TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági"

Átírás

1 TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration on economy 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): igazgatásszervező alapszak, nemzetközi igazgatás szak 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat): 5.1. félévi össz óraszám: 20 óra előadás, kb óra szeminárium 5.2. heti óraszám (nappali): 2 óra előadás, 2 óra szeminárium 6. Kreditérték: 3 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 5. félév 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: Közigazgatási eljárás tantárgy teljesítése 10. A tantárgy típusa: kötelező tárgy 11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és Szakigazgatási Intézet 12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós, főiskolai tanár, egyetemi magántanár 13. A tantárgy oktatói:.dr. Imre Miklós, Korom Ágoston, Kovács Éva Margit, Kristó Katalin, meghívott előadó:dr. Mikó Zoltán, 14. tantárgy szakmai tartalma: A gazdasági élet szakterületeihez kapcsolódó közigazgatási feladatok. Főbb témakörök: a gazdaság lényege, működése, kapcsolata a társadalommal, politikával és közigazgatással a gazdasági közigazgatás rendszere, szervezete, eszközei a gazdaság és tulajdon kapcsolata, ingatlan-nyilvántartás áru- és pénzpiac felügyelete, fogyasztóvédelem, a főbb gazdasági ágazatok igazgatása, a magánszféra részvétele a közérdekű gazdasági feladatok megoldásában. A felsorolt témakörök kapcsolódnak a más félévben feldolgozásra került vagy kerülő közigazgatási-, illetve más tantárgyakhoz. Nevezetesen: a közgazdaságtanhoz, a közigazgatási eljárásjoghoz, a polgári joghoz, az alkotmányjogban és a közigazgatás alapintézményei keretében a közigazgatási szervezetről és a közigazgatás működéséről tanultakhoz. Ezekre az alapozó, vagy társismeretekre építünk, szükség esetén lényegüket felelevenítjük. A) Az előadásokon a gazdasági közigazgatás alapvető kérdéseit ismertetjük, részben tényközlő, de főként szemléletformáló célzattal, tekintetbe véve, hogy a részletinformációkat az előadásokon nehéz követni. B) A gazdasági közigazgatás stratégiai és az egyes szakterületek elvi kérdéseit a szemináriumokra kijelölt témakörönként, a kötelező és az ajánlott irodalom feldolgozása révén ismertetjük meg. A hallgatók számára kutatási feladatokat jelölünk ki, amelyet önkéntes vállalás alapján,

2 tanári útmutatás mellett a kötelező és az ajánlott irodalomra építve oldanak meg. Munkájuk eredményét a szemináriumon ismertetik, vagy bírálatra a szemináriumvezetőnek adják át. A referátumok elhangzása után a megértést vita, kontroll-kérdések és azt követően a lényeg összefoglalásával segítjük elő. C) Azon gazdasági ágazatok feladatait, szervezeti vonatkozásait, amelyekből jegyzetek nem készültek, a szemináriumokon tényközlő módon ismertetjük a hatályos jogszabályok felhasználásával. 15.A tantárgy tananyagának leírása: (ütemterv, tematika, irodalomjegyzék) Előadás : Október 2. A gazdasági közigazgatás alapjai Előadó : IMRE MIKLÓS 15.2.Előadás : Október 9. A magánszféra részvétele a közérdekű gazdasági feladatok megoldásában Előadó : KOVÁCS ÉVA Előadás : Október 16. A pénz- és tőkepiac felügyelete Előadó : IMRE MIKLÓS Előadás : Október 30. Az agrárágazat szakigazgatása Előadó : MIKÓ ZOLTÁN Előadás : November 6. A piacfelügyelet fő területei, a piaci verseny védelme Előadó : KRISTÓ KATALIN Előadás : November 13. Fogyasztóvédelem Előadó : KRISTÓ KATALIN Előadás : November 20. Ingatlan-nyilvántartás Előadó : MIKÓ ZOLTÁN Előadás: November 27. Kisajátítási és birtokvédelmi eljárás Előadó: IMRE MIKLÓS Előadás : December 4. Építésügyi szakigazgatás Előadó : KOVÁCS ÉVA Előadás : December 11. Az ipar, az energia, és az infrastrukturális ágazatok igazgatása Előadó : IMRE MIKLÓS

3 Tantárgy témakörei: 1. A gazdasági közigazgatás alapjai Fő kérdések : A gazdaság szerkezete és működése. A gazdasági közigazgatás fogalma, lényege. A gazdaság és társadalom, valamint a gazdaság és a politika kapcsolata. A gazdasági közigazgatás eszközei és módszerei. A gazdasági közigazgatás szervezeti rendszere. Tananyag : - Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. - Elektronikusan megadott tananyag. Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (II. kötet) - Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás - Szerk. dr. Lapsánszky András Jogszabályok : - Magyarország Alaptörvénye évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXCIV törvény a nemzeti vagyonról évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról - 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról - 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról - 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről Ajánlott irodalom : Bordás Mária: A közigazgatás gazdaságtana, UNIO Kiadó 2009 Közigazgatás és gazdaság. Szerkesztette: Imre Miklós, HVG - Orac és 4. fejezet Az európai Közösség kereskedelmi joga. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Bp BOD Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, Következmények. Aula BOD Péter Ákos: Gazdasági Kormányzás, AULA BRAUER Elek - KARSAI Gábor: A privatizáció Közép- Európában. l996. CSABA László: A rendszerváltó gazdaságpolitika négy évtizede. Beszélő Május CSIKÓS-NAGY BÉLA : Közgazdaságtan a globalizáció világában. MTA. Társadalomkutató

4 Központ. Budapest CSITE András- KOVÁCH Imre: Poszt-szocialista átalakulás Közép- és Kelet Európa kulturális társadalmaiban. Országos Széchenyi Könyvtár. (Magyar Elektronikus Könyvtár május 5. Európai Társasági jog. KJK-Kerszöv FRIDRICH Mária: Privatizáció angolosan. BKE. Vezetőképző Intézet Francesco GALGANO: A globalizáció a jog tükrében. HVG-orac GAZDAG László: Ketyeg az adósságbomba! Gazdaság és Társadalom A gazdaságpolitika változó súlypontjai. (Szerkesztette: Veress József) Akadémiai Kiadó. Budapest. GANTNER Péter: Az állami vállalatok ellenőrzése a távol-keleti országokban. Számvitel és Könyvvizsgálat 1/95:20-24 HARMATHY Attila: Az állam gazdasági szerepváltozásának jogi tükröződése. Akadémiai székfoglaló ápr. 22. Bp. Akad. K p. /Értekezések - emlékezések. / Közszektor: az OECD országok közigazgatásának jellege. Budapest, MKI David C KORTEN: Tőkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó MENDELSON, M. - ACHESON, D: Franchise a gyakorlatban. H. I.T. Budapest Hans-Peter MARTIN-Harald SCHUMANN. A globalizáció csapdája. Perfekt LAKI László: A magyar fejlődés sajátszerűségeinek néhány vonása. Szociológiai Szemle LÓRÁNT Károly: Az állam szerepe a gazdaságban. Kossuth Klub Február 29. A magyar privatizáció mérlege Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Vállalatgazdasági Tanszék MANKIW, N. Gregory: Makroökonómia. Osiris Kiadó MATOLCSY György: Privatizáció Magyarországon Magyar Tudomány 1998./3. MINK Mária: Privatizáció HVG április 25. MINK Mária: Lassuló privatizáció. HVG április 10. MIHÁLYI Péter: A magyar privatizáció krónikája KJK MÓCZÁR József: Gazdaságirányítás és tervezés japán módra. KJK. Bp POLÁNYI KÁROLY: A nagy átalakulás. Mészáros Gábor Kiadása. Bp POKOL Béla: Globális uralmi rend. Kariosz Kiadó RONALD C. MOE: A privatizáció korlátai. In: Közigazgatás. Osiris-Századvég STIGLITZ, Joseph E.: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK Kerszöv STIGLITZ, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai. Napvilág Kiadó SZAKÁL Gyula: A városmarketing és gyakorlati eszközei, avagy valójában hogyan működik a hivatal. Comitatus. Önkormányzati Szemle 9/96: Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény. Typotex Kiadó VIGVÁRI András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK. Kerszöv VIGVÁRI András: Közpénzügyeink KJK. Kerszöv VÖRÖS Imre: A gazdasági alkotmányjog egyes kérdései. [A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. módosításokkal egységes szerkezetben és az Alkotmánybíróságról szóló évi XXXII. tv. szövegével.] Kiad. a Magyar Gazdasági Kamara Jogi tagozata. Bp. MGK házinyomda. [soksz.] [ ], 50, [18] p. /Jogi tájékoztató füzetek elhangzott szakmai előadásokról 17./ WENT, Robert: Globalizáció. Perfekt Kiadó BOD Péter Ákos: Gazdasági Kormányzás Változás és alkalmazkodás a magyar gazdaságirányítás intézményrendszerében. IMRE Miklós: Az állam és a közigazgatás gazdasági szerepét vizsgáló nézetek történeti fejlődése, in Jogtörténeti szemle, 1011/3 IMRE Miklós: Az állam és a közigazgatás gazdasági feladatai, in Jobb közigazgatás, Századvég, Budapest, p.

5 POGÁTSA Zoltán: Éltanuló a válságban Állam és a piac a rendszerváltás utáni Magyarországon, Sanoma, Gyál, 2007 Államszerep válság idején, Magyary Zoltán emlékkötet, Complex, Szerk. GELLÉN Márton Hosszú Hortenzia 2010 Báger Gusztáv Kovács Árpád: A politikai és gazdasági szféra kapcsolatának fő vetületei a minimális konszenzus alapjai. In A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Budapest: Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, pp Báger Gusztáv (szerk.): A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok. Budapest: Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, Letölthető: Bordás Mária: A gazdasági közigazgatás hatékonysága. In A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Budapest: Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, pp Chikán A. Czakó E. Imre M. Jenei Gy. : A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Kutatási koncepció az ÁSZ FEMI felkérésére, BCE Versenyképesség Kutató Központ Chikán A. Czakó E. Lesi M. : Az állami szerepvállalás értékelése a vállalati versenyképesség nézőpontjából. BCE Versenyképesség Kutató Központ Joseph E. Stiglitz: A viharos kilencvenes évek. A világ eddig legprosperálóbb tíz évének új története. Napvilág kiadó, Budapest, 2005, 336 o. Nagyistók Szilvia: Vizitdíj, avagy egy elvetélt kísérlet.ime IX. évfolyam 3. sz április, Letölthető:http://biloba.hu/ime/2010_03/29_32.pdf Rickett, Charles E. F.; and Telfer, Thomas G. W.. International Perspectives on Consumers' Access to Justice. Cambridge University Press, The Social Dimension of Globalisation the EU s policy contribution on extending the benefits to all. Commission of the European Communities, May 18, 2004, Brussels. Timothy Besley - Golubeff Lóránt(Szerk.)A jó kormányzat politikai gazdaságtana. Alinea Kiadó, 2012, 264.o. Weber, M. : Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái. (Az uralom szociológiája I.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Piacfelügyelet Fő kérdések : A piac fogalma, jellemzői, piaci diszfunkciók és a piacfelügyelet fő irányai. A bürokratizált piac működése. A versenypiac működése. A piaci verseny tisztességének és a versenytársak jogainak védelme. A piaci verseny korlátozása elleni fellépés. A versenyvédelem jogi szabályozása. A piaci normák megsértésének szankciói. A piacfelügyelet szervezete. Az Európai Tananyag Unió : versenyjoga. Árfelügyelet. Kiadásra kerülő jegyzet. Elkészülte hiányában: Közigazgatás és gazdaság, UNIÓ Kiadó, Papp Zsigmond: A gazdasági közigazgatás alapjai. Nyugat-

6 Tananyag: - Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac és 9. fejezet. - Elektronikusan megadott anyag. Jogszabályok : évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Ajánlott irodalom : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. BOYTHA Györgyné RÁCZ László SZAMOSI Katalin VIDA Sándor: Versenyjog és iparjogvédelem. Iparjogvédelmi Szemle, Október. BÉRCESI ZOLTÁN- KIRÁLY ESZTER: Mozaikok a magyar versenyjog történetéből. Jogtudományi Közlöny LAKNER Zoltán - SZÍJJÁRTÓ Ilona: Versenyélénkítés, iparpolitika és fúziókontroll. Európa Fórum. Gazdaság - politika - jog 2/96: MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: A versenytörvény magyarázata. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó. BP MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: Alkotmányosság és versenyjog. Gazdaság és Jog REMETEI FILEP ÁDÁM CSÉPAI BALÁZS: Hazai versenyjogunk történeti perspektívában. Külgazdaság Jogi melléklet. TÓTH TIHAMÉR: Az Európai Közösség versenyjoga. Szeged JATE-ÁJK Versenyjog. HVG- ORAC VÖRÖS IMRE : Verseny, kartell, ár. Triorg. Budapest, VÖRÖS IMRE : Összehasonlító versenykorlátozási jog. Jogtudományi Közlöny szám o. VÖRÖS IMRE : Az európai versenyjogok kézikönyve. Triorg Budapest, VÖRÖS IMRE : Az európai versenyjogok kézikönyve. Logod Bt. Bp VÖRÖS IMRE: Összefoglaló áttekintés a versenyjog európanizálásáról. Jogtudományi Közlöny 65. szám, Fogyasztóvédelem. Fő kérdések: A fogyasztó védelem indoka. A védett érdekek. Fogyasztói alapjogok. A fogyasztóvédelem hazai szervezete, eszközei. A békéltetési eljárás. Fogyasztóvédelem az Európai Unióban.

7 Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok: évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi LXXXVI. törvény a villamosenergiáról évi CCIX. törvény a viziközmű-szolgáltatásról évi XL. törvény a földgázellátásról - 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról - Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletnek a fogyasztóvédelmi szabálysértésekre vonatkozó része - 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről - 79/1998.(IV.29.) Korm. rendelet Az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról Ajánlott irodalom: Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. COLLIN, Richard: Piacfelügyelt az Egyesült Királyságban. Fogyasztóvédelem FAZEKAS Judit: A fogyasztói jogvédelem nemzetközi tapasztalatai. Európa Fórum. Gazdaság - politika - jog 4/94: FAZEKAS Judit: A fogyasztóvédelem alkotmányos alapjai. Publ. Univ. Miskolc. Sect. jur. et pol. Tomus FAZEKAS Judit: A fogyasztói jog rendszertani és jogdogmatikai kérdései. Publ. Univ. Miskolc. Sect. jur. et pol. Tomus Dr FAZEKAS Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Novotni Kiadó, 2001 Fogyasztóvédelem I-II. Kereskedelmi és Sajtóügynökség Kft Dr. GERI István: Piacfelügyelet és együttműködés, Fogyasztóvédelmi Szemle, 1.évfolyam 2.szám, GYARMATI András : A fogyasztóvédelemről. Magyar Jog 6/96: HOLLÓ Jánosné RUSIN Józsefné: Az önkormányzatok fogyasztóvédelmi feladata és hatáskörének szabályozása Magyar Közigazgatás Dr HUSZAY Gábor: A fogyasztóvédelem, mint az állami ellenőrzés része. Ellenőrzési Figyelő, február. Dr. KATHI Attila: A fogyasztóvédelem intézményrendszerének bemutatása, KECSKÉS László: A fogyasztóvédelem jogi rendszerének továbbfejlesztése és a termékfelelősség. = Termékfelelősség PÁZMÁNDI Kinga: Továbbélő gyakorlati tendenciák a tisztességtelen verseny tilalma és a versenyjogi fogyasztóvédelem körében, Gazdaság és Jog, március, old. Dr. Sándor István: A magyar fogyasztóvédelmi jog Budapest, 2003 UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. Prof. Dr SHINAS GEORGIAS M.(Bécs): A fogyasztóvédelem Görögországban. Magyar Jog dec. SZALKAI Péter: Itáliai sajátosságok a fogyasztóvédelemben. Fogyasztóvédelem február.

8 Szerződési jog fogyasztóvédelem. HVG-ORAC Budapest, TARDI Edgár: A fogyasztóvédelem kialakulása és helyzete Magyarországon a kezdetektől napjainkig, Dr. VIDA Sándor: A fogyasztóvédelemre a tisztességtelen gazdasági magatartással szemben: EU jog, Magyar Jog, , old. VIDA Sándor: A fogyasztó versenyjogi védelme a megtévesztéssel szemben, Magyar Jog, , old. ZAVODNYIK József: A fogyasztók megtévesztésére alkalmas reklámok versenyjogi megítélése a bírói gyakorlat tükrében, Gazdaság és Jog, április, old. ZOLTÁN Ödön: A fogyasztóvédelemről és gyakorlatáról. Magyar Jog nov. Kereskedelmi jog / BÁRDOS Péter, MENYHÁRD Attila, Bp. : HVG-ORAC, 2008 Kölcsönből fogyasztói hitel / NAGY Éva Baja : EJF K., 2010 Értekezések, tudományos dolgozatok / TÓTH Sándor Attila. Doktori munkák, ; 8. A közigazgatás gazdaságtana : a gazdasági kormányzás lehetőségei és dilemmái / BORDÁS Mária A gazdasági kormányzás lehetőségei és dilemmái Bp. : Unió, 2009 Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog / BALOGH Virág [et al.] KASZAINÉ MEZEY Katalin (közrem.) PÁZMÁNDI Kinga (közrem.) ZAVODNYIK József (közrem.) PÁZMÁNDI Kinga (szerk.)bp. : HVG-ORAC, 2010 Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottságának tevékenysége : március december / [szerk. PAPHÁZINÉ HERCZEG Ildikó] ; [technikai szerk. DUSKA Józsefné] ; [a fényképeket készítette: PETŐ Zsuzsa] Bp. : Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottsága, 2010 TÁRCZY Edit Zsuzsanna:A[z] UCP irányelv átültetése a tagállami jogrendszerekbe. Módosítások révén implementáló államok, in Jogelméleti Szemle, no. 3, [13] lev p KOVÁCS László: Az ügyfélvédelem bukdácsoló szabályozása és dilemmái a deviza alapú hitelezésben, in Magyar Jog, vol. 59. no. 5, p GYEKICZKY Tamás: Kit védünk? A fogyasztó közösségi jogi fogalmának társadalmi összefüggéseiről, in Európai Jog, vol. 12. no. 1, p KARSAI Krisztina: A büntetőjogi fogyasztóvédelem egyes általános kérdéseiről, in Jogtudományi Közlöny, no. 7-8, p GYEKICZKY Tamás: A fogyasztó fogalmáról, in Gazdasági élet és társadalom. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos folyóirata, no. 1-2, p HÁMORI Antal: A "fogyasztó" - fogalom "dilemmái" különös tekintettel az Fgytv. [a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény] módosításában és az új Ptk.- javaslatban foglaltakra, in Magyar Jog, vol. 56. no. 2, p BODZÁSI Balázs: A fogyasztói hitelszerződések európai uniós szabályozása, in Külgazdaság, Jogi melléklet, vol. 55. no. 5-6, p FAZEKAS Judit: A fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési feltételeit szabályozó új Európai Uniós irányelv és a magyar jog., in Magyar Jog 11/95: TATTAY Levente:A fogyasztóvédelem és a védjegyek, in Gazdaság és Jog, no. 2, p BENCSIK András: A fogyasztóvédelem hazai intézményrendszeréről = PhD tanulmányok. 9. köt., p BENCSIK András: A fogyasztóvédelem mint önkormányzati feladat. De lege lata és de lege ferenda = [Húsz] 20 évesek az önkormányzatok. Születésnap vagy halotti tor, p FEKETE Orsolya: A fogyasztóvédelem néhány problémájáról a közigazgatási jog és a büntetőjog szemüvegén keresztül, in Jogtudományi Közlöny, vol. 64. no. 9, p

9 KENDERES Andrea: A fogyasztóvédelmi jog európai egységesítésének aktuális helyzete in Európai Jog, no. 3, p VIRÁG Péter: A fogyasztóvédelmi jogharmonizáció de lege lata et ferenda =Parlamenti ösztöndíjasok, p SZALMA József: A fogyasztóvédelmi jogról. Gondolatok DR. FAZEKAS Judit: Fogyasztóvédelmi jog (Complex Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2007.) c. könyve kapcsán, in Magyar Jog, vol. 57. no. 1, p BÓNIS Péter: A fogyasztóvédelmi törekvések és a szerződésbiztosítéki jog, in Államés Jogtudomány, vol. 52. no. 2, p OSZTOVITS András: A közösségi jog hatása a fogyasztói szerződések magyar szabályozására és joggyakorlatára, in Gazdaság és Jog, vol. 17. no. 12, p HAJNAL Zsolt: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a szórólapon hirdetett utazás díjával kapcsolatban. Fogyasztóvédelem és árfeltüntetési kötelezettség, in Jogesetek Magyarázata, vol. 1. no. 2, p TÁRCZY Edit Zsuzsanna: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása az Európai Unióban, in Európai Tükör, vol. 14. no. 9, p SZALMA József: A fogyasztóvédelmi jogról, pp sz DARÁZS Lénárd: A fogyasztói szerződések új kollíziós jogi szabályrendszere, pp sz SÓS Gabriella Mónika: Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog, pp sz 4. Pénz- és tőkepiaci felügyelet Fő kérdések : A banktevékenység sajátosságai és a bankfelügyelet általános kérdései. A pénzintézetek és a bankok felügyeletének hazai szabályai. A tőzsde és az értékpapír felügyelet általános kérdései. A tőzsdefelügyelet hazai szabályai. A biztosítás-felügyelet szabályai. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok : évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi CXX. törvény a tőkepiacról évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

10 évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról Ajánlott irodalom: JAKSITY György: A pénz természete. Alinea Kiadó. Év nélkül. Gazdasági kormányzás : változás és alkalmazkodás a magyar gazdaságirányítás intézményrendszerében / BÁGER Gusztáv, BOD Péter Ákos szerk., Aula, 2008, Bp. DR. BOROS Anita - Dr. Tatay Tibor: Pénzpiacokról jogászoknak, pp sz Kovács Árpád: Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben. Perfekt. Budapest Biedermann Zsuzsanna: Az amerikai pénzügyi szabályozás története, Pénzügyi Szemle, 2012/3 Szegedi László: A pénzügyi piacok közvetlen európai felügyeletének története, Pénzügyi Szemle, 2012/3 Gál Zoltán: Pénzügyi Piacok a globális térben, Akadémia Kiadó, A kereskedelem és idegenforgalom igazgatása Fő kérdések : A kereskedelem gazdasági szerepe, ágazati tagozódása. A kereskedelmi közigazgatás szervezete, eszközei. Az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok. Az idegenforgalom gazdasági szerepe, közigazgatásának szervezete és hatósági feladatai. A külkereskedelem társadalmi és gazdasági szerepe. A külkereskedelem az Európai Unión belül, és az Unión kívüli országokkal. A külkereskedelem közgazdasági szabályozása. A külkereskedelmi közigazgatás hatósági eszközei. A külkereskedelem közigazgatásában közreműködő nem államigazgatási szervek. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabályok : évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi CXVII. törvény az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről - 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

11 - 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről - 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről - 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról - 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól - 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről - 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről - 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről - 33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet az idegenvezetői tevékenységről Ajánlott irodalom: BÁRDOS Péter: A kereskedelmi jog alapjairól. Gazdaság és Jog 9/96: Az Európai Közösség kereskedelmi joga köt. Szerk. Király Miklós. Kiad. [az] ELTE Állam- és jogtudományi kar, Európai Dokumentációs és Kutatási Központ. 2. átdolg. kiad. Bp. ny. n , 259 p. HEGEDŰS Ernő: Idegenfogalmi földrajz. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola. Budapest T. HITIRIS: Az Európai Unió gazdaságtana. Műszaki Könyvkiadó 1995 KAJTÁR István - SZÉCSÉNYI László: A kereskedelmi jog történetének vázlata. Jogtudományi Közlöny 10/96: A külkereskedelemre vonatkozó hatósági szabályozás. KOTK Kft. Bp A külkereskedelem technikája. I.-III. KOTK A külkereskedelmi tevékenység engedélyezésének és folytatásának jogi szabályozásáról. (PRODUKTORG. Bp Prof. Dr. Claude KASPAR: Turisztikai menedzsment. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Bp KRAFTNÉ Dr. SOMOGYI Gabriella: Turizmus és fejlődés az egységesülő Európában. MTA: Regionális Kutatások Központja. Dunántúli Tudományos Intézet. LENGYEL Márton: A turizmus általános elmélete. KIT Képzőművészeti Kiadó.Bp MUNDRUCZÓ Györgyné Graham STONE: Túrizmus elmélet és gyakorlat. KJK MIHALKÓ Gábor: Az önkormányzatok és a turizmus kapcsolata a fővárosban. Magyar Közigazgatás SÁRKÖZY Tamás: Kereskedelmi jogunk helyzetéről. Kereskedelmi Jogi Értesítő 1/93: 5-8. SAMUELSON - NORDHAUS : Közgazdaságtan fejezet o. SZÉCSÉNYI László: Lex mercatoria - a nemzetközi kereskedelem autonóm joga. Jogtudományi Közlöny 5/95: SZÉKELY Katalin: Törvényhozáson kívüli jogegységesítés a nemzetközi kereskedelmi jogban. Magyar Jog 6/92: ZSIGMOND VILMOSNÉ VITÁLIS Zsuzsanna: A vásárok, piacok működése és szerepe Pest megye településeinek ellátásában. Magyar Közigazgatás Építésügyi szakigazgatás

12 Fő kérdések : Az építésügyi igazgatás fogalma, hazai fejlődése, funkciói és eszközrendszere Az építésügy szabályozása Magyarországon. Az építésügyi igazgatás szervezete. Az építési tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek, építési kötelezések. Építésügyi nyilvántartás. Építésügyi ellenőrzés, építés felügyelet. Szabálytalan építési munkák szankciói. Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok : évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről - 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról - 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) - 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről Ajánlott Irodalom : Ajánlások a falufejlesztéssel - építéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához. Készítette Reischl Gábor. [Bp.] BM K p. /Településfejlesztési füzetek. 17./ Ajánlások a községi és kisvárosi településfejlesztési koncepciók készítéséhez. Írta és szerk. Beke Pál - Kováts Flórián. [Bp.] BM K p. /Településfejlesztési füzetek. 14./ BLÁZSIK Raimund - Dr. Urbán András: Az építésügyi igazgatás kérdéseiről. Magyar Közigazgatás, BREZNAY Jenő : A szabálytalan építkezések alakulása, oka és káros hatása a települések fejlődésére. Építésügyi Szemle DÉCSEI Sándor : Az építés-felügyeletről. Magyar Közigazgatás o. Dr DÉNES György MAGYAR Mária: Építési jog. ELTE JTI. BP DUDÁS Bertalan: Az építés-felügyeletről. Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Vállalkozási Főosztály belső kiadványa. ERDEY György - Dr Szabó Péter : A területfejlesztés és a területrendezésről szóló törvényjavaslat tervezetéről. Magyar Közigazgatás o. GÁSPÁR Zoltán: Építésügyi szabályozásunk tegnap és holnap. Építésügyi Szemle HORVÁTH Paula MOGYORÓSI Imre: A jogalkalmazást nehezítő jogalkotási hibák az építésügyi igazgatásban. Magyar Közigazgatás /7. IMRE Miklós : Az építésügyi igazgatásról. Magyar közigazgatás március IMRE Miklós : Az építésügy igazgatása és szabályozása. Kandidátusi értekezés KÁRPÁTI - KOZMA - MADARÁSZ - PETRIK: Az építésügy kézikönyve. HVG-orac

13 KÁCSOR József: A nagyvárosi fejlődés jellemzői. Magyar Közigazgatás, KOVÁCS Imre: Az új építési tv. várható hatása az épített környezetre. Építésügyi Szemle sz. KOVÁCS Imre: Az épített emberi környezet alakításának, fejlesztésének védelmének szakmai és kulturális egysége. Építésügyi Szemle sz. KOVÁCS Imre: Az építésügyi hatósági munka. TERC Kiadó KOVÁCS Tibor: Engedély nélküli építkezés - építésrendészet. Házi jogtanácsadó október. KRIKOVSZKY Péter: Az ingatlanjog gyakorlati kézikönyve. NOVORG Kft MAGYAR Mária: Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások. Bp. KJK-KERSZÖV MAGYAR Mária: Az építésügyi igazgatás helyzete. Helyi önállóság. Miniszterelnöki Hivatal, Közigazgatási és Területpolitikai Államtitkárság Dr MÁTRAI Ferenc: Építésügyi igazgatás. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft SOLTÉSZ Ilona dr. SZAKÁCS György: Közérthetően az építésügyi szabványosításról és az európai jogharmonizációról. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó SZABÓ Lajos: Jogorvoslatok az egyes építésügyi igazgatási deregulációs feladatok elvégzésére. Magyar Közigazgatás SZÉP László - Dr. KLONKAY Zoltán. Az építésügyi hatósági tevékenység gyakorlati problémái. Magyar Közigazgatás ÚJJ Attila: Az épített környezet és a településfejlesztés. Építésügyi Szemle / o. VITÉZNÉ FÜZI Mária- KÖRMENDY János: A települések terület felhasználásával és a helyi építési előírások megalkotásával kapcsolatos önkormányzati feladatok. Magyar Közigazgatás VITÉZNÉ FÜZI Mária - SZÉKELY Győző - MATISCSÁK Lászlóné - CSISZÁR Alajos : Az építésügyi igazgatás. Magyar Közigazgatás o. BARCZA Géza: A magyar műemlékvédelem fejlődése a jogszabályok tükrében. Magyar Műemlékvédelem. Akadémiai Kiadó. Budapest BARCZA GÉZA TEMESVÁRI LÁSZLÓ: Műemlékvédelem. Magvető Kiadó. Budapest DERCSÉNYI DEZSŐ: Mai magyar műemlékvédelem. Magvető Kiadó. Budapest GERŐ LÁSZLÓ: Műemlékekről mindenkinek. Műszaki Könyvkiadó. Budapest FEJÉRDY TAMÁS: Amit nagyon vártunk: az évi LIV. Tv a műemlékvédelemről. Műemlékvédelem KARMAZIN JÓZSEF: A kulturális örökség védelme helyi értékvédelem tapasztalatai és feladatai Nagykanizsa Megyei Jogú Város példáján. Magyar Közigazgatás KARMAZIN JÓZSEF: Az építészeti értékek helyi védelme Országos konferencia Nagykanizsán. Építésügyi Szemle KISS ZOLTÁN: Törvény a kulturális örökség védelméről. Cég és jog KOVÁCS IMRE: A vidék építészete és az épített örökség védelme. Építésügyi Szemle MAGYAR MÁRIA: Hatályba léptek a műemlékvédelemmel kapcsolatos új végrehajtási szabályok. Építésügyi Szemle MAGYAR Mária PÉTER Annamária: Az építészeti örökség védelme. KJK Kerszöv MÁTÉ JÁNOS: Az önkormányzatok és az építészeti örökség védelme. Műemlékvédelem OROSZ BÁLINT: A helyi építészeti örökség védelme és megőrzése. Építésügyi Szemle PETRAVICH ANDRÁS MIHALIK TAMÁS: Bemutatkozik az Országos Műemlékvédelmi Hivatal. Építésügyi Szemle PÉTER ANNAMÁRIA: A műemlékvédelem szervezete. Építésügyi Szemle PÉTER ANNAMÁRIA: Az építészeti örökség helyi védelme. Építésügyi Szemle TAMÁS JUDIT szerk: Műemlékvédelem törvényi keretek között - törvénytől, törvényig. Történe-

14 tek az intézményes műemlékvédelem 120 évéből.. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest, KALAS Tibor - TÓTH Kincső: A településrendezés és az építésügyi igazgatás polgári jogi öszszefüggései, Új Magyar közigazgatás, (5. évf.) 1. sz old MAGYAR Mária: Az új önkormányzati törvény az építésügyi igazgatás tükrében Építésügyi szemle, az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (53. évf.) 2. sz old. VÖLGYESI Levente Az önálló építésügyi igazgatás végnapjai, in Jogtörténeti szemle: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közleményei, ([12. évf.]) 2. sz old. Teljes szöveg: majt.elte.hu/tanszekek/majt/tanszekikiadvanyok/jogtorteneti_szemle.html VARGA Illés Levente Digitális Építésügy: a közigazgatás elektronizációja az építésügyi hatóságok eljárásaiban, in Építésügyi szemle: az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (53. évf.) 2. sz old. Az új közbeszerzési törvény az építésügy szemszögéből Építésügyi szemle : az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (53. évf.) 3-4. sz old KISS György Csaba Az "Építésügy jövője" II. Országos Építésügyi Igazgatási Szakmai Napok, in Építésügyi szemle : az építésügy szakmapolitikai folyóirata, (52. évf.) 3-4. sz old. KALAS Tibor,TÓTH Kincső: A településrendezés és az építésügyi igazgatás polgári jogi összefüggései, in Új Magyar Közigazgatás, vol. 5. no. 1, p DARÁK Péter, TAMÁS András:Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel. [TAMÁS András professzor (Corvinus Egyetem, Jogtudományi Tanszék) reflexióival], in Új Magyar Közigazgatás, vol. 2. no. 2, p Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás / [ MIKÓ Zoltán et al.] MIKÓ Zoltán (közrem.)papp Zsigmond (közrem.)kristó Katalin (közrem.), Szaktudás Kiadó Ház,Bp. Az épületek energiahatékonysága: Uniós és hazai szabályozás / SOLTÉSZ Ilona, SZAKÁCS György, CompLex, 2011, Bp. Az építési beruházás folyamata. [8.] köt. Építési közbeszerzés / BODNÁR Zsolt, VÁRHOMOKI- MOLNÁR Márta, CompLex, cop. 2011, Bp. Az építési beruházás folyamata. [6.] köt. Ellenőrzés - szankciók / FAZEKAS János, KISS Andor, PAPP Ferenc, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [7.] köt. Az építmény fenntartása, védelme / HEGEDŰS Annamária, SZABÓ Zsuzsanna, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [4.] köt. Az építési beruházás engedélyei / BABUS Júlia, HE- GEDŰS Annamária, KURUCZ Mihály, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [1.] köt. A telek / KURUCZ Mihály, RÁTH György, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [3.] köt. Építési előírások / RÁTH György, SZABÓ Zsuzsanna, CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [5.] köt. Építőipari kivitelezés / BÁLINT Krisztián et al. CompLex, cop. 2010, Bp. Az építési beruházás folyamata. [2.] köt. A tervező kiválasztása / FAZEKAS János, SZABÓ Zsuzsanna, CompLex, cop. 2010, Bp. SOLTÉSZ Ilona, SZAKÁCS György: Az épületek energiahatékonysága: Uniós és hazai szabályozás, CompLex, 2011 BAKOS Kitti - NÓTÁRI Tamás: Az építészeti alkotások szerzői jogi védelmének fejlődéstörténete, pp sz 7. Agrár szakigazgatás

15 Fő kérdések : Az agrárágazat nemzetgazdasági jelentősége. Az agrár-szakigazgatás sajátosságai Az agrár szakigazgatás szervezete. Az agrárpiac szabályozása az EU-ban. Közös Agrárpolitika (KAP). Támogatások. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabályok : évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról; és a végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet évi CXIV. törvény az állattenyésztésről évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről - 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról Ajánlott Irodalom : Agrárátalakulás, stabilizáció, modernizáció. [Konferencia. Budapest, ápr.] Szerk. Bogyó Tibor. [Közzéteszi az] MTA Agrárközgazdasági Bizottság. Bp. Regicon Kft. ny p. Agrárjog. Szerzői kollektíva. Novotni Kiadó. Miskolc Az agrárpolitika gazdaságtana. Válogatott tanulmányok. Szerk. Fertő Imre és Éder Tamás. Századvég ENYEDI György - TAMÁSI Péter: Az átalakuló magyar mezőgazdaság. Infó - Társadalomtudomány, évi 36.sz. Az Európai Unió agrárrendszere. Szerk. Halmai Péter. Mezőgazda Kiadó FEKETE Pál Győző : Az agrárpolitikai célrendszer és stratégia. Gazdálkodás szám FEKETE Pál Győző : Az Európai Unió agrárpolitikai reformjának várható hatásai. Gazdálkodás FERTŐ Imre: Az agárpolitika modelljei. Osiris Kiadó FLÓRISNÉ SIPOS Ida : A falusi háztartások megváltozott szerepköre. Gazdálkodás A földtulajdon és a földhasználat szerkezetének átalakítása hazánkban. Szeged, JATEPress, [1995.] 20, [2] p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta juridica et politica. Tomus 45. Fasc. 2./ HOVANYECZ László: Beszélgetés a magyar mezőgazdaság helyzetéről. Társadalomtudományi Szemle LI.1996.évi 1.sz.

16 KOVÁCS Teréz: Agrárpolitika - vidékpolitika. A Falu 3/95:7-16. Dr KOVÁCS Árpád: Gazdátlan vadászat. Nimród vadászújság szeptember. KURUCZ Mihály: Az agrárüzem és földtörvény lehetséges szabályozási modellje és annak jogi környezete. Barankovics Alapítvány LACZÓ Ferenc : A tulajdonszerkezet változása a mezőgazdaságban. Gazdálkodás Dr. MIKÓ Zoltán - Dr Cs. NAGY Anikó - VAJAI László: Útmutató és kommentár a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához. LÁNG István : Gondolatok a magyar agrárgazdaság jövőképének tudományos megalapozásáról. Gazdálkodás MAGDA Sándor : Átalakulási folyamatok a mezőgazdaságban. Gazdálkodás A magyar mezőgazdaság helyzete. Élelmezési Ipar XLVII. évf. 6.sz. PÁLOVICS Béláné: Agrárpiaci rendtartásról. = Agrárátalakulás PRUGBERGER Tamás - CSÁK Csilla : A termőföld és a mezőgazdasági termelési viszonyok korszerű rendezése. Magyar Közigazgatás 8/94: RÁCZ Endre: Élelmiszerminőségi előírások az Európai Unióban, ITD. Hungary, ROMÁNY Pál : Agrárstruktúra és az új kihívások falun. Gazdálkodás SARUDI Csaba : A településfejlesztés és az agrártermelés összefüggései Somogy megyében. Gazdálkodás SIPOS Aladár: A magyar mezőgazdaság öröksége és jelene. Infó - Társadalomtudomány évi 36.sz. SZABÓ G. Gábor: A holland mezőgazdasági szövetkezés legújabb kihívásai. Szövetkezés 1/95:49-60 SZITA László: A földviszonyok szabályozása Dániában és ennek tanulságai a magyar törvényhozás számára. Jogtudományi Közlöny 5/93: A szövetkezet jövője a mezőgazdaságban. Gazdálkodás A talaj erőforrások helyzete hazánkban. Környezet és fejlődés /6. TANKA Endre: Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokban. Bp TANKA Endre: Az Eu kozös birtokpolitikája, ma és a jövő évtizedben. Barankovics Alapítvány TÓTH Erzsébet VARGA Gyula: A falusi lakosság égető foglalkoztatási gondjai és a megoldást célzó alternatívák. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. Budapest, UDOVECZ Gábor: A magyar mezőgazdaság makrogazdasági problémái. Gazdálkodás sz. UDOVECZ Gábor : Az élelmiszer gazdaság helye, szerepe a nemzetgazdaságban. Objektív I. évf VARGA Gyula : A magyar mezőgazdaság átalakulása, az új üzemi, vállalati szerkezet kialakulása. Gazdálkodás sz. VARGA Gyula: Az EU csatlakozás és az agrárproblémák. Társadalomtudományi Szemle LI. évf évi 1o.sz. ZOLTÁN Ödön: Az állatvédelem jogi szabályozásáról. Magyar Jog 7/92: MIKÓ Zoltán, PAPP Zsigmond, KRISTÓ Katalin: Agrár és vidékfejlesztési igazgatás. Szaktudás Kiadó Ház, 2010, Budapest SZILÁGYI János Ede: A hegyközségek funkciói a borászati szakigazgatásban, in Gazdaság és Jog, no. 5, p MIKÓ Zoltán Az Európai Unió közös agrárpolitikája és tagállami intézményrendszere. = Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban Magyarország politikai évkönyve 2007-ről. 2. köt. Közpolitika / [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány; szerk. SÁNDOR Péter, VASS László, 2008, Bp. KOROM Ágoston: A földpiacra vonatkozó kettős jogalap tételének bírálata, pp sz

17 KOROM Ágoston: A termőföldek külföldiek általi vásárlására vonatkozó moratórium lejártát követően milyen mozgásteret tesz lehetővé a közösségi jog? Európai jog, 2009/1 JÓJÁRT László: Tulajdonszerzési tilalmak és korlátozások termőföldre, és azok ellenőrzése, pp sz 8. A munkaügyi szakigazgatás Fő kérdések : A munkaügyi igazgatás területei és szervezete A munka-erőgazdálkodás társadalmi és gazdasági szerepe. A munkanélküliek támogatásának eszközei. Foglakoztatás- és bérpolitika. A munkavédelem. Tananyag : Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabályok : évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról - 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről - 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről - 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól - 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról - 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról - A TANÁCS október 14-i 91/533/EGK IRÁNYELVE a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS december 16-i 96/71/EK IRÁNYELVE a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS június 22-i 2000/34/EK IRÁNYELVE a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS március 11-i 2002/15/EK IRÁNYELVE a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről a munka törvénykönyve, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény irányadó rendelkezéseivel együtt.

18 - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS március 11-i 2002/14/EK IRÁNYELVE az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS november 17-i 2008/104/EK IRÁNYELVE a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről Ajánlott irodalom : BAGÓ József : A nem állami munkaközvetítés kialakulásának körvonalai. Munkaügyi Szemle, 1991.október. BÁNFALVY Csaba : A munkanélküliség. Magvető Kiadó, Budapest, Munkanélküliség. Megoldások és terápiák. MTA Szociológiai Kutatóintézet. Kossuth Kiadó, FELLEGI Endre: A foglalkozás-egészségügy zűrzavarai és deregulációs terápiája. Magyar Közigazgatás, FREY Mária: A munkanélküliség kezelésének irányítása a fejlett országokban. Magyar Közigazgatás GALASI Péter NAGY Gyula: A munkanélküliség gazdaságtana. Aula TÓTH Ferenc: A foglalkoztatást segítő nonprofit szervezetek működése, munkaerő-piaci tevékenysége. A Gondoskodás Alapítvány példája. Munkaügyi Szemle 2/97: HÉTHY Lajos: Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Közép-Kelet-Európában. Munkaügyi Szemle Július-augusztus. KALMÁR László: A munka-erőpiaci szervezet és a munkanélküliség kezelése jelenleg Magyarországon. Magyar Közigazgatás július 395. Ajánlások a közhasznú foglalkoztatás szervezésére, kiterjesztésére. Településfejlesztési füzetek. BM. Kiadó KISS Ferenc: A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról. Adó KISS György - KECSKÉS Ferenc : Az önkormányzatok lehetséges szerepe a foglalkoztatási helyzet javításában. Magyar Közigazgatás KOPITS György: A foglalkoztatási és a szociálpolitika külgazdasági összefüggésben. Külgazdaság 11/95: KUKLA Mária - SZÉKELY Vince: Az álláskereső Klub Magyarországon. Munkaügyi Szemle Október Munkaügyi igazgatás. Közigazgatási szakvizsga. BM Kiadó A munkavédelmi törvényről mindenkinek. NOVORG A munkavédelemről mindenkinek. Munkavédelmi feladatok a veszélyek és balesetek megelőzésére az egészségügy területén. CEDIT Kft. Budapest, Munkavédelmi iratminták és magyarázatok egyes eljárásokhoz. NOVORG A magán munkaerő-közvetítői tevékenységről. Magyar Közigazgatás Október. Munkaügyi Minisztérium Munkaerőképzések Főosztálya: A Quick Start Programok értékelése, PLOETZ Manfred: Falusi munkanélküliség itthon és külföldön. Regiocon Kft. Miskolc Változások a foglalkoztatási törvényben és a munkanélküli ellátásban. Munkaügyi Szemle július-augusztus. Az ipari munka társadalma: Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig / BÓDY Zsombor, Argumentum Kiadó, Bp. 9. Az ipar igazgatása Fő kérdések : Az ipar gazdasági szerepe. Közigazgatási szervezete. Az energia-gazdálkodás hatósági felügyeletének általános kérdései. A bányászat közigazgatása. A villamos energia ellátás hatósági szabályai. A gázenergia ellátás hatósági szabályai. Távhő ellátás.

19 Tananyag: Elektronikusan megadott tananyag. Jogszabályok : évi XL. törvény a földgázellátásról évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről évi XLV. törvény mérésügyről évi CXVI. törvény az atomenergiáról - 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról - 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól - 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról - A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet - A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet - 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről - 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról évi XLVIII. törvény a bányászatról - 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról - 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról - 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról Ajánlott Irodalom : BATTA János: A népi iparművészet jogi vonatkozásai. Magyar Jog 7-8/90: BARTA Péter: Piac- és iparvédelmi eszközök Magyarországon. Kereskedelmi Jogi Értesítő 1/95:4-12.

20 FALUDY Zoltán: A gázipar privatizációjának jogi problémái. Gazdaság és Jog FERENCZI Tibor: Az ipari szövetkezetek és utódszervezeteik érdekképviseletének korszerűsítése. Szövetkezés 1-2/96: FICSOR Mihály : A nemzetközi iparjogvédelem és a GATT. Friss Hírek a nemzetközi kereskedelem világából 12/94: A gázszolgáltatás jogi, szakmai kézikönyve. [Összeáll.] Németh József. Szerk. Taschner Béla. Kiad. [a] Novorg Kft. Lezárva: dec. 15. [Bp.] Alfaprint ny [2], 132 p. Hatásvizsgálat, felülvizsgálat. KJK.Bp Iparjogvédelmi kézikönyv. Az Országos Találmányi Hivatal kiadványa. Lezárva: máj. 20. Bp. Közgazd. és Jogi K , [2] p. Minőségi hét. Nemzetközi konferencia előadásai. Budapest, szept Kiadja a "Minőségi hét" Konferencia Iroda. [Bp.] Erfopress ny. [ ], 176, [2], 225, [2], 217, [2], 271 p. LAKATOS László: Atomenergia békés célú felhasználásával összefüggő jogi szabályozás. Magyar Közigazgatás február. 8. PRUGBERGER Tamás: A bányászat által érintett tulajdoni, használati és kárhelytállási viszonyok korszerű rendezéséről. Magyar Jog 3/91: [Száz] 100 éves a szabadalmi rendszer Magyarországon. [A] Magyar Iparjogvédelmi Egyesület közleményei különsz Kiadja [a] Magyar Iparjogvédelmi Egyesület. [Bp.] Reálszisztéma ny p. TATTAY Levente: Az ipari minták az Európai Közösségben. Gazdaság és Jog 4/96: TÖRÖK Ádám: Az iparjogvédelem korszerű értelmezése és eszközei r. Külgazdaság 4/95:4-17., 5/95: TÖRÖK Ádám - ZSARNAY Judit: Az EU csatlakozás és a magyar iparpolitika kapcsolata. Heti Világgazdaság, május 26. TÖRÖK Ádám: Ipar- és versenypolitika az Európai Unióban és Magyarországon. Helyzetértékelés. Kiad. az Integrációs Stratégiai Munkacsoport. Bp. Aristone Kft TÖRÖK Ádám: A magyar iparfejlődés, a társulási szerződés és az Európai Unió fehér könyve. Európa Fórum. Gazdaság - politika - jog 1/97: LOVAS András: Az energiajog aktuális helyzete a jogrendszerben, pp sz 10. A közlekedés közigazgatása Fő kérdések : A közlekedés társadalmi és gazdasági szerepe. Gazdasági sajátosságai. A közlekedési közigazgatás funkciói, eszközei, hazai szervezete. Az Eu közlekedés politikája. A közlekedés fejlesztés uniós és hazai stratégiai célkitűzései. A közúti, vasúti, vízi és a légi közlekedés hatósági felügyelete. Tananyag: Közigazgatás és gazdaság. HVG-orac fejezet. Jogszabály : évi I. törvény a közúti közlekedésről évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról évi CX. törvény a regisztrációs adóról évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

Az Önkormányzat alaptevékenységét meghatározó jogszabályok. - 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló,

Az Önkormányzat alaptevékenységét meghatározó jogszabályok. - 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Az Önkormányzat alaptevékenységét meghatározó jogszabályok - Magyarország alaptörvénye - 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

Államháztartási jog fakultatív kollégium

Államháztartási jog fakultatív kollégium A tantárgy szakmai tartalma Államháztartási jog fakultatív kollégium Előadó: dr. Kaibás Gábor Márk A tantárgy célja, hogy a magyar államháztartási rendszert a Pénzügyi jog tantárgy keretében tanultakat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában, 3594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek

Részletesebben

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2014/2015. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE: MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG III. Neptun kódja: 30703 (30703M) Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDEJŐ (LEVELEZİ TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELİS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 836 535 13 180 VIZSGAF ORMA ELİFELTÉTEL oktatásért felelıs Kar (oktató kara) Filozófiatörténet I. 5TE08LKO05B

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

"5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Tantárgyi program a. tantárgyhoz

Tantárgyi program a. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tantárgyi program a Közigazgatási Urbanisztika II. tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: 5SZ09NKO02B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási urbanisztika

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok

A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok JOGSZABÁLY-MUTATÓ A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok Igazgatás, személyi ügyek 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről 1992. évi XXIII. törvény a

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŐ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - IGAZGATÁSSZERVEZİ ALAPKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŐ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TAÁRGY TÁRGYKÓD IÉZET TAÁRGY FELELİS OKTATÓ(K) TAÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 141 83 58 180 VIZSGAFOR MA ELİFELTÉTE L oktatás ért felelıs Kar (oktató kara) Az európai integráció története és

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím Bajó Zsanett, osztályvezető, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI FRISSÍTVE: 2013. JÚLIUS 9. MINISZTERI TITKÁRSÁG 79-51167, 79-50631 zsanett.bajo@nfm.gov.hu MINISZTERI KABINET Kaiser

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA Törvények A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról A veszélyes és mérgező anyagok tengeri szállításával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben