T A R T A L O M J E G Y Z É K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M J E G Y Z É K"

Átírás

1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 2. oldal 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája 3. oldal 2. Mit sikerült megvalósítani? 6. oldal 3. Fejlesztési terv oldal 4. Extracurriculumok fenntartása 16. oldal 5. Új tartalmi elemek, közösségépítő programok 19. oldal 6. A 2015/2020. közötti vezetői program tervei az 23. oldal ötösök jegyében 7. Összegzés 24. oldal 8. Mellékletek: Végzettségek, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok Hatósági erkölcsi bizonyítvány Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (Munkáltatói igazolás) Szakmai önéletrajz Nyilatkozat Életképek az iskoláról 1

2 Bevezetés Csak a változás változatlan, ezt mindenki megérzi az oktatás területén dolgozók közül, akár innovatív, akár hagyományszeretőbb. A nemzeti köznevelési törvény az egész nevelési-oktatási rendszer átalakulását generálta. Bevezetésétől napjainkig permanens, alapvető változások hatnak ránk, melyek egyben óriási kihívásokként jelentkeznek az oktatás valamennyi szereplője számára. Felkészültünk-e arra, hogy megkülönböztessük a minket körülvevő valóságot a virtuálisan manipulálttól. A Dési Huber István Általános Iskola igazgatójaként immár 20 éve meggyőződtem arról, hogy a pedagógusok képesek mindig megújulásra. A fenntartó képviselőitől, kollégáimtól, munkatársaimtól, szülőktől és tanítványoktól kaptam muníciót a folytatásra. Mert talán mégis van változatlan? Ma is aktuális Márai Sándor gondolata: Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez az egyetlen igazság, melyet minden következményével megismertem. A évekre szóló vezetési program alappillérei Az érvényes jogszabályok a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről a évi CXXIX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosítása a 202/2012.(VII.27.) korm.rendelet a KLIK létrehozásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 326/2013.(VIII.30.) korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 346/2013.(IX.30.) korm.rendelet a pedagógus továbbképzésekről a KLIK Kollektív Szerződése 2013.november 22. (a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv. alapján) Szombathely Megyei Jogú Város érvényes rendeletei a Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv felülvizsgálata A Dési Huber István Általános Iskola szakmai alapdokumentuma A Pedagógiai program évi átdolgozott változata A időszakra szóló vezetői program Kiemelten: a nevelőtestületi, szülői, tanulói és partneri vélemények, javaslatok. 2

3 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája Alap: a KLIK mint iskolafenntartó jövőképe, filozófiája, célkitűzései Szombathely város önkormányzatának tervei az intézményi működtetés területén. Fejlesztés: az iskola, mint köznevelési intézmény célkitűzései, stratégiája A jelenlegi külső környezet jellemzői, előjelzései Erőforrások vizsgálata Konzisztencia vizsgálat, lehetőségek tervezése A vezetés, a szervezeti képességek fejlesztése Partnerség és hálózatosodás Fentiek megvalósulása érdekében: kreativitás és innováció a pedagógiai kultúra korszerűsítéséért a XXI. századi magyar közoktatás növekvő elvárásainak megfelelésével minőségi nevelés és oktatás. A XXI. század jellegzetességei, amelyeket a virtuális világ kihívásai jellemeznek, melyben a kreatív, másokkal együttműködésre képes, rugalmas, de mély identitással rendelkező személyiség vált elvárássá, elengedhetetlenné teszik ezen a területen is a továbblépést. Az iskolának így fontos szerep jut abban, hogy a szocializáció terepeként az oktatási-nevelési folyamatban ezeknek a személyiségjegyeknek fejlődését segítse azáltal, hogy együttműködési lehetőségeket teremt, közösségi élményekhez juttat, melyek során valós helyzetben élhetik át a gyerekek, fiatalok érzelmeiket, tanulhatják meg azok szabályozását. A Z generáció jellegzetességeit tanulmányozva legkomolyabb kihívást a virtuális világban való optimális mértékű és formájú mozgás és az érzelemszabályozás jelenti. Eddigi pedagógiai munkánkkal arra törekedtünk, hogy az iskolánkból kilépő fiatalok olyan képességekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik, hogy döntéseikben felelős állampolgárként megfelelő színvonalon ellátott munkavégzéssel járuljanak hozzá szűkebb és tágabb hazájuk eredményeihez. Mit tettünk eddig a fentiek megvalósulása érdekében? Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára El kívánjuk érni a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a gyermekek hátrányainak kompenzálása érdekében. Minden tanulónak, szülőnek lehetősége, joga van az emelt szintű oktatást választani, de sok esetben nem élnek ezzel a lehetőséggel. 3

4 Az általános iskolából kikerülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb arányban legyenek képesek piacképes szakmák, illetve az érettségi megszerzésére. Az iskolai nyelvtanulásnak segítenie kell a fiataloknak a munkaerő piacra történő sikeres belépést, bent maradást, ami a fiatal, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetből kikerülő generáció számára a családjuknál kedvezőbb gazdasági helyzetet, életkezdést, egzisztenciát eredményez. A sajátos nevelési igényű vagy egyéb problémával (magatartási, beilleszkedési, tanulási vagy pszichés zavarral) küzdő gyermekeket rendszeresen elküldjük szakértői vizsgálatra. A családsegítő szolgálat részére rendszeres jelzéssel élünk. Elsődleges célunk a közvetlen hátrányforrások hatásainak csökkentése, roma tanulók szegregációjának megfékezését és integrált oktatásuk támogatását szolgálja az átalakított pedagógiai program. Cél lemorzsolódásuk csökkentése, esélyteremtés, az aktív tanulásra nevelés, gyakorlatias, élményalapú oktatás megteremtése, iskolai pályafutásuk nyomon követése, rugalmas, egyénre szabott tanulási utak segítése, sikertelenség esetén a második esélyt nyújtó, integrált nevelést folytató intézménybe kerülés lehetőségének biztosítása (HÍD program). Az elmúlt vezetői ciklus legjelentősebb tartalmi fejlesztése a 2012-ben elkészített TÁMOP / azonosító számú pályázat, melyet projekt formában március és március között valósítottunk meg (ld. sajtóközlemény mellékletben). A projektben iskolánk minden tanulója és valamennyi pedagógusa részt vett külső partnerek bevonásával. A évi monitoring ellenőrzés elismeréssel szól a megvalósításról Partnereink: Impulzus Kft (Sopron) projektasszisztencia feladatok ellátása A KLIK mint kedvezményezett Szombathelyi Tankerület vezetője és referensei AGORA Gyermekek Háza LURKÓ UTC Egészségügyi Alapellátó Szervezet A projektről részletes dokumentációs anyag készült, mely nyilvános, megtekinthető. A standard programelemek fenntarthatósága az elkövetkező években nagy kihívást fog jelenteni a fenntartónak és az intézménynek egyaránt. A tanévben részletesen elemeztük iskolánk helyzetét (egyéni pedagógusi, szakmai munkaközösségi szinteken). A C-SWOT analízis megállapításai 1. Külső feltételek, korlátok (Constraints) Demográfiai körülmények tanulói létszám csökkenése a körzetben; Szülők kiszámíthatatlan iskolaválasztása; 4

5 Esélyegyenlőtlenség egyes iskolák között 2. Erősségek (Strengths) Iskolánk profilja két tannyelvű képzés; A pedagógusok magas tolerancia és empatikus képessége az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező tanulókkal; Kis osztálylétszám előnyei, személyes kapcsolatok, személyre szabottság, jó intézményi légkör; Az iskola kialakult, kiforrott értékei és azok őrzése, iskolai hagyományok; Iskolakönyvtári infrastruktúra, lehetőségek; Új oktatási technológiák bevezetése, interaktív táblák; A tanárok szakmai és módszertani felkészültsége, magas szintű hivatástudat; Aktív műhelymunka; Hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás; Szabadidős tevékenység, tanórán kívüli foglalkozások, projektek; Tehetségek gondozása és felzárkóztatás együttes jelenléte; Széles spektrumú kínálat a tanulók számára a sport területén; Kollegalitás. 3. Gyengeségek (Weaknesses) Belépő tanulók szociokulturális háttere (szocio-ökonómiai státusza), iskolaérettsége; A város központjától való viszonylag nagy távolság; Túlterheltség, túlzott adminisztráció; A mindennapi munkavégzéshez szükséges technikai eszközök (számítógépek, fénymásoló amortizációja és hiánya); Az iskola épületének és infrastruktúrális környezetének lepusztultsága; Iskola udvarának állapota (a gyerekek szabadidejének vidám eltöltéséhez nem megfelelő). 4. Veszélyeztető tényezők (Threats) Hamarosan nyíló iskola a közelben; Szóbeszéd alapján terjedő hamis kép az iskoláról; Deviáns tanulók nagy létszáma; Szakemberek hiánya (pszichológus); Adminisztrációs terhek növekedése a pedagógiai munka rovására; Értékvesztés, a tudás leértékelődése; Média negatív hatása; Szülők negatív hozzáállása; Szülői igények irreális skálája; A gyerekek értékrendjének hamis irányba való eltolódása 5. Lehetőségek: (Possilitilities) Szponzorok felderítése, anyagi háttér biztosítása; Pályázatokban való részvétel; 5

6 Az iskola menedzselése; Pedagógiai asszisztens alkalmazása; A médiakapcsolatok kihasználása; Kapcsolatépítés a külső környezettel; Óvodákkal való együttműködés; Városi lehetőségek kihasználása (múzeum, színház, bábszínház, Kalandpark ). 2. Mit sikerült megvalósítani? 2011-ben el tudtuk kezdeni még önálló költségvetéssel rendelkező intézményként az iskolaépület külső képének formálását 12 db ajtó nyílászáró cseréjének megvalósításával ben visszaigényelt dologi pénzeszközből a Keleti homlokzat elhasználódott faablakok cseréjére került sor hőszigetelt műanyagra a 2. és 1. emeleten. Ez folytatódott 2013-ban a földszinten két teremben, illetve 2014-ben a Nyugati homlokzat 2. emeletén két teremben a működtető Közművelődési GAMESZ finanszírozásában. Bízom benne, hogy ebben az évben sor kerül a befejezésre. A tanév szorgalmi idejében folyamatban van a tornatermi öltözők, mosdók, a WC-blokkok festése, mázolása és a szaniterek cseréje. A fenntartó önkormányzat sikeres TIOP-os pályázata eredményeként 10 tanteremben interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat szereltünk fel, megteremtve az info-kommunikációs technikák elterjesztését az oktatásban. Segítségükkel korszerű, interaktív tananyagot tudunk közvetíteni a tanulóknak. A XXI. századi infrastruktúra megteremtéséhez azonban még sok tennivaló akad, mind a külső, mind a belső térben, az épületek homlokzatának megújításával (ld. a fejlesztési elképzelésekben). Szintén pályázati forrásból 28 db multimédiás számítógépet kaptunk, melyekkel kialakítottunk egy új számítástechnika szaktermet. Ehhez az új bútorzatot saját erőből szereztük be ben a GAMESZ a tanári szobában végzett felújítást és karbantartást (konyhasarok új bútorzattal, burkolás és festés). Az iskola területének védettségét növelte a külső térfigyelő kamerarendszer felszerelése. A tanév szorgalmi idejében folyamatban van a tornatermi öltözők, mosdók, a WC-blokkok festése, mázolása és a szaniterek cseréje től 6 évfolyamon van mindennapos testnevelés. A feltételek biztosítása érdekében a kettéosztható tornaterem mellé egy 50 m² -es tornaszobát alakítottunk ki és szereltünk fel új sporteszközökkel (forrás a TÁMOP / azonosító számú támogatás). Az Egész napos iskola tapasztalatai 6

7 A nemzeti köznevelési törvény hatályba lépése előtt már 12 éve sikeresen alkalmaztuk az 1-4. évfolyamon az iskolaotthonos nevelést és oktatást. Így től ezt folytatva valósítjuk meg az egész napos iskola koncepciót évfolyamon az órakeret és a pedagógusok neveléssel és oktatással lekötött munkaideje kihasználásával sokszínű tanórán kívüli délutáni foglalkozás kínálatot állítottunk össze. Iskolánk tanulói összetételét figyelembe véve sok az SNI-s, BTM-es, hátrányos helyzetű tanuló szerveztük meg 16 óráig a foglalkozási rendet. A fő hangsúlyt a tanulást segítő foglalkozásokra helyeztük kiscsoportos formában tantárgyi felzárkóztatás önálló tanulás segítése, házi feladat elkészítése az iskolában. Minden műveltségi területen belül szerveztünk tehetséggondozó foglalkozásokat: anyanyelvi matematika informatika művészetek testnevelés és sport. Sportfoglalkozásokkal egészítettük ki a kötelező testnevelés órákat (labdajáték, atlétika, judo, tánc). A tanév programjában projektheteket, projektnapokat építettünk be. Minden pedagógust bevontunk ezekbe a tevékenységekbe, a TÁMOP innovatív iskola pályázati támogatás keretében. Kiemelt rendezvények: Egészséghét, Sport és Tánc Napja, Idegen nyelvi hét eseményei. Humán erőforrás képzettségi mutatók, pedagógus életpálya modell bevezetésének helyzete Az új nemzeti köznevelési törvény, az új NAT és kerettanterv, a helyi tantervi koncepciók hatására minőségi, magas szintű kvalifikációval rendelkező személyi feltételt sikerült megteremteni. Az alkalmazotti létszámban változást az intézményi átszervezések idézték elő 2010-ben 45 fő (pedagógus 36, ügyviteli dolgozó 3, technikai dolgozó 6) 2015-ben 40 fő engedélyezett státuszon: 33 (ebből 1 fő részmunkaidős) határozott időre alkalmazott: 3 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 4 (ebből 1 fő rendszergazda részmunkaidős, iskolatitkár, gazdasági ügyintéző és február 15-től pedagógiai asszisztens munkakörben) 7

8 Köszönjük, hogy a fenntartó, ismerve a különleges gondozást igénylő tanulók magas arányát (BTM-es, védelembe vett, veszélyeztetett, túlkoros, felzárkóztatásra szorulók ) biztosította ezt a segítőt. Nemek megoszlása: 33 nő, 7 férfi Az elmúlt 5 évben 8 fő távozott 4 pedagógus nyugdíjazás miatt 2 pedagógus más iskolába 2 fő a gazdasági szervezet megszűnése miatt (gazdasági vezetőnk a Polgármesteri Hivatalba, az ügyintéző a GAMESZ-ba, ahonnan 2013-ban visszatért) Képzettségi mutatók Pedagógusok egyetemi végzettségű: 10 fő ebből mestertanár 7 fő főiskolai végzettségű: 26 fő ebből 3 szakos tanár 5 fő, fejlesztő, differenciáló 3 fő szakvizsgás: 6 fő ebből közoktatási vezető 3 fő mentortanár: 1 fő népművelés szakos: 1 fő játék- és szabadidő szervező tanár: 2 fő (egyetemi MA) Iskolánk egyik fő képzési profiljához igazítottuk az idegen nyelv szakosok számát és végzettségét idegen nyelv szakos tanár: 10 fő német nyelv: 5 angol nyelv: 1 (1 fő most végzi az egyetemi MA képzést) francia nyelv: 1 orosz nyelv: 3 nyelvoktatásra képzett műveltségi területtel rendelkezik: 6 fő (német 4, angol 2) Segítő munkakörben dolgozó munkatársaink: iskolatitkár, gazdasági ügyintéző sok éves szakmai gyakorlattal, több szakirányú végzettséggel rendelkező kiváló munkát végeznek. Fiatal rendszergazdánk és az új pedagógia asszisztens jól beilleszkedett, precíz feladatellátás jellemző rájuk. Besorolási mutatók az életpálya modell szerint 8

9 mesterpedagógus: 1 fő szaktanácsadó pedagógus II.: 2 fő szakvizsgás pedagógus I.: 30 fő gyakornok: 3 fő (ebből 2 fő a pilot program keretében teljesítette a minősítési eljárás követelményeit) ben minősítő eljárásban 4 pedagógus vesz részt, portfóliójuk eredményes feltöltésével. Az Oktatási Hivatal szakértői képzésén 1 fő tanító vesz részt, jelentkezésének elfogadása és fenntartói támogatás alapján. Korösszetételi adatok és prognózis 25 éven aluli 2 fő év közötti 5 fő év közötti 11 fő év közötti 8 fő év közötti 7 fő 60 éven felüli 3 fő (forrás: KIR STAT) Tovább emelkedik a korfa eltolódása nyugdíj korhatár emelkedését követve egyre több kolléga kerül közel a nyugdíjazáshoz Várhatóan: 2016-ban 1 fő 2017-ben 2 fő 2020-ig 3 fő A jelenlegi iskolavezetést (magasabb és középszinten) is érintve tervezni és nevelni kell az utánpótlást. A fenti kvalifikáció, szakmai gyakorlat, elhivatottság, professzionalitás alapján megoldható az intézményvezetés közép- és hosszú távon történő biztosítása a nevelőtestületen belül. Az iskola jövőjét meghatározó tanulói létszám, összetétel helyzetének alakulása (forrás: KIR-STAT) 2010-ben statisztikai létszám: 350 tanuló ebből SNI-s, hátrányos helyzetű 130 tanuló (39 %!) BTM-esek száma: ben statisztikai létszámunk: 313 tanuló ebből SNI-s tanuló 33 (a Családvédelmi és Gyermekvédelmi törvény változása miatt nincs kimutatásunk a HH, HHH-s tanulókról) BTM-es tanuló 24 Tendenciák és következtetések 9

10 - a tanulólétszám csökkenése, melyet az iskolakörzetben bekövetkezett lakásállomány változása, elköltözések, a 8 évfolyamos gimnáziumok térhódítása, az elmaradt városrészi lakásépítések idéztek elő. A 2011 és 2014 között 99 tanuló nem az iskolával szembeni elégedetlenség miatt távozott. Érkező tanulók száma 65. Javuló mértéket jelent, hogy 2014-ben megfordult az arány az érkezők javára. Jelenleg 14 tanulócsoporttal 1 felsős napközis csoporttal működünk (7 alsós, 7 felsős). ebből: 6 osztály osztályban folyik a két tanítási nyelvű képzés, 9 osztályban oktatunk integráltan SNI-s tanulókat. Mi prognosztizálható? évi nyári és évközi 1. osztályosok számának növekedése (st. létszám 36) miatt és az összetétel alapján (20 két tannyelvi képzésű, 16 normál tanterv szerint tanuló) indokolt az osztály bontása a 2015/2016. tanévben. A beiskolázás eredményeként 2 első osztály indításával számolunk. az új szakmai alapdokumentumban rögzített sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését és oktatását (beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) továbbra is felvállaljuk. Az osztály profilokat ehhez igazítottuk, tudatosan törekedve a deszegregáció megvalósítására nyelvtanulás biztosítása sportolási lehetőségek sakkoktatás tánctanulás kreatív tevékenységek. Fentiek szerint 2 tanulócsoport növekedéssel kisebb mértékű létszámnövekedés következhet be. Az elmúlt időszak jelentős eredménye az új végzettségek mellett a nevelőtestület továbbképzéseken való részvétele között MINDENKI részt vett órás továbbképzésen, amely példaértékű. A finanszírozást a két TÁMOP-os projekt keretében tudtuk biztosítani, teljes körű támogatással között Kreativitás és innováció a pedagógiai kultúra korszerűsítéséért projekt keretében 3 kolléga pedagógiatanár egyetemi végzettséget szerzett. 10

11 A jelenlegi fenntarthatósági időszakban nevelőtestületi belső továbbképzések keretében kamatoztatják a korszerű ismereteket a mindennapi gyakorlatba építéssel (ld. képes melléket) között az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának megújítása. Az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, életviteli és egészségfejlesztési kompetenciák, környezettudatosságra nevelés. Az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztése keretében vettek részt a pedagógusok (korszerű testnevelés, tehetséggondozás, magatartási problémák felismerése, egészséges életmódra nevelés, környezettudatos magatartás, tantárgyi ) akkreditált továbbképzéseken. 3. Fejlesztési terv A évi vezetői program utolsó soraiban Comeniust idéztem: az iskolában legyen több idő, öröm és előrehaladás Nézzünk a szavak mögé a több idő megvalósult az egész napos iskola törvényi szabályozásával, a pedagógusok új munkaidő beosztásával az 1-4. évfolyamon a 2 tanítós modell bevált, biztosított a személyi feltétel az 5-8. évfolyamon többségében jól működik a társosztályfőnöki együttműködés az új órakeret, óraszám több lehetőséget ad a különleges helyzetű tanulókkal való foglalkozásra: tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Az öröm megélése már nem egyértelmű. A hozzáadott pedagógiai érték nagy szóródást mutat, osztályok és osztályon belül egyes tanulók magatartásában és tanulmányi eredményükben. A kollégák erőfeszítései ellenére nőtt a devianciára hajló, tanulásra nem motivált tanulók aránya. Náluk felborult a jogok és kötelességek helyes aránya. Ezen a területen külső szakmai segítségre van szükség. Elkezdtük a felkészülést az iskolapszichológusi referencia iskola szerepre: kollégák továbbképzésével, műhelyfoglalkozásokkal, prevenciós stratégia kidolgozásával. Közös munkatervvel kívánjuk megvalósítani az alábbiakat: Jelenjen meg gyakrabban pozitív viselkedés, érzelem a társas helyzetekben. Környezetpszichológiai tényezők tudatos alkalmazása. Javuló tanulási motiváció elérése. A tanulással kapcsolatos attitűdök megértése. Osztálytermi megfigyelés problémát mutató gyermekek esetében a további szükséges ellátási forma meghatározása érdekében 11

12 Szülői konzultáció problémát mutató gyermekek esetében a további szükséges ellátási forma meghatározása érdekében Esetmegbeszélés pedagógusokkal egyénileg, csoportosan Resztoratív, jóvátételi eljárások bevezetése Csapatépítés Szülők iskolája pszichológiai témákban Burn out csökkentésére pedagógus csoport (pl. relaxáció) Digitális világ, Z generáció új módszerek a tanításban pedagógus-pszichológus dialógus stb. Humán erőforrás fejlesztés pedagógus munkakörben tanító vizuális kultúra szakos tanár német-földrajz szakos tanár a két tanítási nyelvű képzésünk 5-8. évfolyamára sakkpedagógus (tantestületen belül 1 szakos tanárok közül képzést vállalónak) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben iskolatitkár (nyugdíjazás miatt) iskolapszichológus részmunkaidőben rendszergazda foglalkoztatása teljes munkaidőben. Gazdálkodási feladatok A KLIK mint fenntartó költségvetése szerinti feladat finanszírozási koncepció szellemében és a Szombathelyi Tankerület gazdasági és műkötetési igazgatóhelyettese útmutatásai szerinti takarékos pénzeszköz felhasználás. A gazdasági ügyintéző számfejtési, elszámolási tevékenységének irányítása és ellenőrzése. Programok pénzügyi ellátmányának biztosítása. Pályázati, rendezvénytámogatási források kezelése. Pedagógiai Program megvalósításának alapítványi támogatása. Beiskolázási program az iskola vonzóvá tétele A két tanítási nyelvű osztályokban folyó munka részletesebb bemutatása: mely tantárgyakat és hogyan tanulják németül a tanulók. Nyílt órák, bemutató órák szervezése a szülők számára a felsős két tanítási nyelvű osztályokban (történelem, civilizáció). Több információt adni a felsős német nyelvű órák és tantárgyak követelményeiről, illetve a 8. évfolyam végére elérendő nyelvi szintről. Iskola előkészítő foglalkozás amíg a gyerekek foglalkozáson vannak, a szülőknek sportolási lehetőség biztosítása, ismerkedés az iskolával (előadások pedagógia, 12

13 pszichológia témakörben). Ismert, sikeres volt tanítványok mesélnek az itt eltöltött időkről. Testvér nap (rendhagyó nyílt tanítási nap óvodásoknak) tanítványaink magukkal hozzák óvodás korú testvéreiket egy napra. A beiskolázási programban nagyobb hangsúlyt kaphatna a sakkoktatás is, mint egy profilja az iskolának. (Esetleg felkínálni a lehetőséget a két tannyelvű osztályon belül csak emelt óraszámú németes csoport kialakítására, akik a maradék németes órasávban sakkot tanulhatnának.) A már hozzánk járó elsősök legelső nyílt napi óráit (októberi) az óvónők is meglátogathatnák. Ehhez szükség lenne az óvónőktől kikerült gyerekektől az iskola nevében az óvónők számára névre szóló meghívó kiküldésére. Rajzpályázat milyen désis kisiskolásnak lenni. Az iskola-szülő kommunikáció fejlesztése. Az iskola, mint szociális közösségi tér tehet többet a szülők életének gazdagításáért. Pl. használja ki a szülőkben rejlő potenciálokat úgy, hogy az iskola, mint közösség profitáljon belőle. Pl. hirdessen főzőversenyt, a legjobb recepteket (a gyerekek szavazata dönt) készítsék el az iskolai menzán. Összegyűjteni a legjobb recepteket és kiadni szakácskönyv formájában. Meghívni egy ismert szakácsot, aki népszerűsíti a programot és segít az iskolai étkeztetés javításában. Vagy a természetjáró kirándulásokat tegyük családi programmá, a szülők is részt vehessenek rajta. Legyen vitaest, mit szeretnének máshogy látni a szülők az iskolában, hogyan gondolják azt elérni, miben tudnak segíteni, hogy megvalósuljon az ötletük. Lehetne előadást szervezni a környezettudatosságról, higiéniáról, energiatudatosságról akár meghívott előadó által. Pl. napelemek a háztartásban, lehetőségei a társasházak esetében. Computer klub: webdesign, grafika a szövetszerkesztésben, internetbolt indítási ismeretek, közösségi online piacok használata előadóként Meséljenek a szülők arról, ami őket foglalkoztatja, legyen az horgászat, autóversenyzés, foci vagy vadászat, zene vagy lótenyésztés, utána már a kialakult érdeklődés alapján megindulhat egy közös kirándulás, pozitív élmény. Lehetne börzenapot tartani, ahol ruhát, játékot, könyvet, lakásdíszt lehet cserélni, adni-venni. Rendszeresen kiállítást rendezni a szülők gyűjteményei alapján. Az iskolai élet minőségi fejlődése érdekében a számítógép park további cseréje elsősorban a tanári szobában: egyre több az elektronikus adminisztrációs feladat, nyilvántartás. Szorgalmazom az e-napló bevezetését a tanévtől. Ehhez korszerű PC-k, a kollégák felkészítése szükséges. Tervezem tapasztalatcserék megszervezését iskolánkban. Egyre több kolléga lesz érintett a pedagógus előmeneteli rendszerminősítési eljárásban. Továbbképzés keretében további segítséget kívánok adni a portfólió 13

14 elkészítéséhez, a pedagógusi kompetenciák önreflexióihoz. Az erőforrást a pilot programban, illetve a évi minősítésben résztvevők biztosítják. Az elmúlt évek kiemelt feladata volt a kompetencia alapú oktatás megvalósítása a tanulók aktív részvételével. Ennek érdekében minden pedagógus törekedett a tanítás-tanulás folyamatának korszerű tervezésére, szervezésére, vezérlésére. Kulcskompetenciák fejlesztése kiemelten a: kreativitás nyelvi kommunikáció problémamegoldás önálló tanuló képességének fejlesztése A projektoktatás kiszélesítése, amelyben a gyerek elsősorban fejlődik, nem fejlesztik önállóságra nevelés életszerű feladatok megoldása az ismeretek integrálása az iskolán kívüli világ megismerése kooperatív tanulási technikák megismertetése Az SNI-s tanulókkal való foglalkozás önmegvalósításra ösztönzés a tanulói szerepvállalás képességének erősítése a társas együttélés készségének megtanítása a játék erejével a tanulók személyiségének fejlesztése alakítani a szabály és munkafegyelmet Hatékonyan szolgálta ezt a tevékenységet a Savaria Egyetemi Központtal együttműködve a Mentés másként avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a nyugat-magyarországi régióban pályázat. Ez folytatódik a fenntartási időszakban 8 fős csoportokban az egyetemi szakemberek irányításával, szolgálva a KLIK Köznevelés az iskolában projekt helyi megvalósítását a partnerség jegyében. A Szombathelyi Tankerület kezdeményezésére részt vettünk a Partnerség és hálózatosodás alprogramban, mely jól szolgálta az iskolán kívüli nevelésünket. Ezt is folytatjuk. Szintén preferált az osztályfőnöki munka keretében megvalósuló szociális kompetenciák fejlesztése, a közösségek építését. 14

15 Célunk: A diákokat segíteni érdemes abban, hogy valós, mélyebb szociális kapcsolatokat tudjanak az iskolai kereten belül kialakítani, így verbális, nonverbális kommunikációs készségek, továbbá kooperatív stratégiák fejlődhetnek. Pozitív élményeket szerezzenek, sikerélményük legyen a külső keretek tartásában, a hatékony önszabályozásban és felelősségvállalásban. A pedagógusok számára a prevenciós stratégia lehetőséget nyújt a z generáció jellegzetességeinek és ezek következményeinek mélyebb megértése, amely révén a nevelői stratégia tovább erősödik. A különféle forrásokból származó hatások az évek során olyan komplex tudássá és értékrenddé állhatnak össze, amely minden fontos személyes és társas helyzetben jól mobilizálható. A programfejlesztéshez kapcsolódó kutatások eredményeként a szociális kompetenciákat öt nagy kompetenciacsoportra bontottuk, majd ezeken belül határoztuk meg a pedagógiai munka során tudatosan fejlesztendő konkrét kompetenciákat. Így alakult ki az alább olvasható kompetenciaháló. I. Önismerettel összefüggő kompetenciák Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása Önállóság, autonómia Identitás, hitelesség II. Önszabályozás Érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tűrés, kitartás Felelősségvállalás Törődés, tekintet másokra Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom III. Énhatékonyság-érzés Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) IV. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás Kritikai gondolkodás Szabályalkotás, szabálykövetés Kreativitás: nyitottság, rugalmasság V. Társas kompetenciák Empátia 15

16 4. Extracurriculumok fenntartása a. Magyar-német két tanítási nyelvű képzés 2016-ra felér a 8. évfolyamra beiskolázás megtartása 1 osztály/évfolyam hatékonyabb PR-tevékenységgel, bemutató órákkal, vizsgaeredményekkel az ismertségét növelni kell a városban, járásban. személyi feltételek ig biztosítottak 1-4. évfolyamon képzett tanítókkal, akik német nyelv oktatói képesítéssel rendelkeznek, 2 németnyelv szakos tanárral 5-8. évfolyamos a tantárgyak (3 évfolyamonként) tanítását 2 kiváló némettörténelem és német-matematika-ének-zene szakos kolléganővel tudjuk megoldani. Az anyanyelvi lektor személye bizonytalan. Az óraszám és csoportbontás miatt indokolt lenne 1 fő státusz hirdetése a fenntartó részéről (a Váci iskolai alkalmazásával teljes óraszámú lesz a munkakör) Kiemelt feladat: a képességmérő szintvizsgára felkészítés 4. évfolyamon A/1, 6. évfolyamon A/2, 8. évfolyamon B/1 európai nyelvvizsga szintek teljesítése. b. Sakkoktatás, utánpótlás nevelés Több mint 25 éves hagyománya van. A múlt, néhai Kacsics Kristóf tanár kollégánk emléke kötelez és a kiváló eredmények. GENS UNA SUMUS egy család vagyunk. Sakkozóinknak legyen továbbra is második otthona az iskola. Ezt szolgálja az egész falat betöltő serleges vitrinnel a sakk-terem, gazdag eszközi feltételekkel. Országos rangja van az évente többször rendezett versenyeinknek. Feladat: 1 fő sakk pedagógussal az oktatás biztosítása az 1-2. évfolyamon sakk edzővel a tehetséggondozás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés a Dési Sakk TSE-ben, majd a Haladás Egyesületben. Büszkeségeink: több mint 10 sakk nagymester. c. Egészségnevelés az új kerettantervben Több mint 20 éves az életismeret tantárgyunk, melyet beépítünk modulként a 8. évfolyam biológia-egészségtan tantárgyba heti 1 órában (elsősegély-nyújtás, újraélesztés gyakorlati ismeretek). Személyi feltételek: 2 kiváló kiképzett biológia szakos tanár a nevelőtestület tagjai, akik elsajátították a reanimatiot. Kiemelkedő tárgyi, eszközi feltételek: 16

17 ambuk, készletek, videók Minden kimenő tanulónk potenciális életmentő! A TÁMOP projekt keretében rendezett Egészségnapok, mint hagyományteremtő rendezvény szolgálja majd nevelési céljainkat. További terveink prevenciós célzattal: Az egészséget támogató testi és környezeti higiénia Tisztasági pontverseny az osztályok között Szelektív hulladékgyűjtés, az intézmény energiatakarékos működtetése Takarítási világnap, Víz világnapja Tisztasági csomag használata, a gyakori fertőző betegségek megelőzésére irányuló ismeretterjesztés Egészséges életvitel és táplálkozás népszerűsítése Egészségnevelés és önismeret-fejlesztés az osztályfőnöki órákon, évi 5 órában képzett kollégák és szakemberek vezetésével A helyes napirend és életrend gyakoroltatása erdei iskola, osztálykirándulások, táborozások és sokféle iskolai testedzés, szakkör keretében A környezeti nevelés érdekében az OFI ökoiskolai nevelési-oktatási programjának kidolgozásában különböző környezeti nevelési modulok kipróbálásával, adaptálásával járulunk hozzá az országos program fejlesztéséhez egy team által Interaktív programot nyújtunk a Víz világnapján és a Föld napján Drogprevenciós programok az egészségkárosító élvezeti cikkek és káros életvitel elutasítására, az agresszió megelőzésére Részvétel a DADA-programban Együttműködünk a városi Rendőrkapitánysággal, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Családsegítő Központtal Egészségnapok tematikái, feladatai: 1. Előzetes feladatok Egészségnap dala (dalszöveg és dallamírás) Iskolarádióba szöveges (zenés) reklámok írása, az egészség megőrzése céljából Füstmentes fal rajzpályázat vagy installáció 2. Reggeli futóverseny, zenés torna 3. Tantermi prevenciós előadások meghívott szakemberekkel Egészséges táplálkozás, higiénia: védőnők a dohányzás veszélyei, elsősegély-nyújtás: iskolaorvos, védőnő Bűnmegelőzés: rendőr Drogprevenció: rendőr, KEF-szakember 4. Reformbüfé: egészséges ételek, italok bemutatása, árusítása, zűrizése (15 osztály tanulói és a szülők készítik); zöldség- és gyümölcsszobrászat. 5. Sport- és mozgásművészet-bemutató a tornateremben, udvaron. 17

18 6. A mozgás, a játék örömével: Futóversenyek szervezése Távlati cél: ÖKOISKOLA cím elnyerése egységes rendszerszemlélet kialakítása az egészséges életvitelért. Tervezem a kapcsolat felvételét az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetével együttműködés keretében osztályfőnöki órákon az alábbi témákban tartanak oktatást a szakemberek - Élelmiszerbiztonság - Általános fogyasztóvédelem A részletes tematikát a Nevelési munkaközösséggel dolgozzuk ki. Tanítás és tanulás élményeken át a múzeumpedagógia módszereivel A pedagógus nevelési feladatai közé tartozik a gyerekek, fiatalok kulturális életben való, tevékeny, alkotó részvételre való felkészítése is. A kultúrpedagógiai folyamatok célja az egyén össztársadalmi kultúrába való beilleszkedésének segítése. Ezt el lehet érni tapasztalati úton, megismerés által, tevékenységeken keresztül, illetve az ehhez kapcsolódó érték- és normarendszer elsajátításával, bensővé válásával. Mindehhez számos lehetőség kínálkozik: a zene-, a dráma a múzeumpedagógia módszereivel. A tanulás iskolán kívüli színtere, illetve a nem-formális tanulás helyszíne lehet a múzeum, az állatkert, a színház, a mozi, a nemzeti parkok, a koncertterem is akár. Egy-egy kirándulás élménye, egy jó beszélgetés egy összejövetelen, a buszon, színházba menet sokszor informális keretek között alakíthatja a pedagógus a tanítványainak nemcsak a tudását, hanem sokszor értékrendjét, kultúrához való viszonyát is. A külső színtereken az iskolában alkalmazott lehetőségeket tágítva, sokszor eltérő módszerekkel, az élményszerű tanulással válik hatékonyabbá a tanulási folyamat. A diákok számára óriási motivációs lehetőségekkel bírhat egy iskolán kívüli esemény, annál inkább, minél kisebb teleülésen lakik és minél korlátorozottabbak a lehetőségei. Sok esetben olyannyira hatással lehet a fiatal életére a kimozdulás, hogy megteremtheti a kulturálódás, kimozdulás igényét, amellyel esetleg otthon nem találkozott. Sokszor új viselkedési szokásokat alapoz meg, amelyeknek a későbbiekben nagy hasznát veheti. Az előkészületek és az értékelések során a diákok szociális kompetenciája, szervező, elemző, értékelő képessége fejlődik. Olyan élethelyzetekkel találkoznak, amelyek mesterségesen nem állíthatók elő. Pályaorientációs tevékenység pályatanácsadás új szemlélettel, gyakorlattal A középfokú tanulmányok irányának kiválasztása nagy körültekintést igénylő feladat. A pályaorientációs döntés optimális esetben tanulási, fejlődési folyamat eredményeként születik meg, ahol az érintett diák aktivitására is szükség van. A tanulók többsége életkorából adódóan nem képes még teljes egészében átlátni a képzési rendszer minden összetevőjét. A tinédzserek általában nem rendelkeznek megfelelő ön- és pályaismerettel a megalapozott 18

19 iskolaválasztási döntés meghozatalához. Így a környezetükben élő felnőttekre jelentős szerep hárul. Napjainkban a szakmák világának és a munkaerőpiac követelményeinek dinamikus változása miatt a családok jelentős része nem tudja ezt a segítséget maradéktalanul megadni gyermekei számára. Emiatt felértékelődött az általános iskolák pedagógusai által nyújtott segítség. Pszichoterápia (alkalmazása: valóság követelményeihez való igazodás hiánya, erős szorongás esetén): - Segítse a tanulók pályaorientációhoz kapcsolódó önismeretének mélyülését: működjék közre az érdeklődési területek meghatározásához, segítse tudatosítani a tanulóknak képességeiket és motiválja őket azok fejlesztésére. - Nyújtson ismereteket a szakmákkal és munkaerőpiaccal kapcsolatosan, formálja a diákok szemléletét, attitűdjét. - Hívja fel a tanulók és szüleik figyelmét az egészségügyi alkalmasság szempontjára, szükség esetén javasoljon orvosi konzultációt. - Segítse elő, hogy a tanulók iskolaválasztási döntése reális önismeretre, széles körű pályaismeretre épüljön, a munkaerőpiac tendenciáinak figyelembe vételével. Az iskolai pályaorientációhoz kapcsolódó üzemlátogatások: A munka világa megismertetésének egyik kiemelkedő módszere lehet az üzemlátogatások szervezése. Itt a diákok megismerkedhetnek különböző munkakörökkel, a munkavállalókkal kapcsolatban megfogalmazott munkáltatói elvárásokkal. Az üzemlátogatások megszervezésében több szervezet is segíti az iskolákat. A duális rendszerű szakiskolai képzés népszerűsítése érdekében a Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei rendszeresen szerveznek ilyen programokat. Rajtuk kívül érdemes felvenni a kapcsolatot a munkaügyi központokkal, hiszen széles körű kapcsolataik vannak munkáltatókkal. Az üzemlátogatások szervezésekor módszertanilag rendkívül fontos: - a látogatások előkészítése: az adott helyen megismerhető szakmák körének megnevezése, a munkakörök rövid ismertetése (ellátandó feladatok, munkakörülmények stb.), megfigyelési szempontok adása; - a látogatás után pedig a tapasztalatok megbeszélése, következtetések megfogalmazása. 5. Új tartalmi elemek, közösségépítő programok - Névadóhoz kapcsolódó rendezvények. Ekkor az egész iskolában közös programok zajlanak, amelyeknek egy része ünnepélyes keretek között zajlik, míg másik része szabadidős program. Lehet ez egy megemlékezés a névadóról. Lehet egész hetet felölelő rendezvénysorozat tanulmányi, művészeti és sport versenyekkel, melyet más iskolák diákjainak körében is meghirdetnek. - Az óvodai látogatásokat már szeptemberben el kellene kezdeni, jelezték, hogy szívesen vennék a volt ovisok iskolásaink látogatását, rövid kis énekekkel, 19

20 idegen nyelvi mondókákkal. Fontos, hogy lássák, mennyit fejlődtek pár hónap alatt, illetve milyen jól érzik magukat az új közösségben, iskolánkban. - A nemzeti ünnepek iskolai megünneplésére történelemoktatással együtt a történelmi emlékezet forrásai. Önazonosságunkban az emlékezet különböző formái (az önéletrajzi, történelmi és a kollektív emlékezet) meghatározó szerepet játszanak. - Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó speciális rendezvények: Idetartoznak a különféle magyar és nemzetközi emléknapokhoz kapcsolódó rendezvények is, mint a Föld napja, Anyák napja, Madarak Fák napja, Gyereknap vagy a Költészet napja, speciális rendezvényeink a nyári tematikus táborozás. - Néphagyományokhoz kapcsolódó rendezvények: A tanítási órákon népmeséket, mondókákat olvasnak a gyerekek, az iskolában szerveződik a közkedvelt (népi) közműves szakkör ezekről beszámoló képekkel. Mikulás délután, karácsonyváró gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség, (óvodásokkal együtt róluk is fényképek készítése,- honlapunkra -), farsangi karnevál, Szent Márton napi rendezvény, Pünkösdölés stb. - Az iskola pedagógusainak, szülői munkaközösségének rendezvényei. - A volt diákokkal is kapcsolattartás (rendezvényeinkre néhány volt diák meghívása). - Az alapítványi vagy SZM bálok, a pedagógusok tantestületi kirándulásai, a volt diákok jelesebb eredményeit kiemelni. - Az iskolai élet dokumentálásának lehetőségei, módszerei: digitális fényképek készítése videofelvételek (az iskolai honlapon szerepeltetni kell ezek egy/nagy részét) papírfotókat is készíteni kellene a folyóiratokban való megjelenés cikkek az intézményről a helyi lapban évkönyv vagy kis papíron, nyomtatott formában eredményeink minden évfolyamról, amit a szülő is kezébe vehet krónika vezetése havonta a honlapon, iskolaújsághoz hasonlóan. A Szombathelyi Tankerülettel közösen KÖZÖSSÉGI TÉR kialakítását szervezzük az iskolában, mely jól szolgálja majd az előbbiekben kifejtett célkitűzéseinket. Sajnos az AGORA Gyermekek Háza várható elköltözése miatt keletkezett űrt ki kell pótolnunk: - három szakirányú végzettségű kollégával (népművelő, játék- és szabadidő szervező) közművelődési koncepciót kívánok kidolgozni Mit tudunk behozni az iskolába? Milyen erőforrások szükségesek a városrész gyermek és felnőtt (nyugdíjas) lakosságának kulturális ellátásához? Tapasztalataink vannak ebben a hőskorból (ld. jubileumi évkönyv Aranykorszak a lakóterületi kulturális ellátásban). 20

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai Tartalom Miért? szükséges a szaktanácsadás Mit? csinál a szaktanácsadó Hogyan? történik a szaktanácsadói támogatás Miért?

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET. TEL.:

A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET. TEL.: Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET TEL.: 06703195243 EMAIL: Bori.Judit@OFI.HU 2015.04.24. Alapelvek Az új

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben