Hatályos május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos 2009. május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig. Tisztelt Ügyfelünk!"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a, unit-linked My Invest, Flex Invest II, Creator illetve Multi Invest Plusz életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott 20+5 típusú lépcsıs tıketörlesztéső jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos május 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával! Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatónkat abban az esetben, ha rendelkezik érvényes és hatályos (a honlapunkon megtalálható felsorolásban szereplı), unit-linked típusú (befektetési egységekhez kötött) My Invest, Flex Invest II., Creator és Multi Invest Plusz életbiztosítással, vagy tervezi, hogy ilyen életbiztosítást köt. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) partnerével, az UNIQA Biztosító Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal (továbbiakban: Biztosító) közösen olyan speciális hitelkonstrukciót dolgozott ki, amely ötvözi a bankhitel és a unit-linked életbiztosítás kínálta elınyöket. Ez a tájékoztató mind a forint-, mind a devizaalapú a Bank által nyújtott jelzáloghitelekre vonatkozik. A Bank csak azon, a fenti feltételeknek megfelelı biztosításokat tudja figyelembe venni: ahol a biztosítási kötvénynek mind a szerzıdıje, mind a biztosítottja egyúttal a Banknál kölcsönfelvevı (adós) is; amelynél a Biztosított nagykorú (a Bankot követı kedvezményezett lehet a kölcsönigénylı által tetszılegesen megjelölt személy, akár kiskorú is); már meglévı biztosítás esetén, amelynek biztosítási díja rendszeresen megfizetésre került. Ha a kölcsön igénylésekor még nem rendelkezik ilyen életbiztosítással, a kölcsönfelvevınek elegendı a fentieknek megfelelı biztosítási szerzıdést a Bank hiteljóváhagyó döntését követıen megkötni. Ebben a hitelkonstrukcióban Ön az életbiztosítás díjának rendszeres fizetésével az életbiztosításban halmozza fel a kölcsön tıkerészét. A Biztosító befekteti és kamatoztatja a havonta befizetett biztosítási díjat, illetve a kölcsönszerzıdésben megjelölt idıpontokban átutalással törleszti a kölcsön tıkerészét. A unit-linked biztosítás sajátossága, hogy a befizetett biztosítási díjak olyan befektetésekben kerülnek elhelyezésre, amelyek értéke ingadozhat (például részvénybefektetések), így elıfordulhat, hogy a Biztosító átutalása nem fedezi az esedékes tıketörlesztést, vagyis a Biztosító nem garantálja a tıketörlesztést. Az életbiztosítással kombinált hitel az alábbi célokra fordítható: használt és új lakás vásárlása, építés, lakásbıvítés, lakáskorszerősítés, lakásfelújítás, hitelkiváltás, de szabadon, hitelcél meghatározása nélkül is felhasználható. Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı. Az egyes hiteltípusokra vonatkozó részletes feltételeket a Bank külön erre a célra készített tájékoztatói tartalmazzák, így az alábbiakban csak azokról a feltételekrıl szeretnénk tájékoztatni, amelyek a biztosítással kombinált, My Invest, illetve Flex Invest II., Creator, Multi Invest Plusz életbiztosítás mellett nyújtott jelzáloghitelek esetén eltérnek: Adható kölcsön összege: Az életbiztosítás mellett adott kölcsön vagy kölcsönrész legfeljebb az alábbiakban meghatározott összegő lehet (több életbiztosítás esetén összesíteni kell az alábbiakban meghatározott összegeket). 1. A hiteligénylést megelızı 2 éven belül megkötött unit-linked életbiztosítás esetében: My Invest, Multi Invest Plusz biztosítási termékek esetén: Maximálisan adható kölcsön(rész) összege = Elsı éves díj x 30 Éves díj = Havi díj x 12 Flex Invest II., Creator biztosítási termékek esetén: Maximálisan adható AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fıvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 kölcsön(rész) összege = Elsı éves díj x 28 Éves díj = Havi díj x A hiteligénylést megelızı 2 évnél régebben kötött biztosítás esetében az adható kölcsön maximális összegének meghatározásában egyéb szempontok is szerepet játszanak: indexálások száma, a unit-linked biztosításban felhalmozott vagyon értéke, hátralévı biztosítási tartam. Az adható kölcsön vagy kölcsönrész összegét a Bank ezer forintra lefelé kerekíti. Ha az életbiztosítás mellett nyújtott kölcsön nem elégséges a hitelcél megvalósításához, és az Ügyfél fizetıképessége és/vagy az ingatlan értéke lehetıvé teszi, további, nem életbiztosítás mellett adott a Bank által nyújtott kölcsön vagy kölcsönrész is igénybe vehetı, melyre a megfelelı termékleírásban foglaltak az irányadók. Ha egy kölcsön két kölcsönrészbıl áll, melyek közül az egyik életbiztosításhoz kapcsolódik, a másik pedig nem, akkor a két kölcsönrész futamideje azonos kell legyen. A biztosítás fedezete mellett nyújtott kölcsön(rész) futamidejének szabályai: Az életbiztosítás biztosítottja, aki egyben a hitel kölcsönfelvevıje a kölcsön lejáratának évében Creator, Flex Invest II., valamint a Multi Invest Plusz életbiztosítások esetén maximum a 70., míg My Invest életbiztosítás esetén maximum a 75. életévét töltheti be, ennél idıseb nem lehet. A havi törlesztırészlet meghatározása: A havi törlesztırészlet meghatározása nem annuitásos módszerrel történik. Havi törlesztırészlet: a kölcsön futamideje és az elıfinanszírozási idıszak alatt a kölcsönfelvevı havonta csak kamatot és kezelési költséget fizet a Bank részére. A kamat (ügyleti vagy kamattámogatás nélküli kamat) és a kezelési költség számításának módja: 30 Kamat = Tıke x Kamatláb százalékban x Kezelési költség = Tıke x Kez. költség százalékban x A hitel futamideje maximálisan 25 év lehet, és a következık szerint számítandó: a Biztosító szolgáltatásának végsı idıpontja és a kölcsönszerzıdés megkötése közötti idıtartamot kell alapul venni. Ehhez az idıtartamhoz hozzá kell adni öt évet, és az így kapott idıtartamhoz hozzá kell adni annyi hónapot, illetve évet, hogy a teljes futamidı a választott kamatperiódus egész számú többszöröse legyen. A biztosítás tartama 20 éves lehet, amennyiben a biztosítás futamideje ettıl eltér, akkor a Bank halasztott tıketörlesztéső kölcsönhöz kapcsolódó unit-linked életbiztosításként tudja a Flex Invest II, My Invest életbiztosításokat elfogadni (lásd: TÁJÉKOZTATÓ a halasztott tıketörlesztéső, unit-linked típusú életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott jelzáloghitelekrıl). A Multi Invest Plusz életbiztosítást a Bank halasztott tıketörlesztéső konstrukcióban kizárólag január 31-ig fogadott el. A kölcsön futamidejének elsı 20 évében a tıke győjtése az UNIQA Biztosító alapjaiban történik. A biztosítás 19. évfordulója és a tıketörlesztés kölcsönszerzıdésben rögzített esedékességét megelızı 10. naptári nap között egy 1 éves idıszak áll rendelkezésre arra, hogy a Kölcsönfelvevı kivonja a unit-linked biztosításból a tıketörlesztéshez szükséges összeget. Ez az összeg, amely a Biztosítótól a Bankhoz érkezik, az úgynevezett partneri elıtörlesztés, amely az Ügyfél számára díjmentes. Ily módon a kölcsönfelvevı eldöntheti, hogy az említett 1 éves idıtartamon belül számára melyik a legalkalmasabb idıpont arra, hogy a Biztosítótól kifizetést kérjen. A partneri elıtörlesztés vonatkozásában nem alkalmazandók a kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés szabályai, a partneri elıtörlesztésrıl további részleteket tartalmaz a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata. Ha a unit-linked biztosításban mégsem győlne össze a kölcsön visszafizetéséhez szükséges tıke, akkor lehetısége van az Ügyfélnek a hitel annuitásos hitellé történı átalakítására a futamidı fennmaradó, minimálisan 5 évére vonatkozóan. Abban az esetben, ha az Ügyfél a 19. év elején törleszt, akkor az annuitás idıszaka ezzel az egy évvel is növekszik, mivel a végsı lejárat idıpontja nem változhat (maximum 25 év). A futamidı utolsó, minimálisan öt éve, egy technikai lépcsıt tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Biztosító 20. évben folyósított szolgáltatásának 1000,-Ft-tal (euró alapú hitel esetén 4,-EUR, svájci frank alapú hitel esetén 6,-CHF) csökkentett összege kerül a kölcsönszerzıdésben esedékes tıketörlesztésként - a Biztosító szolgáltatásához igazodva feltüntetésre. A kölcsön tıkerészébıl fennmaradó 1000,-Ft (euró alapú hitel esetén 4,-EUR, svájci frank alapú hitel esetén 6,-CHF) a kölcsön futamidejének utolsó napján esedékes. Amennyiben az alapokban összegyőlt tıke a 20. év végén elegendı a kölcsönösszeg teljes visszafizetésére, akkor a kölcsöntartozás már ebben az idıpontban a 20. biztosítási évforduló idıpontját követı 10 napon belül - elıtörlesztési díj fizetési kötelezettség nélkül megszőnik. Ügyfél ezt már a kölcsönszerzıdés aláírásával, a kölcsönszerzıdésben kéri. A biztosítási kötvény záradékolásra kell kerüljön az alábbiaknak megfelelı tartalommal: a biztosítási szerzıdés elsıszámú kedvezményezettje a kölcsön és járulékai erejéig az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe - A záradék hatálya alatt a biztosításnak a szerzıdı fél részérıl történı megszüntetésére, módosítására beleértve a Bank - kedvezményezettként való jelölését is csak az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe -. beleegyezésével kerülhet sor. A szolgáltatások teljesítésére a Bank -. javára kerül sor, a kölcsön és járulékai erejéig. Ezen felül a záradék hatálya alatt a szerzıdı a teljes vagy 2. oldal

3 a részleges visszavásárlási jogot kizárólag a Bank hozzájárulásával gyakorolhatja; valamint megszőnik a szerzıdınek a joga a díjmentes leszállításhoz. A záradék hatálya alatt kötvénykölcsön sem igényelhetı. Egy ilyen tartalmú záradékolás azt jelenti, hogy a záradékolt életbiztosítás a kölcsön fedezetéül szolgál úgy, hogy a biztosító által a Banknak, mint kedvezményezettnek fizetett biztosítási összegek a kölcsöntartozás megfizetésére szolgálnak. A Bankkal való kölcsönszerzıdés megkötésének feltétele, hogy a fentieknek megfelelıen záradékolt biztosítási kötvény a Bank rendelkezésére álljon. A kölcsönfelvevı a Banknak havonta törlesztırészletet fizet, míg a biztosítónak biztosítási díjat köteles fizetni, legalább a záradék fennállása alatt. A kölcsönfelvevı a kölcsönügylet keretében a Bank kedvezményezetti megjelölésén túl a kölcsönügyletben meghatározott tıketörlesztés erejéig az eléréses szolgáltatás vonatkozásában lemond arról a jogáról, hogy a Biztosító által fizetendı biztosítási összeget nem igényli, azaz a biztosítási összeget a kölcsönfelvevı nem hagyhatja benn a biztosításban. A futamidı alatt a kölcsön kockázatainak csökkentése érdekében a Bank elıírja, hogy a szerzıdı Ügyfél köteles gondoskodni az életbiztosítás értékkövetésérıl, melynek minimális éves mértéke 4 (négy) százalékpont. A kölcsönkérelem benyújtása utáni értékkövetések azonban nincsenek hatással a kölcsönügyletben megállapított tıketörlesztések mértékére és idıpontjára. Az értékkövetés eredménye és az esetleges többlethozam, ha az meghaladja a Bank felé fennálló esedékes tıketörlesztést, az Ügyfelet illeti meg, amit választása szerint felhasználhat elıtörlesztési díj megfizetése mellett elıtörlesztésre vagy ebben a tájékoztatóban ismertetett konstrukciótól függetlenül bármire. A Bank a kölcsön törlesztésének elmaradása miatt, illetve a kölcsönszerzıdés felmondásakor kezdeményezheti a biztosítás visszavásárlását, ebben az esetben a Kölcsönfelvevı köteles a biztosítási kötvényt a biztosítóhoz benyújtani. Ha az Ügyfél akár a kölcsön törlesztı részleteit, akár a biztosítási díjat nem fizeti meg szerzıdésszerően, a Bank jogosult egyoldalúan, külön szerzıdés-módosítás nélkül a kölcsönt átalakítani annuitásos törlesztésőre, azaz a halasztást a Bank jogosult egyoldalúan megszüntetni. Összefoglalva a kölcsön futamideje alatt My Invest életbiztosítás esetén: a Záradék törlése, módosítása; a Bank elsıdleges kedvezményezettként történı jelölésének megváltoztatása, törlése; a díjfizetés mértékének csökkentése, szüneteltetése; a záradékban vállalt 4%-os díjemelés elutasítása, illetve mérséklése; az Életbiztosítás díjmentesítése; az Életbiztosítás részleges vagy teljes visszavásárlása (kivéve az extra befektetési egységek vonatkozásában) vagy a szerzıdı általi felmondása; a 19. biztosítási évfordulót megelızıen elırehozott szolgáltatást kérni (43. pont); a szerzıdıt megilletı, a biztosítási szerzıdésben biztosított egyéb jogoknak a Bankot hátrányosan érintı gyakorlása; az Életbiztosítás újabb kölcsönnel való terhelése; a szerzıdı személyének megváltoztatása; a haláleseti garancia összeget meghatározó szorzó csökkentése; baleseti védelmi opció választása (50. pont); opciók felvétele, leadása, az opciós szorzók módosítása; az életbiztosítás reaktiválása; az életbiztosítás tartamának meghosszabbítása; az életbiztosítás egyéb feltételeinek a Bankot hátrányosan érintı megváltoztatása A kölcsön futamideje alatt Flex Invest II. életbiztosítás esetén: a Záradék törlése, módosítása; a Bank elsıdleges kedvezményezettként történı jelölésének megváltoztatása, törlése; a díjfizetés mértékének módosítása, szüneteltetése; a záradékban vállalt legalább 4%-os díjemelés elutasítása, illetve mérséklése; az Életbiztosítás díjmentesítése; az Életbiztosítás részleges vagy teljes visszavásárlása (kivéve az extra befektetési egységek vonatkozásában) vagy a szerzıdı általi felmondása; a 19. biztosítási évfordulót megelızıen opcionális elérési szolgáltatást (51. és 57. pont) kérni; a szerzıdıt megilletı, a biztosítási szerzıdésben biztosított egyéb jogoknak a Bankot hátrányosan érintı gyakorlása; az Életbiztosítás újabb kölcsönnel való terhelése; a szerzıdı és a biztosított személyének megváltoztatása; a garantált haláleseti összeget meghatározó szorzó csökkentése; baleseti rokkantság opció választása (44. pont); kiegészítı biztosítások, opciók felvétele, leadása, a szolgáltatási összegek, opciós szorzók módosítása; 3. oldal

4 az Életbiztosítás reaktiválása a határozott tartamúvá alakított Életbiztosítás tartamának meghosszabbítása (58. pont); biztosítási összegek módosítása; az Életbiztosítás egyéb feltételeinek a Bankot hátrányosan érintı megváltoztatása. A kölcsön futamideje alatt Creator életbiztosítás esetén: a Záradék törlése, módosítása; a Bank elsıdleges kedvezményezettként történı jelölésének megváltoztatása, törlése; a díjfizetés mértékének módosítása, szüneteltetése; a záradékban vállalt legalább 4%-os díjemelés elutasítása, illetve mérséklése; az Életbiztosítás díjmentesítése; az Életbiztosítás részleges vagy teljes visszavásárlása (kivéve az extra befektetési egységek vonatkozásában) vagy a szerzıdı általi felmondása; a 19. biztosítási évfordulót megelızıen elırehozott elérési szolgáltatást (40. és 42. pont) kérni; a szerzıdıt megilletı, a biztosítási szerzıdésben biztosított egyéb jogoknak a Bankot hátrányosan érintı gyakorlása; az Életbiztosítás újabb kölcsönnel való terhelése; a szerzıdı és a biztosított személyének megváltoztatása; a garantált haláleseti összeget meghatározó szorzó csökkentése; baleseti rokkantság opció választása (III.2.2. fejezet); kiegészítı biztosítások, opciók felvétele, leadása, a szolgáltatási összegek, opciós szorzók módosítása; az Életbiztosítás reaktiválása; az Életbiztosítás tartamának meghosszabbítása (30. pont); biztosítási összegek módosítása; az Életbiztosítás egyéb feltételeinek a Bankot hátrányosan érintı megváltoztatása. A kölcsön futamideje alatt Multi Invest Plusz életbiztosítás esetén: a Záradék törlése, módosítása; a Bank elsıdleges kedvezményezettként történı jelölésének megváltoztatása, törlése; a díjfizetés mértékének csökkentése, szüneteltetése; a záradékban vállalt 4%-os díjemelés elutasítása, illetve mérséklése; az Életbiztosítás díjmentesítése; az Életbiztosítás részleges vagy teljes visszavásárlása (kivéve az extra befektetési egységek vonatkozásában) vagy a szerzıdı általi felmondása; a 19. biztosítási évfordulót megelızıen elırehozott szolgáltatást kérni (40. pont); a szerzıdıt megilletı, a biztosítási szerzıdésben biztosított egyéb jogoknak a Bankot hátrányosan érintı gyakorlása; az Életbiztosítás újabb kölcsönnel való terhelése; a szerzıdı személyének megváltoztatása; az életbiztosítás reaktiválása; az életbiztosítás tartamának meghosszabbítása; az életbiztosítás egyéb feltételeinek a Bankot hátrányosan érintı megváltoztatása A futamidı alatt van lehetıség Ügyfél általi elıtörlesztésre is. Ezen elıtörlesztés a kölcsönbıl még fennálló tartozás csökkentésére számolandó el oly módon, hogy az elıtörlesztéstıl függetlenül változatlan a tıketörlesztések esedékessége mindaddig, amíg a kölcsönszerzıdésben rögzített tartozás (részben) fennáll. Egyebekben az Ügyfél általi elıtörlesztés feltételeit a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában szabályozza. A Bank értesíti a Biztosítót az alábbi esetekben: amennyiben a hitelügyletet a Bank felmondja, ha egy adott kölcsönügyletben bármilyen oknál fogva a kölcsönfelvevıvel szembeni követelése megszőnt. A Biztosító értesíti a Bankot az alábbi esetben: ha a kölcsönfelvevı a Biztosító felé teljesítendı díjfizetési kötelezettségével 30 napos késedelembe esik, ha a kölcsönfelvevı (biztosított) a futamidı alatt elhalálozik. A Bank az életbiztosítás mellett nyújtott kölcsönt felmondhatja akkor is, ha: az Ügyfél a biztosítás díját nem a szerzıdésének megfelelıen teljesíti, az Ügyfél biztosítási szerzıdését a Biztosító felmondja, a Biztosító bármely oknál fogva a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesül. Milyen egyéb, a fentiekben nem említett elınyökkel jár ennek a konstrukciónak a választása? A kölcsönfelvevı halálakor az örökösök mentesülhetnek a hitel visszafizetésének terhe alól, mert ilyenkor a tartozást vagy annak egy részét a Biztosító fizeti meg a Banknak. (Ebben az esetben, amennyiben a haláleset, mint biztosítási esemény kapcsán valamely, a Biztosító biztosítási feltételeiben meghatározott kizárási vagy 4. oldal

5 mentesülési ok miatt a Biztosító nem mentesül a szolgáltatás alól, elıfordulhat, hogy az örökösök részérıl nem szükséges további törlesztırészlet megfizetése.) A hatályos évi CXVII. - személyi jövedelemadóról szóló - törvény szerint a biztosítás után adókedvezmény vehetı igénybe. Az Ügyfél az átlagosnál magasabb hozamot érhet el a biztosítási konstrukció lehetıségeinek köszönhetıen. Azonban ha bármely oknál fogva a Biztosító nem fizet a kölcsönszerzıdésben megjelölt tıketörlesztési idıpont(ok)ban, vagy nem a kölcsönszerzıdésben rögzített összeget fizeti, vagy bármely okból a beérkezett összeg nem fedezi a tıketörlesztést, a kölcsönfelvevı akkor is köteles gondoskodni arról, hogy a Bank felé a tıke törlesztésére a kölcsönszerzıdés szerint sor kerüljön. Túlfizetés esetén (ha a Biztosítótól nagyobb összeg érkezik a Bankhoz, mint az esedékes tıketörlesztés) a szolgáltatási összegnek a tartozást meghaladó részét a Biztosító az egyéb kedvezményezettek részére teljesíti. A biztosítás fedezete mellett nyújtott hiteltermék egyebekben megegyezik a megfelelı termékleírásban foglaltakkal. Amennyiben fenti tájékoztatóval kapcsolatban további kérdése merülne fel, hitelértékesítı munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére. (A biztosítással kapcsolatban a Biztosító Ügyfélszolgálatánál érdeklıdhet.) Tisztelettel: AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 5. oldal

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı.

Tisztelt Ügyfelünk! Devizaalapú hitel csak forintban igényelhetı. TÁJÉKOZTATÓ a halasztott tıketörlesztéső, unit-linked típusú SELECTOR életbiztosítás fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott jelzáloghitelekrıl Hatályos 2009. május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2010. október 2 -tól a hivatalosan közzétett változtatásig T Á J É K O Z T A T Ó A P L A T I N U M I. é s P L A T I N U M I I. - R Ó L U N I T - L I N K E D É L E T B I Z T O S Í T Á S F E D E Z E T E M E L L E T T A Z A X A B A N K E U R O P E S A M A G Y A R

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos 2011. április 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos 2011. április 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig TÁJÉKOZTATÓ AZ AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE LAKÁS- TAKARÉKPÉNZTÁRI ELŐTAKARÉKOSSÁG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT, FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNEIRŐL Hatályos 2011. április 1-től a hivatalosan

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) lakáscélú HitelStaféta elnevezéső, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Hatályos 2012. január 12 -tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. a Kombi Folyószámlahitelről. Már nem értékesített

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. a Kombi Folyószámlahitelről. Már nem értékesített TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ a Kombi Folyószámlahitelről Már nem értékesített OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. október 4. Hatályba lépés dátuma: 2016. november 1. Tartalomjegyzék Oldal 2 / 7 1. FOLYÓSZÁMLAHITEL...

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási,

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2011. december 15. Hatályos: 2012. január 1-tıl Éven belüli lejárattal 2012. január 01-tıl befogadott hitelkérelmek

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Időszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkező ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. július 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetmény az Eger és Környéke Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek.

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott bıvítési kölcsönök különös feltételei hatályos 2010. augusztus 17-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ Érvényes: 2008. július 1-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı mennyiségő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2013.06.01-

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2013. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: December 1-tıl 2014.

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: December 1-tıl 2014. Igényelhetı kölcsönök Min. Max. Szabad felhasználású kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% 1 A változó kamatozású HUF kölcsön kamatlába

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Stabilitás Hitel elnevezéső, forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2014. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013.

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E. Kihirdetve: január 21. Hatályos: 2013. A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2013. január 21. Hatályos: 2013. február 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2013. február 01-tıl

Részletesebben

Az evobank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Október 1-tıl Október 31-ig

Az evobank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Október 1-tıl Október 31-ig Igényelhetı kölcsönök Kamatperiódus Min. Max. Szabadfelhasználású kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% 2 A kamatláb ügyfélminısítéstıl

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben