A THÉBA STÚDIÓ ANDOR ALAPÍTVÁNY alapító okirata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A THÉBA STÚDIÓ ANDOR ALAPÍTVÁNY alapító okirata"

Átírás

1 A THÉBA STÚDIÓ ANDOR ALAPÍTVÁNY alapító okirata Alulírott alapítói jogok gyakorlója, az Andor György alapító által létrehozott önálló jogi személyként működő THÉBA STÚDIÓ Andor Alapítvány alapító okiratát módosítom az alábbiak szerint: 1. Az alapítvány neve: THÉBA Stúdió Andor Alapítvány Az Alapítvány létesítése: határozatlan idejű A T.H.É.B.A. név a Tánc Helyzetgyakorlatok Ének Beszéd Artisztikum szavak kezdőbetűit tartalmazza, ugyanakkor utal az ókori Théba városához fűződő drámákra, a művészetre, valamint a görög oktatás és nevelés alapelvére, mely szerint a szellemi és testi képességeket együttesen, sokoldalúan kell fejleszteni, így érhetjük el a test és lélek harmóniáját, mely a kiegyensúlyozott egyéniség sajátja. Az artisztikum szó jelentése pedig: művészi megformáltság, a művészet körébe tartozó dolgok, tárgyak, fogalmak összessége. 2. Az alapítvány székhelye: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi u Az Alapítvány létrejöttét és működését átható filozófia: A THÉBA Stúdió Andor Alapítvány azért jött létre, hogy támogassa az emberi önmegvalósítást, személyiségfejlesztést a művészetek segítségével, biztosítsa a művész szakképzés magas színvonalú működését, az oktatás megújítását, lehetőséget biztosítson a pályakezdő művészeknek a kreatív alkotó munkához, elősegítse a művészeti és művész-pedagógiai tudományos kutatásokat. Célcsoportjainak tekinti azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek, illetve elkötelezettek a művészetek iránt és beállítódásuk alapján a megszerzett tudás birtokában a későbbiekben a művészi értékeket átadják környezetüknek, beépítik környezetükbe, azaz megőrzésükhöz továbbfejlesztésükhöz hozzájárulnak. Partnerei azok a civil szervezetek, állami intézmények, szakmai szervezetek, vállalkozások, amelyeknek felvállalt célja e területen tevékenykedni, e területet támogatni. Az Alapítvány tevékenysége során képviseli és lehetőség szerint képviselteti azokat a kulturális értékeket, amelyek Magyarországon, a határainkon kívüli magyar közösségekben valamint Európában jöttek létre. Kapcsolatot teremt és épít, tapasztalatot ad át más régiókban, más országokban működő hasonló szervezeteknek. A sajátos kulturális értékek megőrzése, megismertetése mellett törekszik a kulturális integráció elősegítésére, az egymás iránti tolerancia érvényesítésére az ismeretek átadásával, erre alkalmas események, rendezvények létrehozásával is. 1

2 Az Alapítvány által kiemelten képviselt értékek, alapelvek: - Az esztétika mint érték Az értékek három legmagasabb rendű típusa a jó, a szép és az igaz ezek Platon óta az európai kultúra alapkategóriái. Alapítványunk ezeket az értékeket igyekszik képviselni. - Az etika mint érték Napjainkban kiemelten fontos feladat a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az igaz és a hamis fogalmainak megértetése és a társadalmi érintkezés valamennyi területén ennek megfelelő cselekvésre, életvitelre való ösztönzés. - Az alkotás mint érték A saját és mások alkotásainak megbecsülése egyik központi gondolatunk. - Az alkotás folyamata mint érték Az alkotás folyamatának tisztelete mint a mesterségbeli tudás, a koncentrált figyelmet igénylő, fizikai, szellemi és lelki megterhelést jelentő munka értékelése jelenik meg programunkban. - Az anyanyelv ápolása, mint érték Kiemelten fontos a személyes verbális kommunikációnak az emberi kapcsolatokban betöltött szerepe. Ezért is fordítunk nagy gondot tevékenységünk minden területén és szintjén az anyanyelv gondozására. - A kommunikáció, mint érték A verbális kommunikáció mellett a művészetekben különösen nagy jelentőségű a non-verbális metakommunikáció. Professzionális szinten kell ismerni, és lehetőség szerintelsajátítani a kommunikáció minden formáját. - A nemzeti kultúra, a népművészet, a hagyományok, mint érték A népzene, népművészet, néprajz, ismerete lehetőséget ad, hogy láttassuk a magyar kultúrának az európai kultúrában elfoglalt szerepét, összehasonlíthassuk régi és újkori kultúrákkal. A hagyományok tiszteletén, a népművészet szeretetén fejlődhet tovább a magyar kultúra, más népek kultúrájának megbecsülésével, népi motívumokkal is gazdagodva épülhet fel az új művész-generáció életműve. A pedagógiai humanizmus mint érték A diákközpontúság az Alapítvány által fenntartott iskola fontos alapelve. A nevelés és oktatás fontos tényezője a pedagógusok és az egész iskola diákok felé sugárzott attitűd rendszere. A pedagógiai humanizmus alapfeltétele a diákhoz mint individuumhoz való viszonyulás és a tanulók jogainak tiszteletben tartása. - Az esélyegyenlőség mint érték Az egyénekre lebontott, differenciált oktatási program, az Alapítvány pályázatai, valamint a jól felszerelt művészeti műhely használatának lehetősége az esélyegyenlőség elvének biztosítását jelenti. A természet, a környezet szeretete, az élet védelme, mint érték Az Alapítvány tevékenységét meghatározza a természettel való harmonikus együttélés 2

3 módjainak keresése, annak a gondolatnak jegyében, hogy nem urai, hanem részei vagyunk a természetnek. Innen gyenes út vezet a természet, környezetünk, az élet védelmének fontosságához, hiszen ez az egész emberiség érdeke, melynek tanulóink, művésztársaink és mi is tagjai vagyunk. Növények, állatok, emberek életéről van szó, beleértve a saját életünket is, saját testi és lelki egyensúlyunk megteremtéséről, képességeink, tudásunk állandó gyarapításáról, az emberhez, művészhez méltó példamutató nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása. ó élet kialakításáról. 4. Az alapítvány célja, küldetése: A THÉBA Stúdió Andor Alapítvány közhasznú szervezet. Az Alapítvány folytatni kívánja az 1981-ben Andor Edit által megindított THÉBA Stúdió munkáját és az június 7-én Andor Edit által alapított THÉBA Kulturális Szolgáltató Gazdasági Munkaközösség tevékenységével megkezdett hagyományokat. Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek az alábbi jogszabályhelyekhez, közfeladatokhoz köthetők: évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl 121. a)-b) - kulturális tevékenység, közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ mûvelõdésre szervezõdõ közösségek tevékenységének javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; mûvészeti intézmények/lakossági mûvészeti kezdeményezések, önszervezõdések támogatása, a mûvészi alkotó munka feltételeinek javítása, a mûvészeti értékek létrehozásának, megõrzésének segítése évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl 2. (3) - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés köznevelési intézmény alapítása és fenntartása évi LIII. törvény a természet védelméről 64. (1) - természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelmérõl 57/A (2) Az épített környezet alakítása és védelme évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5 (1) - a kulturális örökség védelme évi CI. tv. a felnõttképzésrõl 3. (2) a) b) - munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Felnõttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelõ, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról 5. (3) - tudományos tevékenység, kutatás évi XCIX. tv. az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. (1) -Az elõadó-mûvészeti tevékenység feltételeinek megteremtése 3

4 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 7., 23. (4) kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, elõadó-mûvészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. Közcélú tevékenységek, melyeket az Alapítvány önállóan, vagy az állami ill. önkormányzati hatáskörbe rendelt közfeladatokat támogatva végez: a.) az Alapítvány vagyonával és annak felhasználásával járuljon hozzá - a kulturális neveléshez és oktatáshoz, a kulturális örökség megóvásához - művészeti tudományos művek megjelenéséhez, - művészet-pedagógiai, módszertani kutatásokhoz, - új művészi elképzelések megvalósításához, b.) rendelkezésére álló eszközeivel szolgálja - a fiatalok művészet iránti fogékonyságának fejlesztését, - képességét a valódi művészi értékek felismerésére, - a színházi kultúra, az irodalom, zene, tánc, képzőművészet és az építészet alkotásainak megismerését. c.) törekedjék a harmonikus egyéniség kialakítására, ennek érdekében - fokozza a beszédkészséget, törekedjék a tánc-, mozgás- és viselkedéskultúra, a vizuális kultúra fejlesztésére és az ez irányú ismeretek minél szélesebb körben való terjesztésére. d.) a művészet különböző ágainak oktatásán, gyakorlásán keresztül - segítse a fiatalok közösségbe való beilleszkedését, egymás elfogadását, a helyes etikai és esztétikai értékítélet kialakítását, a kreatív alkotó munka folyamatának, a létrejött alkotásnak és alkotójának megbecsülését. e.) alapozza meg - a fiatalok irodalom- színház és zeneszeretetét, a képzőművészet, építőművészet, fotóművészet, mozgásművészet, a tánc, a pantomim, a művészi színvonalú filmek iránti érdeklődését, az igényt a szabadidő minél tartalmasabb eltöltésére f.) a művészeti oktatás segítségével - tegye képessé a fiatalokat a régebbi korok és a legújabb művészi áramlatok, a kortárs művészetek befogadására is, - a művészi pályára készülőket pedig a hagyományőrzés fontosságának hangsúlyozása mellett ösztönözze újabb és újabb utak keresésére, g.) minden rendelkezésére álló eszközzel törekedjék - az alap- közép- és felsőfokú művész szakképzés, - a felnőtt oktatás, - a pedagógusképzés, 4

5 - a továbbképzés, - a tudományos kutatás megvalósítására a művészet valamennyi ágában h.) lehetőségei szerint hozzon létre - alap- közép és felsőfokú iskolát - iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat a fenti célok megvalósítására, és a továbbiakban is működtesse az 1981-ben alapított THÉBA Stúdiót képességfejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, felvételi előkészítő feladatokkal, i.) segítse elő a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-egyenlőségét: - a fogyatékkal élők számára megfelelő művészi szakterületen (énekes, előadóművész, szinkron-művész, dramaturg, képzőművész, stb.) biztosítson szakképzést, -versmondó, színjátszó, képzőművész, zenés, táncos csoportokat hozzon létre és működtessen hátrányos helyzetű fiatalok számára, - lehetőség szerint ösztöndíjjal támogassa a szociálisan rászoruló, és a fogyatékkal élő diákok szakképzését, j.) szervezze meg és biztosítsa - az alapfokú összművészeti iskola, - az érettségi utáni összművészeti THÉBA Művészeti Szakközépiskola, - valamint a THÉBA Művészeti Akadémia - felsőfokú egyetemi oktatás, felsőfokú szakképzés, továbbképzés - működését a hivatalos magyar állami normatíváknak és az EU normáknak megfelelően, a művészképzés, a művész-pedagógus képzés és a tudományos kutató munka számára a művészet minden területén ( Az Akadémia elnevezés a gyermekkortól a késő felnőttkorig tartó egész életen át tartó tanulás folyamatosságát és szükségességét emeli ki.) k.) folytassa a ezredfordulón (2001.január 1.) megalapított Basilides Művészeti Műhely, ezen belül az: A Színház - színpadi produkciók, színházi művészet, mozgás- és táncművészet, pantomim, klasszikus ének-zene, jazz; népzene, szórakoztató zene; Új Európa Csoport képzőművészet, fotográfia; Látva Lássatok Mozgókép Stúdió- filmművészet, video; működtetését azzal a céllal, hogy a társművészetek együtt érvényesülhessenek, a fiatal pályakezdő művészek bemutatkozási lehetőséget kapjanak, és a THÉBA Művészeti Szakközépiskola és Akadémia gyakorlati képzési hellyel rendelkezzen. l.) folytassa a 2007.május 3-án (a Nemzetközi Sajtószabadság Napján) elindított Artes Liberales online folyóirat működtetését, hogy - a művészeti, kulturális, hagyomány- és értékmegőrző, értékteremtő eseményekre felkeltse az érdeklődést, - a művészet, a művészet-pedagógia és az ezekkel foglalkozó tudományágak képviselői a társadalom széles rétegeihez szólhassanak, és a doktoranduszoknak lektorált tanulmányok megjelentetését biztosítsa. m.) művészeti, kulturális és oktatási tevékenységében mindig tartsa szem előtt 5

6 - a fenntartható fejlődés, - az egészségmegőrzés - a környezetvédelem elveit, és minden rendelkezésre álló eszközzel segítse az ilyen irányú ismeretek terjesztését, - a felelőssségérzetet szűkebb és tágabb környezetünk, a természet kincseinek védelme iránt a fenntartható fejlődés érdekében. n.) teremtse meg a szakmai tapasztalatcsere és továbbképzés lehetőségeit (mesterkurzus, workshop, szakmai konferencia, kiállítások), - lehetőség szerint szervezzen regionális, országos és nemzetközi művészeti fesztiválokat a határon túli magyar iskolák, művészeti csoportok, intézmények bevonásával és támogatásával, - törekedjen együttműködésre, közös projektek megvalósítására belföldi és külföldi iskolákkal, kulturális, művészeti csoportokkal, intézményekkel o.) lehetőség szerint írjon ki pályázatokat - pályakezdő művészek számára a különböző művészeti ágakban új elképzelések megvalósítására, művészi alkotások ösztönzésére, - tudományos, művészi és művész-pedagógiai módszertani kutatásokra, új képzési modellek (e-learning, blended learning ) létrehozására. Az alapítvány hatóköre országos és nemzetközi. Tevékenységi köre : Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység Oktatás, szakképzés, és az ehhez szükséges szakmai gyakorlat biztosítása, ennek érdekében: Ruházati termékek, jelmezek gyártása, díszlet, installáció készítése Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás, színházi előadások, koncertek szervezése, Film- video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás Kiadói tevékenység Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység Reklám, piackutatás Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység 5. Az Alapítvány jövőképe: - olyan szervezetek társult tagja kíván lenni, amelyek a kulturális értékek, sajátosságok megőrzését és továbbadását nemzetközi szinten valósítják meg, - hazai civil szervezetként ezen kulturális örökségnek, esztétikai és etikai értékeknek a mindennapi életbe való beépítését, kulturális hagyományőrző közösségek megteremtését kívánja elősegíteni a művészet iránt fogékony fiatalok és partner kapcsolatai révén, - legfontosabb céljait a képességfejlesztés, az összművészeti szakképzés, a kulturális események szervezése, az előzőekben leírt területeken végzett kutatások eredményeinek átadása során egyre magasabb szinten valósítja meg. 6. Az alapítói vagyon 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amely összeget az alapító az eredeti alapító okirat aláírásával egyidejűleg elkülönített bankszámlán helyezett el. 6

7 Az alapítói vagyonnal az Alapítvány köteles úgy gazdálkodni és azt úgy bővíteni, hogy a rendelkezésre álló összeget az Alapítvány céljaira illetve a működés költségeire fordíthassa. Az Alapítvány gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, ill. az alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a közhasznú tevékenységére fordítja. 7. Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozat évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott. A Kuratórium a fentieket a továbbiakra is kizárja és úgy nyilatkozik, hogy az alapítvány a jövőben is pártoktól független lesz, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet a következő választásokon sem fog állítani és nem fog támogatni. 8. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki pénzeszközzel, dologgal és tevékenységgel csatlakozhat. Az esetleges együttműködés, közös projekt, pályázat részleteit külön szerződés szabályozza. A csatlakozó sem alapítói joggal, sem az Alapítvány szervezetét, működését, tevékenységét befolyásoló egyéb jogokkal nem rendelkezhet. 9. Az Alapítvány szervei: A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság Az Alapítvány kuratóriuma Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki.a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt. Ha a kezelő szerv tevékenysége az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító dönthet a kijelölés visszavonásáról és kezelőként más szervet jelölhet ki. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: 1. Andor Edit, a kuratórium tagja lakcím: 1171 Budapest Nagyszentmiklósi u Dr. Bártfayné,dr Felsővályi Kinga, a kuratórium tagja lakcím: 1117 Budapest Kőrösy József u György Judit, a kuratórium tagja lakcím: 2000 Szentendre Üde u Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki a) a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály máshogy nem rendelkezik. c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat Nem lehet a kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legyelább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig. A kuratórium tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem. 7

8 9.4. A kuratórium nem hozható létre oly módon, hogy abban az alapító közvetlenül vagy közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhasson A kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel A kuratórium tagjai a kuratóriumban viselt tisztségükért tiszteletdíjat vehetnek fel, és alapítványi tevékenységük körében költségtérítés illeti meg őket A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás meghosszabbítható illetve indokolt esetben [Ptk. 74/C. (6) bekezdés] visszavonható.a kuratórium tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják A kuratóriumi tagság megszűnik - a tag halálával, - lemondással, - az alapítói jogok gyakorlója által történő visszahívással, - a felkérés időtartamának lejártával, - az Alapítvány megszűnésével A kuratórium működése: A kuratórium képviseli az alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Biztosítja az alapítványnak az alapító okirat szerinti működését, gondoskodik egyúttal az alapítvány vagyona, az alapító okiratban rögzített célok szerinti felhasználásról. Meghatározza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról..a kuratórium határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésén tagjainak több mint fele jelen van. A kuratórium üléseit a törvény által megengedett módon a modern technika eszközeivel, számítógépes technikával (pl. konferencia beszélgetés, , skype) az interneten is le lehet folytatni. A kuratórium az üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább egy alkalommal köteles ülést tartani, beszámolót készíteni és a jövő évi költségvetésre, tevékenységre vonatkozóan határozatot hozni, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozóan A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített szótöbbség szükséges - kivéve az éves beszámoló elfogadását - a kuratórium pontban szabályozott kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek eldöntéséhez. Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium egyhangú döntéssel hagyja jóvá A kuratórium üléseit az ezzel megbízott kuratóriumi tag vezeti A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ülést vezető uratóriumi tag aláírásával hitelesít. Az alapítvány az ülésekről készített jegyzőkönyvet a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az alapítvány székhelyén kifüggeszti. A kuratóriumi döntéseket, azok időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (személyét) a jegyzőkönyvben pontosan és lehetőleg szó szerint rögzíteni kell A kuratórium döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 8

9 számaránya ha lehetséges személye - megállapítható. A határozatokat azok meghozatalát követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe A kuratóriumot két kuratóriumi tag együttesen írásban, a napirend közlésével (ajánlott levélben vagy ben vagy telefaxon) hívja össze oly módon, hogy az ülést megelőző nyolc nappal a meghívotthoz megérkezzék. Bármely tag kérheti a kuratórium ülésének összehívását a cél és az ok megjelölésével, mely kérelmet a kuratórium köteles 8 napon belül teljesíteni. Az ülés a jelenlévők számbavételével és a napirendi pont ismertetésével kezdődik. A kuratórium ülései nyilvánosak A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója [Ptk b.) pont], élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás A kuratórium kizárólagos hatásköre: A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi döntések meghozatala: a.) Az alapítvány ügyrendjének - az alapító egyetértésével történő elfogadása; b.) Döntés a vagyon felhasználásának elveiről és módjáról; c.) Az alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása; d.) Döntés az alapítványhoz történő csatlakozásról, illetve adományok, felajánlások elfogadásáról; e.) Döntés az alapítványi vagyon elidegenítéséről azzal, hogy az abból befolyt összeget az alapítvány céljaira kell fordítani; f.) Utalványozásra jogosult az elnök és az általa meghatalmazott személyek, akik megfelelnek a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében foglaltaknak; g.) Döntés az alapítvány vállalkozói tevékenységéről; h.) Az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a kuratórium egyhangú döntése alapján a tárgyévet követő év május 31. napjáig történik; i.) Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. j.) A rövid- közép- és hosszú távú stratégiai terv és fenntarthatósági terv elfogadása. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány kuratóriumának írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítványt a Kuratórium által meghatalmazott tag képviseli. Az Alapítvány képviseletében a Kuratórium által meghatalmazott személy jogosult aláírni A felügyelő bizottság Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait az alapítói jogok gyakorlója kéri fel határozatlan időre..a felügyelő bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek. A felügyelő bizottság tagjai: 1. Kolbert János, a felügyelő bizottság tagja, elnök lakcím: 1125 Budapest, György Aladár u.27/b. 2. Grossen Görgyi, a felügyelő bizottság tagja lakcím: 1089 Budapest, Korányi S.u.4. 9

10 3. Vékás Magdolna, a felügyelő bizottság tagja lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei u Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Kuratórium elnöke, vagy tagja, b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaiszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll ha a jogszabály máshogy nem rendelkezik, c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: - a tag halálával, - lemondással, - az alapítói jogok gyakorlója által történő visszahívással, - a felkérés időtartamának lejártával, - az Alapítvány megszűnésével A felügyelő bizottság működése: A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal, és a szerint működik. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti a cél és az ok megjelölésével, mely kérelmet a felügyelő bizottság elnöke 8 napon belül köteles teljesíteni. Ha ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, a kérelmező tag is összehívhatja az ülést. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azonos napirendi pontokkal legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni A felügyelő bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. 10

11 A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.. A felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül a kuratóriumi elnöknek össze kell hívnia. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő bizottság jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. 10. Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát az alapító vagy az általa megjelölt személy, ilyen hiányában elsőszülött örököse döntésének megfelelően az Alapító Okiratban meghatározott célra kell felhasználni azzal, hogy az az Alapítvány nevét továbbra is viselje. Ha az örökös máshogy nem rendelkezik, a vagyon Magyarország legkisebb diáklétszámával rendelkelkező középfokú művészeti iskolájához kerüljön, amely iskola a művészeteknek legalább 3 ágában folytat képzést. 11. Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet 12. Jelen Alapító Okiratot a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. Igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Budapest, február

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító okirat amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapítók a Ptk. 74/G

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben

VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata Kiművelt emberfők Alapítvány Alapító Okirata (2011. május 19.) módosításokkal egységes szerkezetben Kiművelt emberfők Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A komáromi K-EMÖ Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben 2008. május 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a városban élő gazdátlan, kóbor ebek elhelyezését, és állatszerető polgároknál részükre

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben