Térképzetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2000 2010 Térképzetek"

Átírás

1 Térképzetek

2 Térképzetek december január 16. Kurátor: Bordács Andrea Várady Róbert festett interfészei 3 Az információs társadalom és a számítógép korszakában az interfész fogalma akár még a festészet világán belül is tartogathat meglepetéseket. Informatikai értelemben véve az interfész egy képletes felület, amely két, egymással határos rendszert kapcsol össze. A számítógép a legismertebb ilyen hely, de itt sem csupán a képernyő képezi az ember/gép interfészt, hanem hozzátartozik a kezelőfelület (pl. a klaviatúra) is. Ugyanígy, a festészet esetében sem pusztán a vászon az interfész, hanem az ecset és a festék, sőt bizonyos tekintetben a festői gesztus is. Az interfész fogalma az informatikán túl az újmédia elméleteiben is igen nagy karriert futott be. Lev Manovich például a filmet tekintette a huszadik század legfontosabb kulturális interfészének, és ezzel Walter Benjamintól Fredric Jamesonig nem állt és nem is áll egyedül. 1 Függetlenül attól, 1 hogy valóban a film, illetve tágabb értelemben a mozgókép tekinthető a 20. század legelterjedtebb interfészének, bizonyos körökben a festészet is szolgált ilyen feladatokat. Sőt még ma is szolgál, amikor a film helyét már átvette az internet a fájlmegosztókkal és a közösségi oldalakkal. Ha pedig a festészet és a művészet mint interfész a téma, akkor Marcel Duchamp alakja megkerülhetetlen, és Várady Róbert nem is kerüli meg. Vonatkozó kulcsművének címe: Duchamp az interfaceben (2005) festménye pedig (igen tömören) nem más, mint a retinális festészet kritikájának kritikája, erős iróniával fűszerezve. Az utolsó festményei utáni Duchamp, a francia sakkválogatott oszlopos tagja egy meztelen nővel sakkozik a képen. A kommentár pedig ennyi: jobb semmit sem csinálni, mint semmiségeket. Duchamp kapcsán azonban nemcsak a kép kritikája izgalmas, hanem tágabb értelemben véve a nyelv kritikája is. Így nem meglepő, hogy Várady festészetében többször megjelenik a nyelv képelméletének nagy alakja, Ludwig Wittgenstein is. A fiatal Wittgenstein, az idős Wittgenstein és Madonna az interfaceben (2006) című műve első blikkre a popkultúra erős vizuális inputjának posztkonceptuális feldolgozása lehetne. De nyilván az sem érdektelen, hogy mit mond Várady egyik kedvenc hőse. Nyelvem határai egyúttal világom határait jelentik Mindazt, amit egyáltalán gondolni lehet, világosan lehet gondolni. mondja a fiatal Wittgenstein. Ha egy kérdést egyáltalán fel lehet tenni, akkor meg is lehet válaszolni És a logika hajlíthatatlan mondja az idősebb alteregó. Lev Manovich: A film mint kulturális interface. (1997) Metropolis, 2001/ Lásd továbbá az orosz származású amerikai médiafilozófus alapművét: The Language of New Media. MIT Press, Cambridge, 2001.

3 És mit mond ehhez képest Madonna: Rengeteget dörzsölöm a hátát, és nagyon jó vagyok lábmasszázsban is Hogy ő mit tesz értem? Nagyon menő ruhákat hord. Ez az ő persze nem Wittgenstein, hanem Madonna aktuális pasija. Történetük ennek ellenére egyértelmű: nyelvünk határai egyúttal világunk határai is. Várady nyelve pedig igen sokszínű. Nemcsak a filozófia és az ismeretelmélet klasszikus világában mozog otthonosan, hanem az újabb médiumok és technológiák birodalmában is. Errefelé mutatnak újabb, különféle virtuális valóságokban játszódó művei is. A dolgok megközelítése II. (2006) címet viselő festményén az alakok magára a vászonra, a festékre, a festészetre mutatnak, és a kép terében nem is tesznek mást. Mégsem maga az alap, a festett háttér az érdekes, hanem az, amit tesznek: a mutatás, a kommunikáció. És nagyjából ez az interfész üzenete: a festő a festészet rendszerén keresztül kommunikál a világgal. A festmény így válik metaképpé, az interfész képévé, önmaga képévé Másrészt viszont maga a vászon sem mellékes, nem egyszerű kulissza, hiszen a kép első verzióján (A dolgok megközelítése I., 2006) az alakok nem a semmire, a szinte monokróm háttérre mutatnak, mint az előbbi festményen, hanem ablakszerű geometrikus struktúrákra, melyek a képernyő ablakait idézik fel. És maguk az alakok is komplex helyzetben vannak, hiszen jól láthatóan nem kapcsolódnak egymáshoz, nincs közös történetük a festmény terén kívül; a festmény terében, a vásznon, a pigment matériájában mégis egymáshoz tartoznak, ugyanolyan stílusban, ugyanolyan szinte fotografikus realizmussal vannak megfestve. Ez a realizmus azonban ahogy Jacques Lacan mondaná nem a reális (a valós, a valóság) leképezése, mert az ábrázolhatatlan, megjeleníthetetlen. A legtöbb, amit a festő tehet ebben a lacani nézőpontban (is) az, hogy megkísérli a lehetetlent, az ábrázolást, a megjelenítést. Az alakok gesztusa, a rámutatás aktusa is mintha erre a problémára utalna. Valamire mutatnak, valamit látnak, de azt mi, a nézők nem látjuk, hogy ők mit is látnak valójában. Amit látunk az csak a figyelem, az aktus, mely egyúttal a festmény témájává is válik. Talán ebből az alapvető reprezentációs problémából is adódik, hogy Várady előszeretettel reflektál a festészet történetére is. Egyik legerősebb műve ebből a szempontból az Hommage à Munch (2007). A hatalmas termetű és tragikus sorsú norvég festő lehunyt szemmel álmodik egy széken, elmerül belső világában, melynek festői kivetülései a festmény buborékos raszterében jelennek meg. A Munch ereje különösen párjával (Hommage à Kandinszkij, 2007) szemben világlik, ahol a modern poeta doctus ül egy Breuer-széken, és jegyzetel geometrikusan racionális világában, melyet kései motívumai töltenek ki. Kandinszkij és Munch a festészet két radikálisan eltérő emocionális vs. intellektuális útját képviselik, egy valami mégis összekapcsolja őket: a kód, a jelentések kódolása, mellyel Várady is előszeretettel él. Festményeit egyfajta lessingi kódok népesítik be. Rejtélyes motívumok, szimbólumok, allegóriák, melyek a történetet, a sajátosan (lessingi és greenbergi értelemben vett) festői gondolkodást hivatottak közvetíteni. A Novalisnak (2000) című vásznán például Holbein híres koponyája a leghangsúlyosabb motívum, amely a fekete ellipszisekből álló mustrában ismétlődik végtelenül. A raszter, a rácsszerkezet másik eleme pedig a költő híres kék virágát idézi fel, a boldogságot, az élet elérhetetlen értelmét, illetve inkább annak keresését. Ezáltal a kék virág és Novalis jelen nem lévő figurája egyúttal a művészet és a festészet értelmét és titkát is reprezentálja: hommage à Novalis hommage à festészet. Ennek mintegy párdarabja lehetne a Hölderlinnek (2000), ahol mustra helyett inkább motívumok, pontosabban szimbólumok rendszerét kapjuk a vásznon. Alul hexaéderek jelképezik a platóni és a neoplatonista rendszerek örökségeként a földi, az anyagi princípiumot, míg a vászon felső részén az oktaéder a szellemi, az égi szférára utal. A kép centrumában pedig egy komplex rácsszerkezet áll, melyben ott rezonálnak nemcsak az ősi labirintusok és az alkimisták tekervényes aranycsináló útjai, de a nyomtatott áramkörök rendszerei is. Ebben a lessingi kontextusban válik nyilvánvalóvá, hogy Várady absztrakt képei sem pusztán nonfiguratív kompozíciók, mivel a tér, a valóság illúziójával is eljátszanak. Olyan geometrikus struktúrákat mutatnak, amelyek ablakokat, ajtókat és átjárókat nyitnak a valóság felé. Tehát a maguk módján ők is interfészek, mégpedig nemcsak technológiai, hanem pszichológiai és ismeretelméleti vonatkozásban is. Az écran (screen) Jacques Lacan pszichofilozófiájában az identitás konstrukciójának helye. Erre az egyszerre valós (test) és imaginárius (elme) vászonra (illetve képernyőre, mert az angol és a francia kifejezés mindkettőt jelenti) vetíti az egyén a maga identitását nem is annyira önmaga, mint inkább mások számára. 2 A szubjektum lacani képében ugyanis kitüntetett szerepet játszik a tekintet (regard, gaze), egészen pontosan a mások, a Másik tekintete, amelynek forrása behatárolhatatlan. Lacan amúgy a tekintet fogalmát egy legendás festményen, Hans Holbein Követek (1533) című művén keresztül vezette be, ahol a szinte fotografikus hűségű reprezentációból kilóg egy fura folt, egy anamorfózis, amely csak egy nem kitüntetett, nem reprezentatív nézőpontból tárul fel koponyaként, a halál és az elmúlás, valamint a dolgok esendőségének és az anyagi javak múlandóságának szimbólumaként. Lacan a koponyát scotomának, foltnak nevezi a kép/ernyőn, egy helynek, amely nem tartozik a látványhoz, az imázshoz, egy helynek, amelyen keresztül a valós, a szimbolizálhatatlan és leképezhetetlen valóság (jelen esetben a halál maga) betüremkedik a képbe. Várady pedig a Holbein árnya (2004) című vásznán idézi meg, és teszi geometrikus mustrává ezt a motívumot, amely mintegy azonosítja, és meghatározza a figurák virtuális terét és figyelmének irányát. Egy újabb iránymutató lehet Várady esetében a szimulákrum fogalma, amely Jean Baudrillard rendszerében a borgesi térkép-metafora továbbgondolása. 3 A francia agent provocateur szerint immáron nem a valóságban, hanem annak leképezésében, vagyis 1:1 méretarányú térképén élünk. Sőt a helyzet még ennél is bonyolultabb, mert ez a térkép immáron erősen foszladozik, de a fogyasztói kultúra és a látványtársadalom Vö: Jacques Lacan: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Seuil, Paris, Jean Baudrillard: Simulacres et simulation. Galileé, Paris, 1981

4 ideológiájából a képet fogyasztjuk, az imázsért fizetünk, így számunkra az már maga a valóság adódóan már nem tudjuk megkülönböztetni egymástól a valóságot és annak képét. Valóságunk így a baudrillardi értelemben hiperreálissá vált, és ennek gyökerei nem máshol rejtőznek, mint reprodukciós technológiáinkban. Várady ezért állítja szimulációs művének (Szimulákrumok I., 2003) középpontjába a fotografikus képalkotást. Az össze nem tartozó alakok egy közös, festői, festett térben fényképeznek és filmeznek (vagyis reprodukálnak), csak éppen azt nem tudjuk, hogy mit. Ez a kísérteties és titokzatos hangvétel folytatódik a Cyber térben (2008) című festményen is. És ráadásul innen bomlanak ki legújabb, felső nézőpontból felvett vásznai, a Sor (2009) és a Lassan lefelé (2010) is, melyek felső kameraállása kultúrakritikát sejtet. Egészen pontosan a felügyelet és a megfigyelés, a megfigyeltség és az alávetettség toposzára utal, amely nemcsak Foucault-nak, de Lacannak és Sartre-nak is központi problémája volt, ha más-más regiszterekben is. Ezen túl a felülnézet és az űr (a semmi, az üresség, a hiány) ábrázolása egyúttal festői kérdés is, amely a film és az Internet korszakában visszavezet az interfész és az ábrázolás problematikájához. És a kör legyen az akár hermetikus, akár ördögi így be is zárul, mert nem az itt a lényeg, hogy mit csinálnak ezek az otthontalanul álló alakok, hanem az, hogy hol csinálják. Várady Róbert festészete ugyanis nem elsősorban a világ leképezése, hanem a leképezés (a festészet, a művészet, a kommunikáció) leképezése, mert a világ mindaz, sőt csak az, amit mondunk róla, vagy ahogy Wittgenstein írja, mindaz, aminek az esete fennáll, Lacan pedig ehhez csak annyit fűzne hozzá, hogy mindaz, amit képesek vagyunk szimbolizálni, és nyelvvé tenni. 6 Róbert Várady s painted interfaces 7 1 Lev Manovich: A film mint kulturális interface [Film as a cultural interface] (1997). Metropolis, 2001:2, pp See also this essential work by the Russian-born philosopher of the media: The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, In the age of the information society and the computer, the notion of the interface may have interesting applications even in the world of painting. In information technology, an interface is a metaphoric surface that connects two adjacent systems. The computer is the best-known example of this surface, but the man-machine interface is not restricted to the screen, it also includes the user interface (e.g. the keyboard). In the same manner, the canvas is not the only interface in painting: there is also the paint and the brush, and to some extent, the painter s gesture. The concept of the interface has also had considerable success in the theories of the new media. Lev Manovich, for instance, considered film the most important cultural interface of the 20th century, an idea he shared with many from Walter Benjamin to Fredric Jameson. 1 Whether or not film, or more broadly, moving pictures, can be considered the most ubiquitous interface of the 20th century, painting served similar purposes under certain circumstances. What is more, it still does, now that the internet, together with file sharing and social sites, has taken the place of film. And if we start talking about painting and art as an interface, Marcel Duchamp cannot be ignored nor does Róbert Várady ignore him. The relevant key work is called Duchamp in the Interface (2005), and the painting is a (very succinct) critique of the critique of retinal painting, with a generous dose of irony. Duchamp, who has painted his last painting and is a stalwart member of the French national chess team, plays a game with a naked woman. There is a comment attached: one is better off doing nothing than trifles. Duchamp occasions an exciting critique not only of the picture, but more broadly, of language as well. It is thus little surprise that Ludwig Wittgenstein, that great figure of the picture theory of language often makes an appearance in Várady s painting. At first sight, Young Wittgenstein, old Wittgenstein and Madonna in the Interface (2006) may seem a post-conceptualist treatment of the strong visual input of pop culture, but of course what one of Várady s favourite heroes says is of great relevance. The limits of my language mean the limits of my world... Everything that can be thought at all can be thought clearly, says the young Wittgenstein. If a question can be put at all, then it can also be answered... And the logic is inexorable, says his older alter ego. And what is Madonna s contribution? I rub his back a lot, and I m also good at foot massage What does he do for me? He wears very cool clothes. He is of course not Wittgenstein but Madonna s incumbent boyfriend. The story is nonetheless obvious: the limits of our Hornyik Sándor

5 language are also the limits of our world. And Várady s language is very colourful. He moves at ease not only in the classic world of philosophy and epistemology, but in the realm of the new media and technologies as well, sufficient proof of which is offered by the most recent works, which take place in various virtual realities. In An Approach to Things II (2006), the figures point at the canvas itself, the paint, painting, and that is all they do in the space of the picture. Yet it is not the base, the painted background, that is of interest, but what they do: the pointing, the communication. And this, by and large, is the message of the interface: the painter communicates with the world through the system of painting. This is how the painting becomes a metaimage, a picture of the interface, of itself On the other hand, the canvas is none the less important, no mere coulisse, because in the first version (An Approach to Things I, 2006) it is not nothing, not an almost monochrome background, that the figures are pointing at (as in the second version), but window-like geometric structures which recall the windows of display screens. The figures themselves are also in a complex situation because clearly they are not connected, they do not share a story outside the space of the painting; within, on the canvas, in the matter of the pigment, they are nonetheless related, painted as they all are in the same style, with the same, almost photographic realism. However, this realism is as Jacques Lacan would put it not imaging the real (the actual, reality), because it cannot be represented. The most a painter can do in this Lacanian perspective (as well) is to attempt the impossible, i.e. representation. The gesture of the figures, the act of pointing also seems to refer to this problem. They point at something, see something, but we the viewers cannot see what they in fact behold. What we can see is only the intentness, the act, which also becomes the subject of the painting. Perhaps this essential representational problem may also account for the keenness with which Várady reflects on the history of painting. One of his most powerful works in this respect is Hommage à Munch (2007). The Norwegian painter, a man of massive build and a tragic fate is sitting on a chair with eyes closed, dreaming, immersed in his own world, whose painted projections appear in the bubbles that form a grid on the painting. The power of the Munch becomes conspicuous when compared with its pair (Hommage à Kandinsky, 2007), in which the modern poeta doctus is sitting in a Breuer chair, making notes in his geometrically rational world, which is filled with the motifs of his own late art. Kandinsky and Munch represent two, radically different ways in painting emotional vs. intellectual, yet they are connected by something: the code, the encoding of meanings, a solution Várady also favours. His paintings are populated by what could be called Lessingian codes. Secret motifs, symbols, allegories, which are meant to communicate the story, the peculiarly painterly thought (in the sense of Lessing and Greenberg). In the painting For Novalis (2000), for instance, Holbein s famous skull is the most emphatic motif, repeated infinitely in the pattern of black ellipses. The other element that builds the grid evokes the famous blue flower of the poet, happiness, the unreachable meaning of life, or the search for it. This way, the blue flower and the absent figure of Novalis also represents the meaning and secret of art and painting: an homage to Novalis an homage to painting. This work could be paired with For Hölderlin (2000), in which a system of motifs, or rather, symbols, replaces the pattern. At the bottom, hexahedrons represent the terrestrial, material principle, the heritage of Plato and the neo-platonist systems, while in the upper portion of the canvas the octahedron refers to the celestial, spiritual sphere. The centre is occupied by a complex grid, which resonates with not only ancient labyrinths and the convoluted schemes of alchemists to make gold, but the structures of printed circuit boards as well. It is in this Lessingian context that it becomes obvious: Várady s abstract paintings are no mere nonfigurative compositions, because they also play with the illusion of space, of reality. They present geometric structures that open windows, doors and passageways onto reality. Which is to say, they are interfaces in their own way, and not only technologically, but also in a psychological and epistemological sense. In Jacques Lacan s psycho-philosophy the screen (écran) is where identity is constructed. It is on this canvas (screen), both real (body) and imaginary (the mind), that the individual projects his or her own identity, not so much for him- or herself as for the sake of others. 2 Lacan s representation of the subject attributes special importance to the regard or the gaze, particularly of others, of the Other, whose source cannot be identified. Incidentally, Lacan introduced the notion of the gaze through the example of a legendary painting, Hans Holbein s Ambassadors (1533), in which the representation of almost photographic fidelity is disturbed by an odd spot, an anamorphosis, which is revealed to be a skull, a symbol of death and mortality, of the frailty of things and the ephemeral value of material riches, only from an untypical, unfavoured point of view. Lacan calls the skull a scotoma, a blind spot in the image/screen, a place that is not part of the vision, the image, a place through which the real, un-symbolizable and un-imageable reality (in this case death itself) intrudes into the image. In his turn, Várady cites the motif and turns it into a geometric pattern in The Shadow of Holbein (2004), where it identifies and defines, as it were, the virtual space of the figures, and the direction of their attention. The notion of the simulacrum, which in the thought of Jean Baudrillard is a development of Borges s map metaphor, 3 can provide a further handle for Várady s work. According to the French agent provocateur, instead of reality, we inhabit an image of it, or a map on the scale of 1:1. What makes the situation even more complex is that though the map is very threadbare, it follows from the ideology of consumer culture and the society of spectacle we pay for and consume the image, which thus becomes reality for us that we can no longer tell reality from its image. Our reality has become hyperrealistic in the Baudrillardian sense, a situation that is rooted in none Cf. Jacques Lacan: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris: Seuil, Jean Baudrillard: Simulacres et simulation. Paris: Galileé, 1981.

6 10 other than our reproduction technologies. This is why Várady makes photographic image production the focus of his simulation work (Simulacra I, 2003). The unrelated figures shoot photos or films (i.e. reproduce) in a shared, painterly, painted space only they do not know what of. This eerie and mysterious tone is continued in Cyber Space (2008). It is also here that the latest canvases originate; the elevated viewpoint of Line (2009) and Slowly Downwards (2010) is suggestive of a critique of culture. To be more precise, it refers to the topos of supervision and observation, of being observed and controlled, which was a central problem not only for Foucault, but for Lacan and Sartre as well, if in different registers. Further, the representation of the elevated viewpoint and of the void (nothingness, emptiness, absence) is also a painterly problem, which in the age of film and the Internet leads back to the problems of the interface and representation. The circle be it hermetic or vicious is thus closed, because what matters here is not what these solitary figures do but where they stand. Because Róbert Várady s painting is first and foremost not an imaging of the world, but an imaging of imaging (painting, art, communication), or even, only what we say about it, or as Wittgenstein puts it, everything that is the case. Everything, Lacan would add, we can symbolize and turn into language Sándor Hornyik

7 12 13 Fraktálok IX. Fractals IX 2001 Georg Traklnak To Georg Tarkl 2000

8 14 15 Fraktálok XIII. Fractals XIII 2007 Görbült tér Curved Space 2010

9 16 17 A matematikus háza I. The Mathematician s House I 1999 Novalisnak To Novalis 2001

10 18 19 A klónozó háza II. The Clone Maker s House II 2002 A klónozó háza I. The Clone Maker s House I 2002

11 20 21 Ambivalenciák I. Ambivalences I 2009 Ambivalenciák III. Ambivalences III 2009

12 22 23 A dolgok megközelítése II. Approaching the Things II 2006 Holbein árnya Holbein s Shadow 2004

13 24 25 Duchamp az interface-ben Ducamp int he Interface 2005 Van Gogh és Warhol az interface-ben Van Gogh and Warhol in the Interface 2005

14 26 27 A fiatal Wittgenstein, az idős Wittgenstein és Madonna az interface-ben The Young Wittgenstein, the Old Wittgenstein and Madonna in the Interface 2006 Hommage à Munch 2007

15 28 29 Cybertérben I. In Cyberspace I 2009 Cybertérben II. In Cyberspace II 2009

16 30 31 Körmenet I. Procession I 2009 A dolgok fordulata I. The Turning-Point of the Things I 2008

17 32 33 A dolgok ambivalenciája II. The Ambivalence of the Things II 2009 A tér bizonytalansága I. The Ambivalence of Space I 2009

18 34 35 Mindig történik valami váratlan és felfoghatatlan Something Unforseen and Inexplicable is always Happening 2010 Sor (Vonal mentén I.) Row. Along the Line I 2009

19 36 37 Lassan lefelé II. Slowly Downwards II 2010 Lassan lefelé I. Slowly Downwards I 2010

20 38 39 A tér bizonytalansága (Relációk) The Uncertainty of Space (Relations) 2010 Metropolisz I. Metropolis I 2010

21 40 41 Metropolisz II. Metropolis II 2010 Metropolisz III. Metropolis III 2010

22 42 A KIÁLLÍTOTT MUVEK LISTÁJa EXHIBITED WORKS A matematikus háza The Mathematician s HouseI 1999 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 2. Süllyedő város Sinking Town 2000 olaj, trinát, fotó, műgyanta, vászon oil, synthetic resin, photo on canvas, 180 x 140 cm 3. Georg Trakl-nak To Georg Trakl 2000 olaj, trinát, vászon oil, household paint on canvas, 180 x 140 cm 4. Fraktálok IX. Fractals IX 2001 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 5. Fraktálok XI. Fractals XI 2001 olaj, trinát, vászon oil, household paint on canvas, 120 x 100 cm 6. Novalis-nak To Novalis 2001 olaj, trinát, vászon oil, household paint on canvas, 180 x 140 cm 7. A filozófus háza II. The Philosopher s House II 2002 olaj, trinát, vászon oil, household paint on canvas, 180 x 140 cm 8. A klónozó háza I. The Clone Maker s House I 2002 olaj, trinát, vászon oil, household paint on canvas, 180 x 140 cm 9. A klónozó háza II. The Clone Maker s House II 2002 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 10 Cyber I. Cyber I 2002 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 11. Holbein árnya Holbein s Shadow 2004 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 12. Van Gogh és Warhol az interface-ben Van Gogh and Warhol in the Interface 2005 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 13. Áramlás (Tao) I. Flow (Tao) I 2005 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 14. Fraktálok XIII. Fractals XIII 2006 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 15. Ami kiszámítható, és ami nem I. What is Predictable and What is Not I 2006 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 16. Tao (A kezdet) Tao (The Beginning) 2006 olaj, vászon oil on canvas, 190 x 110 cm 17. A dolgok megközelítése II. Approaching the Things II 2006 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 18. A fiatal Wittgenstein, az idős Wittgenstein és Madonna az interface-ben The Young Wittgenstein, the Old Wittgenstein and Madonna in the Interface 2006 olaj vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 19. Hommage à Munch 2007 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm 21. A dolgok fordulata I. The Turning-Point of the Things I 2008 olaj, vászon oil on canvas, 140 x 190 cm 22. A tér kiszámíthatatlansága I. The Unpredictability ot Space I 2008 olaj, vászon oil on canvas, 150 x 190 cm 23. A tér bizonytalansága (Relációk) The Uncertainty of Space (Relations) 2008 olaj, vászon oil on canvas, 140 x 180 cm 24. Folytonos változás (E.K-nak) Continuous Change (To E.K.) 2008 olaj, vászon oil on canvas, 110 x 120 cm 25. Körmenet I. Procession I 2009 olaj, vászon oil on canvas, 140 x 180 cm 26. Cyber térben II. In Cybernetic Space II 2009 olaj, vászon oil on canvas, 140 x 180 cm 27. A tér ambivalenciája I. The Ambivalence of Space I 2009 olaj, vászon oil on canvas, 140 x 180 cm 28. Sor (A vonal mentén) Row ( Along the Line) 2009 olaj, vászon oil on canvas, 70 x 190 cm 29. Ambivalenciák I. Ambivalences I 2009 olaj, vászon oil on canvas, 110 x 120 cm 30. Ambivalenciák II. Ambivalences II 2009 olaj, vászon oil on canvas, 100 x 120 cm 31. Metropolisz I. Metropolis I 2009 olaj, vászon oil on canvas, 150 x 180 cm 32. Mindig történik valami váratlan és felfoghatatlan Something Unforseen and Inexplicable is Always Happening 2010 olaj, vászon oil on canvas, 150 x 190 cm 33. Lassan lefelé I. Slowly Downwards I 2010 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 150 cm 34. Lassan lefelé II. Slowly Downwards II 2010 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 150 cm 35. Görbült tér Curved Space 2010 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 150 cm. 36. Ambivalenciák III. Ambivalences III 2010 olaj, vászon oil on canvas, 140 x 160 cm 37. Metropolisz II. Metropolis II 2010 olaj, vászon oil on canvas, 150 x 190 cm 38. Metropolisz III. Metropolis III 2010 olaj, vászon oil on canvas, 150 x 200 cm 39. A tér ambivalenciája II. The Ambivalence of Space II 2010 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 130 cm 20. Hommage à Kandinszkij 2007 olaj, vászon oil on canvas, 180 x 140 cm

23 Tanulmányok / Studies : : ELTE BTK / Eötvös Lóránd University of Arts And Sciences, Budapest Mestere: Kokas Ignác / His master was Ignác Kokas Egyéni kiállítások (válogatás) / Selected Solo Exhibitions: 1982 Kultúrház / House of Culture, Szeged 1983 Fiatal Művészek Klubja / Young Artists Club (FMK), Budapest 1984 Galerie am Finkenbusch, Rhede 1986 Horváth E. Galéria, Balassagyarmat 1987 Fészek Klub, Budapest Galerie Elf, Bielefeld (Barabás Mártonnal) 1988 Duna Galéria, Budapest 1989 Galerie Strudlhof, Bécs / Wien / Vienna 1990 Galéria 11, Budapest 1991 Galerie Altstadt, Bamberg 1992 Vigadó Galéria, Budapest The Collective Gallery, Edinburgh 1993 Vízivárosi Galéria, Budapest 1996 Spiritusz (Várfok) Galéria, Budapest körmendi Galéria, Budapest 1997 Bank Center, Budapest Francia Intézet / Institut Francaise / French Institute, Budapest (B. Latuner-rel) 1999 Ernst Múzeum, Budapest XO Galéria, Budapest 2000 Francia Intézet / Institut Francaise / French Institute, Budapest 2001 A. Tish Gallery, Houston, Várfok Galéria, Budapest 2002 Godot Galéria, Budapest Művészetek Háza / House of Arts, Pécs Várfok Galéria, Budapest 2003 Meander Galéria, Budapest Várfok Galéria, Budapest 2004 Haworth Galéria, Budapest 2005 Várfok Galéria, Budapest A. Tish Gallery, Houston, (Bullás Józseffel és V. Lewandowskival) 2006 Várfok Galéria, Budapest 2007 Szinyei Szalon, Budapest 2009 Magyar Intézet / Hungarian Cultural Institute, Tallin Várfok Galéria, Budapest 2010 Városi Művészeti Múzeum, Esterházy-palota, Győr / Municipal Museum of Art, Esterházy Palace, Győr Csoportos kiállítások (válogatás) / Selected Group Exhibitions: 1979 Fiatal Művészek Stúdiója / Studio of Young Artists, Pécs 1980 Stúdió-kiállítás / Studio of Young Artists, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest 1982 Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása / Exhibition of Derkovits Scholars, Budapest Galéria 1983 Stúdió-kiállítás / Studio of Young Artists, Ernst Múzeum, Budapest Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása / Exhibition of Derkovits Scholars, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest

24 1984 Stúdió-kiállítás / Studio of Young Artists, BNV/BIF, Budapest Stúdió-kiállítás / Studio of Young Artists, Galerie Hlavnivo Mesta, Prága Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása / Exhibition of Derkovits Scholars, Ernst Múzeum, Budapest Festészeti Triennále / Painting Triennal, Szófia év kiállítás / Forty Years, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest, Stúdió-kiállítás / Studio of Young Artists, Ernst Múzeum, Budapest 1986 Interart, Poznan, Bartók Galéria, Budapest Modern magyar művészet / Modern Hungarian Art, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest International Art, Stockholm év / Forty Years, Manyezs, Moszkva kunsthalle, Tübingen INCLA, Párizs 1988 Metamorfózis / Metamorphosis, Generalart Stúdió, Budapest Internazionale Arte Fiore. Bari, Roma Art Expo, BNV, Budapest 1989 Studio Panigati, Milano Galerie Sheraton, Frankfurt Feltámasztott mimézis / Mimesis Revived, Vác, Tata 1990 Rathaus, Immenstadt Bezirkmuseum, Bécs / Vienna Pandora Galéria, Badacsony 1991 Art Expo, Budapest Vigadó Galéria, Budapest Martinstor, Wangen kreuzherrnsaal, Memningen 1992 MHB-ösztöndíjasok kiállítása / Hungarian Credit Bank Scholars, Műcsarnok / Palme Ház (Palme House), Budapest Atlantisz Galéria, Budapest 1993 Új szerzemények / New Acquisitions, Tragor Ignác Múzeum, Vác 1994 Vígadó Galéria, Budapest Absztrakció / Abstraction, Astoria Galéria, Budapest Fény, hang, szín, tér / Light, Sound, Colour, Space, Dunaújváros 1995 Galerie T. Komarno Helyzetkép mai magyar szobrászat / State of the Art Hungarian Sculpture Today, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest A dualitás formái Land art / Forms of Duality Land Art, Gyermely kállay Art Gallery, München 1996 International Exhibition. I. Wilson Gallery, Washington Trompe l oeil. Tragor Ignác Múzeum, Vác kortárs Magyar Képtár, Körmendi-gyűjtemény / Contemporary Hungarian Gallery, Körmendi Collection, Budapest 1997 Diaszpóra (és) művészet / Diaspora (and) Art, Zsidó Múzeum / Jewish Museum, Budapest Olaj / vászon / Oil on Canvas, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest kunstverein, Mödling Galerie Gulbenkian, Párizs Ninth Triennale, Új Delhi / New Delhi 1998 Künstliche Beatmung. Puschkinvilla, Drezda körmendi-gyűjtemény / Körmendi Collection, VIC Rotunda, Bécs / Vienna Spiritusz Galéria, Budapest 1999 Melankólia / Melancholy, Ernst Múzeum, Budapest Bezirksrathaus, Bad Cannstatt, Stuttgart Olaj / Vászon / Oil on Canvas, Mestna Galerija, Ljubjana 2000 Schlossgebaude, Immenstadt Magyar Művészet / Hungarian Art , JPM - Modern Képtár, Pécs Új szerzemények / New Acquisitions, Tragor Ignác Múzeum, Vác Dialógus / Dialogue Contemporary Hungarian Painting, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest (2001) 2001 Belső táj / Inner Landscape, Vigadó Galéria, Budapest 2002 Zöldár / Green Curren, Kieselbach Galéria Várfok Galéria, Budapest kettő / Two. Újlipótvárosi Galéria, Budapest 2003 Válogatás figurális képzőművészeti alkotásokból A váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteménye / A Selection of Figural Compositions The Collection of the Tragor Ignác Museum of Vác, Vízivárosi Galéria, Budapest A festészet vége? / The End of Painting?, Palme Ház / Palme House, Budapest A lélek útja / The Way of the Spirit, Vigadó Galéria, Budapest Metropolisz / Metropolis, Várfok Galéria, XO Terem, Budapest 2004 Vörös és fehér / Red and White, Várfok Galéria, Várfok Terem, XO Terem, Budapest MediaFactory, Zsolnay Gyár, Pécs kunstköln, Cologne Hommage à Gaál I., Pesterzsébeti Múzeum, Budapest Művészeti Szemle / Art Review, Palme Ház (Palme House), Budapest Méreten aluli / Small-Sized Works, Várfok Galéria, Várfok Terem, Budapest Technoreál / Techno Reality, Kortárs Művészeti Intézet / ICA-D, Dunaújváros Reflexió / Reflection, XO Galéria, Budapest kogart Szalon, Kogart Ház / Kogart House, Budapest 2005 FMK Azok a nyolcvanas évek / Those Eighties, Kogart Ház / Kogart House, Budapest Pixelkunst aus Ungarn, Technische Fachhohschule, Berlin-Wildau Arc poetica, 15 éves a Várfok Galéria / Ars Poetica, Self-Portraits, Várfok Galéria, Budapest 2006 Iránypontok, Kokas-tanítványok / Tendencies: Disciples of Ignác Kokas, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest A mimézis jegyében, a váci Tragor I. Múzeum gyűjteménye / In the Spirit of Mimesis The Collection of the Tragor Ignác Museum of Vác, Pécsi Galéria, Pécs Nagy méretek / Large Dimensions, WAX Kiállítóház, Budapest Galerie Kribucz, Bécs, Ausztria / Vienna 2007 Tavaszi Tárlat / Spring Exhibition, Gaál I. Múzeum, Budapest 2008 Kép a képben / Picture in the Picture, XO Galéria, Budapest Jégkockák / Ice Cubes, XO Galéria, Budapest Áthatások / Penetrations, Duna Galéria, Budapest Tegnap után / After Yesterday, XO Galéria, Budapest Die Zeit ist aus den Fugen, Collegium Hungaricum, Bécs / Vienna Élő magyar festészet / Living Hungarian Painting, REÖK Palota, Szeged kogart Kortárs Művészeti Gyűjtemény / Kogart Contemporary Art Collection, Kogart Ház / Kogart House, Budapest 2009 Hommage à El Kazovszkij, XO Galéria, Budapest A tolerancia művészete / Art of Tolarence, Danubiana, Pozsony / Bratislava Agóra a digitáliában / Agora in the Digital World, Palme Ház (Palme House), Budapest 2010 Paradogma, XO Galéria, Budapest Crescendo, XO Galéria, Budapest Díjak, ösztöndíjak / Scholarships, Awards: 1982 Stúdió-ösztöndíj / Scholarship of the Studio of Young Artists Association Derkovits-ösztöndíj / Derkovits Scholarship 1984 Diploma, Nemzetközi Biennále / International Biennal, Szófia 1991 Állami Eötvös Ösztöndíj / József Eötvös Foundation Scholarship 1992 MHB Alapítvány ösztöndíja / Hungarian Credit Bank (MHB) Foundation Scholarship 1995 XI. ker. Önkormányzat Kulturális Bizottság ösztöndíja / Scholarship of the 11th District Municipal Government, Budapest MAOE-ösztöndíj / Hungarian Artists Association Scholarship 2002 Munkácsy-díj / Munkácsy Prize Művek közgyűjteményekben / Works in Public Collections: Magyar Nemzeti Galéria (Hungarian National Gallery), Budapest; INCLA, Párizs; Tragor Ignác Múzeum, Vác; Petőfi Irodalmi Múzeum (Petőfi Literature Museum), Budapest; Zsidó Múzeum (Jewish Museum), Budapest; Várfok-gyűjtemény (Várfok Collection), Budapest; Körmendi-gyűjtemény (Körmendi Collection), Budapest; Francia Intézet (French Institute), Budapest; Szent István Király Múzeum (Saint Stephan King Museum) Székesfehérvár; Matáv-gyűjtemény (Hungarian Telecom Collection), Budapest; Kogart, Kortárs Művészeti Gyűjtemény (Kogart Contemporary Art Collection) Budapest, Janus Pannonius Múzeum, Modern Képtár (Modern Gallery), Pécs, Városi Művészeti Múzeum (Municipal Museum of Art), Győr

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23.

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Szenteleki Gábor Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Nekünk, nyugatiaknak, igazabb, ami rejtve van, mint ami látszik. (Roland Barthes) For us in the west, it is more truthful what is hidden

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Szókimondó és vitális

Szókimondó és vitális Sasvári Edit Szókimondó és vitális Nemes Csaba újabb munkái Nemes Csaba társadalmi érzékenységû mûvészetérôl vált ismertté. Elképzeléseit festményeken, story board-okon, animációs filmen és videómunkákban

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat KIÁLLÍTÓK: Barabás Márton és Kapitány András képzőművészek Hang-kupola supervisor: Gőz László zeneművész

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

Munkák és napok ( 2004-2008 )

Munkák és napok ( 2004-2008 ) Komoróczky Tamás Munkák és napok ( 2004-2008 ) www.komoroczky.com Unholy Ghosts, installation,neon, pumpkins, microphone, sound, text on the wall, 2008 Creation Teremtés digital print, 68 x 60 cm, 2006

Részletesebben

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks K O K E S C H Á D Á M Paksi Képtár Art Gallery Paks Prosek Zoltán MINTASZERÛ VISZONY AN EXEMPLARY RELATIONSHIP Az érzékszerveinkkel felfogott valóság nem más, mint jelzések [signal] sokasága, amelyek azonban

Részletesebben

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János Tartalom Contents Sorozatszerkesztő / series editor Szeifert Judit Kiadó / PublisheD by HUNGART Egyesület www.hungart.org 7 Előszó / Foreword 9 A

Részletesebben

ATTALAI GÁBOR Konceptuális mûvek Conceptual Works 1969-85

ATTALAI GÁBOR Konceptuális mûvek Conceptual Works 1969-85 ATTALAI GÁBOR Konceptuális mûvek Conceptual Works 1969-85 ATTALAI GÁBOR Konceptuális mûvek Conceptual Works 1969-85 V I N T A G E G A L É R I A B U D A P E S T 2 0 13 Fehér Dávid TRANSZFER IDEÁK Megjegyzések

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 VINTAGE GALÉRIA BUDAPEST 2 0 0 7 Százados László AZ OBJEKTÍV VALÓSÁG STRUKTÚRÁI Anyag Gravitáció Tér Tér-idô Mozgás

Részletesebben

Kortárs Mûvészeti Múzeum. Museum of Contemporary Art. 2009. 07. 17 2009. 09. 20. www.ludwigmuseum.hu

Kortárs Mûvészeti Múzeum. Museum of Contemporary Art. 2009. 07. 17 2009. 09. 20. www.ludwigmuseum.hu Művészetek Palotája Palace of Arts 1095 Budapest, Hungary, Komor Marcell u. 1. Nyitva: kedd vasárnap: 10.00 20.00 / Hétfó n zárva Open: Tuesday Sunday: 10.00 a.m. 8.00 p.m. Closed on Mondays / Tel: +361

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Bevezetõ Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Médiatámogatók / Media partners Szerkesztõ/Editor Fábics Natália

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com horizon 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com Anglia: kiraly! ' Right royal England YOUR CHOICES IN BUDAPEST BUDAPEST MARRIOTT HOTEL The only hotel in Budapest offering a magnificent

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION, BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION DUNAHARASZTI

Részletesebben

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok Private Photography and Personal Memories Adult Learning Workshop Lesson Plans 2008 2009 Privát fotográfia és személyes emlékezet Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok 2008 2009 Contents Tartalom József Kotics:

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak.

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. VOLUME 86. No. 1. 2. JANUARY JUNE 2007. 86. ÉVFOLYAM 1. 2. SZÁM 2007. JANUÁR JÚNIUS Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. Be strong in your faith,

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

BEVEZETŐ INTRODUCTION

BEVEZETŐ INTRODUCTION titanic_17_kat:layout 1 2010. 03. 18. 20:38 Page 1 IN COMPETITIYON VERSENYBEN LÉ KEK FAMIL TIES CSALÁDI KÖTE ÉN TALES ETEK CURIOUSOA LS KÜLÖNÖS TÖRTNYOK SH FRENCH FRANCIA ZÁTO R GE TI E OF TH A TIGRIS

Részletesebben

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési

Részletesebben

I N N E W Z E A L A N D

I N N E W Z E A L A N D - 97 M A G Y A R S z ó B U L L E T I N O F T H E H U N G A R I A N C O M M U N I T Y I N N E W Z E A L A N D N O V E M B E R 2 0 0 9 FOTÓ: HELLYER GÁBOR B O R Í T Ó: E LőADÁS W E L L I N GT O N B A N A

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben