Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület április LEADER pályázat HVS felülvizsgálat Április közepén zárult Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk felülvizsgálata, annak érdekében, hogy az aktuális fejlesztési elképzelések belekerülhessenek a stratégiába, a mellékletét képezı LEADER Intézkedési tervbe, mely meg fog egyezni a várhatóan májusban megjelenı LEADER jogcímrendelet helyi pályázati témaköreivel. A felülvizsgálat során április 2-ig összegyőjtöttük a helyi projektötleteket. A beérkezett projektötletek alapján a LEADER pályázati témakörök részleteinek kidolgozása érdekében egyesületünk elnöksége nyilvános, felülvizsgálattal kapcsolatos üléseit a következı idıpontokban tartotta Kisbéren, munkaszervezetünk irodájában: március óra és április óra. A kidolgozott LEADER intézkedéseket egyesületünk munkaszervezet vezetıje egyeztette az Irányító Hatóság képviselıivel április 5-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A végleges felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megtárgyalása, ill. elfogadása április 10- én órától kezdıdı közgyőlésen történt Itt került megválasztásra a Helyi Bíráló Bizottság is, ami a LEADER pályázat benyújtásának elsı szakaszában vizsgálja az elfogadott LEADER Intézkedési terv alapján a benyújtott projektjavaslatok támogathatóságát, és döntést hoz ezekkel kapcsolatban. A felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumok felkerültek honlapunkra az Aktualitások/HVS felülvizsgálat menüpontba: 1

2 Az alábbiakban összegezzük röviden az elfogadott LEADER intézkedéseket: 1. Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADER-szerő fejlesztése vállalkozásfejlesztés típusú intézkedés Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló mikro-, kis- és középvállalkozások új telephelyének létrehozására, infrastruktúrájának kiépítésére, meglévı telephelyének bıvítésére, korszerősítésére új technológiai és/vagy infrastrukturális elemekkel. Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközállományának fejlesztésére, új gépek, berendezések beszerzésére, marketing kiadásokra. építés gépbeszerzés szolgáltatások beszerzése marketing Minimum támogatási összeg: ,- Ft Maximum támogatási összeg: ,- Ft Támogatás intenzitása: 60-65% Ügyfélkör: ıstermelı, magánszemély, induló és mőködı mikro-, kis- és középvállalkozás 2. LEADER-szerő turisztikai fejlesztések támogatása vállalkozásfejlesztés, vmint közösségi célú fejlesztés típusú intézkedés Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló, turizmushoz kapcsolódó szálláshely kialakítására, fejlesztésére, bıvítésére, a hozzá kötıdı turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, kialakítására valamint szálláshelyhez feltétlenül nem kötıdı turisztikai szolgáltatás kialakítására, már mőködı szolgáltatások fejlesztésére, bıvítésére, korszerősítésére. építés gépbeszerzés szolgáltatások beszerzése rendezvény elıkészítése és megvalósítása marketing Minimum támogatási összeg: ,- Ft Maximum támogatási összeg: ,- Ft Támogatás intenzitása: 60-65%, ill. 100% Ügyfélkör: falusi szálláshelyet üzemeltetı természetes személy, induló és mőködı mikro-, kis- és középvállalkozás, egyház, nonprofit szervezet 3. Települések LEADER-szerő fejlesztése közösségi célú fejlesztés típusú intézkedés Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló, helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek, épületrészek külsı és belsı felújítására, korszerősítésére, bıvítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására; 2

3 a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre; a helyben megtermelt mezıgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévık fejlesztésére, bıvítésére, az elıírásoknak történı megfeleltetésére; kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévık korszerősítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelıen. építés szolgáltatások beszerzése marketing Minimum támogatási összeg: ,- Ft Maximum támogatási összeg: ,- Ft Támogatás intenzitása: 100% Ügyfélkör: mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás, nonprofit szervezet 4. LEADER-szerő helyi rendezvények, képzések támogatása közösségi célú fejlesztés típusú intézkedés Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló térségi, települési, szakma specifikus vagy tematikus rendezvény, rendezvénysorozat és képzés költségeinek biztosítására. szolgáltatások beszerzése rendezvény elıkészítése és megvalósítása marketing Minimum támogatási összeg: ,- Ft Maximum támogatási összeg: ,- Ft Támogatás intenzitása: 100% Ügyfélkör: mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás, egyház, nonprofit szervezet 5. Civil szervezetek LEADER-szerő eszközfejlesztése közösségi célú fejlesztés típusú intézkedés Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló, civil szervezet mőködését segítı eszközállományának fejlesztésére. gépbeszerzés Minimum támogatási összeg: ,- Ft Maximum támogatási összeg: ,- Ft Támogatás intenzitása: 100% Ügyfélkör: nonprofit szervezet 3

4 Egyesületünk hírei közgyőlés A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület április 10-én órakor Kisbéren, a Kossuth L. u. 14. szám alatt található Bakonyvidéke Takarékszövetkezet épületének emeleti termében, a munkaszervezete irodája felett nyilvános közgyőlést tartott az alábbi napirend szerint: 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl Elıadó: Mecseki Melinda munkaszervezet-vezetı 2. A felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tárgyalása, elfogadása (A felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia részét képezi a támogatható intézkedéseket tartalmazó LEADER Intézkedési Terv, mely megegyezik a évi LEADER pályázat helyi kiírásaival.) Elıadó: Sógorka Miklós elnök 3. A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása (A Helyi Bíráló Bizottság végzi a LEADER pályázat benyújtásának elsı szakaszában az elfogadott LEADER Intézkedési terv alapján a benyújtott projektjavaslatok támogathatóságának vizsgálatát, az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalát.) Elıadó: Sógorka Miklós elnök 4. Egyebek, kérdésfeltevés A közgyőlés kezdetekor Sógorka Miklós elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyőlés nem határozatképes. Alapszabályuk értelmében a megismételt közgyőlés a jelenlévık számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az eredetileg kitőzött közgyőlés meghívójában errıl a tagokat tájékoztatták. A tájékoztatás megtörtént, a megismételt közgyőlés ideje óra. Jegyzıkönyvvezetınek Nemes Zsuzsát, jegyzıkönyv hitelesítınek Pavlitzkyné Miklós Enikıt javasolta, melyet a tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadtak. Javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását, amit a közgyőlés egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadott. Az 1. napirendi pont keretében Mecseki Melinda munkaszervezet vezetı beszámolt a legutóbbi, január 15-i közgyőlés óta történt fıbb eseményekrıl: ismertette a III. tengely Falufejlesztés és megújítás, valamint A vidéki örökség megırzése jogcímek befogadott kérelmeinek számát, a kalkulált támogatási összegeket, forrásokat. Ismertetette a HVS fontosságát. Javasolta, hogy az Egyebek napirendi pontban a közgyőlés tárgyalja az elnökség felhatalmazását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által a felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában eszközölt módosítások, változtatások megtételére. A beszámoló után lehetıséget adott kérdésfeltevésre, kérdés nem érkezett. A beszámoló után Sógorka Miklós elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. A beszámolót a tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták. 4

5 A 2. napirendi pont tárgyalása során Sógorka Miklós javasolta, hogy a napirendi pontot Bauer Zsolt vezesse elı. Bauer Zsolt átvette a szót és ismertette a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának módját, a tervezıi csoportot, melynek feladatát az elnökség látta el. Ezt követıen rátért a tartalmi ismertetésre. Elmondta, hogy az elsı szöveges részben, nem történtek nagyobb változtatások, csak a óta változott statisztikai adatok és az egyéb, az akciócsoport területén bekövetkezett változások kerültek rögzítésre. Ami új rész és eltér az eddigiektıl, hogy az eddigi pályázati célterületek helyére LEADER Intézkedési Terv lépett. A tervezet az elızı nap kiküldésre került, hogy a tagok kellıképpen felkészülhessenek a döntéshozásra. Megkérdezte a jelenlévıket, hogy szükséges-e pontról-pontra az intézkedések ismertetése. A jelenlévık nem tartottak igényt a részletes ismertetésre. Kivetítette az Intézkedési Tervet, és elmagyarázta a fıbb pontok szükségességét, jelentését. Elmondta, hogy az elvi keretösszegek, a minimum és maximum támogatási összegek az igények és a keret összevetése alapján kerültek megállapításra. Lehetıséget adott a hozzászólásokra. Mecseki Melinda, munkaszervezet vezetı felszólalt, és felhívta a jelenlévık figyelmét, hogy ez az utolsó lehetıség, hogy véleményt mondjanak, változtassanak. Pintér Lajos (Bakonyszombathely község polgármestere) megkérdezte, hogy a Civil szervezetek eszközfejlesztése intézkedésre adhat-e be pályázatot nem jogi személyiséggel rendelkezı tánccsoport, vagy van-e lehetıség arra, hogy tánccsoport helyett a mővelıdési ház pályázzon. Bauer Zsolt válaszában tisztázta, hogy ennél az intézkedésnél nonprofit szervezet a lehetséges ügyfél, a LEADER jogcím rendelet tervezet szerint nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mőködı szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet. Dr. Mikolasek Sándor (Ászár község polgármestere) felvetette a problémát, hogy egy ravatalozó esetében, milyen együttmőködést lehet bevállalni. Bauer Zsolt a felvetésre elmondta, hogy a III. tengelytıl való lehatárolás és a Leader-szerőség miatt szükséges ezt belevenni a kiírásba. Mecseki Melinda újra felhívta a figyelmet a döntés súlyára. Több hozzászólás nem érkezett. Sógorka Miklós szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. A tagok egyhangúlag elfogadták a tervezıi csoport által javasolt (1. számú melléklet) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, a benne foglalt Leader Intézkedési Tervet (4/2013. (IV.10.) számú határozat). A 3. napirendi pont keretében Sógorka Miklós elmondta, hogy az elızı közgyőlés óta egy tagfelvételi kérelem érkezett két szabályos ajánlással a nagyigmándi TIMX Kft. részérıl. Sógorka Miklós ajánlotta a TIMX kft felvételét a tagok közé, hiszen az ügyvezetı Czeglédi Ferenc, mint külsıs az elızı tervezési idıszakban is aktívan részt vett. Sógorka Miklós szavazásra bocsátja a tagfelvételt. A tagok egyhangúlag elfogadták a TIMX Kft tagfelvételi kérelmét. Ez alapján a TIMX Kft teljes jogú tagja tıl a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesületnek (5/2013. (IV.10.) számú határozat). A napirendi pont következı része a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagok megválasztása volt. Ehhez kapcsolódóan Sógorka Miklós ismertette a tagok leendı feladatait, a HBB szerepét, és azt, hogy az elıírások szerint minimum 5 fı tag és 4 póttag megválasztása szükséges, a póttagok csak a civil és üzleti szférából kerülhetnek ki az egyesület rendes tagjai közül. Ennek ismeretében javasolta, hogy a 6 fıs elnökség tagjai legyenek a tagok, itt a szférák aránya megfelelı, a póttagok személyére pedig a következıket javasolta: dr. Fülesné Balogh Anita,Természetjáró Bakancsos Klub (civil) Lıdi Dénes, SFT Kft. (üzleti) Czeglédi Ferenc, TIMX Kft (üzleti) Schek Barnabás, Drat Kft. (üzleti) 5

6 Egyéb javaslat nem érkezett. Sógorka Miklós szavazásra bocsátotta a HBB tagok névsorát. A tagok a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak és póttagjainak egyhangúlag az alábbi személyeket választották (6/2013. (IV.10.) számú határozat): Tagok: Sógorka Miklós (üzleti) Szijj Ferencné (köz) Csányi Józsefné (civil) Pintér Lajos (köz) Bíró Tibor (üzleti) Székely Márton (civil) Póttagok: dr. Fülesné Balogh Anita (civil) Lıdi Dénes (üzleti) Schek Barnabás (üzleti) Czeglédi Ferenc (üzleti) A 4. napirendi pont keretében Sógorka Miklós Mecseki Melinda ajánlása alapján javasolta a tagságnak, hogy hatalmazzák fel az elnökséget az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által a felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában eszközölt módosítások, változtatások megtételére. Hozzászólás nem érkezett. Sógorka Miklós szavazásra bocsátotta a felhatalmazást. A közgyőlés egyhangúlag felhatalmazta az elnökséget az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által a felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában eszközölt módosítások, változtatások megtételére (7/2013. (IV.10.) számú határozat). További kérdés vélemény nem hangzott el, így Sógorka Miklós megköszönve a jelenlévık figyelmét kor bezárta a közgyőlést. Születés Hete a Mag-házban Az Élettér Egyesület (www.eletteregyesulet.hu) a Születés Hete (május 5-14.) alkalmából rendezvénysorozatot tart a Mag-házban (Komárom-Koppánymonostor, Csendes u. 8.), ahol elıadások, játékos foglalkozások és játszóház várja az érdeklıdıket. Az esemény plakátja többek között honlapunkról is letölthetı. 6

7 Elektronikus kifizetési kérelmek hiánypótlása Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER programjának, valamint a III. tengely keretében támogatásban részesült szervezetek a megvalósult projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmük benyújtására február 1-tıl kizárólag elektronikus formában van módjuk. Az elektronikus formában benyújtott kifizetési kérelmek ügyintézése a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségén történik, 2 hónap áll rendelkezésükre, hogy az esetleges hiánypótlást közöljék az Ügyfelekkel. A hiánypótlás teljesítésére az 52/2013. (III.8.) MVH Közleményben foglaltak szerint kell eljárni. A hiánypótlást papír alapon, postai úton szükséges teljesíteni a Közlemény mögött található dokumentumok használata figyelembe vételével! Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Indul a 23. Mediawave Április 30. és május 4. között a komáromi Monostori Erıd ad otthont a nagy hagyományokkal rendelkezı nemzetközi film és zenei együttlétnek. Idén a nık és a nıiesség lesznek a középpontban Magyarország legnagyobb sztármentes fesztiválján. A nemzetközi filmes programban 89, a magyarban 76 film szerepel stílus és tematika szerinti válogatásban az idei Mediawave-en. A rendezvényen 35 koncert lesz, fellép többek között Iva Bittova énekesnı, az amerikai Hamid Drake dobos és Leena Conquest amerikai énekesnı, valamint a manhattani Manorexia, valamint Ferenczi György és a Rackajam is. Hartyándi Jenı fesztiváligazgató arra hívja fel a figyelmet, hogy a 23. Mediawave nem csupán programok egymásutánját jelenti, szeretnének az együttlét szónak új tartalmat adni. A fesztivál életében erıteljes szerepe van a fiatal tehetségek nevelésének, erre szolgálnak a több mint 6 éve zajló filmes és zenei workshopok. Tóth Erzsébet, a Mediawave Alapítvány kuratóriumi tagja bejelentette, hogy a fesztivállal egy idıben indul el a kisebbségek film- és fotóarchívumának elsı verziója. A alapját a Mediawave 1991 óta egyre gyarapodó filmarchívuma adja, amelyben mintegy 20 ezer mozgókép győlt össze. A teljes program megtalálható a oldalon. Forrás: Mediawave 7

8 Bemutatkoznak az ÚMVP-bıl sikeresen megvalósult projektek Jogcí m : LEADER TK 2 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Kisbéren Pá l yá z ó: Belányné György Ilona EV A f ej l esz t és cél j a : A kisbéri Bakony étterem fejlesztése Tá m oga t á s: ,- Ft A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület mőködési területén Belányné György Ilona egyéni vállalkozó november végén fejezte be sikeresen az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával A ki sb éri Ba kon y ét t erem f ej l esz t ése címő LEADER második támogatási körös pályázati projektjét. A beruházás keretében felújították a fızıkonyhát; újra cserélték a vendégtérben található bárszekrényt, a pult feletti mennyezetet és pohártartót; valamint néhány konyhai gépet és infókommunikációs berendezést szereztek be. A fejlesztés a vállalkozás stratégiai céljainak (speciális kereslet generálása, szolgáltatásskála bıvítése, piaci részesedés növelése) megvalósulását segíti. A beruházás megvalósítását követıen elkészítették és benyújtották az utolsó kifizetési kérelmet a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelem elbírálását és az utólagos helyszíni ellenırzést követıen nemrég folyósította az MVH a támogatást. 8

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. a 2012. évi költségelıirányzatának módosítására 2011. május 12-én jelent meg a 37/2011. (V.12) VM rendelet, mely tartalmazza a LEADER HACS-ok

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben