2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról"

Átírás

1 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése és hatékonyságának javítása, - a fenntartható fejlődés, valamint a jövő generációk létfeltételeinek, továbbá lehetőségeinek biztosítása, - a hulladékképződés megelőzése, a használt termékek újrahasználata, a környezet hulladékképződéssel és a hulladékgazdálkodási tevékenységek által okozott terhelésének minimalizálása, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, valamint káros hatásainak megelőzése, továbbá - a képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztási-termelési körforgásban tartása, valamint a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében a következő törvényt alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) A törvény hatálya kiterjed a) minden hulladékra, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel, b) a hulladékképződés megelőzését szolgáló tevékenységekre, és c) a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre. (2) A törvény hatálya a következő hulladékokra akkor terjed ki, ha azokról jogszabály eltérően nem rendelkezik: a) az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékok, b) az állati melléktermékek feldolgozottságra tekintet nélkül, az ártalmatlanításra, továbbá a biogáz- vagy komposztáló üzemben történő hasznosításra szánt anyagok kivételével, c) a szennyvizek, d) a nem vágás útján elpusztult, valamint a járványos állatbetegségek leküzdése érdekében leölt állatok tetemei. (3) Nem terjed ki a törvény hatálya a) a levegőbe kibocsátott gáz halmazállapotú anyagokra, b) a radioaktív hulladékokra, c) a hatástalanított robbanóanyagokra, d) a ki nem termelt földre és szennyezett talajra, valamint az építményekre, e) az építési tevékenység során kitermelt szennyezetlen talajra és más, a természetben előforduló anyagra, ha a kitermelés helyén természetes állapotában építési 1

2 tevékenységhez, vagy az építésügyi jogszabályok hatálya alá tartozó tereprendezéshez használják fel, f) a (2) bekezdés b) pontjába nem tartozó állati ürülékre, trágyára, továbbá a szalmára, valamint a gazdálkodás során használt természetes, az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkező mező- vagy erdőgazdálkodás során képződő anyagra, ha az ilyen biomasszát a környezetre és az emberi egészségre veszélytelen eljárással vagy módszerrel energia előállítására használják, g) a vizek és a vízi utak kezelése, az árvízmentesítés, a vízkárelhárítás vagy a talajfeltöltés céljából a felszíni vizekben áthelyezett üledékre, iszapra, amely az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik. (4) A hulladékgazdálkodással összefüggő, e törvényben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) Törvény vagy kormányrendelet az egyes hulladéktípusok és -fajták képződésének megelőzése érdekében, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek vonatkozásában e törvénnyel összhangban kiegészítő rendelkezéseket állapíthat meg. E törvény alkalmazásában 2. Értelmező rendelkezések ártalmatlanítás: hasznosításnak nem minősülő, különösen a 2. mellékletben meghatározott művelettel végzett hulladékkezelési tevékenység, ideértve azt a hulladékkezelést is, amely másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyeréssel jár; 2. begyűjtés: az a hulladékgazdálkodási tevékenység, amely során a begyűjtő gazdasági tevékenysége körében a hulladékot annak birtokosától átveszi a saját vagy a birtokos telephelyén, ingatlanán vagy a gyűjtőhelyen, beleértve a begyűjtő telephelyén a hulladék elszállításáig történő fizikai előkezelést is; 3. biohulladék: biológiailag lebomló, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint élelmiszer-feldolgozó üzemben képződő hasonló hulladék; 4. elkülönített gyűjtés: a hulladékkezelés elősegítése érdekében a hulladék fajta, típus és jelleg szerint elkülönítve történő gyűjtése; 5. előkezelés: a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával járó, a) a hulladék begyűjtését, szállítását elősegítő, b) a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását előkészítő, és ezek biztonságát növelő hulladékgazdálkodási tevékenység. 6. energetikai hasznosítás: hasznosítási művelet, amely során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló anyagokból történő 2

3 energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet tüzelő-, fűtő- vagy üzemanyagként hasznosítanak; 7. építési-bontási hulladék: az építési tevékenység során képződő, az építésből vagy bontásból származó hulladék, ideértve a kitermelt földet és követ is; 8. felhasználó: az, aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja; 9. forgalmazó: gyártónak nem minősülő, a terméket viszonteladónak vagy felhasználónak átadó vagy értékesítő gazdálkodó szervezet; 10. gyártó: a termék előállítója, továbbá ha a terméket nem a Magyar Köztársaság területén állítják elő, akkor az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében a Magyar Köztársaság területén elsőként forgalomba hozza; 11. gyűjtés: a hulladék birtokos által történő rendezett összeszedése a kezelésre történő elszállítás érdekében, ideértve annak válogatását és elszállításig történő elhelyezését; 12. gyűjtőhely: a hulladékgyűjtő pont és a hulladékgyűjtő udvar, valamint a hulladék termelőjének vagy más birtokosának telephelyén kialakított, a hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését biztosító létesítmény; 13. hasznosítás: a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, újrafeldolgozása vagy egyéb hasznosítása, továbbá a 3. mellékletben meghatározott műveletek útján végzett hulladékgazdálkodási tevékenység, amellyel a hulladék meghatározott funkció betöltésére használt anyag vagy termék helyébe lép, vagy amelynek eredményeként a hulladék úgy kerül feldolgozásra, hogy a feldolgozás helyén vagy a gazdaság más területén e funkciót betölti; 14. háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint a közintézményekben képződő hulladék; 15. hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; 16. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, az összegyűjtött hulladék begyűjtése, szállítása, a hulladék kezelése, valamint e tevékenységek felügyelete, a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodási berendezések üzemeltetése és a hulladékkezelési létesítmények bezárása, utógondozása; 17. hulladékgyűjtő pont: az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére szolgáló közterületen kialakított gyűjtőhely, vagy az üzletekben működő visszavételi helyek; 18. hulladékgyűjtő udvar: az elkülönítetten gyűjtött hulladék átvételére szolgáló, felügyelt, elkerített telephely; 3

4 19. hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék begyűjtését, szállítását és kezelését biztosító, a települési önkormányzat által szervezett és fenntartott szolgáltatás; 20. hulladékolaj: ásványi vagy szintetikus kenőolaj, vagy ipari olaj, amely az eredeti rendeltetési céljának megfelelően tovább nem használható, különösen a hulladékká vált motorolaj és sebességváltó-olaj, kenőolaj, turbinaolaj és hidraulikaolaj; 21. hulladékolaj regenerálása: újrafeldolgozási művelet, amely által alapolaj állítható elő a hulladékolaj finomításával, különösen az abban található szennyezőanyagok, oxidációs termékek és adalékanyagok eltávolítása révén; 22. kereskedő: gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot gazdasági tevékenysége körében megvásárolja, és jellege, összetétele megváltoztatása nélkül értékesíti, függetlenül attól, hogy a hulladék ténylegesen a birtokába kerül-e; 23. kezelés: a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást előkészítő előkezelést is; 24. közvetítő: gazdálkodó szervezet, amely gazdasági tevékenysége körében más nevében függetlenül attól, hogy a hulladék ténylegesen birtokába kerül-e eljár a hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése érdekében; 25. megelőzés: az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott olyan intézkedések, amelyek csökkentik a) a hulladék mennyiségét, különösen a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén, b) a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy c) az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát; 26. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása; 27. települési hulladék: háztartási hulladék és az ahhoz hasonló jellegű, összetételű, azzal együtt begyűjtött és kezelt hulladék, ide nem értve az ipari, mezőgazdasági termelés során képződő hulladékot; 28. termelő: az, akinek a tevékenysége során hulladék képződik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege, típusa vagy összetétele megváltozik; 29. újrafeldolgozás: hasznosítási művelet, amely során a hulladékot az eredeti vagy más hasznos célra alkalmas anyaggá vagy termékké alakítják, ideértve a biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob eljárással történő kezelését és feldolgozás útján a további felhasználásra történő alkalmassá tételét, de ide nem értve az energetikai hasznosítást és a tüzelő-, fűtő- vagy üzemanyaggá, vagy feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozást; 30. újrahasználat: a termék vagy alkatrészének az eredeti célra történő ismételt felhasználása; 4

5 31. újrahasználatra előkészítés: tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amely során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy egyéb beavatkozás nélkül újrahasználható legyen; 32. veszélyes hulladék: az 1. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikével rendelkező hulladék. 3. Alapelvek 3. A hulladékot eredményező tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás során a Kvt.-vel összhangban a következő alapelveket kell érvényesíteni: a) a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján a gyártó felelős a termék és a technológia jellemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történő kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló-képességét, élettartamát és újrahasználhatóságát, javíthatóságát, az előállításából és felhasználásából származó, továbbá a termékből képződő hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulást is; b) a közelség elve alapján a hulladék kezelését a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kell végezni; c) az önellátás elve alapján a közelség elvére figyelemmel a képződő hulladék teljes körű ártalmatlanítására, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózat kialakítására és üzemeltetésére kell törekedni; d) a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni vagy a hulladék kezeléséről gondoskodni. 4. A megelőzés és a hulladékgazdálkodás általános szabályai 4. (1) Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. (2) A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a) ne jelentsen olyan kockázatot a környezeti elemekre, b) ne okozzon olyan, a lakosságot zavaró zajt vagy bűzt, c) ne befolyásolja olyan mértékben hátrányosan a tájat vagy a védett természeti és kulturális értékeket, amely az emberi egészséget veszélyezteti vagy a környezetet károsítja. 5

6 5. (1) A megelőzésre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó intézkedések és szabályozás, továbbá a hulladékgazdálkodási tevékenységek során a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a következő elsőbbségi sorrendet kell biztosítani: a) a hulladékképződés megelőzése, b) a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, c) a hulladék újrafeldolgozása, d) a hulladék egyéb hasznosítása, így az energetikai hasznosítása vagy a hulladék feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozása is, valamint e) a hulladék ártalmatlanítása. (2) Az (1) bekezdésben foglalt hulladékhierarchia alkalmazása során a legjobb általános környezeti eredményt biztosító lehetőségek megvalósítását kell ösztönözni. (3) Az (1) bekezdésben foglalt sorrendtől el lehet térni akkor, ha azt az egyes hulladéktípusok képződése és az ilyen hulladéktípusokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek által gyakorolt életciklus-szemlélet indokolja. (4) A hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását; b) az anyagnak és a hulladéknak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását; c) a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot eredményező termékek előállítását; d) a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. (5) A hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, a nyersanyagoknak hulladékkal történő helyettesítésére, valamint ha ezek nem megoldhatók a hulladék energetikai hasznosítására. (6) Tilos a hulladékot a) elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni; b) engedély nélkül összekeverni más hulladékkal vagy más anyagokkal. 5. Hulladék és termék 6. (1) A hulladék típusát a hulladékok jegyzékéről szóló jogszabályban foglalt hulladékjegyzék (a továbbiakban: hulladékjegyzék) alapján kell megállapítani. (2) A hulladékjegyzék a hulladék eredetére és összetételére figyelemmel tartalmazza a) az egyes hulladéktípusok megnevezését és kódszámát; b) a veszélyes hulladék jelleg megjelölését; c) a veszélyes anyagok koncentrációjának határértékeit. 6

7 (3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékbe sorolható anyag vagy tárgy akkor minősül hulladéknak, ha megfelel a pontjában foglaltaknak. (4) A technológiából származó, azonban a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék a gyártás-felhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká. 7. (1) A termékek előállítása során az előállítási folyamat nem elsődleges céljaként létrejövő anyag vagy tárgy a (2) bekezdésben foglalt kivétellel hulladéknak minősül. (2) A termelési folyamat nem elsődleges céljaként létrejövő anyag vagy tárgy mellékterméknek minősül, ha a) azt az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő; b) annak az előállítást követően a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül történő közvetlen felhasználhatósága biztosított, c) a környezetet és az emberi egészséget nem veszélyezteti, d) az adott termékre, valamint a környezet és az emberi egészség védelemére vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesíti, és e) megfelel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) 5. cikke (2) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus előírásainak. (3) A melléktermékként előállított, felhasznált vagy forgalmazott termékek (2) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését a termék minőségének ellenőrzéséért és piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi. (4) Ha a (2) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a (3) bekezdés szerinti hatóság tájékoztatja a gyártó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot. 6. A hulladékstátusz megszűnése 8. (1) Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a következő feltételek teljesülése esetén: a) rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják, b) rendelkezik piaccal, vagy van rá kereslet, c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és d) használata nem jár nagyobb környezetkárosítással vagy az emberi egészséget károsító hatással, mint az eredeti anyag vagy tárgy használata. (2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséhez szükséges részletes előírásokat ideértve a szennyező anyagok határértékeit, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 7

8 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus ennek hiányában a környezetvédelemért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. (3) Az előállított, felhasznált vagy forgalmazott termékek (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését a termék minőségének ellenőrzéséért és piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi. (4) Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a (3) bekezdés szerinti hatóság tájékoztatja a gyártó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot. II. Fejezet Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek 7. A hulladék birtokosának kötelezettségei 9. (1) A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék birtokosának kötelezettsége. A hulladék a hulladék birtokosának ingatlanán, telephelyén belüli a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő gyűjtése, gyűjtőhely létesítése környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. (2) A hulladék birtokosa a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét teljesítheti: a) saját maga a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés vagy létesítmény alkalmazásával, b) hasznosító vagy ártalmatlanító eljárással, berendezéssel vagy létesítménnyel rendelkező kezelő közvetlen vagy közvetítő útján történő megbízásával és a hulladék kezelőnek történő átadásával, vagy c) kereskedőnek vagy begyűjtőnek történő átadással. (3) Ha a hulladék birtokosa a hulladékot előkezelésére másnak átadja, akkor ez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem mentesíti a hasznosítási vagy ártalmatlanítási kötelezettség alól. (4) Ha a hulladék birtokosa a hulladékot másnak átadja a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével, köteles meggyőződni arról, hogy az átvevő engedéllyel rendelkezik, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. (5) A hulladékgazdálkodás költségeit a szennyező fizet elvvel összhangban a hulladék birtokosa fizeti. (6) Az e -ban meghatározottak teljesítésére jogszabály részben vagy egészben a hulladékot eredményező termék gyártóját és forgalmazóját is kötelezheti. 8. Kiterjesztett gyártói felelősség 10. 8

9 (1) A gyártó köteles a terméket és csomagolását úgy megtervezni, kialakítani, valamint olyan technológia- és termékfejlesztést végrehajtani, amely az elérhető leghatékonyabb anyag- és energiafelhasználással jár, valamint elősegíti a hulladékképződés megelőzését, a termék újrahasználatát, továbbá hulladékká válását követően annak környezetkímélő kezelését. (2) A gyártó köteles az azonos célra szolgáló nyers- és alapanyagok, félkész termékek, az azokból készült termékek, továbbá csomagolóeszközeik közül azokat előnyben részesíteni, amelyek gyártásának és felhasználásának anyag- és energiaigénye alacsonyabb, előállítása és használata kisebb környezeti hatással, kevesebb és kevésbé veszélyes hulladék keletkezésével jár, továbbá az azokból készült termék, csomagolóeszköz tartósabb, többször használható, hulladékként kevésbé terheli a környezetet. 11. (1) A gyártó köteles tájékoztatni a termék felhasználóit a termék és csomagolása hulladékgazdálkodási szempontból lényeges tulajdonságairól, a termék újrahasználhatóságáról, annak elhasználódása vagy hulladékká válása esetén újra feldolgozhatóságáról, valamint további kezelésének lehetőségeiről. (2) A gyártó köteles a terméken vagy annak csomagolásán jól látható módon jelölni a termék és a csomagolás hulladékszegény, tartós vagy újrafelhasználható jellegét, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges anyagösszetételét, betét- vagy letéti díjas forgalmazását. (3) A gyártó az általa előállított vagy belföldre behozott termék újrahasználatának elősegítése érdekében ha törvény vagy kormányrendelet előírja a termék vagy alkatrészének javítását biztosító hálózatot alakít ki és működtet. 12. (1) A gyártó törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott termékek vagy termékcsoportok vonatkozásában az általa előállított vagy belföldre behozott termékből, az azzal azonos elsődleges használati célú más termékből származó hulladékot vagy a használt terméket a forgalmazótól és a felhasználótól visszaveszi vagy visszaváltja annak újrahasználata, hasznosítása vagy környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály az újrahasználatra, hasznosításra vagy ártalmatlanításra visszaveendő hulladékok és használt termékek fajtáit, a visszavételi és hasznosítási arányokat, valamint azok mértékét és a teljesítés határidejét a technikai és gazdasági megvalósíthatóságra, valamint az általános környezeti, egészségügyi és társadalmi hatásokra figyelemmel határozza meg. (3) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben megállapodás keretében átruházhatja a termék forgalmazójára, továbbá begyűjtőre vagy hulladékkezelőre. (4) A gyártó visszaveheti a hulladékot vagy a használt termékét akkor is, ha visszavételi kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti jogszabály nem írja elő. A gyártó ennek teljesítése érdekében a termék forgalmazójával, továbbá begyűjtővel vagy hulladékkezelővel megállapodást köthet. 9

10 (5) A gyártó a visszavett hulladékról a hulladék birtokosaként köteles gondoskodni. 13. (1) A gyártó termékének forgalomba hozatalát megállapodás alapján ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a forgalmazó vállaljon kötelezettséget a termék elhasználódása utáni betétdíj tartós fogyasztási cikk esetén letéti díj ellenében történő visszavételére. (2) A gyártó a betét- vagy letéti díjas terméket, vagy annak hulladékát köteles a forgalmazótól visszavenni, és a betét- vagy letéti díjat számára visszafizetni. (3) Termék forgalmazását törvény vagy kormányrendelet betétdíj, termékdíj vagy letéti díj megfizetéséhez kötheti. 14. (1) Ha a forgalmazó a gyártóval megállapodást kötött, a forgalmazó köteles gondoskodni a megállapodásban foglalt, általa forgalmazott, javított vagy karbantartott termékek, csomagolásuk, valamint az ezek után visszamaradt hulladék felhasználóktól történő visszavételéről, elkülönített gyűjtéséről és a gyártónak, a begyűjtőnek vagy hulladékkezelőnek történő átadásáról. (2) Jogszabály a forgalmazót a gyártótól függetlenül is kötelezheti az általa forgalmazott termékek, csomagolásuk, valamint az ezek után visszamaradt hulladéknak a felhasználóktól történő visszavételére, elkülönített gyűjtésére és a begyűjtőnek vagy a hulladékkezelőnek történő átadására. (3) A forgalmazó saját döntése alapján is visszaveheti vagy visszaválthatja a felhasználóktól az általa forgalmazott terméket, csomagolását és az ezek után visszamaradt hulladékot, ha a hulladék kezeléséről a jogszabályoknak megfelelően gondoskodik. (4) A forgalmazó az általa forgalmazott termék hulladékának visszavételét a forgalmazás helyén engedély nélkül végezheti. 15. (1) A forgalmazó köteles azt a használt terméket, csomagolást vagy hulladékot, amely után a felhasználó betét- vagy letéti díjat fizetett, a felhasználótól visszavenni és részére a díjat visszafizetni. (2) A visszavétel ösztönzésére a forgalmazó a gyártótól függetlenül is alkalmazhat betét- vagy letéti díjat. (3) A termék forgalmazója, gyártója, valamint a begyűjtő vagy a hulladékkezelő szerződésben állapodhat meg a használt termék vagy a hulladék gyűjtésének módjáról és feltételeiről. Törvény vagy kormányrendelet e szerződés megkötését kötelezően előírhatja. (4) Ha a gyártó nem tesz eleget a 11. -ban meghatározott kötelezettségének, a forgalmazó köteles azt pótolni. E rendelkezés nem érinti a forgalmazónak a gyártóval szemben érvényesíthető igényeit. 10

11 16. (1) A gyártó, forgalmazó vagy felhasználó a hulladék birtokosára vonatkozó szabályok szerint köteles a hulladék kezeléséről gondoskodni, ha tevékenysége gyakorlása során hulladék képződik. (2) Törvényben meghatározott esetekben a felhasználó köteles a hulladékká vált terméket a visszavételre kötelezettnek, a begyűjtőnek vagy a hulladékkezelőnek átadni. 17. Törvény vagy kormányrendelet a termék fejlesztésével, feldolgozásával, használatával vagy forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezetet a 3. a) pontjában foglaltakkal összhangban részben vagy egészben kötelezheti a ban foglalt kötelezettségek teljesítésére. 18. A gyártók és a forgalmazók a ban foglalt kötelezettségeiket az e célra létrehozott szervezet útján is teljesíthetik. 19. (1) A felhasználók tájékoztatására, valamint a terméken és a csomagoláson feltüntetendő információkra vonatkozóan a 11. -ban előírt követelmények megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el. (2) A 12. (1) bekezdésben, valamint a 14. (1) és a 15. (1) bekezdésben előírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: Fgytv.) értelmében vett fogyasztót érint. (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 9. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 20. (1) A hulladék termelője, begyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabályban meghatározott módon és tartalommal hulladéktípusok szerint nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, továbbá a más birtokostól átvett vagy másnak átadott vagy közvetített hulladék mennyiségéről és összetételéről, továbbá a hulladék átadójáról és átvevőjéről. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban természetes személy esetében a) természetes személyazonosító adatok, és a 11

12 b) lakcím tartható nyilván. (3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezett az általa végzett hulladékgazdálkodási tevékenységről, valamint az abból származó hulladékról nyilvántartást, továbbá a létesítmények működéséről üzemnaplót vezet. (4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékok jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott kódszámok alapján kell vezetni. (5) A nyilvántartást a kötelezett legalább öt évig veszélyes hulladék esetén tíz évig megőrzi. Hulladéklerakó esetén a nyilvántartás nem selejtezhető. (6) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerint a környezetvédelmi hatóságnak adatokat szolgáltat, továbbá azokat a hatóság felhívása esetén rendelkezésére bocsátja. 21. (1) A 20. -ban meghatározott kötelezettség a települési hulladék vonatkozásában nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, amelyek települési hulladékukat a közszolgáltatónak adják át. E hulladékok nyilvántartásáról és az adatszolgáltatásról a közszolgáltató gondoskodik. (2) A 20. (6) bekezdés szerinti kötelezettség nem terjed ki arra a hulladékra, amelytől annak birtokosa a ban foglalt kötelezettség alapján működtetett visszavételi gyűjtőhelyen válik meg. Az e hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatást a visszavétellel érintett gyártó, forgalmazó, közvetítő vagy begyűjtő teljesíti. (3) A visszavételi kötelezettség alá tartozó termék forgalmáról, a visszavett használt termékről és hulladékokról, továbbá a ban foglalt kötelezettségek teljesítéséről a visszavétellel érintett gyártó, forgalmazó, begyűjtő, hulladékkereskedő, közvetítő és a kezelő a 20. -ban foglaltakon túl az adott termékre és hulladékára vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, és adatot szolgáltat a környezetvédelmi hatóságnak. (4) A hulladék átadójának kérésére a hulladék átvételéről bizonylatot kell adni, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére jogosító okiratokat be kell mutatni. III. Fejezet Hulladékgazdálkodási tevékenységek 10. A hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó általános szabályok 22. (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, kezelése, kereskedelme és közvetítése. 12

13 (2) Hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Az engedély határozott időre adható. (3) A környezetvédelmi hatóság e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott esetekben az engedélyt módosíthatja, meghosszabbíthatja vagy visszavonhatja. (4) Jogszabály a (2)-(3) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos szabályokat részletesen meghatározhatja. (5) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt korábbi módosításaival kérelemre tájékoztatásul, igazgatási szolgáltatási díj ellenében egységes szerkezetbe foglalja, ha a módosítások az engedély hatályos előírásainak nyomon követhetőségét akadályozzák. 23. (1) Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység során hulladék képződik, a tevékenység végzője a hulladék kezeléséről a hulladék birtokosára vonatkozó előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. (2) A hulladékgazdálkodási tevékenységhez használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását vagy forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, valamint minősítéshez kötheti. 11. Hulladékgyűjtés 24. Törvény, kormányrendelet vagy települési hulladék esetében települési önkormányzati rendelet a hulladék birtokosát kötelezheti a hulladék meghatározott anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére, valamint a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá az így előkészített hulladék gyűjtőhelyen való vagy a begyűjtő, hulladékkezelő részére történő átadására. 12. Begyűjtés 25. (1) A begyűjtő a begyűjtött hulladék kezeléséről a hulladék birtokosának kötelezettségei szerint köteles gondoskodni. (2) Begyűjtés ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A begyűjtés végzőjének a telephelyén kialakított gyűjtőhellyel kell rendelkeznie. (3) A begyűjtésre vonatkozó engedély tartalmazza a begyűjtő telephelyén egyidejűleg tartható hulladék mennyiségét. 13

14 (4) A begyűjtő telephelyén a hulladék elszállításig, de legfeljebb az engedély hatályának ideje alatt tartható, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőzően fizikailag előkezelhető. 13. Hulladékkereskedelem, közvetítés és hulladékszállítás 26. (1) A hulladékkereskedő, a közvetítő és az üzletszerűen hulladékot szállító a környezetvédelmi hatóságnak történő bejelentést követően kezdheti meg tevékenységét. (2) A környezetvédelmi hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet az (1) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet végzőkről. (3) A környezetvédelmi hatóság az (2) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet végzőkről általa vezetett nyilvántartás alapján az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a következőket: a) a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző neve, b) a folytatatott hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése. 27. (1) A hulladék szállítója felelős a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért, valamint az áruszállításra vonatkozó követelmények betartásáért. (2) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. (3) A kereskedő és a közvetítő felelős a kereskedelmi előírások betartásáért. 14. A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása 28. (1) Hulladéknak az ország területére történő behozatala, kivitele és átszállítása a nemzetközi szerződésekkel, valamint a hulladékszállításról szóló, június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) összhangban történhet. Hulladék ártalmatlanítási céllal a Magyar Köztársaság területére nem hozható be. (2) Hulladéknak az ország területére történő behozatala, kivitele és átszállítása során a 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a környezetvédelmi hatóság a hulladék szállításával szemben kifogást emel, ha a) a bíróság a bejelentő vagy a címzett büntetőjogi felelősségét a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította, 14

15 b) a bejelentő vagy a címzett hulladékkezelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy c) a bejelentő vagy a címzett a Kvt. szerinti kármentesítési kötelezettségét a teljesítésre megállapított határidő lejártáig nem teljesíti. (3) A hulladék behozatalára, kivitelére és átszállítására irányuló bejelentési kötelezettséggel egyidejűleg a bejelentő és a címzett hatósági bizonyítvánnyal igazolja a környezetvédelmi hatóság részére azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn az (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok. (4) Az (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok fennállásának gyanúja esetén a környezetvédelmi hatóság írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a bejelentőt vagy a címzettet annak igazolására, hogy vele szemben a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn. Ha a bejelentő vagy a címzett igazolja, hogy vele szemben a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn, a környezetvédelmi hatóság az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részükre megtéríti. (5) A környezetvédelmi hatóság a (3) és (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hatósági bizonyítvány érvényességi idejéig kezeli. 29. A környezetvédelmi hatóság a hulladéknak az ország területére történő behozatala, kivitele és átszállítása során a 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a 28. -ban foglaltakon kívül akkor is kifogást emelhet, ha a) a szállítás ártalmatlanító létesítménybe vagy a nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött települési hulladékot égető hasznosító létesítménybe történő hulladék-behozatalra irányul, és a tervezett hulladékkezelés nem áll összhangban a hulladékgazdálkodási tervekben foglaltakkal, vagy annak megvalósítása a Magyar Köztársaság területén képződött, nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását tenné szükségessé; vagy b) a szállítás külföldre vagy a Magyar Köztársaság területére történő behozatalra irányul, és ez a 4. (2) bekezdésében foglaltakkal nem áll összhangban. 15. Hulladékhasznosítás 30. (1) A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést, - igénybevételt. (2) A hulladék hasznosítójára a gyártóra, a hulladék birtokosára és a hulladékkezelőre vonatkozó előírásokat egyaránt alkalmazni kell. (3) Hulladékhasznosítási tevékenység a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Energetikai hasznosítással járó hulladékégetés vagy hulladék együttégetés akkor 15

16 engedélyezhető, ha az energetikai hasznosítás az elérhető legjobb technikák szerinti energiahatékonysággal valósul meg. 31. (1) A háztartási papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét december 31. napjáig tömegében országos szinten átlagosan legalább 50%-ra kell növelni. (2) A nem veszélyes építési és bontási hulladék a föld és a kő kivételével újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását, és az egyéb, anyagában történő hasznosítását ideértve a hulladék feltöltésre használható anyaggá történő feldolgozását december 31. napjáig tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni. (3) A környezetvédelmi hatóság hulladéklerakás engedélyezése során a (2) bekezdésre tekintettel meghatározza a települési hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéklerakón hasznosítható vagy lerakható építési és bontási hulladék mennyiségét. 16. Hulladékártalmatlanítás 32. (1) Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek hasznosítására műszaki vagy gazdasági lehetőségek nem állnak rendelkezésre. (2) Az ártalmatlanítás célja a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával. (3) A hasznosításra nem kerülő hulladékot tekintettel a 4. (2) bekezdésére ártalmatlanítani kell. Tilos a hasznosítás érdekében elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékot ártalmatlanítani. (4) Az ártalmatlanítás történhet: a) hulladéklerakóban történő lerakással, b) termikus ártalmatlanítással, vagy c) kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással. 33. (1) Hulladékártalmatlanítás a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. (2) Az engedély rendelkezik a létesítmény tevékenységgel érintett területének a bezárást követő rekultivációjáról, rehabilitációjáról és a monitoringról. A monitoring idejét és tartalmát a bezárt létesítmény környezeti hatásaira tekintettel kell meghatározni. (3) A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt a hulladékártalmatlanító létesítmény bezárására vagy felhagyására kötelezheti, ha azt nem az engedélyben foglaltak vagy az előírások betartásával üzemeltetik. 16

17 (4) Az ártalmatlanító létesítmény működésével, továbbá hulladéklerakó esetén a lerakással okozott környezetkárosodással kapcsolatos igények elévülési ideje a létesítmény bezárásától számított harminc év. 34. (1) Az ártalmatlanító létesítmény üzemeltetője a hulladék kezelésének díját a hulladék fajtája, típusa, jellege és mennyisége szerint állapítja meg, valamint díjképzési módszerét közzéteszi. (2) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény külföldön képződött hulladékot akkor kezelhet, ha ez nem akadályozza a Magyar Köztársaság területén képződött hulladék kezelését, valamint a kezelő létesítményt érintő hulladékgazdálkodási tervekben foglaltak teljesítését. 35. (1) A hulladéklerakóra a települési hulladék részeként kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget a települési hulladéklerakóban lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséghez képest július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. (2) Hulladéklerakó létesítményhez kapcsolódó tevékenység esetében a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az engedélyben meghatározza a hulladéklerakón a települési hulladék részeként elhelyezhető biológiailag lebomló szerves anyag mennyiségét. (3) Hulladéklerakóban előkezelés nélkül ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik hulladék nem ártalmatlanítható. 36. (1) Települési hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéklerakó kizárólag térségi hulladéklerakóként létesíthető. (2) Térségi hulladéklerakó az a hulladéklerakó, amely legalább százezer fő települési hulladékának ártalmatlanítását látja el. (3) Települési hulladéklerakó kapacitása kizárólag akkor bővíthető, ha a megnövelt kapacitást követően a létesítmény megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak. 37. (1) Az állam jogi, gazdasági és műszaki szabályozással biztosítja, hogy a nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött hulladékot hasznosító, valamint az ártalmatlanító létesítmények a közelség és az önellátás elve alapján a Magyar Köztársaság területén olyan hálózatot alkossanak, amely lehetővé teszi a képződő hulladék legközelebbi, a célnak megfelelő létesítményben és a leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő ártalmatlanítását vagy hasznosítását, a környezeti adottságokra, az elérhető legjobb technikára, valamint egyes hulladéktípusok különleges kezelési igényére figyelemmel. 17

18 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hasznosító és ártalmatlanító létesítmények hálózatának nem kötelező valamennyi hulladéktípus kezelését biztosítania. IV. Fejezet A települési hulladékra vonatkozó szabályok 17. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 38. (1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot gyűjteni, továbbá a begyűjtőnek vagy a kezelőnek átadni. (2) Az ingatlantulajdonos a települési hulladékot a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételek szerint az önkormányzat rendeletében megjelölt gyűjtőhelyre vagy hulladékkezelő létesítménybe engedély nélkül környezetszennyezést kizáró módon elszállíthatja. (3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett települési hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel vagy létesítménnyel rendelkeznek, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladék kezeléséről e berendezések vagy létesítmények segítségével gondoskodnak. 18. A települési önkormányzat kötelezettségei 39. (1) A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál képződő települési hulladék begyűjtésére és kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) Gazdálkodó szervezet a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére akkor köteles, ha azon a településen, ahol települési hulladéka képződik, a hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták begyűjtésére és elszállítására. (3) A hulladékkezelési közszolgáltatás a következőkre terjed ki: a) a közterületről vagy az ingatlanról a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék kezelésének céljából történő rendszeres elszállítására valamint a biológiailag lebomló összetevők elkülönített kezelésére; b) a nagydarabos hulladék begyűjtésére és elszállítására; c) a nem elkülönítetten gyűjtött, begyűjtött települési hulladék kezelését szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére; d) a gyűjtőhelyek, előkezelő telepek és válogató művek létesítésére és működtetésére. (4) A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtését, hulladékkezelési 18

19 közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, továbbá a 38. (2) bekezdésben foglalt esetekben meghatározott gyűjtőhelyre vagy hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítását, valamint az ezekre vonatkozó részletes szabályokat. 40. (1) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében együttműködnek egymással. Együttműködésük tartalmát és feltételeit együttműködési vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló törvény szerinti társulási szerződésben állapítják meg. (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében terület- és a településrendezési tervekre, valamint a helyi hulladékgazdálkodási tervekre figyelemmel kijelöli az érintett települések igényeit kielégítő települési hulladékkezelő létesítmények helyét. 41. A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, a hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott terület határait; b) a közszolgáltató megnevezését, továbbá annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles; c) a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit; e) a hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő települési önkormányzati feladat- és hatáskört; f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; g) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; h) a hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; i) a gazdálkodó szervezet számára a 38. (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 9. alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladék tekintetében a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételét. 19. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 42. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj alapjaként a következő tényezőket kell figyelembe venni: 19

20 a) a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen belül az összegyűjtött és az elhagyott hulladék begyűjtésének, szállításának, előkezelésének, hasznosításának és ártalmatlanításának költsége, b) a hulladékkezelési közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, ennek keretében különösen ba) a hulladékkezelési közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő beruházások költsége, bb) a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költsége, valamint bc) ártalmatlanítás esetében a hulladékkezelő létesítmény bezárásának, rekultivációjának vagy rehabilitációjának, továbbá az utógondozásnak és a monitoring költsége, c) a hulladékkezelési közszolgáltatás tartós működéséhez szükséges fedezet. (2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott díjalapot csökkenteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési vagy önkormányzati támogatással, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítás céljára történő értékesítéséből származó bevétellel. 43. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható meg. (3) A kéttényezős díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. A rendelkezésre állási díj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, az ürítési díj a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál. 44. Az üdülőingatlannal, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében a hulladékkezelési közszolgáltatás díját az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díjjal arányosan a település és az ingatlan jellegére tekintettel kell megállapítani. 45. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató a ban foglaltaknak megfelelő tartalmú díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző (a továbbiakban együttesen: jegyző) terjeszti elő. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat meghatározó önkormányzati rendelet tételesen tartalmazza a díj alapjául szolgáló és az azt csökkentő tényezők bemutatását a 44. -ban foglaltak szerint. 20

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben