K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK"

Átírás

1 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Hegyesi G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., (9 26. Szabó L.:A szociális munka természete; In: Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, 1993., ( Woods, R.: A szociális munkások tevékenységének egy lehetséges rendszerezése; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( A szociális munka kialakulása, szakmává válása az USA-ban, Európában és Magyarországon. A szociális munka fejlıdése, irányzatai, modelljei Barker, R. L. Almásy, J.: Mérföldkövek a szociális munkában: A szociális gondoskodás és a szociális szemlélet változása Hammurabitól napjainkig, Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Kendall, K. A.: Szociális munkások képzése világszerte; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Müller, W. : Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá, T-Twins Kiadó, Budapest, 1992., (5 86. Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon ( ), Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Talyigás K. Hegyesi G.: Bevezetı; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1996., (7-15. Szabó L.: A szociális munka szakmává válása és az esetmunka kezdetei; In: Szabó L.: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 20., Budapest, 1999., ( Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, Szabó L.: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Fıiskola, Budapest, Az esetmunka folyamata. A problémamegoldó modell Bányai Szabó - Tánczos: Az esetmunka folyamata; In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Compton, B. R. Galaway, B.: Problémamegoldás: a szociális munka folyamata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Szabó L.: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában; In: Szociális esetmunka elméleti alapvetés, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványi 3., Budapest, 1993., ( Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Fıiskola, Budapest, Családi esetkezelés. Szociális munka családokkal. Rendszerszemlélető pszichoszociális családkonzultáció Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula Kiadó, Budapest, 1995., (9-25. old. és Goldenberg, H. & I.: Áttekintés a családról. II. kötet, Animula kiadó, 2008., és III. kötet ( Lüssi, Peter: A rendszerszemlélető szociális munka gyakorlati tankönyve. Interdiszciplináris szakkönyvtár I., Budapest, Minuchin, Patricia Colapinto, Jorge Minuchin, Salvador: Krízisrıl krízisre: A szegény családok segítése, Animula, Budapest, Papp Gyızı Dr. Lovász Zsuzsanna: Családvédelem, családgondozás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, Satir, Virginia: A család együttélésének mővészete, Coincidencia, Budapest, Stang Tünde: Szociális munka családokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (Szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Feuer Mária (szerk.): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyőjtemény, Akadémiai Kiadó, Bp , (21-94.

2 2 Szabó Lajos: A családterápiák fejlıdése és hatásuk a szociális esetmunkára. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola. Bp , ( Szabó Lajos: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola. Bp , ( ) 5. A szociális csoportmunka története, fejlıdése, típusai. A csoportok fejlıdésének fázisai, a csoportok vezetésének alapvetı kérdései Németh L.: Szociális munka csoportokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Rácz J. - Hoyer M.: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok; In: Esély, 1995/3. Szilvási L.: Csoportmunka egy anyaotthonban; In: Esély, 1997/1. 6. A közösségi szociális munka irányzatai, alkalmazási lehetıségei. A közösségfejlesztés szerepe a szociálpolitikában Alinsky, S. D.: Célok és eszközök a közösségi szociális munkában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( Gosztonyi G.: Közösségi szociális munka; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), SzSzSz, Budapest, 1998., ( Varsányi E.: Bevezetés; In: Megfigyelés és cselekvés (szerk.: Varsányi E.), Balassi Kiadó, Budapest, 1999., (7-25. Zastrow, Ch.: A szociális munka közösségi gyakorlata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( Vercseg, I.: Közösségfejlesztı leckék kezdıknek és haladóknak. ec1256f ?opendocument (elérés: ) 7. Az iskolai szociális munka alapvetı kérdései, tevékenységi szintjei Balikó M.: Szociális munka az iskolában; In: Iskolai mentálhigiéne Tanulmányok (szerk.: Kézdi B.), Pannónia Könyvek, 2000., ( Bányai E.: Az iskolai szociális munkáról; In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( Germain, C. B: Ökológiai megközelítés az iskolai szociális munkában; In: Tanulmányok a gyermekjólét körébıl I., Iskolai szociális munka (szerk.: Budai I.), Kézirat, Hajdúböszörmény, 1993., ( Herczog M.: Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Kozma J.: Minél többet dolgoztam az iskolában, annál jobban tisztelem a tanárokat. (Interjú Josephine Joelsonnal az iskolai szociális munkáról), Esély, 1992/2. szám, ( Loss S.: Út a kisegítı iskolába; In: Cigánynak születni (szerk.: Horváth Á., Landau E., Szalai J.), Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000., ( Vajda Zs.: Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok, Esély, 2003/3. szám, ( Szociális munka kisebbségekkel. Migráció Baráth Á. Gyurok J. Sokcsevits D.: A magyarországi horvát fiatalok életmódja, Croatica Kht., Budapest, Diósi Á.: A cigány családsegítés kérdıjelei; In: Esély, 1992/2. sz. Erıs F.: Az etnikai identitás néhány szociálpszichológiai problémája; In: Megismerés, elıítélet, identitás (szerk.: Erıs F.), Új Mandátum Könyvkiadó,Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest, 1998., ( A posztmodern társadalom és a demográfiai öregedés: az idısellátás kihívásai Ferge Zs.: A generációk közötti és a társadalmi szolidaritásról, Esély, 1996./ 4., ( Hablicsek L. Pákozdi I.: Az elöregedı társadalmak szociális kihívásai, Forrás: corleone.romapage.hu/szochalo/upload/esely_200403_hablicsek.rtf Hablicsek László Pákozdi Ildikó: Az elöregedı társadalmak szociális kihívásai. Esély 2004/3., ( Myles, John: Új társadalmi szerzıdés az idısekkel? Esély, 2007/6., (3-45. Széman Zsuzsa: Ki az idıs? Az öregedés különbözı szempontjai: Esély 2008/3., (3-15. old) Giczi Johanna: A szubjektív jólét idıskorban. In: Grábics Ágnes (szerk.): Aktív idıskor. KSH, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2008., (70-79.

3 3 Sütı Teréz Perity Ilona Szabó Judit Ágnes: Idısbarát önkormányzatok. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium, Budapest, 2005., 1(4-49. és /2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 10. Kommunikáció, gondolkodás, nyelv, dialógus Atkinson, R. L. Atkinson, R. C. Smith, E. Bem, D.: Pszichológia, Osiris, Budapest, 1996., ( B. Erdıs Márta: A nyelvben élı kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006., ( old.; Grice, H. P.(1997): A társalgás logikája. In: Pléh Cs. Síklaki I. Terestyényi T.: Nyelv, kommunikáció, cselekvés. II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997., ( Hammer, F. : Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Budapest, Gondolat, Horányi, Ö.: A kommunikációról. In: Béres, I. Horányi, Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció, Osiris, Budapest, 1999., ( Hymes, D.(1997) A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. In: Pléh, Cs. Síklaki, I. Terestyéni, T.(szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest, 1997., ( old) Watzlawick és mtsai.: Az emberi kommunikáció pragmatikája. In: Lengyel, Zs. (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyőjtemény, Osiris, Budapest, Wiemann, G. H. Giles, H.: Az interperszonális kommunikáció. In: Hewstone, M. Strobe, W. Codol, J. Stephenson, G.: Szociálpszichológia európai szemszögbıl. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1995., ( Alkoholpolitika és drogpolitika Elekes Zsuzsanna: Alkohol és társadalom, OAI, Budapest, Kelemen Gábor: Szociálhigiéné és alkoholpolitika, Esély, 2006/6., ( Kelemen Gábor: A velünk élı szenvedélyek. Pro Pannonia, Pécs, 2009., ( Rácz József Takács Ádám (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg: Elemzések foucault-i perspektívából, L Harmattan, Budapest, Rácz J. (2005): Ártalomcsökkentı drogpolitika. Magyar Tudomány, 2005/8. Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére Internetes elérhetıség: D=900 Alkoholpolitika- és stratégia, OAI, Budapest, Internetes elérhetıség: OAI.pdf 12. Szociális munka szenvedélybetegekkel. Addiktológia, terápiás közösségek, kritikai addiktológia Baráth Á.: Ész nélkül. A kábítószer - használat és függıség lélektani és szociálpszichológiai háttere gyermekeknél és fiataloknál Magyarországon ( ); In: Szenvedélybetegségek, 1999/VII. sz., ( Baráth Árpád: Önsegítı csoportok, társadalmi szolidaritás és szociális munka a 21. század küszöbén: Kritikai áttekintés, Civil Szemle 2005/4., ( Gerevich J.: A drogfogyasztás elızményei, elıjelei és kockázati tényezıi; In: A kábítószer kihívása (szerk.: Gerevich J. Veér A.), Gondolat Kiadó, Budapest, 1992., ( Gönczöl K. Kerezsi K. (szerk.): A deviancia szociológiája; Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest, 1996., ( Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia, Pro Pannonia K., Pécs, Rácz J.: Addiktológia; HIETE, Budapest, Kelemen Gábor, B. Erdıs Márta: Az addiktológiai terápiás közösségek kezeléstörténete az átmenet kontextusa, Pszichoterápia, 14. (2005), ( Topolánszky Á.: A terápiás közösségek új generációi. In: Demetrovics Zs. (szerk.): Az addiktológia alapjai III., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009., ( old) Kelemen G. Csákiné Király L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása, NCSSZI, Budapest, 2004., ( és Szociális munka a gyermekvédelemben. A gyermekvédelem intézményrendszere Az évi XXXI. Törvény A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái, Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, Szöllısi Gábor: Gyermekjóléti alapellátás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, 2005.

4 4 14. A krízis fogalma, a krízishelyzetek lélektani sajátosságai. A szuicidium prevenciójának lehetıségei. Krízisintervenció a szociális munkában Balikó M.: Tele(pszicho)fon (Öngyilkosság-megelızés lehetıségei telefonon át), Animula Kiadó, Budapest, Csürke J. B. Erdıs M.: Serdülık és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelızés lehetıségei. Addiktológia, 2007/4. szám, ( Kézdi B.: Negatív Kód, Pannónia Kiadó, 1995., (9-40. Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A. (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában, A krízisintervenció alapelvei; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 2-3. kötet, Semmelweis Kiadó, Bp., 1994., ( Csoport és közösség. A peremcsoport fogalma. A liminalitás és marginalitás kérdései. Reszocializáció Andorka R.: Bevezetés a szociológiába, Kiemelt demográfiai csoportok: nık, idısek, fiatalok és gyermekek. Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek, Osiris Kiadó, Budapest, ( és Darvas Á. Tausz K.: A gyermekek szegénysége, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( Ferge Zs.: A társadalom pereme és az emberi méltóság, Esély, 2000/1. szám, ( Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné, Animula Kiadó, Budapest, 1997., (5-13. és Gyuris T.: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban, Kapocs, 2003 október, ( Neményi M.: A fogyatékossághoz vezetı út, Iskolakultúra, 2004/5. szám, ( Tausz K. Lakatos M.: A fogyatékos ember helyzete, Statisztikai Szemle, 2004/4. szám, ( Turner, V.: Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai; In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában (szerk.: Bohannan, P. Glazer, M.), Panem Kiadó, Budapest, 1997., ( Virág T.: A gettósodó térség, Szociológiai Szemle, 2006/1. szám, ( Szociális munka pszichiátriai betegekkel. A rehabilitáció és az utógondozás módszereinek ismeretalapja, megjelenése és feltételrendszere a szociális munka gyakorlatában. Közösségi pszichiátriai ellátás Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné, Animula Kiadó, Budapest, 1997., ( Huszár I. Kullmann L. Tringer L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata, Medicina, Budapest, 2000., ( , , Kosza I.: A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatának kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, Kullmann L.: Az orvosi rehabilitáció szerepe és kapcsolatai, Kapocs, 2006/6., ( Harangozó Judit: A pszichiátria missziója a XXI. Században. In: Magyar Tudomány, 2009/8. szám, ( Kelemen, G. Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Bp., NCSSZI, 2004., ( Bugarszki Zs: A közösségi pszichiátriai ellátásról. In: Esély, 2006/1. Gomori, T. B. Erdıs, M. Kelemen, G.: Kényszer vagy együttmőködés? Esély, 2006/5. szám, ( old) 17. A mentálhigiéné fogalma, története, modelljei és paradigmái. A szociális munka mentálhigiénés aspektusa Bagdy Emıke (szerk.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest, Buda B.: A mentálhigiéné fogalma, tárgya, területei; In: Buda B.: Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében, TÁMASZ Alapítvány Országos Alkohológiai Intézet, Budapest, 1998., (9-19. Csürke J.: A lelki egészségvédelem területei: az egészségtanulás multidiszciplináris nézıpontból. In: Szociális Szemle 2008/1-2. szám; (8-23. Kelemen G.: A mentálhigiéné mentalitásának kérdése és a kérdések funkciója a mentálhigiénében; In: TELE- DIALÓGUS. Tanulmányok az öngyilkosság- megelızés kommunikatív perspektíváiról (szerk.: Kelemen G.), Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2000., ( Kézdi B.: A mentálhigiéné paradigmáiról; In: Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás (szerk.: Bagdy E.); Animula Kiadó, Budapest, A szupervízió jelentısége és lehetıségei a szociális szakemberek munkájában Bagdy E. Sárvári Gy.: A szupervízió és a szupervizor képzés; In: Pszichoterápia, 1997/VI., ( Kelemen G.: Szupervízió a családterápiában; In: Pszichoterápia, 1996 március, V. évf. 2. szám, (

5 5 Kelemen Gábor: Szupervízió az addiktológiában. Interdiszciplináris team-szupervízió. Addiktológia 2003/2. szám, ( Pik K.: Ráhangoló Szupervíziós tapasztalatok, Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Mándi N. Fekete S.: A segítı krízise. In: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (szerk.: Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A.). Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Értékek, ideológiák, etikai dilemmák megjelenése a szociálpolitikában és a szociális munka gyakorlatában. A szociális munka etikai kódexe A Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Ferge Zs.: Szabadság és biztonság; In: 2000, 1994 augusztus Kozma Judit: A szociális munkás szakmai és egyéni fejlıdése. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Loewenberg F. Dolgoff R.: Érték és etika a szociális munka gyakorlatában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Loewenberg F. Dolgoff R.: Etikai választások a segítı foglalkozásokban; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Hegyesi, G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója. In: Kozma, J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Bp., Szociális Szakmai Szövetség, (9-27. Kelemen, G. Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Bp., NCSSZI, ( Pál Tibor: Kérdések dilemmák viták. A magyarországi Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( A szociális biztonsághoz való jogok szabályozása és érvényesülése Magyarországon és az Európai Unióban évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A Magyar Köztársaság Alkotmánya Európai Szociális Charta; In: Esély különszám, Juhász G.: Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a szociális biztonsághoz való jog természetérıl és szabályozásáról; In: Esély, 1996/3. ( Juhász G: A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozása elé; In: Esély, 1995/ 3. szám Quesad, L. J. Szilágyi I.: Szociális jogok Európában: Az Európai Szociális Charta; In: Esély, 1996/2., ( Szamuel K.: Európai szociális jogok Magyarországon; In: Fundamentum, 1998/3., ( Molnár Margit (2009): A szociális jogok aktuális kérdései, PTE, Pécs, 2009., ( Az aktív korosztály munkaerıpiaci védelmét szolgáló foglalkoztatáspolitikai eszközök. A munkanélküliekkel való foglalkozás specifikumai a szociális munkában Baksay G. (2005): Munkanélküliség az Európai Unióban, Európai Tükör 2005/11. szám, ( Demkó O. Frey M.- Gács E.: Makrogazdasági helyzetkép; a hazai munkaerıpiac jellemzıi, fejlıdési trendjei nemzetközi összehasonlításban; In: EU-konform foglalkoztatáspolitika (szerk.: Frey M.), OFA Foglalkoztatást Elısegítı Közhasznú Társaság, Budapest, 2001., ( Fóti J. Lakatos M. (2006): Foglalkoztatottság és munkanélküliség a évi mikrocenzus alapján, Munkaügyi Szemle, 2006/3. Girasek E. Sík E.: Munkaerıpiac és informális jövedelem; In: Kolosi T. Tóth I. Gy. Vukovich Gy.: Társadalmi riport, TÁRKI, Budapest, Gráczer I.: A családsegítı szolgálatok helye és szerepe a tartós munkanélküliség kezelésében, Társadalomkutatás 2005/1. szám, ( (Internetes elérhetıség: Csorba Judit: Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? In: Esély 2009/5. Gyulavári Tamás: Munkaviszony, önfoglalkoztatás és a közöttük lévı szürke zóna. In: Esély 2009/6. Molnár Margit: A szociális jogok aktuális kérdései. PTE, Pécs, 2009., ( Társadalmi egyenlıtlenségek (elméletek, vizsgálati módszerek, nemzetközi és hazai tendenciák) a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem éve

6 6 Esping-Andersen, G.: Jövedelmi egyenlıtlenség és esélyegyenlıtlenség; In: Írások az egyenlıtlenségrıl, az egyenlısdirıl és az új egyenlıségrıl (szerk.: Giddens, A. Diamond, P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( Ferge Zs.: Ellenálló egyenlıtlenségek, Esély 2005/4. szám, (3-41. Sen, A.: Társadalmi kirekesztés: fogalom, alkalmazás és vizsgálat, Esély 2003/4. szám, (3-22. Szalai J.: A társadalmi kirekesztıdés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( Walker, R.: Lehetıségek és életesélyek: a szegénység, az egyenlıtlenség és a kirekesztés dilemmái; In: Írások az egyenlıtlenségrıl, az egyenlısdirıl és az új egyenlıségrıl (szerk.: Giddens, A.- Diamond P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( Cerami, A.: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély 2009/1. Jordan, B.: A szociális munka és a világszegénység, Esély 2009/4. Virág T.: Szegények a kistelepülések fogságában, Esély 2009/4. Darvas Á. Tausz K.: Gyermek-szegénység, Demos Magyarország, Budapest, A konzultációs kapcsolat keretében végzett munkához kapcsolódó képességek, fogalmak és folyamatok Fonyó I. Pajor A. (szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témakörébıl. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2000., ( Kelemen G.: A velünk élı szenvedélyek. Pro Pannonia, Pécs, 2009., ( old) Lefever, R. (2007): Kényszeres segítés, PTE, Pécs, 2007., ( Kelemen G.: Reflexív gondolkodás a szociális munkában, Esély, 2006/1. szám, ( Fonyó I. Pajor A. (szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témakörébıl; ELTE, Bárczi G. Gy. F. K., Budapest, Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal; Animula Kiadó, Bp , ( Rogers, C. R.: Valakivé válni A személyiség születése; Edge Kiadó, Budapest, 2003., ( Kulcsár É.: Tanácsadás és terápia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, március 1.

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) által jóváhagyott,

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK 1 *ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER (A ZÁRÓVIZSGA SORÁN SOR KERÜL A SZAKDOLGOZAT MEGVÉDÉSÉRE, VALAMINT AZ ALÁBBI KÉT TÉTELSORBÓL EGY-EGY KÉRDÉS KIHÚZÁSÁRA.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2015. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika és a szociális munka

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán Ferge Zsuzsa (2010):Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek Napvilág, Budapest 9-38. 76-109. Atkinson, Tony (1998): Társadalmi kirekesztődés, szegénység, munkanélküliség Esély 4. szám pp.3-18. Gans, Herbert

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13.

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés április 13. Melléklet a Kari Tanács 33/2010. KT (04.13.) számú határozatához Abszolutórium (Teljesítendo kredit:190) Alapozó képzés (Teljesítendo kredit:28) elem LSZM100 Filozófia LSZM100 Filozófia LSZM101 A társadalomelmélet

Részletesebben

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka Záróvizsgák- Szociális munka Tételek Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka I. A szociális munka meghatározása, tárgya és célkitűzései, a szociális probléma ismeretető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A modul programja. A modul részletes leírása

A modul programja. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (41) MA-KRIZ MA krizeológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátás

Gyermekjóléti alapellátás I. Általános követelmény: Gyermekjóléti alapellátás A vizsgázó ismerje a gyermek- és ifjúkor sajátosságait, a gyermekek, fiatalok társadalomban, családban elfoglalt helyét, a szükségleteiket, problémáikat

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2

Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2 Tantárgy neve: PSZM-TI-221/6 Társadalmi integrációt segítő tanácsadás speciális kollégium Kredit: 2 Félév: 3-4 Heti óraszám: 2 Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat X Értékelés: Gyakorlati jegy X Előfeltétel:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT TÉTELSOR 1. TÉTEL (A) A szociológia, mint tudomány. A szociológia módszerei. A szociológia fogalma, célja, a legfontosabb társtudományok. Szakszociológiák és hazai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

M I N T A T A N T E R V

M I N T A T A N T E R V M I N T A T A N T E R V - SZOCIÁLIS MUNKA SZAK LEVELEZİ TAGOZAT Kötelezı tárgyak: 1. félév SJKSC1011SL Szociális munka alapjai 10 0 0 3 Vizsga SJKSC1021SL Laikus gyakorlat 0 0 5 3 SJKSC1031SL Informatikai

Részletesebben

IV: Irodalomjegyzék a tematikához mellékletként csatolva. Budapest, 2004-01-07 Ohly Éva és Somorjai Ildikó

IV: Irodalomjegyzék a tematikához mellékletként csatolva. Budapest, 2004-01-07 Ohly Éva és Somorjai Ildikó ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete 2003/2004 tanév Szociális munkás és Szociálpolitika Tanszék Második félév Szociális munka Szak Szociális munka oktatása Szociális képzések rendszere I. A tárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

1. A társadalompolitika és szociálpolitika fogalmának értelmezése

1. A társadalompolitika és szociálpolitika fogalmának értelmezése A tantárgy neve: Szociálpolitika (Andragógia és Ifjúságsegítő Felsőfokú Szakképzés) A tantárgy kódja: Félévi óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: V. félév Előadó: Dr. Szarvák Tibor PhD egyetemi docens

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása I. Általános követelmény: A szakvizsga célja, hogy a jelölt adjon számot arról, hogy rendelkezik a szakterületre vonatkozó korszerű szemlélettel, elméleti

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Társadalmi probléma és kirekesztés modul

Társadalmi probléma és kirekesztés modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (482) MA-PROB-KIR Társadalmi probléma és kirekesztés modul A modul részletes leírása A fejlesztés a konstrukció következı célkitőzéseihez kapcsolódik: - a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

Készségfejlesztés Gallusné Szabó Edit. Óraadó tanár

Készségfejlesztés Gallusné Szabó Edit. Óraadó tanár Tantárgy elzése Készségfejlesztés nappali tagozaton: 30 tanóra/ félév levelező tagozaton: 15 tanóra/félév Tanóra típusa tréning Meghirdetési időszak tavaszi félév őszi félév Az oktatási folyamatban szakemberré

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben