Az INTEGRÁLT TURIZMUSFEJLESZTÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, november 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az INTEGRÁLT TURIZMUSFEJLESZTÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Budapest, 2010. november 22."

Átírás

1 Az INTEGRÁLT TURIZMUSFEJLESZTÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Budapest, november 22.

2 2 Az ALAPSZABÁLYA Az Alapítók - aláírási joggal rendelkező törvényes képviselőik közreműködésével - a év november 18. napján megtartott Közgyűlésükön elhatározzák, hogy a Ptk a, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján egyesületi formában kívánnak a továbbiakban együttműködni, az alábbi tartalommal megalkotják egyesületük Alapszabályát és kérik a Fővárosi Bíróságtól az Egyesület nyilvántartásba vételét. 1.) Az Egyesület megalakítása, az Alapítók megnevezése és székhelye 1.1. Az Egyesületet alapító taggyűlés időpontja: év november hónap 22. napja 1.2. Az Egyesület alapító tagjainak száma: 8 jogi személyiségű szervezet, valamint 9 fő természetes személy 1.3.Az Alapítók megnevezése és alapadataik Cégnév Székely/Lakcím Bírósági nyilvántartási szám/ Személyi igazolványszám Képviselő neve/ / anyja neve szül.hely, idő 1. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 2. Regionálna rozvojová agentúra Šal'a (RRA Sala) 1115 Budapest, Bartók Béla út Pk.62119/1990 Nyilvt.szám:59 Csuhaj V. Imre kuratóriumi elnök P.Pazmana49,5 poschodie;c d 522,927 0 Sala, IČO: Alajos Baranyay elnök 3. Abaúj Térségi Gazdaság-és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ATGVA) 3860 Encs, Bem J, u Pk.1282/1997/5 4. KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KEM HVK) 2800 Tatabánya, Fő tér Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány (OVK) Pk.60197/1992 Nyilvt.szám:340 Mercz Dániel kuratóriumi elnök dr Sztruhár Gyula 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. 4.Pk.164/1991/2. dr Török Béla 6. Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA) 3100 Salgótarján.Mártírok u. 1. Pk. 2/1994/2 dr Bablena Ferenc

3 3 7. Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) 9022 Győr, Czucor G. u. 30. Pk.50369/1992/8 dr Papcsák Ferenc 8. Regionálna rozvojová agentúra Juzny region, Svätého Štefana 79., Šturovo IČO: Ing.Attila Tóth igazgató 9.Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia (RRA Strendneho poiplia) 10. dr Budai Zoltán 11. Vajda Tibor Nám. A.H. Škultétyho Veľký Krtíš IČO: Budapest Virágárok u.9. Gen.L. Svobodu.1860/6, Šală-Veča Adószám: Lőrincz Mária Tornyai Irén, Pozsony, Béres László 13. Dr. Sztruhár Gyula 14. Kóczián Tamás 3893 Mogyoróska, Rákóczi út Tata, Rozgonyi u. 11./a 3671 Borsodnádasd,Köztársaság út HA AP JA Koseczki Ilona, Mogyoróska, Mészáros Irén, Tarján, Érsek Mária, Ózd, Dr. Bablena Ferenc István 16. Dr. Iváncsics János 17. Balázsi Edina 18. Lőrincz Nóra 3500 Salgótarján,Március 15-e u. 22- IIV em BA 9200 Mosonmagyaróvár, Kismartoni u DA 9025 Győr, Hungária u. 3./ a EA Kiarov SH Rigó Margit, Szécsény, Lang Etelka, Mosonmagyaróvár, Huber Irén, Győr, Nagykürtös, április 6 2.) Az Egyesület neve: 2.1. Az Egyesület székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út. 135.

4 Az Egyesület fő tevékenységi területe: Magyarország és Szlovákia területén található települések közigazgatási területe./ Magyar - Szlovák határrégió 3.) Az Egyesület jellege, jogállása: 3.1. Az Egyesület - mint önkormányzati elven működő, nonprofit jellegű (KSH gazdálkodási formakód 52) szakmai önszerveződő, egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet - jogi személyként működik. Az Alapítók határozatlan időre alapítják, s a 4. pontban részletesen összefoglalt célok megvalósítását hivatott szolgálni. 3.2.Az Egyesület a Fővárosi Bíróság által hozott jogerős végzéssel történő nyilvántartásba vétellel jön létre. 3.3.Az Egyesület politikamentes, tehát közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az Egyesület a fentiekkel szemben viszont a célok és feladatok megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, amely, illetőleg aki az egyesületi cél elérésében, támogatásában munkálkodni hajlandó. 4.) Az Egyesület alapvető célja és tevékenysége Az Egyesület alapvető célja Magyarországon és Szlovák határrégiókban történő turizmusfejlesztő tevékenység elősegítése, valamint a két ország közötti együttműködési kapcsolat megerősítését szolgálja Olyan együttműködési szervezet kialakítása, amely lehetőséget biztosít a két ország között turizmus fejődésének elősegítésére, összehangolására A Szlovák-Magyar határ menti régióban mint tevékenységi területen a külföldi és határ menti régión belüli vendégek számának és eltöltött vendégéjszakáinak növelése érdekében: - A határ menti régióban meglévő adottságok felmérése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. - Közös turisztikai termékek kialakítása a határ menti régióban. - Közös összehangolt marketing tevékenység segítése; - promóciós programok, rendezvények szervezésével, - közös kiadványok megjelentetésével, - belső és külső piacokon való közös megjelenés szervezésével - elektronikus megjelenés feltételeinek kialakításával - egységes turisztikai kártya rendszer kialakításának segítése - Közös szakmai kutatási tevékenység koordinálása. - Szakmai oktatások, képzések, továbbképzések szervezése. - Rendezvények,konferenciák, bemutatók szervezése

5 5 - Szakmai tanulmányutak, programok szervezése - Projektgenerálás segítése - A fejlesztések, beruházások megvalósítása érdekében forrásfeltáró és koordináló munka támogatása. - A tevékenységi területen a turizmus szektorban működő vállalkozások együttműködésének segítése (hálózatosodás) 5.) Tagsági viszonyok, csatlakozás az Egyesülethez: Az egyesület rendes tagokból (vagy állandó) illetve, tiszteletbeli tagokból (vagy pártoló) áll Az Egyesület rendes tagja lehet: az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei akkor, ha az Egyesület Alapszabályban megfogalmazott célokkal egyetértenek, megvalósításában tevékenyen részt vesznek és a megállapított fizetési kötelezettségeket (belépési díj, tagdíj) teljesítik, tagdíjat rendszeresen megfizetik. a.) Az Egyesületi tagként történő felvételről az Egyesület Közgyűlése (felhatalmazása alapján 2/3-os többséggel az Elnökség ) egyszerű szótöbbséggel dönt. b.) A tagjelöltek a felvételüket kizárólag írásban, az Egyesület Elnökségéhez címzett belépési nyilatkozat kitöltésével és a törvényes képviselő aláírásával kérhetik. c.) Az Elnökség elutasító döntésének felülvizsgálatát kérheti az érdekelt a Közgyűléstől. A felülvizsgálati kérelmet az Egyesület Elnökéhez írásban kell benyújtani, az elutasító döntést tartalmazó határozat kivonat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A Közgyűlés a felülvizsgálati kérelmet az átvételtől számított 60 napon belül - az érdekelt meghallgatása mellett köteles érdemben megtárgyalni Az Egyesület tiszteletbeli (pártoló) tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, ha az Egyesület munkáját, célkitűzéseinek megvalósítását, az egyesületi tevékenységet hajlandók támogatni, amennyiben a belépési nyilatkozatban az Alapszabályban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Pártoló tag felvételről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt Az Egyesület rendes (vagy állandó) és tiszteletbeli (vagy pártoló) tagjainak alapvető jogai és kötelességei: Az Egyesület rendes tagja választhat és bármilyen beosztásba, tisztségbe választható, jogosult alapvetően: a.) b.) az Egyesületi jelképek viselésére, használatára, az Egyesület Alapszabályában megállapított keretek közötti képviseletére, részt venni az Egyesület érdemi munkájában, a döntés előkészítő - döntést hozó tevékenységben, s e közben kezdeményezni, véleményt alkotni, javaslatot tenni,

6 6 c.) d.) e.) igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait, közte az Egyesület által foglalkoztatott szakemberek segítségét, részesülni az Egyesület működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi lehetőségekből, előnyökből, felvilágosítást kérni bármelyik tagtársától, tisztségviselőtől, alkalmazottól vagy bármilyen jogcímen foglalkoztatott szakembertől az Egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekről, javaslatokat, indítványt, észrevételt tehet, betekinthet az Egyesület bármelyik iratába, gazdálkodásába, számviteli nyilvántartásaiba Az Egyesület rendes tagja tiszteletben tartja és képviseli az Egyesület szellemiségét, értékrendjét, minden lehetséges eszközével a közös célok elérése és feladatok megvalósítása érdekében munkálkodik, köteles alapvetően: a.) b.) c.) az Alapszabályban foglalt tagsági előírásokat, normákat betartani, az Egyesület tagi tevékenységévei kapcsolatos meghatározott vagy önként vállalt kötelezettségét teljesíteni, részt venni az Egyesület mindennapi érdemi munkájában, közreműködni a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának szervezésében és a Választmány felkérése alapján beszámolni saját tevékenységéről, megbízásai teljesítéséről, az Egyesület Közgyűlése által megállapított tagdíjat - pénztári bizonylat kibocsátása ellenében - befizetni minden év március 31-ig az Egyesület pénztárába Az Egyesület tiszteletbeli (vagy pártoló) tagja szavazati joggal nem rendelkezik, tisztség viselésére nem választható. Az Egyesület érdemi munkájában jogosult részt venni, de a) az egyesületi célok megvalósítása érdekében a döntést hozó Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, megilleti felvilágosítás-kérési jog, az indítvány előterjesztési jog és a betekintési jog, b) köteles az önkéntes felajánlásának teljesítésére, s ha a Közgyűlés külön tagsági- (vagy más jellegű) díjat állapít meg, fizetési kötelezettsége teljesítésére, c) a tagsági viszonya - annak keletkezési körülményei által behatároltan - határozott vagy határozatlan időre szólhat Az egyesületi tagsági viszony megszűnik a) a tag halálával, b) érdemtelenség miatt kizárással, c) kilépéssel, d) írásbeli bejelentés alapján, e) a határozott idő elteltével Érdemtelen az egyesületi tagságra különösen az, aki a.) a jogszabályokban előírt alapvető állampolgári és az alapszabályban rögzített, vagy önként vállalt tagi kötelezettségeinek nem tesz eleget,

7 7 b.) a tagsági díjat - a fizetési határidő letelte után, 1 hónapon belül határidőt megállapító írásbeli felhívás ellenére - nem fizeti meg, vagy a Közgyűlés által megállapított egyéb fizetési kötelezettségének az előírt módon nem tesz eleget A tag kizárása fegyelmi határozattal történhet, mely határozat ellen jogorvoslatnak van helye Az egyesületből való kizárást csak jogerős fegyelmi határozattal lehet kimondani. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a mentő vagy enyhítő körülmények ismertetésére Kizárási oknak minősül különösen: ha a tag olyan magatartást tanúsít, amivel az egyesület célját veszélyezteti, illetve az egyesületi munkát szándékosan hátráltatja és ezzel esetlegesen kárt okoz (fegyelmi vétség). Kizárás tényét vonja maga után, ha a tagot a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítéli szándékos bűncselekmény elkövetése miatt. Továbbá az egyesület közgyűlése kizárhatja tagjai közül azt, aki az egyesület munkájában egy éven át neki felróható okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem vesz részt. A kizárást haladéktalanul, de legkésőbb a határozathozataltól számított 3 munkanapon belül írásban közölni kell az érintettel. A kizáró határozat ellen a fellebbezést, a kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül, írásban lehet benyújtani a Közgyűléshez Az egyesület tagjait a Titkár által vezetett tagnyilvántartásban kell számon tartani. Ha a tag tagsági viszonya képviseleti jogviszonya megszűnt, úgy adatait a tagnyilvántartásból végérvényesen törölni kell. 6./ Az Egyesület gazdálkodása, vagyona és bevételei: 6.1. Az Alapszabály elfogadásakor az Egyesületnek vagyona: nincs. A jövőben további bevételeit, pénzvagyonát pénzintézetnél nyitott számlán kezeli Az Egyesület fő bevételei a) a tagok által az Egyesület céljára rendelt vagyonból, a tagdíjakból, b) az Egyesülethez csatlakozottak vagy az Egyesületet támogató jogi és természetes, magyar és c) más nemzetiségű személyek befizetéseiből, d) alapítványoktól származó támogatásából, e) rendezvények bevételeiből, f) az Egyesületnek adományozott ingó és ingatlan vagyonból, szellemi tőkéből, g) végrendeleti juttatásból, egyéb támogatásból, h) állami költségvetési, európai uniós és más pályázati támogatásokból i) az Egyesület tevékenységéből, szolgáltatásainak ellenértékéből származó egyéb bevételekből, a pénzvagyon hozadékaiból, járulékaiból áll Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel: az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a tagdíjon és a vállalt hozzájáruláson túlmenően nem felel Az Egyesület Elnöksége felelős az Egyesület számviteli jogszabályoknak megfelelő, takarékos és célszerű gazdálkodásáért, köteles évente beszámolni a Közgyűlésnek az Egyesület gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről.

8 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, köteles a.) a költségvetést jóváhagyásra az Elnökség - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése után - köteles minden tárgyév április 30. napjáig jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszteni, b.) a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést (benne a vagyonmérleget és a vagyonkimutatást) pedig az Elnökség - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezése után - minden tárgyév április 30. napjáig jóváhagyásra ugyancsak a Közgyűlés elé terjeszteni az éves munkáról szóló jelentés keretei között. - A gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, azt az Alapszabályban rögzített cél szerinti tevékenységére kell fordítani Kötelezettségvállalási - aláírási joggal az Egyesület Közgyűlés által választott törvényes képviselője (egyben az Egyesület elnöke) rendelkezik Az Egyesület pénzgazdálkodását a Közgyűlés által megbízott Elnökségi tag, gazdasági vezető irányítja Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési-kötelezettségvállalási, utalványozási joggal az Egyesület Elnöke és második aláíróként Alelnöke vagy Titkára bír. Az Elnök akadályoztatása esetén e jogkörében is az Alelnök jogosult eljárni. Második aláíróként az Alelnököt és a Titkárt akadályoztatásuk esetén bármelyik Elnökségi tag helyettesítheti Az Egyesület a vagyonából sem tagjait, sem pedig más személyeket közvetlen pénzügyi támogatásban, segélyben nem részesítheti. 6.4 Az Egyesület tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. A vagyon felhasználását az Egyesület tagjai ellenőrizhetik, az Egyesület tartozásaiért maguk csak a befizetésre esedékes tagdíjaik összegével felelnek. Az Egyesület - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban a céljainak megvalósítását nem veszélyeztetheti. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag ezen Alapszabályban meghatározott célok megvalósítására, tevékenységre fordíthatja. A Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozói tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait köteles elkülönítetten kezelni, nyilvántartani Az Egyesület céljainak megvalósítására fel nem használt, és vállalkozási tevékenység céljára le nem kötött vagyon a Közgyűlés által legkedvezőbbnek tartott feltételeket nyújtó banki betétben elhelyezhető Az Egyesület megszűnése esetén a vagyon felhasználásáról, sorsáról elsősorban a Közgyűlés jogosult rendelkezni. A hitelezők kielégítése után a még meglévő vagyont az Alapító megvalósítására köteles fordítani. A vagyonfelhasználásnak ezt módját kell alkalmazni akkor is, ha az Egyesület megszűnéséről dönteni már más jogosult, tehát a Közgyűlése döntésre nem jogosult vagy dönteni már nem képes. 7./ Az Egyesület szervezete: a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság 7.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés

9 Az Egyesület Közgyűlése az Egyesület tagjaiból áll és az Alapszabály elfogadásának időszakában a tagság létszáma összesen: 8 jogi személy és 12 természetes személy A Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen a.) az Alapszabály elfogadása, módosítása, b.) az Elnökség tagjainak (közte az elnöknek) megválasztása, az Elnökség beszámoltatása, c.) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, a Felügyelő Bizottság beszámoltatása, d.) a tagdíj összegének és a befizetés feltételeinek meghatározása, e.) az Egyesület feloszlatásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülésének elhatározása, csatlakozás az országos és nemzetközi egyesületekhez, f.) az éves költségvetés megállapítása, az éves zárszámadás (mérleg és vagyonkimutatás) elfogadása, g.) döntés a rendes tagfelvételről, tiszteletbeli (pártoló) tagságról, mely jogkörét az Elnökségre átruházhatja, h.) döntés kizárásról, i.) az állandó Munkaszervezet létrehozása és vezetőjének megbízása, visszahívása, anyagi és erkölcsi elismerése, fegyelmi eljárás elrendelése és fegyelmi döntés meghozatala A Közgyűlés évente legalább 1 alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. A Közgyűlést az Elnökség írásban hívja össze, a Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlési meghívót - mely tartalmazza az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat - az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal írásban közölni kell a tagokkal és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A meghívót az elnök (távollétében az alelnök) írja alá A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a tagság több mint az ötven százaléka megjelenik. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül újra össze kell hívni. - Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott két hitelesítő tag ír alá A Közgyűlés a döntéseit nyílt szavazás keretében egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, majd az Elnök szavazata dönt. A tagság 1/3-ának indítványa alapján bármely kérdésben titkos szavazást kell tartani, de bármelyik tag indokolt indítványára titkos szavazás tartható A Közgyűlés határozatairól olyan egyszerűsített nyilvántartást (Határozatok Könyve) kell vezetni, mely tartalmazza a határozat számát és jelzését, a határozatot hozó ülés időpontját, a határozatot támogatók és ellenzők szám arányát, a döntés tárgyát és lényegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásról szóló beszámoló lényegét és időpontját. A határozatok jelzése: folyamatos arab számok, törve az évszámmal, zárójelben a kuratóriumi ülés hónapja és napja, ezt követően pedig a Közgy..hat. zárójelzés (Pl. 1/2009.(09.01.) Közgy.hat.). - A hozott határozatokat az érintettekkel 8 napon belül írásban kell közölni, illetve a nyilvánosságra hozni Rendkívüli közgyűlés összehívása: a) ha a Bíróság elrendeli, illetve b) az Elnökség, és a tagság l/3-ának napirendi javaslatot tartalmazó írásbeli indítványára kötelező. c) a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,

10 A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Egyebekben a rendkívüli közgyűlésre is a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak Az Egyesület végrehajtó és ügyintéző szerve az Elnökség Az Elnökség tagjainak száma 5 fő, a megbízatása 3 évre szól. Tagjai az 5 fő tisztségviselő: :az Elnök, az Alelnök, a Titkár, a Gazdasági vezető, a Programszervező és 0 fő Elnökségi tag Az Elnökség tagjaira az Egyesület bármelyik tagja tehet javaslatot, az Elnökségi tagok a megbízatásukat a Közgyűlésen nyílt szavazással, a tagok egyenkénti, egyszerű többséggel hozott döntése alapján nyerik el Az Elnökség alakuláskor választott tagjai: Név (szül.név) Tisztség Lakcím 1 dr Braun Márton Elnök 7100 Szekszárd, Csonka u Horváth László Alelnök 3626, Hangony Szőnyi Márton ú Horváth Bpglárka Titkár 3623 Borsodszentgyörgy Táncsics út Sándor Kinga Gazdasági vezető 7100 Szekszárd Alkotmány u Sebestyén Windisch Dóra Eszter Programszervező 1118 Budapest, Berekszász u Az Egyesület (és Elnökség) tisztségviselői: elnöke, alelnök, titkára, gazdasági vezetője és programszervezője, valamint a választmányi tagok az Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatban kijelentik, hogy megbízatásukkal kapcsolatban összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, büntetlen előéletű magyar, és/ vagy az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 8. (1) bekezdés b.) pontja szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EGT-állampolgárok, ellenük büntető eljárás nem folyik, büntető - közügyek gyakorlásától eltiltó - ítélet hatálya alatt nem állnak Az Elnökségben betöltött tisztség és tagság megszűnik: a) az 3 év elteltével, b) illetve az egyesületi tagság megszüntetésével, c) a tisztségről és Elnökségi tagságról való lemondással, d) a tisztségből és Elnökségi tagságból való visszahívással, az e) Egyesület megszűnésével, f) a tisztségviselő és az Elnökségi tag halálával Az Elnökség tagjai a feladatokat ellenszolgáltatás nélkül látják: el, azonban a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak Az Elnökség testületként működik és szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az Elnökség összehívásáról az Elnök gondoskodik a pontban foglaltak szerint, tehát írásban, az ülés előtt 5 nappal, a napirendek közzétételével.

11 11 a.) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele azaz 3 fő, közte az elnök (vagy Alelnök) jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 15 napon belüli időre ismételten össze kell hívni. b.). Az Elnökség a döntéseit nyílt szavazás keretében, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén, az ismételt eredménytelen szavazást követően az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés által - ezen Alapszabályban ráruházott hatáskörben a döntéséhez legalább 3 igen szavazat szükséges. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök és a titkár ír alá. c.) Az Elnökség határozatairól olyan egyszerűsített nyilvántartást (Határozatok Könyve) kell vezetni, mely tartalmazza a határozat számát és jelzését, a határozatot hozó ülés időpontját, a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, a döntés tárgyát és lényegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásról szóló beszámoló lényegét és időpontját. A határozatok jelzése: folyamatos arab számok, törve az évszámmal, zárójelben a választmányi ülés hónapja és napja, ezt követően pedig a eln.hat. zárójelzés (PL 1/2001.(09.01.) eln.hat.). A választmányi döntések végrehajtása, az elnökség működtetése a két ülés között az elnök és a titkár feladata Az Elnökség évente egy alkalommal - minden követő év április 30.-ig - beszámol a közgyűlésnek a működéséről, az egyesületi operatív tevékenység (közte a gazdálkodás) legfontosabb tapasztalatairól Az Elnökség tisztségviselőinek munkamegosztásainak főbb elvei: Elnök a) összehívja és vezeti a közgyűlést, és az Elnökség ülését, b) felelős az egyesület, az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásáért, c) felelős a végrehajtásról szóló beszámoló előterjesztéséért, d) felelős a az Elnökség testületi munkájáért, - képviseli az egyesületet, a bíróságok, hatóságok előtt, illetve harmadik személyekkel szemben, kötelezettségvállalási és e) utalványozási joggal rendelkezik, f) ellátja a Munkaszervezet vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói, g) az Egyesület és a munkaszervezet egyéb munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói feladatokat Alelnök a) akadályoztatása, tartós távolléte esetén helyettesíti az elnököt, b) részt vesz az Elnök mellett az egyesület és az Elnökség munkájának szervezésében A Titkár a) végzi az Egyesület és az Elnökség adminisztrációs ügyeinek irányítását,- b) felügyeli a munkaszervezet tevékenységét, c) előkészíti az elnök számára a közgyűlés és az elnökségi ülés anyagait, d) felelős a testületi jegyzőkönyvek időben történő elkészítéséről, az egyesületi iratanyag rendbentartásáért, ügyvitel szerű kezeléséért, a testületi határozatok nyilvántartásáért, e) a tevékenységhez kapcsoló jogszabályok, szakmai szokások figyelembe vételével is segíti a Közgyűlés és az Elnökség munkáját A Gazdasági vezető felelős az Egyesület számviteli szabályoknak megfelelő törvényes gazdasági munkájáért, a bevételek és kiadások szabályos könyveléséért, a jogszerű készpénzkezelésért, a vagyonnal-gazdálkodással kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítéséért.

12 A Programszervező a) kapcsolatot tartja és koordinálja a rendezvényeket, akciókat, tájékoztatókat, b) nyilvántartja az Egyesület által szervezett programokat, estélyeket Az Elnökség tagjai a) az egymás között kialakult területi és szakmai tevékenységhez igazodó munkamegosztásban ellátják az Elnökség feladatai közül az önként vállalt és a Közgyűlés, Elnökség által meghatározott megbízatásokat, b) közreműködnek a testületi határozatok végrehajtásának szervezésében, a végrehajtásban és a végrehajtás ellenőrzésében, a többi civil szervezettel, sajtóval, c) szervezi és koordinálja az Egyesület munkáját A Felügyelő Bizottság Az egyesület alapszabályszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzését az elnökből és a 2 tagból álló felügyelő bizottság végzi. A felügyelő bizottság tagjait az egyesület közgyűlése 3 évre választja meg. A felügyelő bizottság tagjai csak olyan magyar állampolgárok lehetnek, akik nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai a) az egyesületi működés és gazdálkodás ellenőrzése, b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése, c) az éves mérleg felülvizsgálata, d) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, e) a tagdíjak és hozzájárulások befizetésének ellenőrzése A felügyelő bizottság tagjai jogosultak az egyesület működését érintő bármely iratba betekinteni, azokat megvizsgálni továbbá az elnökségtől tájékoztatást, felvilágosítást illetve jelentést kérni Az egyesület működésében tapasztalt törvénysértés, szabálytalanság esetén (tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel) a felügyelő bizottság annak megszüntetésére hívhatja fel az elnökség figyelmét. Ha az elnökség a hiányosságok fennállását nem ismeri el, vagy azokat nem szünteti meg, a felügyelő bizottság elnöke az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, illetőleg szükség esetén kezdeményezheti a közgyűlés összehívását A felügyelő bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek számol be A felügyelő bizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki: a) az Elnök vagy az Elnökség tagja, b) az a) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

13 A felügyelő bizottság működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 8.) Az Egyesület törvényes képviselője: 8.1. dr Braun Márton egyesületi elnök (szül.: Szekszárd., an.: Föglein Terézia., szig.sz.: DA, 7100 Szekszárd, Csonka u.82 szám alatt lakos Az Egyesület, mint cég jegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az Egyesület elnöke a nevét önállóan írja alá Az egyesület önálló jogi személy, melyet az elnök, akadályozatása esetén az alelnök önállóan képvisel. Meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjában a képviseleti jog más elnökségi tagra is átruházható. Záró rendelkezések 9. Az Egyesület - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közérdekű, közhasznú közfeladatot ellátó állami-, önkormányzati szervekkel, közhasznú és társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal és közalapítványokkal. 10. Az éves tagdíj összegét a mindenkori Közgyűlés állapítja meg, nyílt szavazás keretében minősített (a nyilvántartott tagság több mint a fele) szótöbbséggel. A megállapított tagdíjat egy összegben minden év március 31. napjáig kell az Egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. Az év közben csatlakozók az adott töredék évre a felvételt követően a hátralevő hónapok figyelembevételével részarányos díjat fizessenek az összeg alapul vételével. 11. Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonát - a hitelezők kielégítése után az egyesületi célokhoz hasonló célra kell fordítani, s erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 12. Az Egyesület irodájában kezelt közgyűlési, elnökségi iratokba az elnök (alelnök, titkár) előzetes engedélye alapján, egy megbeszélt időpontban bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. 13. Az Egyesület a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, a tevékenységéről készült beszámolókat, közérdekű hirdetményeit az Egyesület hirdetőtábláin, hirdetési helyein, valamint a címmel megjelenő helyi lapban teszi közzé. 14. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 15. A jelen alapszabályt az november 22. napján megtartott közgyűlésén elfogadta. Az alapszabály az elfogadás napján lép hatályba.. Dr. Braun Márton Egyesület elnöke.. Horváth László Egyesület alelnöke

14 14 Ellenjegyzem: Budapest, november 22.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben