Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.) sz. rendelete a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében, valamint a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) Erdőkertes Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kötelező helyi közszolgáltatást (továbbiakban: Közszolgáltatás) szervez és tart fenn. (2) A települési szilárd hulladékok rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtásáról Erdőkertesi Műszaki Ellátó Szervezeten 1 (továbbiakban: Szolgáltató) keresztül gondoskodik. A Szolgáltató látja el az intézményi szemétszállítást is. (3) A helyi közszolgáltatás célja a köztisztasági, településtisztasági, közegészségügyi és környezetvédelmi rendelkezések betartásának biztosítása; az épített és természeti környezet védelme; a települési szilárd hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: (1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető szilárd tárgy vagy anyag, amelytől termelője, birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles (Folyamatosan és rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék). (2) Háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés céljára használt ingatlanokon folyamatosan, vagy rendszertelenül keletkező szilárd hulladék a.) Folyamatosan keletkező háztartási szilárd hulladék: folyamatosan képződő vagy felhalmozódó, a rendeletben meghatározott gyűjtőedényekben átmenetileg tárolható, zárt rendszerű célgépekkel elszállítható szilárd hulladék (pl.: konyhai hulladék, csomagolóanyag, papír, üveg, rongy, elhasználódott kisebb háztartási eszköz, hamu, korom, salak, söpredék, üveg, és járdatisztítási hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék). b.) Rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék: az ingatlanon esetileg, alkalmilag, nem ismétlődően képződött, vagy felhalmozódott szilárd hulladék, amely a rendszeresített gyűjtőedényekben annak mérete, mennyisége vagy minősége miatt nem helyezhető el. Amely lehet nagyobb méretű darabos szilárd hulladék, azaz lom (pl.: nagyobb méretű háztartási eszköz, készülék, berendezési tárgy, bútor, ágybetét) melyet a szolgáltató az évi egyszeri előre közzétett időpontban - lomtalanítás során díjtalanul elszállít. (3) Egyedileg szállítható hulladék: külön díjazásért elszállítandó szilárd hulladék (pl.: építési törmelék, autóroncs, nagyobb mennyiségű kerti hulladék) (4) Nem minősül háztartási szilárd hulladéknak ezért gyűjtőedénybe, konténerbe tenni, illetve azok mellé lerakni tilos! -, az emberi, állati ürülék vagy trágya, az állati tetem, a tűz- vagy robbanásveszélyes, a mérgező vagy fertőző anyag, a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet által veszélyes hulladéknak minősített anyagok, valamint a jég, hó, sár, épület vagy épületrész bontásából származó törmelékanyag, kerti és mezőgazdasági művelésből származó hulladékok, ipari vagy kereskedelmi tevékenység hulladékai. 1 Módosította: 8/2011. (IV.1.) sz. önk.rendelet 1. -a, hatályos: től

2 A rendelet hatálya 3. (1) A rendelet területi hatálya Erdőkertes Község közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Erdőkertes község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, bérlőjére, vagy más jogcímen használójára, kezelőjére (továbbiakban: Tulajdonos), függetlenül attól, hogy a Tulajdonos természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdasági szervezet, vagy ezek közössége. (3) A rendelet tárgyi hatálya kizárólag a települési szilárd hulladékra terjed ki. (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gazdasági, termelési szilárd hulladékokra, a veszélyes-, valamint a folyékony hulladékokra. Ezek kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek történő átadásáról a hulladék termelője, birtokosa a hulladékgazdálkodásáról szóló évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) és más jogszabályok előírásai szerint köteles gondoskodni. A Közszolgáltatás igénybevétele 4. (1) A Tulajdonos és a Szolgáltató között a Közszolgáltatásra vonatkozó jogviszony ráutaló magatartással, a Közszolgáltatás Tulajdonos általi igénybevételével jön létre. A Tulajdonos mulasztása esetén a Szolgáltatónak a Közszolgáltatás teljesítését ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a Szolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. A Képviselő-testület Közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 5. (1) A képviselő-testület feladata: a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, ennek ellátására szolgáltató kijelölése, b.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjának és díjfizetési rendjének megállapítása, c.) a szolgáltatás teljesítésének értékelése, d.) a települési szilárd hulladékot hasznosító és ártalmatlanító, hulladékok begyűjtésére szolgáló létesítmények helyének kijelölése. (2) A képviselő-testület a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a helyi szelektív hulladékgyűjtés elterjesztését. (3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal. A Tulajdonos feladatai 6. (1) A Tulajdonos köteles: a.) a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározottak szerint közreműködni, b.) az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladék elszállításáról a Közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni, mely Közszolgáltatást kizárólag a Szolgáltatótól vehet igénybe, c.) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartani, d.) a települési szilárd hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti gyűjtéséről, tárolásáról gondoskodni úgy, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze - az ingatlanon, a közterületen, vagy a szállító járműbe történő ürítéskor a hulladék szétszóródásával, kiporzással vagy más egyéb módon ne terhelje, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (2) Tulajdonosváltozás esetén az új Tulajdonos köteles a változásról a Szolgáltatót írásban értesíteni. 2

3 (3) A Tulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék nem keletkezik. (4) Az a Tulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és akinek az ingatlana egyidejűleg szolgál lakóhelyeként, valamint gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezet tevékenysége során keletkező települési és termelési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe. 7. (1) Gazdálkodó szervezet nem köteles a Közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről a.) a hulladékgazdálkodásáról szóló évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 13. -ában foglaltaknak megfelelően saját maga gondoskodik, vagy b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan lényegesen kedvezőbb megoldással gondoskodik. (2) Amennyiben a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésben részletezett feltételeket - igazolt módon - nem tudja biztosítani, úgy a Szolgáltatóval köteles a települési szilárd hulladék kezelésére szerződést kötni. (3) A települési szilárd hulladék külön kezelését a jegyzőnek írásban be kell jelenteni, az (1) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott feltételek érvényesüléséről a gazdálkodó szervezetnek hitelt érdemlően igazolást kell benyújtani. (4) A (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet jelen rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül, illetőleg a rendelet hatályba lépését követően általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni. (5) Amennyiben a gazdálkodó szervezet által tett bejelentés alapjául szolgáló tényekben változás következik be, a gazdálkodó szervezet a változás napjától számított 8 munkanapon belül köteles azt a jegyzőnek írásban bejelenteni. 8. (1) Amennyiben a jelen rendeletben meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. (2) Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán vagy ingatlana előtt a hulladék található. Az egyéb szilárd hulladékot a Szolgáltató megrendelés esetén - díjazás ellenében - elszállíthatja. A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőtartályok elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 9. (1) A Tulajdonos köteles a folyamatosan keletkező háztartási szilárd hulladék gyűjtéséhez, tárolásához a Szolgáltató által rendszeresített, szabványos 60, 110 vagy 120, valamint 240 literes zárt hulladékgyűjtő edényt, vagy üdülőként-, időlegesen használt külterületi-, zártkerti ingatlan esetében amennyiben a Tulajdonos nem rendelkezik szabványos hulladékgyűjtő edénnyel, 60 literes egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, narancssárga színű műanyag gyűjtőzsákot, vagy 110 literes egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, lila színű műanyag gyűjtőzsákot (továbbiakban együtt: gyűjtőtartály) saját költségén beszerezni és kizárólag azt használni. 2 3 (2) Gazdálkodó szervezetek, intézmények települési szilárd hulladékának elszállítására meghatározott maximális hulladékmennyiség figyelembe vételével a Tulajdonosnak kell megfelelő számú gyűjtőedényt biztosítani, a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint. (3) Az (1) bekezdésben részletezett szabvány gyűjtőtartályból a választás joga és a darabszám meghatározása a közszolgáltatási díjat viselő joga. Amennyiben a Tulajdonos az 1 db 110/120 literestől eltérő mennyiségű és méretű gyűjtőtartályt használ, azt köteles a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. 4 2 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 1. -a, hatályos: től 3 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos: től 4 Módosította: 17/2010,(XII.16.) sz. rendelet 1. -a, hatályos: től 3

4 (4) 5 A 60 és 110 literes egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott, narancssárga és lila színű műanyag gyűjtőzsák a Polgármesteri Hivatalban pénztári nyitvatartási időben, a Faluház és Könyvtárban könyvtári nyitvatartási időben, továbbá a Szolgáltató hulladékbegyűjtő járművének személyzetétől önköltségi áron, valamint Erdőkertes valamennyi Coop és CBA üzletében önköltségi áron + érékesítési feláron vásárolható meg. 10. (1) Tulajdonos köteles: a.) a gyűjtőtartályt az ingatlanán belül, lehetőség szerint védett helyen tárolni, b.) gondoskodni a gyűjtőtartálya szükség szerinti tisztításáról, fertőtlenítéséről, javításáról és cseréjéről. c.) a hulladékot úgy a gyűjtőtartályban elhelyezni, hogy az mozgatáskor, ürítéskor ne szóródjon ki, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. d.) a tartályt üríthetővé tenni, ha a gyűjtőtartályt az alkalmazott gépi ürítési módszerrel üríteni nem lehet (pl.: nedves hulladék belefagyott, préselés miatt a hulladék túltömörödött). Ha emiatt a meghatározott gyűjtési napon a hulladékot nem lehet elszállítani, úgy a tulajdonos köteles azt a következő gyűjtési napig saját ingatlanán tárolni. (2) A gyűjtőtartályban elhelyezhető szilárd hulladék súlya a 60 literes tartály esetén legfeljebb 12 kg, a 110 literes tartály esetén legfeljebb 20 kg, 120 literes tartály esetén legfeljebb 25 kg, 240 literes tartály esetén legfeljebb 50 kg, egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű zsák esetén legfeljebb 12 kg lehet. 6 (3) A hulladékgyűjtő tartályba tilos olyan (pl.: folyékony, mérgező, égő, parázsló, robbanó) anyagot, állati hullát elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű megrongálódását eredményezheti. (4) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő tartály használata tilos! (5) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. (6) Tulajdonos az ingatlanán a gyűjtőtartály kapacitásán felül települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg. 11. (1) A Tulajdonos köteles a Szolgáltató által megjelölt napon a hulladékot tartalmazó tartályát ürítésre alkalmas állapotban, lecsukott fedéllel a hulladék elszállítása céljából legkésőbb reggel 6 órára, a közterületen, jól megközelíthető módon elhelyezni. (2) A hulladékgyűjtő tartályt a szállítás napját megelőző napon legkorábban 18 órától lehet a közterületen elhelyezni, és azt az ürítés napján - ürítést követően - legkésőbb 21 óráig az ingatlanra köteles a tulajdonos visszahelyezni. 7 8 (3) A hulladékgyűjtő tartályt a tulajdonos úgy köteles elhelyezni, hogy az sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozza, illetve veszélyeztesse. 9 (4) A kihelyezett tartály nem rongálhatja a zöldterületeket és elhelyezése nem járhat a baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a településkép indokolatlan megzavarásával. A Szolgáltató feladatai 12. Szolgáltató feladata különösen: (1) A rendelet hatálya alá tartozó szilárdhulladék rendszeres, heti egyszeri gyűjtése, elszállítása, az önkormányzat által megjelölt hulladéklerakón történő ártalmatlan elhelyezése. (2) Évente egy alkalommal lomtalanítás lebonyolítása a 19. -ban foglaltak szerint. (3) A rendszeresített gyűjtőtartály méretét meghaladó többlet szilárd hulladék gyűjtéséhez egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott zöld színű zsák biztosítása. Az üdülőként-, időlegesen használt külterületi-, zártkerti ingatlan Tulajdonosának amennyiben nem rendelkezik szabványos hulladékgyűjtő edénnyel, 60 literes egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott, narancssárga színű műanyag gyűjtőzsák, valamint 110 literes egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott, lila színű műanyag gyűjtőzsák önköltségi áron történő biztosítása Módosította: 1/2011.(I.28.) sz. önk.rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos től 6 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 2. -a, hatályos: től 7 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 3. -a, hatályos: től 8 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk.rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos: től 9 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk.rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos: től 10 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 4. -a, hatályos: től 4

5 (4) 12 (5) A lakossági veszélyes hulladék gyűjtéséről Szolgáltató a 21. -ban foglaltak szerinti gondoskodik. (6) Tárgyév november 30-ig a következő évre vonatkozó közszolgáltatási (külön a hulladék begyűjtésére és szállítására, valamint az ártalmatlanítására) díjkalkuláció készítése. (7) Éves tevékenységéről beszámoló készítése a Képviselő-testületnek. 13. (1) Szolgáltató ürítéskor gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel a gyűjtőedényben okozott károkat köteles kijavítani, ennek ellehetetlenülése esetén új gyűjtőedényt biztosítani, melynek feltétele, hogy Tulajdonos a kárigényét legkésőbb a károkozást követő napon Szolgáltatónak bejelenti és a károkozást tanukkal vagy más módon bizonyítja. 13 (2) A hulladékszállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyszínére visszahelyezni. 14 (3) Szolgáltató a közterületnek a tevékenységéhez kapcsolódó elszennyezését saját hatáskörben és költségén köteles megszüntetni. 14. (1) Közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is - értesíteni. (3) A Közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkező változásról Szolgáltató a Tulajdonost a változás bekövetkezése előtt írásban vagy hirdetmény útján köteles értesíteni. Ha a feltételekben előre nem látható, rendkívüli okból következik be változás, az értesítés utólag is megtehető. 15. (1) Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályokban előírt műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és egyéb követelményeknek megfelelően köteles végezni. (2) Szolgáltatónak a feladatai ellátásához rendelkeznie kell: a.) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő olyan engedéllyel rendelkező telephellyel, amely alkalmas a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök jogszabály szerinti tárolására, karbantartására, gondoskodnia kell az eszközök rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről, b.) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, a települési szilárd hulladék elszállításához a jogszabályi előírásoknak megfelelő, zárt rendszerű, pormentes beürítést lehetővé tevő járművel, valamint a lomtalanítás teljesítéséhez szükséges járművel, konténerekkel, c.) a helyi közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal, d.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyeleti, ügyfélszolgálati szervezettel és nyilvántartási rendszerrel. 16. (1) Szolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: a.) az nem szabványos gyűjtőedényben, vagy üdülőként-, időlegesen használt külterületi-, zártkerti ingatlan esetében amennyiben a Tulajdonos nem rendelkezik szabványos hulladékgyűjtő edénnyel, 60 literes egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, narancssárga színű műanyag gyűjtőzsákban, vagy 110 literes egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, lila színű műanyag gyűjtőzsákban, vagy egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű műanyag zsákban kerül kihelyezésre, átadásra, b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartályba olyan anyagot (pl.: kiálló tárgyat, nagyobb méretű bútordarabot, stb.) helyeztek el, amely nem minősül folyamatosan keletkező háztartási hulladéknak vagy a 11 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk.rendelet 3. -a, hatályos: től 12 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 4. -a, hatályos: től 13 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk.rendelet 4. (1) bekezdése, hatályos: tól 14 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk.rendelet 4. (2) bekezdése, hatályos: tól 15 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 5. -a, hatályos: től 16 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk.rendelet 5. -a, hatályos: tól 5

6 gyűjtőtartály súlya háztartási hulladékkal együtt meghaladja az előírt mértéket, olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható, c.) a gyűjtőtartály a Tulajdonosnak felróható okból nem üríthető, d.) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, szállítás illetve az ártalmatlanítás során a szállítást, ártalmatlanítást végző személyek életének, testi épségének, egészségének veszélyeztetésével járhat, vagy a szállítójárműben kárt okozhat. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben Szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladékszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A Tulajdonos köteles a megtagadási ok megszűntetéséről gondoskodni. Ha a Tulajdonos az értesítésben foglaltaknak nem tesz eleget, a Szolgáltató a Tulajdonos költségére és felelősségére az okot megszűntetheti, az ezzel kapcsolatos költségeit pedig érvényesítheti. Kiegészítő szolgáltatatás 17. (1) Tulajdonosnak lehetősége van a rendszeresített gyűjtőtartály méretét meghaladó, többlet folyamatosan keletkező háztartási szilárd hulladék elszállításának biztosítására egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű gyűjtőzsák megvásárlására, és a hulladéknak abban történő kihelyezésére. (2) Az egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű műanyag zsák a Polgármesteri Hivatalban pénztári nyitvatartási időben, a Faluház és Könyvtárban könyvtári nyitvatartási időben, továbbá a Szolgáltató hulladékbegyűjtő járművének személyzetétől az 1. sz mellékletben meghatározott áron, valamint Erdőkertes valamennyi Coop és CBA üzletében az 1. sz mellékletben meghatározott áron + érékesítési feláron vásárolható meg (3) A zsák árát, mely magába foglalja a hulladék begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának költségét a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4) Az (1) bekezdésben megjelölttől eltérő zsákban kihelyezett többlethulladék nem kerül elszállításra. (5) A zsákos hulladékszállítás csak kiegészítő szolgáltatás, nem mentesít a kötelező helyi közszolgáltatás igénybevétele alól. 18. (1) Tulajdonosnak lehetősége van a háztartásokból származó, újrahasznosítható fém, papír, műanyag és üveg hulladékok egy részének otthoni, zsákokban történő elkülönített, szelektív gyűjtésére, valamint a település területén felállított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történő elhelyezésére. 19 (2) Tulajdonosoktól zsákokba szelektíven gyűjtött hulladékot Szolgáltató megbízásából a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban: Kft.) gyűjti össze díjmentesen, továbbá a Kft. szükség szerint végzi a szelektív hulladékgyűjtő szigetek hulladékgyűjtő konténereinek ürítését. 20 (3) A szelektív hzlladékgyűjtésre használt zsákokba kizárólag a Szolgáltató, valamint a Kft. által kommunikált hulladékok helyezhetőek el, ellenkező esetben azok nem kerülnek elszállításra. 21 (4) A zsákok összegyűjtése (Veresegyház irányából Vácegres irányába haladva) a Fő út jobb oldalán minden hónap utolsó keddjén, a Fő út bal oldalán minden hónap első keddjén történik. (5) A zsákokat e rendelet 11. -ában foglaltak szerint kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre, ellenkező esetben nem kerülnek elszállításra. (6) 22 A lomtalanítással és karácsonyfa elszállítással kapcsolatos szabályok 19. (1) Szolgáltató köteles évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető hulladékot az általa előzetesen közölt időpontban elszállítani és ártalmatlanításáról/hasznosításáról gondoskodni. 17 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 6. -a, hatályos: től 18 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk. rendelet 6. -a, hatályos: tól 19 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 7. -a, hatályos: től 20 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 7. -a, hatályos: től 21 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 7. -a, hatályos: től 22 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 7. -a, hatályos: től 6

7 (2) A lomok elszállítása a településen meghatározott napokon történik, melynek idejéről a Tulajdonosokat a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja. 23 (3) A lomot a szállítás napját megelőző napon kell az utak mentén elhelyezni úgy, hogy az a gépjármű- és személyforgalmat ne akadályozza, a környezetet ne szennyezze, ne károsítsa. 24 (4) A nagyobb tömegű vagy terjedelmű lomok esetében a Szolgáltató csak a kézi erővel mozgatható és rakodható hulladékot, az apróbb tárgyak esetében a bekötött zsákban tárolt, összekötött hulladékot szállítja el. (5) Szolgáltató a nem megfelelő időben kihelyezett, kézi erővel fel nem pakolható lomot, valamint a háztartási hulladékot, az építési törmeléket, a zöldhulladékot (pl.: fű-, fanyesedék) a gumiabroncsot és a veszélyes hulladékot nem szállítja el. (6) A szolgáltatás teljesítéséhez Szolgáltató jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek magatartásáért, mint sajátjáért felel. (7) Szolgáltató a karácsonyfának használt, már elszáradt fenyőfákat minden év januárjában a rendszeres heti szemétszállítás alkalmával szállítja el. (8) Tulajdonos köteles az elszáradt fenyőfáját legfeljebb 1 méter hosszúságú darabokra vágva, a darabokat összekötve jelen rendelet 11. -ában foglaltaknak megfelelően kihelyezni a közterületre, ellenkező esetben azt a Szolgáltató a Közszolgáltatás keretében nem szállítja el, így a Tulajdonosnak magának kell gondoskodnia zöldhulladéka ártalmatlanításáról. Települési szilárd hulladék elhelyezése 20. (1) Erdőkertes községben keletkező települési szilárd hulladék a Kerepes Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központban kerül kezelésre, ártalmatlanításra. 25 (2) 26 (3) 27 (4) 28 Lakossági veszélyes hulladék elhelyezése 21. (1) A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő, Tulajdonos köteles elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. (2) 29 A közszolgáltatás díja 22. (1) A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéért a Tulajdonos a Szolgáltatónak vagy az általa megbízott díjbeszedőnek díjat köteles fizetni, mely díj magában foglalja az évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás költségeit is. A közszolgáltatási díj alapját képező egyszeri ürítési díjakat egységnyi díjtételeket - e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A közszolgáltatási díj beszedését, valamint a hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézést a Szolgáltató 30 végzi Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 8. -a, hatályos: től 24 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 8. -a, hatályos: től 25 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 9. -a, hatályos: től 26 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 9. -a, hatályos: től 27 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 9. -a, hatályos: től 28 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 9. -a, hatályos: től 29 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 9. -a, hatályos: től 30 Módosította: 8/2011. (IV.1.) sz. önk. rendelet 2. -a, hatályos: től 31 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 11. -a, hatályos: től 7

8 (3) A díj összegét a Képviselő-testület, az előzetesen elkészített díjkalkuláció alapján, szükség szerint évente határozza meg. A következő évben alkalmazandó szolgáltatási díjat legkésőbb a Képviselő-testület decemberi ülésén kell megállapítani. (4) A Közszolgáltatás díja egyéves díjfizetési időszakra kerül megállapításra. (5) A Közszolgáltatás díját a Tulajdonos által az ingatlanon használt gyűjtőtartályok számának, az adott űrtartalmú gyűjtőtartály egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell megállapítani. Egyszeri ürítésnek minősül az is, ha a szolgáltatási jogviszony fennállása esetén a Szolgáltató a rendszeresített gyűjtési napon az érintett közterületen a szolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, függetlenül attól, hogy az igénybevételre kötelezett tulajdonos a gyűjtőtartályát kihelyezte-e vagy sem. A Közszolgáltatás éves díját gyűjtőtartályonként az 1. számú melléklet tartalmazza. (6) A díjat ingatlanonként, amennyiben az ingatlanon egynél több lakás van, akkor lakásonként kell megállapítani. (7) A díj számlázása negyedévente történik, amelyről a Szolgáltató számlát állít ki. A díjat a Tulajdonos utólag, a Szolgáltató által megküldött csekken, a számlán megjelölt időpontig köteles kiegyenlíteni. A számlán megjelölt időponton túli kiegyenlítés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi kamatot számít fel. (8) A hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban felmerült díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (9) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, úgy a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől kerülnek behajtásra. (10) Tulajdonos a számlával kapcsolatban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. (11) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén az új tulajdonos a tulajdonosváltozás írásbeli bejelentését követő hónap első napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni. (12) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében elháríthatatlan ok akadályozta, és az akadály elhárítását követő 72 órán belül a hulladékot a Tulajdonostól elszállította. (13) Ha a Tulajdonos a Szolgáltató felé a valóságostól eltérő adatot közöl, azaz ingatlana elé kirakott gyűjtőtartály űrtartalma meghaladja azt a méretet, ami után a Közszolgáltatás díját fizeti, a Szolgáltató a Tulajdonos meghallgatása és írásbeli értesítése mellett jogosult a közszolgáltatás díjának ennek megfelelő megemelésére. 32 Díjfizetési kedvezmények 23. (1) Azok az üdülőként- vagy időlegesen használt zártkerti és külterületi ingatlanok Tulajdonosai, akik hitelt érdemlően bizonyítják, hogy ingatlanukat csak az év egyik felében használják, s amennyiben azt a Szolgáltatótól írásban kérelmezik, az éves közszolgáltatási díj felét kötelesek csak megfizetni. Nem jár ez a kedvezmény azokra az ingatlanokra, melyek állandó lakó- vagy tartózkodási helyként vannak nyilvántartva. (2) A szemétszállítási díj életkorra, jövedelmi viszonyokra tekintettel nem mérsékelhető, el nem engedhető. A szemétszállítási díj megfizetéséhez indokolt esetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 10/2009. (X.29.) számú önkormányzati rendelet alapján lehet hozzájárulást kérni. 33 (3) 34 A díjfizetés szüneteltetése 24. (1) Az ingatlan ideiglenes vagy végleges megüresedésekor, amennyiben az ingatlanban igazoltan legalább 60 napig senki nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik a Tulajdonos, elhalálozás estén az örökös hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztva, írásban kezdeményezheti a Szolgáltatónál a díj fizetésének szüneteltetését. (2) A Közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a Tulajdonos legalább 30 nappal korábban köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. (3) Amennyiben a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, Tulajdonos köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. 32 Módosította: 1/2011. (I.28.) sz. önk. rendelet 7. -a, hatályos: tól 33 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 12. -a, hatályos: től 34 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 12. -a, hatályos: től 8

9 (4) Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a szüneteltetés ideje alatt a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, illetve a Tulajdonos (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozata valótlan, úgy a Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, s a Tulajdonostól követelheti az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg a szemétszállítási díjnak a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi kamattal terhelt, egyösszegű megfizetését. Adatkezelés 25. (1) Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hgt.-ben és jelen rendeletben foglalt mértékben és tartalommal jogosult. (2) Szolgáltató csak a Hgt. 23. g.) pontjában meghatározott személyes adat kezelésére jogosult. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (3) Szolgáltató megfelelő intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az adatbiztonság ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés ellen. (4) Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Tulajdonos azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel. (5) Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozására. A közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 26. (1) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőrzését és a szabálytalanságok megszűntetésének elrendelését az ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete végzi. (2) A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos köztisztasági kötelezettségek közterületi teljesítésének ellenőrzéséről, valamint a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések ellenőrzéséről és a szabálytalanságok megszűntetésének elrendeléséről a jegyző gondoskodik. (3) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, és helyszíni bírságot szabhatnak ki. Szabálysértési rendelkezések 27. (1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértéseken túl szabálysértést követ el, és ezért ,- Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható, aki a.) a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, b.) a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik, c.) háztartási hulladékot felhalmoz, vagy a közterületre, illetve más ingatlanára hulladékot elhelyez, d.) aki a hulladékot nem a rendszeresített gyűjtőtartályban helyezi el, e.) szándékos vagy gondatlan magatartásával környezetterhelést okoz, f.) a rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem, vagy az előírt határidőre nem tesz eleget, g.) a közszolgáltatás díjfizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozóan valótlan adatot közöl, h.) a közszolgáltatási díjat nem fizeti meg, i.) a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanásveszélyes vagy más olyan anyagot helyez, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét, vagy a szállító jármű megrongálódását eredményezheti, j.) a települési szilárd hulladék elszállításának jogszerű megtagadása esetén a megtagadási okot az előírt határidőre nem szűnteti meg, k.) Erdőkertes közigazgatási területére illetéktelenül szállít be települési szilárd vagy más jellegű hulladékot. Vegyes rendelkezések 28. (1) Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás ellátására olyan közreműködőt igénybe venni, aki települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek ellátásához megfelelő műszaki felszereléssel, és megfelelően képzett 9

10 szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a Szolgáltató ugyanúgy felel, mint saját tevékenységéért. (2) Szervezett közterületi rendezvényen folytatott tevékenység hulladékainak begyűjtéséről a szervező köteles gondoskodni. (3) Az építési és bontási hulladék kezelése során, a vonatkozó 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben szabályozott módon kell eljárni, elszállításáról a Tulajdonos jelen rendeletben meghatározott módon, vagy más szolgáltató igénybevételével külön díjazásért köteles gondoskodni. (4) Azok, akik közterületen közterület használati engedély vagy területbérleti szerződés alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kívánnak folytatni, amely a helyi kötelező Közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezésével jár, kötelesek a Szolgáltatónak azt bejelenteni, és a Szolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. (5) A tevékenységet végző köteles a Szolgáltatóval megkötött szerződést annak megkötésétől számított 8 napon belül bemutatni a Polgármesteri Hivatalban. A szerződés megkötésének hiánya a tevékenység folytatásának tilalmát, illetve az engedély vagy szerződés érvénytelenségét vonja maga után. 29. (1) 35 (2) 36 (3) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (4) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. (5) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon helyezhet ki. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Jelen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 30. Jogharmonizációs záradék 31. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Erdőkertes, december 5. Dr. Pásztor László sk. polgármester Vargáné Rajna Ágnes sk. jegyző 35 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 13. -a, hatályos: től 36 Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 13. -a, hatályos: től 10

11 Kihirdetve: Erdőkertes, december 5. Vargáné Rajna Ágnes sk. jegyző Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: Erdőkertes, december 21. Vargáné Rajna Ágnes sk. jegyző Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: Erdőkertes, február 1. Vargáné Rajna Ágnes sk. jegyző Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: Erdőkertes, április 1. Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: Erdőkertes, január 2. Vargáné Rajna Ágnes sk. jegyző Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző 11

12 1. számú melléklet37 38 A hulladékszállítás díjáról a 12/2008. (12.04.) számú rendelethez 1 db 60 literes gyűjtőtartály egyszeri ürítési díja: 286,- Ft + Áfa, bruttó 363,- Ft 1 db 60 literes gyűjtőtartály (évi 52 alkalommal történő) éves ürítési díja: bruttó ,- Ft 1 db 110 /120 literes gyűjtőtartály egyszeri ürítési díja: 450,- Ft + Áfa, bruttó 572,- Ft 1 db 110 /120 literes gyűjtőtartály (évi 52 alkalommal történő) éves ürítési díja: bruttó ,- Ft 1 db 240 literes gyűjtőtartály egyszeri ürítési díja: 655,- Ft + Áfa, bruttó 832,- Ft 1 db 240 literes gyűjtőtartály (évi 52 alkalommal történő) éves ürítési díja: bruttó ,- Ft amelynek elszámolása negyedévente történik. 1 db Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű 60 literes zsák díja: bruttó 280,- Ft A fenti díjak tartalmazzák a begyűjtés, szállítás, lerakás és ártalmatlanítás, valamint a zsák beszerzésének költségeit is. A 60 literes gyűjtőtartály ürítési díjához Erdőkertes Község Önkormányzata 18 %-os ( Ft éves) fizetési kezdvezményt biztosít. 37 Módosította: 17/2010.(XII.16.) sz. rendelet 14. -a, hatályos: től 38 Módosította: 19/2011. (XII.30.)sz. önk.rendelet 1. -a, hatályos: től 12

13 1. sz. függelék 39 8/2011. (IV.1.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 12/2008. (12.04.) számú önkormányzati rendelethez 1 db 60 literes egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, narancssárga színű műanyag gyűjtőzsák önköltségi bruttó ára: 45.- Ft. 1 db 110 literes egyedi gyártású, a Szolgáltató által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, lila színű műanyag gyűjtőzsák önköltségi bruttó ára: 55.- Ft. Az Önköltségi árak szükség szerinti módosítására a jegyző jogosult. 39 Módosította: 8/2011. (IV.1.) sz. önk.rendelet 3. -a, hatályos: től 13

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 1/2002.(II. 1.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 1/2002.(II. 1.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonszőlős Község Önkormányzatának 1/2002.(II. 1.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Alsópetény Község Önkormányzatának 1/2011.(02.19.) rendelete

Alsópetény Község Önkormányzatának 1/2011.(02.19.) rendelete Alsópetény Község Önkormányzatának 1/2011.(02.19.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzata 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Bucsa Község Önkormányzata

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet területi hatálya Nyírgyulaj Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet területi hatálya Nyírgyulaj Község közigazgatási területére terjed ki. 1 Nyírgyulaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 01.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete

Zalavár Község Képviselô-testületének. 2/2011. (III.31.) számú rendelete 1 Zalavár Község Képviselô-testületének 2/2011. (III.31.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról Zalavár Község

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 33/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

A tulajdonos alapvető kötelességei

A tulajdonos alapvető kötelességei Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2002. (XII.17. ) sz. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról (módosításokkal egységes

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzata 7/2007.(IX.27.) KT számú r e n d e l e t e A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Vállaj Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Elfogadott rendelet. Módosítás: 3/2014. (III.27.)

Elfogadott rendelet. Módosítás: 3/2014. (III.27.) Váchartyán község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és igénybevételének helyi szabályairól Elfogadott

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben )

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben ) - 1 - HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001./VII.19./számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről. (A módosításokkal egységes

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.30.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11/2012. (VII.06.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kengyel

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (VII. 01.) ÖR. RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésre szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 21/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 21/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.06.01.-től Egységesítve: 2014.05.09.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jobbágyi Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2005. (VI. 30.) KT. számú rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2005. (VI. 30.) KT. számú rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2005. (VI. 30.) KT. számú rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételérıl (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben