Életciklus-költségmenedzsment a szerszám- és formagyártás területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életciklus-költségmenedzsment a szerszám- és formagyártás területén"

Átírás

1 16 GYÁRTÓESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK 2006/2 Életciklus-költségmenedzsment a szerszám- és formagyártás területén Az életciklus-költségmenedzsment módszer hasznos segédeszköz lehet a szerszám- és formagyártó vállalkozások, illetve a tömeggyártó vállalatok szerszámüzemei részére. Az alkalmazás két gyakorlati területe: l A vállalatok a termékek (szerszámok) árának kalkulációjánál alkalmazhatják a módszert a felhasználóval történõ ártárgyalások alátámasztásához. Az ár mögött húzódó mûszaki tartalom visszatükrözõdik a szerszámok életciklusára vetített árkalkulációban. l A hazai szerszámgyártók versenyképességének elõfeltétele a korszerû gyártóeszközök alkalmazása. A szerszámgépek élettartamára vetített költségelemzõ módszer hasznos segédeszköz lehet a valós költségek kimutatására és a leggazdaságosabb döntés meghozatalára. The so called life cycle-cost management method can be a useful resource for the tool engineering and mould making companies and for the tool making factories of the mass production companies. There are two areas for practical application of this method: l Companies can use it during the price calculation of the final product (tools) in order to support the negotiations with the end users. The technical contents, behind the price, are reflected in the price calculation of the tools, based on the life cycle of the tool. l To use modern workshop facilities is a precondition for the Hungarian tool making companies for keeping their competitive ability. The method of the cost analysis, based on the economic life time of machine tool, can be a useful resource to record the real costs and to make the most cost-effective decision. Die Methode Lebenszykluskostenmanagement kann ein nützliches Werkzeug für die Werkzeug- und Formenbauunternehmen oder für die Werkzeugbetriebe der Massenproduktionsunternehmen sein. Für die Anwendung der Methode bieten sich sogar zwei praktische Gebiete an: l Die Unternehmen können die Methode während der Preiskalkulation der Endprodukte (Werkzeuge) zur Argumentation in der Preisverhandlungsphase mit dem Endanwender anwenden. Der technische Inhalt hinter dem Preis spiegelt sich in der Preiskalkulation, basierend auf die Lebenszykluskosten der Werkzeuge, zurück. l Voraussetzung für die Beibehaltung der Wettbewerbsfähigkeit von ungarischen Werkzeugherstellern ist die Anwendung von modernen Fertigungsmitteln. Die Methode der Kostenanalyse, bezogen auf die Lebensdauer der Werkzeugmaschinen, kann ein nützliches Hilfsmittel zur Aufzeichnung der realen Kosten und zum Treffen der wirtschaftlichsten Entscheidung sein. Bevezetés A közgazdaságtanban a termékéletciklus fogalma az életciklus-menedzsmenthez (life cycle management) kapcsolódik, és a szakirodalomban, valamint az ökonómiai gyakorlatban az egész élettartamra vonatkozó, átfogó szemléletmódot jelent. A termékéletciklussal összefüggõ eljárásokat két területen alkalmazzák: a marketing termékpolitika és valamely berendezés (ezen belül elsõsorban egy építmény) életciklusa. A berendezésre vagy építményre vonatkozó életciklus-menedzsmentben arra teszünk kísérletet, hogy a berendezés létrehozásának költségei mellett azokat a kiadásokat is számszerûsítsük, amelyek a használat idõtartama alatt felmerülnek, és azokat lehetõség szerint optimáljuk. E dolgozat a termékéletciklus fogalmát a berendezésekre, különös tekintettel a szerszám- és formagyártásban létrehozott gyártóeszközökre vonatkoztatva vizsgálja meg, továbbá annak gyakorlati jelentõségének bemutatására is vállalkozik. Életciklus költségszámítása A szerszámgyártás területén tapasztalható kiélezett versenyhelyzet szükségessé teszi azt, hogy a gyártmányok teljesítõképességét ami egyrészt minõségi jellemzõkben, másrészt alacsony üzemeltetési költségekben mutatkozhat meg, valamint az értékesítést követõ további szolgáltatásokat láthatóvá tegyék a gyártók. Ezzel kiegyenlíthetik az elsõ pillantásra magas bekerülési árral összefüggõ hátrányt. Ehhez a megfelelõ hátteret szolgáltat a szerszámok használati élettartama alatt felmerülõ összes költség számszerû meghatározása. A szerszámberuházásoknál a vételi döntést egészen a közelmúltig kizárólag beszerzési ár alapján tehát a fejlesztésre és a gyártásra összpontosítva hozták meg. Ezt a döntéshozatali módszert már napjainkban, de a jövõben egyre inkább a szerszám hosszú távú viselkedése és a várható használati költségek helyettesítik. Az üzemi eszközökkel szemben támasztott követelményeihez nem csak a klasszikus elvárások, mint a jó minõség, a magas rendelkezésre állási mutató, alacsony beruházási költségek, de az alacsony életciklusköltségek is egyre inkább hozzátartoznak. A szerszámokat ezért az egész mûszaki élettartamuk alapján kell megítélni: a tervezéstõl kezdõdõen a gyártáson és a használaton keresztül a megsemmisítésig. Az 1. ábra a szerszámok életciklusköltségeit tartalmazza. 1. ábra. Szerszámok élettartama alatt felmerülõ költségek [1]

2 GYÁRTÓESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK 2006/2 17 Az élettartamköltségek a szerszámberuházással összefüggõ összes költséget jelentik, melyek a gyártónál keletkezõ gyártási költségeken kívül elsõsorban a használat során felmerülõ személyzeti, anyag-, energiaköltségeket, valamint az üzemeltetésre, a rendelkezésre állásra és a karbantartásra fordított költségeket is tartalmazzák. Az eljárás figyelembe veszi az eddig közvetetten számított költségeket is: selejt és utómegmunkálás, a szerszám üzemkiesésének költségei (elszalasztott nyereség, külsõ gyártás stb.). Az életciklussal összefüggõ költségszámítás jelentõsége akkor válik igazán nyilvánvalóvá, ha figyelembe vesszük, hogy az összetett, bonyolult szerszámok üzemeltetésével összefüggõ költségek többszörösen meghaladhatják a beszerzés költségeit. Az IPH (Institut für Integrierte Produktion Hannover GmbH) által végzett empirikus vizsgálatok eredményét az 1. táblázat mutatja. A használat után felmerülõ költségeket a vizsgálati eredmények nem tartalmazzák, mivel azok nagyon nehezen számszerûsíthetõk. A költségek megoszlása az összetett szerszámok életciklus-szakaszai között [1] Tevékenység Részesedés (%) Módszer tervezése, tervezés Szerszámgyártás Üzemeltetés, logisztika Megelõzõ karbantartás Javító karbantartás Mindösszesen % 1. táblázat A fontosabb ipari országok aránya 2005-ben a precíziós szerszámok világkereskedelemében [2] Németország Japán Olaszország USA Kanada Svájc Dél Korea Kína Egyéb országok Mindösszesen Ország Részesedés (%) táblázat A hazai szerszámgyártás a legerõsebb nemzetközi piacon (Németországban) azon 10 legfontosabb szerszámexportõr közé tartozik, akiket az iparági statisztikákban jegyeznek (2. ábra). Ennek a helyzetnek a megtartásához és javításához az szükséges, hogy a magyarországi szerszámgyártók javítsák versenyképességüket. A konkrét szerszámokra elvégzett vizsgálatok eredményei alátámasztják az életciklus-költségszámítás létjogosultságát: a megelõzõ és javító karbantartások a szerszám élettartama alatt felmerülõ költségek 45%-át teszik ki [1]. A szerszámok életciklus-költségvizsgálata azt is megmutatja, hogy mindenképpen jelentõs a gyártással összefüggõ költség (37%), amelyet a versenyképesség megtartása érdekében megfelelõ technológiákkal, automatizálással és szervezési megoldásokkal szükséges csökkenteni, függetlenül attól, hogy a szerszámgyártás a vállalkozás fõ tevékenységi területe vagy pedig a termelõ vállalatnál termelést kiszolgáló tevékenység. A szerszám- és formagyártás európai piaci jellemzõi A szerszámgyártók és a termelõ vállalatok szerszámgyártó részlegei összetett, nagy értékû termékeket állítanak elõ általában a megrendelõ igényeinek mindenben megfelelõ, egyedi vagy kissorozatú gyártásban. A szerszámgyártási tevékenység nemcsak Magyarországon, hanem Európában is két tûz közé szorul: egyrészt az összetettebb szerszámok miatt a vevõi igények magasabbak, másrészt az egyre kiélezettebb nemzetközi verseny miatt a költségeket és a határidõket lejjebb kell szorítani. Adatok szerint 2005-ben a világpiacon a precíziós szerszámgyártás területén Németország, Japán, Olaszország és az Egyesült Államok a vezetõ exportõrök (2. táblázat). A németországi szerszámgyártás súlyát mutatja, hogy ben összesen kb. 8 milliárd euró (kb milliárd forint) értékben gyártottak szerszámokat, ennek kb. 50%-át exportálták. A német szerszámpiacra 2004-ben kb. 2 milliárd euró értékben érkeztek importált végtermékek, melybõl a magyarországi szerszámexport 58 millió eurót tett ki. 2. ábra. Németországba szerszámokat exportáló fontosabb országok (2004) [3] A hazai szerszám- és formagyártók mozgástere Az ismertetett helyzet a hazai szerszám- és formagyártó vállalatokat egyre inkább arra kényszeríti, hogy helyzetüket mûszaki, szervezési, minõségi és árterületen értékeljék újra, és minden területen jobbítsanak. A Porter-féle versenystratégiák alapján az alábbi lehetõségek kínálkoznak a versenyhelyzet javítására: költségvezetõ szerep elérése, differenciálódás minõségi vagy technológiai vezetõ szerep eléréséhez, piaci rés stratégia választása. A hazai szerszámgyártás számára az ügyfelekre, termékekre vagy bizonyos földrajzi területekre irányuló koncentrációval megvalósuló piaci rés stratégiája nem tekinthetõ igazán jó megoldásnak. Az elõzõ jellemzõk alapján a gyakorlatban sokkal inkább megfigyelhetõ a diverzifikáció. Mindez azért lehet-

3 18 GYÁRTÓESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK 2006/2 séges, hogy a megrendelések számában megfigyelhetõ ingadozásokat kiegyenlítsék, és ezzel egyenletes kihasználtságot biztosítsanak. A költségvezetõ szerep stratégia választása az árharc vállalásával rövid ideig lehetséges: az alacsony ajánlati árak a megrendelésszám emelkedésével járnak. A szomszéd országok (elsõsorban Szlovákia, Csehország és Lengyelország) szintén rendelkeznek ilyen elõnyökkel alacsony bérköltségük révén. A közép-európai versenyhelyzet azt eredményezi, hogy az alacsony ajánlati árakkal a hazai szerszámgyártók jövedelmezõsége romlik. Mivel ebben az iparágban elsõsorban kis- és közepes vállalkozások tevékenykednek, a szerszám- és formagyártás tõkefedezeti mutatója inkább alacsony. Ezen adottság az árharchoz szükséges ajánlati árakkal együtt a vállalkozásoknál hamar nehézségeket okozhat, mivel a szerszámokat/ végtermékeket egyre inkább a saját tõkébõl kell majd finanszírozni. A 3. ábrából kitûnik, hogy a piaci árszinthez képest magas ár esetén az ajánlattevõ nem kapja meg a megrendelést (1. szituáció). Túl alacsony szintre kalkulált költségekkel viszont nem lehet a megrendelést kielégítõ fedezettel teljesíteni (2. szituáció). A legfelsõ és legalsó árhatár pontos ismeretében az ajánlati ár kidolgozásakor jól számszerûsíthetõ mozgástér keletkezik (3. szituáció). A gyártási idõ elõkészítési idõre és darabidõre osztható. A darabidõ munkavégzéssel kapcsolatos pihenõidõbõl, megmunkálási idõbõl és a gyártóeszköz karbantartására fordított idõbõl tevõdik össze. A megmunkálási idõ tovább bontható fõidõre és mellékidõre. Korszerû gyártóeszközökkel a darabidõ lényegesen csökkenthetõ, hiszen pl. a karbantartásra fordított idõ jelentõsen csökken a nagyfokú autonómiájú és hosszú élettartamú kopóalkatrészekkel szerelt, megbízhatóan mûködõ szerszámgépek esetén; nagyon gyorsan és hatékonyan meg lehet határozni a munkadarabok helyzetét a megmunkálási térben a szerszámgép vezérlésébe integrált munkadarab-letapogató és mérõciklusok segítségével, így szükségtelenné válik az idõt rabló manuális bemérés; a gépi fõ- és mellékidõk lényegesen csökkenthetõk megfelelõ szerszámgépek és technológiák alkalmazásával. A fentiek alapján valódi tartalékokról van szó, melyeket az üzemi számvitel eszközeivel számszerûsíteni lehet (pl. gépóradíj kiszámítása). Szerszámgépek életciklusköltségei Igény az életciklusköltségek meghatározására 3. ábra. Az ajánlati árkalkuláció kockázatai [1] Látható, hogy a hazai szerszám- és formagyártó vállalkozások versenyképessége csak a költségeken keresztül hosszú távon nem biztosítható. A közölt statisztikai adatok ugyanis nem adnak felvilágosítást a piaci szereplõk technológiai és minõségi teljesítményszintjérõl, valamint szakmai hozzáértésérõl, bár ezek a tényezõk döntõ szerepet játszanak a növekvõ vevõi elvárások teljesítésében. A hazai szerszámgyártók piaci erõssége és lehetõsége (amit 2. ábrán szereplõ németországi piaci jelenlét is mutat) azonban éppen ebben rejlik: lehetõség kínálkozik egyes területeken a differenciálódás megvalósítására, mégpedig minõségi vagy technológiai vezetõ szerep elérésével. Ehhez korszerû termelõeszközökre és olyan szakmai tudásra van szükség, amely a minõségi vagy technológiai vezetõszerepet garantálja a hazai vállalkozások számára. Lehetõség van a gyártási költségek csökkentésében is. Az IPH GmbH által elvégzett vizsgálat azt mutatja, hogy a szerszám gyártásának költsége a szerszám élettartama alatt felmerülõ költségek 37%-át teszi ki. Megfelelõ gyártási technológiák alkalmazásával ez az arány két módon is csökkenthetõ: korszerû technológiák alkalmazásával a szerszámok élettartama növelhetõ (pl. kivágó és sajtoló szerszámok), korszerû/termelékeny szerszámgépeken folyó gyártás a megfelelõ munkaszervezés mellett az átfutási (gyártási) idõk csökkentését teszi lehetõvé. Milyen tartalékok vannak a gyártási idõben? A termelõ vállalatoknak köztük a szerszámgyártó cégeknek amelyek a szerszámgépek végsõ felhasználói, rugalmasan és gyorsan kell a piaci követelményekre reagálniuk annak érdekében, hogy a nagy értékû termékeiket széles választékban és csökkenõ sorozatnagyságban is azonos vagy akár csökkenõ áron tudják értékesíteni. A termelékenység, a rugalmasság és a gyártási minõség növelése érdekében a termelõ vállalatok egyre inkább elõnyben részesítik a többfunkciós szerszámgépeket, amelyek egyrészt különbözõ munkadarabok gyártását, másrészt összetett alkatrészek készremunkálását teszik lehetõvé. A szerszámgépek teljesítményét és funkcionalitását a tengelyek száma, a hajtómûvek teljesítménye, az integrált szerszámok száma, az anyagleválasztási teljesítmény és a megmunkálási technológia határozzák meg. Emiatt a felhasználók adott megmunkálási feladatnál olyan szerszámgépeket is választhatnak, amelyek több funkciót is tartalmazhatnak annál, mint amire éppen szükségük van. A munkadarabra vonatkozó felhasználási idõtartamot tekintve ez a választás gazdaságtalan. Különösen a beszállító ipar kis- és közepes vállalkozásai amelyek a szerszámgépgyártók fontos vevõkörét képezik számára jelenthet ez nehézséget. A fenti vállalkozások egyrészt rövid idõtávú és részben szûk rendelésállomány alapján gazdálkodnak, másrészt sem a jövõbeli gyártás vertikumát, sem az ehhez szükséges gyártóeszközöket nem tudják elég pontosan meghatározni. Ebbõl adódóan a beruházásaiknál olyan gyártóeszközöket részesítenek inkább elõnyben, amelyek univerzálisan felhasználhatók, vagy pedig alacsony többletráfordítással a jövõbeli gyártási igényekhez igazíthatók. Ezért a szerszámgép-beruházásoknál rendkívül fontos az életciklusra vetített költségek ismerete és azok esetleges csökkentése, illetve a gazdaságos élettartam meghosszabbítása, amelyet a meglévõ szerszámgépnek az újszerû gyártási feladatokhoz és technológiákhoz történõ hozzáigazítása jelent.

4 GYÁRTÓESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK 2006/2 19 Hiányzó költségismeret az új gyártóeszközöknél Jelenleg a leggyakoribb probléma az, hogy a szakemberek nem tudják egységes gazdaságossági mutatókkal, illetve költségekben kifejezve megjeleníteni a szerszámgépek mûszaki jellemzõit és állapotát. Míg számos mûszaki jellemzõ közvetlenül befolyásolja a szerszámgép gazdaságosságát (hajtómûvek teljesítménye, vezetékek pontossága, eszköz rendelkezésre állása, kopóalkatrészek költsége és csereidõszaka stb.), addig csak kevés kezdeményezés történt e befolyásoló tényezõk költségszintû megjelenítésére, és ezek felhasználására gazdaságossági számításokban (4. ábra). 4. ábra. Termék életciklusmodellje szerszámgépek esetén [4] Az ilyen jellegû számítások már a szerszámgép beszerzési fázisában áttekinthetõ képet nyújthatnának a felhasználó számára az üzemeltetés során ténylegesen felmerülõ költségekrõl. A felhasználókkal folytatott beszélgetések azt mutatják, hogy a szerszámgépek beruházási döntéseinél csak kevés vevõnek áll rendelkezésére ilyen költséganalízis. A gépkiválasztáskor a mindennapos gyakorlatban a minõség és a technológia áll az elsõ helyen. A vásárlási döntéseket a gép vagy berendezés megvételekor felmerülõ beruházás költségei határozzák meg. A tényleges életciklusköltségek, amelyek a gép üzemszerû mûködése alatt felmerülnek, csak nagyon ritkán szolgálnak alapul a döntésekhez, tekintettel arra, hogy ezen összesített kiadások mind a szerszámgépgyártók, mind pedig a felhasználók számára nehezen megállapíthatóak. Ha csupán a beruházási költségek játszanak szerepet a beszerzési döntések meghozatalakor, akkor a szerszámgépgyártók nagy kihívással néznek szembe, és a berendezéseiket gyakran szerelik fel alacsonyabb költségû egységekkel. Ez azonban a hosszú idejû gépstabilitás és a megmunkálás szempontjából nem jelenthet optimális megoldást. Ez azt eredményezi, hogy az ilyen berendezések életciklusköltségei a gépleállások gyakorisága és a szerviztevékenységek kiadásai következtében már nagyon rövid használati idõ elteltével jelentõsen túlléphetik a gépek beruházási költségeit (5. ábra). A magasabb karbantartási költségek így felemészthetik a beruházás során realizált megtakarítást. Az életciklusköltségek vizsgálatakor mind a szerszámgépgyártóknál, mind a felhasználóknál központi kérdés a gépek és berendezések mûszaki rendelkezésre állása is. A hibagyakoriság MBTF (Mean Time Between Failure), a szerelésre fordított idõ MTTR (Mean Time To Repair), valamint a tartalék alkatrészek ráfordításai az életciklusköltségeket jelentõsen befolyásolják. 5. ábra. Életciklusköltségek lehetséges alakulása szerszámgépek esetén [4] Napjainkig csupán néhány nagyobb termelõ vállalat tért át arra a gyakorlatra, hogy már nem csak a beruházási költségeket alkalmazza egyedül a beszerzési döntések meghozatalakor. Ehhez az is szükséges, hogy a gép- és berendezésgyártók széles körû információkat szolgáltassanak a gép élettartama alatt felmerülõ költségekrõl. A fontosabb költségadatokat ezért a lehetõ legpontosabban kell meghatározni [4]. Megoldások a szerszámgépek életciklusköltségeinek csökkentésére Az életciklusköltségek meghatározása a jövõben bizonyosan egyre inkább elõtérbe kerül majd. Napjainkban még sok vevõ csak a szerszámgép beszerzési árát tekinti az új gyártóeszköz beszerzésekor a meghatározó döntési alapnak. Példaként említhetõ a stuttgarti Daimler-Chrysler cég, amely a konszernen belül az úttörõ vállalatok közé tartozik TCO (Total Cost of Owner Ship) eljárás révén. Biztosra vehetõ, hogy más jelentõs gyártóeszköz-felhasználó cégek is követni fogják ezt az utat. A szerszámgépgyártók fejlesztési osztályai mindenhol elõtérbe helyezik a költségek optimálását és ezzel együtt a termék lehetõleg kedvezõ piaci értékesítési árát. A termék életciklusköltségeit akkor elemzik, amikor a termékfejlesztési szakasz már lezárult. Ez az eljárás a felhasználó szempontjából csak korlátozott megoldást jelent, mivel csak rövid idõtávra érvényes költségminimumot szolgáltat. Ha például egy új kialakítású szerszámgép fõorsónak (amely az egész élettartam alatt nem igényel karbantartást) a fejlesztési és gyártási költségei magasabbak, mint a hagyományos orsóké, akkor az életciklusköltségek ismeretekor csak az válik nyilvánvalóvá, hogy a vevõ szempontjából mégis a karbantartásmentes orsó alkalmazása a gazdaságosabb. Ennek az új egységnek a szerszámgépbe történõ beszerelése tehát mindenképpen ajánlott. A Hannoveri Egyetem Gyártástechnológiai és Szerszámgép Intézetének LoeWe projektje a szerszámgépek életciklusköltségeinek csökkentését tûzte ki célul. Már a gép fejlesztése során folyamatosan elemzik és optimálják a gépek és berendezések élettartama alatt várhatóan felmerülõ költségeket. A projektben megvalósított prototípus egy függõleges tengelyû esztergagép, aminek költségorientációjú fejlesztését modulárisan oldották meg: a gyártási feladattól függõen bõvíthetõ a gép funkcióinak száma. A projekt során nyert eljárások és elemzési technikák a Hannoveri Egyetem tudósítása

5 20 GYÁRTÓESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK 2006/2 alapján nehézségek nélkül alkalmazhatók minden szerszámgép típusra [4]. Összefoglalás A marketingtudomány területérõl átvett életciklus-költségmenedzsment módszer hasznos segédeszköz lehet a szerszám- és formagyártó vállalkozások és a tömeggyártást megvalósító vállalatok szerszámüzemei részére. A módszer alkalmazására két gyakorlati terület is kínálkozik: A vállalatok a termékeik (szerszámok) árának kalkulációja során alkalmazhatják a módszert a felhasználóval történõ ártárgyalások alátámasztásához. A szerszámok gyártási költségei a szerszámgyártónál jelentkeznek, míg a mûködéssel és a selejtezéssel összefüggõ költségek a szerszám megrendelõjét terhelik. Az ár mögött húzódó mûszaki tartalom visszatükrözõdik a szerszámok életciklusára vetített árkalkulációban. A hazai szerszámgyártók kiélezett versenyhelyzetben vannak. Versenyképességük megõrzésének elõfeltétele a korszerû gyártóeszközök alkalmazása. A gépbeszerzésekkel kapcsolatos döntéseknél eddig döntõen a beszerzési árat vették alapul. A szerszámgépek élettartamára vetített költségelemzõ módszer hasznos segédeszköz lehet a valós költségek kimutatására és a leggazdaságosabb döntés meghozatalára feltéve, hogy a gyártóeszköz biztosítja azokat a mûszaki eredményeket, amelyeket a felhasználók ezektõl a berendezésektõl elvárnak. Major Tamás okl. gépészmérnök, közgazdász GALIKA Szerszámgépek Kft. Irodalom [1] H. K. Tönshoff, H. Oelschläger, J. Petzold: Life Cycle Cost Orientation in the Die and Mold Making Industry, IPH Institut für Integrierte Produktion Hannover GmbH [2] (Verein deutscher Anlagen- und Maschinenbauer) [3] [4] B. Denkena, H. C. Möhring, A. Harms, S. Vogeler, H. Noske: Können teure Werkzeugmaschinen auf längere Sicht günstiger sein? wt Werkstattstechnik online, Jahrgang 95 (2005), H. 7/8 Az SKF élettartam-elmélete megalapozza a csapágyak élettartam-számításának új ISO-szabványát A csapágyak élettartamára vonatkozó elsõ ISOszabványt 1962-ben adták ki, amely SKF képleteken és számításokon alapult: a munkát akkor Arvid Palmgren, az SKF munkatársa és Gustaf Lundberg, a svédországi Chalmers Egyetem professzora végezték. Az SKF új élettartam-elméletét E. Ioannides és T. Harris professzorok az 1980-as években dolgozták ki, amely ezt követõen az SKF-nél folyó vizsgálatok, kutatómunka és az ismeretek bõvülése következtében az évek során több átdolgozáson ment keresztül. Az elmélet elsõként vezette be a kifáradási határértéket, mint a csapágy élettartamát befolyásoló egyik legfontosabb tényezõt. A további munka során számszerûsítették a kenés és szennyezõdések káros hatását a csapágy élettartamára. Az SKF élettartam-elméletét a DIN Németországban 2004-ben szabványként fogadta el és alkalmazta a DIN ISO 281, Beiblatt 1 & 4 részeként. A döntést hat év mérlegelés és a különbözõ ISObizottságok érvényesítése elõzte meg. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az SKF élettartam- elméletét az ISO 281 szabványba építette be. A végsõ tervezetrõl 2006 márciusában szavaztak, az új ISO képletet pedig 2006 júliusában teszik közzé. Az új ISO-szabvány egy új képletet jelent, amely az SKF élettartam-elméletében meghatározott elvek szerint a kifáradási határértéknek, a kenésnek és a szennyezõdésnek a csapágy élettartamára gyakorolt hatását veszi figyelembe. A hírt kommentálva az SKF elnök-vezérigazgatója, Tom Johnstone elmondta: Közel 100 éves mûködése során az SKF ismét felállította a mércét a csapágyiparban, ezzel is bizonyítva, hogy az SKF a mûszaki szakértelem vállalata. Az új ISO 281 szabvány fényesen igazolja, hogy az SKF a csapágytechnológia és -ismeretek tekintetében a világpiac vezetõ vállalata. SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.

Szikraforgácsológépek lineárhajtás vagy golyósorsó?

Szikraforgácsológépek lineárhajtás vagy golyósorsó? 36 GYÁRTÓESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK 2008/2 Szikraforgácsológépek lineárhajtás vagy golyósorsó? A lineáris hajtású gépek lényegesen gyorsabbak, mint a hagyományos golyósorsós hajtással felszereltek.

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Pénzügyek és Lean a gyakorlatban

Pénzügyek és Lean a gyakorlatban Katona Rita controlling manager Page 1 Pénzügy, számvitel, számbavétel, mérések szabályok úgysem értem bonyolult valaki magyarázza el Page 2 Miért fontos a Lean Számvitel (Lean Accounting)? Lean Információt

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS 6. óra SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés 1. példa Egy vállalkozás termékválasztékának bõvítése érdekében új termék kifejlesztését tervezi. A fejlesztés elsõ szakasza lezárult, az összegyûjtött és értékelt információk alapján két termék fejlesztését

Részletesebben

TRADÍCIÓ A HAZAI GÉPGYÁRTÁSBAN MEGMUNKÁLÓ CELLÁK BPW Hungária

TRADÍCIÓ A HAZAI GÉPGYÁRTÁSBAN MEGMUNKÁLÓ CELLÁK BPW Hungária TARTALOM: - TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK - CSEPELI CNC ESZTERGÁK - CELLA RENDSZEREK - SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK - EGYEDI BERENDEZÉSEK - FEJLESZTÉSEK - MODERNIZÁLÁSOK - CNC GÉPKÉPVISELETEK - REFERENCIÁK - ELÉRHETŐSÉGEK

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás

Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás CÉGBEMUTATÓ TARTALMA: Célkitűzéseink Miért éppen az SM Tech Kft Földrajzi elhelyezkedés Kereskedelmi ágazataink Beszállító partnereink Egyéb

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

FUX. Minőségi iparmunkával, egyetemi együttműködéssel elért nemzetközi siker. A FUX Zrt története és kilátásai

FUX. Minőségi iparmunkával, egyetemi együttműködéssel elért nemzetközi siker. A FUX Zrt története és kilátásai FUX Minőségi iparmunkával, egyetemi együttműködéssel elért nemzetközi siker A FUX Zrt története és kilátásai Az indulás 1991 A FUX Kft. megalakulása a December 4 Drótművek egyik üzletágából 1992.02.25.

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

A szállító integrálása a termelőüzembe

A szállító integrálása a termelőüzembe TOP MENEDZSMENT A szállító integrálása a termelőüzembe A termelővállalatok egyre inkább arra törekednek, hogy értékalkotó folyamataikat alvállalkozóknak, ill. kooperáló vállalatoknak adják át. Azok a vállalatok,

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

rajz szerinti alkatrészek és műszaki szortimentek

rajz szerinti alkatrészek és műszaki szortimentek rajz szerinti alkatrészek és műszaki szortimentek tapasztalt partner az ön oldalán SZOLGÁLTATÁSAINK A kötőelemek és a rögzítéstechnika területén szerzett több mint 140 év tapasztalat biztos alapot kölcsönöz

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Termékújdonságok. CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1.

Termékújdonságok. CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1. Termékújdonságok CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1. Több ezer új termék. Ötletek milliói! A nehéz időkben nagyon fontos jó döntéseket hozni. Olyan döntéseket, amelyek segítenek biztosítani a sikeres

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás Gyártástechnológiai trendek Nagy sebességű megmunkálások alkalmazásának fejlődése Lineár motoros hajtások alkalmazásának bővülése Párhuzamos kinematika alkalmazása

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Folyamat ésszerűsítés Hidak a jövőbe Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Küldetésünk Ön műszakilag igényes termékeket vagy alkatrészeket készít. Mi a gyártás hatékonyságáról és megbízhatóságáról,

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS Dr. Varga Ágnes Nemzetközi és Oktatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 2013. május 8. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban - Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens,

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás iroda megoldások kicsiknek és nagyoknak, minden mennyiségben nyomdai és csomagolási megoldások Cégünk a Xerox egyik meghatározó hazai képvisel je, az ISO 9001:2001 min ségirányítási rendszer tanúsítvány

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel.

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. FÉM FEIN egyedi munkaállomáson használható emelt frekvenciás frekvenciaváltó HFS 17-30 HFS 27-30 Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. Jobb csiszolási teljesítmény, hosszabb

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja

Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja Energy Check Mekkora megtakarítási potenciál rejlik az Ön szivattyús rendszerében? Energy ChECk szolgáltatásunkból megtudhatja Kérje Energy Check szolgáltatásunkat Szakképzett mérnökeink a helyszínen végzik

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4.

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Rövid bemutatkozó Cégünk 1997 márciusában alakult, mint családi vállalkozás, egy 200 m2-es verpeléti üzemben. Fő tevékenységünk a

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

B E M U T A T K O Z Á S I. ÖKO-INNOVÁCIÓS KONFERENCIA P ÁL K A T A I G A Z G A T Ó Á G A Z A T I - T E C H N O L Ó G I A

B E M U T A T K O Z Á S I. ÖKO-INNOVÁCIÓS KONFERENCIA P ÁL K A T A I G A Z G A T Ó Á G A Z A T I - T E C H N O L Ó G I A B E M U T A T K O Z Á S I. ÖKO-INNOVÁCIÓS KONFERENCIA P ÁL K A T A I G A Z G A T Ó Á G A Z A T I - T E C H N O L Ó G I A ÉS T U D Á S T R A N S Z F E R I G A Z G A T Ó S Á G 2015. OKTÓBER 15. Ú J P I A

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével, vízgépészeti

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Tárgyi eszköz-gazdálkodás

Tárgyi eszköz-gazdálkodás Tárgyi eszköz-gazdálkodás Gazdálkodás, gazdaságosság, kontrolling Termelési eszközök és megtérülésük A tárgyi eszközök értéküket több termelési perióduson belül adják át a készterméknek, miközben használati

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management Master of Arts International Hotel management Strategy Management Stratégiai tervezés Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

www.mh-inprocess.com Mérés a szerszámgépen m&h tapintófej rendszerek

www.mh-inprocess.com Mérés a szerszámgépen m&h tapintófej rendszerek www.mh-inprocess.com Mérés a szerszámgépen m&h tapintófej rendszerek 1 2 Precízitás a munkadarabnál 1991-ben történt alapítása óta az m&h Inprocess Messtechnik GmbH a szerszámgépen végzett munkadarab és

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél SÁFÁR Katalin kereskedelmi igazgató VT-SOFT Mobil: +36 20 553 1945 Telefon: +36 (1) 436 0550 E-mail: katalin.safar@vtsoft.hu Web:

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

2. Szimulációs Workshop

2. Szimulációs Workshop Szoftvereszközök, legújabb fejlesztések a fém alakítástechnológia tervezés folyamatában 2. Szimulációs Workshop 2009. június 11. H. Tóth Zsolt FEA üzlatág igazgató VARINEX Informatikai Zrt. Szimuláció

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu MŰANYAG

Részletesebben