2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról"

Átírás

1 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése és hatékonyságának javítása, - a fenntartható fejlődés, valamint a jövő generációk létfeltételeinek, továbbá lehetőségeinek biztosítása, - a hulladékképződés megelőzése, a használt termékek újrahasználata, a környezet hulladékképződéssel és a hulladékgazdálkodási tevékenységek által okozott terhelésének minimalizálása, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, valamint káros hatásainak megelőzése, továbbá - a képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztási-termelési körforgásban tartása, valamint a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében a következő törvényt alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) A törvény hatálya kiterjed a) minden hulladékra, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel, b) a hulladékképződés megelőzését szolgáló tevékenységekre, és c) a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre. (2) A törvény hatálya a következő hulladékokra akkor terjed ki, ha azokról jogszabály eltérően nem rendelkezik: a) az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékok, b) az állati melléktermékek feldolgozottságra tekintet nélkül, az ártalmatlanításra, továbbá a biogáz- vagy komposztáló üzemben történő hasznosításra szánt anyagok kivételével, c) a szennyvizek, d) a nem vágás útján elpusztult, valamint a járványos állatbetegségek leküzdése érdekében leölt állatok tetemei. (3) Nem terjed ki a törvény hatálya a) a levegőbe kibocsátott gáz halmazállapotú anyagokra, b) a radioaktív hulladékokra, c) a hatástalanított robbanóanyagokra, d) a ki nem termelt földre és szennyezett talajra, valamint az építményekre, e) az építési tevékenység során kitermelt szennyezetlen talajra és más, a természetben előforduló anyagra, ha a kitermelés helyén természetes állapotában építési 1

2 tevékenységhez, vagy az építésügyi jogszabályok hatálya alá tartozó tereprendezéshez használják fel, f) a (2) bekezdés b) pontjába nem tartozó állati ürülékre, trágyára, továbbá a szalmára, valamint a gazdálkodás során használt természetes, az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkező mező- vagy erdőgazdálkodás során képződő anyagra, ha az ilyen biomasszát a környezetre és az emberi egészségre veszélytelen eljárással vagy módszerrel energia előállítására használják, g) a vizek és a vízi utak kezelése, az árvízmentesítés, a vízkárelhárítás vagy a talajfeltöltés céljából a felszíni vizekben áthelyezett üledékre, iszapra, amely az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik. (4) A hulladékgazdálkodással összefüggő, e törvényben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) Törvény vagy kormányrendelet az egyes hulladéktípusok és -fajták képződésének megelőzése érdekében, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek vonatkozásában e törvénnyel összhangban kiegészítő rendelkezéseket állapíthat meg. E törvény alkalmazásában 2. Értelmező rendelkezések ártalmatlanítás: hasznosításnak nem minősülő, különösen a 2. mellékletben meghatározott művelettel végzett hulladékkezelési tevékenység, ideértve azt a hulladékkezelést is, amely másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyeréssel jár; 2. begyűjtés: az a hulladékgazdálkodási tevékenység, amely során a begyűjtő gazdasági tevékenysége körében a hulladékot annak birtokosától átveszi a saját vagy a birtokos telephelyén, ingatlanán vagy a gyűjtőhelyen, beleértve a begyűjtő telephelyén a hulladék elszállításáig történő fizikai előkezelést is; 3. biohulladék: biológiailag lebomló, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint élelmiszer-feldolgozó üzemben képződő hasonló hulladék; 4. elkülönített gyűjtés: a hulladékkezelés elősegítése érdekében a hulladék fajta, típus és jelleg szerint elkülönítve történő gyűjtése; 5. előkezelés: a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával járó, a) a hulladék begyűjtését, szállítását elősegítő, b) a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását előkészítő, és ezek biztonságát növelő hulladékgazdálkodási tevékenység. 6. energetikai hasznosítás: hasznosítási művelet, amely során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló anyagokból történő 2

3 energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet tüzelő-, fűtő- vagy üzemanyagként hasznosítanak; 7. építési-bontási hulladék: az építési tevékenység során képződő, az építésből vagy bontásból származó hulladék, ideértve a kitermelt földet és követ is; 8. felhasználó: az, aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja; 9. forgalmazó: gyártónak nem minősülő, a terméket viszonteladónak vagy felhasználónak átadó vagy értékesítő gazdálkodó szervezet; 10. gyártó: a termék előállítója, továbbá ha a terméket nem a Magyar Köztársaság területén állítják elő, akkor az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében a Magyar Köztársaság területén elsőként forgalomba hozza; 11. gyűjtés: a hulladék birtokos által történő rendezett összeszedése a kezelésre történő elszállítás érdekében, ideértve annak válogatását és elszállításig történő elhelyezését; 12. gyűjtőhely: a hulladékgyűjtő pont és a hulladékgyűjtő udvar, valamint a hulladék termelőjének vagy más birtokosának telephelyén kialakított, a hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését biztosító létesítmény; 13. hasznosítás: a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, újrafeldolgozása vagy egyéb hasznosítása, továbbá a 3. mellékletben meghatározott műveletek útján végzett hulladékgazdálkodási tevékenység, amellyel a hulladék meghatározott funkció betöltésére használt anyag vagy termék helyébe lép, vagy amelynek eredményeként a hulladék úgy kerül feldolgozásra, hogy a feldolgozás helyén vagy a gazdaság más területén e funkciót betölti; 14. háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint a közintézményekben képződő hulladék; 15. hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; 16. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, az összegyűjtött hulladék begyűjtése, szállítása, a hulladék kezelése, valamint e tevékenységek felügyelete, a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodási berendezések üzemeltetése és a hulladékkezelési létesítmények bezárása, utógondozása; 17. hulladékgyűjtő pont: az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére szolgáló közterületen kialakított gyűjtőhely, vagy az üzletekben működő visszavételi helyek; 18. hulladékgyűjtő udvar: az elkülönítetten gyűjtött hulladék átvételére szolgáló, felügyelt, elkerített telephely; 3

4 19. hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék begyűjtését, szállítását és kezelését biztosító, a települési önkormányzat által szervezett és fenntartott szolgáltatás; 20. hulladékolaj: ásványi vagy szintetikus kenőolaj, vagy ipari olaj, amely az eredeti rendeltetési céljának megfelelően tovább nem használható, különösen a hulladékká vált motorolaj és sebességváltó-olaj, kenőolaj, turbinaolaj és hidraulikaolaj; 21. hulladékolaj regenerálása: újrafeldolgozási művelet, amely által alapolaj állítható elő a hulladékolaj finomításával, különösen az abban található szennyezőanyagok, oxidációs termékek és adalékanyagok eltávolítása révén; 22. kereskedő: gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében megvásárolja, és jellege, összetétele megváltoztatása nélkül értékesíti, függetlenül attól, hogy a hulladék ténylegesen a birtokába kerül-e; 23. kezelés: a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást előkészítő előkezelést is; 24. közvetítő: gazdálkodó szervezet, amely gazdasági tevékenysége körében más nevében függetlenül attól, hogy a hulladék ténylegesen birtokába kerül-e eljár a hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése érdekében; 25. megelőzés: az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott olyan intézkedések, amelyek csökkentik a) a hulladék mennyiségét, különösen a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén, b) a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy c) az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát; 26. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása; 27. települési hulladék: háztartási hulladék és az ahhoz hasonló jellegű, összetételű, azzal együtt begyűjtött és kezelt hulladék, ide nem értve az ipari, mezőgazdasági termelés során képződő hulladékot; 28. termelő: az, akinek a tevékenysége során hulladék képződik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege, típusa vagy összetétele megváltozik; 29. újrafeldolgozás: hasznosítási művelet, amely során a hulladékot az eredeti vagy más hasznos célra alkalmas anyaggá vagy termékké alakítják, ideértve a biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob eljárással történő kezelését és feldolgozás útján a további felhasználásra történő alkalmassá tételét, de ide nem értve az energetikai hasznosítást és a tüzelő-, fűtő- vagy üzemanyaggá, vagy feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozást; 30. újrahasználat: a termék vagy alkatrészének az eredeti célra történő ismételt felhasználása; 4

5 31. újrahasználatra előkészítés: tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amely során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy egyéb beavatkozás nélkül újrahasználható legyen; 32. veszélyes hulladék: az 1. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikével rendelkező hulladék. 3. Alapelvek 3. A hulladékot eredményező tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás során a Kvt.-vel összhangban a következő alapelveket kell érvényesíteni: a) a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján a gyártó felelős a termék és a technológia jellemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történő kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló-képességét, élettartamát és újrahasználhatóságát, javíthatóságát, az előállításából és felhasználásából származó, továbbá a termékből képződő hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulást is; b) a közelség elve alapján a hulladék kezelését a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kell végezni; c) az önellátás elve alapján a közelség elvére figyelemmel a képződő hulladék teljes körű ártalmatlanítására, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózat kialakítására és üzemeltetésére kell törekedni; d) a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni vagy a hulladék kezeléséről gondoskodni. 4. A megelőzés és a hulladékgazdálkodás általános szabályai 4. (1) Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. (2) A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a) ne jelentsen olyan kockázatot a környezeti elemekre, b) ne okozzon olyan, a lakosságot zavaró zajt vagy bűzt, c) ne befolyásolja olyan mértékben hátrányosan a tájat vagy a védett természeti és kulturális értékeket, amely az emberi egészséget veszélyezteti vagy a környezetet károsítja. 5

6 5. (1) A megelőzésre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó intézkedések és szabályozás, továbbá a hulladékgazdálkodási tevékenységek során a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a következő elsőbbségi sorrendet kell biztosítani: a) a hulladékképződés megelőzése, b) a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, c) a hulladék újrafeldolgozása, d) a hulladék egyéb hasznosítása, így az energetikai hasznosítása vagy a hulladék feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozása is, valamint e) a hulladék ártalmatlanítása. (2) Az (1) bekezdésben foglalt hulladékhierarchia alkalmazása során a legjobb általános környezeti eredményt biztosító lehetőségek megvalósítását kell ösztönözni. (3) Az (1) bekezdésben foglalt sorrendtől el lehet térni akkor, ha azt az egyes hulladéktípusok képződése és az ilyen hulladéktípusokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek által gyakorolt életciklus-szemlélet indokolja. (4) A hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását; b) az anyagnak és a hulladéknak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását; c) a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot eredményező termékek előállítását; d) a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. (5) A hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, a nyersanyagoknak hulladékkal történő helyettesítésére, valamint ha ezek nem megoldhatók a hulladék energetikai hasznosítására. (6) Tilos a hulladékot a) elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni; b) engedély nélkül összekeverni más hulladékkal vagy más anyagokkal. 5. Hulladék és termék 6. (1) A hulladék típusát a hulladékok jegyzékéről szóló jogszabályban foglalt hulladékjegyzék (a továbbiakban: hulladékjegyzék) alapján kell megállapítani. (2) A hulladékjegyzék a hulladék eredetére és összetételére figyelemmel tartalmazza a) az egyes hulladéktípusok megnevezését és kódszámát; b) a veszélyes hulladék jelleg megjelölését; c) a veszélyes anyagok koncentrációjának határértékeit. 6

7 (3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékbe sorolható anyag vagy tárgy akkor minősül hulladéknak, ha megfelel a pontjában foglaltaknak. (4) A technológiából származó, azonban a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék a gyártás-felhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká. 7. (1) A termékek előállítása során az előállítási folyamat nem elsődleges céljaként létrejövő anyag vagy tárgy a (2) bekezdésben foglalt kivétellel hulladéknak minősül. (2) A termelési folyamat nem elsődleges céljaként létrejövő anyag vagy tárgy mellékterméknek minősül, ha a) azt az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő; b) annak az előállítást követően a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül történő közvetlen felhasználhatósága biztosított, c) a környezetet és az emberi egészséget nem veszélyezteti, d) az adott termékre, valamint a környezet és az emberi egészség védelemére vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesíti, és e) megfelel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) 5. cikke (2) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus előírásainak. (3) A melléktermékként előállított, felhasznált vagy forgalmazott termékek (2) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését a termék minőségének ellenőrzéséért és piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi. (4) Ha a (2) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a (3) bekezdés szerinti hatóság tájékoztatja a gyártó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot. 6. A hulladékstátusz megszűnése 8. (1) Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a következő feltételek teljesülése esetén: a) rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják, b) rendelkezik piaccal, vagy van rá kereslet, c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és d) használata nem jár nagyobb környezetkárosítással vagy az emberi egészséget károsító hatással, mint az eredeti anyag vagy tárgy használata. (2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséhez szükséges részletes előírásokat ideértve a szennyező anyagok határértékeit, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 7

8 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus ennek hiányában a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. (3) Az előállított, felhasznált vagy forgalmazott termékek (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését a termék minőségének ellenőrzéséért és piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi. (4) Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a (3) bekezdés szerinti hatóság tájékoztatja a gyártó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot. II. Fejezet Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek 7. A hulladék birtokosának kötelezettségei 9. (1) A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék birtokosának kötelezettsége. A hulladék a hulladék birtokosának ingatlanán, telephelyén belüli a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő gyűjtése, gyűjtőhely létesítése környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. (2) A hulladék birtokosa a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét teljesítheti: a) saját maga a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés vagy létesítmény alkalmazásával, b) hasznosító vagy ártalmatlanító eljárással, berendezéssel vagy létesítménnyel rendelkező kezelő közvetlen vagy közvetítő útján történő megbízásával és a hulladék kezelőnek történő átadásával, vagy c) kereskedőnek vagy begyűjtőnek történő átadással. (3) Ha a hulladék birtokosa a hulladékot előkezelésére másnak átadja, akkor ez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem mentesíti a hasznosítási vagy ártalmatlanítási kötelezettség alól. (4) Ha a hulladék birtokosa a hulladékot másnak átadja a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével, köteles meggyőződni arról, hogy az átvevő engedéllyel rendelkezik, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. (5) A hulladékgazdálkodás költségeit a szennyező fizet elvvel összhangban a hulladék birtokosa fizeti. (6) Az e -ban meghatározottak teljesítésére jogszabály részben vagy egészben a hulladékot eredményező termék gyártóját és forgalmazóját is kötelezheti. 8. Kiterjesztett gyártói felelősség 10. 8

9 (1) A gyártó köteles a terméket és csomagolását úgy megtervezni, kialakítani, valamint olyan technológia- és termékfejlesztést végrehajtani, amely az elérhető leghatékonyabb anyag- és energiafelhasználással jár, valamint elősegíti a hulladékképződés megelőzését, a termék újrahasználatát, továbbá hulladékká válását követően annak környezetkímélő kezelését. (2) A gyártó köteles az azonos célra szolgáló nyers- és alapanyagok, félkész termékek, az azokból készült termékek, továbbá csomagolóeszközeik közül azokat előnyben részesíteni, amelyek gyártásának és felhasználásának anyag- és energiaigénye alacsonyabb, előállítása és használata kisebb környezeti hatással, kevesebb és kevésbé veszélyes hulladék keletkezésével jár, továbbá az azokból készült termék, csomagolóeszköz tartósabb, többször használható, hulladékként kevésbé terheli a környezetet. 11. (1) A gyártó köteles tájékoztatni a termék felhasználóit a termék és csomagolása hulladékgazdálkodási szempontból lényeges tulajdonságairól, a termék újrahasználhatóságáról, annak elhasználódása vagy hulladékká válása esetén újra feldolgozhatóságáról, valamint további kezelésének lehetőségeiről. (2) A gyártó köteles a terméken vagy annak csomagolásán jól látható módon jelölni a termék és a csomagolás hulladékszegény, tartós vagy újrafelhasználható jellegét, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges anyagösszetételét, betét- vagy letéti díjas forgalmazását. (3) A gyártó az általa előállított vagy belföldre behozott termék újrahasználatának elősegítése érdekében ha törvény vagy kormányrendelet előírja a termék vagy alkatrészének javítását biztosító hálózatot alakít ki és működtet. 12. (1) A gyártó törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott termékek vagy termékcsoportok vonatkozásában az általa előállított vagy belföldre behozott termékből, az azzal azonos elsődleges használati célú más termékből származó hulladékot vagy a használt terméket a forgalmazótól és a felhasználótól visszaveszi vagy visszaváltja annak újrahasználata, hasznosítása vagy környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály az újrahasználatra, hasznosításra vagy ártalmatlanításra visszaveendő hulladékok és használt termékek fajtáit, a visszavételi és hasznosítási arányokat, valamint azok mértékét és a teljesítés határidejét a technikai és gazdasági megvalósíthatóságra, valamint az általános környezeti, egészségügyi és társadalmi hatásokra figyelemmel határozza meg. (3) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben megállapodás keretében átruházhatja a termék forgalmazójára, továbbá begyűjtőre vagy hulladékkezelőre. (4) A gyártó visszaveheti a hulladékot vagy a használt termékét akkor is, ha visszavételi kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti jogszabály nem írja elő. A gyártó ennek teljesítése érdekében a termék forgalmazójával, továbbá begyűjtővel vagy hulladékkezelővel megállapodást köthet. 9

10 (5) A gyártó a visszavett hulladékról a hulladék birtokosaként köteles gondoskodni. 13. (1) A gyártó termékének forgalomba hozatalát megállapodás alapján ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a forgalmazó vállaljon kötelezettséget a termék elhasználódása utáni betétdíj tartós fogyasztási cikk esetén letéti díj ellenében történő visszavételére. (2) A gyártó a betét- vagy letéti díjas terméket, vagy annak hulladékát köteles a forgalmazótól visszavenni, és a betét- vagy letéti díjat számára visszafizetni. (3) Termék forgalmazását törvény vagy kormányrendelet betétdíj, termékdíj vagy letéti díj megfizetéséhez kötheti. 14. (1) Ha a forgalmazó a gyártóval megállapodást kötött, a forgalmazó köteles gondoskodni a megállapodásban foglalt, általa forgalmazott, javított vagy karbantartott termékek, csomagolásuk, valamint az ezek után visszamaradt hulladék felhasználóktól történő visszavételéről, elkülönített gyűjtéséről és a gyártónak, a begyűjtőnek vagy hulladékkezelőnek történő átadásáról. (2) Jogszabály a forgalmazót a gyártótól függetlenül is kötelezheti az általa forgalmazott termékek, csomagolásuk, valamint az ezek után visszamaradt hulladéknak a felhasználóktól történő visszavételére, elkülönített gyűjtésére és a begyűjtőnek vagy a hulladékkezelőnek történő átadására. (3) A forgalmazó saját döntése alapján is visszaveheti vagy visszaválthatja a felhasználóktól az általa forgalmazott terméket, csomagolását és az ezek után visszamaradt hulladékot, ha a hulladék kezeléséről a jogszabályoknak megfelelően gondoskodik. (4) A forgalmazó az általa forgalmazott termék hulladékának visszavételét a forgalmazás helyén engedély nélkül végezheti. 15. (1) A forgalmazó köteles azt a használt terméket, csomagolást vagy hulladékot, amely után a felhasználó betét- vagy letéti díjat fizetett, a felhasználótól visszavenni és részére a díjat visszafizetni. (2) A visszavétel ösztönzésére a forgalmazó a gyártótól függetlenül is alkalmazhat betét- vagy letéti díjat. (3) A termék forgalmazója, gyártója, valamint a begyűjtő vagy a hulladékkezelő szerződésben állapodhat meg a használt termék vagy a hulladék gyűjtésének módjáról és feltételeiről. Törvény vagy kormányrendelet e szerződés megkötését kötelezően előírhatja. (4) Ha a gyártó nem tesz eleget a 11. -ban meghatározott kötelezettségének, a forgalmazó köteles azt pótolni. E rendelkezés nem érinti a forgalmazónak a gyártóval szemben érvényesíthető igényeit. 10

11 16. (1) A gyártó, forgalmazó vagy felhasználó a hulladék birtokosára vonatkozó szabályok szerint köteles a hulladék kezeléséről gondoskodni, ha tevékenysége gyakorlása során hulladék képződik. (2) Törvényben meghatározott esetekben a felhasználó köteles a hulladékká vált terméket a visszavételre kötelezettnek, a begyűjtőnek vagy a hulladékkezelőnek átadni. 17. Törvény vagy kormányrendelet a termék fejlesztésével, feldolgozásával, használatával vagy forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezetet a 3. a) pontjában foglaltakkal összhangban részben vagy egészben kötelezheti a ban foglalt kötelezettségek teljesítésére. 18. A gyártók és a forgalmazók a ban foglalt kötelezettségeiket az e célra létrehozott szervezet útján is teljesíthetik. 19. (1) A felhasználók tájékoztatására, valamint a terméken és a csomagoláson feltüntetendő információkra vonatkozóan a 11. -ban előírt követelmények megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el. (2) A 12. (1) bekezdésben, valamint a 14. (1) és a 15. (1) bekezdésben előírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: Fgytv.) értelmében vett fogyasztót érint. (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 9. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 20. (1) A hulladék termelője, begyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabályban meghatározott módon és tartalommal hulladéktípusok szerint nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, továbbá a más birtokostól átvett vagy másnak átadott vagy közvetített hulladék mennyiségéről és összetételéről, továbbá a hulladék átadójáról és átvevőjéről. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban természetes személy esetében a) természetes személyazonosító adatok, és a 11

12 b) lakcím tartható nyilván. (3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezett az általa végzett hulladékgazdálkodási tevékenységről, valamint az abból származó hulladékról nyilvántartást, továbbá a létesítmények működéséről üzemnaplót vezet. (4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékok jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott kódszámok alapján kell vezetni. (5) A nyilvántartást a kötelezett legalább öt évig veszélyes hulladék esetén tíz évig megőrzi. Hulladéklerakó esetén a nyilvántartás nem selejtezhető. (6) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerint a környezetvédelmi hatóságnak adatokat szolgáltat, továbbá azokat a hatóság felhívása esetén rendelkezésére bocsátja. 21. (1) A 20. -ban meghatározott kötelezettség a települési hulladék vonatkozásában nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, amelyek települési hulladékukat a közszolgáltatónak adják át. E hulladékok nyilvántartásáról és az adatszolgáltatásról a közszolgáltató gondoskodik. (2) A 20. (6) bekezdés szerinti kötelezettség nem terjed ki arra a hulladékra, amelytől annak birtokosa a ban foglalt kötelezettség alapján működtetett visszavételi gyűjtőhelyen válik meg. Az e hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatást a visszavétellel érintett gyártó, forgalmazó, közvetítő vagy begyűjtő teljesíti. (3) A visszavételi kötelezettség alá tartozó termék forgalmáról, a visszavett használt termékről és hulladékokról, továbbá a ban foglalt kötelezettségek teljesítéséről a visszavétellel érintett gyártó, forgalmazó, begyűjtő, hulladékkereskedő, közvetítő és a kezelő a 20. -ban foglaltakon túl az adott termékre és hulladékára vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, és adatot szolgáltat a környezetvédelmi hatóságnak. (4) A hulladék átadójának kérésére a hulladék átvételéről bizonylatot kell adni, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére jogosító okiratokat be kell mutatni. III. Fejezet Hulladékgazdálkodási tevékenységek 10. A hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó általános szabályok 22. (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, kezelése, kereskedelme és közvetítése. 12

13 (2) Hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Az engedély határozott időre adható. (3) A környezetvédelmi hatóság e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott esetekben az engedélyt módosíthatja, meghosszabbíthatja vagy visszavonhatja. (4) Jogszabály a (2)-(3) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos szabályokat részletesen meghatározhatja. (5) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt korábbi módosításaival kérelemre tájékoztatásul, igazgatási szolgáltatási díj ellenében egységes szerkezetbe foglalja, ha a módosítások az engedély hatályos előírásainak nyomon követhetőségét akadályozzák. 23. (1) Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység során hulladék képződik, a tevékenység végzője a hulladék kezeléséről a hulladék birtokosára vonatkozó előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. (2) A hulladékgazdálkodási tevékenységhez használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását vagy forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, valamint minősítéshez kötheti. 11. Hulladékgyűjtés 24. Törvény, kormányrendelet vagy települési hulladék esetében települési önkormányzati rendelet a hulladék birtokosát kötelezheti a hulladék meghatározott anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére, valamint a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá az így előkészített hulladék gyűjtőhelyen való vagy a begyűjtő, hulladékkezelő részére történő átadására. 12. Begyűjtés 25. (1) A begyűjtő a begyűjtött hulladék kezeléséről a hulladék birtokosának kötelezettségei szerint köteles gondoskodni. (2) Begyűjtés ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A begyűjtés végzőjének a telephelyén kialakított gyűjtőhellyel kell rendelkeznie. (3) A begyűjtésre vonatkozó engedély tartalmazza a begyűjtő telephelyén egyidejűleg tartható hulladék mennyiségét. 13

14 (4) A begyűjtő telephelyén a hulladék elszállításig, de legfeljebb az engedély hatályának ideje alatt tartható, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőzően fizikailag előkezelhető. 13. Hulladékkereskedelem, közvetítés és hulladékszállítás 26. (1) A hulladékkereskedő, a közvetítő és az üzletszerűen hulladékot szállító a környezetvédelmi hatóságnak történő bejelentést követően kezdheti meg tevékenységét. (2) A környezetvédelmi hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet az (1) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet végzőkről. (3) A környezetvédelmi hatóság az (2) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet végzőkről általa vezetett nyilvántartás alapján az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a következőket: a) a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző neve, b) a folytatatott hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése. 27. (1) A hulladék szállítója felelős a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért, valamint az áruszállításra vonatkozó követelmények betartásáért. (2) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. (3) A kereskedő és a közvetítő felelős a kereskedelmi előírások betartásáért. 14. A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása 28. (1) Hulladéknak az ország területére történő behozatala, kivitele és átszállítása a nemzetközi szerződésekkel, valamint a hulladékszállításról szóló, június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) összhangban történhet. Hulladék ártalmatlanítási céllal a Magyar Köztársaság területére nem hozható be. (2) Hulladéknak az ország területére történő behozatala, kivitele és átszállítása során a 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a környezetvédelmi hatóság a hulladék szállításával szemben kifogást emel, ha a) a bíróság a bejelentő vagy a címzett büntetőjogi felelősségét a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította, 14

15 b) a bejelentő vagy a címzett hulladékkezelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy c) a bejelentő vagy a címzett a Kvt. szerinti kármentesítési kötelezettségét a teljesítésre megállapított határidő lejártáig nem teljesíti. (3) A hulladék behozatalára, kivitelére és átszállítására irányuló bejelentési kötelezettséggel egyidejűleg a bejelentő és a címzett hatósági bizonyítvánnyal igazolja a környezetvédelmi hatóság részére azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn az (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok. (4) Az (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok fennállásának gyanúja esetén a környezetvédelmi hatóság írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a bejelentőt vagy a címzettet annak igazolására, hogy vele szemben a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn. Ha a bejelentő vagy a címzett igazolja, hogy vele szemben a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn, a környezetvédelmi hatóság az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részükre megtéríti. (5) A környezetvédelmi hatóság a (3) és (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hatósági bizonyítvány érvényességi idejéig kezeli. 29. A környezetvédelmi hatóság a hulladéknak az ország területére történő behozatala, kivitele és átszállítása során a 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a 28. -ban foglaltakon kívül akkor is kifogást emelhet, ha a) a szállítás ártalmatlanító létesítménybe vagy a nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött települési hulladékot égető hasznosító létesítménybe történő hulladék-behozatalra irányul, és a tervezett hulladékkezelés nem áll összhangban a hulladékgazdálkodási tervekben foglaltakkal, vagy annak megvalósítása a Magyar Köztársaság területén képződött, nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását tenné szükségessé; vagy b) a szállítás külföldre vagy a Magyar Köztársaság területére történő behozatalra irányul, és ez a 4. (2) bekezdésében foglaltakkal nem áll összhangban. 15. Hulladékhasznosítás 30. (1) A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést, - igénybevételt. (2) A hulladék hasznosítójára a gyártóra, a hulladék birtokosára és a hulladékkezelőre vonatkozó előírásokat egyaránt alkalmazni kell. (3) Hulladékhasznosítási tevékenység a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Energetikai hasznosítással járó hulladékégetés vagy hulladék együttégetés akkor 15

16 engedélyezhető, ha az energetikai hasznosítás az elérhető legjobb technikák szerinti energiahatékonysággal valósul meg. 31. (1) A háztartási papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét december 31. napjáig tömegében országos szinten átlagosan legalább 50%-ra kell növelni. (2) A nem veszélyes építési és bontási hulladék a föld és a kő kivételével újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását, és az egyéb, anyagában történő hasznosítását ideértve a hulladék feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozását december 31. napjáig tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni. (3) A környezetvédelmi hatóság hulladéklerakás engedélyezése során a (2) bekezdésre tekintettel meghatározza a települési hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéklerakón hasznosítható vagy lerakható építési és bontási hulladék mennyiségét. 16. Hulladékártalmatlanítás 32. (1) Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek hasznosítására műszaki vagy gazdasági lehetőségek nem állnak rendelkezésre. (2) Az ártalmatlanítás célja a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával. (3) A hasznosításra nem kerülő hulladékot tekintettel a 4. (2) bekezdésére ártalmatlanítani kell. Tilos a hasznosítás érdekében elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékot ártalmatlanítani. (4) Az ártalmatlanítás történhet: a) hulladéklerakóban történő lerakással, b) termikus ártalmatlanítással, vagy c) kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással. 33. (1) Hulladékártalmatlanítás a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. (2) Az engedély rendelkezik a létesítmény tevékenységgel érintett területének a bezárást követő rekultivációjáról, rehabilitációjáról és a monitoringról. A monitoring idejét és tartalmát a bezárt létesítmény környezeti hatásaira tekintettel kell meghatározni. (3) A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt a hulladékártalmatlanító létesítmény bezárására vagy felhagyására kötelezheti, ha azt nem az engedélyben foglaltak vagy az előírások betartásával üzemeltetik. 16

17 (4) Az ártalmatlanító létesítmény működésével, továbbá hulladéklerakó esetén a lerakással okozott környezetkárosodással kapcsolatos igények elévülési ideje a létesítmény bezárásától számított harminc év. 34. (1) Az ártalmatlanító létesítmény üzemeltetője a hulladék kezelésének díját a hulladék fajtája, típusa, jellege és mennyisége szerint állapítja meg, valamint díjképzési módszerét közzéteszi. (2) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény külföldön képződött hulladékot akkor kezelhet, ha ez nem akadályozza a Magyar Köztársaság területén képződött hulladék kezelését, valamint a kezelő létesítményt érintő hulladékgazdálkodási tervekben foglaltak teljesítését. 35. (1) A hulladéklerakóra a települési hulladék részeként kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget a települési hulladéklerakóban lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséghez képest július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. (2) Hulladéklerakó létesítményhez kapcsolódó tevékenység esetében a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az engedélyben meghatározza a hulladéklerakón a települési hulladék részeként elhelyezhető biológiailag lebomló szerves anyag mennyiségét. (3) Hulladéklerakóban előkezelés nélkül ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik hulladék nem ártalmatlanítható. 36. (1) Települési hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéklerakó kizárólag térségi hulladéklerakóként létesíthető. (2) Térségi hulladéklerakó az a hulladéklerakó, amely legalább százezer fő települési hulladékának ártalmatlanítását látja el. (3) Települési hulladéklerakó kapacitása kizárólag akkor bővíthető, ha a megnövelt kapacitást követően a létesítmény megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak. 37. (1) Az állam jogi, gazdasági és műszaki szabályozással biztosítja, hogy a nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött hulladékot hasznosító, valamint az ártalmatlanító létesítmények a közelség és az önellátás elve alapján a Magyar Köztársaság területén olyan hálózatot alkossanak, amely lehetővé teszi a képződő hulladék legközelebbi, a célnak megfelelő létesítményben és a leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő ártalmatlanítását vagy hasznosítását, a környezeti adottságokra, az elérhető legjobb technikára, valamint egyes hulladéktípusok különleges kezelési igényére figyelemmel. 17

18 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hasznosító és ártalmatlanító létesítmények hálózatának nem kötelező valamennyi hulladéktípus kezelését biztosítania. IV. Fejezet A települési hulladékra vonatkozó szabályok 17. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 38. (1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot gyűjteni, továbbá a begyűjtőnek vagy a kezelőnek átadni. (2) Az ingatlantulajdonos a települési hulladékot a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételek szerint az önkormányzat rendeletében megjelölt gyűjtőhelyre vagy hulladékkezelő létesítménybe engedély nélkül környezetszennyezést kizáró módon elszállíthatja. (3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett települési hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel vagy létesítménnyel rendelkeznek, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladék kezeléséről e berendezések vagy létesítmények segítségével gondoskodnak. 18. A települési önkormányzat kötelezettségei 39. (1) A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál képződő települési hulladék begyűjtésére és kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) Gazdálkodó szervezet a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére akkor köteles, ha azon a településen, ahol települési hulladéka képződik, a hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták begyűjtésére és elszállítására. (3) A hulladékkezelési közszolgáltatás a következőkre terjed ki: a) a közterületről vagy az ingatlanról a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék kezelésének céljából történő rendszeres elszállítására valamint a biológiailag lebomló összetevők elkülönített kezelésére; b) a nagydarabos hulladék begyűjtésére és elszállítására; c) a nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött települési hulladék kezelését szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére; d) a gyűjtőhelyek, előkezelő telepek és válogató művek létesítésére és működtetésére. (4) A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtését, hulladékkezelési 18

19 közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, továbbá a 38. (2) bekezdésben foglalt esetekben meghatározott gyűjtőhelyre vagy hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítását, valamint az ezekre vonatkozó részletes szabályokat. 40. (1) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében együttműködnek egymással. Együttműködésük tartalmát és feltételeit együttműködési vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló törvény szerinti társulási szerződésben állapítják meg. (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében terület- és a településrendezési tervekre, valamint a helyi hulladékgazdálkodási tervekre figyelemmel kijelöli az érintett települések igényeit kielégítő települési hulladékkezelő létesítmények helyét. 41. A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, a hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott terület határait; b) a közszolgáltató megnevezését, továbbá annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles; c) a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit; e) a hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő települési önkormányzati feladat- és hatáskört; f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; g) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; h) a hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; i) a gazdálkodó szervezet számára a 38. (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 9. alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladék tekintetében a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételét. 19. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 42. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj alapjaként a következő tényezőket kell figyelembe venni: 19

20 a) a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül az összegyűjtött és az elhagyott hulladék begyűjtésének, szállításának, előkezelésének, hasznosításának és ártalmatlanításának költsége, b) a hulladékkezelési közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, ennek keretében különösen ba) a hulladékkezelési közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő beruházások költsége, bb) a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költsége, valamint bc) ártalmatlanítás esetében a hulladékkezelő létesítmény bezárásának, rekultivációjának vagy rehabilitációjának, továbbá az utógondozásnak és a monitoring költsége, c) a hulladékkezelési közszolgáltatás tartós működéséhez szükséges fedezet. (2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott díjalapot csökkenteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési vagy önkormányzati támogatással, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítás céljára történő értékesítéséből származó bevétellel. 43. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható meg. (3) A kéttényezős díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. A rendelkezésre állási díj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, az ürítési díj a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál. 44. Az üdülőingatlannal, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében a hulladékkezelési közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díjjal arányosan a település és az ingatlan jellegére tekintettel kell megállapítani. 45. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató a ban foglaltaknak megfelelő tartalmú díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző (a továbbiakban együttesen: jegyző) terjeszti elő. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat meghatározó önkormányzati rendelet tételesen tartalmazza a díj alapjául szolgáló és az azt csökkentő tényezők bemutatását a 44. -ban foglaltak szerint. 20

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

2012. évi törvény. a hulladékról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2012. évi törvény. a hulladékról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya Melléklet a VM/XIX/1764/2010. számú kormány-előterjesztéshez 2012. évi törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. április 27. A hulladékképződés

Részletesebben

2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL

2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL 2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL Az Országgyûlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

g) a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, vízkárelhárítás vagy talajfeltöltés (a talaj minőségének javítása) céljából a felszíni vizekben

g) a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, vízkárelhárítás vagy talajfeltöltés (a talaj minőségének javítása) céljából a felszíni vizekben 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya 1 / 38 2013.12.20. 9:55 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2014.I.1. ) 2012. évi

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról OptiJus Opten Kft. 1. 2000. évi XLIII. törvény 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról A 2013.1.1. óta hatályos szöveg - a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft.

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ÚJ SZABVÁNY SZERINTI KIR ELVÁRT EREDMÉNYEI körülmények A szervezet

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 1. oldal 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 1

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi XLIII. törvény 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 1 A 2012.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya Hatály: 2017.I.1. - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv mellékletei

i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv mellékletei 2009. 05. 27-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv mellékletei Inárcs Község Önkormányzata 10/2009. (V. 28.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. Rendelet A közúti járművek

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja. Fogalmi meghatározások. II. Fejezet

I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja. Fogalmi meghatározások. II. Fejezet TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSSII HULLADÉKKAL KAPCSSOLATOSS HULLADÉKKEZELÉSSII KÖZSSZOLGÁLTATÁSSRÓL ÉSS A KÖZTERÜLETEK TIISSZTÁN TARTÁSSÁRÓL SSZÓLÓ 26/2004..((V.. 27..))

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Hatályos október 16-tól

Hatályos október 16-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hatályos 2013.

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben