Civil kézikönyv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2"

Átírás

1 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM

2 Page 2 of 82 Tartalomjegyzék 1 Az alapítvány 1.1 Az alapító okirat 1.2 Nyilvántartásba vétel 1.3 Alapítók 1.4 Név (alapítvány) 1.5 Célja 1.6 Vagyon 1.7 Kezelı szerv 1.8 Az alapítvány mőködése, bevételeinek fı forrása 1.9 Módosítás 1.10 Az alapítvány felügyelete 1.11 Az alapítvány megszőnése 2 A közalapítvány 3 Az egyesületek - társadalmi szervezetek 3.1 Alapítók - Tagság 3.2 Név (egyesület) 3.3 Nyilvántartásba vétel 3.4 Célok 3.5 Alapszabály/ Létesítı okirat 3.6 Az egyesület szervei - a közgyőlés 3.7 Az egyesület ügyintézı szervei - az elnökség 3.8 Felügyelı Bizottság 3.9 Az egyesület gazdálkodása 3.10 Tagdíj 3.11 A társadalmi szervezet - egyesület megszőnése, megszüntetése 4 A közhasznú jogállás 4.1 A közhasznú tevékenység 4.2 A közvetlen politikai tevékenység tilalma 4.3 A közhasznú szervezetek mőködésének és nyilvánosságának szabályai 4.4 Összeférhetetlenségi szabályok 4.5 A létesítı okirat 4.6 Közcélú adománygyőjtés 4.7 Nyilvántartási és beszámolási kötelezettségek 4.8 A közhasznú jogállás megszerzésének elınyei 4.9 A kiemelkedıen közhasznú szervezet 5 Közhasznúsági jelentés 6 Nyilvántartásba vétel utáni teendık 7 A non-profit szervezetek gazdálkodása 7.1 A non-profit szervezetek gazdálkodásának általános jellemzıi 7.2 A közhasznú jogállású szervezetek gazdálkodásának speciális jellemzıi 7.3 A non-profit szervezetek bevételei és kiadásai 8 Adózás, járulék fizetési szabályok, határidık 8.1 Társasági adó 8.2 Személyi jövedelemadó 8.3 Egészségügyi hozzájárulás 8.4 Szakképzési hozzájárulás 8.5 Az általános forgalmi adó bevallása és határidıi 8.6 Az éves adóbevallás

3 Page 3 of Helyi adók 8.8 Gépjármőadó 8.9 Illeték 9 A közhasznú szervezeteket támogatók adókedvezményei 9.1 Közcélú adomány fogalma 9.2 Tartós adományozás fogalma 9.3 Tartós adományozási szerzıdés meghiúsulásának következményei 10 A társasági adó hatálya alá tartozó adózók (jogi személyek) adókedvezménye 10.1 Tartós adományozás fogalma 10.2 Elszámolható kedvezmény 10.3 Tartós adományozási szerzıdés meghiúsulásának következményei 10.4 Térítésmentes szolgáltatás adományként 10.5 Adómentes kifizetési jogcímek 10.6 Adómentes kifizetések korlátozása 11 Az 1% (+1%) -ról 11.1 Kik lehetnek kedvezményezettek? 11.2 Hogyan juthat a számára rendelt összeghez a kedvezményezett? 11.3 Közzétételi kötelezettség 11.4 Az szja 1+1 százalékos rendelkezı nyilatkozatok benyújtásának határideje 12 A szervezeti és mőködési szabályzat ( SzMSz) 13 Non-profit gazdasági társaság, közhasznú társaság, szövetkezet

4 Page 4 of 82 1 Az alapítvány Az alapítvány tartós közérdekő célra rendelt vagyontömeg és szervezet, amelyet az alapító (k) egyoldalú jognyilatkozattal alapító okiratban az alapító(k)tól független önálló jogi személyként hoznak létre.

5 Page 5 of Az alapító okirat Az alapító alapítvány létrehozására irányuló szándékát megtestesítı okirat. Az alapító okirat tartalmaz minden fontos információt, adatot, mőködési elvet az alapítvány mőködését illetıen. Az alapító okiratban kötelezıen meg kell jelölni az alapítvány nevét, székhelyét, a célját, a céljára rendelt vagyont és annak felhasználási módját. Az alapító okiratban rendelkezni kell a kuratórium összetételérıl és meg kell jelölni az alapítvány képviseletére jogosult személyt. Az okirat ügyvédi ellenjegyzést, vagy közokirati formát (közjegyzı) nem igényel! Az alapító okiratot az alapítónak kell benyújtani a területileg illetékes megyei bírósághoz egy nyilvántartásba vételi kérelem formanyomtatvány kíséretében, a kötelezı mellékletekkel együtt. A nyilvántartásba vételi kérelem a bíróság bejegyzı végzésének jogerıre emelkedéséig visszavonható. Az alapító okiratban az alapító rendelkezhet az alapítványhoz való csatlakozás lehetıségérıl és egyéb feltételekrıl is. Az alapító az alapító okiratban rendelkezhet az alapítványhoz való csatlakozás lehetıségeirıl is. Az alapító okiratban az induló vagyont kell megjelölni. Az a gyakorlat, hogy az alapítók további vagyoni juttatásokra számítanak a csatlakozók által adott vagyonnal és az, esetleg az alapítvány gazdálkodásával kiegészíthetı, illetve az alapítvány egyéb bevételhez is juthat. Az alapító okiratban az alapító az alapítvány vagyonát kétféle módon határozhatja meg. Abban az esetben, ha az alapító a mőködés megkezdéséhez szükséges vagyont bocsátja az alapítvány rendelkezésére és lehetıvé teszi, hogy az alapítványhoz a törvényben biztosított módon bárki csatlakozhasson, akkor nyílt alapítványról beszélünk. Lehetıség van ugyanakkor arra is, hogy az alapító a vagyont úgy bocsátja az alapítvány rendelkezésére, hogy az összeg, illetve vagyon csatlakozással nem növelhetı. Ebben az esetben beszélünk zárt alapítványról. Ilyen esetben az induló vagyont csak annak hozadéka, az esetleges vállalkozói tevékenységbıl befolyt jövedelem növelheti. Az alapító okiratban mindig fel kell tüntetni az alapítónak azt, hogy nyílt alapítványt kíván létrehozni. A nyílt és zárt alapítvány nem jelent merev kötöttséget, az alapító egy alapító okiratban a vagyonról bármely (akár mindkét) formában rendelkezhet. Az okiratminta megtekintéséhez kattintson IDE

6 Page 6 of Nyilvántartásba vétel Az alapítvány nyilvántartásba vétele során a bíróság nemperes eljárásban, tárgyalás tartása nélkül, egyesbíróként jár el. Ha a kérelmet az alapító hiányosan nyújtja be, a bíróság felhívja hiánypótlásra. Amennyiben a kérelmezı/alapító határidıben nem teljesíti a bíróság felhívását, vagy nem teljes egészében tesz eleget a felhívásban foglaltaknak, a bíróságnak a kérelmet végzéssel el kell utasítania. Ezt követıen az alapító igazolási kérelmet nem terjeszthet elı, viszont a kérelmet ismételten, új eljárás keretében be lehet nyújtani. A bíróság legkésıbb a kérelem érkezésétıl számított hatvan napon belül köteles dönteni a nyilvántartásba vételrıl vagy a kérelem elutasításáról. E határidıbe nem számít bele a hiánypótlásra biztosított határidı lejártáig eltelt idı. Ismert az ún. automatikus bejegyzés is, ha a kérelem elbírálására nem került sor határidın belül, a nyilvántartásba vétel a határidı leteltét követı 9. napon a kérelem szerinti tartalommal létrejön. A nyilvántartás bejegyzett és törölt adatai, a bírósághoz benyújtott iratok nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet. A bíróság az ügy érdemében is végzéssel határoz, s azt az alapítóval (képviselıjével) és az ügyészséggel kézbesítés útján közli. A végzés ellen a kézbesítéstıl számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek.

7 Page 7 of Alapítók Alapítványt akár egy, akár több magánszemély is létrehozhat, vagy magánszemély és jogi személy, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság együtt is lehetnek alapítók. A magánszemély alapítónak mindig konkrét valós személynek kell lennie, hiszen a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a bírósághoz az alapítónak - vagy meghatalmazott képviselıjének - lehet és kell benyújtania. Magánszemély alapító esetében az alapító okiratban pontosan fel kell tüntetni az alapító címét, és az alapító okiratot alá kell írnia. A jogi személy alapítót a bíróság a jogi személyisége igazolására mindenkor felhívhatja. Jogi személyiség hiányában ugyanis a beadott kérelem és az alapító okirat nem tekinthetı érvényes jognyilatkozatnak. Az alapító okiratot a jogi személy nevében a jogi személy képviselıje írhatja alá.

8 Page 8 of Név (alapítvány) Az alapítvány nevének meg kell felelnie a névkizárólagosság, névvalódiság és névszabatosság követelményének. Az alapítvány nevének egyedinek kell lennie, különböznie kell minden más alapítvány nevétıl, amely azonos területen tevékenykedik. Nem szerepelhet az elnevezésben olyan kifejezés, amely a szervezet jelentıségét, vagy mőködését illetıen megtévesztésre alkalmas. A név feleljen meg a névalkotás nyelvi és társadalmi követelményeinek. Célszerő, olyan nevet választani, ami tükrözi a szervezet jövıbeni tevékenységét, és szerepelnie kell a névben az Alapítvány" kifejezésnek. A már létezı nevekrıl a területileg illetékes megyei bíróságoknál lehet érdeklıdni, vagy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában.

9 Page 9 of Célja Az alapítvány létrehozására jogosultak alapítványt csak tartós közérdekő célra hozhatnak létre, (például oktatás, gyógyítás, szociális gondozás, kutatás, kultúra, tömegsport, stb.). Az alapítvány elsıdlegesen gazdasági tevékenység folytatására nem hozható létre, elsıdleges célja nem lehet a vagyon gyarapítása, de alaptevékenysége megvalósítása érdekében folytathat ilyen tevékenységet. A tartós közérdek vizsgálata során abból kell kiindulni, hogy az alapítványnak a célja a társadalom vagy egy szélesebb közösség érdekeinek szolgálata. Azonban közérdekő lehet a célja annak az alapítványnak is, amely akár egyetlen ember érdekeit szolgálja, de célja elsıdlegesen a köz érdekében áll ( pl. emberiességi, vagy tudományos célkitőzés, súlyos beteg gyógyulásának elısegítése ). Viszont a bíróság nem jegyezte be azt az alapítványt, amelynek célja egy szőkebb közösség vagyongyarapodását szolgálta, vagy egyetlen gyermek továbbtanulását kívánta támogatni.

10 Page 10 of Vagyon Az alapítványnak a célja eléréséhez szükséges vagyonnal kell rendelkeznie. Az alapítványnak, mint önálló jogi személynek a vagyonát az alapító vagyonától el kell különíteni, hogy ennek alapján a közérdekő célt önállóan és az alapítótól függetlenül megvalósíthassa, és kötelezettségeiért az önálló vagyonnal feleljen. Az alapításkor a vagyon pénzbıl, ingó és ingatlan dolgokból, illetve ezek hozadékából vagy vagyoni értékő jogokból állhat. A bíróság mindig azt vizsgálja, hogy az alapító okiratban megjelölt cél a vagyon terjedelmével, mennyiségével, értékével összhangban áll-e, s hogy ez a vagyon a tartós közérdekő cél elérését lehetıvé teszi-e és rendelkezésre áll-e. Ez konkrétan azt jelenti, hogy pénzbeli adomány esetében a pénzösszeget pénzintézetben elkülönített bankszámlán kell elhelyezni, és ennek tanúsításához a számlavezetı pénzintézet igazolását kell csatolni a bírósági nyilvántartásba vételi kérelemhez. Ingóság esetében más hitelt érdemlı módon kell igazolni a vagyon meglétét. Abban az esetben, ha az alapítvány vagyonaként az alapító okiratban ingatlant jelöl meg, akkor mindig be kell nyújtani a tulajdoni lapot és be kell jelenteni a helyrajzi számot is. Elképzelhetı szellemi javaknak az alapítvány javára való lekötése is. Az alapító okiratban a vagyon összegét minden esetben pontosan meg kell határozni, illetve fel kell tüntetni. Több alapító esetében mindig külön-külön kell megjelölni az egyes alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyon összegét.

11 Page 11 of Kezelı szerv Az alapítvány kezelésére az alapító független kezelı szervet hoz létre. Ez lehet egy személy is, de a gyakorlat az, hogy többtagú kezelı szervet, ( például kuratórium, gondnokok testülete, vezetıség, elnökség, ügydöntı testület, ügyvivıi értekezlet, stb.) hoznak létre az esetek legnagyobb részében. A kezelı szerv (szervezet) az alapítvány ügydöntı, ügyvezetı és képviselı szerve. Ez azt jelenti, hogy a kezelı szerv kezeli az alapítvány vagyonát az alapítvány céljának megfelelıen és érdekében, s képviseli az alapítványt hatóságok elıtt és harmadik személyekkel szemben. A kezelı szerv csak a nyilvántartásba vételi eljárás jogerıs befejezése után járhat el az alapítvány képviselıjeként. Alapítvány nem mőködhet kezelı szerv nélkül. Amennyiben az alapító nem rendelkezett kezelı szerv kijelölésérıl, vagy a kezelı szerv a feladat ellátását nem vállalja, a bíróság köteles kezelı szerv kijelölésérıl gondoskodni. Alapító is tagja lehet a kezelı szervezetnek, azonban - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolhat. Az alapító nem lehet az alapítvány képviselıje, és a bankszámla felett sem rendelkezhet. Az alapítónak az alapító okiratban rendelkeznie kell a kezelı szerv összetételérıl név szerint, és meg kell jelölnie az alapítvány kezelı szervének elnökét, tagjait, a képviseletére jogosult személyt, ha pedig a képviseletre többen jogosultak, úgy a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetıleg terjedelmét is. Az alapító úgy is rendelkezhet, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosít, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetıleg terjedelmét. A kuratóriumi tagok kijelölése szólhat határozatlan idıre, meghatározott idıtartamra, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig terjedı idıre. A kuratórium és az alapítványi képviselı kijelölésének a joga csak az alapítót illeti meg, ezt a jogot más nem gyakorolhatja, és ez a jog nem ruházható át a kuratóriumra. Az elnök nem jelölheti ki utódját sem. Ha a kezelı szerv tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelıként más szervet jelölhet ki. Az alapító a kuratórium tagjait egyenként nem hívhatja vissza, ha meg kell változtatni a kezelı szerv összetételét, az egész kuratórium kijelölést vissza kell vonni, és új összetételő testület nyilvántartásba vételét kell kérni. Az alapító törvényben biztosított jogainak gyakorlására - különösen halála, megszőnése esetére - maga helyett más személyt is kijelölhet. E személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadók. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az alapító nem vonhatja vissza. Alapító vagy a jogainak gyakorlására kijelölt más személy hiányában - a kezelı szerv vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg.

12 Page 12 of Az alapítvány mőködése, bevételeinek fı forrása Az alapítvány meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységet folytathatja és vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben az az alapítvány célját nem veszélyezteti. Alapítvány elsıdlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem hozható létre. Az alapítvány bevételei: 1. A vállalkozási tevékenység bevétele; 2. Az alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetés, ideértve a céltámogatást, adományokat, pályázati forrásokat). Az alapítvány költségei (kiadásai): 1. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei; 2. Az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei; 3. Az alapítvány kezelı szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások).

13 Page 13 of Módosítás Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben - az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül - módosíthatja. Az alapító okirat módosítására a kuratórium nem jogosult, ez a jog csak az alapítót, illetve az alapítókat illeti meg. Több alapító esetén csak egyhangú döntéssel határozhatják el az alapító okirat módosítását. A kuratórium javasolhatja az alapító(k) felé a módosítást. Az alapító okirat módosítsa során be kell nyújtani a módosítást, valamint az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalva. Gyakran fordul elı, hogy az alapító okiratot az alapító(k) azért módosítja, mert közhasznú jogállást kíván szerezni az alapítvány. Akadálya nincs, de figyelemmel kell lenni a törvény által elıírt korlátokra. Az alapítvány céljainak sérelmét jelenti az alapító okirat módosítása oly módon, hogy az alapítvány céljait jelentıs mértékben kibıvítik, hiszen az eredeti célok megvalósítása veszélybe kerülhet, mert ugyanazzal a vagyonnal több feladatot kell megvalósítani. Azonban ha az alapítvány vagyona kiegészítésre kerül, tehát az alapító megfelelı vagyont bocsát rendelkezésre, nem sérül az eredeti cél. A módosítási kérelem mindaddig - míg a bíróság jogerısen el nem bírálta - visszavonható, több alapító esetén bármelyikük visszavonhatja. Amennyiben az alapítvány neve, célja, székhelye, valamint a kezelı szerv összetételében következik be változás, 60 napon belül, a változást a nyilvántartásban át kell vezetni. Ha az alapítvány székhelye a nyilvántartásba vételt követıen megváltozik, a változást annak a bíróságnak kell a nyilvántartásban átvezetnie, amelyik azt nyilvántartásba vette.

14 Page 14 of Az alapítvány felügyelete Az alapítvány mőködése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A bíróság az alapítványt bejegyzı végzést megküldi az illetékes ügyészségnek, és a fellebbezésre nyitva álló idı alatt (15 nap) az ügyészség élhet fellebbezéssel. Ha az alapítvány mőködésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidı kitőzésével kötelezi az alapítvány kezelıjét, hogy az alapítvány jogszabálynak megfelelı mőködését állítsa helyre. A határidı eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt peres eljárásban - megszünteti. Az ügyészség kizárólag abból a szempontból felügyeli az alapítványok mőködését, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, eljárásaik, döntéseik törvényesek-e, az alapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerőségét azonban nem felügyeli.

15 Page 15 of Az alapítvány megszőnése Az alapító a nyilvántartásba vétel után az alapítványt nem vonhatja vissza. Az alapítvány törlésére az alapítvány megszőnése vagy megszüntetése esetén kerülhet sor. Az alapító rendelkezésétıl függıen megszőnhet az alapítvány akkor, ha az alapításkor meghatározott cél megvalósult, az idı eltelt, vagy a feltétel bekövetkezett. További megszőnési ok, amikor a bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére új alapítvány létrehozása, vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából elrendeli az alapítványok egyesítését, ha ez az egyesítéssel érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban van. Az alapítvány megszüntetése: Ha az alapítvány céljának megvalósítása valamely objektív ok folytán lehetetlenné vált, illetıleg ha jogszabályváltozás folytán a bejegyzést meg kellene tagadni (azaz az alapítvány céljának megvalósítása törvénybe ütközne), a bíróság az alapítványt megszünteti. Megszüntetheti az alapítványt a bíróság akkor is, ha a kezelı veszélyezteti az alapítvány célját, és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és nem jelöl ki más kezelı szervet. A fentiekbıl következıen tehát az alapítvány megszüntetésére sem az alapító, sem a kezelı szerv nem jogosult. A bíróság az alapítványt megszüntetı határozatában dönt az alapítványi vagyon sorsáról, hovafordításáról. Az bíróság a megszőnt alapítvány vagyonát - az alapító okirat eltérı rendelkezése hiányában - hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani. Az alapítvány megszőnése esetére a megmaradó vagyon felhasználásáról csak az alapító jogosult dönteni az alapító okiratban, és ez a jog nem ruházható át a kezelı szervre. A nyitott alapítvány alapító okirata rendelkezhet arról, hogy az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon az alapítvány megszőnése esetén visszaszáll az alapítóra, akkor ha megvan. A csatlakozás folytán megnövekedett vagyont azonban az alapítvány megszőnése után is csak hasonló célú alapítvány támogatására lehet fordítani. Az alapítók a nyílt alapítvány megszőnésekor az alapítvány megmaradt vagyonát ugyancsak nem oszthatják fel egymás között. A bíróság csak akkor dönt az alapítvány még megmaradt vagyonának hasonló célú alapítvány támogatására fordításáról, ha errıl az alapító okiratban nem történt rendelkezés. A hasonló cél alatt tartalmi azonosságot kell érteni.

16 Page 16 of 82 2 A közalapítvány augusztus 24. óta nem alapítható új közalapítvány. Azok a szervezetek, akik korábban jogosultak voltak (az Országgyőlés, a Kormány vagy a helyi önkormányzat képviselı testülete) közalapítványt alapítani, ahhoz nem csatlakozhatnak és annak alapítói joga gyakorlására nem jelölhetık ki. A közalapítvány az alapítvány különleges formája. A közalapítvány nagyrészt az alapítványokkal azonos módon mőködik, de van néhány eltérés. Az Országgyőlés, a Kormány vagy a helyi önkormányzat képviselı testülete alapíthatta, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása érdekében. Közfeladat az a feladat, amelyeknek az ellátását valamilyen jogszabály (törvény vagy helyi önkormányzati rendelet) az állam vagy az önkormányzat számára kötelezıen elıírja. Közalapítványok esetében kötelezı volt a több tagú kezelı szerv, kuratórium létrehozása, továbbá felügyelı bizottságot is létre kellett hozni, amely a kezelı szerv ellenırzésére volt jogosult. A törvény szabályozása értelmében a közalapítványok nyíltak, azokhoz bárki csatlakozhatott, de a csatlakozást a kuratóriumnak jóvá kellett hagynia. A közalapítványok alapító okiratát, valamint mőködésük és gazdálkodásuk fıbb adatait nyilvánosságra kell hozni. Az Országgyőlés, illetve a Kormány által létrehozott közalapítványok esetében a törvényességi felügyeletet nem az ügyészség, hanem az Állami Számvevıszék látja el. Az Állami Számvevıszék jogosult a törvényességen túlmenıen a gazdálkodás célszerőségét is vizsgálni, hiszen állami vagyonnal való gazdálkodásról van szó. Erre magánalapítványok esetében külsı szervnek nincs lehetısége. Különlegessége a közalapítványoknak, hogy az alapító jogosult megszüntetni a közalapítványt abban az esetben, ha az adott közfeladat ellátása a továbbiakban más formában (például más szervezeti keretben) hatékonyabban valósítható meg. A megszőnı közalapítvány vagyona ebben az esetben az alapítóra visszaszáll, aki azonban köteles a vagyont hasonló célra fordítani, és arról a nyilvánosságot tájékoztatni. A már nyilvántartásba vett, bejegyzett közalapítványok mőködésére az alapítványra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, eltéréssel: A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthetı, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhetı ki. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bıvíthetı, a közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhetı ki. A közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelı szerve (szervezete) a

17 Page 17 of 82 közalapítvány mőködésérıl az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerőségét - a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat képviselıtestülete által alapított közalapítvány kivételével - az Állami Számvevıszék ellenırzi. A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában - ennek hiányában a helyben szokásos módon - közzé kell tenni. A közalapítványt - az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenıen - a bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány megszőnése esetén az alapító köteles a megszőnt közalapítvány vagyonát - a hitelezık kielégítése után - a megszőnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és errıl a nyilvánosságot megfelelıen tájékoztatni. E kötelezettsége teljesítése során az alapító a megszőnt közalapítvány jogi személyiséggel rendelkezı szervezeti egységét saját alapítású költségvetési szervvé alakíthatja át a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok megfelelı alkalmazásával. Ennek során azonban gondoskodnia kell annak a jogszabálynak a kiadásáról, amely tartalmazza a jogutódlással kapcsolatos és mindazon rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az érintett jogi személy további mőködésének folyamatosságát megfelelıen biztosítják.

18 Page 18 of 82 3 Az egyesületek - társadalmi szervezetek évi II. törvény alapvetı szabadságjogként határozza meg az egyesülési jogot, amelynek gyakorlására az állampolgárok társadalmi szervezetet, egyesületet hozhatnak létre. Az egyesülési jog mindenkit megilletı alapvetı szabadságjog, amelyet a Magyar Népköztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetıleg közösségeket hozzon létre, vagy azok tevékenységében részt vegyen." E jognak a korlátai: nem valósíthat meg bőncselekményt vagy arra való felhívást; mások jogainak vagy szabadságának korlátozását nem eredményezheti a jog gyakorlása; nem lehet fegyveres szervezetet létrehozni. Ez utóbbi szabály egyértelmően a Munkásırség vagy hasonló szervezet mőködését kívánja megakadályozni. A társadalmi szervezetek legfontosabb tulajdonságai: önkormányzattal rendelkezik; a tagság által elfogadott alapszabállyal rendelkezik; az alkotmányba nem ütközı alapszabályba foglalt célra alakul; nem elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási jellegő a tevékenysége; nyilvántartott tagsága van; céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Különleges társadalmi szervezetek a tömegmozgalom (amelynek tevékenységében nem nyilvántartott tagok is részt vehetnek), a párt, valamint a szakszervezet is. Nem minısül társadalmi szervezetnek az állampolgárok egyesülési joga alapján létrehozott olyan közösség, amelynek mőködése nem rendszeres, vagy nincsen nyilvántartott tagsága, vagy a törvényben meghatározott szervezete. Léteznek tehát olyan állampolgári személyegyesülések, amelyeket a bíróság nem ismer el társadalmi szervezetnek, nem jegyzi be ıket (nem is kérik általában), ezért nem jelenhetnek meg a tagjaiktól elkülönült jogalanyként. Ilyenek a különbözı hobbikörök, szomszéd- és baráti társaságok, gyerekközösségek.

19 Page 19 of Alapítók - Tagság Legalább 10 alapító tag szükséges a létrehozáshoz, akik természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetei is lehetnek. Az egyesületnek bárki tagja lehet, akár kiskorú, akár nem magyar állampolgár is. A rendes vagy teljes jogú tagok mellett az egyesületeknek lehetnek pártoló, valamint tiszteletbeli tagjai is, akiknek a jogairól és kötelezettségeirıl az alapszabálynak - hasonlóan a rendes" tagokéhoz - rendelkeznie kell. Az egyesület tagja: 1. részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein; 2. választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe; 3. köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.

20 Page 20 of Név (egyesület) Az egyesület nevének is - mint az alapítványokénak - meg kell felelnie a névkizárólagosság, névvalódiság és névszabatosság követelményének. Az egyesület nevének egyedinek kell lennie, minden más hasonló mőködési körben tevékenykedı korábban bejegyzett egyesület nevétıl különböznie kell. Nem szerepelhet az elnevezésben olyan kifejezés, amely a szervezet jelentıségét vagy mőködését illetıen megtévesztésre alkalmas. A név feleljen meg a névalkotás nyelvi és társadalmi követelményeinek. A már létezı nevekrıl a területileg illetékes megyei bíróságoknál lehet érdeklıdni, vagy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában. A név (vezérszó) mellett szerepeltetjük vagy az egyesület, vagy más elvevezést, mint például klub, kör, társaság, fórum.

21 Page 21 of Nyilvántartásba vétel Az egyesületet a székhely szerinti illetékes megyei bíróság veszi nyilvántartásba, és ekkortól válik jogi személlyé, ettıl az idıponttól kezdve gyakorolhatja jogait és vállalhat kötelezettséget. A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a társadalmi szervezet képviseletére jogosult személy köteles benyújtani a bírósághoz. A bíróság a kérelemrıl nemperes eljárásban határoz, tárgyalás tartása nélkül, egyesbíróként jár el. Ha a kérelmet a kérelmezı hiányosan nyújtja be, a bíróság felhívja hiánypótlásra. Amennyiben a kérelmezı határidıben nem teljesíti a bíróság felhívását, vagy nem teljes egészében tesz eleget a felhívásban foglaltaknak, a bíróságnak a kérelmet végzéssel el kell utasítania. Ezt követıen igazolási kérelmet nem terjeszthetı elı, viszont a kérelmet ismételten, új eljárás keretében be lehet nyújtani. A bíróság legkésıbb a kérelem érkezésétıl számított hatvan napon belül köteles dönteni a nyilvántartásba vételrıl vagy a kérelem elutasításáról. E határidıbe nem számít bele a hiánypótlásra biztosított határidı lejártáig eltelt idı. Ismert az ún. automatikus bejegyzés is, ha a kérelem elbírálására határidıben nem került sor, a határidı leteltét követı 9. napon a kérelem szerinti tartalommal létrejön a nyilvántartásba vétel. A nyilvántartásba bejegyzett és törölt adatok, a bírósághoz benyújtott iratok nyilvánosak, kivétel alakuló ülés jelenléti íve, valamint a társadalmi szervezet tagjairól készült - az alapszabály mellékletét képezı nyilvántartás. A bíróság az ügy érdemében is végzéssel határoz, s azt a kérelmezıvel (elnökkel) és az ügyészséggel kézbesítés útján közli. A végzés ellen a kézbesítéstıl számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek. A nyilvántartásba vételi eljárás illetékmentes és nem igényel ügyvédi képviseletet.

22 Page 22 of Célok Az egyesületek - tehát azon önszervezıdı csoportosulások -, amelyek tagjai a közös célok elérése érdekében szervezett körülmények, valamint jogilag szabályozott keretek között kívánnak mőködni, tevékenykedni. Egyesület minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt, fegyveres szervezet nem hozható létre. Egyesület elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható.

23 Page 23 of Alapszabály/ Létesítı okirat Egyesületet (vagy társadalmi szervezetet) úgy lehet létrehozni, hogy legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítja, ügyintézı és képviseleti szerveit megválasztja, majd ezt követıen lehet a bírósági bejegyzést kérni. Az alapszabálynak a következı elemeket kell kötelezıen tartalmaznia: a szervezet neve ennek egyediségét vizsgálja a bíróság, a szervezet célja amely nem ütközhet az Alkotmányba, székhelye a tulajdonos befogadó nyilatkozata szükséges, szervezete tagok jogai és kötelezettségei, döntéshozatal módja, szervei.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Kenderes Város Önkormányzata 234/1998.(XI.26.) számú határozatával elhatározta, hogy a módosított 1959. évi IV. tv. 74/G. -ában foglaltakra, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

(2) Az 1998. január 1. után alakuló szervezet a nyilvántartásba vétel napjától jogosult a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó adókötelezettséget érintı

(2) Az 1998. január 1. után alakuló szervezet a nyilvántartásba vétel napjától jogosult a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó adókötelezettséget érintı (2) Az 1998. január 1. után alakuló szervezet a nyilvántartásba vétel napjától jogosult a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó adókötelezettséget érintı kedvezmények és mentességek igénybevételére, ha legkésıbb

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18023271-1-42 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk.60.880./2009/3. 1103 Budapest, Gergely utca 114 1 21 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási idıszak: 2010. január

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22. 1 8 4 3 4 3 2 7 1 0 5 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008 Alsóregmecért Közalapítvány Alsóregmec, Szabadság u. 22. Alsóregmec, 2009.02.10 az

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Gyermekeint Egészséges Felnıtt Koráért Alapítvány Székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi J utca 4.sz Az Alapítvány rövidített neve: GYEFKA 2010.április 26-2010.december 31. Közhasznúsági jelentés Alapítvány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okirata (2008. június 26-án módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése a 44/1997.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért" Kiemelten Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A HORGONY Pszichiátriai Betegekért" Kiemelten Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az 1. pontban

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, a civil szervezetek támogatására az I. pontban megjelölt szervezetek részére.

a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, a civil szervezetek támogatására az I. pontban megjelölt szervezetek részére. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása nyújtásának, a támogatás felhasználása ellenırzésének rendjérıl szóló 7/2013. (III.10.) rendelete (a

Részletesebben

Alapító okirat. Preambulum

Alapító okirat. Preambulum E P I L E P S Z I Á S K U T Y Á K É R T A L A P Í T V Á N Y Alapító okirat Preambulum Jelen Alapító Okiratban az alapító arra vállal kötelezettséget, hogy az alább megjelölt célok érdekében a Polgári Törvénykönyvrıl

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA Jegyzıkönyvi kivonat A 94/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA 1.1 A közalapítvány neve: Soproni Sport 1.2 Székhelye: 9400 Sopron,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1 1. oldal 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról1 Az Országgyűlés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében - összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához

ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához ALAPÍTÓ OKIRAT Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához /Egységes szerkezetben a Vas Megyei Bíróság által Pk.60.134/1995/6. számú, Pk.60.134/1995/9. számú és Pk. 60.134/1995/11. számú végzésekkel

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1 1989. évi II. TÖRVÉNY az egyesülési jogról 1 Az Országgylés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben