Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz."

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítási feltételeinek áttekintése Mell.: övezeti besorolás (táblázatok) rendeletmódosítás Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény március 31-től életbelépett új szabályozása szerint a helyiségbérleti díj mértékében a felek szabadon állapodnak meg. (38.. /1/ bek.) Ennek a szabályozásnak oka az, hogy a megállapított és rögzített helyiségbér nem alkalmazkodott a tényleges piaci viszonyokhoz. Egyes frekventált helyeken bizonyulhat túl alacsonynak, más helyeken viszont túl magasnak. Az új törvényi szabályozás sokkal nagyobb mozgásteret ad. Elvileg ez a helyzet jobb lehet a bérlőknek is, hiszen "alku tárgya" lehet a fizetendő díj. Ez a szabályozás viszont - a bérlők szemszögéből - rengeteg bizonytalanságot is rejt. Az önkormányzatok abban érdekeltek, hogy a bérleti díjakat - legalább évente - az aktuális piaci árakhoz igazítsák. Jelenleg a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek közül egyre többet hónapok óta nem sikerül bérbe adni. Érezteti hatását a gazdasági válság, nehéz a meglévő vállalkozások gazdasági helyzete, folyamatosan csökken a vállalkozási kedv, a helyiségek iránti minimális igény objektív és szubjektív okokra egyaránt visszavezethető. A meglevő vállalkozások anyagi terhei, a bizonytalan gazdasági körülmények és az állandó változásban levő szabályozók kiszámíthatatlanná teszik az üzleti tevékenység tervezhetőségét. Hosszú távra -10 évre kötendő bérleti szerződés ezek a kockázatok egy kezdő vállalkozás számára még kiszámíthatatlanabbak, így már első kérdésként jelentkezik az, hogy az egyszeri használatbavételi díj kifizetése megérie a kockázatot. Érdemes átgondolni azt a lehetőséget, hogy ez az összeg a jelen körülmények között mérsékelhető-e, megfizetése történhetne-e részletekben is. Véleményünk szerint az egyszeri használatbavételi díj elhagyása növelné a keresletet, kedvezőbb feltételeket nyújtana a majdani bérlőknek. A használatbavételi díj eltörlésével egyidejűleg gondoskodni kell a bérbe adás biztonságáról is, ezért javasoljuk a

2 2 Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntsön a forgalmi érték 25 %-ának megfelelő összegű használatbavételi díj törléséről, helyette 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució bevezetéséről. Ehhez Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1999. /VII.10./ KT. sz rendeletének módosítása szükséges. A kereskedelem terén működő bérlemények esetében problémát jelent a kisvállalkozások és a multik közötti esélyek kérdése is. A lakosság egy részének vásárlási szokásai jelentősen megváltoztak. A vásárlók sok esetben szívesebben intézik a beszerzést egy helyen, külön csak egy-egy speciális, napi, vagy hirtelen szükségessé vált árucikket szereznek be. Ehhez a megváltozott szokásrendszerhez alkalmazkodva kell egy-egy helyiséget üzemeltetni, kitermelve abból a vállalkozás költségein felüli hasznot is, hiszen anélkül nincs értelme a működtetésnek. Mindezek a szempontok nem hagyhatók figyelmen kívül, amikor a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérletének egységesítésére törekszünk. Az egységesítés természetesen a bérleti díj azonos elvek alapján történő megállapítását jelenti. Az övezeti besorolás és állapot szerinti bérleti díj lehet az alapja az Önkormányzat által támogatásra érdemesnek ítélt szempontok szerinti kedvezmények érvényesítésének / támogathat pl. kezdő vállalkozókat, nem jól jövedelmező, de egyébként a lakosság számára szükséges tevékenységet folytatókat is./ A bérleti szerződés megkötésének időpontja nem hagyható figyelmen kívül. A különböző időszakokban kötött szerződések különböző feltételek szerint jöttek létre. A jogi szabályozás is más-más hátteret adott az egyes szerződések mögé. A globális egységesítés az előbb említett problémák miatt ütközik nehézségekbe, hiszen az egyedi szerződések egy adott bérlő és egy adott bérbeadó jogviszonyát rögzítik. A nehézségek ellenére a privatizáció óta eltelt időszakban ma már nehezen fenntartható különbségek alakultak ki. Részben oka ennek a bérbeadáskor fennállt piaci viszonyok jelentős változása, részben pedig az, hogy az inflációnak megfelelő változás messze nem követi a ténylegesen bekövetkezett változásokat. Olyan megoldást kell tehát találni, amely lehetőséget biztosít az Önkormányzatnak arra, hogy jó tulajdonosként járjon el, miközben megfelel a közösségi elvárásoknak is. A kialakított bérleti díjakat a versenysemlegesség érdekében a magánforgalomban kiadott helyiségbérleti díjhoz közelíteni szükséges, és szolgálnia kell a közösségi vagyon hatékony hasznosításának elvét is. Az egységesítés irányába indulva a bérbevett ingatlanok esetében többféle szempontrendszer kialakítása képzelhető el, mely kategóriákba történő besorolás szerint osztályozná az ingatlanokat. ( 1. sz táblázat) Az A. változat szerint az ingatlanok elhelyezkedése szerint két díjövezet kerülne kialakításra: Díjövezet/ üzlet, iroda műhely raktár Hasznosítás Ft/m 2 /hó (nettó) I II

3 3 A B. változat szerint az ingatlanok elhelyezkedése szerint három díjövezet kerülne kialakításra Díjövezet/ üzlet, iroda műhely raktár Hasznosítás Ft/m 2 /hó (nettó) I II III Abban az esetben, ha a hasznosítás szerinti besorolástól eltérő célra kívánja igénybe venni a helyiséget a bérlő, úgy a jogi jelleg változása során kialakult új besorolás szerinti díjat kell megfizetni. A használati mód megváltoztatásához szükséges engedélyt a bérlő saját költségére köteles a vagyonkezelő hozzájárulásával beszerezni. Százalékos kedvezmények: Szintek szerint Kedvezmény % Állapot szerint Kedvezmény % Terület szerint m 2 50 m 2 -enként 5 % pince 40 jó földszint - átlagos emelet 20 felújítandó stb. 10 A helyiség állapotának megítélésekor az ingatlan szükségszerű felszereltségén felüli eszközök (légkondicionáló, informatikai hálózat, riasztórendszer) plusz 10% bérleti díj növelő tényezőt jelentenek. Az átlagos és felújítandó állapotúnak minősített helyiségek újbóli bérbeadása előtt minden esetben kötelező annak vizsgálata, hogy a tulajdonos érdeke a bérbeadás előtti felújítás vagy az adott állapotban történő bérbeadás. A százalékban meghatározott kedvezményeket összevonva kell figyelembe venni. Pl. II. díjövezetben levő 70 m 2 -es közepes állapotú műhelyként használt pince Alapdíj - 65,0 % = 35,0 % a megállapításra kerülő bérleti díj. /40 % mert pince, 20 %, mert átlagos állapotú és 5,0 % mert m2 között van az alapterülete./ A fenti elvek alkalmazása a bérleti díj kiszámításánál: Alapdíj ,- Ft 65 % kedvezmény ,- Ft Bérleti díj ,- Ft Mindezek mellett a város szempontjából fontos tevekénység esetleg külön mérlegelést is jelenthet (pl: csökkent munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása) akként, hogy ezeket az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

4 4 Természetesen más szempontrendszer alapján is elképzelhető az ingatlanok bérleti díjának kialakítása. Egy részletesen kidolgozott másik lehetséges variációt tartalmaz az előterjesztés 2. sz. táblázata. Mindezeket átgondolva azonban a már megkötött szerződések esetében a módosításhoz minden egyes esetben a felek megállapodása szükséges Amennyiben ez a konszenzus a felek között nem jön létre, úgy a szerződést a bíróság is módosíthatja. A jelenleg érvényes bérleti szerződések módosítására vonatkozóan meg lehet kezdeni a tárgyalásokat. A tárgyalások megkezdése előtt az új szabályozás részleteiről célszerű lenne a jelenlegi bérlőket az új feltételekről tájékoztatni annak érdekében, hogy reálisan tudják lehetőségeiket felmérni és a módosítási szándékot ne tekintsék egyértelműen a bérleti díj emelésére irányuló törekvésnek. A Ptk a értelmében a bíróság módosíthatja a szerződést ha a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sérti. Az idézett törvényhely alapján kialakult ítélkezési gyakorlat lehetővé teszi a helyiségbérleti jogviszonyokban a díj módosítását, melyhez elsődleges szempontnak a díj piaci viszonyokhoz való alakítását tekinti. Ennek során az inflációs hatásokat önállóan nem, csak mint a piaci viszonyokra ható egyik tényezőt értékeli. A bírói gyakorlat egységes abban, hogy a Ptk ában írt feltételek - lényeges jogos érdeksérelem - a bérleti díj mértékében beállott piaci körülményváltozásra alapított igény elbírálása során csak akkor állapítható meg, ha az újabb változás jelentős. A piaci értékváltozás meghatározásánál az alábbi körülményeket vizsgálja a bíróság: - Az inflációnak a bérleti díjakban is kifejeződő mértéke. - A bérbeadót terhelő fenntartási, felújítási költségek változásai. - A hasonló adottságú bérlemények kereset, kínálat viszonyai az adott környéken, az ilyen bérlemények kihasználtsági foka (van-e több üres helyiség, túlkínálat). - Az ingatlan műszaki állapotában bekövetkezett változások. - Az ingatlan fekvése, adott területen belüli elhelyezkedése, megközelíthetősége. E körben a bíróság igazságügyi szakértői véleményt szerez be, amely két irányú. Egyrészről vizsgálni kell, hogy magának a bérleménynek a műszaki adottságaiban következett-e be olyan változás, amely kihat annak forgalmi értékére, másrészről pedig a külső körülményekben következett-e be hasonló kihatású változás. Ha sem a felek megállapodása, sem a bíróság nem módosítja a szerződést, a bérbeadó a határozatlan időre kötött szerződéseket cserehelyiség biztosítása nélkül is felmondhatja. (A felmondási idő - eltérő megállapodás hiányban - egy évnél rövidebb nem lehet.) Ezt követően a helyiség már a jelen gazdasági viszonyok között adható bérbe. Természetesen valamennyi tény alapos mérlegelése után a szerződés megegyezéssel történő módosítása; nem a pereskedés, hanem a megállapodás az önkormányzat és a bérlők kölcsönös érdeke. Ez utóbb felvázolt lehetőséggel kissé hasonlóságot mutat az az eset, amikor a határozatlan időre kötött bérleti szerződés esetén a bérlő a használati jogáról lemond. Ebben az esetben azonban megoldást kell arra is találni, hogy a határozatlan időre

5 5 kötött szerződések megszűnése esetén milyen összegű pénzbeli térítés illeti meg a bérlőt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/1999. /VII.10./ KT. sz rendeletének 17. -a értelmében a rendelet hatálybalépése előtt létrejött helyiségbérleti szerződésekre a szerződés megkötésekor hatályban volt jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A bérleti szerződések megkötésére nyilvánvalóan a hatályos rendeletek alapján került sor. Általánosságban elmondható az, hogy a korábbi hatályos szabályozások értelmében a használati jogról történő lemondásért pénzbeli térítés illette meg a jogszerű használót. A jogi szabályozás akként rendelkezett a lemondás esetén járó pénzbeli térítés összegéről, hogy ezt az összeget a helyiség fekvése, nagysága, műszaki állapota felszereltsége és újrahasznosítási lehetőség mérlegelésével kell megállapítani. Ennek az ellenértéknek a mértékét konkrétan azonban nem rögzíti sem jogszabály, sem önkormányzati rendelet, ebből következően ez a felek közötti megállapodás tárgya lehet. A fenti szempontrendszer ennek az összegnek a megállapításához is hasznos lehet, bővítve azzal az aspektussal, hogy a bérlő nyilvánvalóan azért adja vissza az ingatlant, mert nem akarja a tevékenységét tovább folytatni. Véleményünk szerint a gazdasági szektor önálló alanyaként rugalmasabban tud működni, erőteljesebben tudja képviselni a tulajdonosi érdekeket egy, az ingatlanok bérbeadásával, kezelésével önállóan foglalkozó szervezet. Az ingatlanüzemeltetési tevékenység kifejezetten gazdasági tevékenység, melynek során a napi működtetés, ellenőrzés, saját erős karbantartás, takarítás mellett feladat a nagyobb volumenű javítások, felújítások beruházások megrendelése, a kivitelezés ellenőrzése és a munkák átvétele is. Javasoljuk, hogy az eddigi feladatain felül a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. végezze a bérlő kiválasztást /pályáztatással a szerződéses kapcsolat kezdetétől a végéig/, miután egy bérbeadási tevékenység ellátására kizárólagos joggal rendelkező szervezet a gazdasági élet aktívabb szereplője és a változásokra is könnyebben reagál. A gyakorlatban ez akként valósulhatna meg, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tevékenység ellátására vonatkozóan a Kft részére kizárólagos jogot biztosítana. Természetesen arra mindenképpen figyelemmel kell lenni, hogy az Önkormányzathoz továbbra is befollyanak a korábbi bevételek. E tevékenység átruházásához szükséges a Képviselő-testület vonatkozó rendeletének módosítása a tulajdonosi jogok gyakorlásának részleges átruházása tekintetében azzal, hogy ennek elfogadása esetén részletesen szabályozni kell az erre vonatkozó feltételeket. Természetesen a rendelkezés joga /tulajdonjog átruházás, apportálás/ továbbra is az Önkormányzat Képviselő-testületét illetné meg, a további részjogosultságok gyakorlásának kereteit a gazdálkodásra vonatkozó iránymutatással együtt a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft részére történő átadással egyidejűleg ki kell dolgozni. Az iránymutatás kidolgozása során elsődleges szempontként kell figyelembe venni azt, hogy a feladatok végrehajtásáról az azoknak leginkább megfelelő formában kell gondoskodni. Ez az elvárás következik abból, hogy a települési önkormányzatok tulajdonukkal való gazdálkodása nem tekinthető mindenben azonosnak a piaci szereplők hasonló tevékenységével, mivel felelősségük nem korlátozódik csupán gazdasági meggondolásokra, elsődleges feladatuk a település egészének szolgálata. A közös-

6 6 ség érdekeinek érvényesítése messze megelőzi a gazdasági előnyök kizárólagos figyelembe vételét. Jelen gazdasági helyzetben az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos bérleti díjak kialakításával, esetleg az első időszakban díjkedvezménnyel, valamint a használatbavételi díj megszüntetésével alakítható ki egy vonzóbb perspektíva. Ezzel a lehetőséggel ösztönözhető az ingatlanok bérbevétele. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg határozatát, illetve módosítsa a 20/1999. /VII.10./ Kt. sz. rendeletét.../2009. (.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzata tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/1999. /VII.10./ KT. számú rendelete módosításának előkészítése H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem lakás célú helyiségek hasznosítására vonatkozó rendeletmódosítás előkészítéséhez az alábbi határozatot hozza: 1./a A Képviselő-testület a nem lakás célú helyiségeket a bérleti díjak tekintetében két övezetbe sorolja. Az I. és II. övezetbe tartozó helyiségek meghatározását ezen határozat 1.sz. melléklete tartalmazza. Az övezeti besorolást a Képviselőtestület elfogadja. 1./b A Képviselő-testület a nem lakás célú helyiségeket a bérleti díjak tekintetében három övezetbe sorolja. Az I. és II. és III. övezetbe tartozó helyiségek meghatározását ezen határozat 1.sz. melléklete tartalmazza. 1./c. A Képviselő-testület a nem lakás célú helyiségeket nem sorolja övezetekbe. Felelős: jegyző Határidő: rendelet módosítás előkészítésének megkezdésére azonnal 2.a/ A Képviselő-testület a rendelkezési jogon kívül a többi tulajdonosi részjogosultság /használat, hasznosítás és hasznok szedésének joga/ gyakorlását a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-re átruházza. 2.b/ A Képviselő-testület a rendelkezési jogon kívül a többi tulajdonosi részjogosultság /használat, hasznosítás és hasznok szedésének joga/ gyakorlását a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-re nem ruházza át. Felelős: jegyző Határidő: rendelet módosítás előkészítésének megkezdésére azonnal.

7 7 3./ A határozati javaslat 1./ és 2./ pontjainál az a./ alpontban tett javaslatok elfogadása esetén a Képviselő-testület 20/1999./VII.10./ Kt.sz. rendelet szükséges módosítások előterjesztését, a tulajdonosi részjogosultságok gyakorlása feltételeinek és a gazdálkodásra vonatkozó iránymutatás feltételeinek kidolgozását rendeli el. A rendeletmódosítás kidolgozásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az Önkormányzathoz továbbra is befollyanak a korábbi bevételek. Felelős: jegyző és a Kft ügyvezetője Határidő: rendelet módosítás előkészítésének megkezdésére azonnal. A Kft ügyvezetőjével való egyeztetés megkezdésére azonnal. Mindkettő előterjesztésére a Képviselő-testület októberi ülésének időpontja. Szentes, május 12. Dr. Sztantics Csaba jegyző megbízásából Szilvássy Árpádné irodavezető

8 8 Szentes Város Önkormányzata /2009. (..) számú rendelete Szentes Város Önkormányzata tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/1999. (VII.10.) KT. számú rendelete módosításáról 1. A rendelet 3. / 3/ bekezdése az alábbiakra módosul: /3/ Kaució e rendelet vonatkozásában Az ingatlan 3 havi bérleti díjának megfelelő összeg. 2. A rendelet 4. /2/ bekezdése az alábbiakra módosul: /2/ A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a helyiség címét, nagyságát, esetleg a használat speciális feltételeit, a helyiség megtekintésére vonatkozó tudnivalókat, a pályázat benyújtásának határidejét, a kaució összegét, valamint felhívást annak igazolására, hogy a tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetőleg nyilatkozat megtételére a szakhatósági engedélyek beszerzése megkezdődött. 3. A rendelet 6. -a az alábbiakra módosul: /1/ A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kaució összegének befizetését igazolja. /2/ Azoknak a pályázóknak, akik bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül a kaucióként befizetett összeget vissza kell téríteni. /3/ Amennyiben a pályázat nyertese felhívás ellenére a bérleti szerződést 30 napon belül nem köti meg, úgy a kaució összegét elveszíti vagyis visszafizetésére a pályázó nem tarthat igényt és az fedezetül szolgál a pályázati eljárás során felmerült költségekre. 4. A rendelet 16. /4/ bekezdése a pontja az alábbiakra módosul: / a/ A bérbeadói hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a bérleti jog átvevője által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ütközik jogszabályi előírásba, szakhatósági állásfoglalásba és nem ellentétes a hasznosítás céljával, továbbá a bérleti jog átvevője a kauciónak megfelelő cseredíjat megfizeti,

9 9 5. A rendelet 7. /3/ bekezdéséből az ajánlati díj illetve szövegrészt törli. 6. A rendelet 7. /6/ bekezdését, 9. /2/ bekezdését és a 16. /8/ bekezdését hatályon kívül helyezi. Ez a rendelet június 01-én lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba jegyző Szirbik Imre polgármester

10 1. sz. táblázat Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT által kezelt bérlemények övezeti besorolása bérlemény cime jellege m2 övezeti övezeti besorolás besorolás "A" vált. "B" vált. Ady E. u. 1. üzlet 92 I I Ady E. u. 1. üzlet 51 I I Ady E. u. 1. üzlet 73 I I Ady E. u. 1. üzlet 37 I I Ady E. u. 1. üzlet 30 I I Arany János u II III Apponyi tér 4. üzlet 30 I II Berekhát 13. tanműhely 285 II III Bocskai u. 8. üzlet 28 I II Horváth M iroda 36 I I József A. u. 6. üzlet 21 I II József A. u. 6. üzlet 36 I II József A. u. 6. üzlet 21 I II Klauzál u. 6. gyógysz. 180 I II Kiss Bálint u. 3. iroda 37 I II Kiss Bálint u. 3. iroda 122 I II Kiss Bálint u. 3. iroda 25 I II Kiss Bálint u. 3. iroda 29 I II Kossuth tér 5. iroda 29 I I Kossuth tér 5. iroda 35 I I Kossuth tér 5. üzlet 462 I I Kossuth tér 5. üzlet 48 I I Kossuth tér 5. iroda 111 I I Kossuth tér 5. üzlet 28 I I Kossuth tér 5. gyógysz. 306 I I Kossuth tér 5. iroda 27 I I Kossuth tér 5. üzlet 121 I I Kossuth tér 5. üzlet 29 I I Kossuth tér 5. üzlet 84 I I Kossuth tér 5. üzlet 50 I I Kossuth tér 5. üzlet 50 I I Kossuth tér 5. iroda 138 I I Kossuth tér 5. üzlet 438 I I Kossuth u. 8. iroda 40 I I Kossuth u. 8. iroda 193 I I Kossuth u. 8. üzlet 74 I I Kossuth u. 8. iroda 40 I I Kossuth u. 8. üzlet 87 I I Kossuth u. 8. üzlet 143 I I Kossuth u.10. üzlet 215 I I Kossuth u.10. üzlet 42 I I Kossuth u.10. műhely 33 I I Kossuth u. 11. iroda 16 I I Kossuth u. 11. üzlet 56 I I Kossuth u. 11. üzlet 43 I I Kossuth u. 11. iroda 90 I I Kossuth u. 11. üzlet 62 I I

11 1. sz. táblázat bérlemény cime jellege m2 övezeti övezeti besorolás besorolás "A" vált. "B" vált. Kossuth u. 11. üzlet 53 I I Kossuth u. 11. üzlet 19 I I Kossuth u. 12. üzlet 241 I I Kossuth u. 14. üzlet 229 I I Kossuth u. 14. üzlet 345 I I Kossuth u. 16. üzlet 67 I I Kossuth u. 16. üzlet 15 I I Kossuth u. 16. üzlet 15 I I Kossuth u. 16. üzlet 68 I I Kossuth u. 16. üzlet 170 I I Kossuth u. 19. üzlet 68 I II Kossuth u. 19. üzlet 114 I II Kossuth u. 20. műhely 46 I II Kossuth u. 20. üzlet 76 I II Kossuth u. 22. üzlet 213 I II Kossuth u. 22. üzlet 88 I II Kossuth u. 28. üzlet 74 I II Kossuth u. 28. üzlet 43 I II Kossuth u. 32. üzlet 458 I II Kossuth u. 34. üzlet 212 I II Mátyás kir.u. 1. üzlet 41 I II Mátyás kir.u. 1. üzlet 25 I II Nagyörvény 59. gyógysz. 195 II III Petőfi u. 1. iroda 147 I I Petőfi u. 1. üzlet 131 I I Rákóczi F. u. 52. gyógysz. 68 II III Koszta J. u. 4. üzlet 132 II III Vásárhelyi út 10. karitatív tev. 79 II III Vásárhelyi út 12. iroda 21 II III Vásárhelyi út 12. iroda 22 II III

12

13

14

15

16

17

18

19

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...2 I. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat lakásépítési és lakásgazdálkodási koncepciójának célja...4 II. A kerület népességére és lakás-állományának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 247/2013. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozatot 2013. június 20. napjával visszavonja. 248/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére

J a v a s l a t. önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek helyiséghasználatának rendezésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 3072-3/ A10 /2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e J a v a s l a t önkormányzati intézmények, társaságok, valamint társadalmi és civil szervezetek

Részletesebben

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4858. számú törvényjavaslat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról Előadó Dr. Matolcsy György

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI DR. BOKROS ANDREA * A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az építményadó helye, szerepe az adórendszerben A helyi önkormányzat az államháztartás helyi szintjét alkotja, annak egyik alrendszere. Autonómiájának

Részletesebben