NONPROFIT SZERVEZETEK A TÉRBEN, ELTÉRŐ ESÉLYEKKEL Bucher Eszter 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NONPROFIT SZERVEZETEK A TÉRBEN, ELTÉRŐ ESÉLYEKKEL Bucher Eszter 1"

Átírás

1 NONPROFIT SZERVEZETEK A TÉRBEN, ELTÉRŐ ESÉLYEKKEL Bucher Eszter 1 Magyarországon az elmúlt évtized egyik sikertörténete az újjáéledő helyi társadalomé és a nonprofit szektoré. A rendszerváltozás után az önkormányzatok létrejöttével a helyi lakosság kezébe vehette településének irányítását. Az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, az első, amely rámutat a helyi kezdeményezések fontosságára, a célul tűzi ki decentralizációt. Fontosnak tartja, hogy minden problémát azon a szinten oldjanak meg, ahol keletkezik, erre a helyi lakosság saját kezdeményezései a legalkalmasabbak. A törvény jól érzékeli a helyi települési szint és a civil kezdeményezések fontosságát. 1. táblázat: Nonprofit szervezetek településtípus szerint eloszlása (2000) Településtípus Civil szervezetek Száma (db) Eloszlása Bevételek Főváros ,01 62,8 Megyeszékhely ,43 19,4 Többi város ,12 11,4 Község ,33 6,4 Összesen: ,00 100,00 Forrás: KSH Nonprofit szervezetek Magyarországon, Bp A hipotézisünk a statisztikai adatok feldolgozása alapján fogalmazódott meg. A vidéki szervezetek teszik ki a hazai nonprofit szektor 2/3-át, azonban nem részesülnek ezzel egyenértékű támogatással és érdekképviseleti lehetőséggel. A dolgozat ezen egyenlőtlenségekre kívánja felhívni a figyelmet, ezért területi és települési szinten vizsgálja meg a bevételi forrásokat, a pályázati lehetőségek egy részét, a tavalyi évben életbe lépett Nemzeti Civil Alapprogramot és a Nemzeti Fejlesztési Tervet. Magyarországon 2000-ben a KSH nyilvántartása alapján alapítvány 2 és társas nonprofıt szervezet 3 működött. A civil szektorban egy erős differenciálódás zajlott le, több mint 2/3-át a klasszikus szerveződési formák teszik ki, mint az alapítványok és egyesületek. A szektor fennmaradó kis részét a közalapítványok, köztestületek, közhasznú társaságok alkotják. (Száz A. 2003) Miközben az állami vagy önkormányzati alapítású szervezetek száma folyamatosan nő, a magánkezdeményezésűek, amelyek az alulról szerveződő társadalom alapjait jelentik egyre kisebb számban képviseltetik magukat. Ez a folyamat magában hordozza annak veszélyét, hogy a helyi társadalmak érdekvédő, érdekérvényesítő képessége csökken, valamint öntevékeny szervezetek közösségalkotó funkciója háttérbe szorul és ezzel a szféra alapvető rendeltetése tűnik el. Területi alapon történő elkülönülés A területi alapon való elkülönítés a nonprofit szervezetek régiónkénti különbségeire mutat rá ben a statisztikai adatok alapján az 1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma Közép-Magyarországon a legnagyobb. A vizsgált szervezetek közel 34%-a a fővárost is ma- 1 PhD hallgató, PTE TTK Földrajzi Intézet, Földtudományok Doktori Iskola, 7624 Pécs Ifjúság útja 6. cím: 2 Az alapítvány valamely vagyon ellenszolgáltatás nélküli, tartós közérdekű célra történő végleges átengedésével jön létre (Nonprofit Kutató Csoport 2003). 3 Társas nonprofit szerveztek az egyesületek és az egyesülési jog hatálya alá eső társadalmi szervezetek, érdekvédelmi szervezetek, köztestületek, közhasznú társaságok, a szervezetek intézményei (KSH 2002). 1

2 gába foglaló statisztikai-tervezési régióban található, amely meghatározó arány. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy az ország e régión kívüli területein a több mint 3/5- részük él és működik. A szervezetek abszolút számát vizsgálva, jelentős különbségeket találunk. A három dunántúli egység kiemelkedik az ország területéből. Azonban valós képet a civil szféráról úgy kapunk, ha azt a lakosság számához viszonyítjuk. Az így kapott mutatók alapján egy nyugatkeleti lejtőre figyelhetünk fel, amelyet területi különbségekre nézve már oly sokszor megállapítottak. A két alföldi és az Észak-Magyarországi terület lakosságszámra vetített adatai jelentős mértékben elmaradnak a másik három területi egységétől. Itt egyedüli kivételt képez a Közép- Dunántúl, ahol az 1000 lakosra jutó szervezetek száma hasonló értéket mutat az alföldiekkel. A elemzett adatok arra engednek következtetni, hogy a Dunántúlon a vizsgált egységek száma magasabb értéket mutat, ennek oka a gazdasági, történeti, társadalmi folyamatokban keresendő, amely további kutatásokat igényel. Az alföldi területeken található alacsony szervezet szám azonban hátráltatja a helyi társadalmak megerősödését, gazdasági gyarapodását. 2. táblázat: Az 1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma (2000) Régiók Szervezetek száma Nyugat-Dunántúl 5,1 Dél-Dunántúl 5,0 Közép-Dunántúl 4,3 Közép-Magyarország 5,6 Észak-Magyarország 4,1 Észak-Alföld 3,7 Dél-Alföld 4,2 Forrás: KSH, Nonprofit szerveztek Magyarországon, Bp Szervezetek eloszlása településtípusok és tevékenységi kör alapján Az öntevékeny szektor településtípusok szerinti eloszlását vizsgálva megfigyelhető, hogy a legnagyobb arányban a városokban (megyeszékhelyek kivételével) és a fővárosban képviseltetik magukat. Számuk egyedül ezeken a települési szinteken nőtt, ugyanakkor még mindig magas azon községek száma (484 db, 16%), ahol a mai napig egyáltalán nincs ilyen fajta kezdeményezés. A mutató, amely az 1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek számát településtípusok alapján vizsgálja, a fővárosban éri el a legnagyobb értékeket és a kisebb településtípusok felé haladva, csökken. 3. táblázat: A nonprofit szervezetek megoszlása hatáskör szerint (1999-%) Egy intézmény, konkrét céllal Település, településrész Térségi regionális Magyarország Több ország összesen Civil szervezetek 21,4 37,7 21,9 13,5 5,5 100 Forrás: KSH, Nonprofit szervezetek Magyarországon, Bp.2002 A települési szinteken működő harmadik szektor tevékenységének térbeli eloszlását nézve kijelenthetjük, hogy a legtöbb szervezet hatásköre egy településre terjed ki, esetleg egy kistérségre. Ezek a nonprofit szervezetek alulról jövő kezdeményezések eredményeként jöttek létre, igen erős helyi identitástudattal rendelkeznek, azonban anyagi helyzetük és érdekérvényesítési képességük a szektorban betöltendő szerepük alapján igen kis mértékű. Megyei és 2

3 regionális szinten öntevékeny, alulról szerveződő civilek kis számban képviseltetik magukat, jelentős az ernyőszervezetek 4 aránya. Dolgozat célja a problémára való rámutatás. A helyi kezdeményezésű civil szervezetek léte, megfelelő működése és érdekvédő- érvényesítő képessége elengedhetetlenül fontos, hiszen az európai uniós alapelvek, mint a szubszidiaritás, valamint a partnerség feltétele a civilek tevékenysége nélkül nem érvényesül. Bevételek A KSH 2000-es évi statisztikai adatai alapján a nonprofit szektor bevétele a vizsgált évben 537 Md. Ft. volt, ennek közel 63%-a a budapesti szervezeteknél realizálódott. A községek esetében ez az arány 6,4%-ot mutat. A bevételi forrás eloszlásában az alaptevékenység mellett az állami támogatás jelentette a legnagyobb mértékű hozzájárulást több mint 30%-ot. Ez az érték azt bizonyítja, hogy az állam hazánkban még mindig komoly befolyásoló tényezőt jelent a szféra életében, és egyben mutatja önnálótlanságát is. A harmadik szektor szervezeteinek 87%-a alapítvány és egyesület, amelyek gazdaságilag gyengék. Ugyanakkor a szektor 5,4%-át kitevő köztestületek, közalapítványok és közhasznú társaságok kapják a bevételek több mint felét. Ha megnézzük a különböző szervezetek településtípus szerinti eloszlását, azt az eredményt kapjuk, hogy a közhasznú társaságok több mint fele, a köztestületek 1/3-a, a közalapítványok 18%-a a fővárosban és a 18 megyeszékhelyen található. A statisztikai adatok arra világítanak rá, hogy a civilek gazdasági bázisát jelentő szervezetek a fővárosban és a megyeszékhelyen segítik a szféra gyarapodását, a helyi társadalmak fejlődését. A kis települések viszont a szektor összbevételének töredékét kapják, és ezzel megpecsételődik helyzetük. A megoldás ebben az esetben talán mégis az állam kezében van, hiszen számtalan módon erősítheti helyzetüket. Kiemelt támogatások, pályázási segítségnyújtás formájában valamint azzal, hogy teret ad érdekérvényesítő képességüknek a civil fórumokon, törvények keretében. 4. táblázat: A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma és településtípus szerint (2000) Egye -sület Településtípus Alapítvány Közalapítvány Köztestület Munk. váll.érdekvédelem Kht. Szakmai érdekvédelem Intézmény Öszszes-en Főváros Megye székhely Többi város Község Összesen Forrás: KSH, Nonprofit szervezetek Magyarországon Bp A támogatások területén előnyökkel rendelkező és adókedvezmény igénybevételére jogosult közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek 5 magas számban figyelhetők meg a fővárosunkban. A közhasznú szervezetek 33%-a és kiemelten közhasznúak 7%-a Budapesten található. 4 Az ernyőszervezetek szakmai vagy területi elven szerveződő szövetségek, koalíciók esetleg együttműködési fórumok, amelyek a nonprofit szektor egyes részterületén belül működnek vagy az egész harmadik szektor érdekében lépnek fel. 5 Az évi CLVI. törvény teszi lehetővé, hogy bizonyos szervezetek megszerezhessék a közhasznú és kiemelten közhasznú minősítést. 3

4 A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvényt július 23-án fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály már megszületett, de működése során kell majd bizonyítania, hogy figyelembe veszi és betartja a partnerség és az együttműködés elvét. A NCA előkészítésében maguk a civil szervezetek is részt vettek. A törvény megszületése előtti évben kikérték több száz apparátus vezetőinek véleményét ha ez a szám közel ezer is, akkor is igen kis hányada a ma működő közel 48 ezernek akik valószínűleg a hazai ernyőszervezetek voltak. Helyi és országos fórumokon vitatták meg a civilek képviselői. A különböző munkacsoportok tevékenységét mintegy 300-an segítették. Elkészítésének legvégső szakaszában közel 3000 nonprofit kapta meg véleményezésre a tervezetet. A NCA a magyar állam tenniakarását mutatja, továbbá azt, hogy világossá vált számára, hogy az öntevékeny szervezetek komoly társadalmi tényezővé, megkerülhetetlen szereplővé váltak. A kezdeményezés legnagyobb értéke, hogy a már oly régóta kért az adózók által fel nem ajánlott egy százalékot a szektor rendelkezésére bocsátja, és megmarad az eddigi felajánlott egy százalék is. (Kuti É. 2002) A másik érdeme, hogy a felhasználható összeg 60%-át működési támogatásra kell költeni. Ez azért nagy segítség, mert az egyéb pályázatokon elnyerhető összeget a meghirdetett célon kívül nem lehetett másra költeni, ugyanakkor telefonés működési költségeikre nem volt pénz. Igazságos az is, hogy a tehetős közalapítványokat, biztosító egyesületeket, pártokat, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek és az egyházakat kizárták a NCA támogatási rendszeréből. A felsoroltak kirekesztése azért tekinthető fontos lépésnek, mert ők rendelkeznek a szféra bevételének jelentős részével, az önkormányzati, központi támogatásokkal. A pénzösszeg nem állami hivatalok fogják szétosztani, hanem nyílt pályáztatás útján a szektor által választott Kollégiumok 6 bírálják el. A pályázatok nyilvánosak, a Tanács 7 és a Kollégiumok döntései is bárki számára megtekinthetőek. A NCA-nak honlapja működik, amelyen nyilvánosságra kerül minden döntés és elbírálás. A támogatások minden esetben előfinanszírozásúak lesznek, amit a Kollégiumok döntése szerint egy összegben vagy részletekben utalnak ki. Lehetőség van részben vagy egészben visszatérítendő támogatás folyósítására is, ami nagy szponzorok által támogatott rendezvények esetében nyújt segítséget. A NCA azonban negatív folyamatok lehetőségét is magában rejti. Az előkészítésében csak néhány száz civil szervezet véleményét kérték ki, és csak a legutolsó körben jutatták el véleményezésre 3000 nonprofihoz, akik a szféra 10%-át sem teszik ki. Ez az alacsony szám azt mutatja, hogy valószínűleg nem különböző nagyságú és területen tevékenykedőket kérdeztek meg, hanem a nagy országos, regionális, esetleg megyei hatáskörűeket. Ha az állam támogatni kívánja és hangsúlyozza, hogy nagy szüksége van a magyar társadalomnak a közösségekre és kezdeményezéseikre, akkor ennek egyik legszerencsésebb módja a normatív támogatás lenne. A NCA keretein belül van lehetőség, de ez a támogatások 20%-át teheti ki, amiről a Tanács dönt. A törvény másik szépséghibája, hogy a nonprofit szektor nagyobb része csak megfigyelő lehet, mivel a Tanács és a Kollégiumok tagjait választó elektorokat csak a legalább egy megye területére kiterjedő civilek és az országos (minimum hét megye területén működő) nonprofit szervezetek küldhetnek. Lényeges feltétel, hogy az alapító okiratban a területi meghatározás 6 A Kollégiumok az alapprogram regionális és civil szakmai szempontok alapján szereveződő operatív döntéshozó szervei (A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.évi L. Törvény). 7 A Tanács az Alapprogram elvi irányító testülete. A törvény keretei között a Tanács határozza meg az Alapprogram működésének alapvető szabályait, az Alapprogramból nyújtható támogatások maximális összegét, a Kollégiumok közötti forrásmegosztás arányait, valamint ellátja az e törvényben ráruházott egyéb feladatokat (A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.évi L. Törvény). 4

5 szerepeljen. Így valójában a kicsik akiket az állam kiemelten támogatni akart kimaradnak a döntéshozó testületekből. Fennállhat annak a lehetősége, hogy esetleg nem lesz meg a megfelelő érdekképviseletük, pénzük és lehetőségük a pályázatok elnyeréséhez. A táblázatok kigyűjtött adatai egyértelműen rámutatnak a kérdésre és alátámasztják az aggodalmakat ben az egy megye területénél nagyobb tevékenységi területtel rendelkezők régiónként kiírt elektori gyűlésén a községek civil szervezetei minimális szerepkörhöz juthatnak. Míg a szféra 1/4-e kistelepülési székhelyű, addig az elektori gyűlésre tagot delegáltak közel 10%-át teszik ki. Ennél markánasabban jelentkezik a falvak előnytelen helyzete, ha százalékok helyett számokat vizsgáljuk meg. Közel 12 ezer falvakban működő nonprofit szervezetből csupán 140 szerepel a NCA elfogadott vagy hiánypótlásra küldött sorai között. A terület szerinti felbontás rámutat a Nyugat-Dunántúl községein működő civil szervezetek rendkívül alacsony részvételére. Ugyanakkor példaként jelenik meg Dél-Dunántúl, ahol ezek az arányok jóval kedvezőbb és kiegyensúlyozottabb képet mutatnak. 5.táblázat: A NCA elektori gyűlésébe tagot delegált és elfogadott, valamint hiánypótlásra visszaküldött civil szervezetek (2004-%) Településtípus Az NCA elektori gyűlésébe delegált és elfogadott, valamint hiánypótlásra visszaküldött civil szervezetek, A civil szervezetek eloszlása Magyarországon Főváros 13,0 26,01 Megyeszékhely 55,4 22,43 Többi város 21,8 26,12 Község 9,8 25,33 Összes 100,00 100,00 Forrás: 6.táblázat:A NCA elektori gyűlésébe tagot delegált és elfogadott, valamint hiánypótlásra viszszaküldött civil szervezetek, regionális eloszlása (2004-%) Magyarország Dél- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl Közép- Magyarország Észak- Magyarország Észak- Alföld Dél- Alföld Főváros 13, Megyeszékhely 55,4 71,5 70,0 74,2 73,6 63,4 72,7 56,3 Többi város 21,8 12,6 28,4 19,5 13,4 21,7 17,6 38,3 Község 9,8 15,9 1,6 6,3 13,0 14,9 9,7 5,4 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: Pályázási lehetőségek A nonprofit, közösségi-közhasznú szervezetek nem csak pályázataik számosságában, de eredményességében is figyelemre méltó teljesítményt mutattak, azonban itt is jelentős területi különbségek találhatók. Az elnyerhető összegek településtípusok szerinti eloszlása ugyancsak nagyfokú aránytalanságokat mutat. Az ilyen módon szerezhető bevételek 60%-át megint csak a fővárosi civil szervezetek kapják. A városok (kivéve megyeszékhelyek) és a községek szervezetei annak ellenére, hogy a harmadik szektor felét teszik ki, a lehívható források alig 20%- át nyerik el. A fővárosi, megyeszékhelyi, városi nonprofitok több mint 30%-a, addig a községi szervezetek alig 1/5-e pályázott sikeresen. 7. táblázat: A pályázati úton nyert bevételek településtípus szerint (2001) Település típus Beérkezett Támogatott Pályázati bevé- Civil szervezetek tele- 5

6 pályázatok, projektek eloszlása, tel pülés szerinti eloszlása, Főváros ,3 26,01 Megyeszékhely ,6 22,43 Többi város ,5 26,12 Község ,6 25,33 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 Forrás: OFA statisztikai adatok, 2002 Példaként megvizsgálhatjuk az OFA (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) beérkezett és támogatott projektjeinek eloszlását. A fővárosiak, míg a beérkezett pályázatok 1/4-ét adják, addig a támogatott projektek közel 1/3-át teszik ki. A községek körülbelül hasonló arányban hívtak leforrásokat, de kisebb mértékben voltak sikeresek. Az irányvonal továbbra is az, hogy Budapest a pályázati számarányánál lényegesen sikeresebb a forrásszerzésben. Mindez azt jelzi, a vidék szervezettség, információ elérésében, nehezebb helyzetben van, illetve a kutatási és szociális partnereket érintő projektek bázisa alapvetően a főváros. A városok cselekvési kedve érzékelhetően nőtt az elmúlt évihez képest (2000. évben 16% volt), hasonlóan a megyeszékhelyeké is mivel a évi 21%-os részesedés 30%- ra nőtt. Budapesten nőtt a aktivitás, a megszerzett források tekintetében mérsékelten részesedve is megőrizte első helyét. A megyék között az első Hajdú- Bihar (45 pályázat), őt követi Baranya (43 pályázat), míg harmadik Pest (41 pályázat). Eredményesség szempontjából vezető szerep jut Zalának (54%-os találati arány), az élre tért Békésnek is (50%-os találati arány), sikeres pályázó Szabolcs-Szatmár-Bereg. A pályázati szám, és megszerzett forrás tekintetében Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom megyék kis mértékben részesednek, amit jó, illetve megszilárdított munkaerő-piaci helyzetük is magyaráz. (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Évkönyv. 2002) Ahhoz, hogy egy szervezet érvényes pályázati anyagot tudjon leadni, csatolnia kell a terveihez egy bankgaranciát, amit csak üzleti terv, megtérülési elképzelések bemutatása után állítanak ki. A garanciához így egy civil szervezet nehezen juthat hozzá és pályázni sem tud. A hazai pénzügyi szektor magatartás változása így elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezetek pályázni tudjanak. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Magyarország azzal, hogy teljes jogú tagja lesz 2004 májusában az Európai Uniónak jogosulttá válik a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó fejlesztési források igénybevételére. Hazánk fejlesztési célkitűzéseit és a prioritásokat a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kell kidolgozni és az Európai Bizottság elé kell terjeszteni. Az EU bizottsága a NFT-ről folytatott tárgyalások alapján készíti, el az ún. Közösségi Támogatási Keretet (KTK). A NFT megalkotásának, sikerességének, és legitimációjának nélkülözhetetlen feltétele a társadalom valamennyi érintett szereplőjének bevonása a tervezés folyamatába, ami egyet jelent a partnerség elvének széles körű érvényesítésével. Az előkészítés során örvendetes tényként könyvelhetjük el a civil szervezetek bevonását az előkészítésbe, ellenőrzésbe és értékelésbe. Magyarországon az egyesületek és az alapítványok világa komoly társalmi bázissal rendelkezik, megkerülhetetlen tényezővé vált. Az egyeztetésre azonban javarészt csak ernyőszervezeteket, országos és regionális nonprofit szervezeteket hívtak meg, az országgyűlés hivatalos lobbi listáján szereplő, elsősorban szakmai és ágazati szervezeteket. Ezzel a települési, kisebb tevékenységi körrel rendelkező, de közösségfejlesztésben, a helyi társadalom életében kiemelkedő fontosságú szervezeteket kizárták, véleményüket nem hallgatták meg, így javaslataik nem kerültek bele a NFT-be. Így az EU egyik fontos elve a szubszidiaritás csorbult, hiszen a helyi gondok megoldásában ezek a társadalmi közösségek az illetékesek, de elképzelé- 6

7 seiket a fejlesztések terén nem kérdezték meg. A terv egyeztetésében pozitívum, hogy kiemelt fontossággal kezelték a kisebbségi és a női civil szervezetek véleményét. A NFT által megkeresett partnerek terület eloszlása igen aránytalan, hiszen a megkeresettek 67%-a budapesti székhelyű volt. Az előkészítések során a harmadik szektor szereplőit meghatározóvá kell tenni a döntéshozatali folyamatokban, szükség van az infrastuktúra hálózatának fejlesztésére. Fontos továbbá a környezettudatosság kialakítása, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása, valamint a női-férfi egyenjogúság biztosítása, illetve fogyatékkal élők társadalmi integrációja. A KTK Monitoring Bizottságában a szféra szereplői is részt kapnak. A bizottság felelős az Operatív Program Irányító Hatóságának munkájának felügyeletéért, valamint a segítségnyújtásért. Felügyelik a Közösségi Támogatási Keret hatékony és eredményes megvalósulását. Azonban a NFT-ből nem derül ki, hogy milyen arányban és számban lesznek tagjai a Monitoring Bizottságnak. Azon kívül, hogy az előkészítés és az ellenőrzés folyamatában szerepet kaptak, az érdekérvényesítési lehetőségeik nagyon gyengék a forráselosztásban és a pályázatok előkészítésében. Egyáltalán nem lehet látni, hogy hogyan vesznek részt a pályázatok elosztásában, amikor egyetlen hatóságban sem kapnak helyet, ez igaz országos és regionális szinten is, hiszen a Regionális Fejlesztési Tanácsban sincs civil jelenlét. Hiszen ezekben a döntéshozó szervekben az elnökön és a három alelnökön kívül a megyei jogú városok polgármesterei a kistérségi társulások képviselői, a miniszterek delegáltjai, és a régió idegenforgalmi bizottságának elnöke vesz részt a döntésekben, így a nonprofitok, sőt még a nagyobb ernyőszervezetek is kimaradnak. Az Operatív Programokon belül a civil szervezetek számára akár az önkormányzattal társulva, esetleg egymás közt összefogva jelentős pályázási lehetőségek nyílnak meg. A legkézenfekvőbb kapcsolódási pont a Humánerőforrás Fejlesztése Operatív Programon belül nyílik, mint pl. munkanélküliség kezelése, reintegráció a munkaerőpiacra, a társadalmi kirekesztettség kezelése, vagy más oktatási, képzési területen. A Regionális Operatív Programon belül elsősorban a területfejlesztéssel (faluszépítő, városvédő, idegenforgalmi), hagyományőrzéssel, kultúravédelemmel foglalkozó szervezetek pályázhatnak sikeresen. Pozitív folyamat kezdeteként értelmezhető a civil szervezetek tudásának és tapasztalatainak figyelembe vétele, azonban nem csak az országos és regionális hatáskörűek ismereteire lenne csak szükség, hanem egy szélesebb körű véleménycserére. Összegzés A kutatás kezdetén megfogalmazott feltételezés beigazolódott. Hazánkban annak ellenére, hogy a legtöbb nonprofit szervezet kistelepülési (község, kisváros) szinten szerveződik, társadalmi és közösségfejlesztő szerepükhöz képest aránytalan a súlyuk a szférán belül. Érdekérvényesítési, pályázási lehetőségük messze elmarad a megyeszékhelyek és a főváros szervezetei mögött. A civil szervezetek helyzete az Észak-Magyarországi és a két alföldi régióban ennél is kedvezőtlenebb, hiszen itt a lakossághoz mérten is kis számban képviseltetik magukat. Annak ellenére, hogy a magyar állam egyre inkább elismeri, és fontosnak tartja a szektor társadalmi, gazdasági szerepét, és egyre több támogatást biztosít a szférának, ezt rendkívül aránytalanul teszi. Miközben fontos szerepet szán az alulról szerveződő kisebb közösségeknek a valóságban nem ad teret számukra sem a Nemzeti Fejlesztési Terven sem a Nemzeti Civil Alapprogramon belül. Teszi ezt oly módon, hogy az ernyőszervezeteket hívja meg egyeztetésre, csak a kellő területi nagyságra kiterjedő civilek küldhetnek elektort és dönthetnek a pályázásról, elvekről, pénzelosztásról. A NFT-en belül lehetőséget sem kapnak az elosztás szempontokba való véleménynyilvánításba, csak az előkészítésben és a monitoring bizottságokban tevékenykedhetnek. 7

8 Ugyanakkor ezért az aránytalanságért nem csak maga az állam, hanem a magyar nonprofit szektor is felelős. Talán túlontúl elkényelmesedett és mindig a felülről jövő segítséget várja, vagy ez a bő évtized még nem volt elegendő ahhoz, hogy felnőjenek a társadalomban felmerülő feladataikhoz. A szektoron belüli egyenlőtlenségeket érzékelniük kell, és maguknak kell fellépniük ellenük. IRODALOM Bartal A. M. (1999) Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatura kiadó, Budapest, pp Csizmár G. Nehoda I. (2001) Hogyan szerezzünk pénzt? KJK- KERSZÖV, Budapest. p.32. Czike K. (2001) Önkéntesség számokban Esély 2001/6 Kákai L. (2002) A civilek által létrehozott fórumok, kerek asztalok. Comitatus, április pp Kuti É. (2002) Fürdővízzel a Nemzeti Civil Alap. http//www. nonprofit.hu/tanulmányok Kuti É. (1992) A harmadik szektor helye és szerepe a magyar társadalom és gazdaság szerkezetének átalakulásában, in: Kuti É. (szerk.) A nonprofit szektor Magyarországon, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 140 Kuti É. (1998) Hívjuk talán nonprofitnak Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 220 László M. Pirisi G. (2003) A civil szervezetek szerepe a terület és településfejlesztésben Lévai K. (1997) Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti együttműködésről. in: Egymás jobb megértése felé. Tanulmányok az állam, önkormányzatok és a nonprofit szervezetek vizsgálatáról Magyarországon. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány, Budapest. Lévai K. (szerk.) (1998) Civil a Pályán. Helyi Társadalom Kutató Csoport KSH 2002: Nonprofit szervezetek Magyarországon KSH, Időszaki tájékoztató, Budapest. p.47 KSH 2002: Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata 2000, KSH, Időszaki tájékoztató, Bp.p.56 KSH 2002: Településfejlesztési célú nonprofit szervezetek 2000, KSH, Időszaki tájékoztató, Bp.p.67 Nemzeti Fejlesztési Terv Nonprofi Kutató Csoport (2003) Mit érdemes tudni a kormányzati szakembereknek a nonprofit kutatásokról?, Budapest, p.44. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Évkönyv (2002) ERFO Kft. Nyomdaüzem Pavluska V. (1999) A nonprofit szektor, Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs, 216 Szanyi T (2003) Eurofalu. A falu 2003/XVIII évf. 2 sz. Száz A. (2003) A kormány civil stratégiája. Esély 2003/1 Jogszabályok: évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről évi törvény a közhasznú szervezetekről évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról 8

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A DÉL- DUNÁNTÚLON

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A DÉL- DUNÁNTÚLON A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A DÉL- DUNÁNTÚLON Bucher Eszter 1 László Mária 2 Pirisi Gábor 3 Magyarországon az elmúlt évtized egyik sikertörténete az újjáéledő helyi társadalomé és

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 5 2012.11.02. 8:39 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%)

NCA jogosultsági és sikerességi arányok (%) A Komárom-Esztergom megyei civil szervezetek NCA pályázati forrásai A Nemzeti Civil Alapprogram számottevő forrás a Komárom-Esztergom megyei civil szervezetek életében, ezért a megyei civil szolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok-

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok- Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Tématerületek és tevékenység típusok-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Bucher Eszter 2 Hazánkban a rendszerváltozás óta eltelt 15 év alatt a civil szektor jelentős számbeli gyarapodáson és fejlődésen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) egy-ablakos i rendszert működtet a Magyarországon beruházást megvalósító vállalatok részére.

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az Ausztria-Magyarország határmenti együttműködés tapasztalatai

Az Ausztria-Magyarország határmenti együttműködés tapasztalatai 0 Az Ausztria-Magyarország határmenti együttműködés tapasztalatai 1 Programterület A program központi területe Ausztria Burgenland Bécs környéki területek déli része Bécs Magyarország Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Fejér megyei civil szervezetek az NCA 2008 évi pályázatokon

Fejér megyei civil szervezetek az NCA 2008 évi pályázatokon Fejér megyei civil szervezetek az NCA 28 évi pályázatokon A Nemzeti Civil Alapprogram számottevő forrás a fejér megyei civil szervezetek életében, ezért a megyei civil szolgáltatásfejlesztési koncepciót

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN Beke Szilvia 1

CIVIL SZERVEZETEK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN Beke Szilvia 1 CIVIL SZERVEZETEK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN Beke Szilvia 1 A harmadik szektor gyors ütemű fejlődése úgy gondolom, hogy indokolja azt, hogy mi is egy kicsit nagyobb figyelmet szenteljünk neki, illetve áttekintsük

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

A településfejlesztő nonprofit szervezetek aktivitása a kapott 1%-os szja-felajánlások alapján

A településfejlesztő nonprofit szervezetek aktivitása a kapott 1%-os szja-felajánlások alapján DR. REISINGER ADRIENN A településfejlesztő nonprofit szervezetek aktivitása a kapott 1%-os szja-felajánlások alapján Bevezetés Az adózó állampolgároknak Magyarországon 1997 óta van lehetőségük felajánlani

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

DIÁKPARLAMENT 2014-2015

DIÁKPARLAMENT 2014-2015 80 KÖZOKTATÁSBAN TANULÓ DIÁK DIÁKPARLAMENT 2014-2015 20 EGYETEMISTA / FŐISKOLÁS 10 TANÁR ÉS 10 SZÜLŐ 120 KÉPVISELŐ MODERÁTOROK SZAVAZATSZÁMLÁLÓK (MANDÁTUMA 1 TANÉVRE SZÓL) MEGVÁLASZTJA KIJELÖLI 14 ÉV FELETTI

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben