K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK"

Átírás

1 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Hegyesi G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., (9 26. Szabó L.:A szociális munka természete; In: Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, 1993., ( Woods, R.: A szociális munkások tevékenységének egy lehetséges rendszerezése; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( A szociális munka kialakulása, szakmává válása az USA-ban, Európában és Magyarországon. A szociális munka fejlıdése, irányzatai, modelljei Barker, R. L. Almásy, J.: Mérföldkövek a szociális munkában: A szociális gondoskodás és a szociális szemlélet változása Hammurabitól napjainkig, Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Kendall, K. A.: Szociális munkások képzése világszerte; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Müller, W. : Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá, T-Twins Kiadó, Budapest, 1992., (5 86. Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon ( ), Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Talyigás K. Hegyesi G.: Bevezetı; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, 1996., (7-15. Szabó L.: A szociális munka szakmává válása és az esetmunka kezdetei; In: Szabó L.: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 20., Budapest, 1999., ( Szabó L.: Szociális esetmunka elméleti alapvetés; A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3.; Budapest, Szabó L.: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Fıiskola, Budapest, Az esetmunka folyamata. A problémamegoldó modell Bányai Szabó - Tánczos: Az esetmunka folyamata; In: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Compton, B. R. Galaway, B.: Problémamegoldás: a szociális munka folyamata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Szabó L.: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában; In: Szociális esetmunka elméleti alapvetés, A Szociális Munka Alapítvány Kiadványi 3., Budapest, 1993., ( Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata; Wesley könyvek szociális munkásoknak 5, Wesley János Lelkészképzó Fıiskola, Budapest, Családi esetkezelés. Szociális munka családokkal. Rendszerszemlélető pszichoszociális családkonzultáció Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula Kiadó, Budapest, 1995., (9-25. old. és Goldenberg, H. & I.: Áttekintés a családról. II. kötet, Animula kiadó, 2008., és III. kötet ( Lüssi, Peter: A rendszerszemlélető szociális munka gyakorlati tankönyve. Interdiszciplináris szakkönyvtár I., Budapest, Minuchin, Patricia Colapinto, Jorge Minuchin, Salvador: Krízisrıl krízisre: A szegény családok segítése, Animula, Budapest, Papp Gyızı Dr. Lovász Zsuzsanna: Családvédelem, családgondozás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, Satir, Virginia: A család együttélésének mővészete, Coincidencia, Budapest, Stang Tünde: Szociális munka családokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (Szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Feuer Mária (szerk.): A családsegítés elmélete és gyakorlata. Szöveggyőjtemény, Akadémiai Kiadó, Bp , (21-94.

2 2 Szabó Lajos: A családterápiák fejlıdése és hatásuk a szociális esetmunkára. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola. Bp , ( Szabó Lajos: A rendszerszemlélet és az általános szociális munka - modellek megjelenése az esetmunkában. In: Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola. Bp , ( ) 5. A szociális csoportmunka története, fejlıdése, típusai. A csoportok fejlıdésének fázisai, a csoportok vezetésének alapvetı kérdései Németh L.: Szociális munka csoportokkal; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Rácz J. - Hoyer M.: Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok; In: Esély, 1995/3. Szilvási L.: Csoportmunka egy anyaotthonban; In: Esély, 1997/1. 6. A közösségi szociális munka irányzatai, alkalmazási lehetıségei. A közösségfejlesztés szerepe a szociálpolitikában Alinsky, S. D.: Célok és eszközök a közösségi szociális munkában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( Gosztonyi G.: Közösségi szociális munka; In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma J.), SzSzSz, Budapest, 1998., ( Varsányi E.: Bevezetés; In: Megfigyelés és cselekvés (szerk.: Varsányi E.), Balassi Kiadó, Budapest, 1999., (7-25. Zastrow, Ch.: A szociális munka közösségi gyakorlata; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet, Semmelweis Kiadó, 1994., ( Vercseg, I.: Közösségfejlesztı leckék kezdıknek és haladóknak. ec1256f ?opendocument (elérés: ) 7. Az iskolai szociális munka alapvetı kérdései, tevékenységi szintjei Balikó M.: Szociális munka az iskolában; In: Iskolai mentálhigiéne Tanulmányok (szerk.: Kézdi B.), Pannónia Könyvek, 2000., ( Bányai E.: Az iskolai szociális munkáról; In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( Germain, C. B: Ökológiai megközelítés az iskolai szociális munkában; In: Tanulmányok a gyermekjólét körébıl I., Iskolai szociális munka (szerk.: Budai I.), Kézirat, Hajdúböszörmény, 1993., ( Herczog M.: Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Kozma J.: Minél többet dolgoztam az iskolában, annál jobban tisztelem a tanárokat. (Interjú Josephine Joelsonnal az iskolai szociális munkáról), Esély, 1992/2. szám, ( Loss S.: Út a kisegítı iskolába; In: Cigánynak születni (szerk.: Horváth Á., Landau E., Szalai J.), Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000., ( Vajda Zs.: Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok, Esély, 2003/3. szám, ( Szociális munka kisebbségekkel. Migráció Baráth Á. Gyurok J. Sokcsevits D.: A magyarországi horvát fiatalok életmódja, Croatica Kht., Budapest, Diósi Á.: A cigány családsegítés kérdıjelei; In: Esély, 1992/2. sz. Erıs F.: Az etnikai identitás néhány szociálpszichológiai problémája; In: Megismerés, elıítélet, identitás (szerk.: Erıs F.), Új Mandátum Könyvkiadó,Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest, 1998., ( A posztmodern társadalom és a demográfiai öregedés: az idısellátás kihívásai Ferge Zs.: A generációk közötti és a társadalmi szolidaritásról, Esély, 1996./ 4., ( Hablicsek L. Pákozdi I.: Az elöregedı társadalmak szociális kihívásai, Forrás: corleone.romapage.hu/szochalo/upload/esely_200403_hablicsek.rtf Hablicsek László Pákozdi Ildikó: Az elöregedı társadalmak szociális kihívásai. Esély 2004/3., ( Myles, John: Új társadalmi szerzıdés az idısekkel? Esély, 2007/6., (3-45. Széman Zsuzsa: Ki az idıs? Az öregedés különbözı szempontjai: Esély 2008/3., (3-15. old) Giczi Johanna: A szubjektív jólét idıskorban. In: Grábics Ágnes (szerk.): Aktív idıskor. KSH, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2008., (70-79.

3 3 Sütı Teréz Perity Ilona Szabó Judit Ágnes: Idısbarát önkormányzatok. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium, Budapest, 2005., 1(4-49. és /2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 10. Kommunikáció, gondolkodás, nyelv, dialógus Atkinson, R. L. Atkinson, R. C. Smith, E. Bem, D.: Pszichológia, Osiris, Budapest, 1996., ( B. Erdıs Márta: A nyelvben élı kapcsolat, Typotex, Budapest, 2006., ( old.; Grice, H. P.(1997): A társalgás logikája. In: Pléh Cs. Síklaki I. Terestyényi T.: Nyelv, kommunikáció, cselekvés. II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1997., ( Hammer, F. : Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Budapest, Gondolat, Horányi, Ö.: A kommunikációról. In: Béres, I. Horányi, Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció, Osiris, Budapest, 1999., ( Hymes, D.(1997) A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. In: Pléh, Cs. Síklaki, I. Terestyéni, T.(szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris, Budapest, 1997., ( old) Watzlawick és mtsai.: Az emberi kommunikáció pragmatikája. In: Lengyel, Zs. (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyőjtemény, Osiris, Budapest, Wiemann, G. H. Giles, H.: Az interperszonális kommunikáció. In: Hewstone, M. Strobe, W. Codol, J. Stephenson, G.: Szociálpszichológia európai szemszögbıl. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1995., ( Alkoholpolitika és drogpolitika Elekes Zsuzsanna: Alkohol és társadalom, OAI, Budapest, Kelemen Gábor: Szociálhigiéné és alkoholpolitika, Esély, 2006/6., ( Kelemen Gábor: A velünk élı szenvedélyek. Pro Pannonia, Pécs, 2009., ( Rácz József Takács Ádám (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg: Elemzések foucault-i perspektívából, L Harmattan, Budapest, Rácz J. (2005): Ártalomcsökkentı drogpolitika. Magyar Tudomány, 2005/8. Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma kezelésére Internetes elérhetıség: D=900 Alkoholpolitika- és stratégia, OAI, Budapest, Internetes elérhetıség: OAI.pdf 12. Szociális munka szenvedélybetegekkel. Addiktológia, terápiás közösségek, kritikai addiktológia Baráth Á.: Ész nélkül. A kábítószer - használat és függıség lélektani és szociálpszichológiai háttere gyermekeknél és fiataloknál Magyarországon ( ); In: Szenvedélybetegségek, 1999/VII. sz., ( Baráth Árpád: Önsegítı csoportok, társadalmi szolidaritás és szociális munka a 21. század küszöbén: Kritikai áttekintés, Civil Szemle 2005/4., ( Gerevich J.: A drogfogyasztás elızményei, elıjelei és kockázati tényezıi; In: A kábítószer kihívása (szerk.: Gerevich J. Veér A.), Gondolat Kiadó, Budapest, 1992., ( Gönczöl K. Kerezsi K. (szerk.): A deviancia szociológiája; Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest, 1996., ( Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia, Pro Pannonia K., Pécs, Rácz J.: Addiktológia; HIETE, Budapest, Kelemen Gábor, B. Erdıs Márta: Az addiktológiai terápiás közösségek kezeléstörténete az átmenet kontextusa, Pszichoterápia, 14. (2005), ( Topolánszky Á.: A terápiás közösségek új generációi. In: Demetrovics Zs. (szerk.): Az addiktológia alapjai III., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009., ( old) Kelemen G. Csákiné Király L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása, NCSSZI, Budapest, 2004., ( és Szociális munka a gyermekvédelemben. A gyermekvédelem intézményrendszere Az évi XXXI. Törvény A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái, Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, Szöllısi Gábor: Gyermekjóléti alapellátás (Hallgatói segédanyag), NCSSZI, Budapest, 2005.

4 4 14. A krízis fogalma, a krízishelyzetek lélektani sajátosságai. A szuicidium prevenciójának lehetıségei. Krízisintervenció a szociális munkában Balikó M.: Tele(pszicho)fon (Öngyilkosság-megelızés lehetıségei telefonon át), Animula Kiadó, Budapest, Csürke J. B. Erdıs M.: Serdülık és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelızés lehetıségei. Addiktológia, 2007/4. szám, ( Kézdi B.: Negatív Kód, Pannónia Kiadó, 1995., (9-40. Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A. (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában, A krízisintervenció alapelvei; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 2-3. kötet, Semmelweis Kiadó, Bp., 1994., ( Csoport és közösség. A peremcsoport fogalma. A liminalitás és marginalitás kérdései. Reszocializáció Andorka R.: Bevezetés a szociológiába, Kiemelt demográfiai csoportok: nık, idısek, fiatalok és gyermekek. Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek, Osiris Kiadó, Budapest, ( és Darvas Á. Tausz K.: A gyermekek szegénysége, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( Ferge Zs.: A társadalom pereme és az emberi méltóság, Esély, 2000/1. szám, ( Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné, Animula Kiadó, Budapest, 1997., (5-13. és Gyuris T.: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban, Kapocs, 2003 október, ( Neményi M.: A fogyatékossághoz vezetı út, Iskolakultúra, 2004/5. szám, ( Tausz K. Lakatos M.: A fogyatékos ember helyzete, Statisztikai Szemle, 2004/4. szám, ( Turner, V.: Átmenetek, határok és szegénység: a communitas vallási szimbólumai; In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában (szerk.: Bohannan, P. Glazer, M.), Panem Kiadó, Budapest, 1997., ( Virág T.: A gettósodó térség, Szociológiai Szemle, 2006/1. szám, ( Szociális munka pszichiátriai betegekkel. A rehabilitáció és az utógondozás módszereinek ismeretalapja, megjelenése és feltételrendszere a szociális munka gyakorlatában. Közösségi pszichiátriai ellátás Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné, Animula Kiadó, Budapest, 1997., ( Huszár I. Kullmann L. Tringer L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata, Medicina, Budapest, 2000., ( , , Kosza I.: A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatának kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, Kullmann L.: Az orvosi rehabilitáció szerepe és kapcsolatai, Kapocs, 2006/6., ( Harangozó Judit: A pszichiátria missziója a XXI. Században. In: Magyar Tudomány, 2009/8. szám, ( Kelemen, G. Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Bp., NCSSZI, 2004., ( Bugarszki Zs: A közösségi pszichiátriai ellátásról. In: Esély, 2006/1. Gomori, T. B. Erdıs, M. Kelemen, G.: Kényszer vagy együttmőködés? Esély, 2006/5. szám, ( old) 17. A mentálhigiéné fogalma, története, modelljei és paradigmái. A szociális munka mentálhigiénés aspektusa Bagdy Emıke (szerk.): Mentálhigiéné. Animula, Budapest, Buda B.: A mentálhigiéné fogalma, tárgya, területei; In: Buda B.: Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében, TÁMASZ Alapítvány Országos Alkohológiai Intézet, Budapest, 1998., (9-19. Csürke J.: A lelki egészségvédelem területei: az egészségtanulás multidiszciplináris nézıpontból. In: Szociális Szemle 2008/1-2. szám; (8-23. Kelemen G.: A mentálhigiéné mentalitásának kérdése és a kérdések funkciója a mentálhigiénében; In: TELE- DIALÓGUS. Tanulmányok az öngyilkosság- megelızés kommunikatív perspektíváiról (szerk.: Kelemen G.), Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2000., ( Kézdi B.: A mentálhigiéné paradigmáiról; In: Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás (szerk.: Bagdy E.); Animula Kiadó, Budapest, A szupervízió jelentısége és lehetıségei a szociális szakemberek munkájában Bagdy E. Sárvári Gy.: A szupervízió és a szupervizor képzés; In: Pszichoterápia, 1997/VI., ( Kelemen G.: Szupervízió a családterápiában; In: Pszichoterápia, 1996 március, V. évf. 2. szám, (

5 5 Kelemen Gábor: Szupervízió az addiktológiában. Interdiszciplináris team-szupervízió. Addiktológia 2003/2. szám, ( Pik K.: Ráhangoló Szupervíziós tapasztalatok, Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Mándi N. Fekete S.: A segítı krízise. In: Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve (szerk.: Csürke J. Vörös V. Osváth P. Árkovits A.). Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, Értékek, ideológiák, etikai dilemmák megjelenése a szociálpolitikában és a szociális munka gyakorlatában. A szociális munka etikai kódexe A Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Ferge Zs.: Szabadság és biztonság; In: 2000, 1994 augusztus Kozma Judit: A szociális munkás szakmai és egyéni fejlıdése. In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998., ( Loewenberg F. Dolgoff R.: Érték és etika a szociális munka gyakorlatában; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Loewenberg F. Dolgoff R.: Etikai választások a segítı foglalkozásokban; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996., ( Hegyesi, G.: Az általános szociális munka szakmai koncepciója. In: Kozma, J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Bp., Szociális Szakmai Szövetség, (9-27. Kelemen, G. Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. Bp., NCSSZI, ( Pál Tibor: Kérdések dilemmák viták. A magyarországi Szociális Munka Etikai Kódexe. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996., ( A szociális biztonsághoz való jogok szabályozása és érvényesülése Magyarországon és az Európai Unióban évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A Magyar Köztársaság Alkotmánya Európai Szociális Charta; In: Esély különszám, Juhász G.: Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a szociális biztonsághoz való jog természetérıl és szabályozásáról; In: Esély, 1996/3. ( Juhász G: A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozása elé; In: Esély, 1995/ 3. szám Quesad, L. J. Szilágyi I.: Szociális jogok Európában: Az Európai Szociális Charta; In: Esély, 1996/2., ( Szamuel K.: Európai szociális jogok Magyarországon; In: Fundamentum, 1998/3., ( Molnár Margit (2009): A szociális jogok aktuális kérdései, PTE, Pécs, 2009., ( Az aktív korosztály munkaerıpiaci védelmét szolgáló foglalkoztatáspolitikai eszközök. A munkanélküliekkel való foglalkozás specifikumai a szociális munkában Baksay G. (2005): Munkanélküliség az Európai Unióban, Európai Tükör 2005/11. szám, ( Demkó O. Frey M.- Gács E.: Makrogazdasági helyzetkép; a hazai munkaerıpiac jellemzıi, fejlıdési trendjei nemzetközi összehasonlításban; In: EU-konform foglalkoztatáspolitika (szerk.: Frey M.), OFA Foglalkoztatást Elısegítı Közhasznú Társaság, Budapest, 2001., ( Fóti J. Lakatos M. (2006): Foglalkoztatottság és munkanélküliség a évi mikrocenzus alapján, Munkaügyi Szemle, 2006/3. Girasek E. Sík E.: Munkaerıpiac és informális jövedelem; In: Kolosi T. Tóth I. Gy. Vukovich Gy.: Társadalmi riport, TÁRKI, Budapest, Gráczer I.: A családsegítı szolgálatok helye és szerepe a tartós munkanélküliség kezelésében, Társadalomkutatás 2005/1. szám, ( (Internetes elérhetıség: Csorba Judit: Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? In: Esély 2009/5. Gyulavári Tamás: Munkaviszony, önfoglalkoztatás és a közöttük lévı szürke zóna. In: Esély 2009/6. Molnár Margit: A szociális jogok aktuális kérdései. PTE, Pécs, 2009., ( Társadalmi egyenlıtlenségek (elméletek, vizsgálati módszerek, nemzetközi és hazai tendenciák) a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem éve

6 6 Esping-Andersen, G.: Jövedelmi egyenlıtlenség és esélyegyenlıtlenség; In: Írások az egyenlıtlenségrıl, az egyenlısdirıl és az új egyenlıségrıl (szerk.: Giddens, A. Diamond, P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( Ferge Zs.: Ellenálló egyenlıtlenségek, Esély 2005/4. szám, (3-41. Sen, A.: Társadalmi kirekesztés: fogalom, alkalmazás és vizsgálat, Esély 2003/4. szám, (3-22. Szalai J.: A társadalmi kirekesztıdés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán, Szociológiai Szemle, 2002/4. szám, ( Walker, R.: Lehetıségek és életesélyek: a szegénység, az egyenlıtlenség és a kirekesztés dilemmái; In: Írások az egyenlıtlenségrıl, az egyenlısdirıl és az új egyenlıségrıl (szerk.: Giddens, A.- Diamond P.), Napvilág, Budapest, 2006., ( Cerami, A.: Változó Közép-Európa: a jólét és a szociális segélyezés kialakuló modelljei, Esély 2009/1. Jordan, B.: A szociális munka és a világszegénység, Esély 2009/4. Virág T.: Szegények a kistelepülések fogságában, Esély 2009/4. Darvas Á. Tausz K.: Gyermek-szegénység, Demos Magyarország, Budapest, A konzultációs kapcsolat keretében végzett munkához kapcsolódó képességek, fogalmak és folyamatok Fonyó I. Pajor A. (szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témakörébıl. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2000., ( Kelemen G.: A velünk élı szenvedélyek. Pro Pannonia, Pécs, 2009., ( old) Lefever, R. (2007): Kényszeres segítés, PTE, Pécs, 2007., ( Kelemen G.: Reflexív gondolkodás a szociális munkában, Esély, 2006/1. szám, ( Fonyó I. Pajor A. (szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témakörébıl; ELTE, Bárczi G. Gy. F. K., Budapest, Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal; Animula Kiadó, Bp , ( Rogers, C. R.: Valakivé válni A személyiség születése; Edge Kiadó, Budapest, 2003., ( Kulcsár É.: Tanácsadás és terápia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, március 1.

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Baumrind Dianna A serdülőkori drogfogyasztás családi előzményei, fejlődés-lélektani megközelítés Multiprofil, 1987.

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989):

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Rostáné Riez Andrea Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2014 A KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül)

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) TÉMÁK: http: // psycho.unideb.hu/-internetes oldalon elérhetők 1. Agresszió, erőszak, bűnözés

Részletesebben

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Új filmlexikon

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben