JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, Távolmaradását bejelentette: Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Csendes Ferenc Kovács Zsolt Ludmanné Papp Ilona képviselők Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Juhász Sándor és Korcsmáros Sándor képviselőkre, melyet a testület 5 igen szavazattal elfogadott. Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalja: 1) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedéves gazdálkodásáról Előterjesztő: Beke Imre polgármester 2./ Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására Előterjesztő: Beke Imre polgármester

2 - 2-3./Előterjesztés a nádudvari szennyvízhálózat fejlesztését végző vállalkozás kiválasztásáról szóló döntés meghozatalára Előterjesztő: Beke Imre polgármester 4./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Beke Imre polgármester 5./ Különfélék. 1./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedéves gazdálkodásáról Előterjesztő: Beke Imre polgármester Beke Imre polgármester, javasolta, a képviselő-testület tagjainak, hogy az 1./ és 2./napirendi pontot együtt tárgyalják, hiszen szorosan kapcsolódik egymáshoz. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta és ez szerint tárgyalja. Ezt követően előterjesztést tett az önkormányzat és intézményei III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóra, és az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására, melynek írásos anyagai a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Korcsmáros Sándor pénzügyi, városfejlesztési, környezetvédelmi bizottságának tagja, - a bizottság elnöke távolléte miatt felkérte a bizottsági ülés levezetésére, illetve arra, hogy ismertesse a bizottság véleményét a képviselőt-testülettel. Elmondta, a bizottság megtárgyalta az önkormányzat és intézményei III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, illetve az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A tájékoztatóból kitűnik, hogy a vártnál kedvezőbben alakult az adóbefizetés, mely egy jogszabályi változásnak köszönhető, igy pozitívan zártuk a ¾ évet, viszont problémát jelent az állami feladatfinanszírozás, és a beruházási projekttel kapcsolatos támogatás folyósítása. A kiadási oldal 27.3 %-os teljesítést mutat. A 7.sz. mellékletben szerepel a felhalmozási kiadás, ami 7,4 %-os, rendkívül alacsony, mert a projektek pénzügyi megvalósítása igen nagy csuszást mutat. A bizottság kéri, hogy gyorsítsák fel a folyamatot, ne kerüljön veszélybe a belváros funkcióbővítő beruházás. Problémát jelent az is, hogy a KIK hajdúszoboszlói és debreceni központjától még nem kaptuk meg a megelőlegezett rezsi költségeket, pályázati költségeket, ez is

3 hiányként jelentkezik. Igaz a megállapodás elkészült, de még mindig nem írta alá a KIK, mindenképpen sürgetni kell a vezetőségnél Összességében egyetért a bizottság azzal, hogy eredményes volt a III. negyedéves gazdálkodás, ebben közrejátszott a szigorú takarékosság, az adóbevétel is több lett. Lehet látni azt is, hogy szépen és látványosan fejlődik a belváros. Ez mind pozitívum. Köszönetét fejezi ki a tájékoztató elkészítésében közreműködő dolgozóknak. A bizottság mind a III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót, mind a évi költségvetési rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Juhász Sándor képviselő, milyen jogszabályi változás volt az adóteljesítésnél? Kovács Lászlóné irodavezető, Juhász Sándor képviselő kérdésére elmondta, annyiban változott a jogszabály, hogy az ELABE-nál sávosan kell levonni az adót, ez inkább a nagy cégeket érinti. Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az önkormányzat évi háromnegyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló alábbi határozati javaslatot fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III.7.) önkormányzati rendelete háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az önkormányzat gazdálkodásában résztvevők az utolsó negyedévben az alábbi kiemelt feladatokat kötelesek elvégezni: 1. A KIK Debreceni Tankerületével és a Hajdúszoboszlói Tankerületével történő mielőbbi szerződéskötés és a pénzügyi követelésünk érvényesítése. 2. A szennyvíz beruházáshoz a hitelszerződéseket módosítani kell, hogy a kivitelezői, szállítói előlegek önereje finanszírozható legyen. 3. Az önkormányzati vagyon hasznosítása érdekében a vízmű vagyon és a hulladéklerakó üzemeltetőjével az önkormányzat számára a legelőnyösebb egyezség megkötése. 4. Az önkormányzati többletbevételeket olyan fejlesztésekre fordítani, amelyek szükségessége és indokoltsága a lakosság és a közszféra dolgozói részéről

4 alátámasztott, és amelyek energiamegtakarítást és működési költségcsökkentést eredményeznek A feladatfinanszírozási támogatások felhasználhatóságát tartalmi és számviteli eszközökkel biztosítani kell. A kiadások szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a központi támogatások struktúrájának. Határidő: december 31. Felelős: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013.(XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III.7.) önkormányzati rendelete háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az önkormányzat gazdálkodásában résztvevők az utolsó negyedévben az alábbi kiemelt feladatokat kötelesek elvégezni: 6. A KIK Debreceni Tankerületével és a Hajdúszoboszlói Tankerületével történő mielőbbi szerződéskötés és a pénzügyi követelésünk érvényesítése. 7. A szennyvíz beruházáshoz a hitelszerződéseket módosítani kell, hogy a kivitelezői, szállítói előlegek önereje finanszírozható legyen. 8. Az önkormányzati vagyon hasznosítása érdekében a vízmű vagyon és a hulladéklerakó üzemeltetőjével az önkormányzat számára a legelőnyösebb egyezség megkötése. 9. Az önkormányzati többletbevételeket olyan fejlesztésekre fordítani, amelyek szükségessége és indokoltsága a lakosság és a közszféra dolgozói részéről alátámasztott, és amelyek energiamegtakarítást és működési költségcsökkentést eredményeznek. 10. A feladatfinanszírozási támogatások felhasználhatóságát tartalmi és számviteli eszközökkel biztosítani kell. A kiadások szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a központi támogatások struktúrájának.

5 Határidő: december 31. Felelős: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az önkormányzat évi költségvetésének rendelet-módosításáról szóló rendeletettervezetet fogadják el. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének rendeletmódosításáról szóló rendeletet-tervezetet 5 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta az alábbiak szerint: 25/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdéseiben és a 112. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján Nádudvar Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. (1)A képviselő testületi döntések következtében a 2.. (1) bekezdésében megállapított Kiadási főösszege: eft-tal Bevételi főösszege: eft-tal nő, így a Képviselő-testület az önkormányzat évi Módosított kiadási főösszegét: eft-ban Módosított bevételi főösszegét: eft-ban A hitelfelvétel összegét: eft-ban Módosított költségvetési kiadási előirányzatát: eft-ban Módosított költségvetési bevételi előirányzatát: eft-ban

6 A kiadások és bevételek különbségét: eft-ban állapítja meg (2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat Működési bevételek: eft Támogatások, támogatásértékű bevételek: eft Felhalmozási és tőkejell. bevételek: eft Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése: eft Finanszírozási bevétel: eft jogcímenkénti bontásban állapítja meg. (3)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat Személyi juttatások: eft Munkaadókat terhelő járulékok: eft Dologi és egyéb folyó kiadások: eft Ellátottak pénzbeli juttatásai: eft Speciális célú támogatások: eft Támogatásértékű működési kiadás: eft Egyéb pénzeszközátadás államházt.kívülre: eft Felújítási, beruházási kiadások: eft Támogatási kölcsönök nyújtása: eft Működési tartalék: eft Finanszírozási kiadások: eft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát sz. mellékletek, és az 1-5.sz. kimutatások mutatják. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 3. Beke Imre Vincze András polgármester jegyző

7 /Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés a nádudvari szennyvízhálózat fejlesztését végző vállalkozás kiválasztásáról szóló döntés meghozatalára Előterjesztő: Beke Imre polgármester Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nádudvari szennyvízhálózat fejlesztését végző vállalkozás kiválasztásáról szóló döntés meghozatalára, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondta, hogy a SADE Kft. ajánlatával gond volt, mert az adatokat nem a kiírásnak megfelelően adták meg, nem a meghatározott mennyiségre adták meg az ajánlatot, az érvénytelen lett. Javasolja érvénytelennek nyilvánítani. Igy a második ajánlattevő az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és Nádép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők által alkotott Kösely konzorciumot javasolja az előterjesztés szerint nyertes ajánlattevőnek kiválasztani. Javasolta a képviselő-testült tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a bíráló bizottság javaslatát figyelembevéve - a Vállalkozási szerződés a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP-1.2.0/ megnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által végzett értékelésén alapuló bíráló bizottsági döntési javaslat alapján az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és Nádép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Közös Ajánlattevők által alkotott Kösely konzorciumot (2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: Ft. A Képviselő-testület - a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által végzett értékelésén alapuló bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. t (1117 Budapest, Budafoki út ) ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg a Kösely konzorcium képviselőjével.

8 Határidő: november 18. Felelős: Beke Imre polgármester A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2013. (XI.07.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a bíráló bizottság javaslatát figyelembevéve - a Vállalkozási szerződés a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP-1.2.0/ megnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által végzett értékelésén alapuló bíráló bizottsági döntési javaslat alapján az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és Nádép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Közös Ajánlattevők által alkotott Kösely konzorciumot (2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: Ft. A Képviselő-testület - a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által végzett értékelésén alapuló bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. t (1117 Budapest, Budafoki út ) ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg a Kösely konzorcium képviselőjével. Határidő: november 18. Felelős: Beke Imre polgármester 4./Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy:Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Beke Imre polgármester

9 Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi Korcsmáros Sándor képviselő, elmondta, hogy az ügyrendi bizottsági ülésen Kovás Zsolt képviselő-társával beszélték, hogy egy két apró technikai módosítás miatt nem kellene az egész alapító okiratot átváltoztatni. Ez most is egy hatalmas anyag, pedig tényleg csak apróságokat kell módosítani a hivatalnál, az ÁMK-nál és az ovinál is. Régen másképp volt ez, nem kellett ilyen hatalmas terjedelmű anyagot előkészíteni. Kezdeményezi fogja a Államkincstárnál, hogy nézzenek utána, hogyan lehetne egyszerűbben megoldani a módosításokat. I.sz. határozati javaslat: Beke Imre polgármester, ezek technikai változtatások az alapító okiratokon. Három határozati javaslatot kell elfogadni, igy javasolja, hogy az I.sz. határozati javaslatot - a Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratára vonatkozóan - az alábbiak szerint fogadják el: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2013. (IX.26.) önkormányzati számú határozattal elfogadott Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja és a 2. számú melléklet szerint egységes szerkezetben elfogadja. Az új alapító okirat november 7-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 170/2013.(IX.26.) önkormányzati számú határozat hatályát veszti. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek. A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át. Határidő: Felelős: folyamatos Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető

10 sz. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati számú határozathoz: MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában módosul: I. A feladat ellátás helye szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: A feladat ellátás helye, telephelyek II. Típusa: Többcélú intézmény: - közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda Napfény Óvoda Vadvirág Tagóvoda Százszorszép Tagóvoda 2. Bölcsőde szövegrész helyébe az alábbi lép: Típusa: Többcélú intézmény: - közös igazgatású köznevelési intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda 2. Bölcsőde III. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Óvoda: 350 fő, Bölcsőde:14 fő szövegrész helyébe az alábbi lép: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Székhely: Kossuth u.8. : 140 fő 2.sz feladat ellátási hely,telephely: Fő u.179.: 125 fő 3.sz feladat ellátási hely,telephely: Puskin u.15: 85 fő Óvoda összesen: 350 fő Bőlcsőde: 14 fő 2.sz. melléklet a../2013.( ) önkormányzati számú határozathoz: ALAPÍTÓ OKIRAT ( Egységes szerkezet) Az intézmény neve: Napfény Óvoda és Bölcsőde

11 Az intézmény rövid neve: Székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz Intézmény jogelődjének neve Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz. jogelődjének székhelye Intézmény adószáma: Intézmény bankszámlaszáma: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás OM azonosítója: Szakágazat szerinti besorolása: Óvodai nevelés Alaptevékenysége: Szakmai alaptevékenység től: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést Óvodai nevelés, ellátás - kompetencia alapú nevelés beépítésével - Az integrációs nevelés érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, felzárkóztatása, gyermekbarát környezet, fejlesztőeszközök, nevelés-oktatás tartalmi fejlesztésének biztosításával Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az egyéni fejlesztésük egyéni fejlesztési terv alapján: - szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógusok - Nevelési Tanácsadó szakemberei

12 - Szakértői bizottság szakembereinek és gyógypedagógus bevonásával történik. -testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd Óvodai intézményi étkeztetés Takarítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység től: Éttermi, mozgó vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Bölcsődei ellátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Technikai szakfeladatok (nem kötelező tartalom) Az 56/2011. (XII.31)NGM rendelet 5/2012.(III.1.)NGM rendelettel módosítva 1..4.bek.(d) pontja Működési köre: Alapító neve, címe: Fenntartó neve, címe: Támogatási célú finanszírozási műveletek Nádudvar város közigazgatási területe Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Az alapítás éve: 1990 Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Adószáma: Statisztikai jelzőszáma: Irányító szerv neve, székhelye: Gazdálkodási Nádudvar Város Önkormányzatának képviselőtestülete Nádudvar, Fő út 119. sz. Önállóan működő költségvetési szerv

13 besorolása: Gazdálkodási feladatait Nádudvari Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. Az intézményvezető kinevezésének rendje: Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott időre 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony: Vállalkozási tevékenység: A feladat ellátás helye, telephelyek: Típusa: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján kerül sor. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Nádudvar, Fő út 179. sz. Nádudvar, Puskin u. 15. sz. Többcélú intézmény: - közös igazgatású köznevelési intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda 2. Bölcsőde Székhely: Kossuth u.8. : 140 fő 2.sz feladat ellátási hely,telephely: Fő u.179.: 125 fő 3.sz feladat ellátási hely,telephely: Puskin u.15: 85 fő Óvoda összesen: 350 fő Bölcsőde: 14 fő 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz. alatti 1837 hrsz-ú 5756 m2 területű ingatlan és felépítményei 4181 Nádudvar, Fő út 179. sz. alatti 201. hrsz-ú 4303 m2 területű ingatlan és felépítményei 4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz. alatti 2475 hrsz-ú 2556 m2 területű ingatlan és felépítményei - Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

14 MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában módosul: I. A feladat ellátás helye szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: A feladat ellátás helye, telephelyek II. Típusa: Többcélú intézmény: - közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda Napfény Óvoda Vadvirág Tagóvoda Százszorszép Tagóvoda 2. Bölcsőde szövegrész helyébe az alábbi lép: Típusa: Többcélú intézmény: - közös igazgatású köznevelési intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda 2. Bölcsőde III. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Óvoda: 350 fő, Bölcsőde:14 fő szövegrész helyébe az alábbi lép: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Székhely: Kossuth u.8. : 140 fő 2.sz feladat ellátási hely,telephely: Fő u.179.: 125 fő 3.sz feladat ellátási hely,telephely: Puskin u.15: 85 fő Óvoda összesen: 350 fő Bölcsőde: 14 fő ALAPÍTÓ OKIRAT ( Egységes szerkezet) Az intézmény neve: Napfény Óvoda és Bölcsőde Az intézmény rövid neve: Székhelye: Intézmény jogelődjének neve Intézmény 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz. Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz.

15 jogelődjének székhelye Intézmény adószáma: Intézmény bankszámlaszáma: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás OM azonosítója: Szakágazat szerinti besorolása: Óvodai nevelés Alaptevékenysége: Szakmai alaptevékenység től: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést Óvodai nevelés, ellátás - kompetencia alapú nevelés beépítésével - Az integrációs nevelés érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, felzárkóztatása, gyermekbarát környezet, fejlesztőeszközök, nevelés-oktatás tartalmi fejlesztésének biztosításával Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az egyéni fejlesztésük egyéni fejlesztési terv alapján: - szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógusok - Nevelési Tanácsadó szakemberei - Szakértői bizottság szakembereinek és gyógypedagógus bevonásával történik. -testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.

16 -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd Óvodai intézményi étkeztetés Takarítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység től: Éttermi, mozgó vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Bölcsődei ellátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Technikai szakfeladatok (nem kötelező tartalom) Az 56/2011. (XII.31)NGM rendelet 5/2012.(III.1.)NGM rendelettel módosítva 1..4.bek.(d) pontja Működési köre: Alapító neve, címe: Fenntartó neve, címe: Támogatási célú finanszírozási műveletek Nádudvar város közigazgatási területe Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Az alapítás éve: 1990 Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Adószáma: Statisztikai jelzőszáma: Irányító szerv neve, székhelye: Gazdálkodási besorolása: Az intézményvezető kinevezésének rendje: Nádudvar Város Önkormányzatának képviselőtestülete Nádudvar, Fő út 119. sz. Önállóan működő költségvetési szerv Gazdálkodási feladatait Nádudvari Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott

17 időre 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony: Vállalkozási tevékenység: A feladat ellátás helye, telephelyek: Típusa: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján kerül sor. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Nádudvar, Fő út 179. sz. Nádudvar, Puskin u. 15. sz. Többcélú intézmény: - közös igazgatású köznevelési intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda 2. Bölcsőde Székhely: Kossuth u.8. : 140 fő 2.sz feladat ellátási hely,telephely: Fő u.179.: 125 fő 3.sz feladat ellátási hely,telephely: Puskin u.15: 85 fő Óvoda összesen: 350 fő Bölcsőde: 14 fő 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz. alatti 1837 hrsz-ú 5756 m2 területű ingatlan és felépítményei 4181 Nádudvar, Fő út 179. sz. alatti 201. hrsz-ú 4303 m2 területű ingatlan és felépítményei 4181 Nádudvar, Puskin u. 15. sz. alatti 2475 hrsz-ú 2556 m2 területű ingatlan és felépítményei - Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Nádudvar Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

18 A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 194/2013.(XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2013. (IX.26.) önkormányzati számú határozattal elfogadott Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja és a 2. számú melléklet szerint egységes szerkezetben elfogadja. Az új alapító okirat november 7-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg az intézmény alapító okiratát szabályozó 170/2013.(IX.26.) önkormányzati számú határozat hatályát veszti. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére a jogszabályban előírt határidőn belül továbbítsa. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek. A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény SZMSZ-ét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően dolgozza át. Határidő: Felelős: folyamatos Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Mészárosné Sárközi Erika intézményvezető 1. sz. melléklet a 194/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozathoz: MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Napfény Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában módosul: II. A feladat ellátás helye szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: A feladat ellátás helye, telephelyek II. Típusa: Többcélú intézmény: - közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda

19 Napfény Óvoda Vadvirág Tagóvoda Százszorszép Tagóvoda Bölcsőde szövegrész helyébe az alábbi lép: Típusa: Többcélú intézmény: - közös igazgatású köznevelési intézmény Intézményegységek: 1. Óvoda 2. Bölcsőde IV. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Óvoda: 350 fő, Bölcsőde:14 fő szövegrész helyébe az alábbi lép: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Székhely: Kossuth u.8. : 140 fő 2.sz feladat ellátási hely,telephely: Fő u.179.: 125 fő 3.sz feladat ellátási hely,telephely: Puskin u.15: 85 fő Óvoda összesen: 350 fő Bőlcsőde: 14 fő 2.sz. melléklet a 194/2013.(XI.07.) önkormányzati számú határozathoz: ALAPÍTÓ OKIRAT ( Egységes szerkezet) Az intézmény neve: Napfény Óvoda és Bölcsőde Az intézmény rövid neve: Székhelye: Intézmény jogelődjének neve 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz. Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4181 Nádudvar, Kossuth Lajos u. 8. sz. jogelődjének székhelye Intézmény adószáma: Intézmény bankszámlaszáma: Jogszabályban meghatározott A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6.

20 közfeladata: pontjában foglalt óvodai ellátás OM azonosítója: Szakágazat szerinti besorolása: Óvodai nevelés Alaptevékenysége: Szakmai alaptevékenység től: Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést Óvodai nevelés, ellátás - kompetencia alapú nevelés beépítésével - Az integrációs nevelés érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, felzárkóztatása, gyermekbarát környezet, fejlesztőeszközök, nevelés-oktatás tartalmi fejlesztésének biztosításával Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az egyéni fejlesztésük egyéni fejlesztési terv alapján: - szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógusok - Nevelési Tanácsadó szakemberei - Szakértői bizottság szakembereinek és gyógypedagógus bevonásával történik. -testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd Óvodai intézményi étkeztetés Takarítás Szabad kapacitás Éttermi, mozgó vendéglátás

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. január 16-án de: 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 25/2013.(IV.17.)

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben