AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató"

Átírás

1 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fıvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 Tartalomjegyzék AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei... 1 Terméktájékoztató... 1 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések Bankszámla fogalma Hozzáférés bankszámlához A Bank bankszámla termékei Bankszámla szolgáltatás magánszemély ügyfelek részére Magánszámla CAP (Corporate Affinity Program) program, CAP program keretében nyitott Magánszámla Diákszámla Manószámla MBI Magánszámla BRIDGE Magánszámla BRIDGE Manószámla HOSZ Magánszámla Bankszámla szolgáltatás vállalati ügyfelek részére Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) Ügyvédi Letéti Számla Törzstıke Számla MBI Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) BRIDGE Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) ENNSZ Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) ENNSZ Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) A Bank által kibocsátott bankkártya típusok Bankkártya típusok Egyes bankkártyákhoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatások MBI VISA Classic bankkártya - Balesetbiztosítás VISA Business bankkártya oldal

3 1. Általános rendelkezések Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) és a bankszámla, betéti,- bankkártya és elektronikus szolgáltatásait igénybe vevı személy közötti általános szerzıdési feltételeket a Bankszámlák vezetésérıl, a betétgyőjtésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzat (továbbiakban: Bankszámla Üzletszabályzat), valamint a kapcsolódó Bankszámla Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) szabályozza. Jelen Terméktájékoztató kizárólag a Bankszámla Üzletszabályzattal és Hirdetménnyel együtt érvényes és hatályos, kizárólag együtt szolgál teljeskörő tájékoztatásként Bankszámla fogalma Bankszámlaszerzıdéssel a pénzintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzıdı fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerő kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekrıl, valamint a számla egyenlegérıl értesíti Hozzáférés bankszámlához A Bank bankszámláira vonatkozó megbízásokat Telefonos Ügyfélszolgálatán, vagy ibanq-on keresztül, írásban vagy bankkártyával eszközölt tranzakció útján fogad el. A bankszámlán végrehajtott tranzakció díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A bankszámla terhére amennyiben a Bankszámla Üzletszabályzat vagy jelen Terméktájékoztató eltérıen nem rendelkezik átutalási, csoportos beszedési (felhatalmazási) megbízás, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazás adható. 2. A Bank bankszámla termékei A Bank direkt banki szolgáltatóként kínál bankszámla termékeket a lakossági és vállalati ügyfélkör részére. Jelen Terméktájékoztató szempontjából a Bank által vezetett bankszámlának a Hirdetményben meghatározott banki termékek minısülnek. A Bank számlatermékei mind a megtakarítások, mind a mindennapi pénzügyek kezelésére alkalmasak. A Bank hatályos Hirdetménye alapján az alábbi bankszámla termékek igényelhetıek: Magánszámla CAP keretében nyitott Magánszámla Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) Ügyvédi Letéti Számla Törzstıke Számla Diákszámla Manószámla A Bank partner számlái: MBI Magánszámla MBI Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Bridge Magánszámla Bridge Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Bridge Manószámla HOSZ Magánszámla ENNSZ Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) ENNSZ Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) 3. Bankszámla szolgáltatás magánszemély ügyfelek részére A Bank az alábbi bankszámla típusokat kínálja magánszemély ügyfelei részére: Magánszámla Az online bankszámla szolgáltatás keretében kizárólag a jelen pontban említett Magánszámla igényelhetı elektronikus úton, partner számlák igénylése elektronikus úton nem lehetséges. Diákszámla Manószámla A Bank partner számlái: MBI Magánszámla Bridge Magánszámla Bridge Manószámla HOSZ Magánszámla 3. oldal

4 3.1. Magánszámla A Bank a devizabelföldi, 18 év feletti természetes személy részére a Hirdetményben meghatározott számlanyitási díj ellenében Magánszámlát nyit. A Magánszámlához a számlanyitással egy idıben VISA bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártya igénylés költségmentes. Minden további kártya elıállítás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Magánszámlához az alábbi bankkártyák igényelhetıek: VISA Electron VISA Classic 3.2. CAP (Corporate Affinity Program) program, CAP program keretében nyitott Magánszámla A Bank CAP (Corporate Affinity Program) program (továbbiakban: CAP program) keretében kedvezményt nyújt a vele szerzıdéses jogviszonyban álló vállalkozás (továbbiakban: Partner) munkavállalói számára. A CAP programhoz csatlakozhat bármely vállalkozás, amely az alábbi feltételeknek maradéktalanul eleget tesz: egyéni vagy társas vállalkozás, a Partner a Bankkal kötendı együttmőködési megállapodás keretében vállalja, hogy a munkavállaló munkabérét a munkavállaló erre irányuló megbízása alapján a CAP program keretében megnyitott KamatHozó bankszámlára utalja, a Partner munkavállalóinak átlagos statisztikai létszáma fı közötti. A munkavállalói létszám igazolására a Bank az alábbi módozatot fogadja el: a vállalkozás jelenlegi létszámának a cég által történı igazolása. A CAP program keretében nyújtott kedvezmények kizárólag a Partnerrel munkaviszonyban álló munkavállalókat illetik meg. A Partnerrel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek a kedvezmények igénybevételére nem jogosultak. A Bank a CAP program keretében alkalmazott kedvezményeket a mindenkor hatályos vonatkozó Bankszámla Hirdetményben teszi közzé Diákszámla A Bank a devizabelföldi 14 és 18 év közötti természetes személy (továbbiakban: kiskorú vagy diák) részére a Hirdetményben meghatározott számlanyitási díj ellenében Diákszámlát nyit. A Diákszámla megnyitásának feltétele a 163. nyomtatvány ( Nyilatkozat a Diákszámla nyitásához ) szabályszerő kitöltése és aláírása. A korlátozottan cselekvıképes diákkal kötött szerzıdés érvényességi feltétele, hogy a diák törvényes képviselıje a szerzıdés aláírásával a jogviszony létesítéséhez beleegyezését adja. A Diákszámla-szerzıdés megkötésével a diák automatikusan a Bank által kibocsátott VISA Electron bankkártya birtokosává válik. A diákszámla felett a diák és a törvényes képviselık önállóan is jogosultak rendelkezni. A diákszámla felett a diákon, valamint a törvényes képviselıkön kívül más személy nem rendelkezhet. A Diákszámla terhére csoportos beszedési megbízás, valamint azonnali beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazás nem adható. Diákszámla terhére azonnali beszedési megbízás kizárólag a végrehajtóként eljáró szervek és személyek (bírósági végrehajtó és az adóhatóság) által a Vht. 82/A. -a, az Art a, illetve a Ket ának (1) bekezdése alapján nyújtható be. A diákszámla adataiban változtatásokat, valamint a Diákszámla megszüntetését a Számlatulajdonos diák és a törvényes képviselık kizárólag írásban, együttesen kezdeményezhetik. A 18. életév betöltésével a Számlatulajdonos Diákszámla vezetésére vonatkozó jogosultsága automatikusan megszőnik és a Bank jogosult a Diákszámlát Magánszámlára átalakítani. A Diákszámla átalakítását a Számlatulajdonos törvényes képviselıje is igényelheti az erre a célra rendszeresített szolgáltatás igénylési nyomtatvány megfelelıen kitöltött és aláírt példányának a Bank részére történı visszaküldésével Manószámla A Bank a devizabelföldi 14. életévét be nem töltött gyermek (továbbiakban: kiskorú) devizabelföldi törvényes képviselıjével kötött szerzıdés alapján díjmentesen Manószámlát nyit. A 14 év alatti kiskorú jogilag cselekvıképtelen, nevében törvényes képviselıje (szülı, gondnok, gyám) jár el, a Manószámla megkötésére, valamint a Manószámla feletti rendelkezésre is kizárólag a törvényes képviselı jogosult. Manó számlanyitása során a Bank jogosult a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát bekérni. A Manószámla megnyitásának feltétele a 162. nyomtatvány ( Nyilatkozat a Manószámla nyitásához ) szabályszerő kitöltése és aláírása. Manószámlához ibanq, valamint bankkártya nem igényelhetı. 4. oldal

5 A törvényes képviselı a számla egyenlegének erejéig önállóan rendelkezhet a Manószámla felett. A Manószámla felett a törvényes képviselıkön kívül más személy nem rendelkezhet. A Manószámla terhére csoportos beszedési megbízás, valamint azonnali beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazás nem adható, azonnali beszedési megbízás nem teljesíthetı. A Manószámla adataiban változtatásokat, valamint a számla megszüntetését a törvényes képviselı(k) írásban kezdeményezhetik. A bankszámlán végrehajtott tranzakciók díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A 14. életév betöltésével a Számlatulajdonos Manószámla vezetésére vonatkozó jogosultsága automatikusan megszőnik és a Bank jogosult a Manószámlát Diákszámlára átalakítani. A Manószámla átalakítását a Számlatulajdonos törvényes képviselıje is igényelheti az erre a célra rendszeresített szolgáltatás igénylési nyomtatvány megfelelıen kitöltött és aláírt példányának a Bank részére történı visszaküldésével MBI Magánszámla Az MBI Magánszámla igénylésére a BROKERPOOL Oktatási és Szolgáltató Kft. (székhely: 1124 Budapest, Sashegyi u. 20., adószám: ). üzletkötıin keresztül van lehetıség. Az MBI Magánszámlát magánszemélyek a hatályos MBI bankszámla Hirdetményben meghatározott egyszeri számlanyitási díj ellenében, az erre a célra rendszeresített számlanyitási nyomtatvány megfelelı kitöltésével igényelhetik. Az MBI Magánszámlához a számlanyitással egy idıben MBI VISA Classic Bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártya igénylés költségmentes. Minden további kártya elıállítás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Az MBI Magánszámla megnyitásával egy idıben Bank automatikusan és ingyenesen ibanq szolgáltatást is biztosít. Az MBI Magánszámlához a Hirdetményben rögzített számú társkártya igényelhetı. A társkártya típusa nem térhet el a fıkártya típusától BRIDGE Magánszámla A BRIDGE Magánszámla igénylésére a Bridge Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 168/a., adószám: ) üzletkötıin keresztül van lehetıség. A BRIDGE Magánszámlát magánszemélyek a hatályos BRIDGE bankszámla Hirdetményben meghatározott egyszeri számlanyitási díj ellenében, az erre a célra rendszeresített számlanyitási nyomtatvány megfelelı kitöltésével igényelhetik. A BRIDGE Magánszámlához a számlanyitással egy idıben BRIDGE VISA Classic bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártya igénylés költségmentes, minden további kártya elıállítás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A BRIDGE Magánszámla megnyitásával egy idıben a Bank automatikusan és ingyenesen ibanq szolgáltatást is biztosít. A BRIDGE Magánszámlához a Hirdetményben rögzített számú társkártya igényelhetı. A társkártya típusa nem térhet el a fıkártya típusától BRIDGE Manószámla A BRIDGE Manószámla igénylésére a Bridge Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 168/a., adószám: ) üzletkötıin keresztül van lehetıség. A Bank a devizabelföldi 14. életévét be nem töltött gyermek (továbbiakban: kiskorú) devizabelföldi törvényes képviselıjével kötött szerzıdés alapján díjmentesen BRIDGE Manószámlát nyit. A 14 év alatti kiskorú jogilag cselekvıképtelen, nevében törvényes képviselıje (szülı, gondnok, gyám) jár el, a BRIDGE Manószámla megkötésére, valamint a Manószámla feletti rendelkezésre is kizárólag a törvényes képviselı jogosult. BRIDGE Manószámla nyitása során a Bank jogosult a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát bekérni. A Manószámla megnyitásának feltétele a 162b. nyomtatvány ( Nyilatkozat Bridge Manószámla nyitáshoz ) szabályszerő kitöltése és aláírása. A BRIDGE Manószámlára történı megbízást a Bank Telefonos Ügyfélszolgálatán vagy írásban fogad el. BRIDGE Manószámlához a Bank bankkártyát nem biztosít. A törvényes képviselı a számla egyenlegének erejéig önállóan rendelkezhet a BRIDGE Manószámla felett. A BRIDGE Manószámla felett a törvényes képviselıkön kívül más személy nem rendelkezhet. A BRIDGE Manószámla terhére a törvényes képviselı átutalási megbízás megadására jogosult. A BRIDGE Manószámla terhére csoportos beszedési megbízás, valamint azonnali beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazás nem adható, azonnali beszedési megbízás nem teljesíthetı. A BRIDGE Manószámla adataiban változtatásokat, valamint a számla megszüntetését a törvényes képviselı(k) kezdeményezhetik. A BRIDGE Manószámlán végrehajtott tranzakciók díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A 14. életév betöltésével a Számlatulajdonos Manószámla vezetésére vonatkozó jogosultsága automatikusan megszőnik és a Bank jogosult a BRIDGE Manószámlát Diákszámlává átalakítani. A BRIDGE Manószámla átalakítását a Számlatulajdonos törvényes képviselıje is igényelheti az erre a célra rendszeresített szolgáltatás igénylési nyomtatvány megfelelıen kitöltött és aláírt példányának a Bank részére történı visszaküldésével. 3.7 HOSZ Magánszámla A HOSZ Magánszámla igénylésére kizárólag a Honvédszakszervezet tagjai e minıségük igazolása mellett jogosultak. HOSZ Magánszámla igénylésére kizárólag az Egység 2002 Kft. (székhely: 1131 Budapest, Béke út 77. 2/7., adószám: ) üzletkötıin keresztül van lehetıség. 5. oldal

6 A HOSZ Magánszámlát kizárólag magánszemélyek a hatályos HOSZ Bankszámla Hirdetményben meghatározott egyszeri számlanyitási díj ellenében igényelhetik. A HOSZ Magánszámlához a számlanyitással egy idıben, VISA bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártya igénylés költségmentes, minden további kártya elıállítás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A HOSZ Magánszámla megnyitásával egy idıben a Bank automatikusan ibanq szolgáltatást is biztosít. A HOSZ Magánszámlához a Hirdetményben rögzített számú társkártya igényelhetı. A HOSZ Magánszámlához az alábbi bankkártyák igényelhetık: VISA Electron VISA Classic Amennyiben a Számlatulajdonos Honvéd Szakszervezeti tagsága megszőnik, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Bank részére. A tagság megszőnését követıen a Bank a HOSZ Magánszámlát, Magánszámlává alakítja át. Az átalakítás díja amely a mindenkori aktuális, a Bank Bankszámla Hirdetményében meghirdetett számlanyitási díjjal megegyezı -, a Számlatulajdonost terheli. 4. Bankszámla szolgáltatás vállalati ügyfelek részére A Bank az alábbi számlatípusokat kínálja vállalati ügyfelei részére: Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) Ügyvédi Letéti Számla Törzstıke Számla Partner számlák: MBI Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) BRIDGE Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) ENNSZ Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) ENNSZ Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) A Bank meghatározása szerint vállalati ügyfélnek minısül minden devizabelföldi és devizakülföldi, jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve szervezet, (alapítvány, egyház, szövetség, önkormányzat, stb.), továbbá vállalkozás vagy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Az Vállalkozói Számlát (pénzforgalmi) a Bankszámla Üzletszabályzatában meghatározott nem természetes személyek egyszeri számlanyitási díj ellenében nyithatják meg. A Vállalkozói számlanyitással egy idıben VISA Business bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártya igénylés költségmentes. Minden további bankkártya elıállítás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Vállalkozói Számlához a Hirdetményben rögzített számú társkártya igényelhetı, amely a fıkártya típusától nem térhet el Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) A Vállalkozói Betétszámláról kizárólag a vállalkozás a Banknál, vagy más bankoknál vezetett pénzforgalmi bankszámláira lehet átutalást indítani. A betétszámlához nem igényelhetı bankkártya és nem vehetı igénybe ibanq szolgáltatás. Vállalkozói Betétszámlára vonatkozó megbízást a Bank Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint írásban fogad el. A bankszámlán végrehajtott tranzakciók díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza, jelenleg ingyenes Ügyvédi Letéti Számla A Bank az ügyvédi letéti számlaszolgáltatást ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd részére nyújtja. A letéti számla az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó (meghatározott eljárási cselekmények költsége fedezetéül, valamint jogügylet teljesítésére vagy biztosítására) pénzeszközök letétbe helyezésére szolgál. A Bank a letéti számlán elhelyezett pénzeszközöket az ügyvéd kezelésére bízott idegen pénzként tartja nyilván, s azzal szemben az ügyvéd tartozásainak rendezése céljából beszámítási jogot nem gyakorol, illetve azonnali beszedési megbízást nem teljesít Törzstıke Számla Amennyiben jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet Számlatulajdonos bejegyzési kérelmének teljesítéséhez banki igazolás szükséges arról a tényrıl, hogy a Számlatulajdonos jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítéseként meghatározott pénzösszeget helyezett el a bankszámlán, a Bank a bankszámlát Törzstıke Számlaként nyitja meg, és egyidejőleg a banki igazolást a bankszámlán elhelyezett összegrıl, annak jogcímérıl a Számlatulajdonos (képviselı) részére kiadja. Törzstıke Számla megnyitható akkor is, ha a cégbírósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okirat 6. oldal

7 (bejegyzı végzés, vagy a cégjegyzékszámmal ellátott cégbírósági, illetve nyilvántartási számmal ellátott bírósági bejegyzés iránti kérelem) a bankszámla megnyitásakor nem áll rendelkezésre. A Törzstıke Számla javára vagy terhére fizetési megbízás - a Számlatulajdonos jogszabályban meghatározott kötelezettségének teljesítése kivételével - nem teljesíthetı. Ha a Számlatulajdonos a cégbírósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt, vagy annak kezdeményezését tanúsító okirat (bejegyzı végzés, ennek hiányában a cégjegyzékszámmal ellátott cégbírósági tanúsítvány, illetve nyilvántartási számmal ellátott bírósági bejegyzés iránti kérelem) eredeti példányát bemutatja a Banknak, a bemutatás napjától a Törzstıke Számla megszüntethetı, és a Szerzıdés megkötése után a pénzforgalmi bankszámla megnyitható. Amennyiben a Számlatulajdonos nem kezdeményezi cégbírósági vagy egyéb nyilvántartásba vételét, vagy a nyilvántartásba vétel nem történik meg, az errıl szóló dokumentumok Bank részére történı benyújtását követıen a Bank a Törzstıke Számlán elhelyezett összeget a befizetı részére visszafizeti és a Törzstıke Számlát megszünteti MBI Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Az MBI Vállalkozói Számla igénylésére a BROKERPOOL Oktatási és Szolgáltató Kft. (székhely: 1124 Budapest, Sashegyi u. 20., adószám: ) üzletkötıin keresztül van lehetıség. Az MBI Vállalkozói Számlát nem természetes személyek a hatályos MBI bankszámla Hirdetményben meghatározott egyszeri számlanyitási díj ellenében, az erre a célra rendszeresített számlanyitási nyomtatvány megfelelı kitöltésével igényelhetik. Az MBI Vállalkozói Számlához a számlanyitással egy idıben MBI VISA Business bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártyaigénylés költségmentes. Minden további bankkártya elıállítás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Az MBI Vállalkozói Számla megnyitásával egy idıben a Bank automatikusan és ingyenesen ibanq szolgáltatást is biztosít. Az MBI Vállalkozói Számlához a Hirdetményben rögzített számú társkártya igényelhetı. A társkártya típusa nem térhet el a fıkártya típusától BRIDGE Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) A BRIDGE Vállalkozói Számla igénylésére a Bridge Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 168/a., adószám: ) üzletkötıin keresztül van lehetıség. A BRIDGE Vállalkozói Számlát nem természetes személyek a hatályos BRIDGE bankszámla Hirdetményben meghatározott egyszeri számlanyitási díj ellenében, az erre a célra rendszeresített számlanyitási nyomtatvány megfelelı kitöltésével igényelhetik. A BRIDGE Vállalkozói Számlához a számlanyitással egy idıben BRIDGE VISA Business bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártyaigénylés költségmentes, minden további kártya elıállítás díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A BRIDGE Vállalkozói Számla megnyitásával egy idıben a Bank automatikusan és ingyenesen ibanq szolgáltatást is biztosít. A BRIDGE Vállalkozói Számlához a Hirdetményben rögzített számú társkártya igényelhetı. A társkártya típusa nem térhet el a fıkártya típusától ENNSZ Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) Az ENNSZ Vállalkozói számla igénylésére kizárólag az Európai és Nemzetközi Nonprofit Szervezet, Szakszolgálat és Információs Központ (továbbiakban: ENNSZ) általi tagsággal rendelkezı közhasznú szervezetek e minıségük igazolása mellett jogosultak. ENNSZ Vállalkozói számla igénylésére kizárólag Sabján Imre (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Nemzetır út 18. 3/8., adószám: ) értékesítı partneren keresztül van lehetıség. Az ENNSZ Vállalkozói számlát kizárólag az elızı bekezdésben rögzített feltételeknek megfelelı közhasznú szervezetek a hatályos ENNSZ Bankszámla Hirdetményben meghatározott egyszeri számlanyitási díj ellenében igényelhetik. A ENNSZ Vállalkozói számlához a számlanyitással egy idıben VISA Business bankkártya igényelhetı. A számlanyitással egybekötött bankkártya igénylés költségmentes, minden további kártya elıállítás díját a mindenkor hatályos ENNSZ Bankszámla Hirdetmény tartalmazza. A ENNSZ Vállalkozói számla megnyitásával egy idıben a Bank automatikusan ibanq szolgáltatást is biztosít. A ENNSZ Vállalkozói számlához a Hirdetményben rögzített számú társkártya igényelhetı, amely a fıkártya típusától nem térhet el. Amennyiben a Számlatulajdonos ENNSZ tagsága megszőnik, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Bank részére. A tagság megszőnését követıen a Bank az ENNSZ Vállalkozói számlát Vállalkozói számlává alakítja át. Az átalakítás díja, amely a mindenkori aktuális, a Bank Bankszámla Hirdetményében meghirdetett számlanyitási díjjal megegyezı a Számlatulajdonost terheli ENNSZ Vállalkozói Betétszámla (nem pénzforgalmi) ENNSZ Vállalkozói Betétszámla igénylésére kizárólag az ENNSZ általi tagsággal rendelkezı közhasznú szervezetek e minıségük igazolása mellett jogosultak. ENNSZ Vállalkozói Betétszámla igénylésére kizárólag Sabján Imre (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Nemzetır út 18. 3/8., adószám: ) értékesítı partneren keresztül van lehetıség. 7. oldal

8 Az ENNSZ Vállalkozói Betétszámláról kizárólag a közhasznú társaság a Banknál, vagy más bankoknál vezetett pénzforgalmi bankszámláira lehet átutalást indítani. A betétszámlához nem igényelhetı bankkártya és nem vehetı igénybe ibanq szolgáltatás. ENNSZ Vállalkozói Betétszámlára vonatkozó megbízást a Bank Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, valamint írásban fogad el. A bankszámlán végrehajtott tranzakciók díját a mindenkor hatályos ENNSZ Bankszámla Hirdetmény tartalmazza, jelenleg ingyenes. Amennyiben a Számlatulajdonos ENNSZ tagsága megszőnik, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Bank részére. A tagság megszőnését követıen a Bank az ENNSZ Vállalkozói betétszámlát Vállalkozói betétszámlává alakítja át. Az átalakítás díja, amely a mindenkori aktuális, az Bank Bankszámla Hirdetményében meghirdetett számlanyitási díjjal megegyezı a Számlatulajdonost terheli. 5. A Bank által kibocsátott bankkártya típusok A Bank bankszámláihoz a Hirdetményben meghatározott típusú bankkártyát bocsát ki. A bankkártya kibocsátása nem automatikus. A Bank bankszámla termékei bankkártya igénybevétele nélkül is használhatóak Bankkártya típusok A bankszámla típusától függıen az alábbi bankkártya típusok igényelhetık: VISA Electron bankkártya VISA Classic bankkártya VISA Business bankkártya Közös márkajelzéső bankkártyák MBI VISA Classic bankkártya MBI VISA Business bankkártya BRIDGE VISA Classic bankkártya BRIDGE VISA Business bankkártya 5.2. Egyes bankkártyákhoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatások MBI VISA Classic bankkártya - Balesetbiztosítás A MBI VISA Classic bankkártyák aktiválásával egyidejőleg a Bank MBI VISA Classic kártyabirtokos Ügyfelei az AXA Biztosító Zrt.-nél érvényes balesetbiztosítási szerzıdéssel rendelkeznek. A balesetbiztosítás kizárólag MBI VISA Classic bankkártyához kapcsolódó, 65 év alatti magánszemélyek részére nyújtott, a vonatkozó Hirdetményben rögzített kiegészítı szolgáltatás. Az ügyfél a kártya aktiválásával egyidejőleg igazolja, hogy a feltételeket elolvasta, megismerte, elfogadta. A balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételeit a Bank a MBI VISA Classic bankkártya postázásakor, azzal egyidejőleg küldi meg az Ügyfél részére. A szerzıdı felek a Bank és az AXA Biztosító Zrt., a Biztosított az Ügyfél. A balesetbiztosítási szerzıdés a bankkártya aktiválásától számított egy évig érvényes, amelyet az AXA Biztosító Zrt. az elsı év leteltét követıen minden év ugyanazon idıpontjában automatikusan meghosszabbít mindaddig, amíg az Ügyfél bankkártya szolgáltatása él. A balesetbiztosítás belföldön és külföldön fellépı nem várt, a Szerzıdési Feltételekben meghatározott eseményekbıl származó károk fedezetére szól a Szerzıdési Feltételekben megszabott alábbi események és biztosítási összegek erejéig. Biztosítási szolgáltatások Baleseti halál - biztosított balesetbıl eredı, a baleset napjától számított egy éven belüli halála esetén: Baleseti rokkantság esetén - biztosított balesetbıl eredı, a baleset napjától számított egy éven belüli megrokkanása esetén a rokkantsági százaléktól függıen legfeljebb (a rokkantsági százalékok 5-100% -ig terjednek): Baleseti kórházi napi térítés - a biztosított baleseti eredető, orvosilag indokolt fekvıbeteg-ellátása esetén az 1. naptól (legalább 24 órás benntartózkodás) naponta: Baleseti mőtéti térítés - a baleseti következmények elkerülésére orvosilag indokolt, orvos által - kórháznak számító intézményben végzett mőtéti eljárások esetén(mőtétek súlyosságuk függvényében 5 kategóriába vannak sorolva (biztosítási összeg 0% - 200%-ig): Biztosítási összegek ,-Ft ,-Ft 1.000,-Ft ,-Ft 8. oldal

9 Csonttörés - biztosított valamely csontjának baleseti törése (csonttörés súlyosságától függıen a biztosítási összeg 0 200%-ig): ,-Ft A szolgáltatás díját a hatályos Hirdetmény tartalmazza. A balesetbiztosítással kapcsolatos részletes információkat, valamint a balesetbiztosítás általános feltételeit a Bank a bankkártyával együtt postázza a Kártyabirtokos részére. A balesetbiztosítási szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést a Biztosító végzi. A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése után a káreseménnyel kapcsolatos összes vonatkozó iratot bekéri, a biztosítási szolgáltatást a kárrendezéshez szükséges valamennyi okirat beérkezését követı 15 munkanapon belül, az arra jogosult személy számlájára vagy címére történı átutalással teljesíti. A Biztosító minden esetben forintban szolgáltat. Az Ügyfél a Bankkal kötött kártyaszerzıdés aláírásakor, azzal egyidejőleg elfogadja a kapcsolódó balesetbiztosítást és annak feltételeit is. A kártya aktiválásával a biztosítási szerzıdés érvényesen létrejön és ez az idıpont egyben a Biztosító kockázatviselésének kezdete VISA Business bankkártya Utasbiztosítás A VISA Business bankkártyák aktiválásával egyidejőleg a Bank VISA Business kártyabirtokos Ügyfelei, az AXA Biztosító Zrt.-nél érvényes utasbiztosítási szerzıdéssel rendelkeznek. Az ügyfél a kártya aktiválásával egyidejőleg igazolja, hogy a feltételeket elolvasta, megismerte, elfogadta. Az utasbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételeit a Bank a bankkártya postázásakor, azzal egyidejőleg küldi meg az Ügyfél részére. Az utasbiztosítás külföldön fellépı nem várt, a Szerzıdési Feltételekben meghatározott eseményekbıl származó károk fedezetére szól a Szerzıdési Feltételekben megszabott, az alábbiakban részletezett biztosítási események és összegek erejéig. AXA Biztosító Zrt. utasbiztosítás szolgáltatásai a Bank Visa Business bankkártyáihoz Külföldön felmerülı orvosi költségek megtérítése: Külföldön fellépı hirtelen megbetegedés és baleset miatt: Balesetbiztosítási szolgáltatások: Baleseti halál: Baleseti rokkantság % közötti rokkantság esetén: Balesettel kapcsolatban külföldön felmerült költségek: Balesetbıl eredı múlékony munkaképtelenség esetén, maximum 100 napra napi: Poggyászbiztosítási szolgáltatások: A poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése: Ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél, jogosítvány, forgalmi engedély) pótlása: Az AXA Biztosító Zrt. által szervezett Magyarországra történı szállítás: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 400,- Ft ,- Ft ,- Ft A beteg ügyfél Magyarországra történı szállításának költségei: 100% A holttest Magyarországra történı szállításának költségei: 100% Egészségügyi segítségnyújtás: Egészségügyi tanácsadás: Orvos helyszínre küldése, vagy címének közlése: Igény esetén orvoshoz, kórházba szállítás: Hozzátartozó tájékoztatása: Autó assistance szolgáltatás: Helyszíni javító küldése, gépjármő mentése: Alkatrészküldés, bérgépjármő szervezés: Gépjármő tárolás szervezése: Szállásköltség térítése: További segítségnyújtás: Igen 70 EUR 9. oldal

10 Betegség vagy baleset miatt a külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei: Közvetlen hozzátartozó látogatási költségei: Idı elıtti hazautazás költségei: Jogvédelem: Külföldön felmerült ügyvédi költségek: Külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegő költségek letétele, szükség esetén szakértık felkérése: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A szerzıdı felek a Bank és az AXA Biztosító Zrt., a Biztosított az Ügyfél. Az utasbiztosítás a bankkártya aktiválásától számított egy évig érvényes, amelyet az AXA Biztosító Zrt. az elsı év leteltét követıen minden év ugyanazon idıpontjában automatikusan meghosszabbít mindaddig, amíg az Ügyfél bankkártya szolgáltatása él. Az utasbiztosítási szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést a Biztosító végzi. A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése után a káreseménnyel kapcsolatos összes vonatkozó iratot bekéri, a biztosítási szolgáltatást a kárrendezéshez szükséges valamennyi okirat beérkezését követı 15 munkanapon belül, az arra jogosult személy számlájára vagy címére történı átutalással teljesíti. A Biztosító minden esetben forintban szolgáltat. A biztosítási szolgáltatásokat a Különös Feltételek és az ahhoz csatolt fentebb részletezett a szolgáltatásokat felsoroló lista tartalmazza. Az Ügyfél a Bankkal kötött kártyaszerzıdés aláírásakor, azzal egyidejőleg elfogadja a kapcsolódó balesetbiztosítást és annak feltételeit is. A kártya aktiválásával a biztosítási szerzıdés érvényesen létrejön és ez az idıpont egyben a Biztosító kockázatviselésének kezdete. Amennyiben további kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban vagy a Kereskedelmi Bank Zrt. szolgáltatásait illetõen, a (06-1) ös telefonszámon Telefonos Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. 10. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének bank- és betétszámla termékei Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének bank- és betétszámla termékei Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének bank- és betétszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos 2012. december 14-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk, 1. A biztosítási konstrukció

Tisztelt Ügyfelünk, 1. A biztosítási konstrukció Az AXA Biztosító Zrt. szolgáltatásai a Budapest Bank Nyrt. által közvetített, a mindenkori hirdetményben feltüntetett bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításokhoz Biztosítási összegek (forintban értendõ):

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Hatályba lépés napja: 2013. január 15...

Hatályba lépés napja: 2013. január 15... POSTA VÁLLALKOZÁSI SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Jelen Általános

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Számlatulajdonosok köre... 3 4. Szerzıdés... 3 4.1. Szerzıdés

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Érvényes: 2013. január 01-jétıl Közzétéve: 2012. november 01. Változás: Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. BANKSZÁMLA/PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÜGYREND (ÜGYVITELI UTASÍTÁS) 1.4/2007. sz. 2007.04.11. Igazgatósági határozattal jóváhagyva. Módosítva:

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben