Pedagógiai Program HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola"

Átírás

1 HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola H E R N Á D F Ő ÚT P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8.

2 Nevelési Program Tartalomjegyzék Bevezető... 5 NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény makro - és mikrokörnyezete, helyzetelemzés A székhelyintézmény bemutatása, adatai, jellemzői A tagintézmény Az iskolai nevelő- oktató munka alapelvei, célja, feladata, módszerei, eszközei, eljárásai Az iskolai nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei Az iskolai nevelő- oktató munka célja, feladata Módszerek, eszközök, eljárások Személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztés feladatai A közösségfejlesztés célja, feladata: Személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok A képesség kibontakozását segítő tevékenységek, tehetséggondozás Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztő programja A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek A magántanulókkal kapcsolatos feladatok Integrációs pedagógiai rendszer Egészségnevelési program Környezeti nevelés Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok Áldozattá válás elkerülése, bűnmegelőzés Közlekedésre nevelés Szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések

3 Nevelési Program HELYI TANTERV Az iskolai képzés szakaszai Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások és óraszámai Az alsó tagozat óraterve Az felső tagozat óraterve A helyi tantervvel kapcsolatos döntések Kötelező tanórák A mindennapi testedzés céljait szolgáló foglalkozások A nem szakrendszerű oktatás megszervezése Kompetencia alapú oktatás Kulcskompetenciák fejlesztése TÁMOP pályázat fenntarthatóságnak biztosítása A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamba lépés feltételei Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Az iskolai beszámoltatás rendje A tanítási tanulási folyamatra vonatkozó mérések A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése A tanulók fizikai állapotának mérése Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészülésben előírt házi feladatok meghatározása. A számonkérés rendszere Sajátos nevelési igényű értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztő programja A teljes képzési időre megfogalmazott követelmények Összegzés: A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása MELLÉKLETEK Alapító okirat Tantervek: Angol nyelv 3. évfolyam tanterve Technika - német nyelven évfolyam tanterve Osztályfőnöki órák tanterve Kerettanterv az alapfokú nevelés oktatás bevezető és kezdő szakaszára 1-4. évfolyam Kerettanterv az alapfokú nevelés oktatás alapozó és fejlesztő szakaszára 5-8. évfolyam Nem szakrendszerű nevelés oktatás kerettanterve Kompetencia alapú oktatás kerettanterve 1-8. évfolyam A tanulók fizikai állapotának mérése Szöveges értékelések Az iskola egészségügyi szolgálat véleménye az iskola egészségnevelési programjáról 3

4 Nevelési Program MOTTÓ Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz Minden, ami az iskolában történik, a gyermek boldogságát: adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell szolgálja. Hiszen mi lehet annál fontosabb, mint hogy egy gyermek felismerje képességeit és felépíthesse önmagát? dr. Bíró Endre 4

5 Nevelési Program Bevezető Iskolánk július 1-től intézményi társulásként működik, Hernád Községi Önkormányzat Hernád Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola néven. Az intézmény székhely iskolája a hernádi általános iskola, tagintézménye a pusztavacsi általános iskola. Mindkét intézmény pozitív értékeit megtartva, azokat egységessé téve folytatjuk oktató-nevelő munkánkat, ezért küldetésnyilatkozatunk : Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent-Györgyi Albert) Intézményünk olyan iskolává kíván válni, amelyben a fenti idézet szellemében dolgoznak pedagógusok és diákok. Olyan iskolai légkör kialakítására törekszünk, ahol a tanuló és a pedagógus is jól érzi magát. A szülőket a legfontosabb partnernek tekintjük. Iskolán elfogadó, befogadó és nyitott. Nyitottak vagyunk a változásokra, minden gyerek befogadására. Ez biztosítja iskolánk sokszínűségét, a változatos pedagógiai munkát. Nevelő-oktató munkánk középpontjában tanítványaink tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. Célunk az, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit. Kiemelten fontos számunkra, hogy gyermekeink a tanulási folyamat során minél kevesebb kudarcot éljenek meg, pozitív értékeik a társaik előtt elfogadásra találjanak és ezáltal megerősödhessenek. Szeretnénk megalapozni a gyermekek tanuláshoz való pozitív viszonyulását, ezzel is felkészíteni őket az élethosszig tartó tanulásra. Oktató-nevelő munkánknak tanuló és tevékenységközpontúnak kell lenni, amelyet a kompetencia alapú oktatás újszerű tanulásszervezési formái segítik. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink aktív résztvevői legyenek az ismeretszerzésnek. Hisszük és annak szellemében dolgozunk hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a mi feladatunk ezt feltárni és megteremteni a lehetőséget arra, hogy a tehetsége és képessége kibontakozhasson. Szabadosné Malata Ibolya Igazgató 5

6 Nevelési Program NEVELÉSI PROGRAM 1. Az intézmény makro - és mikrokörnyezete, helyzetelemzés unk célja, hogy az évi LXXIX. törvényben, illetve az ezt kiegészítő rendeletekben, dokumentumokban meghatározott feladatok megvalósításának módját, a szülők, tanulók, fenntartók elvárásait, a helyi adottságokat, lehetőségeket is számba vegyük. A programban megfogalmazottak végrehajtását folyamatosan ellenőrizve felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk. A 2009/2010-es tanévben kiegészítettük az Integrációs Pedagógiai Rendszer bevezetésével illetve a TÁMOP pályázat megvalósításával kapcsolatosan. A alapjául szolgáló dokumentumok: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt évi LXXIX. törvény a közoktatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 130/1995. / X. 26. / Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 28/2000. / IX. 21. / OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 32/1997. / XI. 05. MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve Az intézmény Alapító Okirata A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei, az oktatási miniszter 2/2005. / III. 1. / OM rendelete alapján A TÁMOP pályázat A közelmúlt: A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola július 1-jétől működik intézményi társulás formában, két önkormányzat, a Hernád és a Pusztavacs Községi Önkormányzat döntésének következtében. Mindkét intézmény az ezt megelőző időszakban önálló, községi fenntartású közintézménye volt a fenntartó önkormányzatoknak. A pusztavacsi székhelyű tagiskola gyermeklétszámának alacsony létszáma indokolta az Intézményfenntartó Társulás létrehozását, azzal a feltétellel, hogy a nevelő-oktató munka ellátását továbbra is helyben kívánják biztosítani. A létrejött, társult intézmény átdolgozott ja egységes nevelési tervet, helyi tantervet jelent az iskoláknak, oly módon, hogy beépítettük a helyi sajátosságokat, figyelembe vettük az adottságokat. 6

7 Nevelési Program 1.1. A székhelyintézmény bemutatása, adatai, jellemzői Helyzetelemzés Iskolánk a község egyetlen általános iskolája. Településünk és ezzel párhuzamosan iskolánk is dinamikusan fejlődik. A tanulólétszám fokozatos növekedése, majd stagnálása alakította a jelen helyzethez való alkalmazkodást. A tanulólétszám alakulása: Tanév: 2005/ / / / /2010 Létszám: Az osztályok száma 16, évfolyamonként kettő párhuzamos osztály indul. A sajátos nevelési igényű gyerekek integráltan tanulnak többségi társaikkal, egyéni fejlesztésüket gyógypedagógus látja el. A részképesség-zavarral küzdő gyerekekkel fejlesztő pedagógus foglalkozik a fejlesztő csoportban. A beszédfejlődésben lemaradókkal, beszédhibás gyerekekkel logopédus foglalkozik. Az 1-4. osztályok tanulóiból évfolyamonként önálló napközis csoport működik. Az 5-8. osztályosokból egy tanulószobai csoportot szerveztünk. Megépült, új, korszerű ebédlőnkben biztosítjuk a tanulók étkeztetését. Természetesen az étkeztetést minden igénylő tanulónak biztosítjuk. A tanítási időn kívüli foglalkoztatásról és étkezésről néhány adat: Tanév: 2005/ / / / /2010 Napközi: Tanulószoba: Menza: Tárgyi feltételek: Iskolánk egyetlen összefüggő épületegységből áll. Az épület folyamatos bővítés eredménye, így állaga is eltérő. Jelenleg 19 tanteremben, 1 informatikai teremben, 2 nyelvi laborban tanulhatnak diákjaink. Egy tanterem a fejlesztő csoporté, ahol a mozgásos és egyéb fejlesztések folynak, egy kisteremben a sajátos nevelési igényű tanulók kiscsoportos foglalkoztatása történik. 1 tornaterem és egy ebédlő, tálaló konyhával áll a rendelkezésünkre. Az épületben üzemel a Községi Könyvtár, amely az iskola tanulóit is kiszolgálja, ellátja. A tantermekhez a fizikán kívül nem tartoznak szertárak, ez különösen nagy probléma. Az elkövetkező években célkitűzés új szertárak kialakítása. Tanterem gondjainkat megoldotta a 2004/2005-ös tanévben átadott négy új tanterem, az új ebédlő és az aula. A 2009/2010-es tanévben felújították a tetőt, a külső színezést, a fűtésrendszerünket, a régi iskolai részbe új nyílászárók és új járólapok kerültek, lift a mozgássérülteknek, és akadály-mentesített környezet várja őket iskolánkban. Iskolánk tornaterme, a hozzátartozó helyiségekkel, valamint a 2. szint tantermei várnak még felújításra a közeljövőben. 7

8 Nevelési Program Taneszköz ellátottság: Iskolánk a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, szemléltető eszköz állománya megfelelő, a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Új interaktív táblák kerültek 9 tanterembe. A nyelvi és az informatikai laborok felszerelése új, a mai kornak megfelelő. A tantermek bútorainak cseréje szükséges, ezt fokozatosan biztosítjuk. Eddig 8 terembe kerültek tanulóbútorok új bútorok. Személyi feltételek: A nevelőtestület tagjainak száma: 30 fő. Képesítés szerinti megosztás: tanító: 12 fő tanító tanár: 8 fő tanár, főiskolai végzettséggel: 6 fő tanár, egyetemi végzettséggel: 4 fő Az intézmény munkavállalóinak létszáma tartalmaz 1 fő iskolatitkárt és 6 fő takarítót. 3 fő a közmunka program keretében dolgozik iskolánkban ők pedagógiai asszisztensként és kertészként kerülnek alkalmazásra. Az iskola pedagógiai adottságai: A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, de kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését is. A felzárkóztatásban nagy segítség, hogy iskolánkban van logopédus-gyógypedagógus, logopédus-fejlesztőpedagógus, tanító-gyógypedagógus, valamint gyógytestnevelő, akik aktívan kiveszik részüket a fejlesztésből, felzárkóztatásból, és nagy segítséget nyújtanak a tanulók fejlesztéséhez. A tehetséges tanulók fejlődéséhez is maximális segítséget nyújtanak a szakkörök, versenyek szervezésével, versenyekre való felkészítéssel, de természetesen olyan módszerekkel is mint a differenciálás, a kooperatív tanulás. A kompetencia alapú oktatás új tanulásszervezési módszereit alkalmazzák a pedagógusok. Ezek a következők: - tantárgytömbösített oktatás - témahét, három hetet meghaladó projekt - moduláris oktatás - műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Helyi közösség, szülők, tanulók igényei: Iskolánk legfontosabb feladatának tartja az általános és megbízható alapozást. Hangsúlyozottan az alsó tagozaton, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az alapok, amire építeni lehet, erősek legyenek. A társadalmi elvárásoknak kívánunk eleget tenni, hogy 3. osztálytól tanítjuk az idegen nyelvet. Választható a német és az angol nyelv. A második nyelvet fakultatív alapon 5. osztálytól tanulhatják diákjaink ugyanannyi órában, mint a délelőtt választott fő nyelvet. A 2010/2011-es tanévben a technika tantárgy német nyelven folyik az első évfolyamon. Kiemelt feladatnak tekintjük az informatika oktatását. A tanítási órán kívül szakkörön egészíthetik ki ismereteiket, tájékozottságukat diákjaink. Bizonyítják ezt az eredményes ECDL vizsgákkal. Ehhez személyi feltételeink és gépparkunk is megfelelő. 8

9 Nevelési Program A sportfoglalkozásokból is választékot biztosítunk diákjainknak: kosárlabda futball atlétika gyógytestnevelés Munkánk eredményességének mutatója diákjaink továbbtanulása. Az, hogy jól mértük fel képességeiket és segítettük őket pályaorientációval, bizonyítják, hogy diákjaink szinte 100%-a tanul tovább. A végzős diákok 60%-a gimnáziumban, szakközépiskolában, 40%-a szakképző intézményben folytatja tanulmányait. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó emberek nevelése. Ez a cél vezérelt bennünket a összeállításakor is A tagintézmény Az intézmény makro- és mikrokörnyezete Pusztavacs hazánk geometriai középpontja mintegy 1400 főt számláló kisközség Pest megyében, a fővárostól mintegy 60 km-re. Helyzete sajátos jellegű. Nincs vasútvonala, főútvonala. Az M5-ös és M4-es autópálya között egy hatalmas erdő biztonságában húzódó, úgynevezett zsebtelepülés. A faluhoz három településrész tartozik: a Honvédségi lakótelep, Csett-major és Rákóczi telep. Az itt élők aránya 18%. A tömegközlekedést csak autóbuszok jelentik, így a munkábajárás lehetőségei is korlátozottak. Évekkel ezelőtt néhány napra a figyelem központjába került, hiszen országos szintű megmozdulásokat, fesztiválokat tartottak itt. Ez adott apropót a Jeltorony elkészítéséhez is, amely ma már meghatározó, vonzerőt jelent, és egy helyet: az Ország közepét. Legfőbb értékét községünknek ma is a természeti környezet, a táj adja. Az egykori mezővárosi rangra már sohasem számíthat, fennmaradásáért, továbblépéséért az itt élőknek kell megküzdeniük. Aki az új iskolához akar eljutni, annak már a körforgalom miatt is egy tiszteletkört kell megtennie a falu középpontjában lévő őspark körül. Szép jelképe ez az emberi méltóságnak, annak, hogy az útjába eső értékeket nem tiporja le, hanem megőrző és ápoló szándékkal kikerüli. (Pusztavacs az ország közepe) Az intézmény humán- és tárgyi feltételrendszere - Az iskola épülete a település központjában található. Korszerű, felújított és kibővített épülete XXI. századi körülményeket, feltételeket biztosít a mindennapos nevelő- és oktató munkához. A felújításnak és bővítésnek köszönhetően rendelkezik megfelelő közösségi térrel, tornateremmel, orvosi és fejlesztő szobával, szertárakkal, irodákkal, szociális helyiségekkel. Nyolc tantermében nyolc évfolyamon tanulnak tanulóink. Teljes akadálymentesítése a fogyatékkal élők számára is biztosítja az oktatás feltételeit. 9

10 Nevelési Program - Az intézményi étkeztetést a napköziotthonos óvodával közösen igénybe vett ebédlő biztosítja. - Tanévenként az igényeknek megfelelően alsós napközit az 1-3. osztály tanulóiból, és felsős tanulószobai csoportot a 4-8. osztály tanulóiból szervezünk. - Valamennyi tanteremben interaktív tábla, valamennyi nevelőnek laptop biztosítja a korszerű nevelés-oktatás feltételeit. - Szertárhelyzetünk megfelelő, tanulói és eszköztároló bútorok nagy része jó, a két tagozat /alsó, felső/ között azonban nagyon eltérő a kép. - Az alapvetően szükséges tárgyi- és demonstrációs eszközök megtalálhatók, a jelenleg rendelkezésre állók egy része azonban elavult, javított eszköz, amely az idők folyamán korszerűtlenné vált, így pótlásuk, cseréjük folyamatos feladat. - Az intézményben jelenleg rendelkezésre álló létszámkeret pedagógusok és technikai alkalmazottak tekintetében egyaránt biztosítja a zavartalan, folyamatos nevelő-oktató munkát. - Pedagógusok száma: 10 fő, technikai alkalmazottak létszáma: 3 fő. A községi önkormányzat az idei tanévtől pedagógiai asszisztens alkalmazását is lehetővé tette. Távlati terveink között szerepel nyelvi labor kialakítása, valamint az iskola udvarának parkosítása. A közszolgáltatások elérhetősége, helyzete: A helyi általános iskola július 1-jétől tagintézménye a 12 km-re, Hernádon található gesztoriskolának. Az alapfokú nevelési-oktatási feladatok a tagintézményben helyben biztosítottak az Intézményi Társulás létrejötte után is, valamennyi évfolyamon. Tanulóink helyzetét, összetételét vizsgálva nem egységes a kép. Létszámunk az utóbbi tíz év átlagát tekintve jelentősen nem változott ugyan, 105 és 120 fő közötti, de mára a tanulóink cca. 50 %-a hátrányos helyzetű, 25 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Viszonylag magas azoknak a tanulóknak a száma is, akik sajátos nevelési igényűek. A 2009/2010-es tanévtől a gyógypedagógus, logopédus fejlesztése mellett, megszerveztük a tanulók integrációs felkészítését is, a hátrányok csökkentésének reményében. Ennek ellenére tanulóink 100 %-a továbbtanul, jórészt az általa első helyen választott középiskolák valamelyikében. a középiskolák visszajelzései alapján tanulóink felkészültek, alkalmasak a választott iskolában továbbtanulásra. Összességében elmondhatjuk, hogy mindkét intézményben az iskolahasználók igényeinek megfelelően alakítottuk ki a helyi tanterv választható óráinak kínálatát, képzési rendszerünket. Nagy hangsúlyt fektettünk a kompetencia alapú oktatásra, új tanulásszervezési eljárásokra, pedagógusaink módszertani megújulására. Helyi sajátosságaink, adottságaink kiszélesítik az intézmény szerepét. Az iskola átfogja, befolyásolja a fiatalok egész élettevékenységét, a közéleti, a közösségi, a tanulási, a munka és a szabadidő tevékenységet egyaránt. 10

11 Nevelési Program 2. Az iskolai nevelő- oktató munka alapelvei, célja, feladata, módszerei, eszközei, eljárásai 2.1. Az iskolai nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei Az intézményünkben folyó nevelő- oktató munkát meghatározza az az európai, humanista értékrend, amelynek leglényegesebb eleme az élet és az ehhez kapcsolódó általános emberi értékek tisztelete. Elfogadása és igénylése annak, ami az egyén és a közösség életének kibontakoztatását elősegíti, elutasítása annak, ami gátolja. Az intézményben dolgozó pedagógusok, a helyi adottságokat figyelembe véve eredményesen kívánják megvalósítani nevelő-oktató munkájukat. Arra törekednek, hogy teret adjanak sokoldalú, színes iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, a legfontosabb emberi, nemzeti értékek közvetítésére. Hozzájárulnak a helyes életmód kialakításához, a szokások kialakításához, megszilárdításához, a munka megbecsüléséhez. Felkészítik tanulóit továbbtanulásra, derűs, kiegyensúlyozott életre. A mindennapi nevelő oktatómunkában ezért a következő alapelveket szeretnénk érvényre juttatni: A humanista értékrendszer elve A gyermekközpontúság elve A módszertani megújulás, a képességfejlesztés elve A komplexitás, motiváció és kreativitás elve A következetesség elve Az élethosszig tartó tanulás, alkalmazható tudás megszerzésének elve A pedagógus meghatározó szerepének elve Az esélyegyenlőség biztosításának elve A tolerancia, az integrált tanulás, az együttnevelés elve A személyiség tiszteletének elve A világnézeti és politikai semlegesség elve A békés egymás mellett élés elve Az alapvető értékek, hagyományok megőrzésének elve 11

12 Nevelési Program Ennek alapján: Iskolánkban a tanulók teljes személyiségfejlesztése, egyéni képességeik, készségeik kialakítása, fejlesztése és korszerű ismeretek nyújtása a legfontosabb pedagógiai feladat, amely magában foglalja az önálló tanulás képességének kialakítását is, a megfelelő motivációt, és a tevékeny, aktív játékot, részvételt a tanulási, tanítási folyamatban. Értelmileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből, építve a gyermeki kíváncsiságra, akik számára egyenlő esélyeket szeretnénk biztosítani. Olyan iskolai légkör megteremtését kívánjuk elérni, amely minden tagja számára biztonságot nyújt, gyermekszereteten alapul, egymás tisztelete, megbecsülése és a tolerancia jellemez, kölcsönös együttműködésen és bizalmon alapul, figyelembe veszi, érvényesíti a gyermekek mindenek felett álló jogait. a sajátos nevelési igényű tanulók esetében lehetőségeikhez, korlátaikhoz és speciális igényeihez igazodva biztosítjuk a tanulási időkereteket, állítunk követelményeket, egyénileg is segítve fejlődésüket. Lakóhelyünk életében személyes kapcsolatok ápolása és alakítása révén folyamatos, aktív részvétellel, a hagyományokat ápolva kívánunk jelen lenni Az iskolai nevelő- oktató munka célja, feladata Célja: Az iskolai nevelő- oktatómunka célja, a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre, aktiválásra építve, a személyiségfejlesztés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és ez határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. Gyermekeink: Legyenek derűs, kiegyensúlyozott, harmonikus, gondolkodó, független személyiségek, őrizzék meg gyermeki kíváncsiságukat, aktivitásukat. Legyenek képesek dönteni, ismerjék képességeiket, értékeiket. Érdeklődjenek a világ dolgai iránt, ismerjék fel az alapvető összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Legyenek céljaik, jövőképük, alkalmasak legyenek pályaválasztásra, képességeiknek megfelelő továbbtanulásra. Tiszteljék az igazságot, legyenek fogékonyak a jóra és a szépre. Rendelkezzenek az alapvető, korszerű tudományos eredményeken alapuló ismeretekkel, szeressék, értékeljék a tanulást, a munka minden fajtáját. Legyen bennük igény és képesség az önképzésre, képességeiknek megfelelően ismerkedjenek meg a digitális írástudással. Rendelkezzenek használható, versenyképes tudással, idegen nyelvismerettel. Becsüljék meg, tiszteljék önmagukat, másokat. Legyen megalapozott véleményük. Legyenek edzettek, éljenek egészségesen, alakuljon ki bennük a testmozgás igénye. 12

13 Nevelési Program Rendelkezzenek kellő önuralommal, akaraterővel, legyenek fegyelmezettek, preferálják az erőszakmentes konfliktuskezeléseket, segítsék a társadalmi bűnmegelőzést. Éljenek a demokrácia adta lehetőségekkel, legyenek szolidárisak, humánusak, fogadják be és el egymást, tiszteljék az emberi értékeket. Törekedjenek arra, hogy a társadalomban megjelenő anomáliákat, veszélyeket a jogok megsértését felismerjék, az előítéleteket kirekesszék. Az iskolai nevelő és oktató munka feladata: énkép, önismeret fejlesztése hon-és népismeret, nemzeti értékünk jellemzőinek megismerése Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra fejlesztése környezeti nevelés információ és kommunikációs kultúra fejlesztése tanulás, önálló tanulás kialakítása testi és lelki egészség kialakítása felkészülés a felnőtt lét szerepeire Ennek érdekében: Nyugodt, biztonságos légkör biztosítása, ahol gyermek centrikus, sikerélményekben gazdag, szeretetteljes nevelésben, oktatásban részesülnek a gyerekek. Feladatunk: Mindazon az értékekre nevelés, amelyek fontosak a közösség szempontjából: élet tisztelete védelme, fogékonyság az emberi kapcsolatokra, - megfelelő kommunikációs készség, a szellemi, fizikai, közéleti munka megbecsülése, a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek védelme, kreativitás, segítőkészség, empátia, tolerancia és a demokrácia szempontjából is fontos fegyelmezettség Megerősíteni a nevelésben az egyéni siker megalapozásához elengedhetetlen önismeret, együttműködési készség, ismeretszerző illetve intellektuális tevékenységet, jellemet formálva szolgálja a személyiség érését, az identitástudatot az esztétikai és, az egészséges életmódot, kulturált magatartásformákat szolgáló tevékenységet 13

14 Nevelési Program Megalapozni a - a tanuláshoz való pozitív viszonyt, tanulási, magatartási szokásokat, módszereket - az információs, kommunikációs kultúrát, mint értéket, segítse felhasználását - a felnőtt lét szerepeit 2.3. Módszerek, eszközök, eljárások Az eljárások, a módszerek, az eszközök a nevelési céljaink megvalósítását szolgálják. Ezek az alapelvek figyelembe vételével megfogalmazott általánosan és széles körben alkalmazott módszerek és szervezési módok az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiség fejlesztésére irányuló eljárások összességét jelentik. Alkalmazott módszerek és eljárások: Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek Közvetlen módszerek: - követelés - gyakorolás - segítség - ellenőrzés - ösztönzés - elismerés - dicséret - bírálat, önbírálat Közvetett módszerek: - a tanulói, közösségi tevékenység - közös célok kitűzése - hagyományok kialakítása - követelés - ellenőrzés - ösztönzés Magatartási modellek bemutatása, közvetítése - elbeszélés - tények és jelenségek bemutatása - műalkotások bemutatása - a nevelési szemlélet példamutatása - példa, példakép - a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében - a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből Tudatosítás, (meggyőzés) kialakítása - magyarázat, beszélgetés - a tanulók önálló ellenőrző munkája - meggyőzés - tudatosítás - felvilágosítás - vita 14

15 Nevelési Program A kompetencia alapú oktatás módszerei: Tantárgytömbösített oktatás Témahét Projekt Moduláris oktatási program Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Önálló intézményi innováció 2009/2010. tanévtől: Új tanulásszervezési eljárások Évfolyamok Tantárgytömbösítés Projektoktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül Három hetet meghaladó projekt Témahét Moduláris oktatási program Önálló intézményi innováció Az új tanulószervezési eljárások a bevezetés évétől minden évfolyamon felmenő rendszerben kerülnek evezetésre. Tantárgytömbösített oktatás Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52. (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének a bevezetés évében: 5 % a második évben: 10 % a harmadik évtől: 15 % 15

16 Nevelési Program A tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozásait ciklikusan szervezzük meg, melynek keretei között a választott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egyegy időszakra összevonva szervezzük meg. Ezzel egyidejűleg biztosítjuk, hogy a a tanítási ciklusok kéthetenként váltakozzanak, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási órái legalább két egymást követő tanítási napra esnek, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órát tartunk, az egy tanítási napon szervezett tanítási órák egymást követik, egymáshoz kapcsolódóan kerülnek megtartásra Intézményi megvalósítás területei 1. Magyar nyelv- és irodalom műveltségterületen 2. Matematika tantárgyban Tényleges megvalósítása 1. A és B hetes ciklus váltakozik A héten: Magyar x4 órás tömb Matematika 0 B héten: Matematika x5 órás tömb Magyar 0 Témahét A tananyag komplex elsajátításának egyik formája a témahét, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. 1. A témahét céljai, a fejlesztendő képességek, az érintett területek és feldolgozási irányok a témaválasztástól függően változnak, módosulnak. 2. Általános jellemzői: az ismeretek kibővítésének folyamata kap hangsúlyt, a tanulók egyéni képességeihez igazodik, a közös munka együvé tartozást alapozó és fejlesztő élménnyé válik, egyszerre komoly, szokatlan egyedi és játékos céltudatos tevékenység. 3. Témaválasztástól függetlenül várható eredmények: - kialakul, erősödik a személyes motiváltság, nő az önbizalom, - magasabb fokú együttműködés és szocializáció alakul ki A tervezés feltételei 1. A témahét megvalósításában az iskola minden tanulója és tanára részt vesz 2. A témahéten tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a pedagógusok szakjához igen 3. A téma: mindig egy adott központi dolog köré épül, amelyet a felkínált lehetőségekből, vagy egyéni javaslatok alapján a diákok döntése alapján választunk minden évben, szeptember 15-ig 4. A választott téma tartalmilag szervesen beépül az iskola mindennapi normál működési életébe, tanmenetekbe, programokba. 16

17 Nevelési Program Intézményi megvalósítás lehetőségei, feladatai: 1. A témahét a székhely és a tagintézményben is, egymástól függetlenül megvalósításra kerül 2. Témaválasztástól függően, nem tanórai keretekben is megvalósítható, dokumentálni a haladási és mulasztási napló megjegyzés rovatában kell. 3. A megszervezése a megbízott megvalósító feladata 4. A megvalósítást követően, az iskolahasználóknak is lehetőséget biztosítunk, hogy az ünnepélyes keretek között megrendezésre kerülő záró rendezvényen bemutassuk, értékeljük a témahetet. 5. A témahét zárásaként összeállított anyagot és tapasztalatot közzétesszük, nyilvánosságra hozzuk. Projekt Olyan három vagy több hetet meghaladó tanulási egység, amelynek fókuszában valamilyen valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. Alapját a tanulók által kiválasztott, megbeszélt, elfogadott téma, probléma képezi. Erről döntés az intézményegységekben, a tanév elején, szeptember 15-ig történik. Jellemzői: A projektmódszer az ismeretekről az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi át a hangsúlyt, alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván. A tanítási projekt változatos, kreatív, társas készségeket fejleszt, átfogó, szokatlan és egyedi. A projekt végére a tanulóktól vagy a csoportoktól tárgyi vagy szellemi produktumot várunk el, amelyet a projekt végén bemutatunk. A pedagógusszerep megváltozik, mely szerint nem egyszerű tanár, hanem társ, szakértő lesz, aki tanácsokat, iránymutatásokat ad, ugyanakkor az előkészítő szakaszban növekszik irányító és szervező tevékenysége. A projekt megvalósítható intézményen kívüli helyszíneken, nem tanórai keretekben Dokumentálása a témahétnél leírtakkal meggyezően történik. Záró napján egyedi formában értékelik a projekt megvalósulását. Kompetencia alapú idegen nyelv programcsomag bevezetése Moduláris oktatási program keretében az adott tantárgyon belül önálló tananyagegységeket tervezünk, ezek formailag egységesek, tartalmilag meghatározottak. Minden modul egy előre meghatározott szintre juttatja a tanulókat, magában foglalva a belépő szintet és az elérendő végcélt. A modulokból rugalmasan állíthatók össze a különböző képzési programok. A modulok tartalmaznak: egy vagy több kompetenciát, oktatási, tanulási stratégiákat, módszereket, eszközöket, az értékelési módokat és szempontokat 17

18 Nevelési Program Jellemzői: Pontosan meghatározottak és egyértelműem megfogalmazottak a célok Lehetőséget ad minden tanulónak valamennyi kompetencia elsajátítására Épít a tanulók aktivitására, motiváltságára és az önálló ismeretszerzésre Intézményi megvalósítás feladata, jellemzői: Éves szinten betervezhető modulok száma: 5. Felhasználható óra száma a modultól függően alakul. A modulok kiválasztásának szempontjai mindig az adott tanulócsoport fejlettségének, előrehaladásának függvényében történnek A modulok önálló egységek, értékelésük a helyi tantervben meghatározottak szerint történik. Értékelése a helyi tantervben meghatározottak szerint, érdemjeggyel történik A moduláris oktatási program A moduláris oktatási program keretében éves szinten a tanulók érdeklődésének életkori sajátosságának nyelvi szintjének függvényében választott téma alapján kompetencia alapú fejlesztést valósítunk meg - a téma kiválasztása a pedagógus javaslata alapján a tanulók döntésétől függ (minden év szeptember 15.-ig) - feldolgozása, óraszáma a mindenkori éves munkatervben kerül meghatározásra, ez témaválasztástól függően tömbösíthető. - értékelése a helyi tantervben meghatározottak szerint, árnyalt értékeléssel szövegesen történik. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása magyar nyelv és irodalom tantárgyak ismeretanyagának, tanórai rendszerének átalakítása után kialakított új tanulásszervezési eljárás. Ennek keretében nem elkülönített, különálló tantárgyanként, hanem egy egységként kezelt rendszer kialakítását teszi lehetővé olyan módon, hogy az ismeretanyag átadása egy egy nagyobb egység közben vagy között történik. Intézményi megvalósítása során nincs magyar irodalom és nyelvtan tantárgy, helyette szövegértés, szövegalkotás kulcskompetentcia területen folyik a tanulók felkészítése. 18

19 Nevelési Program Eszközök A feladatok megvalósulását szolgáló erőforrások, amelyek magukba foglalják a tárgyi, tudás és képességbeli eszközöket is. - A tárgyi eszközök hivatottak arra, hogy használatukkal, segítségükkel biztosítani tudjuk a nevelő-oktató munkához szükséges feltételeket, megismerjük és alkalmazzuk a kompetencia fejlesztésre kidolgozott tanári és tanulói eszközrendszert - intézményi szinten készítjük és alkalmazzuk a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit, a szummatív tesztek elkészítéséhez standartizált mérőeszközt alkalmazunk - a pedagógiai eszközöket kooperatív technikákkal ötvözzük - az órák egyre nagyobb arányában használjuk az infokommunikációs technológia biztosította lehetőséget, támogatjuk a digitális írástudás elterjedését - az informatikai hálózat kialakításával segítjük a tantermek kiszolgálását, közösségi terek hálózati lefedését, bővítjük tartalmi szolgáltatását - bevezetjük és alkalmazzuk az integrációs pedagógiai rendszert A pedagógusok szemléletváltása, módszertani felkészülése alkalmassá tette a nevelőközösséget az új módszerek használatára, elterjesztésére Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő- oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak a 90 %-a a 8. évfolyam végéig: - minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú oktatási kerettanterv meghatározó továbbhaladási feltételeinek, - rendelkeznek olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, jártaságokkal, képességekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek megfeleljen, tanulmányi eredményük a 9. évfolyam végén 0,5-nél kisebb visszaesést mutat, - ismerjék a kulturált viselkedés, az emberi kapcsolatok, a közösségi élethez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, - rendelkezzenek a helyes egészségügyi szokásokkal, beleértve a személyi higiéniát, a környezet iránti igényességet, helyes életmódot, - határozott elképzeléssel bírjanak saját közelebbi és távolabbi jövőjét, sorsát illetően, - alapfokon elsajátították az állampolgári ismereteket - digitális írástudással rendelkeznek, az iskolából kilépő tanuló 75 %-a felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezzen. 19

20 Nevelési Program 3. Személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3.1. A személyiségfejlesztés feladatai Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Ez a komplex folyamat magába foglalja az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. Ennek megvalósítása valamennyi pedagógus számára folyamatos feladat, amely az iskola összetett, bonyolult hatásrendszerében megy végbe. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése. Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A tanulók értelmi nevelése. Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, korszerű alapműveltség megszereztetése A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A tanulók akarati nevelése. Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, szorgalom, a céltudatosság, az erkölcsi elkötelezettség kialakítása. A tanulók nemzeti nevelése. Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. A tanulók állampolgári nevelése. Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A tanulók munkára nevelése. Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása, a tanulók önellátásra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. Egészséges életmódra nevelés. Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben