T A R T A L O M J E G Y Z É K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M J E G Y Z É K"

Átírás

1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 2. oldal 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája 3. oldal 2. Mit sikerült megvalósítani? 6. oldal 3. Fejlesztési terv oldal 4. Extracurriculumok fenntartása 16. oldal 5. Új tartalmi elemek, közösségépítő programok 19. oldal 6. A 2015/2020. közötti vezetői program tervei az 23. oldal ötösök jegyében 7. Összegzés 24. oldal 8. Mellékletek: Végzettségek, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok Hatósági erkölcsi bizonyítvány Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (Munkáltatói igazolás) Szakmai önéletrajz Nyilatkozat Életképek az iskoláról 1

2 Bevezetés Csak a változás változatlan, ezt mindenki megérzi az oktatás területén dolgozók közül, akár innovatív, akár hagyományszeretőbb. A nemzeti köznevelési törvény az egész nevelési-oktatási rendszer átalakulását generálta. Bevezetésétől napjainkig permanens, alapvető változások hatnak ránk, melyek egyben óriási kihívásokként jelentkeznek az oktatás valamennyi szereplője számára. Felkészültünk-e arra, hogy megkülönböztessük a minket körülvevő valóságot a virtuálisan manipulálttól. A Dési Huber István Általános Iskola igazgatójaként immár 20 éve meggyőződtem arról, hogy a pedagógusok képesek mindig megújulásra. A fenntartó képviselőitől, kollégáimtól, munkatársaimtól, szülőktől és tanítványoktól kaptam muníciót a folytatásra. Mert talán mégis van változatlan? Ma is aktuális Márai Sándor gondolata: Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez az egyetlen igazság, melyet minden következményével megismertem. A évekre szóló vezetési program alappillérei Az érvényes jogszabályok a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről a évi CXXIX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosítása a 202/2012.(VII.27.) korm.rendelet a KLIK létrehozásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 326/2013.(VIII.30.) korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 346/2013.(IX.30.) korm.rendelet a pedagógus továbbképzésekről a KLIK Kollektív Szerződése 2013.november 22. (a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv. alapján) Szombathely Megyei Jogú Város érvényes rendeletei a Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv felülvizsgálata A Dési Huber István Általános Iskola szakmai alapdokumentuma A Pedagógiai program évi átdolgozott változata A időszakra szóló vezetői program Kiemelten: a nevelőtestületi, szülői, tanulói és partneri vélemények, javaslatok. 2

3 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája Alap: a KLIK mint iskolafenntartó jövőképe, filozófiája, célkitűzései Szombathely város önkormányzatának tervei az intézményi működtetés területén. Fejlesztés: az iskola, mint köznevelési intézmény célkitűzései, stratégiája A jelenlegi külső környezet jellemzői, előjelzései Erőforrások vizsgálata Konzisztencia vizsgálat, lehetőségek tervezése A vezetés, a szervezeti képességek fejlesztése Partnerség és hálózatosodás Fentiek megvalósulása érdekében: kreativitás és innováció a pedagógiai kultúra korszerűsítéséért a XXI. századi magyar közoktatás növekvő elvárásainak megfelelésével minőségi nevelés és oktatás. A XXI. század jellegzetességei, amelyeket a virtuális világ kihívásai jellemeznek, melyben a kreatív, másokkal együttműködésre képes, rugalmas, de mély identitással rendelkező személyiség vált elvárássá, elengedhetetlenné teszik ezen a területen is a továbblépést. Az iskolának így fontos szerep jut abban, hogy a szocializáció terepeként az oktatási-nevelési folyamatban ezeknek a személyiségjegyeknek fejlődését segítse azáltal, hogy együttműködési lehetőségeket teremt, közösségi élményekhez juttat, melyek során valós helyzetben élhetik át a gyerekek, fiatalok érzelmeiket, tanulhatják meg azok szabályozását. A Z generáció jellegzetességeit tanulmányozva legkomolyabb kihívást a virtuális világban való optimális mértékű és formájú mozgás és az érzelemszabályozás jelenti. Eddigi pedagógiai munkánkkal arra törekedtünk, hogy az iskolánkból kilépő fiatalok olyan képességekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik, hogy döntéseikben felelős állampolgárként megfelelő színvonalon ellátott munkavégzéssel járuljanak hozzá szűkebb és tágabb hazájuk eredményeihez. Mit tettünk eddig a fentiek megvalósulása érdekében? Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára El kívánjuk érni a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a gyermekek hátrányainak kompenzálása érdekében. Minden tanulónak, szülőnek lehetősége, joga van az emelt szintű oktatást választani, de sok esetben nem élnek ezzel a lehetőséggel. 3

4 Az általános iskolából kikerülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb arányban legyenek képesek piacképes szakmák, illetve az érettségi megszerzésére. Az iskolai nyelvtanulásnak segítenie kell a fiataloknak a munkaerő piacra történő sikeres belépést, bent maradást, ami a fiatal, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetből kikerülő generáció számára a családjuknál kedvezőbb gazdasági helyzetet, életkezdést, egzisztenciát eredményez. A sajátos nevelési igényű vagy egyéb problémával (magatartási, beilleszkedési, tanulási vagy pszichés zavarral) küzdő gyermekeket rendszeresen elküldjük szakértői vizsgálatra. A családsegítő szolgálat részére rendszeres jelzéssel élünk. Elsődleges célunk a közvetlen hátrányforrások hatásainak csökkentése, roma tanulók szegregációjának megfékezését és integrált oktatásuk támogatását szolgálja az átalakított pedagógiai program. Cél lemorzsolódásuk csökkentése, esélyteremtés, az aktív tanulásra nevelés, gyakorlatias, élményalapú oktatás megteremtése, iskolai pályafutásuk nyomon követése, rugalmas, egyénre szabott tanulási utak segítése, sikertelenség esetén a második esélyt nyújtó, integrált nevelést folytató intézménybe kerülés lehetőségének biztosítása (HÍD program). Az elmúlt vezetői ciklus legjelentősebb tartalmi fejlesztése a 2012-ben elkészített TÁMOP / azonosító számú pályázat, melyet projekt formában március és március között valósítottunk meg (ld. sajtóközlemény mellékletben). A projektben iskolánk minden tanulója és valamennyi pedagógusa részt vett külső partnerek bevonásával. A évi monitoring ellenőrzés elismeréssel szól a megvalósításról Partnereink: Impulzus Kft (Sopron) projektasszisztencia feladatok ellátása A KLIK mint kedvezményezett Szombathelyi Tankerület vezetője és referensei AGORA Gyermekek Háza LURKÓ UTC Egészségügyi Alapellátó Szervezet A projektről részletes dokumentációs anyag készült, mely nyilvános, megtekinthető. A standard programelemek fenntarthatósága az elkövetkező években nagy kihívást fog jelenteni a fenntartónak és az intézménynek egyaránt. A tanévben részletesen elemeztük iskolánk helyzetét (egyéni pedagógusi, szakmai munkaközösségi szinteken). A C-SWOT analízis megállapításai 1. Külső feltételek, korlátok (Constraints) Demográfiai körülmények tanulói létszám csökkenése a körzetben; Szülők kiszámíthatatlan iskolaválasztása; 4

5 Esélyegyenlőtlenség egyes iskolák között 2. Erősségek (Strengths) Iskolánk profilja két tannyelvű képzés; A pedagógusok magas tolerancia és empatikus képessége az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező tanulókkal; Kis osztálylétszám előnyei, személyes kapcsolatok, személyre szabottság, jó intézményi légkör; Az iskola kialakult, kiforrott értékei és azok őrzése, iskolai hagyományok; Iskolakönyvtári infrastruktúra, lehetőségek; Új oktatási technológiák bevezetése, interaktív táblák; A tanárok szakmai és módszertani felkészültsége, magas szintű hivatástudat; Aktív műhelymunka; Hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás; Szabadidős tevékenység, tanórán kívüli foglalkozások, projektek; Tehetségek gondozása és felzárkóztatás együttes jelenléte; Széles spektrumú kínálat a tanulók számára a sport területén; Kollegalitás. 3. Gyengeségek (Weaknesses) Belépő tanulók szociokulturális háttere (szocio-ökonómiai státusza), iskolaérettsége; A város központjától való viszonylag nagy távolság; Túlterheltség, túlzott adminisztráció; A mindennapi munkavégzéshez szükséges technikai eszközök (számítógépek, fénymásoló amortizációja és hiánya); Az iskola épületének és infrastruktúrális környezetének lepusztultsága; Iskola udvarának állapota (a gyerekek szabadidejének vidám eltöltéséhez nem megfelelő). 4. Veszélyeztető tényezők (Threats) Hamarosan nyíló iskola a közelben; Szóbeszéd alapján terjedő hamis kép az iskoláról; Deviáns tanulók nagy létszáma; Szakemberek hiánya (pszichológus); Adminisztrációs terhek növekedése a pedagógiai munka rovására; Értékvesztés, a tudás leértékelődése; Média negatív hatása; Szülők negatív hozzáállása; Szülői igények irreális skálája; A gyerekek értékrendjének hamis irányba való eltolódása 5. Lehetőségek: (Possilitilities) Szponzorok felderítése, anyagi háttér biztosítása; Pályázatokban való részvétel; 5

6 Az iskola menedzselése; Pedagógiai asszisztens alkalmazása; A médiakapcsolatok kihasználása; Kapcsolatépítés a külső környezettel; Óvodákkal való együttműködés; Városi lehetőségek kihasználása (múzeum, színház, bábszínház, Kalandpark ). 2. Mit sikerült megvalósítani? 2011-ben el tudtuk kezdeni még önálló költségvetéssel rendelkező intézményként az iskolaépület külső képének formálását 12 db ajtó nyílászáró cseréjének megvalósításával ben visszaigényelt dologi pénzeszközből a Keleti homlokzat elhasználódott faablakok cseréjére került sor hőszigetelt műanyagra a 2. és 1. emeleten. Ez folytatódott 2013-ban a földszinten két teremben, illetve 2014-ben a Nyugati homlokzat 2. emeletén két teremben a működtető Közművelődési GAMESZ finanszírozásában. Bízom benne, hogy ebben az évben sor kerül a befejezésre. A tanév szorgalmi idejében folyamatban van a tornatermi öltözők, mosdók, a WC-blokkok festése, mázolása és a szaniterek cseréje. A fenntartó önkormányzat sikeres TIOP-os pályázata eredményeként 10 tanteremben interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat szereltünk fel, megteremtve az info-kommunikációs technikák elterjesztését az oktatásban. Segítségükkel korszerű, interaktív tananyagot tudunk közvetíteni a tanulóknak. A XXI. századi infrastruktúra megteremtéséhez azonban még sok tennivaló akad, mind a külső, mind a belső térben, az épületek homlokzatának megújításával (ld. a fejlesztési elképzelésekben). Szintén pályázati forrásból 28 db multimédiás számítógépet kaptunk, melyekkel kialakítottunk egy új számítástechnika szaktermet. Ehhez az új bútorzatot saját erőből szereztük be ben a GAMESZ a tanári szobában végzett felújítást és karbantartást (konyhasarok új bútorzattal, burkolás és festés). Az iskola területének védettségét növelte a külső térfigyelő kamerarendszer felszerelése. A tanév szorgalmi idejében folyamatban van a tornatermi öltözők, mosdók, a WC-blokkok festése, mázolása és a szaniterek cseréje től 6 évfolyamon van mindennapos testnevelés. A feltételek biztosítása érdekében a kettéosztható tornaterem mellé egy 50 m² -es tornaszobát alakítottunk ki és szereltünk fel új sporteszközökkel (forrás a TÁMOP / azonosító számú támogatás). Az Egész napos iskola tapasztalatai 6

7 A nemzeti köznevelési törvény hatályba lépése előtt már 12 éve sikeresen alkalmaztuk az 1-4. évfolyamon az iskolaotthonos nevelést és oktatást. Így től ezt folytatva valósítjuk meg az egész napos iskola koncepciót évfolyamon az órakeret és a pedagógusok neveléssel és oktatással lekötött munkaideje kihasználásával sokszínű tanórán kívüli délutáni foglalkozás kínálatot állítottunk össze. Iskolánk tanulói összetételét figyelembe véve sok az SNI-s, BTM-es, hátrányos helyzetű tanuló szerveztük meg 16 óráig a foglalkozási rendet. A fő hangsúlyt a tanulást segítő foglalkozásokra helyeztük kiscsoportos formában tantárgyi felzárkóztatás önálló tanulás segítése, házi feladat elkészítése az iskolában. Minden műveltségi területen belül szerveztünk tehetséggondozó foglalkozásokat: anyanyelvi matematika informatika művészetek testnevelés és sport. Sportfoglalkozásokkal egészítettük ki a kötelező testnevelés órákat (labdajáték, atlétika, judo, tánc). A tanév programjában projektheteket, projektnapokat építettünk be. Minden pedagógust bevontunk ezekbe a tevékenységekbe, a TÁMOP innovatív iskola pályázati támogatás keretében. Kiemelt rendezvények: Egészséghét, Sport és Tánc Napja, Idegen nyelvi hét eseményei. Humán erőforrás képzettségi mutatók, pedagógus életpálya modell bevezetésének helyzete Az új nemzeti köznevelési törvény, az új NAT és kerettanterv, a helyi tantervi koncepciók hatására minőségi, magas szintű kvalifikációval rendelkező személyi feltételt sikerült megteremteni. Az alkalmazotti létszámban változást az intézményi átszervezések idézték elő 2010-ben 45 fő (pedagógus 36, ügyviteli dolgozó 3, technikai dolgozó 6) 2015-ben 40 fő engedélyezett státuszon: 33 (ebből 1 fő részmunkaidős) határozott időre alkalmazott: 3 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 4 (ebből 1 fő rendszergazda részmunkaidős, iskolatitkár, gazdasági ügyintéző és február 15-től pedagógiai asszisztens munkakörben) 7

8 Köszönjük, hogy a fenntartó, ismerve a különleges gondozást igénylő tanulók magas arányát (BTM-es, védelembe vett, veszélyeztetett, túlkoros, felzárkóztatásra szorulók ) biztosította ezt a segítőt. Nemek megoszlása: 33 nő, 7 férfi Az elmúlt 5 évben 8 fő távozott 4 pedagógus nyugdíjazás miatt 2 pedagógus más iskolába 2 fő a gazdasági szervezet megszűnése miatt (gazdasági vezetőnk a Polgármesteri Hivatalba, az ügyintéző a GAMESZ-ba, ahonnan 2013-ban visszatért) Képzettségi mutatók Pedagógusok egyetemi végzettségű: 10 fő ebből mestertanár 7 fő főiskolai végzettségű: 26 fő ebből 3 szakos tanár 5 fő, fejlesztő, differenciáló 3 fő szakvizsgás: 6 fő ebből közoktatási vezető 3 fő mentortanár: 1 fő népművelés szakos: 1 fő játék- és szabadidő szervező tanár: 2 fő (egyetemi MA) Iskolánk egyik fő képzési profiljához igazítottuk az idegen nyelv szakosok számát és végzettségét idegen nyelv szakos tanár: 10 fő német nyelv: 5 angol nyelv: 1 (1 fő most végzi az egyetemi MA képzést) francia nyelv: 1 orosz nyelv: 3 nyelvoktatásra képzett műveltségi területtel rendelkezik: 6 fő (német 4, angol 2) Segítő munkakörben dolgozó munkatársaink: iskolatitkár, gazdasági ügyintéző sok éves szakmai gyakorlattal, több szakirányú végzettséggel rendelkező kiváló munkát végeznek. Fiatal rendszergazdánk és az új pedagógia asszisztens jól beilleszkedett, precíz feladatellátás jellemző rájuk. Besorolási mutatók az életpálya modell szerint 8

9 mesterpedagógus: 1 fő szaktanácsadó pedagógus II.: 2 fő szakvizsgás pedagógus I.: 30 fő gyakornok: 3 fő (ebből 2 fő a pilot program keretében teljesítette a minősítési eljárás követelményeit) ben minősítő eljárásban 4 pedagógus vesz részt, portfóliójuk eredményes feltöltésével. Az Oktatási Hivatal szakértői képzésén 1 fő tanító vesz részt, jelentkezésének elfogadása és fenntartói támogatás alapján. Korösszetételi adatok és prognózis 25 éven aluli 2 fő év közötti 5 fő év közötti 11 fő év közötti 8 fő év közötti 7 fő 60 éven felüli 3 fő (forrás: KIR STAT) Tovább emelkedik a korfa eltolódása nyugdíj korhatár emelkedését követve egyre több kolléga kerül közel a nyugdíjazáshoz Várhatóan: 2016-ban 1 fő 2017-ben 2 fő 2020-ig 3 fő A jelenlegi iskolavezetést (magasabb és középszinten) is érintve tervezni és nevelni kell az utánpótlást. A fenti kvalifikáció, szakmai gyakorlat, elhivatottság, professzionalitás alapján megoldható az intézményvezetés közép- és hosszú távon történő biztosítása a nevelőtestületen belül. Az iskola jövőjét meghatározó tanulói létszám, összetétel helyzetének alakulása (forrás: KIR-STAT) 2010-ben statisztikai létszám: 350 tanuló ebből SNI-s, hátrányos helyzetű 130 tanuló (39 %!) BTM-esek száma: ben statisztikai létszámunk: 313 tanuló ebből SNI-s tanuló 33 (a Családvédelmi és Gyermekvédelmi törvény változása miatt nincs kimutatásunk a HH, HHH-s tanulókról) BTM-es tanuló 24 Tendenciák és következtetések 9

10 - a tanulólétszám csökkenése, melyet az iskolakörzetben bekövetkezett lakásállomány változása, elköltözések, a 8 évfolyamos gimnáziumok térhódítása, az elmaradt városrészi lakásépítések idéztek elő. A 2011 és 2014 között 99 tanuló nem az iskolával szembeni elégedetlenség miatt távozott. Érkező tanulók száma 65. Javuló mértéket jelent, hogy 2014-ben megfordult az arány az érkezők javára. Jelenleg 14 tanulócsoporttal 1 felsős napközis csoporttal működünk (7 alsós, 7 felsős). ebből: 6 osztály osztályban folyik a két tanítási nyelvű képzés, 9 osztályban oktatunk integráltan SNI-s tanulókat. Mi prognosztizálható? évi nyári és évközi 1. osztályosok számának növekedése (st. létszám 36) miatt és az összetétel alapján (20 két tannyelvi képzésű, 16 normál tanterv szerint tanuló) indokolt az osztály bontása a 2015/2016. tanévben. A beiskolázás eredményeként 2 első osztály indításával számolunk. az új szakmai alapdokumentumban rögzített sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését és oktatását (beszédfogyatékos, mozgáskorlátozott és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) továbbra is felvállaljuk. Az osztály profilokat ehhez igazítottuk, tudatosan törekedve a deszegregáció megvalósítására nyelvtanulás biztosítása sportolási lehetőségek sakkoktatás tánctanulás kreatív tevékenységek. Fentiek szerint 2 tanulócsoport növekedéssel kisebb mértékű létszámnövekedés következhet be. Az elmúlt időszak jelentős eredménye az új végzettségek mellett a nevelőtestület továbbképzéseken való részvétele között MINDENKI részt vett órás továbbképzésen, amely példaértékű. A finanszírozást a két TÁMOP-os projekt keretében tudtuk biztosítani, teljes körű támogatással között Kreativitás és innováció a pedagógiai kultúra korszerűsítéséért projekt keretében 3 kolléga pedagógiatanár egyetemi végzettséget szerzett. 10

11 A jelenlegi fenntarthatósági időszakban nevelőtestületi belső továbbképzések keretében kamatoztatják a korszerű ismereteket a mindennapi gyakorlatba építéssel (ld. képes melléket) között az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának megújítása. Az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, életviteli és egészségfejlesztési kompetenciák, környezettudatosságra nevelés. Az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztése keretében vettek részt a pedagógusok (korszerű testnevelés, tehetséggondozás, magatartási problémák felismerése, egészséges életmódra nevelés, környezettudatos magatartás, tantárgyi ) akkreditált továbbképzéseken. 3. Fejlesztési terv A évi vezetői program utolsó soraiban Comeniust idéztem: az iskolában legyen több idő, öröm és előrehaladás Nézzünk a szavak mögé a több idő megvalósult az egész napos iskola törvényi szabályozásával, a pedagógusok új munkaidő beosztásával az 1-4. évfolyamon a 2 tanítós modell bevált, biztosított a személyi feltétel az 5-8. évfolyamon többségében jól működik a társosztályfőnöki együttműködés az új órakeret, óraszám több lehetőséget ad a különleges helyzetű tanulókkal való foglalkozásra: tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Az öröm megélése már nem egyértelmű. A hozzáadott pedagógiai érték nagy szóródást mutat, osztályok és osztályon belül egyes tanulók magatartásában és tanulmányi eredményükben. A kollégák erőfeszítései ellenére nőtt a devianciára hajló, tanulásra nem motivált tanulók aránya. Náluk felborult a jogok és kötelességek helyes aránya. Ezen a területen külső szakmai segítségre van szükség. Elkezdtük a felkészülést az iskolapszichológusi referencia iskola szerepre: kollégák továbbképzésével, műhelyfoglalkozásokkal, prevenciós stratégia kidolgozásával. Közös munkatervvel kívánjuk megvalósítani az alábbiakat: Jelenjen meg gyakrabban pozitív viselkedés, érzelem a társas helyzetekben. Környezetpszichológiai tényezők tudatos alkalmazása. Javuló tanulási motiváció elérése. A tanulással kapcsolatos attitűdök megértése. Osztálytermi megfigyelés problémát mutató gyermekek esetében a további szükséges ellátási forma meghatározása érdekében 11

12 Szülői konzultáció problémát mutató gyermekek esetében a további szükséges ellátási forma meghatározása érdekében Esetmegbeszélés pedagógusokkal egyénileg, csoportosan Resztoratív, jóvátételi eljárások bevezetése Csapatépítés Szülők iskolája pszichológiai témákban Burn out csökkentésére pedagógus csoport (pl. relaxáció) Digitális világ, Z generáció új módszerek a tanításban pedagógus-pszichológus dialógus stb. Humán erőforrás fejlesztés pedagógus munkakörben tanító vizuális kultúra szakos tanár német-földrajz szakos tanár a két tanítási nyelvű képzésünk 5-8. évfolyamára sakkpedagógus (tantestületen belül 1 szakos tanárok közül képzést vállalónak) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben iskolatitkár (nyugdíjazás miatt) iskolapszichológus részmunkaidőben rendszergazda foglalkoztatása teljes munkaidőben. Gazdálkodási feladatok A KLIK mint fenntartó költségvetése szerinti feladat finanszírozási koncepció szellemében és a Szombathelyi Tankerület gazdasági és műkötetési igazgatóhelyettese útmutatásai szerinti takarékos pénzeszköz felhasználás. A gazdasági ügyintéző számfejtési, elszámolási tevékenységének irányítása és ellenőrzése. Programok pénzügyi ellátmányának biztosítása. Pályázati, rendezvénytámogatási források kezelése. Pedagógiai Program megvalósításának alapítványi támogatása. Beiskolázási program az iskola vonzóvá tétele A két tanítási nyelvű osztályokban folyó munka részletesebb bemutatása: mely tantárgyakat és hogyan tanulják németül a tanulók. Nyílt órák, bemutató órák szervezése a szülők számára a felsős két tanítási nyelvű osztályokban (történelem, civilizáció). Több információt adni a felsős német nyelvű órák és tantárgyak követelményeiről, illetve a 8. évfolyam végére elérendő nyelvi szintről. Iskola előkészítő foglalkozás amíg a gyerekek foglalkozáson vannak, a szülőknek sportolási lehetőség biztosítása, ismerkedés az iskolával (előadások pedagógia, 12

13 pszichológia témakörben). Ismert, sikeres volt tanítványok mesélnek az itt eltöltött időkről. Testvér nap (rendhagyó nyílt tanítási nap óvodásoknak) tanítványaink magukkal hozzák óvodás korú testvéreiket egy napra. A beiskolázási programban nagyobb hangsúlyt kaphatna a sakkoktatás is, mint egy profilja az iskolának. (Esetleg felkínálni a lehetőséget a két tannyelvű osztályon belül csak emelt óraszámú németes csoport kialakítására, akik a maradék németes órasávban sakkot tanulhatnának.) A már hozzánk járó elsősök legelső nyílt napi óráit (októberi) az óvónők is meglátogathatnák. Ehhez szükség lenne az óvónőktől kikerült gyerekektől az iskola nevében az óvónők számára névre szóló meghívó kiküldésére. Rajzpályázat milyen désis kisiskolásnak lenni. Az iskola-szülő kommunikáció fejlesztése. Az iskola, mint szociális közösségi tér tehet többet a szülők életének gazdagításáért. Pl. használja ki a szülőkben rejlő potenciálokat úgy, hogy az iskola, mint közösség profitáljon belőle. Pl. hirdessen főzőversenyt, a legjobb recepteket (a gyerekek szavazata dönt) készítsék el az iskolai menzán. Összegyűjteni a legjobb recepteket és kiadni szakácskönyv formájában. Meghívni egy ismert szakácsot, aki népszerűsíti a programot és segít az iskolai étkeztetés javításában. Vagy a természetjáró kirándulásokat tegyük családi programmá, a szülők is részt vehessenek rajta. Legyen vitaest, mit szeretnének máshogy látni a szülők az iskolában, hogyan gondolják azt elérni, miben tudnak segíteni, hogy megvalósuljon az ötletük. Lehetne előadást szervezni a környezettudatosságról, higiéniáról, energiatudatosságról akár meghívott előadó által. Pl. napelemek a háztartásban, lehetőségei a társasházak esetében. Computer klub: webdesign, grafika a szövetszerkesztésben, internetbolt indítási ismeretek, közösségi online piacok használata előadóként Meséljenek a szülők arról, ami őket foglalkoztatja, legyen az horgászat, autóversenyzés, foci vagy vadászat, zene vagy lótenyésztés, utána már a kialakult érdeklődés alapján megindulhat egy közös kirándulás, pozitív élmény. Lehetne börzenapot tartani, ahol ruhát, játékot, könyvet, lakásdíszt lehet cserélni, adni-venni. Rendszeresen kiállítást rendezni a szülők gyűjteményei alapján. Az iskolai élet minőségi fejlődése érdekében a számítógép park további cseréje elsősorban a tanári szobában: egyre több az elektronikus adminisztrációs feladat, nyilvántartás. Szorgalmazom az e-napló bevezetését a tanévtől. Ehhez korszerű PC-k, a kollégák felkészítése szükséges. Tervezem tapasztalatcserék megszervezését iskolánkban. Egyre több kolléga lesz érintett a pedagógus előmeneteli rendszerminősítési eljárásban. Továbbképzés keretében további segítséget kívánok adni a portfólió 13

14 elkészítéséhez, a pedagógusi kompetenciák önreflexióihoz. Az erőforrást a pilot programban, illetve a évi minősítésben résztvevők biztosítják. Az elmúlt évek kiemelt feladata volt a kompetencia alapú oktatás megvalósítása a tanulók aktív részvételével. Ennek érdekében minden pedagógus törekedett a tanítás-tanulás folyamatának korszerű tervezésére, szervezésére, vezérlésére. Kulcskompetenciák fejlesztése kiemelten a: kreativitás nyelvi kommunikáció problémamegoldás önálló tanuló képességének fejlesztése A projektoktatás kiszélesítése, amelyben a gyerek elsősorban fejlődik, nem fejlesztik önállóságra nevelés életszerű feladatok megoldása az ismeretek integrálása az iskolán kívüli világ megismerése kooperatív tanulási technikák megismertetése Az SNI-s tanulókkal való foglalkozás önmegvalósításra ösztönzés a tanulói szerepvállalás képességének erősítése a társas együttélés készségének megtanítása a játék erejével a tanulók személyiségének fejlesztése alakítani a szabály és munkafegyelmet Hatékonyan szolgálta ezt a tevékenységet a Savaria Egyetemi Központtal együttműködve a Mentés másként avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a nyugat-magyarországi régióban pályázat. Ez folytatódik a fenntartási időszakban 8 fős csoportokban az egyetemi szakemberek irányításával, szolgálva a KLIK Köznevelés az iskolában projekt helyi megvalósítását a partnerség jegyében. A Szombathelyi Tankerület kezdeményezésére részt vettünk a Partnerség és hálózatosodás alprogramban, mely jól szolgálta az iskolán kívüli nevelésünket. Ezt is folytatjuk. Szintén preferált az osztályfőnöki munka keretében megvalósuló szociális kompetenciák fejlesztése, a közösségek építését. 14

15 Célunk: A diákokat segíteni érdemes abban, hogy valós, mélyebb szociális kapcsolatokat tudjanak az iskolai kereten belül kialakítani, így verbális, nonverbális kommunikációs készségek, továbbá kooperatív stratégiák fejlődhetnek. Pozitív élményeket szerezzenek, sikerélményük legyen a külső keretek tartásában, a hatékony önszabályozásban és felelősségvállalásban. A pedagógusok számára a prevenciós stratégia lehetőséget nyújt a z generáció jellegzetességeinek és ezek következményeinek mélyebb megértése, amely révén a nevelői stratégia tovább erősödik. A különféle forrásokból származó hatások az évek során olyan komplex tudássá és értékrenddé állhatnak össze, amely minden fontos személyes és társas helyzetben jól mobilizálható. A programfejlesztéshez kapcsolódó kutatások eredményeként a szociális kompetenciákat öt nagy kompetenciacsoportra bontottuk, majd ezeken belül határoztuk meg a pedagógiai munka során tudatosan fejlesztendő konkrét kompetenciákat. Így alakult ki az alább olvasható kompetenciaháló. I. Önismerettel összefüggő kompetenciák Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása Önállóság, autonómia Identitás, hitelesség II. Önszabályozás Érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tűrés, kitartás Felelősségvállalás Törődés, tekintet másokra Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom III. Énhatékonyság-érzés Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) IV. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás Kritikai gondolkodás Szabályalkotás, szabálykövetés Kreativitás: nyitottság, rugalmasság V. Társas kompetenciák Empátia 15

16 4. Extracurriculumok fenntartása a. Magyar-német két tanítási nyelvű képzés 2016-ra felér a 8. évfolyamra beiskolázás megtartása 1 osztály/évfolyam hatékonyabb PR-tevékenységgel, bemutató órákkal, vizsgaeredményekkel az ismertségét növelni kell a városban, járásban. személyi feltételek ig biztosítottak 1-4. évfolyamon képzett tanítókkal, akik német nyelv oktatói képesítéssel rendelkeznek, 2 németnyelv szakos tanárral 5-8. évfolyamos a tantárgyak (3 évfolyamonként) tanítását 2 kiváló némettörténelem és német-matematika-ének-zene szakos kolléganővel tudjuk megoldani. Az anyanyelvi lektor személye bizonytalan. Az óraszám és csoportbontás miatt indokolt lenne 1 fő státusz hirdetése a fenntartó részéről (a Váci iskolai alkalmazásával teljes óraszámú lesz a munkakör) Kiemelt feladat: a képességmérő szintvizsgára felkészítés 4. évfolyamon A/1, 6. évfolyamon A/2, 8. évfolyamon B/1 európai nyelvvizsga szintek teljesítése. b. Sakkoktatás, utánpótlás nevelés Több mint 25 éves hagyománya van. A múlt, néhai Kacsics Kristóf tanár kollégánk emléke kötelez és a kiváló eredmények. GENS UNA SUMUS egy család vagyunk. Sakkozóinknak legyen továbbra is második otthona az iskola. Ezt szolgálja az egész falat betöltő serleges vitrinnel a sakk-terem, gazdag eszközi feltételekkel. Országos rangja van az évente többször rendezett versenyeinknek. Feladat: 1 fő sakk pedagógussal az oktatás biztosítása az 1-2. évfolyamon sakk edzővel a tehetséggondozás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés a Dési Sakk TSE-ben, majd a Haladás Egyesületben. Büszkeségeink: több mint 10 sakk nagymester. c. Egészségnevelés az új kerettantervben Több mint 20 éves az életismeret tantárgyunk, melyet beépítünk modulként a 8. évfolyam biológia-egészségtan tantárgyba heti 1 órában (elsősegély-nyújtás, újraélesztés gyakorlati ismeretek). Személyi feltételek: 2 kiváló kiképzett biológia szakos tanár a nevelőtestület tagjai, akik elsajátították a reanimatiot. Kiemelkedő tárgyi, eszközi feltételek: 16

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben