Az INTEGRÁLT TURIZMUSFEJLESZTÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, november 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az INTEGRÁLT TURIZMUSFEJLESZTÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, 2010. november 22."

Átírás

1 Az INTEGRÁLT TURIZMUSFEJLESZTÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Budapest, november 22.

2 2 Az ALAPSZABÁLYA Az Alapítók - aláírási joggal rendelkező törvényes képviselőik közreműködésével - a év november 18. napján megtartott Közgyűlésükön elhatározzák, hogy a Ptk a, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján egyesületi formában kívánnak a továbbiakban együttműködni, az alábbi tartalommal megalkotják egyesületük Alapszabályát és kérik a Fővárosi Bíróságtól az Egyesület nyilvántartásba vételét. 1.) Az Egyesület megalakítása, az Alapítók megnevezése és székhelye 1.1. Az Egyesületet alapító taggyűlés időpontja: év november hónap 22. napja 1.2. Az Egyesület alapító tagjainak száma: 8 jogi személyiségű szervezet, valamint 9 fő természetes személy 1.3.Az Alapítók megnevezése és alapadataik Cégnév Székely/Lakcím Bírósági nyilvántartási szám/ Személyi igazolványszám Képviselő neve/ / anyja neve szül.hely, idő 1. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 2. Regionálna rozvojová agentúra Šal'a (RRA Sala) 1115 Budapest, Bartók Béla út Pk.62119/1990 Nyilvt.szám:59 Csuhaj V. Imre kuratóriumi elnök P.Pazmana49,5 poschodie;c d 522,927 0 Sala, IČO: Alajos Baranyay elnök 3. Abaúj Térségi Gazdaság-és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ATGVA) 3860 Encs, Bem J, u Pk.1282/1997/5 4. KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KEM HVK) 2800 Tatabánya, Fő tér Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány (OVK) Pk.60197/1992 Nyilvt.szám:340 Mercz Dániel kuratóriumi elnök dr Sztruhár Gyula 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. 4.Pk.164/1991/2. dr Török Béla 6. Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA) 3100 Salgótarján.Mártírok u. 1. Pk. 2/1994/2 dr Bablena Ferenc

3 3 7. Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) 9022 Győr, Czucor G. u. 30. Pk.50369/1992/8 dr Papcsák Ferenc 8. Regionálna rozvojová agentúra Juzny region, Svätého Štefana 79., Šturovo IČO: Ing.Attila Tóth igazgató 9.Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia (RRA Strendneho poiplia) 10. dr Budai Zoltán 11. Vajda Tibor Nám. A.H. Škultétyho Veľký Krtíš IČO: Budapest Virágárok u.9. Gen.L. Svobodu.1860/6, Šală-Veča Adószám: Lőrincz Mária Tornyai Irén, Pozsony, Béres László 13. Dr. Sztruhár Gyula 14. Kóczián Tamás 3893 Mogyoróska, Rákóczi út Tata, Rozgonyi u. 11./a 3671 Borsodnádasd,Köztársaság út HA AP JA Koseczki Ilona, Mogyoróska, Mészáros Irén, Tarján, Érsek Mária, Ózd, Dr. Bablena Ferenc István 16. Dr. Iváncsics János 17. Balázsi Edina 18. Lőrincz Nóra 3500 Salgótarján,Március 15-e u. 22- IIV em BA 9200 Mosonmagyaróvár, Kismartoni u DA 9025 Győr, Hungária u. 3./ a EA Kiarov SH Rigó Margit, Szécsény, Lang Etelka, Mosonmagyaróvár, Huber Irén, Győr, Nagykürtös, április 6 2.) Az Egyesület neve: 2.1. Az Egyesület székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út. 135.

4 Az Egyesület fő tevékenységi területe: Magyarország és Szlovákia területén található települések közigazgatási területe./ Magyar - Szlovák határrégió 3.) Az Egyesület jellege, jogállása: 3.1. Az Egyesület - mint önkormányzati elven működő, nonprofit jellegű (KSH gazdálkodási formakód 52) szakmai önszerveződő, egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet - jogi személyként működik. Az Alapítók határozatlan időre alapítják, s a 4. pontban részletesen összefoglalt célok megvalósítását hivatott szolgálni. 3.2.Az Egyesület a Fővárosi Bíróság által hozott jogerős végzéssel történő nyilvántartásba vétellel jön létre. 3.3.Az Egyesület politikamentes, tehát közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az Egyesület a fentiekkel szemben viszont a célok és feladatok megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, amely, illetőleg aki az egyesületi cél elérésében, támogatásában munkálkodni hajlandó. 4.) Az Egyesület alapvető célja és tevékenysége Az Egyesület alapvető célja Magyarországon és Szlovák határrégiókban történő turizmusfejlesztő tevékenység elősegítése, valamint a két ország közötti együttműködési kapcsolat megerősítését szolgálja Olyan együttműködési szervezet kialakítása, amely lehetőséget biztosít a két ország között turizmus fejődésének elősegítésére, összehangolására A Szlovák-Magyar határ menti régióban mint tevékenységi területen a külföldi és határ menti régión belüli vendégek számának és eltöltött vendégéjszakáinak növelése érdekében: - A határ menti régióban meglévő adottságok felmérése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. - Közös turisztikai termékek kialakítása a határ menti régióban. - Közös összehangolt marketing tevékenység segítése; - promóciós programok, rendezvények szervezésével, - közös kiadványok megjelentetésével, - belső és külső piacokon való közös megjelenés szervezésével - elektronikus megjelenés feltételeinek kialakításával - egységes turisztikai kártya rendszer kialakításának segítése - Közös szakmai kutatási tevékenység koordinálása. - Szakmai oktatások, képzések, továbbképzések szervezése. - Rendezvények,konferenciák, bemutatók szervezése

5 5 - Szakmai tanulmányutak, programok szervezése - Projektgenerálás segítése - A fejlesztések, beruházások megvalósítása érdekében forrásfeltáró és koordináló munka támogatása. - A tevékenységi területen a turizmus szektorban működő vállalkozások együttműködésének segítése (hálózatosodás) 5.) Tagsági viszonyok, csatlakozás az Egyesülethez: Az egyesület rendes tagokból (vagy állandó) illetve, tiszteletbeli tagokból (vagy pártoló) áll Az Egyesület rendes tagja lehet: az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei akkor, ha az Egyesület Alapszabályban megfogalmazott célokkal egyetértenek, megvalósításában tevékenyen részt vesznek és a megállapított fizetési kötelezettségeket (belépési díj, tagdíj) teljesítik, tagdíjat rendszeresen megfizetik. a.) Az Egyesületi tagként történő felvételről az Egyesület Közgyűlése (felhatalmazása alapján 2/3-os többséggel az Elnökség ) egyszerű szótöbbséggel dönt. b.) A tagjelöltek a felvételüket kizárólag írásban, az Egyesület Elnökségéhez címzett belépési nyilatkozat kitöltésével és a törvényes képviselő aláírásával kérhetik. c.) Az Elnökség elutasító döntésének felülvizsgálatát kérheti az érdekelt a Közgyűléstől. A felülvizsgálati kérelmet az Egyesület Elnökéhez írásban kell benyújtani, az elutasító döntést tartalmazó határozat kivonat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A Közgyűlés a felülvizsgálati kérelmet az átvételtől számított 60 napon belül - az érdekelt meghallgatása mellett köteles érdemben megtárgyalni Az Egyesület tiszteletbeli (pártoló) tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, ha az Egyesület munkáját, célkitűzéseinek megvalósítását, az egyesületi tevékenységet hajlandók támogatni, amennyiben a belépési nyilatkozatban az Alapszabályban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Pártoló tag felvételről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt Az Egyesület rendes (vagy állandó) és tiszteletbeli (vagy pártoló) tagjainak alapvető jogai és kötelességei: Az Egyesület rendes tagja választhat és bármilyen beosztásba, tisztségbe választható, jogosult alapvetően: a.) b.) az Egyesületi jelképek viselésére, használatára, az Egyesület Alapszabályában megállapított keretek közötti képviseletére, részt venni az Egyesület érdemi munkájában, a döntés előkészítő - döntést hozó tevékenységben, s e közben kezdeményezni, véleményt alkotni, javaslatot tenni,

6 6 c.) d.) e.) igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait, közte az Egyesület által foglalkoztatott szakemberek segítségét, részesülni az Egyesület működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi lehetőségekből, előnyökből, felvilágosítást kérni bármelyik tagtársától, tisztségviselőtől, alkalmazottól vagy bármilyen jogcímen foglalkoztatott szakembertől az Egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekről, javaslatokat, indítványt, észrevételt tehet, betekinthet az Egyesület bármelyik iratába, gazdálkodásába, számviteli nyilvántartásaiba Az Egyesület rendes tagja tiszteletben tartja és képviseli az Egyesület szellemiségét, értékrendjét, minden lehetséges eszközével a közös célok elérése és feladatok megvalósítása érdekében munkálkodik, köteles alapvetően: a.) b.) c.) az Alapszabályban foglalt tagsági előírásokat, normákat betartani, az Egyesület tagi tevékenységévei kapcsolatos meghatározott vagy önként vállalt kötelezettségét teljesíteni, részt venni az Egyesület mindennapi érdemi munkájában, közreműködni a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának szervezésében és a Választmány felkérése alapján beszámolni saját tevékenységéről, megbízásai teljesítéséről, az Egyesület Közgyűlése által megállapított tagdíjat - pénztári bizonylat kibocsátása ellenében - befizetni minden év március 31-ig az Egyesület pénztárába Az Egyesület tiszteletbeli (vagy pártoló) tagja szavazati joggal nem rendelkezik, tisztség viselésére nem választható. Az Egyesület érdemi munkájában jogosult részt venni, de a) az egyesületi célok megvalósítása érdekében a döntést hozó Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, megilleti felvilágosítás-kérési jog, az indítvány előterjesztési jog és a betekintési jog, b) köteles az önkéntes felajánlásának teljesítésére, s ha a Közgyűlés külön tagsági- (vagy más jellegű) díjat állapít meg, fizetési kötelezettsége teljesítésére, c) a tagsági viszonya - annak keletkezési körülményei által behatároltan - határozott vagy határozatlan időre szólhat Az egyesületi tagsági viszony megszűnik a) a tag halálával, b) érdemtelenség miatt kizárással, c) kilépéssel, d) írásbeli bejelentés alapján, e) a határozott idő elteltével Érdemtelen az egyesületi tagságra különösen az, aki a.) a jogszabályokban előírt alapvető állampolgári és az alapszabályban rögzített, vagy önként vállalt tagi kötelezettségeinek nem tesz eleget,

7 7 b.) a tagsági díjat - a fizetési határidő letelte után, 1 hónapon belül határidőt megállapító írásbeli felhívás ellenére - nem fizeti meg, vagy a Közgyűlés által megállapított egyéb fizetési kötelezettségének az előírt módon nem tesz eleget A tag kizárása fegyelmi határozattal történhet, mely határozat ellen jogorvoslatnak van helye Az egyesületből való kizárást csak jogerős fegyelmi határozattal lehet kimondani. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a mentő vagy enyhítő körülmények ismertetésére Kizárási oknak minősül különösen: ha a tag olyan magatartást tanúsít, amivel az egyesület célját veszélyezteti, illetve az egyesületi munkát szándékosan hátráltatja és ezzel esetlegesen kárt okoz (fegyelmi vétség). Kizárás tényét vonja maga után, ha a tagot a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítéli szándékos bűncselekmény elkövetése miatt. Továbbá az egyesület közgyűlése kizárhatja tagjai közül azt, aki az egyesület munkájában egy éven át neki felróható okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem vesz részt. A kizárást haladéktalanul, de legkésőbb a határozathozataltól számított 3 munkanapon belül írásban közölni kell az érintettel. A kizáró határozat ellen a fellebbezést, a kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül, írásban lehet benyújtani a Közgyűléshez Az egyesület tagjait a Titkár által vezetett tagnyilvántartásban kell számon tartani. Ha a tag tagsági viszonya képviseleti jogviszonya megszűnt, úgy adatait a tagnyilvántartásból végérvényesen törölni kell. 6./ Az Egyesület gazdálkodása, vagyona és bevételei: 6.1. Az Alapszabály elfogadásakor az Egyesületnek vagyona: nincs. A jövőben további bevételeit, pénzvagyonát pénzintézetnél nyitott számlán kezeli Az Egyesület fő bevételei a) a tagok által az Egyesület céljára rendelt vagyonból, a tagdíjakból, b) az Egyesülethez csatlakozottak vagy az Egyesületet támogató jogi és természetes, magyar és c) más nemzetiségű személyek befizetéseiből, d) alapítványoktól származó támogatásából, e) rendezvények bevételeiből, f) az Egyesületnek adományozott ingó és ingatlan vagyonból, szellemi tőkéből, g) végrendeleti juttatásból, egyéb támogatásból, h) állami költségvetési, európai uniós és más pályázati támogatásokból i) az Egyesület tevékenységéből, szolgáltatásainak ellenértékéből származó egyéb bevételekből, a pénzvagyon hozadékaiból, járulékaiból áll Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel: az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a tagdíjon és a vállalt hozzájáruláson túlmenően nem felel Az Egyesület Elnöksége felelős az Egyesület számviteli jogszabályoknak megfelelő, takarékos és célszerű gazdálkodásáért, köteles évente beszámolni a Közgyűlésnek az Egyesület gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről.

8 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, köteles a.) a költségvetést jóváhagyásra az Elnökség - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése után - köteles minden tárgyév április 30. napjáig jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszteni, b.) a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést (benne a vagyonmérleget és a vagyonkimutatást) pedig az Elnökség - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése után - minden tárgyév április 30. napjáig jóváhagyásra ugyancsak a Közgyűlés elé terjeszteni az éves munkáról szóló jelentés keretei között. - A gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, azt az Alapszabályban rögzített cél szerinti tevékenységére kell fordítani Kötelezettségvállalási - aláírási joggal az Egyesület Közgyűlés által választott törvényes képviselője (egyben az Egyesület elnöke) rendelkezik Az Egyesület pénzgazdálkodását a Közgyűlés által megbízott Elnökségi tag, gazdasági vezető irányítja Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési-kötelezettségvállalási, utalványozási joggal az Egyesület Elnöke és második aláíróként Alelnöke vagy Titkára bír. Az Elnök akadályoztatása esetén e jogkörében is az Alelnök jogosult eljárni. Második aláíróként az Alelnököt és a Titkárt akadályoztatásuk esetén bármelyik Elnökségi tag helyettesítheti Az Egyesület a vagyonából sem tagjait, sem pedig más személyeket közvetlen pénzügyi támogatásban, segélyben nem részesítheti. 6.4 Az Egyesület tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. A vagyon felhasználását az Egyesület tagjai ellenőrizhetik, az Egyesület tartozásaiért maguk csak a befizetésre esedékes tagdíjaik összegével felelnek. Az Egyesület - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban a céljainak megvalósítását nem veszélyeztetheti. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag ezen Alapszabályban meghatározott célok megvalósítására, tevékenységre fordíthatja. A Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozói tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait köteles elkülönítetten kezelni, nyilvántartani Az Egyesület céljainak megvalósítására fel nem használt, és vállalkozási tevékenység céljára le nem kötött vagyon a Közgyűlés által legkedvezőbbnek tartott feltételeket nyújtó banki betétben elhelyezhető Az Egyesület megszűnése esetén a vagyon felhasználásáról, sorsáról elsősorban a Közgyűlés jogosult rendelkezni. A hitelezők kielégítése után a még meglévő vagyont az Alapító megvalósítására köteles fordítani. A vagyonfelhasználásnak ezt módját kell alkalmazni akkor is, ha az Egyesület megszűnéséről dönteni már más jogosult, tehát a Közgyűlése döntésre nem jogosult vagy dönteni már nem képes. 7./ Az Egyesület szervezete: a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság 7.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés

9 Az Egyesület Közgyűlése az Egyesület tagjaiból áll és az Alapszabály elfogadásának időszakában a tagság létszáma összesen: 8 jogi személy és 12 természetes személy A Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen a.) az Alapszabály elfogadása, módosítása, b.) az Elnökség tagjainak (közte az elnöknek) megválasztása, az Elnökség beszámoltatása, c.) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, a Felügyelő Bizottság beszámoltatása, d.) a tagdíj összegének és a befizetés feltételeinek meghatározása, e.) az Egyesület feloszlatásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülésének elhatározása, csatlakozás az országos és nemzetközi egyesületekhez, f.) az éves költségvetés megállapítása, az éves zárszámadás (mérleg és vagyonkimutatás) elfogadása, g.) döntés a rendes tagfelvételről, tiszteletbeli (pártoló) tagságról, mely jogkörét az Elnökségre átruházhatja, h.) döntés kizárásról, i.) az állandó Munkaszervezet létrehozása és vezetőjének megbízása, visszahívása, anyagi és erkölcsi elismerése, fegyelmi eljárás elrendelése és fegyelmi döntés meghozatala A Közgyűlés évente legalább 1 alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. A Közgyűlést az Elnökség írásban hívja össze, a Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlési meghívót - mely tartalmazza az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat - az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal írásban közölni kell a tagokkal és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A meghívót az elnök (távollétében az alelnök) írja alá A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a tagság több mint az ötven százaléka megjelenik. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül újra össze kell hívni. - Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott két hitelesítő tag ír alá A Közgyűlés a döntéseit nyílt szavazás keretében egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, majd az Elnök szavazata dönt. A tagság 1/3-ának indítványa alapján bármely kérdésben titkos szavazást kell tartani, de bármelyik tag indokolt indítványára titkos szavazás tartható A Közgyűlés határozatairól olyan egyszerűsített nyilvántartást (Határozatok Könyve) kell vezetni, mely tartalmazza a határozat számát és jelzését, a határozatot hozó ülés időpontját, a határozatot támogatók és ellenzők szám arányát, a döntés tárgyát és lényegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásról szóló beszámoló lényegét és időpontját. A határozatok jelzése: folyamatos arab számok, törve az évszámmal, zárójelben a kuratóriumi ülés hónapja és napja, ezt követően pedig a Közgy..hat. zárójelzés (Pl. 1/2009.(09.01.) Közgy.hat.). - A hozott határozatokat az érintettekkel 8 napon belül írásban kell közölni, illetve a nyilvánosságra hozni Rendkívüli közgyűlés összehívása: a) ha a Bíróság elrendeli, illetve b) az Elnökség, és a tagság l/3-ának napirendi javaslatot tartalmazó írásbeli indítványára kötelező. c) a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,

10 A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Egyebekben a rendkívüli közgyűlésre is a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak Az Egyesület végrehajtó és ügyintéző szerve az Elnökség Az Elnökség tagjainak száma 5 fő, a megbízatása 3 évre szól. Tagjai az 5 fő tisztségviselő: :az Elnök, az Alelnök, a Titkár, a Gazdasági vezető, a Programszervező és 0 fő Elnökségi tag Az Elnökség tagjaira az Egyesület bármelyik tagja tehet javaslatot, az Elnökségi tagok a megbízatásukat a Közgyűlésen nyílt szavazással, a tagok egyenkénti, egyszerű többséggel hozott döntése alapján nyerik el Az Elnökség alakuláskor választott tagjai: Név (szül.név) Tisztség Lakcím 1 dr Braun Márton Elnök 7100 Szekszárd, Csonka u Horváth László Alelnök 3626, Hangony Szőnyi Márton ú Horváth Bpglárka Titkár 3623 Borsodszentgyörgy Táncsics út Sándor Kinga Gazdasági vezető 7100 Szekszárd Alkotmány u Sebestyén Windisch Dóra Eszter Programszervező 1118 Budapest, Berekszász u Az Egyesület (és Elnökség) tisztségviselői: elnöke, alelnök, titkára, gazdasági vezetője és programszervezője, valamint a választmányi tagok az Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatban kijelentik, hogy megbízatásukkal kapcsolatban összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, büntetlen előéletű magyar, és/ vagy az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 8. (1) bekezdés b.) pontja szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EGT-állampolgárok, ellenük büntető eljárás nem folyik, büntető - közügyek gyakorlásától eltiltó - ítélet hatálya alatt nem állnak Az Elnökségben betöltött tisztség és tagság megszűnik: a) az 3 év elteltével, b) illetve az egyesületi tagság megszüntetésével, c) a tisztségről és Elnökségi tagságról való lemondással, d) a tisztségből és Elnökségi tagságból való visszahívással, az e) Egyesület megszűnésével, f) a tisztségviselő és az Elnökségi tag halálával Az Elnökség tagjai a feladatokat ellenszolgáltatás nélkül látják: el, azonban a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak Az Elnökség testületként működik és szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az Elnökség összehívásáról az Elnök gondoskodik a pontban foglaltak szerint, tehát írásban, az ülés előtt 5 nappal, a napirendek közzétételével.

11 11 a.) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele azaz 3 fő, közte az elnök (vagy Alelnök) jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 15 napon belüli időre ismételten össze kell hívni. b.). Az Elnökség a döntéseit nyílt szavazás keretében, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén, az ismételt eredménytelen szavazást követően az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés által - ezen Alapszabályban ráruházott hatáskörben a döntéséhez legalább 3 igen szavazat szükséges. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök és a titkár ír alá. c.) Az Elnökség határozatairól olyan egyszerűsített nyilvántartást (Határozatok Könyve) kell vezetni, mely tartalmazza a határozat számát és jelzését, a határozatot hozó ülés időpontját, a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, a döntés tárgyát és lényegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásról szóló beszámoló lényegét és időpontját. A határozatok jelzése: folyamatos arab számok, törve az évszámmal, zárójelben a választmányi ülés hónapja és napja, ezt követően pedig a eln.hat. zárójelzés (PL 1/2001.(09.01.) eln.hat.). A választmányi döntések végrehajtása, az elnökség működtetése a két ülés között az elnök és a titkár feladata Az Elnökség évente egy alkalommal - minden követő év április 30.-ig - beszámol a közgyűlésnek a működéséről, az egyesületi operatív tevékenység (közte a gazdálkodás) legfontosabb tapasztalatairól Az Elnökség tisztségviselőinek munkamegosztásainak főbb elvei: Elnök a) összehívja és vezeti a közgyűlést, és az Elnökség ülését, b) felelős az egyesület, az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásáért, c) felelős a végrehajtásról szóló beszámoló előterjesztéséért, d) felelős a az Elnökség testületi munkájáért, - képviseli az egyesületet, a bíróságok, hatóságok előtt, illetve harmadik személyekkel szemben, kötelezettségvállalási és e) utalványozási joggal rendelkezik, f) ellátja a Munkaszervezet vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói, g) az Egyesület és a munkaszervezet egyéb munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói feladatokat Alelnök a) akadályoztatása, tartós távolléte esetén helyettesíti az elnököt, b) részt vesz az Elnök mellett az egyesület és az Elnökség munkájának szervezésében A Titkár a) végzi az Egyesület és az Elnökség adminisztrációs ügyeinek irányítását,- b) felügyeli a munkaszervezet tevékenységét, c) előkészíti az elnök számára a közgyűlés és az elnökségi ülés anyagait, d) felelős a testületi jegyzőkönyvek időben történő elkészítéséről, az egyesületi iratanyag rendbentartásáért, ügyvitel szerű kezeléséért, a testületi határozatok nyilvántartásáért, e) a tevékenységhez kapcsoló jogszabályok, szakmai szokások figyelembe vételével is segíti a Közgyűlés és az Elnökség munkáját A Gazdasági vezető felelős az Egyesület számviteli szabályoknak megfelelő törvényes gazdasági munkájáért, a bevételek és kiadások szabályos könyveléséért, a jogszerű készpénzkezelésért, a vagyonnal-gazdálkodással kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítéséért.

12 A Programszervező a) kapcsolatot tartja és koordinálja a rendezvényeket, akciókat, tájékoztatókat, b) nyilvántartja az Egyesület által szervezett programokat, estélyeket Az Elnökség tagjai a) az egymás között kialakult területi és szakmai tevékenységhez igazodó munkamegosztásban ellátják az Elnökség feladatai közül az önként vállalt és a Közgyűlés, Elnökség által meghatározott megbízatásokat, b) közreműködnek a testületi határozatok végrehajtásának szervezésében, a végrehajtásban és a végrehajtás ellenőrzésében, a többi civil szervezettel, sajtóval, c) szervezi és koordinálja az Egyesület munkáját A Felügyelő Bizottság Az egyesület alapszabályszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzését az elnökből és a 2 tagból álló felügyelő bizottság végzi. A felügyelő bizottság tagjait az egyesület közgyűlése 3 évre választja meg. A felügyelő bizottság tagjai csak olyan magyar állampolgárok lehetnek, akik nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai a) az egyesületi működés és gazdálkodás ellenőrzése, b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése, c) az éves mérleg felülvizsgálata, d) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, e) a tagdíjak és hozzájárulások befizetésének ellenőrzése A felügyelő bizottság tagjai jogosultak az egyesület működését érintő bármely iratba betekinteni, azokat megvizsgálni továbbá az elnökségtől tájékoztatást, felvilágosítást illetve jelentést kérni Az egyesület működésében tapasztalt törvénysértés, szabálytalanság esetén (tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel) a felügyelő bizottság annak megszüntetésére hívhatja fel az elnökség figyelmét. Ha az elnökség a hiányosságok fennállását nem ismeri el, vagy azokat nem szünteti meg, a felügyelő bizottság elnöke az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, illetőleg szükség esetén kezdeményezheti a közgyűlés összehívását A felügyelő bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek számol be A felügyelő bizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki: a) az Elnök vagy az Elnökség tagja, b) az a) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

13 A felügyelő bizottság működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 8.) Az Egyesület törvényes képviselője: 8.1. dr Braun Márton egyesületi elnök (szül.: Szekszárd., an.: Föglein Terézia., szig.sz.: DA, 7100 Szekszárd, Csonka u.82 szám alatt lakos Az Egyesület, mint cég jegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az Egyesület elnöke a nevét önállóan írja alá Az egyesület önálló jogi személy, melyet az elnök, akadályozatása esetén az alelnök önállóan képvisel. Meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjában a képviseleti jog más elnökségi tagra is átruházható. Záró rendelkezések 9. Az Egyesület - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közérdekű, közhasznú közfeladatot ellátó állami-, önkormányzati szervekkel, közhasznú és társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal és közalapítványokkal. 10. Az éves tagdíj összegét a mindenkori Közgyűlés állapítja meg, nyílt szavazás keretében minősített (a nyilvántartott tagság több mint a fele) szótöbbséggel. A megállapított tagdíjat egy összegben minden év március 31. napjáig kell az Egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. Az év közben csatlakozók az adott töredék évre a felvételt követően a hátralevő hónapok figyelembevételével részarányos díjat fizessenek az összeg alapul vételével. 11. Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonát - a hitelezők kielégítése után az egyesületi célokhoz hasonló célra kell fordítani, s erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 12. Az Egyesület irodájában kezelt közgyűlési, elnökségi iratokba az elnök (alelnök, titkár) előzetes engedélye alapján, egy megbeszélt időpontban bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. 13. Az Egyesület a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, a tevékenységéről készült beszámolókat, közérdekű hirdetményeit az Egyesület hirdetőtábláin, hirdetési helyein, valamint a címmel megjelenő helyi lapban teszi közzé. 14. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 15. A jelen alapszabályt az november 22. napján megtartott közgyűlésén elfogadta. Az alapszabály az elfogadás napján lép hatályba.. Dr. Braun Márton Egyesület elnöke.. Horváth László Egyesület alelnöke

14 14 Ellenjegyzem: Budapest, november 22.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben