Induljunk az életnek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Induljunk az életnek!"

Átírás

1 J I II. évfolyam szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat érdeklő küldemény ide küldendő. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS Induljunk az életnek! (z) Ezeréves tengődés után eljött az.ideje, hogy végre élni kezdjünk. Induljunk tehát az életnek! Kévésünk van, az se saját munkánk eredménye. Egyetlen intézményünk a hajdudorogi püspökség sokkal inkább a politikai konstellációk szülötte, mint a hitélet erősbödésének jele. De bárhogyan is, bármiként is jött az létre az isteni gondviselés jótékony előrelátása adta meg nekünk, ideállítva eleven fölkiáltó jelként: élnünk kell, nem szabad elvesznünk, mert hivatásunk, rendeltetésünk van, melyet csak mi tölthetünk be, melyre a katholikus egyháznak szüksége van! Lelkek vannak, vagy lesznek valaha, ^MláSK Irilíhf'flf^HJŰJ 1 «qffljsfkíf <v* 'tirjíl kisded egyházunk vezérelhet! Éppen azért még ha nem a mi egyházi szempontjaink, hanem politikai érdekek érvényesülése juttatott volna is, ajéndékképen legnagyobb kincsünkhöz, a jövendő megalapozására elmaradhatatlanul szükséges fix ponthoz: a külön magyar-görögkatholikus egyházmegyéhez, mindent meg kell tennünk ennek fölvirágoztatására. Másokra nem bizakodhatunk. Jó barátunk nincsen, ellenségünk annál több, ott is ahol megértő jóindulatot remélnénk. A tanulság ebből, hogy a tengődésből az életre magunk erejéből kell átvergődnünk. A Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetsége errenézve gazdag programmot adott. Meg van benne bőven, hogy miért és mit keil tennünk. Megtörtént a kézfogás az egész magyar görögkatholikusság egy táborba, egy élő szervezetbe tömörült. Most már csak a célirányos munka van hátra. A hogyan kérdésének megoldása. A tennivalók nagy tömkelegéből a következők csúcsosodnak ki leginkább: 1. Arra kell nevelni népünket, hogy erős magyar s egyúttal erős görögkatholikus legyen, aki megbecsül ugyan mindenkit, de magát sem nagyja lebecsülni. Két pontra kell itt súlyt fektetnünk. Kutatnunk kell azok után a történelmi kútfők után, melyek az orosz-oláh gorögkatholikusoktó! való eredeti és faji különbségeket igazolják s ezek adatait elemi népiskoláink útján bele kell vinni a köztudatba. Első részében ez tudós kutatóink, második részében tanítóink feladata. Tudósainkat e munkásságban anyagilag támogatni, tanítóinkat ezen alapvető feladatra ránevelni kep. Ez utóbbi föladat ismét kétfelé tagozódik: szükségünk van saját tanítóképző intézetre és alkalmas tankönyvekre. 2. Emelni kell népünk műveltségét, hogy ne legyén alábbvaló egyéb nemzeteknél vagy más vailásfelekezetbelieknél. Szaporítani kell az iskolákat, még pedig a görögkathojikus iskolákat. Szomorú tapasztalat, hogy az állami iskolák éppúgy, mint a községiek nem nevelnek valláserkölcsi öntudatra. Már pedig valóban becsületes és a: társadalomnak hasznos tagja csak az Miet, aki vallásához íííj '. k:.^ iil'ásunk' rnáwöfetws tanaira, szent szertartásaink mélyértelmű magyarázatára, egyházunk dicső történetére csak a mi iskoláink, a mi tanítóink nevelhetik ifjainkat. Vannak az állami iskoláknál is görögkatholikus tanítók, de ne felejtsük el, hogy nem mindenki görögkathólikus, aki a keresztlevélben annak van írva\ Görögkathólikus csak az, aki vallásunkat gyakorolja is, már pedig az állami és községi iskoláknál sók a görögkathoíikusilak beírt, de semmiféle vallást nem gyakorló tanerő. (A kivételnek teljes tisztelet!) 3. Fiainknak kellő kiképeztetése által oda kell törekednünk, hogy legalább is számarányunknak megfelelően foglalhassunk el vezető állásokat, fiz az igazi demokrata elv. Vezesse a nép önmagát azok által, kik soraiból eszük, tehetségük és munkájuk által kiemelkedtek. 4. Emeljük föl gazdaságilag is a magyar görögkatholjkusságot. Fordítsunk gondot arra, hogy amit dolgozunk, annak haszna hozzánk térüljön vissza. Amit munkáinkon vagy termeivényeinken más nyer, azzal mi lettünk szegényebbek. Hát még ha olyan kezekbe jut a nyereség, amelyek azt megrontásunkra használják! Ezek számunkra a jobb élet útjának méríföldmutaíöi. Hogyan jussunk el hozzájuk? Egyesíteni kell erőinket a munkára! Az erő kétféle: anyagi és szellemi. Az anyagi erő a nép kezében van. Nem sok, de a sok kicsi együtt mégis sokra megy Nem elég beiratkoznunk a MAGOSzba, erszényünket is meg kell nyitni. Egész évre Előfizetési ár»: 240 koroaa Fél évre 120 Negyed évre Egyes szám ára 6 Megjelenik minden vasárnap. Nem tudom ki volt, de nem igen nagy barátja lehetett saját egyházának, aki azt gondolta ki, hogy a MAGOSz tagjai tagsági díjat ne fizessenek. De igen! Sőt azonfelül is hozzanak áldozatot. Amennyire csak lehet, feszítsék meg erőiket, mert a végzendő munka nagy s el nem végzi más helyettünk. Első tehát az anyagi erők egyesítése. Minden községben jöjjenek össze értekezletre a Szövetség tagjai. Tegyenek ajánlatot a MAGOSz részére. Pár liter búzát, rozsot, pár kgr. búrgonyát, tengerit. Keinek mit adott Isten! Válasszanak a tagok maguk közül minden községben egy-két írástudó tagot, akik az adományokat összegyűjtsék. Az összegyűlt adományokat értékesítsék a saját községükben lehetőleg úgy, hogy a község szegényein ic «egítyefleofvep általa, A.befolyt összeget aztán bocsássák rendelkezésére" á MAGOSz igazgatóságának. Innen is csordúl, onnan is cseppen, közben pedig szövetségünk szinte észrevétlenül egy jelentékeny tőke birtokába jut, mellyel megkezdheti munkáját. Ha minden lélek után csak 10 koronányi értéket, (egy kis félórai munkabér) kap a MAGOSz, már is milliós alaptökéhez jut, melyet a közjó szolgálatába állíthat. A helyi csoportok azután be ne fejezzék a működésűket a gyűjtéssel! Gyűljenek össze legalább egyszer havonta valamely alkalmas helyen. A lelkész és tanító adják ott elő a magyar görögkatholikusság történetének vagy jövő teendőinek egy-egy fejezetét, számoljanak be a jelen helyzetről s a tagokkal együtt tervezgessék meg, mit s hogyan kellene cselekedni? Az efféle megbeszélések, ha nem is mindenkor, de igen gyakran nagyon jó gondolatokat hoznak felszínre Az ily gondolatokat ismertessék, bíráltassák meg más helyi csoportokkal s a MAGOSz központi igazgatóságával is. Talán a legkisebb faluból kél majd útjára a legüdvösebb, legéletrevalóbb terv. Amit pedig a vezetőség kibocsát, közread, azt ismertessék, vigyék véghez. Nem lehet mindenütt mindent véghez vinni, azonban valamit mindenütt lehet! A tankönyv-kérdés megoldására fogjanak össze az arra hivatottak. Elsősorban a HAKTE. Egy bizottságra volna szükség, mely részben a MAGOSz. részben a HAKTE kebeléből kiküldve, a tankönyv-kérdést szellemi oldalával foglalkoznék.

2 2. oldal. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ Nyíregyháza, augusztus 13. Az anyagi rész a sajtóügyi-bizottság hatáskörében nyerne elintézést. Egv példát írok ide. Sokan panaszkodnak, hogy nem kapják rendesen a Tudósítót. A panaszoktól sarkalva, a szerkesztő maga vette kezébe a kiadóhivatal vezetését is. Átnézte a cimszalagokat s mivel sok volt közte a hibás, újból rendbeszedte az egészet s nyomdába adta. Hét hete immár s még a lap mindig a régi hibás cimszalag alatt jár mindenhová. Miért? Mert a nyomda nem a miénk. Egy mozi plakát, egy bármiféle kis kereskedelmi hirdetmény elöbbvaló neki, mert azon jobban keres. Ki venné ezt rossz néven egy üzleti vállalkozásnak? hiszen az a célja, hogy minél nagyobb hasznot szerezzen magának! De ugy-e bár, ennek a mi ügyeink látják kárát. És egyebekkel is így vagyunk. Naptárt, imakönyvet, népiratkákat, énekes füzeteket, más egyebet csak nagy akadályok árán s igen-igen drágán tudunk népünk számára nyomtattatni. Ezért minél előbb való kérdés egy görögkatholikus nyomda fölállítása. Itt már nincs szó áldozatról. Aki ebbe fekteti pénzét, jé! jövedelmező üzleti vállalkozás részvényesévé lesz Ha egy egy jobbmódu család csak 1 2 drb 100 koronás részvényt is ir alá, már összejön egy kisebb nyomda ára. Ha egy mázsa rozs árát rászánja minden gazdacsalád, egy nagy nyomdát rendezhetünk be, mely lapokkal, imakönyvekkel, tankönyvekkel, énekfüzetekkel s jó olvasmányokkal olcsón láthatja-eí- hittestvéreinket. Az a hászon pedig, melyet most nyomtatványaink után a kereskedő huz, hittestvéreink zsebében marad, vagy a nyomda révén hittestvéreinkre száll vissza! Tovább nem részletezem. Kezdés- j nek, megindulásnak ez elég. De kezdje minden falu. Csatlokozzék a MAGOSzhoz, segitse meg anyagilag, vegyen részt a nyomdaalapitásban is, aki teheti. Ki többet, ki kevesebbet, de valamit mindenki elszakíthat abból, amit neki Isten adott. De ugyanily rendszerrel egyesítsük a szellemi erőket is. Egyik legnagyobb bajunk e téren, hogy nem tudjuk, mivel birunk! Aki erőt érez magában szellemi munka által segiteni elő a MAQOSz céljait, ne várjon bélyeges instanciákat, aranyszegélyű meghívókat, jöjjön s jelentse mit tud s mit akar cselekedni. Az álszerénység bün Aki talentumát földbe ássa, büntetésre méltó. Minden szellemi munkás hittestvérünk jelentse : miben tudna a MAGOSznak használni? Újságcikk Írásában, imakönyv összeállításában, tankönyv szerkesztésben, népiratkák kiadásában, propaganda előadásokban, nyomda, bank stb. alapításában. Hadd tudjuk, kiben mi lakik, hogy a vezetőség alkalomadtán ne kényszerüljön pedagógust tenni részvénytársulati igazgatóvá s bankszakértőt a missziós osztály élére. Másért is szükséges ez! Teendőink annyira elágazók, hogy sok emberre van szükségünk s igen tervszerű, egy kéz által rányitott munkára. Most pedig vannak munkaterületek, hol 4 5 emberünk is működik egymásról mit sem tudva s vannak területek, hol senki egy kapavágást sem tett még. A tervszerű összefogás üdvös eredménye magyarázatot nern kiván Senki tul nagy, de mindenki elég nagy, hogy hasznuftkra lehessen. Csak szefnélyi érzékenység [nélkül S valódi keresztényi buzgóság^!,lásson a munkához. És ha az álszerénység ördöge kisérti, vagy ha a mellöztetésnek látszata bosszantja emlékezzék az evangéliumra : a kő, melvot az épitők megvetettek, szegletkővé'lett! Tehát csak előre a Szüzanya lobogója alatt! Hitünkben, szertartásainkban legyünk, a régiek, munkánkban, tevékenységünkben medernek. Ez a mt boldogulásunk útja. ü GÖR. KATH. TUDÓSÍTÓ NAPTÁR Augusztus 13. PGnkösd u. 10. vasárnap. (I. hang.) Az evangélium ismét egy csodás gyógyítást beszél el, mely Jézus isteni könyörületet állítja szemeink elé. Augusztus 15. Kedd. Szűz Mária elhuayta. Jézus keresztre feszítése, föltámadás«és mennybemenetele után SzŰ3 Máriát (ki ekkor már özvegy volt) Szent János apostol és evangélista vette magához s vele lakott Efezusban. A jámbor hagyomány szerint azonban végnapjai előtt Jeruzsálembe tért vissza, hol rövid betegség után elhunyt A régi legendák izerint a Szűz Anya halálának idején az apostolok valami csodás erőtől vonzatva, mind összejöttek a szent városba, hogy az Isten anya végtisztességét megadják. Tamás hiányzott csupán. Harmadnapra ért oda, mikor Mária már el vol temetve egy sziklasírba. Látni szerette volna még egyszer az Isten anyát, a kedvéért tehát felnyitották a sírt, s ime, a Szűzanya szent testének helyén illatozó, csodás virágok pompáztak. Felülről pedig énekszó hangzott. Az énekre figyelmessé lett apostolok föltekintve, a Szűz Anyát látták maguk fölött angyaloktól a mennybe emel tetve. Ezért Hagyboldogasszony ünnepét Mária mennybemenetele ünnepének is nevezik. Augusztus 20. Pünkösd u 11. vasárnap. Szent István első királyunk finnepe. Szent István a pogány Géza fejedelem és a görög szertartású katholikus Sarolta fejedelem asszony fia, a magyar katholikus egyház és a királyság megalapítója volt. (Nemzeti ünnep.) Bimbóhullás. Súlyos csapás érte lapunk főszerkesztőjét, Kozma János nyírcsászári! paróchus lelkészt. Az augusztusi esték szokott villanásával az ő tasaládlüsíáflfik m^nnjbolíjába bel^siiott egy váfttó sugár. Aztán mint a néphit tartja kialudt egy élet. Lehullott egy csillag. S nem hagyott maga után mást, csak az emlékezésnek egy rövidfényes emlékcsikját, meg a sötét, feneketlen ürt, mely a fénysugár nyomában támadt. Mély részvéttel állunk meg a parányi koporsó előtt, mely egy ártatlan, négy és fél hónapos gyermeklélek kihűlt tetemeit borítja. Szivünket az együttérzés mélységes fájdalma hatja át. S mialatt a részvét forró szeretetével szorítjuk meg a bánatos szülők kezét, fájdalomcsöndesen bucsuztatjuk a magunk részéről is a sokat igérő álmot: Tiborka, Isten veled!... TÁRCA. Petőfi. Á Te neved: a mi büszkeségünk. Költészeted: drága kincs nekünk; Ha te vagy a mi védő szellemünk, Van-é, aki megbírhat velünk?! Égi fénynek nincs olyan varázsa Mint Neked, Te égő üstökös, Csonkahazánk magyar ifjúsága: Dalaiból koszorúkat köss! Meteorként jöttél s lángra gyúltál;... És eltűntél, csodás-hirtelen, De az a sok igaz magyar nóta Csak tégedet kisér... szüntelen... Máskor is dalolt a költő nótát, Máskor is lángra gyújtott a dal; De olyat, mint Petőfi énekelt: Nem hallott még soha a magyar! Merre tűntél... merre van a sírod? Mond meg virág s csókot adj neki! Nem! Ott vagy Te minden magyar szivben, Melv szellemed fényét hirdeti! Ott lobogsz a csalogány dalában: Mikor jön a dalos kikelet... Ki vagy? Honnan jöttél? s merre tűntél?! Megmondani, nem, ezt nem lehet! Él a dal és benne él a dalnok, Szelleme egy égi~fériy nekünk... És ez áldott fénynél bizalommal A jövőbe tekint nemzetünk! Századoknak reszkető sugára Megragyogja dicsőült neved! Petőfi! Te dalnok, Te nagy magyar! Nem tudom, minek nevezzelek! Egy magadban : egy egész világ vagy! Hulló csillag... fényes... vakító... Szellemednek halhatatlansága Örökké él... el nem múlható / Százesztendő... s ezerév viharja Régi fényről és Rólad regél! Nem lehet minket soha megtörni: Míg szivünkben nagy szellemed él!... ifj. Radváwji Sám Akit elgáncsoltak. Sok jeles tehetség marad az ismeretlenség homályában. Kit a balsors keze fart vissza az emelkedéstől, kit az emberek gáncsvető irigysége. Lám-lám az öreg Kondor Berti is miféle nagy ember lehetett volna, ha el nem gáncsolják. Háza, földje, rétje, fejős tehenei lehetnének, talán még a felesége is élne, szóval paradicsom volna a sora. De hát irigyek az emberek, nem szeretik látni, hogy valaha az esze után boldoguljon. Hanam ha igy a végére csapunk a dolognak, nem igen jutunk el az elejére soha. Kezdjük hát inkább az elején. Kondor Berti már gyerekkorában is más volt, mit a többi iskolás pulya, Nem hiába volt az apja papkocsisa, utóbb harangozó, majd meg kiskúrátor, de okos gyerek is volt. Az öreg Vrábely mesternek nem sok bűne volt ugyan ebben, mert ő nem igen tanította egyébre az iskolásokat, mint hogy a két lábukat ne dugják egy csizmába, meg hogy esőeséskor ne a csorgásba álljanak, hanem az eresz alá, mégis ráragadt a Berti kölyökre minden tudomány. Még az apostolt is el tudta olvasni. Hangja pedig olyan veszekedett volt, hogy ha néha mikor a kántor úr rekedtsége folytán ő kezdte rá a kerubokat, nem volt ember aki utána tudta volna

3 Nyíregyháza, augusztus 13. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ 3. oldal. A család egyébként a következő gyászjelentést adta ki & haláleset alkalmából: Nehéz próbát küldött reánk a végtelenül bölcs és csapásaiban is jóságos isteni akarat. Fájdalomtelt lélekkel, de Isten akaratában megnyugodni igyekezve adjuk tudomásul, hogy szeretett gyermekünket TIBORT négy és fél hónapos korában, hosszas és nehéz szenvedés után folyó hó 8-án esti 10 órakor magához szóljitotta a kisdedek barátja az Ur Jézus. Kedves kis halottunk földi maradványait csütörtökön, e hó 10-én d. u. 3 és fél órakor fogjuk szentegyházunk előírásainak megtartása mellett a nyírcsászári i temetőben pihenőre helyezni a boldog föltámadásig. Isten az 6 csalhatatlan Ígérete szerint méltassa őt mennyek országára! ' Nyírcsászári, augusztus 9. Kozma Lásíló, Ferencz József, Ferencz Józsefné, sz. Farkas Rozália nagyszülők. Kozma János. Kozma Jánosné, sz. Ferencz Erzsébet szülök. Erzsike, Irénke, Klárika testvérek. Sereghy László, Balogh ístvánné sz Ferencz Józsika mint keresztszülők. (Zéta.) A MAGOSz igazgatósága csaknem teljes számban megjelent tagjainak részvétele mejett folyó hó 10 ikén, Nyíregyházán gyűlést tartott. Az igazgatóság tagjain kívül megjelentek még a debreczeni egyházi főgondnok és Vecsey fogorvos-hitíestvérünk is. A nagyszámban felgyűlt egyesületi ügyek elintézése után elhatározta az" igazgatóság, hogy saját erőnkből önálló gör. kath. pénzintézetet létesítünk Debreczenben, részvénytársasági alapon. Az igazgatóság, élén a MAOOSz ügyészével négytagú bizottságot küldött ki a bank megalapításának előkészítésére. Határozatiíag kimondotta az igazgatóság, hogy a folyó évi nagygyűlés Máríapócson, október hó 1-én fog megtartatni. Azonkívül az igazgatóság egy olyan liturgikus tankönyv kiadására, mely nemcsak közép- és elemi iskolákban, hanem papnevelőés tanítóképző-intézetekben is használható. 1 Ofe.000 köfouát szávazöti meg; A sajtóbizottság elnökétől nyert információnk szerint a tankönyv a Mikita-féle typikon alapján már készen is van s a kézirat.pár iiéten belü! főhatósági engedélyezés céljából bemutatásra kerül. Az igazgatósági gyűlést Papp János tb. kanonok, egyházi elnök d. u. 2 órakor zárta be. = Egy Jeles hitíestvérünk halála. Lapunk zártakor vettük a hirt, hogy baikányi Balogh Bertalan máv. főfelügyelő, a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete miskolczi igazgatója, a Borsod-Miskolczi Közművelődési Egyesület elnöke, a miskolczi gör. kath. egyházközségnek megalakulásától buzgó egyháztanácsosa, egyizben elnöke f, hó 7-én Budapesten hirtelen meghalt. Az elhunyt kiváló egyéniségével legközelebbi számunkban foglalkozunk. Lei gyen örök emléke s áldott nyugalma. Nemeslelkü adomány. Egyik sza- : bolcsvármegyei lelkészünk az egyházmegyei papözvegy-árva alapra koronát adomá- nyozott. A megyés főpásztor meleg köszönetét és elismerését nyilvánította a nemeslelkü ada- \ kozónak, á máriapócsi nagybucsun értesülésünk szerint Püspök ur őméltósága is i részt vesz. A kegyhelyre hétfőn delelőtt érkezik s a bucsu napjan az ünnepélyes szentmisét ji fogja celebrálni. Ke.-e-ztmegáldás. Pintye Györgyné, 'I szül. Kása Juliánná garbolczi lakos Qarbolczon I Molnár Antal telkén díszes kőkeresztet állíttatott fel, melyet Pataki István csegöldei lelkész fő- pásztori engedéllyel a szabadban végzendő tábori szentmise után fog megáldani. ]A MAGOSZ szerveiről. A mustármag elvetve s a MAGOSz, ma! már terebélyes fává fejlődött, melynek ágai elnyúlnak a legtávolabbra eső gör. kath. magyar kis faluba is, eszményként világát a lel- kekben, reményre gyújtja a sziveket, erősiti a csüggedőket s becsületes munkára szélit mindenkit. Most rajtunk a sor, megálljuk-e a sarat? Kicsinyhitűek vannak közöttünk! Sokan kételkednek a MAGOSz életképességében, progamját tul ideálisnak s keresztül vihetetlennek tartják, s meg mást is hallottam: hogy a MAGOSz keretében burkolt alakban, egyéni akciók akarnak érvényesülni. Én ugy tudom, hogy a MAGOSz ügye a magyar gör. katholikusság ügye a MAGOSz fellendülésével mi, az eddig lenézett gör. katholikusok kerülünk felszínre s ha a MAGOSz elbukott buktunk vele együtt mi is... s hogy ezen bukás r?ár«j gör. katholikusokra minő következményekkel járna... arról, jobb nem is beszélni. Én erősen hiszek a MAGOSz fellendülésében 1 S minden kicsinyhitüt munkára serkentek, álljunk sorompóba s az erős hit mellett a becsületes munka csodákat fog művelni. _ Én hiszek is e csodában! Hogy e csoda azonban tényleg megtörténjen, különösen nekünk, a MAGOSz legfontosabb szerveinek, népünk vezetőinek a gör. kath. magyar falvak lelkészeinek, ktanitóinak kell összhangzó munkát kifejtenünk. Hogy ez a munka tényleg összhangzó legyen, méltóztassanak megengedni, ha arról a visszonyról fogok szóllani, mely, kell hogy a lelkész s a tanitó között meg legyen> már e harmonikus munka elérése szempontjából is. Mindkettőnek hivatása gyönyörű, lelkeket nevelni, lelkeket menteni. Mindkettő egy egészet alkot, ha működésűk összhangzó. Az ut, melyen mindkettő halad rögös, nehéz munkájukban egymásra vannak utalva; de még rögösebbé teszik ezt az utat az a széjjelhuzás, viszálykodás, gőgös urhatnámság, mely sok helyen a lelkész s a tanitó közötti viszonyt jellemzi, s amely egyúttal a gör. kath. magyar egyházmegyének valóságos átka. Ahány lelkésszel beszéltem eddig, ha fasséban volt a ktanitóval, az mind a ktanitót hibáztatja s viszont. Én azt hiszem, hogy ebből a viszálykodásból, urhatnámságból mindkét részről már éppen elég volt. Kell, hogy a turáni erő, az az eszmény, melyet a MAGOSz irt fel zászlajára hassa át a mi lelkeinket is, szivünket forrassza eggyé, egyet akarni csak a mi MAGOSz-günk keretében édes hazánk feltámadását közös erővel elősegíteni. Aki e pillanatban nem igy cselekszik, szitja a pártoskodást, a viszálykodás bűnét, az egyenlő a hazaárulóval. Hiszen láttuk és tapasztaljuk, hogy ahol a lekész s a ktanitó között viszálykodás van, vagy a múltban viszálykodtak egymással, ott a hivek a bün fertőjében lakoznak, a falu 2 pártra szakad, veszekedések botrányos dolgok keletkeznek, a zsidók hátunk mögött nevetnek nagyot, s a vége a játéknak az, hogy a ktanitónak mennie kell, megbélyegzik őt mint összeférhetetlent, de a néplélek már meg van mételyezve. Álljunk meg egy pillanatra s nézzük az okokat, melyek előidézik az áldatlan átkos viszonyt. Szerintem legtöbbször az okozza ezt hogy nem tudják megkülömböztetni a szol-» gálati viszonyt -«-szolgálaton kívüli viszonytól. Pedig ez a körülmény, a céltudatos munka elérésénél óriási horderővel bir. Ugy e testvérem mily szép volt az a katonáéknál ha szolgálatban voltál, minden gondolatodat, érzésedet az kötötte le, parancsnokod minden szava parancs volt előtted, s mily szép volt az a fegyelem, mily szép volt az a hivatalos tisztelet mellyel te adóztál s neked adóztak. De mikor azután a szolgálati viszony elmúlt parancsnokoddal a legjobb barát, testvér voltál s legintimebb titkaid is ösmeretesek voltak előtte és viszont, pedig parancsnokod volt. énekelni. Mikor^meg az öreg Vrábély elzengte volt az utolsó Ámenjét s a mennyei kórusba lépett át valami fiók karmesternek, akkor egy álló fétesztendeig repedéstől kellett féltenfa hajasdi kis templom falait, úgy megrezegtette a hangjával. Kár, hogy annyiszor összekülönbözött a pappal emiatt, osztán mérgébe ki is ment Amerikába. hangoztatta, Kondorhoz fordullak. Kondor No de neki ez is csak javára vált. Mikor elő is vette a Bibliáját, meg egy hegyes kést, onnan hazajött egész tudós volt. Hozott egy beszúrt vele a lapok közé s aztán olvasta, nagy könyvet, nagy képekkel, ékesebbnél _ ott, ahol a késhegy megállott, a Ruth könyvéékesebb versekkel, melyben minden megvolt, I bői: ami csak a világ teremtésétől maiglan történt. Ez a Biblia aztán megalapitottta a te-! Ámde korán, hajnal táján el osona, 1.Lábánál aluvék mind egész éjszaka, kintélyét neki. A falu ifja és véne hozzá járt I Nehogy az emberek megismerjék őket, a téli estéken, s nagy áhitattal hallgatta I És az nyelveikkel ki is kezdenék őket." Uriásnak máskor meg a szép Zsuzsánnának, meg Eszternek a szép királylánynak a történetét. Eszter im ájultan hogy a földre esék, Borecet üvegét rögtön megkeresék, Hogy az ájultából ezzel magához tért, Nagy remegve végre a király elé ért. Hogy rítt efölött a sok asszony, de legkivált a bibircsökos Sárgáné, főleg ha előbb Spitzignél járt. De még egyebet is tudott Berti a nagy könyvvel. Ha valaki hozzáfordult akármiféle tanácsért, ő menten segített rajta. Lám a? múltkoriban ugy évvel ezelőtt ; hogy eligazította a Krafcsik Feri dolgát is a feleségével, aki isten nyugosztalja kikapós asszony hirében állott. Mikor már senki sem tudott igazságot tenni afelől, hogy a susogóknak van-e iga- zuk, vagy az asszonynak, aki ártatlanságát Í H á t bizony ez rosszul ütött ki az aszszonyra. Berti ráolvasta a csalafintaságot, hogy osztán egy félesztendőre rá meg is halt, még voltak istentelen emberek, akik azt mondták, hogy őmiatta, mert hogy az ura az ő szava után verte minden nap szegény f asszonyt. Másoknak is csinált pedig ő könyv- nyitást adtak érte, amit adtak, ő a leg- \ módosabbtól sem kér, legfeljebb ha egy kis 1 búzát vagy tengerit de bele egy se halt. Világos, hogy Krafcsikné se miatta pusztult el. Hogy meg a háború alatt seregestől kési resték fel az édesanyák, a hitvesek, no meg loppal, (egy-egy kötény alá rejtett jókora I szalonnadarabbal) az eladó lányok is, az már csak igazán nem lehetett az ő hibája, de mikor olyan jól ki tudta magyarázni a bibliából mindenkinek, hogy ]aj lelkem, a könyv igen nagy veszedelmet ir az urad felől, de ha jól imádkozol érte, még ma nem lesz semmi baja azon kivül, ami már megvan!" Már ekkorra pápaszemet is vett az öreg, mert hogy a szavamat ne felejtsem, ajánlatosnak tartotta egy kicsit öregiteni is magát nem csak a tekintély végett, hanem mert ki tudja, rákerülhet itt a sor mindenkire, aki alul van a 60-on. Azt meg el is felejtettem mondani, hogy a pócsi processzióknál világéletében mindig ő volt az előénekes. Olyan szépen és meghatóan énekelte előre, hogy Messze földről jöttünk ide", hogy még a gyulajiak is kedvet kaptak vele énekelni. De hogy a dologra térjek, valami könyvből az orvosi mesterséget is kitanulta az öreg Kondor. Előbb csak otthon kezdett működni. Helyrerántotta a kificamított tagokat, a daganatra ecetes korpát irt, a hideglelősöknek uton talált szalonnabőrt rendelt, az ijedős gyermekekre ráimádkozott, jó pénzért még a bibliából is ráolvasott egy két verset, a szerelmeseknek meg bájitalt adott. Hanem ezt már igazán drágán.

4 4. oldal. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ Nyíregyháza, augusztus 13. Nem álhatna ez a visszony itt is te közötted s az iskolaszéki elnök között. Nem!? Miért nem? * Testvérem, a világ sokkal vádol téged. 1. Nincs meg a kellő' képzettséged.?? Ne félj testvér, a vád nem fog téged. ; Igaz nincs theologiai egyetemi képzettséged, de erre néked szükséged sincs. j Ha tanitóképzó'i nevelés hiányos volt, (annak sem te vagy az oka) e hiányokat pótolhatod az élet iskolájában. j Tanácsolom testvér, ha vénségedre is de képezd magad mert ha nem hallgatsz szavamra, mi fogunk a te társaid bojkott alá venni s maradsz konkoly a buza között. Küzdj, önképezd magad, s becsülésben lesz részed, a magyar tanítóság kivette részét a hősies hazavédelemben, megálljuk itt is a sarat. Vannak különben közéleti nagyságok kik tanitók voltak, kikre mi büszkék is vagyunk. Azt is mondják, hogy a legtöbb tanító paraszt szülő gyermeke, s hazulról ke veset visznek magukkal az életbe, igaz büszke is lehetsz reá, hogy a nép gyermeke vagy, erre a polcra emelkedtél, hogy megvilágítsd azt a kunyhót mely téged az életnek adott. Végül azzal vádolnak, de inkább én vádollak testvér, hogy szégyenled ktanitói mivoltodat ezzel ártasz magadnak a legtöbbet s itt látszik meg rajtad, hogy vagy a buza közt. * konkoly A hivatalos dolgokat a legtöbb helyen családiasan intézik el, ami óriási hiba mind a két részről, s igen sokszor per-patvarra ad okot; mert kérném alázattal, miköze a hivatalos vonatkozású ügyekhez a pap, a tanító családtagjainak sokszor a harangozónak, vagy az egyházfinak esetleg a cselédeknek, s mégis a família előtt történik minden hivatalos ügy elintézése. Sőt megtörtént oly eset is, amidőn hivatalos ügyet mely a ktanitó személyére vonatkozott teljesen idegenek előtt, cselédekelőtt tárgyalták le. Kérdem? hol itt a papiktanitói tekintély?, 3. Az anyagiak kérdése az, mely a papot s a ktanitót halálos ellenségekké teszi, a nép épülésére. Itt e helyen azt hiszem az összes ktanitóknak óhaját fejezem ki, amidőn e helyt is tiszteletteljesen!^ kijelentem, hogy a stoláris dolgok rendezését a Méltóságos Püspök Uramnál a legalázatosabban kérelmezni fogják. Hogy mást ne mondjak csak a misepénzt említem; 55 kor. misepénzoől a ktanitó 10 kor-át, a harangozó 5 kor-át s a lelkész Utóbb rájött, hogy ezekkel Pócson is lehet keresni valamit s a koldusok és nagypápaszemes nénikék révén mihamar elment az ő csodás hire. Otthon megtellett a ládafia. Pedig most már a szeszre sem. igen haragudott Kondor Berti. A sokféle orvossághoz az is kellett s azt megkellett vizsgálni, ha valódi-e s milyen erős, Mert hiába, a tudomány csak tudomány. Hanem egyszerre lecsöppent. Valami irigye beárulta őt a csendőr uraknak. Azok nem egyszer alkalmatlankodtak is neki otthon. Az asszonya intette is, hogy hagyja abba, de kikapott érte. Sorvadt is aztán szegényke. Fogyott, mint az égő gyertya. No de hiába, a hivatalt folytatni kellett. Sőt hogy a szesz drágult, még az énekszerzéssel is meg kellett toldani; Ez is szépen hozott. De mind hiába. Az irigy emberek sok jónak vetettek már rossz véget. Nagybúcsu előtti napon volt épen. Kondor Bertalan a kőkereszt tájékán ácsorogva néhány öregasszonyt az ő uj énekére tanított, mikor hirtelen egy menyecske furakodik hozzá. Mi volt a baja, mi nem, bajos volna tudni, mert igen csöndesen beszéltek, utóbb félre is húzódtak a menyecske urával együtt. Délután is sokat voltak együtt. Ittak jobbadán, mert ugy mondta Berti, hogy az ügy nehéz, azon törnie kell a fejét, estefelé meg a patika körül ólálkodott. Tán bent is 40 kor-át kap. Tiszteletteljesen teszem föl a kérdést a tisztelendő urakhoz jól van-e ez így? Minő arányban kapja az a ktanitó azt a 10 kor-át? az elvégzett munka arányában-e? vagy végzettsége után? Avagy ősrégi hagyományos szokás után e! S vannak esetek, amikor Amerikából 1 dollár küldenek egy miséért, vagy egyesek 200, 100 kor. adnak s kianitó abból is csak ugy részesedik mint az 55 kor. után. Tovább megyek a ktanitó szabad idejével sem rendelkezik, akármikor a mezőről halja a harangszót s szalad lélekszakadva a templomba a szt. misét elvégezni. Kérném alázattal, ha a tisztelendő urak készülnek a szent miséhez, mi ha nem is vagyunk papok, de mint jó keresztényeknek szintén elő kell készülnünk, ugy külsőleg, mint belsőieg. Tehát tudnunk kell nekünk is, hogy mikor lesz az a szt. mise? Ott az egyház - szolga arra való, hogy a tisztelendő urak bennünket már előzőnap este kiértesítsenek, hogy mi is méltóképpen készülhessünk a szent miséhez s a pontos időre odahaza legyünk. Én ugy tudom, hogy a ktanitó mellerendelt tiszttársa a lelkésznek, s mégis nagyon sokszor tapasztaltam, hogy ezt a viszonyt a tisztelendő urak alárendeltnek minősítették, mely igen sokszor csak egy-egy elvétett szóban nyilvánult meg (tanitom, kántorom.) Néhol talán még most is végeztetnek a ktanitóval templomszolgai teendőket. Mégegyeí! Minden pályán van haladás csak minálunk a gkath. felekezeti ktanitóság körében nincs, nagyon csodálkozom azon, hogy az arra érdemes kíanitókat az Egyházmegyei főhafóság miért nem biz meg igazgatói teendőkkel? Még igen sokat tudnék beszélni, ezek mind oíy anomáliák, amelyeket el kell tüntetni hamarosan addig mig nem késő. Ezen anomáliákat nem azért hoztam fel, hogy a helyzetet még jobban kiélesitsem, ellenkezőleg reámutatok a bajra, keressünk mindjárt az orvosságot mellyel a bajt gyökerestül ki lehetne irtani. Keressük s meg-íögjiifc találnt~*csalr akarni kell! S akkor testet ölt az ige Tiszteljünk, hogy tiszteltessünk" (a gör. kath. Tudósító 1. sz.) Kéz-kézbe! El az önös, önző érdekekkel, el a gőggel szeretet hassa át sziveinket, egyet akarjunk csak, szegény elhagyatott édes magyar Hazánk boldogulását! melynek keretében különösen a gör. kath. magyarság jövőjére gondolok. Ha a szervek életképesek, a terebélyes fát az orkán sem dönti le." Szűz anyám légy velünk! PETRŐ JÁNOS. járt, de venni nem vett semmit, igen sokan voltak odabenn. Valakinek ugy tetszett, mintha hozzá is nyúlt voína egy fiókhoz. Később meg az öreg halálmadár Kanyóné- ; nál főzőcskéit valamit. Tette ő ázt máskor! is. Mire a búcsú reggelén a harang megszólalt, a menyecske, akivel tegnap ügye volt iszonyú görcsöket kapott. Bizony a pőcsi doktor megküzködött vele, mig meg tudta 5 nyugtatni. Azt mondta, csak öt percen múlott f az élete. Kondort azíán nem látták otthon a falujában három évig. A felesége bánatában I végleg elsorvadt. El is temették. Kondor a temetésre sem jött haza. Senki sem tudta biztosan, de ugy rebesgették, hogy tán ül valahol, Három év multán mégis hazajött, rongyosan, szőrös ábrázattal, öregesen. Hol járt, merre, senkinek nem mondta. Ha valaki tanácsért fordult hozzá, mogorván felelte rá : menjetek a paphoz vagy a szolgabíróhoz. Ha pedig valaki úgy italozás közben őt is megkínálta s aztán a tudományára terelte a beszédet, keserűen ragadta meg az öreg a féldecist: Nem érdemes okos embernek lenni. Irigy a világ. Lám engem is hogy elgáncsoltak. Zombori Iván NEVELÉSÜGY. Á taniíó mint népnevelő. A nevelés fejlesztő tényezők hatása a fejlődő emberre, hogy emberré legyen. 1 ' Emberré legyen, kinek fenséges célja a szent evangélium ezen szavaiban van letéve: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes." Magában foglalja ez a gyakorlati világnézetét, mely az embert polgárilag használhatóvá s a közmüveltsegnek ügyes munkásává akarja tenni, épen azért nem is jöhet összeütközésbe a nevelés fogalmának meghatározása a keresztény vallási világnézettel. Már a közéleti tapasztalatból tudjuk, hogy minden embernek kettős rendeltetése van, u. m. egyéni és társadalmi. Rendeltetésének egyike, hogy először önmagának, másodszor pedig embertársának jólétét tudja előmozdítani. így az oktatásban is kétféle szempont érvényesülhet, u. m. gyakorlati és elméleti. Gyakorlatilag az iskolába járó gyermekeket, valamint a már felnőtteket keholeg bevezetjük annak tudatába, illetve gyakorlatába, hogy miként kell pl- a méhtenyesztést, gyümölcs és szőlőtermelést előmozdítani, hogy azok hasznot hozzanak. Ennek előmozdítására már a mindennapi iskolába nagy súlyt kell fektetni. Adjunk tehát alkalmat a reánk bizott gyermekeknek a munkára iskolában és szabadon. Nemes feladatunkat csak ugy érhetjük el, ha a reánk bízott gyermekeket korán munkássághoz szoktatjuk. Szerettessük meg velők a méhészetet, gyümölcsfa és szőlő tenyésztést, melyek nemcsak örömet, hanem jelentékeny anyagi hasznot is hoznak. Nézetem szerint gyakorlati oktatásunk célját ily módon érhetnók el legjobban. Hisz tudjuk azt, hogy nemcsak a gyermek de népünk is szívesen indul a jó példa után, kivált ha némi előny vagy haszon is jár utána. Azért önként következik, hogy nemcsak a gyermek, de a nép előtt is uúnü'19 a-toaúe járjon példával elől a munkásságban és minden tisztességes jövedelmi forrás fölhasználásában ; ha azt akarja elérni, hogy nevelői és oktatói hatását nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is igénybe vegyék. Érintkezzék minél többször községének lakosaival, buzdítsa őket minden szépnek, jónak és hasznosnak a fölkarolására. Óvja és tiltsa őket a pazarlástól, a korcsmától és az uzsorások hálójától, mi miatt már nem egy, hanem számtalan család jutott koldus botra különösen a felvidéki vármegyékben a ruthének között. Igyekezzünk mi tanitók, a népet megóvni minden olyantól, ami ugy erkölcsi, mint anyagi romlásukat okozhatna. A tétlen élethez szokott gyermek hasonlóvá lesz a kalitkában nevelt madárhoz, hely ha kiszabadul, kint a szabadban, hol ezer és ezer más madár táplálkozik, nem képes megszerezni élelmét s a bőség közepette bekövetkezik pusztulása. Azért nekünk, mint néptanítóknak, oda kell hatnunk, hogy népünkkel közvetetlenül is beláttassuk azt, hogy csakis ugy érhetik el azon célt, mely után törekedniük kell, ha ezen gyakorlati irányú tanítást igénybe veszik. A mindennapi tapasztalatból tudjuk, hogy népünknél a tanulékonyság megvan de az akarata sokszor hiányzik. Továbbá tudjuk azt is, hogy népünk nem idegenkedik az olyan ismeretek szerzésétől, a melyeknek gyakorlati hasznát látja, csak módot és alkalmat kell nekik adni azoknak elsajátítására. Mondhatjuk tehát, hogy a munkálkodás által az ismeretek szerzésére szolgáló tudvágyat felkölthetjük népünkben. Manapság, ha széttekintünk hazánk földjén, azt látjuk, hogy a kertészkedés, fa, méh, szőlőtenyésztés, sőt még a háziipar egyik-másik ága is nagyban kezd virágzani. Nekünk tehát mint néptanitók, vagy népnevelőknek egy rendkivüli és áldásos hivatásunk a népet nemcsak nevelni, hanem munkálkodni is megtanítani. Igaz.ugyan, hogy ezt mondani igen könnyű, de

5 Nyíregyháza, augusztus 13. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ 5. oldal. nehéz e feladat keresztülvitele. De azért ne csüggedjünk és sohse tévesszük szem elől, hogy e,gy cél van előttünk, a nemzet nevelése! Évezredek során formálódott s gyarapodott az emberi nem mivelődése, de csak igen nagy időközökben mutathat fel számbavehető eredményt még manapság is. Tudván ezeket, szorgalmunk ne lankadjon, hanem legyünk úttörői azon magasztos pályának, melynek hivatása reánk, néptanítókra vár. De mindenek előtt nemes hivatásunk parancsolója, hogy elsősorban a reánk bízott gyermekeket valláserkölcsös életben neveljük. Mert a költő szavai szerint: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma ledől s rabigába görnyed". Neveljünk továbbá Isten s drága Hazánk iránt törhetetlen ragaszkodókká. S ha kötelességünknek ily módon eleget teszünk, akkor elérhetjük azon öntudat megnyugtató érzetét, hogy hivatásunkat hűen teljesítettük s lelkünk nyugodt lesz. Dolgozzunk a tanügy hatalmas mezején egyesült erővel, ujult szorgalommal. Legyünk szerények, fáradtságos és megfizethetetlen munkánkért ne várjunk hálát és elismerést, mert a tanító munkáját még ma is csak semminek tekintik. Dolgozzunk Istenben helyezett bizalommal, mint hajdan a halászó Péter. A ki az ő halászatát oly csodálatos módon megáldá, a mi munkánkat és fáradságunkat is megfogja áldani. Azt azonban erős meggyőződésből mondom, hogy a sikeres tanításra csak Isten segítségével vagyunk képesek, mert a türelmet s a szeretet mjnt a nevelés és oktatás legfőbb tényezőit, Ő tőle nyerjük. Kótaj. RADVÁNVI SÁNDOR, gör. kath. tanító. Kántortanító! kinevezés. Megyés főpásztorunk Purzsás János oki. kántortanítót a pocsaji hitközség Il-od kántortanitójává kinevezte. A kinevezett kántortanitó eddig mint beosztott áll. tanító nyírkarászt iskolánkban teljesített szolgálatot. -j- Széleskörű mozgalom a magyar tannyelvű iskolákért. Ugy Podk. Rusban, mint Szlovenszkón a magyar pártok széleskörű mozgalmat indítottak a magyar tannyelvű iskolákért. Az ungvári, munkácsi, kassai mozgalmat követte az érsekújvári, ahol a magyar pártok közösen rendezték a nagy népgyűlést, me'ynek előadója dr. Ozoray József volt. A gyűlés határozati javaslatot fogadott el, melyet a kormányhoz juttattak. 4- A hegyaljai tanítói kör július hó 27-ikén tartotta rendes tavaszi gyűlését, melynek főpontja egy felolvasás volt, mely a máriapócsi búcsúk alkalmával a tanítók elhelyezése és a tanítóknak a MAGOSz-hoz való viszony* volt. Az előadó fölpana szolja, hogy még a MAQOSz megalakítása előtt Összehívták a kántortanítókat Máriapócsra a Hajdú dorogegyházmegyei Kántortanítói Egyesület megalakítására. Ott látták, hogy elhelyezés és ellátás tekintetében a papokról, egyetemi tanárokról és azok családjairól s a többi vendégekről gondoskodás történt, a tanítókról pedig semmi. (Az előadó kissé nyersebben fejezte ki magát.) Holott ők hívásra jöttek oda. Megállapítom tehát, mondotta az előadó, hogy bennünket meghívtak ugyan, de gondoskodás nem történt mirólunk. Miért?... Talán azért, mert görögkatholikus magyar kántortanítók vagyunk?" Foglalkozik tovább az ellátás és együttes elhelyezés kérdésével, s ez utóbbinak előnyeit fejtegeti. Kérném alázattal, igy az előadó, aki tavaly résztvett a szertartásokon, az bizonyára nem gyönyörködhetett azon szent áhítattal... S ennek okai mi vagyunk, mert az énekek vezetésében az a rendszertelenség, amit ott tapasztaltam, az annak a sok kántortanítónak csak szégyenére válhatott. Lent egy dorogi kartárs vezstett vagy 20 főnyi dorogi- hívővel, fent a kóruson pedig a kántori párbaj olyan hangos volt, hogy csak elégületlenségre, kifakadásra adott okot. Mindenki vezető volt, egyszerre tizen is kezdték az éneket, s egymás ellen., Az együttes elhelyezéstől az énekvezetésben rendet remél az előadó, s következésképen az áhitat emelkedését. Végül amagosz-ról beszélt." A MAGOSz megalakulásánál is ott voltunk, természetesen a díszebéden tanítónak helye nem volt... A MAQOSs megalakult, s minden magyar görögkatholikus tanító szívvel-lélekkel csügg ezen az alkotáson. De kérdem, kiált fel az előadó, kivette e részét a tanítóság a MAGOSz szervező munkájábói? Nem! Megkérdeztek-e bennünket?" Végül határozati javaslatot fogadtak el, mely szerint a hegyaljai tanítói kör kérelemmel fordul a búcsúbiztos úrhoz a kántortanítók elhelyezésének rendezése iránt és a MAGOSz-hoz aziránt, hogy a MAQOSz intézőbizottságában a kántortanítói kar is képviselve legyen. Foglalkozott még a köri gyűlés a gyűlések összehívási módjával s idejével, foglalkozott a stólakérdéssel (óhaj az összstóla '/i resxe). A kántortanítói gyűlések a maguk nemében a legfontosabb kulturális összejövetelek közé tartoznak. Sajnos, hogy épen a hegyaljai kör gyűlése ebből ssmmit el nem árúi, hanem a régi ro3sí szokáshoz híven, gravámenekkel foglalkozik csupán s ezek is jó részben olyanok, melyek nem is léteznek. Az imént vázolt előadás, melyet tudósítónk teljes szövegében beküldött hozzánk, még azt is elárulja, hogy az előadó sok tekintetbsn tévesen volt informálva. Íme néhány adat. A mult év augusztus 15-iki országos zarándoklat alkalmával Márjapócsvn mindenki elhelyezést talált, aki a szétküldött fölhívás értelmében előre bejelentette részvételét. A papok a kolostorban, a papok családtagjai és a nem papi egyének a kolostoron kívül. F, tekintetben panaszra senkinek oka nem lehetett, aki elég figyelmes volt önmaga iránt a szétküldött fölhívásnak meg is felelni. Tanítóegyesület megalakítására akkor senki sem hívta a tanítóságot. Megkérdezték e a tanítóságot a MAGOSz megalakításával kapcsolatban? Az előadó nem tudja ezt sem. Pedig valahol a szsekrény tetején az el nem olvasott dolgok közölt bizonyára nála is meglesz a MAGOSz szervező-bizottságának évi május hó 19 iki jegyzőkönyve, melyet minden lelkész és minden kántortanító, sőt igen sok más hittestvérünk is megkapott. Ügy tudjuk azonban, hogy a tanítóság köri gyűlései nem igen foglalkoztak eezel a jegyzőkönyvvel. Abban pedig, úgy látszik, az egész hegyaljai tanítói kör tájékozatlan, hogy kik vannak benn a MAGOSz vezetőségében, különben mint a múlt évi naptárban elolvasniok kellett volna, tudnák, hogy a.magos* konyvt^rnoka Síefkó Mihály máriapóosi tanító, igazgatóságában pedig az egyetemi tanárok és közéletünk más előkelőségei mellett méltó helyet foglalnak el Lelesz György hajdudorogi és Hegedűs József tornyospálezai kántortanítók is, kik közül főleg ez utóbbi az igazgatósági üléseket igen tiszteletreméltó szorgalommal látogatja s azoknak munkásságában érdemes részt vesz. Van ezenkívül néhány igen érdemes tanító, aki minden személyes érzékenykedés nélkül igen tevékeny munkát fejt ki a MAQOSz érdekében, kiknek munkáját a MAGOSz okvetlevűl honorálni fogja, ha ma nem, holnap, éppen azért, mert a MAGOSz e tevékeny egyénekben látja megtestesülni azt a nemes tanítói ideált, mely a nép nevelésével az iskolán kívül is szívásén foglalkozik. (kj.) A hatalomért. Legendás történet Irta : Dr. SZÉMÁN ISTVÁN. XVII. A császárnő őrségének fele kivonta kardját és követte öt, a másik fele pedig Aétius intésére engem és a karomon szunnyadó gyermeket vette körül, kénytelen voltam követni őket. Szinte félholttá lettem s egyre csak az hangzott fülembe: engedelmeskedj, ha azt akarod, hogy fiad éljen. Palotahölgyeim sirva vonultak utánam s hallani lehetett, hogy a szolgák hogyan erőlködnek a néger hullájával s mintha lábánál fogva húzták volna ki a hálószobából. Legalább is hallani véltem, hogy beretvált feje, amelyről a turbán is leesett, hogyan koppan a márvány folyosón. Ettől fogva hallgattam. Uj lakosztályba helyeztek s rögtön uj asszonyokkal s uj eunuchokkal vettek körül. Gyermekem rémülten sírt s alig bírtam lecsillapítani. Aztán nap, nap után mult. Ugy törődtek velem, mint azelőtt, az ételt is a császárnő asztaláról kaptam. Aétius jelenlétében engem is, fiamat is minden nap megvigasztalták az orvosok. Aétius beszélgetni próbált velem, de én csak hallgattam. Sem a császárnő, sem az én rokonaim Szakkudián és Theodor, nem látogattak meg engem. Egyszer azonban, amikor a férjem sorsának bizonytalansága már majdnem kétségbe ejtett, Aétiustól kérdezősködtem felőle. Nemsokára meglátogat a felséges császárnő s akkor majd közölni fogja veled amit óhajt felelte ridegen. Él-e ő!? kiáltottam majdnem térdre borulva kegyetlen börtönőröm előtt. Él és élni fog, amig Isten természetes halállal el nem szólítja felelte Aétius, akaratlanul és meglágyulva Hát nem ölték meg és nem is ölik meg a császárt?! kiáltottam az örömtől megremegve. Nem... Ő azonban már nem császár, hanem az uralkodó császárnő és birodalmi tanács foglya felelte ismét Aétius félreismerhetetlen ridegséggel. De bántam is én mindezt, csak hogy megtudtam, hogy férjem él... az én drága férjem... Bárcsak már láthatnám, ölelhetném, vigasztalhatnám s megsirathatnám az én szegény, megalázott uramat... Éjjel-nappal ez volt egyedüli gondolatom. S vágyam teljesült. Végre meglátogatott a császárnő....nyugodt és hideg volt... Nagyon megöregedett és sárga volt, mint a viasz szempillái most is le voltak bocsátva, mintha halálosan belefáradt volna a világ szemlélésébe. Palotahölgyeit és Aétiust kiküldve, ketten maradtunk. Nyugodtan szendergő unokáját homlokon csókolta s valami sirontuli hangon beszélni kezdett. Theodota, te ugy viselkedel, amint illik... Megvagyok győződve, hogy azt a négert nem te biztattad fel, hanem fiam, Konstantius. Aétius beszámolt viselkedésedről... Azt mondta, hogy te mindig hallgatsz, imádkozol és gyermekeddel törődöl... A hallgatás, ima és a gyermekek gondozása egyedüli célunk özvegyi állapotunkban... Özvegyi?! kiáltottam félőrülten... Oh az álnok Aétius... Nyugodj meg. Férjed él és élni fog... én ugy akarom és hiszem, de most ugy kell élned, mintha özvegy volnál. Ne szakitsd el tőlem! Add vissza őt nekem és gyermekünket! Legyen bár fogoly vagy bilincsbe vert rab... Enged meg, hogy én és gyermekünk megosszuk vele a fogság és büntetés keserűségét! Hisz te is voltál hitves és anya!... Igaz, a te lelkedet lenyűgözi férjed irántad való ridegségének emléke és fiad iránt érzett boszud... Helyesen itélsz-e vagy nem, azt csak az Isten tudja. Emlékezz vissza, hogy azért te is kebledre ölelted egykor gyermekedet, mielőtt az ő igaz vagy képzelt hűtlenségéről meggyőződtél volna... De köztem és férjem között nem áll az ellenséges indulat s nincs árulás a mi szunnyadó csecsemőnkben. Mi csak szeretünk mind a hárman szeretjük egymást... Hisz te is szerettél... Ha férjedet, akihez talán erőszakkal láncoltak, nem is szeretted, de legalább gyermekedet a bölcsőben!... így esengtem a császárnő lábai elé borulva s térdeit átkulcsolva... Én mindig szerettem az Istent és vele sohasem éreztem magam egyedül válaszolta tompán s szemeit egészen lezárva. Gyermek patent iskola harisnyák a legjobb minőségekben legnagyobb választékban, legolcsóbb árban beszerezhető HUNGARIA Cipőárullázban Nyíregyház a, Zrínyi llonauf. 5. szám. Interurbán Telefon 195. u.

6 6. oldal. GÖRÖGKATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ Nyíregyháza, augusztus 13. Budapesti piaci árak augusztus 10-én. Termények mázsánként: Kor.-tól Kor.-ig Tiszavidéki btiza Rozs Sörárpa Takarmányárpa Zab Tengeri (kukorica) Korpa Repce Állatok, kilónként: Sovány ökör Javitott ökör Hízott ökör Tehén, silányabb Tehén, jobb minőségű Tehén kicsontozni való Növendék Sertés, könnyű Sertés, közép Sertés fiatal nehéz Pénzpiac. A deviza központ jegyzéseit alant közöljük azzal a megjegyzéssel, hogy az efső számjegyek azt az. összeget tüntetik fel, amelyen a deviza központ a külföldi valutákat beváltja, a második helyen álló számjegyek pedig azt az összeget, amilyen áron az illető külföldi pénznemet a devua központ a vásárlók rendelkezésére bocsátja. Egy dollár Száz román lei szerb dinár cseh korona (szokol) Száz magyar korona. Zürichben szantim... 36' I Berlinben.. márka... KASZÁS GYÖRGY bádogos Nyíregyháza, Debreceni-u. 7. Olcsó cipűmaradékvásár a Hungária Cipőáruházban Wyiregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. Telefon interurbán 105. A nyári idényből megmaradt nöi, férfi és gyermekcipők mérsékelt régebbi olcsó árakon kerülnek eladásra az itt feltüntelett nagyságokban. Női fekete box fűzős félcipők csak ig 575 K Női fekete box fűzős félcipők csak ig K Női fekete sevró fűzős félcipők csak íg 1150 K, d Női fekete box fűzős félcipők csak ig J 450 K Női fekete spangnis félcipők csak ig 1250 K Nöi féket sevró kivágott divat félcipők csak ig K Nöi fekete sevró Molier divat félcipők csak ig... _ K Női sárga bagaria divat félcipők francia formában csak ig 1875 K Női sárga bagaria divat félc : pők prima varrott talppal spangnisban és fűzősben csak ig K Férfi divat box fekete félcipők csak 4l-es 1925 K Férfi divat box sárga félcipők francia formában csak ig K Gyermek szürke sevró magasszáru fűzős csak 25-ös K Gyermek sárga szeges magasszáru cipók csak 19-es K Gyermek sárga szeges magasszáru cipők ig K Gyermek fekete szeges magasszáru cipők csak g K Gyermek fekete szeges magasszáru cipők ig 595 K Gyermek sárga box félcipők ig 995 K ig K ig 1200 K Gyermek fekete spangnis és fűzős félcipők csak ig K Nöi fehér vászon fűzős félcipők csak 36-os 395 K Női fehér vászon fűzős és spangnis félcipők csak ig K Női fehér vászon divat keresztpántos félcipők ig 975 K Női sveítzi fehér vászon spangnis és fűzős félcipők csak ig K Női fehér vászon magasszáru divat cipők ig... ' 1250 K Női drapp antilop kivágott divat félcipők csak ig 2000 K Gyermek fehér vászon fűzős és spangnis félcipők csak ig K» ig K > > 36-os 950 K Gyermek fehér vászon magasszáru fűzős cipők csak ig 350 K Gyermek fehér vászon magasszáru fűzős cipők csak ig K ig K ig K Pfiff'- "vmqqnmma MegérKezett az Oenorit"! m Elvállalja mindennemű bádogas munka készítését a legjutanyosabb árakon. Iskolai viztartányok nagyraktára További kéizit: templom- és tor onytetőfedéseket és azok javítását és befestéaét. i F Úgyszintén kéizit vlzvezetékszer«lést és azok javítását gyorsan és pontosan eszkflzli. Minden tekintetben figyelmes kiszolgálás. Alapíttatott 1902-ben. J A B M N F A L könyv-, zenemfi-, papír és írószer kereskedése Telefonszám NYÍREGYHÁZA, Telefonszám 36L 361 Bethlen-utca 6. szám. (Posfa mellett. Oör. kath. püspöki palotával szemben Tisztelettel van szeiencsém a főt. Paoság és Tanitó urak szíves tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, Bethlen-u. 6. szám alatt, a posta mellett (g. kath. püspöki palotával szemben) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett könyv, zenemű és papírkereskedést nyitotlam s ennek keretében a budapesti Szent István Társulat könyvkiadó hiv.-nak b.zományi lerakatát létesítettem. Minthogy a Szent István Társulat bármily könyvkiadványai teljes mértékbtn raktáron tartatnak, mély tisztelettel kérem méltóztassék az iskola részére már most a jövő tanévre szóló rendeléseit hozzám beküldeni. A fizetésre vonatkozólag az iskola részére a legkényelmesebb fizetési alkalmat nyújtani vagyok képes. A könyvekkel egyidejűleg a füzet, irka és egyáltalában az iskolaszerek tőlem E való beszerzését is mély tisztelettel kérem. Teljes tisztelettel 4-1 FÁBIÁN PÁL. m Dohos, színtelen, elromlott vagy zavaros borát senki se öntse ki, mert»oenorit«hozzáadásával a bor kristály tiszta lesz, teljesen szagtalan és élvezhető. Kapható: IVI f% ff% \g idf A I yyk $«* lakatos és szerelő mester műszaki és pinf 1 J I w GM IV l o í l c gazdasági cikkek felszerelési üzletében. Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 1 szám. Ugyanott minta bor megtekinthető és kezelési utasítás megkapható. Egyfeazi épületeiné! mindennemű asztalosmunkát, festést és üvegelést irodai és bizi bútorokat a legjutányosabban - váltai és készit - épület- és műbútorasztalos MezőzoÉor^ZiRipÉ megye. Kívánatra a helyszínre utazik a vállalat megbeszélése végett. GÖR. KATH. CÉG. Alapitási év Elesett hősök részére községi emléket, útszéli kereszteket, siremlékeset jutányos áron készit KOVÁTS GÁBOR kőfaragó MISKOLC, Szeles-utca 35. szám. Az uj görög katholikus templom mellett. Senki se vegyen naptárt a jövő esztendőre, mert már készül a görögkatholikus hívek között kedvelt MARIAPÚCSINAPTÁR. {óba Elek könyvnyomdája Nyíregyházán

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak

Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak Iskolatársak Aztán jó legyél! Panaszt ne halljak rád! Hangzott a kerítések felől az iskolába siető kisdiákok után, a szülői figyelmeztetés. A gyerekek siettek, mert fél 8-ra az osztályban kellett lenniük.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben