TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági"

Átírás

1 TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration on economy 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): igazgatásszervező alapszak, nemzetközi igazgatás szak 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat): 5.1. félévi össz óraszám: 20 óra előadás, kb óra szeminárium 5.2. heti óraszám (nappali): 2 óra előadás, 2 óra szeminárium 6. Kreditérték: 3 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 5. félév 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: Közigazgatási eljárás tantárgy teljesítése 10. A tantárgy típusa: kötelező tárgy 11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és Szakigazgatási Intézet 12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós, főiskolai tanár, egyetemi magántanár 13. A tantárgy oktatói:.dr. Imre Miklós, Korom Ágoston, Kovács Éva Margit, Kristó Katalin, meghívott előadó:dr. Mikó Zoltán, 14. tantárgy szakmai tartalma: A gazdasági élet szakterületeihez kapcsolódó közigazgatási feladatok. Főbb témakörök: a gazdaság lényege, működése, kapcsolata a társadalommal, politikával és közigazgatással a gazdasági közigazgatás rendszere, szervezete, eszközei a gazdaság és tulajdon kapcsolata, ingatlan-nyilvántartás áru- és pénzpiac felügyelete, fogyasztóvédelem, a főbb gazdasági ágazatok igazgatása, a magánszféra részvétele a közérdekű gazdasági feladatok megoldásában. A felsorolt témakörök kapcsolódnak a más félévben feldolgozásra került vagy kerülő közigazgatási-, illetve más tantárgyakhoz. Nevezetesen: a közgazdaságtanhoz, a közigazgatási eljárásjoghoz, a polgári joghoz, az alkotmányjogban és a közigazgatás alapintézményei keretében a közigazgatási szervezetről és a közigazgatás működéséről tanultakhoz. Ezekre az alapozó, vagy társismeretekre építünk, szükség esetén lényegüket felelevenítjük. A) Az előadásokon a gazdasági közigazgatás alapvető kérdéseit ismertetjük, részben tényközlő, de főként szemléletformáló célzattal, tekintetbe véve, hogy a részletinformációkat az előadásokon nehéz követni. B) A gazdasági közigazgatás stratégiai és az egyes szakterületek elvi kérdéseit a szemináriumokra kijelölt témakörönként, a kötelező és az ajánlott irodalom feldolgozása révén ismertetjük meg. A hallgatók számára kutatási feladatokat jelölünk ki, amelyet önkéntes vállalás alapján,

2 tanári útmutatás mellett a kötelező és az ajánlott irodalomra építve oldanak meg. Munkájuk eredményét a szemináriumon ismertetik, vagy bírálatra a szemináriumvezetőnek adják át. A referátumok elhangzása után a megértést vita, kontroll-kérdések és azt követően a lényeg összefoglalásával segítjük elő. C) Azon gazdasági ágazatok feladatait, szervezeti vonatkozásait, amelyekből jegyzetek nem készültek, a szemináriumokon tényközlő módon ismertetjük a hatályos jogszabályok felhasználásával. 15.A tantárgy tananyagának leírása: (ütemterv, tematika, irodalomjegyzék) Előadás : Október 2. A gazdasági közigazgatás alapjai Előadó : IMRE MIKLÓS 15.2.Előadás : Október 9. A magánszféra részvétele a közérdekű gazdasági feladatok megoldásában Előadó : KOVÁCS ÉVA Előadás : Október 16. A pénz- és tőkepiac felügyelete Előadó : IMRE MIKLÓS Előadás : Október 30. Az agrárágazat szakigazgatása Előadó : MIKÓ ZOLTÁN Előadás : November 6. A piacfelügyelet fő területei, a piaci verseny védelme Előadó : KRISTÓ KATALIN Előadás : November 13. Fogyasztóvédelem Előadó : KRISTÓ KATALIN Előadás : November 20. Ingatlan-nyilvántartás Előadó : MIKÓ ZOLTÁN Előadás: November 27. Kisajátítási és birtokvédelmi eljárás Előadó: IMRE MIKLÓS Előadás : December 4. Építésügyi szakigazgatás Előadó : KOVÁCS ÉVA Előadás : December 11. Az ipar, az energia, és az infrastrukturális ágazatok igazgatása Előadó : IMRE MIKLÓS

3 Tantárgy témakörei: 1. A gazdasági közigazgatás alapjai Fő kérdések : A gazdaság szerkezete és működése. A gazdasági közigazgatás fogalma, lényege. A gazdaság és társadalom, valamint a gazdaság és a politika kapcsolata. A gazdasági közigazgatás eszközei és módszerei. A gazdasági közigazgatás szervezeti rendszere. Tananyag : - Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. - Elektronikusan megadott tananyag. Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (II. kötet) - Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás - Szerk. dr. Lapsánszky András Jogszabályok : - Magyarország Alaptörvénye évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXCIV törvény a nemzeti vagyonról évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról - 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról - 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról - 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről Ajánlott irodalom : Bordás Mária: A közigazgatás gazdaságtana, UNIO Kiadó 2009 Közigazgatás és gazdaság. Szerkesztette: Imre Miklós, HVG - Orac és 4. fejezet Az európai Közösség kereskedelmi joga. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Bp BOD Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, Következmények. Aula BOD Péter Ákos: Gazdasági Kormányzás, AULA BRAUER Elek - KARSAI Gábor: A privatizáció Közép- Európában. l996. CSABA László: A rendszerváltó gazdaságpolitika négy évtizede. Beszélő Május CSIKÓS-NAGY BÉLA : Közgazdaságtan a globalizáció világában. MTA. Társadalomkutató

4 Központ. Budapest CSITE András- KOVÁCH Imre: Poszt-szocialista átalakulás Közép- és Kelet Európa kulturális társadalmaiban. Országos Széchenyi Könyvtár. (Magyar Elektronikus Könyvtár május 5. Európai Társasági jog. KJK-Kerszöv FRIDRICH Mária: Privatizáció angolosan. BKE. Vezetőképző Intézet Francesco GALGANO: A globalizáció a jog tükrében. HVG-orac GAZDAG László: Ketyeg az adósságbomba! Gazdaság és Társadalom A gazdaságpolitika változó súlypontjai. (Szerkesztette: Veress József) Akadémiai Kiadó. Budapest. GANTNER Péter: Az állami vállalatok ellenőrzése a távol-keleti országokban. Számvitel és Könyvvizsgálat 1/95:20-24 HARMATHY Attila: Az állam gazdasági szerepváltozásának jogi tükröződése. Akadémiai székfoglaló ápr. 22. Bp. Akad. K p. /Értekezések - emlékezések. / Közszektor: az OECD országok közigazgatásának jellege. Budapest, MKI David C KORTEN: Tőkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó MENDELSON, M. - ACHESON, D: Franchise a gyakorlatban. H. I.T. Budapest Hans-Peter MARTIN-Harald SCHUMANN. A globalizáció csapdája. Perfekt LAKI László: A magyar fejlődés sajátszerűségeinek néhány vonása. Szociológiai Szemle LÓRÁNT Károly: Az állam szerepe a gazdaságban. Kossuth Klub Február 29. A magyar privatizáció mérlege Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Vállalatgazdasági Tanszék MANKIW, N. Gregory: Makroökonómia. Osiris Kiadó MATOLCSY György: Privatizáció Magyarországon Magyar Tudomány 1998./3. MINK Mária: Privatizáció HVG április 25. MINK Mária: Lassuló privatizáció. HVG április 10. MIHÁLYI Péter: A magyar privatizáció krónikája KJK MÓCZÁR József: Gazdaságirányítás és tervezés japán módra. KJK. Bp POLÁNYI KÁROLY: A nagy átalakulás. Mészáros Gábor Kiadása. Bp POKOL Béla: Globális uralmi rend. Kariosz Kiadó RONALD C. MOE: A privatizáció korlátai. In: Közigazgatás. Osiris-Századvég STIGLITZ, Joseph E.: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK Kerszöv STIGLITZ, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai. Napvilág Kiadó SZAKÁL Gyula: A városmarketing és gyakorlati eszközei, avagy valójában hogyan működik a hivatal. Comitatus. Önkormányzati Szemle 9/96: Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény. Typotex Kiadó VIGVÁRI András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK. Kerszöv VIGVÁRI András: Közpénzügyeink KJK. Kerszöv VÖRÖS Imre: A gazdasági alkotmányjog egyes kérdései. [A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. módosításokkal egységes szerkezetben és az Alkotmánybíróságról szóló évi XXXII. tv. szövegével.] Kiad. a Magyar Gazdasági Kamara Jogi tagozata. Bp. MGK házinyomda. [soksz.] [ ], 50, [18] p. /Jogi tájékoztató füzetek elhangzott szakmai előadásokról 17./ WENT, Robert: Globalizáció. Perfekt Kiadó BOD Péter Ákos: Gazdasági Kormányzás Változás és alkalmazkodás a magyar gazdaságirányítás intézményrendszerében. IMRE Miklós: Az állam és a közigazgatás gazdasági szerepét vizsgáló nézetek történeti fejlődése, in Jogtörténeti szemle, 1011/3 IMRE Miklós: Az állam és a közigazgatás gazdasági feladatai, in Jobb közigazgatás, Századvég, Budapest, p.

5 POGÁTSA Zoltán: Éltanuló a válságban Állam és a piac a rendszerváltás utáni Magyarországon, Sanoma, Gyál, 2007 Államszerep válság idején, Magyary Zoltán emlékkötet, Complex, Szerk. GELLÉN Márton Hosszú Hortenzia 2010 Báger Gusztáv Kovács Árpád: A politikai és gazdasági szféra kapcsolatának fő vetületei a minimális konszenzus alapjai. In A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Budapest: Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, pp Báger Gusztáv (szerk.): A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok. Budapest: Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, Letölthető: Bordás Mária: A gazdasági közigazgatás hatékonysága. In A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Budapest: Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, pp Chikán A. Czakó E. Imre M. Jenei Gy. : A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Kutatási koncepció az ÁSZ FEMI felkérésére, BCE Versenyképesség Kutató Központ Chikán A. Czakó E. Lesi M. : Az állami szerepvállalás értékelése a vállalati versenyképesség nézőpontjából. BCE Versenyképesség Kutató Központ Joseph E. Stiglitz: A viharos kilencvenes évek. A világ eddig legprosperálóbb tíz évének új története. Napvilág kiadó, Budapest, 2005, 336 o. Nagyistók Szilvia: Vizitdíj, avagy egy elvetélt kísérlet.ime IX. évfolyam 3. sz április, Letölthető:http://biloba.hu/ime/2010_03/29_32.pdf Rickett, Charles E. F.; and Telfer, Thomas G. W.. International Perspectives on Consumers' Access to Justice. Cambridge University Press, The Social Dimension of Globalisation the EU s policy contribution on extending the benefits to all. Commission of the European Communities, May 18, 2004, Brussels. Timothy Besley - Golubeff Lóránt(Szerk.)A jó kormányzat politikai gazdaságtana. Alinea Kiadó, 2012, 264.o. Weber, M. : Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. (Az uralom szociológiája I.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Piacfelügyelet Fő kérdések : A piac fogalma, jellemzői, piaci diszfunkciók és a piacfelügyelet fő irányai. A bürokratizált piac működése. A versenypiac működése. A piaci verseny tisztességének és a versenytársak jogainak védelme. A piaci verseny korlátozása elleni fellépés. A versenyvédelem jogi szabályozása. A piaci normák megsértésének szankciói. A piacfelügyelet szervezete. Az Európai Tananyag Unió : versenyjoga. Árfelügyelet. Kiadásra kerülő jegyzet. Elkészülte hiányában: Közigazgatás és gazdaság, UNIÓ Kiadó, Papp Zsigmond: A gazdasági közigazgatás alapjai. Nyugat-

6 Tananyag: - Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac és 9. fejezet. - Elektronikusan megadott anyag. Jogszabályok : évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Ajánlott irodalom : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. BOYTHA Györgyné RÁCZ László SZAMOSI Katalin VIDA Sándor: Versenyjog és iparjogvédelem. Iparjogvédelmi Szemle, Október. BÉRCESI ZOLTÁN- KIRÁLY ESZTER: Mozaikok a magyar versenyjog történetéből. Jogtudományi Közlöny LAKNER Zoltán - SZÍJJÁRTÓ Ilona: Versenyélénkítés, iparpolitika és fúziókontroll. Európa Fórum. Gazdaság - politika - jog 2/96: MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: A versenytörvény magyarázata. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó. BP MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: Alkotmányosság és versenyjog. Gazdaság és Jog REMETEI FILEP ÁDÁM CSÉPAI BALÁZS: Hazai versenyjogunk történeti perspektívában. Külgazdaság Jogi melléklet. TÓTH TIHAMÉR: Az Európai Közösség versenyjoga. Szeged JATE-ÁJK Versenyjog. HVG- ORAC VÖRÖS IMRE : Verseny, kartell, ár. Triorg. Budapest, VÖRÖS IMRE : Összehasonlító versenykorlátozási jog. Jogtudományi Közlöny szám o. VÖRÖS IMRE : Az európai versenyjogok kézikönyve. Triorg Budapest, VÖRÖS IMRE : Az európai versenyjogok kézikönyve. Logod Bt. Bp VÖRÖS IMRE: Összefoglaló áttekintés a versenyjog európanizálásáról. Jogtudományi Közlöny 65. szám, Fogyasztóvédelem. Fő kérdések: A fogyasztó védelem indoka. A védett érdekek. Fogyasztói alapjogok. A fogyasztóvédelem hazai szervezete, eszközei. A békéltetési eljárás. Fogyasztóvédelem az Európai Unióban.

7 Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok: évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi LXXXVI. törvény a villamosenergiáról évi CCIX. törvény a viziközmű-szolgáltatásról évi XL. törvény a földgázellátásról - 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról - Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletnek a fogyasztóvédelmi szabálysértésekre vonatkozó része - 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről - 79/1998.(IV.29.) Korm. rendelet Az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról Ajánlott irodalom: Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. COLLIN, Richard: Piacfelügyelt az Egyesült Királyságban. Fogyasztóvédelem FAZEKAS Judit: A fogyasztói jogvédelem nemzetközi tapasztalatai. Európa Fórum. Gazdaság - politika - jog 4/94: FAZEKAS Judit: A fogyasztóvédelem alkotmányos alapjai. Publ. Univ. Miskolc. Sect. jur. et pol. Tomus FAZEKAS Judit: A fogyasztói jog rendszertani és jogdogmatikai kérdései. Publ. Univ. Miskolc. Sect. jur. et pol. Tomus Dr FAZEKAS Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Novotni Kiadó, 2001 Fogyasztóvédelem I-II. Kereskedelmi és Sajtóügynökség Kft Dr. GERI István: Piacfelügyelet és együttműködés, Fogyasztóvédelmi Szemle, 1.évfolyam 2.szám, GYARMATI András : A fogyasztóvédelemről. Magyar Jog 6/96: HOLLÓ Jánosné RUSIN Józsefné: Az önkormányzatok fogyasztóvédelmi feladata és hatáskörének szabályozása Magyar Közigazgatás Dr HUSZAY Gábor: A fogyasztóvédelem, mint az állami ellenőrzés része. Ellenőrzési Figyelő, február. Dr. KATHI Attila: A fogyasztóvédelem intézményrendszerének bemutatása, KECSKÉS László: A fogyasztóvédelem jogi rendszerének továbbfejlesztése és a termékfelelősség. = Termékfelelősség PÁZMÁNDI Kinga: Továbbélő gyakorlati tendenciák a tisztességtelen verseny tilalma és a versenyjogi fogyasztóvédelem körében, Gazdaság és Jog, március, old. Dr. Sándor István: A magyar fogyasztóvédelmi jog Budapest, 2003 UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. Prof. Dr SHINAS GEORGIAS M.(Bécs): A fogyasztóvédelem Görögországban. Magyar Jog dec. SZALKAI Péter: Itáliai sajátosságok a fogyasztóvédelemben. Fogyasztóvédelem február.

8 Szerződési jog fogyasztóvédelem. HVG-ORAC Budapest, TARDI Edgár: A fogyasztóvédelem kialakulása és helyzete Magyarországon a kezdetektől napjainkig, Dr. VIDA Sándor: A fogyasztóvédelemre a tisztességtelen gazdasági magatartással szemben: EU jog, Magyar Jog, , old. VIDA Sándor: A fogyasztó versenyjogi védelme a megtévesztéssel szemben, Magyar Jog, , old. ZAVODNYIK József: A fogyasztók megtévesztésére alkalmas reklámok versenyjogi megítélése a bírói gyakorlat tükrében, Gazdaság és Jog, április, old. ZOLTÁN Ödön: A fogyasztóvédelemről és gyakorlatáról. Magyar Jog nov. Kereskedelmi jog / BÁRDOS Péter, MENYHÁRD Attila, Bp. : HVG-ORAC, 2008 Kölcsönből fogyasztói hitel / NAGY Éva Baja : EJF K., 2010 Értekezések, tudományos dolgozatok / TÓTH Sándor Attila. Doktori munkák, ; 8. A közigazgatás gazdaságtana : a gazdasági kormányzás lehetőségei és dilemmái / BORDÁS Mária A gazdasági kormányzás lehetőségei és dilemmái Bp. : Unió, 2009 Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog / BALOGH Virág [et al.] KASZAINÉ MEZEY Katalin (közrem.) PÁZMÁNDI Kinga (közrem.) ZAVODNYIK József (közrem.) PÁZMÁNDI Kinga (szerk.)bp. : HVG-ORAC, 2010 Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottságának tevékenysége : március december / [szerk. PAPHÁZINÉ HERCZEG Ildikó] ; [technikai szerk. DUSKA Józsefné] ; [a fényképeket készítette: PETŐ Zsuzsa] Bp. : Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottsága, 2010 TÁRCZY Edit Zsuzsanna:A[z] UCP irányelv átültetése a tagállami jogrendszerekbe. Módosítások révén implementáló államok, in Jogelméleti Szemle, no. 3, [13] lev p KOVÁCS László: Az ügyfélvédelem bukdácsoló szabályozása és dilemmái a deviza alapú hitelezésben, in Magyar Jog, vol. 59. no. 5, p GYEKICZKY Tamás: Kit védünk? A fogyasztó közösségi jogi fogalmának társadalmi összefüggéseiről, in Európai Jog, vol. 12. no. 1, p KARSAI Krisztina: A büntetőjogi fogyasztóvédelem egyes általános kérdéseiről, in Jogtudományi Közlöny, no. 7-8, p GYEKICZKY Tamás: A fogyasztó fogalmáról, in Gazdasági élet és társadalom. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos folyóirata, no. 1-2, p HÁMORI Antal: A "fogyasztó" - fogalom "dilemmái" különös tekintettel az Fgytv. [a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény] módosításában és az új Ptk.- javaslatban foglaltakra, in Magyar Jog, vol. 56. no. 2, p BODZÁSI Balázs: A fogyasztói hitelszerződések európai uniós szabályozása, in Külgazdaság, Jogi melléklet, vol. 55. no. 5-6, p FAZEKAS Judit: A fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési feltételeit szabályozó új Európai Uniós irányelv és a magyar jog., in Magyar Jog 11/95: TATTAY Levente:A fogyasztóvédelem és a védjegyek, in Gazdaság és Jog, no. 2, p BENCSIK András: A fogyasztóvédelem hazai intézményrendszeréről = PhD tanulmányok. 9. köt., p BENCSIK András: A fogyasztóvédelem mint önkormányzati feladat. De lege lata és de lege ferenda = [Húsz] 20 évesek az önkormányzatok. Születésnap vagy halotti tor, p FEKETE Orsolya: A fogyasztóvédelem néhány problémájáról a közigazgatási jog és a büntetőjog szemüvegén keresztül, in Jogtudományi Közlöny, vol. 64. no. 9, p

9 KENDERES Andrea: A fogyasztóvédelmi jog európai egységesítésének aktuális helyzete in Európai Jog, no. 3, p VIRÁG Péter: A fogyasztóvédelmi jogharmonizáció de lege lata et ferenda =Parlamenti ösztöndíjasok, p SZALMA József: A fogyasztóvédelmi jogról. Gondolatok DR. FAZEKAS Judit: Fogyasztóvédelmi jog (Complex Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2007.) c. könyve kapcsán, in Magyar Jog, vol. 57. no. 1, p BÓNIS Péter: A fogyasztóvédelmi törekvések és a szerződésbiztosítéki jog, in Államés Jogtudomány, vol. 52. no. 2, p OSZTOVITS András: A közösségi jog hatása a fogyasztói szerződések magyar szabályozására és joggyakorlatára, in Gazdaság és Jog, vol. 17. no. 12, p HAJNAL Zsolt: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a szórólapon hirdetett utazás díjával kapcsolatban. Fogyasztóvédelem és árfeltüntetési kötelezettség, in Jogesetek Magyarázata, vol. 1. no. 2, p TÁRCZY Edit Zsuzsanna: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása az Európai Unióban, in Európai Tükör, vol. 14. no. 9, p SZALMA József: A fogyasztóvédelmi jogról, pp sz DARÁZS Lénárd: A fogyasztói szerződések új kollíziós jogi szabályrendszere, pp sz SÓS Gabriella Mónika: Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog, pp sz 4. Pénz- és tőkepiaci felügyelet Fő kérdések : A banktevékenység sajátosságai és a bankfelügyelet általános kérdései. A pénzintézetek és a bankok felügyeletének hazai szabályai. A tőzsde és az értékpapír felügyelet általános kérdései. A tőzsdefelügyelet hazai szabályai. A biztosítás-felügyelet szabályai. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok : évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi CXX. törvény a tőkepiacról évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

10 évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról Ajánlott irodalom: JAKSITY György: A pénz természete. Alinea Kiadó. Év nélkül. Gazdasági kormányzás : változás és alkalmazkodás a magyar gazdaságirányítás intézményrendszerében / BÁGER Gusztáv, BOD Péter Ákos szerk., Aula, 2008, Bp. DR. BOROS Anita - Dr. Tatay Tibor: Pénzpiacokról jogászoknak, pp sz Kovács Árpád: Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben. Perfekt. Budapest Biedermann Zsuzsanna: Az amerikai pénzügyi szabályozás története, Pénzügyi Szemle, 2012/3 Szegedi László: A pénzügyi piacok közvetlen európai felügyeletének története, Pénzügyi Szemle, 2012/3 Gál Zoltán: Pénzügyi Piacok a globális térben, Akadémia Kiadó, A kereskedelem és idegenforgalom igazgatása Fő kérdések : A kereskedelem gazdasági szerepe, ágazati tagozódása. A kereskedelmi közigazgatás szervezete, eszközei. Az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok. Az idegenforgalom gazdasági szerepe, közigazgatásának szervezete és hatósági feladatai. A külkereskedelem társadalmi és gazdasági szerepe. A külkereskedelem az Európai Unión belül, és az Unión kívüli országokkal. A külkereskedelem közgazdasági szabályozása. A külkereskedelmi közigazgatás hatósági eszközei. A külkereskedelem közigazgatásában közreműködő nem államigazgatási szervek. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabályok : évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi CXVII. törvény az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről - 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

11 - 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről - 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről - 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról - 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól - 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről - 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről - 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről - 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet az idegenvezetői tevékenységről Ajánlott irodalom: BÁRDOS Péter: A kereskedelmi jog alapjairól. Gazdaság és Jog 9/96: Az Európai Közösség kereskedelmi joga köt. Szerk. Király Miklós. Kiad. [az] ELTE Állam- és jogtudományi kar, Európai Dokumentációs és Kutatási Központ. 2. átdolg. kiad. Bp. ny. n , 259 p. HEGEDŰS Ernő: Idegenfogalmi földrajz. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola. Budapest T. HITIRIS: Az Európai Unió gazdaságtana. Műszaki Könyvkiadó 1995 KAJTÁR István - SZÉCSÉNYI László: A kereskedelmi jog történetének vázlata. Jogtudományi Közlöny 10/96: A külkereskedelemre vonatkozó hatósági szabályozás. KOTK Kft. Bp A külkereskedelem technikája. I.-III. KOTK A külkereskedelmi tevékenység engedélyezésének és folytatásának jogi szabályozásáról. (PRODUKTORG. Bp Prof. Dr. Claude KASPAR: Turisztikai menedzsment. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Bp KRAFTNÉ Dr. SOMOGYI Gabriella: Turizmus és fejlődés az egységesülő Európában. MTA: Regionális Kutatások Központja. Dunántúli Tudományos Intézet. LENGYEL Márton: A turizmus általános elmélete. KIT Képzőművészeti Kiadó.Bp MUNDRUCZÓ Györgyné Graham STONE: Túrizmus elmélet és gyakorlat. KJK MIHALKÓ Gábor: Az önkormányzatok és a turizmus kapcsolata a fővárosban. Magyar Közigazgatás SÁRKÖZY Tamás: Kereskedelmi jogunk helyzetéről. Kereskedelmi Jogi Értesítő 1/93: 5-8. SAMUELSON - NORDHAUS : Közgazdaságtan fejezet o. SZÉCSÉNYI László: Lex mercatoria - a nemzetközi kereskedelem autonóm joga. Jogtudományi Közlöny 5/95: SZÉKELY Katalin: Törvényhozáson kívüli jogegységesítés a nemzetközi kereskedelmi jogban. Magyar Jog 6/92: ZSIGMOND VILMOSNÉ VITÁLIS Zsuzsanna: A vásárok, piacok működése és szerepe Pest megye településeinek ellátásában. Magyar Közigazgatás Építésügyi szakigazgatás

12 Fő kérdések : Az építésügyi igazgatás fogalma, hazai fejlődése, funkciói és eszközrendszere Az építésügy szabályozása Magyarországon. Az építésügyi igazgatás szervezete. Az építési tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek, építési kötelezések. Építésügyi nyilvántartás. Építésügyi ellenőrzés, építés felügyelet. Szabálytalan építési munkák szankciói. Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok : évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről - 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról - 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) - 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről Ajánlott Irodalom : Ajánlások a falufejlesztéssel - építéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához. Készítette Reischl Gábor. [Bp.] BM K p. /Településfejlesztési füzetek. 17./ Ajánlások a községi és kisvárosi településfejlesztési koncepciók készítéséhez. Írta és szerk. Beke Pál - Kováts Flórián. [Bp.] BM K p. /Településfejlesztési füzetek. 14./ BLÁZSIK Raimund - Dr. Urbán András: Az építésügyi igazgatás kérdéseiről. Magyar Közigazgatás, BREZNAY Jenő : A szabálytalan építkezések alakulása, oka és káros hatása a települések fejlődésére. Építésügyi Szemle DÉCSEI Sándor : Az építés-felügyeletről. Magyar Közigazgatás o. Dr DÉNES György MAGYAR Mária: Építési jog. ELTE JTI. BP DUDÁS Bertalan: Az építés-felügyeletről. Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Vállalkozási Főosztály belső kiadványa. ERDEY György - Dr Szabó Péter : A területfejlesztés és a területrendezésről szóló törvényjavaslat tervezetéről. Magyar Közigazgatás o. GÁSPÁR Zoltán: Építésügyi szabályozásunk tegnap és holnap. Építésügyi Szemle HORVÁTH Paula MOGYORÓSI Imre: A jogalkalmazást nehezítő jogalkotási hibák az építésügyi igazgatásban. Magyar Közigazgatás /7. IMRE Miklós : Az építésügyi igazgatásról. Magyar közigazgatás március IMRE Miklós : Az építésügy igazgatása és szabályozása. Kandidátusi értekezés KÁRPÁTI - KOZMA - MADARÁSZ - PETRIK: Az építésügy kézikönyve. HVG-orac

13 KÁCSOR József: A nagyvárosi fejlődés jellemzői. Magyar Közigazgatás, KOVÁCS Imre: Az új építési tv. várható hatása az épített környezetre. Építésügyi Szemle sz. KOVÁCS Imre: Az épített emberi környezet alakításának, fejlesztésének védelmének szakmai és kulturális egysége. Építésügyi Szemle sz. KOVÁCS Imre: Az építésügyi hatósági munka. TERC Kiadó KOVÁCS Tibor: Engedély nélküli építkezés - építésrendészet. Házi jogtanácsadó október. KRIKOVSZKY Péter: Az ingatlanjog gyakorlati kézikönyve. NOVORG Kft MAGYAR Mária: Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások. Bp. KJK-KERSZÖV MAGYAR Mária: Az építésügyi igazgatás helyzete. Helyi önállóság. Miniszterelnöki Hivatal, Közigazgatási és Területpolitikai Államtitkárság Dr MÁTRAI Ferenc: Építésügyi igazgatás. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft SOLTÉSZ Ilona dr. SZAKÁCS György: Közérthetően az építésügyi szabványosításról és az európai jogharmonizációról. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó SZABÓ Lajos: Jogorvoslatok az egyes építésügyi igazgatási deregulációs feladatok elvégzésére. Magyar Közigazgatás SZÉP László - Dr. KLONKAY Zoltán. Az építésügyi hatósági tevékenység gyakorlati problémái. Magyar Közigazgatás ÚJJ Attila: Az épített környezet és a településfejlesztés. Építésügyi Szemle / o. VITÉZNÉ FÜZI Mária- KÖRMENDY János: A települések terület felhasználásával és a helyi építési előírások megalkotásával kapcsolatos önkormányzati feladatok. Magyar Közigazgatás VITÉZNÉ FÜZI Mária - SZÉKELY Győző - MATISCSÁK Lászlóné - CSISZÁR Alajos : Az építésügyi igazgatás. Magyar Közigazgatás o. BARCZA Géza: A magyar műemlékvédelem fejlődése a jogszabályok tükrében. Magyar Műemlékvédelem. Akadémiai Kiadó. Budapest BARCZA GÉZA TEMESVÁRI LÁSZLÓ: Műemlékvédelem. Magvető Kiadó. Budapest DERCSÉNYI DEZSŐ: Mai magyar műemlékvédelem. Magvető Kiadó. Budapest GERŐ LÁSZLÓ: Műemlékekről mindenkinek. Műszaki Könyvkiadó. Budapest FEJÉRDY TAMÁS: Amit nagyon vártunk: az évi LIV. Tv a műemlékvédelemről. Műemlékvédelem KARMAZIN JÓZSEF: A kulturális örökség védelme helyi értékvédelem tapasztalatai és feladatai Nagykanizsa Megyei Jogú Város példáján. Magyar Közigazgatás KARMAZIN JÓZSEF: Az építészeti értékek helyi védelme Országos konferencia Nagykanizsán. Építésügyi Szemle KISS ZOLTÁN: Törvény a kulturális örökség védelméről. Cég és jog KOVÁCS IMRE: A vidék építészete és az épített örökség védelme. Építésügyi Szemle MAGYAR MÁRIA: Hatályba léptek a műemlékvédelemmel kapcsolatos új végrehajtási szabályok. Építésügyi Szemle MAGYAR Mária PÉTER Annamária: Az építészeti örökség védelme. KJK Kerszöv MÁTÉ JÁNOS: Az önkormányzatok és az építészeti örökség védelme. Műemlékvédelem OROSZ BÁLINT: A helyi építészeti örökség védelme és megőrzése. Építésügyi Szemle PETRAVICH ANDRÁS MIHALIK TAMÁS: Bemutatkozik az Országos Műemlékvédelmi Hivatal. Építésügyi Szemle PÉTER ANNAMÁRIA: A műemlékvédelem szervezete. Építésügyi Szemle PÉTER ANNAMÁRIA: Az építészeti örökség helyi védelme. Építésügyi Szemle TAMÁS JUDIT szerk: Műemlékvédelem törvényi keretek között - törvénytől, törvényig. Történe-

14 tek az intézményes műemlékvédelem 120 évéből.. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest, KALAS Tibor - TÓTH Kincső: A településrendezés és az építésügyi igazgatás polgári jogi öszszefüggései, Új Magyar közigazgatás, (5. évf.) 1. sz old MAGYAR Mária: Az új önkormányzati törvény az építésügyi igazgatás tükrében Építésügyi szemle, az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (53. évf.) 2. sz old. VÖLGYESI Levente Az önálló építésügyi igazgatás végnapjai, in Jogtörténeti szemle: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közleményei, ([12. évf.]) 2. sz old. Teljes szöveg: majt.elte.hu/tanszekek/majt/tanszekikiadvanyok/jogtorteneti_szemle.html VARGA Illés Levente Digitális Építésügy: a közigazgatás elektronizációja az építésügyi hatóságok eljárásaiban, in Építésügyi szemle: az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (53. évf.) 2. sz old. Az új közbeszerzési törvény az építésügy szemszögéből Építésügyi szemle : az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (53. évf.) 3-4. sz old KISS György Csaba Az "Építésügy jövője" II. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok, in Építésügyi szemle : az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (52. évf.) 3-4. sz old. KALAS Tibor,TÓTH Kincső: A településrendezés és az építésügyi igazgatás polgári jogi összefüggései, in Új Magyar Közigazgatás, vol. 5. no. 1, p DARÁK Péter, TAMÁS András:Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel. [TAMÁS András professzor (Corvinus Egyetem, Jogtudományi Tanszék) reflexióival], in Új Magyar Közigazgatás, vol. 2. no. 2, p Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás / [ MIKÓ Zoltán et al.] MIKÓ Zoltán (közrem.)papp Zsigmond (közrem.)kristó Katalin (közrem.), Szaktudás Kiadó Ház,Bp. Az épületek energiahatékonysága: Uniós és hazai szabályozás / SOLTÉSZ Ilona, SZAKÁCS György, CompLex, 2011, Bp. Az építési beruházás folyamata. [8.] köt. Építési közbeszerzés / BODNÁR Zsolt, VÁRHOMOKI- MOLNÁR Márta, CompLex, cop. 2011, Bp. Az építési beruházás folyamata. [6.] köt. Ellenőrzés - szankciók / FAZEKAS János, KISS Andor, PAPP Ferenc, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [7.] köt. Az építmény fenntartása, védelme / HEGEDŰS Annamária, SZABÓ Zsuzsanna, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [4.] köt. Az építési beruházás engedélyei / BABUS Júlia, HE- GEDŰS Annamária, KURUCZ Mihály, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [1.] köt. A telek / KURUCZ Mihály, RÁTH György, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [3.] köt. Építési előírások / RÁTH György, SZABÓ Zsuzsanna, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [5.] köt. Építőipari kivitelezés / BÁLINT Krisztián et al. CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [2.] köt. A tervező kiválasztása / FAZEKAS János, SZABÓ Zsuzsanna, CompLex, cop. 2010, Bp. SOLTÉSZ Ilona, SZAKÁCS György: Az épületek energiahatékonysága: Uniós és hazai szabályozás, CompLex, 2011 BAKOS Kitti - NÓTÁRI Tamás: Az építészeti alkotások szerzői jogi védelmének fejlődéstörténete, pp sz 7. Agrár szakigazgatás

15 Fő kérdések : Az agrárágazat nemzetgazdasági jelentősége. Az agrár-szakigazgatás sajátosságai Az agrár szakigazgatás szervezete. Az agrárpiac szabályozása az EU-ban. Közös Agrárpolitika (KAP). Támogatások. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabályok : évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról; és a végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet évi CXIV. törvény az állattenyésztésről évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről - 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról Ajánlott Irodalom : Agrárátalakulás, stabilizáció, modernizáció. [Konferencia. Budapest, ápr.] Szerk. Bogyó Tibor. [Közzéteszi az] MTA Agrárközgazdasági Bizottság. Bp. Regicon Kft. ny p. Agrárjog. Szerzői kollektíva. Novotni Kiadó. Miskolc Az agrárpolitika gazdaságtana. Válogatott tanulmányok. Szerk. Fertő Imre és Éder Tamás. Századvég ENYEDI György - TAMÁSI Péter: Az átalakuló magyar mezőgazdaság. Infó - Társadalomtudomány, évi 36.sz. Az Európai Unió agrárrendszere. Szerk. Halmai Péter. Mezőgazda Kiadó FEKETE Pál Győző : Az agrárpolitikai célrendszer és stratégia. Gazdálkodás szám FEKETE Pál Győző : Az Európai Unió agrárpolitikai reformjának várható hatásai. Gazdálkodás FERTŐ Imre: Az agárpolitika modelljei. Osiris Kiadó FLÓRISNÉ SIPOS Ida : A falusi háztartások megváltozott szerepköre. Gazdálkodás A földtulajdon és a földhasználat szerkezetének átalakítása hazánkban. Szeged, JATEPress, [1995.] 20, [2] p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta juridica et politica. Tomus 45. Fasc. 2./ HOVANYECZ László: Beszélgetés a magyar mezőgazdaság helyzetéről. Társadalomtudományi Szemle LI.1996.évi 1.sz.

16 KOVÁCS Teréz: Agrárpolitika - vidékpolitika. A Falu 3/95:7-16. Dr KOVÁCS Árpád: Gazdátlan vadászat. Nimród vadászújság szeptember. KURUCZ Mihály: Az agrárüzem és földtörvény lehetséges szabályozási modellje és annak jogi környezete. Barankovics Alapítvány LACZÓ Ferenc : A tulajdonszerkezet változása a mezőgazdaságban. Gazdálkodás Dr. MIKÓ Zoltán - Dr Cs. NAGY Anikó - VAJAI László: Útmutató és kommentár a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához. LÁNG István : Gondolatok a magyar agrárgazdaság jövőképének tudományos megalapozásáról. Gazdálkodás MAGDA Sándor : Átalakulási folyamatok a mezőgazdaságban. Gazdálkodás A magyar mezőgazdaság helyzete. Élelmezési Ipar XLVII. évf. 6.sz. PÁLOVICS Béláné: Agrárpiaci rendtartásról. = Agrárátalakulás PRUGBERGER Tamás - CSÁK Csilla : A termőföld és a mezőgazdasági termelési viszonyok korszerű rendezése. Magyar Közigazgatás 8/94: RÁCZ Endre: Élelmiszerminőségi előírások az Európai Unióban, ITD. Hungary, ROMÁNY Pál : Agrárstruktúra és az új kihívások falun. Gazdálkodás SARUDI Csaba : A településfejlesztés és az agrártermelés összefüggései Somogy megyében. Gazdálkodás SIPOS Aladár: A magyar mezőgazdaság öröksége és jelene. Infó - Társadalomtudomány évi 36.sz. SZABÓ G. Gábor: A holland mezőgazdasági szövetkezés legújabb kihívásai. Szövetkezés 1/95:49-60 SZITA László: A földviszonyok szabályozása Dániában és ennek tanulságai a magyar törvényhozás számára. Jogtudományi Közlöny 5/93: A szövetkezet jövője a mezőgazdaságban. Gazdálkodás A talaj erőforrások helyzete hazánkban. Környezet és fejlődés /6. TANKA Endre: Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokban. Bp TANKA Endre: Az Eu kozös birtokpolitikája, ma és a jövő évtizedben. Barankovics Alapítvány TÓTH Erzsébet VARGA Gyula: A falusi lakosság égető foglalkoztatási gondjai és a megoldást célzó alternatívák. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. Budapest, UDOVECZ Gábor: A magyar mezőgazdaság makrogazdasági problémái. Gazdálkodás sz. UDOVECZ Gábor : Az élelmiszer gazdaság helye, szerepe a nemzetgazdaságban. Objektív I. évf VARGA Gyula : A magyar mezőgazdaság átalakulása, az új üzemi, vállalati szerkezet kialakulása. Gazdálkodás sz. VARGA Gyula: Az EU csatlakozás és az agrárproblémák. Társadalomtudományi Szemle LI. évf évi 1o.sz. ZOLTÁN Ödön: Az állatvédelem jogi szabályozásáról. Magyar Jog 7/92: MIKÓ Zoltán, PAPP Zsigmond, KRISTÓ Katalin: Agrár és vidékfejlesztési igazgatás. Szaktudás Kiadó Ház, 2010, Budapest SZILÁGYI János Ede: A hegyközségek funkciói a borászati szakigazgatásban, in Gazdaság és Jog, no. 5, p MIKÓ Zoltán Az Európai Unió közös agrárpolitikája és tagállami intézményrendszere. = Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban Magyarország politikai évkönyve 2007-ről. 2. köt. Közpolitika / [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány; szerk. SÁNDOR Péter, VASS László, 2008, Bp. KOROM Ágoston: A földpiacra vonatkozó kettős jogalap tételének bírálata, pp sz

17 KOROM Ágoston: A termőföldek külföldiek általi vásárlására vonatkozó moratórium lejártát követően milyen mozgásteret tesz lehetővé a közösségi jog? Európai jog, 2009/1 JÓJÁRT László: Tulajdonszerzési tilalmak és korlátozások termőföldre, és azok ellenőrzése, pp sz 8. A munkaügyi szakigazgatás Fő kérdések : A munkaügyi igazgatás területei és szervezete A munka-erőgazdálkodás társadalmi és gazdasági szerepe. A munkanélküliek támogatásának eszközei. Foglakoztatás- és bérpolitika. A munkavédelem. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabályok : évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról - 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről - 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről - 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól - 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról - 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról - A TANÁCS október 14-i 91/533/EGK IRÁNYELVE a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS december 16-i 96/71/EK IRÁNYELVE a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS június 22-i 2000/34/EK IRÁNYELVE a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS március 11-i 2002/15/EK IRÁNYELVE a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről a munka törvénykönyve, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény irányadó rendelkezéseivel együtt.

18 - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS március 11-i 2002/14/EK IRÁNYELVE az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS november 17-i 2008/104/EK IRÁNYELVE a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről Ajánlott irodalom : BAGÓ József : A nem állami munkaközvetítés kialakulásának körvonalai. Munkaügyi Szemle, 1991.október. BÁNFALVY Csaba : A munkanélküliség. Magvető Kiadó, Budapest, Munkanélküliség. Megoldások és terápiák. MTA Szociológiai Kutatóintézet. Kossuth Kiadó, FELLEGI Endre: A foglalkozás-egészségügy zűrzavarai és deregulációs terápiája. Magyar Közigazgatás, FREY Mária: A munkanélküliség kezelésének irányítása a fejlett országokban. Magyar Közigazgatás GALASI Péter NAGY Gyula: A munkanélküliség gazdaságtana. Aula TÓTH Ferenc: A foglalkoztatást segítő nonprofit szervezetek működése, munkaerő-piaci tevékenysége. A Gondoskodás Alapítvány példája. Munkaügyi Szemle 2/97: HÉTHY Lajos: Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Közép-Kelet-Európában. Munkaügyi Szemle Július-augusztus. KALMÁR László: A munka-erőpiaci szervezet és a munkanélküliség kezelése jelenleg Magyarországon. Magyar Közigazgatás július 395. Ajánlások a közhasznú foglalkoztatás szervezésére, kiterjesztésére. Településfejlesztési füzetek. BM. Kiadó KISS Ferenc: A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról. Adó KISS György - KECSKÉS Ferenc : Az önkormányzatok lehetséges szerepe a foglalkoztatási helyzet javításában. Magyar Közigazgatás KOPITS György: A foglalkoztatási és a szociálpolitika külgazdasági összefüggésben. Külgazdaság 11/95: KUKLA Mária - SZÉKELY Vince: Az álláskereső Klub Magyarországon. Munkaügyi Szemle Október Munkaügyi igazgatás. Közigazgatási szakvizsga. BM Kiadó A munkavédelmi törvényről mindenkinek. NOVORG A munkavédelemről mindenkinek. Munkavédelmi feladatok a veszélyek és balesetek megelőzésére az egészségügy területén. CEDIT Kft. Budapest, Munkavédelmi iratminták és magyarázatok egyes eljárásokhoz. NOVORG A magán munkaerő-közvetítői tevékenységről. Magyar Közigazgatás Október. Munkaügyi Minisztérium Munkaerőképzések Főosztálya: A Quick Start Programok értékelése, PLOETZ Manfred: Falusi munkanélküliség itthon és külföldön. Regiocon Kft. Miskolc Változások a foglalkoztatási törvényben és a munkanélküli ellátásban. Munkaügyi Szemle július-augusztus. Az ipari munka társadalma: Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig / BÓDY Zsombor, Argumentum Kiadó, Bp. 9. Az ipar igazgatása Fő kérdések : Az ipar gazdasági szerepe. Közigazgatási szervezete. Az energia-gazdálkodás hatósági felügyeletének általános kérdései. A bányászat közigazgatása. A villamos energia ellátás hatósági szabályai. A gázenergia ellátás hatósági szabályai. Távhő ellátás.

19 Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok : évi XL. törvény a földgázellátásról évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről évi XLV. törvény mérésügyről évi CXVI. törvény az atomenergiáról - 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról - 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól - 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról - A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet - A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet - 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről - 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról évi XLVIII. törvény a bányászatról - 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról - 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról - 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról Ajánlott Irodalom : BATTA János: A népi iparművészet jogi vonatkozásai. Magyar Jog 7-8/90: BARTA Péter: Piac- és iparvédelmi eszközök Magyarországon. Kereskedelmi Jogi Értesítő 1/95:4-12.

20 FALUDY Zoltán: A gázipar privatizációjának jogi problémái. Gazdaság és Jog FERENCZI Tibor: Az ipari szövetkezetek és utódszervezeteik érdekképviseletének korszerűsítése. Szövetkezés 1-2/96: FICSOR Mihály : A nemzetközi iparjogvédelem és a GATT. Friss Hírek a nemzetközi kereskedelem világából 12/94: A gázszolgáltatás jogi, szakmai kézikönyve. [Összeáll.] Németh József. Szerk. Taschner Béla. Kiad. [a] Novorg Kft. Lezárva: dec. 15. [Bp.] Alfaprint ny [2], 132 p. Hatásvizsgálat, felülvizsgálat. KJK.Bp Iparjogvédelmi kézikönyv. Az Országos Találmányi Hivatal kiadványa. Lezárva: máj. 20. Bp. Közgazd. és Jogi K , [2] p. Minőségi hét. Nemzetközi konferencia előadásai. Budapest, szept Kiadja a "Minőségi hét" Konferencia Iroda. [Bp.] Erfopress ny. [ ], 176, [2], 225, [2], 217, [2], 271 p. LAKATOS László: Atomenergia békés célú felhasználásával összefüggő jogi szabályozás. Magyar Közigazgatás február. 8. PRUGBERGER Tamás: A bányászat által érintett tulajdoni, használati és kárhelytállási viszonyok korszerű rendezéséről. Magyar Jog 3/91: [Száz] 100 éves a szabadalmi rendszer Magyarországon. [A] Magyar Iparjogvédelmi Egyesület közleményei különsz Kiadja [a] Magyar Iparjogvédelmi Egyesület. [Bp.] Reálszisztéma ny p. TATTAY Levente: Az ipari minták az Európai Közösségben. Gazdaság és Jog 4/96: TÖRÖK Ádám: Az iparjogvédelem korszerű értelmezése és eszközei r. Külgazdaság 4/95:4-17., 5/95: TÖRÖK Ádám - ZSARNAY Judit: Az EU csatlakozás és a magyar iparpolitika kapcsolata. Heti Világgazdaság, május 26. TÖRÖK Ádám: Ipar- és versenypolitika az Európai Unióban és Magyarországon. Helyzetértékelés. Kiad. az Integrációs Stratégiai Munkacsoport. Bp. Aristone Kft TÖRÖK Ádám: A magyar iparfejlődés, a társulási szerződés és az Európai Unió fehér könyve. Európa Fórum. Gazdaság - politika - jog 1/97: LOVAS András: Az energiajog aktuális helyzete a jogrendszerben, pp sz 10. A közlekedés közigazgatása Fő kérdések : A közlekedés társadalmi és gazdasági szerepe. Gazdasági sajátosságai. A közlekedési közigazgatás funkciói, eszközei, hazai szervezete. Az Eu közlekedés politikája. A közlekedés fejlesztés uniós és hazai stratégiai célkitűzései. A közúti, vasúti, vízi és a légi közlekedés hatósági felügyelete. Tananyag: Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabály : évi I. törvény a közúti közlekedésről évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról évi CX. törvény a regisztrációs adóról évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill.

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill. 1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 : ill. 2 180 perc alatt a könyvtár körül : középiskolások könyvtárhasználati képzése a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárban / Tóthné

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája Bencsik András A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon PhD értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/7 8 XIX. évfolyam 7 8. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat érintő döntései 7 Területfejlesztés

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben