GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006."

Átírás

1 ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. -a július 1-jétől a közszolgálati életpálya programban meghatározott elvek és szempontok figyelembevételével új jogintézményként bevezette a munkateljesítmény értékelésének rendszerét. Az éves teljesítményértékelés célja, hogy növekedjen a közszolgálatban állók igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala. A célok egyértelmű meghatározásának, a teljesítménykövetelmények rögzítésének és az egyéni teljesítményértékelések lefolytatásának az életpálya szempontjából is kiemelkedő jelentősége van, mivel ez képezi alapját az alapilletmény eltérítésének. A munkáltató - át nem ruházható hatáskörében - a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül az egyéni teljesítményektől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30 %-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Mindez rendkívüli felelősséget hárít a munkáltatói jogkör gyakorlójára. A Ktv. 34. (7) bekezdése alapján, ha a teljesítményértékelés tartalma hibás, vagy valótlan ténymegállapítást tartalmaz, annak megsemmisítése iránt közszolgálati jogvita kezdeményezhető. A képviselő-testület joga és kötelessége, hogy évente meghatározza azokat a célokat, amelyek a Polgármesteri Hivatal és a Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képezik. Ezt követően a polgármester a jegyzőnek és a Közterület Felügyelet vezetőjének, a jegyző - az aljegyzőt és az irodavezetőket bevonva - a hivatal köztisztviselőinek, a Közterület Felügyelet vezetője pedig az intézmény köztisztviselőinek személyre szólóan előre, írásban meghatározza a célok elérését szolgáló konkrét követelményeket (melyeket a csatolt melléklet tartalmaz), illetve év végén értékeli annak teljesítését. Az előterjesztésben szereplő kiemelt célok az alábbi döntéseken és dokumentumokon alapulnak: - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, ügyrendje, - az önkormányzat évi munkaterve, - az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramok, - az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek. Mindezeken túl figyelembe vettük: - a városfejlesztés teendőit, - a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelését, - a helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartást, - a térségi együttműködés erősítését, - humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárásokat, - a helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggő teendőket

2 A kiemelt célok meghatározásánál külön csoportosítottuk az önkormányzat egészének működésére (átfogó célok), az egyes alaptevékenységi területekre (tevékenységi célok), az alaptevékenység ellátását segítő kiszolgáló tevékenységekre vonatkozó célokat (funkcionális célok), valamint az eseti célokat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése - a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Polgármesteri Hivatal és a Közterület Felügyelet köztisztviselői részére a évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a melléklet szerint állapítja meg. Felelős: Balogh József polgármester Dr. Kovács Lajos jegyző Cseh Ferenc Közterület Felügyelet vezetője Határidő: március 15. az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása december 31. az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése Győr, február 9. Balogh József polgármester Az előterjesztést véleményezte: Jogi- Etikai és Közigazgatási Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Az előterjesztést készítette: Munkaügyi Iroda dr. Kovács Lajos jegyző Melléklet a.../2006. (II... ) sz. Kgy. határozathoz

3 Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése évben a Polgármesteri Hivatal és a Közterület Felügyelet köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez az alábbi kiemelt célokat állapítja meg. ÁTFOGÓ CÉLOK Az önkormányzat átfogó célja, hogy működését az alábbiak jellemezzék: - folyamatosan rendelkezésre álljanak a település helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések, - alapcélok határozzák meg a település általános stratégiáját, illetve egyes működési területeinek irányait, - az önkormányzat tevékenységének összehangolása, az ezzel kapcsolatos döntések hatékony előkészítése, az elfogadott döntések ütemezett végrehajtása, - a versenyképességi pólus létrehozásához szükséges előkészítő munkálatok maradéktalan elvégzése, - hosszú távú döntéseken alapuljon a település legfontosabb problémáinak kezelése, jövőképének alakítása, - a koncepciók megvalósítását végrehajtási programok, tervek szolgálják, amelyek a szükséges feltételeket is biztosítják, - a vezetés legyen elkötelezett a település jövőképének tudatos alakítása iránt, - a köztisztviselők stabil és világos jövőképpel rendelkezzenek, - a város kulturális, idegenforgalmi és marketing tevékenységének összehangolása, az ezzel kapcsolatos testületi (stratégiai) döntések folyamatos, ütemezett végrehajtása, - megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a műveltségelemek fejlesztésére (magatartáskultúra, kommunikáció, informatika, környezetkultúra, identitástudat, technikai- és technológiai kultúra) és a munkavégzés körülményeinek javítására. TEVÉKENYSÉGI CÉLOK 1.) Győr város gazdasági fejlődésének ösztönzése, a vállalkozás élénkítés és a foglalkoztatási helyzet javítása: - a nemzetközi kapcsolatok tovább erősítése, - ki kell használni a pályázattal elnyerhető központi és Európai Uniós források felhasználásában rejlő lehetőségeket, - a jövedelmező befektetési lehetőségek feltárása és kiaknázása, a befektetések, fejlesztések hasznosulásának figyelemmel kisérése, 2.) Győr város hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítása: - a hivatali erőforrások, valamint a térségfejlesztésbe erőforrásként bevonható tőkekapcsolatok áttekintése, hazai és EU-s pályázatok és projektek készítése, - a Városfejlesztési Stratégia elkészítésében, monitoring rendszerének kialakításában és későbbiekben megvalósításában való közreműködés, - a Győri Városkörnyéki Agglomerációs Fejlesztési Társulást és a Győri Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések összehangolt fejlesztésében való közreműködés, a városrendezési tervek teljes körű ismerete és alkalmazása,

4 - hatékony együttműködés a hatósági csoporttal a városrendezési tervek alkalmazásában, tájékoztatásuk és teljes körű bevonásuk a tervek módosításának folyamatába, a közgyűlés által elfogadott szabályozási tervek ismertetése, - a lakosság és a részönkormányzatok szélesebb körű és részletesebb tájékoztatása az elfogadott városrendezési tervi elképzelésekről lakossági fórumokon, újságban, vagy postai úton. - a hatályát vesztett rendezési tervek és a sokszor módosított GYÉSZ visszakeresésre alkalmas rendszerezése - a változások megállapíthatóságával - 10 évre visszamenőleg. 3.) A helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások színvonalának emelése: - gondoskodni kell az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerű és szabályszerű működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről, ugyanakkor át kell tekinteni a szolgáltatások választékát és annak felülvizsgálatával finanszírozhatóvá kell tenni a feladatok ellátását, - készüljön részletes felmérés az önkormányzati intézmények - funkcióval is összefüggő - műszaki állapotáról, építési hatósági megfelelőségéről, különös tekintettel az elmúlt évtizedek szaktanterem, tanterem és tanműhely kialakítási, bővítési munkálataira, továbbá készüljön legalább 5 éves ütemterv az intézmények zavartalan működéshez szükséges beruházási, felújítási és karbantartási feladatokról, - részletes felmérést és elemzést követően ki kell dolgozni Győr intézményeire lebontott, regionális kulturális stratégiai tervét és koncepcióját, melynek célja, hogy elősegítsük a városnak az Észak-Dunántúli Versenyképességi Pólus projekt kapcsán Győr-Bécs-Pozsony-Budapest fejlődési övezet alközpontjaként kulturális regionális centrummá válását, - az önkormányzat fenntartásában működő művészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatai mellékletét képező kötelező mellékletek elkészítését, aktualizálását jogi és szakmai konzultációkkal segítve. - az önkormányzati intézmények munkájának összehangolása, egyes jogértelmezési és alkalmazási gyakorlatok segítése, - az intézményi gazdasági munka hatékonyságának javítására irányuló hivatali szintű teendőkben való részvétel, újabb integrált gazdasági ellátó központok kialakítása érdekében. - az éves költségvetés tervezés elkészítése, - az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok precíz vezetése, az analítikák jegyzői utasítás szerinti egyeztetése, - a féléves és éves beszámolóhoz szükséges feladások határidőre történő elkészítése, - a testületek által hozott döntések végrehajtásának (pénzügyi-gazdasági vonatkozású) folyamatos figyelemmel kísérése. - fel kell tárni a jövedelmező befektetéseket rövid és hosszútávon, - a kintlévőségek csökkentésére irányuló intézkedések átgondolása, megvalósítása - a GVOP pályázat alrendszereinek sikeres megvalósítása

5 - részt kell vállalni a fiatalok kulturált, egészséges szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtésében és működtetésében, - az iskolázottsági és képzettségi színvonal emelésének tartalmi irányait, feladatait össze kell hangolni a régióra jellemző munkaerőpiaci igényekkel, megőrizve az oktatási intézmények minőségi mutatóit, - támogatni kell a korszerű szakemberképzést intézményi fejlesztések sorával a felnőttoktatást, a szakképzés piacképességének elérését célzó törekvéseket, - a közoktatási szférában kiemelt fontosságú a szakképzés Európai Uniós elvárásokhoz való közelítése, bővíteni kell azon iskolák körét, amelyek uniós programokkal egyező képzést folytatnak, támogatni kell az egyes intézmények nemzetközi szakmai kapcsolatait. - a szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi intézmények éves szakmai ellenőrzésében résztvevők hatékony felkészítése, - az egészségügyi ellátási szerződésekben foglaltak betartatása, - a szociális igazgatási jogszabályok változásainak komplex kezelése, azok összefüggéseinek megjelenítése a gyakorlat során, - a szociális ágazati intézmények gazdasági tevékenységének hatékonyabb szervezeti kereteinek kimunkálása. - az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek működtetési feltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges pénzügyi források egy részének biztosítása, - a költségvetés lakáságazati fejezetében előirányzott bevételi és kiadási összegek hatékony felhasználása, takarékos gazdálkodás, az indokolatlan pénzkiáramlások visszafogása pontosabb döntés előkészítéssel, - a központi jogszabályváltozásokból adódó, a helyi lakáspolitikát érintő lehetőségek nyomon követése, gyakorlati alkalmazása, az ehhez szükséges helyi jogszabály változások kidolgozása, pályázatokon való részvétel. - a lakosság részvételének elősegítése a környezet védelmére irányuló tevékenységben, illetve a lakossági kezdeményezések támogatása, - a környezetvédelmi programban meghatározottak időarányos végrehajtásának figyelemmel kisérése, - pályázaton elnyert környezetvédelmi vezetés- és hitelesítési rendszer bevezetésének időarányos teljesítése, - tájékoztató összeállítása a város környezeti állapotáról, - a város közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának folyamatos biztosítása, a zöld területek megóvása, az engedélyhez kötött tevékenységek fokozott ellenőrzése (közterület használati bérleti szerződések, burkolatbontások, behajtási engedélyek lakosság nyugalmát zavaró rendezvények lebonyolításának és a záróra betartásának ellenőrzése), - a közterület ellenőrzések során feltárt hiányosságok sürgős továbbítása az üzemeltetők felé annak érdekében, hogy mielőbb felszámolásra kerüljenek. 4.) A hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatói jelleg és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei: - 4

6 - a november 1-től hatályos KET (közigazgatási eljárási törvény) alkalmazása, - az ügyintézési határidő további csökkentése, - ügyfelek eredményesebb tájékoztatása, felvilágosítása, - az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma, - javítani kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt az ügyfelek tehermentesítése céljából. FUNKCIONÁLIS CÉLOK 1.) Az önkormányzati vagyontárgyak célszerű és hatékony kezelése: - az önkormányzati ingatlan-vagyon kezelése, hasznosítása és gyarapítása a jogszabályban foglaltak szerint. Elsődleges célkitűzés a vagyon hasznosítás során a bevételek maximalizálása és a költségek optimalizálása a rendelkezésre álló előirányzatok függvényében. Ennek érdekében rendszeres vagyon felülvizsgálati program készítése, - a vagyonnyilvántartás folyamatos vezetésének lehetővé kell tenni az önkormányzat ingatlanvagyonának pontos, naprakész ismeretét. - készüljön felmérés a megoldásra váró feladatokról az önkormányzati intézmények zavartalan működéséhez szükséges beruházási és felújítási munkálatokról, - biztosítani kell a beruházások és felújítások teljes körű lebonyolítását, amelynek során kiemelt fontosságú a költségek, aktiválandó értékek helyes meghatározása, javítani kell a szerződéses fegyelmet, - a beruházások lebonyolítása során a gazdaságossági szempontokat kiemelten kell érvényesíteni. 2.) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása - az önkormányzati kincstár működésével - megőrizni a fizető és hitelképességünket, csökkenteni a működési hiányok kialakulásának lehetőségét, - egységes, egymáshoz kapcsolódó pénzügyi nyilvántartási, információs rendszer működtetése, - az integrált pénzügyi-gazdálkodási rendszer alkalmazásával az önkormányzat gazdálkodásának hatékony figyelemmel kisérése, a bizonylati fegyelem javítása, - kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése az ágazati szakirodák közreműködésével, - a helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei, - az ellenőrzéssel megállapított gépjármű adóhiány beszedése, - az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése és végrehajtása, - az adóellenőrzések fokozása

7 3.) Magasan képzett, az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges karakteres személyi állomány biztosítása: - határidőre el kell készíteni az előmenetelhez kapcsolódóan a munkáltatói intézkedéseket, az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését, - a helyi továbbképzési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy valamennyi szervezeti egység vezetőjének lehetősége nyíljon igényeinek megjelenítésére, - különböző szakmai továbbképzéseken való részvétellel elő kell segíteni, hogy a köztisztviselők minél magasabb szinten tudják végezni munkájukat, - a köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátása. - az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javításában való közreműködés (közhasznú munka). 4.) Az önkormányzati szervek hatékony működtetése, valamint a helyi demokrácia erősítése: - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatok feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, - biztosítani kell a törvényes működés alapfeltételeit, - az előterjesztések és a rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása, - az ellenőrzési munkatervben szereplő vizsgálatok előre meghatározott idő alatti teljesítése, a jegyzőkönyvi megállapítások szakszerű, jogilag alátámasztott elkészítése, - az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése során tapasztalt, nagyobb gyakorisággal előforduló hibák ismertetése (szakmai iránymutatás mellett) a kiküszöbölést szolgáló javaslatok tételével, - az önkormányzati intézmények munkájának összehangolása, egyes jogértelmezési és alkalmazási gyakorlat érdekében szükség szerint, de évente legalább három alkalommal intézmény- és gazdaságvezetői értekezlet megtartása a hivatal munkatársainak bevonásával, - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer működtetésével az önkormányzati ellenőrzések hatékonyságának fokozása, - közgyűlés által leadott kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlásával összefüggő számonkérési, beszámoltatási feladatok ellátása, - az intézményi alapdokumentumok (SZMSZ, szabályzatok, alapító okiratok, vezetői munkaköri leírások, stb...) aktualizálása és folyamatos ellenőrzése, - a kiépítendő intézményi belső ellenőrzési hálózat szakmai segítése, - a hivatal vagyon- és tűzvédelmi tevékenységének felülviszgálata, - a kockázatértékelési intézkedési tervben feltárt hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése, - az önkormányzat, a bizottságok, a részönkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok működésével, valamint a hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, a képviselők munkájának hatékony segítése, - 6 -

8 - a társadalmi és civil szervekkel, az egyházakkal kapcsolatos koordinatív tevékenység hatékony ellátása, a folyamatos, és kölcsönös információ áramlás biztosítása, az együttműködési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, - a hivatali kirendeltségek korszerűsítése. - a hivatali ügymenet folyamatos korszerűsítése, kiemelten a GVOP projekt megvalósításával, az e-önkormányzás feltételeinek további biztosítása, - az informatikai együttműködés javítása a hivatal és az intézmények között, az informatikai beszerzések, javítások, karbantartások folyamatosságát biztosító feladatok előkészítése, végrehajtása. - a közbeszerzési eljárások során kiemelt figyelmet kell fordítani a tisztességes verseny követelményeinek betartására, biztosítani kell az esélyegyenlőséget az eljárások lebonyolítása során az ajánlattevők részére. ESETI CÉLKITŰZÉSEK A hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő ellátása, a CAF- modell alkalmazásával kibővített ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer további eredményes megtartása. Az Európai Unióval kapcsolatos közigazgatási feladatok végrehajtása. Az EU-os számviteli irányelvek elsajátítása a szükséges munkaköröknél és adaptálása a hivatal számviteli politikájába. a 2006-ban esedékes (országgyűlési, helyhatósági) választások színvonalas előkészítése, jogszerű és eredményes lebonyolítása

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben