükséges pontosság: ± 4% öketméróve mérjak. 3o%-os AM-et ái tnnk be 8o mv-ná OUTPUT I. kivezetésen, aho_vá a öketmérót kapcsojp.k. A max. öketnek 5.o- 5 szabad ennie. A hibát utánáítássa megszüntetni nem ehet, mert nem be3.11 i tot t ért ék a maradék FM, hanem konstrukciós adat. Me~ ke keresni a hi ba okát qp AM-né feépő FM eenőrzése /OUTPUT II/ Méré2i ev, müsze.rszikséget és mérési hiba memezik a 8.7 pontban eirtakka. 5o Ohm ez 3.ró kábee öketméróre csatakozunk, a készüék OUTPUT II. kivezetésére és 3o%-os AM-et áitunk be. Löket - mé.róve mérjük a frekvenciamoduiciót, ameynek,9rtéke max. 15o khz ehet. Hiba esetén az eőző ke e j ár ni pontban eirtak szerint 8.9 Küsó ampitudómoduáció eenőrzése /OUTPUT I/ A mérés oymódon történik, hogy hanggenerátorró adott je EB g i ts égéve moduá j uk a kész üék nagyf rekvenci 9:s j e ét és eenőrizzü.k a szükséges moduációs je nagyságát, vaa... mint a mod 1:tá c iós méy sége t.. csővotmérő; Szü.kséges miiszerek: széessávn generátor; nagyfrekvenciás mod::tác iós méységmérő. Szükséges pontosság: ± 3%. A k 3szüék AM Lizemmódka_r:csoóját "OUTPUT I." ; EXT.FM üzemmódkapcsaóját uoff" áásba, a mü.szerkapcsoót "Moo%" áásba kapcsojuk, az.am potenciómétert max. á:ísba csavarjnk. Az "OUTPUT I. 11 a modu.áci ós %-mérő. hüveyró 5o Ohm-ma ezárt kábee csatakozunk muszerhez. khz-es modnió frekvenciáná 3rf'b-os modnációs méys-3get áitnnk be, a 30í~-os modn:ációs

32 - 3o - méységhez szüks3ges feszüts3g 4 V ehet. A bemenőfeszütséget áandó értéken tartva a széessávu generátorra 3o Hz,, 5, o, 3o, 5o, oo khz-re áva mérjük a moduációs %-ot. Max~ etérés + 1,3 db, khz-hez viszonyítva. Amennyiben etérés mutatkozik, V4,.V6 csöveket és áramköreit /13. ábra/, vaamint R73, G99 /I2.ábr a/ R34, G29 /I3.ábra/ értékeit feüvizsgájuk. S.Io Beső FM eenőrzése és utánáitása. A.mérés oymódon tör ténik, hogy öketmér óve eenőrizzük a készüék fr ekvenciamoduációját. Szükséges müszer: öketiérő Szükséges pontosság: ± 4 % A tr LEVEt n sz i n tet hi t e esi t j ük, majd 3oo mv -ra áunk. Az rroutput II.rr kimenetrő öketmérór e csatakozunk. Az AM üzemmódkapcsoót noffrr áásba, FM üzemmódkapcsoót rrint 4oon áásba, inüszer kapcsoót trfm oo khz" áásba kapcsojuk. Beső müszeren 75 khz öketet áitunk be és Iöketmérőve ee nórizzük a tényeges öketet. Max. etérés a két öketért k között + 18% ehet. Co- ~c <jú' Amennyiben ugyanakkora etérés mutatkozik az összes sávon, a.kkor oo khz öket esetén megvizsgájuk VI /'+.ábra/ FM erő sitöcsövet. A..'rennyiben csak egyes sávokon van etérés., akkor eőször a sáv kisebb frekvenciáju végén a sávtó függóen P3-Po potenciomé-terekke /I4.ábra/ korrigáunk, majd nagyobb frekvewiáju végén sávtó figgóen P-P8 potenciométer ekke /'+.ábra/. Ha a öket pontos, de nem ehet oo khz-ig ökni, akkor a hangfrekvenciás oszciátor feszü."tségét /. ábra/ Uh ke eenőr izni, potenciométer re /.áhra/ 13 V-ra utánáitani. i. a P35 L Moduációs torzítás eenőr zése 75 khz öketnél A moduációs torzítás eenőrzése oymódon történik, hogy a öketméró áta demoduát je torzitását torzitásmérőve mt1rj ük.

33 Szükséges müszerek: öketméró, torzitásméró. Szükséges pontosság: ± 5% Az &.o pont szerint össz eaitott mér-ésben 75 khz öketet áitunk be s a öketm9rő demoduáter kivezetésér51 torzitásmérőr-e csat akozunk. Max. torz it ás: 4 % ehet. Ame nnyiben a torz itás nagyobb, eőször meg ke vizsgáni a hangfr ekvenciás generátor tor zitását, ameynek %-ná kisebbnek ke ennie /I4.ábra/. Ha ez nem hibás, akkor az FM erósitófokozat VI /4.ábr:a/ csövét, i. beáítását eenőrizzük, vagy GeDI, GeU2, GeU3 gennániumdiodákat vizsgá j uk meg /2 ~ábr-a/ Moduációs tofzitás eenórz$e 3o% AM-há A moduációs torzitás eenőr~ése oymódon történik, hogy a moduációs százaékmér5 áta dernoduát jeet torzitásméróve m~jük. Szüksé ges müsze rek: moduác i ós száza9km.éró, torzitásmér5. Szükséges pontosság: ± 5% Az noutput ru kimenetre 3o% AM-ot áitunk be s torzitásmér-óve mérjük a moduáci ós %-méró á ta dernod u á t j e torzitását. Max. torzítás: 4% ehet. Amennyiben etérés mutatkozík,eóször: a hangfrekvenciás generátor torzitását ke megmér ni /14.áb:ra/. Ha itt hiba nem jeentkez~k, a moduátor V4,. V6 csövét i. áramköreit ke megvizsgáni /I3.ábra/ LkHz öketné feépő AM eenőr zése /OUTPUT I/ A.trrérés oymódon tör ténik, hogy 75 k}fz-es öketet ái tunk.be és moduác iós %-méróve mát: j ük az am.pitudomoduáci ót. Szükst:F; es müszerek: moduációs %-méró. Szükséges pont ossá g: ± 2 fo Az AM üzemmódkapcsoót "<FF' áásba,.az FM üzemmódkapcsoót "INT 4oo" áásba kapcsojuk,a m.üszerkapcsoó trlevel.".kap CE~oó áásában 3oomV-ot kapcsounk be.ezután trfm oo khz" áásba kapcsounk és az FM potenciométerre a müszeren

34 khz öketet áitunk be. Az igy feépő AM értéke max. '+'% ehet,.amenny i ben na gy o b b a fe é p ő AM, a ni v ó an torna t a erő si tó j ét ke megvizsgáni, hogy a modnáó frekvencián erősít-e. beső AM esetén az "OUTPUT IIn kimeneten közvet.enü. megfi - gyehető, me rt ha van AM, akkor a nivóautomata erősi tője mü. ködik. S.'+ Maradék FM eenőrzése /OUTPUT II/ A vátófeszütségü. fütés és a tökéeten födeések bizonyos nagyságu fr~kvenciamoduációt okoznak moduáatan áásban is. Ezen FM: eenőrzésére Szükséges müsz erek: öke tmérő Szüksé~s pontosság: ± '+% Ez öketmérót hasznáunk. Az "OUTPUT II" kivezetését a ökatmérő bemenetére kapcso ~ juk, a "LEVEL:"-t e~enőrizzük, majd 3oo mv kimenőszintet áítunk be. Maradék öket '+o MHz-ig max.. 3oo Hz ehet..amennyiben nagyobb a maradék öket, ezt nt ánáitani, korri - gáni beáitószervve nem ehet. Meg ke keresni a hiba okát Küsó FM eenőrzése, utánáitása A méré s oymódon történik, hbgy hanggenerátorró adott je segj :~ség9ve modnájnk a készléket s eenőrizzük a szükséges je nagyságát, vaamint a frekvenciaöketet. Szü.ks éges mus z erek: öketméró; hanggene rá t or; na gy f rekvenciás csővotméró. Szükséges pontoss~: ±4%. Az AM üzemmódkapcsoót 11 0FF" áásba, az FM üzemmódkapcsoót 11 EXT" o:ás ba, müszerkapc so ót : 1 FM oo khz 11 áás ba kapc so j nk és az Fii pote1cióm~tert max. áásba csavarjuk. Az "EXT. FM" bemenetre hanggenerátort kapcsonnk és 1oooHz-es jeet adnnk be. A je nagyságát csóvotmérőve mérjü.k.a be - adott :C'eszütséget addig növejük, anig a öketmérőn 75 khz-es kitérést kapnnk. Az ehhez sziikséges bemenéfeszütség max. ov

35 ehet. A bemenőfeszütséget áandó értéken tartva a hanggenerátoron 3o Hz,, 3, 5t o és 15 khz-et ái t'nk be. A öketmérón eovasott öketértékek ingadozása max...± db. Amennyiben etérés mutatkozik az FM _erósitót /V csó és áramköre 4. ábra/ ke feüvizsgáni. ~.16 Impuzusmodnáci ó eenőrzése A mérés oymódon történik, Lof!::/ o sze iosz#:óppa eenórizzük az impnzusmoduációt,. i. csóyotmérove a moduáció néküi szintet, ami "VIDEO +" á~snak f'ee meg. Szü.k ség es müsz erek: átmenő fe jes csó v o tmérő, impuzusgenerátor; os ze ioszkáp. A szükséges pontosság: ± o,3 db A "LEVEL 11 s~intet hi tees it jük, FM üzemmódkapcsoót "OFF", AM üzemmódkapcsoót 11 PULSE!111 áásba kapcsojuk és noutput II" kivezetést 5o Ohm-ma e:zárjuk. A piszton o:szt6va a beső mü - szeren So mv-ot ái tunk be, maj d "OUTPUT I" kimenetre 5o Ohmma ezárt, át menófejes csóvi mérő t kapcso unk. Az "OUTPUT II" hü.veyró 5o Ohm-ma ezárt kábee 4o mv-ra hiteesitett oszcioszkópra csatakozunk. "VIDEO INP." bemenetre pozitiv khz-es impuzust adunk, ameynek ampitudó - ját addig növejük, amig az oszcioszkópon kapott je ampi - tudója eéri a 4o mv-ot. A beadott je értéke ekkor 4,8 V cs-cs ehet. -a.7 VIDEO poziti!_!!!oduáció eenőrzése A,:; A mérés eve, a szükséges müszerek ~.16 pont szerint pont szerint i müvee tet végezzük e az AM üzemmódkapcsaó "VIDEO +" áásában. A modnáó je növeésekor e - enőrizzük az aapszint tartását,. vagyis a modnáóje c su - _ cs~nak megközeit6eg a hordozó min. szintjéné kei. maradnia. ~-8.18 VIDEO negativ moduáció eenőrzése A mérés eve, a szü.ksé~s muszerek 8.16 pont szerint. Az AM üzemmódkapcsaó "VIDEO-" áásában a :8.16 pontban eirt müveeteket végezzük e. Az átmenőfejes csővotm9rón

36 o mv-ot ke kapni. Az osz ciioszkópon eenórizve a modu - ácíós méységet, a moduáóje max. 4,8 vos-cs értékéné so%-os moduációs méy séget ke eérnie. A moduáój e nö - veésakor eenőri:zzü.k az aapszint tartását, vagy is a moduáóje csucsának p1egközeitóeg a hordozó je max. értéké - né ke maradni VIDEO egyenfeszütségü moduáció eenőrzése ' ' Mé rés e ve : 8:. 16 pon t sz er in t,pzü..ksé ge s müszerek': átmenőfejes csóvo tméro, egyenfeszü t ség ü áramforrás 0-5 V-ig; oszcioszkóp. Szükséges m3rési pontosság:.± C!/a Az AM üzemmódkapcsbó "V!DEO=" áásában a {:S.16 pontban eirt müveeteket végezzük e. Az átmenőfejes csóvo,tmérón 4o mv-ot ke kapnunk, majd, "VIDEO INP." bemenetra kapcsot max. 4,8 V negativ feszütség~e a kimenőjenek 5 mv aá ke esnie. ~ $.2o VIDEO sávszé'esség eenőrzése A mérés oymó4on történik, hogy széessávu generátor segitségéve moduájuk a készüék nagyfrekvenciás jeét és oszcioszkóppa ee.:nárizzük a moduáci ós méy séget. Szüks éges müsze rek': sz éessávu gene rá tor; oszcioszkóp; nagyfrekvenciás csővo 1 tm.éró. Szüksé~ mérési pontosság:.±.o,3 db ' Az AM iizemmódkapcsoót "VIDEO=" áásba kapcrojnk, "OUTPUT!" kimenetre az oszci_oszkópot kapcsojuk. A skáán kb. 27 MHzre áunk és a "VIPEO" o.emenetre egy széessávu generátorra csa takoznnk~ A sz.éessávu generátorra khz-en 3o% moduá - ciót áitnnk be, majd 3o Hz; o,; o,5 khz,, 2, 3,. 4,. 5, ' 6,5 MHz-re áunk, a bemenőjeet áandó értéken tartva, eovassuk az egyes fr!skvenciákhoz tartozó moduáci.ós %-ot. Max. etérés:.± 2,7 db, 1oooHz-hez viszonyítva. Amennyiben etérés; mtj.tatkozik V4,.GeD7,GeD8 diódákat \rizsgájnk meg. C 134, R 61 e e me kk ej.. ko r ri gáhat ó V6 és áramköreit, vaamint A frekvenciamanet hibá ja., /12.: ábra/.

37 A készüékben mérhetó főbb egyen- és vátófeszi.htségek. Csőfog. csapsz VI o +3,2 6, 3..._, 6, 3r...J +9o + 9o + 9o V o +2, 5 6, 3/"V 6' 3 " V 3 +26o o + 5o + 5o +26o o o 6,3= 6, 3= if 4 +ob + o 5 +ob 6, 3r_.! 6, 3"" +28o o +ISo V o 6,3r-J 6, 3r-..t +5oo +5oo V 6 + o 8 o +1,4 6,3'"'-' 6,3,-..., +ob o +1,4 V o r-J 6, 3~/ vs -5,5 o 6, 3~v 6,3-'-../ + 6o + 6o.. ~~---- V 9 +26o + o o +o2 6, 3"'-./ 6, 3 '-- +28o + o o +o2 6, 3... ~ - ~...,.~--... Vo + o o +o,5 +1,.5 6,3= ,3= +oo +o,5 +1,5 6,3= + 2o VII o 6,3,~ 6, 3r-J +5oo +5oo V2 + o 5 + o o + o 5 6,3~ 6, 3,-...J o +o5 V3 o +52o + o 5 +52o V4-5o t 175 o +175 V5 fee5 +52o 2o~ 2o,..._...~ 43o,_, kivezetés: VI 6 - fe so +52o 2o...v 2o.-v kivezetés: 430r-J i -'-'-- V7 27o ~"J , 3r-.~ 6, 3rv 27 orv V2o + 8o o +6,5 6, 3r-~ 6,3r--J + 8o o +6; 5 Az adatok csak tájékoztató jeegüek és a fö~höz képest érten~ d5k, a fütófeszütségek kivéteé\re hasznáandó müszer Rbmin. = = 15MOhm az egyenfeszütsé-gek méréséhez.

38 SZÁLLITÁSI ÉS RAKT.ÁROZÁSI FEI/I'ÉTELEK A készüéket a 4. pontnak megfeeően becsemagot és eragasztott áapotban oyan raktárheyiségben, i. oyan küső körümények között ke raktározni és száitani, amey az aábbi eőirásoktó nem tér e: Környezeti hőmérséket: Reativ égnedvesség: max. 98% Légnyomás: mb. A készüék hosszu idejü raktározása küöneges óvintézkedést nem tesz szükségessé. Raktározás után a készüék kicsomagova és háózatra csatakoztatva üzemi körümények között azonna üzemképes. 0 aatti hőmérséketen cé sz erü áandósító égtérbe heyezni és tartani, mindaddig, amig hőmérséket-egyensuyba jut, és csak azután üzembeheyezni. 1173/B

39 MELirÉKJETEK Akatrészjegyzék Tömbvázat Kapcsoá.si rajz Eőap a kezeőszarvekke Erendezési vázatok /1/A ábra/ /B ábra/ /1/C ábra/ /2-14. ábra/ 1173/B

40 MELLÉKLETEK APPENDICES AN HANG npmnohiehmr

41 ,, ALKATRESZJEGYZEK PARTS LIST SCHALTTEILLISTE LISTE DU MA TEREL cne...-ia<diaka., If111 AETAnEH

42 RF fémrétegeenáás meta-fim resistor Metaschtcht>~ teerstan ~ RE s zénrétegeenáás crysta-carbon resistor Kohens ch ich\ w tder,;tand HT tárcsaeenáás disc resistor Scheibenwiderstand fu! huzaeenáás wire-wound resistor Drahtwiderstand RP!! preciziós huzae en áás precision wire-wound resistor Prazisions -Drahtv.. HiPr stand HZ zománcbevonau huzaeen- wire-wound resistor Drahtwiderstand áás (enameed) PH huzapotenciométer wire-wound potenhometer Drahtpotent10me1c r PR réteg potenciométer fim -type potentiometer Schichpotentiomet~ r CP papírkondenzátor paper capacitor Papierkondensator cc csiámkondenzátor m ica capacitor Gimmerkondense:tt_or CK kerámia kondenzátor ceramic capacitor Keramikkondensator' CE eektroit kondenzátor eectroytic capacitor Eektroytkonctensa tu t' cs styrofex kondenzátor styrofex capacitor Styrofexkondensa tor CMP fémezett papírkondenzátor metaized paper capacitor Metapa pi e rkonden sa t o r C\'!F fémezett mianyagfóiás metaized pastic foi Metakunstoff- Fo!tenkondenzátor capacitor konctensator CML fémezett akkfim kondenzátor metaized Jacquered capacitor Metais terte-k unststuffkondensator mit Lackfoien CMS fémezett styrofex kondenzátor metaized styrofex capacitor \1etas tyro f e x kondt'n.c;a 1 ur CT trimmer kondenzátor trimmer capacitor Trimmerkondensator C:\1E fémezett poiészter kondenzátor metaized poyester capacitor Metapoyesterkondensator CET tantá eektroit kondenzátor tanta eectroytic capacitor Tantaeektroyt koncen sa tor CFE poiészter kondenzátor poyester capacitor Poy e st e rfoi en kond en sa tor v eektroncsó tube R ö h ren NJ számjezö eszközök numerica indicators Ziffernanzeigen D dióda diode Dioden Se szeén egyenirányitó seenium rectifier Se en TR tranzisztor transistor Transistoren Th termisztor th errnistor Terrnistor IC integrát áramkör integrated circuit Integrierte Stromkreise XL kristáy crysta Schwingquarz So csatakozó ajzat sacket Buchse P! csatakozó dugó pug connector Stecker T transzformátor transforrner Trans forrnatoren Ü be rt ra ger L induktivitás inductivity, co i Spuen A akkumuátor rechargeabe battery Batterie REG regisztráó recorder Schreiber F biztosító betét fus e Sicherungseinsatz hagató beadphone Kopfhörer Ohrhörer H x hangszóró audspeaker Lautsprecher RY jefogó reay Re ais J jezőámpa piot amp Signaampe G parázsfényámpa gow discharge amp Gimmampe s kapcsaó switch Schater \ OT motor motor Motor B teep battery Ba t ter-ie ~ miszer meter Anzeigeinstrum e nt

43 resistance a couche métaique résistance a couche de carbone résistance a disque résistance bobinée r ésistance bobinée de précision résistance émaiée pe311ctop MeTa~~1311POEaHHhM pe311ctop yr~epo/mctmm OB8PXHOCTHhM pe311ctop MCKOBbiM pe311ct0p pobo~o'hmm pe311ctop npeum3i.10hhlii1: npoboji01..jhbjti pe311ctop pobo~o'hmm c JMa~eBbiM OKPb!T18M RF RK RT RH RPH RZ potentiométre bobiné potentiométre a couche pe311ctop nepemehhbim rrpob O~O'!Hb!M pe3!1ctop nepemehhmm yr~epoi1ctbim PH PR condensateur au papier eondensateur au mica condensateur céramique condensateur éectroytique condensateur au styrofex condensateur au papier métaisé condensateur a feuie en matiére synthétique métaisé condensateur au fim de vernis métaisé condensateur au styrofex métaisé condensateur trimmer condensateur au poyester métaisé condensateur éectroytique au tantae condensateur au poyester KOH)eHcaTOP 6YM~HMM KOHi8HCaTOp C~~HHOM KOH/ HCaTOP KepaM1'!8CK1M KOH/8HCaTOP 0~8KTPO~1T1'8CK11M KOHi8HCaTop O~1CT1PO~bHbiM KOH/8HCaTOP MeTa~~311pOBaHHb!M 6yM~Hb!t KOH/8HCaTop MeTa~~1311POBaHHbi1 C n~actmacco- BOM <JO~broM MeTaJIJIV13MpOBaHHh~ KOHneHCaTop Ha JiaKOTIJie- HO'HOM OCHOB8 KOH/8HCa TOp O~1CT1pO~bHbM, MeTa~~1311poEaHHb!t KOH)eHCaTop OiCTpOe'!HbM MeTa~~1311POBaHHbi:1 O~1J<J11JHb!M KOHieHCaTOp.3JieKTPOJU1T11..18CKY1t1: TaHTaJIOBbit1 KOH.i8HCaTOP O~13<1J1pHbiM KOHieHcaTOP CP cc CK CE cs CMP CMF CML CMS CT CME CET CFE tube éectronique indicateur numérique diode redresseur au séénium t ransistor th errnistor circuit intégré crista! d ou ie fi ch e transformateur bobine accumuateur enregistreur J~eKTPOHHaH ~amrra UM~POBOM 11Hi1KaTOP 1101 BbPHM1 Te~ b ce~ehobbim TpaH311CTop TepMMCTOp MHTerpa~bHaH cxema KBapueBMM pe30hatop pa3bem uitencejib KaTyuma 11HiYKT1BHOCT1 akkymy~htophah 6aTapeH permctpatop v NJ D Se TR Th IC XL So PI T L A REG fusihe a tube en verre écouter baut-pareur re ais Iampe-témoin ampe a effuves interrupteur, seecteur, commutateur rooteur batterie indicateur npenoxpahmte~bhah BCTaBKa Hay!H1K rpom.korobophtejib pe~e MCT Op CíaTapeH CTpe~O'HbiM PHCíop F!x HY.r r s.\ot \

44 Minden mérőkészüék - a megbizhatóság és a müszaki adatokban eőirt határértéken beüi nagyobb pontosság érdekében - gondos egyedi mérésse és beszabáyozássa készü. Ennek következtében eőforduhat, hogy a készüékek a Íneéket akatrészjegyzéktő etérő értékü akateemeket is tartamaznak. With a view to reiabiity and increased accuracy within the specifications, each unit has been subjected to carefu individua contro measurement and aignment. Therefore, it may occur that an instrument incuces components with ratings sighty different from those given in the Parts List beow. Jedes Gerat wird im Interesse einer höchstmögichen Genauigkeit und VerUissichkeit ein~r sorgfatigen individueen Messung und Eichung unterzogen. Demzufoge kann es verkommen, dass die Gerate auch Teie enthaten, deren Werte von den in der voriegenden Schatteiiste angeführten W ert en abweichen. Chaque apparei de mesure a été fabriqué avec des mesaures et des régages individues soignés dans ' inté r et de a fiabii té e et d'une pus grande précision, en -dedans des vaeurs imites preaerites dans es caractéristiques téchniques. En raison de ceci i peut arriver que ' apparei contienne des ééments dont a vaeur est autre que ce e spécifiée dans a Liste du matérie ci-jointe. Kax~h~ np~6op - B ~HTepecaX ~OCT~XeH~H 6onee BhCOKO~ TOqHOCT~ B npe~enax Ben~q~H, np~be~ehhhx B TeXH~qeCK~X ~ahhhx, a TaKXe C ~enbid TI0BbM8H~H Ha~eXHO CT~ - TIO~BepraeTCH TmaTenbHO~ ~H~~B~AYanbHO~ HaCTpO~Ke ~ Hana~Ke. B pe3ynbtate 3Toro MoxeT cnyq~tbch, qto np~6oph co~epeat ~ ~etan~, Ben~q~Ha KOTOPhX OT~qaeTCH OT Ben~q~Hh, np~be~ehho~ B cne~~~~ka~~~ ~etane~ np~6opa. Magyar Hirdet6 -Statisztikai Kiadó V~Íaat, Nyomdaüzem

45 -- R -c:::3- No Q % w No Q % w R RF 510 k 5 o,5 R 59 RF 2 k 5 o,5 R 2 RF 24D R 60. RF oo 5 0,25 R 3 RF 680 0,5 R61 RF oo 5 0,25 R 4 RF 6,8 k 2 R63 RF 47 k 5 R 5 RF 10 k 5 0,5 R 64 RF 100 k 5 0,5 R 6 RF 10 k 5 0,5 R65 RF ,5 R 7 RF 10 k 5 0,5 R 66 RF M 5 0,5 R 8 RF 10k 5 0,5 R67 RF 100 k 5 0,25 R 9 RF 5,1 k 5 0,5 R 68 RF 4,7 k 5 0,125 R O RF 10 k 5 0,5 R 69 RF 3,3 k 5 0,25 R RF 150 0,5 R 70 RF 33o k 5 0,5 R2 RF 560 0,5 R 71 RF 150 R 3 RF 1,3 k 0,5 R 72 RF 330 k 5 0,5 R4 RF 2,4 k 0,5 R 73 RF 56 k 5 0,5 R 5 RF 3,9 k 0,5 R 74 RF 2 k 5 U,5 R 6 RF 6,8 k 0,5 R75 RF 82 k 5 0,5 R7 RF 7,5 k R 76 RF 2M 5 0,5 R 8 RF 8,2 k R 77 RF 470 k '5 0,5 R 20 tf 6,2 k 5 0,5 R 78 RF 470 k 5 0,5 R21 RF 6,2 k 5 0,5 R 79 RF 470 k 5 0,5 R 22 RF 6,2 k 5 0,5 R 80 RF 470 k 5 0,5 R 23 RF 6,2 k 5 0,5 R 81 RF R24 RF 6,2 k 5 0,5 R 82 RZ 10 k 5 8 R25 RF 6,2 k 5 0,5 R83 RF 51 5 R26 RF 2 k 5 0,5 R 84 RZ R 27 RF 2 k 5 0,5 R85 RF 100 k 5 0,5 R 28 RF 15 k 5 0,25 R86 RF 620 k 5 0,5 R 29 RF 47 0,125 R87 RF k 5 0,5 R 30 RF 47 0,125 R 88 RF ,25 R31 RF 15 k 5 0,25 R 89 RF 24 k 5 2 R 32 RF 15 k 5 0,5 R 90 RF 68 k 5 0,5 R33 RF 20 k 5 0,5 R91 RF 180 k 5 0,5 R 34 RF 4,7 k 5,0,25 R 92 RF k 5 0,5 R 35 RF 2,7 k 5 0,5 R 94 RF M 0,5 R 36 RF 100 k 5 0,5 R95 RF M " 5 0,5 R 37 RF 39 k 5 0,5 R 96 RF 430 k 5 0,5 R 38 RF 6,2 k 5 0,5 R 97 RF 100 k 5 0,5 R 41 RF ,25 R98 RF 330 k 5 0,5 R 42 RF 75 k 0,5 R 99 RF M 5 0,5 R 43 RF 25,1 k 0,5 Roo RF 680 k R 44 RF 25,1 k 0,5 RO RF 47 k /B

46 -2- R -c:::j- No Q % w No Q % w R45. RF 75 k 0,5 R 46 RF 3,3 k.5 0,.5 R 47 RF 47 k.5 0,.5 R 48. RF M.5 0,.5 R 49 :RF 3,3 k.5 0,.5 R 50 RF 47 k.5 0,.5 R.51 RF 33k 0,.5 R.52 RF 47 k.5 0,.5 R.53 RK 50,1 2 0,2.5 R.54 RF 100 0,12.5 R.5.5 RF 50,1 0,125 R.56 RF.5,6 k.5 0,25 R.57 M ,2.5 R.58 RF ,5 R08 RF 200 k 0,5 R09 RF 200 k 0,.5 R O.RF ,.5 R2 RF 3,3 k.5 R 3 RF 100 k.5 R 4 RF ,2.5 R.5 RF ,2.5 R 6 RF ,2.5 R7 RF 4,.7 k.5 0,2.5 R 20 RF ,.5 R22 RF ,.5 R23 RF ,.5.R24 RF ,.5 R2.5 RF ,.5 R 26 RF ,.5 R02 RF 47 k 5 R28 RF k RF ,.5 R29 :RH 1.5 k.5 0,.5 R04 RF 880 k.5 0,.5 R 30 R:J k.5 0,.5 R10.5 RF. k.5 0,.5 R 32 RF 2 k.5 0,.5 R06 RF 8,2 k.5 2 R 33 RF 6,8 k.5 R07 RF 100 k.5 0,.5 p -;;zj- No Q % w No Q % Yi P 8 PH 10 k 10 1 P 2 PH 10 k 10 1 P3 PH 10 k 10 1 P 9 PH 100 k 10 3 P 4 PH 10 k 10 1 P 20 PR 15 k 20 2 PS PH 10 k 10 1 P22 PH 4,7 k 10 1 P 6 PH 10 k 10 1 P 23 PH 4,7 k 10 1 P 7 PH 10 k 10 1 P25 PH ,7 P26 PH 10 k 10 1 PS PH 10 k 10 1 P 9 PH 10 k O 1 P28 PH 1,5 k 10 0,7 PIO PH 10 k 10 1 P29 PR 10 k 20 o, 1 P 1 P32 PR 15 k 20 2 PH 10 k 10 P 2 PH 10 k 10 1 P33 PR 2,2 k 20 2 P 3 PH 10 k 10 1 P34 PR 22 k k 10 1 P35 PH 1 k 10 1 P 4 PH P 5 PH 10 k 10 1 P36 PH 1 k k 10 1 P37 PR 47 k 20 2 P 6 PH P 7 PH 10 k /8

47 -3- c -- No ::&' % v No F C CFE 220 n C 57 CK n C 2 CE 22 )J+22~ csa CK 82 p C 3 CFE 4,7 n C 59 cc 470 p C 4 CFE 470 n C 60 CMP 4,u C 5 CME )J C 62 CK n C 6 CFE 22 n C 63 CK n ca CK 82 p C 64 CK n C 9 CK 82 p C 65 CK n C O CK n C 66 CK n C CK 82 p C 67 CK n C 2 CK 82 p C 68 CK n C 3 CK 2,2 n C 69 CK n C 4 CK 2,2 n C 70 CK n C 5 CK 2,2 n C 71 CK,5 n C 6 CK 82 p C72 CK 2,2 n C 7 CK 2,2 n C73 CK n C 8 CK 2,2 n C74 CK 2,2 n C 9 CK 2,2 n C 75 CK 220 p C 20 CK 82 p C76 CK 56 p C21 CK 2,2 n C 77 CK 220 p C 22 CK 2,2 n C 78 CK 2,2 n C 23 CK 2,2 n C 79 CK 2,2 n C 24 CK 82 p c so CK 220 p C 25 CK 2,2 n C 81 CK 2,2 n C 26 CK 2,2 n C 82 CK 2,2 n C 27 CK 2,2 n C 83 CFE 47 n C28 CK 82 p C 84 CE ~ C 29 CK 2,2 n eas CFE n C 30 CK 2,2 n C 86 CFE IOOn C31 CK 2,2 n C 87 CE 100 ji C 32 CK 1,5 n ess cs 2,7 n C 33 CK n C 89 CK 82 p C 34 CK,5 n C 90 CK n C 35 CK 15 p C 91 CK n C 36 CK 15 p C 92 CK 82 p C 37 CK 470 p C 93 CK n C 38 CK 3 p 0,25 p 500 C 94 CK n C39 C Spec. C 95 CME )J C40 CK 3 p 0,25 p 500 C 96 CK 47 p C41 CK 20 p C 97 CK 82 p C 42 CK 15 p C 98 CK 47 p C 43 CK 8,2 p 0,25 p 500 C 99 CK 22 p C 44 CK 6,8 p 0,25 p 500 CIOO CK 82 p ;,:":;; CK 5 p 0,25 p 500 CIOI CK n C 46 CK 3 p 0,25 p 500 CI02 CK n C 47 CK 2 p 0,25 p 500 CI03 cc 2 n 2 IQOO C 48 CK 20 p CI04 CFE IOOn C 49 CK 15 p s 500 CI05 CMP 0,5 jj C 50 CK 8,2 p 0,25 p 500 CI06 CK 22 p C 51 CK 6,8 p 0,25 p 500 CI07 cc 2 n C52 CK 5 p 0,25 p 500 C OS CFE 22 n i C53 CK 3 p 0,25 p 500 C09 CMP C.54 CK 2 p 0,25 p 500 C O CMP C 55 CK 2,2 n Cii CMP ~ C 56 CK n C 2 CMP ~ " v

48 -4- No F " c -- v No F C 3 CMP 0,5 1 u C24 cc 510 p C 4 CE 22+22;u C 29 CFE 10 n C 6 CE 22+22;u C30 CE 4,7;U C 7 CE 47+47;u C 31 CMP 1 u C 9 CE 47+47;u C32 cs 4,7 n C 20 CE 1000;u C 33 cs 4,7 n C 21 CE OOO;u C34 CK 150 p C22 CMP 2 1 u C35 CFE 220 n C 23 cc 510 p v - D ~ TR -e V v E 81 L D D OA 1161 V 2 v E~F D 2 D OA 1161 V 3 v E 88 CC D 3 D OA 1161 V 4 v ESO F D4 D HP5082-2~00 V 5 v EL 84 D 5 D N 21 B V 6 v ECO 85 D6 D OA 1161 V 7 v E 83 F D 7 D OA 1161 VB v EL 84 DB D OA 1161 V 9 v ECO 83 D9 D OA 1161 V O v ECO 83 D O D OA 1161 V11 v EL 84 V 2 v EF 80 V 3 v 85 A 2 T V4 v VR 150 V 5 v py 83 Vó v py 83 V7 v EZBO V8 v V9 v m 301 B V 20 v ECO 82 " v 1173/B

49 -5- ~ JI~ [2f ~... - _."... ~t '"'"'- ~- ű -E , S1 s M--L54 Spoc:. S2 s FO 1,6 A /Go 20/5,2-1,6-220 v S3 s F 1,6 A /Go 20/~,2-1,6-220 v S4 s F 2 1,25.A /Go 20/5,2-1,25/ S5 s T1 T 2 T 3 T T T 1173/B

50 OUT. OUT. i V IDEO EXT. AM. 9 0 cb 1/A 1173/B

51 ~ ~,~~------: J----~ -,~~a[if~~) z:~.-"...:..:...c>f ~ u+ cf' us , _,L, , r 1 t-- csrs. L ~ 34..ok,~, ~ VIS, VIt UI2b L VI+ J o t'f. ' ' L , ~ L , r :..._J 1 /B 1173 /B..

52 o o ~ o o o G E N E R A T 0 R T y p E T R-O 6 O 1 AM MOO. o 00 Y\ }g;~ B :=:""""'-=-'J ~ %AM K c/s FM ~ m~fh L e =+n= ~..,.. q o LEVEL..,. e o o... -~~ o 1/C 1173/B -r

53 /B

54 3 1173/B

55 /B

56 5 1173/S /B

57 7 1173/B o OfF 8

58 10 117" /D

59 s,.~c. 8...a....a.... w --...a. OJ...a. ~ ~.. N' "' o,. ~,.N

60 t) J t /B

61 /B

62 - '-...

HASZNÁLATJ UTASITÁS '.. TYPE TZA-354-5. TE LJ ESf~M ~ NYM ~RŐF EJ. E.li 1384-5 \_(

HASZNÁLATJ UTASITÁS '.. TYPE TZA-354-5. TE LJ ESf~M ~ NYM ~RŐF EJ. E.li 1384-5 \_( HASZNÁLATJ UTASITÁS '.. '.. TYPE TZA-354-5. TE LJ ESf~M ~ NYM ~RŐF EJ E.i 1384-5. \_( .-. ~ -,.... -- '"'' ~ ' ' ' w " 1:1 ' TYPE TZA-354-5! TE LJ ES (TM~ NYM ~ RÖF EJ 1384-5 Gyórtja: ELEKTRONIKUS MÉRŐK~SZÜL~KEK

Részletesebben

HASZNÁLATI UTA~(TÁS TYPE TZA-354 . ~, TRANZISZTOROS MIKROHULLAMU TELJESÍTM~NYM~RÖ ' ' ' ., i

HASZNÁLATI UTA~(TÁS TYPE TZA-354 . ~, TRANZISZTOROS MIKROHULLAMU TELJESÍTM~NYM~RÖ ' ' ' ., i HASZNÁLATI UTA~(TÁS TYPE TZA-354. ~,, TRANZISZTOROS MIKROHULLAMU TELJESÍTM~NYM~RÖ 1384 ' ' '., i i i ~ ' 1 TYPE TZA-354 TRANZISZTOROS MIKROHULLÁM TE LJ ESfTM ~NYM éröaea 1384 .. Gyártja: ELEKTRONIKUS MER6KESZÜLEK~.K

Részletesebben

TR-4651 TRANSISCOPE-M 11 OSZCILLOSZKOP EMG-1563

TR-4651 TRANSISCOPE-M 11 OSZCILLOSZKOP EMG-1563 TR-4651 ' 11 TRANSISCOPE-M 11 OSZCILLOSZKOP EMG-1563 Gyártja: EMG ELEKTRONIKUS MÉRŐKÉSZÜLÉKEK GYÁRA 1163, Budapest, Cz iráky u. 26-32. Teefon: 837-950 Teex: 22-45-35 Forgaomba hozza: MIGÉRT MÜSZER- ÉS

Részletesebben

TR - 1751 VÁLTAKOZÓ- EGYENFESZüLTSÉG ÁTALAKI TÓ. GYÁRA BUDAPEST XVI., Czi ráky-u. 26-32.

TR - 1751 VÁLTAKOZÓ- EGYENFESZüLTSÉG ÁTALAKI TÓ. GYÁRA BUDAPEST XVI., Czi ráky-u. 26-32. TR - 1751 VÁLTAKOZÓ- EGYENFESZüLTSÉG ÁTALAKI TÓ A mérőkészü1é ke t a z ELEKTRONIKUS MÉRŐKÉSZÜLÉKEK GYÁRA BUDAPEST XVI., Czi ráky-u. 26-32. készi t ett e. " 51-36- 7o-I" pr. s z. 1966. szeptember - 1- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS TYPE TR-0465 PLLFÜGGV~NYGENERÁTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS TYPE TR-0465 PLLFÜGGV~NYGENERÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS TYPE TR-0465 PLLFÜGGV~NYGENERÁTOR TYPE TR-0465 PLLFÜGGVÉNYGENERÁTOR ef8a 12571 Gyórtja: ELEKTRONIKUS M~RÓK~SZUL~KEK 1163, Budapest, Czróky u, 26-32, Teefon: 837-950 Teex: 22-45 35 GYÁRA

Részletesebben

.HASZNÁLATI UTAS(TÁS .. ', IMPULZUSGENERATOR E.&. 11591

.HASZNÁLATI UTAS(TÁS .. ', IMPULZUSGENERATOR E.&. 11591 .HASZNÁLATI UTAS(TÁS.. ' TYPE -0308, IMPULZUSGENERATOR E.&. 11591 TYPE -0308, IMPULZUSGENERATOR ee a 11591 Gyártja: ELEKONIKUS M~RŐK~SZUL~KEK 1163 1 Budapest 1 Cziróky u. 26-32. Teefon: 837-950 Teex: 22-45-35

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

TR - 5.314 PLUG-IN EMG-1688-U-85

TR - 5.314 PLUG-IN EMG-1688-U-85 TR - 5.314 IDŐMÉRŐ PLUG-IN EMG-1688-U-85 i! --.,..,.. ~ '.~. '1 Gyártja: EMG ELEKTRONIKUS MÉRŐKÉSZÜLÉKEK GYÁRA 1163 Budapest, Cziráky u. 26-32. Teefn: 837-950. Teex: 22-45-35 --- - Frgamba hzza: MIGÉRT

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

ELEKTRONIKUS M~RéSK~SZULtKEK GYÁRA. MÜ SZER- ~S IRODAG~P~RT~KESITéS VÁLLALAT. Gyórtja:

ELEKTRONIKUS M~RéSK~SZULtKEK GYÁRA. MÜ SZER- ~S IRODAG~P~RT~KESITéS VÁLLALAT. Gyórtja: ~ 9nF' HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0361 IMPU.LZUSGENERÁTOR 1158 TYPE TR-0361' " IMPULZUSGENERATOR Gyórtja: ELEKTRONIKUS M~RéSK~SZULtKEK 1163, Budapest, Cziróky u. 26-32. Telefon: 837-950 Telex: 22-45-35

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27 Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba Tihanyi Attila 2007 március 27 Ellenállások R = U I Fajlagos ellenállás alapján hosszú vezeték Nagy az induktivitása Bifiláris Trükkös tekercselés Nagy mechanikai

Részletesebben

83- 83-as sorozat - Időrelék 8-12 - 16 A 83.01 83.02. Felu gyeleti és időrelék

83- 83-as sorozat - Időrelék 8-12 - 16 A 83.01 83.02. Felu gyeleti és időrelék - Időrelék 8-12 - 16 A 83- Egy vagy többfunkciós időrelék Kivitelek: többfunkciós 8 választható funkcióval vagy egyfunkciós Nyolc időzítési tartomány, 0,05 s-tól 10 napig Többfeszu ltségű: (24...240) V

Részletesebben

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek

Szabályozók és mérőelemek. lindab szabályozók és mérőelemek Szabáyozók és mérőeemek indab szabáyozók és mérőeemek Tartaom Szabáyozók és mérőeemek Standard szabáyozó kézi Szabáyozó DRU... DIRU... Ezáró DSU... DTU... DTMU/DTWU... motoros eőkészítés eektromos agy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli Az én árnyékoómat a SELVE vezéri Javíthatunk éetminõségén? Napeemes szé-, és fényérzékeõ az árnyékoó védeméért és hosszú éettartamáért Programozható faikapcsoó Automatikusan mûködteti az árnyékoókat Miért

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. Felhasznált eszközök. Mérési feladatok MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások vizsgálata (5. mérés) A mérés időpontja: 2004. 03. 08 de A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: Belso Zoltan KARL48

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, és a készülék optimális

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

19-es sorozat - Beavatkozó - és jelzőmodulok. Automatikus u zem. Kapcsolóállás: vezérlés reakció LED jelzés

19-es sorozat - Beavatkozó - és jelzőmodulok. Automatikus u zem. Kapcsolóállás: vezérlés reakció LED jelzés 19- - eavatkozó - és jelzőmodulok 19- Digitális beavatkozó relék: Auto-Off-On eavatkozó- és jelzőmodulokat azért alkalmaznak, hogy komplex, elektronikus vezérlések, gyártóberendezések vagy épu letfelu

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések Győr, 2005. 1. Bevezetés A laboratóriumban elvégzendő mérési gyakorlat a Méréstechnika I. tantárgy része. A laboratóriumi

Részletesebben

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS Kérjük ovassa e figyemesen a tejes eírást a termék teepítése eőtt! A heyteen hasznáat vagy hibás csatakozás a vezérés hibás működését eredményezheti, és veszéyt jeenthet a végfehasznáóra!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK

TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK KATALÓgUS TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁgSZINTŰ SZAKÉRTŐJE Általános áttekintő a leválasztó kapcsolókról 2. oldal Leválasztó kapcsoló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer:

Házi főelzárók. Házi főelzárók. Nr. 2600. Nr. 2600. Nr. 2630 házi főelzáró, poliacetál, Nr. 2630. Konstrukció jellemzők: Tömítő rendszer: ázi főezárók Kivite 2600 gömbgrfitos / emezgrfitos öntvény, mindkét odon ISO tok PE sőhöz 20 poietá, mindkét odon ISO tokk, PE sőhöz hideg rendeésre ½" Méret / ázi főezárók Ieszkedő kézikerék: Ieszkedő

Részletesebben

KARPATI ZOLTAN. TRANZISZTOROS Kf:SZOLEKEK JA VITASA. MAGYAR HONVll:DELMl SPORTSZOVETSttc 1963

KARPATI ZOLTAN. TRANZISZTOROS Kf:SZOLEKEK JA VITASA. MAGYAR HONVll:DELMl SPORTSZOVETSttc 1963 r.. '.. ; j f ' KARPATI ZOLTAN ~J TRANZISZTOROS Kf:SZOLEKEK ' ' JA VITASA MAGYAR HONV:DELM SPORTSZOVETSttc 1963 MAGYAR HONVtDELMI SPORTSZÖVETSEG RADIOAMATOR FUZETEI 56, SZAM Szerkesztf: KUN JOZSEF Kiadja

Részletesebben

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta Újdonságok - 2012 nyara Tartalomjegyzék 72-es sorozat - Feszültségfelügyeleti relék 72.31-es típus - 3-fázisú hálózat felügyelete oldal 1-3 7S sorozat - Relék

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll.

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll. Kimenet o o 20 ma - RÓZSA SÁNDOR VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK. (RÁDIÓVEVÖKÉSZÜLÉKEK) MAGYAR HONVf:DELMI SPORTSZÖVET800 1964 MAGYAR HONVIi:DELMI SPORTSZOVETS~G TARTALOMJEGYZ~K 82. szém Rózsa Séndor

Részletesebben

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat. . Adatlap G rogrammable ogic Controller GOFA-GM Sorozat GM-DR20/0/0/0A Mielıtt használná termékünket 02000 Olvassa el ezt az adatlapot figyelmesen különösen ügyelve a kezelésre, beépítésre, beszerelésre

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz.

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Függvénygenerátor, FG-8202 Rend.sz.: 12 31 13 Az útmutatóban foglaltaktól

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése (1. mérés) A mérés időpontja: 2004. 02. 10 A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: A Belso Zoltan B Szilagyi

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os YD803A/B R1-R2=150K Thyristor SCR MCR100-6 vagy UTC PCR406-6 G803 Nyolc egyérintéses funkció Súlyos zavaró feszültség ingadozásnál ZC 1.kivezetés és a föld közé 2.kivezetés tegyünk egy 20pf - 100pf-os

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

A SZÁZARCú VARÁZSSZEM

A SZÁZARCú VARÁZSSZEM HBABÁL LÁSZLÓ A SZÁZARCú VARÁZSSZEM IIAOYA& BON\'DIEI.IQ SPOaTBZOVBTBBO i MAGYAR HONV~DELMI SPORTSZÖVETSEG RADIOAMATOR FOZETEI 45. SZAM Szerkeszti: KUN JOZSEF KiadJa a Magyar Hon~ SJ)()~. Nkóez LaJ)k1

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben