A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A tanulmány a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságának megbízásából készült Morvainé Lovas Erzsébet - dr. Probáld Ákos május hó

2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló Bevezető I. A turizmus és vendéglátás szerepe, súlya a gazdaságban.. 22 (dr. Probáld Ákos) 1. Nemzetközi kitekintés A világ turizmusának alakulása A turizmus súlya az EU tagországokban A hazai helyzetkép A turizmus hazai gazdasági környezete A turizmus és a GDP II. A hazai turizmus szereplői (dr. Probáld Ákos) 1. Alapágazatok Társas vállalkozások az alapágazatokban Egyéni vállalkozók az alapágazatokban Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás melléktevékenységként, más ágazatokhoz tartozó társas vállalkozásaiban A turizmusban közvetlenül, legálisan foglalkoztatottak BECSÜLT száma A turizmusra jellemző ágazatok

3 III. Munkaerő-piaci helyzetkép a turizmus alapágazatokban.. 48 (Morvainé Lovas Erzsébet) 1. Foglalkoztatottság alakulása a turizmus alapágazatokban Foglalkoztatási struktúra elemzése az alapágazatokban Foglalkoztatottak a vállalkozások nagysága és szakágazati összetétele szerint Foglalkoztatottak korcsoport és iskolai végzettség szerint Foglalkoztatottak FEOR munkakörök szerint Regionalitás Szezonalitás Foglalkoztatási formák Alkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak Atipikus foglalkoztatási formák Részmunkaidős foglalkoztatás Határozott munkaidejű szerződések Munkaerő-kölcsönzés Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak Tevékenység-kiszervezés és hatása az ágazat foglalkoztatására Munkaerő-forgalom, munkanélküliség Munkaerő-forgalom Munkaerő-forgalomban résztvevők száma Álláskeresők és üres álláshelyek a turizmus alapágazatokban Munkanélküliség alakulása Bérek, jövedelmek, munkaerő-költségek Az alapágazatokban foglalkoztatottak kereseti viszonyai Bruttó átlagkeresetek alakulása A minimálbér és az ágazati keresetek alakulása Szakágazati keresetek Bérek és keresetek az alapágazatok jellemző foglalkozásaiban A munkaerő-költség alakulása Munkajövedelmek alakulása Munkaerő-költségek Az alapágazatok élőmunka-igényessége, az élőmunkához kapcsolódó adóés járulékterhek

4 IV. Turisztikai beruházások munkahelyteremtő hatása Széchenyi tervben támogatott szállodai beruházások munkahelyteremtő hatása (dr. Probáld Ákos) A beruházások hatására létrejött új munkahelyek; a beruházás helye szerinti térség foglalkoztatási helyzetének elemzése Nemzeti Fejlesztési Terv I.-ben támogatott jelentősebb turisztikai beruházások munkahelyteremtő hatása (Morvainé Lovas Erzsébet) Az NFT I.-ben támogatott turisztikai beruházások A megvalósuló beruházások foglalkoztatásra gyakorolt hatásának becslése V. Jövőkép A turizmus várható nemzetközi és hazai trendjei (dr. Probáld Ákos) A hazai turizmus versenyképessége és a foglalkoztatás (Morvainé Lovas Erzsébet) A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia foglalkoztatással közvetlen összefüggésben megfogalmazott céljai és azok megvalósításának lehetőségei Az ágazat megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, különös tekintettel a támogatással megvalósuló turisztikai beruházások versenyképességre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásaira Az alapágazatok versenyképességét és ezen keresztül munkahelyteremtő képességét befolyásoló főbb környezeti feltételek Foglalkoztatást közvetlenül segítő és támogató intézkedési javaslatok A munkaerő-piaci monitoring rendszer hiányosságai, javaslatok ezek orvoslására (dr. Probáld Ákos). 101 Melléklet: Táblázatok Függelék I.: Fogalmi meghatározások 110 Függelék II.: Források, felhasznált irodalom Függelék III.: Szerzők rövid szakmai önéletrajza

5 Vezetői összefoglaló A tanulmány célja Amellett, hogy az elmúlt években több, a turizmus gazdasági szerepét elemző tanulmány született, a terület foglalkoztatási kérdései mindmáig feltáratlanok. Ez a tanulmány ezt a hiányt szeretné részben pótolni. Egy olyan összetett ágazat, mint a turizmus, és annak olyan összetett kérdése, mint a munkaerőpiac teljes vertikumának bemutatása irreális vállalkozás lenne. Jelen tanulmány célja, hogy feltérképezze a turizmus közvetlen szereplőit felölelő főbb munkaügyi folyamatokat, amely megfelelő alapot teremhet a munkaerőpiac további speciális kérdései, részterületei elemzéséhez. Ezt az alapvető célt követve a tanulmány olyan kérdésekre kísérelt meg választ adni, mint: az ún. turizmus alapágazatok szálláshely-, vendéglátás-, utazásszervezésszolgáltatást nyújtók hány főnek biztosítanak jövedelemszerzési lehetőséget Magyarországon, és melyek a legfontosabb foglalkoztatási jellemzők; a fentiekben meghatározott virtuális ágazat milyen súllyal játszik szerepet a hazai foglalkoztatásban; milyenek az ágazatokban foglalkoztatottak kereseti viszonyai, és az ágazatok ezzel milyen pozíciókat foglalnak el a nemzetgazdaságban; hogyan generálnak új munkahelyeket az ágazatok szolgáltatásai iránt megnyilvánuló kereslet pozitív változásai, a fejlesztések; melyek az ágazat munkahelymegtartó és új munkahelyteremtő képességének jövőbeni lehetőségei és feltételei. Az anyag a fenti témák bizonyos részeivel nem a szerzők igénytelensége, hanem adatés információforrások hiánya miatt csak érintőlegesen, mélyebb elemzés nélkül foglalkozik. 5

6 A tanulmány nem tárgyalja a foglalkoztatás néhány nagyon fontos területét, mint a munkaerőigény minőségi és mennyiségi elvárásainak az oktatással, képzési rendszerrel összefüggő kérdését, illetve nem foglalkozik a feketemunka témájával sem. A szerzők megítélése szerint a foglalkoztatás ezen kérdései és jelenségei önálló, nagyobb lélegzetű elemzést, részben empirikus kutatások révén történő feltárást igényelnének. Adatforrások A munka az adatforrások (Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatgyűjtései, KSH Munkaerő-felvétel, KSH Gazdasági Szervezetek regisztere, egyéni vállalkozók adatbázisa stb.) feltárásával, felkutatásával kezdődött. A forráselemzések olyan látszólagos vagy valós ellentmondásokat hoztak felszínre, melyek tisztázása nélkül nem alkotható hiteles kép a meglehetősen sokszereplős turizmus és vendéglátás ágazatokban lezajló valós gazdasági és munkaügyi folyamatokról. Sajnálatos módon az alapágazatokra fellelhető adatok, információk nagyon sok esetben nem állnak rendelkezésre a mélyebb elemzés által igényelt részletességben. Ezt a problémát tovább árnyalják a turizmus összetettségéből adódó, az adatgyűjtések által nem, vagy csak nehezen kezelhető jelenségek, mint például más ágazatok vállalkozásainak egyre bővülő szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás tevékenysége. A tisztánlátást bonyolítja például a munkaadók szerkezete, amely úgy alakult át, hogy meghatározóvá váltak többek között élénk demográfiájuk miatt a nehezebben ellenőrizhető, statisztikai adatszolgáltatásukat tekintve nehezebben kezelhető mikro- és kisvállalkozások. Hasonló jelenség a kiszervezés, a gyors ütemben terjedő bérelt vagy kölcsönzött munkaerő kezelése, mozgásának követése. Különösen a turisztikai kereslet szezonális hullámzása miatt jelen van az alkalmi munkavállalási forma; a munkaerőpiac aktív szereplői lehetnek az egyébként inaktív demográfiai csoportok, mint a tanulók, vagy a 65 év feletti nyugdíjasok, akiknek foglalkoztatására az ún. atipikus formák jellemzőek, amelyekről ugyancsak nehézkes megbízható információkat gyűjteni. Nem követhető nyomon a külföldi állampolgárok foglalkoztatása, a külföld munkaerő-elszívó hatása és a migráció valós mértéke. 6

7 Főbb megállapítások A turizmus nemzetgazdaságban betöltött szerepe A magyar gazdaság szerkezete az utóbbi két évtizedben úgy alakult át követve a világ- és európai trendeket, hogy a primer- és a hagyományos feldolgozóipari ágazatok (kohászat, textilipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság stb.) tért vesztettek, a szolgáltató ágazatok (kereskedelem, szállítás, pénzügyi szolgáltatások, üzleti szolgáltatások, szórakoztatóipar, sport, reklám stb.) bővültek. A turizmust és vendéglátást is magába foglaló szolgáltatási szektor 2007-ben a bruttó hozzáadott érték 66,3%-át adta. Az összes hazai fogyasztás 8-9%-a köszönhető a turizmus belföldi és külföldi alanyainak, a bruttó nemzeti termék 8,3-8,5%-ára becsülhető a turizmus közvetlen és közvetett hatása. Ezen túlmenően az is figyelemre méltó, hogy a szolgáltatás-export egyharmada is a turizmusból származik. A turizmus foglalkoztatásban betöltött szerepe Az ún. alapágazatok statisztikailag kimutatott foglalkoztatottainak száma (közel 166 ezer fő) és a 4,2%-os foglalkoztatási arány nem mutatja reálisan a turizmus foglalkoztatásban betöltött szerepét. Becsléseink szerint mintegy 230 ezer fő a turizmusban közvetlenül, legálisan foglalkoztatottak száma, amely a nemzetgazdaságban összesen foglalkoztatottak 5,9%-át teszi ki. A közel 230 ezer főn túl további ezer fő foglalkoztatása kapcsolódik az ún. jellemző ágazatokkal a turizmushoz, ezzel a turizmushoz közvetlenül kötődő foglalkoztatottak számát valamivel több mint 300 ezerre, nemzetgazdaságon belüli foglalkoztatási arányát 7,8%-ra lehet becsülni. 7

8 A turizmus alap- és jellemző ágazatait érintő, 300 ezer főt meghaladó foglalkoztatott mellett a turizmusnak további 180 ezer ember megélhetésében van nem elhanyagolható szerepe. Így a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve 480 ezer főről és 12,3%-os munkaerő-piaci részesedésről beszélhetünk! Ezek a számok már önmagukban is a turizmus foglalkoztatásban betöltött nem elhanyagolható szerepét mutatják. Jelentőségét erősíti, hogy egy nemzetgazdasági szinten stagnáló foglalkoztatottsági volumen és nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően alacsony foglalkoztatási ráta körülményei között a turizmus munkaerőigényének folyamatos növekedése figyelhető meg. A turizmus munkaadói (vállalkozásai) Magyarországon több mint 2 ezer szálláshely- és 11 ezer vendéglátó-szolgáltató működik, valamint több mint ezer vállalkozás rendelkezik utazásszervezői engedéllyel. A társas vállalkozások közül a kisméretű vállalkozások vannak túlsúlyban: a 13 ezer társas vállalkozás között a foglalkoztatottak számát illetően 300 főnél nagyobb vállalkozás csak elvétve van (összesen 19 db). Ezzel párhuzamosan az 5 főnél kevesebbet foglalkoztató társas vállalkozások aránya meghaladja a 70 százalékot. A társas vállalkozások több mint 104 ezer foglalkoztatottjából 25 ezer fő a szálláshelyszolgáltatók, 73 ezer fő a vendéglátó-szolgáltatók (ebből 22 ezer a munkahelyi vendéglátók, közétkeztetők) alkalmazásában áll. A kis- és mikrovállalkozások foglalkoztatják a munkavállalók több mint felét. Az ágazatra a mikrovállalkozások túlsúlya mellett a nagyfokú koncentráltság is jellemző. A koncentráció azt jelenti, hogy olyan kulcsmutatók tekintetében, mint a nettó árbevétel, a bruttó hozzáadott érték, a foglalkoztatottak, a hálózat vagy a vendégforgalom, a piacot lényegében egy-két tucat vállalkozás uralja. Ennek a vállalkozásnak az együttes részesedése a mutatók többsége tekintetében lefedi a piac 80-85%-át. A munkahelyi vendéglátás, közétkeztetés a legkoncentráltabb. 8

9 A nem az alapágazatokban működő (így teljesítményüket és alkalmazottaikat tekintve más ágazatokban kimutatott) szálláshelyek és vendéglátó üzletek melyeket főtevékenységként nem a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban működő vállalkozások üzemeltetnek száma szálláshelyek vonatkozásában megközelíti az 1500-at, kapacitásuk (szoba, férőhely) a teljes hálózat egyharmada, az általuk foglalkoztatottak száma közel 9 ezer fő. A más ágazatokban működő vállalkozások által üzemeltetett kereskedelmi és munkahelyi vendéglátó üzletek száma 18 ezer, ez a teljes üzlethálózat közel egyharmada. A munkahelyi és közétkeztetési szolgáltatást nyújtó vállalkozások és üzletek tekintetében messze a legnagyobb (közel 50%) azoknak az üzleteknek a száma, amelyeket nem az ágazathoz tartozó és nem is a versenyszférában működő vállalkozás üzemeltet. Magyarországon ma 34 ezer magánszálláshely-szolgáltató végez fizető-vendéglátó, és 6,6 ezer falusi szálláshely-szolgáltató tevékenységet. Az alapágazatokra jellemző foglalkoztatási tendenciák között A közötti nemzetgazdasági szintű mindössze 1,9%-os bővülés mellett a turizmus alapágazatokban 18,8%-kal növekedett a foglalkoztatottak száma, amely 2006-ban fő volt, több mint 26 ezer fővel magasabb a évinél. Az alapágazatok nemzetgazdasági szintű foglalkoztatásban betöltött súlyának növekedését mutatja, hogy a évi 4,2%-os részesedése a évinél 0,6 százalékponttal magasabb. Ennél is sokkal erősebb az alapágazatok foglalkoztatásban betöltött szerepvállalása abban az összefüggésben, hogy a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatottak száma elmúlt hatévi növekedésének mintegy egyharmadát ez az ágazatcsoport adta! Összegezve a változások trendjét, jól kivehető, hogy miközben a nemzetgazdaság egészében az alkalmazásban állók száma szinte stagnál, addig a turizmus alapágazatok munkaerőigénye fokozatosan növekszik. 9

10 A turizmus alapágazatok főbb foglalkoztatási jellemzői Az ágazatokban foglalkoztatottak közel 50%-a a mikrovállalkozásoknál jelent meg. Szakágazati összetétel: az összes foglalkozatott közel 75%-a a vendéglátásban, 20%-a a szálláshely-szolgáltatásban, a fennmaradó 5% pedig utazásszervező vállalkozásoknál dolgozik. Korösszetétel: a turizmus ágazatokra is jellemző a év közötti korosztály meghatározó súlya (2006-ban 67%). Nemzetgazdasági szinten a legmagasabb foglalkoztatottsági számot a év közötti korosztály birtokolja, míg a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás ágazatban a év közöttiek száma a legmagasabb (közel 50 ezer). Iskolai végzettség: a turizmus ágazatokban a nemzetgazdasági átlagnál meghatározóbb a szak- és középszintű végzettségűek foglalkoztatása. Számuk 2006-ban 131 ezer fő volt, amely az ágazati összes foglalkoztatottak 79%-át jelenti. A 8 osztályos és annál kevesebb iskolai végzettségűek létszáma alig haladta meg a 20 ezer főt, és részesedésében nem érte el a 13%-ot. A diplomások évi 14 ezer fős létszámában meghatározó a főiskolai végzettség. Az iskolai végzettség szerinti összetétel tekintetében az elmúlt hat évben jelentős elmozdulás nem történt. Foglalkoztatási főcsoportok szerint: a turisztikai jellegű foglalkozásokban dolgozók 87%-a vendéglátásban betöltött munkakör, 95%-a pedig szakképzettséget igényel. Az alapágazatokban évben 92%, évben már csak 83,7% a turisztikai jellegű foglalkozások aránya, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak számának növekedésében egyre meghatározóbb szerepet játszik a hagyományosan nem turisztikai és vendéglátó-ipari munkakörben dolgozók száma. Regionalitás: a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban foglalkoztatottak közel fele (46,5%-a) Közép-Magyarország régióban kerül alkalmazásra (a mutató a valósnál erősebb foglakoztatási koncentráltságot mutat, mivel az adatgyűjtés a fővárosi 10

11 székhelyű, szinte valamennyi régiót érintő egységeket üzemeltető szállodaipari és vendéglátó-ipari cégek létszámát is e régióban veszi számba). Szezonalitás: viszonylag stabilabb, nagyobb kilengésektől mentes az alapágazatban történő foglalkoztatás, mint azt annak jellemzői alapján első megközelítésben feltételeznénk. Nem éri el a 6000 főt a legmagasabb és a legkisebb foglalkoztatotti létszám közötti különbség, s az éves átlagos létszámhoz viszonyítva a legnagyobb kilengés csupán 3,5%-os. Több más tényező mellett a munkahelyi vendéglátás és közétkeztetés foglalkoztatásának éppen a nyári hónapokban (július-augusztus) történő visszaesése mérsékli mintegy fővel - a foglalkoztatottak szezonális hullámzását. Alkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak: az ágazatban a foglalkoztatási jellegben meghatározó az alkalmazotti munkaviszony. Az ágazat foglalkoztatási jellegének nemzetgazdasági átlaghoz való hasonlításában elmondható, hogy a vizsgált időszakban bekövetkezett változásokkal az ágazati összetétel közelített a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatásra jellemző összetételhez. Míg 2000-ben az ágazati alkalmazotti arány 5,5 százalékponttal maradt el a nemzetgazdasági szintűtől, addig 2006-ban ez a különbség 1,1 százalékpontra zsugorodott. Tehát az alapágazatokra, azon belül is legjellemzőbben a vendéglátásra és az utazásszervezésre jellemző mikro- és kisvállalkozói formák mellett is a foglalkoztatás alkalmazotti jogviszonyban ölt formát. Atipikus foglalkoztatási formák: úgymint az állandó vagy szezonális jelleggel alkalmazott részmunkaidős foglalkoztatás, határozott idejű munkaszerződések, munkaerő-kölcsönzés, alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás a turizmus objektív adottságainál fogva idénymunka jelleg, rövidebb távon (napi, heti) is egyenetlen munkaerőigény stb. jó terepe az atipikus formák terjedésének, ami a fekete foglalkoztatás kifehérítése irányába hat. Ezen túlmenően jelentőségüket a nem kvalifikált munkaerő nagyszámú és rugalmas felszívása adja. Ugyanakkor nem hallgatható el az a tény sem, hogy e foglalkoztatási formák eszközül is felhasználhatók a fekete foglalkoztatás legálisnak tűnő álcázására. Ez utóbbi negatívum ellenére az 11

12 atipikus foglalkoztatási formák jelenleginél erőteljesebb ösztönzése (például járulékteher és adminisztratív könnyítések) nemzetgazdasági szinten olyan kívánatos célok, mint a gazdaság kifehérítése és a foglalkoztatási szint emelkedésének irányába hatna, még a turizmus alapágazatok vonatkozásában segítené munkahelyteremtő képességének növelését és jelenlegi versenyképességi problémáinak részbeni feloldását. Tevékenység-kiszervezés: az ágazat közvetlen foglalkoztatása csökkenésének irányába ható kiszervezéssel a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve nem köthető szolgáltatási ágazatok munkaerejének igénybevétele történik, számbavételük még a turizmus különböző statisztikai módszerekkel történő nemzetgazdasági szintű foglalkoztatási mutatóinál sem jeleníthető meg. Egy szűk körű empirikus adatfelvétel eredményeként végzett becslés eredményei szerint a szállodai szolgáltatás területén mintegy 8-9%-os arányú a kiszervezéssel biztosított munkaerő-szükséglet, amely a szakágazatra vetítve mintegy 1500 fős létszámot jelent. Munkaerő-forgalom, munkanélküliség: a munkaerőmozgás ágazatokra legjellemzőbb tendenciái közül kiemelendő, hogy a munkahelyet változtatók magas, 80% körüli arányú, ágazaton belüli mozgása a szakmán belüli mobilitási lehetőséget mutatja. Az általános munkaerő-piaci helyzet (munkanélküliség) mellett a szakma iránti vonzódás is feltételezhető abban a jelenségben, hogy a turizmus jellemző foglalkozásaiban való elhelyezkedési igény magasabb, mint a korábban e foglalkozásokat betöltő álláskeresők száma. Ugyanakkor igen magas (8-10% közötti) az ágazat munkanélküliségi (a munkanélküli utolsó munkahelye szerint mért) rátája. Kereseti viszonyok A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete hosszú évek óta a legalacsonyabb a nemzetgazdaságban. Jól mutatja az ágazat kereseti viszonyait, hogy a 2006-ban elért 12

13 Ft/fő/hó átlagkereset nem érte el a évi nemzetgazdasági átlagot, amely 2006-ban már Ft/fő/hó volt. A vizsgált időszakban a nemzetgazdasági átlaghoz képest a lemaradás tovább növekedett, a évi 64,5%-kal szemben 2006-ban annak csupán csak 60%-át tette ki. Az ágazatban, főleg a mikrovállalkozások körében jelentős a minimálbéren történő, illetve azt csak kismértékben meghaladó foglalkoztatás. Ennek ellenére a minimálbér évi erőltetett ütemű növelése sem változtatta meg az ágazat kereseti rangsorban elfoglalt pozícióját. Ennek oka, hogy a vállalkozások a minimálbérek központilag diktált jelentős emelését a minimálbér felett foglalkoztatottak béremelésének elmaradásával vagy csak nagyon alacsony mértékével ellensúlyozták. Tehát amellett, hogy a minimálbér emelése hozzájárult az ágazati keresetek növeléséhez, egyben csökkentette a javadalmazási különbségeket. A piac által determinált vállalkozói döntések tehát úgymond kiigazították a piacba való mesterséges beavatkozásnak minősíthető központi intézkedést. Az ágazati keresetek addigi és azt követő alacsony volta mögött alapvetően az ágazat alacsony jövedelmezősége húzódik meg, amelynek terhére a minimálbér megemelésével járó drasztikus béremelések nem voltak végrehajthatók. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat szakágazatai között még ma is jelentős különbségek vannak a bruttó keresetekben annak ellenére, hogy az elmúlt éveket egy nagyon erőteljes kiegyenlítődés jellemezte. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat foglalkoztatottainak átlagos, egy ledolgozott munkaórára jutó jövedelme nem éri el a nemzetgazdasági átlag 60%-át, míg a szociális költségek (azaz a jövedelmi terhek) ennél 1,5 százalékponttal magasabb arányt képviselnek, azaz az ágazat munkajövedelmei a nemzetgazdasági átlagnál fajlagosan közel 1 százalékponttal magasabb terhelésűek (ágazat 39,2%, nemzetgazdaság 38,3%). 13

14 Élőmunka-igényesség A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat élőmunka igényességét mutatja, hogy a vállalkozások személyi jellegű kiadásainak összes költségen belüli részesedése 30,9% (kettős könyvvitelt vezetők adatai alapján). Ez a mutató nemzetgazdasági szinten mindössze 20% körüli. Az ágazat fejlődésének, versenyképessége erősödésének, ezen keresztül a foglalkoztatásban mára betöltött szerepe fenntartásának, illetve a benne rejlő lehetőségek kiaknázásának kulcskérdése a vállalkozások élőmunka terheinek csökkentése. Fejlesztések munkahelyteremtő hatása A szállodafejlesztések munkahelyteremtő hatása két irányból is vizsgálható volt: a jelenleg működő szállodahálózatból kiindulva arra lehet számítani, hogy 1000 szállodaszoba építése közvetlenül új munkahelyet teremt, a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve pedig fő számára teremt kereseti lehetőséget; a Széchenyi terv keretében támogatott szállodaberuházások minden 1 milliárd Ft-ja közvetlenül 52,7 fő új munkahelyet (összesen 817-et) hozott létre. Ez alapján az NFT I. keretében támogatott szálláshely-fejlesztések által közvetlenül létrejövő új munkahelyek száma mintegy 900-ra tehető. E számszerű hatása mellett kiemelendő, hogy jelentős számmal valósultak meg szálláshely-fejlesztések a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás javítása szempontjából is nagyobb prioritást élvező régiókban. 14

15 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia foglalkoztatásra vonatkozó céljai elérésének lehetőségei A turizmusban közvetlenül és közvetve foglalkoztatottak 2013-ra megfogalmazott célértékei (200 ezer ezer fő) már a jelenlegi számokban visszaigazolódnak. A turizmusban közvetlenül, legálisan foglalkoztatottak becsült száma 230 ezer fő, míg a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve 480 ezer fő. Valószínűsíthető, hogy az alapágazatokban foglalkoztatottak létszámának jövőbeni változása nem fogja elérni az elmúlt évek dinamizmusát, de 2013-ra még így is szűkebb körre nézve 180 ezer, tevékenységi szemléletben 250 ezer főt elérő és kedvezőbb helyzetben akár ezt meghaladó is lehet. Várhatóan folytatódik az alapágazatok foglalkoztatása nemzetgazdaságban betöltött súlyának növekedése. Várható az ágazat vállalkozási méret szerinti összetételében a nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások részarányának növekedése, elsősorban a vendéglátás területén a mikrovállalkozások elmúlt években tapasztalt csökkenése tendenciájának folytatódása. Ez a foglalkoztatásra egyrészt a nagyvállalati hatékonysági intézkedéseken keresztül csökkentő irányban hat, másrészt a fekete- és szürkefoglalkoztatás mérséklődésével, a legális foglalkoztatás növekedésével jár (a nagyobb vállalkozások bejelentett munkavégzést, stabilabb foglalkoztatási környezetet biztosítanak). Ami a szezonális és egész éves foglalkoztatásra vonatkozó stratégiacélokat illeti, elmondható, hogy a turizmus keresleti és kínálati tendenciái egyaránt (a főszezoni üdülések hosszának rövidülése és ezzel párhuzamosan az évközbeni egy vagy több rövidebb pihenés, utazás, az üdüléssel éppen ellentétes időszakra eső corporate-, rendezvény- és konferenciaturizmus erősödése, a kínálatban a gyógy-, wellness-, rendezvény- és konferenciaszolgáltatási kapacitás jelentős bővülése) a szezonális ingadozások kiegyenlítődése irányába hatottak és hatnak. Természetesen ettől még az üdülőterületeken a szezonalitás és az ezzel együtt valószínűsíthetően erőteljesebben megjelenő fekete vagy szürke munkavégzés változatlanul jelentős foglalkoztatási kérdést jelent. E témakörbe tartozónak tekintendő a közétkeztetés területén a nyári szünidő miatti foglalkoztatási probléma. Véleményünk szerint ezek megoldását indokolt 15

16 lenne központi munkaerő-piaci eszközökkel is támogatni. Az éves foglalkoztatás ösztönzése beilleszthetőnek tűnik a jelenleg működő úgynevezett START programok működési mechanizmusába. Ez azt jelentené, hogy meghatározott (vagy határozatlan) időre járulékkedvezmény illetné meg a vállalkozást, amennyiben szezonális, illetve nem teljes éves tevékenységéhez a foglalkoztatottat egész évben alkalmazza. Kimondható, hogy a stratégiában egyébként indokolt elvárásként megfogalmazott keresetnövekedés elérése még távolabbra tolódik. Az elkövetkezendő hat év reális célja lehet az eddigi tendencia megfordítása, amennyiben bekövetkezik az adó- és járulékrendszer megreformálása, konkrétan a munkáltatók élőmunkához kapcsolódó járulékterheinek érzékelhető mérséklése. Amíg a Stratégia alapágazatokra és a turizmus egészére, 2013-ra megfogalmazott teljesítményi és a foglalkoztatás mennyiségi célértékeinek elérése illetve megközelítése várható, addig a feketefoglalkoztatás visszaszorítására, a keresetekre, a turizmusban dolgozók életviszonyaira (stabilabb foglalkoztatás, biztos megélhetés stb.) vonatkozóan megfogalmazott célok és célértékek elérésének lehetőségei egy kiszámítható és a hosszabb távon rentábilis működést biztosító vállalkozói környezet meglétének hiánya miatt időben nem prognosztizálható távolságba kerültek. Új Magyarország Fejlesztési Terv és a turizmus Az uniós támogatások célrendszeréből fakadóan a piaci szegmensbe tartozó alapágazati vállalkozások közvetlen támogatásban csak nagyon szűk körben és kismértékben részesülnek, tehát az ÚMFT az ágazatok munkahelyteremtő-képességét közvetlenül csak szerény mértékben, míg a turizmus egészét véve várhatóan igen kedvezően érintik. A régiók a turizmust kitörési pontnak tekintik, amelytől a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez való fokozottabb hozzájárulást várnak. Bár a ROP pályázatok elsősorban az adott régiók vonzerejét hivatottak közvetlenül szolgálni, a turisztikai 16

17 termékfejlesztés és a fogadóképesség növelésének egyaránt immanens része az emberi erőforrás gyarapítása és színvonalának növelése. Az uniós pályázatokkal megvalósuló fejlesztésekben jelentős szerepet vállalnak az alapágazatokon kívüli vállalkozások (illetve azok tulajdonosai) és szervezetek. Tehát az eddigieknél nagyobb lesz a polarizáció, azaz várhatóan tovább nő az alapágazatok tevékenységét nem alaptevékenységként végzők vagy a turizmusba újonnan befektetők száma. A megvalósuló projektek által létrejövő munkahelyek a turizmusban közvetlenül foglalkoztatottak számát növelik, még akkor is, ha a statisztikai számbavételi módszerek szerint azok más ágazatokban kerülnek kimutatásra. Versenyképesség és munkahelyteremtő képesség megítélése A jelenlegi magyar adókörnyezet egyre inkább versenyképtelenné teszi a gazdaságot, negatívan hat a foglalkoztatásra. Magyarországon különösen magas a munkáltatók által fizetett ún. munkaerő-költség és az alkalmazottak által felhasználható adózott jövedelem közötti különbség (ún. adóék), ami egyenesen gátja a legális foglalkoztatás bővülésének és ösztönzője a munkajövedelmek láthatatlanná tételének, az adóelkerülési technikák terjedésének. Ez különösen érinti az olyan ágazatokat, mint a turizmus, amelynek bizonyos területein a tevékenységi és működési jelleg nagyobb teret engedhet a rendezetlen munkaügyi kapcsolatoknak. Megítélésünk szerint az ágazat versenyképessége szempontjából a turizmus emberközpontú és egyben hosszú távon is jövedelmező fejlődésének, továbbá ezen keresztül a munkahelymegtartó és -teremtő képességének kulcskérdése a nemzetközi viszonylatban is kimagasló vállalkozói járulékterhek csökkentése. 17

18 Bevezetés Az utóbbi időszakban látványos módon szaporodtak meg a turizmust, és különösen annak gazdasági szerepét tárgyaló, nagyító alá venni igyekvő tanulmányok. A vezető gazdaságelemző intézetek közül a Gazdaságkutató intézet, az ECOSTAT, a GfK Hungária, a KPMG, illetve számos kisebb műhely (ICEG Hungary Kft., Cordi Kht. stb.) is fontos témái között tartja számon a turizmust. Jelen tanulmány igyekezett nem ismételni ezen műhelyek megállapításait, némely ponton azonban nem kerülhette el fontosnak vélt következtetések rögzítését. A hangsúly ezúttal a turizmus munkaerőpiaci helyzetére, munkahelyteremtő képességére került. Elég kézenfekvőnek látszik, hogy a kormányzati foglalkoztatáspolitika mellett (ha van ilyen elfogadott foglalkoztatáspolitika, ha nincs) léteznie kell ágazati foglalkoztatáspolitikai koncepciónak, foglalkoztatáspolitikának, amelynek céljai között meg kell fogalmazni, hogy a (fenntartható) növekedéshez, gazdasági fejlődéshez milyen munkaerő rendelkezésre állása, és ehhez milyen feltételek rendelkezésre állása szükséges. A rendszerváltást követően radikálisan megváltozott a társadalmi, gazdasági környezet, és ebben az átformálódott világban sokkal összetettebb, lényegesen több változó által befolyásolt a munkaerő-piaci helyzet. A munka sokkal bonyolultabb világában lezajló folyamatok mérése, nyomon követése is komoly kihívásokkal kénytelen szembenézni pl. a megváltozott piaci helyzetben a már foglalkoztatottak és így a gazdaságilag aktívak, vagy akár a munkanélküliek számát is sokkal bonyolultabban és nagyobb hibahatárok között lehet mérni, és egyelőre nem tud felmutatni olyan eredményeket, amelyek a foglalkoztatáspolitika számára igazán megnyugtató alapot szolgáltatnának. Ez a megállapítás nemzetgazdasági, még inkább ágazati megközelítésben a foglalkoztatáspolitika formálói körében többnyire elfogadott, közismert. Pedig a foglalkoztatás nagyságát, jövőbeni keresletét meghatározó közgazdasági összefüggések, ezen belül a makrogazdasági környezet olyan elemei, mint az adók, infláció, kamat, árfolyam stb. vagy éppen a munkaadók magatartásának ismerete és jó minőségű előrejelzése, előre látása nehezen nélkülözhető. 18

19 A munkaerőpiac állapotára elvileg lényegében három hiteles információforrás létezik: (1) az ún. intézményi típusú statisztikai felvételek az alkalmazottak számára és kereseteire. Ezek gazdája a KSH (havi, negyedéves és éves adatgyűjtések a 4 főnél többet foglalkoztatók körében, részben teljes körű, részben mintavételes), illetve kisebb részt az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) Tarifa adatbázisa a munkáltatók évi egyszeri, májusi mintavételes megkérdezésére építve; (2) a lakossági, interjú technikával készülő felvételek, köztük a tízévenként, utoljára 2001-ben végrehajtott népszámlálás, az ötévenkénti utoljára 2005-ben lezajlott Mikrocenzus és a negyedéves gyakoriságú, negyedévenként 30 ezer főre kiterjedő, a foglalkoztatási változásokat, munkaerő-mozgásokat feltérképező Munkaerő-felmérés, melyek gazdája a KSH; (3) hatósági jellegű adatbázisok, többek között az OEP, ONYF, APEH és az önkormányzati nyilvántartások. Ezekre az adatrendszerekre az a jellemző, hogy mindegyik egy-egy speciális okból jött létre, a felvétel által érintettek köre, módja és adattartalma az adott hatóságra érvényes törvényi változások által determináltak, és a hozzáférés általában különböző szigorú szabályok által korlátozott. A munka jelenlegi fázisában ezek a források, elsősorban a jogszerű hozzáférés és összekapcsolás akadályai miatt nem kerülhettek felhasználásra. A három adatforrás adatai közvetlenül nem egybevethetők, hiszen céljuk, lehetőségeik, vonatkozási köreik, lefedettségük, az általuk érintettek számossága, módszereik, fogalmi készletük, adatgyűjtési technikájuk, kötelező, vagy önkéntes mivoltuk adott esetben merőben különböző, ettől azonban az egyes forrásokat különböző szegmenseinek, problémaköreinek vizsgálatára lehet és érdemes használni. Nem hagyhatók természetesen figyelmen kívül a nemzetközi összehasonlítások, még akkor sem, ha az adatokat egy-egy ország társadalmi-gazdasági adottságainak mélyebb ismeretei, összefüggései hiányában, továbbá a módszertani fogalmi különbözőségek miatt is adott esetben nem könnyű értelmezni. 19

20 A turizmus, annak vélt vagy valós gazdasági szerepe miatt ugyan évek óta áll a viták kereszttüzében, sokat foglalkoznak vele gazdasági és piacelemzők, elméleti és gyakorlati szakemberek, politikusok, ám gyakran feledkeznek meg arról, hogy néhány alapvető sokszor evidenciának tekintett fogalmat egymás között tisztázzanak. Pedig e tisztázások nélkül majdnem kizárt dolog az egy nyelven beszélés, és gyakran éppen ebből keletkeznek felesleges viták. Őszintén szólva jelen dolgozat címében is pontatlannak tűnhet a turizmus ÉS vendéglátás kifejezés használata, és a későbbiekben ki is derül, hogy a szerzők a sok-sok ágazat közös gazdasági teljesítményeként értelmezett turizmusnál szűkebben dolgozzák fel a munkaerőhelyzet és munkahelyteremtő képesség témáját, ám úgy, hogy a vendéglátást a turizmus egyik alapágazatának tekintik. A fogalmi tisztázást már itt, az ágazat értelmezésénél kell kezdeni, hiszen a turizmus nem önálló, legfeljebb virtuális ágazat -ként határozható meg. Közgazdászok, gazdaságelemzők, amikor ágazat -okról beszélnek, elfogadott nemzetközi (az ENSZ és az Európai Unió által jóváhagyott) szabványokból indulnak ki. Ezekkel 100%-ban harmonizált a magyar szabvány, a Gazdasági Tevékenységek Egységes ÁGAZATI Osztályozási Rendszere (TEÁOR), amely igazodva az EU NACE szabványához, éppen január 1-jétől használja pontosított, aktualizált verzióját <25>. Ezt a nomenklatúrát egységesen használja a kormányzati szektor, a független jegybank, az MNB, és hivatkozik rá számos adó- és egyéb jogszabály. A négyszintű (nemzetgazdasági ág / ágazat / alágazat / szakágazat) TEÁOR turizmus ágazatot nem ismer; ennek ellenére, ha teljesítményét más, ezzel a kitüntetéssel rendelkező gazdasági tevékenységgel, tehát önálló ágazatként kezelt entitással össze akarjuk vetni, szükség van a létező tevékenységekből (ágazatokból, alágazatokból, szakágazatokból) álló csoport egyezményes meghatározására, amelyet turizmusnak, vagy virtuális turisztikai ágazatnak tekintünk. Ezzel a megközelítéssel a nemzetközi közgazdasági gyakorlat (és nem csak a turizmus esetében) már viszonylag régen kísérletezik, hogy közelébe kerülhessen a turizmus gazdasági teljesítményei elfogadható becslésének. Ezeket a munkákat a szakirodalom 20

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2010. július Statisztikai Hivatal ISSN 2060-4106 A KSH turizmusstatisztikai vélemény- és igényfelmérésének első lépéseként a Jelentés a turizmus teljesítményéről

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2013

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2013 KÖZELKÉP: A KÖLTSÉGVETÉSI SZFÉRA MUNKAPIACA MUNKAERŐPIACI TÜKÖR, 2013 x!7hb5i6-egaadi!,l.o.k.k.l MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2013 Szerkesztette FAZEKAS KÁROLY NEUMANN LÁSZLÓ MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben