Induljunk az életnek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Induljunk az életnek!"

Átírás

1 J I II. évfolyam szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat érdeklő küldemény ide küldendő. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS Induljunk az életnek! (z) Ezeréves tengődés után eljött az.ideje, hogy végre élni kezdjünk. Induljunk tehát az életnek! Kévésünk van, az se saját munkánk eredménye. Egyetlen intézményünk a hajdudorogi püspökség sokkal inkább a politikai konstellációk szülötte, mint a hitélet erősbödésének jele. De bárhogyan is, bármiként is jött az létre az isteni gondviselés jótékony előrelátása adta meg nekünk, ideállítva eleven fölkiáltó jelként: élnünk kell, nem szabad elvesznünk, mert hivatásunk, rendeltetésünk van, melyet csak mi tölthetünk be, melyre a katholikus egyháznak szüksége van! Lelkek vannak, vagy lesznek valaha, ^MláSK Irilíhf'flf^HJŰJ 1 «qffljsfkíf <v* 'tirjíl kisded egyházunk vezérelhet! Éppen azért még ha nem a mi egyházi szempontjaink, hanem politikai érdekek érvényesülése juttatott volna is, ajéndékképen legnagyobb kincsünkhöz, a jövendő megalapozására elmaradhatatlanul szükséges fix ponthoz: a külön magyar-görögkatholikus egyházmegyéhez, mindent meg kell tennünk ennek fölvirágoztatására. Másokra nem bizakodhatunk. Jó barátunk nincsen, ellenségünk annál több, ott is ahol megértő jóindulatot remélnénk. A tanulság ebből, hogy a tengődésből az életre magunk erejéből kell átvergődnünk. A Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetsége errenézve gazdag programmot adott. Meg van benne bőven, hogy miért és mit keil tennünk. Megtörtént a kézfogás az egész magyar görögkatholikusság egy táborba, egy élő szervezetbe tömörült. Most már csak a célirányos munka van hátra. A hogyan kérdésének megoldása. A tennivalók nagy tömkelegéből a következők csúcsosodnak ki leginkább: 1. Arra kell nevelni népünket, hogy erős magyar s egyúttal erős görögkatholikus legyen, aki megbecsül ugyan mindenkit, de magát sem nagyja lebecsülni. Két pontra kell itt súlyt fektetnünk. Kutatnunk kell azok után a történelmi kútfők után, melyek az orosz-oláh gorögkatholikusoktó! való eredeti és faji különbségeket igazolják s ezek adatait elemi népiskoláink útján bele kell vinni a köztudatba. Első részében ez tudós kutatóink, második részében tanítóink feladata. Tudósainkat e munkásságban anyagilag támogatni, tanítóinkat ezen alapvető feladatra ránevelni kep. Ez utóbbi föladat ismét kétfelé tagozódik: szükségünk van saját tanítóképző intézetre és alkalmas tankönyvekre. 2. Emelni kell népünk műveltségét, hogy ne legyén alábbvaló egyéb nemzeteknél vagy más vailásfelekezetbelieknél. Szaporítani kell az iskolákat, még pedig a görögkathojikus iskolákat. Szomorú tapasztalat, hogy az állami iskolák éppúgy, mint a községiek nem nevelnek valláserkölcsi öntudatra. Már pedig valóban becsületes és a: társadalomnak hasznos tagja csak az Miet, aki vallásához íííj '. k:.^ iil'ásunk' rnáwöfetws tanaira, szent szertartásaink mélyértelmű magyarázatára, egyházunk dicső történetére csak a mi iskoláink, a mi tanítóink nevelhetik ifjainkat. Vannak az állami iskoláknál is görögkatholikus tanítók, de ne felejtsük el, hogy nem mindenki görögkathólikus, aki a keresztlevélben annak van írva\ Görögkathólikus csak az, aki vallásunkat gyakorolja is, már pedig az állami és községi iskoláknál sók a görögkathoíikusilak beírt, de semmiféle vallást nem gyakorló tanerő. (A kivételnek teljes tisztelet!) 3. Fiainknak kellő kiképeztetése által oda kell törekednünk, hogy legalább is számarányunknak megfelelően foglalhassunk el vezető állásokat, fiz az igazi demokrata elv. Vezesse a nép önmagát azok által, kik soraiból eszük, tehetségük és munkájuk által kiemelkedtek. 4. Emeljük föl gazdaságilag is a magyar görögkatholjkusságot. Fordítsunk gondot arra, hogy amit dolgozunk, annak haszna hozzánk térüljön vissza. Amit munkáinkon vagy termeivényeinken más nyer, azzal mi lettünk szegényebbek. Hát még ha olyan kezekbe jut a nyereség, amelyek azt megrontásunkra használják! Ezek számunkra a jobb élet útjának méríföldmutaíöi. Hogyan jussunk el hozzájuk? Egyesíteni kell erőinket a munkára! Az erő kétféle: anyagi és szellemi. Az anyagi erő a nép kezében van. Nem sok, de a sok kicsi együtt mégis sokra megy Nem elég beiratkoznunk a MAGOSzba, erszényünket is meg kell nyitni. Egész évre Előfizetési ár»: 240 koroaa Fél évre 120 Negyed évre Egyes szám ára 6 Megjelenik minden vasárnap. Nem tudom ki volt, de nem igen nagy barátja lehetett saját egyházának, aki azt gondolta ki, hogy a MAGOSz tagjai tagsági díjat ne fizessenek. De igen! Sőt azonfelül is hozzanak áldozatot. Amennyire csak lehet, feszítsék meg erőiket, mert a végzendő munka nagy s el nem végzi más helyettünk. Első tehát az anyagi erők egyesítése. Minden községben jöjjenek össze értekezletre a Szövetség tagjai. Tegyenek ajánlatot a MAGOSz részére. Pár liter búzát, rozsot, pár kgr. búrgonyát, tengerit. Keinek mit adott Isten! Válasszanak a tagok maguk közül minden községben egy-két írástudó tagot, akik az adományokat összegyűjtsék. Az összegyűlt adományokat értékesítsék a saját községükben lehetőleg úgy, hogy a község szegényein ic «egítyefleofvep általa, A.befolyt összeget aztán bocsássák rendelkezésére" á MAGOSz igazgatóságának. Innen is csordúl, onnan is cseppen, közben pedig szövetségünk szinte észrevétlenül egy jelentékeny tőke birtokába jut, mellyel megkezdheti munkáját. Ha minden lélek után csak 10 koronányi értéket, (egy kis félórai munkabér) kap a MAGOSz, már is milliós alaptökéhez jut, melyet a közjó szolgálatába állíthat. A helyi csoportok azután be ne fejezzék a működésűket a gyűjtéssel! Gyűljenek össze legalább egyszer havonta valamely alkalmas helyen. A lelkész és tanító adják ott elő a magyar görögkatholikusság történetének vagy jövő teendőinek egy-egy fejezetét, számoljanak be a jelen helyzetről s a tagokkal együtt tervezgessék meg, mit s hogyan kellene cselekedni? Az efféle megbeszélések, ha nem is mindenkor, de igen gyakran nagyon jó gondolatokat hoznak felszínre Az ily gondolatokat ismertessék, bíráltassák meg más helyi csoportokkal s a MAGOSz központi igazgatóságával is. Talán a legkisebb faluból kél majd útjára a legüdvösebb, legéletrevalóbb terv. Amit pedig a vezetőség kibocsát, közread, azt ismertessék, vigyék véghez. Nem lehet mindenütt mindent véghez vinni, azonban valamit mindenütt lehet! A tankönyv-kérdés megoldására fogjanak össze az arra hivatottak. Elsősorban a HAKTE. Egy bizottságra volna szükség, mely részben a MAGOSz. részben a HAKTE kebeléből kiküldve, a tankönyv-kérdést szellemi oldalával foglalkoznék.

2 2. oldal. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ Nyíregyháza, augusztus 13. Az anyagi rész a sajtóügyi-bizottság hatáskörében nyerne elintézést. Egv példát írok ide. Sokan panaszkodnak, hogy nem kapják rendesen a Tudósítót. A panaszoktól sarkalva, a szerkesztő maga vette kezébe a kiadóhivatal vezetését is. Átnézte a cimszalagokat s mivel sok volt közte a hibás, újból rendbeszedte az egészet s nyomdába adta. Hét hete immár s még a lap mindig a régi hibás cimszalag alatt jár mindenhová. Miért? Mert a nyomda nem a miénk. Egy mozi plakát, egy bármiféle kis kereskedelmi hirdetmény elöbbvaló neki, mert azon jobban keres. Ki venné ezt rossz néven egy üzleti vállalkozásnak? hiszen az a célja, hogy minél nagyobb hasznot szerezzen magának! De ugy-e bár, ennek a mi ügyeink látják kárát. És egyebekkel is így vagyunk. Naptárt, imakönyvet, népiratkákat, énekes füzeteket, más egyebet csak nagy akadályok árán s igen-igen drágán tudunk népünk számára nyomtattatni. Ezért minél előbb való kérdés egy görögkatholikus nyomda fölállítása. Itt már nincs szó áldozatról. Aki ebbe fekteti pénzét, jé! jövedelmező üzleti vállalkozás részvényesévé lesz Ha egy egy jobbmódu család csak 1 2 drb 100 koronás részvényt is ir alá, már összejön egy kisebb nyomda ára. Ha egy mázsa rozs árát rászánja minden gazdacsalád, egy nagy nyomdát rendezhetünk be, mely lapokkal, imakönyvekkel, tankönyvekkel, énekfüzetekkel s jó olvasmányokkal olcsón láthatja-eí- hittestvéreinket. Az a hászon pedig, melyet most nyomtatványaink után a kereskedő huz, hittestvéreink zsebében marad, vagy a nyomda révén hittestvéreinkre száll vissza! Tovább nem részletezem. Kezdés- j nek, megindulásnak ez elég. De kezdje minden falu. Csatlokozzék a MAGOSzhoz, segitse meg anyagilag, vegyen részt a nyomdaalapitásban is, aki teheti. Ki többet, ki kevesebbet, de valamit mindenki elszakíthat abból, amit neki Isten adott. De ugyanily rendszerrel egyesítsük a szellemi erőket is. Egyik legnagyobb bajunk e téren, hogy nem tudjuk, mivel birunk! Aki erőt érez magában szellemi munka által segiteni elő a MAQOSz céljait, ne várjon bélyeges instanciákat, aranyszegélyű meghívókat, jöjjön s jelentse mit tud s mit akar cselekedni. Az álszerénység bün Aki talentumát földbe ássa, büntetésre méltó. Minden szellemi munkás hittestvérünk jelentse : miben tudna a MAGOSznak használni? Újságcikk Írásában, imakönyv összeállításában, tankönyv szerkesztésben, népiratkák kiadásában, propaganda előadásokban, nyomda, bank stb. alapításában. Hadd tudjuk, kiben mi lakik, hogy a vezetőség alkalomadtán ne kényszerüljön pedagógust tenni részvénytársulati igazgatóvá s bankszakértőt a missziós osztály élére. Másért is szükséges ez! Teendőink annyira elágazók, hogy sok emberre van szükségünk s igen tervszerű, egy kéz által rányitott munkára. Most pedig vannak munkaterületek, hol 4 5 emberünk is működik egymásról mit sem tudva s vannak területek, hol senki egy kapavágást sem tett még. A tervszerű összefogás üdvös eredménye magyarázatot nern kiván Senki tul nagy, de mindenki elég nagy, hogy hasznuftkra lehessen. Csak szefnélyi érzékenység [nélkül S valódi keresztényi buzgóság^!,lásson a munkához. És ha az álszerénység ördöge kisérti, vagy ha a mellöztetésnek látszata bosszantja emlékezzék az evangéliumra : a kő, melvot az épitők megvetettek, szegletkővé'lett! Tehát csak előre a Szüzanya lobogója alatt! Hitünkben, szertartásainkban legyünk, a régiek, munkánkban, tevékenységünkben medernek. Ez a mt boldogulásunk útja. ü GÖR. KATH. TUDÓSÍTÓ NAPTÁR Augusztus 13. PGnkösd u. 10. vasárnap. (I. hang.) Az evangélium ismét egy csodás gyógyítást beszél el, mely Jézus isteni könyörületet állítja szemeink elé. Augusztus 15. Kedd. Szűz Mária elhuayta. Jézus keresztre feszítése, föltámadás«és mennybemenetele után SzŰ3 Máriát (ki ekkor már özvegy volt) Szent János apostol és evangélista vette magához s vele lakott Efezusban. A jámbor hagyomány szerint azonban végnapjai előtt Jeruzsálembe tért vissza, hol rövid betegség után elhunyt A régi legendák izerint a Szűz Anya halálának idején az apostolok valami csodás erőtől vonzatva, mind összejöttek a szent városba, hogy az Isten anya végtisztességét megadják. Tamás hiányzott csupán. Harmadnapra ért oda, mikor Mária már el vol temetve egy sziklasírba. Látni szerette volna még egyszer az Isten anyát, a kedvéért tehát felnyitották a sírt, s ime, a Szűzanya szent testének helyén illatozó, csodás virágok pompáztak. Felülről pedig énekszó hangzott. Az énekre figyelmessé lett apostolok föltekintve, a Szűz Anyát látták maguk fölött angyaloktól a mennybe emel tetve. Ezért Hagyboldogasszony ünnepét Mária mennybemenetele ünnepének is nevezik. Augusztus 20. Pünkösd u 11. vasárnap. Szent István első királyunk finnepe. Szent István a pogány Géza fejedelem és a görög szertartású katholikus Sarolta fejedelem asszony fia, a magyar katholikus egyház és a királyság megalapítója volt. (Nemzeti ünnep.) Bimbóhullás. Súlyos csapás érte lapunk főszerkesztőjét, Kozma János nyírcsászári! paróchus lelkészt. Az augusztusi esték szokott villanásával az ő tasaládlüsíáflfik m^nnjbolíjába bel^siiott egy váfttó sugár. Aztán mint a néphit tartja kialudt egy élet. Lehullott egy csillag. S nem hagyott maga után mást, csak az emlékezésnek egy rövidfényes emlékcsikját, meg a sötét, feneketlen ürt, mely a fénysugár nyomában támadt. Mély részvéttel állunk meg a parányi koporsó előtt, mely egy ártatlan, négy és fél hónapos gyermeklélek kihűlt tetemeit borítja. Szivünket az együttérzés mélységes fájdalma hatja át. S mialatt a részvét forró szeretetével szorítjuk meg a bánatos szülők kezét, fájdalomcsöndesen bucsuztatjuk a magunk részéről is a sokat igérő álmot: Tiborka, Isten veled!... TÁRCA. Petőfi. Á Te neved: a mi büszkeségünk. Költészeted: drága kincs nekünk; Ha te vagy a mi védő szellemünk, Van-é, aki megbírhat velünk?! Égi fénynek nincs olyan varázsa Mint Neked, Te égő üstökös, Csonkahazánk magyar ifjúsága: Dalaiból koszorúkat köss! Meteorként jöttél s lángra gyúltál;... És eltűntél, csodás-hirtelen, De az a sok igaz magyar nóta Csak tégedet kisér... szüntelen... Máskor is dalolt a költő nótát, Máskor is lángra gyújtott a dal; De olyat, mint Petőfi énekelt: Nem hallott még soha a magyar! Merre tűntél... merre van a sírod? Mond meg virág s csókot adj neki! Nem! Ott vagy Te minden magyar szivben, Melv szellemed fényét hirdeti! Ott lobogsz a csalogány dalában: Mikor jön a dalos kikelet... Ki vagy? Honnan jöttél? s merre tűntél?! Megmondani, nem, ezt nem lehet! Él a dal és benne él a dalnok, Szelleme egy égi~fériy nekünk... És ez áldott fénynél bizalommal A jövőbe tekint nemzetünk! Századoknak reszkető sugára Megragyogja dicsőült neved! Petőfi! Te dalnok, Te nagy magyar! Nem tudom, minek nevezzelek! Egy magadban : egy egész világ vagy! Hulló csillag... fényes... vakító... Szellemednek halhatatlansága Örökké él... el nem múlható / Százesztendő... s ezerév viharja Régi fényről és Rólad regél! Nem lehet minket soha megtörni: Míg szivünkben nagy szellemed él!... ifj. Radváwji Sám Akit elgáncsoltak. Sok jeles tehetség marad az ismeretlenség homályában. Kit a balsors keze fart vissza az emelkedéstől, kit az emberek gáncsvető irigysége. Lám-lám az öreg Kondor Berti is miféle nagy ember lehetett volna, ha el nem gáncsolják. Háza, földje, rétje, fejős tehenei lehetnének, talán még a felesége is élne, szóval paradicsom volna a sora. De hát irigyek az emberek, nem szeretik látni, hogy valaha az esze után boldoguljon. Hanam ha igy a végére csapunk a dolognak, nem igen jutunk el az elejére soha. Kezdjük hát inkább az elején. Kondor Berti már gyerekkorában is más volt, mit a többi iskolás pulya, Nem hiába volt az apja papkocsisa, utóbb harangozó, majd meg kiskúrátor, de okos gyerek is volt. Az öreg Vrábely mesternek nem sok bűne volt ugyan ebben, mert ő nem igen tanította egyébre az iskolásokat, mint hogy a két lábukat ne dugják egy csizmába, meg hogy esőeséskor ne a csorgásba álljanak, hanem az eresz alá, mégis ráragadt a Berti kölyökre minden tudomány. Még az apostolt is el tudta olvasni. Hangja pedig olyan veszekedett volt, hogy ha néha mikor a kántor úr rekedtsége folytán ő kezdte rá a kerubokat, nem volt ember aki utána tudta volna

3 Nyíregyháza, augusztus 13. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ 3. oldal. A család egyébként a következő gyászjelentést adta ki & haláleset alkalmából: Nehéz próbát küldött reánk a végtelenül bölcs és csapásaiban is jóságos isteni akarat. Fájdalomtelt lélekkel, de Isten akaratában megnyugodni igyekezve adjuk tudomásul, hogy szeretett gyermekünket TIBORT négy és fél hónapos korában, hosszas és nehéz szenvedés után folyó hó 8-án esti 10 órakor magához szóljitotta a kisdedek barátja az Ur Jézus. Kedves kis halottunk földi maradványait csütörtökön, e hó 10-én d. u. 3 és fél órakor fogjuk szentegyházunk előírásainak megtartása mellett a nyírcsászári i temetőben pihenőre helyezni a boldog föltámadásig. Isten az 6 csalhatatlan Ígérete szerint méltassa őt mennyek országára! ' Nyírcsászári, augusztus 9. Kozma Lásíló, Ferencz József, Ferencz Józsefné, sz. Farkas Rozália nagyszülők. Kozma János. Kozma Jánosné, sz. Ferencz Erzsébet szülök. Erzsike, Irénke, Klárika testvérek. Sereghy László, Balogh ístvánné sz Ferencz Józsika mint keresztszülők. (Zéta.) A MAGOSz igazgatósága csaknem teljes számban megjelent tagjainak részvétele mejett folyó hó 10 ikén, Nyíregyházán gyűlést tartott. Az igazgatóság tagjain kívül megjelentek még a debreczeni egyházi főgondnok és Vecsey fogorvos-hitíestvérünk is. A nagyszámban felgyűlt egyesületi ügyek elintézése után elhatározta az" igazgatóság, hogy saját erőnkből önálló gör. kath. pénzintézetet létesítünk Debreczenben, részvénytársasági alapon. Az igazgatóság, élén a MAOOSz ügyészével négytagú bizottságot küldött ki a bank megalapításának előkészítésére. Határozatiíag kimondotta az igazgatóság, hogy a folyó évi nagygyűlés Máríapócson, október hó 1-én fog megtartatni. Azonkívül az igazgatóság egy olyan liturgikus tankönyv kiadására, mely nemcsak közép- és elemi iskolákban, hanem papnevelőés tanítóképző-intézetekben is használható. 1 Ofe.000 köfouát szávazöti meg; A sajtóbizottság elnökétől nyert információnk szerint a tankönyv a Mikita-féle typikon alapján már készen is van s a kézirat.pár iiéten belü! főhatósági engedélyezés céljából bemutatásra kerül. Az igazgatósági gyűlést Papp János tb. kanonok, egyházi elnök d. u. 2 órakor zárta be. = Egy Jeles hitíestvérünk halála. Lapunk zártakor vettük a hirt, hogy baikányi Balogh Bertalan máv. főfelügyelő, a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete miskolczi igazgatója, a Borsod-Miskolczi Közművelődési Egyesület elnöke, a miskolczi gör. kath. egyházközségnek megalakulásától buzgó egyháztanácsosa, egyizben elnöke f, hó 7-én Budapesten hirtelen meghalt. Az elhunyt kiváló egyéniségével legközelebbi számunkban foglalkozunk. Lei gyen örök emléke s áldott nyugalma. Nemeslelkü adomány. Egyik sza- : bolcsvármegyei lelkészünk az egyházmegyei papözvegy-árva alapra koronát adomá- nyozott. A megyés főpásztor meleg köszönetét és elismerését nyilvánította a nemeslelkü ada- \ kozónak, á máriapócsi nagybucsun értesülésünk szerint Püspök ur őméltósága is i részt vesz. A kegyhelyre hétfőn delelőtt érkezik s a bucsu napjan az ünnepélyes szentmisét ji fogja celebrálni. Ke.-e-ztmegáldás. Pintye Györgyné, 'I szül. Kása Juliánná garbolczi lakos Qarbolczon I Molnár Antal telkén díszes kőkeresztet állíttatott fel, melyet Pataki István csegöldei lelkész fő- pásztori engedéllyel a szabadban végzendő tábori szentmise után fog megáldani. ]A MAGOSZ szerveiről. A mustármag elvetve s a MAGOSz, ma! már terebélyes fává fejlődött, melynek ágai elnyúlnak a legtávolabbra eső gör. kath. magyar kis faluba is, eszményként világát a lel- kekben, reményre gyújtja a sziveket, erősiti a csüggedőket s becsületes munkára szélit mindenkit. Most rajtunk a sor, megálljuk-e a sarat? Kicsinyhitűek vannak közöttünk! Sokan kételkednek a MAGOSz életképességében, progamját tul ideálisnak s keresztül vihetetlennek tartják, s meg mást is hallottam: hogy a MAGOSz keretében burkolt alakban, egyéni akciók akarnak érvényesülni. Én ugy tudom, hogy a MAGOSz ügye a magyar gör. katholikusság ügye a MAGOSz fellendülésével mi, az eddig lenézett gör. katholikusok kerülünk felszínre s ha a MAGOSz elbukott buktunk vele együtt mi is... s hogy ezen bukás r?ár«j gör. katholikusokra minő következményekkel járna... arról, jobb nem is beszélni. Én erősen hiszek a MAGOSz fellendülésében 1 S minden kicsinyhitüt munkára serkentek, álljunk sorompóba s az erős hit mellett a becsületes munka csodákat fog művelni. _ Én hiszek is e csodában! Hogy e csoda azonban tényleg megtörténjen, különösen nekünk, a MAGOSz legfontosabb szerveinek, népünk vezetőinek a gör. kath. magyar falvak lelkészeinek, ktanitóinak kell összhangzó munkát kifejtenünk. Hogy ez a munka tényleg összhangzó legyen, méltóztassanak megengedni, ha arról a visszonyról fogok szóllani, mely, kell hogy a lelkész s a tanitó között meg legyen> már e harmonikus munka elérése szempontjából is. Mindkettőnek hivatása gyönyörű, lelkeket nevelni, lelkeket menteni. Mindkettő egy egészet alkot, ha működésűk összhangzó. Az ut, melyen mindkettő halad rögös, nehéz munkájukban egymásra vannak utalva; de még rögösebbé teszik ezt az utat az a széjjelhuzás, viszálykodás, gőgös urhatnámság, mely sok helyen a lelkész s a tanitó közötti viszonyt jellemzi, s amely egyúttal a gör. kath. magyar egyházmegyének valóságos átka. Ahány lelkésszel beszéltem eddig, ha fasséban volt a ktanitóval, az mind a ktanitót hibáztatja s viszont. Én azt hiszem, hogy ebből a viszálykodásból, urhatnámságból mindkét részről már éppen elég volt. Kell, hogy a turáni erő, az az eszmény, melyet a MAGOSz irt fel zászlajára hassa át a mi lelkeinket is, szivünket forrassza eggyé, egyet akarni csak a mi MAGOSz-günk keretében édes hazánk feltámadását közös erővel elősegíteni. Aki e pillanatban nem igy cselekszik, szitja a pártoskodást, a viszálykodás bűnét, az egyenlő a hazaárulóval. Hiszen láttuk és tapasztaljuk, hogy ahol a lekész s a ktanitó között viszálykodás van, vagy a múltban viszálykodtak egymással, ott a hivek a bün fertőjében lakoznak, a falu 2 pártra szakad, veszekedések botrányos dolgok keletkeznek, a zsidók hátunk mögött nevetnek nagyot, s a vége a játéknak az, hogy a ktanitónak mennie kell, megbélyegzik őt mint összeférhetetlent, de a néplélek már meg van mételyezve. Álljunk meg egy pillanatra s nézzük az okokat, melyek előidézik az áldatlan átkos viszonyt. Szerintem legtöbbször az okozza ezt hogy nem tudják megkülömböztetni a szol-» gálati viszonyt -«-szolgálaton kívüli viszonytól. Pedig ez a körülmény, a céltudatos munka elérésénél óriási horderővel bir. Ugy e testvérem mily szép volt az a katonáéknál ha szolgálatban voltál, minden gondolatodat, érzésedet az kötötte le, parancsnokod minden szava parancs volt előtted, s mily szép volt az a fegyelem, mily szép volt az a hivatalos tisztelet mellyel te adóztál s neked adóztak. De mikor azután a szolgálati viszony elmúlt parancsnokoddal a legjobb barát, testvér voltál s legintimebb titkaid is ösmeretesek voltak előtte és viszont, pedig parancsnokod volt. énekelni. Mikor^meg az öreg Vrábély elzengte volt az utolsó Ámenjét s a mennyei kórusba lépett át valami fiók karmesternek, akkor egy álló fétesztendeig repedéstől kellett féltenfa hajasdi kis templom falait, úgy megrezegtette a hangjával. Kár, hogy annyiszor összekülönbözött a pappal emiatt, osztán mérgébe ki is ment Amerikába. hangoztatta, Kondorhoz fordullak. Kondor No de neki ez is csak javára vált. Mikor elő is vette a Bibliáját, meg egy hegyes kést, onnan hazajött egész tudós volt. Hozott egy beszúrt vele a lapok közé s aztán olvasta, nagy könyvet, nagy képekkel, ékesebbnél _ ott, ahol a késhegy megállott, a Ruth könyvéékesebb versekkel, melyben minden megvolt, I bői: ami csak a világ teremtésétől maiglan történt. Ez a Biblia aztán megalapitottta a te-! Ámde korán, hajnal táján el osona, 1.Lábánál aluvék mind egész éjszaka, kintélyét neki. A falu ifja és véne hozzá járt I Nehogy az emberek megismerjék őket, a téli estéken, s nagy áhitattal hallgatta I És az nyelveikkel ki is kezdenék őket." Uriásnak máskor meg a szép Zsuzsánnának, meg Eszternek a szép királylánynak a történetét. Eszter im ájultan hogy a földre esék, Borecet üvegét rögtön megkeresék, Hogy az ájultából ezzel magához tért, Nagy remegve végre a király elé ért. Hogy rítt efölött a sok asszony, de legkivált a bibircsökos Sárgáné, főleg ha előbb Spitzignél járt. De még egyebet is tudott Berti a nagy könyvvel. Ha valaki hozzáfordult akármiféle tanácsért, ő menten segített rajta. Lám a? múltkoriban ugy évvel ezelőtt ; hogy eligazította a Krafcsik Feri dolgát is a feleségével, aki isten nyugosztalja kikapós asszony hirében állott. Mikor már senki sem tudott igazságot tenni afelől, hogy a susogóknak van-e iga- zuk, vagy az asszonynak, aki ártatlanságát Í H á t bizony ez rosszul ütött ki az aszszonyra. Berti ráolvasta a csalafintaságot, hogy osztán egy félesztendőre rá meg is halt, még voltak istentelen emberek, akik azt mondták, hogy őmiatta, mert hogy az ura az ő szava után verte minden nap szegény f asszonyt. Másoknak is csinált pedig ő könyv- nyitást adtak érte, amit adtak, ő a leg- \ módosabbtól sem kér, legfeljebb ha egy kis 1 búzát vagy tengerit de bele egy se halt. Világos, hogy Krafcsikné se miatta pusztult el. Hogy meg a háború alatt seregestől kési resték fel az édesanyák, a hitvesek, no meg loppal, (egy-egy kötény alá rejtett jókora I szalonnadarabbal) az eladó lányok is, az már csak igazán nem lehetett az ő hibája, de mikor olyan jól ki tudta magyarázni a bibliából mindenkinek, hogy ]aj lelkem, a könyv igen nagy veszedelmet ir az urad felől, de ha jól imádkozol érte, még ma nem lesz semmi baja azon kivül, ami már megvan!" Már ekkorra pápaszemet is vett az öreg, mert hogy a szavamat ne felejtsem, ajánlatosnak tartotta egy kicsit öregiteni is magát nem csak a tekintély végett, hanem mert ki tudja, rákerülhet itt a sor mindenkire, aki alul van a 60-on. Azt meg el is felejtettem mondani, hogy a pócsi processzióknál világéletében mindig ő volt az előénekes. Olyan szépen és meghatóan énekelte előre, hogy Messze földről jöttünk ide", hogy még a gyulajiak is kedvet kaptak vele énekelni. De hogy a dologra térjek, valami könyvből az orvosi mesterséget is kitanulta az öreg Kondor. Előbb csak otthon kezdett működni. Helyrerántotta a kificamított tagokat, a daganatra ecetes korpát irt, a hideglelősöknek uton talált szalonnabőrt rendelt, az ijedős gyermekekre ráimádkozott, jó pénzért még a bibliából is ráolvasott egy két verset, a szerelmeseknek meg bájitalt adott. Hanem ezt már igazán drágán.

4 4. oldal. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ Nyíregyháza, augusztus 13. Nem álhatna ez a visszony itt is te közötted s az iskolaszéki elnök között. Nem!? Miért nem? * Testvérem, a világ sokkal vádol téged. 1. Nincs meg a kellő' képzettséged.?? Ne félj testvér, a vád nem fog téged. ; Igaz nincs theologiai egyetemi képzettséged, de erre néked szükséged sincs. j Ha tanitóképzó'i nevelés hiányos volt, (annak sem te vagy az oka) e hiányokat pótolhatod az élet iskolájában. j Tanácsolom testvér, ha vénségedre is de képezd magad mert ha nem hallgatsz szavamra, mi fogunk a te társaid bojkott alá venni s maradsz konkoly a buza között. Küzdj, önképezd magad, s becsülésben lesz részed, a magyar tanítóság kivette részét a hősies hazavédelemben, megálljuk itt is a sarat. Vannak különben közéleti nagyságok kik tanitók voltak, kikre mi büszkék is vagyunk. Azt is mondják, hogy a legtöbb tanító paraszt szülő gyermeke, s hazulról ke veset visznek magukkal az életbe, igaz büszke is lehetsz reá, hogy a nép gyermeke vagy, erre a polcra emelkedtél, hogy megvilágítsd azt a kunyhót mely téged az életnek adott. Végül azzal vádolnak, de inkább én vádollak testvér, hogy szégyenled ktanitói mivoltodat ezzel ártasz magadnak a legtöbbet s itt látszik meg rajtad, hogy vagy a buza közt. * konkoly A hivatalos dolgokat a legtöbb helyen családiasan intézik el, ami óriási hiba mind a két részről, s igen sokszor per-patvarra ad okot; mert kérném alázattal, miköze a hivatalos vonatkozású ügyekhez a pap, a tanító családtagjainak sokszor a harangozónak, vagy az egyházfinak esetleg a cselédeknek, s mégis a família előtt történik minden hivatalos ügy elintézése. Sőt megtörtént oly eset is, amidőn hivatalos ügyet mely a ktanitó személyére vonatkozott teljesen idegenek előtt, cselédekelőtt tárgyalták le. Kérdem? hol itt a papiktanitói tekintély?, 3. Az anyagiak kérdése az, mely a papot s a ktanitót halálos ellenségekké teszi, a nép épülésére. Itt e helyen azt hiszem az összes ktanitóknak óhaját fejezem ki, amidőn e helyt is tiszteletteljesen!^ kijelentem, hogy a stoláris dolgok rendezését a Méltóságos Püspök Uramnál a legalázatosabban kérelmezni fogják. Hogy mást ne mondjak csak a misepénzt említem; 55 kor. misepénzoől a ktanitó 10 kor-át, a harangozó 5 kor-át s a lelkész Utóbb rájött, hogy ezekkel Pócson is lehet keresni valamit s a koldusok és nagypápaszemes nénikék révén mihamar elment az ő csodás hire. Otthon megtellett a ládafia. Pedig most már a szeszre sem. igen haragudott Kondor Berti. A sokféle orvossághoz az is kellett s azt megkellett vizsgálni, ha valódi-e s milyen erős, Mert hiába, a tudomány csak tudomány. Hanem egyszerre lecsöppent. Valami irigye beárulta őt a csendőr uraknak. Azok nem egyszer alkalmatlankodtak is neki otthon. Az asszonya intette is, hogy hagyja abba, de kikapott érte. Sorvadt is aztán szegényke. Fogyott, mint az égő gyertya. No de hiába, a hivatalt folytatni kellett. Sőt hogy a szesz drágult, még az énekszerzéssel is meg kellett toldani; Ez is szépen hozott. De mind hiába. Az irigy emberek sok jónak vetettek már rossz véget. Nagybúcsu előtti napon volt épen. Kondor Bertalan a kőkereszt tájékán ácsorogva néhány öregasszonyt az ő uj énekére tanított, mikor hirtelen egy menyecske furakodik hozzá. Mi volt a baja, mi nem, bajos volna tudni, mert igen csöndesen beszéltek, utóbb félre is húzódtak a menyecske urával együtt. Délután is sokat voltak együtt. Ittak jobbadán, mert ugy mondta Berti, hogy az ügy nehéz, azon törnie kell a fejét, estefelé meg a patika körül ólálkodott. Tán bent is 40 kor-át kap. Tiszteletteljesen teszem föl a kérdést a tisztelendő urakhoz jól van-e ez így? Minő arányban kapja az a ktanitó azt a 10 kor-át? az elvégzett munka arányában-e? vagy végzettsége után? Avagy ősrégi hagyományos szokás után e! S vannak esetek, amikor Amerikából 1 dollár küldenek egy miséért, vagy egyesek 200, 100 kor. adnak s kianitó abból is csak ugy részesedik mint az 55 kor. után. Tovább megyek a ktanitó szabad idejével sem rendelkezik, akármikor a mezőről halja a harangszót s szalad lélekszakadva a templomba a szt. misét elvégezni. Kérném alázattal, ha a tisztelendő urak készülnek a szent miséhez, mi ha nem is vagyunk papok, de mint jó keresztényeknek szintén elő kell készülnünk, ugy külsőleg, mint belsőieg. Tehát tudnunk kell nekünk is, hogy mikor lesz az a szt. mise? Ott az egyház - szolga arra való, hogy a tisztelendő urak bennünket már előzőnap este kiértesítsenek, hogy mi is méltóképpen készülhessünk a szent miséhez s a pontos időre odahaza legyünk. Én ugy tudom, hogy a ktanitó mellerendelt tiszttársa a lelkésznek, s mégis nagyon sokszor tapasztaltam, hogy ezt a viszonyt a tisztelendő urak alárendeltnek minősítették, mely igen sokszor csak egy-egy elvétett szóban nyilvánult meg (tanitom, kántorom.) Néhol talán még most is végeztetnek a ktanitóval templomszolgai teendőket. Mégegyeí! Minden pályán van haladás csak minálunk a gkath. felekezeti ktanitóság körében nincs, nagyon csodálkozom azon, hogy az arra érdemes kíanitókat az Egyházmegyei főhafóság miért nem biz meg igazgatói teendőkkel? Még igen sokat tudnék beszélni, ezek mind oíy anomáliák, amelyeket el kell tüntetni hamarosan addig mig nem késő. Ezen anomáliákat nem azért hoztam fel, hogy a helyzetet még jobban kiélesitsem, ellenkezőleg reámutatok a bajra, keressünk mindjárt az orvosságot mellyel a bajt gyökerestül ki lehetne irtani. Keressük s meg-íögjiifc találnt~*csalr akarni kell! S akkor testet ölt az ige Tiszteljünk, hogy tiszteltessünk" (a gör. kath. Tudósító 1. sz.) Kéz-kézbe! El az önös, önző érdekekkel, el a gőggel szeretet hassa át sziveinket, egyet akarjunk csak, szegény elhagyatott édes magyar Hazánk boldogulását! melynek keretében különösen a gör. kath. magyarság jövőjére gondolok. Ha a szervek életképesek, a terebélyes fát az orkán sem dönti le." Szűz anyám légy velünk! PETRŐ JÁNOS. járt, de venni nem vett semmit, igen sokan voltak odabenn. Valakinek ugy tetszett, mintha hozzá is nyúlt voína egy fiókhoz. Később meg az öreg halálmadár Kanyóné- ; nál főzőcskéit valamit. Tette ő ázt máskor! is. Mire a búcsú reggelén a harang megszólalt, a menyecske, akivel tegnap ügye volt iszonyú görcsöket kapott. Bizony a pőcsi doktor megküzködött vele, mig meg tudta 5 nyugtatni. Azt mondta, csak öt percen múlott f az élete. Kondort azíán nem látták otthon a falujában három évig. A felesége bánatában I végleg elsorvadt. El is temették. Kondor a temetésre sem jött haza. Senki sem tudta biztosan, de ugy rebesgették, hogy tán ül valahol, Három év multán mégis hazajött, rongyosan, szőrös ábrázattal, öregesen. Hol járt, merre, senkinek nem mondta. Ha valaki tanácsért fordult hozzá, mogorván felelte rá : menjetek a paphoz vagy a szolgabíróhoz. Ha pedig valaki úgy italozás közben őt is megkínálta s aztán a tudományára terelte a beszédet, keserűen ragadta meg az öreg a féldecist: Nem érdemes okos embernek lenni. Irigy a világ. Lám engem is hogy elgáncsoltak. Zombori Iván NEVELÉSÜGY. Á taniíó mint népnevelő. A nevelés fejlesztő tényezők hatása a fejlődő emberre, hogy emberré legyen. 1 ' Emberré legyen, kinek fenséges célja a szent evangélium ezen szavaiban van letéve: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes." Magában foglalja ez a gyakorlati világnézetét, mely az embert polgárilag használhatóvá s a közmüveltsegnek ügyes munkásává akarja tenni, épen azért nem is jöhet összeütközésbe a nevelés fogalmának meghatározása a keresztény vallási világnézettel. Már a közéleti tapasztalatból tudjuk, hogy minden embernek kettős rendeltetése van, u. m. egyéni és társadalmi. Rendeltetésének egyike, hogy először önmagának, másodszor pedig embertársának jólétét tudja előmozdítani. így az oktatásban is kétféle szempont érvényesülhet, u. m. gyakorlati és elméleti. Gyakorlatilag az iskolába járó gyermekeket, valamint a már felnőtteket keholeg bevezetjük annak tudatába, illetve gyakorlatába, hogy miként kell pl- a méhtenyesztést, gyümölcs és szőlőtermelést előmozdítani, hogy azok hasznot hozzanak. Ennek előmozdítására már a mindennapi iskolába nagy súlyt kell fektetni. Adjunk tehát alkalmat a reánk bizott gyermekeknek a munkára iskolában és szabadon. Nemes feladatunkat csak ugy érhetjük el, ha a reánk bízott gyermekeket korán munkássághoz szoktatjuk. Szerettessük meg velők a méhészetet, gyümölcsfa és szőlő tenyésztést, melyek nemcsak örömet, hanem jelentékeny anyagi hasznot is hoznak. Nézetem szerint gyakorlati oktatásunk célját ily módon érhetnók el legjobban. Hisz tudjuk azt, hogy nemcsak a gyermek de népünk is szívesen indul a jó példa után, kivált ha némi előny vagy haszon is jár utána. Azért önként következik, hogy nemcsak a gyermek, de a nép előtt is uúnü'19 a-toaúe járjon példával elől a munkásságban és minden tisztességes jövedelmi forrás fölhasználásában ; ha azt akarja elérni, hogy nevelői és oktatói hatását nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is igénybe vegyék. Érintkezzék minél többször községének lakosaival, buzdítsa őket minden szépnek, jónak és hasznosnak a fölkarolására. Óvja és tiltsa őket a pazarlástól, a korcsmától és az uzsorások hálójától, mi miatt már nem egy, hanem számtalan család jutott koldus botra különösen a felvidéki vármegyékben a ruthének között. Igyekezzünk mi tanitók, a népet megóvni minden olyantól, ami ugy erkölcsi, mint anyagi romlásukat okozhatna. A tétlen élethez szokott gyermek hasonlóvá lesz a kalitkában nevelt madárhoz, hely ha kiszabadul, kint a szabadban, hol ezer és ezer más madár táplálkozik, nem képes megszerezni élelmét s a bőség közepette bekövetkezik pusztulása. Azért nekünk, mint néptanítóknak, oda kell hatnunk, hogy népünkkel közvetetlenül is beláttassuk azt, hogy csakis ugy érhetik el azon célt, mely után törekedniük kell, ha ezen gyakorlati irányú tanítást igénybe veszik. A mindennapi tapasztalatból tudjuk, hogy népünknél a tanulékonyság megvan de az akarata sokszor hiányzik. Továbbá tudjuk azt is, hogy népünk nem idegenkedik az olyan ismeretek szerzésétől, a melyeknek gyakorlati hasznát látja, csak módot és alkalmat kell nekik adni azoknak elsajátítására. Mondhatjuk tehát, hogy a munkálkodás által az ismeretek szerzésére szolgáló tudvágyat felkölthetjük népünkben. Manapság, ha széttekintünk hazánk földjén, azt látjuk, hogy a kertészkedés, fa, méh, szőlőtenyésztés, sőt még a háziipar egyik-másik ága is nagyban kezd virágzani. Nekünk tehát mint néptanitók, vagy népnevelőknek egy rendkivüli és áldásos hivatásunk a népet nemcsak nevelni, hanem munkálkodni is megtanítani. Igaz.ugyan, hogy ezt mondani igen könnyű, de

5 Nyíregyháza, augusztus 13. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ 5. oldal. nehéz e feladat keresztülvitele. De azért ne csüggedjünk és sohse tévesszük szem elől, hogy e,gy cél van előttünk, a nemzet nevelése! Évezredek során formálódott s gyarapodott az emberi nem mivelődése, de csak igen nagy időközökben mutathat fel számbavehető eredményt még manapság is. Tudván ezeket, szorgalmunk ne lankadjon, hanem legyünk úttörői azon magasztos pályának, melynek hivatása reánk, néptanítókra vár. De mindenek előtt nemes hivatásunk parancsolója, hogy elsősorban a reánk bízott gyermekeket valláserkölcsös életben neveljük. Mert a költő szavai szerint: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma ledől s rabigába görnyed". Neveljünk továbbá Isten s drága Hazánk iránt törhetetlen ragaszkodókká. S ha kötelességünknek ily módon eleget teszünk, akkor elérhetjük azon öntudat megnyugtató érzetét, hogy hivatásunkat hűen teljesítettük s lelkünk nyugodt lesz. Dolgozzunk a tanügy hatalmas mezején egyesült erővel, ujult szorgalommal. Legyünk szerények, fáradtságos és megfizethetetlen munkánkért ne várjunk hálát és elismerést, mert a tanító munkáját még ma is csak semminek tekintik. Dolgozzunk Istenben helyezett bizalommal, mint hajdan a halászó Péter. A ki az ő halászatát oly csodálatos módon megáldá, a mi munkánkat és fáradságunkat is megfogja áldani. Azt azonban erős meggyőződésből mondom, hogy a sikeres tanításra csak Isten segítségével vagyunk képesek, mert a türelmet s a szeretet mjnt a nevelés és oktatás legfőbb tényezőit, Ő tőle nyerjük. Kótaj. RADVÁNVI SÁNDOR, gör. kath. tanító. Kántortanító! kinevezés. Megyés főpásztorunk Purzsás János oki. kántortanítót a pocsaji hitközség Il-od kántortanitójává kinevezte. A kinevezett kántortanitó eddig mint beosztott áll. tanító nyírkarászt iskolánkban teljesített szolgálatot. -j- Széleskörű mozgalom a magyar tannyelvű iskolákért. Ugy Podk. Rusban, mint Szlovenszkón a magyar pártok széleskörű mozgalmat indítottak a magyar tannyelvű iskolákért. Az ungvári, munkácsi, kassai mozgalmat követte az érsekújvári, ahol a magyar pártok közösen rendezték a nagy népgyűlést, me'ynek előadója dr. Ozoray József volt. A gyűlés határozati javaslatot fogadott el, melyet a kormányhoz juttattak. 4- A hegyaljai tanítói kör július hó 27-ikén tartotta rendes tavaszi gyűlését, melynek főpontja egy felolvasás volt, mely a máriapócsi búcsúk alkalmával a tanítók elhelyezése és a tanítóknak a MAGOSz-hoz való viszony* volt. Az előadó fölpana szolja, hogy még a MAQOSz megalakítása előtt Összehívták a kántortanítókat Máriapócsra a Hajdú dorogegyházmegyei Kántortanítói Egyesület megalakítására. Ott látták, hogy elhelyezés és ellátás tekintetében a papokról, egyetemi tanárokról és azok családjairól s a többi vendégekről gondoskodás történt, a tanítókról pedig semmi. (Az előadó kissé nyersebben fejezte ki magát.) Holott ők hívásra jöttek oda. Megállapítom tehát, mondotta az előadó, hogy bennünket meghívtak ugyan, de gondoskodás nem történt mirólunk. Miért?... Talán azért, mert görögkatholikus magyar kántortanítók vagyunk?" Foglalkozik tovább az ellátás és együttes elhelyezés kérdésével, s ez utóbbinak előnyeit fejtegeti. Kérném alázattal, igy az előadó, aki tavaly résztvett a szertartásokon, az bizonyára nem gyönyörködhetett azon szent áhítattal... S ennek okai mi vagyunk, mert az énekek vezetésében az a rendszertelenség, amit ott tapasztaltam, az annak a sok kántortanítónak csak szégyenére válhatott. Lent egy dorogi kartárs vezstett vagy 20 főnyi dorogi- hívővel, fent a kóruson pedig a kántori párbaj olyan hangos volt, hogy csak elégületlenségre, kifakadásra adott okot. Mindenki vezető volt, egyszerre tizen is kezdték az éneket, s egymás ellen., Az együttes elhelyezéstől az énekvezetésben rendet remél az előadó, s következésképen az áhitat emelkedését. Végül amagosz-ról beszélt." A MAGOSz megalakulásánál is ott voltunk, természetesen a díszebéden tanítónak helye nem volt... A MAQOSs megalakult, s minden magyar görögkatholikus tanító szívvel-lélekkel csügg ezen az alkotáson. De kérdem, kiált fel az előadó, kivette e részét a tanítóság a MAGOSz szervező munkájábói? Nem! Megkérdeztek-e bennünket?" Végül határozati javaslatot fogadtak el, mely szerint a hegyaljai tanítói kör kérelemmel fordul a búcsúbiztos úrhoz a kántortanítók elhelyezésének rendezése iránt és a MAGOSz-hoz aziránt, hogy a MAQOSz intézőbizottságában a kántortanítói kar is képviselve legyen. Foglalkozott még a köri gyűlés a gyűlések összehívási módjával s idejével, foglalkozott a stólakérdéssel (óhaj az összstóla '/i resxe). A kántortanítói gyűlések a maguk nemében a legfontosabb kulturális összejövetelek közé tartoznak. Sajnos, hogy épen a hegyaljai kör gyűlése ebből ssmmit el nem árúi, hanem a régi ro3sí szokáshoz híven, gravámenekkel foglalkozik csupán s ezek is jó részben olyanok, melyek nem is léteznek. Az imént vázolt előadás, melyet tudósítónk teljes szövegében beküldött hozzánk, még azt is elárulja, hogy az előadó sok tekintetbsn tévesen volt informálva. Íme néhány adat. A mult év augusztus 15-iki országos zarándoklat alkalmával Márjapócsvn mindenki elhelyezést talált, aki a szétküldött fölhívás értelmében előre bejelentette részvételét. A papok a kolostorban, a papok családtagjai és a nem papi egyének a kolostoron kívül. F, tekintetben panaszra senkinek oka nem lehetett, aki elég figyelmes volt önmaga iránt a szétküldött fölhívásnak meg is felelni. Tanítóegyesület megalakítására akkor senki sem hívta a tanítóságot. Megkérdezték e a tanítóságot a MAGOSz megalakításával kapcsolatban? Az előadó nem tudja ezt sem. Pedig valahol a szsekrény tetején az el nem olvasott dolgok közölt bizonyára nála is meglesz a MAGOSz szervező-bizottságának évi május hó 19 iki jegyzőkönyve, melyet minden lelkész és minden kántortanító, sőt igen sok más hittestvérünk is megkapott. Ügy tudjuk azonban, hogy a tanítóság köri gyűlései nem igen foglalkoztak eezel a jegyzőkönyvvel. Abban pedig, úgy látszik, az egész hegyaljai tanítói kör tájékozatlan, hogy kik vannak benn a MAGOSz vezetőségében, különben mint a múlt évi naptárban elolvasniok kellett volna, tudnák, hogy a.magos* konyvt^rnoka Síefkó Mihály máriapóosi tanító, igazgatóságában pedig az egyetemi tanárok és közéletünk más előkelőségei mellett méltó helyet foglalnak el Lelesz György hajdudorogi és Hegedűs József tornyospálezai kántortanítók is, kik közül főleg ez utóbbi az igazgatósági üléseket igen tiszteletreméltó szorgalommal látogatja s azoknak munkásságában érdemes részt vesz. Van ezenkívül néhány igen érdemes tanító, aki minden személyes érzékenykedés nélkül igen tevékeny munkát fejt ki a MAQOSz érdekében, kiknek munkáját a MAGOSz okvetlevűl honorálni fogja, ha ma nem, holnap, éppen azért, mert a MAGOSz e tevékeny egyénekben látja megtestesülni azt a nemes tanítói ideált, mely a nép nevelésével az iskolán kívül is szívásén foglalkozik. (kj.) A hatalomért. Legendás történet Irta : Dr. SZÉMÁN ISTVÁN. XVII. A császárnő őrségének fele kivonta kardját és követte öt, a másik fele pedig Aétius intésére engem és a karomon szunnyadó gyermeket vette körül, kénytelen voltam követni őket. Szinte félholttá lettem s egyre csak az hangzott fülembe: engedelmeskedj, ha azt akarod, hogy fiad éljen. Palotahölgyeim sirva vonultak utánam s hallani lehetett, hogy a szolgák hogyan erőlködnek a néger hullájával s mintha lábánál fogva húzták volna ki a hálószobából. Legalább is hallani véltem, hogy beretvált feje, amelyről a turbán is leesett, hogyan koppan a márvány folyosón. Ettől fogva hallgattam. Uj lakosztályba helyeztek s rögtön uj asszonyokkal s uj eunuchokkal vettek körül. Gyermekem rémülten sírt s alig bírtam lecsillapítani. Aztán nap, nap után mult. Ugy törődtek velem, mint azelőtt, az ételt is a császárnő asztaláról kaptam. Aétius jelenlétében engem is, fiamat is minden nap megvigasztalták az orvosok. Aétius beszélgetni próbált velem, de én csak hallgattam. Sem a császárnő, sem az én rokonaim Szakkudián és Theodor, nem látogattak meg engem. Egyszer azonban, amikor a férjem sorsának bizonytalansága már majdnem kétségbe ejtett, Aétiustól kérdezősködtem felőle. Nemsokára meglátogat a felséges császárnő s akkor majd közölni fogja veled amit óhajt felelte ridegen. Él-e ő!? kiáltottam majdnem térdre borulva kegyetlen börtönőröm előtt. Él és élni fog, amig Isten természetes halállal el nem szólítja felelte Aétius, akaratlanul és meglágyulva Hát nem ölték meg és nem is ölik meg a császárt?! kiáltottam az örömtől megremegve. Nem... Ő azonban már nem császár, hanem az uralkodó császárnő és birodalmi tanács foglya felelte ismét Aétius félreismerhetetlen ridegséggel. De bántam is én mindezt, csak hogy megtudtam, hogy férjem él... az én drága férjem... Bárcsak már láthatnám, ölelhetném, vigasztalhatnám s megsirathatnám az én szegény, megalázott uramat... Éjjel-nappal ez volt egyedüli gondolatom. S vágyam teljesült. Végre meglátogatott a császárnő....nyugodt és hideg volt... Nagyon megöregedett és sárga volt, mint a viasz szempillái most is le voltak bocsátva, mintha halálosan belefáradt volna a világ szemlélésébe. Palotahölgyeit és Aétiust kiküldve, ketten maradtunk. Nyugodtan szendergő unokáját homlokon csókolta s valami sirontuli hangon beszélni kezdett. Theodota, te ugy viselkedel, amint illik... Megvagyok győződve, hogy azt a négert nem te biztattad fel, hanem fiam, Konstantius. Aétius beszámolt viselkedésedről... Azt mondta, hogy te mindig hallgatsz, imádkozol és gyermekeddel törődöl... A hallgatás, ima és a gyermekek gondozása egyedüli célunk özvegyi állapotunkban... Özvegyi?! kiáltottam félőrülten... Oh az álnok Aétius... Nyugodj meg. Férjed él és élni fog... én ugy akarom és hiszem, de most ugy kell élned, mintha özvegy volnál. Ne szakitsd el tőlem! Add vissza őt nekem és gyermekünket! Legyen bár fogoly vagy bilincsbe vert rab... Enged meg, hogy én és gyermekünk megosszuk vele a fogság és büntetés keserűségét! Hisz te is voltál hitves és anya!... Igaz, a te lelkedet lenyűgözi férjed irántad való ridegségének emléke és fiad iránt érzett boszud... Helyesen itélsz-e vagy nem, azt csak az Isten tudja. Emlékezz vissza, hogy azért te is kebledre ölelted egykor gyermekedet, mielőtt az ő igaz vagy képzelt hűtlenségéről meggyőződtél volna... De köztem és férjem között nem áll az ellenséges indulat s nincs árulás a mi szunnyadó csecsemőnkben. Mi csak szeretünk mind a hárman szeretjük egymást... Hisz te is szerettél... Ha férjedet, akihez talán erőszakkal láncoltak, nem is szeretted, de legalább gyermekedet a bölcsőben!... így esengtem a császárnő lábai elé borulva s térdeit átkulcsolva... Én mindig szerettem az Istent és vele sohasem éreztem magam egyedül válaszolta tompán s szemeit egészen lezárva. Gyermek patent iskola harisnyák a legjobb minőségekben legnagyobb választékban, legolcsóbb árban beszerezhető HUNGARIA Cipőárullázban Nyíregyház a, Zrínyi llonauf. 5. szám. Interurbán Telefon 195. u.

6 6. oldal. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ Nyíregyháza, augusztus 13. Budapesti piaci árak augusztus 10-én. Termények mázsánként: Kor.-tól Kor.-ig Tiszavidéki btiza Rozs Sörárpa Takarmányárpa Zab Tengeri (kukorica) Korpa Repce Állatok, kilónként: Sovány ökör Javitott ökör Hízott ökör Tehén, silányabb Tehén, jobb minőségű Tehén kicsontozni való Növendék Sertés, könnyű Sertés, közép Sertés fiatal nehéz Pénzpiac. A deviza központ jegyzéseit alant közöljük azzal a megjegyzéssel, hogy az efső számjegyek azt az. összeget tüntetik fel, amelyen a deviza központ a külföldi valutákat beváltja, a második helyen álló számjegyek pedig azt az összeget, amilyen áron az illető külföldi pénznemet a devua központ a vásárlók rendelkezésére bocsátja. Egy dollár Száz román lei szerb dinár cseh korona (szokol) Száz magyar korona. Zürichben szantim... 36' I Berlinben.. márka... KASZÁS GYÖRGY bádogos Nyíregyháza, Debreceni-u. 7. Olcsó cipűmaradékvásár a Hungária Cipőáruházban Wyiregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. Telefon interurbán 105. A nyári idényből megmaradt nöi, férfi és gyermekcipők mérsékelt régebbi olcsó árakon kerülnek eladásra az itt feltüntelett nagyságokban. Női fekete box fűzős félcipők csak ig 575 K Női fekete box fűzős félcipők csak ig K Női fekete sevró fűzős félcipők csak íg 1150 K, d Női fekete box fűzős félcipők csak ig J 450 K Női fekete spangnis félcipők csak ig 1250 K Nöi féket sevró kivágott divat félcipők csak ig K Nöi fekete sevró Molier divat félcipők csak ig... _ K Női sárga bagaria divat félcipők francia formában csak ig 1875 K Női sárga bagaria divat félc : pők prima varrott talppal spangnisban és fűzősben csak ig K Férfi divat box fekete félcipők csak 4l-es 1925 K Férfi divat box sárga félcipők francia formában csak ig K Gyermek szürke sevró magasszáru fűzős csak 25-ös K Gyermek sárga szeges magasszáru cipók csak 19-es K Gyermek sárga szeges magasszáru cipők ig K Gyermek fekete szeges magasszáru cipők csak g K Gyermek fekete szeges magasszáru cipők ig 595 K Gyermek sárga box félcipők ig 995 K ig K ig 1200 K Gyermek fekete spangnis és fűzős félcipők csak ig K Nöi fehér vászon fűzős félcipők csak 36-os 395 K Női fehér vászon fűzős és spangnis félcipők csak ig K Női fehér vászon divat keresztpántos félcipők ig 975 K Női sveítzi fehér vászon spangnis és fűzős félcipők csak ig K Női fehér vászon magasszáru divat cipők ig... ' 1250 K Női drapp antilop kivágott divat félcipők csak ig 2000 K Gyermek fehér vászon fűzős és spangnis félcipők csak ig K» ig K > > 36-os 950 K Gyermek fehér vászon magasszáru fűzős cipők csak ig 350 K Gyermek fehér vászon magasszáru fűzős cipők csak ig K ig K ig K Pfiff'- "vmqqnmma MegérKezett az Oenorit"! m Elvállalja mindennemű bádogas munka készítését a legjutanyosabb árakon. Iskolai viztartányok nagyraktára További kéizit: templom- és tor onytetőfedéseket és azok javítását és befestéaét. i F Úgyszintén kéizit vlzvezetékszer«lést és azok javítását gyorsan és pontosan eszkflzli. Minden tekintetben figyelmes kiszolgálás. Alapíttatott 1902-ben. J A B M N F A L könyv-, zenemfi-, papír és írószer kereskedése Telefonszám NYÍREGYHÁZA, Telefonszám 36L 361 Bethlen-utca 6. szám. (Posfa mellett. Oör. kath. püspöki palotával szemben Tisztelettel van szeiencsém a főt. Paoság és Tanitó urak szíves tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, Bethlen-u. 6. szám alatt, a posta mellett (g. kath. püspöki palotával szemben) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett könyv, zenemű és papírkereskedést nyitotlam s ennek keretében a budapesti Szent István Társulat könyvkiadó hiv.-nak b.zományi lerakatát létesítettem. Minthogy a Szent István Társulat bármily könyvkiadványai teljes mértékbtn raktáron tartatnak, mély tisztelettel kérem méltóztassék az iskola részére már most a jövő tanévre szóló rendeléseit hozzám beküldeni. A fizetésre vonatkozólag az iskola részére a legkényelmesebb fizetési alkalmat nyújtani vagyok képes. A könyvekkel egyidejűleg a füzet, irka és egyáltalában az iskolaszerek tőlem E való beszerzését is mély tisztelettel kérem. Teljes tisztelettel 4-1 FÁBIÁN PÁL. m Dohos, színtelen, elromlott vagy zavaros borát senki se öntse ki, mert»oenorit«hozzáadásával a bor kristály tiszta lesz, teljesen szagtalan és élvezhető. Kapható: IVI f% ff% \g idf A I yyk $«* lakatos és szerelő mester műszaki és pinf 1 J I w GM IV l o í l c gazdasági cikkek felszerelési üzletében. Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 1 szám. Ugyanott minta bor megtekinthető és kezelési utasítás megkapható. Egyfeazi épületeiné! mindennemű asztalosmunkát, festést és üvegelést irodai és bizi bútorokat a legjutányosabban - váltai és készit - épület- és műbútorasztalos MezőzoÉor^ZiRipÉ megye. Kívánatra a helyszínre utazik a vállalat megbeszélése végett. GÖR. KATH. CÉG. Alapitási év Elesett hősök részére községi emléket, útszéli kereszteket, siremlékeset jutányos áron készit KOVÁTS GÁBOR kőfaragó MISKOLC, Szeles-utca 35. szám. Az uj görög katholikus templom mellett. Senki se vegyen naptárt a jövő esztendőre, mert már készül a görögkatholikus hívek között kedvelt MARIAPÚCSINAPTÁR. {óba Elek könyvnyomdája Nyíregyházán

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő.

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő. Budapest, 1930 április 20. II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Múzeum-utca

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

HARANGSZÓ. Ki rengeti meg a te világod?

HARANGSZÓ. Ki rengeti meg a te világod? AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XV. évfolyam 2. szám 2008 pünkösdje Tavaly vettem meg Jessica Williams Merre tart a világ? címû könyvét. A szerzõ ebben 50 nagyon fontos és

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember NÕK VILÁGA Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége 2008. Szeptember 2 Nõk Világa 2005. Karácsony Tartalomjegyzék ISTEN FELÉ Szabó Adél: A hálaadás labirintusában 1 Adorjáni Gyöngyvér: Ima őszi hálaadás

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET. A pannonhalmi Szent Benedek-rend gróf Cíano Galeazzo és Costanzo-Gimnázíumának és Nevelőotthonának ÉVKÖNYVE

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET. A pannonhalmi Szent Benedek-rend gróf Cíano Galeazzo és Costanzo-Gimnázíumának és Nevelőotthonának ÉVKÖNYVE II. ÉV. DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET. A pannonhalmi Szent Benedek-rend gróf Cíano Galeazzo és Costanzo-Gimnázíumának és Nevelőotthonának ÉVKÖNYVE az Q4O 4. Iskolai évről Közzétette : KOVÁTS ARISZTID igazgató.

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben