Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Részvétel a munka világában Leírás Ez az egység azokat a kompetenciákat mutatja be, amelyek révén az egyének bekapcsoló d h atnak a munka világába. E kompetenciák révén olyan tud ásanyagra, készségekre és attitű d ö kre teh etnek szert, amelyek segí tségével érvényesü lh etnek a h azai és euró pai munkaerő piacon, amelyek számos intézmény és szervezet által irányí tott és bef olyásolt szabályokon, jogokon és kö telességeken alapulnak. munkaerő -piaci érvényesü lés során e szabályok mellett egy sor emberi jog elismerésére, tiszteletben tartására és véd elmére is szü kség van. z egység a munkaerő -piaci megjelenésh ez, illetve a munkakapcsolatok kezeléséh ez szü kséges kompetenciákkal ruh ázza f el az egyént. k é p z é s c é l j a i z euró pai egységes piac alapelveinek ismerete; a nemzeti és euró pai munkaerő mobilitásának, az e terü letet szabályozó és bef olyásoló országos és euró pai intézmények ismerete. h azai munkajogi tö rvények, a munkaerő -piac mű kö d ését, a munkavállaló k és munkaad ó k viszonyát szabályozó elő í rások, valamint a jogok és kö telességek ismerete. z euró pai egységes piac alapelveinek, valamint a nemzeti és euró pai munkaerő szabad áramlásának ismerete; a munka világába tö rténő sikeres beilleszked és képessége Euró pa polgáraként és euró pai munkavállaló ként; a szabályok kö vetése, a jogok és kö telességek elf ogad ása, az EU által biztosí tott leh ető ségek kih asználása. munkaerő -piaci megjelenésh ez, illetve a munkakapcsolatok kezeléséh ez szü kséges tud ásanyag és képességek elsajátí tása, kö ztü k a személykö zi kapcsolatok (első sorban csapatmunka), az emberi jogok és a munkah elyi egyenlő ség elf ogad ása. E l ő z et es i sm eret ek / t a p a sz t a l a t o k z euró pai és országos munkaerő -piaci elvek és a munkavállaló k regisztráció ját szabályozó elő í rások ismerete. ( z egységes euró pai piac alapelveinek ismerete; a nemzeti és euró pai munkaerő szabad áramlásának ismerete, az országos munkaü gyi tö rvények ismerete: munkaerő -piaci részvétel kü lö nbö ző f ormáinak ismerete szerző d ések tí pusai, a munkavállaló k jogai és kö telességei, emberi jogok és egyenlő ség a munkah elyen, szakszervezetek és szakmai egyesü letek, illetve a munkaerő -piaci kereslet és kí nálat kö zö tt kö zvetí tő magán- és kö zintézmények szerepe.) K a p c so l a t o k m ás eg y sé g ek k el / el em ek k el z egység szorosan kapcsoló d ik a civil és szociális kompetenciák témakö réh ez (Á llampolgári, munkah elyi és társad almi szerepvállalás). M ásod ik vagy h armad ik választott egységként kapcsoló d h at a V állalkozó i kompetenciák és az I nterkulturális kompetenciák témakö reih ez. 1

2 K o m p et en c i ák z euró pai egységes piac alapelveinek, a nemzeti és euró pai munkaerő mobilitásának ismerete; az euró pai munkaerő -piac mű kö d ését szabályozó és bef olyásoló országos és euró pai intézmények ismerete. o munkaerő -piaci mű kö d ését szabályozó országos és euró pai kö zintézmények és magánszervezetek, illetve a munkaerő -piaci kereslet és kí nálat kö zö tt kö zvetí tő magán- és kö zintézmények céljainak és f unkció inak ismerete és magyarázata; o rugalmas munkavégzés kü lö nbö ző tí pusainak magyarázata és ismerete; o támogatással kapcsolatos nemzeti és euró pai elő í rások és f eltételrend szer. h azai és EU munkajogi tö rvények, a munkaerő -piac mű kö d ését, a munkavállaló k és munkaad ó k viszonyát szabályozó elő í rások, valamint a jogok és kö telességek ismerete. o nemzeti munkajogi szabályozás magyarázata és ismerete; o z euró pai intézmények által biztosí tott leh ető ségek ismerete (a munka, a kultú ra, az oktatás és képzés terü letein), a létező erő f orrások és eszkö zö k alkalmazásának képessége; o munkavállalás és a szerző d éses viszony alapjainak ismerete (a munkavállaló k és munkaad ó k jogainak és kö telességeinek ismerete) ; o munkavállaló k egyenlő elbí rálását szabályozó elvek ismerete; o kü lö nbö ző szerző d éstí pusok, a szerző d ések tartalmának ismerete; o z emberi jogok és az egyenlő ség (f elekezeti, szex uális, nemi, etnikai/ kulturális egyenlő ség) f ogalmainak ismerete. z egységes euró pai piac, a munkaerő országos és euró pai mobilitása. o z egységes euró pai piac alapelveinek ismerete és kif ejtése; o munkaerő országos és euró pai mobilitását szabályozó alapelvek kif ejtése; o Euró pa polgárainak, az euró pai munkavállaló k jogainak és kö telességeinek értő ismerete; o munkavállalással, a képzéssel és oktatással kapcsolatos inf ormáció k f orrásainak, az ismeretszerzés mó d jának ismerete. munkaerő -piaci h ozzáf érés és a munkakapcsolatok kezelése. o H ogyan épí th etjü k f el és tarth atjuk karban pozí ció nkat és a ró lunk kialakí tott képet a munkah elyen és a szakmai kapcsolatok terén. o S zemélykö zi interakció a munkah elyen: együ ttmű kö d és és ö sszeh asonlí tás a vezető kkel, partnerekkel, munkatársakkal. o kielégí tő részvételt, a csapatmunkában elérh ető legjobb ered ményeket biztosí tó és támogató eszkö zö k és mó d szerek. tárgyalástech nika és a csapatépí tés mó d szereinek ismerete és alkalmazása. o z emberi jogok és az egyenlő ség (f elekezeti, szex uális, nemi, etnikai/ kulturális egyenlő ség) f ogalmainak elismerése. 2

3 M K-C O M P E T E N C I E S T a rt a l o m M F ő d h ü B ; P S B ; U T S f ; O É M J M M Ü R I d M f f d f ő S T ö f G M S S U N I C S S U C ) : f f í f unkaerő piac: intézmények és szervezetek országos és euró pai szinten: o munkaerő -piaci mű kö ését szabályozó országos intézmények, illetve a munkaerő -piaci kereslet és kí nálat kö zö tt kö zvetí tő ató ságok. - unkaü gyi/ népjó léti minisztérium, a munkavállalást támogató gynö kségek (állami, magán) stb. o izottság (M unkaü gyi és szociális kérd ések) az Euró pai arlament (M unkaü gyi és zociális izottság) az Euró pai nió anácsa (M unkavállalás, zociálpolitika, Egészség és ogyasztó véd elem) az Euró pai mbud sman; az Euró pai lapí tvány az let- és unkakö rü lmények aví tásáért, Euró pai unkabiztonsági és unkaegészségü gyi gynö kség; a asszizmus és egengyű lö let Euró pai egf igyelő kö zpontja megbí zatás, célkitű zések, unkció k, bef olyás. o munkaerő -piac ejlő ése: a munkaerő -piaci ref orm intézményei országos és euró pai szinten; o zakszervezetek és szakmai szervezetek. rténeti áttekintés, szerepek és unkció k országos és euró pai szinten ( z Euró pai yáriparosok és unkáltató k zervezeteinek zö vetsége - E, Euró pai zakszervezeti zö vetség - ET megbí zatás, célkitű zések, unkció k, bef olyás; o a rugalmas munkavállalás tí pusai, mint a munkaerő -piaci szerepvállalás kiegészí tő, támogató ormái. támogatással kapcsolatos nemzeti és euró pai elő rások és eltételek (pl. a távmunkát szabályozó euró pai keretegyezmény). M unkajog, munkaviszony és szerző d éses kapcsolatok, kö telességek, jogok és ad ó k. o munkavállalással kapcsolatos országos szabályozás / a kollektí v szerző d ések rend szere (minimálbér, munkaid ő (munkával tö ltö tt ó rák max imális száma h etente), szabad ság, ö nálló munkavállaló i státusz, a be nem jelentett munka f ogalma, társad almi párbeszéd ) ; o munkavállaló k véd elmének elvei országos és euró pai szinten, az egyenlő f izetések elve; o z emberi jogok és f elekezeti, szex uális és nemek kö zti egyenlő ség a munkah elyen - a tolerancia, az emberi jogok, valamint a munkah elyi és szociális egyenlő ség elf ogad ása, mint a mod ern, d emokratikus euró pai társad alom alapjai; o O rszágos és euró pai intézked ések a d olgozó kkal szemben tanú sí tott egyenlő bánásmó d biztosí tására (f aji, etnikai származástó l, f elekezettő l és világnézettő l, f ogyatékosságtó l, kortó l és szex uális irányultságtó l f ü ggetlenü l), ami a munkavállalást, a f oglalkoztatást, az elő menetelt, a szakképzést, és a szakmai szervezetekbe tö rténő belépést illeti; o szociális partnerekkel f olytatott párbeszéd az egyenlő bánásmó d megvaló sí tása érd ekében a munkah elyi gyakorlatok f elü gyelete, viselked ési kó d ex ek, tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok cseréje által. Egészségü gyi, h igiéniai és biztonsági elő í rások a munkah elyen; o M unkaü gyi/ munkavállalási szerző d ések: tí pusaik (h atározott id ő re szó ló / id eiglenes szerző d és, megh atározatlan id ő re szó ló szerző d és, részmunkaid ő s f oglalkoztatás stb.), és tartalmuk (a munkavégzés h elye, a munkavállaló pozí ció ja, a munkavégzés kezd ete és id ő tartama (amennyiben megh atározott id ő re szó l), a pró baid ő h ossza, a munkakö r általános leí rása, a munkabér, a munkaid ő, az éves szabad ságolás, a f elmond ási id ő ) ; o Ö sszeh asonlí tás legalább 3 más euró pai országgal. 3

4 ; f ö ; h d ) ; h d ) ; f M f f ö d d z egységes euró pai piac, a munkaerő országos és euró pai mobilitása. o z egységes euró pai piac (célkitű zések, tö rténet, alapelvek, szabályozás) o mobilitás ogalma (f ld rajzi, szakmai) o munkaerő euró pai mobilitása (célkitű zések, alapelvek, szabályozás (a munkavállalás leh ető sége, a ivatás gyakorlása, egyenlő bánásmó, intézmények) o munkaerő országos mobilitása (célkitű zések, alapelvek, szabályozás (a munkavállalás leh ető sége, a ivatás gyakorlása, egyenlő bánásmó, intézmények) o EU a polgárok mint munkavállaló k a jogokkal és kö telességekkel kapcsolatos alapismeretek a munkavállalással, a képzéssel és oktatással (valamint a szakszervezetekkel) kapcsolatos inf ormáció k orrásainak ismerete; o it jelent Euró pa polgárának lenni; az euró pai id entitás ogalma. z elemek és a sokszí nű ség egyesí tése a jogok és kö telességek integráció jának olyamatában; o sokszí nű ség és a tolerancia elf ogad ása, mint a nemzeti id entitások és a konf eráció s tend enciák kö zö tti egyensú ly megteremtésének eszkö zei, a mod ern emokratikus társad alom alapjai. munkaerő -piaci h ozzáf érés és a munkakapcsolatok kezelése. o H ogyan épí th etjü k f el és tarth atjuk karban pozí ció nkat és a ró lunk kialakí tott képet a munkah elyen és a szakmai kapcsolatok terén. o S zemélykö zi interakció a munkah elyen: együ ttmű kö d és és ö sszeh asonlí tás a vezető kkel, partnerekkel, munkatársakkal; o kielégí tő részvételt, a csapatmunkában elérh ető legjobb ered ményeket biztosí tó és támogató eszkö zö k és mó d szerek. T árgyalástech nika, a csapatépí tés mó d szerei. Gyakorlati feladatok: Esettanulmányok (leh ető leg érvényes péld ák a munka világábó l országos és euró pai szinten), S zerepjátékok (munkah elyi interjú k, f elvétel/ elbocsátás, munkaszerző d és életbe lépése/ lejárta, viselked és a munkah elyen a nő kkel, h omoszex uálisokkal, más vallások képviselő ivel szemben elf ogad ás), K ü lö nbö ző munkaszerző d ések kialakí tása és megkö tése. I d ő t a rt a m M f ő 6 ó M d ó 9 ó 1 0 ó h 9 ó G f 6 ó unkaerő piac: intézmények és szervezetek országos és euró pai szinten: ra unkajog, munkaviszony és szerző éses kapcsolatok, kö telességek, jogok és ad k ra z egységes euró pai piac, a munkaerő országos és euró pai mobilitása ra munkaerő -piaci ozzáf érés és a munkakapcsolatok kezelése ra yakorlati elad atok ra ÖSSZESEN 4 0 ó r a 4

5 K é p z é si esz k ö z ö k é s m ó d sz ert a n L eh ető ség lesz a h agyományos, tantermi taní tás és a távoktatás alkalmazására egyaránt. z egység ismeret-kö zpontú és gyakorlati elemeket egyaránt tartalmaz. gyakorlati f elad atok alkalmazása (esettanulmányok, szerepjátékok, kü lö nbö ző munkaszerző d ések kialakí tása és kö tése) létf ontosságú annak érd ekében, h ogy a h allgató k alapos ismeretekre tegyenek szert, azokat a gyakorlatban is alkalmazni tud ják és prof itálh assanak belő le. z é é k é m ó d a n a 1 ) Í M d f f + 2 ) S : rt el s sz ert rásban: unkaszerző és kialakí tása kü lö nbö ző eltételek mellett, eleletválasztó s teszt esszékérd ések az egységes euró pai piaccal, az országos és euró pai munkaerő mobilitásával kapcsolatban; a munkaerő -piacon és az országos munkajog terü letén aktí v jelentő s intézmények és szervezetek ismerete. zó beli (f elkészü lés után) esettanulmányok (a munka világábó l vett péld a elemzése). T ám o g a t ó t a n a n y a g o k S zámos tankö nyv, az EU által támogatott kiad vány és internetes f orrás áll rend elkezésre az egységes euró pai piac, az euró pai munkaerő mobilitása, az euró pai munkaerő -piac kérd éseivel kapcsolatban; d e a témakö r aktuális kérd éseirő l a megf elelő f olyó iratok (ú jságok és magazinok) is tartalmaznak cikkeket. T ematikus vid eó anyagok: rö vid oktató f ilmek és vid eó k az egységes euró pai piac, a munkaerő euró pai mobilitása, és az euró pai munkajog (emberi jogok, nemek kö zti egyenlő ség, be nem jelentett munka) terü letérő l. L eh ető ség nyí lik a munkavállalás terü letén aktí v országos (magán- és állami) szervezetek, a munkaad ó k szö vetségei és a szakszervezetek által kiad ott kü lö nbö ző tájékoztató anyagok (kiad ványok, internetes f orrások, vid eó k, kutatások stb.) h asználatára is. F ontos, h ogy az oktató k/ tanárok tisztában legyenek az egységes euró pai piac, a munkaerő áramlása, a munkajog kérd éseivel országos és euró pai szinten egyaránt, annak érd ekében, h ogy bemutath assák, h ogyan kezelik az egyes kérd éseket a kü lö nbö ző országokban. résztvevő knek f el kell készü lniü k arra, h ogy a jelen egységben bemutatott kompetenciákat és készségeket a gyakorlatban is alkalmazni tud ják, ezért a kü lö nbö ző témakö rö kben tö reked ni kell az elméleti és gyakorlati ismeretek kö zö tti egyensú ly kialakí tására. K i eg é sz ít ő m eg j eg y z é sek jelen képzési egység az EU valamennyi polgára számára kiemelt jelentő séggel bí r (a jelen és a jö vő munkavállaló i, és első sorban a f iatalok számára), kü lö nö s tekintettel az euró pai gazd aság és munkaerő -piac elő tt álló kih í vásokra, mint a globalizáció, a nemzetkö zi verseny (gyors gazd asági nö veked és sok f ejlő d ő országban, stabil gazd asági nö veked és az Egyesü lt Á llamokban), a munkaerő ö reged ése és csö kkenő létszáma. Ez az oka annak, h ogy ben a munkavállalás és a nö veked és a f elü lvizsgált lisszaboni stratégia kö zéppontjába kerü lt. z euró pai munkaerő -piacon tapasztalh ató gyors változások (a munkaerő ö reged ése és létszámának csö kkenése, a f iatalok munkanélkü lisége és a h osszú távú munkanélkü liség, a be nem jelentett munka, a szociális d ö mping), a szolgáltatásokkal kapcsolatos irányelv elf ogad tatásának neh ézségei, illetve a munkavállaló k kikü ld etésérő l szó ló irányelv megvaló sí tásának problémái mind aktuális neh ézségek és kih í vások az euró pai munkaerő piac számára. jelen képzési egység mind enképpen megkö nnyí ti majd a f ent emlí tett problémák megold ását az egyén szintjétő l kezd ő d ő en. 5

6 6

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/

Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése. /tanfolyami segédlet/ EMLA Kö rnyezeti Management és Jog Egyesület Kö rnyezettudatos Vá llalatirá nyítá si Egyesület Kis- és Kö zépvá llalkozá sok Kö rnyezeti Jogi, Gazdasá gtani és Menedzsment Képzése /tanfolyami segédlet/

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben