Védett növényfajok mikroszkopikus gombái az Őrségi Nemzeti Parkban és környékén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Védett növényfajok mikroszkopikus gombái az Őrségi Nemzeti Parkban és környékén"

Átírás

1 I (Online) I (Print) 2014, Department of otany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): ; 2014 Védett növényfajok mikroszkopikus gombái az Őrségi emzeti Parkban és környékén JADRAIT László¹* & FICHL Géza² (1) Őrségi emzeti Park Igazgatóság, H-9941 Őriszentpéter, iska szer 26/a.; * (2) H-8360 Keszthely, zent Miklós u. 6. The microscopic fungi of protected plant species in the Őrség ational Park and the surrounding area (W Hungary) Abstract The paper deals with the study of microscopic fungi occurring on protected plant species of the ational Park of Őrség and the surroundings. The survey includes both field observations and laboratory tests. The aim of the study was to identify the microscopic pathogen fungi living on protected plant species. Also spatial and temporal distribution, infection and damage rate of pathogenic fungi infections were determined for some protected plant species. etween 2002 and 2009 mycological research was conducted including 78 protected plant species and near to one hundred fungus species were identified on them. We provided data at the first time of microscopic fungi found on protected plants of Őrség. Key words: anthracnose, microscopic fungi, Őrség ational Park, protected plant species, rust fungi Összefoglalás Dolgozatunkban az Örségi emzeti Park területén és annak környékén előforduló védett növényfajokon fejlődő mikroszkopikus gombákkal kapcsolatos eredményeinket mutatjuk be. Munkánk célja a védett növényfajokon kimutatható kórokozó mikrogombák azonosítása volt. A kimutatott gombataxonok és gazdanövényeik felsorolásán túl néhány példán keresztül bemutatjuk a betegségek térbeli és időbeni előfordulását, elterjedését, a fertőzöttség és a károsítás mértékét és 2009 között mintegy 78 védett növényen közel száz gombafajt észleltünk. Hazánkban elsőként számolunk be az Őrség területén előforduló, védett növényeken fejlődő mikrogombákról. Kulcsszavak: antraknózis, mikroszkopikus gombák, Őrségi emzeti Park, rozsdagomba, védett növényfajok evezetés Magyarországon a növénypatogén gombákkal az 1850-es évek második felétől foglalkoznak behatóan (OGÁR 1994). Ebben az időszakban (és napjainkban is) elsősorban a szántóföldi, erdei, majd a kertészeti növények gombás betegségeit kutatták. Később a gombák morfológiai, élettani ismeretének bővülésével a gyom-, dísz-, gyógy- és fűszernövényeink gomba okozta betegségei is egyre inkább feltérképezésre kerültek. Ugyanakkor védett növényfajokon előforduló, kórokozó mikroszkopikus gombák fajairól, ezek dominancia viszonyaikról, elterjedésükről, károsításuk mértékéről nem rendelkezünk érdemi adatokkal, talán mert ezek számottevő gazdasági potenciállal nem rendelkeznek. A kórokozók és kártevők védett növényfajokra gyakorolt veszélyeztető hatásairól nem, vagy csak igen szűkszavúan tesz említést a hazai természetvédelmi botanikai szakirodalom (CAPODY 1982, MOLÁR et al. 1995, FARKA 1999, IMO & EREGÉLYE 2001, MOLÁR V. 2011, 187

2 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): ARTHA 2012a, b). Ebben a témában hazánkból ez idáig alig rendelkeztünk tudományos vagy tájékoztató jellegű érdemi adattal (FICHL & ZEGLET 1998, 2001). Kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag nem ismerjük a hazánkban élő védett növényfajok növényegészségügyi és növénykórtani helyzetét. Hazánk nemzeti parkjaiban a gombavilág kutatása legnagyobbrészt a nagygombákra korlátozódik. ODOYI & TÓTH (2004) az Őrségi emzeti Park területéről és udapest környékéről összesen 73 nyálkagomba fajt említ, köztük az Őrségből 7 olyan fajt, amelyet a korábbi szakirodalom innen nem említ. Ezek a fajok azonban az esetek döntő többségében elhalt növényi részekről kerültek izolálásra, így bizonyára nem kórokozó gombák. Emiatt tekinthető úttörő kezdeményezésnek az a vizsgálatsorozat, amelyet védett edényes növényfajok gombás betegségeinek a feltérképezésére indítottunk 2002-ben az Őrségi emzeti Park területén. Kezdetben négy védett növényfaj populációit vettük górcső alá kórokozó gombafajok tekintetében (JADRAIT 2003). Később az ezirányú vizsgálatokat kiterjesztettük több, az Őrségi emzeti Park területén előforduló védett növényfajra (JADRAIT 2011). Jelen dolgozat célja, hogy adatokkal járuljunk hozzá az Őrség mikroszkopikus gombavilágának ismeretéhez és védett növényeink kórtanához. Anyag és módszer A vizsgálatok helyszíne A terepi vizsgálatokra és mintagyűjtésre az Őrségi emzeti Park területén került sor, illetve egyes növényfajok esetében vizsgálatainkat kiterjesztettük az Őrségi emzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő Kőszegi Tájvédelmi Körzet, ághegyi Tájvédelmi Körzet, valamint az Igazgatóság egész Vas megyét, illetve Zala megye néhány határos települését is magába foglaló működési területére. Lelőhely megjelölésként a településnevek mellett erdőrészlet kódokat, néhány esetben a helyrajzi számot tüntettük fel. Alkalmazzuk az 1: méretarányú topográfiai térképen és az erdészeti üzemtervi térképen feltüntetett dűlőneveket, néhány esetben a terület helyben használatos elnevezését is. Laboratóriumi vizsgálatainkat Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Kar, övényvédelmi Intézet növénykórtani laboratóriumában végeztük között. Terepi vizsgálatok Vizsgálatainkat között, védett növényfajok természetes élőhelyein végeztük (a Geranium sibiricum és az Iris sibirica esetében a kőszegi Chernel-kertből is gyűjtöttünk mintákat). A vizsgált növények lelőhelyeinek felkutatásában nagyrészt KIRÁLY et al. (2000) munkájára támaszkodtunk. A növénymintákat a látható tünetek (elszíneződött, foltos levél, elszáradt levél és hajtás, deformálódott levél és hajtás, lehullott levél és ágdarabok, teljesen elszáradt növényi részek) alapján gyűjtöttük be. Gyűjtést a vegetációs- és a nyugalmi időszakban is több alkalommal végeztünk, hogy az év különböző időszakaiban megjelenő gombafajokat is azonosíthassunk (örökzöld fajokon, fa- és cserjefajokon). Összesen 78 növényfajról több mint tüneti fotót készítettünk. 188

3 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Öt növényfaj esetében a gombafertőzöttség alakulását kijelölt állandó mintaterületeken több éven keresztül nyomonkövettük (1. táblázat). 1. táblázat. A gombafertőzöttség időbeli alakulásának mérésére indított tartós vizsgálatok adatai. Table 1. Temporal trends of fungal infection rates based on permanent plot datasets. övényfaj / Plant species Lelőhely / Locality Mintaterületek száma (nagysága) / umber (and size) of sample plots Vizsgált időszak / tudy period Astrantia major Kétvölgy: Hosszú-réten 1 (5 5 m) Erythronium dens-canis Leucojum vernum Alsószölnök: zakonyfalui-patak völgye Alsószölnök: zakonyfalui-patak völgye 3 (3 3 m) (5 5 m) Orchis morio I. Orfalu: Keresztfai-rét (kaszált) 1 (5 5 m) Orchis morio II. Orfalu: Keresztfai-rét (kezeletlen) 1 (5 5 m) Vaccinium vitis-idaea I. zakonyfalu: 71D 1 (5 5 m) Vaccinium vitis-idaea II. Kétvölgy: 92 1 (5 5 m) A gombák károsításának mértékét bonitálással határoztuk meg. A levelek rozsdafertőzöttségét minden alkalommal 0 5 fokozatú bonitálási skála segítségével állapítottuk meg. A betegség súlyosságát tükröző mutatóként fertőzöttségi index %-ot (F i %) számoltunk. A MacKinney-féle fertőzöttségi index % meghatározása: F i %= {Σ(a i f i) / (n k)} 100 ahol: a i = az egyes fertőzési skálaérték (fertőzés intenzitása) f i = az egyes skálaérték gyakorisága (fertőzés gyakorisága) n = mintaterületenként vizsgált tövek száma k = skálafokozat legnagyobb értéke A bonitálási skála fokozatai az alábbiak voltak: 0 tünetmentes levél 3 a levélfelület 31 50%-os borítása 1 a rozsdatelepek a levél 1 15% közötti 4 a levélfelület 51 75%-os borítása felületét borítják 2 a levélfelület 16 30%-os borítása 5 a levélfelület %-os borítása. Laboratóriumi vizsgálatok 78 védett növényfaj több mint 400 db betegséggyanús mintáját vizsgáltuk meg. A minták laboratóriumba szállítását követően a beteg növényi részeket nedveskamrába (22 23 o C) helyeztük. Az így előkészített Petri-csészéket termosztátban 1 7 napig inkubáltuk. Kétnaponként végeztünk vizsgálatokat sztereo- és átvilágítós fénymikroszkóppal. A különböző spóratípusok és konídiumok méretének (hossz, szélesség) meghatározása okulár- és tárgymikrométer segítségével történt. A kaparékkészítést követően közvetlenül mikroszkópi felvételeket készítettünk Flex-cam videokamera segítségével, amelyeket számítógépen rögzítettünk. 189

4 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): éhány esetben tiszta tenyészeteket állítottunk elő a kórokozók makro- és mikromorfológiai jellemzőinek a vizsgálatára. Ehhez DA (urgonya Dextróz Agar) táptalajt használtunk. A telepmorfológiai bélyegeket az oltástól számított 3., 6. és 9. napon mértük. Megmértük az eredeti növényanyagon és a tiszta tenyészetben képződött gombaképletek méreteit. A tiszta tenyészetből származó konídiumokat csapvízben csíráztattuk. A védett növényfajokon található mikroszkopikus gombafajok azonosításához hazai szakirodalom (URIZY & VÖRÖ 1968, ÁHEGYI et al , PITÉR 1997) mellett külhoni forrásmunkákat (UTTO 1980, RADEURGER 1985, VÁKY 1985, HALI 1992, AILEY & JEGER 1992) használtunk. A külföldi határozókönyvek bővebben kitérnek a védett növényfajok gombabetegségeinek felsorolására, míg a hazaiak csak kevés védett fajt tárgyalnak és azokat is érintőlegesen említik. A meghatározott gombafajok gazdanövénykörét FARR et al. (1995) és KÖVIC (2000) munkájával vetettük össze. A gombarendszertant tekintve KIRK et al. (2008) munkáját vettük irányadónak. A gombákról Flex-cam videokamerával számítógépen rögzítettük a különböző szaporítóképleteket (piknídium, acervulusz, konídiumok, stb.). Eredmények Munkánk fontosabb eredményeit a 2. táblázat foglalja össze. A vizsgált védett növényfajokról jelentős számú biotróf, nekrotróf valamint szaprotróf életmódot folytató gombafajt sikerült azonosítanunk. A biotróf életmódot folytató gombák közül a rozsdagombafajokat kell elsősorban kiemelni, köztük számos olyan nemzetség fajait, amelyek hazánkban korábban és napjainkban is a termesztett gazdasági haszonnövényeinknél járványos megbetegedést okoztak, ami jelentős terméskiesést vonhat maga után. Mivel a rozsdagombák kizárólag élő növényt fertőző agresszív paraziták, megjelenésük és felszaporodásuk esetén a védett növényfajaink állományait növényegészségügyi szempontból jelentősen gyengíthetik. Különösen az elszigetelt, kisméretű és esetlegesen már legyengült egyedekből álló populációkban való felszaporodásuk esetén pecsételhetik meg azok sorsát. E növénykórtani szempontból fontos paraziták áttekintését adja a 3. táblázat. Gazdacserés fajok esetében a különböző gazdanövény fajok felsorolását ÁHEGYI et al. ( ) munkájában találtuk meg. 2. táblázat. A vizsgált növényfajokról azonosított gombataxonok listája és lelőhelyadatai. A növényfajok nevezéktana és sorrendje KIRÁLY (2009) munkáját követi. A gomba taxonok ma érvényes és a korábban leírt szinonim neveit a nemzetközileg elfogadott Index Fungorum adatbázisához igazítottuk [1]. Rövidítések: KEF = a Közép-európai flóratérképezés hálórendszerének negyedkavadrátazonosítói (KIRÁLY et al. 2003), Ém = életmód, : biotróf, : nekrotróf, : szaprotróf. Table 2. List of microscopic fungal taxons isolated on protected plant species and their location data. omenclature of plant taxa follows KIRÁLY (2009), and fungus taxa Index Fungorum [1]. Abbreviations: KEF = reference to Central European Flora Mapping grid (KIRÁLY et al. 2003), Ém = life-form, : biotrophic, : nekrotrophic, : saprotrophic. Vizsgált növényfaj / Plant species Lelőhely / Locality 190 KEF Azonosított gomba taxonok / Fungal taxa identified phagnum sp. Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Diphasium complanatum Kétvölgy 104 erdőrészlet Phacidina gracile Rhizoctonia solani Dinemasporium sp. zalafő 11J1 erdőrészlet Ém

5 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Diphasium complanatum Lycopodium clavatum Ophioglossum vulgatum Apátistvánfalva, Támesz-erdő Apátistvánfalva, Agyagos Kétvölgy, Katalin-domb szlovén-magyar határsáv zakonyfalu, Pap-erdő Kétvölgy 104 erdőrészlet Phacidina gracile Rhizoctonia solani Dinemasporium sp. Rhizoctonia solani Periconia sp. temphylium sp. Kétvölgy 105 erdőrészlet Kétvölgy 105C erdőrészlet Kétvölgy, Katalin-domb szlovén-magyar határsáv Apátistvánfalva, Támesz-erdő zentgotthárd, Város-erdő Orfalu, Fekete-tói erdő Alsószölnök, égyeskapu osztrák-magyar határsáv Alsószölnök, Götz-major erdő Felsőszölnök, rezden osztrákmagyar határsáv zentgotthárd, Zsidai-erdő Apátistvánfalva, Koponya egykori kavicsbánya Apátistvánfalva, Agyagos zakonyfalu, Pap-erdő Rhizoctonia solani zalafő, Csörgőszer ivák porta

6 Matteuccia struthiopteris Polystichum aculeatum Dryopteris carthusiana lechnum spicant alix aurita JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Felsőszölnök, Gáj alatt zölnöki-patak völgye Kőszegi TK, Gyöngyös-patak völgye zentgotthárd-rábatótfalu, Majczán-házi erdeifenyves Fusarium sp Alsószölnök, Cselin-völgy zentgotthárd, Város-erdő Kondorfa, Hegyvölgyi-erdő zakonyfalu 743 erdőrészlet Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp zentgotthárd-farkasfa, Lugos-völgy zentgotthárd, Zsidai-patak völgye zentgotthárd-máriaújfalu, Ördög-tó tőzegmohaláp Melampsora epitea Phoma salicicola Cytospora sp. Fusarium sp Melampsora epitea Melampsora epitea Melampsora epitea etula pubescens Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Cylindrosporium sp. Alnus viridis zakonyfalu 71D2 erdőrészlet Kétvölgy 104A erdőrészlet Armillaria mellea Phragmotrichum rivoclarinum Passalora bacilligera Cryptodiaporthe pyrrhocystis Asteroma alneum Phoma sp. Pollacia sp. Cytospora sp. Rhizoctonia solani Gibberella avenacea Corynespora sp. Cryptodiaporthe pyrrhocystis Asteroma alneum Phoma sp. Cytospora sp. 192

7 Alnus viridis Persicaria bistorta Dianthus superbus JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Kétvölgy 104D erdőrészlet Kétvölgy, Ropos-ház szlovénmagyar határsáv Felsőszölnök, Hármashatár osztrák- magyar határsáv Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente zentgotthárd, Zsidai-völgy Apátistvánfalva, alázsfalu Hársas-patak mente Őriszentpéter, Keserűszer kutatóházi gyep ajánsenye, enyeháza, Kerka-patak menti láprét Phoma sp. otryosphaeria sp. Cytospora sp. Hypoxylon sp Phyllosticta polygoni tagonospora sp. Ramularia bistortae Gibberella avenacea Ramularia bistortae otrytis sp. eptoria polygonorum Alternaria sp. L Cladosporium sp. Dianthus deltoides Orfalu, Keresztfai-rét Trollius europaeus Apátistvánfalva, alázsfalu Hársas-patak mente Hepatica nobilis Zalalövő, Alsócsödei-erdő Thalictrum aquilegiifolium zalafő, vízmű zala-patak mente Drosera rotundifolia Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Parnassia palustris Aruncus dioicus Petőmihályfa, árvíz menti láprét Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente Alsószölnök, határátkelői út mente zentgotthárd-rábatótfalu, Tótfalusi út erdőszél Potentilla palustris zőce, tőzegmohás láp Alchemilla xanthochlora zakonyfalu Hosszú-rét zakonyfalu, Erdészházi-rét 193

8 Vicia oroboides Geranium sylvaticum Daphne cneorum subsp. arbusculoides Daphne mezereum JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente Csákánydoroszló, Hilton bükkös Kőszeg, Chernel-kert védett növények gyűjteménye zalafő, Pityerszer Falumúzeumi gyep zentgotthárd 0813 hrsz út szegélyében zentgotthárd-máriaújfalu 6A erdőrészlet szélében Apátistvánfalva, alázsfalu Kürnyek-rét zentgotthárd-farkasfa 97C2 erdőrészlet szegélyében eptoria sp. Fusarium equiseti Uromyces viciae-fabae Colletotrichum gloeosporioides Uromyces geranii Phoma sp. Fusicoccum sp. Pithomyces sp. Helicomyces sp Alsószölnök, Cselin-völgy zentgotthárd, zakonyfalu Lőtér-völgy üzemi út mentén Apátistvánfalva, focipálya melletti erdősítés zentgotthárd, Császár-tanya zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) Aureobasidium sp. Kétvölgy, ulics-házi erdő Gnomonia sp. Hypericum barbatum orokpolány, Tilos-erdő Trapa natans Csörötnek, Mocsári-rét kavicsbánya-tó zentgotthárd-máriaújfalu, Hársas-tó eimatosporium hypericinum

9 Astrantia major Pyrola minor Pyrola chlorantha Pyrola rotundifolia JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): zakonyfalu Hosszú-rét eptoria sp. Apátistvánfalva, Háromházi-rét zakonyfalu, Öreg-rét zentgotthárd-jakabháza, Hegy üzemi út rézsű tetején Kétvölgy, Katalindomb szlovén-magyar határsáv Alsószölnök, égyeskapu osztrák-magyar határsáv eptoria sp zalafő 11J1 erdőrészlet Discosia sp. Kétvölgy 95 erdőrészlet Phyllosticta pyrolae zentgotthárd-farkasfa 201D1 erdőrészlet zalafő 11J1 erdőrészlet Kétvölgy, Katalin-domb szlovénmagyar határsáv Colletotrichum gloeosporioides zakonyfalu, erdőrezervátum Orfalu, Dolányi út mentén Discosia sp. Kondorfa 55 erdőrészlet Phyllosticta pyrolae zalafő 4E1 erdőrészlet szegélyében zentgotthárd-farkasfa 55C2 erdőrészlet phaeropsis sp Phyllosticta pyrolae Orthilia secunda Őriszentpéter 55A erdőrészlet Moneses uniflora Chimaphila umbellata zalafő 4E1 erdőrészlet szegélyében Discosia sp. Apátistvánfalva, Agyagos Mycosphaerella sp. Kétvölgy 104A erdőrészlet Discosia sp. Phomopsis sp. Kétvölgy 92D2 erdőrészlet Discosia sp. Kétvölgy 92F erdőrészlet Phomopsis sp. zakonyfalu 743 erdőrészlet Discosia sp. zalafő 17 erdőrészlet Kétvölgy 105 erdőrészlet Felsőszölnök, Kakasdomb szlovén-magyar határsáv zentgotthárd-farkasfa 33C4 erdőrészlet Vaccinum vitis-idaea Kétvölgy 92 erdőrészlet Exobasidium vaccinii eimatosporium sp. Discosia strobilina Truncatella angustata 195

10 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Vaccinum vitis-idaea Primula vulgaris Cyclamen purpurascens zakonyfalu 71D2 erdőrészlet zentgotthárd, Város-erdő zakonyfalu 75A erdőrészlet Kétvölgy Katalin-domb szlovén-magyar határsáv zentgotthárd-rábatótfalu 2 erdőrészlet Kétvölgy, ulics-házi-erdő zentgotthárd, Zsidai-erdő és ennek közút menti szegélyében aohidemyces vacciniorum Podosphaera myrtillina Exobasidium vaccinii Myxothyrium leptideum Exobasidium vaccinii Truncatella angustata Phyllosticta vaccinii Discosia strobilina Rhizoctonia solani Exobasidium vaccinii Truncatella angustata Discosia strobilina zentgotthárd-zsida, belterület zentgotthárd, Zsidai-völgy Alsószölnök, zölnöki-patak mente zakonyfalu, zakonyfalui-patak völgye Exobasidium vaccinii Discosia strobilina Truncatella angustata Exobasidium vaccinii Discosia strobilina eptoria sp. Gyoerffyella sp. Fusarium incarnatum Gyoerffyella sp. eptoria cyclaminis Alsószölnök, Cselin-völgy zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) eptoria cyclaminis 196

11 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Cyclamen purpurascens Gentiana pneumonanthe zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) Felsöszölnök, Hármashatár bükkös eptoria cyclaminis Zalalövő, Alsócsödei bükkös eptoria cyclaminis zakonyfalu Hosszú-rét Felsőszölnök, Hampó-völgy zakonyfalu, Öreg-rét Kétvölgy 022/23 hrsz Apátistvánfalva, Lőtér-völgy Velemér, zentgyörgyvölgyipatak mente ( sárgaliliomos rét ) Magyarszombatfa, fokozottan védett Haranglábi gyep Fusarium incarnatum eptoria gentianicola Fusarium incarnatum Alsószölnök 025c hrsz Csörötnek, Csikólegelő temphylium sp. Rhizopus sp. Fusarium incarnatum zalafő 015/25 hrsz

12 Gentiana asclepiadea JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): zakonyfalu, Erdészházi-rét szélében 198 Fusarium equiseti zakonyfalu, Öreg-rét Alsószölnök, Cselin-völgy Alsószölnök, égyeskapu út mente és határsáv Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente Felsőszölnök, zabó-völgyi erdőrezervátum Menyanthes trifoliata Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Teucrium scorodonia Inula helenium Achillea ptarmica Felsőszölnök, rezden szlovénmagyar határsáv zentgotthárd-jakabháza, Alsósánta-völgy Csörötnek, Csikólegelő rét és üzemi út szélében zakonyfalu, Hosszú-rét Fusarium equiseti Mucor sp. Epicoccum sp. Epicoccum sp. Epicoccum sp. eptoria sp Coleosporium inulae Fusarium incarnatum Apátistvánfalva, Lőtér-völgy Petasites albus Kőszegi TK, Hörmann-forrás Arnica montana Doronicum austriacum Kétvölgy 95 erdőrészlet (telepített, vegetatívan) zakonyfalu, Grajka-patak mente Mucor sp. Ramularia sp Ascochyta sp. zőce, tőzegmohás láp Felsőszölnök, Hampó-völgy zölnöki-patak mente

13 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Carlina acaulis Kőszegi TK, Cák Pincesori gyep zentgotthárd-rábatótfalu, Kisvölgyi gyep Kétvölgy 024/10 hrsz Veratrum album zakonyfalu, Öreg-rét Asphodelus albus itke, Öregcser Hemerocallis lilioasphodelus zakonyfalu, zakonyfalui-patak völgye zentgotthárd, Zsida-patak mente Velemér, zentgyörgyvölgyipatak mente ( sárgaliliomos rét ) Puccinia calcitrapae eptoria sp. Fusarium incarnatum Rhizoctonia solani Gibberella avenacea Acremonium sp. eptoria sp. Leptosphaeria sp. Fusarium sp. Periconia sp. Gaeumannomyces sp. Gibberella avenacea otrytis sp. Ornithogalum sphaerocarpum cilla drunensis zentgotthárd-máriaújfalu, Hársas-patak mente emesmedves, 062/6 hrsz y-i, tölgyes szegélyében Davidiella macrospora Fusarium incarnatum Horvátnádalja, Dobogó-erdő Csákánydoroszló, trem-patak mente eptoria sp. 199

14 Erythronium dens-canis JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Alsószölnök, zakonyfalui-patak völgye zakonyfalu zakonyfalui-patak völgye 200 Zalalövő, Alsócsödei- erdő Apátistvánfalva 60E erdőrészlet zentgotthárd-máriaújfalu, Hársas-patak menti erdő Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii zentgotthárd, Zsidai-völgy Uromyces erythronii zentgotthárd-rábatótfalu, Völgy Apátistvánfalva, Lőtér-völgy és közút mente zentgotthárd-máriaújfalu 30C, 31A erdőrészlet zentgotthárd-máriaújfalu 8 erdőrészlet Fritillaria meleagris Csákánydoroszló, üksi-rét Lilium martagon Leucojum vernum zalafő, zala-patak mente (szennyvíz átemelőnél) Alsószölnök, zakonyfalui-patak völgye Alsószölnök, Rába-völgy határsáv Rhizopus sp. Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces aecidiiformis Fusarium sp. Rhizopus sp. Fusarium equiseti Periconia sp. Puccinia schmidtiana eptoria malisorica Ramularia septata

15 Leucojum vernum Galanthus nivalis JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Alsószölnök, égyeskapu zölnöki-patak mente Horvátnádalja, Dobogó-erdő Csákánydoroszló, trem-patak mente Ramularia septata Mucor sp Kétvölgy, ulics-házi erdő Zalalövő, Alsócsödei-erdő Csákánydoroszló, trem-patak mente árvár, Rába-folyó mente (szennyvíztelepnél) arcissus radiiflorus zentgotthárd, Zsidai-völgy Iris sibirica Alsószölnök, temetőtől É-ra fekvő fokozottan védett gyep Felsőszölnök, Gáj alatt zölnöki-patak mente Apátistvánfalva, Hársas-patak mente zentgotthárd, Zsida-patak mente Melampsora galanthifragilis otrytis sp Fusarium poae Fusarium sporotrichioides Trichoderma sp. Mucor sp. Periconia sp. Apátistvánfalva, edi-domb Fusarium sporotrichioides Kőszeg, Chernel-kert védett növények gyűjteménye Puccinia iridis Felsőszölnök Hampó-völgy Puccinia iridis Felsőszölnök Trajbár-völgy Iris variegata ághegyi TK, ághegy K-i oldala Puccinia iridis Eudarluca caricis eptoria iridis Cladosporium sp. Pythomyces sp. 201

16 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Gladiolus imbricatus Ják, Monyorókeréki-erdő Acorus calamus Eriophorum angustifolium Eleocharis carniolica zalafő, Felsőszer tefanich-ház tóka zatta, belterület tóka Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Orfalu, közút mentén a 8. sz. házzal átellenben zentgotthárd-farkasfa, Fekete-tói erdő Apátistvánfalva, edi-dombi kilátónál Epicoccum sp. Alternaria sp. Cercospora sp. Fusarium sp. Ramularia sp. Aureobasidium sp Apátistvánfalva Támesz-erdő Ascochyta sp. Fusarium incarnatum Fusarium sporotrichioides Carex fritschii orokpolány, Tilos-erdő chizonella melanogramma Cephalanthera longifolia Listera ovata eottia nidus-avis Epipactis palustris Epipactis helleborine zentgotthárd-máriaújfalu 6A erdőrészlet zentgotthárd-farkasfa 78J1 erdőrészlet szegélyében zentgotthárd-farkasfa, Ördög-tó melletti árokszél zentgotthárd-farkasfa 78C, 56 G erdőrészlet Petőmihályfa, árvíz menti láprét zentgotthárd-rábatótfalu, Cena lucos zentgotthárd-rábatótfalu, Majczán-házi lucos zentgotthárd- Rábatótfalu, "Paraszterdő" zentgotthárd-máriaújfalu, Felső-erdő Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum gloeosporioides Cercospora sp. Mucor sp. Phomopsis sp.

17 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Epipactis helleborine piranthes spiralis Platanthera bifolia zentgotthárd- Jakabháza, Hegy üzemi út menti erdő zentgotthárd-farkasfa, alázs dűlő lucos zalafő, Őserdő erdőrezervátum Őriszentpéter 072/7 hrsz Orfalu, yíres zentgotthárd-farkasfa, Meteorológiai Állomás kertje zentgotthárd, Tótok erdeje Discosia strobilina Orfalu, Keresztfai-rét Alsószölnök, Götz-majori erdő zentgotthárd-rábatótfalu, Majczán-házi lucos zentgotthárd-rábakethely, Templom-domb Magyarszombatfa-Gödörháza, fokozottan védett Haranglábi gyep Apátistvánfalva, Támesz villanysáv mellett zentgotthárd-máriaújfalu 6A erdőrészlet szélében zentgotthárd-farkasfa 392 erdőrészlet Colletotrichum gloeosporioides eptoria sp. Colletotrichum gloeosporioides Phomopsis sp eptoria sp Colletotrichum gloeosporioides Phoma sp. Fusarium incarnatum Kétvölgy 105 erdőrészlet zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) Periconia sp. 203

18 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Platanthera bifolia Platanthera chlorantha zakonyfalu Hosszú-rét Alsószölnök, égyeskapu felső nyomsáv zentgotthárd-farkasfa 1E, F erdőrészletek szegélyében zentgotthárd, 0608/2 hrsz árok szegélyében Colletotrichum gloeosporioides Gymnadenia conopsea Orfalu, Keresztfai rét Dactylorhiza majalis Orchis ustulata subsp. ustulata Orchis morio Őriszentpéter, Keserűszer Kutatóházi gyep Orfalu, focipálya melletti láprét zalafő, Pityerszer zala-patak mente Mucor sp. Rhizoctonia solani Kétvölgy, orovnyák-házi gyep Alsószölnök, temetőtől É-ra, fokozottan védett gyep Felsőszölnök, Hampó-völgy zölnöki-patak mente Felsőszölnök, Gáj 0188/12a hrsz Fusarium incarnatum Heterosporium sp. Felsőszölnök, Alsó János-hegy zalafő, Pityerszer gyep Cladosporium sp. Őriszentpéter 072/1 hrsz Felsőszölnök, Gáj 0188/12a hrsz Orfalu, Keresztfai rét Őriszentpéter, Keserűszer Kutatóházi gyep zalafő, Pityerszer gyep zentgotthárd-rábakethely, Templom-domb Drechslera sp. Colletotrichum gloeosporioides Trichoderma sp. 204

19 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): táblázat. Védett növényfajokról kimutatott rozsdagombák az Őrségi emzeti Parkban. Rövidítések [GLIT & FOLK (1993) nyomán]: 0 = permogónium, I = Ecidiospóra, II = Uredospóra, III = Teleutospóra, IV = azidiospóra. 0 I II III IV = Autoecikus, teljes fejlődésmenetű, 0 II III IV = Autoecikus, hiányos fejlődésmenetű, 0 I/II III IV = Heteroecikus, teljes fejlődésmenetű. Table 3. Rust causing species detected on protected plant species in Őrség ational Park. Abbreviations [according to GLIT & FOLK (1993)]: 0 = permogonium, I = Ecidiospore, II = Uredospore, III = Teleutospore, IV = asidiospore. 0 I II III IV = Autoecious, complete development cycle, 0 II III IV = Autoecious, incomplete progress of development, 0 I/II III IV = Heteroecious, complete progress of development. Gazdanövény / Host plant Főgazda / Definitive host Köztesgazda / Intermediate host Rozsdagomba faj / Rust species Fejlődésmenet / Progress of development Vaccinium vitis-idaea Tsuga canadensis aohidemyces vacciniorum 0 I/II III IV Phalaris arundinacea Leucojum vernum Puccinia schmidtiana 0 I/II III IV Erythronium dens-canis Uromyces erythronii 0 I III IV Fritillaria meleagris Uromyces aecidiiformis 0 I III IV Carlina acaulis Puccinia calcitrapae. 0 II III IV alix fragilis Galanthus nivalis Melampsora galanthifragilis 0 I/II III IV Iris sibirica Urtica sp., Valeriana sp. Puccinia iridis 0 I/II III IV Vicia oroboides Uromyces viciae-fabae 0 I II III IV Geranium sylvaticum Uromyces geranii 0 I II III IV alix aurita alix fragilis alix alba Melampsora epitea 0 I/II III IV Inula helenium Pinus sylvestris Coleosporium inulae 0 I/II III IV A kakasmandikón (Erythronium dens-canis) előforduló Uromyces erythronii rozsdagombafaj okozta fertőzöttség évközi járványgörbéje megközelítőleg egycsúcsú és maximumát április hónap utolsó napjaiban éri el (1. ábra). A három kijelölt mintaterület közül a c jelűben mértük a legnagyobb fertőzöttségi értékeket a három vizsgálati év átlagában (2007: 75,6%, 2008: 66%, 2009: 70,4%, átlag: 70,66%). Az a jelű kvadrátban a fertőzöttségi értékek a három vizsgálati év átlagában mindösszesen 2%-kal maradtak el a c jelű kvadrátétól (2007: 69,2%, 2008: 72%, 2009: 64,8%, átlag: 68,66%). Míg a legkisebb fertőzöttséget a b jelű kvadrátban mértük (2007: 54%, 2008: 32,4%, 2009: 47,2%, átlag: 44,53%), melynek átlaga 26,13%-kal marad el a legnagyobb értékkel rendelkező c jelű mintaterületétől. A zakonyfalui-patak völgyében gyűjtött ( E ) rozsdával fertőzött európai kakasmandikó levélminták (2. ábra A, ) herbáriumi anyagát a Magyar Természettudományi Múzeum övénytárába megküldtük és azokat P99423 (Uromyces erythronii, , ecídiumos forma) és P99424 (Uromyces erythronii, , teleuto alak) azonosító számmal letétbe helyezték (gyűjtötte: Jandrasits László, határozta: Fischl Géza). Ezzel a övénytárban őrzött hazai minták száma a korábbi három mintával (őszénfa 1, Jósvafő 2 minta) együtt összesen ötre bővült (RÉVAY Á. ex verb.). 205

20 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): ábra. Az Erythronium dens-canis Uromyces erythronii rozsdafertőzöttségének változása az idő függvényében három mintaterületen ( a, b, c ) három egymást követő évben ( ). Fig. 1. Temporal changes in the rate of Uromyces erythronii rust infection of Erythronium dens-canis measured in three permanent plots ( a, b, c ) in three consecutive years ( ). 206

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)

Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy) http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2015, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 20 (1): 74 80.; 2015 DOI: 10.17542/kit.20.74 Néhány florisztikai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM BÚZA GENOTÍPUSOK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGA ÉS A REZISZTENCIA GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Puskás Katalin Martonvásár 2013. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M 35 ÉVES A KESZTHELYI NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján Szerkesztette: Dr. Koltay András Közreműködők: Dr. Csóka György Dr. Hirka Anikó Janik Gergely Majsai Erika ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DONGÓ ANITA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DONGÓ ANITA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DONGÓ ANITA VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2005 VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI

Részletesebben

EGYES MAGYARORSZÁGI ERDŐK EKTOMIKORRHIZÁI. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényszervezettani Tanszék, 2010

EGYES MAGYARORSZÁGI ERDŐK EKTOMIKORRHIZÁI. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényszervezettani Tanszék, 2010 Mikológiai Közlemények, Clusiana 49(1 2): 167 175. (2010) TUDOMÁNYOS MŰHELY SCIENTIFIC WORKSHOP EGYES MAGYARORSZÁGI ERDŐK EKTOMIKORRHIZÁI MTA doktori értekezés tézisei JAKUCS Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

III. Herpetológiai Előadóülés

III. Herpetológiai Előadóülés A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében III. Herpetológiai

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú Tájökológiai Lapok 12 (1): 75 93. (2014) 75 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján TÓTH Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Irinyiné Oláh Katalin Budapest 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető: Kertészettudományi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BUZSÁKI KAMILLA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2011 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növényvédelmi Intézet Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai Osztály Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Magyar kökörcsink (Pulsatilla flavescens) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. 1 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Felelős kiadó: Haraszthy László helyettes államtitkár Összeállították: Papp Beáta ökológiai felügyelő (Duna-Ipoly Nemzeti

Részletesebben

A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára

A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára BENKE SZABOLCS, MADARÁSZ BALÁZS, BÁDONYI KRISZTINA, KERTÉSZ ÁDÁM MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, benke.szabi@gmail.com

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása)

A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása) Tájökológiai Lapok 8 (1): 207 219. (2010) 207 A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása) Centeri Csaba 1, Pottyondy Ákos 1, Gyulai Ferenc 2 1 SzIE-Gödöllő, Környezet-

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Október 30-án kora délután komoly viharkár

Október 30-án kora délután komoly viharkár 3. évfolyam 3. szám (11.) 2008. december Természetvédelem Észak-Magyarországon Tájtörténet tájvédelem Magyarország 2005 szeptemberében csatlakozott a 2000-ben Firenzében elfogadott Európai Táj Egyezményhez

Részletesebben

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Kalmár Zsófia egyetemi hallgató Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszék Témavezetők: Molnár

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés tézisei. Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra

Akadémiai doktori értekezés tézisei. Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra Akadémiai doktori értekezés tézisei Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra Lanszki József Kaposvár 2013 I. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS dc_538_12 2

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:33 Page 79 Ornis Hungarica 10: 79-85. 2000 A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Németh Csaba Németh, C. 2000. Habitat selection of the

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993 óta foglalkozik kiemelt programként a rákosi vipera védelmével. Ez a faj a 20. század során folyamatosan tűnt el ismert előfordulási helyeiről. Felismerve

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDELEM 49 (7), 2013 297. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44.

NÖVÉNYVÉDELEM 49 (7), 2013 297. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44. NÖVÉNYVÉDELEM 49 (7), 2013 297 MONILINIA LAXA ÉS MONILINIA FRUCTICOLA IZOLÁTUMOK FUNGICIDEKKEL SZEMBENI ÉRZÉKENYSÉGE Lantos Anna 1, Petróczy Marietta 1, Erdélyi Éva 2 és Palkovics László 1 1 Budapesti

Részletesebben

A Kárpátok õserdõ-maradványainak jegyzéke és ezek lényegesebb adatai, jellemzõi

A Kárpátok õserdõ-maradványainak jegyzéke és ezek lényegesebb adatai, jellemzõi A Kárpátok õserdõ-maradványainak jegyzéke és ezek lényegesebb adatai, jellemzõi List of virgin forest fragments in the Carpathians, their most relevant data and attributes Barton Zsolt Ipoly Erdõ Rt Királyréti

Részletesebben