FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.)"

Átírás

1 Adószám: FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) közhasznúsági jelentés 2009 Kelt: Pécs, 2010.február 17..

2 Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészít melléklet a közhasznúsági jelentéshez 1, Alapadatok 2, Költségvetési támogatások felhasználása 3, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4, A cél szerinti juttatások kimutatása 5, A kapott támogatások bemutatása 6, A vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatások értéke, illetve összege c) A közhasznú tevékenységr l szóló tartalmi beszámoló

3 FACT ALAPÍTVÁNY Mérleg 2009 Adószám: adatok ezer forintban el z év korrekció tárgyév A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 4 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) adatok ezer forintban el z év korrekció tárgyév D) SAJÁT T KE I. Induló t ke/jegyzett t ke II. T keváltozás/ Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. T.évi er. alaptev.-b l (közhasznú tev.-b l) V. T.évi er. vállalkozási tevékenységb l - - E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passziv id beli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) Kelt: Pécs, 2010.február 17..

4 FACT ALAPÍTVÁNY Eredménykimutatás 2009 Adószám: adatok ezer forintban el z év korrekció tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésb l c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ráfordításai Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 54 2 Pénzügyi m veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás el tti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Kelt: Pécs, 2010.február 17..

5 FACT ALAPÍTVÁNY Tájékoztató adatok 2009 Adószám: adatok ezer forintban A. Személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebb l: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok 654 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebb l: a 224/2000 Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, - illetve átadott támogatás Kelt: Pécs, 2010.február 17..

6 FACT ALAPÍTVÁNY 2009 Kiegészít melléklet a közhasznúsági jelentéshez 1. Alapadatok Közhasznúságba vétel id pontja: 1999.november 8. Bírósági bejegyz végzés száma: 317. Foka: közhasznú. Az alapítvány közhasznú tevékenységként tudományos tevékenységet, kutatást, ismeretterjesztést végez. Székhely: 7624 Pécs, Barbakán tér Költségvetési támogatások felhasználása A beszámolási id szakban az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai: A tétel Számítási eft % megnevezése mód saját t ke ( t. évben) 1449 Saját t ke változása = 0,43 saját t ke ( e. évben) 3398 saját t ke 1449 Saját t ke részaránya = 95,18 99,31 mérleg f összeg 1459 befektetett eszközök 225 Befekt. eszk. fedezettsége = 8,27 15,53 saját t ke 1449 Az alapítvány vagyontárgyat nem értékesített.

7 A vagyon szerkezete (adatok eft-ban): Aktívák értéke év elején (eft): ebb l befektetett eszköz: ebb l pénzeszköz: ebb l követelés: 0 - ebb l egyéb: 4 Aktívák értéke év végén (eft): ebb l befektetett eszköz: ebb l pénzeszköz: ebb l követelés: 0 - ebb l egyéb: 0 A pénzeszközök változása (adatok eft-ban): Pénzeszközök év elején: 3285 Tárgyévi eredmény + - : Elszámolt amortizácó + : 57 Rövid lejáratú kötelezettség változása + - : -162 Rövid lejáratú követelések változása + - : 0 Befektetett eszközök beszerzése - : 0 Aktív elhatárolások változása+ - : 4 Pénzeszköz változás + - : Pénzeszközök év végén: A cél szerinti juttatások kimutatása Juttatás megnevezése Összeg eft Megjegyzés Fiatal kutatók kutatási prog. tám f részére ösztöndíj A kifizetett ösztöndíjakat az alapítvány, mint véglegesen átadott pénzeszközt a rendkívüli ráfordítások között számolta el. 5. A kapott támogatások bemutatása Támogató megnevezése Összeg eft Központi költségvetési szerv - Elkülönített állami pénzalap - Helyi önkormányzat és szervei - Kisebbségi települési önkormányzat és szervei - Települési önkormányzatok társulásai - Magánszemély - Egyéni vállalkozó - Jogi személyiség gazdasági társaság, szervezet Nem jogi személy gazdasági társaság, szervezet - 1 %-os szja felajánlás - APEH - Összesen 5 253

8 6. A vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatások megnevezése és összege Az alapítvány igazgatója részére 2009-ben 95 eft költségtérítés került kifizetésre. Kelt: Pécs, 2010.február 17..

9 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FACT ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L A Fact Alapítvány és az alapítványt reprezentáló személyek tevékenységének egyik súlypontja továbbra is a többségi társadalomban meglév el ítéletek kutatására (pl. a szexmunkásokkal szembeni el ítéletekre, a körükben tapasztalható hatósági diszkriminációra), valamint e témakörben társadalmi programok megvalósulásának segítésére, illetve azok eredményességének, hatékonyságának mérésére irányult. E területen a meglév kutatási eredmények széleskör bemutatására is törekedtünk. A Fact Alapítvány 2009-ben is folytatta aktív tevékenységét az egészségmeg rzés, egészségfejlesztés, az egészségügyi ellátás kutatása területén. A közösségi alapú egészségterv-program ideájának és megvalósításának támogatásához a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány szakmai segít ként a Fact szakért ivel dolgozott együtt ben az Alapítvány egy küls támogatótól beérkezett támogatás teljes egészét az alapító okiratban megfogalmazott egyik fontos céljára, fiatal kutatók kutatási programjainak támogatására fordította. A civil aktivitás mind az Alapítvány pályázati programjainak megvalósításában, mind a konferenciákon való részvételekben, tudományos publikációkban egyaránt megmutatkozott. A Fact Alapítvány tevékenysége folyamatos és széleskör érdekl désre tartott számot a helyi és az országos médiában. A 2009-es év során az Alapítvány számos pályázati programot nyújtott be (pl. Norvég Civil Alap, CEE Trust pályázati lehet ségekre), melyek elbírálása folyamatban van. A Fact Alapítvány f bb programjai 2009-ben: Települési egészségterv programok megvalósításának segítése tréningprogramokkal a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány támogatásával. A 2007-ben a Pécsi Fecskék névvel indított civil kezdeményezés Pécs városában egy élhet bb, együttm köd bb város megteremtéséért 2008-ban az NCA támogatásával, majd a támogatás befejez dését követ en közepét l öner b l folytatódott. A Pécs Európa Kulturális F város programhoz kapcsolódva a Pécsi Fecskék egy civil fotóblogot indítottak, mely máris nemzetközi ismertségre tett szert és segít megismertetni a várost nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi színtéren is. Lásd részletesebben: Az Önarcképek projekt, mely a bevándorlók és romák társadalmi befogadásának és integrációjának segítésére irányult (Menedék-Migránsokat Segít Egyesülettel és az Artemisszió Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával) a támogatás befejez dését követ en nem zárult le. A programban létrejött alkotások (különböz m vészi eszközökkel létrehozott önarcképek) bemutatóin az Alapítvány képvisel i is a lehet ségeknek megfelel en továbbra is részt vesznek. Egy speciális értelemben hátrányos megkülönböztetés csoport (szexmunkások) esélyegyenl ségének javítása program keretében készült kutatás a DEMNET

10 támogatásával (a Prostituáltak Érdekvédelmi Szövetségével való együttm ködésben) valósult meg. Az NCA m ködésének a civil szektor fejl désére gyakorolt hatását vizsgáló országos lépték kutatás (NCA támogatásával) december 1-jével indult program, melynek kidolgozása, megvalósítása folyamatban van. Ugyancsak év végén indult a STEPS Strengthening Engagement in Public Health Research/ Részvétel er sítése a népegészségügyi kutatásokban cím projekt az Európai Bizottság támogatásával, melynek els dleges célja a civil szervezetek bevonása a népegészségügyi kutatásokba. A projektet a University College London (UCL) irányítja, a munkában konzorciumi partnerként közrem ködik az Association Skalbes in Riga és a European Public Health Association (EUPHA). A projekt a 2004 óta az Európai Unióhoz csatlakozott 12 országban valósul meg, országonként egy-egy civil szervezet koordinálásában. Magyar részr l a Fact Alapítvány a projekt koordinátora. A Fact Alapítvány szakért inek könyvei, könyvfejezetei, tudományos közleményei, idézhet absztraktjai, kéziratai, részvétele konferenciákon, workshopokon 2009-ben: Füzesi Zs., Tistyán L.: Egészségterv a módszer magyarországi kidolgozóinak szemével. In: Közösségi alapú egészségterv. Gyakorlati kézikönyv (szerk.: Lencsés G., Sz ke K.) Egészséges Településekért Alapítvány, Budapest, Vitrai J., Füzesi Zs., Kaposvári Cs., Kapócs G., Rácz J., Sinkó E.: Itt halnod kell? Lege Artis Medicinae 2009; 19(8-9): Busa Cs., Füzesi Zs., Keszty s Márk, Szemelyácz János, Tistyán László: Kirekesztés és kirekeszt dés a droghasználók társadalmi megítélése. Kapocs, A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet folyóirata június, VIII. évf., 2. sz Füzesi Zs., Tistyán L., Busa Cs.: A gazdasági- és társadalmi válság várható hatása az egészségi állapotra és az egészséggel kapcsolatos magatartásra. A Népegészségügyi Képz - és Kutatóhelyek Országos Egyesülete III. Konferenciáján elhangzott el adás. Gy r, szeptember In: Népegészségügy Tanulmány az elterelés hatásosságának vizsgálata cím kutatás eredményeir l. Budapest, 2009 (http://www.egeszsegmonitor.hu/publikaciok.php) Tanulmány a drogstratégia értékeléséhez Budapest, 2008 (http://www.egeszsegmonitor.hu/publikaciok.php) Füzesi Zs., Busa Cs., Tistyán L.: Fels tagozatos általános iskolások véleménye a kisebbségekr l. Iskola a társadalmi térben és id ben a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola és az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága nemzetközi konferenciája. Pécs, november 24.

11 Busa Cs., Tistyán L., Füzesi Zs.: El ítéletesség az iskolában általános iskolai pedagógusok szerint. Iskola a társadalmi térben és id ben a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola és az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága nemzetközi konferenciája. Pécs, november 24. Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Tistyán L., Vitrai J.: Az eltereléskutatás legfontosabb megállapításai. Metszéspontok, XVI. Országos KEF Konferencia. Budapest, december 8. Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Tistyán L., Vitrai J.: Az elterelés hatékonyságának vizsgálata kutatás eredményei. A kutatás f bb megállapításai. Tisztán-Látás, a Megel z -Felvilágosító Szolgálatok konferenciája. Budapest, december 3. Vitrai J., Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M, Szilágyi J., Tistyán L.: Az elterelés hatékonyságának vizsgálata kutatás eredményei. A kutatás célja és módszertana. Tisztán-Látás, a Megel z -Felvilágosító Szolgálatok konferenciája. Budapest, december 3. Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Tistyán L.: A prostituáltakkal és prostituáltakat érint hatósági diszkriminációval kapcsolatos vélemények. A Civil szervezetek és az anti-disztkriminációs törvény végrehajtása Program zárókonferenciája. Budapest, november Vitrai J., Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M, Szilágyi J., Tistyán L.: Az Elterelés hatásosságának vizsgálata cím komplex kutatás bemutatása. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, november Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Tistyán L., Vitrai J.: Az eredményesség fogalma az eltereléssel kapcsolatban és az eredményességet befolyásoló tényez k az elterelés különböz szerepl inek véleménye alapján. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, november Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Tistyán L., Vitrai J.: Az elterelés intézményrendszere áttekintés az elterelést végz intézményekr l. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, november Vitrai J., Busa Cs., Füzesi Zs., Kesztyüs M, Szilágyi J., Tistyán L.: Változtatási javaslatok az elterelés intézményrendszerével kapcsolatban az elterelés különböz szerepl i részér l. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, november Busa Cs., Tistyán L., Kesztyüs M., Füzesi Zs., Szemelyácz J.: Kirekeszt dés és kirekesztés. A droghasználók társadalmi kirekesztettsége. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa, Siófok, november Füzesi Zs., Tistyán L., Busa Cs.: A gazdasági- és társadalmi válság várható hatása az egészségi állapotra és az egészséggel kapcsolatos magatartásra. Népegészségügyi Képz - és Kutatóhelyek Országos Egyesülete III. Konferenciája Gy r, szeptember Füzesi Zs., Tistyán L., Busa Cs.: A gazdasági- és társadalmi válság várható hatása az egészségi állapotra és az egészséggel kapcsolatos magatartásra (poszter). Népegészségügy és Magatartástudományok. Magatartástudományi Napok, Debrecen, június Füzesi Zs.: Településeken folyó egészségfejlesztés hazai tapasztalatai. Települési egészségfejlesztési programok min ségügyi rendszerének kialakítása, wokshop. Budapest, április 6. Pécs, február 17. Dr. Füzesi Zsuzsanna a kuratórium elnöke

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben